Czech-Asian Business Forum 4 th Edition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Czech-Asian Business Forum 4 th Edition"

Transkript

1 Czech-Asian Business Forum 4 th Edition Connecting Czech and Asian Business Leaders Česko-asijské obchodní fórum 4. ročník Spojuje úspěšné od Čech až po Asii

2

3 Program 4. ročníku Česko-asijského fóra: Budoucnost v infrastruktuře. Trvale udržitelný rozvoj. 1. březen ranní sekce: Česká republika: partner pro budování infrastruktury a udržitelný rozvoj registrace, pracovní snídaně práce u prezentačních stolů, bilaterální jednání 9.00 Slavnostní zahájení, úvodní slovo organizátorů a patronů 9.15 Udržitelný rozvoj projev J.E. ministra životního prostředí České republiky pana Jana Dusíka 9.30 Česko-asijské vztahy projev J.E. náměstka ministra průmyslu a obchodu České republiky pana Milana Hovorky 9.45 Prezentace organizace Czechinvest Prezentace České exportní banky Prezentace České zemědělské univerzity Presentace Řízení letového provozu coffee break 2. ranní sekce: Představení Asie v jejích mnoha barvách české podnikatelské komunitě Prezentace účastnících se asijských států na následující témata 1) Hlavní příležitosti pro spolupráci na poli infrastruktury 2) Environmentální výzvy a související možnosti spolupráce 3) Vládní opatření na podporu mezinárodní spolupráce jako podpora odvracení dopadů hospodářské krize Pracovní bufetový oběd 1. Odpolední sekce: Panelová diskuse: Zaostřeno na Indii. Příběh růstu. Za účasti Federace exportních organizací Indie a J.E. velvyslance Indie v ČR, pana Srivastavy, zástupce firmy Avia Ashok Leyland a dalších firem Zaostřeno na Koreu. Korea - nechte se inspirovat. Za účasti vedení Zvláštní provincie Yogyakarta a provincie Severní Sulawesi. Projekt výstavby nového letiště v Yogyakartě. Projekty směřující k udržitelnému rozvoji v Indonésii Zaostřeno na Koreu. Strategie zeleného růstu. Zóny volného obchodu. Strategie zeleného růstu. Zóny volného obchodu. Připraveno Korea Associates Business Consultancy. Za účasti zástupců firem Feme, Forta, Linet, Kotra, Highel a ECP. 2. Odpolední sekce: Workshop: NETWORKING bilaterální jednání českých a asijských firem Recepce Residence of J.E. primátora hl. Města Prahy pana Pavla Béma Programme of the 4 th Czech Asian Forum: Future of Infrastructure. Sustainable Development. March 1, 2010 Morning Session 1: Czech Republic: Partner for Infrastructure Projects and Sustainable Development Registration, Networking Breakfast work at presentation tables, bilateral talks 9.00 Ceremonial Opening, welcome speech of organizers 9.15 Sustainable Development speech of H.E. Minister of Environment of the Czech Republic Mr. Jan Dusík 9.30 Czech Asian Relations speech of H.E. Deputy Minister of Industry and Trade of the Czech Republic Mr. Milan Hovorka 9.45 Presentation of Czechinvest Presentation of Czech Export Bank Presentation of Czech Agricultural University Presentation of Air Navigation Services coffee break Morning Session 2: Presenting Many Colours of Asia to Czech Business Community Presentations of participating Asian States on the following issues: 1) Main opportunities for cooperation in the area of infrastructure development 2) Environmental challenges and related areas open for cooperation 3) measures perceived by their governments to support international cooperation as means to fight the economic crisis Business Buffet Lunch Afternoon Session 1: Panel Discussions: Focus on India. The growth story. With the presence of Federation of Export Organizations of India, H.E. Ambassador of India Mr. Srivastava, representatives of AVIA and other companies Focus on Indonesia. Infrastructure opportunities. With the presence of leaders of Special Province of Yogyakarta and of Province of North Sulawesi. Project of construction of new airport in Yogyakarta. Projects for sustainable development in Indonesia Focus on Korea. Korea Be Inspired. Green Growth Law. Free Economic Zones. Prepared by Korea Associates Business Consultancy. With the presence of representatives of Feme, Forta, Linet, Kotra, Highel and ECP. Afternoon Session 2: Workshop: NETWORKING SESSION Bilateral talks of Czech and Asian Business Delegates Reception Residence of H.E. Mr. Pavel Bém, the Mayor of City of Prague 4. ročník Česko-asijské odchodní fórum 4 th Edition of Czech-Asian Business Forum Spojuje úspěšné od Čech až po Asii. Connecting Czech and Asian Business Leaders

4

5

6 Vážené dámy a pánové, vážení účastníci Česko-asijského fóra, je mi velkým potěšením, že Vás mohu pozdravit u příležitosti konání již 4. ročníku tohoto významného diskusního fóra týkajícího se našeho společného zájmu - rozvíjení vztahů vzájemně prospěšné spolupráce mezi Českou republikou a státy Asie. V průběhu posledního desetiletí se Asie stává stále významnějším hráčem na poli světové ekonomiky. Její rychlý hospodářský růst spočívající v důsledném makroekonomickém řízení a rozsáhlých strukturálních reformách zvýšil podíl asijských zemí na globální ekonomice na jednu třetinu a zároveň pomohl z chudoby milionům lidí. Síla asijské ekonomiky napomohla vzdorovat globální finanční krizi. Dnes tento region hraje důležitou roli v rámci obnovení růstu celosvětového hospodářství. Je třeba, aby oživení globálního hospodářství bylo spojeno s udržitelným rozvojem. Jsem proto velice rád, že část letošního programu Česko-asijského fóra je zaměřena na toto téma a na environmentální problematiku. V dnešní době si tyto aspekty nemůžeme dovolit ignorovat, neboť dle mého názoru představují jeden ze základních prvků účinné reakce na vzniklou celosvětovou hospodářskou a finanční krizi. Jsem přesvědčen, že účinná ochrana životního prostředí a řešení ekonomické krize nejsou v rozporu, ale vzájemně na sobě závisí. Koncepce zeleného růstu je toho důkazem. Řada asijských zemí je příkladem, jak realizace tohoto konceptu může napomoci překonání ekonomické krize, zajištění nových pracovních míst a zlepšení stavu životního prostředí. Průmysl by se měl proto snažit hledat ekonomické oživení v modernizaci, efektivnějším využití energií a materiálů a vyvíjení nových technologií. Oblast energetiky je pak z dlouhodobého hlediska významné směřovat k většímu podílu obnovitelných zdrojů energie. Tento trend bude odrážet nejen snižující se potenciál doposud známých zdrojů fosilních paliv, ale především vývoj ekonomiky pod vlivem technologického vývoje směrem k větší účinnosti využívání a úsporám materiálových a energetických zdrojů, k zohlednění právně závazných nebo dobrovolných závazků týkajících se snižování emisí skleníkových plynů. Rozvoj sektoru obnovitelných zdrojů energie stimuluje i růst ekonomiky a vytváření nových pracovních příležitostí, snižuje závislost na dovozech energetických zdrojů a může tak posilovat energetickou bezpečnost. Je zřejmé, že asijské země budou hrát stále důležitější roli ve vedení světového hospodářství na nové, post-krizové, udržitelnější cestě k růstu. Samy se však budou nuceny přizpůsobit mnohým výzvám, spojeným například s udržitelným využíváním přírodních zdrojů a ochranou životního prostředí. Degradace nejen asijského, ale i globálního životního prostředí jde již dnes významnou měrou na vrub asijskému hospodářství. Tento negativní trend se nadále zrychluje, proto je třeba více začlenit environmentální hlediska do hospodářských politik asijských zemí. V této souvislosti je důležité si uvědomit, že Česká republika má z období transformace, ale i z dnešní doby bohaté zkušenosti s řešením specifických environmentálních problémů, se kterými se nyní potýká řada asijských zemí. V mnoha případech tak mohou český podnikatelský sektor, čeští odborníci a české environmentální technologie využít svou komparativní výhodu a nabídnout své zkušenosti a know-how pro uplatnění při spolupráci s partnery v Asii. Převzetí záštity nad 4. ročníkem Česko-asijského fóra je pro mě ctí, neboť věřím, že udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí jsou dostatečně nosnými tématy pro další rozvoj česko-asijských vztahů. Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vašem jednání. Jan Dusík ministr životního prostředí a výkonný místopředseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj Dear ladies and gentlemen, Distinguished participants of the Czech Asian Forum, It is my great pleasure to have the opportunity to address you at the occasion of holding already the 4th edition of this important forum focusing on our common interest to develop mutually beneficial cooperation between the Czech Republic and the countries of Asia. Throughout the last decade, the importance of Asia in the field of world economy has been growing. Its fast economic rise resulting from profound macroeconomic control and extensive structural reforms increased the share of Asian countries on the global economy to reach 1/3 of the total and at the same time it helped millions of people to escape poverty. The strength of the Asian economy has helped to fight the global financial crisis. Today, the region plays an important role within the renewal of growth of the world economy. It is necessary to relate the revitalization of global economy to sustainable development. Therefore, I am very happy that part of this year s Czech Asian Forum agenda is devoted to this topic and to environmental issues. We cannot dare to ignore these aspects nowadays as I do believe that they represent one of basic elements of efficient reaction to the existing world economic and financial crisis. I am convinced that effective protection of the environment and solution of the economic crisis are not contradicting one another, rather they have an impact on one another. The concept of the green growth is a clear proof of that. Number of Asian countries show the implementation of this concept helps to overcome the economic crisis, to ensure new employments and to improve the status of environment. The industry should strive to search economic revitalization in modernization, more efficient use of energy and other resources as well as in development of new technologies. The area of energy generation should then lead to higher share of using renewable sources in the long term. This trend shall reflect not only the falling potential of so far known fossil fuels, but mainly the knowledge-based economic development leading to higher efficiency and thus to savings of material and energy resources and better obeisance of legally binding as well as voluntary obligations related to lowering emissions of the greenhouse gases. Development of the renewable energy resources segment stimulates the economic growth and rise of employment opportunities, lowers the dependence on the import of energy, and therefore supports the energy safety. It is clear that the role of Asian countries in leading the world economy on its new, post-crisis way to sustainable growth shall be more and more important. They themselves, however, will have to react to many challenges related to sustainable exploitation of the natural resources and protection of environment. Degradation of not only Asian, but global environment is already today linked to Asian economic activities. This negative trend keeps growing, therefore, the environmental issues will have to be incorporated more to the individual economic strategies of the Asian countries. In connection to the above, it is important to realize that ever since its transformation period, the Czech Republic has great experience of dealing with many specific environmental issues that are nowadays experienced by number of Asian countries. In many cases, Czech business sector, Czech experts and holders of Czech environmental technologies can take advantage of their comparative advantage and offer their experience and know-how for cooperation with partners in Asia. Providing my patronage to the 4th Edition of Czech Asian Forum is an honour for me as I do believe that sustainable development and protection of environment are competent topics for further development of Czech Asian relations. I wish you a lot of success in your proceedings. Jan Dusík Minister of Environment and Executive Vice Chairman of Council of Government for Sustainable Development Česko-asijské fórum. Spojuje úspěšné od Čech až po Asii. Czech-Asian Forum. Connecting Czech and Asian Business Leaders.

7

8 Milí přátelé, Jsem rád, že Vás mohu pozdravit již počtvrté u příležitosti konání Česko-asijského fóra, které je již tradiční akcí pořádanou v Praze s podporou Hospodářské komory České republiky. Před příchodem hospodářské krize vykazovaly asijské země výrazný hospodářský růst, který našim podnikatelům skýtal zajímavé příležitosti v této tradiční destinaci českého exportu. Dokazuje to skutečnost, že obrat vzájemné obchodní výměny mezi Českou republikou a východoasijskými zeměmi se od počátku 90. let několikanásobně zvýšil. Některé asijské země vykazují výrazný hospodářský růst i nyní navzdory krizi, což je zvláště zajímavé a český korporátní sektor jistě učiní veškeré možné pokusy, aby této skutečnosti využil. Hospodářská komora České republiky aktivně pomáhá českým firmám vstupovat na nové trhy a za tímto účelem je v Asii velmi aktivní. V minulých letech jsme uspořádali podnikatelské mise mj. doprovázející české ústavní činitele do řady asijských zemí, např. Vietnamu, Indie, Hongkongu, Filipín, Mongolska či Singapuru a já věřím, že v tomto trendu budeme pokračovat i letos. Jsem přesvědčen, že český korporátní sektor má co nabídnout jak na sofistikovaných trzích nejrozvinutějších asijských zemí stejně jako v zemích, jež se rozvíjejí, kde je naším tradičním zaměřením infrastruktura. Věřím, že na tomto poli existuje celá řada příležitostí pro vzájemně užitečnou spolupráci. Vedle pořádání podnikatelských misí je Hospodářská komora České republiky zapojena do několika projektů v rámci programů podpory Evropské komise. Nejdůležitějším z nich byl Asia Invest zaměřený na organizaci kontaktních akcí pro podnikatele z různých oborů. Poslední z nich proběhla v červnu 2009 v Xianu, v Číně a byla zaměřena na stavebnictví a energeticky úsporné vytápění, což je zaměření zapadající i do letošní specializace tohoto fóra. Totéž lze říci i o dalším významném programu Evropské komise, projektu SWITCH, který navázal na Asia Invest a je zaměřen na životní prostředí. Nás všech se dotýkají stejné výzvy a měli bychom jistě udělat vše proto, abychom nalezli pro ně všechny efektivní řešení. Hospodářská komora České republiky společně se svými partnery připravuje řadu incomingových misí zahraničních obchodních delegací. V minulém týdnu jsme u nás přivítali podnikatele ze Srí Lanky. Doufám, že rok 2010 bude dalším úspěšným rokem poskytujícím nám řadu příležitostí k setkání, diskusi i spolupráci mezi Českou republikou a Asií, jichž je Česko-asijské fórum dobrým příkladem. Převzetí záštity nad touto akcí je pro mě ctí a věřím, že Vaše účast na Česko-asijském fóru bude pro Vaše podnikání cenným přínosem. Petr Kužel Prezident Hospodářské komory České republiky. Dear friends, I am glad to have the opportunity to greet you already for the fourth time at the occasion of holding Czech Asian Forum, being already a traditional event organized in Prague, Czech Republic with the support of Czech Chamber of Commerce. Prior to the economic crisis, the Asian countries indicated significant economic growth, which provided interesting opportunities that our businessmen took advantage of in this traditional destination of Czech export during the last few years. The fact that the mutual trade exchange between the Czech Republic and countries of East Asia grew significantly since the beginning of nineties is a clear proof of this. The current economic crisis is likely to affect the activities of Czech companies, but the decline in orders will have to be compensated and the territory of Asia, despite the slowdown in the economic growth, remains a territory with great business potential. Czech Chamber of Commerce is trying to assist Czech companies in exploring new markets, and for that reason it is also very active in Asia. In 2008, Czech Chamber of Commerce organized trade missions accompanying the official missions of government members to many countries of Asia, such as Vietnam, India etc.; last year, we visited Hong Kong, Philippines and Singapore, and I hope we will continue in this trend even this year. I am convinced the Czech corporate sector has what to offer even in such sophisticated markets like the ones of most developed Asian countries, as well as in the developing countries, where our main focus is traditionally infrastructure. We believe there are many opportunities that could be taken forward for mutual interest. Besides organizing the business missions, the Czech Chamber of Commerce has participated in several projects belonging to the support programmes of European Commission. Asia Invest is one of the most important ones; the project focused on organizing contact events for businessmen from various fields. The last was held in June 2009 in Xian, China, and focused on construction and energy-saving heating systems, which is a focus very much in line with this year s focus of this Forum. Same can be said for another important programme of the European Commission - the SWITCH project, the follower of Asia Invest directed at environment. We all are touched by same challenges and we all should use all means possible to seek efficient answers to them. Czech Chamber of Commerce together with its partners also prepares many incoming missions of foreign business delegations to the Czech Republic. Last week we welcomed visitors from Sri Lanka. I hope that the year of 2010 will be another successful year giving us many opportunities to meet, discuss and cooperate between the Czech Republic and Asia, Czech Asian Forum being a good example of that. It is my honour to provide my patronage to this event and I believe that your participation at this Forum shall be of a great benefit to your business activities. Petr Kužel President of Czech Chamber of Commerce. Česko-asijské fórum. Spojuje úspěšné od Čech až po Asii. Czech-Asian Forum. Connecting Czech and Asian Business Leaders.

9

10 Vážení kolegové, drazí přátelé, S velkou radostí využívám této možnosti srdečně a upřímně Vás pozdravit na prahu dalšího ročníku Česko-asijského fóra. Je to již počtvrté v řadě, za což Vám v první řadě patří velký dík, protože to jsou právě Vaše impulsy, Vaše podpora a Váš zájem o spolupráci, které naší iniciativě umožnily oslavit ve Vaší společnosti 4. Narozeniny a založit tak něco, co naši patroni již nazývají tradicí. S přibývajícím věkem nám jako organizátorům rostou zkušenosti a s nimi by ruku v ruce měla přicházet i rostoucí míra odpovědnosti. Letošní ročník je tak zejména o odpovědnosti. Odpovědnosti nás všech za své firmy, za jejich úspěch či neúspěch, za poselství, která svojí činností posíláme světu, i za správné využití příležitostí, které nám dnešní turbulentní doba přináší s často výraznější dynamikou, než jsme byli zvyklí. V loňském roce jsme na Česko-asijském fóru hovořili o krizi a vcelku hrdinně diskutovali o tom, jak s ní bojujeme. Pravda je však taková, že jsme ji v dané chvíli ještě téměř nepociťovali. Letos jsme o rok starší a mnozí o řadu palčivějších zkušeností bohatší. Proto je letošní ročník právě o té odpovědnosti, jež by měla determinovat většinu dlouhodobých rozhodnutí týkajících se strategie rozvoje všech našich činností, k nimž právě v dnešní době musíme přistupovat. V širší míře se věnujeme tématům dopadu hospodářské činnosti na svět, v němž žijeme, a možnostem, jak tyto dopady ovlivňovat tak, abychom sobě i budoucím generacím vytvářeli skutečný, nikoliv iluzorní blahobyt. Nejsme jistě nijak osamoceni ve snaze hledat odpovědi na otázky, které finanční krize obnažila v jejich naprosté nahotě a které se dotýkají vytváření hodnotového systému, jež by měl potenciál obstát dnes, zítra i pozítří. Udržitelný rozvoj se týká nás všech od Čech až po Asii a jelikož my v něm na poli česko-asijské spolupráce vidíme obrovskou příležitost, snažili jsme se letošní program Česko-asijského fóra koncipovat tak, aby Vám přinesl inspiraci např. v tom, kde nové příležitosti dále hledat a jak k nim přistupovat, jak tvořit a jak budovat proto ono zaměření na infrastrukturu. Pevně věřím, že se nám to alespoň částečně povedlo. Za poslední rok jsme se poradensky podíleli na několika zajímavých projektech v různých asijských zemích, a měli tak možnost poznat je zblízka. Příležitosti, které asijský kontinent ve své pestrosti nabízí, jsou pro české firmy skutečně nedozírné. Některé z nich se Vám snažíme v rámci letošního ročníků představit v panelové diskusi. Jako Vy všichni, pro něž je Asie srdcová záležitost a pracujete tam již roky, víme, že pro všechno existuje správný čas. Spěchat znamená v řadě případů neuspět. Cesta k úspěchu je pozvolná, ale pokud nechybujeme, je jistá. Přeji Vám hodně energie, trpělivosti, dílčích úspěchů a štěstí, abyste k těm velkým úspěchům vždycky došli nejen v Čechách a nejen v Asii. A aby na konci každé cesty byl vždy nový začátek. Eva Rybková Ředitelka Image Conference and Consulting s.r.o. Zakladatelka a pořadatelka Česko-asijského fóra Dear colleagues and friends, I am happy to pass on my sincere greetings at the occasion of opening new edition of Czech Asian Forum. This year it is already fourth time in a row, and I wish to thank you for that, as it is mainly due to your impulses, your support and your interest in cooperation that enabled this initiative to live up to celebrate its 4th birthday and found something that is being called a tradition by our patrons. With the growing age we as the organizers become more experienced and any experience should result in growing responsibility. Therefore, this year s edition focuses mainly on the responsibility. Responsibility of us all for our companies, their success or failure and message we pass on via our activities, even for the right use of the opportunities that come to us rather dynamically in today s turbulent world. During the last edition of Czech Asian Forum, we were speaking about the crisis and we were rather bravely discussing how we were fighting it. However, most of us were fortunate not to feel the crisis yet at that point. This year, we are a year older and many of us have already gone through a bitter experience of how the real crisis feels. Therefore, this year s edition is about the responsibility that should determine most of long-term decisions related to the strategy of all our activities that we are to take. We pay more attention to topics related to the impact of the economic activity on the world we live in, and to alternatives to influence them in order to create real prosperity for the generations to come. We are far from being alone in the attempts to seek answers for questions uncovered by the crisis in its full bareness, related to formation of new values capable of standing today, tomorrow and after tomorrow. Sustainable development concerns us all both in the Czech Republic as well as in Asia and as we view it as a major opportunity for Czech Asian cooperation, we tried to form the agenda of this year s Czech Asian Forum so that it shall bring you inspiration where to seek the new opportunities, how to approach them and develop; this is how the focus on infrastructure came about. We do hope to be successful in this attempt. Last year, we participated on several interesting projects in various Asian countries and had the possibility to sense them closer. Opportunities represented by the many colours of Asia to Czech corporate sector are never ending. Some of them shall be presented to you in this year s panel discussion. Same as all of you who have been touched by Asia and for that work there for years, we know that there is right time for everything. To hurry equals to lose in many cases. The path to success is slow, but if we keep going straight, it leads to the goals. I wish you a lot of energy, patience, interim accomplishments and luck helping you to always reach the main goals in the Czech Republic as well as in Asia. I also wish that you find a new beginning at each end. Eva Rybková CEO Image Conference and Consulting s.r.o. Founder and organizer of Czech Asian Forum Česko-asijské fórum. Spojuje úspěšné od Čech až po Asii. Czech-Asian Forum. Connecting Czech and Asian Business Leaders.

11 BUILDING BRIDGES Stavíme s Vámi mosty, které Vás do cíle dovedou dříve. Helping You in Building Bridges to Reach Your Goals Faster. PORADENSTVÍ CONSULTING Poradenské projekty připravujeme v různých jazycích na klíč s těmito specializacemi: Interkulturální management Řízení změny Strategický management Vyjednávání v obchodě Corporate Identity Design Komunikační dovednosti v mezinárodním obchodě Průzkum trhu a analytické nástroje pro obchod a podnikání Vedení týmů na dálku, vedení rozptýlených týmů Consulting projects are provided in various languages in the following areas: Intercultural Management Change Management Strategic Management Negotiation in business and trade Corporate Identity Design Communication Skills for International Trade Market Research and Analytic Tools for Business Management of Spread-Out teams, Virtual Management VZDĚLÁVÁNÍ Školení a kurzy především pro korporátní klienty nabízíme s tímto zaměřením: Interkulturální management Marketing Corporate Identity Design Management Komunikace DESIGN PROJEKTŮ A INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ Nabízíme: Vypracování vstupních analýz, především tržních, v ČR a v zahraničí Vypracování studií proveditelnosti Zpracování projektů financování včetně designu ideálního modelu Vytipování investorů / poskytovatelů cizích zdrojů, jejich oslovení a součinnost v jednání Asistence při výběru realizačních partnerů PRŮZKUMY A ANALÝZY Provádíme průzkumy teritoriálně i komoditně určených trhů, analýzy proveditelnosti projektů, analýzy rizik apod. Výstup pro klienta zahrnuje: identifikaci metod zvolených pro daný průzkum identifikaci analytických nástrojů kategorizaci získaných dat vyhodnocení zjištění dle jednotlivých analytických nástrojů návod pro práci se získanými daty BUSINESS - MATCHING Poskytujeme službu vyhledávání: dodavatelů zákazníků zájemců o společný podnik finančních investorů přímých investorů tichých společníků FULL SERVICE V OBLASTI KONFERENCÍ A INCENTIVNÍ TURISTIKY TRAINING AND EDUCATION Training programs customized to corporate clients focus mainly on: Intercultural Management Marketing Corporate Identity Design Management Communication PROJECT DESIGN /OUTLOOK OF INVESTMENT OPPORTUNITIES We offer Elaboration of initial analysis Elaboration of feasibility studies Projects of financing / Fitting the best financial instruments Suggesting investors / providers of external financing, initial negotiation Assistance in finding contractors for project implementation RESEARCH AND ANALYSIS We carry out market research of various territorial and commodity markets, feasibility studies, risk analysis etc. The outcome for the client includes: identification of the selected methods identification of the selected analytic tools categorization of the gathered data data evaluation in accordance with the methods used how to use the report and its outcomes BUSINESS - MATCHING We can search you: suppliers customers partners for joint-venture financial investors direct investors tacit partners FULL SERVICE IN CONFERENCE ORGANIZING AND INCENTIVE TRAVEL > > > > > > Corporate Identity Design Marketing Reklama Tvorba webových prezentací Tvorba prezentačních filmů Tvorba animací Image Conference & Consulting Ltd. Tel.: , Fax: , GSM:

12 ARMÉNIE Oficiální název: Arménská republika Hlavní město: Jerevan Rozloha: km 2 Počet obyvatel: Oficiální jazyk: Arménština Státní zřízení: republika Hlavní náboženství: Arménská ortodoxní církev 94% Čas: SEČ +2 Měna: Dram (AMD) Economy-overview: After several years of double-digit economic growth, Armenia is facing a severe economic recession with GDP declining at least 15% in 2009, despite large loans from multilateral institutions. Sharp declines in the construction sector and workers remittances, particularly from Russia, are the main reasons for the downturn. Under the old Soviet central planning system, Armenia developed a modern industrial sector, supplying machine tools, textiles, and other manufactured goods to sister republics, in exchange for raw materials and energy. Armenia has since switched to small-scale agriculture and away from the large agroindustrial complexes of the Soviet era. Armenia has managed to reduce poverty, slash inflation, stabilize its currency, and privatize most small- and medium-sized enterprises. Since the breakup of the Soviet Union in 1991, Armenia had made progress in implementing some economic reforms, including privatization, price reforms, and prudent fiscal policies, but geographic isolation, a narrow export base, and pervasive monopolies in important business sectors have made Armenia particularly vulnerable to the sharp deterioration in the global economy and the economic downturn in Russia. The conflict with Azerbaijan over the ethnic Armenian-dominated region of Nagorno-Karabakh contributed to a severe economic decline in the early 1990s and Armenia s borders with Turkey and Azerbaijan remain closed. Armenia is particulary dependent on Russian commercial and governmental support and most key Armenian infrastructure is Russian-owned and/or managed, especially in the energy sector. The electricity distribution system was privatized in 2002 and bought by Russia s RAO-UES in Construction of a pipeline to deliver natural gas from Iran to Armenia was completed in December 2008 but though it is unlikely significant quantities of gas will flow through it until the Yerevan Thermal Power Plant renovation is completed in Armenia has some mineral deposits (copper, gold, bauxite). Pig iron, unwrought copper, and other nonferrous metals are Armenia s highest valued exports. Armenia s severe trade imbalance has been offset somewhat by international aid, remittances from Armenians working abroad, and foreign direct investment. Armenia joined the WTO in January The government made some improvements in tax and customs administration in recent years, but anti-corruption measures have been ineffective and the current economic downturn has led to a sharp drop in tax revenue and forced the government to accept large loan packages from Russia, the IMF, and other international financial institutions. Armenia will need to pursue additional economic reforms in order to regain economic growth and improve economic competitiveness and employment opportunities, especially given its economic isolation from two of its nearest neighbors, Turkey and Azerbaijan Source: The World Factbook Embassy of Armenia in Austria Hadikgasse 28, A-1140 Vienna Telefon Fax Vedoucí úřadu J.E. p. Ashot HOVAKIMIAN Embassy of the Czech Republic in Georgia Embassy of the Czech Republic, Chavchavadze Ave., 37-block VI, Tbilisi 0162 Telefon 00995/32/ , sekretariát-32/916743, konzul-32/ Fax 00995/32/ Vedoucí úřadu Mgr. Ivan JESTŘÁB Česko-asijské fórum. Spojuje úspěšné od Čech až po Asii. Czech-Asian Forum. Connecting Czech and Asian Business Leaders.

13

14 ÁZERBAJDŽÁN Oficiální název: Ázerbájdžánská republika Hlavní město: Baku Rozloha: km 2 Počet obyvatel: (r. 2004) Oficiální jazyk: Ázerbájdžánština Státní zřízení: republika Hlavní náboženství: Islám - 93,4 % (75 % Muslimů jsou Šíité, 25 % Sunnité hanifitského rítu), ruské pravoslaví 2,5 %, arménské pravoslaví 2,3 % Čas: SEČ +2 Měna: Ázerbájdžánský manat Economy-overview: Azerbaijan s high economic growth during was attributable to large and growing oil exports, but some non-export sectors also featured double-digit growth, spurred by growth in the construction, banking, and real estate sectors. In 2009, economic growth dropped back to around 3% as oil prices moderated and growth in the construction sector cooled. The current global economic slowdown presents some challenges for the Azerbaijani economy as oil prices remain below their recent highs in mid-2008, highlighting Azerbaijan s reliance on energy exports and the ongoing difficulty diversifying its economy. In 2009 the government increasinly relied on financial transfers from the State Oil Fund to bridge its budget shortfalls. Azerbaijan s oil production has increased dramatically since 1997, when Azerbaijan signed the first production-sharing arrangement (PSA) with the Azerbaijan International Operating Company. Oil exports through the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline remain the main economic driver while efforts to boost Azerbaijan s gas production are underway. However, Baku has made only limited progress on instituting market-based economic reforms, and pervasive public and private sector corruption remain a drag on long-term growth, partularly in non-energy sectors. Several other obstacles impede Azerbaijan s economic progress: the need for stepped up foreign investment in the non-energy sector and the continuing conflict with Armenia over the Nagorno-Karabakh region. Trade with Russia and the other former Soviet republics is declining in importance, while trade is building with Turkey and the nations of Europe. Long-term prospects will depend on world oil prices, the location of new oil and gas pipelines in the region, and Azerbaijan s ability to manage its energy wealth to promote sustainable growth in non-energy sectors of the economy and spur employment. Embassy of Azerbaian of the Czech Republic Na Míčánce 32, Praha 6 - Hanspaulka Telefon Fax Vedoucí úřadu J.E. p. Tahir TAGHIZADE Embassy of the Czech Republic in Georgia Embassy of the Czech Republic, Chavchavadze Ave., 37-block VI, Tbilisi 0162 Telefon 00995/32/ , sekretariát-32/916743, konzul-32/ Fax 00995/32/ Vedoucí úřadu Mgr. Ivan JESTŘÁB Source: The World Factbook Česko-asijské fórum. Spojuje úspěšné od Čech až po Asii. Czech-Asian Forum. Connecting Czech and Asian Business Leaders.

15 ELDIS Pardubice Company Profile ELDIS company Ltd. was established in July 1991 with the aim to ensure complex solution of challenging requirements of customers in the air traffic control and air defence area. Services Provided to Customers by the ELDIS Pardubice, s.r.o. Company Main activities of the ELDIS Pardubice, s.r.o. occur in the area of the air traffic control systems. Products and provided services are an integral part of following systems: new radars development and production modernisation of current radars, outfitting centres of the air traffic control, outfitting control air defence centres, outfitting airport control towers, training simulators. ELDIS Pardubice, s.r.o. ensures complex solution of a customer requirements from the hardware and software outfitting point of view. The company performs a problem analysis, realisation study, project control, development of circuits and software, electrical and mechanical design solution, and functional tests. The company ensures manufacture, deliveries including full installation and commissioning, warranty and after-warranty service. Services provided by the ELDIS Pardubice, s.r.o. involve: electronic system projects planning, development and manufacture of electronic circuits, development and manufacture of microwave circuits, software development, electrical and mechanical structures, assembly and service of delivered equipment, electroplating Control System and Quality Inspection ELDIS Pardubice, s.r.o. pay permanent attention to the quality of products during their entire service life. Quality of applied materials, components, inputs, technologies, and final products is ensured by a series of tests and checks. It is based on the updated quality system ISO 9001:2001. Continuous and output inspections and acceptance tests of the equipment installations occur attended by the customer representative. The company holds the Approval certificate to produce aviation ground aids L-P2-06/1 issued by the Civil Aviation Authority of the Czech Republic, and certificates of MoD authorising the company for the development, projecting, manufacture, maintenance, repairs, modifications and design changes of military airport ground radar equipment. In addition, since 2005, the company holds a certificate of the quality system conformance with requirements of ČOS (AQAP 2110) regarding the development, manufacture, service and repair of electronic machines, instruments and electronic equipment in the area of radar and ground-based air security equipment. The conformance certificate ČSN EN ISO 9001:2001 validity was prolonged for next 3 years by means of the recertification audit of the CSQ-CERT company in December Activity Areas Realized projects contain following subsystems of the ELDIS Pardubice company: new secondary and primary radars radar data displaying systems, signal processors for processing and digitizing of radar signals, microwave parts and subsystems, solid-state transmitters and receivers for radars, antenna systems, radar data logging and recording systems, multichannel digital equipment for voice communication recording, remote control and monitoring systems, radar data converters, unified time distribution systems. Technology of ELDIS Company Development and manufacture of electronic circuits Electronic systems based on industrial computers comprising special components Application of technologies: > Programmable logic circuits (PLC) > Programmable logic arrays (PLA) > Digital signal processors (DSP) Development and manufacture of microwave circuits MSSR antennas design and production MSSR radar interrogators design and production Primary surveillance radar design and production Primary radar antenna parts design and production Precision approach radar design and production Solid-state transmitters design and production Low-noise RF receivers IF receivers Passive strip line and micro-strip line circuits Waveguide parts Software development Operating systems: LINUX Software subsystems > RDE Radar Data Extractor > RDD Radar Data Display > RDP Radar Data Processor > FDP Flight Data Processor > Logging system Electrical and mechanical structures EXAMPLES of NEW Radars and ATC systems All products are suitable ALSO for tropic and subtropical climatic conditions! RL 2000 Latest generation of ELDIS primary surveillance radars for Terminal Approach Control Application. The RL-2000 design is benefiting from the long time experience on several civilian and military radar types. The radar meets or exceeds ICAO and EUROCONTROL recommendations and standards. The RL-2000 features fully solidstate highly modular configuration, fail-safe system and low life cycle cost. This radar is possible of collocation with ELDIS MSSR-1 radar. MSSR Radar Monopulse Secondary Surveillance Radar developed by company ELDIS is fully modular, meets ICAO standard and is delivered in basic configuration, extendable for S-mode function. Basic configuration of the autonomous secondary radar fully comply with standard MARK X and allows extension according to increasing needs of the customer. Individual modules of the equipment can be used either in new or in older SSR systems.

16 ČÍNA Oficiální název: Čínská lidová republika Hlavní město: Peking Rozloha: km 2 Počet obyvatel: Oficiální jazyk: Čínština Státní zřízení: republika Hlavní náboženství: Buddhismus, Taoismus, Islám, Křesťanství Čas: SEČ +7 Měna: yuan (CNY) Economy - overview: China s economy during the past 30 years has changed from a centrally planned system that was largely closed to international trade to a more market-oriented economy that has a rapidly growing private sector and is a major player in the global economy. Reforms started in the late 1970s with the phasing out of collectivized agriculture, and expanded to include the gradual liberalization of prices, fiscal decentralization, increased autonomy for state enterprises, the foundation of a diversified banking system, the development of stock markets, the rapid growth of the non-state sector, and the opening to foreign trade and investment. Annual inflows of foreign direct investment rose to nearly $108 billion in China has generally implemented reforms in a gradualist or piecemeal fashion. In recent years, China has re-invigorated its support for leading state-owned enterprises in sectors it considers important to economic security, explicitly looking to foster globally competitive national champions. After keeping its currency tightly linked to the US dollar for years, China in July 2005 revalued its currency by 2.1% against the US dollar and moved to an exchange rate system that references a basket of currencies. Cumulative appreciation of the renminbi against the US dollar since the end of the dollar peg was more than 20% by late 2008, but the exchange rate has changed little since the onset of the global financial crisis. The restructuring of the economy and resulting efficiency gains have contributed to a more than tenfold increase in GDP since Measured on a purchasing power parity (PPP) basis that adjusts for price differences, China in 2009 stood as the second-largest economy in the world after the US, although in per capita terms the country is still lower middle-income. The Chinese government faces numerous economic development challenges, including: (a) strengthening its social safety net, including pension and health system reform, to counteract a high domestic savings rate and correspondingly low domestic demand; (b) sustaining adequate job growth for tens of millions of migrants, new entrants to the work force, and workers laid off from state-owned enterprises deemed not worth saving; (c) reducing corruption and other economic crimes; and (d) containing environmental damage and social strife related to the economy s rapid transformation. Economic development has been more rapid in coastal provinces than in the interior, and approximately 200 million rural laborers and their dependents have relocated to urban areas to find work - in recent years many have returned to their villages. One demographic consequence of the one child policy is that China is now one of the most rapidly aging countries in the world. Deterioration in the environment - notably air pollution, soil erosion, and the steady fall of the water table, especially in the north - is another long-term problem. China continues to lose arable land because of erosion and economic development. In 2006, China announced that by 2010 it would decrease energy intensity 20% from 2005 levels. In 2009, China announced that by 2020 it would reduce carbon intensity 40% from 2005 levels. The Chinese government seeks to add energy production capacity from sources other than coal and oil, and is focusing on nuclear energy development. Throughout 2009, the global economic downturn reduced foreign demand for Chinese exports for the first time in many years. The government vowed to continue reforming the economy and emphasized the need to increase domestic consumption in order to make China less dependent on foreign exports for GDP growth in the future. Source: The World Factbook Embassy of China in the Czech Republic Pelléova 18, Praha 6 - Bubeneč Telefon / Mo-Fri/ Fax Vedoucí úřadu J.E. pí. HUO Yuzhen Embassy of the Czech Republic in China 2 Ritan Lu, Jianguomenwai, Beijing Telefon / , sekretariát , KO , PO a , KU , ved. OEÚ , informatik/ radista ,14, hospodář Fax / , OEÚ-0086/10/ , KO-0086/10/ Vedoucí úřadu Ing. Libor SEČKA Česko-asijské fórum. Spojuje úspěšné od Čech až po Asii. Czech-Asian Forum. Connecting Czech and Asian Business Leaders.

17 GLOBAL WORLD TEXTILE GROUP vertical production of fabrics from all natural and synthetic fibers special treatments of fabrics (water/oil repellency, fire retardancy, protection against chemical contamination) garment packages for fashion industry and special target groups combat uniforms/parade uniforms/corporate wear fire fighting suits, chemical protection suits, textile membranes tel.: fax:

18 FILIPÍNY Oficiální název: Filipínská republika Hlavní město: Manila Rozloha: km 2 Počet obyvatel: Oficiální jazyk: Filipínština, Angličtina Státní zřízení: republika Hlavní náboženství: Římsko-katolické (84%) Čas: SEČ +7 Měna: filipínské peso (PHP) Economy - overview: The Philippines weathered the global recession better than its regional peers, due to lower dependence on exports and higher levels of domestic consumption, fueled by large remittances from four-to five-million overseas Filipino workers. Economic growth in the Philippines averaged 5% per year since 2001, when President MACAPAGAL-ARROYO took office. Despite this growth, poverty worsened during the term of MACAPAGAL-ARROYO, because of a high population growth rate and unequal distribution of income. MACAPAGAL-ARROYO averted a fiscal crisis by pushing for new revenue measures and, until recently, tightening expenditures. In recent years, declining fiscal deficits, tapering debt and debt service ratios, and increased spending on infrastructure and social services bolstered optimism over Philippine economic prospects. Nevertheless, the economy still faces several long term challenges. The Philippines must maintain the reform momentum in order to catch up with regional competitors, boost trade, improve employment opportunities, and alleviate poverty. High government spending to stimulate the economy has created a large budget gap that could limit the government s ability to address these issues. Embassy of Philippines in the Czech Republic Senovážné náměstí 8, Praha 1 Telefon , Fax Vedoucí úřadu J.E. pí. Regina Irene SARMIENTO Embassy of the Czech Republic in Philippines Rufino Pacific Tower, 30th floor, 6784 Ayala Avenue, Makati City, Manila Telefon 00632/ , , KO Fax 00632/ Vedoucí úřadu Josef Rychtar Source: The World Factbook Česko-asijské fórum. Spojuje úspěšné od Čech až po Asii. Czech-Asian Forum. Connecting Czech and Asian Business Leaders.

19 modernisation of trams supply of low-floor trams renovation of tram tracks supply of locomotives hospital construction supply of medical aid supply of biological waste treatment plants production of chemical products, dispersion adhesives, and car cosmetics power generation projects supply of cement plants managerial information systems I N E KO N G R O U P, A. S., U PRŮHONU 773/12, PRAHA 7, CZECH REPUBLIC PHONE: , FAX: ,

20 Česko-asijská obchodní spolupráce Země regionu Asie, Austrálie a Tichomoří (AAT) patří k významným obchodním partnerům České republiky. Obrat zahraničního obchodu ČR se zeměmi AAP do roku 2008 dynamicky narůstal a dosáhl ve vzájemném obchodu hodnoty 28,3 mld. USD. Vliv celosvětové ekonomické krize a její důsledky (zpomalení výroby a odbytu, nižší investiční činnost, menší poptávka po zboží a službách) se projevily v roce 2009, kdy došlo k poklesu vzájemného obchodu a to jak na straně českého vývozu, tak i dovozu na celkovou hodnotu 22,2 mld. USD. Vliv na tento vývoj měla i pozice amerického dolaru na světových trzích i vývoj kurzu dolaru k české koruně a společné evropské měně EUR. Hodnota vzájemného obchodu ČR - AAT tak zaznamenala propad ve výši 21,5 %. V korunovém vyjádření, vzhledem ke zpevnění pozice české měny vůči USD v průběhu roku 2009, bylo však snížení vzájemného obchodu v roce 2009 podstatně nižší a činilo pouze 12,2 % (obrat obchodu v roce 2008 činil 482,5 mld. Kč; v roce 2009 poklesl na 423,6 mld. Kč). Následující tabulka a graf uvádějí přehled obchodní výměny České republiky se zeměmi regionu AAT za léta : Obchodní výměna ČR se zeměmi regionu Asie, Austrálie a Tichomoří*, tis. USD Vývoz Dovoz Obrat Saldo USD Index USD Index USD Index USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Český úřad statistický * zahrnuje země regionu AAT bez asijských arabských zemí Region AAT tak představuje s podílem přes 10 % na obchodním obratu ČR s celým světem po Evropské unii jednoho z nejvýznamnějších obchodního partnerů ČR. Vcelku potěšitelná v tomto kontextu je skutečnost, že tempo růstu českého vývozu do zemí AAT má předpoklady v roce 2010 mít opět stoupající tendenci. Tento trend by tak navázal na vývoj vzájemného obchodu před rokem Výzvu pro české vývozce bude přitom představovat snaha o zajištění postupného snižování vysokého pasiva obchodní bilance ČR v zahraničním obchodě v této oblasti. Nejvýznamnějšími partnery České republiky v regionu AAT z hlediska celkového obratu zahraničního obchodu v roce 2008 byly: Čínská lidová republika, Japonsko, Turecko Jižní Korea, Thajské království, Tchajwan, Indie, Malajsie, Singapur, Austrálie, Indonésie a Vietnam. Zájmem České republiky nadále zůstává rozvoj i s ostatními státy regionu a prohloubení ekonomických vazeb. K tomu jsou na patřičných úrovních vytvářeny žádoucí podmínky pro rozvoj obchodu, včetně intenzifikace vzájemných obchodně-politických kontaktů a sjednávání bilaterální smluvní úpravy hospodářských vztahů v souladu se závazky ČR v rámci EU. Nemalou měrou se ČR rovněž podílí společně s ostatním členskými státy EU na formulaci připravovaných a projednávaných dohod o volném obchodu a dohod o partnerství a spolupráci. Z hlediska komoditní struktury figurovaly v roce 2009 v českém vývozu do AAT na prvních místech zejména stroje a dopravní zařízení, elektrická zařízení a výrobky energetického strojírenství, přístroje a elektronické součástky, kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat, stroje a strojní zařízení pro průmysl, dopravní prostředky a jejich díly, skleněné výrobky, výrobky ze železa a oceli. U dovozů z regionu AAT do ČR převažují elektrické a elektronické výrobky a jejich části, zařízení pro telekomunikaci, stroje a průmyslová zařízení, silniční vozidla, zařízení pro energetiku, železné a ocelové výrobky, foto-optika, chemikálie, obuv, přírodní kaučuk a výrobky z něho a textilní výrobky. V oblasti přímých zahraničních investic do ČR jsou nejaktivnější japonské, tchajwanské, jihokorejské a v poslední době i čínské firmy. V českém vývozu do regionu AAT mají i nadále perspektivu tradiční obory, například: energetická zařízení, dopravní prostředky a systémy, technologie pro ochranu životního prostředí, obráběcí, textilní a další stroje a průmyslová zařízení. Zvyšující se podíl zájmu zahraničních firem je v oblasti vývozu služeb (např. v oblasti bankovnictví a financí, informatiky a zpracování software), vyspělých technologií (včetně nano-, bioa zelených technologií) a v neposlední řadě i rostoucí aktivity českých firem při vývozu přímých investic. Zaměření zahraničně obchodní činnosti a její podpora ze strany státních orgánů ČR je součástí Exportní strategie České republiky pro období a bude i hlavní náplní nové Exportní strategie České republiky pro období , kterou již nyní připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Cílem tohoto strategického materiálu bude přispět k dalšímu růstu českého vývozu, a tím k dosažení vysokého tempa zvyšování hrubého domácího produktu, k růstu zaměstnanosti a makroekonomické rovnováhy České republiky jako člena Evropské unie. Oblasti rozvoje spolupráce se zeměmi asijského regionu bude, na základě velmi pozitivních výsledků z předcházejících let, v tomto materiálu věnována odpovídající pozornost. Česko-asijské fórum. Spojuje úspěšné od Čech až po Asii. Czech-Asian Forum. Connecting Czech and Asian Business Leaders.

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY?

WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY? WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY? CO KDYBY EKONOMIKA PROSPÍVALA LIDEM A NIKOLI LIDÉ EKONOMICE? INVITATION to the under the patronage of Nobel Peace Prize Laureate Prof. Muhammad

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Spolupráce při vytvoření pivní sekce, na kterou můžeme být znovu hrdi

Spolupráce při vytvoření pivní sekce, na kterou můžeme být znovu hrdi Spolupráce při vytvoření pivní sekce, na kterou můžeme být znovu hrdi Paul Reason Plzeňský Prazdroj Hana Samešová SPAR Česká obchodní společnost Pivní svět CÍLE NAVÝŠENÍ RŮSTU CELÉ KATEGORIE PIV ZVÝŠENÍ

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Ekologická stopa. Města, obce, regionu nebo veřejné instituce VIKTOR TŘEBICKÝ JOSEF NOVÁK. Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Ekologická stopa. Města, obce, regionu nebo veřejné instituce VIKTOR TŘEBICKÝ JOSEF NOVÁK. Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Ekologická stopa Města, obce, regionu nebo veřejné instituce VIKTOR TŘEBICKÝ JOSEF NOVÁK Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Za vším, co člověk potřebuje k životu, je kus země. Ale jaké země a jak velký kus?

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více