Výrobci nábytku. Vytváříte-li nábytkové prvky s důrazem na kvalitu. Furniture Makers. if you create furniture elements with emphasis on quality

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrobci nábytku. Vytváříte-li nábytkové prvky s důrazem na kvalitu. Furniture Makers. if you create furniture elements with emphasis on quality"

Transkript

1

2 Výrobci nábytku Furniture Makers Vytváříte-li nábytkové prvky s důrazem na kvalitu if you create furniture elements with emphasis on quality

3 Obchodní společnosti Trading companies poskytujete-li služby, které pro tento nábytek zajistí dostupnost kvalitních komponent if you provide such services that will ensure the availability of quality components for this furniture

4 hledáte-li produkty k dokončení detailů ve vašem projektu if you look for products to complete your project s details Architekti, designéři Architects, designers

5 Jsme odhodláni Vás a Vaši práci podporovat všemi dostupnými prostředky. We are determined to support you and your work by all available means. napomáháte tak lidem ke spokojenějšímu životu this way you help people to live more happily

6 kdo jsme who we are Jsme obchodní společnost s dlouhou tradicí We are a trading company with a long tradition Obchodujeme s materiály pro výrobu nábytku a úpravy interiéru We deal in materials for furniture making and interior finishing Zaměstnáváme více než 400 kvalifikovaných zaměstnanců We employ more than 400 qualified employees Jsme více, než jen obchodní firma jsme leader v uvádění produktových novinek na trh, v oblasti informačního servisu a poradenství We are more than a trading firm we are a leader in introducing product novelties onto the market, in the field of information service and consultancy Jsme důvěryhodný a klíčový obchodní partner pro velké, střední i malé firmy We are a trustworthy and key business partner for large, medium-sized as well as small firms vývoj obratu / turnover v tis. Kč / in thousands CZK Démos trade, a.s. Démos trade po fúzi s Nábytek servis Démos trade after the fusion with Nábytek servis

7 na čem si zakládáme Společně s našimi zákazníky vytváříme styl bydlení a interiéru. Chceme být leaderem na trhu s produkty pro výrobu nábytku ve střední Evropě. Jsme společností, která je DOSTUPNÁ širokému okruhu zákazníků, se kterými jsme v kontaktu díky veškerým moderním a inovativním komunikačním kanálům, ale také prostřednictvím široké sítě našich poboček. what we make a point of doing Together with our clients, we create a style of housing and interior. We want to be a leader on the market with products for furniture making in Central Europe. We are a company which is AVAILABLE to a broad range of clients, who we keep in touch with thanks to all modern and innovative communication channels, as well as through the wide network of our branch offices. spolehlivost / Reliability Spolehlivost je základ každého partnerství. Spolehlivost je závazek jednat v souladu s očekáváními. Závazky jsou věcí dohody, očekávání jsou nevyřčená. O to více pozornosti jim musíme věnovat. Reliability is a basis for any partnership. Reliability is an obligation to act in line with expectations. Obligations are the matter of an agreement, expectations are unspoken. The more attention we must pay to them. dostupnost / Availability Blízkost a otevřená komunikace dělá naše vztahy pevné a dlouhodobé. Jsme připraveni být Vámi dosažitelní všemi dostupnými prostředky. Closeness and open communication make our relations firm and long-lasting. We are ready to be reached by you through any available means. osobní přístup / Personal Approach Víme, že každý je jedinečný. A snažíme se, aby svou jedinečnost klienti cítili při každé komunikaci s námi. V komunikaci sázíme na osobní přístup. We know that everybody is unique. And we try to make the client feel their uniqueness anytime they communicate with us. In communication, we follow through with a personal approach. podpora / Support Má-li partner ve vás podporu, jeho cesta k úspěchu je otevřena. Pro Váš růst neváhejte využít naši sortimentní a obchodní podporu zahrnující především maximální servis a poradenství. If you are supportive of your partner, their way to success is open. For your growth, do not hesitate to use our product range and business support including particularly maximum service. bonus / Bonus Bonus je výhoda navíc, která odděluje ty dobré, samozřejmé věci od těch vynikajících, překvapivých. Oceňujeme Vaši důvěru a loajalitu. A bonus is an additional advantage which divides the good, matter-of-course things from the excellent, surprising ones. We appreciate your trust and loyalty. servis / Service Naším krédem je poskytovat služby v zájmu rozvoje a stabilního růstu našich zákazníků. Kvalitu služeb hlídáme pomocí řady kontrolních mechanismů. Our philosophy is providing services in the interest of the development and stable growth of our partners. We supervise the quality of services using a number of control mechanisms.

8 kde působíme where we operate Polsko Poland Liberec Litoměřice Sadová KATOWICE PRAHA Třebotov Opava Ostrava Slovensko Slovak Republic Havlíčkův Brod Olomouc Opařany Brno Uh. Hradiště ŽILINA Trenčín Košice Michalovce Zvolen Česká republika Czech Republic Pezinok Trnava Nitra Maďarsko Hungary Díky centralizaci zásob jsme schopni stále rozšiřovat nabídku produktů tak, aby i ti nejnáročnější zákazníci byli spokojeni. Neustále pracujeme na propracování logistiky, aby se doba dodání zkrátila a množství zboží bylo optimalizované dle potřeb zákazníků. Thanks to stock centralizing we are able to continuously expand the offer of products so as to satisfy even the most demanding clients. We constantly work on refining logistics to shorten delivery times and to optimize the quantities of goods in line with customers needs.

9 služby services nabízené služby Naše společnost se snaží svým zákazníkům nabízet kompletní sortiment materiálů pro výrobu nábytku s co nejlepším servisem. Proto bedlivě sledujeme ukazatele úspěšného vykrytí objednávky a rychlost a kvalitu expedice zboží (tzv. servis level). Zvláštní pozornost věnujeme také síti provozoven, které zpracovávají objednávky plošného materiálu a hran a následně je distribuují přímo k zákazníkům po celé České a Slovenské republice. online prodej Připravili jsme pro naše zákazníky na míru šitý Demos24Plus, kde je možno 24 hodin denně zadávat a sledovat objednávky. Zároveň jsou pro zákazníky k dispozici ceníky s partnerskými slevami, přehled o skladové dostupnosti zboží, mohou provádět cenové kalkulace zakázek apod. bonusy Pro naše stabilní a věrné zákazníky jsme připravili bonusový program od prodloužené splatnosti faktur, přes odběrové bonusy až po možnost sjednání kreditu. podpora zákazníkům Podpora zákazníkům zahrnuje aktivity od našich webových stránek a Demos24Plus (online prodej), přes produktové a obchodní manažery, zákaznické centrum a zákaznický servis na pobočkách, včetně vzorkoven, propagačních materiálů, seminářů, vzorkovníků, katalogů, exkluzívních produktů, certifikátů, montážních návodů. logistika Garantujeme dodací termíny u zboží ze zásilkového prodeje (24 hodin, resp. do druhého pracovního dne). Pokud se výjimečně stane, že zásoby u tohoto zboží jsou nedostatečné pro vykrytí objednávky (při objednání obvyklého množství), tak zboží doručíme v nejbližším možnému termínu a poštovné v tomto případě hradíme my. Pro dodání objednaného sortimentu mohou zákazníci volit z několika variant dopravy. Jednak si mohou odebrat a odvézt zboží sami nebo využít naši dopravu, v případě zásilkového prodeje využíváme služeb spedičních společností. vzorkovny Naše provozovny jsou vybaveny základními vzorkovníky, výstavkami a dalšími prostředky na podporu prodeje, které usnadňují objednávání sortimentu. nářezová centra Na některých našich provozovnách provádíme u u nás zakoupeného plošného (deskového) materiálu přepravní řezy, v některých případech i řezy na míru dle přání zákazníka (dle nářezového plánu), případně olepení hranou. ostatní služby - vlastní testovací stolice na kontrolu kvality výsuvů, zvláště tlumení - rychlé a snadné vyřízení reklamací - zákaznické sklady - jsme schopni garantovat speciální sortiment a potřebné množství zboží držet na skladě dle dohody - žaluzie na míru - led pásky na míru - likvidace dřevního odpadu (Praha) - možnost platby kartou (Ostrava, Praha, Olomouc, Opava, Sokolnice, Třebotov, Liberec)

10 services offered Our company tries to offer its clients a full range of materials for furniture making with the best possible service. For this reason, we closely monitor indicators of successful order coverage, speed and quality of goods dispatch (so-called service level). We also pay special attention to our network of business premises which process orders of planar material and edges, and subsequently distribute them directly to clients throughout the Czech and Slovak Republic. online selling For our clients we have launched a customized Demos24Plus portal, enabling them to place and trace orders round the clock. At the same time, price lists with partner discounts, an overview of in-stock availability of goods are available for our clients, they can make price calculations of orders etc. bonuses For our steady and loyal customers, we have prepared a bonus programme including prolonged invoice maturity, purchase bonuses, and the possibility of arranging a credit. customer support Our customer support includes activities starting with our websites and Demos24Plus (online selling), through our product and business managers, customer centre and customer service in our branch offices, including showrooms, publicity materials, workshops, sample books, catalogues, exclusive products, certificates, assembly instructions. logistics We guarantee delivery dates for goods from mail order selling (24 hours, alternatively the next working day).if it exceptionally happens that the stock of the goods is insufficient to cover the order (when ordering normal quantities), we will deliver the goods as soon as possible, and in such a case we pay postage. For the ordered products to be delivered, customers can choose from several transport options. They can collect and take the goods themselves or use our transport, in the case of mail orders we use the services of forwarding companies. showrooms Our showrooms are equipped with basic sample books, expositions and other means of sales promotion which facilitate ordering of products. cutting centres In some of our business premises we carry out transport cuts of planar (board) material purchased from us, and in some cases also tailor-made cuts according to the client s wish (according to the cutting plan), or as the case may be edge pasting. other services - Own testing stools for quality check of sliding, especially damping - Fast and easy handling of complaints. - Customer stocks we are able to guarantee a special product range and to keep necessary quantities of goods in stock according to agreement. - custom-made blinds - custom-made LED strips - wooden waste disposal (Prague) - card payment option (Ostrava, Prague, Olomouc, Opava, Sokolnice, Třebotov, Liberec)

11 sortiment product range skladových položek stock items naše produktové značky our product brands Katalog v 5 jazykových mutacích Catalogue in 5 language versions Produktová řada pro sortiment zajišťující mechanické spojení částí nábytku, jeho usazení, osvětlení a výplň závěsy, výsuvy, zámky, dveřní kování, drátěný program, spojovací kování, stolové nohy, nožky, kolečka a výklopy. Značka Strong je symbol spolehlivosti, kvality a ekonomické dostupnosti. Udělejte ze svého nábytku dokonalý celek. Product range for mechanical joining of furniture components, fitting, lighting and panels hangers, slide travels, locks, door fittings, wire-mesh components, joining components, table legs, feet, castors and tilts. The Strong brand is a symbol of reliability, quality and affordability. Turn your furniture into a perfect unit. Produktová řada nábytkových úchytek, knopek a věšáků. Značka Tulip dodá vašemu nábytku a interiéru punc dokonalosti a elegance. Vybere si každý od designu klasického až po moderní, určující soudobé trendy. Okořeňte svůj interiér a zvolte Tulip. Product range of furniture handles, knobs and hangers. The Tulip brand will give your furniture and interior a mark of perfection and elegance. Something for everyone from classic to modern designs, defining current trends. Spice up your interior, choose Tulip.

12 Démos trade disponuje nejširší nabídkou deskového materiálu na českém trhu a širokou nabídkou kování prestižních světových značek, včetně vlastní značkové skladby. Démos trade has the widest offer of board material on the Czech market and a broad offer of metal fittings of prestigious world brands including our own brand portfolio. plošný materiál nábytkové kování hrany a lepidla Board Material Furniture fittings Edges, paints, glues Lamino desky Laminated Boards Dřevotřískové desky dýhované, surové aj. Chipboards laminated, raw chipboards etc. Pracovní kuchyňské desky Kitchen Worktops MDF desky MDF boards Lesklé materiály Glossy materials Lamináty a kompaktní desky Laminates and Compact boards Překližkové desky Plywood boards Umělý kámen Imitation stone Kamenné dýhy Stone veneers Kuchyňská dvířka Kitchen doors Spárovky Spárovky OSB desky OSB boards Ostatní plošný materiál Other board materials Blum nábytkové kování Blum furniture fittings Hettich nábytkové kování Hettich furniture fittings Nábytkové závěsy, výklopy Furniture hinges, lift systems Zásuvkové výsuvy Drawer systems Zámky Locks Úchytky, knopky, věšáky Handles, knobs, hooks Dveřní kování, vestavěné skříně Door fittings, bult-in wardrobes Drátěný, šatní program Wire, wardrobe systems Spojovací kování, podpěry Fasteners, supports Nohy, kolečka, kluzáky Legs, castors, adjustable feet Dřezy, baterie, koše, odsavače, drtiče Sinks, faucets, waste bins, hoods, garbage disposal units Nábytková světla a ledky Furniture and LED lights Rolety Blinds Rámečky Aluminium frames Vybavení kanceláří Office equipment Nástroje a nářadí Tools Nábytkové hrany Furniture edges Lepidla a tmely Adhesives and sealants

13 dodavatelé historie history suppliers Vznik Démos, v. o. s Transformace Démos v. o. s. na Démos trade, a. s. Nové sídlo firmy a skladové haly v Ostravě-Kunčičkách. plošný materiál board material 2003 Rozvoj externích prodejních sil, nového systému řízení a sdílení informací. Registrace ochranné známky Strong a Tulip Vznik dceřiné společnosti Démos trade, s. r. o. Slovensko, Zahájení provozu portálu Démos24Plus 2008 Vznik dceřiné společnosti Demos trade, Sp. z o. o. Polsko. Výstavba a zahájení provozu automatizované vychystávací linky nábytkového kování v Ostravě Zahájení dodávek zboží do Maďarska Zprovozněno nové sídlo firmy se vzorkovnou na Slovensku v Žilině 2011 Fúze společností Démos trade, a. s. a NÁBYTEK SERVIS a. s. Zahájení provozu nového areálu v Sokolnicích u Brna. Zahájení užívání nové administrativní budovy v Ostravě kování furniture hardware 2012 Výstavba a zprovoznění skladovacích prostor v Praze Výstavba skladovacích prostor v Ostravě Výstavba nové vzorkové prodejny v Ostravě Otevření nové pobočky v Nitře (stěhování z Levic) Foundation of Démos, v. o. s. (public limited company) 1998 Restructuring Démos, v. o. s. into Démos trade, a. s. (joint-stock company) A new company seat and warehouse halls in Ostrava-Kunčičky Development of external sales forces, a new system of information management and sharing. Registration of Strong and Tulip trademarks 2006 Foundation of subsidiary Démos trade, s. r. o. Slovakia, Launching the operation of Démos24Plus portal 2008 Foundation of subsidiary Démos trade, Sp. z o. o. Polan Building and launching the operation of an automated preparation line of furniture ironwork in Ostrava 2009 Starting deliveries of goods to Hungary 2010 A new company seat with showroom put into operation in Slovakia, in Žilina hrany, lepidla edges and adhesives 2011 Merger of companies Démos trade, a. s. and NÁBYTEK SERVIS a. s. Launching operation in new premises in Sokolnice u Brna Starting to use a new administrative building in Ostrava 2012 Building and putting into operation warehouse premises in Prague Building warehouse premises in Ostrava Building a new showroom in Ostrava Opening a new branch office in Nitra (moved from Levice)

14 slavíme sídla společnosti / headquarters 20 let s vámi! 20th anniversary ( ) CZ: PL: SK: HU: Démos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, Ostrava Kunčičky, Česká republika Zákaznické centrum (příjem objednávek nábytkového kování): Zákaznické centrum (příjem objednávek nábytkového kování): tel./phone: fax: Demos trade, Sp. z o.o., ul. M. Karłowicza 13 nr lok. 66, Katowice, Polska Biuro Obsługi Klienta / Biuro Obsługi Klienta: tel./phone: fax: Démos trade, s.r.o., Kamenná 8436/16D, Žilina, Slovensko Zákaznícke centrum (príjem objednávok nábytkového kovania): Zákaznické centrum (příjem objednávek nábytkového kování): tel./phone: fax: A MEGRENDELÉSEK KÖZPONTI FELVÉTELE Démos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, Ostrava-Kunčičky, CZ tel./phone: fax: provozovny / premises Czech Republic (+420) Ostrava Škrobálkova 630/ Ostrava-Kunčičky tel./phone: Havlíčkův Brod Čechova 3857 (areál Čechovka) Havlíčkův Brod tel./phone: Opařany Areál ZD Opařany, Opařany tel./phone: Uherské Hradiště Velehradská 593, Staré Město u Uherského Hradiště tel./phone: Praha Kutnohorská Praha 10 tel./phone: , Hradec Králové Areál Agropodniku, Středisko Sadová, Dohalice tel./phone: Opava U Cukrovaru Opava-Kateřinky tel./phone: Litoměřice Michalovická 2177 areál mrazíren, Litoměřice tel./phone: Brno Kobylnická 698, Sokolnice tel./phone: Slovak Republic (+421) Liberec Areál OSBD, Vesec. Liberec tel./phone: Třebotov Areál ZD Třebotov (Praha-západ) tel./phone: Olomouc Libušina 97, Olomouc-Chválkovice tel./phone: Košice: Južná trieda 72, Košice tel./phone: Nitra: Novozámocká Nitra Doľné Krškany tel./phone: Trenčín: K Výstavisku 13, Trenčín tel./phone: Zvolen: Lučenecká cesta 3559, Zvolen tel./phone: Michalovce: Vihorlatská 2, Michalovce tel./phone: trade.com Pezinok: Drevárska 23, Pezinok tel./phone: Trnava: Nitrianska cesta 5, Trnava tel./phone: Žilina (showroom): Kamenná 8436/16D, Žilina tel./phone:

Profil společnosti Company Profile IPC

Profil společnosti Company Profile IPC Profil společnosti Company Profile IPC Content Obsah Basic Information...2 History...3 ELVAC IPC, Ltd. in Numbers...4 Vision...4 Strategy...5 Market Segments...5 Employees...6 Organization Chart...6 Certified

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE OBSAH CONTENT OBSAH CONTENT ÚVOD INTRODUCTION VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS CERTIFIKÁTY CERTIFICATES NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS

Více

Umíme vdechnout život vašim představám. We can make your plans take flight

Umíme vdechnout život vašim představám. We can make your plans take flight Umíme vdechnout život vašim představám We can make your plans take flight Profil společnosti / Company profile 01 ČSOB Leasing, Budoucnost, která má jméno 2 ČSOB Leasing, Your credible future 02 Historické

Více

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS Katalog výrobních družstev pro hotely a restaurace Catalogue of Production Co-operatives for Hotels and Restaurants Vážení obchodní

Více

HOPÍK. Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov

HOPÍK. Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov HOPÍK 5 Interní časopis společnosti HOPI / In-house HOPI magazine číslo V. 2007 / issue No. V. 2007 Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Přehled hlavních ukazatelů PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ (v tisících KČ) - BRANO / BRANO FINANCIAL HIGHLIGHTS (in thousands CZK)

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

Profil společnosti Company Profile

Profil společnosti Company Profile Profil společnosti Company Profile 2 0 0 3 OBSAH CONTENTS 01 Obsah 02 Úvodní slovo předsedy představenstva 04 Poslání společnosti ČSOB Leasing 06 Profil 11 Základní finanční a provozní ukazatele 14 Významné

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Dva křížky. a otevřené obzory. Two crosses and an endless horizon. your key to KVADOS. Kosí bratři a sestry Blackbird brothers and sisters

Dva křížky. a otevřené obzory. Two crosses and an endless horizon. your key to KVADOS. Kosí bratři a sestry Blackbird brothers and sisters Kontinuita kontinua Continuity continuum strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Kosí bratři a sestry Blackbird brothers

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants Q4/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s pavlem Nepalou, řídící partner RENOMIA, a. s. / Interviews with Pavel Nepala, Managing Partner RENOMIA, a. s. Obchodní jednotky v komplexu Florentinum

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report Profil společnosti Výroční zpráva Company Profile Annual Report OBSAH PREZENTACE Content of the presentation Základní údaje o společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Představenstvo a dozorčí rada

Více

Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report

Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report 2 0 1 0 4 8 12 16 18 22 24 46 50 54 76 78 80 84 90 90 Úvodní slovo předsedy představenstva Profil Společnosti Hodnoty Společnosti Hlavní

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report

Výroční zpráva 2006 Annual Report Výroční zpráva 2006 Annual Report Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory word of the Chairman of the Board of Directors VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DEAR SHAREHOLDERS,

Více

LEASE AND SALES AND WE SELL PRODEJ A PRONÁJEM WE THINK, CREATE, COMMIT

LEASE AND SALES AND WE SELL PRODEJ A PRONÁJEM WE THINK, CREATE, COMMIT PRODEJ A PRONÁJEM LEASE AND SALES WE THINK, CREATE, COMMIT AND WE SELL Exkluzivní, stylové, výjimečné nemovitosti Profesionální tým makléřů s dlouholetými zkušenostmi Realitní poradenství na vysoké úrovni

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

DEK Výroční zpráva Annual Report

DEK Výroční zpráva Annual Report DEK Výroční zpráva Annual Report 20 YEARS LET DEK OF DEK Počet poboček Number of branches Počet zaměstnanců Number of employees Vývoj obratu (mil. Kč) Turnover (CZK million) vznik DEKTRADE establishment

Více

NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠÍ VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT TÉMA FEATURE

NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠÍ VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT TÉMA FEATURE 06 l 2013 VYDÁNÍ 09 l ISSUE 09 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠÍ VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT Ing. MILAN ZIKMUND project development, IMMOPARK

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Contents Obsah Contents Obsah Key Economic Indicators 6 Introducing Raiffeisenbank 8 Important Events in 2005 10 CEO s Statement 14 Statutory and Supervisory Bodies 24

Více