OBSAH. Obecná čast. Úvodní slovo 2. Tuzemský obchod 5. Zahraniční obchod 8. Výroba armatur 14. Automatizace 17. Hutní materiál 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Obecná čast. Úvodní slovo 2. Tuzemský obchod 5. Zahraniční obchod 8. Výroba armatur 14. Automatizace 17. Hutní materiál 20."

Transkript

1 ANNUAL REPORT - VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 OBSAH LIST OF CONTENTS Obecná čast Úvodní slovo 2 Tuzemský obchod 5 Zahraniční obchod 8 Konstrukce armatur 11 Výroba armatur 14 Automatizace 17 Hutní materiál 20 Čerpadla 23 Jakost 26 Personalistika 29 General part Introduction 2 Inland trade 5 Foreign trade 8 Construction of valves 11 Production of valves 14 Automation 17 Metallurgical material 20 Pumping devices 23 Quality 26 Human resources 29 Finanční část 30 Financial part 48

3 Vážené dámy a vážení pánové, vážení akcionáři, Dear ladies and gentlemen, dear shareholders, hodnotit uplynulý rok společnosti ARMATURY Group a.s. můžu s pocitem patřičné hrdosti. Po uzavření výsledků hospodaření za rok 2006 se jednoznačně prokázalo, že myšlenky a cíle vyřčené na začátku roku byly pro naši společnost realizovatelné. I can evaluate the last year of the company ARMATURY Group a.s. with a feeling of due pride. After closing the economic results of the year 2006, it was established beyond a doubt that ideas uttered and objectives set at the beginning of the year had been feasible for our company. Jsme hrdi, že se nám podařilo včas zachytit příznivý vývoj na trzích s výrobky naší firmy. To nám umožnilo plně využít našich výrobních kapacit a překročit plánované objemy prodeje nejen v počtech kusů, ale také ve finančním vyjádření. Přežití společností v konkurenčním prostředí je dáno také jejich schopností reagovat na měnící se okolnosti. Jednou z cest, jak být připraven na změny, je věnovat pozornost nejen svým zákazníkům, ale také svým zaměstnancům. Vedení naší společnosti si plně uvědomuje tuto skutečnost a ví, že v silné konkurenci lze dosáhnout konkurenční výhody pomocí vyšší kvality vlastních zaměstnanců. Právě proto byl v roce 2006 zahájen dvouletý cyklus zaměřený na rozvoj dovedností vybraných zaměstnanců naší společnosti. Jak už jsem se zmínil v úvodu, loňské výsledky jsou velmi příznivé, jsou však pro nás zároveň velkou výzvou pro rok Výzvou v podobě splnění ještě náročnějšího plánu a všech úkolů, které nás čekají. Náš úspěch nás zavazuje k další, ještě intenzivnější práci. Je na nás, abychom to vše zvládli. Dovolte mi na závěr poděkovat nejen všem zákazníkům za jejich důvěru, ale také zaměstnancům, bez kterých by naše firma nebyla tam, kde je dnes. We are proud we succeeded in capturing the favourable market trend with our products in due time. This enabled us to make a full use of our production capacities and to exceed the planned sales volumes not only in terms of quantity but also in financial terms. Survival of companies in a competitive environment is given also by their ability to react to ever-changing circumstances. One of the ways of how to be ready for changes is paying attention not only to one s customers but also to one s employees. The top management of our company is fully aware of this fact and knows that a competitive advantage can be attained by higher quality of own personnel when facing a strong competition. This is the reason why a two-year cycle focused on improvement of skills of selected employees of our company was commenced in As I already stated as an introduction, the last year s results are very favourable but represent a great challenge for the year A challenge in form of fulfilment of an even more demanding plan and all tasks waiting for us. Our success obliges us to further, more intensive work. It s up to us to cope with it all. By way of conclusion, I would like to take the liberty of expressing my thanks not only to all customers for their trust but also to all employees without whom our company would never be where it is today. Vladimír Nekuda generální ředitel Vladimír Nekuda Managing Director

4 Rok 2006 byl pro společnost ARMATURY Group velmi úspěšný. Na tuzemském trhu se podařilo získat řadu významných zakázek a posílit tak naši pozici. The year 2006 was very successful for ARMATURY Group. As to the domestic market, we succeeded in winning many important orders and strengthening our position in this way. Posilujeme i v tuzemsku Strengthening our domestic market position Tuzemský obchod / Inland trade Plánovaný ebit byl překročen o 5 % a to i při nesplnění plánovaných tržeb. Na překročení ebitu se nejvíce podílela práce se stávajícími dodavateli při vyjednávání lepších cenových vstupů. Značné úsilí jsme věnovali také vyhledávání nových dodavatelů, kteří byli, po kladném technickém zhodnocení, zavedeni do prodejního programu ARMATURY Group. Rezervy jsme odhalili také ve vlastních řadách a řešili je snižováním nákladů uvnitř úseku, kam spadají útvary ovládaní armatur, nákup u tuzemských dodavatelů, expedice, postřik armatur a řešení reklamací. Významným přínosem byla akvizice společnosti Ú.P.A. ÚSTŘEDNÍ PRODEJ ARMATUR. Cílem tohoto spojení bylo získání nového zákaznického portfolia a následné posílení pozice na tuzemském trhu. Využili jsme odborný potenciál a zkušenosti zaměstnanců, což nám umožnilo uspokojit požadavek trhu na komplexnost dodávek armatur a hutního materiálu. Výsledkem je zlepšení poskytovaných služeb naší společností zákazníkovi. Potvrzením správnosti nastoupené cesty byly vyhrané investiční akce v posledním čtvrtletí roku Tyto nové podněty byly impulsem pro stanovení reálného plánu roku 2007, který činí 545 milionu Kč, což je nárůst oproti skutečnosti roku 2006 o 132 milionů Kč. Podmínky práce v oddělení tuzemského obchodu pomohl zlepšit nový informační systém IFS, zavedený počátkem roku Zefektivnil řízení celé společnosti a především plánování kapacitního vytížení výroby. Díky tomu, že jeho aplikace v praxi byla pečlivě naplánována, bylo riziko ztráty zákazníka minimalizováno. Po roce zkušeností lze říci, že tento úkol se povedlo díky maximálnímu úsilí zaměstnanců a pochopení našich odběratelů splnit. Obhájili jsme pozice u stěžejních zákazníků a navíc uvedli na trh nové výrobky např. kulové kohouty Trunnion o dimenzi DN 300, klapky kov x kov a taktéž klapky pro hutní průmysl. The planned EBIT was exceeded by 5% in spite of the fact that the planned sales were not attained. The main factor contributing to the EBIT excess was cooperation with existing suppliers in negotiating better price inputs. In addition to it, we exerted ourselves to find new suppliers who, after having been positively assessed in technical terms, were incorporated into the commercial programme of ARMATURY Group. We uncovered reserves also in our own ranks and we solved them by reduction of costs within the company section which incorporates departments engaged in valve operating systems, purchases from domestic suppliers, shipping, valve spraying, and settlement of claims. An important contribution was the acquisition of Ú.P.A. ÚSTŘEDNÍ PRODEJ ARMATUR. This merger was implemented with the objective of gaining a new customer portfolio with subsequent strengthening of our position on the dome-stic market. We made use of the professional abilities and experience of employees, which enabled us to meet the market requirement for comprehensiveness of deliveries of valves and metallurgical material. This resulted in improvement of ser-vices rendered by our company to clients. Investment projects that we won in the last quarter of 2006 are the proof that we chose the right way. These new impulses stimulated the preparation of a feasible plan for the year 2007 amounting to 545 million CZK, which represents an increase by 132 million CZK in comparison with actual results of The working conditions in the domestic trade departments were improved by the new information system IFS which was installed at the beginning of This system made the management within the whole company and especially the planning of capacity utilization of machines more effective. Thanks to the fact that its application in practice was throughly planned in advance, the risk of losing our clients was minimized. After a year of gathering experience we can say that thanks to the maximum commitment of our employees and understanding on the part of our clients this task was fulfilled. We maintained our position with the key customers and, in addition, launched new products as trunnion-mounted ball valves DN 300, metal-to-metal seated butterfly valves and valves for metallurgical industry.

5

6 Zahraniční obchod společnosti ARMATURY Group si v roce 2006 udržel dynamický nárůst objemu prodeje zaznamenaný v předchozím roce. Na teritoriích západní a východní Evropy tak posílil svou dosavadní pozici. Na uplynulý rok se díváme s uspokojením In 2006, the foreign trade of ARMATURY Group maintained its dynamic growth of the sales volume recorded in the previous year. In this way it strengthened its present position in the territories of both Western and Eastern Europe. We are looking at the last year with pride Zahraniční obchod / Foreign trade Mezi nejvýznamnější úspěchy úseku zahraničního obchodu patří: - expanze na rumunský trh s dodávkami vysokotlakých armatur, - dodávky kulových kohoutů a šoupátek pro projekt obnovy plynovodní sítě v provincii Ankary v Turecku, - rozvinutí intenzívní spolupráce se zákazníky v Norsku, kam byly dodávány armatury a potrubní dílce velkých světlostí pro hydroelektrárny. Podstatnou část objemu zahraničního obchodu tvořil prodej hutních armatur, především pro hutní kombináty Evraz Holding a Severstal. The most important achievements of our foreign trade departments were: - expansion in the market of Romania with deliveries of highpressure valves, - deliveries of ball valves and gate valves for the project of reconstruction of gas distribution system in the province of Ankara in Turkey, - development of an intensive cooperation with Norwegian customers who were supplied with large-sized valves and pipework components for hydroelectric power plants. A considerable part of the foreign trade volume was represented by the sale of metallurgical valves, mainly for iron and steel works Evraz Holding and Severstal. Rozvoj obchodu s sebou přinesl specializaci Sale expansion brought specialization Při prodeji na východní trhy byl zaznamenán značný potenciál na dodávky kulových kohoutů a armatur pro elektrárny klasické i jaderné. Z tohoto důvodu bylo přijato řešení o rozdělení zahraničního obchodu. Cílem tohoto kroku bylo posílení zahraničního obchodu a jeho větší specializace. Nejvýznamnější interní událostí roku 2006 úseku zahraničního obchodu bylo rozdělení týmu zaměřeného na prodej. Vytvořeno bylo nové samostatné středisko zahraniční obchod - východ, které zajišťuje obchody v teritoriích Ruska, bývalých států SNS, Bulharska a Pobaltí. Aktivity zajišťované zahraničním obchodem - západ nebyly touto organizační změnou jinak dotčeny. Jeho tým pokračuje v naplňování cílů posilování obchodních pozic ve vytipovaných teritoriích, především s produkty vlastní výroby. Budoucnost je pro nás výzvou Významným oceněním oddělení zahraničního obchodu za dosažené výsledky v minulém období je třetí místo ve dvanáctém ročníku soutěže Hospodářské komory ČR Exportér roku v kategorii Střední exportéři nárůst exportu , který proběhl v prosinci Nejdůležitějším úkolem do budoucnosti je personální posílení skupiny zahraničního nákupu v souvislosti s nárůstem zajišťovaných aktivit a s nastaveným strategickým směrem obchodování v naší společnosti. When selling to the eastern markets, we noted a great potential in the field of ball valves and other valve types for both conventional and nuclear power plants. For this reason, it was decided to split the foreign trade activities. The objective of this action was strengthening of the foreign trade and providing for its better specialization. The most important internal event related to the Foreign Trade Section of the company in 2006 was the division of the team of salesmen. A new independent department named Foreign Trade-East was established to cover the territories of Russia, former states of the Confederation of Independent States, Bulgaria and the Baltic states. Activities implemented by the Foreign Trade-West department were not affected by this change in organization. The team of this department continued attaining the goals of strengthening our business positions in selected territories, especially with products of our own production. Future is a challenge for us An important appreciation of the work of the foreign trade personnel and the results attained by them in the last period was the third place in the twelfth annual Exporter of the Year contest, category Medium-Sized Exporters 2006 Growth of Exports in the Period organized by the Economy Chamber of the Czech Republic in December The most important task for the future is to reinforce the personnel of the foreign purchasing department in connection with the intensification of business activities and adopted strategic direction of trading policy in our company.

7 Společnost ARMATURY Group je orientována na speciální, technicky náročné typy armatur. Příprava jejich výroby je nesnadná, a tak i v roce 2006 byla tomuto odvětví věnována mimořádná pozornost. The company ARMATURY Group directs its attention to special, technologically sophisticated types of valves. The preparation of their production is difficult, therefore special attention was paid to this field also in Na zvolené cestě nás nic nezastaví Nothing will stop us on the way we chose V roce 2006 byla vyrobena, podle speciálních nestandardních požadavků zákazníků, celá řada hutních armatur, kulových kohoutů, uzavíracích a zpětných klapek. Kromě těchto speciálních armatur byly v tomto roce uvedeny na trh tyto zcela nové armatury: - kulové kohouty DN 50 až 300 celosvařované s kovově těsnícími sedly. Tyto armatury byly uvedeny na trh s certifikáty API 6D, ATEX, PED a FIRE SAFE, - pro světlosti DN 400 až 1000 byla vyvinuta zcela nová konstrukce ekologických brýlových šoupátek, která přináší zákazníkům podstatně vyšší užitné vlastnosti, - pro nové zákazníky v polských a ruských hutích byly vyvinuty nové typorozměry horkovzdušných šoupátek, - byl ukončen vývoj uzavíracích klapek s dvojitou excentricitou, v provedení kov x kov s možností použití až do 400 C. In 2006, a multitude of metallurgical valves, ball valves, butterfly valves and swing check valves meeting the special, nonstandard requirements of buyers, were produced. In addition to these special valves, brand new valves were placed on the market that year: - all-welded ball valves DN 50 to 300 with metal-to-metal seated seats. These valves were launched with API 6D, ATEX, PED and FIRE SAFE certificates, - a brand new design of ecological google gate valves in sizes DN 400 to 1000 was developed which offers much better utility properties to the buyers, - new sizes of hot-blast gate valves were developed for new clients from metallurgical plants in Poland and Russia, - development of butterfly valves with double eccentricity, metal-to-metal seated suitable for temperatures not exceeding 400 C was finished. Pokrok i v dalších letech Advance also in the forthcoming years Konstrukce armatur / Construction of valves Pro rok 2007 jsme si stanovili ještě náročnější cíle než v roce Chceme nejen vyvinout, ale i certifikovat a dodávat na trh tyto nové armatury: - kovaná šoupátka až pro teploty 600 C a tlaky 400 bar v rozsahu DN 50 až 500, - kulové kohouty ve šroubovaném i celosvařovaném provedení v rozsahu od DN 350 do DN 700, - šoupátka z tvářených polotovarů DN 700 až 1600 pro tlaky PN 2,5 až 16, - atypické uzavírací klapky se speciálním ovládáním, - nové typy hutních armatur podle požadavků zákazníka. Rozsah nových produktů je velmi široký a vyžaduje personální i organizační změny v konstrukci. Proto byla v roce 2006 konstrukce posílena o nové avšak zkušené konstruktéry a byly provedeny organizační změny, které zefektivní činnost konstrukce tak, aby byly naplněny veškeré cíle pro rok For 2007, we set ourselves even more challenging goals than for We want not only to develop but also to certify and place on the market the following new valves: - forged gate valves for a temperature of 600 C and a pressure of 400 bar in sizes from DN 50 to DN 500, - ball valves with both bolted and all-welded design in sizes from DN 350 to DN 700, - fabricated gate valves from DN 700 to DN 1600, for pressures PN 2.5 to 16, - atypical butterfly valves with special operation, - new types of metallurgical valves according to buyers requirements. The range of new products is very broad and requires personnel as well as organizational changes in designing department. Therefore new, but experienced designers were hired to join the personnel of designing department and changes in organization were implemented in 2006 with the objective of making the activities of designers more effective in order to attain the goals we set ourselves for the year 2007.

8

9 Zavádění nového informačního sytému, stabilizace skladového hospodářství a plnění plánů a cílů - tak lze charakterizovat rok 2006 ve výrobních provozovnách Kravaře a Dolní Benešov. V Dolním Benešově je čím se pochlubit Začátek roku 2006 byl spojen s dolaďováním náběhu nového informačního systému. Procesní chod jsme s úspěchem zvládli. Na dílnách jsme zavedli odpis operací pomocí čárových kódů a tím se připravili na rychlý nárůst požadavků, který přišel od obchodních útvarů počátkem druhého čtvrtletí. Nosným produktem v roce 2006 byly uzavírací klapky v kombinaci s různými typy ovládání. Z hlediska vyrobených objemů byly rovnocennou komoditou hutní armatury. Převažovala horkovzdušná šoupátka v moderním odparném provedení, horkovzdušná šoupátka průtočná a ekologická brýlová šoupátka. V této oblasti hutních armatur jsme navázali na skvělé výsledky a získané zkušenosti z roku 2005 a plně jsme využili strojního parku, pořízeného v rámci loňských investic. Zaznamenali jsme i další nárůst v dodávkách kulových kohoutů v provedení Trunnion. Standardně vyrábíme kovovětěsnící kohouty do DN 300 ve šroubovaném provedení. Během roku 2006 jsme spustili výrobu celosvařovaných kulových kohoutů od DN 50 do DN 300. Silnou podporou rozvoje výroby byla investice do nového CNC karuselu. V posledním čtvrtletí jsme od konstrukce obdrželi podklady pro kohouty v dimenzích DN 400/PN 100 a DN 500/PN 100 v celosvařovaném provedení. Tyto typorozměry nás nasměrovaly k dalším investicím do oblasti svařování a k rozvoji našich znalostí a dovedností. Mezi důležitý sortiment výroby patří také zpětné odběrové kovovětěsnící klapky. Tato oblast poměrně složitých armatur prošla řadou konstrukčních vylepšení a patří k dobře se rozvíjejícímu sortimentu naší společnosti. Zkušenosti jsou tímto zúročeny i v modelech zpětných klapek. Do budoucna hledíme s optimismem Pro rok 2007 chceme rozvíjet výrobu kulových kohoutů a také sbíráme zkušenosti pro rozvoj výroby produktů do jaderné energetiky. Tyto záměry chceme podpořit investicí do nového zařízení i nových výrobních prostor v areálu Dolního Benešova. S připravovanou unifikací sortimentu vyráběného z výkovků se chceme zaměřit v oblasti nákupu na další práci s dodavateli a využít rostoucích odběrů polotovarů k další práci s cenou dodávek. Výroba v Kravařích nezůstala pozadu Kravařská výroba odstartovala výrobou vysokotlakých armatur, následovaly opravy armatur pro elektrárny Mělník - Horní Počáply a teplárnu Malešice Praha. Pokračovali jsme také ve výrobě šoupátek velkých dimenzí DN1000 a Závěrem roku proběhly velké zakázky jako Nižněkamsk, Unis a Levice. Vyzdvihnout je třeba akci Slovnaft, při níž bylo seřízeno 379 pojistných ventilů. Probíhající modernizace V roce 2006 byla uvedena do provozu tlaková zkušební stolice. Bylo vybudováno pracoviště na provádění magnetických zkoušek. Dále se podařilo zprovoznit tlakovou stolici na zkoušení a seřizování pojistných ventilů, čímž byla odbourána práce dříve určená pro kooperaci. Installation of a new information system, stabilization of storage facilities and fulfilment of plans and goals in this way the year 2006 can be characterized in our production plants at Kravaře and Dolní Benešov. There is something to boast about at Dolní Benešov The beginning of the year 2006 was connected with tuning-up of the new information system. The processes were managed successfully. We introduced a method of control of work operations by bar codes in the workshops in order to prepare them for a rapid increase of requirements coming from the salesmen at the beginning of the second quarter. Butterfly valves in combination with different operating device types were the leading product in In terms of produced volumes, metallurgical valves represented a commodity of equal value. Hot-blast gate valves with a modern evaporation-type design, through-flow hot-blast gate valves, and ecological google gate valves prevailed. In this field of valves for metallurgical plants we continued the excellent results and experience gained in 2005 and made full use of machinery being purchased within the last year s investing. We noted also a growth of deliveries of trunnionmounted ball valves. Our standard production was represented by metal-to-metal seated ball valves in sizes not exceeding DN 300. In the course of the year 2006, we started production of all-welded ball valves in sizes from DN 50 to DN 300. Purchase of a new CNC operated vertical boring and turning mill supported the development of production strongly. In the last quarter of the year, we received documents for the production of all-welded ball valves in sizes DN 400/PN 100 and DN 500/PN 100 from our designers. These sizes directed us to additional investing in welding machines and further development of our skills and abilities. Another important line of our production covers metal-to-metal seated extraction swing check valves. This field of relatively complex valves went through many improvements of design and belongs to the increasingly growing assortment of our company. So we were able to make good use of our knowledge in models of swing check valves. Looking with optimism into the future In 2007, we want to expand the production of ball valves as well as products for nuclear power engineering. This intention will be supported by purchase of new machinery and investment in new production areas at Dolní Benešov. In connection with the forthcoming unification of products made of forgings, we want to concentrate on further cooperation with suppliers and to make use of increased purchases of semifinished products for price negotiations. Production at Kravaře did not lag behind Production at Kravaře started with high-pressure valves after which repairs of valves for power plant at Mělník - Horní Pokáply and heating and power plant at Malešice, Prague, followed. Production of large-sized gate valves DN 1000 and 1200 continued as well. Towards the end of the year, large orders for projects at Nizhnekamsk, Unis and Levice were executed. Also the project of setting of 379 safety valves at the premises of Slovnaft should be pointed out. Ongoing modernization In 2006, a pressure test stand was commissioned and a workplace for performance of magnetic tests was established. Furthermore, a pressure test stand for testing and setting of safety valves was put into service in which way there is no need to outsource this activity. Výroba armatur / Production of valves

10 Rok 2006 přinesl do úseku automatizace řadu změn, a to jak v oblasti organizační tak personální, ale především v oblasti poskytovaných činností. The year 2006 brought a lot of changes in the Automation Section that influenced both organization and personnel of the section, but especially activities rendered by them. Organizační změny k lepšímu Changes in organization for the better V organizační struktuře byl úsek automatizace vyjmut z úseku GŘ a zařazen na úroveň ostatních úseků. Personálně došlo k obměně pracovníků v oblasti prodeje a technického rozvoje a k rozšíření výkonného týmu. K největším změnám pak došlo v druhé polovině roku, kdy byla stávající struktura rozšířena o poskytování služeb v oblasti oprav armatur. Došlo k začlenění obchodních zástupců, jejich asistentů z oddělení služeb a dílny repasí do stávající struktury úseku. Vznikl tak úsek, který díky svému složení zajišťuje opravy armatur a servopohonů a veškeré reklamace v rámci společnosti ARMATURY Group. Co se tento rok povedlo V oblasti servopohonů to byly především opravy servopohonů pro ČEZ - elektrárnu Mělník, které dokonale prověřily naše kapacitní možnosti. V opravách armatur bylo realizováno několik větších akcí, ale nad všemi zcela jednoznačně vyčnívá realizace opravy armatur a pojistných ventilů v rámci odstávky provozních jednotek ve společnosti Slovnaft, a. s. Také se povedlo úspěšně zrealizovat několik komplexních dodávek, kdy v rámci opravy nebo dodávky armatur byly provedeny i další práce elektro, stavební či svářečské. Povedla se také akce, při které se realizovala dodávka a montáž potrubních tras, zapojení a zprovoznění tlakové stanice. Úspěchu bylo dosaženo také v oblasti vývoje ovládání, a to při realizaci ovládání brýlového šoupátka, kde byla hydraulika nahrazena elektropohony. V roce 2007 bychom chtěli kvalifikace a zkušenosti našich pracovníků využít nejen u klasických oprav a tím obhájit pozici u našich zákazníků, ale především realizovat větší počet akcí s komplexní dodávkou technologických celků. As to the organizational structure, the Automation Department was removed from the Managing Director s Department and given on the same level as the remaining departments. Changes of personnel involved in trading activities and technical development took place and the executive team was made complete. The biggest change took place in the second half of the year when services in the field of valve repairs were added to the present structure. Salesmen and their assistants from the Services Department as well as workshops for valve overhauling were incorporated into the present structure of the department. The newly established department is now engaged in repairs of valves and actuators as well as settlement of claims within ARMATURY Group. This year s achievements In the field of actuators, it was in particular the project of repairs of actuators for ČEZ - Power Plant at Mělník which perfectly tested our capacity possibilities. Several projects were implemented in the field of repairs of valves, but the dominating project was the implementation of repairs of safety valves and other valve types at the premises of Slovnaft when their units were put out of operation. In addition, several comprehensive deliveries were successfully realized that contained not only a valve repair or delivery itself but also other activities electrical wiring, construction work or welding. Another successful project was delivery and installation of a pipeline system with installation and commissioning of a pressure station. Success was achieved also in the field of development of operating systems where electric actuators were substituted for hydraulic units to operate google gate valves. This year, we are going to make use of qualification and experience of our personnel for conventional repairs in order to maintain our position with our clients and to realize more projects incorporating deliveries of complete technological units. Automatizace / Automation

11

12 V uplynulém roce 2006 úsek hutního materiálu potvrdil své postavení ve společnosti ARMATURY Group a splnil stanovený cíl. Last year, the Metallurgical Material Department confirmed its position within ARMATURY Group and attained the goals that had been set. Jaké to bylo What happened Celý rok se nesl ve znamení poctivé práce při plnění požadavků pro stále širší okruh zákazníků. Doba je rychlá, situace a podmínky na trhu se neustále mění. Po letech stagnace v oblasti výstavby a rekonstrukcí různých energetických, petrochemických, potravinářských a jiných provozů, pokračovala v uplynulém roce rostoucí poptávka po dodávkách hutního materiálu. Přetlak požadavků nad možnostmi výroby měl ale za následek prodlužující se termíny dodání a částečnou ztrátu pružnosti našich dodávek. Naštěstí si tuto situaci uvědomili i naši zákazníci. Přestali si nechávat vše na poslední chvíli a počítali s delšími termíny dodání. Nejen kapacity tuzemských výrobců, ale i tradiční evropští výrobci měli své výrobní kapacity vyprodány na dlouhé měsíce dopředu. Na tuto situaci jsme reagovali aktivním vyhledáváním nových dodavatelů a spoluprací s velkými evropskými společnostmi, které mají velké skladové zásoby. Co se nám povedlo The whole year can be characterized as a year of an honest work in meeting all requirements of the ever-rising number of clients. Time is hasty, market situation and conditions are changing incessantly. After many years of stagnation in the field of constructions and reconstructions of different power engineering, petrochemical, food processing and other plants, the demand for deliveries of metallurgical material grew last year. However, requirements exceeding the possibilities of production brought about longer delivery terms and a partial loss of flexibility of our deliveries. Fortunately, our clients became conscious of that situation. They ceased placing orders at the eleventh hour and started taking longer delivery terms into account. Not only domestic manufacturers but also traditional European manufacturers had their production capacities fully booked for many months. We reacted to this situation with an active search for new suppliers and cooperation with leading European companies that had huge stocks available. V loňském roce jsme realizovali několik větších dodávek, z nichž jedna byla zvlášť významná. V květnu byla podepsána smlouva se společností Unis, a. s., na dodávku armatur a potrubních dílů na obnovu rafinérie v irácké Basře. Dodávka má několik etap. V první etapě jsme dodávali zhruba 500 tun materiálu včetně nátěrů. Toto zboží bylo připraveno na odvoz do přístavu koncem roku Stále je co zlepšovat Zakázka pro iráckou Basru podnítila spoustu návrhů na zlepšování procesů při realizaci takto objemné zakázky. V letošním roce proto budeme usilovně pracovat na zlepšení těchto procesů tak, aby naši zákazníci byli stále spokojeni. Současně hodláme posilovat svou pozici mezi dodavateli v oblasti kompletních dodávek. Věříme, že s podporou ostatních středisek se nám naše záměry zdaří. Our achievements We realized several large deliveries last year but one of them was exceptional. In May, we concluded a contract with Unis a. s. for delivery of valves and pipework components for the reconstruction of a petroleum refinery at Basrah, Iraq. The delivery consists of several stages. The first stage was a delivery of about 500 tons of materials including coating. This group of products was ready for transportation to the port of destination at the end of There are still things to improve The delivery for the Basrah refinery brought many suggestions of how to improve our processes when executing such an extensive order. Therefore we are going to improve those processes this year to the full satisfaction of all clients. At the same time, we want to strengthen our position among the suppliers of complete technological units. I believe that our intentions turn out well with the aid of all other depertments. Hutní materiál / Metallurgical material

13 Čerpadla / Pumps Pozice společnosti ARMATURY Group v oblasti čerpací techniky je stabilní již řadu let. Zaměřili jsme se na prodej čerpací techniky, náhradních dílů a oprav čerpadel. Prováděli jsme i následné instalace podle požadavků zákazníka. Servis je zákazníky stále žádanější The position of ARMATURY Group in the field of pumping engineering has been stable for many years. We focused on the sale of pumping equipment and spare parts, and repairs of pumps. We implemented also installations in compliance with customers requirements. Servicing is in great demand Ve výčtu našich aktivit nelze zapomenout na kompletní záruční a pozáruční servis. Jeho profesionálním přístupem se podařilo navýšit tržby o 100 %. Servisem prošla čerpadla od různých výrobců, což potvrzuje, že ve svých řadách máme opravdové specialisty. Naši zaměstnanci jsou neustále školeni v oblasti čerpací techniky. Rozšiřují si znalosti a získávají nové informace o produktech různých výrobců. Díky tomu jsme schopni profesionálně poradit, navrhnout řešení v průmyslových aplikacích, teplárenství, potravinářství či dodávkách čisté nebo odpadní vody. Kvalitu nejlépe dokládají reference Za významné akce roku 2006 lze považovat dodávky čerpadel na tyto rekonstrukce: - Rekonstrukce ÚV Ostrožská Nová Ves - Výměna oběhových čerpadel pro Energetiku Třinec - Rekonstrukce ÚV Nová Říše - Odprášení drtírny koksu pro koksovnu Jan Šverma - Rekonstrukce posilovací stanice Čepro Bělčice - Rekonstrukce teplárny Stonava - dávkování - Výměna napájecích čerpadel Zásobování teplem Vsetín - Zesílení tlaku ve výškových budovách VVT - Vítkovice válcovna trub Na vavřínech neusneme Do budoucna plánujeme rozšíření počtu zaměstnanců. Hodláme také získat nové produkty, které svou kvalitou a cenou přispějí ke spokojenosti uživatelů. Ve spojení s našimi zkušenostmi tak budeme moci navrhovat optimální technické řešení pro dané technické aplikace ve všech průmyslových oblastech. When enumerating our activities, we shall not omit the complete servicing during and after the guarantee period. The professional approach to servicing was the reason why we were able to increase our receipts by 100%. Our servicing activities were applied to pumps made by different manufacturers, which proves that there are real specialists in our servicing team. Our employees are regularly trained and instructed in the field of pumping engineering. They gain in knowledge and acquire new information about products from different manufacturers. Thanks to it, we are able to give professional advice or suggest solutions for industrial applications, heat production and distribution systems, food industry and clean water or waste water supply. Quality substantiated by references The most important projects in the year 2006 were deliveries of pumps to the following reconstructions: - Reconstruction of water treatment plant at Ostrožská Nová Ves - Replacement of circulation pumps for Energetika Třinec - Reconstruction of water treatment plant at Nová Říše - Dust removal in coke-crushing plant of the Jan Šverma Coking Plant - Reconstruction of auxiliary station of Čepro at Bělčice - Reconstruction of power and heating plant at Stonava dosing - Replacement of feeding pumps for Zásobování teplem Vsetín, a. s. - Pressure boosting in tower buildings of VVT Vítkovice Válcovna Trub No rest on our laurels We envisage an increase of the number of employees in the future to contribute to the satisfaction of clients. We are going to acquire additional products the quality and price of which should also contribute to the satisfaction of clients. So, in combination with our experience we will be able to suggest the best technical solutions for specific technical applications in all industrial branches.

14

15 Výrobní i obchodní sortiment se v roce 2006 opět rozšířil a požadavky na kvalitu vzrostly. Společnost ARMATURY Group proto udělala maximum, aby požadovanou kvalitu zákazníkům garantovala. Firma prošla novým recertifikačním auditem společnosti TÜV CERT Rheinland Group, který potvrdil platnost certifikátu systému jakosti podle standardů EN ISO 9001:2000 v oboru vývoje, výroby, prodeje a servisu průmyslových armatur, dodávek čerpadel a příslušenství do Otevřené dveře na ruský trh Pro dodávky na ruský trh byl proveden kontrolní audit systému jakosti a výrobkových certifikátů Certifikačním centrem Nasthol v Moskvě. Nebyly zjištěny žádné neshody a platnost vydaných certifikátů byla potvrzena v celém rozsahu. V první polovině roku byly zahájeny práce na obnovení platnosti získaných vývozních certifikátů na kulové kohouty, šoupátka, uzavírací klapky a zpětné odběrové klapky. Nová výrobková certifikace proběhla také u Certifikačního centra Nasthol Moskva. Byla prověřena veškerá požadovaná dokumentace a následně odzkoušeny vytipované vzorky v akreditované zkušebně. Výsledkem bylo vydání vývozních certifikátů GOST-R pro všechny výše uvedené typy armatur a také odsouhlašení vývozních certifikátů pro hutní armatury. Pro všechny hutní armatury vyvážené na ruský trh bylo provedeno posouzení Federální službou pro ekologický, technologický a atomový dozor Ruska. Společnost ARMATURY Group získala Rozhodnutí o možnosti použití těchto armatur na území Ruské federace do konce roku Další okna do světa se otevřela Na začátku srpna proběhla certifikace zástupci společnosti Exact Certification and testing z bulharské Sofie. Audit byl zaměřen na dvě oblasti, a to hodnocení zavedeného systému jakosti a hodnocení výrobkové certifikace. Společnost ARMATURY Group byla kladně posouzena a po zpracování závěrečné zprávy získala vývozní výrobkové certifikáty. Naše firma je také jednou z mála společností v České republice, která může dodávat své výrobky pro petrolejářský průmysl na celém světě. Naše kulové kohouty mohou být od ledna 2006 označeny Monogramem API 6D-0614, o jehož přidělení rozhodla na základě úspěšného auditu centrála API ve Washingtonu. Licence je přidělena do ledna Obstáli jsme i na domácím trhu V oblasti výrobkové certifikace byla u notifikované společnosti TÜV Süd Czech Praha rozšířena škála o další produkty. Tyto armatury byly posouzeny podle evropské direktivy PED 97/23/EU a nařízení vlády č. 26/2003 Sb., o tlakových zařízeních. Získané certifikáty s platností na deset let nás opravňují používat znak evropské shody CE u všech těchto výrobků. V průběhu celého roku byla naše společnost prověřována namátkovými kontrolami notifikované organizace TÜV Süd Czech Praha, pobočka Ostrava. Prověřovala se typová shoda podle výrobkových certifikátů a kvalita dosažené jakosti výroby celkem u dvaceti výrobkových řad. U všech výrobkových certifikátů byla osvědčena správná funkce a trvající shoda s požadavky nařízení vlády 26/2003 Sb. Mimo zajišťování výrobkových certifikátů byly náplní oddělení řízení jakosti dílenská měření, zkoušení a nedestruktivní kontrola výrobků, metrologie a také rozvoj kvalifikace pracovníků. The technical and commercial range of products expanded again in 2006 and requirements for quality became stricter. The company ARMATURY Group did its best to guarantee the required quality to the buyers. The company went through a new recertification audit performed by TÜV CERT Rheinland Group which confirmed the validity of the quality system certificate according to EN ISO 9001:2000 in the field of development, production, sale and servicing of industrial valves, deliveries of pumps and accessories till 20 th September Open door to the Russian market For deliveries to the Russian market, an inspection audit of quality management system and product certificates was performed by the Nasthol Certification Centre in Moscow. No nonconformities were revealed and the validity of certificates was confirmed in their entirety. In the course of the first half of the year, work connected with the renewal of validity of earlier acquired export certificates for ball valves, gate valves, butterfly valves and swing check valves commenced. A new product certification by the Nasthol Certification Centre in Moscow took place as well. All required documents were reviewed and selected samples were tested by an accredited test laboratory. Based on those activities, export certificates GOST-R were issued for all above mentioned valve types and export certificates for metallurgical valves were approved. All metallurgical valves exported to the Russian market were assessed by the Federal Service for Environmental, Technological and Atomic Supervision of Russia. The company ARMATURY Group received a Decision on Application of these valves in the territory of the Russian Federation till the end of Other windows to the world opened Early in August, a certification by the representatives of Exact Certification and Testing from Sofia, Bulgaria, took place. The audit concentrated on two areas, namely assessment of the quality management system and assessment of product certification. The company ARMATURY Group was assessed positively and acquired product certificates for export of its products. Our company is also one of the few companies in the Czech Republic that have the right to deliver their products to the petroleum industry worldwide. Since January 2006, our ball valves can bear the API Monogram No. 6D-0614 which was granted by API Headquarters in Washington on the basis of a successful audit. The licence was bestowed till January Holding our own on domestic market The product certification by the notified body TÜV Süd Czech Prague was completed with additional products. The valves were assessed according to the Pressure Equipment Directive 97/23/EC and Decree of the Government No. 26/2003 on pressure equipment. The acquired certificates have a period of validity of ten years and entitle us to affix the CE conformity marking to all these products. During the whole year, our company was several times verified by random inspections performed by the notified body TÜV Süd Czech Prague, Branch Office Ostrava. Twenty product series were checked for type conformity with product certificates and quality of production. Proper function and continued conformity with the requirements of the Decree of the Government No. 26/2003 were confirmed for all product certificates. In addition to activities connected with product certificates, personnel of the Quality Control Department performed shop measurements, testing and nondestructive examination of products, metrological activities, and provided for enhancement of qualification of employees. Jakost / Quality

16 Personalistika / Human resources Společnost ARMATURY Group i v roce 2006 pokračovala v personálním posilování zaměstnaneckých řad, a to pečlivým výběrem nových pracovníků. In 2006, the company ARMATURY Group continued its policy of personnel strengthening by careful selection of new employees. Úspěch společnosti vytvářejí především lidé Průměrný přepočtený stav zaměstnanců se na konci roku 2006, v porovnání s počátkem, zvýšil o rekordních 62 zaměstnanců. Ke dni byl skutečný stav 288 zaměstnanců. To jednoznačně ukazuje nejen na aktuální, ale i plánovaný růst společnosti. Cílem naší společnosti je mít ve svých řadách perspektivní a vzdělané zaměstnance, kteří nás budou v budoucnosti obohacovat svými zkušenostmi a znalostmi. Věková struktura našich zaměstnanců je rovnoměrná. Trend zkvalitňování zaměstnanecké struktury se projevuje postupným zvyšováním podílu zaměstnanců s vyšším stupněm dosaženého vzdělání. Prvořadou prioritou je vzdělávání Milníkem v oblasti rozšiřování kvalifikace našich zaměstnanců bylo v roce 2006 zahájení systematického vzdělávání na všech úsecích. Vedoucí pracovníci společnosti byli podrobeni odborným diagnostickým testům, které se staly odrazovým můstkem pro stanovení individuálního vzdělávacího procesu, ve kterém by se měly rozvíjet jejich kompetence. Na základě získaných informací byla v polovině roku 2006 započata první fáze dlouhodobého cyklu, zaměřeného na rozšíření komunikačních, projektových a obchodních dovedností. Zúčastnila se jí více než stovka zaměstnanců. Paralelně se systematickým vzděláváním pokračovaly také jazykové kurzy, vzdělávání v oblasti platné legislativy a informačních technologií. Velká pozornost byla, stejně jako v předchozích letech, věnována posilování motivace zaměstnanců, s důrazem na zvyšování efektivity práce. Success of the company is made especially by people The average converted number of employees went up by record-breaking 62 persons at the end of 2006 in comparison with the beginning of the year. On 31 st December 2006, the actual number of employees was 288. This clearly shows not only the real, but also the planned growth of the company. The objective of our company is to employ perspective and educated employees who will enrich us with their experience and knowledge. The age structure of our employees is uniform. The trend of improvement of personnel structure in terms of quality reveals itself by gradual increase of the share of employees with higher level of education. Training is of primary importance The landmark in the field of enhancement of qualification of our employees was the beginning of systematic training of personnel of all departments in The managers of the company were submitted to vocational diagnostic tests which became the stepping stone for determination of individual educational and training processes intended for enhancement of their competences. Based on the collected information, the first stage of a long-term educational cycle focused on improvement of communication, designing and business skills started in the middle of the year More than a hundred employees attended it. Simultaneously with the systematic education, language courses and education in the field of legislation in force and information technologies continued. Just like in the previous years, a special attention was paid to the strengthening of motivation of employees with emphasis put on labour efficiency improvement.

17 Finanční část

18 Rozvaha - aktiva k (v tis. Kč) Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé úč. období a b c Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majteku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé úč. období a b c Brutto Korekce Netto Netto C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

19 Rozvaha - pasiva k (v tis. Kč) Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A IV. Výsledek hospodaření minulých let A IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z přijmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasívní Jiné závazky Odložený daňový závazek Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období

20 Výkaz zisku a ztráty k (v tis. Kč) Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období a b c sledovaném minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období a b c sledovaném minulém VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky P. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S splatná odložená * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodáření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodáření před zdaněním

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje Číslo Syntetický

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 6m51s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí územní samosprávné celky, svazky

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00281301 Název: Obec Vysočany Sestavená k

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00273325 Název: Obec Bezděkov Sestavená k

Více

Výroční zpráva 2011 OBSAH

Výroční zpráva 2011 OBSAH Výroční zpráva 2011 OBSAH I. Slovo předsedy představenstva 3 II. v roce 2011 III. Obecné údaje IV. Orgány společnosti V. Organizační struktura VI. Dosažené hospodářské výsledky VII. Rozvaha VIII. Výsledovka

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více