21 21 st international dental fair ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013 FINAL REPORT 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21 21 st international dental fair ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013 FINAL REPORT 2013"

Transkript

1 21 21 international dental fair ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013 FINAL REPORT 2013

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VELETRHU BASIC INFORMATION ABOUT THE FAIR NÁZEV Pragodent 2013 TITLE Pragodent 2013 ROČNÍK, PODTITUL 21. mezinárodní dentální veletrh EDITION, SUBTITLE 21 International Dental Fair DATUM KONÁNÍ DATE october 10-12, 2013 Manažer akce Ing. Marcela Benešová Event manager Ing. Marcela Benešová MÍSTO KONÁNÍ Průmyslový palác, Výaviště Praha - Holešovice PLACE indurial Palace, Prague Exhibition Grounds Celkový počet firem 721 Total number of 721 represented companies zaoupené země Česká republika; Aurálie; Belgie; Brazílie; Bulharsko; Čína; Dánsko; Finsko; Francie; irsko; Itálie; Izrael; Japonsko; Kanada; Korea; lichtenštejnsko; Luxembursko; Maďarsko; Malajsie; Mexiko; Německo; Nizozemí; Norsko; nový Zéland; Pakián; Polsko; Rakousko; rumunsko; Rusko; Slovenská republika; Slovinsko; Španělsko; Švédsko; Švýcarsko; taiwan; USA; Velká Británie Represented countries Czech Republic; Auralia; Belgium; Brazil; Bulgaria; China; Denmark; Finland; France; ireland; Italy; Israel; Japan; Canada; Korea; Lichtenein; Luxembourg; Hungary; Malaysia; Mexico; Germany; Netherlands; norway; New Zealand; Pakian; Poland; auria; Romania; Russia; Slovakia; Slovenia; Spain; Sweden; Switzerland; Taiwan; USA; UK VÝSTAVNÍ PLOCHA m 2 EXHIBITION AREA m 2 POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ NUMBER OF VISITORS PARTNEŘI PARTNERS MEDIÁLNÍ PARTNEŘI MEDIA PARTNERS v

3 Veletrh PRAGODENT si za roky své exience vybudoval poavení jediného komplexního veletrhu omatologie v České republice a al se neodmyslitelnou součáí omatologického trhu u nás. Na této ojedinělé akci, v rámci celé České republiky, se opět na jednom míě setkali odborníci z oblai omatologie. Tradiční renomovaný mezinárodní veletrh PRAGODENT si nenechalo ujít odborných návštěvníků. Nejpočetnější skupinu tvořili zubní lékaři a zubní technici, dentální hygieniky, zdravotní sery, nechyběly ani skupinové návštěvy udentů odborných zdravotnických škol. Letošním 21. ročníkem voupil Pragodent do třetí dekády své hiorie, je to tedy již zralý projekt v nejlepších letech. Veletrh se pyšnil vysokou účaí vyavovatelů, předavilo se přes 700 firem z 36 zemí a to na výavní ploše m 2 brutto plochy. Partnerem veletrhu PRAGODENT 2013 byla tradičně Asociace CZECHDENT, dále Komora zubních techniků ČR a Česká omatologická akademie. Všechny tyto subjekty společně s Inchebou Praha byly díky svým zkušenoem na poli praktickém i teoretickém zárukou vysoké odborné úrovně veletrhu. Obor omatologie se vyvíjí nejrychlejším tempem ve své hiorii. Rozvoj informačních technologií, digitalizace, náup nových materiálů, přírojů a poupů je velice rychlý a není snadné se v něm orientovat. A právě veletrhy jako PRAGODENT dávají návštěvníkům šanci udělat si na jednom míě přehled o aktuálním vývoji, možnoech a směrech. Společnoi sdružené v asociaci Czechdent a samozřejmě i další partneři veletrhu jsou připraveni pomáhat českým omatologům, zubním technikům a zubním hygienikám na ceě ke kvalitnější, efektivnější a pacienty oceňované omatologické péči, řekl MUDr. Pavel Smažík, předseda asociace Czechdent. Obor omatologie v naší zemi není v jednoduché situaci. Kde najít inspiraci a impuls do další práce? Právě proto je zde PRAGODENT. Ukázka toho nejlepšího ve světě omatologie. A vše pod jednou řechou s možnoí vybírat, srovnávat i objednávat za zvýhodněných podmínek. Letošní výava demonrovala a ukazovala směr, kterým se nalézá prosperita oboru omatologie. Smyslem tohoto veletrhu je být impulsem a nárojem ke změně. EU už opět roe i česká ekonomika vykazuje zřetelné známky oživení. Tak nač čekat? řekl Tomáš Košumberský z České omatologické akademie. Výavní proory byly zaplněny převratnými novinkami v oboru omatologie, který prožívá velký přerod. Tradiční technologie jsou na úupu, nové technologie si poupně razí svoji ceu do praxí. Abychom mohli držet krok s vývojem technologií a materiálů, musíme ale inveovat nemalé proředky. Přílišná závislo na úhradách pojišťovny, trině zaaralý sazebník včetně agnujících výší úhrad, neinformovaný pacient, špatná, naproo nevyhovující legislativa, to všechno jsou problémy, o kterých je třeba hovořit. Na ánku KZT si při šálku dobré kávy, nebo sklence míchaného nápoje, v klidu mohli všichni zájemci o těchto problémech pohovořit, dát KZT nové náměty, se kterými je třeba veřejno seznámit. řekla Alexandra Seidlová z Komory zubních techniků ČR. Veletrh PRAGODENT 2013 nabídl nepřeberné množví těch nejmodernějších výrobků a služeb v oblai omatologie. Pragodent byl proě již tradičně míem, kde se můžete s nejnovějšími trendy ve omatologii setkat tváří v tvář. Unikátní byl tento veletrh také preižní akcí DENTAL SUMMIT PRAGUE, kterou pořádal Hradecký dentální vzdělávací initut. Na této dvoudenní akci se sešli špičkoví odborníci nejenom z ČR, ale i zahraničí. Téměř 800 omatologů mělo možno sledovat zajímavé přednášky a LIVE operace na fantomech. Jde o zcela revoluční způsob výuky v rámci celé České republiky. Ti nejzkušenější lékaři názorně ukazovali účaníkům jak správně operovat, ale také jakých chyb se nedopouštět během složitého zákroku. Odborníci předvedli ty nejmodernější zákroky současnoi v endodoncii i implantologii. I letos se opět uskutečnil v pořadí již 4. ročník soutěže TOP OF PRAGODENT Celkem 41 nominovaných produktů a služeb se zde ucházelo o hlavní cenu a čené uznání v jednotlivých kategoriích. Over the years of its exience, PRAGODENT has achieved the atus of the only comprehensive dental fair in the Czech Republic and has become an essential part of Czech dental market. Dental specialis again met together at this unique event in the Czech Republic. 8,892 professional visitors attended the traditional international PRAGODENT fair. The mo numerous group was dentis and dental technicians, dental hygienis, nurses, and there were also groups of udents of specialized medical schools visiting. With the 21 year the Pragodent trade fair entered the third decade of its hiory, so it is already a mature project, in its prime. The fair boaed high attendance of exhibitors; more than 700 companies from 36 countries were represented at the exhibition area of approximately 10,100 m 2. The sponsor of the PRAGODENT 2013 fair was traditionally the CZECHDENT association, the Chamber of Dental Technicians of the Czech Republic, and also Czech Dental Academy. Thanks to their practical and theoretical experience, all these entities together with Incheba Praha were a guarantee of the high professional level of the trade fair. Development of field of dentiry is the fae ever. The development of information technology, digitization, new materials, equipment and processes is very fa, and it is not easy to follow it. Trade fairs such as PRAGODENT give visitors a chance to acquire general knowledge of the current developments, possibilities and approaches in one place. The companies from the Czechdent Association, as well as other trade fair partners, are ready to help Czech dentis, dental technicians and dental hygienis on the way to a better and more efficient dental care appreciated by patients in both emotional and economic sense of the word, says MUDr. Pavel Smažík, Chairman of the Czechdent Association. The situation of the field of dentiry in our country is not easy. Where can we find inspiration and impulse for further work? Well, that is why there is PRAGODENT. An exhibition of the be in the world of dentiry. And everything under one roof you could choose, compare, and order at reduced prices. This year s exhibition has again demonrated and shown the direction to find prosperity for the field of dentiry. The purpose of this trade fair is to be an impulse and a tool for change. The EU is growing again and the Czech economy is showing clear signs of recovery. So what are you waiting for? says Tomáš Košumberský of the Czech Dental Academy. The exhibition grounds were filled with revolutionary innovations in the field of dentiry, which is experiencing a great transformation. Traditional technologies are on the decline, and new technologies are gradually paving their way into our offices. To keep pace with the development of technology and materials, we have to inve considerable resources. Over-reliance on insurance payments, our pathetically outdated tariff, including the agnant level of payments, uninformed patients, and bad, absolutely inadequate legislation these are all problems that need to be addressed. At the KZT and all who were intereed could talk about these problems over a cup of good coffee or a glass of cocktail drink, give KZT new ideas that should be communicated to the public, says Alexandra Seidlová of the Chamber of Dental Technicians of the Czech Republic. PRAGODENT 2013 offered plenty of ate-of-the-art products and services in the field of dentiry. Pragodent was traditional the place where you can meet the late trends in dentiry face to face. This trade fair was unique also thanks to the preigious event called DENTAL SUMMIT PRAGUE, organized by Hradec Dental Training Initute (Hradecký dentální vzdělávací initute). This two-day event was attended by top specialis from the Czech Republic as well as other countries. Almo 800 dentis had the opportunity to watch intereing lectures and LIVE surgeries on phantoms. It is an absolutely revolutionary inruction method within the Czech Republic. The mo experienced physicians were showing the participants how to perform surgeries correctly and what miakes should be avoided during a complicated procedure. The specialis showed the late contemporary procedures in endodontics and implantology. The 4 th annual competition, TOP OF PRAGODENT 2013, also took place this year. A total of 41 nominated products and services competed for the main prize and a certificate of merit in different categories.

4 Výsledky hodnocení: kategorie LABORATOŘ - MATERIÁLY A NÁSTROJE Ceramill SINTRON Vyavovatel:, HENRY SCHEIN s.r.o. amann Girrbach Sintron, sintrovatelný CrCo kov od firmy Amann Girrbach předavuje revoluci ve zpracování neušlechtilých kovů pomocí CAD-CAM technologie. Doposud nebylo možné opracovávat za sucha takový pracovní materiál na malé laboratorní fréze a to z důvodu jeho tvrdoi. Díky svému voskovému charakteru se Sintronové bločky dají snadno frézovat suchou ceou na fréze Ceramill Motion. Konrukce získají svůj výsledný av a tvrdo (třída č. 4) během následného sintrovacího procesu s plynem argon v peci Ceramill Argotherm. V presintrovaném avu má pevnoní vlanoi jako vosk, takže jeho zpracování šetří nároje, což zvyšuje jeho rentabilitu. Po vysintrování má vlanoi, jako plnohodnotný chromkobalt. Vyavovatel: VITA Suprinity VITA Zahnfabrik Nové bloky ze sklokeramického materiálu s obsahem zirkonu (10%) pro CAD/CAM technologie. Toto unikátní složení VITA SUPRINITY a speciálně jemnozrnná a homogenní ruktura dává materiálu vysokou úroveň pevnoi a zaručuje dlouhodobou trvanlivo. Také translucence materiálu VITA SUPRINITY je excelentní. Results of the competition: category LABORATORY MATERIALS AND INSTRUMENTS Ceramill SINTRON, HENRY SCHEIN s.r.o. amann Girrbach Sintron, a sinterable CoCr metal from Amann Girrbach, revolutionizes the processing of non-precious metals using the CAD-CAM technology. It has not been possible to dry mill such material using a small laboratory milling machine due to its hardness. The wax-like texture of the Sintron blanks allows them to be effortlessly dry milled on the Ceramill Motion machine. The ructures obtain their final ate and hardness (class 4) during the subsequent sinter process with argon gas in Ceramill Argotherm furnace. In the pre-sintered ate the material has hardness properties similar to wax, and so its processing saves the tools, which makes it more profitable. After sintering, its properties are the same as those of the CoCr metal. VITA Suprinity VITA Zahnfabrik New blanks made of glass ceramic enriched with zirconia (10%) for CAD/CAM technologies. This unique composition of VITA SUPRINITY and the specially fine-grained and homogenous ructure gives the material high level of rength and guarantees long-term reliability. Also translucency of the VITA SUPRINITY material is excellent. kategorie LABORATOŘ - PŘÍSTROJE QUBE Assi Vyavovatel: georg SCHICK DENTAL GmbH Nový mikromotor s technologií QUBE Assi, která umožňuje otevírání a uzavírání sklíčidla prořednictvím nožního pedálu. Díky tomuto zjednodušení je upuštěno od ruční obsluhy sklíčidla při výměně nárojů, což uživatelům umožňuje extrémně rychlou výměnu nárojů bez námahy. Vyavovatel: Zenotec select Zenotec select kombinuje kompaktní CNC obráběcí syém, který vykazuje ate-of-the-art pětiosou operaci s výhodou zautomatizování celé výroby a velmi kompaktní vnější rozměry. Díky optimálnímu skládku disků, je možno snadno naavit roj na noční pracovní režim. Příroj výborně funguje i pro zpracování nových materiálů. Přídavná funkce* optimálního opracování za mokra, umožňuje rozšířit škálu zpracovávaných materiálů včetně IPS e.max CAD(lítiumdisilikát). (*rozšířená funkce bude Q4/2013) kategorie ORDINACE - MATERIÁLY A NÁSTROJE everx Poerior Vyavovatel: gc EUROPE N.V., EEO - Czech Republic gc DENTAL PRODUCTS CORP. Nejpevnější kompozit, který využívá překřížená skelná vlákna. Vynikající adheze, až 2x vyšší lomová houževnato než u oatních kompozitů. Vlákna umožňují biometrickou obnovu zubu. Ideální náhrada dentinu v rozsáhlých kavitách. Jednoduchá aplikace 4mm vrvy, v níž krátká vlákna předcházejí vzniku a šíření prasklin. category LABORATORY EQUIPMENT QUBE Assi georg SCHICK DENTAL GmbH A new micro-motor with QUBE Assi technology which makes it possible to open and close the chuck using a foot pedal. Thanks to this simplification it is no longer necessary to operate the chuck manually when changing tools, which allows for extremely quick and effortless tool change by the users. Zenotec select Zenotec select combines a compact CNC milling syem featuring ate-ofthe-art five-axis simultaneous operation with the advantages of automated manufacture and very compact external dimensions. Thanks to the 8-disc material changer, the machine can easily be set to work overnight and handling new materials presents no problem. By adding the optional wetgrinding function*, the familiar range of materials can be extended to include materials such as IPS e.max CAD(lithium disilicate). (*the add-on feature will be available in Q4/2013) category DENTIST S OFFICE - MATERIALS AND INSTRUMENTS everx Poerior gc EUROPE N.V., EEO - Czech Republic gc DENTAL PRODUCTS CORP. The ronge composite material which uses crossed glass fibers. Outanding adhesion, up to double fracture toughness relative to other composites. The fibers allow for biometric dental reoration. Ideal as a dentine replacement in large cavities. Easy application of the 4mm layer where the short fibers prevent occurrence and propagation of cracks.

5 osem SmartBuilder Vyavovatel: Vyavovatel: Osem Úspěch v rekonrukci alveolu pomocí augmentace je minimální rozdíl mezi výsledkem a dokonaloí. Přesvědčte se o tomto tvrzení použitím titanové preformované membrány v 3D designu ve 3 různých variantách podle rozsahu plánované augmentace. Membránu není nutno předem nijak upravovat, chytrý 3D design minimalizuje expozici měkkých tkání při adaptaci membrány. Navíc optimální veliko pórů zaručuje ideální prokrvení a tím rů kvalitní koi. Pevné zakotvení a tím minimální pohyblivo membrány po operaci umožní dobrou regeneraci koi, ochranu augmentačního materiálu před únikem a deformací žvýkacím tlakem. Zámky MicroSprint Vyavovatel: Foreadent V současné době nejmenší ortodontický zámek na světě, držitel ceny reddot design award 2013! MicroSprint nabízí prakticky všechny vlanoi větších zámků. Díky své velikoi jsou zámky nenápadné a příjemné pro pacienta. kategorie ORDINACE - PŘÍSTROJE DIAGNOcam Vyavovatel: SpofaDental a.s. KaVo Dental Intraorální kamera pro detekci zubního kazu pracující na technologii DIFOTI. Vyavovatel: CEREC AC Omnicam HENRY SCHEIN s.r.o. Sirona Dental Syems Skenovací ordinační jednotka vybavená špičkovou kamerou, PC a CAD softwarem CEREC. Možné propojení přímo s frézovacím přírojem CEREC, skenování bez použití kontraního pudru, výborná ergnomie, automatické kontinuální snímání situace v úech pacienta v reálných barvách, rychlé a jednoduché skenování. kategorie PREVENCE A HYGIENA opalescence Go 6% Vyavovatel: Ultradent Nový vylepšený nosič s předplněný bělícím gelem. Nosič UltraFit nabízí mimořádně pohodlné nasazení a snadno se přizpůsobí individuálnímu úsměvu pacienta. Gely Opalescence Go obsahují dusičnan draselný (snižuje citlivo) a fluorid (snižuje kazivo a posiluje sklovinu). fluor Protector S Vyavovatel: Tento nový fluopridový lak nabízí profesionální ochranu zubů proti hypersensitivitě, kazům a erozi. Tento syem obsahuje fluoridové ionty v homogenním roztoku, což zajišťuje jejich okamžitou doupno: Fluor Protector S uvolňuje fluoridové ionty ve velmi krátké době a zásobuje jimi zubní sklovinu přímo a učinně. Fluor Protector S má příjemnou chuť i vůni a je proto speciálně vhodný pro děti a citlivé pacienty. osem SmartBuilder Osem Success in the reconruction of alveolus using augmentation is minimum difference between the result and perfection. See for yourself by using a titanium membrane in 3D design in 3 different versions according to the scope of the planned augmentation. The membrane need not be modified in advance; the smart 3D design minimizes exposure of soft tissue during the adaptation of the membrane. In addition, the optimal size of the pores ensures ideal blood supply and thus growth of a quality bone. Firm fixation and thus minimum mobility of the membrane after surgery allow for good regeneration of the bone, protection of the augmentation material again escape and deformation due to the chewing pressure. MicroSprint brackets Foreadent Currently the smalle orthodontic bracket in the world, winner of the reddot design award 2013! MicroSprint offers virtually all properties of the larger brackets. Thanks to their size the brackets are inconspicuous and comfortable for the patient. category DENTIST S OFFICE - EQUIPMENT DIAGNOcam SpofaDental a.s. KaVo Dental Intraoral camera for detection of caries based on DIFOTI technology. CEREC AC Omnicam HENRY SCHEIN s.r.o. Sirona Dental Syems Chairside scanning unit equipped with a cutting-edge camera, PC and CEREC CAD software. Possible link directly to CEREC milling machine, scanning without the use of a contract powder, excellent ergonomics, automatic continuous scanning of a situation in the patient s mouth in real colors, quick and easy scanning. category PREVENTION AND HYGIENE opalescence Go 6% Ultradent New improved carrier with a pre-filled whitening gel. The UltraFit tray offers highly comfortable application and easily adapts to the patient s individual smile. Opalescence Go gels contain potassium nitrate (reduces sensitivity) and fluoride (reduces cavities and rengthens enamel). fluor Protector S This new fluoride varnish offers professional protection of teeth again hypersensitivity, cavities and erosion. This syem contains fluoride ions in a homogenous solution, which ensures their inant availability: Fluor Protector S releases fluoride ions in a very short time and supplies them to the enamel directly and effectively. Fluor Protector S has pleasant tae and smell, and is therefore suitable for children and sensitive patients.

6 Abychom zatraktivnili soutěž TOP OF PRAGODENT 2013 i pro návštěvníky veletrhu, připravili jsme letos novinku. Kromě komise odborníků měli možno zapojit se do hodnocení nominovaných exponátů i samotní návštěvníci. Absolutním vítězem se al výrobek HERBADENT Professional celá řada obsahuje klinicky osvědčený bylinný extrakt HERBADENT, který již přes 50 let dokazuje účinno směsi sedmi léčivých bylin na dásně a sliznice dutiny úní. Čiě přírodní bylinný extrakt se vyrábí podle původní receptury dlouhodobým louhováním. Tento proces výroby nelze nijak urychlit, proto výroba produktů HERBADENT Professional trvá minimálně 3 až 4 měsíce. Součáí řady Herbadent Professional jsou: Originální bylinný roztok na dásně, Gel na dásně s chlorhexidinem, Bylinná zubní paa se zvýšeným obsahem fluoru a Herbadent zubní kartáčky, speciálně navržené pro poškozené dásně výrobce tohoto produktu je společno HERBADENT s.r.o. To make the TOP OF PRAGODENT 2013 competition more attractive also for the fair visitors we have prepared a new feature this year. In addition to the panel of experts, the visitors themselves also had the opportunity to participate in the evaluation of the nominated products. The absolute winner is a product called HERBADENT Professional the entire family of products contains clinically teed herb extract HERBADENT which has been proving for more than 50 years the efficacy of the blend of seven healing herbs in the cure of gums and oral mucosa. The pure natural herb extract is manufactured according to the original formula using the process of long-term infusion. This manufacturing process cannot be accelerated, and therefore the production of HERBADENT Professional products takes at lea 3 to 4 months. The Herbadent Professional product family includes: original herb solution for gums, gel for gums with chlorhexidine, herbal toothpae with increased content of fluorine, and Herbadent toothbrushes, specially designed for damaged gums this product is manufactured by HERBADENT s.r.o. Seznam zúčaněných firem Li of participating companies 3M ČESKO, spol. s r.o. 3M ESPE 3M UNITEK 3SHAPE 4DENT s.r.o. AALBA DENT ABSURDO s.r.o. ABZIL ACE ACERYS Sp. z o.o. ACTEON A-DEC ADM ADR-DENTAL s.r.o. ADT AIR-LIFT AJAT ALFRED BECHT GmbH ALLTION (WUZHOU) ALPHA BIO (výhradní zaoupení) ALPHA DENT IMPLANTS Ltd. ALPHADENT ALPRO MEDICAL AMANN GIRRBACH AG AMDENT AMERICAN DENTAL TRADING AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS Inc. AMERICAN ORTHODONTICS ANGELUS ANTHOGYR ANTHOS APIXIA APROS CZ s.r.o. ARDENT ARM-HAMMER ARTIFOL ENTERPRISES ASA DENTAL ASTRA TECH BA INTERNATIONAL BATIST BEGO BREMER GOLDSCHLÄGEREI GmbH & Co.KG BELDENTAL s.r.o. BETAFARMA Spa BEYOND DENTAL & HEALTH BIEN-AIR DENTAL SA BINACA BIOLASE BIOMET 3i - Michał MALINKA BIOREPAIR BIOTECK BISCO BK GIULINI BLANX BMS DENTAL BMT BOME s.r.o. BOTISS BIOMATERIALS BREDENT BREDENT MEDICAL BUCCOTHERM C.HAFNER CACAN CZ, s.r.o. CAMOSCI CZECH s.r.o. CANDULOR CARESTREAM CARL MARTIN CARL ZEISS CARLO DE GIORGI CASTELLINI CATTANI CAVEX HOLLAND CEFLA DENTAL GROUP CLAN COLGATE - PALMOLIVE ČESKÁ REPUBLIKA spol. s r.o. COLTENE WHALEDENT COMINOX COMPUGROUP MEDICAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. CORTEX COSTRAD s.r.o. CROSSTECH CROSSTEX CSM IMPLANT CURADEN CZECH, s.r.o. CURAPROX CURASEPT CZ DENT s.r.o. CZECH-DENT - Ing. Petr Štěpán CZECH-ELMED spol. s r.o. D&CT, s.r.o. - DENTAS D.A.S.-SERVIS s.r.o. DENT UNIT, s. r. o. DENTAID THE ORAL HEALTH EXPERTS DENTAL ART SpA DENTAL RATIO SYSTEMS DENTAL UNION DENTAL X DENTALEX spol. s r.o. DENTALFARM DENTALFILM DENTALMATIC DENTALMED, s.r.o. DENTAL-S DENTALSTORE DENTAMED (ČR), spol. s r.o. DENTASEPT DENTATEC DENTATUS DENTAURUM DENTECH BT DENTIUM DENTMATE DENTOZONE DENTSPLY DEGUDENT DENTSPLY DETREY DENTSPLY DPD DENTSPLY IMPLANTS DENTSPLY LIMITED DENTSPLY MAILLEFER DENTSPLY PROSTHETICS AUSTRIA GmbH DENTSPLY RINN DEPPELER DESENSIN PLUS DETAX DIADENT GROUP INTERNATIONAL DIASWISS DIPLOMAT DENTAL s.r.o. DIRECTA DMG HAMBURG DOCTOR SMILE DOCTORSEYES DOFT DR. JEAN BAUSCH DR.BARMAN S DR.BRUX DR.SMILE DREVE DTS DUB INTERNATIONAL s.r.o. DUMAX DÜRR DENTAL AG DUX DENTAL ECO BEE ECOLAB HYGIENE EDEL+WHITE EDENTA AG EKOM spol. s r.o. EKORENT, spol. s r.o. ELMA ELMEX ELSODENT EMS S.A. EMZ MED EPED Inc. EPISURG EPS - ELEKTRICKÉ PECE SVOBODA ERIO ERKODENT ERICH KOPP GmbH ESSENTIAL DENTAL SYSTÉM EUR-MED SLOVAKIA, s.r.o. EURODENT EURONDA SPA EUROVET&DENTALGROUP EVERYDENT, s.r.o. EXRAY s.r.o. FALCON FAMOS MEDIZINTECHNIK FARO FENCL DENT s.r.o. FÉNIX DENTAL, s.r.o. FERTISOL FGM FILIDENTAL-MARS, s.r.o. FIREFLY FISCHER DENTAL s.r.o. FKG DENTAIRE FLAVA s.r.o. FLEXITE FOMA FONA DENTAL, s.r.o. FORDENTAL a.s. FOREST DENTAL PRODUCTS FORESTADENT BERNHARD FÖRSTER GmbH FORMOSA CULTURAL CORPORATION FRASACO FRYKA GABA INTERNATIONAL GACD GALLONY GC EUROPE N.V. EAST EUROPEAN OFFICE CZECH R. & SLOVAKIA GEASS GEASS.CZ s.r.o. GEISTLICH BIOMATERIALS GENDEX, KAVO DENTAL GmbH GEORG SCHICK DENTAL GmbH GERMIPHENE COMPORATION GETINGE GIGAMED s.r.o. GINGI-PAK GINGIVAL GLAXOSMITHKLINE, s.r.o. GLENROE GLOBAL SURGICAL CORPORATION GOLDENT GRANE s.r.o. GREEN DENTECH Co., Ltd. GUM SUNSTAR HAGER & WERKEN GmbH HAHNENKRATT HALTER HARTMANN-RICO, PAUL HARTMANN AG HARVARD DENTAL INTERNATIONAL HDT s.r.o. HEINE HEKA DENTAL HELLERDENT HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o. HERAEUS-KULZER HERBADENT s.r.o. HERMLE HERRMANN DENT, STRAUSS-CO HLW HOBOSOFT HOPF, RINGLEB&CO HP DENT HU-FA DENTAL a.s. HU-FRIEDY HUMANCHEMIE CHIRANA MEDICAL, a.s. CHIRASTAR KDT, s.r.o. CHIRMED CHIROMEGA CHIRONAX ESTRAL s.r.o. CHIRONAX FRÝDEK-MÍSTEK s.r.o. IC MEDICAL GmbH ICAT INCOGNITO INDUCTOR INSTRUMENTARIUM INTERDENT s.r.o. INTERPROX PLUS IONYX IPPON ITALDENT s.r.o. ITENA CLINICAL IVOCLAR VIVADENT AG IZI J.H.ORSING JACK N JILL JAMRICHDENTA, s.r.o. JANDA-DENTAL a.s. JANOUCH DENTAL JOHNSON&JOHNSON JPS, spol. s r.o. JUN-AIR KARL HAMMACHER KARL KAPS KAVO KERR GROUP KDYNIUM KEMPHOR KENDA KERN KERR KETTENBACH KK DENT-TOPDENT KLASSE 4 KLS MARTIN KOMET-GEBR. BRASSELER KOMORA ZUBNÍCH TECHNIKŮ ČR KOVONAX KRBEC DENT s.r.o. KURARAY DENTAL LAC LACALUT LACTONA LARIDENT LASAK s.r.o. LEICA MICROSYSTEMS LEONE LIEHMANN CZ, s.r.o. LIFESTREAM - BIOXTRA LM INSTRUMENTS LUZZANI DENTAL M+W DENTAL, MÜLLER & WAYGANDT GmbH MAILLEFER INSTRUMENTS TRADING MAJOR CZ s.r.o. MAJOR PRODOTTI DENTARI MANFREDI MANI MANUFACTURERA DENTAL CONTINENTAL MARCADENT MARIOTTI MARVIS MAX DENTAL MAXSTEAM MDO MDT MICRO DIAMOND TECHNOLOGIES MECTRON MECTRON.CZ s.r.o. MEDEMA s.r.o. MEDESY MEDICAL DENTAL PACIFIC MEDICAL TRADE, s.r.o. MEDICNRG MEDICOM MEDIDENT ITALIA MEDILUX MEDIMA-SK s.r.o. MEDIN, a.s. MEDISTOCK MEDITEC MEDIVET INTERNATIONAL s.r.o. MEDIVET INTERNATIONAL s.r.o. MEGADENTA MEGA-PHYSIK MEHRISH MEISINGER MELAG MEDIZINTECHNIK ohg EMMERT MENSADENT s.r.o. MERCATOR MEDICAL MERTEN DENTAL s.r.o. MESTRA META METASYS MGF MICERIUM MICROBRUSH MICRO-MEGA MIELE MIRADENT MK DENT MOCOM MÖLNLYCKE-HEALTH CARE MÜLLER-OMICRON MYRAY, CEFLA NAKLADATELSTVÍ QUINTESSENZ, s.r.o. NATUR COMFORT OBUV SE NATURPRODUKT CZ spol. s r.o. NEOBIOTECH co., Ltd. NEWTOM, QR NEWYORKDENTAL NICHROMINOX NOBEL BIOCARE NORA a.s. NORDISKA DENTAL NORIS MEDICAL Ltd. NORITAKE NORTH-DENT, s.r.o. NOUVAG NOVABONE PRODUCTS NOVODENT NSK NAKANISHI NTI-KAHLA GmbH NUEVA FEDESA NWD ČESKO, s.r.o. O7 OLIDENT OLYMPIA OMNIDENT OMS OMS-DENT s.r.o. ONE WAY BIOMED OPAL ORTHO ORTODONTICS OPALESCENCE OP-D-OP OPEN TECHNNOLOGIES s.r.l. OPTICA LASER ORAL-B ORANGEDENTAL ORIMED ORO CLEAN CHEMIE OROTIG-LASER ORSING ORTHOCARE ORTHOQUEST OSSTELL OSSTEM GERMANY GmbH OWANDY PALATINAL PARAGON PARMAX PARO PASCAL INTERNATIONAL PEARL DENT PELZ&PARTNER PERIO-AID PERLIČKA PHILIPS ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. PHILIPS SONICARE PIDENTAL PLANMECA OY POLIDENT DENTAL PRODUCTS INDUSTRY POLYDENTIA POLYDENTIA PRESIDENT PRODENTA s.r.o. PRODONT-HOLLIGER S.A.S. PROFICARE, a.s. PROFIL PROFIMED s.r.o. PROGENY PROMEDICA DENTAL MATERIAL PULPDENT QUALITY DENT s.r.o. QUICKWHITE RAVEN R-DENT REDESEPT REG-PHARM, s.r.o. REITEL RENFERT RF SYSTÉM RITTER CONCEPT RODENTICA CS spol. s r.o. ROEKO RØNVIG DENTAL RS RUTHINIUM S.C. DOCTOR TOOLS S.R.L SAE YANG MICROTECH SAESHIN PRECISION CO., LTD SAEYANG-MARATHON SAFINA, a.s. SALLI SYSTEM SANDY GRENDEL DESIGN SARAYA EUROPE SAVARIA-DENT Kft SCANDERRA GmbH SCANDERRA HEALTHCARE s.r.o. SCICAN SDI SEILER SEPTODONT SERVO-DENTAL SET SERVIS spol. s r.o. SG FORMULA SHERA SHICK SCHAFFEROVÁ spol. s r.o. SCHEU- DENTAL SCHÜLKE&MAYR SCHÜTZ DENTAL SIGMA DENTAL SYSTEMS-EMASDI SILMET SIMED SINTEO DENTAL s.r.o. SIRONA DENTAL SYSTEMS GmbH SISOMM bvba SKANTECH SLOVADENT SMARTOPTICS SMILE DENT SMILE LINE SMRČEK Z-CON, s.r.o. SORAL & HANZLIK s.r.o. SOREDEX SOUKROMÁ VOŠ ZDRAVOTNICKÁ PRO DENTÁLNÍ HYGIENISTKY, s.r.o. SPOFADENTAL SPOJENÉ KARTÁČOVNY a.s. SS WHITE STERILICIN STERN WEBER STODDARD STOMADENT STOMADENTAL Otakar Filák STOMATOL STRAUSS-CO, INDUSTRIAL DIAMONDS STRUMANN s.r.o. SUNI MEDICAL IMAGING SUPPORT DESIGN SURGITEL SWIDENT SWISSDENT SYBRONENDO TANDEX TECNODENT TECNO-GAZ TECNOSS TECHNETSA TEKNE DENTAL TEMREX CORPORATION TEPE TETENAL TEXDAN s.r.o. THE LINDE GROUP THIENEL DENTAL e.k. TKD TOKUYAMA DENTAL CORPORATION TOPDENTAL TPC ADVANCED TECHNOLOGY TRANSCODENT TRI HAWK SA TRIDENT TRIODENT TUTTNAUER TWINKLERS ULTRADENT ULTRADEX UNIDENT UNIPRO-ALPHA C.S.,spol. s r.o. UNIVET URAWA-MICROMOTORS V.M.K., spol. s r.o. VAP VATECH VB LEASING CZ, spol. s r.o. VDW VERDENT VERTEX DENTAL VILLA SISTEMI MEDICALI VIOLIGHT VISION ENGINEERING VISTA DENTAL VITA ZAHNFABRIK GmbH & Co. KG VITALI VITIS VIVI VOCO GmbH W&H DENTALWERK BÜRMOOS GmbH WASSERMANN DENTAL-MASCHINEN WATERPIK WERTHER INTERNATIONAL WHIPMIX WHITE SMILE XEROS XEROSTOM YETI DENTAL YOTUEL ZDRAVÉ OSVĚTLENÍ ZHERMACK SpA ZIRKONZAHN GmbH ZL-MICRODENT - ATTACHMENT ZONERAY ZUMAX MEDICAL Co., Ltd.

7

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

20 20 th international dental fair ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 FINAL REPORT 2012

20 20 th international dental fair ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 FINAL REPORT 2012 20 20 th international dental fair ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 FINAL REPORT 2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VELETRHU BASIC INFORMATION ABOUT THE FAIR NÁZEV Pragodent 2012 TITLE Pragodent 2012 ROČNÍK, PODTITUL 20. mezinárodní

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

NOMINOVANÉ VÝROBKY TOP OF PRAGODENT 2013

NOMINOVANÉ VÝROBKY TOP OF PRAGODENT 2013 NOMINOVANÉ VÝROBKY TOP OF PRAGODENT 2013 kategorie " LABORATOŘ - MATERIÁLY A NÁSTROJE " GC EUROPE N.V., EEO - Czech Republic / GC CORPORATION výztuže ze skelných vláken everstick&stick Výztuže ze silanizovaných

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in. Uživatelská příručka

Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in. Uživatelská příručka Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in Uživatelská příručka Úvod Děkujeme, že jste zakoupili tento výrobek společnosti Olympus. Modul "Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in" slouží

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Nové produkty New Products

Nové produkty New Products Energy News 3 1 Nové produkty New Products Současná nabídka bylinných čajů byla rozšířena o další dva čaje Zelený čaj GABA (Camellia sinensis) a kotvičník zemní (Tribulus terrestris). Zelený čaj GABA je

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Dodatek k průvodci programováním 0123 Úvod 3 Úvod Informace

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

='L 'C\ znacky Primossa + /Z / N&~m T" ' - -"" '" S/)e/"kE)' :" 7. El m. fp '

='L 'C\ znacky Primossa + /Z / N&~m T ' - - ' S/)e/kE)' : 7. El m. fp ' El m ='L \ \ 'C\ fp ' T" ' - -"" '" /Z / :" 7 N&~m S/)e/"kE)' znacky Primossa + Dr i"" " Šperky znacky Primossa (Nú-m"e, Primossa / Tradice od roku 1930 Obsah / Content Kolekce / Collection DIAMONDS 4

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Šperky. značky Primossa

Šperky. značky Primossa značky Primossa Šperky značky Primossa Šperky Primossa / Tradice od roku 1930 Primossa / Since 1930 Obsah Content Kolekce Burki Collection Burki 6 Kolekce Queen Collection Queen 16 Kolekce Lines Collection

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm kolekce CLASSIC Precizní zpracování přírodně činěných, ručně tamponovaných materiálů a použití klasických výrobních postupů dává možnost vzniku klasického výrobku. Individuální výběr každého jednotlivého

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR EUREKA Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR halada@aipcr.cz josef.martinec@msmt.cz Doing business through technology www.eurekanetwork.org

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

filtrační polomasky disposable respirators

filtrační polomasky disposable respirators filtrační polomasky disposable respirators 347-351 respirátory REFIL respirators REFIL 352 masky a polomasky 3M masks and halfmasks 3M 353-362 respirátory a masky JSP respirators and masks JSP 363-366

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

http://www.ewrc-results.com/final.php?event=576&stage=§ion=10&category=

http://www.ewrc-results.com/final.php?event=576&stage=&section=10&category= Page 1 Main page Actual event Find driver Who with whom? Mobile results Škoda Fabia WRC Škoda Octavia WRC Final results - Finished: Pos. # Entry Team 1. #21 Burkart, Aaron - Kachel, Andre Aaron Burkart

Více

CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika

CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika CQS j'e certifikaenim organem, akreditovanym podle normy CSN EN ISO/IEC 17021:2011 Ceskym institutem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou

Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou Aparáty s akumulátorovým pohonem Kombinované aparáty Kombinace utahovací/uzavírací aparát Výhody Strapex aparátů Aparát, vázací páska a servis systémové řešení

Více

Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products

Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products Energy news 3 1 Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products Chtěli bychom Vás tímto seznámit s inovacemi kapslové řady produktů, které proběhnou

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015 Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 215 Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 215. Použité grafy jsou

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ. Martin Pavliska

MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ. Martin Pavliska MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ Martin Pavliska Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o.,českolipská 9, 412 01 Litoměřice, ČR, pavliska@hennlich.cz Abstrakt

Více

stacionární otopná tělesa 2011/2012 www.mcsgl.com

stacionární otopná tělesa 2011/2012 www.mcsgl.com stacionární otopná tělesa 2011/2012 Déle než 50 let www.mcsgl.com 2 Společnost DESA is a Master world leading Climate manufacturer Solutions je předním of machinery světovým for výrobcem air processing.

Více

Whatever you frame. L0 1625 xxxx. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. L0 1625 xxxx. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce Simple je řadou lišt zaměřenou na jednoduchost a barevnost. Jedná se převážně o slabé lišty vyznačující se pestrou a širokou paletou barevného dokončení, které je

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Moderní nábytkový program PORTE

Moderní nábytkový program PORTE P R O G R A M P O R T E 1 P O R T E 2 Program PORTE nabízí jednoduchý a vkusný design. Vstupte spoleènì s námi do svìta moderního bydlení! design Jan Sedláček Moderní nábytkový program PORTE zahrnuje bohatou

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Liberec Cup. For Children and Cadets. Ceska Lipa. Czech Republic. Sports Hall Hotel Lipa

Liberec Cup. For Children and Cadets. Ceska Lipa. Czech Republic. Sports Hall Hotel Lipa The 1 th Liberec Cup Dear Friends, For Children and Cadets 14 th November, 2009 Ceska Lipa Czech Republic Sports Hall Hotel Lipa We have the pleasure to invite you to participate in our karate competition

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR PROBLEMATIKA VaV A INOVACÍ V ČR A EU Karel Šperlink Transfer vědeckých poznatků do podnikatelské praxe Křtiny, 22. 6. 2010 TECHNOLOGICKÝ PROFIL ČR Databáze TP ČR Inovační

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

Česko = otevřená, exportní ekonomika

Česko = otevřená, exportní ekonomika Česko = otevřená, exportní ekonomika David Navrátil Hlavní ekonom České spořitelny 28. června 2011 Daří se zemím s nízkým zadlužením Průměrný reálný růst HDP před a po krizi: skupiny zemí podle jejich

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

TePe mezizubní kartáčky Angle

TePe mezizubní kartáčky Angle TePe mezizubní kartáčky Original / Extra Soft TePe mezizubní kartáčky Angle AKCE 20 + 4 cena za ks 99,335,- Ordinační kit - 25 ks TePe Supreme Nova integruje jednosvazkový kartáček s normálními štětinami.

Více

Charming... Kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 3 PODZIM ZIMA 2008 / 2009

Charming... Kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 3 PODZIM ZIMA 2008 / 2009 kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 PODZIM ZIMA 2008 / 2009 Rolničky, rolničky... Slyšíte to? Jestli ještě podobné tóny nezní ze všech stran, pak si buďte jisti, že brzo začnou. Vánoce jsou za dveřmi, opět

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 1999 OBSAH / SUMMARY: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE / BAS IC INFORMATION... 3 2. VYBRANÉ EKONOMICKÉ

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

portfolio kreativních prací

portfolio kreativních prací portfolio kreativních prací PROGR AM: PROGR AM: KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ + SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ + KLUBOVÁ VÝSTAVA POLSKÝCH OVČÁKŮ NÍŽINNÝCH V SOBOTU 17. KVĚTNA 2008 SPORTOVNÍ HALA NOVESTA VE ZLÍNĚ PROGRAM:

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

( =>)8":(6&0?2&@"6*9:+& (?)(:5(%5&+)$(9&(>>68(:@$&

( =>)8:(6&0?2&@6*9:+& (?)(:5(%5&+)$(9&(>>68(:@$& Děličky těsta BONGARD PANEOTRAD PF9 C3/@= 73X 1// F2: S=F201 V:U0 F/: 293 20 :F =2: 93/0Q F91F?@289:X :2; 9 @CC89 :F3/@1F/@: @==97V2Y901D 0A@B:;$%&*:8) C"#&"'&;*))$%+& D")&8%&'"#& je proces výroby pečiva,

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více