21 21 st international dental fair ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013 FINAL REPORT 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21 21 st international dental fair ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013 FINAL REPORT 2013"

Transkript

1 21 21 international dental fair ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013 FINAL REPORT 2013

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VELETRHU BASIC INFORMATION ABOUT THE FAIR NÁZEV Pragodent 2013 TITLE Pragodent 2013 ROČNÍK, PODTITUL 21. mezinárodní dentální veletrh EDITION, SUBTITLE 21 International Dental Fair DATUM KONÁNÍ DATE october 10-12, 2013 Manažer akce Ing. Marcela Benešová Event manager Ing. Marcela Benešová MÍSTO KONÁNÍ Průmyslový palác, Výaviště Praha - Holešovice PLACE indurial Palace, Prague Exhibition Grounds Celkový počet firem 721 Total number of 721 represented companies zaoupené země Česká republika; Aurálie; Belgie; Brazílie; Bulharsko; Čína; Dánsko; Finsko; Francie; irsko; Itálie; Izrael; Japonsko; Kanada; Korea; lichtenštejnsko; Luxembursko; Maďarsko; Malajsie; Mexiko; Německo; Nizozemí; Norsko; nový Zéland; Pakián; Polsko; Rakousko; rumunsko; Rusko; Slovenská republika; Slovinsko; Španělsko; Švédsko; Švýcarsko; taiwan; USA; Velká Británie Represented countries Czech Republic; Auralia; Belgium; Brazil; Bulgaria; China; Denmark; Finland; France; ireland; Italy; Israel; Japan; Canada; Korea; Lichtenein; Luxembourg; Hungary; Malaysia; Mexico; Germany; Netherlands; norway; New Zealand; Pakian; Poland; auria; Romania; Russia; Slovakia; Slovenia; Spain; Sweden; Switzerland; Taiwan; USA; UK VÝSTAVNÍ PLOCHA m 2 EXHIBITION AREA m 2 POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ NUMBER OF VISITORS PARTNEŘI PARTNERS MEDIÁLNÍ PARTNEŘI MEDIA PARTNERS v

3 Veletrh PRAGODENT si za roky své exience vybudoval poavení jediného komplexního veletrhu omatologie v České republice a al se neodmyslitelnou součáí omatologického trhu u nás. Na této ojedinělé akci, v rámci celé České republiky, se opět na jednom míě setkali odborníci z oblai omatologie. Tradiční renomovaný mezinárodní veletrh PRAGODENT si nenechalo ujít odborných návštěvníků. Nejpočetnější skupinu tvořili zubní lékaři a zubní technici, dentální hygieniky, zdravotní sery, nechyběly ani skupinové návštěvy udentů odborných zdravotnických škol. Letošním 21. ročníkem voupil Pragodent do třetí dekády své hiorie, je to tedy již zralý projekt v nejlepších letech. Veletrh se pyšnil vysokou účaí vyavovatelů, předavilo se přes 700 firem z 36 zemí a to na výavní ploše m 2 brutto plochy. Partnerem veletrhu PRAGODENT 2013 byla tradičně Asociace CZECHDENT, dále Komora zubních techniků ČR a Česká omatologická akademie. Všechny tyto subjekty společně s Inchebou Praha byly díky svým zkušenoem na poli praktickém i teoretickém zárukou vysoké odborné úrovně veletrhu. Obor omatologie se vyvíjí nejrychlejším tempem ve své hiorii. Rozvoj informačních technologií, digitalizace, náup nových materiálů, přírojů a poupů je velice rychlý a není snadné se v něm orientovat. A právě veletrhy jako PRAGODENT dávají návštěvníkům šanci udělat si na jednom míě přehled o aktuálním vývoji, možnoech a směrech. Společnoi sdružené v asociaci Czechdent a samozřejmě i další partneři veletrhu jsou připraveni pomáhat českým omatologům, zubním technikům a zubním hygienikám na ceě ke kvalitnější, efektivnější a pacienty oceňované omatologické péči, řekl MUDr. Pavel Smažík, předseda asociace Czechdent. Obor omatologie v naší zemi není v jednoduché situaci. Kde najít inspiraci a impuls do další práce? Právě proto je zde PRAGODENT. Ukázka toho nejlepšího ve světě omatologie. A vše pod jednou řechou s možnoí vybírat, srovnávat i objednávat za zvýhodněných podmínek. Letošní výava demonrovala a ukazovala směr, kterým se nalézá prosperita oboru omatologie. Smyslem tohoto veletrhu je být impulsem a nárojem ke změně. EU už opět roe i česká ekonomika vykazuje zřetelné známky oživení. Tak nač čekat? řekl Tomáš Košumberský z České omatologické akademie. Výavní proory byly zaplněny převratnými novinkami v oboru omatologie, který prožívá velký přerod. Tradiční technologie jsou na úupu, nové technologie si poupně razí svoji ceu do praxí. Abychom mohli držet krok s vývojem technologií a materiálů, musíme ale inveovat nemalé proředky. Přílišná závislo na úhradách pojišťovny, trině zaaralý sazebník včetně agnujících výší úhrad, neinformovaný pacient, špatná, naproo nevyhovující legislativa, to všechno jsou problémy, o kterých je třeba hovořit. Na ánku KZT si při šálku dobré kávy, nebo sklence míchaného nápoje, v klidu mohli všichni zájemci o těchto problémech pohovořit, dát KZT nové náměty, se kterými je třeba veřejno seznámit. řekla Alexandra Seidlová z Komory zubních techniků ČR. Veletrh PRAGODENT 2013 nabídl nepřeberné množví těch nejmodernějších výrobků a služeb v oblai omatologie. Pragodent byl proě již tradičně míem, kde se můžete s nejnovějšími trendy ve omatologii setkat tváří v tvář. Unikátní byl tento veletrh také preižní akcí DENTAL SUMMIT PRAGUE, kterou pořádal Hradecký dentální vzdělávací initut. Na této dvoudenní akci se sešli špičkoví odborníci nejenom z ČR, ale i zahraničí. Téměř 800 omatologů mělo možno sledovat zajímavé přednášky a LIVE operace na fantomech. Jde o zcela revoluční způsob výuky v rámci celé České republiky. Ti nejzkušenější lékaři názorně ukazovali účaníkům jak správně operovat, ale také jakých chyb se nedopouštět během složitého zákroku. Odborníci předvedli ty nejmodernější zákroky současnoi v endodoncii i implantologii. I letos se opět uskutečnil v pořadí již 4. ročník soutěže TOP OF PRAGODENT Celkem 41 nominovaných produktů a služeb se zde ucházelo o hlavní cenu a čené uznání v jednotlivých kategoriích. Over the years of its exience, PRAGODENT has achieved the atus of the only comprehensive dental fair in the Czech Republic and has become an essential part of Czech dental market. Dental specialis again met together at this unique event in the Czech Republic. 8,892 professional visitors attended the traditional international PRAGODENT fair. The mo numerous group was dentis and dental technicians, dental hygienis, nurses, and there were also groups of udents of specialized medical schools visiting. With the 21 year the Pragodent trade fair entered the third decade of its hiory, so it is already a mature project, in its prime. The fair boaed high attendance of exhibitors; more than 700 companies from 36 countries were represented at the exhibition area of approximately 10,100 m 2. The sponsor of the PRAGODENT 2013 fair was traditionally the CZECHDENT association, the Chamber of Dental Technicians of the Czech Republic, and also Czech Dental Academy. Thanks to their practical and theoretical experience, all these entities together with Incheba Praha were a guarantee of the high professional level of the trade fair. Development of field of dentiry is the fae ever. The development of information technology, digitization, new materials, equipment and processes is very fa, and it is not easy to follow it. Trade fairs such as PRAGODENT give visitors a chance to acquire general knowledge of the current developments, possibilities and approaches in one place. The companies from the Czechdent Association, as well as other trade fair partners, are ready to help Czech dentis, dental technicians and dental hygienis on the way to a better and more efficient dental care appreciated by patients in both emotional and economic sense of the word, says MUDr. Pavel Smažík, Chairman of the Czechdent Association. The situation of the field of dentiry in our country is not easy. Where can we find inspiration and impulse for further work? Well, that is why there is PRAGODENT. An exhibition of the be in the world of dentiry. And everything under one roof you could choose, compare, and order at reduced prices. This year s exhibition has again demonrated and shown the direction to find prosperity for the field of dentiry. The purpose of this trade fair is to be an impulse and a tool for change. The EU is growing again and the Czech economy is showing clear signs of recovery. So what are you waiting for? says Tomáš Košumberský of the Czech Dental Academy. The exhibition grounds were filled with revolutionary innovations in the field of dentiry, which is experiencing a great transformation. Traditional technologies are on the decline, and new technologies are gradually paving their way into our offices. To keep pace with the development of technology and materials, we have to inve considerable resources. Over-reliance on insurance payments, our pathetically outdated tariff, including the agnant level of payments, uninformed patients, and bad, absolutely inadequate legislation these are all problems that need to be addressed. At the KZT and all who were intereed could talk about these problems over a cup of good coffee or a glass of cocktail drink, give KZT new ideas that should be communicated to the public, says Alexandra Seidlová of the Chamber of Dental Technicians of the Czech Republic. PRAGODENT 2013 offered plenty of ate-of-the-art products and services in the field of dentiry. Pragodent was traditional the place where you can meet the late trends in dentiry face to face. This trade fair was unique also thanks to the preigious event called DENTAL SUMMIT PRAGUE, organized by Hradec Dental Training Initute (Hradecký dentální vzdělávací initute). This two-day event was attended by top specialis from the Czech Republic as well as other countries. Almo 800 dentis had the opportunity to watch intereing lectures and LIVE surgeries on phantoms. It is an absolutely revolutionary inruction method within the Czech Republic. The mo experienced physicians were showing the participants how to perform surgeries correctly and what miakes should be avoided during a complicated procedure. The specialis showed the late contemporary procedures in endodontics and implantology. The 4 th annual competition, TOP OF PRAGODENT 2013, also took place this year. A total of 41 nominated products and services competed for the main prize and a certificate of merit in different categories.

4 Výsledky hodnocení: kategorie LABORATOŘ - MATERIÁLY A NÁSTROJE Ceramill SINTRON Vyavovatel:, HENRY SCHEIN s.r.o. amann Girrbach Sintron, sintrovatelný CrCo kov od firmy Amann Girrbach předavuje revoluci ve zpracování neušlechtilých kovů pomocí CAD-CAM technologie. Doposud nebylo možné opracovávat za sucha takový pracovní materiál na malé laboratorní fréze a to z důvodu jeho tvrdoi. Díky svému voskovému charakteru se Sintronové bločky dají snadno frézovat suchou ceou na fréze Ceramill Motion. Konrukce získají svůj výsledný av a tvrdo (třída č. 4) během následného sintrovacího procesu s plynem argon v peci Ceramill Argotherm. V presintrovaném avu má pevnoní vlanoi jako vosk, takže jeho zpracování šetří nároje, což zvyšuje jeho rentabilitu. Po vysintrování má vlanoi, jako plnohodnotný chromkobalt. Vyavovatel: VITA Suprinity VITA Zahnfabrik Nové bloky ze sklokeramického materiálu s obsahem zirkonu (10%) pro CAD/CAM technologie. Toto unikátní složení VITA SUPRINITY a speciálně jemnozrnná a homogenní ruktura dává materiálu vysokou úroveň pevnoi a zaručuje dlouhodobou trvanlivo. Také translucence materiálu VITA SUPRINITY je excelentní. Results of the competition: category LABORATORY MATERIALS AND INSTRUMENTS Ceramill SINTRON, HENRY SCHEIN s.r.o. amann Girrbach Sintron, a sinterable CoCr metal from Amann Girrbach, revolutionizes the processing of non-precious metals using the CAD-CAM technology. It has not been possible to dry mill such material using a small laboratory milling machine due to its hardness. The wax-like texture of the Sintron blanks allows them to be effortlessly dry milled on the Ceramill Motion machine. The ructures obtain their final ate and hardness (class 4) during the subsequent sinter process with argon gas in Ceramill Argotherm furnace. In the pre-sintered ate the material has hardness properties similar to wax, and so its processing saves the tools, which makes it more profitable. After sintering, its properties are the same as those of the CoCr metal. VITA Suprinity VITA Zahnfabrik New blanks made of glass ceramic enriched with zirconia (10%) for CAD/CAM technologies. This unique composition of VITA SUPRINITY and the specially fine-grained and homogenous ructure gives the material high level of rength and guarantees long-term reliability. Also translucency of the VITA SUPRINITY material is excellent. kategorie LABORATOŘ - PŘÍSTROJE QUBE Assi Vyavovatel: georg SCHICK DENTAL GmbH Nový mikromotor s technologií QUBE Assi, která umožňuje otevírání a uzavírání sklíčidla prořednictvím nožního pedálu. Díky tomuto zjednodušení je upuštěno od ruční obsluhy sklíčidla při výměně nárojů, což uživatelům umožňuje extrémně rychlou výměnu nárojů bez námahy. Vyavovatel: Zenotec select Zenotec select kombinuje kompaktní CNC obráběcí syém, který vykazuje ate-of-the-art pětiosou operaci s výhodou zautomatizování celé výroby a velmi kompaktní vnější rozměry. Díky optimálnímu skládku disků, je možno snadno naavit roj na noční pracovní režim. Příroj výborně funguje i pro zpracování nových materiálů. Přídavná funkce* optimálního opracování za mokra, umožňuje rozšířit škálu zpracovávaných materiálů včetně IPS e.max CAD(lítiumdisilikát). (*rozšířená funkce bude Q4/2013) kategorie ORDINACE - MATERIÁLY A NÁSTROJE everx Poerior Vyavovatel: gc EUROPE N.V., EEO - Czech Republic gc DENTAL PRODUCTS CORP. Nejpevnější kompozit, který využívá překřížená skelná vlákna. Vynikající adheze, až 2x vyšší lomová houževnato než u oatních kompozitů. Vlákna umožňují biometrickou obnovu zubu. Ideální náhrada dentinu v rozsáhlých kavitách. Jednoduchá aplikace 4mm vrvy, v níž krátká vlákna předcházejí vzniku a šíření prasklin. category LABORATORY EQUIPMENT QUBE Assi georg SCHICK DENTAL GmbH A new micro-motor with QUBE Assi technology which makes it possible to open and close the chuck using a foot pedal. Thanks to this simplification it is no longer necessary to operate the chuck manually when changing tools, which allows for extremely quick and effortless tool change by the users. Zenotec select Zenotec select combines a compact CNC milling syem featuring ate-ofthe-art five-axis simultaneous operation with the advantages of automated manufacture and very compact external dimensions. Thanks to the 8-disc material changer, the machine can easily be set to work overnight and handling new materials presents no problem. By adding the optional wetgrinding function*, the familiar range of materials can be extended to include materials such as IPS e.max CAD(lithium disilicate). (*the add-on feature will be available in Q4/2013) category DENTIST S OFFICE - MATERIALS AND INSTRUMENTS everx Poerior gc EUROPE N.V., EEO - Czech Republic gc DENTAL PRODUCTS CORP. The ronge composite material which uses crossed glass fibers. Outanding adhesion, up to double fracture toughness relative to other composites. The fibers allow for biometric dental reoration. Ideal as a dentine replacement in large cavities. Easy application of the 4mm layer where the short fibers prevent occurrence and propagation of cracks.

5 osem SmartBuilder Vyavovatel: Vyavovatel: Osem Úspěch v rekonrukci alveolu pomocí augmentace je minimální rozdíl mezi výsledkem a dokonaloí. Přesvědčte se o tomto tvrzení použitím titanové preformované membrány v 3D designu ve 3 různých variantách podle rozsahu plánované augmentace. Membránu není nutno předem nijak upravovat, chytrý 3D design minimalizuje expozici měkkých tkání při adaptaci membrány. Navíc optimální veliko pórů zaručuje ideální prokrvení a tím rů kvalitní koi. Pevné zakotvení a tím minimální pohyblivo membrány po operaci umožní dobrou regeneraci koi, ochranu augmentačního materiálu před únikem a deformací žvýkacím tlakem. Zámky MicroSprint Vyavovatel: Foreadent V současné době nejmenší ortodontický zámek na světě, držitel ceny reddot design award 2013! MicroSprint nabízí prakticky všechny vlanoi větších zámků. Díky své velikoi jsou zámky nenápadné a příjemné pro pacienta. kategorie ORDINACE - PŘÍSTROJE DIAGNOcam Vyavovatel: SpofaDental a.s. KaVo Dental Intraorální kamera pro detekci zubního kazu pracující na technologii DIFOTI. Vyavovatel: CEREC AC Omnicam HENRY SCHEIN s.r.o. Sirona Dental Syems Skenovací ordinační jednotka vybavená špičkovou kamerou, PC a CAD softwarem CEREC. Možné propojení přímo s frézovacím přírojem CEREC, skenování bez použití kontraního pudru, výborná ergnomie, automatické kontinuální snímání situace v úech pacienta v reálných barvách, rychlé a jednoduché skenování. kategorie PREVENCE A HYGIENA opalescence Go 6% Vyavovatel: Ultradent Nový vylepšený nosič s předplněný bělícím gelem. Nosič UltraFit nabízí mimořádně pohodlné nasazení a snadno se přizpůsobí individuálnímu úsměvu pacienta. Gely Opalescence Go obsahují dusičnan draselný (snižuje citlivo) a fluorid (snižuje kazivo a posiluje sklovinu). fluor Protector S Vyavovatel: Tento nový fluopridový lak nabízí profesionální ochranu zubů proti hypersensitivitě, kazům a erozi. Tento syem obsahuje fluoridové ionty v homogenním roztoku, což zajišťuje jejich okamžitou doupno: Fluor Protector S uvolňuje fluoridové ionty ve velmi krátké době a zásobuje jimi zubní sklovinu přímo a učinně. Fluor Protector S má příjemnou chuť i vůni a je proto speciálně vhodný pro děti a citlivé pacienty. osem SmartBuilder Osem Success in the reconruction of alveolus using augmentation is minimum difference between the result and perfection. See for yourself by using a titanium membrane in 3D design in 3 different versions according to the scope of the planned augmentation. The membrane need not be modified in advance; the smart 3D design minimizes exposure of soft tissue during the adaptation of the membrane. In addition, the optimal size of the pores ensures ideal blood supply and thus growth of a quality bone. Firm fixation and thus minimum mobility of the membrane after surgery allow for good regeneration of the bone, protection of the augmentation material again escape and deformation due to the chewing pressure. MicroSprint brackets Foreadent Currently the smalle orthodontic bracket in the world, winner of the reddot design award 2013! MicroSprint offers virtually all properties of the larger brackets. Thanks to their size the brackets are inconspicuous and comfortable for the patient. category DENTIST S OFFICE - EQUIPMENT DIAGNOcam SpofaDental a.s. KaVo Dental Intraoral camera for detection of caries based on DIFOTI technology. CEREC AC Omnicam HENRY SCHEIN s.r.o. Sirona Dental Syems Chairside scanning unit equipped with a cutting-edge camera, PC and CEREC CAD software. Possible link directly to CEREC milling machine, scanning without the use of a contract powder, excellent ergonomics, automatic continuous scanning of a situation in the patient s mouth in real colors, quick and easy scanning. category PREVENTION AND HYGIENE opalescence Go 6% Ultradent New improved carrier with a pre-filled whitening gel. The UltraFit tray offers highly comfortable application and easily adapts to the patient s individual smile. Opalescence Go gels contain potassium nitrate (reduces sensitivity) and fluoride (reduces cavities and rengthens enamel). fluor Protector S This new fluoride varnish offers professional protection of teeth again hypersensitivity, cavities and erosion. This syem contains fluoride ions in a homogenous solution, which ensures their inant availability: Fluor Protector S releases fluoride ions in a very short time and supplies them to the enamel directly and effectively. Fluor Protector S has pleasant tae and smell, and is therefore suitable for children and sensitive patients.

6 Abychom zatraktivnili soutěž TOP OF PRAGODENT 2013 i pro návštěvníky veletrhu, připravili jsme letos novinku. Kromě komise odborníků měli možno zapojit se do hodnocení nominovaných exponátů i samotní návštěvníci. Absolutním vítězem se al výrobek HERBADENT Professional celá řada obsahuje klinicky osvědčený bylinný extrakt HERBADENT, který již přes 50 let dokazuje účinno směsi sedmi léčivých bylin na dásně a sliznice dutiny úní. Čiě přírodní bylinný extrakt se vyrábí podle původní receptury dlouhodobým louhováním. Tento proces výroby nelze nijak urychlit, proto výroba produktů HERBADENT Professional trvá minimálně 3 až 4 měsíce. Součáí řady Herbadent Professional jsou: Originální bylinný roztok na dásně, Gel na dásně s chlorhexidinem, Bylinná zubní paa se zvýšeným obsahem fluoru a Herbadent zubní kartáčky, speciálně navržené pro poškozené dásně výrobce tohoto produktu je společno HERBADENT s.r.o. To make the TOP OF PRAGODENT 2013 competition more attractive also for the fair visitors we have prepared a new feature this year. In addition to the panel of experts, the visitors themselves also had the opportunity to participate in the evaluation of the nominated products. The absolute winner is a product called HERBADENT Professional the entire family of products contains clinically teed herb extract HERBADENT which has been proving for more than 50 years the efficacy of the blend of seven healing herbs in the cure of gums and oral mucosa. The pure natural herb extract is manufactured according to the original formula using the process of long-term infusion. This manufacturing process cannot be accelerated, and therefore the production of HERBADENT Professional products takes at lea 3 to 4 months. The Herbadent Professional product family includes: original herb solution for gums, gel for gums with chlorhexidine, herbal toothpae with increased content of fluorine, and Herbadent toothbrushes, specially designed for damaged gums this product is manufactured by HERBADENT s.r.o. Seznam zúčaněných firem Li of participating companies 3M ČESKO, spol. s r.o. 3M ESPE 3M UNITEK 3SHAPE 4DENT s.r.o. AALBA DENT ABSURDO s.r.o. ABZIL ACE ACERYS Sp. z o.o. ACTEON A-DEC ADM ADR-DENTAL s.r.o. ADT AIR-LIFT AJAT ALFRED BECHT GmbH ALLTION (WUZHOU) ALPHA BIO (výhradní zaoupení) ALPHA DENT IMPLANTS Ltd. ALPHADENT ALPRO MEDICAL AMANN GIRRBACH AG AMDENT AMERICAN DENTAL TRADING AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS Inc. AMERICAN ORTHODONTICS ANGELUS ANTHOGYR ANTHOS APIXIA APROS CZ s.r.o. ARDENT ARM-HAMMER ARTIFOL ENTERPRISES ASA DENTAL ASTRA TECH BA INTERNATIONAL BATIST BEGO BREMER GOLDSCHLÄGEREI GmbH & Co.KG BELDENTAL s.r.o. BETAFARMA Spa BEYOND DENTAL & HEALTH BIEN-AIR DENTAL SA BINACA BIOLASE BIOMET 3i - Michał MALINKA BIOREPAIR BIOTECK BISCO BK GIULINI BLANX BMS DENTAL BMT BOME s.r.o. BOTISS BIOMATERIALS BREDENT BREDENT MEDICAL BUCCOTHERM C.HAFNER CACAN CZ, s.r.o. CAMOSCI CZECH s.r.o. CANDULOR CARESTREAM CARL MARTIN CARL ZEISS CARLO DE GIORGI CASTELLINI CATTANI CAVEX HOLLAND CEFLA DENTAL GROUP CLAN COLGATE - PALMOLIVE ČESKÁ REPUBLIKA spol. s r.o. COLTENE WHALEDENT COMINOX COMPUGROUP MEDICAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. CORTEX COSTRAD s.r.o. CROSSTECH CROSSTEX CSM IMPLANT CURADEN CZECH, s.r.o. CURAPROX CURASEPT CZ DENT s.r.o. CZECH-DENT - Ing. Petr Štěpán CZECH-ELMED spol. s r.o. D&CT, s.r.o. - DENTAS D.A.S.-SERVIS s.r.o. DENT UNIT, s. r. o. DENTAID THE ORAL HEALTH EXPERTS DENTAL ART SpA DENTAL RATIO SYSTEMS DENTAL UNION DENTAL X DENTALEX spol. s r.o. DENTALFARM DENTALFILM DENTALMATIC DENTALMED, s.r.o. DENTAL-S DENTALSTORE DENTAMED (ČR), spol. s r.o. DENTASEPT DENTATEC DENTATUS DENTAURUM DENTECH BT DENTIUM DENTMATE DENTOZONE DENTSPLY DEGUDENT DENTSPLY DETREY DENTSPLY DPD DENTSPLY IMPLANTS DENTSPLY LIMITED DENTSPLY MAILLEFER DENTSPLY PROSTHETICS AUSTRIA GmbH DENTSPLY RINN DEPPELER DESENSIN PLUS DETAX DIADENT GROUP INTERNATIONAL DIASWISS DIPLOMAT DENTAL s.r.o. DIRECTA DMG HAMBURG DOCTOR SMILE DOCTORSEYES DOFT DR. JEAN BAUSCH DR.BARMAN S DR.BRUX DR.SMILE DREVE DTS DUB INTERNATIONAL s.r.o. DUMAX DÜRR DENTAL AG DUX DENTAL ECO BEE ECOLAB HYGIENE EDEL+WHITE EDENTA AG EKOM spol. s r.o. EKORENT, spol. s r.o. ELMA ELMEX ELSODENT EMS S.A. EMZ MED EPED Inc. EPISURG EPS - ELEKTRICKÉ PECE SVOBODA ERIO ERKODENT ERICH KOPP GmbH ESSENTIAL DENTAL SYSTÉM EUR-MED SLOVAKIA, s.r.o. EURODENT EURONDA SPA EUROVET&DENTALGROUP EVERYDENT, s.r.o. EXRAY s.r.o. FALCON FAMOS MEDIZINTECHNIK FARO FENCL DENT s.r.o. FÉNIX DENTAL, s.r.o. FERTISOL FGM FILIDENTAL-MARS, s.r.o. FIREFLY FISCHER DENTAL s.r.o. FKG DENTAIRE FLAVA s.r.o. FLEXITE FOMA FONA DENTAL, s.r.o. FORDENTAL a.s. FOREST DENTAL PRODUCTS FORESTADENT BERNHARD FÖRSTER GmbH FORMOSA CULTURAL CORPORATION FRASACO FRYKA GABA INTERNATIONAL GACD GALLONY GC EUROPE N.V. EAST EUROPEAN OFFICE CZECH R. & SLOVAKIA GEASS GEASS.CZ s.r.o. GEISTLICH BIOMATERIALS GENDEX, KAVO DENTAL GmbH GEORG SCHICK DENTAL GmbH GERMIPHENE COMPORATION GETINGE GIGAMED s.r.o. GINGI-PAK GINGIVAL GLAXOSMITHKLINE, s.r.o. GLENROE GLOBAL SURGICAL CORPORATION GOLDENT GRANE s.r.o. GREEN DENTECH Co., Ltd. GUM SUNSTAR HAGER & WERKEN GmbH HAHNENKRATT HALTER HARTMANN-RICO, PAUL HARTMANN AG HARVARD DENTAL INTERNATIONAL HDT s.r.o. HEINE HEKA DENTAL HELLERDENT HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o. HERAEUS-KULZER HERBADENT s.r.o. HERMLE HERRMANN DENT, STRAUSS-CO HLW HOBOSOFT HOPF, RINGLEB&CO HP DENT HU-FA DENTAL a.s. HU-FRIEDY HUMANCHEMIE CHIRANA MEDICAL, a.s. CHIRASTAR KDT, s.r.o. CHIRMED CHIROMEGA CHIRONAX ESTRAL s.r.o. CHIRONAX FRÝDEK-MÍSTEK s.r.o. IC MEDICAL GmbH ICAT INCOGNITO INDUCTOR INSTRUMENTARIUM INTERDENT s.r.o. INTERPROX PLUS IONYX IPPON ITALDENT s.r.o. ITENA CLINICAL IVOCLAR VIVADENT AG IZI J.H.ORSING JACK N JILL JAMRICHDENTA, s.r.o. JANDA-DENTAL a.s. JANOUCH DENTAL JOHNSON&JOHNSON JPS, spol. s r.o. JUN-AIR KARL HAMMACHER KARL KAPS KAVO KERR GROUP KDYNIUM KEMPHOR KENDA KERN KERR KETTENBACH KK DENT-TOPDENT KLASSE 4 KLS MARTIN KOMET-GEBR. BRASSELER KOMORA ZUBNÍCH TECHNIKŮ ČR KOVONAX KRBEC DENT s.r.o. KURARAY DENTAL LAC LACALUT LACTONA LARIDENT LASAK s.r.o. LEICA MICROSYSTEMS LEONE LIEHMANN CZ, s.r.o. LIFESTREAM - BIOXTRA LM INSTRUMENTS LUZZANI DENTAL M+W DENTAL, MÜLLER & WAYGANDT GmbH MAILLEFER INSTRUMENTS TRADING MAJOR CZ s.r.o. MAJOR PRODOTTI DENTARI MANFREDI MANI MANUFACTURERA DENTAL CONTINENTAL MARCADENT MARIOTTI MARVIS MAX DENTAL MAXSTEAM MDO MDT MICRO DIAMOND TECHNOLOGIES MECTRON MECTRON.CZ s.r.o. MEDEMA s.r.o. MEDESY MEDICAL DENTAL PACIFIC MEDICAL TRADE, s.r.o. MEDICNRG MEDICOM MEDIDENT ITALIA MEDILUX MEDIMA-SK s.r.o. MEDIN, a.s. MEDISTOCK MEDITEC MEDIVET INTERNATIONAL s.r.o. MEDIVET INTERNATIONAL s.r.o. MEGADENTA MEGA-PHYSIK MEHRISH MEISINGER MELAG MEDIZINTECHNIK ohg EMMERT MENSADENT s.r.o. MERCATOR MEDICAL MERTEN DENTAL s.r.o. MESTRA META METASYS MGF MICERIUM MICROBRUSH MICRO-MEGA MIELE MIRADENT MK DENT MOCOM MÖLNLYCKE-HEALTH CARE MÜLLER-OMICRON MYRAY, CEFLA NAKLADATELSTVÍ QUINTESSENZ, s.r.o. NATUR COMFORT OBUV SE NATURPRODUKT CZ spol. s r.o. NEOBIOTECH co., Ltd. NEWTOM, QR NEWYORKDENTAL NICHROMINOX NOBEL BIOCARE NORA a.s. NORDISKA DENTAL NORIS MEDICAL Ltd. NORITAKE NORTH-DENT, s.r.o. NOUVAG NOVABONE PRODUCTS NOVODENT NSK NAKANISHI NTI-KAHLA GmbH NUEVA FEDESA NWD ČESKO, s.r.o. O7 OLIDENT OLYMPIA OMNIDENT OMS OMS-DENT s.r.o. ONE WAY BIOMED OPAL ORTHO ORTODONTICS OPALESCENCE OP-D-OP OPEN TECHNNOLOGIES s.r.l. OPTICA LASER ORAL-B ORANGEDENTAL ORIMED ORO CLEAN CHEMIE OROTIG-LASER ORSING ORTHOCARE ORTHOQUEST OSSTELL OSSTEM GERMANY GmbH OWANDY PALATINAL PARAGON PARMAX PARO PASCAL INTERNATIONAL PEARL DENT PELZ&PARTNER PERIO-AID PERLIČKA PHILIPS ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. PHILIPS SONICARE PIDENTAL PLANMECA OY POLIDENT DENTAL PRODUCTS INDUSTRY POLYDENTIA POLYDENTIA PRESIDENT PRODENTA s.r.o. PRODONT-HOLLIGER S.A.S. PROFICARE, a.s. PROFIL PROFIMED s.r.o. PROGENY PROMEDICA DENTAL MATERIAL PULPDENT QUALITY DENT s.r.o. QUICKWHITE RAVEN R-DENT REDESEPT REG-PHARM, s.r.o. REITEL RENFERT RF SYSTÉM RITTER CONCEPT RODENTICA CS spol. s r.o. ROEKO RØNVIG DENTAL RS RUTHINIUM S.C. DOCTOR TOOLS S.R.L SAE YANG MICROTECH SAESHIN PRECISION CO., LTD SAEYANG-MARATHON SAFINA, a.s. SALLI SYSTEM SANDY GRENDEL DESIGN SARAYA EUROPE SAVARIA-DENT Kft SCANDERRA GmbH SCANDERRA HEALTHCARE s.r.o. SCICAN SDI SEILER SEPTODONT SERVO-DENTAL SET SERVIS spol. s r.o. SG FORMULA SHERA SHICK SCHAFFEROVÁ spol. s r.o. SCHEU- DENTAL SCHÜLKE&MAYR SCHÜTZ DENTAL SIGMA DENTAL SYSTEMS-EMASDI SILMET SIMED SINTEO DENTAL s.r.o. SIRONA DENTAL SYSTEMS GmbH SISOMM bvba SKANTECH SLOVADENT SMARTOPTICS SMILE DENT SMILE LINE SMRČEK Z-CON, s.r.o. SORAL & HANZLIK s.r.o. SOREDEX SOUKROMÁ VOŠ ZDRAVOTNICKÁ PRO DENTÁLNÍ HYGIENISTKY, s.r.o. SPOFADENTAL SPOJENÉ KARTÁČOVNY a.s. SS WHITE STERILICIN STERN WEBER STODDARD STOMADENT STOMADENTAL Otakar Filák STOMATOL STRAUSS-CO, INDUSTRIAL DIAMONDS STRUMANN s.r.o. SUNI MEDICAL IMAGING SUPPORT DESIGN SURGITEL SWIDENT SWISSDENT SYBRONENDO TANDEX TECNODENT TECNO-GAZ TECNOSS TECHNETSA TEKNE DENTAL TEMREX CORPORATION TEPE TETENAL TEXDAN s.r.o. THE LINDE GROUP THIENEL DENTAL e.k. TKD TOKUYAMA DENTAL CORPORATION TOPDENTAL TPC ADVANCED TECHNOLOGY TRANSCODENT TRI HAWK SA TRIDENT TRIODENT TUTTNAUER TWINKLERS ULTRADENT ULTRADEX UNIDENT UNIPRO-ALPHA C.S.,spol. s r.o. UNIVET URAWA-MICROMOTORS V.M.K., spol. s r.o. VAP VATECH VB LEASING CZ, spol. s r.o. VDW VERDENT VERTEX DENTAL VILLA SISTEMI MEDICALI VIOLIGHT VISION ENGINEERING VISTA DENTAL VITA ZAHNFABRIK GmbH & Co. KG VITALI VITIS VIVI VOCO GmbH W&H DENTALWERK BÜRMOOS GmbH WASSERMANN DENTAL-MASCHINEN WATERPIK WERTHER INTERNATIONAL WHIPMIX WHITE SMILE XEROS XEROSTOM YETI DENTAL YOTUEL ZDRAVÉ OSVĚTLENÍ ZHERMACK SpA ZIRKONZAHN GmbH ZL-MICRODENT - ATTACHMENT ZONERAY ZUMAX MEDICAL Co., Ltd.

7

20 20 th international dental fair ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 FINAL REPORT 2012

20 20 th international dental fair ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 FINAL REPORT 2012 20 20 th international dental fair ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 FINAL REPORT 2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VELETRHU BASIC INFORMATION ABOUT THE FAIR NÁZEV Pragodent 2012 TITLE Pragodent 2012 ROČNÍK, PODTITUL 20. mezinárodní

Více

NOMINOVANÉ VÝROBKY TOP OF PRAGODENT 2013

NOMINOVANÉ VÝROBKY TOP OF PRAGODENT 2013 NOMINOVANÉ VÝROBKY TOP OF PRAGODENT 2013 kategorie " LABORATOŘ - MATERIÁLY A NÁSTROJE " GC EUROPE N.V., EEO - Czech Republic / GC CORPORATION výztuže ze skelných vláken everstick&stick Výztuže ze silanizovaných

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Dodatek k průvodci programováním 0123 Úvod 3 Úvod Informace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika

CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika CQS j'e certifikaenim organem, akreditovanym podle normy CSN EN ISO/IEC 17021:2011 Ceskym institutem

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

kategorie " LABORATOŘ - MATERIÁLY A NÁSTROJE "

kategorie  LABORATOŘ - MATERIÁLY A NÁSTROJE kategorie " LABORATOŘ - MATERIÁLY A NÁSTROJE " Dentamed (ČR) s.r.o. / ScheuDental Bioplast Extreme Sportovní chránič ze tří různých fólií v jedné. Vhodný pro profesionální kontaktní sporty. Dentamed (ČR)

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Inteligentní rychlé nabíjení elektromobilů Projekt celonárodní dobíjecí sítě ELMO Estonia

Inteligentní rychlé nabíjení elektromobilů Projekt celonárodní dobíjecí sítě ELMO Estonia Inteligence procesní infrastruktury, 20.9.2012, Miroslav Kuželka Inteligentní rychlé nabíjení elektromobilů Projekt celonárodní dobíjecí sítě ELMO Estonia Segmenty pro nabíjení elektromobilů Dálnice, pumpy,

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC vrtací a frézovací stroj se 6 pracovními jednotkami, se dvěma pohyblivými a jedním

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

product catalogue scooters & bikes

product catalogue scooters & bikes product catalogue scooters & bikes Who we are? kdo jsme? EN Yedoo is authentic Czech brand of scooters, running bikes and children bikes with original design, high quality, and bright colours. CZ Yedoo

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Measuring, control, automation and regulation technology MSV. 57. mezinárodní strojírenský veletrh Brno ITALSKÝ PAVILON

Measuring, control, automation and regulation technology MSV. 57. mezinárodní strojírenský veletrh Brno ITALSKÝ PAVILON 1 Measuring, control, automation and regulation technology MSV 57. mezinárodní strojírenský veletrh Brno ITALSKÝ PAVILON 14. 18. září 2015 Brno, Česká republika Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více