21 21 st international dental fair ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013 FINAL REPORT 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21 21 st international dental fair ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013 FINAL REPORT 2013"

Transkript

1 21 21 international dental fair ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013 FINAL REPORT 2013

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VELETRHU BASIC INFORMATION ABOUT THE FAIR NÁZEV Pragodent 2013 TITLE Pragodent 2013 ROČNÍK, PODTITUL 21. mezinárodní dentální veletrh EDITION, SUBTITLE 21 International Dental Fair DATUM KONÁNÍ DATE october 10-12, 2013 Manažer akce Ing. Marcela Benešová Event manager Ing. Marcela Benešová MÍSTO KONÁNÍ Průmyslový palác, Výaviště Praha - Holešovice PLACE indurial Palace, Prague Exhibition Grounds Celkový počet firem 721 Total number of 721 represented companies zaoupené země Česká republika; Aurálie; Belgie; Brazílie; Bulharsko; Čína; Dánsko; Finsko; Francie; irsko; Itálie; Izrael; Japonsko; Kanada; Korea; lichtenštejnsko; Luxembursko; Maďarsko; Malajsie; Mexiko; Německo; Nizozemí; Norsko; nový Zéland; Pakián; Polsko; Rakousko; rumunsko; Rusko; Slovenská republika; Slovinsko; Španělsko; Švédsko; Švýcarsko; taiwan; USA; Velká Británie Represented countries Czech Republic; Auralia; Belgium; Brazil; Bulgaria; China; Denmark; Finland; France; ireland; Italy; Israel; Japan; Canada; Korea; Lichtenein; Luxembourg; Hungary; Malaysia; Mexico; Germany; Netherlands; norway; New Zealand; Pakian; Poland; auria; Romania; Russia; Slovakia; Slovenia; Spain; Sweden; Switzerland; Taiwan; USA; UK VÝSTAVNÍ PLOCHA m 2 EXHIBITION AREA m 2 POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ NUMBER OF VISITORS PARTNEŘI PARTNERS MEDIÁLNÍ PARTNEŘI MEDIA PARTNERS v

3 Veletrh PRAGODENT si za roky své exience vybudoval poavení jediného komplexního veletrhu omatologie v České republice a al se neodmyslitelnou součáí omatologického trhu u nás. Na této ojedinělé akci, v rámci celé České republiky, se opět na jednom míě setkali odborníci z oblai omatologie. Tradiční renomovaný mezinárodní veletrh PRAGODENT si nenechalo ujít odborných návštěvníků. Nejpočetnější skupinu tvořili zubní lékaři a zubní technici, dentální hygieniky, zdravotní sery, nechyběly ani skupinové návštěvy udentů odborných zdravotnických škol. Letošním 21. ročníkem voupil Pragodent do třetí dekády své hiorie, je to tedy již zralý projekt v nejlepších letech. Veletrh se pyšnil vysokou účaí vyavovatelů, předavilo se přes 700 firem z 36 zemí a to na výavní ploše m 2 brutto plochy. Partnerem veletrhu PRAGODENT 2013 byla tradičně Asociace CZECHDENT, dále Komora zubních techniků ČR a Česká omatologická akademie. Všechny tyto subjekty společně s Inchebou Praha byly díky svým zkušenoem na poli praktickém i teoretickém zárukou vysoké odborné úrovně veletrhu. Obor omatologie se vyvíjí nejrychlejším tempem ve své hiorii. Rozvoj informačních technologií, digitalizace, náup nových materiálů, přírojů a poupů je velice rychlý a není snadné se v něm orientovat. A právě veletrhy jako PRAGODENT dávají návštěvníkům šanci udělat si na jednom míě přehled o aktuálním vývoji, možnoech a směrech. Společnoi sdružené v asociaci Czechdent a samozřejmě i další partneři veletrhu jsou připraveni pomáhat českým omatologům, zubním technikům a zubním hygienikám na ceě ke kvalitnější, efektivnější a pacienty oceňované omatologické péči, řekl MUDr. Pavel Smažík, předseda asociace Czechdent. Obor omatologie v naší zemi není v jednoduché situaci. Kde najít inspiraci a impuls do další práce? Právě proto je zde PRAGODENT. Ukázka toho nejlepšího ve světě omatologie. A vše pod jednou řechou s možnoí vybírat, srovnávat i objednávat za zvýhodněných podmínek. Letošní výava demonrovala a ukazovala směr, kterým se nalézá prosperita oboru omatologie. Smyslem tohoto veletrhu je být impulsem a nárojem ke změně. EU už opět roe i česká ekonomika vykazuje zřetelné známky oživení. Tak nač čekat? řekl Tomáš Košumberský z České omatologické akademie. Výavní proory byly zaplněny převratnými novinkami v oboru omatologie, který prožívá velký přerod. Tradiční technologie jsou na úupu, nové technologie si poupně razí svoji ceu do praxí. Abychom mohli držet krok s vývojem technologií a materiálů, musíme ale inveovat nemalé proředky. Přílišná závislo na úhradách pojišťovny, trině zaaralý sazebník včetně agnujících výší úhrad, neinformovaný pacient, špatná, naproo nevyhovující legislativa, to všechno jsou problémy, o kterých je třeba hovořit. Na ánku KZT si při šálku dobré kávy, nebo sklence míchaného nápoje, v klidu mohli všichni zájemci o těchto problémech pohovořit, dát KZT nové náměty, se kterými je třeba veřejno seznámit. řekla Alexandra Seidlová z Komory zubních techniků ČR. Veletrh PRAGODENT 2013 nabídl nepřeberné množví těch nejmodernějších výrobků a služeb v oblai omatologie. Pragodent byl proě již tradičně míem, kde se můžete s nejnovějšími trendy ve omatologii setkat tváří v tvář. Unikátní byl tento veletrh také preižní akcí DENTAL SUMMIT PRAGUE, kterou pořádal Hradecký dentální vzdělávací initut. Na této dvoudenní akci se sešli špičkoví odborníci nejenom z ČR, ale i zahraničí. Téměř 800 omatologů mělo možno sledovat zajímavé přednášky a LIVE operace na fantomech. Jde o zcela revoluční způsob výuky v rámci celé České republiky. Ti nejzkušenější lékaři názorně ukazovali účaníkům jak správně operovat, ale také jakých chyb se nedopouštět během složitého zákroku. Odborníci předvedli ty nejmodernější zákroky současnoi v endodoncii i implantologii. I letos se opět uskutečnil v pořadí již 4. ročník soutěže TOP OF PRAGODENT Celkem 41 nominovaných produktů a služeb se zde ucházelo o hlavní cenu a čené uznání v jednotlivých kategoriích. Over the years of its exience, PRAGODENT has achieved the atus of the only comprehensive dental fair in the Czech Republic and has become an essential part of Czech dental market. Dental specialis again met together at this unique event in the Czech Republic. 8,892 professional visitors attended the traditional international PRAGODENT fair. The mo numerous group was dentis and dental technicians, dental hygienis, nurses, and there were also groups of udents of specialized medical schools visiting. With the 21 year the Pragodent trade fair entered the third decade of its hiory, so it is already a mature project, in its prime. The fair boaed high attendance of exhibitors; more than 700 companies from 36 countries were represented at the exhibition area of approximately 10,100 m 2. The sponsor of the PRAGODENT 2013 fair was traditionally the CZECHDENT association, the Chamber of Dental Technicians of the Czech Republic, and also Czech Dental Academy. Thanks to their practical and theoretical experience, all these entities together with Incheba Praha were a guarantee of the high professional level of the trade fair. Development of field of dentiry is the fae ever. The development of information technology, digitization, new materials, equipment and processes is very fa, and it is not easy to follow it. Trade fairs such as PRAGODENT give visitors a chance to acquire general knowledge of the current developments, possibilities and approaches in one place. The companies from the Czechdent Association, as well as other trade fair partners, are ready to help Czech dentis, dental technicians and dental hygienis on the way to a better and more efficient dental care appreciated by patients in both emotional and economic sense of the word, says MUDr. Pavel Smažík, Chairman of the Czechdent Association. The situation of the field of dentiry in our country is not easy. Where can we find inspiration and impulse for further work? Well, that is why there is PRAGODENT. An exhibition of the be in the world of dentiry. And everything under one roof you could choose, compare, and order at reduced prices. This year s exhibition has again demonrated and shown the direction to find prosperity for the field of dentiry. The purpose of this trade fair is to be an impulse and a tool for change. The EU is growing again and the Czech economy is showing clear signs of recovery. So what are you waiting for? says Tomáš Košumberský of the Czech Dental Academy. The exhibition grounds were filled with revolutionary innovations in the field of dentiry, which is experiencing a great transformation. Traditional technologies are on the decline, and new technologies are gradually paving their way into our offices. To keep pace with the development of technology and materials, we have to inve considerable resources. Over-reliance on insurance payments, our pathetically outdated tariff, including the agnant level of payments, uninformed patients, and bad, absolutely inadequate legislation these are all problems that need to be addressed. At the KZT and all who were intereed could talk about these problems over a cup of good coffee or a glass of cocktail drink, give KZT new ideas that should be communicated to the public, says Alexandra Seidlová of the Chamber of Dental Technicians of the Czech Republic. PRAGODENT 2013 offered plenty of ate-of-the-art products and services in the field of dentiry. Pragodent was traditional the place where you can meet the late trends in dentiry face to face. This trade fair was unique also thanks to the preigious event called DENTAL SUMMIT PRAGUE, organized by Hradec Dental Training Initute (Hradecký dentální vzdělávací initute). This two-day event was attended by top specialis from the Czech Republic as well as other countries. Almo 800 dentis had the opportunity to watch intereing lectures and LIVE surgeries on phantoms. It is an absolutely revolutionary inruction method within the Czech Republic. The mo experienced physicians were showing the participants how to perform surgeries correctly and what miakes should be avoided during a complicated procedure. The specialis showed the late contemporary procedures in endodontics and implantology. The 4 th annual competition, TOP OF PRAGODENT 2013, also took place this year. A total of 41 nominated products and services competed for the main prize and a certificate of merit in different categories.

4 Výsledky hodnocení: kategorie LABORATOŘ - MATERIÁLY A NÁSTROJE Ceramill SINTRON Vyavovatel:, HENRY SCHEIN s.r.o. amann Girrbach Sintron, sintrovatelný CrCo kov od firmy Amann Girrbach předavuje revoluci ve zpracování neušlechtilých kovů pomocí CAD-CAM technologie. Doposud nebylo možné opracovávat za sucha takový pracovní materiál na malé laboratorní fréze a to z důvodu jeho tvrdoi. Díky svému voskovému charakteru se Sintronové bločky dají snadno frézovat suchou ceou na fréze Ceramill Motion. Konrukce získají svůj výsledný av a tvrdo (třída č. 4) během následného sintrovacího procesu s plynem argon v peci Ceramill Argotherm. V presintrovaném avu má pevnoní vlanoi jako vosk, takže jeho zpracování šetří nároje, což zvyšuje jeho rentabilitu. Po vysintrování má vlanoi, jako plnohodnotný chromkobalt. Vyavovatel: VITA Suprinity VITA Zahnfabrik Nové bloky ze sklokeramického materiálu s obsahem zirkonu (10%) pro CAD/CAM technologie. Toto unikátní složení VITA SUPRINITY a speciálně jemnozrnná a homogenní ruktura dává materiálu vysokou úroveň pevnoi a zaručuje dlouhodobou trvanlivo. Také translucence materiálu VITA SUPRINITY je excelentní. Results of the competition: category LABORATORY MATERIALS AND INSTRUMENTS Ceramill SINTRON, HENRY SCHEIN s.r.o. amann Girrbach Sintron, a sinterable CoCr metal from Amann Girrbach, revolutionizes the processing of non-precious metals using the CAD-CAM technology. It has not been possible to dry mill such material using a small laboratory milling machine due to its hardness. The wax-like texture of the Sintron blanks allows them to be effortlessly dry milled on the Ceramill Motion machine. The ructures obtain their final ate and hardness (class 4) during the subsequent sinter process with argon gas in Ceramill Argotherm furnace. In the pre-sintered ate the material has hardness properties similar to wax, and so its processing saves the tools, which makes it more profitable. After sintering, its properties are the same as those of the CoCr metal. VITA Suprinity VITA Zahnfabrik New blanks made of glass ceramic enriched with zirconia (10%) for CAD/CAM technologies. This unique composition of VITA SUPRINITY and the specially fine-grained and homogenous ructure gives the material high level of rength and guarantees long-term reliability. Also translucency of the VITA SUPRINITY material is excellent. kategorie LABORATOŘ - PŘÍSTROJE QUBE Assi Vyavovatel: georg SCHICK DENTAL GmbH Nový mikromotor s technologií QUBE Assi, která umožňuje otevírání a uzavírání sklíčidla prořednictvím nožního pedálu. Díky tomuto zjednodušení je upuštěno od ruční obsluhy sklíčidla při výměně nárojů, což uživatelům umožňuje extrémně rychlou výměnu nárojů bez námahy. Vyavovatel: Zenotec select Zenotec select kombinuje kompaktní CNC obráběcí syém, který vykazuje ate-of-the-art pětiosou operaci s výhodou zautomatizování celé výroby a velmi kompaktní vnější rozměry. Díky optimálnímu skládku disků, je možno snadno naavit roj na noční pracovní režim. Příroj výborně funguje i pro zpracování nových materiálů. Přídavná funkce* optimálního opracování za mokra, umožňuje rozšířit škálu zpracovávaných materiálů včetně IPS e.max CAD(lítiumdisilikát). (*rozšířená funkce bude Q4/2013) kategorie ORDINACE - MATERIÁLY A NÁSTROJE everx Poerior Vyavovatel: gc EUROPE N.V., EEO - Czech Republic gc DENTAL PRODUCTS CORP. Nejpevnější kompozit, který využívá překřížená skelná vlákna. Vynikající adheze, až 2x vyšší lomová houževnato než u oatních kompozitů. Vlákna umožňují biometrickou obnovu zubu. Ideální náhrada dentinu v rozsáhlých kavitách. Jednoduchá aplikace 4mm vrvy, v níž krátká vlákna předcházejí vzniku a šíření prasklin. category LABORATORY EQUIPMENT QUBE Assi georg SCHICK DENTAL GmbH A new micro-motor with QUBE Assi technology which makes it possible to open and close the chuck using a foot pedal. Thanks to this simplification it is no longer necessary to operate the chuck manually when changing tools, which allows for extremely quick and effortless tool change by the users. Zenotec select Zenotec select combines a compact CNC milling syem featuring ate-ofthe-art five-axis simultaneous operation with the advantages of automated manufacture and very compact external dimensions. Thanks to the 8-disc material changer, the machine can easily be set to work overnight and handling new materials presents no problem. By adding the optional wetgrinding function*, the familiar range of materials can be extended to include materials such as IPS e.max CAD(lithium disilicate). (*the add-on feature will be available in Q4/2013) category DENTIST S OFFICE - MATERIALS AND INSTRUMENTS everx Poerior gc EUROPE N.V., EEO - Czech Republic gc DENTAL PRODUCTS CORP. The ronge composite material which uses crossed glass fibers. Outanding adhesion, up to double fracture toughness relative to other composites. The fibers allow for biometric dental reoration. Ideal as a dentine replacement in large cavities. Easy application of the 4mm layer where the short fibers prevent occurrence and propagation of cracks.

5 osem SmartBuilder Vyavovatel: Vyavovatel: Osem Úspěch v rekonrukci alveolu pomocí augmentace je minimální rozdíl mezi výsledkem a dokonaloí. Přesvědčte se o tomto tvrzení použitím titanové preformované membrány v 3D designu ve 3 různých variantách podle rozsahu plánované augmentace. Membránu není nutno předem nijak upravovat, chytrý 3D design minimalizuje expozici měkkých tkání při adaptaci membrány. Navíc optimální veliko pórů zaručuje ideální prokrvení a tím rů kvalitní koi. Pevné zakotvení a tím minimální pohyblivo membrány po operaci umožní dobrou regeneraci koi, ochranu augmentačního materiálu před únikem a deformací žvýkacím tlakem. Zámky MicroSprint Vyavovatel: Foreadent V současné době nejmenší ortodontický zámek na světě, držitel ceny reddot design award 2013! MicroSprint nabízí prakticky všechny vlanoi větších zámků. Díky své velikoi jsou zámky nenápadné a příjemné pro pacienta. kategorie ORDINACE - PŘÍSTROJE DIAGNOcam Vyavovatel: SpofaDental a.s. KaVo Dental Intraorální kamera pro detekci zubního kazu pracující na technologii DIFOTI. Vyavovatel: CEREC AC Omnicam HENRY SCHEIN s.r.o. Sirona Dental Syems Skenovací ordinační jednotka vybavená špičkovou kamerou, PC a CAD softwarem CEREC. Možné propojení přímo s frézovacím přírojem CEREC, skenování bez použití kontraního pudru, výborná ergnomie, automatické kontinuální snímání situace v úech pacienta v reálných barvách, rychlé a jednoduché skenování. kategorie PREVENCE A HYGIENA opalescence Go 6% Vyavovatel: Ultradent Nový vylepšený nosič s předplněný bělícím gelem. Nosič UltraFit nabízí mimořádně pohodlné nasazení a snadno se přizpůsobí individuálnímu úsměvu pacienta. Gely Opalescence Go obsahují dusičnan draselný (snižuje citlivo) a fluorid (snižuje kazivo a posiluje sklovinu). fluor Protector S Vyavovatel: Tento nový fluopridový lak nabízí profesionální ochranu zubů proti hypersensitivitě, kazům a erozi. Tento syem obsahuje fluoridové ionty v homogenním roztoku, což zajišťuje jejich okamžitou doupno: Fluor Protector S uvolňuje fluoridové ionty ve velmi krátké době a zásobuje jimi zubní sklovinu přímo a učinně. Fluor Protector S má příjemnou chuť i vůni a je proto speciálně vhodný pro děti a citlivé pacienty. osem SmartBuilder Osem Success in the reconruction of alveolus using augmentation is minimum difference between the result and perfection. See for yourself by using a titanium membrane in 3D design in 3 different versions according to the scope of the planned augmentation. The membrane need not be modified in advance; the smart 3D design minimizes exposure of soft tissue during the adaptation of the membrane. In addition, the optimal size of the pores ensures ideal blood supply and thus growth of a quality bone. Firm fixation and thus minimum mobility of the membrane after surgery allow for good regeneration of the bone, protection of the augmentation material again escape and deformation due to the chewing pressure. MicroSprint brackets Foreadent Currently the smalle orthodontic bracket in the world, winner of the reddot design award 2013! MicroSprint offers virtually all properties of the larger brackets. Thanks to their size the brackets are inconspicuous and comfortable for the patient. category DENTIST S OFFICE - EQUIPMENT DIAGNOcam SpofaDental a.s. KaVo Dental Intraoral camera for detection of caries based on DIFOTI technology. CEREC AC Omnicam HENRY SCHEIN s.r.o. Sirona Dental Syems Chairside scanning unit equipped with a cutting-edge camera, PC and CEREC CAD software. Possible link directly to CEREC milling machine, scanning without the use of a contract powder, excellent ergonomics, automatic continuous scanning of a situation in the patient s mouth in real colors, quick and easy scanning. category PREVENTION AND HYGIENE opalescence Go 6% Ultradent New improved carrier with a pre-filled whitening gel. The UltraFit tray offers highly comfortable application and easily adapts to the patient s individual smile. Opalescence Go gels contain potassium nitrate (reduces sensitivity) and fluoride (reduces cavities and rengthens enamel). fluor Protector S This new fluoride varnish offers professional protection of teeth again hypersensitivity, cavities and erosion. This syem contains fluoride ions in a homogenous solution, which ensures their inant availability: Fluor Protector S releases fluoride ions in a very short time and supplies them to the enamel directly and effectively. Fluor Protector S has pleasant tae and smell, and is therefore suitable for children and sensitive patients.

6 Abychom zatraktivnili soutěž TOP OF PRAGODENT 2013 i pro návštěvníky veletrhu, připravili jsme letos novinku. Kromě komise odborníků měli možno zapojit se do hodnocení nominovaných exponátů i samotní návštěvníci. Absolutním vítězem se al výrobek HERBADENT Professional celá řada obsahuje klinicky osvědčený bylinný extrakt HERBADENT, který již přes 50 let dokazuje účinno směsi sedmi léčivých bylin na dásně a sliznice dutiny úní. Čiě přírodní bylinný extrakt se vyrábí podle původní receptury dlouhodobým louhováním. Tento proces výroby nelze nijak urychlit, proto výroba produktů HERBADENT Professional trvá minimálně 3 až 4 měsíce. Součáí řady Herbadent Professional jsou: Originální bylinný roztok na dásně, Gel na dásně s chlorhexidinem, Bylinná zubní paa se zvýšeným obsahem fluoru a Herbadent zubní kartáčky, speciálně navržené pro poškozené dásně výrobce tohoto produktu je společno HERBADENT s.r.o. To make the TOP OF PRAGODENT 2013 competition more attractive also for the fair visitors we have prepared a new feature this year. In addition to the panel of experts, the visitors themselves also had the opportunity to participate in the evaluation of the nominated products. The absolute winner is a product called HERBADENT Professional the entire family of products contains clinically teed herb extract HERBADENT which has been proving for more than 50 years the efficacy of the blend of seven healing herbs in the cure of gums and oral mucosa. The pure natural herb extract is manufactured according to the original formula using the process of long-term infusion. This manufacturing process cannot be accelerated, and therefore the production of HERBADENT Professional products takes at lea 3 to 4 months. The Herbadent Professional product family includes: original herb solution for gums, gel for gums with chlorhexidine, herbal toothpae with increased content of fluorine, and Herbadent toothbrushes, specially designed for damaged gums this product is manufactured by HERBADENT s.r.o. Seznam zúčaněných firem Li of participating companies 3M ČESKO, spol. s r.o. 3M ESPE 3M UNITEK 3SHAPE 4DENT s.r.o. AALBA DENT ABSURDO s.r.o. ABZIL ACE ACERYS Sp. z o.o. ACTEON A-DEC ADM ADR-DENTAL s.r.o. ADT AIR-LIFT AJAT ALFRED BECHT GmbH ALLTION (WUZHOU) ALPHA BIO (výhradní zaoupení) ALPHA DENT IMPLANTS Ltd. ALPHADENT ALPRO MEDICAL AMANN GIRRBACH AG AMDENT AMERICAN DENTAL TRADING AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS Inc. AMERICAN ORTHODONTICS ANGELUS ANTHOGYR ANTHOS APIXIA APROS CZ s.r.o. ARDENT ARM-HAMMER ARTIFOL ENTERPRISES ASA DENTAL ASTRA TECH BA INTERNATIONAL BATIST BEGO BREMER GOLDSCHLÄGEREI GmbH & Co.KG BELDENTAL s.r.o. BETAFARMA Spa BEYOND DENTAL & HEALTH BIEN-AIR DENTAL SA BINACA BIOLASE BIOMET 3i - Michał MALINKA BIOREPAIR BIOTECK BISCO BK GIULINI BLANX BMS DENTAL BMT BOME s.r.o. BOTISS BIOMATERIALS BREDENT BREDENT MEDICAL BUCCOTHERM C.HAFNER CACAN CZ, s.r.o. CAMOSCI CZECH s.r.o. CANDULOR CARESTREAM CARL MARTIN CARL ZEISS CARLO DE GIORGI CASTELLINI CATTANI CAVEX HOLLAND CEFLA DENTAL GROUP CLAN COLGATE - PALMOLIVE ČESKÁ REPUBLIKA spol. s r.o. COLTENE WHALEDENT COMINOX COMPUGROUP MEDICAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. CORTEX COSTRAD s.r.o. CROSSTECH CROSSTEX CSM IMPLANT CURADEN CZECH, s.r.o. CURAPROX CURASEPT CZ DENT s.r.o. CZECH-DENT - Ing. Petr Štěpán CZECH-ELMED spol. s r.o. D&CT, s.r.o. - DENTAS D.A.S.-SERVIS s.r.o. DENT UNIT, s. r. o. DENTAID THE ORAL HEALTH EXPERTS DENTAL ART SpA DENTAL RATIO SYSTEMS DENTAL UNION DENTAL X DENTALEX spol. s r.o. DENTALFARM DENTALFILM DENTALMATIC DENTALMED, s.r.o. DENTAL-S DENTALSTORE DENTAMED (ČR), spol. s r.o. DENTASEPT DENTATEC DENTATUS DENTAURUM DENTECH BT DENTIUM DENTMATE DENTOZONE DENTSPLY DEGUDENT DENTSPLY DETREY DENTSPLY DPD DENTSPLY IMPLANTS DENTSPLY LIMITED DENTSPLY MAILLEFER DENTSPLY PROSTHETICS AUSTRIA GmbH DENTSPLY RINN DEPPELER DESENSIN PLUS DETAX DIADENT GROUP INTERNATIONAL DIASWISS DIPLOMAT DENTAL s.r.o. DIRECTA DMG HAMBURG DOCTOR SMILE DOCTORSEYES DOFT DR. JEAN BAUSCH DR.BARMAN S DR.BRUX DR.SMILE DREVE DTS DUB INTERNATIONAL s.r.o. DUMAX DÜRR DENTAL AG DUX DENTAL ECO BEE ECOLAB HYGIENE EDEL+WHITE EDENTA AG EKOM spol. s r.o. EKORENT, spol. s r.o. ELMA ELMEX ELSODENT EMS S.A. EMZ MED EPED Inc. EPISURG EPS - ELEKTRICKÉ PECE SVOBODA ERIO ERKODENT ERICH KOPP GmbH ESSENTIAL DENTAL SYSTÉM EUR-MED SLOVAKIA, s.r.o. EURODENT EURONDA SPA EUROVET&DENTALGROUP EVERYDENT, s.r.o. EXRAY s.r.o. FALCON FAMOS MEDIZINTECHNIK FARO FENCL DENT s.r.o. FÉNIX DENTAL, s.r.o. FERTISOL FGM FILIDENTAL-MARS, s.r.o. FIREFLY FISCHER DENTAL s.r.o. FKG DENTAIRE FLAVA s.r.o. FLEXITE FOMA FONA DENTAL, s.r.o. FORDENTAL a.s. FOREST DENTAL PRODUCTS FORESTADENT BERNHARD FÖRSTER GmbH FORMOSA CULTURAL CORPORATION FRASACO FRYKA GABA INTERNATIONAL GACD GALLONY GC EUROPE N.V. EAST EUROPEAN OFFICE CZECH R. & SLOVAKIA GEASS GEASS.CZ s.r.o. GEISTLICH BIOMATERIALS GENDEX, KAVO DENTAL GmbH GEORG SCHICK DENTAL GmbH GERMIPHENE COMPORATION GETINGE GIGAMED s.r.o. GINGI-PAK GINGIVAL GLAXOSMITHKLINE, s.r.o. GLENROE GLOBAL SURGICAL CORPORATION GOLDENT GRANE s.r.o. GREEN DENTECH Co., Ltd. GUM SUNSTAR HAGER & WERKEN GmbH HAHNENKRATT HALTER HARTMANN-RICO, PAUL HARTMANN AG HARVARD DENTAL INTERNATIONAL HDT s.r.o. HEINE HEKA DENTAL HELLERDENT HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o. HERAEUS-KULZER HERBADENT s.r.o. HERMLE HERRMANN DENT, STRAUSS-CO HLW HOBOSOFT HOPF, RINGLEB&CO HP DENT HU-FA DENTAL a.s. HU-FRIEDY HUMANCHEMIE CHIRANA MEDICAL, a.s. CHIRASTAR KDT, s.r.o. CHIRMED CHIROMEGA CHIRONAX ESTRAL s.r.o. CHIRONAX FRÝDEK-MÍSTEK s.r.o. IC MEDICAL GmbH ICAT INCOGNITO INDUCTOR INSTRUMENTARIUM INTERDENT s.r.o. INTERPROX PLUS IONYX IPPON ITALDENT s.r.o. ITENA CLINICAL IVOCLAR VIVADENT AG IZI J.H.ORSING JACK N JILL JAMRICHDENTA, s.r.o. JANDA-DENTAL a.s. JANOUCH DENTAL JOHNSON&JOHNSON JPS, spol. s r.o. JUN-AIR KARL HAMMACHER KARL KAPS KAVO KERR GROUP KDYNIUM KEMPHOR KENDA KERN KERR KETTENBACH KK DENT-TOPDENT KLASSE 4 KLS MARTIN KOMET-GEBR. BRASSELER KOMORA ZUBNÍCH TECHNIKŮ ČR KOVONAX KRBEC DENT s.r.o. KURARAY DENTAL LAC LACALUT LACTONA LARIDENT LASAK s.r.o. LEICA MICROSYSTEMS LEONE LIEHMANN CZ, s.r.o. LIFESTREAM - BIOXTRA LM INSTRUMENTS LUZZANI DENTAL M+W DENTAL, MÜLLER & WAYGANDT GmbH MAILLEFER INSTRUMENTS TRADING MAJOR CZ s.r.o. MAJOR PRODOTTI DENTARI MANFREDI MANI MANUFACTURERA DENTAL CONTINENTAL MARCADENT MARIOTTI MARVIS MAX DENTAL MAXSTEAM MDO MDT MICRO DIAMOND TECHNOLOGIES MECTRON MECTRON.CZ s.r.o. MEDEMA s.r.o. MEDESY MEDICAL DENTAL PACIFIC MEDICAL TRADE, s.r.o. MEDICNRG MEDICOM MEDIDENT ITALIA MEDILUX MEDIMA-SK s.r.o. MEDIN, a.s. MEDISTOCK MEDITEC MEDIVET INTERNATIONAL s.r.o. MEDIVET INTERNATIONAL s.r.o. MEGADENTA MEGA-PHYSIK MEHRISH MEISINGER MELAG MEDIZINTECHNIK ohg EMMERT MENSADENT s.r.o. MERCATOR MEDICAL MERTEN DENTAL s.r.o. MESTRA META METASYS MGF MICERIUM MICROBRUSH MICRO-MEGA MIELE MIRADENT MK DENT MOCOM MÖLNLYCKE-HEALTH CARE MÜLLER-OMICRON MYRAY, CEFLA NAKLADATELSTVÍ QUINTESSENZ, s.r.o. NATUR COMFORT OBUV SE NATURPRODUKT CZ spol. s r.o. NEOBIOTECH co., Ltd. NEWTOM, QR NEWYORKDENTAL NICHROMINOX NOBEL BIOCARE NORA a.s. NORDISKA DENTAL NORIS MEDICAL Ltd. NORITAKE NORTH-DENT, s.r.o. NOUVAG NOVABONE PRODUCTS NOVODENT NSK NAKANISHI NTI-KAHLA GmbH NUEVA FEDESA NWD ČESKO, s.r.o. O7 OLIDENT OLYMPIA OMNIDENT OMS OMS-DENT s.r.o. ONE WAY BIOMED OPAL ORTHO ORTODONTICS OPALESCENCE OP-D-OP OPEN TECHNNOLOGIES s.r.l. OPTICA LASER ORAL-B ORANGEDENTAL ORIMED ORO CLEAN CHEMIE OROTIG-LASER ORSING ORTHOCARE ORTHOQUEST OSSTELL OSSTEM GERMANY GmbH OWANDY PALATINAL PARAGON PARMAX PARO PASCAL INTERNATIONAL PEARL DENT PELZ&PARTNER PERIO-AID PERLIČKA PHILIPS ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. PHILIPS SONICARE PIDENTAL PLANMECA OY POLIDENT DENTAL PRODUCTS INDUSTRY POLYDENTIA POLYDENTIA PRESIDENT PRODENTA s.r.o. PRODONT-HOLLIGER S.A.S. PROFICARE, a.s. PROFIL PROFIMED s.r.o. PROGENY PROMEDICA DENTAL MATERIAL PULPDENT QUALITY DENT s.r.o. QUICKWHITE RAVEN R-DENT REDESEPT REG-PHARM, s.r.o. REITEL RENFERT RF SYSTÉM RITTER CONCEPT RODENTICA CS spol. s r.o. ROEKO RØNVIG DENTAL RS RUTHINIUM S.C. DOCTOR TOOLS S.R.L SAE YANG MICROTECH SAESHIN PRECISION CO., LTD SAEYANG-MARATHON SAFINA, a.s. SALLI SYSTEM SANDY GRENDEL DESIGN SARAYA EUROPE SAVARIA-DENT Kft SCANDERRA GmbH SCANDERRA HEALTHCARE s.r.o. SCICAN SDI SEILER SEPTODONT SERVO-DENTAL SET SERVIS spol. s r.o. SG FORMULA SHERA SHICK SCHAFFEROVÁ spol. s r.o. SCHEU- DENTAL SCHÜLKE&MAYR SCHÜTZ DENTAL SIGMA DENTAL SYSTEMS-EMASDI SILMET SIMED SINTEO DENTAL s.r.o. SIRONA DENTAL SYSTEMS GmbH SISOMM bvba SKANTECH SLOVADENT SMARTOPTICS SMILE DENT SMILE LINE SMRČEK Z-CON, s.r.o. SORAL & HANZLIK s.r.o. SOREDEX SOUKROMÁ VOŠ ZDRAVOTNICKÁ PRO DENTÁLNÍ HYGIENISTKY, s.r.o. SPOFADENTAL SPOJENÉ KARTÁČOVNY a.s. SS WHITE STERILICIN STERN WEBER STODDARD STOMADENT STOMADENTAL Otakar Filák STOMATOL STRAUSS-CO, INDUSTRIAL DIAMONDS STRUMANN s.r.o. SUNI MEDICAL IMAGING SUPPORT DESIGN SURGITEL SWIDENT SWISSDENT SYBRONENDO TANDEX TECNODENT TECNO-GAZ TECNOSS TECHNETSA TEKNE DENTAL TEMREX CORPORATION TEPE TETENAL TEXDAN s.r.o. THE LINDE GROUP THIENEL DENTAL e.k. TKD TOKUYAMA DENTAL CORPORATION TOPDENTAL TPC ADVANCED TECHNOLOGY TRANSCODENT TRI HAWK SA TRIDENT TRIODENT TUTTNAUER TWINKLERS ULTRADENT ULTRADEX UNIDENT UNIPRO-ALPHA C.S.,spol. s r.o. UNIVET URAWA-MICROMOTORS V.M.K., spol. s r.o. VAP VATECH VB LEASING CZ, spol. s r.o. VDW VERDENT VERTEX DENTAL VILLA SISTEMI MEDICALI VIOLIGHT VISION ENGINEERING VISTA DENTAL VITA ZAHNFABRIK GmbH & Co. KG VITALI VITIS VIVI VOCO GmbH W&H DENTALWERK BÜRMOOS GmbH WASSERMANN DENTAL-MASCHINEN WATERPIK WERTHER INTERNATIONAL WHIPMIX WHITE SMILE XEROS XEROSTOM YETI DENTAL YOTUEL ZDRAVÉ OSVĚTLENÍ ZHERMACK SpA ZIRKONZAHN GmbH ZL-MICRODENT - ATTACHMENT ZONERAY ZUMAX MEDICAL Co., Ltd.

7

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information A3pOK2 13.2.2009 11:25 Stránka 1 INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Zdraví je prioritou každého z nás, naší společnosti, a tedy logicky i naší politické scény. Chceme lepší zdraví, kvalitnější,

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMET

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMET XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy Rodina vašeho byznysu Your business family strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Jaro / Spring 2012 Specialisté nabití

Více

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT. www.kongrescos.cz

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT. www.kongrescos.cz www.kongrescos.cz DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT XIII. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. 9. 2012 LUHAČOVICE, Společenský dům Martin Kotas Prezident kongresu President of the Congress Vážené

Více

Innovation Company of the Zlín Region. Inovační f irma Zlínského kraje

Innovation Company of the Zlín Region. Inovační f irma Zlínského kraje 2010 Innovation Company of the Zlín Region Inovační f irma Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje Governor of the Zlín Region Vážení přátelé, Zlínský kraj vyhlašuje soutěž Inovační

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady

Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady Úspěšný transfer technologie Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady Původce technologie: Botek Systems AB, Švédsko Příjemce technologie: VISCON, s.r.o., Česká republika Renomovaná

Více

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS 2013 Vydalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká 2580, 438 19 Žatec tel.: 415 733 401 http://www.czhops.cz, e-mail: svaz@czhops.cz

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

závěrečná zpráva 2013 final report 2013

závěrečná zpráva 2013 final report 2013 závěrečná zpráva 2013 final report 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VELETRzích BASIC INFORMATION ABOUT THE FAIRS NÁZEV AKCE: HODINY A KLENOTY 2013 ročník, podtitul: termín KONÁNÍ: 19. - 21. 9. 2013 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers

Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers Úspěšné transfery technologií Successful Technology Transfers známe cenu myšlenky Podpora mezinárodního transferu technologií představuje jednu z významných činností, kterou Technologické centrum AV ČR

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report výroční zpráva annual report úvodní slovo foreword FOREWORD South Moravia has supported innovation and innovative business for 10 years Jihomoravský kraj již deset let podporuje inovace a inovativní podnikání

Více

Regionální technické muzeum o.p.s.

Regionální technické muzeum o.p.s. ANNUAL REPORT Regionální technické muzeum o.p.s. Výroční zpráva 2009 Annual Report 2009 OBSAH / CONTENT ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRIMARY DATA Základní údaje 8 Primary Data 10 Úvodní slovo ředitele 12 Introduction

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Číslo 45 / Issue 45 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22012 Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Štáb pořadu Autosalon natáčel v HMMC Crew of the Autosalon show was shooting

Více

XIV. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI XIV th CONGRESS OF THE CZECH ORTHODONTIC SOCIETY

XIV. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI XIV th CONGRESS OF THE CZECH ORTHODONTIC SOCIETY XIV. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI XIV th CONGRESS OF THE CZECH ORTHODONTIC SOCIETY ANGELO HOTEL / Plzeň / Česká republika 26. 28. 9. 2013 DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT XIV. KONGRES ČESKÉ

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum

1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum Stavíme s Vámi most mezi Evropou a Asií Come and Build the Bridge Connecting Europe and Asia With Us 1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum Stavíme s Vámi most mezi

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více