ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY"

Transkript

1 80T 1/ ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostrav rozhodl v hlavním líčení konaném dne v senát složeném z p edsedy senátu Mgr. Romana Raaba a p ísedících Karla Kvapulinského a Alberta Barániho t a k t o : Obžalovaní 1) Michael B., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, t.č. ve výkonu trestu odn tí svobody ve V znici Karviná, 2) Bronislav T., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 3) Michal K., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 4) Petr Š.,

2 2 nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, adresa pro doručování xxx, 5) Ing. Vladimír R., CSc. nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 6) Veronika D., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, t.č. bytem xxx, 7) Adrián N., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 8) Ing. Vlasta K., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, adresa pro doručování xxx, 9) Veronika V., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 10) Lubomír P., nar. xxx ve xxx, trvale bytem xxx, 11) Ladislav Š., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 12) Eliška T.,

3 3 nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 13) Anna K., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 14) Josef M., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, adresa pro doručování xxx, 15) Ing. Pavel M., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 16) Martin H., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 17) Lubomír L., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 18) Martin D., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, adresa pro doručování xxx, 19) Antonín R., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx,

4 4 j s o u v i n n i, ž e obžalovaný Michael B. v úmyslu získat neoprávn nou da ovou výhodu spočívající ve výplat nadm rných odpočt nejmén v období od ledna 2010 do nejprve zorganizoval v Praze a jinde simulované obchody s kartami deklarujícími p edplacenou službu internetového webhostingu systému webka.info (dále jen karty systému webka.info ), o kterých však v d l, že tato služba začlen ná do karty nebude nikdy odb rateli využívána a jedná se toliko o p edstírání existence uvedeného práva, kdy tyto obchody zorganizoval s v domím, že tyto karty nebudou sloužit k ekonomické činnosti jednotlivým obchodním společnostem, p ičemž se jednalo o p edstírané obchody čin né prost ednictvím um le vytvo ených et zc obchodních společností, ve kterých prost ednictvím spol. SIRENIA SE, IČ: , se sídlem Slezská 1669/58, Vinohrady, Praha, (dále jen SIRENIA SE) formáln nakupoval webhostingové karty webka.info od spol. MELVIN CORP, s.r.o., IČ: , se sídlem Kon vova 2660/141, Praha 3 Žižkov (dále jen MELVIN CORP, s.r.o.), které formáln prodal částečn ma arské spol. BOURNE SR Kft., DIČ: HU , Szent Lásló tér 24/B, 1102 Budapest, Ma arsko (dále jen BOURNE SR), a částečn slovenské spol. XUVION s.r.o., IČ: , se sídlem Prievozská 38, Bratislava, Slovenská republika (dále jen XUVION s.r.o.), a dále SIRENIA SE tyto karty prodávala společnosti DUGONG SE, IČ: , se sídlem Slezská 1669/58, Vinohrady, Praha 2 (dále jen DUGONG SE), spol. GUEGA SE, IČ: , se sídlem Opletalova 983/45, Nové M sto, Praha 1(dále jen GUEGA SE), a slovenské spol. XUVION s.r.o., IČ: , se sídlem Prievozská 38, Bratislava, Slovenská republika (dále jen XUVION s.r.o.), p ičemž společnosti DUGONG SE a GUEGA SE deklarovaly prodej t chto karet výše vymezeným zahraničním společnostem, p ičemž společnosti SIRENIA SE, DUGONG SE, GUEGA SE a XUVION, s.r.o., p ímo Michael B. ovládal, a dále Michael B. zorganizoval prodej t chto karet prost ednictvím společností ANTIP, spol. s r.o., IČ , se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, Praha 3 (dále jen ANTIP, spol. s r.o.), a FLEXTER Enterprise SE, IČ , se sídlem Nad Opatovem

5 5 2140/2, Praha 4 (dále jen FLEXTER Enterprise SE), které p ímo ovládal, s deklarovaným nákupem od společnosti MELVIN CORP, s.r.o., a deklarovaným prodejem ma arské společnosti BEPON Kft., Váci út 1-3. II. ép. B. Iház. 083 Budapest, Ma arsko (dále jen BEPON Kft.), a následn poté si nechal v období od června 2010 do července 2010 se znalostí principu, na kterém jsou založeny webhostingové karty webka.info, na základ objednávky u Antonína R. vytvo it webhostingové karty ikropolis.com s deklarovanou p edplacenou službou internetového webhostingu (dále jen karty systému ikropolis.com ), poté od července 2010 do v Praze, Ostrav, Holešov, Mladé Boleslavi, Frýdku-Místku a jinde zorganizoval fiktivní obchody s kartami systému ikropolis.com, v úmyslu zkrátit da ové povinnosti a neoprávn n získat da ové výhody, a to prost ednictvím um le vytvo ených et zc obchodních společností, ve kterých prost ednictvím spol. SIRENIA SE fiktivn tyto karty prodával společnostem L.A.K. stavební společnost, s.r.o., IČ: , se sídlem Slévarenská 409/16, Ostrava Mariánské Hory (dále jen L.A.K. stavební společnost s.r.o.), GENERAL FINANCE s.r.o., IČ: , se sídlem Dobrá 240, PSČ (dále jen GENERAL FINANCE s.r.o.), LEISURE s.r.o., IČ: , se sídlem Malá 46, Holešov (dále jen LEISURE s.r.o.), DUGONG SE, GUEGA SE a WRESTON s.r.o., IČ: , se sídlem Maltézské nám stí 537/4, Malá Strana, Praha 1 (dále jen WRESTON s.r.o.), p ičemž tyto karty byly následn t mito společnostmi simulovan prodány slovenským obchodním společnostem XUVION s.r.o. a spol. BREXUS Enterprise SE, IČ: , se sídlem Platanová alej 4360, Komárno, Slovenská republika (dále jen BREXUS Enterprise SE), a dále p edstíral prodej karet prost ednictvím společnosti SIRENIA SE společnostem LYKONET s.r.o., IČ: , sídlem Musílkova 104/40, Praha 5 (dále jen LYKONET s.r.o.), MIKROMAX, s.r.o., IČ: , se sídlem Kozí 917/3, Praha 1 Staré M sto, Praha 1 (dále jen MIKROMAX, s.r.o.), a podnikající fyzické osob Martin H., kdy tyto subjekty dále webhostingové karty neprodávaly, uskladnily je a uplatnily nárok na nadm rný odpočet, a dále spol. DANEMOOR s.r.o., IČ: , se sídlem Pod Klapicí 107/18, Radotín, Praha 5 (dále jen DANEMOOR s.r.o.), která je p edprodala

6 6 společnosti VANAPO CZ s.r.o., IČ: , se sídlem Pod Klapicí 107/18, Radotín, Praha 5 (dále jen spol. VANAPO CZ s.r.o.), kdy tato společnost je následn prodala slovenské společnosti XUVION, s.r.o., p ičemž obžalovaný Michael B. si byl v dom toho, že tyto karty nejsou určeny konečným uživatel m, nebudou nikdy pln funkční, nejsou obchodovány za účelem ekonomické činnosti a kupní cena deklarovaná na da ových dokladech neodpovídá skutečnosti, nebo fakticky nebude nikdy mezi obchodujícími společnostmi vypo ádána, p edm tné karty toliko simulovan prodával výše uvedeným společnostem a podnikateli Martinu H. v úmyslu vylákat nadm rný odpočet u odb ratelských společností za prodej t chto webových karet, kdy s tímto v domím a za tímto účelem p edm tné webhostingové karty nakupovali i zástupci uvedených společností, p ičemž jediným účelem t chto obchod bylo formáln deklarovat obchody mezi výše uvedenými společnostmi a společnostmi z jiného členského státu, p ípadn p edstírání nákupu zboží od plátce DPH za účelem získání nadm rných odpočt za tyto obchody a jejich následného rozd lení mezi zúčastn né osoby, kdy Michael B. páchal tuto činnost s dalšími níže uvedenými obžalovanými, a to v p ípadech uvedených pod body 1-17) tak, že: 1) Michael B., Veronika D., Antonín R. obžalovaná Veronika D. jako zástupce právnické osoby spol. FLEXTER Enterprise SE na základ plné moci ze dne , ve které jí člen p edstavenstva spol. FLEXTER Enterprise SE, Ladislav T., nar. xxx, bytem xxx, ud lil plnou moc k tomu, aby za spol. FLEXTER Enterprise SE jednala a tuto společnost zastupovala ve všech záležitostech, které souvisejí s činností této společnosti, a dále jako jednatelka společnosti ANTIP, spol. s r.o., po vzájemné domluv s obžalovaným Michaelem B., osobou fakticky ídící a ovládající spol. FLEXTER Enterprise SE, a Tomášem B., fakticky jednajícím za společnosti MELVIN CORP, s.r.o., BEPON Kft., a BOURNE

7 7 SR, v úmyslu neoprávn n získat da ové výhody p edstírala, že nakoupila v pr b hu ledna až kv tna 2010 v Praze karty systému webka.info, a to za společnost FLEXTER Enterprise SE od společnosti MELVIN CORP, s.r.o. dle faktury č. 003/2010 ze dne za částku ,- Kč a faktury č. 004/2010 ze dne za částku ,- Kč, dále za společnost ANTIP spol. s r.o. od společnosti MELVIN CORP, s.r.o., a to dle faktury č. 012/2010 ze dne za celkovou částku ,- Kč a faktury č. 015/2010 ze dne za celkovou částku ,- Kč, které následn p edstíran prodala spol. FLEXTER Enterprise SE, a to dle faktury č. 17/2010 ze dne za částku ,- Kč a faktury č. 22/2010 ze dne za částku ,-Kč, kdy poté deklarovala jejich další prodej společností FLEXTER Enterprise SE ma arské společnosti BEPON Kft. dle faktury č. FV ze dne za částku ,- EUR, a dále ma arské společnosti BOURNE SR Kft., a to dle faktury č. FV1-0017/2010 ze dne ze částku ,- EUR, faktury č. FV1-0029/2010 ze dne ze částku ,- Kč, faktury č. VF1-0030/2010 ze dne za částku ,- Kč a faktury č. VF1-0031/2010 ze dne za částku ,- Kč, čímž deklarovala, že došlo k dodání zboží do jiného členského státu ve smyslu ustanovení 64 ZDPH, p ičemž v rozporu se skutečností obžalovaná Veronika D., obžalovaný Michael B. a Tomáš B., jako zástupci uvedených společností p edstírali na da ových dokladech výši kupní ceny, p ičemž si byli v domi toho, že p edm tné

8 8 webhostingové karty nepoužijí k ekonomické činnosti a deklarovaná kupní cena nebude mezi zúčastn nými společnostmi MELVIN CORP s.r.o., FLEXTER Enterprise SE, ANTIP spol. s r.o. a spol. BEPON Kft. nikdy uhrazena, a tyto simulované obchodní operace provád li toliko s úmyslem vylákat neoprávn n nadm rný odpočet, což umožnilo obžalované Veronice D., fakticky jednající za spol. FLEXTER Enterprise SE, v souladu s domluveným zám rem a v rozporu s ustanovením 72 odst. 1, 5 ZDPH, uplatnit u p íslušného Finančního ú adu pro Prahu Jižní M sto, v rámci p iznání k dani z p idané hodnoty, za m síc leden 2010, vedeného pod č.j.: 33325/10, nadm rný odpočet ve výši ,- Kč, z čehož ,00 Kč bylo uplatn no z obchodování s kartami webka.info, za m síc únor 2010, vedeného pod č.j.: 57587/10, nadm rný odpočet ve výši ,- Kč, z čehož ,00 Kč bylo uplatn no z obchodování s kartami webka.info, v rámci p iznání k dani z p idané hodnoty, za m síc b ezen 2010, vedeného pod č.j.: /2010, nadm rný odpočet ve výši ,- Kč, z čehož ,00 Kč bylo uplatn no z obchodování s kartami webka.info, za m síc duben 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,- Kč, z čehož ,00 Kč bylo uplatn no z obchodování s kartami webka.info a za m síc kv ten 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,- Kč, z čehož ,00 Kč bylo uplatn no z obchodování s kartami webka.info, p ičemž nadm rné odpočty za uplatn né m síce leden-b ezen 2010 jim byly vyplaceny a to ve dnech , , a , p ičemž v úmyslu získat nevyplacené nadm rné odpočty za období duben až kv ten 2010, p i vytýkacím ízení zahájeném Finančním ú adem pro Prahu Jižní M sto p edstírala obžalovaná Veronika D. existenci bezhotovostní platby za provedený nákup a prodej t chto karet, kdy deklarovala, že tyto provedla Standard Credit Corp Limited, se sídlem Business Centre Tauranga, 174 Bellevue Road, Tauranga, 3110, Nový Zéland (dále jen Standard Credit Corp Limited), vykonávající bankovní činnost na území České republiky prost ednictvím banky Standard Credit Bank, Prague

9 9 Office, Truhlá ská 1108/3, Praha 1 (dále jen Standard Credit Bank), a takto činila, p estože si byla v doma toho, že tyto bezhotovostní platby ve skutečnosti neprob hly a jsou fiktivní, kdy jednala s cílem získat neoprávn n finanční prost edky ze státního rozpočtu formou čerpání nadm rného odpočtu, a za tímto účelem v pr b hu vytýkacího ízení obžalovaná Veronika D. p edkládala správci dan nepravdivé faktury ohledn nákupu a prodeje karet, na kterých byla uvád na smyšlená a nikdy reáln neuhrazená kupní cena, kdy tyto doklady pro obžalovanou Veroniku D. obstarával obžalovaný Michael B., čímž byla zp sobena českému státu škoda ve výši ,00 Kč a byl učin n pokus vylákat neoprávn n nadm rný odpočet v celkové výši ,- Kč, p ičemž ke spáchání tohoto skutku u nevyplacených nadm rných odpočt jim pomohl Antonín R. tím, že p inejmenším od , kdy si obžalovaný Michael B. z ídil fiktivní banku Standard Credit Corp Limited, s údajným sídlem Business Centre Tauranga, 174 Bellevue Road, Tauranga, 3110, Nový Zéland, vykonávající bankovní činnost na území České republiky prost ednictvím fiktivní banky Standard Credit Bank, do po dohod s obžalovaným Michaelem B. jako administrátor této fiktivní banky, v Praze a jinde na základ pokyn obžalovaného Michaela B., z izoval v této fiktivní bance účty jednotlivým společnostem, dále jim za izoval fiktivní úv ry, ze kterých následn provád l fiktivní finanční transakce související s deklarovaným nákupem a prodejem webhostingových karet, kdy tyto fiktivní transakce jako administrátor banky provád l jen za účelem p edstírání provedení bezhotovostních plateb za obchody s webovými kartami Finančnímu ú adu pro Prahu-Jižní M sto, v úmyslu tento finanční ú ad uvést v omyl o reálnosti provád ných obchodních transakcí a s cílem pomoci neoprávn n vylákat nadm rné odpočty, které uplatnili obžalovaní uvedení shora, 2) Michael B., Veronika V. a Antonín R. obžalovaný Michael B. jako osoba fakticky ídící a ovládající činnost spol. SIRENIA SE, po vzájemné domluv s Tomášem B., osobou jednající za spol. MELVIN CORP,

10 10 s.r.o. a za spol. BOURNE SR, v úmyslu neoprávn n získat da ové výhody p edstíral, že společnost SIRENIA SE nakoupila v pr b hu dubna 2010 v Praze, od spol. MELVIN CORP, s.r.o. karty systému webka.info, a to dle faktury č. 010/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 011/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 013/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 016/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 018/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 027/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 032/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 037/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 039/2010 ze dne za částku ,00 Kč, p ičemž část t chto karet následn v rámci domluvy s Tomášem B. za společnost SIRENIA SE deklaratorn prodal v kv tnu 2010 ma arské spol. BOURNE SR, a to dle faktury č. VF1-0001/2010 ze dne za částku ,80 Kč a faktury č. VF1-0002/2010 ze dne za částku ,20 Kč, a dále p edstíral prodej karet slovenské společnosti XUVION s.r.o., a to dle faktury č. VF1-0003/2010 ze dne za částku ,90 Kč, faktury č. VF1-0004/2010 ze dne za částku ,90 Kč, faktury č. VF1-0005/2010 ze dne za částku ,90 Kč, faktury č. VF1-0006/2010 ze dne za částku ,20 Kč, faktury č. VF1-0007/2010 ze dne za částku ,90 Kč, faktury č. VF1-0008/2010 ze dne za částku ,90 Kč, faktury č. VF1-0009/2010 ze dne za částku ,90 Kč a faktury č. FV ze dne za částku ,00 Kč,

11 11 čímž deklaroval dodání zboží do jiného členského státu ve smyslu ustanovení 64 ZDPH, p ičemž v rozporu se skutečností obžalovaný Michael B. a Tomáš B., jako zástupci uvedených společností p edstírali na da ových dokladech výši kupní ceny, p ičemž si byli v domi toho, že p edm tné webhostingové karty nepoužijí k ekonomické činnosti a deklarovaná kupní cena nebude mezi zúčastn nými společnostmi MELVIN CORP s.r.o., spol. SIRENIA SE, spol. BOURNE SR a XUVION, s.r.o., nikdy uhrazena, kdy tyto simulované obchodní operace provád li toliko s úmyslem vylákat neoprávn n nadm rný odpočet, což umožnilo obžalovanému Michaelu B., fakticky jednajícího za spol. SIRENIA SE, v souladu s domluveným zám rem a v rozporu s ustanovením 72 odst. 1, 5 ZDPH, uplatnit u p íslušného Finančního ú adu Ostrava III, v rámci p iznání k dani z p idané hodnoty za m síc duben 2010, vedeného pod č.j.: 89938/10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc kv ten 2010, vedený pod č.j.: 98151/10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, kdy za účelem potvrzení t chto p edstíraných transakcí se v inkriminovaném období dohodl obžalovaný Michael B. s obžalovanou Veronikou V., poté co zajistil, že se stala formální jednatelkou společnosti XUVION, s.r.o., že tato bude nepravdiv u správce dan potvrzovat svoji účast na t chto obchodech, platby uvedeného zboží, zp sob dojednání t chto obchodních transakcí a to na základ pokyn a instrukcí Michaela B. a za tímto účelem v uvedené dob obdržela od Michaela B. vystavené doklady společnosti XUVION, s.r.o., aby na jejich základ byla p ipravena odpovídat na dotazy správce dan a následn nákupy karet webka.info potvrzovala u správc dan a to ve form čestných prohlášení datovaných dnem , dále svými nepravdivými výpov mi u Finančního ú adu v Praze 2 ve dnech a potvrdila existenci t chto obchod a takto na základ pokyn a instrukcí Michaela B. činila, ačkoli byla srozum na s tím, že její výpov di p ed správcem dan, které budou podkladem pro rozhodnutí v da ovém ízení, se nezakládají na pravd, a dále obžalovaný Michael B. po za účelem získání nadm rného odpočtu pro společnost SIRENIA SE p edstíral bezhotovostní platby za provedený nákup a prodej t chto karet prost ednictvím fiktivních bezhotovostních plateb, kdy

12 12 deklaroval, že tyto provedla Standard Credit Corp Limited, vykonávající bankovní činnost na území České republiky prost ednictvím banky Standard Credit Bank, a takto činil, p estože si byl v dom toho, že tyto bezhotovostní platby ve skutečnosti neprob hly a jsou fiktivní, kdy jednali s cílem získat neoprávn n finanční prost edky ze státního rozpočtu formou čerpání nadm rného odpočtu, a za tímto účelem v pr b hu vytýkacího ízení obžalovaný B. p edkládal správci dan nepravdivé faktury ohledn nákupu a prodeje karet, na kterých byla uvád na fiktivní kupní cena tak, aby požadovaný nadm rný odpočet uplatn ný v da ovém p iznání k dani z p idané hodnoty za m síc duben 2010 a kv ten 2010 byl vyplacen, k čemuž doposud nedošlo, tedy deklarací obchod s kartami prost ednictvím et zce obchodních společností MELVIN CORP, s.r.o., SIRENIA SE, XUVION, s.r.o., a BOURNE SR m li v úmyslu získat da ovou výhodu, ve výši ,- Kč a Veronika V. toliko do částky ,80,- Kč, p ičemž ke spáchání tohoto skutku u nevyplacených nadm rných odpočt jim pomohl Antonín R. tím, že p inejmenším od , kdy si obžalovaný Michael B. z ídil fiktivní banku Standard Credit Corp Limited, s údajným sídlem Business Centre Tauranga, 174 Bellevue Road, Tauranga, 3110, Nový Zéland, vykonávající bankovní činnost na území České republiky prost ednictvím fiktivní banky Standard Credit Bank, do po dohod s obžalovaným Michaelem B. jako administrátor této fiktivní banky, v Praze a jinde na základ pokyn obžalovaného Michaela B., z izoval v této fiktivní bance účty jednotlivým společnostem, dále jim za izoval fiktivní úv ry, ze kterých následn provád l fiktivní finanční transakce související s deklarovaným nákupem a prodejem webhostingových karet, kdy tyto fiktivní transakce jako administrátor banky provád l jen za účelem p edstírání provedení bezhotovostních plateb za obchody s webovými kartami Finančnímu ú adu pro Prahu-Jižní M sto, v úmyslu tento finanční ú ad uvést v omyl o reálnosti provád ných obchodních transakcí a s cílem pomoci neoprávn n vylákat nadm rné odpočty, které uplatnil obžalovaný Michael B.,

13 13 3) Michael B., Eliška T., Veronika V., Ing. Vladimír R., CSc., Adrián N., Ing. Vlasta K., Veronika D., Antonín R., Petr Š. obžalovaný Michael B. jako osoba fakticky ídící a ovládající činnost spol. SIRENIA SE, GUEGA SE a XUVION, s.r.o. zajistil nejprve v dubnu 2010, aby Eliška T. se stala jednatelkou společnosti GUEGA SE a Veronika V. od jednatelkou spol. XUVION s.r.o., kdy s t mito se dohodl, že tyto budou na základ informací od obžalovaného Michaela B. nepravdiv p ed správcem dan a jinými státními orgány potvrzovat, že obchody mezi uvedenými společnostmi samy provád ly a budou potvrzovat platební styk mezi nimi a dodání zboží a Eliška T. bude dále nepravdiv potvrzovat nákup karet webka.info od MELVIN CORP, s.r.o., a jejich dodání ma arské společnosti BOURNE SR, dále budou popisovat i pr b h t chto obchod, p ičemž následn Michael B. v úmyslu neoprávn n získat da ové výhody nechal vyhotovit následující doklady p edstírající, že Eliška T. jako členka p edstavenstva GUEGA SE v Praze nakoupila v pr b hu dubna 2010 až b ezna 2011 nejprve od společnosti MELVIN CORP, s.r.o., karty systému webka.info, a to fakturu č. 022/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. 024/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. 033/2010 ze dne na částku ,00 Kč a fakturu č. 041/2010 ze dne na částku ,00 Kč, následn p edstírající jejich prodej ma arské společnosti BOURNE SR, a to fakturu č. VF1-0001/2010 ze dne na částku ,80 Kč a dále slovenské společnosti XUVION s.r.o., a to fakturu č. FV1-0002/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. VF1-0003/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. VF1-0004/2010 ze dne na částku ,00 Kč a fakturu č. VF1-0005/2010 ze dne na částku ,00 Kč

14 14 a dále, že nakoupila od společnosti SIRENIA SE karty ikropolis.com, a to fakturu č. FV1-0012/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. FV1-0015/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. FV1-0016/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. FV ze dne na částku ,15 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,64 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 EUR, a dále že nakoupila v pr b hu ledna 2011 od spol. SIRENIA SE karty systému Ikropolis.com, a to fakturu č. FV ze dne na částku ,16 Kč, a dále doklady p edstírající jejich následný prodej slovenské společnosti XUVION s.r.o., a to fakturu č. VF1-0006/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. VF1-0007/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č.vf1-0008/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. VF ze dne na částku ,50 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR,

15 15 fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,30 Kč, fakturu č ze dne na částku ,58 Kč, čímž m lo dojít k dodání zboží do jiného členského státu ve smyslu ustanovení 64 ZDPH, p ičemž Michael B. jako zástupce uvedených společností jen p edstíral na shora uvedených da ových dokladech výši kupní ceny, kdy si byl v dom toho, že p edm tné webhostingové karty uvedené společnosti nepoužijí k ekonomické činnosti a deklarovaná kupní cena nebude mezi zúčastn nými společnostmi GUEGA SE, MELVIN CORP, s.r.o., spol. SIRENIA SE a spol. XUVION, s.r.o. nikdy uhrazena, p ičemž tyto simulované obchodní operace provád l toliko s úmyslem vylákat neoprávn n nadm rný odpočet, kdy následn v rozporu s ustanovením 72 odst. 1, 5 ZDPH uplatnil u p íslušného Finančního ú adu Ostrava III na základ da ového p iznání, podaného za m síc duben 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc kv ten 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, a dále po zm n místní p íslušnosti uplatnil u p íslušného Finančního ú adu pro Prahu 1 v rámci p iznání k dani z p idané hodnoty, za m síc červenec 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc srpen 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc zá í 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc íjen 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc listopad 2010, vedeného pod č.j.: 47275/11, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc prosinec 2010, vedeného pod č.j.: 32536/11, nadm rný odpočet ve výši

16 ,00 Kč, za m síc leden 2011 nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč a za m síc b ezen 2011, vedeného pod č.j.: /11, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, p ičemž za účelem získání nadm rného odpočtu pro společnost DUGONG SE, p i vytýkacích ízeních zahájených dne Finančním ú adem pro Prahu 1, Eliška T., ačkoli byla srozum na s tím, že její výpov p ed správcem dan, která bude podkladem pro rozhodnutí v da ovém ízení, se nezakládá na pravd, dne nepravdiv vypovídala, že p edm tné obchodní operace skutečn uskutečnila, že uzavírala smlouvu se Standard Credit Bank a dále tomuto správci dan potvrdila existenci bezhotovostních plateb za provedený nákup a prodej t chto karet prost ednictvím této banky a správci dan p edkládala nepravdivé faktury, a Veronika V. jako formální jednatelka společnosti XUVION, s.r.o., v totožném úmyslu jako Eliška T. nepravdiv u správce dan potvrzovala svoji účast na t chto obchodech, platby za uvedené zboží, zp sob dojednání t chto obchodních transakcí a to na základ pokyn a instrukcí Michaela B. a za tímto účelem v uvedené dob obdržela od Michaela B. vystavené doklady společnosti XUVION, s.r.o., aby na základ t chto byla p ipravena odpovídat na dotazy správce dan a následn nákupy karet ikropolis.com potvrzovala u správc dan a to ve form čestných prohlášení datovaných dnem , dále svými nepravdivými výpov mi ze dn a u Finančního ú adu v Praze 2 potvrdila existenci t chto obchod a takto činila, aby výše uplatn né neoprávn né nadm rné odpočty byly vyplaceny, p ičemž uvedených jednání se Michael B., Eliška T. a Veronika V. dopustili, p estože si byli v domi toho, že tyto bezhotovostní platby ve skutečnosti neprob hly a jednali s cílem získat neoprávn n finanční prost edky ze státního rozpočtu formou čerpání nadm rného odpočtu, k čemuž doposud nedošlo, tedy m li v úmyslu získat da ovou výhodu ve výši ,00 Kč, kdy Veronika V. se na této trestné činnosti podílela toliko do ,- Kč, p ičemž k získání neoprávn ného nároku na nadm rný odpočet jim pomáhali obžalovaní Ing. Vladimír R., CSc., Veronika D., Vlasta K. a Adrián N.,

17 17 kte í p estože si byli na základ spolupráce s Michaelem B. v domi, že uplatn né nároky spol. GUEGA SE na nadm rný odpočet jsou neoprávn né s ohledem na fiktivnost provedených obchod a simulovaných bezhotovostních styk mezi obchodujícími společnostmi, v úmyslu získat majetkový prosp ch z neoprávn n vyplácených nadm rných odpočt, na základ p edchozí dohody s obžalovaným Michaelem B. provád li úkony, které m ly vést k neoprávn nému vyplácení nadm rných odpočt, kdy obžalovaná Veronika D., p estože nebyla personáln ani majetkov propojena se společnostmi SIRENIA SE a GUEGA SE, v úmyslu zkrátit da ové povinnosti a neoprávn n získat da ové výhody, s úmyslem usnadnit da ové ízení ve v ci spol. GUEGA SE, nejmén od kv tna 2011 v Praze a jinde, na základ projednání s obžalovaným Michaelem B., opat ovala v dom pot ebné nepravdivé podklady k da ovým ízením ve v ci spol. SIRENIA SE a spol. GUEGA SE, zajistila sídlo pro spol. GUEGA SE a rovn ž činila kroky k zajišt ní finančních prost edk v p ípad vyplacení nadm rných odpočt spol. GUEGA SE, a p estože nebyla personáln ani majetkov propojena se slovenskou společností XUVION s.r.o, tak za tuto společnost p ebírala fyzicky poštu a m la p ístup na její , a rovn ž se vydávala za členku p edstavenstva spol. GUEGA SE Elišku T., a to p i telefonických dotazech na stav da ového ízení u p íslušného Finančního ú adu pro Prahu 1 ve v ci spol. GUEGA SE a tímto se pokusila urychlit pr b h da ového ízení, ve kterém byl neoprávn n uplatn n nárok na nadm rný odpočet a dále dne a p ipravovala obvin nou Veroniku V. na její výslech u správce dan, kdy jí společn s Michaelem B. radila, jakým zp sobem má nepravdiv vypovídat u správce dan a to zejména, že všechny obchody dohodla, potvrdila platnost fiktivních doklad a platební styk mezi uvedenými společnostmi u Standard Credit Bank, kdy Veronika V. na základ t chto instrukcí skutečn vypovídala, a dále obžalovaný Ing. Vladimír R., CSc., jako jednatel spol. ORCA ekonomické poradenství, s.r.o. a da ový poradce č. 1380, v úmyslu umožnit zkrácení da ové povinnosti a neoprávn n získat da ové výhody, vystupoval v Praze a jinde, nejmén od kv tna 2010, jako da ový poradce spol. GUEGA SE, a to na základ

18 18 plných mocí ze dne a , kterou za spol. GUEGA SE podepsala členka p edstavenstva obžalovaná Eliška T. a jako da ový poradce spol. SIRENIA SE na základ plných mocí ze dne a , které za spol. SIRENIA SE podepsal člen p edstavenstva Roman B., p ičemž v pr b hu da ového poradenství pro spol. GUEGA SE a spol. SIRENIA SE vystupoval p ed správci daní jako zástupce t chto společností, a podstatné informace a požadavky správc daní související s t mito společnostmi projednával a p edával obžalovanému Adriánu N., který nebyl s žádnou z uvedených společností nijak personáln propojen, a dále správci dan nepravdiv sd lil skutečnost, že za spol. GUEGA SE jedná členka p edstavenstva obžalovaná Eliška T., p estože v d l, že tuto společnost fakticky ovládá a ídí obžalovaný Michael B., dále jednal s v domím, že společnosti SIRENIA SE a GUEGA SE jsou ovládány Michaelem B. a statutární orgány t chto společnosti nevykonají svou činnost, a tyto fakticky ne ídí, dále že kupní cena mezi společnostmi SIRENIA SE, GUEGA SE a XUVION, s.r.o. nebyla ve skutečnosti vypo ádána, dále v období od do poskytl obžalovanému Michaelu B. radu, aby pro účely vytýkacího ízení dodatečn vyhotovil smlouvu o prodeji karet webka.info mezi uvedenými společnostmi v anglickém jazyce, a dále zajiš oval prost ednictvím obžalovaného Adriána N. vyhotovení této smlouvy, a dále p ed jejím výslechem u správce dan Finančního ú adu v Praze 1 v rámci vytýkacího ízení p ipravoval Elišku T. na její výpov, kdy na základ jeho informací tato m la potvrdit roli Antona J. jako editele společnosti GUEGA SE, vypovídat shodn jako tato osoba, potvrdit obchody společnosti GUEGA SE se společnostmi SIRENIA SE a XUVION, s.r.o., a platby p es Standard Credit Bank, což činil s v domím, že její výpov bude nepravdivá, ačkoli bude d ležitým d kazem pro vytýkací ízení, a takto jednal s úmyslem zajistit vyplacení neoprávn n uplatn ných nárok na nadm rný odpočet, dále obžalovaný Adrián N., p estože nebyl personáln ani majetkov propojen se společnostmi SIRENIA SE a GUEGA SE, v úmyslu umožnit zkrácení da ové povinnosti a neoprávn n získat da ové výhody, zajiš oval nejmén od kv tna 2011 v Praze, Komárn na Slovensku a jinde pot ebné podklady pro ukončení da ových ízení souvisejících se spol. GUEGA SE, a to na základ poskytnutých informací od obžalovaných Michaela B., Ing. Vladimíra R., CSc. a Vlasty K., dále se s nimi podílel

19 19 na ešení problém probíhajících da ových ízení, a to za účelem získání neoprávn n uplatn ných nárok na nadm rný odpočet, a dále v období od do zajistil vyhotovení d íve neexistující anglické verze fiktivní smlouvy o prodeji karet webka.info mezi společnostmi XUVION, s.r.o., a BOURNE SR Kft., a dále kontakt na dosud neustanoveného p ekladatele, jež m l v p ípad dotazu správce dan Finančního ú adu v Praze 1 nepravdiv potvrdit, že p ekládal jednání mezi zástupci uvedených společností, ke kterému m lo dojít v období m síc dubna a kv tna 2010 p i sjednávání obchodních smluv o prodeji karet webka.info, dále pro Michaela B., Ing. Vlastu K., Ing. Vladimíra R., CSc., a Veroniku D. zajiš oval informace o pr b hu da ového ízení vedeného slovenskými da ovými ú ady se společností XUVION, s.r.o., kdy tyto poznatky byly d ležité pro další postup v da ovém ízení společnosti GUEGA SE a dále zajiš oval skladování karet ikropolis.com v Komárn za účelem jejich prezentace slovenským da ovým ú ad m, kdy tyto webhostingové karty skladoval s v domím, že jejich po ízení slouží toliko k neoprávn nému získání nadm rných odpočt, a dále obžalovaná Ing. Vlasta K., v dob, kdy již nebyla personáln ani majetkov propojena se spol. SIRENIA SE a spol. GUEGA SE, v úmyslu zkrátit da ové povinnosti a neoprávn n získat da ové výhody, s úmyslem usnadnit pr b h da ových ízení ve v ci spol. GUEGA SE, projednávala a ešila nejmén od kv tna 2011 v Praze a jinde s obžalovanými Michaelem B. a Adriánem N. záležitosti související se spol. SIRENIA SE a spol. GUEGA SE za účelem zajišt ní dostatečné d kazní situace pro vyplacení nadm rných odpočt, a to zejména pokusem o ov ení sídla Standard Credit Bank na adrese Truhlá ská 1108/3, Praha 1, a aktivitou sm ující k obnovení činnosti serveru Ikropolis v dob kdy byl mimo provoz, dále po obžalovaní Ing. Vlasta K., Adrián N. a Ing. Vladimír R. CSc. společn s v domím, že spol. GUEGA SE není ízená statutárním orgánem a tato společnost nevykonává žádnou relevantní ekonomickou činnost, kdy byla použita toliko ke spáchání výše vymezené trestné činnosti, v pr b hu da ového ízení, ve kterém spol. GUEGA SE neoprávn n uplat ovala nárok na nadm rný odpočet, se dohodli, že neoprávn n získají finanční prost edky z p ípadn neoprávn n

20 20 vyplacených nadm rných odpočt ve výši ,00 Kč pro sebe tím, že je odejmou z dispozice obžalovaného Michaela B., který společnost GUEGA SE fakticky ovládal, a za tím účelem Ing. Vlasta K. zajistila u UniCredit Bank založení účtu číslo /2700, který byl dne nahlášen správci dan Finančnímu ú adu pro Prahu 1, a poté, co Veronika D. zjistila dne , že došlo ke zm n účtu, dohodli se obžalovaní Ing. Vlasta K., Ing. Vladimír R. CSc. a Adrián N. na další zm n účtu, kdy Ing. Vlasta K. zajistila prost ednictvím Michala B. a Martina H., aby formální jednatelka společnosti GUEGA SE obžalovaná Eliška T., která o jejich úmyslu nebyla informována, založila účet u LBBW, kdy tato skutečn dne účet č /4400 u zmín né banky založila, p ičemž veškeré doklady k tomuto účtu p edala obžalované Ing. Vlast K. a tato následn o založení účtu informovala obžalované Ing. Vladimíra R., CSc. a Adriána N., kdy k dokonání činu s ohledem na zadržení obžalovaných a nevyplacení nadm rných odpočt nedošlo, p ičemž ke spáchání tohoto skutku pomohli uvedeným obžalovaným obžalovaní Antonín R. zp sobem popsaným pod bodem A) a Petr Š. zp sobem popsaným pod bodem B) 4) Michael B., Anna K., Veronika V., Ing. Vladimír R., Adrián N., Ing. Vlasta K., Veronika D., Antonín R. a Petr Š. obžalovaný Michael B., jako osoba fakticky ídící a ovládající činnost spol. SIRENIA SE, DUGONG SE a XUVION, s.r.o. zajistil v dubnu 2010 nejprve, aby se Anna K. stala jednatelkou společnosti DUGONG SE a Veronika V., jednatelkou spol. XUVION s.r.o., kdy s t mito se dohodl, že tyto budou nepravdiv p ed správcem dan a jinými státními orgány potvrzovat, že obchody mezi uvedenými společnostmi samy provád ly a na základ informací od Michaela B. budou popisovat i pr b h t chto obchod, p ičemž následn Michael B. v úmyslu neoprávn n získat da ové výhody nechal vyhotovit následující doklady p edstírající, že Anna K. jako členka

O b ž a l o b a XXX, XXX, XXX, M stské státní zastupitelství v Praze P 257 111 611, fax : +420 257 111 682 1 KZV 19/2006-2298 V Praze dne 27.3.

O b ž a l o b a XXX, XXX, XXX, M stské státní zastupitelství v Praze P 257 111 611, fax : +420 257 111 682 1 KZV 19/2006-2298 V Praze dne 27.3. M stské státní zastupitelství v Praze P 257 111 611, fax : +420 257 111 682 1 KZV 19/2006-2298 V Praze dne 27.3.2013 M stskému soudu v Praze ---------------------------- O b ž a l o b a Státní zástupce

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

U s n e s e n í. O d v o d n n í

U s n e s e n í. O d v o d n n í 4To 109/2015-1409 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neve ejném zasedání konaném dne 8. dubna 2015 o stížnosti obžalovaného Ing., nar. proti usnesení Okresního soudu v Teplicích ze

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 A 109/2013-232 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brn rozhodl v senát složeném z p edsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudc Mgr. Kate iny Kopečkové, Ph.D. a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 A 107/2013-71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brn rozhodl v senát složeném z p edsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudc Mgr. Kate iny Kopečkové, Ph.D. a

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Útvar odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Expozitura Hradec Králové Ulrichovo náměstí čp. 810, 501 01 Hradec Králové Tel: +420974520529,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

Vítejte v České Republice

Vítejte v České Republice Vítejte v České Republice 4. doplněné a rozšířené vydání 2010 1. ÚVOD 2 2. VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE 3 2.1. Česká republika 3 2.2. Největší města ČR 3 2.3. Typy pobytů v ČR 4 2.4. Vývoj uprchlické problematiky

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem Národního odboje 1274, 400 85 Ústí nad Labem e-mail: podatelna@ksz.unl.justice.cz tel.: 475 247 111 fax: 475 247 206 ID DS ua9aeqr 2 KZV 73/2006 2804 Krajský

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, vážení pánové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva 2008 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 SLOŽENÍ ORGÁN SPOLE NOSTI 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE NOSTI 4 ZAJIŠT NÍ 5 SOLVENTNOST 6 TECHNICKÉ REZERVY 7 PRODUKTY 8 POUŽITÉ POSTUPY 9 P ÍLOHA K Ú ETNÍ ZÁV RCE ZA ROK

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 61/2008-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské sociální práce Charitativní a sociální práce Jitka Horáková Proces odebrání dít te z rodiny a možnosti následné pé

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, mezi společností PLnet s.r.o., IČ:29213771 (dále jen PLnet)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 205/2007-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit Podnikatelský zám r na založení drobného podniku Jan Spirit Bakalá ská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalá ské práce je zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního mikropodniku. Teoretická

Více

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo pr myslu a obchodu (dále

Více