ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY"

Transkript

1 80T 1/ ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostrav rozhodl v hlavním líčení konaném dne v senát složeném z p edsedy senátu Mgr. Romana Raaba a p ísedících Karla Kvapulinského a Alberta Barániho t a k t o : Obžalovaní 1) Michael B., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, t.č. ve výkonu trestu odn tí svobody ve V znici Karviná, 2) Bronislav T., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 3) Michal K., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 4) Petr Š.,

2 2 nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, adresa pro doručování xxx, 5) Ing. Vladimír R., CSc. nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 6) Veronika D., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, t.č. bytem xxx, 7) Adrián N., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 8) Ing. Vlasta K., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, adresa pro doručování xxx, 9) Veronika V., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 10) Lubomír P., nar. xxx ve xxx, trvale bytem xxx, 11) Ladislav Š., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 12) Eliška T.,

3 3 nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 13) Anna K., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 14) Josef M., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, adresa pro doručování xxx, 15) Ing. Pavel M., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 16) Martin H., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 17) Lubomír L., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 18) Martin D., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, adresa pro doručování xxx, 19) Antonín R., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx,

4 4 j s o u v i n n i, ž e obžalovaný Michael B. v úmyslu získat neoprávn nou da ovou výhodu spočívající ve výplat nadm rných odpočt nejmén v období od ledna 2010 do nejprve zorganizoval v Praze a jinde simulované obchody s kartami deklarujícími p edplacenou službu internetového webhostingu systému webka.info (dále jen karty systému webka.info ), o kterých však v d l, že tato služba začlen ná do karty nebude nikdy odb rateli využívána a jedná se toliko o p edstírání existence uvedeného práva, kdy tyto obchody zorganizoval s v domím, že tyto karty nebudou sloužit k ekonomické činnosti jednotlivým obchodním společnostem, p ičemž se jednalo o p edstírané obchody čin né prost ednictvím um le vytvo ených et zc obchodních společností, ve kterých prost ednictvím spol. SIRENIA SE, IČ: , se sídlem Slezská 1669/58, Vinohrady, Praha, (dále jen SIRENIA SE) formáln nakupoval webhostingové karty webka.info od spol. MELVIN CORP, s.r.o., IČ: , se sídlem Kon vova 2660/141, Praha 3 Žižkov (dále jen MELVIN CORP, s.r.o.), které formáln prodal částečn ma arské spol. BOURNE SR Kft., DIČ: HU , Szent Lásló tér 24/B, 1102 Budapest, Ma arsko (dále jen BOURNE SR), a částečn slovenské spol. XUVION s.r.o., IČ: , se sídlem Prievozská 38, Bratislava, Slovenská republika (dále jen XUVION s.r.o.), a dále SIRENIA SE tyto karty prodávala společnosti DUGONG SE, IČ: , se sídlem Slezská 1669/58, Vinohrady, Praha 2 (dále jen DUGONG SE), spol. GUEGA SE, IČ: , se sídlem Opletalova 983/45, Nové M sto, Praha 1(dále jen GUEGA SE), a slovenské spol. XUVION s.r.o., IČ: , se sídlem Prievozská 38, Bratislava, Slovenská republika (dále jen XUVION s.r.o.), p ičemž společnosti DUGONG SE a GUEGA SE deklarovaly prodej t chto karet výše vymezeným zahraničním společnostem, p ičemž společnosti SIRENIA SE, DUGONG SE, GUEGA SE a XUVION, s.r.o., p ímo Michael B. ovládal, a dále Michael B. zorganizoval prodej t chto karet prost ednictvím společností ANTIP, spol. s r.o., IČ , se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, Praha 3 (dále jen ANTIP, spol. s r.o.), a FLEXTER Enterprise SE, IČ , se sídlem Nad Opatovem

5 5 2140/2, Praha 4 (dále jen FLEXTER Enterprise SE), které p ímo ovládal, s deklarovaným nákupem od společnosti MELVIN CORP, s.r.o., a deklarovaným prodejem ma arské společnosti BEPON Kft., Váci út 1-3. II. ép. B. Iház. 083 Budapest, Ma arsko (dále jen BEPON Kft.), a následn poté si nechal v období od června 2010 do července 2010 se znalostí principu, na kterém jsou založeny webhostingové karty webka.info, na základ objednávky u Antonína R. vytvo it webhostingové karty ikropolis.com s deklarovanou p edplacenou službou internetového webhostingu (dále jen karty systému ikropolis.com ), poté od července 2010 do v Praze, Ostrav, Holešov, Mladé Boleslavi, Frýdku-Místku a jinde zorganizoval fiktivní obchody s kartami systému ikropolis.com, v úmyslu zkrátit da ové povinnosti a neoprávn n získat da ové výhody, a to prost ednictvím um le vytvo ených et zc obchodních společností, ve kterých prost ednictvím spol. SIRENIA SE fiktivn tyto karty prodával společnostem L.A.K. stavební společnost, s.r.o., IČ: , se sídlem Slévarenská 409/16, Ostrava Mariánské Hory (dále jen L.A.K. stavební společnost s.r.o.), GENERAL FINANCE s.r.o., IČ: , se sídlem Dobrá 240, PSČ (dále jen GENERAL FINANCE s.r.o.), LEISURE s.r.o., IČ: , se sídlem Malá 46, Holešov (dále jen LEISURE s.r.o.), DUGONG SE, GUEGA SE a WRESTON s.r.o., IČ: , se sídlem Maltézské nám stí 537/4, Malá Strana, Praha 1 (dále jen WRESTON s.r.o.), p ičemž tyto karty byly následn t mito společnostmi simulovan prodány slovenským obchodním společnostem XUVION s.r.o. a spol. BREXUS Enterprise SE, IČ: , se sídlem Platanová alej 4360, Komárno, Slovenská republika (dále jen BREXUS Enterprise SE), a dále p edstíral prodej karet prost ednictvím společnosti SIRENIA SE společnostem LYKONET s.r.o., IČ: , sídlem Musílkova 104/40, Praha 5 (dále jen LYKONET s.r.o.), MIKROMAX, s.r.o., IČ: , se sídlem Kozí 917/3, Praha 1 Staré M sto, Praha 1 (dále jen MIKROMAX, s.r.o.), a podnikající fyzické osob Martin H., kdy tyto subjekty dále webhostingové karty neprodávaly, uskladnily je a uplatnily nárok na nadm rný odpočet, a dále spol. DANEMOOR s.r.o., IČ: , se sídlem Pod Klapicí 107/18, Radotín, Praha 5 (dále jen DANEMOOR s.r.o.), která je p edprodala

6 6 společnosti VANAPO CZ s.r.o., IČ: , se sídlem Pod Klapicí 107/18, Radotín, Praha 5 (dále jen spol. VANAPO CZ s.r.o.), kdy tato společnost je následn prodala slovenské společnosti XUVION, s.r.o., p ičemž obžalovaný Michael B. si byl v dom toho, že tyto karty nejsou určeny konečným uživatel m, nebudou nikdy pln funkční, nejsou obchodovány za účelem ekonomické činnosti a kupní cena deklarovaná na da ových dokladech neodpovídá skutečnosti, nebo fakticky nebude nikdy mezi obchodujícími společnostmi vypo ádána, p edm tné karty toliko simulovan prodával výše uvedeným společnostem a podnikateli Martinu H. v úmyslu vylákat nadm rný odpočet u odb ratelských společností za prodej t chto webových karet, kdy s tímto v domím a za tímto účelem p edm tné webhostingové karty nakupovali i zástupci uvedených společností, p ičemž jediným účelem t chto obchod bylo formáln deklarovat obchody mezi výše uvedenými společnostmi a společnostmi z jiného členského státu, p ípadn p edstírání nákupu zboží od plátce DPH za účelem získání nadm rných odpočt za tyto obchody a jejich následného rozd lení mezi zúčastn né osoby, kdy Michael B. páchal tuto činnost s dalšími níže uvedenými obžalovanými, a to v p ípadech uvedených pod body 1-17) tak, že: 1) Michael B., Veronika D., Antonín R. obžalovaná Veronika D. jako zástupce právnické osoby spol. FLEXTER Enterprise SE na základ plné moci ze dne , ve které jí člen p edstavenstva spol. FLEXTER Enterprise SE, Ladislav T., nar. xxx, bytem xxx, ud lil plnou moc k tomu, aby za spol. FLEXTER Enterprise SE jednala a tuto společnost zastupovala ve všech záležitostech, které souvisejí s činností této společnosti, a dále jako jednatelka společnosti ANTIP, spol. s r.o., po vzájemné domluv s obžalovaným Michaelem B., osobou fakticky ídící a ovládající spol. FLEXTER Enterprise SE, a Tomášem B., fakticky jednajícím za společnosti MELVIN CORP, s.r.o., BEPON Kft., a BOURNE

7 7 SR, v úmyslu neoprávn n získat da ové výhody p edstírala, že nakoupila v pr b hu ledna až kv tna 2010 v Praze karty systému webka.info, a to za společnost FLEXTER Enterprise SE od společnosti MELVIN CORP, s.r.o. dle faktury č. 003/2010 ze dne za částku ,- Kč a faktury č. 004/2010 ze dne za částku ,- Kč, dále za společnost ANTIP spol. s r.o. od společnosti MELVIN CORP, s.r.o., a to dle faktury č. 012/2010 ze dne za celkovou částku ,- Kč a faktury č. 015/2010 ze dne za celkovou částku ,- Kč, které následn p edstíran prodala spol. FLEXTER Enterprise SE, a to dle faktury č. 17/2010 ze dne za částku ,- Kč a faktury č. 22/2010 ze dne za částku ,-Kč, kdy poté deklarovala jejich další prodej společností FLEXTER Enterprise SE ma arské společnosti BEPON Kft. dle faktury č. FV ze dne za částku ,- EUR, a dále ma arské společnosti BOURNE SR Kft., a to dle faktury č. FV1-0017/2010 ze dne ze částku ,- EUR, faktury č. FV1-0029/2010 ze dne ze částku ,- Kč, faktury č. VF1-0030/2010 ze dne za částku ,- Kč a faktury č. VF1-0031/2010 ze dne za částku ,- Kč, čímž deklarovala, že došlo k dodání zboží do jiného členského státu ve smyslu ustanovení 64 ZDPH, p ičemž v rozporu se skutečností obžalovaná Veronika D., obžalovaný Michael B. a Tomáš B., jako zástupci uvedených společností p edstírali na da ových dokladech výši kupní ceny, p ičemž si byli v domi toho, že p edm tné

8 8 webhostingové karty nepoužijí k ekonomické činnosti a deklarovaná kupní cena nebude mezi zúčastn nými společnostmi MELVIN CORP s.r.o., FLEXTER Enterprise SE, ANTIP spol. s r.o. a spol. BEPON Kft. nikdy uhrazena, a tyto simulované obchodní operace provád li toliko s úmyslem vylákat neoprávn n nadm rný odpočet, což umožnilo obžalované Veronice D., fakticky jednající za spol. FLEXTER Enterprise SE, v souladu s domluveným zám rem a v rozporu s ustanovením 72 odst. 1, 5 ZDPH, uplatnit u p íslušného Finančního ú adu pro Prahu Jižní M sto, v rámci p iznání k dani z p idané hodnoty, za m síc leden 2010, vedeného pod č.j.: 33325/10, nadm rný odpočet ve výši ,- Kč, z čehož ,00 Kč bylo uplatn no z obchodování s kartami webka.info, za m síc únor 2010, vedeného pod č.j.: 57587/10, nadm rný odpočet ve výši ,- Kč, z čehož ,00 Kč bylo uplatn no z obchodování s kartami webka.info, v rámci p iznání k dani z p idané hodnoty, za m síc b ezen 2010, vedeného pod č.j.: /2010, nadm rný odpočet ve výši ,- Kč, z čehož ,00 Kč bylo uplatn no z obchodování s kartami webka.info, za m síc duben 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,- Kč, z čehož ,00 Kč bylo uplatn no z obchodování s kartami webka.info a za m síc kv ten 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,- Kč, z čehož ,00 Kč bylo uplatn no z obchodování s kartami webka.info, p ičemž nadm rné odpočty za uplatn né m síce leden-b ezen 2010 jim byly vyplaceny a to ve dnech , , a , p ičemž v úmyslu získat nevyplacené nadm rné odpočty za období duben až kv ten 2010, p i vytýkacím ízení zahájeném Finančním ú adem pro Prahu Jižní M sto p edstírala obžalovaná Veronika D. existenci bezhotovostní platby za provedený nákup a prodej t chto karet, kdy deklarovala, že tyto provedla Standard Credit Corp Limited, se sídlem Business Centre Tauranga, 174 Bellevue Road, Tauranga, 3110, Nový Zéland (dále jen Standard Credit Corp Limited), vykonávající bankovní činnost na území České republiky prost ednictvím banky Standard Credit Bank, Prague

9 9 Office, Truhlá ská 1108/3, Praha 1 (dále jen Standard Credit Bank), a takto činila, p estože si byla v doma toho, že tyto bezhotovostní platby ve skutečnosti neprob hly a jsou fiktivní, kdy jednala s cílem získat neoprávn n finanční prost edky ze státního rozpočtu formou čerpání nadm rného odpočtu, a za tímto účelem v pr b hu vytýkacího ízení obžalovaná Veronika D. p edkládala správci dan nepravdivé faktury ohledn nákupu a prodeje karet, na kterých byla uvád na smyšlená a nikdy reáln neuhrazená kupní cena, kdy tyto doklady pro obžalovanou Veroniku D. obstarával obžalovaný Michael B., čímž byla zp sobena českému státu škoda ve výši ,00 Kč a byl učin n pokus vylákat neoprávn n nadm rný odpočet v celkové výši ,- Kč, p ičemž ke spáchání tohoto skutku u nevyplacených nadm rných odpočt jim pomohl Antonín R. tím, že p inejmenším od , kdy si obžalovaný Michael B. z ídil fiktivní banku Standard Credit Corp Limited, s údajným sídlem Business Centre Tauranga, 174 Bellevue Road, Tauranga, 3110, Nový Zéland, vykonávající bankovní činnost na území České republiky prost ednictvím fiktivní banky Standard Credit Bank, do po dohod s obžalovaným Michaelem B. jako administrátor této fiktivní banky, v Praze a jinde na základ pokyn obžalovaného Michaela B., z izoval v této fiktivní bance účty jednotlivým společnostem, dále jim za izoval fiktivní úv ry, ze kterých následn provád l fiktivní finanční transakce související s deklarovaným nákupem a prodejem webhostingových karet, kdy tyto fiktivní transakce jako administrátor banky provád l jen za účelem p edstírání provedení bezhotovostních plateb za obchody s webovými kartami Finančnímu ú adu pro Prahu-Jižní M sto, v úmyslu tento finanční ú ad uvést v omyl o reálnosti provád ných obchodních transakcí a s cílem pomoci neoprávn n vylákat nadm rné odpočty, které uplatnili obžalovaní uvedení shora, 2) Michael B., Veronika V. a Antonín R. obžalovaný Michael B. jako osoba fakticky ídící a ovládající činnost spol. SIRENIA SE, po vzájemné domluv s Tomášem B., osobou jednající za spol. MELVIN CORP,

10 10 s.r.o. a za spol. BOURNE SR, v úmyslu neoprávn n získat da ové výhody p edstíral, že společnost SIRENIA SE nakoupila v pr b hu dubna 2010 v Praze, od spol. MELVIN CORP, s.r.o. karty systému webka.info, a to dle faktury č. 010/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 011/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 013/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 016/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 018/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 027/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 032/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 037/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 039/2010 ze dne za částku ,00 Kč, p ičemž část t chto karet následn v rámci domluvy s Tomášem B. za společnost SIRENIA SE deklaratorn prodal v kv tnu 2010 ma arské spol. BOURNE SR, a to dle faktury č. VF1-0001/2010 ze dne za částku ,80 Kč a faktury č. VF1-0002/2010 ze dne za částku ,20 Kč, a dále p edstíral prodej karet slovenské společnosti XUVION s.r.o., a to dle faktury č. VF1-0003/2010 ze dne za částku ,90 Kč, faktury č. VF1-0004/2010 ze dne za částku ,90 Kč, faktury č. VF1-0005/2010 ze dne za částku ,90 Kč, faktury č. VF1-0006/2010 ze dne za částku ,20 Kč, faktury č. VF1-0007/2010 ze dne za částku ,90 Kč, faktury č. VF1-0008/2010 ze dne za částku ,90 Kč, faktury č. VF1-0009/2010 ze dne za částku ,90 Kč a faktury č. FV ze dne za částku ,00 Kč,

11 11 čímž deklaroval dodání zboží do jiného členského státu ve smyslu ustanovení 64 ZDPH, p ičemž v rozporu se skutečností obžalovaný Michael B. a Tomáš B., jako zástupci uvedených společností p edstírali na da ových dokladech výši kupní ceny, p ičemž si byli v domi toho, že p edm tné webhostingové karty nepoužijí k ekonomické činnosti a deklarovaná kupní cena nebude mezi zúčastn nými společnostmi MELVIN CORP s.r.o., spol. SIRENIA SE, spol. BOURNE SR a XUVION, s.r.o., nikdy uhrazena, kdy tyto simulované obchodní operace provád li toliko s úmyslem vylákat neoprávn n nadm rný odpočet, což umožnilo obžalovanému Michaelu B., fakticky jednajícího za spol. SIRENIA SE, v souladu s domluveným zám rem a v rozporu s ustanovením 72 odst. 1, 5 ZDPH, uplatnit u p íslušného Finančního ú adu Ostrava III, v rámci p iznání k dani z p idané hodnoty za m síc duben 2010, vedeného pod č.j.: 89938/10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc kv ten 2010, vedený pod č.j.: 98151/10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, kdy za účelem potvrzení t chto p edstíraných transakcí se v inkriminovaném období dohodl obžalovaný Michael B. s obžalovanou Veronikou V., poté co zajistil, že se stala formální jednatelkou společnosti XUVION, s.r.o., že tato bude nepravdiv u správce dan potvrzovat svoji účast na t chto obchodech, platby uvedeného zboží, zp sob dojednání t chto obchodních transakcí a to na základ pokyn a instrukcí Michaela B. a za tímto účelem v uvedené dob obdržela od Michaela B. vystavené doklady společnosti XUVION, s.r.o., aby na jejich základ byla p ipravena odpovídat na dotazy správce dan a následn nákupy karet webka.info potvrzovala u správc dan a to ve form čestných prohlášení datovaných dnem , dále svými nepravdivými výpov mi u Finančního ú adu v Praze 2 ve dnech a potvrdila existenci t chto obchod a takto na základ pokyn a instrukcí Michaela B. činila, ačkoli byla srozum na s tím, že její výpov di p ed správcem dan, které budou podkladem pro rozhodnutí v da ovém ízení, se nezakládají na pravd, a dále obžalovaný Michael B. po za účelem získání nadm rného odpočtu pro společnost SIRENIA SE p edstíral bezhotovostní platby za provedený nákup a prodej t chto karet prost ednictvím fiktivních bezhotovostních plateb, kdy

12 12 deklaroval, že tyto provedla Standard Credit Corp Limited, vykonávající bankovní činnost na území České republiky prost ednictvím banky Standard Credit Bank, a takto činil, p estože si byl v dom toho, že tyto bezhotovostní platby ve skutečnosti neprob hly a jsou fiktivní, kdy jednali s cílem získat neoprávn n finanční prost edky ze státního rozpočtu formou čerpání nadm rného odpočtu, a za tímto účelem v pr b hu vytýkacího ízení obžalovaný B. p edkládal správci dan nepravdivé faktury ohledn nákupu a prodeje karet, na kterých byla uvád na fiktivní kupní cena tak, aby požadovaný nadm rný odpočet uplatn ný v da ovém p iznání k dani z p idané hodnoty za m síc duben 2010 a kv ten 2010 byl vyplacen, k čemuž doposud nedošlo, tedy deklarací obchod s kartami prost ednictvím et zce obchodních společností MELVIN CORP, s.r.o., SIRENIA SE, XUVION, s.r.o., a BOURNE SR m li v úmyslu získat da ovou výhodu, ve výši ,- Kč a Veronika V. toliko do částky ,80,- Kč, p ičemž ke spáchání tohoto skutku u nevyplacených nadm rných odpočt jim pomohl Antonín R. tím, že p inejmenším od , kdy si obžalovaný Michael B. z ídil fiktivní banku Standard Credit Corp Limited, s údajným sídlem Business Centre Tauranga, 174 Bellevue Road, Tauranga, 3110, Nový Zéland, vykonávající bankovní činnost na území České republiky prost ednictvím fiktivní banky Standard Credit Bank, do po dohod s obžalovaným Michaelem B. jako administrátor této fiktivní banky, v Praze a jinde na základ pokyn obžalovaného Michaela B., z izoval v této fiktivní bance účty jednotlivým společnostem, dále jim za izoval fiktivní úv ry, ze kterých následn provád l fiktivní finanční transakce související s deklarovaným nákupem a prodejem webhostingových karet, kdy tyto fiktivní transakce jako administrátor banky provád l jen za účelem p edstírání provedení bezhotovostních plateb za obchody s webovými kartami Finančnímu ú adu pro Prahu-Jižní M sto, v úmyslu tento finanční ú ad uvést v omyl o reálnosti provád ných obchodních transakcí a s cílem pomoci neoprávn n vylákat nadm rné odpočty, které uplatnil obžalovaný Michael B.,

13 13 3) Michael B., Eliška T., Veronika V., Ing. Vladimír R., CSc., Adrián N., Ing. Vlasta K., Veronika D., Antonín R., Petr Š. obžalovaný Michael B. jako osoba fakticky ídící a ovládající činnost spol. SIRENIA SE, GUEGA SE a XUVION, s.r.o. zajistil nejprve v dubnu 2010, aby Eliška T. se stala jednatelkou společnosti GUEGA SE a Veronika V. od jednatelkou spol. XUVION s.r.o., kdy s t mito se dohodl, že tyto budou na základ informací od obžalovaného Michaela B. nepravdiv p ed správcem dan a jinými státními orgány potvrzovat, že obchody mezi uvedenými společnostmi samy provád ly a budou potvrzovat platební styk mezi nimi a dodání zboží a Eliška T. bude dále nepravdiv potvrzovat nákup karet webka.info od MELVIN CORP, s.r.o., a jejich dodání ma arské společnosti BOURNE SR, dále budou popisovat i pr b h t chto obchod, p ičemž následn Michael B. v úmyslu neoprávn n získat da ové výhody nechal vyhotovit následující doklady p edstírající, že Eliška T. jako členka p edstavenstva GUEGA SE v Praze nakoupila v pr b hu dubna 2010 až b ezna 2011 nejprve od společnosti MELVIN CORP, s.r.o., karty systému webka.info, a to fakturu č. 022/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. 024/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. 033/2010 ze dne na částku ,00 Kč a fakturu č. 041/2010 ze dne na částku ,00 Kč, následn p edstírající jejich prodej ma arské společnosti BOURNE SR, a to fakturu č. VF1-0001/2010 ze dne na částku ,80 Kč a dále slovenské společnosti XUVION s.r.o., a to fakturu č. FV1-0002/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. VF1-0003/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. VF1-0004/2010 ze dne na částku ,00 Kč a fakturu č. VF1-0005/2010 ze dne na částku ,00 Kč

14 14 a dále, že nakoupila od společnosti SIRENIA SE karty ikropolis.com, a to fakturu č. FV1-0012/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. FV1-0015/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. FV1-0016/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. FV ze dne na částku ,15 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,64 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 EUR, a dále že nakoupila v pr b hu ledna 2011 od spol. SIRENIA SE karty systému Ikropolis.com, a to fakturu č. FV ze dne na částku ,16 Kč, a dále doklady p edstírající jejich následný prodej slovenské společnosti XUVION s.r.o., a to fakturu č. VF1-0006/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. VF1-0007/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č.vf1-0008/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. VF ze dne na částku ,50 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR,

15 15 fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,30 Kč, fakturu č ze dne na částku ,58 Kč, čímž m lo dojít k dodání zboží do jiného členského státu ve smyslu ustanovení 64 ZDPH, p ičemž Michael B. jako zástupce uvedených společností jen p edstíral na shora uvedených da ových dokladech výši kupní ceny, kdy si byl v dom toho, že p edm tné webhostingové karty uvedené společnosti nepoužijí k ekonomické činnosti a deklarovaná kupní cena nebude mezi zúčastn nými společnostmi GUEGA SE, MELVIN CORP, s.r.o., spol. SIRENIA SE a spol. XUVION, s.r.o. nikdy uhrazena, p ičemž tyto simulované obchodní operace provád l toliko s úmyslem vylákat neoprávn n nadm rný odpočet, kdy následn v rozporu s ustanovením 72 odst. 1, 5 ZDPH uplatnil u p íslušného Finančního ú adu Ostrava III na základ da ového p iznání, podaného za m síc duben 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc kv ten 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, a dále po zm n místní p íslušnosti uplatnil u p íslušného Finančního ú adu pro Prahu 1 v rámci p iznání k dani z p idané hodnoty, za m síc červenec 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc srpen 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc zá í 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc íjen 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc listopad 2010, vedeného pod č.j.: 47275/11, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc prosinec 2010, vedeného pod č.j.: 32536/11, nadm rný odpočet ve výši

16 ,00 Kč, za m síc leden 2011 nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč a za m síc b ezen 2011, vedeného pod č.j.: /11, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, p ičemž za účelem získání nadm rného odpočtu pro společnost DUGONG SE, p i vytýkacích ízeních zahájených dne Finančním ú adem pro Prahu 1, Eliška T., ačkoli byla srozum na s tím, že její výpov p ed správcem dan, která bude podkladem pro rozhodnutí v da ovém ízení, se nezakládá na pravd, dne nepravdiv vypovídala, že p edm tné obchodní operace skutečn uskutečnila, že uzavírala smlouvu se Standard Credit Bank a dále tomuto správci dan potvrdila existenci bezhotovostních plateb za provedený nákup a prodej t chto karet prost ednictvím této banky a správci dan p edkládala nepravdivé faktury, a Veronika V. jako formální jednatelka společnosti XUVION, s.r.o., v totožném úmyslu jako Eliška T. nepravdiv u správce dan potvrzovala svoji účast na t chto obchodech, platby za uvedené zboží, zp sob dojednání t chto obchodních transakcí a to na základ pokyn a instrukcí Michaela B. a za tímto účelem v uvedené dob obdržela od Michaela B. vystavené doklady společnosti XUVION, s.r.o., aby na základ t chto byla p ipravena odpovídat na dotazy správce dan a následn nákupy karet ikropolis.com potvrzovala u správc dan a to ve form čestných prohlášení datovaných dnem , dále svými nepravdivými výpov mi ze dn a u Finančního ú adu v Praze 2 potvrdila existenci t chto obchod a takto činila, aby výše uplatn né neoprávn né nadm rné odpočty byly vyplaceny, p ičemž uvedených jednání se Michael B., Eliška T. a Veronika V. dopustili, p estože si byli v domi toho, že tyto bezhotovostní platby ve skutečnosti neprob hly a jednali s cílem získat neoprávn n finanční prost edky ze státního rozpočtu formou čerpání nadm rného odpočtu, k čemuž doposud nedošlo, tedy m li v úmyslu získat da ovou výhodu ve výši ,00 Kč, kdy Veronika V. se na této trestné činnosti podílela toliko do ,- Kč, p ičemž k získání neoprávn ného nároku na nadm rný odpočet jim pomáhali obžalovaní Ing. Vladimír R., CSc., Veronika D., Vlasta K. a Adrián N.,

17 17 kte í p estože si byli na základ spolupráce s Michaelem B. v domi, že uplatn né nároky spol. GUEGA SE na nadm rný odpočet jsou neoprávn né s ohledem na fiktivnost provedených obchod a simulovaných bezhotovostních styk mezi obchodujícími společnostmi, v úmyslu získat majetkový prosp ch z neoprávn n vyplácených nadm rných odpočt, na základ p edchozí dohody s obžalovaným Michaelem B. provád li úkony, které m ly vést k neoprávn nému vyplácení nadm rných odpočt, kdy obžalovaná Veronika D., p estože nebyla personáln ani majetkov propojena se společnostmi SIRENIA SE a GUEGA SE, v úmyslu zkrátit da ové povinnosti a neoprávn n získat da ové výhody, s úmyslem usnadnit da ové ízení ve v ci spol. GUEGA SE, nejmén od kv tna 2011 v Praze a jinde, na základ projednání s obžalovaným Michaelem B., opat ovala v dom pot ebné nepravdivé podklady k da ovým ízením ve v ci spol. SIRENIA SE a spol. GUEGA SE, zajistila sídlo pro spol. GUEGA SE a rovn ž činila kroky k zajišt ní finančních prost edk v p ípad vyplacení nadm rných odpočt spol. GUEGA SE, a p estože nebyla personáln ani majetkov propojena se slovenskou společností XUVION s.r.o, tak za tuto společnost p ebírala fyzicky poštu a m la p ístup na její , a rovn ž se vydávala za členku p edstavenstva spol. GUEGA SE Elišku T., a to p i telefonických dotazech na stav da ového ízení u p íslušného Finančního ú adu pro Prahu 1 ve v ci spol. GUEGA SE a tímto se pokusila urychlit pr b h da ového ízení, ve kterém byl neoprávn n uplatn n nárok na nadm rný odpočet a dále dne a p ipravovala obvin nou Veroniku V. na její výslech u správce dan, kdy jí společn s Michaelem B. radila, jakým zp sobem má nepravdiv vypovídat u správce dan a to zejména, že všechny obchody dohodla, potvrdila platnost fiktivních doklad a platební styk mezi uvedenými společnostmi u Standard Credit Bank, kdy Veronika V. na základ t chto instrukcí skutečn vypovídala, a dále obžalovaný Ing. Vladimír R., CSc., jako jednatel spol. ORCA ekonomické poradenství, s.r.o. a da ový poradce č. 1380, v úmyslu umožnit zkrácení da ové povinnosti a neoprávn n získat da ové výhody, vystupoval v Praze a jinde, nejmén od kv tna 2010, jako da ový poradce spol. GUEGA SE, a to na základ

18 18 plných mocí ze dne a , kterou za spol. GUEGA SE podepsala členka p edstavenstva obžalovaná Eliška T. a jako da ový poradce spol. SIRENIA SE na základ plných mocí ze dne a , které za spol. SIRENIA SE podepsal člen p edstavenstva Roman B., p ičemž v pr b hu da ového poradenství pro spol. GUEGA SE a spol. SIRENIA SE vystupoval p ed správci daní jako zástupce t chto společností, a podstatné informace a požadavky správc daní související s t mito společnostmi projednával a p edával obžalovanému Adriánu N., který nebyl s žádnou z uvedených společností nijak personáln propojen, a dále správci dan nepravdiv sd lil skutečnost, že za spol. GUEGA SE jedná členka p edstavenstva obžalovaná Eliška T., p estože v d l, že tuto společnost fakticky ovládá a ídí obžalovaný Michael B., dále jednal s v domím, že společnosti SIRENIA SE a GUEGA SE jsou ovládány Michaelem B. a statutární orgány t chto společnosti nevykonají svou činnost, a tyto fakticky ne ídí, dále že kupní cena mezi společnostmi SIRENIA SE, GUEGA SE a XUVION, s.r.o. nebyla ve skutečnosti vypo ádána, dále v období od do poskytl obžalovanému Michaelu B. radu, aby pro účely vytýkacího ízení dodatečn vyhotovil smlouvu o prodeji karet webka.info mezi uvedenými společnostmi v anglickém jazyce, a dále zajiš oval prost ednictvím obžalovaného Adriána N. vyhotovení této smlouvy, a dále p ed jejím výslechem u správce dan Finančního ú adu v Praze 1 v rámci vytýkacího ízení p ipravoval Elišku T. na její výpov, kdy na základ jeho informací tato m la potvrdit roli Antona J. jako editele společnosti GUEGA SE, vypovídat shodn jako tato osoba, potvrdit obchody společnosti GUEGA SE se společnostmi SIRENIA SE a XUVION, s.r.o., a platby p es Standard Credit Bank, což činil s v domím, že její výpov bude nepravdivá, ačkoli bude d ležitým d kazem pro vytýkací ízení, a takto jednal s úmyslem zajistit vyplacení neoprávn n uplatn ných nárok na nadm rný odpočet, dále obžalovaný Adrián N., p estože nebyl personáln ani majetkov propojen se společnostmi SIRENIA SE a GUEGA SE, v úmyslu umožnit zkrácení da ové povinnosti a neoprávn n získat da ové výhody, zajiš oval nejmén od kv tna 2011 v Praze, Komárn na Slovensku a jinde pot ebné podklady pro ukončení da ových ízení souvisejících se spol. GUEGA SE, a to na základ poskytnutých informací od obžalovaných Michaela B., Ing. Vladimíra R., CSc. a Vlasty K., dále se s nimi podílel

19 19 na ešení problém probíhajících da ových ízení, a to za účelem získání neoprávn n uplatn ných nárok na nadm rný odpočet, a dále v období od do zajistil vyhotovení d íve neexistující anglické verze fiktivní smlouvy o prodeji karet webka.info mezi společnostmi XUVION, s.r.o., a BOURNE SR Kft., a dále kontakt na dosud neustanoveného p ekladatele, jež m l v p ípad dotazu správce dan Finančního ú adu v Praze 1 nepravdiv potvrdit, že p ekládal jednání mezi zástupci uvedených společností, ke kterému m lo dojít v období m síc dubna a kv tna 2010 p i sjednávání obchodních smluv o prodeji karet webka.info, dále pro Michaela B., Ing. Vlastu K., Ing. Vladimíra R., CSc., a Veroniku D. zajiš oval informace o pr b hu da ového ízení vedeného slovenskými da ovými ú ady se společností XUVION, s.r.o., kdy tyto poznatky byly d ležité pro další postup v da ovém ízení společnosti GUEGA SE a dále zajiš oval skladování karet ikropolis.com v Komárn za účelem jejich prezentace slovenským da ovým ú ad m, kdy tyto webhostingové karty skladoval s v domím, že jejich po ízení slouží toliko k neoprávn nému získání nadm rných odpočt, a dále obžalovaná Ing. Vlasta K., v dob, kdy již nebyla personáln ani majetkov propojena se spol. SIRENIA SE a spol. GUEGA SE, v úmyslu zkrátit da ové povinnosti a neoprávn n získat da ové výhody, s úmyslem usnadnit pr b h da ových ízení ve v ci spol. GUEGA SE, projednávala a ešila nejmén od kv tna 2011 v Praze a jinde s obžalovanými Michaelem B. a Adriánem N. záležitosti související se spol. SIRENIA SE a spol. GUEGA SE za účelem zajišt ní dostatečné d kazní situace pro vyplacení nadm rných odpočt, a to zejména pokusem o ov ení sídla Standard Credit Bank na adrese Truhlá ská 1108/3, Praha 1, a aktivitou sm ující k obnovení činnosti serveru Ikropolis v dob kdy byl mimo provoz, dále po obžalovaní Ing. Vlasta K., Adrián N. a Ing. Vladimír R. CSc. společn s v domím, že spol. GUEGA SE není ízená statutárním orgánem a tato společnost nevykonává žádnou relevantní ekonomickou činnost, kdy byla použita toliko ke spáchání výše vymezené trestné činnosti, v pr b hu da ového ízení, ve kterém spol. GUEGA SE neoprávn n uplat ovala nárok na nadm rný odpočet, se dohodli, že neoprávn n získají finanční prost edky z p ípadn neoprávn n

20 20 vyplacených nadm rných odpočt ve výši ,00 Kč pro sebe tím, že je odejmou z dispozice obžalovaného Michaela B., který společnost GUEGA SE fakticky ovládal, a za tím účelem Ing. Vlasta K. zajistila u UniCredit Bank založení účtu číslo /2700, který byl dne nahlášen správci dan Finančnímu ú adu pro Prahu 1, a poté, co Veronika D. zjistila dne , že došlo ke zm n účtu, dohodli se obžalovaní Ing. Vlasta K., Ing. Vladimír R. CSc. a Adrián N. na další zm n účtu, kdy Ing. Vlasta K. zajistila prost ednictvím Michala B. a Martina H., aby formální jednatelka společnosti GUEGA SE obžalovaná Eliška T., která o jejich úmyslu nebyla informována, založila účet u LBBW, kdy tato skutečn dne účet č /4400 u zmín né banky založila, p ičemž veškeré doklady k tomuto účtu p edala obžalované Ing. Vlast K. a tato následn o založení účtu informovala obžalované Ing. Vladimíra R., CSc. a Adriána N., kdy k dokonání činu s ohledem na zadržení obžalovaných a nevyplacení nadm rných odpočt nedošlo, p ičemž ke spáchání tohoto skutku pomohli uvedeným obžalovaným obžalovaní Antonín R. zp sobem popsaným pod bodem A) a Petr Š. zp sobem popsaným pod bodem B) 4) Michael B., Anna K., Veronika V., Ing. Vladimír R., Adrián N., Ing. Vlasta K., Veronika D., Antonín R. a Petr Š. obžalovaný Michael B., jako osoba fakticky ídící a ovládající činnost spol. SIRENIA SE, DUGONG SE a XUVION, s.r.o. zajistil v dubnu 2010 nejprve, aby se Anna K. stala jednatelkou společnosti DUGONG SE a Veronika V., jednatelkou spol. XUVION s.r.o., kdy s t mito se dohodl, že tyto budou nepravdiv p ed správcem dan a jinými státními orgány potvrzovat, že obchody mezi uvedenými společnostmi samy provád ly a na základ informací od Michaela B. budou popisovat i pr b h t chto obchod, p ičemž následn Michael B. v úmyslu neoprávn n získat da ové výhody nechal vyhotovit následující doklady p edstírající, že Anna K. jako členka

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Č. j. 5 T 27/2013-389 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Teplicích rozhodl v hlavním líčení konaném dne 11. června 2014 samosoudkyní JUDr. Danou Kolá ovou, t a k t o: Obžalovaný Ing.

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

U s n e s e n í. O d v o d n n í

U s n e s e n í. O d v o d n n í 4To 109/2015-1409 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neve ejném zasedání konaném dne 8. dubna 2015 o stížnosti obžalovaného Ing., nar. proti usnesení Okresního soudu v Teplicích ze

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

O b ž a l o b a XXX, XXX, XXX, M stské státní zastupitelství v Praze P 257 111 611, fax : +420 257 111 682 1 KZV 19/2006-2298 V Praze dne 27.3.

O b ž a l o b a XXX, XXX, XXX, M stské státní zastupitelství v Praze P 257 111 611, fax : +420 257 111 682 1 KZV 19/2006-2298 V Praze dne 27.3. M stské státní zastupitelství v Praze P 257 111 611, fax : +420 257 111 682 1 KZV 19/2006-2298 V Praze dne 27.3.2013 M stskému soudu v Praze ---------------------------- O b ž a l o b a Státní zástupce

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Jednací číslo: 81 T 5/2015-976 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud ve Frýdku-Místku rozhodl v hlavním líčení konaném dne 11. června 2015 samosoudkyní JUDr. Ji inou Jal vkovou t a k t

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z 6 2 5 3 5 4 5 6 otisk podacího razítka finančního úřadu 0a Vyúčtování

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

U s n e s e n í. O d v o d n n í. Obžalovaný proti tomuto usnesení podal prost ednictvím svého obhájce včasnou stížnost.

U s n e s e n í. O d v o d n n í. Obžalovaný proti tomuto usnesení podal prost ednictvím svého obhájce včasnou stížnost. 4To 276/2014-781 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neve ejném zasedání konaném dne 2. zá í 2014 o stížnosti obžalovaného Ing. M. V., nar. 25. 9. 1960, proti usnesení Okresního soudu

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

PŘÍLOHY: APPENDICES:

PŘÍLOHY: APPENDICES: PŘÍLOHY: APPENDICES: č. 1 Účetní závěrka za rok 2013 No. 1 The 2013 Financial Statements č. 2 Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

3 ZT 48/2012-1129 Ve Frýdku-Místku dne 11.2.2014 O B Ž A L O B A

3 ZT 48/2012-1129 Ve Frýdku-Místku dne 11.2.2014 O B Ž A L O B A 3 ZT 48/2012-1129 Ve Frýdku-Místku dne 11.2.2014 Okresní soud ve Frýdku-Místku O B Ž A L O B A Státní zástupce Okresního státního zastupitelství ve Frýdku-Místku podává podle ust. 176 odst. 1 trestního

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 35T 5/2008-13256 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v hlavním líčení konaném dne 18. dubna 2011 v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Gila a přísedících

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

DPH V PŘÍKLADECH. k 1. 4. 2012

DPH V PŘÍKLADECH. k 1. 4. 2012 Ing. Jana Ledvinková DPH V PŘÍKLADECH k 1. 4. 2012 praktické příklady včetně zaúčtování výklad zákona o DPH v oblastech služeb a zboží nový režim u poskytnutí stavebních prací v příkladech přechod na 14%

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz

Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz I. Všeobecná ustanovení využívání provizního systému affiliate.jasnaznacka.cz Vyplne ním registrac ního formulár e a souhlasem s Provizními podmínkami,

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY -178 ESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ji ího Goldsteina v právní

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Článek 1 Předmět a účel smlouvy

Článek 1 Předmět a účel smlouvy - 3-2007-04, př. 2 Počet stran: 5 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran podle 262 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

ABSTRAKT P edm tem bakalá ské práce Da ové dopady po ízení a používání osobního automobilu v podnikání je upozornit da ové subjekty na nej ast jší chyby, které se stávají p edm tem dom ení dan finan ním

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv A kc iová spole čn ost a je jí říze n í část 4, díl 1, kapitola 1.4, str. 1 4/1.1.4 Povinnost podání zpráv C H EC K LIS T Přehled zpráv, které představenstvo vypracovává a dále podává příslušnému orgánu

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více