Modulové prefabrikované koupelny Omnia ur ené pro seniory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modulové prefabrikované koupelny Omnia ur ené pro seniory"

Transkript

1 Modulové prefabrikované koupelny Omnia ur ené pro seniory E. Kolar íková & J. Kalužíková VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostrava, eská republika SUMMARY: Modular Prefabricated Bathroom "Omnia" for Seniors This work is focused on module prefabricated bathrooms for seniors and invalid persons. Amount of seniors people has grown up during few last years in Czech Republic. It is necessary to adapt accommodation in retirement s homes, hotels, hospitals etc. for this category of people. Bathroom is a fundamental part of the building. There is required accessibility especially for seniors and disabled people like in another part in the building. Adaptation for invalid people or seniors is demanded during designing and constructing process. Correct design and realization could ensure satisfied users. The main problem during the designing procedure is having a respect to seniors and their needs. It is important to adapt space in bathroom for uses with wheelchairs. It is useful to use respondent accessories. Weak-eyed people demand contrasted color solution. Almost all requirements are regulated with laws and standard specifications, but final designing idea is depended on designer. Realization could be a problem too because bathrooms are made by lot of professes. It need correct combination and connection of specialists. HBS s.r.o. is Czech company which produces prefabricated module bathroom for foreign countries many years. Their experiences were an idea for designing module bathroom for seniors in Czech Republic. In cooperation with this company there has been created bathroom Omnia. This bathroom is constructed like one room component. Walls are made from aerated concrete. Water-supply, plumbing, electricity and heating are distributed in walls and in floor. Inner space is furnished with all accessories. Drawing of bathrooms you could see in picture below. The module is ready to affix to structure and connect to supplies in construction site. Module is totally conformed to regulations and standard specifications. Prefabrication of accessible bathrooms could bring a lot of benefits. Prefabrication safes time of building process. Comfort of users is complied in designing and constructing. Bathrooms are conformed to regulations. Quality of technology is checked many times during the producing. Using of prefabricated modules is intended especially for accommodation in retirement s homes, hotels, etc. Udržitelná výstavba budov 87

2 1 ÚVOD V naší republice v posledních letech dochází k razantnímu nár stu populace seniorského v ku. Tento fakt doprovází vznik ady domov pro seniory a domov s pe ovatelskými službami. Správný projek ní návrh i jejich samotná realizace jsou nejd ležit jším faktorem jejich kvalitního užívání. Koupelny jsou jedny ze základních prostor staveb pro bydlení a ubytování. Tak jako na ostatní sou ásti stavby, taktéž na n jsou vztaženy požadavky na p izp sobení staveb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Tyto požadavky jsou legislativn ošet eny a od jejich dodržení nelze ustoupit. P izp sobování koupelen pro tyto osoby je bezpodmíne né. Pro samotný návrh t chto koupelen je vždy nutné p ihlédnout k možným zhoršeným zrakovým a sluchovým schopnostem lov ka a k možnosti snížené mobility senior. Zajišt ní bezbariérovosti je p edpokladem spokojenosti uživatel t chto ubytovacích za ízení. Nelze opomenout, že koupelna netvo í jen prostor ur ený k o ist t la, ale musí být místem osobní relaxace a regenerace. 2 BEZBARIÉROVÉ KOUPELNY PRO SENIORY Sustainable construction of buildings Principem co nejlepšího návrhu koupelny, a to nejen koupelen ur ených pro seniory a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, je jejich správné p izp sobení pot ebám uživatel. Nejd ležit jšími zásadami vytvá ení koupelen pro seniory je volba správných za izovacích p edm t z hlediska ergonomie lov ka, jejich optimální umíst ní s dostate ným manipula ním prostorem a s vhodnou dosahovou vzdáleností. Taktéž povrchy a úpravy st n a podlah a další prvky interiéru p ispívají ke kvalit užívání a neslouží jen k estetickému, ale i uživatelskému standardu. Vzájemná závislost interiérového ešení nejen barevnosti ale i materiálového ešení dokážou skloubit praktickou stránku a harmonické prost edí koupelen. D ležitou sou ástí je bezpochyby i nutnost jejich celkové provázanosti na celou obytnou jednotku. Samotné navrhování vnit ních prostor musí být provedeno v souladu s platnými právními p edpisy. Nejpodstatn jší roli v tomto p ípad hraje vyhláška. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. Konkrétní požadavky kladené na bezbariérové koupelny jsou popsány ve výše uvedené vyhlášce v p íloze. 3 v bod 5. Hygienická za ízení a šatny. Tento bod jednozna n a detailn definuje technické požadavky na ešení záchodu, vany, sprchového koutu a boxu. Pro jednotlivé ásti a prvky koupelen je uvedena jejich pot ebná minimální vybavenost za izovacími p edm ty a prvky interiéru. Dále jsou zde p esn definovány rozm rové parametry a výškové osazení t chto za izovacích p edm t. Tato vyhláška nám však poskytuje pouze tyto informace. Skloubení p edepsaných právních p edpis a vytvo ení koupelny jako funk ního celku, tímto se již samotná vyhláška nezabývá. Samotný návrh bezbariérové koupelny je otázkou samotného projektanta a jeho zkušeností. Dalším problém, který vyvstává p i návrhu a následné realizaci koupelen, je samotná volba za izovacích p edm t. Výb r za izovacích p edm t a dopl k interiéru musí být v závislosti na ergonomii seniorských uživatel nebo osob se zdravotním postižením a taktéž v souladu s na ízením vlády. 163/2002 Sb., který stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. P íkladem t chto výrobk mohou být madla, sedátka, umyvadla, klozety apod. I následný samotný proces realizace je náro ný na koordinaci. P i výstavb tohoto funk ního celku objektu je nutno skloubit celou adu emeslných prací. Složitosti p i propojení emeslných prací anebo jejich nekvalita muže mít za následek dopady na celé 88 Udržitelná výstavba budov

3 ešení koupelny nebo stavby. Následky p ináší zhoršenou kvalitu užívání, asové i ekonomické dopady. 3 MODULOVÁ KOUPELNA Nej ast jší možnost využití bezbariérových koupelen se nachází u domov s pe ovatelskou službou a domov pro seniory. Jejich dispozi ní ešení se v daném objektu asto opakuje. I samotné koupelny a jejich rozm ry jsou p ibližn totožné v mnoha stavbách. Tato skute nost vede k zamyšlení nad užitím prefabrikovaného bloku koupelny, jehož aplikace by byla možná v ad staveb. P i návrhu modulové koupelny se vycházelo z praktických zahrani ních zkušeností, které poskytla firma HBS CZ s.r.o. Tato spole nost dodává modulové koupelny na zahrani ní trh. V zahrani í je tento prvek asto využíván p evážn v zdravotnických za ízeních, pe ovatelských domech a ubytovacích za ízeních. Výhodou tohoto prvku je jeho certifikace v systému ISO, což zabezpe uje kvalitu výrobku. Obrázek 1. Modulová koupelna. Obrázek 2. Forma na výrobu podlahy modulové koupelny Udržitelná výstavba budov 89

4 Modulová koupelna jakožto stavební dílec je vytvo ena jako prostorový prefabrikát. St ny dílce jsou tlouš ky 50mm a jsou odlity z leh eného betonu. I tato malá tlouš ka dokáže zaru it veškeré požadavky kladené na konstrukce z hlediska požární ochrany i ochrany i proti hluku. Podlaha je utvo ena z hutného betonu s již p edem daným vyspádováním do odtokových vpustí nebo žlábk. Tento fakt umož uje garanci dokonalého odvodn ní již p i dodrženém minimálním spádu. Podlaha je vybavena povrchovými vrstvami se zajišt ním vodot snosti, bezpe nosti, odolnosti a hygieny. Nejen do st n ale i podlah jsou p edem zabetonovány vodovodní rozvody, elektrorozvody, kanaliza ní potrubí a otopná t lesa. Tyto rozvody se napojují na rozvody na stavb po usazení modulového dílce. St ny i podlaha jsou obloženy obklady a dlažbou. Dve ní otvor je vybaven zárubn mi. Modulový dílec je zkompletován až po úplném vybavení veškerými výrobky jako jsou za izovací p edm ty a interiérové vybavení. Prefabrikovaná modulová koupelna se vyrábí v temperovaných halách. P i výrob je na veškeré ásti koupelny používán nejkvalitn jší materiál. Výrobek prochází b hem výroby adou pr b žnými kontrol a následné i záv re nou výstupní kontrolou. Na trh se tak dostává nadstandardn vybavený, kvalitn provedený, pln funk ní a kompletizovaný stavební dílec. Samotný proces využití modul koupelen vede k ekonomické úspo e, dochází k úspo e asu a zvýšení kvality výrobku. P íkladem muže být rychlost dodání dílce na stavbu, které zkrátí dobu výstavby až o 20% oproti tradi ní výstavb. Mnohaleté zkušenosti s výrobou má spole nost HBS s.r.o., která vyrábí modulové koupelny již adu let pro vývoz do zahrani í, p evážn do západní Evropy. Na základ využitých zkušeností vyvstala otázka pro tento prefabrikát neuvést na eském trhu. P ínosem by m lo být eliminace asto se vyskytujících chyb p i návrhu i realizaci bezbariérových koupelen. Cílem je také zrychlení a usnadn ní výstavby pe ovatelských dom, domov pro seniory nebo za ízení podobného typu. 4 MODULOVÁ KOUPELNA OMNIA Sustainable construction of buildings P i spolupráci s firmou HBS s.r.o. došlo k návrhu bezbariérové typizované modulové koupelny, která bude uvedena na eský trh pod obchodní zna kou Omnia. Tato koupelna spl uje požadavky kladené na bezbariérové užívání hygienických prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a taktéž je vhodná pro seniory. Koupelna je navržena jako jeden funk ní celek v souladu se sou asn platnou vyhláškou. 398/2009 Sb. a na ízením vlády. 163/2002 Sb., p ílohy. 2, bodu 12. Stavební výrobky pro hygienická za ízení a ostatní speciální výrobky. Tato modulová koupelna se vyzna uje vhodným standardem pro osoby s omezenou schopností pohybu i orientace. D raz je kladen na optimální skloubení rozm rových parametr a manipula ních nárok osob s t lesným postižením nebo omezením. Pro osoby se zrakovým postižením je interiér a vnit ní vybavení koupelen p izp sobeno barevným a kontrastním provedením. Na obrázku níže je znázorn no p dorysné ešení modulové bezbariérové koupelny, v etn p íslušného vnit ního vybavení za izovacími p edm ty. Vedle obrázku je uveden výpis jednotlivých komponent koupelny. V p doryse si lze povšimnou variability umíst ní dve í, druhá varianta je vyzna ena árkovan. Vnit ní prostor koupelny je dostate n p izp soben pro osoby na invalidním vozíku. Z vozíku je možnost p emíst ní uživatele na záchodovou mísu a na sedátko sprchy. Jako nejvhodn jší ešení odd lení prostor sprchy se dle zkušeností ukázalo užití sprchové plenty, která umož uje imobilnímu lov ku jednodušší manipulaci. Umyvadlo užité v koupeln je speciáln tvarované 90 Udržitelná výstavba budov

5 se zvýšenou p ístupností, které neklade žádné p ekážky k osobní hygien osobám odkázaným na invalidní vozík. Nad umyvadlem je osazeno zrcadlo umož ující užívání zdravým i invalidním osobám. Sprcha, toaleta i umyvadlo jsou dopln ny v pot ebném rozsahu o madla. Samotný interiér je dopln n o adu prvk zlepšující vybavenost prostor. Jedná se o zabudované poli ky, v šá ky, odpadkový koš, držák na toaletní papír apod. V návrhu není opomenuto umíst ní signaliza ního za ízení. Toto za ízení m že pomoci v ad p ípad, nebo umož uje rychlý zásah personálu v p ípad zran ní, nevolnosti apod. uživatele. V koupeln jsou umíst ny 2 kusy tohoto za ízení, jedno je dostupné ze záchodové mísy a od umyvadla, druhé je umíst no ve sprchovém kout. Obrázek 3. P dorys modulové koupelny Omnia a výpis prvk. Na následujících obrázcích jsou zachyceny již samotné pohledy na jednotlivé st ny modulu. Z dokumentace je patrné p esné rozmíst ní madel a za izovacích p edm tu v etn jejich výškového osazení. Obrázek 4. Pohledy na jednotlivé st ny modulové koupelny Omnia Udržitelná výstavba budov 91

6 Obrázek 5. Pohledy na jednotlivé st ny modulové koupelny Omnia. 5 ZÁV R V sou asné dob je nutno v novat pozornost pot ebám osob s omezenou schopností pohybu a orientace i senior m, kte í pot ebují bezbariérové koupelnové vybavení, v n mž se dob e obejdou i bez cizí pomoci. Tato pot eba se projevuje i na eském trhu. Koupelna Omnia p ináší možnost efektivního ešení daného problému. Na základ zahrani ních zkušeností spole nosti HBS s.r.o. byla vytvo ena modulová koupelna vhodná pro seniory i lidi se zdravotním omezením. Samotný prototypu je k vid ní pro zájemce z ad projektant v její výrobn spole nosti ješt p ed samotným zapo etím projek ních prací. Nezbývá než doufat, že se daná koupelna stane nejen místem nutné o isty t la, ale i místem možné relaxace a plné komfortu pro veškeré uživatele. REFERENCE Vyhláška. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb Na ízení vlády. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 92 Udržitelná výstavba budov

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejného vodovodu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 1. Úvod Technické standardy pro sí ve ejného vodovodu (dále jen standardy) jsou zpracovány

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RODINNÝCH DOM BOHDALEC - ZA ŠKOLOU Místo stavby

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více

Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy

Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy Electromechanical and electromotoric locking systems Bc. Milan Fejta Diplomová práce 2009 *** nascannované zadání str. 2 *** ABSTRAKT Tato diplomová

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK

VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK Tato publikace shrnuje poznatky získané p i ešení projektu Pracovní pohoda a spolehlivost lov ka v pracovním systému ešeného v rámci výzkumného

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, p ísp vková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla ud lena registrace sociálních služeb dle zákona. 108/2006 Sb., o

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

MANUÁL KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ

MANUÁL KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ MANUÁL KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ aneb jak na to, když chceme za ít kompostovat v komunit Eko-info centrum Ostrava Tento materiál vznikl v rámci projektu Komunitní kompostování prostřednictvím mateřských

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely ABSTRAKT Tato práce pojednává o CNC, nových technologiích a materiálech a to v oblasti soustružení a frézování dále se zabývá využitím výpo etní techniky a p íslušných softwar, které zvyšují kvalitu práce,

Více