Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013

2 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme stát volbou číslo jedna na trzích a v segmentech, kde již nyní poskytujeme služby s vysokou přidanou hodnotou. Svým přístupem chceme zaujmout pozici spolehlivého partnera, jehož cílem je pomáhat zákazníkům k úspěchu. Cíle Zvyšovat rentabilitu investovaného kapitálu a profitabilní růst; Investovat do oblastí s potenciálem růstu tržeb a zvyšovat výsledek hospodaření z provozních činností; Dosáhnout růstu objemu volných peněžních toků, jež budou k dispozici akcionářům; Posílit strategické partnerství se Správou železniční dopravní cesty; Využít příležitosti v oblasti telekomunikačních služeb zaměřených na velkoobchodní segment a nabídnout datové služby, telehousing, pronájem výpočetních kapacit, IT řešení a outsourcing.

3 The Company s Mission and Goals Mission ČD - Telematika aims to be a modern corporation that is customer-focused and clearly distinguishable from the competition. For our customers, we intend to be the go-to choice on the markets and in the segments where we currently provide services with high added value. On the strengths of our approach to business, we aim to be perceived as a reliable partner who helps customers achieve success. Goals Increase return on invested capital and achieve profitable growth; Invest in areas with potential for revenue growth and increase operating profit; Grow the volume of surplus cash that can be made available to shareholders; Reinforce the strategic partnership with Správa železniční dopravní cesty (Railway Infrastructure Administration); Leverage opportunities in the telecommunications services sector, focusing on the wholesale segment, and offer data services, telehousing, lease of computing capacity, IT solutions, and outsourcing.

4 Obsah Přehled vybraných výsledků 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 10 Technické a odborné zázemí 12 Místo působnosti 12 Certifikace systémů řízení 12 Osvědčení a certifikáty Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) 14 Partnerství a členství 14 Historie společnosti 16 Významné události roku 2013 a roku 2014 do uzávěrky výroční zprávy 18 Hlavní události roku Hlavní události roku 2014 do uzávěrky výroční zprávy 18 Statutární orgány společnosti a její management 20 Valná hromada 20 Dozorčí rada 20 Představenstvo 20 Vrcholový management 20 Finanční část 50 Zpráva nezávislého auditora 52 Účetní výkazy 58 Rozvaha 58 Výkaz zisku a ztráty 62 Přehled o změnách vlastního kapitálu 64 Přehled o peněžních tocích (Cash Flow) 66 Příloha účetní závěrky za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 122 Přehled použitých zkratek 132 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 134 Identifikační a kontaktní údaje 136 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 24 Stručné zhodnocení uplynulého roku 24 Hospodaření úseků 28 Výzkum a vývoj v roce Stav majetku společnosti 30 Projekty spolufinancované z veřejných zdrojů 32 Systém řízení rizik 32 Zaměstnanecká politika a sociální program 32 Společenská odpovědnost 34 Řízení kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 36 Očekávané události, záměry a cíle v roce Předpoklad vývoje v roce Iniciativy pro rok Plánované investice 44 Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok Výroční zpráva je tištěna na materiál s certifikací FSC, díky níž nepřispíváme k devastaci lesů či pralesů a nepodporujeme nezákonnou těžbu dřeva. 2 Obsah

5 Contents Selected Figures 5 Introduction by the Chairman of the Board of Directors 7 Company Profile 11 Technical Facilities and Expertise 13 Locations 13 Management Systems Certifications 13 National Security Authority (NSA) Certifications and Clearances 15 Partnerships and memberships 15 Company History 17 Important Events of 2013 and 2014 up to the Annual Report Closing Date 19 Important events of Important Events of 2014 up to the Annual Report Closing Date 19 Statutory Bodies of the Company and its Management 21 General Meeting 21 Supervisory Board 21 Board of Directors 21 Senior Management 21 Financial Part 51 Independent Auditor s Report 53 Financial Statements 59 Balance Sheet 59 Profit and Loss Account 63 Statement of Changes in Equity 65 Cash Flow Statement 67 Notes to the Financial Statements for the Year Ended 31 December Related Parties Report 123 Used Abbreviations 133 Information on Persons Responsible for the Annual Report 135 Identification and Contact Information 136 Board of Directors Report on Business Operations 25 Brief Assessment of the Past Year 25 Financial Performance Results by Section 29 Research and Development in Balance of Company Assets 31 Projects Co-financed from Public Funds 33 Risk Management System 33 Human Resources Policy and Social Programme 33 Corporate Social Responsibility 35 Management of Quality, Occupational Health & Safety, Fire Safety, and Environmental Protection 37 Anticipated Development, Plans and Goals in Anticipated development in Initiatives for Planned Investments 45 Report of the Supervisory Board 47 This Annual Report is printed on FSC-certified paper as a guarantee that we are not contributing to the devastation of forests or rainforests or supporting illegal logging. Contents 3

6 Přehled vybraných výsledků (údaje v tis. Kč) Stav k Stav k Aktiva celkem z toho: dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje (údaje v tis. Kč) Období do Období do Výkony z toho: tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb Ostatní výnosy EBITDA Přehled vybraných výsledků

7 Selected Figures (in CZK thousand) Balance at 31 Dec 2013 Balance at 31 Dec 2012 Total assets 2,611,127 2,612,951 Of which: fixed assets 1,686,275 1,751,630 Current assets 893, ,266 Equity 1,692,372 1,737,063 Liabilities 689, ,178 (in CZK thousand) Year ended 31 Dec 2013 Year ended 31 Dec 2012 Sales revenues 1,184,856 1,401,895 of which: revenues from sales of own products and services 1,153,916 1,397,783 Other revenues 66, ,790 EBITDA 159, ,150 Selected Figures 5

8 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás osobně informoval o nejdůležitějších událostech roku 2013 a o výsledcích hospodaření společnosti ČD - Telematika. V uplynulém roce jsme se soustředili na rozvoj společnosti ve dvou hlavních oborech její činnosti poskytování správy a údržby infrastruktury a poskytování telekomunikačních služeb. Pokračovali jsme v realizaci schválené střednědobé strategie ČD-T založené na široké spolupráci se společnostmi v oboru drážní infrastruktury a dopravy. Mimo Skupinu České dráhy jsme se zaměřili zejména na poskytování služeb na velkoobchodním telekomunikačním trhu, kde nám technologický vývoj a vydaná regulační opatření dodávají nové impulsy k rozvoji. Proto jsme formou rozšíření portfolia dceřiných společností vstoupili na trh mobilních telekomunikačních služeb produktem CDT-MOBILE, který je poskytován prostřednictvím partnerství se společností Quadruple. Poté, co v roce 2011 došlo k oddělení činností vývoj a provoz aplikací, systémová integrace, SAP řešení a podpora a servis ICT do sesterské společnosti ČD - Informační Systémy, a.s, jsme se rozhodli našim externím zákazníkům nabídnout ICT služby také prostřednictvím námi spoluzaložené společnosti ECHIS. V loňském roce se nám také podařilo uspět v obou oblastech, které jsou důležité pro budoucí stabilní fungování společnosti. Na jedné straně, v souladu s prioritami danými střednědobým plánem, společnost stabilizovala výnosy. Na straně druhé zaujala ČD - Telematika a.s konzervativnější přístup k existujícím provozním rizikům a současně akcelerovala úsilí zaměřené na jejich eliminaci. Nadále jsme finančně silní, jsme vnímáni jako stabilní partner, a to nám umožňuje investovat do dalšího růstu. V roce 2013 společnost investovala 63,9 mil. Kč převážně z vlastích zdrojů zejména do rozšíření vlastní infrastruktury. Koupili jsme majoritní podíl ve společnosti Quadruple, abychom doplnili portfolio nabízených služeb o mobilní telekomunikační služby pro externí zákazníky drážního světa. Oba výrobní úseky naší společnosti úsek Servis infrastruktury a úsek Telekomunikační služby zaznamenaly pokles tržeb. V úseku Servis infrastruktury došlo k časovému posunu projektu měřících vozů do roku Tento propad nebyl plně kompenzován ostatními neplánovanými úspěšnými projekty. V úseku Telekomunikační služby byl pokles způsoben odkladem soutěží telekomunikačních služeb ve státním sektoru a nadále pokračujícím propadem objemu tržeb v celém sektoru telekomunikací. Nicméně, zákazníci z řad poskytovatelů telekomunikačních služeb, kteří využívají naši velkoobchodní nabídku, kladně hodnotí kvalitu a celkovou úroveň poskytovaných služeb. Těšíme se důvěře a jsme vnímáni jako spolehlivý partner. Díky uzavření nových kontraktů na dodávku díla a výstavbu telekomunikační infrastruktury, která souvisela s rozvojem drážní infrastruktury a infrastruktury telekomunikačních operátorů, se nám dařilo ivtéto oblasti. Ve srovnání s rokem 2012 klesly naše tržby celkově o 21 %, bez vlivu jednorázových projektových tržeb v roce 2012, realizovaných v úseku Servis infrastruktury, by však objem tržeb celé ČD-T za rok 2013 poklesl meziročně pouze o 3,3 %. Provozní výsledek hospodaření ČD-T v roce 2013 dosáhl 36,8 mil. Kč, což je o 45,8 mil. Kč méně než před rokem. Tento pokles vyvolaly dodatečné náklady související s přehodnocením našeho postoje k provozním rizikům. EBT (HV před zdaněním) dosáhl 37 mil. Kč a překročil plán (22,1 mil. Kč) o 14,9 mil. Kč. Ukazatel EBITDA po započtení mimořádných nákladů dosáhl za rok ,2 mil. Kč a překonal plán (151,8 mil. Kč) o 7,4 mil. Kč. Čistý peněžní tok z provozní činnosti dosáhl úrovně 188,9 mil. Kč, meziročně o 45 % méně. Abychom potvrdili svoje postavení na trhu, musí ČD - Telematika a.s. v roce 2014 realizovat identifikované obchodní příležitosti, a to nejen v oblasti drážní infrastruktury a dopravy, ale i v oblasti státní správy a samosprávy a potvrdit schopnost zavádění nových produktů. Budeme rovněž aktivně řešit spory ohledně výše plateb za užívání drážních pozemků a objektů, které jsou ve vlastnictví třetích osob. Jsem přesvědčen, že naše společnost vstupuje do dalšího období dobře připravena, s výbornou schopností realizovat obchodní příležitosti a poskytovat nabízené služby v požadované kvalitě a tím potvrdit dlouhodobou strategii. Pracovní úsilí soustředíme na rozvoj obchodních příležitostí, ale i na zlepšení efektivity interního fungování, abychom si vytvořili další kompetence pro potřebu okamžitého využití nových příležitostí. Závěrem bych rád poděkoval všem zaměstnancům za výbornou práci v uplynulém roce, obchodním partnerům za jejich přízeň a akcionářům za jejich podporu. Ing. Miroslav Řezníček, MBA předseda představenstva 6 Úvodní slovo předsedy představenstva

9 Introduction by the Chairman of the Board of Directors Dear Ladies and Gentlemen, Allow me personally to inform you of and comment on the most important events, developments, and financial performance results of ČD - Telematika in In 2013, we fully focused on the development of the company in two lines of activity the administration and maintenance of infrastructure and the provision of telecommunications services. We continued in realising the approved medium-term strategy of CD-T based on broad cooperation with companies in railway infrastructure and transportation. Outside the České dráhy Group, we focused primarily on the provision of wholesale services on the telecommunications market, where technological development and issued regulatory measures motivate us to further development. Through expanding our portfolio of subsidiaries, we have thus entered the market of mobile telecommunication services with our CDT MOBILE product, which is provided via our partnership with Quadruple. After the separation of activities related to development and application operation, system integration, SAP solutions and maintenance and ICT in the subsidiary CD - Informační Systémy, a.s. in 2011, we decided to offer our external customers ICT services also via the ECHIS company that we co-founded. In 2013 we also managed to succeed in both areas essential for the Company s future stability. On the one hand, the Company stabilised profits in accordance with the priorities stated in the medium term plan. On the other hand, ČD - Telematika a.s took a more-conservative attitude to existing operational risks and at the same time accelerated efforts focused on their elimination. We continue to be financially strong and perceived as a stable partner, which allows us to invest in our further development. In 2013, the Company invested CZK 63.9 million, funded primarily of its own funds, into expanding its own infrastructure. In order to supplement our service portfolio with mobile telecommunication services for external customers, we purchased a major share in Quadruple. Both production sections of our company Infrastructure Services and Telecommunication Services experienced a decrease in revenues. Within Infrastructure Services, the completion of the project of cabin radio stations was postponed until 2014, the effect of which was not fully compensated for by other unplanned successful projects. The decrease in revenues in Telecommunication Services was attributable to the postponement of tenders for telecommunication services in the public sector and the continuing decrease in the volume of sales throughout the telecommunication sector. Customers from among telecommunication services providers who use our wholesale offer assess the quality and overall level of provided services positively. We are perceived as a trustworthy and reliable partner. Owing to the conclusion of new contract agreements and the construction of telecommunications infrastructure related to the development of railway infrastructure and infrastructure for telecommunication operators, we succeeded also in this area. Compared to 2012, our revenues dropped by 21%; however, without the effect of one-off project revenues realised in the Infrastructure Service section in 2012, the year-on-year decrease in revenues of the whole ČD-T in 2013 would have been only 3.3%. In 2013, the operational profit of ČD-T amounted to CZK 36.8 million, which is CZK 45.8 million lower than the previous year. The decrease was also caused by additional costs related to the change of our attitude towards operational risks. EBT (the profit before tax) amounted to CZK 37 million and exceeded the plan (CZK 22.1mil.) by CZK 14.9 million. In 2013, the EBITDA indicator, after inclusion of all additional costs amounted to CZK million and exceeded the plan (CZK million) by CZK 7.4 million The net cash flow for operating activities amounted to CZK million, which is a year on year decrease of 45%. In order to keep our market position, ČD - Telematika a.s. has to realise identified market opportunities not only in the area of railway infrastructure and transportation but also in the area of state administration and self-government and confirm our ability to introduce new products in In addition, we have to be active in solving the disputes regarding the amount of payments for the use of railway land and buildings owned by third parties. I believe that the company is entering the following period well prepared to implement our long-term strategy through realising business opportunities and providing offered services in the requested quality. We will focus our efforts on the development of business opportunities as well as on the higher efficiency of internal operations in order to create further competencies to be used immediately for newly-recognised opportunities. In conclusion, I would like to thank all our employees for a job well done, our business partners for their trust, and our shareholders for their support. Miroslav Řezníček Chairman of the Board of Directors Introduction by the Chairman of the Board of Directors 7

10 ČD - TELEMATIKA A.S. POSKYTUJE DATOVÉ, HLASOVÉ A MOBILNÍ SLUŽBY. PŘINÁŠÍME RYCHLÁ ŘEŠENÍ PRO VELKÁ DATA ROSTŘEDNICTVÍM ROZSÁHLÉ OPTICKÉ INFRASTRUKTURY S VÍCE NEŽ 500 PŘÍPOJNÝMI BODY VE VŠECH KOUTECH ČESKÉ REPUBLIKY. DISPONUJEME GEOGRAFICKY NEZÁVISLÝMI DATOVÝMI CENTRY, KTERÁ SPLŇUJÍ NÁROČNÁ BEZPEČNOSTNÍ KRITÉRIA. ZAJIŠŤUJEME STÁLOU PODPORU 24 HODIN DENNĚ DÍKY VLASTNÍMU SERVISNÍMU ZÁZEMÍ. S NÁMI ZŮSTANETE VE SPOJENÍ.

11 ČD - TELEMATIKA A.S. PROVIDES DATA, VOICE, AND MOBILE SERVICES. WE BRING FAST SOLUTIONS FOR LARGE DATA VOLUMES THROUGH EXTENSIVE OPTICAL INFRASTRUCTURE WITH ALMOST 500 CONNECTION POINTS ALL AROUND THE CZECH REPUBLIC. WE HAVE AVAILABLE GEOGRAPHICALLY-INDEPENDENT DATA CENTRES THAT COMPLY WITH DEMANDING SECURITY CRITERIA. WE PROVIDE PERMANENT SUPPORT 24 HOURS A DAY AND WE HAVE BUILT OUR OWN SERVICING FACILITIES. WITH US YOU STAY CONNECTED.

12 Profil společnosti ČD - Telematika spolehlivý partner pro vaši komunikaci ČD - Telematika a.s. (dále jen ČD - Telematika nebo ČD-T) je významným poskytovatelem telekomunikačních služeb a také dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby a výstavby infrastruktury. Mezi její zákazníky patří státní správa, samospráva či velké národní společnosti. Významnou část svých obchodních aktivit směřuje ČD-T do telekomunikačního sektoru, kde je spolehlivým partnerem pro zajištění velkoobchodních datových, internetových a hlasových služeb. ČD-T vlastní jednu z nejrozsáhlejších optických infrastruktur v České republice, servisní zázemí téměř po celé zemi a v neposlední řadě disponuje třemi geograficky nezávislými datovými centry. Infrastruktura ČD-T využívá mnohaleté a rozsáhlé zkušenosti v oblasti poskytování služeb údržby (pravidelné preventivní kontroly) a servisu (opravy po poruše) prvků ICT infrastruktury. Jako doplňkové služby poskytuje plánování, projektování a výstavbu různých typů ICT infrastruktur. ČD-T má silnou aplikační podporu nejen pro evidenci jednotlivých ICT prvků v síti, ale i pro komplexní dohled nad těmito sítěmi, dále pro work flow požadavků a přímé řízení techniků v terénu. Díky tomu jsou všechny požadavky zákazníků a jednotlivé servisní zásahy či činnosti údržby zpětně dohledatelné včetně průběhu řešení a časových sousledností. Služby jsou poskytovány v režimu 24/7/365. Servis, údržbu a výstavbu infrastruktury zajišťují týmy zkušených pracovníků, dislokovaných na více než 40 místech České republiky, což umožňuje vysokou flexibilitu a rychlou dostupnost. 10 Profil společnosti

13 Company Profile ČD - Telematika Reliable partner for your communication ČD - Telematika a.s. (hereinafter ČD - Telematika or ČD-T ) is an important supplier of both ICT solutions and management, maintenance, and construction/installation of the telecommunication services that are crucial to the operation and viability of railroad infrastructure. Its customers include State and local government agencies and large domestic corporations. A large portion of ČD-T s commercial operations are focused on the telecommunications sector, where the company operates as a wholesale supplier of data and voice services. ČD-T owns one of the most extensive fibre-optic infrastructures in the Czech Republic, servicing facilities all over the country and last but not least three geographically-independent data centres. Infrastructure ČD-T uses long-term and extensive experience in the provision of servicing (repairs after failures) and maintenance (regular preventive inspections) of the ICT infrastructure elements. As a supplementary service line, the company also plans, designs, and builds various kinds of ICT infrastructure. ČD-T has strong application support both for keeping records of individual ICT elements in the network and for comprehensive network supervision, as well as for managing work-flow requests and direct management of technicians in the field. Thanks to this, all customer requests, service calls, and maintenance activities are recorded and can be searched and reviewed retrospectively. Services are provided 24 hours a day, seven days a week. Repairs, maintenance, and construction of infrastructure are carried out by teams spread out over more than 40 locations within the Czech Republic, so as to be available, essentially, anytime and anywhere. Company Profile 11

14 Telekomunikace Zákazníci ČD-T mohou využívat celou řadu internetových, datových a hlasových služeb s vysokou spolehlivostí garantovanou SLA (Service Level Agreement). Tyto služby jsou určeny zejména telekomunikačním operátorům a lokálním poskytovatelům internetového připojení, ale i dalším subjektům z řad velkých firem a státní správy požadujícím vysokou spolehlivost, pružnost a kvalitu. Strategií společnosti v tomto segmentu je zabezpečit a aktivně nabízet kvalitní vysokorychlostní internetové připojení a propojení jednotlivých lokalit po celém území České republiky. Společnost dlouhodobě investuje do rozvoje vlastní telekomunikační infrastruktury, disponuje páteřní sítí s přenosovou kapacitou až 80 x 10 Gbps a s více než 500 přípojnými body. Celková investice do infrastruktury pro poskytování služeb v roce 2013 představovala přibližně 50 mil. Kč, přičemž velká část investic byla využita pro rozšíření optické sítě, které bylo vázáno na konkrétní zákaznické projekty. Všechny naše služby jsou procesně zajišťovány dle požadavků ČSN EN ISO 9001 Systém managementu kvality a ČSN ISO/IEC Informační technologie Management služeb a dalších. ČD - Telematika je rovněž držitelem certifikátu AQAP a osvědčení vydané NBÚ. Technické a odborné zázemí ČD - Telematika disponuje kvalitním technickým zázemím včetně odpovídajícího know-how. Své služby poskytuje prostřednictvím jedné z nejrozsáhlejších telekomunikačních infrastruktur v České republice. Páteřní síť telekomunikační infrastruktury tvoří množství 96, 72 nebo 36 vláknových optických kabelů, z nichž je přibližně km uloženo v zemi a zhruba km zavěšeno na sloupech železniční trakce. Celkem je v síti km optických vláken. Vlákna jsou vyvedena do 239 obcí a 158 městských obvodů, přičemž další distribuční body je možné operativně zprovoznit na základě poptávky. ČD - Telematika rovněž provozuje metropolitní sítě v největších městech České republiky v Praze, Brně, Plzni, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Liberci, Olomouci, Ostravě, Zlíně, Chebu, Chomutově, Děčíně, Jindřichově Hradci, Kutné Hoře, Pelhřimově, Příbrami, České Lípě, Berouně, Prachaticích, Kolíně, Nymburku, Sokolově, Hradci Králové, Klatovech, Karlových Varech, Karviné, Ústí nad Orlicí a dalších. Přenosová síť DWDM umožňuje přenosy až 80 kanálů s přenosovou kapacitou do 40 Gb/s na jedné vlnové délce. Síť je připravena přenášet okruhy s kapacitou až 80 x 10 Gbps. Páteřní L2/L3 síť s přenosovou kapacitou N x 10 Gb/s má více než 120 uzlů a tvoří ji šest zálohovaných okruhů. Páteřní L2/L3 síť ČD-T je připojena redundantně k důležitým národním internetovým uzlům jako je NIX.CZ a je kapacitně dostatečně propojena do mezinárodní internetové sítě. V roce 2013 se optická síť ČD-T napřímo propojila s mezinárodní sítí GOOGLE, a to v přímém internetovém peeringu. ČD - Telematika je provozovatelem třech plně vybavených datových center, ve kterých jsou poskytovány profesionální housingové služby s důrazem na vysokou kvalitu a zabezpečení. Místo působnosti ČD - Telematika sídlí v Praze. Provozovny má v dalších jedenácti krajských městech České republiky v Brně, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Pardubicích, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci a v Olomouci. Tyto spolu s provozovnami společnosti umístěnými v menších městech po celé České republice tvoří síť 42 servisních pracovišť zajišťujících klientský servis. ČD - Telematika nemá organizační složku v zahraničí. Certifikace systémů řízení ČSN EN ISO 9001 Systém managementu kvality ČSN EN ISO Systém pro management jakosti projektů ČOS (AQAP 2110) Požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě ČSN EN ISO Systém environmentálního managementu ČSN OHSAS Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO/IEC Informační technologie Management služeb ČSN ISO/IEC Systém managementu bezpečnosti informací Pro přenos dat v síti používá společnost několik přenosových platforem: DWDM, L2/L3 s podporou IP protokolu a SDH. 12 Profil společnosti

15 Telecommunications Customers of ČD-T can take advantage of a broad range of Internet, data, and voice services with high reliability guaranteed by an SLA (Service Level Agreement). These services are designated in particular for telecommunications operators and local Internet Service Providers (ISPs), but also for other large corporations and State government agencies that require high reliability, flexibility, and quality. The company s strategy in this segment is to secure and actively offer high-quality, high-speed Internet connections and interconnection of various sites throughout the entire Czech Republic. ČD-T makes long-term investments in the development of its own telecommunication structure: it uses a backbone network with a transmission capacity of up to 80 x 10 Gbps and more than 500 connection points. The total investment in the infrastructure for the provision of services in 2013 amounted approximately to CZK 50 million of which a large part was used for the extension of the optical net, which was related to specific customer projects. All our service processes comply with the requirements of ČSN EN ISO 9001:2008 Quality Management System and ČSN ISO/IEC :2006 Information Technology Management of Services and other. In addition, ČD - Telematika holds the AQAP certificate and a certificate issued by the National Security Authority. Technical Facilities and Expertise ČD - Telematika possesses top-quality technical facilities and the specialised know-how necessary to run them. It provides its services through one of the most extensive telecommunications infrastructure networks in the Czech Republic. The backbone of the telecommunications infrastructure network consists of 96-, 72- and 36-strand fibre-optic cables, approximately 2,300 km of which is underground and roughly 1,200 km is overhead, suspended from railroad traction poles. All told, the network has 124,543 km of optical fibre. The fibres terminate in 239 municipalities and 158 city districts, and additional distribution points can be made operational on an ad hoc basis to meet demand. The DWDM transmission network enables up to 80 channels to be transmitted with transmission capacity of up to 40 Gb/s on one wavelength. The network is ready to carry links with a capacity of up to 8x10 Gb/s. The L2/L3 backbone network, with a transmission capacity of N x 10 Gb/s, has over 120 nodes and consists of six circuits, all with back-ups. The L2/L3 backbone network is linked redundantly to significant nodes eg NIX.cz and is connected to the international internet network in an extent adequate to its capacity. In 2013, the optical network of ČD-T was linked to the GOOGLE international network through direct internet peering. ČD Telematika is a provider of three fully-equipped data centres providing housing services with a strong emphasis on high quality and security. Locations ČD - Telematika is headquartered in Prague and has branches in eleven regional cities of the Czech Republic: Brno, Ostrava, Pilsen, Ústí nad Labem, České Budějovice, Pardubice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec and Oloumouc. The company also operates over 42 service centres in smaller cities throughout the entire Czech Republic, which provide client services together with the branches. The company has no organisational branches abroad. Management System Certifications ČSN EN ISO 9001 Quality Management System ČSN EN ISO Project Quality Management System ČOS (AQAP 2110) Requirements of NATO for the Assurance of Quality in Design, Development and Production ČSN EN ISO Environmental Management System ČSN OHSAS Occupational Health and Safety Management Systems ČSN ISO/IEC Information Technologies Service Management ČSN ISO/IEC Information Security Management Systems ČD - Telematika also operates metropolitan networks in the Czech Republic s biggest cities Prague, Brno, Pilsen, Ústí nad Labem, České Budějovice, Liberec, Olomouc, Ostrava, Zlín, Cheb, Chomutov, Děčín, Jindřichův Hradec, Kutná Hora, Pelhřimov, Příbram, Česká Lípa, Beroun, Prachatice, Kolín, Nymburk, Sokolov, Hradec Králové, Klatovy, Karlovy Vary, Karviná, Ústí nad Orlicí, and others. To transmit data within the network, the company utilises several transmission platforms: DWDM, L2/L3 with IP protocol support, and SDH. Company Profile 13

16 Osvědčení a certifikáty Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) Průmyslová bezpečnost platná potvrzení/osvědčení NBÚ stupeň utajení pro poskytování nebo vznik utajovaných informací Tajné Bezpečnost informačních systémů certifikát NBÚ stupeň utajení Důvěrné Partnerství a členství CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Oprávnění k užívání certifikátu Select Certified Partner se specializací Small Business Specialization získala ČD - Telematika na základě obhajoby všech potřebných procesů, standardů a činností spojených s nabídkou síťových služeb a podpory. Certifikát dokládá technické schopnosti a znalosti produktů Cisco, které jsou nezbytné pro poskytování předních síťových řešení zákazníkům. ČD - Telematika je členem řady profesních organizací: AFCEA Armed Forces Communications & Electronics Association Czech Chapter, APMS Asociace provozovatelů mobilních sítí (přidružené členství), APVTS Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí, CZ.NIC sdružení poskytovatelů internetových služeb, ČIMIB, o.s. Český institut manažerů informační bezpečnosti, ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace, itsmf The IT Service Management Forum, NIX.CZ sdružení poskytovatelů internetových služeb, SDT Sdružení pro dopravní telematiku. 14 Profil společnosti

17 National Security Authority (NSA) Certifications and Clearances Industrial security valid NSA clearances/certifications security clearance for dissemination and/or creation of classified information Secret Information systems security NSA certification security clearance Confidential Partnerships and Memberships CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. ČD - Telematika is authorised to use the Select Certified Partner certification, with Small Business Specialisation. We obtained this authorisation after defending all necessary processes, standards, and operations relating to the offering of network services and support. The certificate demonstrates that we have the technical expertise and knowledge of Cisco products necessary to provide customers with cutting-edge network solutions. ČD - Telematika is a member of a number of professional organisations: AFCEA Armed Forces Communications & Electronics Association Czech Chapter, APMS Czech Association of Mobile Network Providers (associate member), APVTS Association of Public Communication Networks Operators; CZ.NIC Association of Internet Service Providers, ČIMIB, o.s. Czech Information Security Managers Institute, ICT Unie Association for Information Technologies and Telecommunications, itsmf The IT Service Management Forum, NIX.CZ Association of Internet Service Providers, SDT Association for Transportation Telematics. Company Profile 15

18 Historie společnosti 1994 Založení ČD - Telekomunikace, s. r. o., jako investiční společnosti, jejímž posláním bylo vybudování digitální telekomunikační sítě využívající telekomunikační kabely s optickými vlákny a širokopásmové přenosové technologie Zahájení výstavby vysokorychlostní páteřní optické sítě na základě exkluzivní dohody se společností České dráhy, s.o., o výstavbě železniční vysokokapacitní páteřní sítě Zahájení obchodního působení na českém trhu Transformace na akciovou společnost ČD - Telekomunikace Zavedení nových telekomunikačních služeb určených především pro telekomunikační operátory Vklad odštěpného závodu ČD - Telematika o. z. (1. dubna 2005) a rozšíření původní nabídky telekomunikačních služeb o produkty z odvětví informatiky, změna názvu na ČD - Telematika a.s. (1. května 2005) Dokončení konsolidace ČD - Telematika a.s. po vkladu části podniku České dráhy, a.s Zahájení transformace produktových úseků a majetkový vstup do společností CDT International, s. r. o., a XT-Card a.s Vytvoření produktového úseku Systémy a technologie, konsolidace portfolia IT služeb, rozdělení činností v rámci železničního segmentu tak, aby odpovídaly nové organizační struktuře klíčových zákazníků, zejména s ohledem na oddělení dopravní cesty od společnosti České dráhy, a.s., do státní organizace Správa železniční dopravní cesty Pokračování transformace společnosti ČD - Telematika a.s. sjednocení obchodních činností a vytvoření samostatného odboru řešení a služeb SAP, prodej podílu v dceřiné společnosti CDT International, s. r. o Dokončeno posílení přenosové sítě DWDM, které přineslo zvýšení kapacity páteřního přenosového systému sítě ČD-T s možností prodeje nových WDM služeb. Dále byla zásadním způsobem posílena síť IPNET, která slouží pro přenosy L2 ethernetových a L3 internetových služeb. Bylo tak docíleno zvýšení propustnosti a stability sítě IPNET. Konsolidace IT služeb poskytovaných zejména Skupině České dráhy, příprava na vyčlenění úseku Systémy a technologie do dceřiné společnosti Vytvoření dceřiné společnosti ČDT - Informační Systémy, a.s., a vklad části podniku ČD - Telematika a.s. úseku Systémy a technologie do nově založené společnosti (1. dubna 2011). Další posílení telekomunikační infrastruktury. Realizace strategických projektů pro zákazníky T-Mobile Czech Republic a.s., České dráhy, a.s., a ČD Cargo, a.s Odprodej 100% podílu ve společnosti ČDT - Informační Systémy a převod akcií na nového vlastníka České dráhy, a.s. Dokončení druhé etapy strategických projektů pro České dráhy, a.s., a ČD Cargo, a.s. Získání certifikátu ČOS (AQAP 2110) a osvědčení NBÚ na stupeň Tajné. Rozvoj v poskytování služeb na bázi DWDM a v oblastech Telehousingu a Serverhousingu, expanze páteřní sítě, jež plně podporuje IPv6 a realizace klíčové investice prostřednictvím implementace přenosové platformy DWDM. 16 Historie společnosti

19 Company History 1994 ČD - Telekomunikace, s. r. o. was established as an investment company whose mission was to build out a digital telecommunications network utilising fibre-optic cables and broadband technology Construction commences on a high-speed fibre-optic backbone network under an exclusive agreement with České dráhy, s.o. on the construction of a railway high-capacity backbone network The company goes into business on the Czech market The company is transformed into a joint-stock company: ČD - Telekomunikace New telecommunication services introduced, designated primarily for telecommunication operators ČD - Telematika o. z. field organisation integrated into the company (1 April 2005), expanding the original offering of telecommunication services to include information technology projects; name change to ČD - Telematika a.s. (1 May 2005) Consolidation of ČD - Telematika a.s. completed, following the integration of a portion of the České dráhy, a.s. enterprise Transformation of product sections commences; the company acquires stakes in CDT International, s. r. o. and XT-Card a.s Systems & Technologies section formed, IT services portfolio consolidated, and operations in the railway segment revamped to be in line with the new organisational structures of key customers, particularly with regard to the spin-off of infrastructure administration operations from České dráhy, a.s. to the Railway Infrastructure Administration, a state-owned organisation Transformation of ČD - Telematika a.s. continues with the unification of sales operations and the formation of a separate department for SAP solutions and services; stake in the subsidiary CDT International, s. r. o. sold Upgrade of the DWDM transmission network completed, reinforcing the ČD-T backbone transmission system with the potential to sell new WDM services. The IPNET network, which transmits L2 Ethernet and L3 internet services, was also fundamentally upgraded. This brings increased throughput and stability to the IPNET network. IT services, mainly provided to the České dráhy Group, were consolidated and preparations were undertaken to spin off the Systems & Technologies section into a subsidiary Formation of the subsidiary, ČDT - Informační Systémy, a.s., and investment of a portion of the ČD - Telematika a.s. enterprise the Systems & Technology section in the newlyestablished company (1 April 2011). Telecommunications infrastructure further reinforced. Strategic projects implemented for T-Mobile Czech Republic a.s., České dráhy, a.s., and ČD Cargo, a.s The sale of a 100% equity investment in ČDT - Informační Systémy and a transfer of shares to the new owner, České dráhy, a.s. The completion of the second stage of strategic projects for České dráhy, a.s. and ČD Cargo. Obtaining the ČOS (AQAP 2110) certificate and an NSA Secret security clearance. Development in the provision of services based on DWDM and in areas of Telehousing and Serverhousing, expansion of backbone network fully supporting IPv6 and the realisation of key investment through the implementation of the DWDM transmission platform. Company History 17

20 Významné události roku 2013 a roku 2014 do uzávěrky výroční zprávy Hlavní události roku 2013 První čtvrtletí Předání prvních optických tras propojujících více než 10 měst o celkové délce více než 300 kilometrů společnosti Vodafone Czech Republic. Uzavřena nová smlouva na provoz a údržbu železničního telekomunikačního majetku se státní organizací SŽDC. Druhé čtvrtletí Založení společné společnosti ECHIS a.s. se SOITRON, a.s., za účelem poskytování ICT služeb externím zákazníkům. Třetí čtvrtletí Nákup majoritního podílu ve společnosti Quadruple a.s. za účelem poskytování služeb MVNE (Mobile Virtual Network Enabler). Podpis smlouvy s operátorem Vodafone Czech Republic a.s. na poskytování mobilních elektronických služeb. Rozšíření produktové nabídky datových a hlasových služeb, včetně přenosu TV signálu, o hlasové a datové mobilní služby a o služby bezpečnostního monitoringu velkoobchodních datových přípojek. Obhájení certifikátů podle norem ISO 9001 Systém managementu jakosti (QMS), ISO Systém environmentálního managementu, OHSAS Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ISO Systém řízení informační bezpečnosti a ISO Informační technologie Management služeb (ITSM). Úspěšné absolvování dozorového auditu Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti dle normy ČOS (AQAP 2110). Čtvrté čtvrtletí Úspěšné ukončení investičního dotačního projektu Service Desk Informační systém pro podporu procesů dodávek ICT zahájený v roce 2009 a spolufinancovaný z fondů EU. V průběhu roku 2013 se ČD - Telematika významně podílela na výstavbě neveřejné mobilní digitální sítě (GSM-R) na tranzitních železničních koridorech. ČD-T rovněž realizuje projekt modernizace železničních měřicích vozů a jejich vybavení příslušnými technologiemi. Oba projekty budou probíhat také v následujících letech. Hlavní události roku 2014 do uzávěrky výroční zprávy Prodloužení pozáručního servisu páteřní optické sítě Ministerstva vnitra ČR o čtyři roky. Zahájení projektu vybavení několika set železničních kolejových vozidel České dráhy, a.s., a ČD Cargo, a.s., vozidlovými radiostanicemi GSM-R, včetně příslušného SW. Úspěšné předání druhé části optických páteřních tras společnosti Vodafone Czech Republic a.s. 18 Významné události roku 2013 a roku 2014 do uzávěrky výroční zprávy

Vize a cíle společnosti

Vize a cíle společnosti Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 OBSAH CONTENT 2 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 6 Vize společnosti / Vision 7 Profil společnosti / Company Profile 8 Naše poslání

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka 2.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.d4 0-0 5.Sf4 d5 6.Db3

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Profil společnosti Company Profile

Profil společnosti Company Profile Profil společnosti Company Profile 2 0 0 3 OBSAH CONTENTS 01 Obsah 02 Úvodní slovo předsedy představenstva 04 Poslání společnosti ČSOB Leasing 06 Profil 11 Základní finanční a provozní ukazatele 14 Významné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report

Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report 2 0 1 0 4 8 12 16 18 22 24 46 50 54 76 78 80 84 90 90 Úvodní slovo předsedy představenstva Profil Společnosti Hodnoty Společnosti Hlavní

Více

OBSAH TABLE OF CONTENS

OBSAH TABLE OF CONTENS a.s. Pekárenská 77 České Budějovice 370 21 Czech Republic IČO: 25 17 12 16, DIČ: 077-25 17 12 16 Telefon: +420 38 772 01 11, Fax: +420 38 772 02 01 E-mail: csad@jihotrans.cz www.jihotrans.cz 1 2 OBSAH

Více

10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ 10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ YEARS SAFE AND RELIABLE ENERGY TRANSMISSION VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2008 OBSAH / CONTENTS Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Výroční zpráva Annual Report. Jana Bláhová Obchodní zástupkyně, oblastní ředitelství Plzeň Sales Agent, Branch Office Plzeň. Allianz pojišťovna, a. s.

Výroční zpráva Annual Report. Jana Bláhová Obchodní zástupkyně, oblastní ředitelství Plzeň Sales Agent, Branch Office Plzeň. Allianz pojišťovna, a. s. Jana Bláhová Obchodní zástupkyně, oblastní ředitelství Plzeň Sales Agent, Branch Office Plzeň 04 Výroční zpráva Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více