VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008

2

3 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Hodnocení roku Historie společnosti Profil společnosti Představenstvo společnosti, dozorčí rada Slovo vedení společnosti Organizační schéma společnosti Základní ukazatele Ukazatel finanční zadluženosti Vývoj tržeb a zaměstnanosti Vývoj produktivity práce Obecné údaje z přílohy k účetní závěrce Vybrané údaje z účetních výkazů Zpráva dozorčí rady Zpráva nezávislého auditora SKLOPAN LIBEREC, a.s. a společnost CONTENTS INTRODUCTORY WORD OF THE COMPANY MANAGEMENT... 3 EVALUATION OF HISTORY OF THE COMPANY COMPANY PROFILE COMPANY BOARD OF DIRECTORS, THE SUPERVISORY BOARD WORD FROM COMPANY MANAGEMENT CORPORATE STRUCTURE BASIC INDICATORS FINANCIAL INDEBTEDNESS INDICATOR TRENDS IN REVENUES AND EMPLOYMENT RATE DEVELOPMENT OF LABOUR PRODUCTIVITY DATA FROM THE APPENDIX TO THE FINANCIAL STATEMENT DATA FROM THE FINANCIAL STATEMENT THE SUPERVISORY BOARD REPORT REPORT FROM AN INDEPENDENT AUDITOR SKLOPAN LIBEREC, a.s. AND THE COMMUNITY

4 ÚVODNÍ SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI Ing. Zbyšek Panchartek generální ředitel společnosti a předseda představenstva Vážení obchodní partneři, bankéři, kolegové a zaměstnanci, je mou milou povinností, jako již každý rok, říci několik slov o výsledcích naší společnosti. V roce 2008 jsme v oblasti obchodu dosáhli historicky nejlepších výsledků. Rozhodně jsme přesvědčili všechny oponenty o tom, že SKLOPAN LIBEREC, a.s. je schopen i bez recyklace zajistit nejen dostatek projektů pro jeho fungování, ale i velmi slušný provozní hospodářský výsledek. Jinými slovy, vše se točilo kolem projektů, aby se zajistily včasné termíny dodávek s plánovaným ziskem. Bylo to období velmi hektické a náročné pro řízení projektů, kooperace a přesčasové práce zaměstnanců. Proto ještě jednou smekám klobouk a děkuji všem zaměstnancům za spolupráci v roce Zvládli jsme obnovu ISO 2000, provedli jsme nové vývoje v oblasti technologií, upevnili a zefektivnili jsme řízení procesů a lidí a v neposlední řadě jsme věnovali hodně času komunikaci mezi managementem a zaměstnanci formou častých otevřených porad. Rok 2008 byl, jak jsem již zmínil, rokem úspěšným, ale i rokem dvou tváří. Tou příjemnou jsou dosažené úspěchy podložené hospodářskými výsledky společnosti, tou méně příjemnou je měnící se situace v důsledku finanční krize, která odstartovala ve druhé polovině roku v USA. Díky naplněnosti výroby danými projekty se nás dopady této krize, která se bleskově z USA přesunula do celého světa, v roce 2008 dotkly pouze okrajově, ale zcela jasně o sobě dala vědět ve výhledech a plánování pro rok S výhledem na zpomalující se trendy v hospodářství a ekonomice jsme i my byli nuceni učinit opatření, která povedou ke snížení nákladovosti a tím k větší stabilitě v roce následujícím. Víme, že tyto škrty či úpravy ve firemních rozpočtech nejsou nikdy populární, a to obzvláště pokud se týkají redukce pracovních míst či určitých benefitů, ale jsou nevyhnutelné pro zvládnutí situace, která může přijít a vidíme okolo sebe, že přichází. Víme, že naše společnost je připravena tuto situaci zvládnout, a pevně věříme, že všichni zaměstnanci si jsou vědomi vážnosti situace a věří stejně jako vedení, že v tom nejsou sami, že je na nás všech, abychom následujícím obdobím propluli a následně zachytili ten správný vítr do plachet, ve který věříme, že přijde. A i v tomto nám může významně pomoci rok 2008, který dal dobrý základ pro start následujícího roku. 2

5 INTRODUCTORY WORD OF THE COMPANY MANAGEMENT Ing. Zbyšek Panchartek General Director of the company and the Chairman of the Board of Directors Dear business partners, bankers, colleagues, and employees, It is my pleasant annual duty to mention a few words about our company results. In 2008, we achieved historically the best results within the business area. We have definitely shown to all our opponents that SKLOPAN LIBEREC, a.s. is able to provide a sufficient number of projects without recycling to maintain their functioning, and also to achieve a decent trading income. In other words, everybody focused on the projects in order to provide punctual deadlines with planned profit. It was a very hectic and demanding period for managing the projects, cooperation, and overtime work of our employees. Once again, I give my gratitude to all the employees for their cooperation in We have managed to re-establish ISO 2000, we have completed new developments within the technology, strengthened and increased the efficiency of the process and people management, and we have also spent a lot of time communicating between the management and employees by means of many frequent meetings. As I mentioned, year 2008 was a successful but two faced year. The pleasant part was represented by the achieved successes shown in the company trading income, the less pleasant matter was the changing situation due to the financial crises, which started in the second half of the year in the USA. Due to a full production with all the projects the crises, which quickly moved from the USA to the whole world, had only minor impacts on our company in 2008, but it is mostly reflected in the prognosis and planning for With the view of slowing trends in trading and economy, we were forced to accept some measures leading to reducing the costs and increasing the stability for the following year. We know that cut downs in company budgets are never popular and particularly if they relate to reducing the employment positions or specific benefits, but they are inevitable in order to manage the situation which may occur and we see it coming. We know that our company is ready to manage the situation and we strongly believe that all employees are aware of how serious the situation is, and they believe together with management that they are not on their own, and it is up to us to flow through the coming period and catch the right wind in the sails, which we believe is coming. And the success of 2008 can help us to manage, since it gave us a good base for the start of the new year. 3

6 HODNOCENÍ ROKU 2008 Ing. Pavel Klimeš výkonný ředitel D20,21 Milan Drhlík výkonný ředitel D19, 18, 19 Uplynulý rok 2008 byl více než důstojným nástupcem předešlého roku, kdy se celá společnost SKLOPAN LIBEREC a.s. rozhodla učinit řadu změn. Tyto změny pomohly nastartovat rok 2008 v intencích, které jsme si předsevzali a vytyčili v našich plánech. Společnost již od začátku roku 2008 nastartovala do opravdu vysokých otáček podpořených velice pozitivními výhledy ve všech segmentech našeho podnikání Machinery (segment sklářského průmyslu), Automotive (segment automobilového průmyslu) i Service (segment služeb a strategických dodávek dolomitu a písku pro partnera AGC Teplice). V segmentu Machinery měly hlavní podíl na našem úspěchu kontrakty na instalaci technologických linek pro matování plochého skla. Tyto zakázky daly společnosti stabilitu a jasný trend pro hospodaření s výrobními kapacitami. V segmentu Automotive se podařilo navázat úzkou spolupráci se společností DENSO, a to jak v malých projektech, tak i v projektech kompletních přestaveb montážních linek pro klimatizační jednotky. I tyto projekty, stejně jako v segmentu Machinery, jasně vykreslily obraz toho, kterým směrem se v roce 2008 ubíráme. Třetím a v žádném případě nejméně významným segmentem je Service, který pokračoval v plnění dlouhodobých partnerských smluv v zajišťování strategických surovin. Souběžně s aktivitami v těchto třech základních segmentech pokračovala i výroba v divizi seriové výroby. Zde se podařilo udržet a pokračovat v projektech obrábění motorových rámu na stroji CNC HAAS pro společnost BENTELER a výroba kroužků pro společnost THYSSEN KRUPP. Jak již bylo výše zmíněno, podařilo se stabilizovat výrobu společnosti několika velkými projekty. Tato skutečnost však pochopitelně nezastavila naše aktivity v projektech dalších. V průběhu celého roku tak pokračovala spolupráce se všemi významnými dlouhodobými klienty jako GRUPO ANTOLIN, BENTELER, IACG, PROSEAT a řadou dalších, ze kterých bych rád vyzdvihl rozšiřující se spolupráci se společností ŠKODA AUTO, a to nejen v závodech v Mladé Boleslavi či Kvasinách, tak jako v předešlých letech, ale i v závodu Vrchlabí. Abychom se ale nezaměřovali pouze na záležitosti výrobně-technické, tak jistě stojí za zmínku úspěšné absolvování dohlížecího auditu, kterým jsme obhájili certifikát ISO 9001:2000, či pokračování komunikační platformy, která byla nastartována v roce Jednou z jejich složek jsou i pravidelné workshopy, kde se setkává vedení společnosti se zástupci jednotlivých úseků. Na těchto workshopech se všichni dozvídají o aktuální situaci ve společnosti, jejím hospodaření, vývoji a výhledu pro následující období v návaznosti na očekávané plnění plánu. Touto formou se snažíme, aby všichni zaměstnanci měli povědomí z jakého důvodu se podnikají určité kroky, a všichni tak věděli, jakým dílem ovlivňují a mohou ovlivňovat úspěch či neúspěch daných projektů či instalací. Stejně tak vedení očekává zpětnou vazbu na tyto informace tak, aby je mohlo správně posoudit a zpětně zanalyzovat. Rok 2008 byl pro společnost SKLOPAN LIBEREC a.s. rokem úspěšným, a to jak plněním vytyčených cílů, tak i nárůstem referencí ať již v ČR či v zahraničí, na kterých mohla společnost jasně dokumentovat schopnost flexibilně zajišťovat jak dodávky standardních strojů, tak projekty, počínaje obráběním na CNC a konče robotizovanými pracovišti. Tyto reference jsme měli možnost představit svým stávajícím i potenciálním zákazníkům na veletrhu GLASSTEC v Německu či GLASTECH ASIA ve Vietnamu. Rok 2009 nebude jednoduchý a přinese sebou řadu změn a nutných rozhodnutí. Pevně věříme, že naše společnost je na tyto výzvy připravena a stejně tak je připravena dosáhnout svých cílů pro tento rok. 4

7 EVALUATION OF 2008 Ing. Pavel Klimeš Executive Director D20,21 Milan Drhlík Executive Director D19, 18, 19 The former year 2008 was more than a dignified follower of the year before, when SKLOPAN LIBEREC a.s. decided to make many changes. The changes helped to start 2008 as intensely as we planned and decided to achieve. From 2008, the company started at very high rate supported with very positive prospects at all segments of our business - Machinery (glass industry segment), Automotive (automotive industry segment), and Service (services and strategic deliveries of dolomite and sand to the partner AGC Teplice). Within the Machinery segment, the main share in our success were the contracts for installing the technological lines for matting flat glass. The job orders provided the company with stability and a clear trend for trading with the production capacities. Within the Automotive segment, we managed to start a close cooperation with DENSO company as regards to small projects and projects of complete reconstruction of assembly lines for air-conditioning units. Such projects, similarly to the Machinery segment, clearly specified the direction we plan to take in The third and in no case less significant segment is Service, which continued in fulfilling the long-term partner contracts on providing strategic materials. Together with the activities of these three basic segments, the production continued in the serial production branch. We have managed to maintain and continue in projects for machining the motor frames on the machine CNC HAAS for BENTELER, and the production of rings for THYSSEN KRUPP. As above-mentioned, the company production was stabilized with several projects. Such matter naturally has not stop our activities within other projects. During the year we continued cooperating with all significant long-term partners such as GRUPO ANTOLIN, BENTELER, IACG, PROSEAT, and a number of other clients where I would like highlight the extending cooperation with ŠKODA AUTO in Mladá Boleslav and in Kvasiny, like in the years before, and also in Vrchlabí plant. Additionally to the technological-technical matters, we should mention the successful completion of monitoring audit, which enabled us to keep the certificate ISO 9001:2000 or the continuation of the communication platform which commenced in One of its part are the regular workshops where the company management meet the representatives of individual departments. During these workshops, everybody gets to know about the actual situation in the company, its economical management, development, and prospects of the coming periods related to the expected plan fulfilment. This way we are aiming to make all employees aware of the reasons for taking some steps, and everybody can know of their participation share and potential participation share in the success or lack of success of some projects or installations. The management expects feedback related to the information in order to evaluate it and analyse. Year 2008 was very successful for SKLOPAN LIBEREC a.s. in regards to fulfilling the specified goals and also by increasing the references in the CR and abroad, where the company could prove their ability to flexibly provide deliveries of standard machinery, and also projects, from machining on CNC to robotized workplaces. We had an opportunity to present such references to our existing and potential customers in the trade fair GLASSTEC in Germany and in GLASTECH ASIA in Vietnam. In 2009, the situation will not be simple and it will introduce many changes and vital decisions. We strongly believe our company is ready for such challenges and ready to achieve its goals for this year. 5

8 HISTORIE SPOLEČNOSTI HISTORY OF THE COMPANY vznik firmy SkloPan, kterou v květnu založil Ing. Zbyšek Panchartek za účelem stavby strojů s mechanickým pohonem pronajaty kanceláře a vývojové dílny na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci a zahájen vývoj a výroba ruční vrtačky na ploché sklo tržby 2 miliony Kč, 7 zaměstnanců realizace prvních nestandardních projektů pro VÚSU Teplice pracoviště Liberec tržby 10 milionů Kč, 18 zaměstnanců založení firmy i-glas, s.r.o., pro sklenářské práce a návrhy interiérů získání dalších prostor na kolejích VŠ (nyní Zanzibar) zahájení výroby automatických vrtacích uzlů pro Thorax Chudeřice tržby 16 milionů Kč, 24 zaměstnanci nákup vlastních výrobních prostorů Na Zvonku 788 v Liberci zahájení výroby CNC řezání, pásových a fazetovacích brusek tržby 28 milionů Kč, 24 zaměstnanci stěhování do nově zrekonstruovaných prostorů Na Zvonku 788 v Liberci nákup speciální technologie pro CNC opracování skla MASTER EDGE dodávky nestandardních technologií pro Glavunion a.s., MIRRORS Kryry, Glavostav a.s. a Thorax Chudeřice tržby 34 miliony Kč, 30 zaměstnanců soukromá firma SkloPan zakládá SkloPan s.r.o. a vstupuje další společník i-glas, s.r.o., vstupuje 55% do firmy B P R-Bohemia public relation s.r.o. investováno 70 milionů Kč do recyklační linky v Chudeřicích a 20 milionů Kč do CNC technologie na obrábění maket realizace kontrolní linky za kalící pecí GLASTECH v Thoraxu Chudeřice tržby 100 milionů Kč, 43 zaměstnanci slavnostní zahájení provozu nové recyklační linky na ploché sklo v Chudeřicích vzniká nová divize doprava dodávka separátní řezárny B0 pro ploché sklo do Glavunion a.s., závod Řetenice tržby 92 miliony Kč, 58 zaměstnanců dochází k dalším změnám ve společnosti; zaniká SkloPan fyzická osoba, SkloPan s.r.o. je přejmenována na Liberecké sklářské stroje s.r.o., která zakládá dceřinou společnost CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. firma vystavuje na 15. mezinárodní výstavě Glasstec 1998 v Düsseldorfu, Německo zahájena spolupráce se Sekurit Saint Gobain zahájen vývoj a výroba strojů na prokládání skel papírem tržby 143 miliony Kč, 104 zaměstnanci In May 1991 Mr Zbyšek Panchártek established the firm SkloPan, in order to manufacture mechanically driven machines The offices and development workshops were leased in Vysoká škola strojní a textilní - Liberec, and the development of manual boring machine for flat glass started. Revenues CZK 2 million / 7 employees. Realizing of first non-standard projects for the VÚSU Teplice - workshop in Liberec Revenues CZK 10 million / 18 employees. The firm i-glas, s.r.o. was established, in order to perform glassworks and design of interiors. Other premises obtained in the university student s hostel (today s Zanzibar ) The production of automated boring units for Thorax Chudeřice was started. Revenues CZK 16 million / 24 employees. The production premises purchased in area Na Zvonku Liberec. Production of CNC cutting machines, belt grinders and bevelling machines Revenues CZK 28 million / 24 employees. Moving into newly restores premises in area Na Zvonku Liberec. Special technology purchased for CNC processing of glass - MASTER EDGE. Deliveries of non-standard technologies for Glavunion a.s., MIRRORS Kryry, Glavostav a.s., and Thorax Chudeřice Revenues CZK 34 million / 30 employees. The private firm SkloPan transformed into SkloPan s.r.o., enter of one new companion. The company i-glas, s.r.o., is entering (55%) into the firm B P R-Bohemia public relation s.r.o. Investments of CZK 70 million into the recycling line in Chudeřice, and CZK 20 million into the CNC technology for machining of moulds. Realization of the inspection line after the GLASSTECH tempering furnace in Thorax Chudeřice. Revenues CZK 100 million / 43 employees. Ceremonial start-up of the new recycling line for the flat glass in Chudeřicích. A new division - Transport - was established. Delivery of separate flat glass cutting plant B0 for Glavunio a.s., Řetenice plant. Revenues CZK 92 million / 58 employees. Other changes within Company s management; the personal entity SkloPan ceased; the company SkloPan s.r.o. renamed to Liberecké sklářské stroje s.r.o. which establishes the subsidiary CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. The company participates in the 15th International trade fair Glasstec 1998 in Düsseldorf, Germany. Cooperation with Sekurit Saint Gobain started. Development and production of machines for interleaving of glass sheets with paper was started. Revenues CZK 143 million / 104 employees. 6

9 HISTORIE SPOLEČNOSTI HISTORY OF THE COMPANY účast na výstavě interglassmetal FENESTRATION world, Atlanta, USA získán kontrakt na dodávky strategických surovin pro Glaverbel Czech a.s. dílčí účast na projektu rekonstrukce studeného konce linky na výrobu ornamentního skla pro závod Barevka, dodávka technologie opracování skla pro firmu JAAN, Koszalin, Polsko tržby 110 milionů Kč, 106 zaměstnanců založena společnost SPL SEAL s.r.o. za účelem zavedení nové americké technologie výroby izolačních dvojskel v Evropě 2. výstava Glasstec 2000, Düsseldorf, Německo dochází k zásadním personálním změnám ve vedení konstrukce a řízení společnosti vedle dodávek pro skupinu Glaverbel byly realizovány projekty pro další firmy (Splintex Belgium, Hero-Glas, Německo, Fleischle, Německo) tržby 188 milionů Kč, 95 zaměstnanců ve vedení společnosti Liberecké sklářské stroje s.r.o. došlo ke sloučení obchodních podílů a společnost převzal jediný společník založen Sklopan, Inc. se sídlem v USA probíhaly oslavy 10letého výročí založení společnosti dodána výrobní a kontrolní linka PYROBEL do závodu Oloví tržby 240 milionů Kč, 104 zaměstnanci SPL SEAL s.r.o. kupuje objekt bývalého Milka za účelem dalšího rozvoje CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. Úspěšná prezentace firmy na výstavách Glasstec 2002, Düsseldorf, Německo a GCMM, Dubai, Spojené arabské emiráty divizi doprava byla udělena licence k provozování drážní dopravy na vlečce Řetenice dodána linka ANA K3 pro STV-Glass, a.s., Val. Meziříčí a zahájena spolupráce s firmou GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s. tržby 210 milionů Kč, 123 zaměstnanců došlo k fúzi společností CZ SKLOPAN LIBEREC a.s., Liberecké sklářské stroje s.r.o. a SPL SEAL s.r.o. a právním nástupcem se stala a. s. CZ SKLOPAN LIBEREC na základě rozhodnutí Valné hromady ze dne byla dokončena transformace tří společností a jméno nástupnické organizace bylo změněno na SKLOPAN LIBEREC, a.s., se sídlem Zahradní 445/45, Liberec 11 certifikace systému managementu jakosti dle normy ISO 9001: 2000 stěhování a zahájení provozu v nových prostorách zahájení výroby na detašovaném pracovišti v AGC Automotive Czech a.s. v Chudeřicích zahájení spolupráce s firmou TRW Volant a.s. a FEHRER Group prodej podílu v B P R-Bohemia public relation s.r.o. tržby 246 milionů Kč, 131 zaměstnanců Participation in the fair interglassmetal FENESTRATION world, Atlanta, USA Deliveries of strategic raw materials for Glaverbel Czech a.s. contracted. Partial participation in project of the "cold-end" reconstruction of the decorative glass production line for the Barevka plant, delivery of the glass processing technological equipment for the company JAAN, Koszalin, Poland. Revenues CZK 110 million / 106 employees. The company SPL - SEAL s.r.o. was established, in order to introduce new U.S. technology for production of double glazing insulating units in Europe. 2nd fair Glasstec 2000, Düsseldorf, Germany. Essential personal changes in Company s management and Design dept. Together with deliveries for the Glaverbel Group, some projects were realized for other companies (Splinte Belgium, Hero-Glas, Germany, and Fleischle, Germany) Revenues CZK 188 million / 95 employees. Within management of company Liberecké sklářské stroje s.r.o. the business shares were fused and the company was assumed by only one partner. Sklopan Inc. was established, having domicile in U.S.A. A 10-years anniversary of company was celebrated. Production and inspection line (PYROBEL) was delivered to the Oloví plant. Revenues CZK 240 million / 104 employees. SPL - SEAL s.r.o. is purchasing premises of former "Milko", in order to allow expansion of company CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. Successful presentation of the company - the fair Glasstec 2002, Düsseldorf, Germany, and GCMM, Dubai, United Arab Emirates. The division Transport was licensed to carry-out the tap-line transport at Řetenice plant. The line ANA K3 was delivered to the STV-Glass, a.s. in Valašské Meziříčí; a cooperation with the firm GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s. was started. Revenues CZK 210 million / 123 employees. October 20th 2003, the corporate consolidation of companies CZ SKLOPAN LIBEREC a.s., Liberecké sklářské stroje s.r.o., and SPL - SEAL s.r.o. was realized; the company CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. became the successor in terms of decision of General meeting dated November 27th 2003, the transformation of the three above mentioned companies was finished, and the successor s name was changed to SKLOPAN LIBEREC, a.s. with place of business Zahradní 445, Liberec 11 certification of the Quality management system, in accordance with standard ISO 9001 : 2000 transfer into new premise and a start of production start of production in the detached workplace in AGC Automotive Czech a.s., Chudeřice start of co-operation with the company TRW Volant a.s. as well as with the FEHRER Group sale of the share in the B P R-Bohemia public relation s.r.o. Revenues CZK 246 million / 131 employees 7

10 HISTORIE SPOLEČNOSTI HISTORY OF THE COMPANY nákup 3D měřící stanice ALFA DEA a 5osé CNC frézky TOStec GRATA zahájení spolupráce s firmou DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., BENTELER BOHEMIA s.r.o., PEGUFORM BOHEMIA k.s. vývoj myčky na formáty PLF největší projekty Matelux - Glaverbel Czech a.s., mikrovlnná sušička stropních panelů GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s. firma vystavuje na 18. mezinárodní výstavě Glasstec 2004 v Düsseldorfu, Německo tržby 255 milionů Kč, 136 zaměstnanců rozšíření oblasti spolupráce v oblasti dodávek forem proeseat Mladá Boleslav s.r.o. v oblasti nestandardních technologií s firmou Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. a SUNWA-TECHNOS ( EUROPE ) GmbH největší projekty: chladící dopravník AGC Automotive Hungary Ltd.,dopravníkové linky a Poka-Yoke pro DENSO Manufacturing Czech a.s., automatické zařízení pro zakládání spisů pro Kardex s.r.o. tržby 285 milionů Kč, 134 zaměstnanci založena nová divize 21 sériová výroba dílů pro automobilový průmysl v rozšířených prostorách firmy SKLOPAN LIBEREC, a.s. prodej části společnosti SKLOPAN LIBEREC, a.s., divize recyklace a divize doprava, firmě SPL Recycling a.s. rozšíření obchodních aktivit v Rusku, Voroněž účast na výstavě Glasstec, Düsseldorf, Německo oslava 15 let založení firmy realizované projekty: dokončovací linka AUDI B8; kontrolní stanice AUDI B8 Coupé IACG s.r.o., Přeštice; kontrolní linka GLAVERBEL S.A., Seneffe; automatické řezání zrcátek a odlamování roků Glaverbel Czech a.s., Oloví tržby 241 milionů Kč, 126 zaměstnanců zahájení obchodní činnosti Sdružení VIAMONT a SKLOPAN LIBEREC byl prodán výrobní objekt Na Zvonku 788 firmě Freezart, spol. s r.o. ke konci roku 2007 došlo k zásadním změnám v managementu společnosti bylo vytvořené tzv. detašované pracoviště přímo v prostorách společnosti BENTELER ČR v Jablonci n. Nisou realizované projekty v roce 2007: úpravy linky pro matování skla AGC, zakládání rámečků Nissan GRUPO ANTOLIN UK, dokončovací linka Mercedes IACG, montážní stanice volantů TRW, nově spolupráce s firmou DYTRON s.r.o. tržby celkem: 183 milionů Kč, 109 zaměstnanců Purchase of the 3D measuring station "ALFA DEA" as well as the five-axis CNC milling machine "TOStec GRATA". Starting of the co-operation with the companies "DENSO MANUFACTURING CZECH s. r. o.", "BENTELER BOHEMIA s. r. o.", "PEGUFORM BOHEMIA k. s.". Development of the washing machine for the PLF-size sheets. Major projects are: Matelux - Glaverbel Czech a. s., Micro- -wave drying machine for headliners - GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a. s. The company participates in the 18th international exhibition Glasstec 2004 in Düsseldorf, Germany. Revenues = CZK 255 million, number of employees = 136. Expansion of the cooperation within the area of the delivery of moulds, with the company "proseat Mladá Boleslav s. r. o.", and within the area of non-standard technologies with the company "Plastic Omnium Auto Exteriors s.r.o." as well as with the company "SUNWA-TECHNOS (EUROPE) GmbH". Major projects: "Cooling conveyor for AGCAutomotive Hungary Ltd."; conveyor lines and Poka-Yoke for the company DENSO Manufacturing Czech a.s."; "Automatic equipment for loading of documents for the company Kardex s.r.o.". Incomes = CZK 285 million; number of employees = 134. New Division 21 was established - serial production of the parts for automotive industries, namely in the extended premises of the company SKLOPAN LIBEREC, a. s. A portion of the company SKLOPAN LIBEREC, a. s. was sold to the company SPL Recycling a. s., namely the Recycling Division and the Transport Division. An expansion of the business activities in Russia, Woronesh. Attendance in the Glasstec Fair, Duesseldorf, Germany. 15th anniversary of the company was celebrated. Realized projects: Audi B8 completion line; Audi B8 Coupe inspection station, company IACG s.r.o. in Přeštice Inspection line - GLAVERBEL S.A., Seneffe; Automatic cutting of the mirrors and breaking off corners - Glaverbel Czech a.s., Oloví plant. Revenues of CZK 241 million; number of employees = 126. Commencement of the business activities of VIAMONT and SKLOPAN LIBEREC, a.s. Association production plant Na Zvonku 788 was sold At the end of 2007, significant changeswere performed in company management So called detached workplace was created directly in BENTELER ČR premises in Jablonec n. Nisou Completed projects. Adjustment of galls frosting line - AGC, inserting frames Nissan - GRUPO ANTOLIN UK, Mercedes - IACG completion line, assembly station for TRW steering wheels, new cooperation with DYTRON s.r.o. Total revenues: 295,204 thousand CZK, 109 employees 8

11 HISTORIE SPOLEČNOSTI HISTORY OF THE COMPANY úspěšné obhájení certifikátu ISO 9001:2000 při dohlížecím auditu v D18 rozšíření vykládky surovin pro GVB Barevka na nové lince R3 spuštění nových internetových stránek účast na výstavě Glasstec, Düsseldorf, Německo a Glasstech Asia Vietnam realizované projekty v roce 2008: instalace linky pro matování skla AGC Teplice, instalace linky pro matování skla Voroněž (RUS), přestavba linek montáže klimatizací DENSO, výroba a úprava forem - PROSEAT, sériové tvářecí nástroje IACG, přípravky pro kontrolu svárů ŠKODA AUTO, kontrolní přípravky GRUPO ANTOLIN SPAIN tržby celkem: 248 milionů Kč, 110 zaměstnanců 2008 Successful confirmation of certificate ISO 9001:2000 during the monitoring audit in D18, the material unloading was extended for GVB Barevka on new R3 line The commencement of new internet pages Participation in fair trades Glasstec, Düsseldorf, Germany and Glasstech Asia Vietnam Completed projects in the year 2008: Installation of new line for glass matting - AGC Teplice, installation of line for glass matting - Voronež (RUS), reconstruction of lines for air-conditioning assembly - DENSO, production and adjustments of mould - PROSEAT, serial forming machines - IACG, agents for controlling welds - ŠKODA AUTO, controlling agents -GRUPO ANTOLIN SPAIN Total revenues: 248 milions CZK, 110 employees 9

12 PROFIL SPOLEČNOSTI Obchodní jméno: SKLOPAN LIBEREC, a.s. Sídlo: Zahradní 445/45, Liberec 11 Provozovny: Zahradní 445/45, Liberec 11 Sklárna čp. 33, Chudeřice, Bílina Masarykova 138/469, Teplice Právní forma: akciová společnost Zápis do OR: IČ: DIČ: CZ Telefon, fax: , Internet: COMPANY PROFILE Business name: SKLOPAN LIBEREC, a.s. Head office: Zahradní 445/45, Liberec 11 Business site: Zahradní 445/45, Liberec 11 Sklárna čp. 33, Chudeřice, Bílina Masarykova 138/469, Teplice Legal status: Joint stock company Commercial registry record: IN: VATIN: CZ Telephone-fax: , Internet: 10

13 PŘEDSTAVENSTO SPOLEČNOSTI COMPANY BOARD OF DIRECTORS Ing. Zbyšek Panchartek Předseda / Chairman Do 31/3/2009: / To 31/3/2009: Ing. Pavel Klimeš, JUDr. Zdeněk Holásek Členové / Members Od 31/3/2009 změna člena představenstva / Since 3/31/2009 member of Board of Directors was changed Ing. Pavel Klimeš, Helena Judová Členové / Members DOZORČÍ RADA THE SUPERVISORY BOARD Mgr. Jana Barešová Předseda / Chariman Do 31/3/2009 / To 31/3/2009 Ing. Petr Vodseďálek, Zbyšek Panchartek ml. Členové / Members Od 31/3/2009změna člena v dozorčí radě / Since 3/31/2009 member of Supervisory Board was changed Ing. Petr Vodseďálek, Jana Vinšová Členové / Members 11

14 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI MANAGEMENT REPORT EKONIMIKA A FINANCE Hospodaření naší společnosti skončilo v roce 2008 s kladným hospodářským výsledkem ve výši tis. Kč. Dále společnost vykazuje proti předchozímu období růst tržeb, a to proti roku 2007 o 34,60 mil. Kč na současný objem tržeb ve výši 217,5 mil. Kč. Vzrostla i výkonová spotřeba oproti roku 2007, je o 42,9 mil. Kč vyšší, na hodnotu 119,6 mil Kč. Společnost dosáhla provozního výsledku hospodaření zisk tis. Kč. Na konci roku činily zásoby vlastní výroby částku ,8 tis. Kč, tato rozpracovanost bude fakturovaná v ukončovaných zakázkách a ovlivní hospodářský výsledek v r Hlavním cílem společnosti pro rok 2009 je uzavření takového množství kontraktů, abychom pokryli náklady společnosti v období hospodářské krize. Pro rok 2009 byl nastavený snížený plán s ohledem na recesi ekonomiky, byly sníženy náklady a nastavena šetřící opatření, byly stanoveny přísné podmínky a limity pro čerpání nákladů, v oblasti výroby je tlak na snižování kooperací, je nutné využívat vlastní zdroje pro výrobu, v oblasti osobní se zaměříme na šetření nákladů za telefony, provoz automobilů atd. Bylo zastaveno proplácení přesčasů pro výkonné pracovníky ve výrobě, kde se nastavil jiný přístup k přesčasové práci tak, aby byly šetřeny mzdové prostředky. V oblasti obchodu je přistupováno ke všem potenciálním zakázkám vstřícně, je nutné získat do firmy co nejvíce dobrých zakázek, které zajistí práci pro všechny oblasti výroby. Kontrakty, které splňují podmínky pro projektové financování jsou zadávány do bank, kde máme nasmlouvané produkty k získání finančních prostředků pro pokrytí nákladů k probíhajícím zakázkám. Společnost se také zaměřuje na toky financí ve vztahu k odběratelům, je kladen důraz na včasné úhrady, pohledávky jsou vymáhány v týdenních intervalech, jsou využívány i právní služby pro vymáhání. Ekonomická krize nastartovala přísný přístup bankovních domů k firmám, které mají poskytnuté úvěry, proto se také i my soustředíme na kvalitní přístup k požadavkům bankovních domů, aby nedošlo k neočekávaným negativním krokům z jejich strany. Rok 2009 bude velmi složitý pro všechny pracovníky v naší firmě. Chceme obstát vůči trhu, udržet výrobu, splácet úvěry atd. Tato situace vyžaduje zvýšené úsilí a semknutí celého našeho týmu, důsledné hlídání všech nákladů a udržení pozitivního myšlení všech pracovníků i díky komunikaci a přesným informacím od jednotlivých managerů divizí. ECONOMY AND FINANCES The financial management of the company in 2008 was completed with positive economical result at the amount of 1,651 thousand CZK. Compared to 2007, the company showed expected increase in revenues by million CZK to current revenues volume at the amount of million CZK. The power consumption grew by 42.9 million CZK compared to 2007, it is now million CZK. The company have achieved the operating result of the trading income at 6,732 thousand CZK. At the end of the year, the owned production reserves amounted to 51, thousand CZK; the work in progress will be invoiced in the final job orders and will affect the trading result in The main goal of the company for 2009 is to conclude a sufficient number of contracts to cover the company costs during the financial crises. For 2009, we have preset a reduced plan with regards to the recession, we have reduced costs and formed saving measures, we have specified strict conditions and limits for drawing costs, the production area includes the pressure to reduce cooperation, it is necessary to use our own resources for the production, within the personnel area we focus on saving costs for telephone calls, company cars, etc. We have stopped paying overtime to executive employees in the production, where we set up a different attitude to overtime work in order to save the salary costs. Within the business sphere, we consider all potential job orders obligingly, it is necessary to introduce as many good contracts to the company as possible; which will provide work for everybody in production. The contracts complying with the project financing requirements are submitted to banks, where we have agreed products to acquire finances in order to cover the costs for the ongoing contracts. The company also focuses on the financial flows in relation to the customers, we focus on timely payments, receivables are enforced within weekly intervals, we use legal services for enforcing payments. The economical crises has started a strict attitude of the banks towards companies, which already have a loan, so we focus on a high quality attitude to bank requirements in order to prevent them from taking any unexpected adverse steps. In 2009, the situation will be difficult for all employees in our company. We want to manage on the market, maintain production, and pay back the loans, etc. The situation requires increased focus and cooperation of everybody in our team, strict cost monitoring and maintaining positive thinking of all employees, with the support of communication and accurate information from individual managers. Helena Judová ekonomická ředitelka Economic Director 12

15 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI MANAGEMENT REPORT KONSTRUKCE D20 Rok 2008 se nesl ve znamení konstrukce sklářských strojů, neboť firma získala kontrakty na dodávky zařízení z tohoto odvětví, kde se zaměřujeme na technologii zpracování tabulového skla. Tyto významné zakázky konstrukční úsek využil k inovaci stávajících uzlů linek, kdy se podařilo zmodernizovat hlavní části těchto linek. Kromě těchto významných zakázek firma pronikla a úspěšně rozšířila i dodávky do automobilového průmyslu, kde navrhla a zrealizovala linku pro montáž klimatizačních jednotek. Jako potvrzení nadprůměrné kvality tohoto technologického celku, firma získala dodávku druhé linky. Na přelomu roku 2007/2008 se firma svými konstrukčními zkušenostmi prosadila i v dodávce pracoviště manipulátoru pro zástavbu frontendu B6- Škoda Auto a.s. závod Kvasiny, a proto, na základě dobrých zkušeností odběratele, byla naše firma opět vybrána jako dodavatel dalšího manipulátoru pro zástavbu frontendu do vozu A05 Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav. Firma svým konstrukčním řešením získala též několik zakázek na dodávku kontrolních kamerových stanovišť, kde je prováděna kontrola přítomnosti a umístění jednotlivých komponentů výrobku. V roce 2008 probíhal i vlastní vývoj podařilo se navrhnout a posléze vyrobit a dodat stroj pro předdrcení automobilových skel. Podařilo se též navrhnout a postavit do modelového provozu laser zařízení na třídění skleněných střepů od nežádoucích příměsí nečistot, na principu kontroly laserovými snímači procházející suroviny a následného automatického třídění dle povelů této kontroly. Zvyšování vlastní kvalifikace u konstruktérů v roce 2008 proběhlo přechodem na vyšší verzi ze Solidworks 2007 na Solidworks 2009 se zaškolením pro využívání systému PDM, u sw Pro-engineerg se úspěšně přešlo z verze 2001 na verzi Wildfire 4, u elektrokonstrukce se přešlo na novější verzi E-planu, proběhlo zaškolení v základním programování robotů KUKA, což umožňuje tuto aplikaci zapojit s lepšími výsledky do konstrukčních řešení projektů dle požadavku jednotlivých zákazníků. Celkově rok 2008 zvýšil odbornost konstrukce firmy, protože variabilita konstrukčních řešení se zvýšila se zachováním vysoké kvality výsledných dodávek zákazníkům. D20 CONSTRUCTION In 2008 we focused on constructing glass industry machinery because the company won contracts on delivering devices to the industry focusing on the technology of processing sheet glass. The construction department used the important contracts to innovate the existing line junctions in order to modernize part of the lines. Additionally to these important contracts, our company commenced and successfully expanded deliveries for automotive industry, where we proposed and implemented a line for assembling the air-conditioning units. As a confirmation of the above-standard quality of the technological unit, our company won the delivery of the second line at the turn of At the turn of 2008, the company with its construction experience became successful with delivering the handler workplace for the front end construction B6- Škoda Auto a,s, Kvasiny plant, and based on the customer s good experience, our company was selected as a supplier of another handler for the construction of front end into a vehicle A05 Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav. The company with its construction solution gained several contracts for delivering the control camera locations, where the inspection of the location takes place in individual product components. In 2008, our own development was completed we succeeded in designing and later producing a machine for precrushing the window glass for cars. We also managed to design and construct laser into the model production a device for sorting glass cullet from adverse additives contaminations, based on the inspection with laser sensors, the products pass trough and then are automatically sorted according to the instructions from such inspection. Increasing the qualification for the engineers in 2008 was completed by the transfer on a higher level from Solidworks 2007 to Solidworks 2009 with training for and implementation of PDM, for sw Pro-engineerg, we successfully passed from version 2001 to version Wildfire 4, and regarding the electrical construction, we started using new version of E-plan, the training in basic programming of KUKA robots was completed, which enables to connect the application with better results to the construction solutions for projects as required by individual customers. During 2008, the construction qualification of the company increased because the variability of the construction solutions rose whilst maintaining high quality of the resulting deliveries to the customers. Ing. Leoš Kašpárek technický ředitel Technical Director 13

16 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI MANAGEMENT REPORT VÝROBA Rok 2008 byl pro výrobu divize D20 obtížnou zkouškou. Zkouškou, zda jsme schopni plnit vysoké nároky zákazníků na výrobu přípravků a celých technologických zařízení ve velmi vysoké kvalitě a v poměrně relativně krátkých termínech. Různorodost vyráběných technologických celků i jednoduchých přípravků prověřila nejen profesní zručnost našich zaměstnanců v jednotlivých profesích, ale i schopnost zpracovat velké množství zakázek. Ve snaze splnit veškeré úkoly plynoucí z uzavřených zakázek bylo nezbytné postupně zavádět taková opatření, jež v budoucnosti povedou k efektivnější výrobě, přirozeně s udržením požadované vysoké úrovně kvality vyrobených zařízení. Jako příklad je možné mimo jiné uvést fakt, že ve strojní výrobě byla vytipována a zavedena nová, vysoce kvalitní a kvalitativně stálá chladící kapalina, čímž došlo k výraznému snížení finančních nákladů na proces obrábění. Pravidelným sledováním a vyhodnocováním stavu chladících kapalin dochází k úspornějšímu a efektivnějšímu obrábění z hlediska opotřebení použitých nástrojů, obráběcích strojů, ale i ke snížení samotných nákladů na pořízení chladících kapalin až o 8 %. Při výrobě dílů pro montáž kontrolních maket hodnotím úspěšně sloučení výrobních dávek do větších výrobních sérii. Následnou výrobou těchto předem vytipovaných dílů v kanbanových dávkách a jejich uložení do minimálních zásob se zvýšila efektivita jejich výroby o 6 %. Při výrobě dílů pro rozměrnější montážní celky (typu dokončovací linka) se zdařilo sloučením výrobních dávek snížit původní výrobní náklady o 5,5 %. Pro zajištění vyšší kvality a produktivity při sváření větších celků nebo svařenců ze silných plechů nebo svařování hliníku bylo zakoupeno zařízení MIG 545 MK III. Vzhledem ke skutečnosti, že naše firma se postupně stává stále významnějším dodavatelem do průmyslového segmentu automotiv, je toto zařízení další zásadní pomocí pro posun v efektivním zpracovávání našich zakázek směrem vzhůru. 3D - měřící pracoviště provádělo kontrolní měření nejen pro potřeby naší výroby, ale dařilo se též úspěšně zajišťovat zakázky na 3D-měření i pro jiné konkurenční firmy, což mělo nezanedbatelný finanční efekt, pro celou naší firmu. Skutečnost, že naše firma si drží u svých zákazníků dlouhodobě vysoký kredit, potvrzují i ohlasy z montážních akcí prováděných po celé republice i v zahraničí. Velmi kladně jsou hodnoceny také servisní akce. Spokojenost zákazníků prokazuje skutečnost, že se na nás opakovaně obracejí naši stálí i noví zákazníci s požadavkem na výrobu nového zařízení nebo servis či opravu již dříve dodaného výrobku. Průběh celého roku však také upozornil na skutečnost, v jakých konkrétních oblastech výroby a zpracovávání zakázek se vyskytují slabší místa. Analýzou a odstraněním těchto bodů musíme podpořit zvyšování efektivity výroby. Samozřejmě nejen těmto oblastem se budeme věnovat, náš záměr je postupně se zdokonalovat i v nadcházejícím roce 2009, aby byl minimálně rokem tak úspěšným, jako byl ten letošní. PRODUCTION The year 2008 was a difficult test for the D20 division. The test to show if we are able to fulfil the high requirements of the customers as regards to preparing products and the whole technological devices at very high quality and within relatively short deadlines. The variability of the produced technological units and simple products checked the professional skills of our employees in individual professions and also the ability to process a large amount of jobs. With the aim to complete all tasks resulting from the concluded contracts, it was necessary to gradually implement such measures which will in the future result on more effective production of produced devices, naturally providing the high quality is maintained. As an example, it is possible to state the fact, that the machinery production included the implementation of new, high quality, and stable cooling agent which resulted in a significant reduction of financial costs for the machining process. The regular monitoring and evaluation of the cooling fluids, the machining process is cheaper and more efficient with regards to the wear and tear of used tools, machining devices, and it also resulted in reducing the costs for acquiring the fluids by 8%. During the production of parts for assembling the inspection models, I view the combination of the production batches into larger product series as very positive. The subsequent production of such pre-specified parts in kanban batches and their location into minimum storage resulted in increased production efficiency by 6%. During the production of parts for larger assembly units (final line type), the combination of the production batches resulted in reducing the production costs by 5.5%. In order to assure high quality and production rate during the welding process of larger units or welds from thick sheet metal, we purchased a device MIG 545 MK III. Due to the fact, that our company is gradually becoming more and more significant supplier into the automotive industry segment, such device is a basic aid in more efficient processing of our contracts. 3D measuring workplace performed the inspection measuring for the requirements of our production and also for 3D-measuring requirements for other competitors which has a significant financial result for the whole company. The fact that our company maintains a long-term high credit with our customers is shown by the reactions from the assembly events performed throughout the country. The servicing events are also evaluated positively. The satisfaction of our frequent and new customer is shown in the fact that they keep returning to us with the request to produce new device or service or repair a product delivered before. During the whole year, it became apparent where are our weak places within the production. The analysis and removal of such weaknesses must support the increasing production efficiency. We will naturally focus on such areas, our aim is to gradually become more perfect in the coming year 2009 in order to make it at least as successful as this year. Jaroslav Klásek Vedoucí přípravy výroby a kooperací The Production Preparation and Cooperation Manager 14

17 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI MANAGEMENT REPORT OBCHOD Rok 2008 z obchodního hlediska lze hodnotit jako úspěšný. V tvrdé konkurenci jsme vyhráli tendr na kompletní výrobu a dodání linek na matování plochého skla u AGC Flat Glass Czech v závodě Barevka. V roce 2008 jsme se již pošesté zúčastnili mezinárodní výstavy GLASSTEC DÜSSELDORF 2008, kde se podařilo navázat nové obchodní kontakty a možnosti spolupráce. Naše cílové trhy jsme rozšířili o nová teritoria, především v Asii a z tohoto důvodu jsme se zúčastnili 7. mezinárodního veletrhu GLASSTECH ASIA 2008, který byl poprvé uspořádán ve Vietnamu, v Ho Chi Minově městě (Saigonu). Celá akce byla zorganizována za účinné pomoci našeho obchodního zástupce pro Vietnam - MORNINGSTAR SAFETY GLASS LTD., v čele s jejím ředitelem panem Matti Nurmi. Vedle těchto velkých technologických projektů jsme pokračovali v prodejích našich standardních sklářských strojů prakticky po celé Evropě. Zákazníci ze Španělska, Estonska, Rumunska či Slovenska ocenili rychlé dodání a především spolehlivost a bezporuchovost našich strojů včetně servisu. V segmentu dodávek zařízení a linek pro automobilový průmysl jsme pokračovali v úspěšné spolupráci s firmami Denso, Grupo Antolin, Benteler, IACG, Proseat, Škoda Auto a další. Jako příklad je možno uvést včasné dodání v pořadí již třetí v řadě dopravníkové linky na montáž klimatizací ve firmě Denso nebo zakázky pro svařovnu a realizace pracoviště manipulátoru pro zástavbu frontendu ve firmě Škoda Auto. V oblasti maket jsme udrželi vysoký podíl na trhu v této komoditě dodávkami našemu největšímu odběrateli AGC Automotive Czech a.s. včetně dodávek do zahraničí. Pro rok 2009 nás čeká velká obchodní výzva v minimalizování dopadů krize, která se od počátku roku projevuje ve všech odvětvích průmyslu, nejsilněji v automobilovém sektoru. BUSINESS The year 2008 was very successful regarding business. Within harsh competition we managed to win the tender for a complete production and delivery of lines for matting flat glass at AGC Flat Glass Czech in Barevka plant. In 2008, we participated for the sixth time in the international exhibition GLASSTEC DÜSSELDORF 2008, where we managed to make new business contacts and cooperation options. We have expanded our target markets with new territories, particularly Asia and that is why we participated at the 7th international trade fair GLASSTECH ASIA 2008, which was for the first time held in Vietnam, in Saigon. The whole vent was organized with help from our business representative for Vietnam - MORNINGSTAR SAFETY GLASS LTD., led by their Director Matti Nurmi. Additionally to these large technological projects, we continued in selling our standard glass industry machines all around Europe. The customers from Spain, Estonia, Romania, and Slovakia recognized particularly the reliability and failure free operation of our products including the services. Within the segment of deliveries and lines for automotive industry, we continued in a successful cooperation with Denso, Grupo Antolin, Benteler, IACG, Proseat, Škoda Auto and others. As an example, we can state timely delivery of the third conveyor line for assembling air-conditioning units in Desco, and also contracts for a welding room and the implementation of the a handling workplace for the front end construction in Škoda Auto. We managed to maintain high market share within this branch due to our deliveries to our client AGC Automotive Czech a.s. and concurrent deliveries abroad. In 2009 we will face a great business challenge within minimizing the impacts of the crisis which is present in all industry branches, particularly in the automotive industry. Ing. Petr Táborský obchodní ředitel Business Director 15

18 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI MANAGEMENT REPORT MARKETING A PROPAGACE Rok 2008 byl z hlediska marketingu poměrně pestrý. Jako na hlavní oblasti jsme se zaměřili na komunikaci se zákazníkem a to vytvořením a spuštěním nových webových stránek, prezentací na veletrzích ze segmentu sklářství či regionálních akcích a v neposlední řadě také na interní marketing prostředí naší společnosti. Dne 1. září 2008 byly spuštěny nové webové stránky společnosti SKLOPAN LIBEREC, a.s. Na webových stránkách tak dnes můžete naleznout základní informace o společnosti, o jejích produktech a službách, nahlédnout do referencí a to jak pro automobilový, tak i pro sklářský průmysl; můžete se dozvědět, s kterými společnostmi firma spolupracuje nebo jaké jsou aktuální pracovní nabídky a pod. Webové stránky vznikly v cela novém designu, který dle nás přesněji odráží jak výrobní zaměření společnosti, tak více odpovídá soudobým trendům v oblasti internetového designu. V roce 2008 se již tradičně naše firma podílela na akci Primátorský den solidarity, kde jsme společně s firmami z libereckého kraje přispěli na nákup polohovacích lůžek pro Léčebnu dlouhodobě nemocných Krajské nemocnice Liberec. Jedním z velmi důležitých kroků marketingu a propagace naší firmy bylo zviditelnit se v uplynulém roce na prestižních výstavách a veletrzích. Za zmínku tak jistě stojí výstava Glasstec 2008 v Düsseldorfu, která je považována za největší světovou výstavu sklářské branže včetně dodavatelského průmyslu. Zde SKLOPAN LIBEREC, a.s. prezentoval nejnovější možnosti a trendy své zakázkové výroby vč. tzv. řešení na klíč a zároveň vystavoval standardní stroje. Tyto stroje, které byly fyzicky umístěny na stánku společnosti, byly doplňovány video prezentací. Pro tuto akci jsme vyhotovili řadu reklamních předmětů a propagačních materiálů. Nejúspěšnějším reklamním předmětem byla Magická kostka, vytvořená ve spolupráci s firmou Prestige Management. Dále pak musím vyzdvihnout účast na 7. mezinárodním veletrhu GLASSTECH ASIA 2008, který byl poprvé uspořádán ve Vietnamu, v Ho Chi Minově městě (Saigonu). Celá akce byla zorganizována za účinné pomoci našeho obchodního zástupce pro Vietnam MORNINGSTAR SAFETY GLASS LTD., v čele s jejím ředitelem panem Matti Nurmi. Hlavním cílem byla prezentace našich technologií a výrobků z oblasti opracování plochého skla, recyklační linky a automotive. Marketing ale nevnímáme pouze jako záležitost podporující povědomí o firmě mezi stávajícími či potenciálními zákazníky, nebo pro mapování konkurence, ale snažíme se průběžně pracovat i na marketingu interním tzn. směrem do naší společnosti. Snažíme se přilákat nové a udržet a motivovat své stávající zaměstnance, což byl vzhledem k situaci na trhu práce v průběhu roku 2008 poměrně zásadní úkol. Jedním z kroků vedoucích tímto směrem byly sportovní akce pořádané pro zaměstnance tak, abychom více prohloubili vzájemnou spolupráci, podporu a týmovost a to nejen v prostorách, ve kterých se denně potkáváme, ale i mimo ně tzv. za hranicemi všedních dnů. Zaměstnanci mohou mimo jiné také zdarma využívat permanentky na fotbalové a hokejové zápasy libereckých týmů, mohou se přihlásit na jazykovou výuku, každoročně dostávají dárky k životnímu i pracovnímu jubileu apod. Závodní stravování je již běžným standardem. BUSINESS With regards to marketing, the year 2008 was quite varied. Our main areas of our focus were customer communication by means of creating and starting new web pages, presentation at fair trades within the glass industry segments, and regional events, and the internal marketing our company environment. On , we started new web pages of SKLOPAN LIBEREC, a.s. The web pages provide the basic information about the company; their products and services; you can see the reference for both the automotive and glass making industry; you can receive information on companies we cooperate with or what are the current job offers, etc. The web pages were completed in a completely new design which reflects the company production focus more accurately and it complies with the current trends within the internet design area. During the 2008, us and other Liberec region companies participated in the event Mayor s day of solidarity and contributed towards purchasing positioning beds for the longterm care hospital at Liberec regional hospital. One of the important marketing steps and our company promotion was to become recognized at prestige exhibitions and trade fairs. It is definitely worth mentioning the exhibition Glasstec 2008 in Düsseldorf which is considered to be the largest world exhibition of the glass making industry including the delivery industry. SKLOPAN LIBEREC, a.s. presented the latest options and the trends of their custom made production including the turn key projects, and they also showed their above-standard machinery. The machines were physically placed in a company stall and the exhibition included the video presentations. For this event we have created a number of promotion and advertising materials. The most successful advertising item was a Magic cube created in cooperation with a company Prestige Management. I also have to highlight the participation at the 7th international trade fair GLASSTECH ASIA 2008, which was for the first time held in Vietnam, in Saigon. The whole vent was organized with help from our business representative for Vietnam - MORNINGSTAR SAFETY GLASS LTD., led by their Director Matti Nurmi. The main focus was to present our technologies and products within the flat glass machining, recycling lines, and automotive. We do not view marketing as a matter only for supporting the knowledge of the company amongst the existing or potential customers or for locating the competition, but we also try to continuously work on internal marketing, i.e. Focusing on our company. We aim to attract new and keep and motivate the existing employees which was our main task due to the market situation during One of our steps leading in this direction are sporting events organized for employee in order to strengthen our mutual cooperation, support, and team focus not only at workplaces and also outside, e.g. behind the border of common days. The employees can amongst other use the permanent tickets for football and ice hockey matches of Liberec teams free off charge, join a language course, they receive presents for their personal end employment jubilee every year, etc.. The company canteen is a common standard. Jitka Vomáčková, DiS. marketing a propagace Marketing and Promotion 16

19 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI MANAGEMENT REPORT MANAGEMENT JAKOSTI V roce 2008 byla provedena revize vybrané části dokumentace systému managementu jakosti tak, aby popis jednotlivých procesů reagoval na přijaté změny, které vedly ke zlepšování jednotlivých procesů. Celkem bylo revidováno a nově vydáno 12 organizačních směrnic a jeden pracovní postup. V roce 2008 došlo ke zlepšení spolupráci mezi úsekem řízení jakosti a dalšími útvary společnosti, které pochopily významnou úlohu jakosti pro společnost. Tato skutečnost se následně pozitivně projevila na úspěšném obhájení systému managementu jakosti při dohlížecím auditu provedeném v říjnu 2008 firmou MOODY International s.r.o. V roce 2009 nás čeká obhájení certifikátu podle revidované normy ISO 9001 : QUALITY MANAGEMENT In 2008, the overhaul was completed of a certain part of selected documentation for quality management system in order to ensure that the description of individual processes reacts to the accepted changes leading towards improving the individual processes. The total of revised and newly issued organization directives was 12 and one working procedure. In 2008, the cooperation between the quality management support and other departments of the company improved, which understood the significant role of quality for the company. This matter was later positively shown in successful justification of the quality management system during the monitoring audit completed in October 2008 by MOODY International s.r.o. In 2009, we will be facing the justification according to revised standard ISO 9001 : Ing. Ivana Novotná, CSc. manažer jakosti, představitel vedení pro jakost Quality management, Management representative for quality 17

20 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI MANAGEMENT REPORT PERSONALISTIKA V průběhu roku 2008 nedošlo v akciové společnosti SKLOPAN LIBEREC, a.s. k výrazným personálním změnám. Dle plánu proběhla školení v oblasti bezpečnosti práce, zaškolení v programu K2, ostatní zákonná školení a školení dle požadavků jednotlivých vedoucích. V sociální oblasti společnosti byl, kromě již zavedených výhod, zaměstnancům poskytnut den volna za každých po sobě jdoucích třech měsících bez pracovní neschopnosti. Během roku byly též uskutečněny společenské akce,včetně možnosti sportovního vyžití, dle zájmu a možností jednotlivých zaměstnanců. Společnost je držitelem Certifikátu systému jakosti, při jehož opakovaném auditu v oblasti personalistiky a vzdělávání jsme s úspěchem obstáli. HUMAN RESOURCES During 2008, the joint stock company SKLOPAN LIBEREC, a.s. faced no significant personnel changes. As per the plan, the training programs as regards the work safety, K2 program, and other legislation training, and training as required by individual managers were completed. The social sphere of the company included the implemented advantages coupled with an extra day off for every three months without sickness leave. During 2008, social events took place including the option of sporting enjoyments according to the interest and potential of individual employees. The company holds the quality system certificate; we have succeeded during a repeated audit within human resources and training. Jaroslava Havlíková personální ředitelka Human Resources Director 18

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 OBSAH Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 2 Profil spoleènosti... 3 Pøedstavenstvo, dozorèí rada... 4 Historie spoleènosti... 5, 6, 7 Slovo vedení spoleènosti...

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více