Czech-Asian Business Forum 4 th Edition

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Czech-Asian Business Forum 4 th Edition"

Transkript

1 Czech-Asian Business Forum 4 th Edition Connecting Czech and Asian Business Leaders Česko-asijské obchodní fórum 4. ročník Spojuje úspěšné od Čech až po Asii

2

3 Program 4. ročníku Česko-asijského fóra: Budoucnost v infrastruktuře. Trvale udržitelný rozvoj. 1. březen ranní sekce: Česká republika: partner pro budování infrastruktury a udržitelný rozvoj registrace, pracovní snídaně práce u prezentačních stolů, bilaterální jednání 9.00 Slavnostní zahájení, úvodní slovo organizátorů a patronů 9.15 Udržitelný rozvoj projev J.E. ministra životního prostředí České republiky pana Jana Dusíka 9.30 Česko-asijské vztahy projev J.E. náměstka ministra průmyslu a obchodu České republiky pana Milana Hovorky 9.45 Prezentace organizace Czechinvest Prezentace České exportní banky Prezentace České zemědělské univerzity Presentace Řízení letového provozu coffee break 2. ranní sekce: Představení Asie v jejích mnoha barvách české podnikatelské komunitě Prezentace účastnících se asijských států na následující témata 1) Hlavní příležitosti pro spolupráci na poli infrastruktury 2) Environmentální výzvy a související možnosti spolupráce 3) Vládní opatření na podporu mezinárodní spolupráce jako podpora odvracení dopadů hospodářské krize Pracovní bufetový oběd 1. Odpolední sekce: Panelová diskuse: Zaostřeno na Indii. Příběh růstu. Za účasti Federace exportních organizací Indie a J.E. velvyslance Indie v ČR, pana Srivastavy, zástupce firmy Avia Ashok Leyland a dalších firem Zaostřeno na Koreu. Korea - nechte se inspirovat. Za účasti vedení Zvláštní provincie Yogyakarta a provincie Severní Sulawesi. Projekt výstavby nového letiště v Yogyakartě. Projekty směřující k udržitelnému rozvoji v Indonésii Zaostřeno na Koreu. Strategie zeleného růstu. Zóny volného obchodu. Strategie zeleného růstu. Zóny volného obchodu. Připraveno Korea Associates Business Consultancy. Za účasti zástupců firem Feme, Forta, Linet, Kotra, Highel a ECP. 2. Odpolední sekce: Workshop: NETWORKING bilaterální jednání českých a asijských firem Recepce Residence of J.E. primátora hl. Města Prahy pana Pavla Béma Programme of the 4 th Czech Asian Forum: Future of Infrastructure. Sustainable Development. March 1, 2010 Morning Session 1: Czech Republic: Partner for Infrastructure Projects and Sustainable Development Registration, Networking Breakfast work at presentation tables, bilateral talks 9.00 Ceremonial Opening, welcome speech of organizers 9.15 Sustainable Development speech of H.E. Minister of Environment of the Czech Republic Mr. Jan Dusík 9.30 Czech Asian Relations speech of H.E. Deputy Minister of Industry and Trade of the Czech Republic Mr. Milan Hovorka 9.45 Presentation of Czechinvest Presentation of Czech Export Bank Presentation of Czech Agricultural University Presentation of Air Navigation Services coffee break Morning Session 2: Presenting Many Colours of Asia to Czech Business Community Presentations of participating Asian States on the following issues: 1) Main opportunities for cooperation in the area of infrastructure development 2) Environmental challenges and related areas open for cooperation 3) measures perceived by their governments to support international cooperation as means to fight the economic crisis Business Buffet Lunch Afternoon Session 1: Panel Discussions: Focus on India. The growth story. With the presence of Federation of Export Organizations of India, H.E. Ambassador of India Mr. Srivastava, representatives of AVIA and other companies Focus on Indonesia. Infrastructure opportunities. With the presence of leaders of Special Province of Yogyakarta and of Province of North Sulawesi. Project of construction of new airport in Yogyakarta. Projects for sustainable development in Indonesia Focus on Korea. Korea Be Inspired. Green Growth Law. Free Economic Zones. Prepared by Korea Associates Business Consultancy. With the presence of representatives of Feme, Forta, Linet, Kotra, Highel and ECP. Afternoon Session 2: Workshop: NETWORKING SESSION Bilateral talks of Czech and Asian Business Delegates Reception Residence of H.E. Mr. Pavel Bém, the Mayor of City of Prague 4. ročník Česko-asijské odchodní fórum 4 th Edition of Czech-Asian Business Forum Spojuje úspěšné od Čech až po Asii. Connecting Czech and Asian Business Leaders

4

5

6 Vážené dámy a pánové, vážení účastníci Česko-asijského fóra, je mi velkým potěšením, že Vás mohu pozdravit u příležitosti konání již 4. ročníku tohoto významného diskusního fóra týkajícího se našeho společného zájmu - rozvíjení vztahů vzájemně prospěšné spolupráce mezi Českou republikou a státy Asie. V průběhu posledního desetiletí se Asie stává stále významnějším hráčem na poli světové ekonomiky. Její rychlý hospodářský růst spočívající v důsledném makroekonomickém řízení a rozsáhlých strukturálních reformách zvýšil podíl asijských zemí na globální ekonomice na jednu třetinu a zároveň pomohl z chudoby milionům lidí. Síla asijské ekonomiky napomohla vzdorovat globální finanční krizi. Dnes tento region hraje důležitou roli v rámci obnovení růstu celosvětového hospodářství. Je třeba, aby oživení globálního hospodářství bylo spojeno s udržitelným rozvojem. Jsem proto velice rád, že část letošního programu Česko-asijského fóra je zaměřena na toto téma a na environmentální problematiku. V dnešní době si tyto aspekty nemůžeme dovolit ignorovat, neboť dle mého názoru představují jeden ze základních prvků účinné reakce na vzniklou celosvětovou hospodářskou a finanční krizi. Jsem přesvědčen, že účinná ochrana životního prostředí a řešení ekonomické krize nejsou v rozporu, ale vzájemně na sobě závisí. Koncepce zeleného růstu je toho důkazem. Řada asijských zemí je příkladem, jak realizace tohoto konceptu může napomoci překonání ekonomické krize, zajištění nových pracovních míst a zlepšení stavu životního prostředí. Průmysl by se měl proto snažit hledat ekonomické oživení v modernizaci, efektivnějším využití energií a materiálů a vyvíjení nových technologií. Oblast energetiky je pak z dlouhodobého hlediska významné směřovat k většímu podílu obnovitelných zdrojů energie. Tento trend bude odrážet nejen snižující se potenciál doposud známých zdrojů fosilních paliv, ale především vývoj ekonomiky pod vlivem technologického vývoje směrem k větší účinnosti využívání a úsporám materiálových a energetických zdrojů, k zohlednění právně závazných nebo dobrovolných závazků týkajících se snižování emisí skleníkových plynů. Rozvoj sektoru obnovitelných zdrojů energie stimuluje i růst ekonomiky a vytváření nových pracovních příležitostí, snižuje závislost na dovozech energetických zdrojů a může tak posilovat energetickou bezpečnost. Je zřejmé, že asijské země budou hrát stále důležitější roli ve vedení světového hospodářství na nové, post-krizové, udržitelnější cestě k růstu. Samy se však budou nuceny přizpůsobit mnohým výzvám, spojeným například s udržitelným využíváním přírodních zdrojů a ochranou životního prostředí. Degradace nejen asijského, ale i globálního životního prostředí jde již dnes významnou měrou na vrub asijskému hospodářství. Tento negativní trend se nadále zrychluje, proto je třeba více začlenit environmentální hlediska do hospodářských politik asijských zemí. V této souvislosti je důležité si uvědomit, že Česká republika má z období transformace, ale i z dnešní doby bohaté zkušenosti s řešením specifických environmentálních problémů, se kterými se nyní potýká řada asijských zemí. V mnoha případech tak mohou český podnikatelský sektor, čeští odborníci a české environmentální technologie využít svou komparativní výhodu a nabídnout své zkušenosti a know-how pro uplatnění při spolupráci s partnery v Asii. Převzetí záštity nad 4. ročníkem Česko-asijského fóra je pro mě ctí, neboť věřím, že udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí jsou dostatečně nosnými tématy pro další rozvoj česko-asijských vztahů. Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vašem jednání. Jan Dusík ministr životního prostředí a výkonný místopředseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj Dear ladies and gentlemen, Distinguished participants of the Czech Asian Forum, It is my great pleasure to have the opportunity to address you at the occasion of holding already the 4th edition of this important forum focusing on our common interest to develop mutually beneficial cooperation between the Czech Republic and the countries of Asia. Throughout the last decade, the importance of Asia in the field of world economy has been growing. Its fast economic rise resulting from profound macroeconomic control and extensive structural reforms increased the share of Asian countries on the global economy to reach 1/3 of the total and at the same time it helped millions of people to escape poverty. The strength of the Asian economy has helped to fight the global financial crisis. Today, the region plays an important role within the renewal of growth of the world economy. It is necessary to relate the revitalization of global economy to sustainable development. Therefore, I am very happy that part of this year s Czech Asian Forum agenda is devoted to this topic and to environmental issues. We cannot dare to ignore these aspects nowadays as I do believe that they represent one of basic elements of efficient reaction to the existing world economic and financial crisis. I am convinced that effective protection of the environment and solution of the economic crisis are not contradicting one another, rather they have an impact on one another. The concept of the green growth is a clear proof of that. Number of Asian countries show the implementation of this concept helps to overcome the economic crisis, to ensure new employments and to improve the status of environment. The industry should strive to search economic revitalization in modernization, more efficient use of energy and other resources as well as in development of new technologies. The area of energy generation should then lead to higher share of using renewable sources in the long term. This trend shall reflect not only the falling potential of so far known fossil fuels, but mainly the knowledge-based economic development leading to higher efficiency and thus to savings of material and energy resources and better obeisance of legally binding as well as voluntary obligations related to lowering emissions of the greenhouse gases. Development of the renewable energy resources segment stimulates the economic growth and rise of employment opportunities, lowers the dependence on the import of energy, and therefore supports the energy safety. It is clear that the role of Asian countries in leading the world economy on its new, post-crisis way to sustainable growth shall be more and more important. They themselves, however, will have to react to many challenges related to sustainable exploitation of the natural resources and protection of environment. Degradation of not only Asian, but global environment is already today linked to Asian economic activities. This negative trend keeps growing, therefore, the environmental issues will have to be incorporated more to the individual economic strategies of the Asian countries. In connection to the above, it is important to realize that ever since its transformation period, the Czech Republic has great experience of dealing with many specific environmental issues that are nowadays experienced by number of Asian countries. In many cases, Czech business sector, Czech experts and holders of Czech environmental technologies can take advantage of their comparative advantage and offer their experience and know-how for cooperation with partners in Asia. Providing my patronage to the 4th Edition of Czech Asian Forum is an honour for me as I do believe that sustainable development and protection of environment are competent topics for further development of Czech Asian relations. I wish you a lot of success in your proceedings. Jan Dusík Minister of Environment and Executive Vice Chairman of Council of Government for Sustainable Development Česko-asijské fórum. Spojuje úspěšné od Čech až po Asii. Czech-Asian Forum. Connecting Czech and Asian Business Leaders.

7

8 Milí přátelé, Jsem rád, že Vás mohu pozdravit již počtvrté u příležitosti konání Česko-asijského fóra, které je již tradiční akcí pořádanou v Praze s podporou Hospodářské komory České republiky. Před příchodem hospodářské krize vykazovaly asijské země výrazný hospodářský růst, který našim podnikatelům skýtal zajímavé příležitosti v této tradiční destinaci českého exportu. Dokazuje to skutečnost, že obrat vzájemné obchodní výměny mezi Českou republikou a východoasijskými zeměmi se od počátku 90. let několikanásobně zvýšil. Některé asijské země vykazují výrazný hospodářský růst i nyní navzdory krizi, což je zvláště zajímavé a český korporátní sektor jistě učiní veškeré možné pokusy, aby této skutečnosti využil. Hospodářská komora České republiky aktivně pomáhá českým firmám vstupovat na nové trhy a za tímto účelem je v Asii velmi aktivní. V minulých letech jsme uspořádali podnikatelské mise mj. doprovázející české ústavní činitele do řady asijských zemí, např. Vietnamu, Indie, Hongkongu, Filipín, Mongolska či Singapuru a já věřím, že v tomto trendu budeme pokračovat i letos. Jsem přesvědčen, že český korporátní sektor má co nabídnout jak na sofistikovaných trzích nejrozvinutějších asijských zemí stejně jako v zemích, jež se rozvíjejí, kde je naším tradičním zaměřením infrastruktura. Věřím, že na tomto poli existuje celá řada příležitostí pro vzájemně užitečnou spolupráci. Vedle pořádání podnikatelských misí je Hospodářská komora České republiky zapojena do několika projektů v rámci programů podpory Evropské komise. Nejdůležitějším z nich byl Asia Invest zaměřený na organizaci kontaktních akcí pro podnikatele z různých oborů. Poslední z nich proběhla v červnu 2009 v Xianu, v Číně a byla zaměřena na stavebnictví a energeticky úsporné vytápění, což je zaměření zapadající i do letošní specializace tohoto fóra. Totéž lze říci i o dalším významném programu Evropské komise, projektu SWITCH, který navázal na Asia Invest a je zaměřen na životní prostředí. Nás všech se dotýkají stejné výzvy a měli bychom jistě udělat vše proto, abychom nalezli pro ně všechny efektivní řešení. Hospodářská komora České republiky společně se svými partnery připravuje řadu incomingových misí zahraničních obchodních delegací. V minulém týdnu jsme u nás přivítali podnikatele ze Srí Lanky. Doufám, že rok 2010 bude dalším úspěšným rokem poskytujícím nám řadu příležitostí k setkání, diskusi i spolupráci mezi Českou republikou a Asií, jichž je Česko-asijské fórum dobrým příkladem. Převzetí záštity nad touto akcí je pro mě ctí a věřím, že Vaše účast na Česko-asijském fóru bude pro Vaše podnikání cenným přínosem. Petr Kužel Prezident Hospodářské komory České republiky. Dear friends, I am glad to have the opportunity to greet you already for the fourth time at the occasion of holding Czech Asian Forum, being already a traditional event organized in Prague, Czech Republic with the support of Czech Chamber of Commerce. Prior to the economic crisis, the Asian countries indicated significant economic growth, which provided interesting opportunities that our businessmen took advantage of in this traditional destination of Czech export during the last few years. The fact that the mutual trade exchange between the Czech Republic and countries of East Asia grew significantly since the beginning of nineties is a clear proof of this. The current economic crisis is likely to affect the activities of Czech companies, but the decline in orders will have to be compensated and the territory of Asia, despite the slowdown in the economic growth, remains a territory with great business potential. Czech Chamber of Commerce is trying to assist Czech companies in exploring new markets, and for that reason it is also very active in Asia. In 2008, Czech Chamber of Commerce organized trade missions accompanying the official missions of government members to many countries of Asia, such as Vietnam, India etc.; last year, we visited Hong Kong, Philippines and Singapore, and I hope we will continue in this trend even this year. I am convinced the Czech corporate sector has what to offer even in such sophisticated markets like the ones of most developed Asian countries, as well as in the developing countries, where our main focus is traditionally infrastructure. We believe there are many opportunities that could be taken forward for mutual interest. Besides organizing the business missions, the Czech Chamber of Commerce has participated in several projects belonging to the support programmes of European Commission. Asia Invest is one of the most important ones; the project focused on organizing contact events for businessmen from various fields. The last was held in June 2009 in Xian, China, and focused on construction and energy-saving heating systems, which is a focus very much in line with this year s focus of this Forum. Same can be said for another important programme of the European Commission - the SWITCH project, the follower of Asia Invest directed at environment. We all are touched by same challenges and we all should use all means possible to seek efficient answers to them. Czech Chamber of Commerce together with its partners also prepares many incoming missions of foreign business delegations to the Czech Republic. Last week we welcomed visitors from Sri Lanka. I hope that the year of 2010 will be another successful year giving us many opportunities to meet, discuss and cooperate between the Czech Republic and Asia, Czech Asian Forum being a good example of that. It is my honour to provide my patronage to this event and I believe that your participation at this Forum shall be of a great benefit to your business activities. Petr Kužel President of Czech Chamber of Commerce. Česko-asijské fórum. Spojuje úspěšné od Čech až po Asii. Czech-Asian Forum. Connecting Czech and Asian Business Leaders.

9

10 Vážení kolegové, drazí přátelé, S velkou radostí využívám této možnosti srdečně a upřímně Vás pozdravit na prahu dalšího ročníku Česko-asijského fóra. Je to již počtvrté v řadě, za což Vám v první řadě patří velký dík, protože to jsou právě Vaše impulsy, Vaše podpora a Váš zájem o spolupráci, které naší iniciativě umožnily oslavit ve Vaší společnosti 4. Narozeniny a založit tak něco, co naši patroni již nazývají tradicí. S přibývajícím věkem nám jako organizátorům rostou zkušenosti a s nimi by ruku v ruce měla přicházet i rostoucí míra odpovědnosti. Letošní ročník je tak zejména o odpovědnosti. Odpovědnosti nás všech za své firmy, za jejich úspěch či neúspěch, za poselství, která svojí činností posíláme světu, i za správné využití příležitostí, které nám dnešní turbulentní doba přináší s často výraznější dynamikou, než jsme byli zvyklí. V loňském roce jsme na Česko-asijském fóru hovořili o krizi a vcelku hrdinně diskutovali o tom, jak s ní bojujeme. Pravda je však taková, že jsme ji v dané chvíli ještě téměř nepociťovali. Letos jsme o rok starší a mnozí o řadu palčivějších zkušeností bohatší. Proto je letošní ročník právě o té odpovědnosti, jež by měla determinovat většinu dlouhodobých rozhodnutí týkajících se strategie rozvoje všech našich činností, k nimž právě v dnešní době musíme přistupovat. V širší míře se věnujeme tématům dopadu hospodářské činnosti na svět, v němž žijeme, a možnostem, jak tyto dopady ovlivňovat tak, abychom sobě i budoucím generacím vytvářeli skutečný, nikoliv iluzorní blahobyt. Nejsme jistě nijak osamoceni ve snaze hledat odpovědi na otázky, které finanční krize obnažila v jejich naprosté nahotě a které se dotýkají vytváření hodnotového systému, jež by měl potenciál obstát dnes, zítra i pozítří. Udržitelný rozvoj se týká nás všech od Čech až po Asii a jelikož my v něm na poli česko-asijské spolupráce vidíme obrovskou příležitost, snažili jsme se letošní program Česko-asijského fóra koncipovat tak, aby Vám přinesl inspiraci např. v tom, kde nové příležitosti dále hledat a jak k nim přistupovat, jak tvořit a jak budovat proto ono zaměření na infrastrukturu. Pevně věřím, že se nám to alespoň částečně povedlo. Za poslední rok jsme se poradensky podíleli na několika zajímavých projektech v různých asijských zemích, a měli tak možnost poznat je zblízka. Příležitosti, které asijský kontinent ve své pestrosti nabízí, jsou pro české firmy skutečně nedozírné. Některé z nich se Vám snažíme v rámci letošního ročníků představit v panelové diskusi. Jako Vy všichni, pro něž je Asie srdcová záležitost a pracujete tam již roky, víme, že pro všechno existuje správný čas. Spěchat znamená v řadě případů neuspět. Cesta k úspěchu je pozvolná, ale pokud nechybujeme, je jistá. Přeji Vám hodně energie, trpělivosti, dílčích úspěchů a štěstí, abyste k těm velkým úspěchům vždycky došli nejen v Čechách a nejen v Asii. A aby na konci každé cesty byl vždy nový začátek. Eva Rybková Ředitelka Image Conference and Consulting s.r.o. Zakladatelka a pořadatelka Česko-asijského fóra Dear colleagues and friends, I am happy to pass on my sincere greetings at the occasion of opening new edition of Czech Asian Forum. This year it is already fourth time in a row, and I wish to thank you for that, as it is mainly due to your impulses, your support and your interest in cooperation that enabled this initiative to live up to celebrate its 4th birthday and found something that is being called a tradition by our patrons. With the growing age we as the organizers become more experienced and any experience should result in growing responsibility. Therefore, this year s edition focuses mainly on the responsibility. Responsibility of us all for our companies, their success or failure and message we pass on via our activities, even for the right use of the opportunities that come to us rather dynamically in today s turbulent world. During the last edition of Czech Asian Forum, we were speaking about the crisis and we were rather bravely discussing how we were fighting it. However, most of us were fortunate not to feel the crisis yet at that point. This year, we are a year older and many of us have already gone through a bitter experience of how the real crisis feels. Therefore, this year s edition is about the responsibility that should determine most of long-term decisions related to the strategy of all our activities that we are to take. We pay more attention to topics related to the impact of the economic activity on the world we live in, and to alternatives to influence them in order to create real prosperity for the generations to come. We are far from being alone in the attempts to seek answers for questions uncovered by the crisis in its full bareness, related to formation of new values capable of standing today, tomorrow and after tomorrow. Sustainable development concerns us all both in the Czech Republic as well as in Asia and as we view it as a major opportunity for Czech Asian cooperation, we tried to form the agenda of this year s Czech Asian Forum so that it shall bring you inspiration where to seek the new opportunities, how to approach them and develop; this is how the focus on infrastructure came about. We do hope to be successful in this attempt. Last year, we participated on several interesting projects in various Asian countries and had the possibility to sense them closer. Opportunities represented by the many colours of Asia to Czech corporate sector are never ending. Some of them shall be presented to you in this year s panel discussion. Same as all of you who have been touched by Asia and for that work there for years, we know that there is right time for everything. To hurry equals to lose in many cases. The path to success is slow, but if we keep going straight, it leads to the goals. I wish you a lot of energy, patience, interim accomplishments and luck helping you to always reach the main goals in the Czech Republic as well as in Asia. I also wish that you find a new beginning at each end. Eva Rybková CEO Image Conference and Consulting s.r.o. Founder and organizer of Czech Asian Forum Česko-asijské fórum. Spojuje úspěšné od Čech až po Asii. Czech-Asian Forum. Connecting Czech and Asian Business Leaders.

11 BUILDING BRIDGES Stavíme s Vámi mosty, které Vás do cíle dovedou dříve. Helping You in Building Bridges to Reach Your Goals Faster. PORADENSTVÍ CONSULTING Poradenské projekty připravujeme v různých jazycích na klíč s těmito specializacemi: Interkulturální management Řízení změny Strategický management Vyjednávání v obchodě Corporate Identity Design Komunikační dovednosti v mezinárodním obchodě Průzkum trhu a analytické nástroje pro obchod a podnikání Vedení týmů na dálku, vedení rozptýlených týmů Consulting projects are provided in various languages in the following areas: Intercultural Management Change Management Strategic Management Negotiation in business and trade Corporate Identity Design Communication Skills for International Trade Market Research and Analytic Tools for Business Management of Spread-Out teams, Virtual Management VZDĚLÁVÁNÍ Školení a kurzy především pro korporátní klienty nabízíme s tímto zaměřením: Interkulturální management Marketing Corporate Identity Design Management Komunikace DESIGN PROJEKTŮ A INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ Nabízíme: Vypracování vstupních analýz, především tržních, v ČR a v zahraničí Vypracování studií proveditelnosti Zpracování projektů financování včetně designu ideálního modelu Vytipování investorů / poskytovatelů cizích zdrojů, jejich oslovení a součinnost v jednání Asistence při výběru realizačních partnerů PRŮZKUMY A ANALÝZY Provádíme průzkumy teritoriálně i komoditně určených trhů, analýzy proveditelnosti projektů, analýzy rizik apod. Výstup pro klienta zahrnuje: identifikaci metod zvolených pro daný průzkum identifikaci analytických nástrojů kategorizaci získaných dat vyhodnocení zjištění dle jednotlivých analytických nástrojů návod pro práci se získanými daty BUSINESS - MATCHING Poskytujeme službu vyhledávání: dodavatelů zákazníků zájemců o společný podnik finančních investorů přímých investorů tichých společníků FULL SERVICE V OBLASTI KONFERENCÍ A INCENTIVNÍ TURISTIKY TRAINING AND EDUCATION Training programs customized to corporate clients focus mainly on: Intercultural Management Marketing Corporate Identity Design Management Communication PROJECT DESIGN /OUTLOOK OF INVESTMENT OPPORTUNITIES We offer Elaboration of initial analysis Elaboration of feasibility studies Projects of financing / Fitting the best financial instruments Suggesting investors / providers of external financing, initial negotiation Assistance in finding contractors for project implementation RESEARCH AND ANALYSIS We carry out market research of various territorial and commodity markets, feasibility studies, risk analysis etc. The outcome for the client includes: identification of the selected methods identification of the selected analytic tools categorization of the gathered data data evaluation in accordance with the methods used how to use the report and its outcomes BUSINESS - MATCHING We can search you: suppliers customers partners for joint-venture financial investors direct investors tacit partners FULL SERVICE IN CONFERENCE ORGANIZING AND INCENTIVE TRAVEL > > > > > > Corporate Identity Design Marketing Reklama Tvorba webových prezentací Tvorba prezentačních filmů Tvorba animací Image Conference & Consulting Ltd. Tel.: , Fax: , GSM:

12 ARMÉNIE Oficiální název: Arménská republika Hlavní město: Jerevan Rozloha: km 2 Počet obyvatel: Oficiální jazyk: Arménština Státní zřízení: republika Hlavní náboženství: Arménská ortodoxní církev 94% Čas: SEČ +2 Měna: Dram (AMD) Economy-overview: After several years of double-digit economic growth, Armenia is facing a severe economic recession with GDP declining at least 15% in 2009, despite large loans from multilateral institutions. Sharp declines in the construction sector and workers remittances, particularly from Russia, are the main reasons for the downturn. Under the old Soviet central planning system, Armenia developed a modern industrial sector, supplying machine tools, textiles, and other manufactured goods to sister republics, in exchange for raw materials and energy. Armenia has since switched to small-scale agriculture and away from the large agroindustrial complexes of the Soviet era. Armenia has managed to reduce poverty, slash inflation, stabilize its currency, and privatize most small- and medium-sized enterprises. Since the breakup of the Soviet Union in 1991, Armenia had made progress in implementing some economic reforms, including privatization, price reforms, and prudent fiscal policies, but geographic isolation, a narrow export base, and pervasive monopolies in important business sectors have made Armenia particularly vulnerable to the sharp deterioration in the global economy and the economic downturn in Russia. The conflict with Azerbaijan over the ethnic Armenian-dominated region of Nagorno-Karabakh contributed to a severe economic decline in the early 1990s and Armenia s borders with Turkey and Azerbaijan remain closed. Armenia is particulary dependent on Russian commercial and governmental support and most key Armenian infrastructure is Russian-owned and/or managed, especially in the energy sector. The electricity distribution system was privatized in 2002 and bought by Russia s RAO-UES in Construction of a pipeline to deliver natural gas from Iran to Armenia was completed in December 2008 but though it is unlikely significant quantities of gas will flow through it until the Yerevan Thermal Power Plant renovation is completed in Armenia has some mineral deposits (copper, gold, bauxite). Pig iron, unwrought copper, and other nonferrous metals are Armenia s highest valued exports. Armenia s severe trade imbalance has been offset somewhat by international aid, remittances from Armenians working abroad, and foreign direct investment. Armenia joined the WTO in January The government made some improvements in tax and customs administration in recent years, but anti-corruption measures have been ineffective and the current economic downturn has led to a sharp drop in tax revenue and forced the government to accept large loan packages from Russia, the IMF, and other international financial institutions. Armenia will need to pursue additional economic reforms in order to regain economic growth and improve economic competitiveness and employment opportunities, especially given its economic isolation from two of its nearest neighbors, Turkey and Azerbaijan Source: The World Factbook Embassy of Armenia in Austria Hadikgasse 28, A-1140 Vienna Telefon Fax Vedoucí úřadu J.E. p. Ashot HOVAKIMIAN Embassy of the Czech Republic in Georgia Embassy of the Czech Republic, Chavchavadze Ave., 37-block VI, Tbilisi 0162 Telefon 00995/32/ , sekretariát-32/916743, konzul-32/ Fax 00995/32/ Vedoucí úřadu Mgr. Ivan JESTŘÁB Česko-asijské fórum. Spojuje úspěšné od Čech až po Asii. Czech-Asian Forum. Connecting Czech and Asian Business Leaders.

13

14 ÁZERBAJDŽÁN Oficiální název: Ázerbájdžánská republika Hlavní město: Baku Rozloha: km 2 Počet obyvatel: (r. 2004) Oficiální jazyk: Ázerbájdžánština Státní zřízení: republika Hlavní náboženství: Islám - 93,4 % (75 % Muslimů jsou Šíité, 25 % Sunnité hanifitského rítu), ruské pravoslaví 2,5 %, arménské pravoslaví 2,3 % Čas: SEČ +2 Měna: Ázerbájdžánský manat Economy-overview: Azerbaijan s high economic growth during was attributable to large and growing oil exports, but some non-export sectors also featured double-digit growth, spurred by growth in the construction, banking, and real estate sectors. In 2009, economic growth dropped back to around 3% as oil prices moderated and growth in the construction sector cooled. The current global economic slowdown presents some challenges for the Azerbaijani economy as oil prices remain below their recent highs in mid-2008, highlighting Azerbaijan s reliance on energy exports and the ongoing difficulty diversifying its economy. In 2009 the government increasinly relied on financial transfers from the State Oil Fund to bridge its budget shortfalls. Azerbaijan s oil production has increased dramatically since 1997, when Azerbaijan signed the first production-sharing arrangement (PSA) with the Azerbaijan International Operating Company. Oil exports through the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline remain the main economic driver while efforts to boost Azerbaijan s gas production are underway. However, Baku has made only limited progress on instituting market-based economic reforms, and pervasive public and private sector corruption remain a drag on long-term growth, partularly in non-energy sectors. Several other obstacles impede Azerbaijan s economic progress: the need for stepped up foreign investment in the non-energy sector and the continuing conflict with Armenia over the Nagorno-Karabakh region. Trade with Russia and the other former Soviet republics is declining in importance, while trade is building with Turkey and the nations of Europe. Long-term prospects will depend on world oil prices, the location of new oil and gas pipelines in the region, and Azerbaijan s ability to manage its energy wealth to promote sustainable growth in non-energy sectors of the economy and spur employment. Embassy of Azerbaian of the Czech Republic Na Míčánce 32, Praha 6 - Hanspaulka Telefon Fax Vedoucí úřadu J.E. p. Tahir TAGHIZADE Embassy of the Czech Republic in Georgia Embassy of the Czech Republic, Chavchavadze Ave., 37-block VI, Tbilisi 0162 Telefon 00995/32/ , sekretariát-32/916743, konzul-32/ Fax 00995/32/ Vedoucí úřadu Mgr. Ivan JESTŘÁB Source: The World Factbook Česko-asijské fórum. Spojuje úspěšné od Čech až po Asii. Czech-Asian Forum. Connecting Czech and Asian Business Leaders.

15 ELDIS Pardubice Company Profile ELDIS company Ltd. was established in July 1991 with the aim to ensure complex solution of challenging requirements of customers in the air traffic control and air defence area. Services Provided to Customers by the ELDIS Pardubice, s.r.o. Company Main activities of the ELDIS Pardubice, s.r.o. occur in the area of the air traffic control systems. Products and provided services are an integral part of following systems: new radars development and production modernisation of current radars, outfitting centres of the air traffic control, outfitting control air defence centres, outfitting airport control towers, training simulators. ELDIS Pardubice, s.r.o. ensures complex solution of a customer requirements from the hardware and software outfitting point of view. The company performs a problem analysis, realisation study, project control, development of circuits and software, electrical and mechanical design solution, and functional tests. The company ensures manufacture, deliveries including full installation and commissioning, warranty and after-warranty service. Services provided by the ELDIS Pardubice, s.r.o. involve: electronic system projects planning, development and manufacture of electronic circuits, development and manufacture of microwave circuits, software development, electrical and mechanical structures, assembly and service of delivered equipment, electroplating Control System and Quality Inspection ELDIS Pardubice, s.r.o. pay permanent attention to the quality of products during their entire service life. Quality of applied materials, components, inputs, technologies, and final products is ensured by a series of tests and checks. It is based on the updated quality system ISO 9001:2001. Continuous and output inspections and acceptance tests of the equipment installations occur attended by the customer representative. The company holds the Approval certificate to produce aviation ground aids L-P2-06/1 issued by the Civil Aviation Authority of the Czech Republic, and certificates of MoD authorising the company for the development, projecting, manufacture, maintenance, repairs, modifications and design changes of military airport ground radar equipment. In addition, since 2005, the company holds a certificate of the quality system conformance with requirements of ČOS (AQAP 2110) regarding the development, manufacture, service and repair of electronic machines, instruments and electronic equipment in the area of radar and ground-based air security equipment. The conformance certificate ČSN EN ISO 9001:2001 validity was prolonged for next 3 years by means of the recertification audit of the CSQ-CERT company in December Activity Areas Realized projects contain following subsystems of the ELDIS Pardubice company: new secondary and primary radars radar data displaying systems, signal processors for processing and digitizing of radar signals, microwave parts and subsystems, solid-state transmitters and receivers for radars, antenna systems, radar data logging and recording systems, multichannel digital equipment for voice communication recording, remote control and monitoring systems, radar data converters, unified time distribution systems. Technology of ELDIS Company Development and manufacture of electronic circuits Electronic systems based on industrial computers comprising special components Application of technologies: > Programmable logic circuits (PLC) > Programmable logic arrays (PLA) > Digital signal processors (DSP) Development and manufacture of microwave circuits MSSR antennas design and production MSSR radar interrogators design and production Primary surveillance radar design and production Primary radar antenna parts design and production Precision approach radar design and production Solid-state transmitters design and production Low-noise RF receivers IF receivers Passive strip line and micro-strip line circuits Waveguide parts Software development Operating systems: LINUX Software subsystems > RDE Radar Data Extractor > RDD Radar Data Display > RDP Radar Data Processor > FDP Flight Data Processor > Logging system Electrical and mechanical structures EXAMPLES of NEW Radars and ATC systems All products are suitable ALSO for tropic and subtropical climatic conditions! RL 2000 Latest generation of ELDIS primary surveillance radars for Terminal Approach Control Application. The RL-2000 design is benefiting from the long time experience on several civilian and military radar types. The radar meets or exceeds ICAO and EUROCONTROL recommendations and standards. The RL-2000 features fully solidstate highly modular configuration, fail-safe system and low life cycle cost. This radar is possible of collocation with ELDIS MSSR-1 radar. MSSR Radar Monopulse Secondary Surveillance Radar developed by company ELDIS is fully modular, meets ICAO standard and is delivered in basic configuration, extendable for S-mode function. Basic configuration of the autonomous secondary radar fully comply with standard MARK X and allows extension according to increasing needs of the customer. Individual modules of the equipment can be used either in new or in older SSR systems.

16 ČÍNA Oficiální název: Čínská lidová republika Hlavní město: Peking Rozloha: km 2 Počet obyvatel: Oficiální jazyk: Čínština Státní zřízení: republika Hlavní náboženství: Buddhismus, Taoismus, Islám, Křesťanství Čas: SEČ +7 Měna: yuan (CNY) Economy - overview: China s economy during the past 30 years has changed from a centrally planned system that was largely closed to international trade to a more market-oriented economy that has a rapidly growing private sector and is a major player in the global economy. Reforms started in the late 1970s with the phasing out of collectivized agriculture, and expanded to include the gradual liberalization of prices, fiscal decentralization, increased autonomy for state enterprises, the foundation of a diversified banking system, the development of stock markets, the rapid growth of the non-state sector, and the opening to foreign trade and investment. Annual inflows of foreign direct investment rose to nearly $108 billion in China has generally implemented reforms in a gradualist or piecemeal fashion. In recent years, China has re-invigorated its support for leading state-owned enterprises in sectors it considers important to economic security, explicitly looking to foster globally competitive national champions. After keeping its currency tightly linked to the US dollar for years, China in July 2005 revalued its currency by 2.1% against the US dollar and moved to an exchange rate system that references a basket of currencies. Cumulative appreciation of the renminbi against the US dollar since the end of the dollar peg was more than 20% by late 2008, but the exchange rate has changed little since the onset of the global financial crisis. The restructuring of the economy and resulting efficiency gains have contributed to a more than tenfold increase in GDP since Measured on a purchasing power parity (PPP) basis that adjusts for price differences, China in 2009 stood as the second-largest economy in the world after the US, although in per capita terms the country is still lower middle-income. The Chinese government faces numerous economic development challenges, including: (a) strengthening its social safety net, including pension and health system reform, to counteract a high domestic savings rate and correspondingly low domestic demand; (b) sustaining adequate job growth for tens of millions of migrants, new entrants to the work force, and workers laid off from state-owned enterprises deemed not worth saving; (c) reducing corruption and other economic crimes; and (d) containing environmental damage and social strife related to the economy s rapid transformation. Economic development has been more rapid in coastal provinces than in the interior, and approximately 200 million rural laborers and their dependents have relocated to urban areas to find work - in recent years many have returned to their villages. One demographic consequence of the one child policy is that China is now one of the most rapidly aging countries in the world. Deterioration in the environment - notably air pollution, soil erosion, and the steady fall of the water table, especially in the north - is another long-term problem. China continues to lose arable land because of erosion and economic development. In 2006, China announced that by 2010 it would decrease energy intensity 20% from 2005 levels. In 2009, China announced that by 2020 it would reduce carbon intensity 40% from 2005 levels. The Chinese government seeks to add energy production capacity from sources other than coal and oil, and is focusing on nuclear energy development. Throughout 2009, the global economic downturn reduced foreign demand for Chinese exports for the first time in many years. The government vowed to continue reforming the economy and emphasized the need to increase domestic consumption in order to make China less dependent on foreign exports for GDP growth in the future. Source: The World Factbook Embassy of China in the Czech Republic Pelléova 18, Praha 6 - Bubeneč Telefon / Mo-Fri/ Fax Vedoucí úřadu J.E. pí. HUO Yuzhen Embassy of the Czech Republic in China 2 Ritan Lu, Jianguomenwai, Beijing Telefon / , sekretariát , KO , PO a , KU , ved. OEÚ , informatik/ radista ,14, hospodář Fax / , OEÚ-0086/10/ , KO-0086/10/ Vedoucí úřadu Ing. Libor SEČKA Česko-asijské fórum. Spojuje úspěšné od Čech až po Asii. Czech-Asian Forum. Connecting Czech and Asian Business Leaders.

17 GLOBAL WORLD TEXTILE GROUP vertical production of fabrics from all natural and synthetic fibers special treatments of fabrics (water/oil repellency, fire retardancy, protection against chemical contamination) garment packages for fashion industry and special target groups combat uniforms/parade uniforms/corporate wear fire fighting suits, chemical protection suits, textile membranes tel.: fax:

18 FILIPÍNY Oficiální název: Filipínská republika Hlavní město: Manila Rozloha: km 2 Počet obyvatel: Oficiální jazyk: Filipínština, Angličtina Státní zřízení: republika Hlavní náboženství: Římsko-katolické (84%) Čas: SEČ +7 Měna: filipínské peso (PHP) Economy - overview: The Philippines weathered the global recession better than its regional peers, due to lower dependence on exports and higher levels of domestic consumption, fueled by large remittances from four-to five-million overseas Filipino workers. Economic growth in the Philippines averaged 5% per year since 2001, when President MACAPAGAL-ARROYO took office. Despite this growth, poverty worsened during the term of MACAPAGAL-ARROYO, because of a high population growth rate and unequal distribution of income. MACAPAGAL-ARROYO averted a fiscal crisis by pushing for new revenue measures and, until recently, tightening expenditures. In recent years, declining fiscal deficits, tapering debt and debt service ratios, and increased spending on infrastructure and social services bolstered optimism over Philippine economic prospects. Nevertheless, the economy still faces several long term challenges. The Philippines must maintain the reform momentum in order to catch up with regional competitors, boost trade, improve employment opportunities, and alleviate poverty. High government spending to stimulate the economy has created a large budget gap that could limit the government s ability to address these issues. Embassy of Philippines in the Czech Republic Senovážné náměstí 8, Praha 1 Telefon , Fax Vedoucí úřadu J.E. pí. Regina Irene SARMIENTO Embassy of the Czech Republic in Philippines Rufino Pacific Tower, 30th floor, 6784 Ayala Avenue, Makati City, Manila Telefon 00632/ , , KO Fax 00632/ Vedoucí úřadu Josef Rychtar Source: The World Factbook Česko-asijské fórum. Spojuje úspěšné od Čech až po Asii. Czech-Asian Forum. Connecting Czech and Asian Business Leaders.

19 modernisation of trams supply of low-floor trams renovation of tram tracks supply of locomotives hospital construction supply of medical aid supply of biological waste treatment plants production of chemical products, dispersion adhesives, and car cosmetics power generation projects supply of cement plants managerial information systems I N E KO N G R O U P, A. S., U PRŮHONU 773/12, PRAHA 7, CZECH REPUBLIC PHONE: , FAX: ,

20 Česko-asijská obchodní spolupráce Země regionu Asie, Austrálie a Tichomoří (AAT) patří k významným obchodním partnerům České republiky. Obrat zahraničního obchodu ČR se zeměmi AAP do roku 2008 dynamicky narůstal a dosáhl ve vzájemném obchodu hodnoty 28,3 mld. USD. Vliv celosvětové ekonomické krize a její důsledky (zpomalení výroby a odbytu, nižší investiční činnost, menší poptávka po zboží a službách) se projevily v roce 2009, kdy došlo k poklesu vzájemného obchodu a to jak na straně českého vývozu, tak i dovozu na celkovou hodnotu 22,2 mld. USD. Vliv na tento vývoj měla i pozice amerického dolaru na světových trzích i vývoj kurzu dolaru k české koruně a společné evropské měně EUR. Hodnota vzájemného obchodu ČR - AAT tak zaznamenala propad ve výši 21,5 %. V korunovém vyjádření, vzhledem ke zpevnění pozice české měny vůči USD v průběhu roku 2009, bylo však snížení vzájemného obchodu v roce 2009 podstatně nižší a činilo pouze 12,2 % (obrat obchodu v roce 2008 činil 482,5 mld. Kč; v roce 2009 poklesl na 423,6 mld. Kč). Následující tabulka a graf uvádějí přehled obchodní výměny České republiky se zeměmi regionu AAT za léta : Obchodní výměna ČR se zeměmi regionu Asie, Austrálie a Tichomoří*, tis. USD Vývoz Dovoz Obrat Saldo USD Index USD Index USD Index USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Český úřad statistický * zahrnuje země regionu AAT bez asijských arabských zemí Region AAT tak představuje s podílem přes 10 % na obchodním obratu ČR s celým světem po Evropské unii jednoho z nejvýznamnějších obchodního partnerů ČR. Vcelku potěšitelná v tomto kontextu je skutečnost, že tempo růstu českého vývozu do zemí AAT má předpoklady v roce 2010 mít opět stoupající tendenci. Tento trend by tak navázal na vývoj vzájemného obchodu před rokem Výzvu pro české vývozce bude přitom představovat snaha o zajištění postupného snižování vysokého pasiva obchodní bilance ČR v zahraničním obchodě v této oblasti. Nejvýznamnějšími partnery České republiky v regionu AAT z hlediska celkového obratu zahraničního obchodu v roce 2008 byly: Čínská lidová republika, Japonsko, Turecko Jižní Korea, Thajské království, Tchajwan, Indie, Malajsie, Singapur, Austrálie, Indonésie a Vietnam. Zájmem České republiky nadále zůstává rozvoj i s ostatními státy regionu a prohloubení ekonomických vazeb. K tomu jsou na patřičných úrovních vytvářeny žádoucí podmínky pro rozvoj obchodu, včetně intenzifikace vzájemných obchodně-politických kontaktů a sjednávání bilaterální smluvní úpravy hospodářských vztahů v souladu se závazky ČR v rámci EU. Nemalou měrou se ČR rovněž podílí společně s ostatním členskými státy EU na formulaci připravovaných a projednávaných dohod o volném obchodu a dohod o partnerství a spolupráci. Z hlediska komoditní struktury figurovaly v roce 2009 v českém vývozu do AAT na prvních místech zejména stroje a dopravní zařízení, elektrická zařízení a výrobky energetického strojírenství, přístroje a elektronické součástky, kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat, stroje a strojní zařízení pro průmysl, dopravní prostředky a jejich díly, skleněné výrobky, výrobky ze železa a oceli. U dovozů z regionu AAT do ČR převažují elektrické a elektronické výrobky a jejich části, zařízení pro telekomunikaci, stroje a průmyslová zařízení, silniční vozidla, zařízení pro energetiku, železné a ocelové výrobky, foto-optika, chemikálie, obuv, přírodní kaučuk a výrobky z něho a textilní výrobky. V oblasti přímých zahraničních investic do ČR jsou nejaktivnější japonské, tchajwanské, jihokorejské a v poslední době i čínské firmy. V českém vývozu do regionu AAT mají i nadále perspektivu tradiční obory, například: energetická zařízení, dopravní prostředky a systémy, technologie pro ochranu životního prostředí, obráběcí, textilní a další stroje a průmyslová zařízení. Zvyšující se podíl zájmu zahraničních firem je v oblasti vývozu služeb (např. v oblasti bankovnictví a financí, informatiky a zpracování software), vyspělých technologií (včetně nano-, bioa zelených technologií) a v neposlední řadě i rostoucí aktivity českých firem při vývozu přímých investic. Zaměření zahraničně obchodní činnosti a její podpora ze strany státních orgánů ČR je součástí Exportní strategie České republiky pro období a bude i hlavní náplní nové Exportní strategie České republiky pro období , kterou již nyní připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Cílem tohoto strategického materiálu bude přispět k dalšímu růstu českého vývozu, a tím k dosažení vysokého tempa zvyšování hrubého domácího produktu, k růstu zaměstnanosti a makroekonomické rovnováhy České republiky jako člena Evropské unie. Oblasti rozvoje spolupráce se zeměmi asijského regionu bude, na základě velmi pozitivních výsledků z předcházejících let, v tomto materiálu věnována odpovídající pozornost. Česko-asijské fórum. Spojuje úspěšné od Čech až po Asii. Czech-Asian Forum. Connecting Czech and Asian Business Leaders.

1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum

1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum Stavíme s Vámi most mezi Evropou a Asií Come and Build the Bridge Connecting Europe and Asia With Us 1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum Stavíme s Vámi most mezi

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

E G A P. EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. EXPORT GUARANTEE AND INSURANCE CORPORATION

E G A P. EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. EXPORT GUARANTEE AND INSURANCE CORPORATION B E Z P E Č N Ě N A V R C H O L S E C U R E L Y T O T H E P E A K E G A P EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. EXPORT GUARANTEE AND INSURANCE CORPORATION V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera?

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera? 6/2007 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Stephen Timms interview / rozhovor How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report

Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report 2 0 1 0 4 8 12 16 18 22 24 46 50 54 76 78 80 84 90 90 Úvodní slovo předsedy představenstva Profil Společnosti Hodnoty Společnosti Hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie Sborník příspěvků z celostátního semináře Kroměříž 13. 15. května 2003 ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE Ing. Michal Hanačík Krajský úřad Zlín Vážené dámy, vážení

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Tourism in the Czech Republic in 2006/First Half of 2007 Česká republika Czech Republic Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a

Více

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 1 / 2008 ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Dcera a otec Daughter and father Josef Bazala ČD Cargo je zde! Nová

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

OBSAH / CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7

OBSAH / CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7 OBSAH / CONTENTS PŘEHLED ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI / OVERVIEW OF COMPANY ACTIVITIES 11 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI A HLAVNÍ

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY KAPITÁLOVÝ TRH LEASING FAKTORING AUDIT

BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY KAPITÁLOVÝ TRH LEASING FAKTORING AUDIT TOP 1.obal 12.5.06 1:39 PM Stránka 1 TOP finance PŘEHLED FINANČNÍHO A K APITÁLOVÉHO TRHU V Č R 2005 BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY KAPITÁLOVÝ TRH SAMOSTATNĚ

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

Innovation Company of the Zlín Region. Inovační f irma Zlínského kraje

Innovation Company of the Zlín Region. Inovační f irma Zlínského kraje 2010 Innovation Company of the Zlín Region Inovační f irma Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje Governor of the Zlín Region Vážení přátelé, Zlínský kraj vyhlašuje soutěž Inovační

Více