ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY"

Transkript

1 80T 1/ ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostrav rozhodl v hlavním líčení konaném dne v senát složeném z p edsedy senátu Mgr. Romana Raaba a p ísedících Karla Kvapulinského a Alberta Barániho t a k t o : Obžalovaní 1) Michael B., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, t.č. ve výkonu trestu odn tí svobody ve V znici Karviná, 2) Bronislav T., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 3) Michal K., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 4) Petr Š.,

2 2 nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, adresa pro doručování xxx, 5) Ing. Vladimír R., CSc. nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 6) Veronika D., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, t.č. bytem xxx, 7) Adrián N., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 8) Ing. Vlasta K., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, adresa pro doručování xxx, 9) Veronika V., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 10) Lubomír P., nar. xxx ve xxx, trvale bytem xxx, 11) Ladislav Š., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 12) Eliška T.,

3 3 nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 13) Anna K., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 14) Josef M., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, adresa pro doručování xxx, 15) Ing. Pavel M., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 16) Martin H., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 17) Lubomír L., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, 18) Martin D., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx, adresa pro doručování xxx, 19) Antonín R., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx,

4 4 j s o u v i n n i, ž e obžalovaný Michael B. v úmyslu získat neoprávn nou da ovou výhodu spočívající ve výplat nadm rných odpočt nejmén v období od ledna 2010 do nejprve zorganizoval v Praze a jinde simulované obchody s kartami deklarujícími p edplacenou službu internetového webhostingu systému webka.info (dále jen karty systému webka.info ), o kterých však v d l, že tato služba začlen ná do karty nebude nikdy odb rateli využívána a jedná se toliko o p edstírání existence uvedeného práva, kdy tyto obchody zorganizoval s v domím, že tyto karty nebudou sloužit k ekonomické činnosti jednotlivým obchodním společnostem, p ičemž se jednalo o p edstírané obchody čin né prost ednictvím um le vytvo ených et zc obchodních společností, ve kterých prost ednictvím spol. SIRENIA SE, IČ: , se sídlem Slezská 1669/58, Vinohrady, Praha, (dále jen SIRENIA SE) formáln nakupoval webhostingové karty webka.info od spol. MELVIN CORP, s.r.o., IČ: , se sídlem Kon vova 2660/141, Praha 3 Žižkov (dále jen MELVIN CORP, s.r.o.), které formáln prodal částečn ma arské spol. BOURNE SR Kft., DIČ: HU , Szent Lásló tér 24/B, 1102 Budapest, Ma arsko (dále jen BOURNE SR), a částečn slovenské spol. XUVION s.r.o., IČ: , se sídlem Prievozská 38, Bratislava, Slovenská republika (dále jen XUVION s.r.o.), a dále SIRENIA SE tyto karty prodávala společnosti DUGONG SE, IČ: , se sídlem Slezská 1669/58, Vinohrady, Praha 2 (dále jen DUGONG SE), spol. GUEGA SE, IČ: , se sídlem Opletalova 983/45, Nové M sto, Praha 1(dále jen GUEGA SE), a slovenské spol. XUVION s.r.o., IČ: , se sídlem Prievozská 38, Bratislava, Slovenská republika (dále jen XUVION s.r.o.), p ičemž společnosti DUGONG SE a GUEGA SE deklarovaly prodej t chto karet výše vymezeným zahraničním společnostem, p ičemž společnosti SIRENIA SE, DUGONG SE, GUEGA SE a XUVION, s.r.o., p ímo Michael B. ovládal, a dále Michael B. zorganizoval prodej t chto karet prost ednictvím společností ANTIP, spol. s r.o., IČ , se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, Praha 3 (dále jen ANTIP, spol. s r.o.), a FLEXTER Enterprise SE, IČ , se sídlem Nad Opatovem

5 5 2140/2, Praha 4 (dále jen FLEXTER Enterprise SE), které p ímo ovládal, s deklarovaným nákupem od společnosti MELVIN CORP, s.r.o., a deklarovaným prodejem ma arské společnosti BEPON Kft., Váci út 1-3. II. ép. B. Iház. 083 Budapest, Ma arsko (dále jen BEPON Kft.), a následn poté si nechal v období od června 2010 do července 2010 se znalostí principu, na kterém jsou založeny webhostingové karty webka.info, na základ objednávky u Antonína R. vytvo it webhostingové karty ikropolis.com s deklarovanou p edplacenou službou internetového webhostingu (dále jen karty systému ikropolis.com ), poté od července 2010 do v Praze, Ostrav, Holešov, Mladé Boleslavi, Frýdku-Místku a jinde zorganizoval fiktivní obchody s kartami systému ikropolis.com, v úmyslu zkrátit da ové povinnosti a neoprávn n získat da ové výhody, a to prost ednictvím um le vytvo ených et zc obchodních společností, ve kterých prost ednictvím spol. SIRENIA SE fiktivn tyto karty prodával společnostem L.A.K. stavební společnost, s.r.o., IČ: , se sídlem Slévarenská 409/16, Ostrava Mariánské Hory (dále jen L.A.K. stavební společnost s.r.o.), GENERAL FINANCE s.r.o., IČ: , se sídlem Dobrá 240, PSČ (dále jen GENERAL FINANCE s.r.o.), LEISURE s.r.o., IČ: , se sídlem Malá 46, Holešov (dále jen LEISURE s.r.o.), DUGONG SE, GUEGA SE a WRESTON s.r.o., IČ: , se sídlem Maltézské nám stí 537/4, Malá Strana, Praha 1 (dále jen WRESTON s.r.o.), p ičemž tyto karty byly následn t mito společnostmi simulovan prodány slovenským obchodním společnostem XUVION s.r.o. a spol. BREXUS Enterprise SE, IČ: , se sídlem Platanová alej 4360, Komárno, Slovenská republika (dále jen BREXUS Enterprise SE), a dále p edstíral prodej karet prost ednictvím společnosti SIRENIA SE společnostem LYKONET s.r.o., IČ: , sídlem Musílkova 104/40, Praha 5 (dále jen LYKONET s.r.o.), MIKROMAX, s.r.o., IČ: , se sídlem Kozí 917/3, Praha 1 Staré M sto, Praha 1 (dále jen MIKROMAX, s.r.o.), a podnikající fyzické osob Martin H., kdy tyto subjekty dále webhostingové karty neprodávaly, uskladnily je a uplatnily nárok na nadm rný odpočet, a dále spol. DANEMOOR s.r.o., IČ: , se sídlem Pod Klapicí 107/18, Radotín, Praha 5 (dále jen DANEMOOR s.r.o.), která je p edprodala

6 6 společnosti VANAPO CZ s.r.o., IČ: , se sídlem Pod Klapicí 107/18, Radotín, Praha 5 (dále jen spol. VANAPO CZ s.r.o.), kdy tato společnost je následn prodala slovenské společnosti XUVION, s.r.o., p ičemž obžalovaný Michael B. si byl v dom toho, že tyto karty nejsou určeny konečným uživatel m, nebudou nikdy pln funkční, nejsou obchodovány za účelem ekonomické činnosti a kupní cena deklarovaná na da ových dokladech neodpovídá skutečnosti, nebo fakticky nebude nikdy mezi obchodujícími společnostmi vypo ádána, p edm tné karty toliko simulovan prodával výše uvedeným společnostem a podnikateli Martinu H. v úmyslu vylákat nadm rný odpočet u odb ratelských společností za prodej t chto webových karet, kdy s tímto v domím a za tímto účelem p edm tné webhostingové karty nakupovali i zástupci uvedených společností, p ičemž jediným účelem t chto obchod bylo formáln deklarovat obchody mezi výše uvedenými společnostmi a společnostmi z jiného členského státu, p ípadn p edstírání nákupu zboží od plátce DPH za účelem získání nadm rných odpočt za tyto obchody a jejich následného rozd lení mezi zúčastn né osoby, kdy Michael B. páchal tuto činnost s dalšími níže uvedenými obžalovanými, a to v p ípadech uvedených pod body 1-17) tak, že: 1) Michael B., Veronika D., Antonín R. obžalovaná Veronika D. jako zástupce právnické osoby spol. FLEXTER Enterprise SE na základ plné moci ze dne , ve které jí člen p edstavenstva spol. FLEXTER Enterprise SE, Ladislav T., nar. xxx, bytem xxx, ud lil plnou moc k tomu, aby za spol. FLEXTER Enterprise SE jednala a tuto společnost zastupovala ve všech záležitostech, které souvisejí s činností této společnosti, a dále jako jednatelka společnosti ANTIP, spol. s r.o., po vzájemné domluv s obžalovaným Michaelem B., osobou fakticky ídící a ovládající spol. FLEXTER Enterprise SE, a Tomášem B., fakticky jednajícím za společnosti MELVIN CORP, s.r.o., BEPON Kft., a BOURNE

7 7 SR, v úmyslu neoprávn n získat da ové výhody p edstírala, že nakoupila v pr b hu ledna až kv tna 2010 v Praze karty systému webka.info, a to za společnost FLEXTER Enterprise SE od společnosti MELVIN CORP, s.r.o. dle faktury č. 003/2010 ze dne za částku ,- Kč a faktury č. 004/2010 ze dne za částku ,- Kč, dále za společnost ANTIP spol. s r.o. od společnosti MELVIN CORP, s.r.o., a to dle faktury č. 012/2010 ze dne za celkovou částku ,- Kč a faktury č. 015/2010 ze dne za celkovou částku ,- Kč, které následn p edstíran prodala spol. FLEXTER Enterprise SE, a to dle faktury č. 17/2010 ze dne za částku ,- Kč a faktury č. 22/2010 ze dne za částku ,-Kč, kdy poté deklarovala jejich další prodej společností FLEXTER Enterprise SE ma arské společnosti BEPON Kft. dle faktury č. FV ze dne za částku ,- EUR, a dále ma arské společnosti BOURNE SR Kft., a to dle faktury č. FV1-0017/2010 ze dne ze částku ,- EUR, faktury č. FV1-0029/2010 ze dne ze částku ,- Kč, faktury č. VF1-0030/2010 ze dne za částku ,- Kč a faktury č. VF1-0031/2010 ze dne za částku ,- Kč, čímž deklarovala, že došlo k dodání zboží do jiného členského státu ve smyslu ustanovení 64 ZDPH, p ičemž v rozporu se skutečností obžalovaná Veronika D., obžalovaný Michael B. a Tomáš B., jako zástupci uvedených společností p edstírali na da ových dokladech výši kupní ceny, p ičemž si byli v domi toho, že p edm tné

8 8 webhostingové karty nepoužijí k ekonomické činnosti a deklarovaná kupní cena nebude mezi zúčastn nými společnostmi MELVIN CORP s.r.o., FLEXTER Enterprise SE, ANTIP spol. s r.o. a spol. BEPON Kft. nikdy uhrazena, a tyto simulované obchodní operace provád li toliko s úmyslem vylákat neoprávn n nadm rný odpočet, což umožnilo obžalované Veronice D., fakticky jednající za spol. FLEXTER Enterprise SE, v souladu s domluveným zám rem a v rozporu s ustanovením 72 odst. 1, 5 ZDPH, uplatnit u p íslušného Finančního ú adu pro Prahu Jižní M sto, v rámci p iznání k dani z p idané hodnoty, za m síc leden 2010, vedeného pod č.j.: 33325/10, nadm rný odpočet ve výši ,- Kč, z čehož ,00 Kč bylo uplatn no z obchodování s kartami webka.info, za m síc únor 2010, vedeného pod č.j.: 57587/10, nadm rný odpočet ve výši ,- Kč, z čehož ,00 Kč bylo uplatn no z obchodování s kartami webka.info, v rámci p iznání k dani z p idané hodnoty, za m síc b ezen 2010, vedeného pod č.j.: /2010, nadm rný odpočet ve výši ,- Kč, z čehož ,00 Kč bylo uplatn no z obchodování s kartami webka.info, za m síc duben 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,- Kč, z čehož ,00 Kč bylo uplatn no z obchodování s kartami webka.info a za m síc kv ten 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,- Kč, z čehož ,00 Kč bylo uplatn no z obchodování s kartami webka.info, p ičemž nadm rné odpočty za uplatn né m síce leden-b ezen 2010 jim byly vyplaceny a to ve dnech , , a , p ičemž v úmyslu získat nevyplacené nadm rné odpočty za období duben až kv ten 2010, p i vytýkacím ízení zahájeném Finančním ú adem pro Prahu Jižní M sto p edstírala obžalovaná Veronika D. existenci bezhotovostní platby za provedený nákup a prodej t chto karet, kdy deklarovala, že tyto provedla Standard Credit Corp Limited, se sídlem Business Centre Tauranga, 174 Bellevue Road, Tauranga, 3110, Nový Zéland (dále jen Standard Credit Corp Limited), vykonávající bankovní činnost na území České republiky prost ednictvím banky Standard Credit Bank, Prague

9 9 Office, Truhlá ská 1108/3, Praha 1 (dále jen Standard Credit Bank), a takto činila, p estože si byla v doma toho, že tyto bezhotovostní platby ve skutečnosti neprob hly a jsou fiktivní, kdy jednala s cílem získat neoprávn n finanční prost edky ze státního rozpočtu formou čerpání nadm rného odpočtu, a za tímto účelem v pr b hu vytýkacího ízení obžalovaná Veronika D. p edkládala správci dan nepravdivé faktury ohledn nákupu a prodeje karet, na kterých byla uvád na smyšlená a nikdy reáln neuhrazená kupní cena, kdy tyto doklady pro obžalovanou Veroniku D. obstarával obžalovaný Michael B., čímž byla zp sobena českému státu škoda ve výši ,00 Kč a byl učin n pokus vylákat neoprávn n nadm rný odpočet v celkové výši ,- Kč, p ičemž ke spáchání tohoto skutku u nevyplacených nadm rných odpočt jim pomohl Antonín R. tím, že p inejmenším od , kdy si obžalovaný Michael B. z ídil fiktivní banku Standard Credit Corp Limited, s údajným sídlem Business Centre Tauranga, 174 Bellevue Road, Tauranga, 3110, Nový Zéland, vykonávající bankovní činnost na území České republiky prost ednictvím fiktivní banky Standard Credit Bank, do po dohod s obžalovaným Michaelem B. jako administrátor této fiktivní banky, v Praze a jinde na základ pokyn obžalovaného Michaela B., z izoval v této fiktivní bance účty jednotlivým společnostem, dále jim za izoval fiktivní úv ry, ze kterých následn provád l fiktivní finanční transakce související s deklarovaným nákupem a prodejem webhostingových karet, kdy tyto fiktivní transakce jako administrátor banky provád l jen za účelem p edstírání provedení bezhotovostních plateb za obchody s webovými kartami Finančnímu ú adu pro Prahu-Jižní M sto, v úmyslu tento finanční ú ad uvést v omyl o reálnosti provád ných obchodních transakcí a s cílem pomoci neoprávn n vylákat nadm rné odpočty, které uplatnili obžalovaní uvedení shora, 2) Michael B., Veronika V. a Antonín R. obžalovaný Michael B. jako osoba fakticky ídící a ovládající činnost spol. SIRENIA SE, po vzájemné domluv s Tomášem B., osobou jednající za spol. MELVIN CORP,

10 10 s.r.o. a za spol. BOURNE SR, v úmyslu neoprávn n získat da ové výhody p edstíral, že společnost SIRENIA SE nakoupila v pr b hu dubna 2010 v Praze, od spol. MELVIN CORP, s.r.o. karty systému webka.info, a to dle faktury č. 010/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 011/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 013/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 016/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 018/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 027/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 032/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 037/2010 ze dne za částku ,00 Kč, faktury č. 039/2010 ze dne za částku ,00 Kč, p ičemž část t chto karet následn v rámci domluvy s Tomášem B. za společnost SIRENIA SE deklaratorn prodal v kv tnu 2010 ma arské spol. BOURNE SR, a to dle faktury č. VF1-0001/2010 ze dne za částku ,80 Kč a faktury č. VF1-0002/2010 ze dne za částku ,20 Kč, a dále p edstíral prodej karet slovenské společnosti XUVION s.r.o., a to dle faktury č. VF1-0003/2010 ze dne za částku ,90 Kč, faktury č. VF1-0004/2010 ze dne za částku ,90 Kč, faktury č. VF1-0005/2010 ze dne za částku ,90 Kč, faktury č. VF1-0006/2010 ze dne za částku ,20 Kč, faktury č. VF1-0007/2010 ze dne za částku ,90 Kč, faktury č. VF1-0008/2010 ze dne za částku ,90 Kč, faktury č. VF1-0009/2010 ze dne za částku ,90 Kč a faktury č. FV ze dne za částku ,00 Kč,

11 11 čímž deklaroval dodání zboží do jiného členského státu ve smyslu ustanovení 64 ZDPH, p ičemž v rozporu se skutečností obžalovaný Michael B. a Tomáš B., jako zástupci uvedených společností p edstírali na da ových dokladech výši kupní ceny, p ičemž si byli v domi toho, že p edm tné webhostingové karty nepoužijí k ekonomické činnosti a deklarovaná kupní cena nebude mezi zúčastn nými společnostmi MELVIN CORP s.r.o., spol. SIRENIA SE, spol. BOURNE SR a XUVION, s.r.o., nikdy uhrazena, kdy tyto simulované obchodní operace provád li toliko s úmyslem vylákat neoprávn n nadm rný odpočet, což umožnilo obžalovanému Michaelu B., fakticky jednajícího za spol. SIRENIA SE, v souladu s domluveným zám rem a v rozporu s ustanovením 72 odst. 1, 5 ZDPH, uplatnit u p íslušného Finančního ú adu Ostrava III, v rámci p iznání k dani z p idané hodnoty za m síc duben 2010, vedeného pod č.j.: 89938/10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc kv ten 2010, vedený pod č.j.: 98151/10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, kdy za účelem potvrzení t chto p edstíraných transakcí se v inkriminovaném období dohodl obžalovaný Michael B. s obžalovanou Veronikou V., poté co zajistil, že se stala formální jednatelkou společnosti XUVION, s.r.o., že tato bude nepravdiv u správce dan potvrzovat svoji účast na t chto obchodech, platby uvedeného zboží, zp sob dojednání t chto obchodních transakcí a to na základ pokyn a instrukcí Michaela B. a za tímto účelem v uvedené dob obdržela od Michaela B. vystavené doklady společnosti XUVION, s.r.o., aby na jejich základ byla p ipravena odpovídat na dotazy správce dan a následn nákupy karet webka.info potvrzovala u správc dan a to ve form čestných prohlášení datovaných dnem , dále svými nepravdivými výpov mi u Finančního ú adu v Praze 2 ve dnech a potvrdila existenci t chto obchod a takto na základ pokyn a instrukcí Michaela B. činila, ačkoli byla srozum na s tím, že její výpov di p ed správcem dan, které budou podkladem pro rozhodnutí v da ovém ízení, se nezakládají na pravd, a dále obžalovaný Michael B. po za účelem získání nadm rného odpočtu pro společnost SIRENIA SE p edstíral bezhotovostní platby za provedený nákup a prodej t chto karet prost ednictvím fiktivních bezhotovostních plateb, kdy

12 12 deklaroval, že tyto provedla Standard Credit Corp Limited, vykonávající bankovní činnost na území České republiky prost ednictvím banky Standard Credit Bank, a takto činil, p estože si byl v dom toho, že tyto bezhotovostní platby ve skutečnosti neprob hly a jsou fiktivní, kdy jednali s cílem získat neoprávn n finanční prost edky ze státního rozpočtu formou čerpání nadm rného odpočtu, a za tímto účelem v pr b hu vytýkacího ízení obžalovaný B. p edkládal správci dan nepravdivé faktury ohledn nákupu a prodeje karet, na kterých byla uvád na fiktivní kupní cena tak, aby požadovaný nadm rný odpočet uplatn ný v da ovém p iznání k dani z p idané hodnoty za m síc duben 2010 a kv ten 2010 byl vyplacen, k čemuž doposud nedošlo, tedy deklarací obchod s kartami prost ednictvím et zce obchodních společností MELVIN CORP, s.r.o., SIRENIA SE, XUVION, s.r.o., a BOURNE SR m li v úmyslu získat da ovou výhodu, ve výši ,- Kč a Veronika V. toliko do částky ,80,- Kč, p ičemž ke spáchání tohoto skutku u nevyplacených nadm rných odpočt jim pomohl Antonín R. tím, že p inejmenším od , kdy si obžalovaný Michael B. z ídil fiktivní banku Standard Credit Corp Limited, s údajným sídlem Business Centre Tauranga, 174 Bellevue Road, Tauranga, 3110, Nový Zéland, vykonávající bankovní činnost na území České republiky prost ednictvím fiktivní banky Standard Credit Bank, do po dohod s obžalovaným Michaelem B. jako administrátor této fiktivní banky, v Praze a jinde na základ pokyn obžalovaného Michaela B., z izoval v této fiktivní bance účty jednotlivým společnostem, dále jim za izoval fiktivní úv ry, ze kterých následn provád l fiktivní finanční transakce související s deklarovaným nákupem a prodejem webhostingových karet, kdy tyto fiktivní transakce jako administrátor banky provád l jen za účelem p edstírání provedení bezhotovostních plateb za obchody s webovými kartami Finančnímu ú adu pro Prahu-Jižní M sto, v úmyslu tento finanční ú ad uvést v omyl o reálnosti provád ných obchodních transakcí a s cílem pomoci neoprávn n vylákat nadm rné odpočty, které uplatnil obžalovaný Michael B.,

13 13 3) Michael B., Eliška T., Veronika V., Ing. Vladimír R., CSc., Adrián N., Ing. Vlasta K., Veronika D., Antonín R., Petr Š. obžalovaný Michael B. jako osoba fakticky ídící a ovládající činnost spol. SIRENIA SE, GUEGA SE a XUVION, s.r.o. zajistil nejprve v dubnu 2010, aby Eliška T. se stala jednatelkou společnosti GUEGA SE a Veronika V. od jednatelkou spol. XUVION s.r.o., kdy s t mito se dohodl, že tyto budou na základ informací od obžalovaného Michaela B. nepravdiv p ed správcem dan a jinými státními orgány potvrzovat, že obchody mezi uvedenými společnostmi samy provád ly a budou potvrzovat platební styk mezi nimi a dodání zboží a Eliška T. bude dále nepravdiv potvrzovat nákup karet webka.info od MELVIN CORP, s.r.o., a jejich dodání ma arské společnosti BOURNE SR, dále budou popisovat i pr b h t chto obchod, p ičemž následn Michael B. v úmyslu neoprávn n získat da ové výhody nechal vyhotovit následující doklady p edstírající, že Eliška T. jako členka p edstavenstva GUEGA SE v Praze nakoupila v pr b hu dubna 2010 až b ezna 2011 nejprve od společnosti MELVIN CORP, s.r.o., karty systému webka.info, a to fakturu č. 022/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. 024/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. 033/2010 ze dne na částku ,00 Kč a fakturu č. 041/2010 ze dne na částku ,00 Kč, následn p edstírající jejich prodej ma arské společnosti BOURNE SR, a to fakturu č. VF1-0001/2010 ze dne na částku ,80 Kč a dále slovenské společnosti XUVION s.r.o., a to fakturu č. FV1-0002/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. VF1-0003/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. VF1-0004/2010 ze dne na částku ,00 Kč a fakturu č. VF1-0005/2010 ze dne na částku ,00 Kč

14 14 a dále, že nakoupila od společnosti SIRENIA SE karty ikropolis.com, a to fakturu č. FV1-0012/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. FV1-0015/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. FV1-0016/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. FV ze dne na částku ,15 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,64 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. FV ze dne na částku ,00 EUR, a dále že nakoupila v pr b hu ledna 2011 od spol. SIRENIA SE karty systému Ikropolis.com, a to fakturu č. FV ze dne na částku ,16 Kč, a dále doklady p edstírající jejich následný prodej slovenské společnosti XUVION s.r.o., a to fakturu č. VF1-0006/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. VF1-0007/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č.vf1-0008/2010 ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 Kč, fakturu č. VF ze dne na částku ,50 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR,

15 15 fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,00 EUR, fakturu č. VF ze dne na částku ,30 Kč, fakturu č ze dne na částku ,58 Kč, čímž m lo dojít k dodání zboží do jiného členského státu ve smyslu ustanovení 64 ZDPH, p ičemž Michael B. jako zástupce uvedených společností jen p edstíral na shora uvedených da ových dokladech výši kupní ceny, kdy si byl v dom toho, že p edm tné webhostingové karty uvedené společnosti nepoužijí k ekonomické činnosti a deklarovaná kupní cena nebude mezi zúčastn nými společnostmi GUEGA SE, MELVIN CORP, s.r.o., spol. SIRENIA SE a spol. XUVION, s.r.o. nikdy uhrazena, p ičemž tyto simulované obchodní operace provád l toliko s úmyslem vylákat neoprávn n nadm rný odpočet, kdy následn v rozporu s ustanovením 72 odst. 1, 5 ZDPH uplatnil u p íslušného Finančního ú adu Ostrava III na základ da ového p iznání, podaného za m síc duben 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc kv ten 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, a dále po zm n místní p íslušnosti uplatnil u p íslušného Finančního ú adu pro Prahu 1 v rámci p iznání k dani z p idané hodnoty, za m síc červenec 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc srpen 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc zá í 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc íjen 2010, vedeného pod č.j.: /10, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc listopad 2010, vedeného pod č.j.: 47275/11, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, za m síc prosinec 2010, vedeného pod č.j.: 32536/11, nadm rný odpočet ve výši

16 ,00 Kč, za m síc leden 2011 nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč a za m síc b ezen 2011, vedeného pod č.j.: /11, nadm rný odpočet ve výši ,00 Kč, p ičemž za účelem získání nadm rného odpočtu pro společnost DUGONG SE, p i vytýkacích ízeních zahájených dne Finančním ú adem pro Prahu 1, Eliška T., ačkoli byla srozum na s tím, že její výpov p ed správcem dan, která bude podkladem pro rozhodnutí v da ovém ízení, se nezakládá na pravd, dne nepravdiv vypovídala, že p edm tné obchodní operace skutečn uskutečnila, že uzavírala smlouvu se Standard Credit Bank a dále tomuto správci dan potvrdila existenci bezhotovostních plateb za provedený nákup a prodej t chto karet prost ednictvím této banky a správci dan p edkládala nepravdivé faktury, a Veronika V. jako formální jednatelka společnosti XUVION, s.r.o., v totožném úmyslu jako Eliška T. nepravdiv u správce dan potvrzovala svoji účast na t chto obchodech, platby za uvedené zboží, zp sob dojednání t chto obchodních transakcí a to na základ pokyn a instrukcí Michaela B. a za tímto účelem v uvedené dob obdržela od Michaela B. vystavené doklady společnosti XUVION, s.r.o., aby na základ t chto byla p ipravena odpovídat na dotazy správce dan a následn nákupy karet ikropolis.com potvrzovala u správc dan a to ve form čestných prohlášení datovaných dnem , dále svými nepravdivými výpov mi ze dn a u Finančního ú adu v Praze 2 potvrdila existenci t chto obchod a takto činila, aby výše uplatn né neoprávn né nadm rné odpočty byly vyplaceny, p ičemž uvedených jednání se Michael B., Eliška T. a Veronika V. dopustili, p estože si byli v domi toho, že tyto bezhotovostní platby ve skutečnosti neprob hly a jednali s cílem získat neoprávn n finanční prost edky ze státního rozpočtu formou čerpání nadm rného odpočtu, k čemuž doposud nedošlo, tedy m li v úmyslu získat da ovou výhodu ve výši ,00 Kč, kdy Veronika V. se na této trestné činnosti podílela toliko do ,- Kč, p ičemž k získání neoprávn ného nároku na nadm rný odpočet jim pomáhali obžalovaní Ing. Vladimír R., CSc., Veronika D., Vlasta K. a Adrián N.,

17 17 kte í p estože si byli na základ spolupráce s Michaelem B. v domi, že uplatn né nároky spol. GUEGA SE na nadm rný odpočet jsou neoprávn né s ohledem na fiktivnost provedených obchod a simulovaných bezhotovostních styk mezi obchodujícími společnostmi, v úmyslu získat majetkový prosp ch z neoprávn n vyplácených nadm rných odpočt, na základ p edchozí dohody s obžalovaným Michaelem B. provád li úkony, které m ly vést k neoprávn nému vyplácení nadm rných odpočt, kdy obžalovaná Veronika D., p estože nebyla personáln ani majetkov propojena se společnostmi SIRENIA SE a GUEGA SE, v úmyslu zkrátit da ové povinnosti a neoprávn n získat da ové výhody, s úmyslem usnadnit da ové ízení ve v ci spol. GUEGA SE, nejmén od kv tna 2011 v Praze a jinde, na základ projednání s obžalovaným Michaelem B., opat ovala v dom pot ebné nepravdivé podklady k da ovým ízením ve v ci spol. SIRENIA SE a spol. GUEGA SE, zajistila sídlo pro spol. GUEGA SE a rovn ž činila kroky k zajišt ní finančních prost edk v p ípad vyplacení nadm rných odpočt spol. GUEGA SE, a p estože nebyla personáln ani majetkov propojena se slovenskou společností XUVION s.r.o, tak za tuto společnost p ebírala fyzicky poštu a m la p ístup na její , a rovn ž se vydávala za členku p edstavenstva spol. GUEGA SE Elišku T., a to p i telefonických dotazech na stav da ového ízení u p íslušného Finančního ú adu pro Prahu 1 ve v ci spol. GUEGA SE a tímto se pokusila urychlit pr b h da ového ízení, ve kterém byl neoprávn n uplatn n nárok na nadm rný odpočet a dále dne a p ipravovala obvin nou Veroniku V. na její výslech u správce dan, kdy jí společn s Michaelem B. radila, jakým zp sobem má nepravdiv vypovídat u správce dan a to zejména, že všechny obchody dohodla, potvrdila platnost fiktivních doklad a platební styk mezi uvedenými společnostmi u Standard Credit Bank, kdy Veronika V. na základ t chto instrukcí skutečn vypovídala, a dále obžalovaný Ing. Vladimír R., CSc., jako jednatel spol. ORCA ekonomické poradenství, s.r.o. a da ový poradce č. 1380, v úmyslu umožnit zkrácení da ové povinnosti a neoprávn n získat da ové výhody, vystupoval v Praze a jinde, nejmén od kv tna 2010, jako da ový poradce spol. GUEGA SE, a to na základ

18 18 plných mocí ze dne a , kterou za spol. GUEGA SE podepsala členka p edstavenstva obžalovaná Eliška T. a jako da ový poradce spol. SIRENIA SE na základ plných mocí ze dne a , které za spol. SIRENIA SE podepsal člen p edstavenstva Roman B., p ičemž v pr b hu da ového poradenství pro spol. GUEGA SE a spol. SIRENIA SE vystupoval p ed správci daní jako zástupce t chto společností, a podstatné informace a požadavky správc daní související s t mito společnostmi projednával a p edával obžalovanému Adriánu N., který nebyl s žádnou z uvedených společností nijak personáln propojen, a dále správci dan nepravdiv sd lil skutečnost, že za spol. GUEGA SE jedná členka p edstavenstva obžalovaná Eliška T., p estože v d l, že tuto společnost fakticky ovládá a ídí obžalovaný Michael B., dále jednal s v domím, že společnosti SIRENIA SE a GUEGA SE jsou ovládány Michaelem B. a statutární orgány t chto společnosti nevykonají svou činnost, a tyto fakticky ne ídí, dále že kupní cena mezi společnostmi SIRENIA SE, GUEGA SE a XUVION, s.r.o. nebyla ve skutečnosti vypo ádána, dále v období od do poskytl obžalovanému Michaelu B. radu, aby pro účely vytýkacího ízení dodatečn vyhotovil smlouvu o prodeji karet webka.info mezi uvedenými společnostmi v anglickém jazyce, a dále zajiš oval prost ednictvím obžalovaného Adriána N. vyhotovení této smlouvy, a dále p ed jejím výslechem u správce dan Finančního ú adu v Praze 1 v rámci vytýkacího ízení p ipravoval Elišku T. na její výpov, kdy na základ jeho informací tato m la potvrdit roli Antona J. jako editele společnosti GUEGA SE, vypovídat shodn jako tato osoba, potvrdit obchody společnosti GUEGA SE se společnostmi SIRENIA SE a XUVION, s.r.o., a platby p es Standard Credit Bank, což činil s v domím, že její výpov bude nepravdivá, ačkoli bude d ležitým d kazem pro vytýkací ízení, a takto jednal s úmyslem zajistit vyplacení neoprávn n uplatn ných nárok na nadm rný odpočet, dále obžalovaný Adrián N., p estože nebyl personáln ani majetkov propojen se společnostmi SIRENIA SE a GUEGA SE, v úmyslu umožnit zkrácení da ové povinnosti a neoprávn n získat da ové výhody, zajiš oval nejmén od kv tna 2011 v Praze, Komárn na Slovensku a jinde pot ebné podklady pro ukončení da ových ízení souvisejících se spol. GUEGA SE, a to na základ poskytnutých informací od obžalovaných Michaela B., Ing. Vladimíra R., CSc. a Vlasty K., dále se s nimi podílel

19 19 na ešení problém probíhajících da ových ízení, a to za účelem získání neoprávn n uplatn ných nárok na nadm rný odpočet, a dále v období od do zajistil vyhotovení d íve neexistující anglické verze fiktivní smlouvy o prodeji karet webka.info mezi společnostmi XUVION, s.r.o., a BOURNE SR Kft., a dále kontakt na dosud neustanoveného p ekladatele, jež m l v p ípad dotazu správce dan Finančního ú adu v Praze 1 nepravdiv potvrdit, že p ekládal jednání mezi zástupci uvedených společností, ke kterému m lo dojít v období m síc dubna a kv tna 2010 p i sjednávání obchodních smluv o prodeji karet webka.info, dále pro Michaela B., Ing. Vlastu K., Ing. Vladimíra R., CSc., a Veroniku D. zajiš oval informace o pr b hu da ového ízení vedeného slovenskými da ovými ú ady se společností XUVION, s.r.o., kdy tyto poznatky byly d ležité pro další postup v da ovém ízení společnosti GUEGA SE a dále zajiš oval skladování karet ikropolis.com v Komárn za účelem jejich prezentace slovenským da ovým ú ad m, kdy tyto webhostingové karty skladoval s v domím, že jejich po ízení slouží toliko k neoprávn nému získání nadm rných odpočt, a dále obžalovaná Ing. Vlasta K., v dob, kdy již nebyla personáln ani majetkov propojena se spol. SIRENIA SE a spol. GUEGA SE, v úmyslu zkrátit da ové povinnosti a neoprávn n získat da ové výhody, s úmyslem usnadnit pr b h da ových ízení ve v ci spol. GUEGA SE, projednávala a ešila nejmén od kv tna 2011 v Praze a jinde s obžalovanými Michaelem B. a Adriánem N. záležitosti související se spol. SIRENIA SE a spol. GUEGA SE za účelem zajišt ní dostatečné d kazní situace pro vyplacení nadm rných odpočt, a to zejména pokusem o ov ení sídla Standard Credit Bank na adrese Truhlá ská 1108/3, Praha 1, a aktivitou sm ující k obnovení činnosti serveru Ikropolis v dob kdy byl mimo provoz, dále po obžalovaní Ing. Vlasta K., Adrián N. a Ing. Vladimír R. CSc. společn s v domím, že spol. GUEGA SE není ízená statutárním orgánem a tato společnost nevykonává žádnou relevantní ekonomickou činnost, kdy byla použita toliko ke spáchání výše vymezené trestné činnosti, v pr b hu da ového ízení, ve kterém spol. GUEGA SE neoprávn n uplat ovala nárok na nadm rný odpočet, se dohodli, že neoprávn n získají finanční prost edky z p ípadn neoprávn n

20 20 vyplacených nadm rných odpočt ve výši ,00 Kč pro sebe tím, že je odejmou z dispozice obžalovaného Michaela B., který společnost GUEGA SE fakticky ovládal, a za tím účelem Ing. Vlasta K. zajistila u UniCredit Bank založení účtu číslo /2700, který byl dne nahlášen správci dan Finančnímu ú adu pro Prahu 1, a poté, co Veronika D. zjistila dne , že došlo ke zm n účtu, dohodli se obžalovaní Ing. Vlasta K., Ing. Vladimír R. CSc. a Adrián N. na další zm n účtu, kdy Ing. Vlasta K. zajistila prost ednictvím Michala B. a Martina H., aby formální jednatelka společnosti GUEGA SE obžalovaná Eliška T., která o jejich úmyslu nebyla informována, založila účet u LBBW, kdy tato skutečn dne účet č /4400 u zmín né banky založila, p ičemž veškeré doklady k tomuto účtu p edala obžalované Ing. Vlast K. a tato následn o založení účtu informovala obžalované Ing. Vladimíra R., CSc. a Adriána N., kdy k dokonání činu s ohledem na zadržení obžalovaných a nevyplacení nadm rných odpočt nedošlo, p ičemž ke spáchání tohoto skutku pomohli uvedeným obžalovaným obžalovaní Antonín R. zp sobem popsaným pod bodem A) a Petr Š. zp sobem popsaným pod bodem B) 4) Michael B., Anna K., Veronika V., Ing. Vladimír R., Adrián N., Ing. Vlasta K., Veronika D., Antonín R. a Petr Š. obžalovaný Michael B., jako osoba fakticky ídící a ovládající činnost spol. SIRENIA SE, DUGONG SE a XUVION, s.r.o. zajistil v dubnu 2010 nejprve, aby se Anna K. stala jednatelkou společnosti DUGONG SE a Veronika V., jednatelkou spol. XUVION s.r.o., kdy s t mito se dohodl, že tyto budou nepravdiv p ed správcem dan a jinými státními orgány potvrzovat, že obchody mezi uvedenými společnostmi samy provád ly a na základ informací od Michaela B. budou popisovat i pr b h t chto obchod, p ičemž následn Michael B. v úmyslu neoprávn n získat da ové výhody nechal vyhotovit následující doklady p edstírající, že Anna K. jako členka

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Č. j. 5 T 27/2013-389 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Teplicích rozhodl v hlavním líčení konaném dne 11. června 2014 samosoudkyní JUDr. Danou Kolá ovou, t a k t o: Obžalovaný Ing.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 39/2003-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Radana Malíka a

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: 30T 7/2011 15149 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostrav rozhodl v hlavním líčení konaném dne 29.5.2013 v senát složeném z p edsedy senátu JUDr. Miroslava Muchy a

Více

Obžaloba. Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem podává podle 176 odst. 1 tr. ádu obžalobu na obvin né

Obžaloba. Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem podává podle 176 odst. 1 tr. ádu obžalobu na obvin né KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V ÚSTÍ NAD LABEM Národního odboje 1274, 400 85 Ústí nad Labem tel.: 475 247 111 fax: 475 247 206 e-mail: podatelna@ksz.unl.justice.cz ID DS ua9aeqr 2 KZV 64/2012 101 Krajský

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Územní pracovišt v, ve, pro 01 Da ové identi ka ní íslo otisk podacího razítka nan ního

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

117D613 Euroklí Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2013 (dále jen Zásady podprogramu )

117D613 Euroklí Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2013 (dále jen Zásady podprogramu ) íloha. 1 RM. 155/2012-52 117D613 Euroklí Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2013 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce podprogramu: Ur ená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

ZE SPOLUVLASTNÍK NEMOVITOSTI

ZE SPOLUVLASTNÍK NEMOVITOSTI Postupujte podle instrukcí v p iznání a v Pokynech k vypln ní p iznání k dani z p evodu nemovitostí. Barevn ozna ené ádky p iznání vypl uje správce dan. Poplatník vyplní údaje podle p edtisku v bílých

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného

Více

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 5. května 2011. 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 5. května 2011. 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech www.pwc.cz/danovespory Aktuality z oblasti řešení daňových sporů 5. května 2011 Témata tohoto vydání: 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech 2. Příjmy z absolutně neplatných smluv v daňovém přiznání

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy.

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy. Dražební vyhláška č.j. 157ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015 Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 209/2012 ze dne 04.07.2013 C 12684 Bezúplatné nabytí členského podílu v bytovém družstvu jedním z manželů od jeho rodičů nepředstavuje investici

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z 6 2 5 3 5 4 5 6 otisk podacího razítka finančního úřadu 0a Vyúčtování

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A č.j. OLP/1508/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen obč. zák.) mezi těmito smluvními

Více

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-0901l/2015-ERU V Praze dne 26. října 2015 Č. j. 090ll-3/20l5-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek Číslo výzvy : ÚP BR/Por/001/2008 Změna podmínek výzvy VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy řidičů Výzva je vydána

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

s pln ním ve ejné zakázky, napln ny. - Popis p edm tu ve ejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edm tu ve ejné zakázky a pot eb zadavatele.

s pln ním ve ejné zakázky, napln ny. - Popis p edm tu ve ejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edm tu ve ejné zakázky a pot eb zadavatele. Centralizace APV OSV OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

rozhodnutí: Podle 59 odst. 2 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně se potvrzuje.

rozhodnutí: Podle 59 odst. 2 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně se potvrzuje. Praha Čj. 33 398/2005-603/III. vyř. Na základě odvolání (rozkladu) podaného dne 2. 8. 2005, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním

Více

SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek

SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON KOORDINÁTORA BOZP. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku) mezi:

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON KOORDINÁTORA BOZP. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku) mezi: NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON KOORDINÁTORA BOZP uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku) mezi: č. 1. Mandant (odběratel): Město ČESKÁ LÍPA Nám.T. G. Masaryka 1, 470 36

Více

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení Obchodní podmínky konference Restart myšlení 1. Preambule 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti organizátora akce, který je prodávajícím a objednatele vstupenky na akci, který je kupujícím.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 48/2010-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala

Více

U S N E S E N Í 5T 5/

U S N E S E N Í 5T 5/ 5T 5/2000 6505 U S N E S E N Í Krajský soud v Plzni rozhodl v neve ejném zasedání konaném dne 30.1.2013 v Plzni v trestní v ci obžalovaného XXX, t a k t o : Podle 231 odst.1 tr. ádu za použití 223 odst.1

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku I. Smluvní strany Prodávající I: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 IČ: 29414873

Více

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 13 SPOLE NÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO

Více

Zvyšování kontroly a účinnosti výběru DPH Eliminace daňových úniků GFŘ

Zvyšování kontroly a účinnosti výběru DPH Eliminace daňových úniků GFŘ Zvyšování kontroly a účinnosti výběru DPH Eliminace daňových úniků PETROLsummit 11 20. 10. 2011 Radmila Kulková GFŘ Minerální oleje (pohonné látky) a daňové úniky Možná opatření k eliminaci úniků: a) administrativní

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC

Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

#7524/CJH/2014-CJHM@c 7524/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/7495/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/99/2011

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/99/2011 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/99/2011 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Závěrečná zpráva o výsledku šetření

Závěrečná zpráva o výsledku šetření 1. Nařízení předběžného opatření v podobě statického zajištění stavební jámy soudem nezbavuje stavební úřad povinností uložených mu stavebním zákonem a spočívajících v dozoru nad zajišťováním ochrany veřejných

Více

Od vodn ní p im enosti požadavk na technické kvalifika ní p edpoklady pro pln ní ve ejné zakázky na dodávky, pokud požaduje 1

Od vodn ní p im enosti požadavk na technické kvalifika ní p edpoklady pro pln ní ve ejné zakázky na dodávky, pokud požaduje 1 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY SSZ Podpora a další rozvoj ešení interaktivních formulá. ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 2167/2011 101 EX 10134/11-139 28.4.2016 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 2167/2011 101 EX 10134/11-139 28.4.2016 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Výzva k jednání v jednacím ízení bez uve ejn ní

Výzva k jednání v jednacím ízení bez uve ejn ní AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ M STO ÚST EDÍ A ÚP V HL. M. PRAZE ODBOR REALIZACE MAJETKU #46360/A/2011-REMR@/ 46360/A/2011-REMR BSP Softwaredistribution

Více

Deklarace finanční spoluúčasti obce pro sociální službu Slezské diakonie, NOE Karviná, podpora samostatného bydlení

Deklarace finanční spoluúčasti obce pro sociální službu Slezské diakonie, NOE Karviná, podpora samostatného bydlení STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10644/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor sociální oddělení sociálních věcí Gavlovská Jana Bc. Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 15 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: OHLÁŠENÍ ODSTRAN NÍ podle ustanovení 128 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 9/2003-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: 50T 4/2014-1475 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v hlavním líčení konaném dne 13.1.2015 v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Renaty Gilové

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

Smlouva o provedení vzdělávání

Smlouva o provedení vzdělávání Smlouva o provedení vzdělávání uzavřená dle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.7.2008. Č. j. S133/2008/VZ-12160/2008/540/PV V Brně dne 2. července 2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.7.2008. Č. j. S133/2008/VZ-12160/2008/540/PV V Brně dne 2. července 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.7.2008 Č. j. S133/2008/VZ-12160/2008/540/PV V Brně dne 2. července 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015 Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015 Přítomni: 1. Karel Pačiska (předseda) 5. Pavel Nevrkla (místopředseda) 2. Radim Švejda

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Česká školní inspekce představila výsledky výběrového testování

Česká školní inspekce představila výsledky výběrového testování Česká školní inspekce představila výsledky výběrového testování Výběrové ověřování výsledků žáků na úrovni 4. a 8. ročníků základních škol a 2. ročníků středních odborných škol elektronickou cestou prostřednictvím

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Ing. Josef Carda se sídlem Jakubské náměstí 109/1, 602 00 Brno na základě usnesení Krajského soudu v Brně

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU A ELEKTŘINY (DÁLE JEN RÁMCOVÁ SMLOUVA )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU A ELEKTŘINY (DÁLE JEN RÁMCOVÁ SMLOUVA ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU A ELEKTŘINY (DÁLE JEN RÁMCOVÁ SMLOUVA ) Kategorie: (prosím zaškrtněte) Domácnost Podnikatel / Maloodběratel Obchodník Severomoravská plynárenská, a.s.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Účty a účtová osnova

Účty a účtová osnova Účty a účtová osnova Zásada podvojnosti Zásada souvztažnosti Příklad 1 Panelárna, společnost s ručením omezeným vykázala následující počáteční stavy (v Kč) na vybraných syntetických účtech: Závazky z obchodních

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

Dokumentace popravených z politických důvodů 1948 1989 Miloslav Pospíšil (1918 1951)

Dokumentace popravených z politických důvodů 1948 1989 Miloslav Pospíšil (1918 1951) První strana výslechového protokolu Miloslava Pospíšila z 8. února 1951, sepsaného ve vazební věznici v Uherském Hradišti. Obsahuje základní biografické údaje (zdroj: ABS) Vazební fotografie bratra Miloslava

Více

.j. 024 EX 1821/10-1143

.j. 024 EX 1821/10-1143 .j. 024 EX 1821/10-1143 Usnesení Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské Hory, PS 709 00, pov ená provedením exekuce exeku ního titulu,

Více

OHLÁŠENÍ STAVBY. Ohlášení k provedení. P íloha. 1 k vyhlášce. 526/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V... dne...

OHLÁŠENÍ STAVBY. Ohlášení k provedení. P íloha. 1 k vyhlášce. 526/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V... dne... P íloha. 1 k vyhlášce. 526/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:..., V... dne...... V c: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 2 písm. a) až d) zákona. 183/2006 Sb., o územním

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #3909/CJH/2016-CJHM@- 3909/CJH/2016-CJHM.j.: UZSVM/CJH/3982/2016-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

Krajské státní zastupitelství v Brně (včetně poboček ve Zlíně a v Jihlavě)

Krajské státní zastupitelství v Brně (včetně poboček ve Zlíně a v Jihlavě) (včetně poboček ve Zlíně a v Jihlavě) Usnesení o zastavení trestního stíhání na základě čl. II rozhodnutí prezidenta republiky Václava Klause o amnestii ze dne 1. 1. 2013 1 Číslo: 1 Č. j. nebo sp. zn.:

Více

Smlouva o dodávce pitné vody.

Smlouva o dodávce pitné vody. Smlouva o dodávce pitné vody. Z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Strašnov, uzavřená na základě 8 odst. 6 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 1. Smluvní strany

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

SPRÁVA DOM s.r.o. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

SPRÁVA DOM s.r.o. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami SPRÁVA DOM s.r.o. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. 12. 2008 Zpráva je zpracována v souladu s 66a odst. 9 zákona. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku. Údaje zprávy vycházejí z ú etních písemností

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/2008 Sb. VZOR Žádost o p edchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU o zaji t ní jazykového kurzu v zahrani í Tato smlouva je uzav ena podle ust. 2521 a násl zákona 89/2012

SMLOUVA O ZÁJEZDU o zaji t ní jazykového kurzu v zahrani í Tato smlouva je uzav ena podle ust. 2521 a násl zákona 89/2012 SMLOUVA O ZÁJEZDU o zaji t ní jazykového kurzu v zahrani í RK-12-2014-68, př. 1 Počet stran: 6 Tato smlouva je uzav ena podle ust. 2521 a násl zákona 89/2012 I. SMLUVNÍ STRANY Objednatel: Jméno ú astníka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 54/2006-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se RÁMCOVÁ DOHODA MEZI ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU A VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se IMPLEMENTACE PROGRAMU ŠVÝCARSKO - ČESKÉ SPOLUPRÁCE NA SNÍŽENÍ HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH ROZDÍLŮ V RÁMCI ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ

Více

Page 1 of 7 Eviden ní íslo: 7203011007555 Evropská unie Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lucemburk E-mail: ojs@publications.europa.eu Fax: +352 29 29 42

Více

Dohoda o zápočtu pohledávek a závazků

Dohoda o zápočtu pohledávek a závazků 6 Smi. č. 2 0 1 1 /..? / / Dohoda o zápočtu pohledávek a závazků Smluvní strany: IČ: 00239640 DIČ: CZ00239640 sídlem: /I, 290 31 Poděbrady zastoupené: PhDr. Ladislavem Langrem (dále jen "") Ing. Karel

Více

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více