RULES FOR THE RISK EVALUATION AND MANAGEMENT OF II GLOBAL MARKETS OOD PRAVIDLA PRO HODNICENÍ A ŘÍZENÍ RIZIKA IZ GLOBAL MARKETS SRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RULES FOR THE RISK EVALUATION AND MANAGEMENT OF II GLOBAL MARKETS OOD PRAVIDLA PRO HODNICENÍ A ŘÍZENÍ RIZIKA IZ GLOBAL MARKETS SRO"

Transkript

1 PRAVIDLA PRO HODNICENÍ A ŘÍZENÍ RIZIKA IZ GLOBAL MARKETS SRO RULES FOR THE RISK EVALUATION AND MANAGEMENT OF II GLOBAL MARKETS OOD Kapitola 1 Obecné ustanovení Chapter 1 General Conditions Čl. 1.Tato pravidla mají za účelem upravit: 1. Orginizační strukturu a míru odpovědnosti, týkající se rízení rizika investičního zprostředkovatele; 2. Politika a postupy k identifikaci, řízení a monitorování rizik, spojených s činností, postupy a systémy investičního zprostředkovatele; 3. Pravidla a postupy hodnotícího procesu ve vztahu k hodnocení, zdrojům tržných informací a posuzování jejich shod a vedení účetníctví; 4. Pravidla a postupy při rízení a monitorování pozic v obchodním portfoliu investičního zprostředkovatele; 5. Správní a účetní mechanizmy pro monitorování přiměřenosti, adekvatnosti a účinnosti politiky a postupů, upravených v těchto Pravidlech a jejich dodržování investičním zprostředkovatelem a osobami, pracující pro zprostředkovatele na základě smlouvy. Kapitola 2 Organizační struktura a rozdělení odpovedností, týkající se rízení rizika Čl. 2. (1) Organizační struktura investičního zprostředkovatele, spojená s řízením rizika, má dvě úrovně: 1. Jednateli investičního zprostředkovatele, a 2. Osoby, pracující pro zprostředkovatele na základě smlouvy. (2) Pokud je definována v odst. 1 organizační struktura investičního zprostředkovatele jiná nebo v případě změny, musí se zajistit dodržování základního principa rozdělení odpovědností mezi zaměstnanci, jejichž povinností je rízení rizika a zaměstnancí, kteří mají právo uzavírat obchody, za účelem zabránění střetu zájmů. Art.1 These rules aim to regulate: 1. The organizational structure and the responsibility levels in the risk management of the investment intermediary. 2. The policy and procedures for identifying, management and monitoring of the risk, related to the activity, procedures and systems of the investment intermediary. 3. The rules and procedures of the evaluation process related to the valuations, market information sources and assessment of their compliance and book-keeping; 4. The rules and procedures for management and monitoring of the trade portfolio positions of the investment intermediary; 5. The administrative and accountancy mechanisms for monitoring of the adequacy and effectiveness of the policies and procedures, established with these rules and of their observance by the investment intermediary and the persons, working for it. Chapter II Organizational structure and allocation of duties in relation to the risk management Art. 2 (1) The organizational structure of the investment intermediary in relation to the risk management shall have two levels: 1. The managers of the investment intermediary, and 2. Persons, working for the investment intermediary. (2) In the event the organizational structure set out above is different or is changed, the major principle for allocation of the responsibilities of the officials, who carry out the risk management, should be guaranteed for the purpose of prevention the conflicts of interests.

2 Čl. 3. Jednateli IZ Global Markets SRO, kteří mají právo řídít a zastupovat společně investičního zprostředkovatele, mají následující odpovědnosti, týkající se řízení rizika: 1. Přijímat pravidla (pokyny) pro řízení rizika; 2. Přezkoumat pravidla dle b. 1 nejméně každých šest měsíců a vyhodnotit je, a v případě nesrovnalosti a/nebo potřeby zlepšení rízení rizika schválovat změny a doplnění pravidel. Nezávislé na požadavku dle předchozí věty jednateli schválují změny a doplnění pravidel dle b. 1 v případě potřeby; 3. Přijímat příslušnou strategii rízení rizika, která může být: а) konzervativní; б) mírně konzervativní; в) mírně riziková; г) riziková. 4. Stanovit konkrétní limity, dovolující jednotlivým jednotkám investičního zprostředkovatele fungovat s příslušnou nezávislostí a provádět obchody na vnitřních a mezinárodních trzích, a zároveň určovat přijatelné úrovně základních typů rizik, aby se investiční zprostředkovatel nevystavil nepřijatelným rizikům; 5. Přidělovat úřednikům práva dovolovat převýšení individuálně stanovených limitů při uzavření obchodů a míry rizika, pokud o tom mají důvody, a stanovit limit přijatelného převýšení a veškeré případy a podmínky za kterých je převýšení možné; 6. Aktualizovat podle potřeby, na čtvrtletní bázi, stanovené limity pro obchody na vnitřních a mezinárodních trzích, a limit základních typů rizik; 7. Kontrolovat rizikové fatkory pro investičního zprostředkovatele a rozhodovat v rámci svých právomocí; 8. Přijímat rozhodnutí, týkající se personálního softwarového a dalšího zajištění činností ve vztahu k řízení rizik. 9. Vytvořit organizaci práce, zajišťující správné provedení schválené strategie v oblasti řízení rizik; 10. Kontrolovat dodržování přijatých limitů, týkajících se obchodů na vnitřních a mezinárodních trzích a míry rizika; 11. Vytvořit organizaci práce, zajišťující dodržování přijatých limitů a míry rizika; Art.3. The managers of II Global Markets OOD, authorized to manage and represent jointly the investment intermediary, shall have the following responsibilities in relation to the risk management: 1. To adopt rules (instructions) for risk management; 2. To review and assess the rules under item 1 at least once per 6 months and in case of incompleteness and/or need of improvement of the risk management, shall adopt amendments and supplements to the rules. Regardless of the requirement set out in the preceding sentence the managers shall adopt amendments and supplements to the rules under item 1 when ascertains indispensability to that end. 3. To adopt the relevant risk management policy, which may be: a) conservative; b) moderately-conservative; c) moderately risky; d) risky. 4. To determine specific limits, allowing to each particular unit within the investment intermediary to operate with respective autonomy and to perform transactions on the local and international markets, and also to define the maximum accessible levels of the basic kinds of risk, for the purpose of preventing the investment intermediary from non-acceptable risks; 5. To authorize certain officials with the right to allow exceed of the individually determined limits for transactions conclusion and the risk levels approved, if there is a good reason, as well as to define the limits of the excess admissible and the respective circumstances and conditions therefor. 6. To update, if necessary, at a quarterly basis, the determined limits for transactions on local and international markets, as well as the maximum accessible levels of the basic kinds of risk; 7. To control the risk factors and adopt resolutions within their authorization; 8. To adopt resolutions in relation to the staff, software and other aspects, securing the risk management activities; 2

3 12. Sledovat soulad postupů pro měření, monitorování a hodnocení řizik, použitých příslušnými zaměstnanci investičního zprostředkovatele, s přijatými vnitropodnikovými doklady. 9. To organize the proper implementation of the adopted risk management policy; 10. To control observation of the adopted limits for the local and international markets transactions and of the risk levels adopted; 11. To establish an organization of work, ensuring the observation of the limits and risk levels determined; 12. To observe the compliance of the procedures for the risk identifying, monitoring and evaluation, applied by the relevant officials of the investment intermediary, with the adopted internal company documents. Čl. 4. (1) Zaměstnanci, pracující pro investičního zprostředkovatele na základě pracovní smlouvy, mají následující odpovědnosti, týkající se řízení rizik: 1. Oddělení řízení rizika: a) podporovat konkrétními návrhy managementu investičního zprostředkovatele při stanovení politiky rízení rizika, limitů pro obchody na vnitřních a mezinárodních trzích a přijatelných mír základních typů rizik; b) vypracovávat odůvodněné návrhy pro obnovení nebo zlepšení pravidel pro rízení rizik a pro zmenu limitů obchodů na vnitřních a mezinárodních trzích a míry rizika a předkládat je ke schválení jednatelům investičního zprostředkovatele; c) podporovat jednotky při stanovení měřitelných nebo neměřitelných rizik a zároveň sledovat analyzovat a hodnotit rizika při různých činnostech, vykonávaných investičním zprostředkovatelem; d) kontrolovat dodržování stanovených jednateli investičního zprostředkovatele limitů pro obchody a informovat zprostředkovatele při dosažení nebo převýšení přijatých limitů; e) přizpůsobovat hotové modely pro měření rizika a monotorování rizikových faktorů, které ovlivňují činnost investičního zprostředkovatele; f) průběžně měřit a analyzovat rizika, včetně dodržování stanovených limitů a míry rizika a podávat zprávy jednatelům investičního Art. 4 (1) The officials, working for the investment intermediary, shall have the following responsibilities, related to the risk management: 1. The risk management department: a) to assist the managers in the process of determining the risk management policy, local and international market transactions limits and the maximum accessible levels of the basic kinds of risk by providing them elaborations thereon; b) to prepare well-founded proposals for update or refinement of the risk management rules and for amendments in the limits for local and international financial markets transactions and in the risk levels accessible and submit them for approval by the managers of the investment intermediary; c) to assist the units upon determining the measurable and not-measurable risks and to monitor, analyze and evaluate the risk before the different activities carried out by the investment intermediary; d) to control the observance of the transactions limits, established by the managers of the investment intermediary and to notify them when the said limits are reached or exceeded. e) to adapt the ready-made models for risk evaluation and risk factors monitoring for the 3

4 zprostředkovatele; g) uskutečňovat pravidelnou revizi rizikové matice investičního zprostředkovatele a také účinnosti provádění pravidel pro řízení rizika v souladu s tržními podmínkami; h) vypracovávat nejméně dvakrát ročně zprávy, týkající se stavu rizika a předkládat těch zpráv k jednání a schválení jednateli investičního zprostředkovatele, ve kterých jsou ukázany zjištěné nedostatky a nesoulady v politice a postupech dle čl. 82, odst. 1, b. 1 a v postupech a opatřeních dle čl. 82, odst. 1, b. 2 Vyhlášky č. 38 o požadavcích k činnosti investičních zprostředkovatelů, a zároveň přijaté opatření o jejich odstraňování; ch) schromážďovat, vyhodnocovat a organizovat ukládání údajů vnitřní a vnější informace do databázi; i) zúčastnit se vypracování vlastních modelů rízení rizika, v případě, že se investiční zprostředkovatel rozhodne nepoužívat obecné modely pro hodnocení rizika. investment intermediary s activity; f) to measure and analyze the risk on a constant basis, including the observance of the limits and risk levels determined and to report to the managers of the investment intermediary. d) to examine periodically the risk matrix of the investment intermediary, as well as the effectiveness of the risk management rules with a view of the market conditions; h) to draft at least twice per year reports on the risk condition and to submit them for examination and adoption by the managers of the investment intermediary, which reports shall indicate the ascertained incompleteness and discrepancies in the policy and procedures under Art. 82, para. 1, item 1 and the procedures and measures under Art. 82, para. 1, item 2 of Ordinance No 38 on the requirements to the activities of the investment intermediaries, as well as the measures undertaken for their elimination; i) to collect, evaluate and organize the delivery into the data base of internal and external information; f) to take part in the preparation of individual risk management models, in case the investment intermediary resolves that no common models for risk evaluation shall be applied. 2. Oddělení Obchodování s cennými papíry : 2. Securities Trading Department А) vedoucí oddělení Obchodování s cennými papíry, který je přímo odpovědný jednatelům investičního zprostředkovatele: a) uskutečňje celkový dohled nad činností oddělení, monitoruje a kontroluje provedení obchodů a operací s cennými papíry, deriváty a ostatními finančními nástroji prodejců, včetně otevřených pozic každého z nich a investičního zprostředkovatele jako celek; b) odpovídá za správnou organizaci činnosti a pracovních procesů v oddělení; c) kontroluje plnění přijatých strategií a postupů, týkající se převzetí, řízení, monitorování a snížení rizik, kterým je investiční zprostředkovatel vystaven nebo kterým může být vystaven, včetně rizik, výplývajících z makroekonomického prostředí; d) kontroluje včasnou a správnou registraci A) the manager of the Securities Trading Department, directly subordinated to the managers of the investment intermediary, shall: a) realize entire control upon the department s activity, monitor and control the execution of transactions and operations with securities, derivatives and the instruments, equalized to them by dealers, as well as the opened positions of each of them and for the investment intermediary as a whole; b) be responsible for the proper organization of the department working process; c) control the implementation of the strategies and policies for undertaking, management, monitoring and reduction of the risks to which the investment intermediary is exposed or may be exposed, including the risks, related to 4

5 obchodů; e) denně sleduje pohyby uzavřených obchodů, otevřené klientské a spekulativní měnové pozice, stav klientských účtů a v případě potřeby přijímá opatření k řešení problematických situací; f) denně sleduje účinnost obchodů, vedoucích k vytvoření otevřených pozic, sleduje a hodnotí jejich likviditu; g) v případě negativního výsledku otevřené pozice informuje jednatele investičního zprostředkovatele a koordinuje opatření ke kompenzování výsledků; h) sleduje za dodržování právně stanovených limitů dle Vyhlášky č. 35 o kapitalové přiměřenosti a likviditě investičních zprostředkovatelů. B) Makléři mají následující odpovědnosti: а) příjímat klientské příkazy o obchodech s cennými papíry na Bulharské burze cenných papírů AS a na dalších mezinárodních trzích; b) uzavírat bezprostředně obchody jménem investičního zprostředkovatele; c) uzavírat bezprostředně obchody jménem jiných subjektů jako makléři; d) sledovat aby nedošlo k potenciálnimu střetu zájmů, a v případě, že k tomu dojde, informovat přímého nadřízeného za účelem vyřešení konfliktu; e) kontrolovat vztahy s klienty v otázkách, týkajících se vkladů, blokování, uvolňování a převodů cenných papírů a ostatních finančních nástrojů. 3. Oddělení Účetnictví a pododdělení Back office : А. Vedoucí oddělení Účetnictví má následující odpovědnosti: a) organizovat správné a přesné představení výsledků činnosti investičního zprostředkovatele; b) zajistit důvěryhodné účetnictví na základě primární dokumentace při dodržování principů dokumentární vhodnosti, spolehlivosti, přednosti obsahu před formou, opatrnosti, zachování, pokud je možné účetné politiky z minulého účetního období; c) zajistit a sledovat za dodržování právních the macroeconomic environment. d) control the timely and proper filing of transactions; e) monitor on a daily basis the fluctuations of the transactions concluded, the opened clients and speculative currency positions, the clients accounts and if necessary undertake the necessary actions for solving problems encountered; f) monitor on a daily basis the effectiveness of the transactions, forming opened positions and monitor and evaluate their liquidity; g) notify the managers of the investment intermediary in the event of a negative result of an opened position and coordinate the actions undertaken for their compensation; i) monitor the observation of the legal limits set forth in Ordinance No 35 on the capital adequacy and liquidity of the investment intermediaries. B) Brokers shall: a) receive orders from clients for conclusion of transactions on the Bulgarian Stock Exchange AD or other foreign markets; b) conclude directly transactions to the account of the investment intermediary; c) conclude directly transactions as brokers on the account of another party; d) observe the evasion of potential conflicts of interest and upon their occurrence notify the direct manager for solving the conflict; e) control the relations with the clients in respect of depositing, blocking, release and rendering of materialized securities and of the instruments equalized to them. 3. Accountancy Department and Back-office Division A. The manager of Accountancy Department shall: a) organize correct and precise presentation of the investment intermediary s activity; b) provide exact book-keeping on the grounds of the initial documentation, observing the principles of document validity, reliability, priority of the content before form, discretion, preservation if possible of the accounting policy from the former period; c) secure and monitor the observation of the 5

6 předpisů, týkajících se účetnictví investičního zprostředkovatele; d) kontrolovat dodržování právních předpisů ze strany zaměstnanců, pracujících pro investičního zprostředkovatele; e) kontrolovat dodržování přijatých pravidel pro sestavování dokumentů, spojených s pohybem finančních prostředků, materiálních hodnot, účetních vztahů a dalších; f) vyhotovit, ve spolupráci s oddělením kontroly rizika a finančních trhů, zprávy, požadované Vyhláškou č. 35 o kapitalové přiměřenosti a likviditě investičních zprostředkovatelů. B. Zaměstnanci, pracující v oddělení Účetnictví a pododdělení Back office, mají následující odpovědnosti: a) zajistit důvěryhodné účetnictví na základě primární dokumentace; б) kontrolovat včasné a správné formování operací, ve vztahu k obchodům na vnitřních a mezinárodních trzích; в) sledovat za dodržování právních předpisů, týkajících se účetnictví investičního zprostředkovatele. 4. Oddělení vnitřní kontroly má následující odpovědnosti: a) kontrolovat úplnost dokumentace, týkající se systému a procesu řízení rizika a organizace oddělení vnitřní kontroly investičního zprostředkovatele; b) kontrolovat začlenění měření tržního rizika do denního řízení rizika a úplnost informačního systému pro vedení podniku; c) kontrolovat proces schválování metodů a systému pro vyhodnocení rizika, používaných oddělením uzavření obchodů a oddělením účetnictví obchodů; d) kontrolovat rozsah tržních rizik a schválovat veškeré podstatné změny v procesu měření rizika; e) kontrolovat přesnost a úplnost údajů, týkajících se pozicí, přesnosti a přiměřenosti předpokládů volatility a korelace, a také přesnosti hodnocení a výpočtů citlivosti na dané riziko; f) kontrolovat ověřovací postupy, sloužící investičnímu zprostředkovatelovi k vyhodnocení kompatibility, včasnosti a spolehlivosti zdrojů informace, použítých ve vnitřních modelech, včetně legislative acts, related to the accounting policy of the investment intermediary; d) control the observation of regulations by the members of the staff of the investment intermediary; e) control the observation of the established rules for preparation of the documents, concerning the movement of funds, valuables, etc.; d) prepare in cooperation with the risk control and financial markets department the reports, required by Ordinance No 35 for the capital adequacy and liquidity of investment intermediaries; B. The officials of the Accountancy Department and Back-office Division shall: a) provide reliable book-keeping on the grounds of the initial documentation; b) control the timely and exact filing of the operations related to the local and international markets transactions; c) monitor the observation of the legislation, concerning the accounting policy of the investment intermediary; 4. The Internal Control Department shall: a) control the completeness of the documentation concerning the system and processing of the risk management and the organization of the risk control department; b) control risk evaluation reporting concerning the daily risk management and the integrity of the management information system. c) control the process of approval of the risk evaluation methods and systems, applied by the transactions conclusion department and accounting of transactions department. d) control the range of market risks and the approval of any material amendments in the risk evaluation process; e) control correctness and thoroughness of positions data, preciseness and relevance of volatility and correlation assumptions, as well as preciseness of the evaluation and calculations for sensitivity to a certain risk factor; f) control the verification made by the 6

7 nezávislosti informačních zdrojů; g) kontrolovat ověřovací postupy, které investiční zprostředkovatel používá k hodnocení výsledků testů, kterým je prováděno hodnocení přesnosti vnitrřního modelu. (2) Zaměstnanci oddělení: Obchodování s cennými papíry jsou odpovědní za důvěryhodnost, úplnost a včasné předávání prvotní oddělení řízení rizikа. Za tímto účelem ve vnitropodnikových dokladech, určující vnitřní pracovní organizaci jednotek investičního zprostředkovatele, je nutné zavést postupy k zajištění okolností podle předchozí věty a k přičtení k výkonu funkce každé z jednotek. Čl.5 (1) Oddělení kontroly a řízení rizika funguje nezávisle na oddělení uzavření obchodů a na ostatních jednotkách investičního zprostředkovatele a je odpovědno přímo manažerům. /2/ Oddělení kontroly rizika neplní jiné funkce, odlišné od těch, ukázaných ve Vyhlášce č. 35 o kapitalové přiměřenosti a likviditě investičních zprostředkovatelů, zejména analyzování, monitorování a měření rizika. Kapitola 3 Politika a postupy k identifikaci, řízení a monitorování rizik, spojených s činností, postupy a systémy investičního zprostředkovatele. Pravidla a postupy procesu hodnocení v souvislostí s hodnocením, zdroji tržní informací a posouzení jejich shody a podávání zprav. investment intermediary in relation to compatibility, timeliness and reliability of sources of the data used in internal models, including the independence of information sources; g) control the verification made by the investment intermediary for evaluation of the results of the tests for the internal models preciseness. (2) The officials of the Securities Trading Department shall bear the responsibility for authenticity, thoroughness and timely submission of the initial information to the risk management department. For this purpose the internal company documents, regulating the internal organization of work of the investment intermediary s units shall provide for procedures for securing the provision of circumstances in the preceding sentence and the functions of each unit. Art. 5 (1) The risk control and management department shall function separately from the transactions conclusion department and from the other units of the investment intermediary and shall report its activity directly to the managers. (2) The control risk department may not have any other functions, different from those, specified in Ordinance No 35 of the capital adequacy and liquidity of the investment intermediary, and namely from the risk analysis, monitoring and measuring. Chapter 3 Policy and procedures for identifying, management and monitoring of the risks, related to the activity, procedures and systems of the investment intermediary. Rules and procedures for the evaluation process, concerning valuations, market information sources and assessment of their compatibility and for book-keeping. Část І Obecné ustanovení Section 1 General conditions Čl. 6 (1) Proces identifikace, rízení a monitorování Art. 6 (1) The process of risks identifying, 7

8 rizik má za účelem snížit působení vnějších a vnitrních rizikových faktorů na činnost investičního zprostředkovatele, včetně rizik, vyplývajících z makroekonomického prostředí. (2) Postupy pro hodnocení a řízení jednotlivých typů rřizik zahrnují: a) identifikace jednotlivých vnějších a vnitřních údajů, faktů a událostí, působující na činnost investičního zprostředkovatele; b) identifikace a měření rizika; c) konkrétní metody pro řízení keždého typu rizika a základní předpoklády a výstupní parametry při použití vybrané metody; d) monitorování, hodnocení a kontrolování rizik; e) podávání zprav o rizicích. (3) Metody o omezení rizikových faktorů /hedging/ mají přednost před metodami řízení prostředků pří kontroli rizika. (4) Měření, analýza a monitorování rizikových faktorů se provádí denně pro obchodní pertfolio a měsíčně pro investiční portfolio a to zaměstnanci oddělení rízení rizika investičního zprostředkovatele. (5) Hidnocení rizika se provádí na základě analýzy následujících komponentů: a) základní a důležité činnosti investičního zprostředkovatele; b) typ a úroveň (míra) rizik pro investičního zprostředkovatele; c) přiměřenost kontrolních systému rízení rizika; d) celkové hodnocení rizika. management and monitoring aims to reduce the influence of the internal and external risk factors upon the investment intermediary s activity, including the risks connected with the macroeconomic environment. (2) The procedures for evaluation and management of the different kinds of risk shall encompass: a) identifying of the internal and external facts and events, having influence to the activity of the investment intermediary; b) risk identifying and measurement; c) elaboration of risk management methods for each kind of risk, as well as of the major assumptions and underlying data for the appointed approach; d) risk monitoring, evaluation and controlling; e) reporting on the risk. (3) The methods for risk factors limiting (hedging) shall have priority upon risk management and control methods. (4) Risk factors measuring, analysis and monitoring shall be performed on a daily basis for the trading book and once a month for the non-trading book by the officials of the management risk department. (5) The risk evaluation shall be carried out on the base of analysis of the following components: a) the major and important activities of the investment intermediary; b) the kind and level (degree) of the risk, usual for the investment intermediary s activity; c) the adequacy of the risk control systems applied; d) general evaluation of the risk. Čl. 7. Rizikové faktory, působící na činnost investičního zprostředkovatele, jsou následující: a) tržní riziko případné ztráty nebo ušlý zisk pod vlivem nepříznivých změn hodnot cenných papírů, tržních úrokových sazeb, měnových kurzů a t. d.; b) vypořádací riziko a úrokové riziko protistrany a z velké expozice možnost nedodržení kapitálových požadavku investičního Art.7. The risk factors, having influence upon the activity of the investment intermediary are: a) market risk the expected losses or lack of profit gained because of unfavorable fluctuations in the securities price, market and exchange rates, etc. b) the counterparty s settlement and credit 8

9 zprostředkovatele; c) operační riziko možnost ztrát v důsledku nevhodných a nesprávních vnitřních postupů, chyb zaměstnanců investičního zprostředkovatele, včetně v kancelářích, nebo v důsledků vnitřních událostí; d) právní riziko - možnost ztrát v důsledku porušení nebo nedodržování právních a správních předpisů nebo vnitropodnikových dokladů; e) reputační riziko možnost negativních publikací a prohlášení v hromadných sdělovacích prostředcích, elektronických médiích a t.d., týkajících se investičního zprostředkovatele, pravdivé nebo nepravdivé, které by vedly k snížení zákaznické základny, přijmů nebo k zahájení soudních řízení; f) podnikatelské riziko možnost negativních výsledků pro činnost investičního zprostředkovatele pod vlivem různých makroekonomických, politických a dalších faktorů vnější prostředí, nebo pod vlivem pracovních podmínek tohoto prostředí g) poziční riziko (obecné a specifické) riziko změny v ceně daného nástroje v důsledků faktorů, spojených s emitentem nebo v případě derivátového nástroje spojený s emitentem základního nástroje a zároveň riziko změny v ceně daného nástroje kvůli změně v úrovni úrokových sazeb; h) komoditní riziko riziko, vyplývající z pozic, které jsou k obchodování na burze nebo komoditních drivátových nástrojů v investičním a obchodním portfoliu investičního zprostředkovatele; ch) riziko koncentrace riziko nesouladu splatností mezi expozicí a jejich úvěrové zajištění, a riziko, spojené při použitím technik pro snízovaní úvěrového rizika a velkých nepřímých úvěrových expozic; i) likvidní riziko v případě, kdy investiční zprostředkovatel nemá peníze na plnění svých závazků poté, co nastane splatnost a neschopnost realizovat svá aktiva za výhodnou cenu a v příjemné lhůtě. k) měnové riziko riziko, vyplývající ze změny měnového kurzu leva vůči cizím měnám; l) úrokové riziko - riziko, vyplývající z pohybu úrokových sazeb, v rozsahu, že úročená aktiva a pasiva nabývají splatnosti nebo jsou přeceňována v různých dobách a v různé míře. risk and the risk related to large exposures, which may possibly lead to a violation of the capital adequacy requirements; c) operational risk probable losses resulting from inappropriate or irregular internal procedures, mistakes, made by the members of the staff or other internal events; d) legal risk probable losses, resulting from violation or non-observance of the legislative requirements and internal company acts. e) reputation risk probable negative publications and announcements in media, internet, etc. related to the investment intermediary, true or false, reducing its clients and income or being a reason for legal procedures against it; f) business risk probable negative consequences upon the activity of the investment intermediary, due to the influence of different environmental factors e. g. macroeconomic, political, etc., or of the conditions available for carrying up activity in this environment; g) position risk (general or specific) the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, related to issuer of the underlying instrument, as well as the risk of a price change in the instrument due to a change in the level of interest rates; h) commodities risk risk of positions in exchange traded commodities or commodities derivatives on the non-trading and trading book; i) concentration risk the risk, arising from maturity mismatches between exposures and any credit protection on those exposures, as well as the risk, arising from the application of credit risk mitigation techniques, and in particular large indirect credit exposures, for example to a single issuer of securities taken as collateral; k) liquidity risk the probable lack of funds for meeting the obligations upon their maturity and impossibility to sell its assets at an appropriate price and suitable terms. l) currency risk the risk, arising from the change of the exchange rate of the Bulgarian lev towards foreign currencies; 9

10 m) interest rate risk the risk, arising from the interest rate fluctuations, due to maturity of the interest rate assets and liabilities and the probable change in rate levels at a certain time and to a certain extent. Část ІІ Úvěrové riziko a riziko protistrany Čl. 8. Úvěrové riziko investičního zprostředkovatele má dvě základní složky: 1. Riziko nesplnění závazků protistrany v marginálních obchodech (úvěrových obchodech) na kapitálovém trhu měnové operace, futures, swapy, opce, podíly a akcie; 2. Produktové riziko, představující prípadnou ztrátu při nesplnění závazků protistrany v obchodu. Čl. 9. K výpočtu rizikově vážených aktiv úvěrového rizika, investiční zprostředkovatel používá standardizovaný postup, regulovaný ve Vyhlášce č. 35 o kapitalové přiměřenosti a likviditě investičních zprostředkovatelů. Čl. 10. (1) Úvěrové riziko protistrany je riziko, vyplývající z neschopnosti nebo neochoty protistrany splatit své závazky ve vztahu k danému obchodu před konečním vyporádaním peněžních toků obchodů. (2) Úvěrové riziko protistrany vzniká při uskutečnění následujících obchodů: 1. obchody s derivátovými nástroji; 2. repo obchody; 3. obchody, va vztahu k představení nebo přijímání půjčky cenných papírů; 4. marginální úvěrové obchody; 5. obchody s delší dobou vyporádání. (3) Expozice vúči úvěrovému riziku protistrany jsou součástí važení expozic vůči úvěrovému riziku. Section 2 Credit risk and the counterparty risk Art.8. The credit risk has to basic components: 1. The risk, arising form the non-execution of the contract obligations of the counterparty to a capital market margin transaction (lending transaction) - currency operations, futures, swaps, options, shares and stocks. 2. Product risk measured by the probable loss in case of the counterparty s default. Art.9. For calculating the credit risk riskweighted assets, the investment intermediary shall apply the standardized method, provided for in Ordinance No 35 on the capital adequacy and liquidity of investment intermediaries. Art.10. (1) The counterparty credit risk means the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows. (2) The counterparty credit risk shall arise from: 1. transactions with derivatives; 2. repurchase agreements; 3. securities lending or borrowing transactions; 4. margin lending transactions; 5. long settlement transactions. (3) The counterparty credit risk exposures shall participate in risk-weighting of the credit risk exposures. Čl. 11.(1) Postup pro scválování, změnu, obnovení a refinancování úvěrových obchodů se přijímá Art.11. (1) The managers of the investment intermediary shall adopt a procedure for 10

11 jednateli investičního zprostředkovatele a oddělení, uskutečňující úvěrové obchody, musí dodržovat tyto postupy. (2) Úvěrové obchody se projednávájí, posuzují, schvalují a uzavírají v hlavní kanceláři investičního zprostředkovatele. (3) Úvěrové obchody, které by mohly vést k utváření otevřených pozic jsou: 1. forwardový nákup a prodej cizí měny za leva; 2. nákup a prodej cizí měny za leva spot se dnem valuty; 3. nákup a prodej cizí měny za cizí měnu spot se dnem valuty; 4. forwardový nákup a prodej cizí měny za cizí měnu; 5. swap operace; 6. nákup a prodej opce; 7. nákup a prodej futures; 8. obchody s cennými papíry. (4) Obchody dle odst. 3 se uzavírají prodejci investičního zprostředkovatele. Dokumenty, dokladující uzavření obchodu, jsou: 1. doklad (ticket), sestavený prodejcem na speciálním formuláři nebo vytištěný podle obchodního systému cizího makléře (REUTERS DEALING SYSTEM), obsahující: a) typ obchodu; b) druh obchodu-nákup nebo prodej; c) měnu; d) jistinu a úroky; e) jmenovitou hodnotu smlouvy; f) výše pojistného (u derivátových obchodů); g) den valuty (splatnosti) obchodu; h) kurz obchodu; ch) přijemce a korespondenta k obchodu; i) podpis prodejce, který uzavřel obchod; k) datum uzavření obchodu. 2. zaslané potvrzení investičním zprostředkovatelem prostřednictvím S.W.I.F.T./ telex nebo dopis/; 3. obdržené potvrzení protistranou obchodu, způsobem, ukázaným v předchozím bodu. credit transactions approval, renewal and refinancing. The departments dealing with credit transactions shall be obliged to apply it. (2) Lending transactions shall be examined, assessed, approved and concluded in the head-office of the investment intermediary. (3) The following lending transactions may lead to opened positions: 1. forward sale-purchase of foreign currency versus leva; 2. spot value sale-purchase of foreign currency; 3. spot value sale-purchase of foreign currency versus another foreign currency; 4. forward sale-purchase of currency versus another foreign currency; 5. swap operations; 6. sale-purchase of options; 7. sale-purchase of futures; 8. securities transactions. (4) The transactions under Para 3 of this article shall be concluded by the dealers of the investment intermediary. The documents proving the transactions conclusion shall be: 1. ticket a filled-in by the dealer form or data, printed from a foreign broker trading system (REUTERS DEALING SYSTEM), including: a) the type of the transaction; b) purchase or sale; c) currency; d) principal and rates; e) nominal of the agreement; f) premium amount (for derivatives); g) payment date; h) transaction s course; i) the transaction s beneficiary and correspondent; k) signature of the dealer, who has concluded the transaction; l) date of conclusion. 2. the confirmation of the investment intermediary ( via S.W.I.F.T., telex or letter); 3. the counterparty s confirmation, received via the means specified in the preceding item. (5) Makléř, který uzavřel obchod, předloží doklad (5) The broker, who has concluded the 11

12 dle b. 1 vedoucímu oddělení Obchodování s cennými papíry pro podpis, a poté ho předává oddělení Účetnictví a pododdělení Back office k zpracování. (6) Vedoucí oddělení Obchodování s cennými papíry, před schválením obchodu svým podpisem, ověřuje dodržování limitu ze strany příslušného prodejce. (7) Pododdělení Back office kontroluje včasné vysílání a obdržení potvržení a pokynů k zaplacení obchodu. (8) Zaměstnanci pododdělení Back office předávají kopie obchodního dokladu (ticketu) v den uzavření obchodu oddělení Účetnictví pro provedený potřebných účetních zápisů. (9) Zaměstnanci, zodpovědni za devizové rezervy, sledují pohyby na korespondenčních účtech v měnách. (10) Po provedení potřebných účetních zápisů, dokumentace, týkající se účetních operací, se předává zaměstnancům oddělení Back office, kde je uchovávána k souboru obchodu. (11) Ve dne valuty obchodu zaměstnanci oddělení Účetnictví dostávájí od zaměstnanců pododdělení Back office originální obchodní doklad (ticket), pro provedení posledních účetních zápisů. (12) Vedoucí pododdělení Back office vyhotovuje denní zprávu o uzavřených obchodech, a tu zprávu představuje vedoucímu oddělení Obchodování s cennými papíry. Čl. 12. Vedoucí oddělení Obchodování s cennými papíry investičního zprostředkovatele je povinen přísně dodržovat strategii zprostředkovatele, schválené jednateli, a to konzervativní, mírně konzervativní, mírně rizikovou nebo rizikovou. Čl. 13. (1) Limity pro obchody a míry přijatelného rizika jsou na základě návrhu oddělení řízení rizika investičního zprostředkovatele schvalovány a přehodnocovány čtvrtiletně jednateli investičního zprostředkovatele. transaction, presents the ticket to the head of the Securities Trading Department for signing and delivers it to the Accountancy Department and Back-office Division for processing. (6) Before approving the transaction by signing it the head of Securities Trading Department checks the observation of the limit requirements by the relevant dealer. (7) The Back-office Division shall control the timely delivery and receipt of the payment confirmations and orders. (8) Upon the date of transaction s conclusion the officials of Back-office Division shall deliver a copy of the ticket to the accountancy for the relevant accountancy recording. (9) The officials, responsible for currency availability shall monitor the changes in correspondent accounts currency. (10) After completion of the accountancy recording necessary, the documents, concerning the accounting operations are handled to the Back-office officials for filingin with the transaction s record. (11) Upon the payment date the Accountancy Department receives from the Back-office officials the original ticket for the final accountancy recording. (12) The head of the Back-office shall make a record of the transactions entered into on a daily basis and deliver it to the head of the Securities Trading Department. Art.12. The head of the Securities Trading Department shall strictly observe the policy, approved by the managers of the investment intermediary, which may be conservative, moderately conservative, moderately-risky and risky. Art.13. (1) The transaction limits and risk levels shall be proposed by the risk management department and approved and reviewed at a quarterly basis by the managers of the investment intermediary after 12

13 (2) Limity pro obchody se určují na základě výše kapitálu, který investiční zprostředkovatel vystavuje riziku u individuálních klientů. Limita jsou vypočtené v procentech z celkové kapitálové báze investičního zprostředkovatele nebo v procentech z celkového úvěrového ekvivalentu. (3) Celkový limit úvěrových obchodů je maximální riziková expozice, která je stanovena a přehodnocována čtvrtiletně jednateli investičního zprostředkovatele. Velká úvěrová expozice je indikátorem nadměrného vystavení rizika kapitálu investičního zprostředkovatele. Část ІІІ Pravidla a postupy hodnotícího procesu, spojeného s hodnocení, zdrojů tržní informací a hodnocení jejich souladu Čl. 14. (1) Investiční zprostředkovatel vytváří a udržuje systémy a mechanizmy, zajišťující důvěryhodnost a spolehlivost hodnocení, spojené s obchodním a investičním portfoliem. (2) Investiční zprostředkovatel je povinen srozumitelně specifikovat odpovědnosti v různých oblastech, spojených s vyhotovením ocenění, zdroji tržní informací, četností nezávislého ocenění, načasováním uzavíracích cen, podrobnými postupy pro korekci ocenění a pro měsíční občasné potvrzení ocenění, které jsou nedílnou součástí těch pravidel. Čl. 15. (1) Investiční zprostředkovatel určuje principy pro zařazení dané pozice do investičního nebo obchodnícho portfolia a také postupy při řízení a monitorování pozic v obchodním portfoliu, které jsou nedílnou součástí těch pravidel. (2) Pozice v obchodním nebo investičním portfoliu jsou hodnoceny v souladu s metodami obezřetného a tržního hodnocení. (2) Transaction limits shall be determined on the base of the certain part of the capital, which might be placed at risk by the investment intermediary for individual clients. The limits shall be defined as percent amounts of the total capital amount or from the total credit equivalent. (3) The total limit of lending transactions shall be equal to the maximum credit risk exposure, determined and reviewed at a quarterly basis by the managers. A large credit exposure shall indicate an excessive exposure to risk of the capital of the investment intermediary. Section III Rules and procedures for the evaluation process, comprising evaluations, market information sources and assessment of their compatibility Art.14. (1) The investment intermediary shall establish and maintain systems and mechanisms, which guarantee the authenticity and reliability of the evaluations, related to the trading and non-trading book. (2) The investment intermediary shall define clearly the responsibilities in the various areas involved in the determination of the valuation, sources of market information, frequency of independent valuation, timing and prices of closing process, as well as detailed procedures for adjusting valuations and month end verification procedures, which are not incorporated in these rules. Art.15. (1) The investment intermediary defines the principles for inclusion of a certain position in the trading and non-trading book, as well as the procedures for management and monitoring of the trading book positions, which are inseparable part of these rules. (2) The trading and non-trading book positions shall be assessed in compliance with the prudent and market evaluation methods. (3) Metoda obezřetného hodnocení musí zajistit (3) The prudent evaluation method must 13

14 soulad mezi použitými hodnotamí pro každé pozice v obchodním nebo investičním portfoliu hodnoty a její aktuální tržní hodnotou. Hodnota musí zohlednit dynamický charakter pozic v obchodním portfoliu, požadavky o rozumném odůvodnění, činnost investičního zprostředkovatele a účel kapitálových požadavků ve vztahu k pozicím v obchodním portfoliu. (4) Metoda tržního hodnocení je hodnocení, uskutečněné nejméně jedenkrát denně pozic dle snadně přístupných uzavíracích cen nezávislým zdrojem, např. burzovní ceny nebo ceny systémů tržní informací, a také kotování od nezávislých makléřů s dobrou pověstí. (5) Při metodě tržního hodnocení se používá ten konzervativnější z kurzu Nákup a Prodej, ledaže je investiční zprostředkovatel významným účastnikem na trhu (market maker) pro příslušný finanční nástroj a je schopen uzavřít svou pozici dle průměrné tržní ceny. (6) V případech, kdy není možné uskutečnit tržní hodnocení, investiční zprostředkovatel používá model pro hodnocení svých portfolií. Hodnocení pomocí modelu je každé hodnocení, které prostřednictvím srovnávacího standardu (benchmark) extrapoluje nebo vypočítá jiným způsobem než prostřednictvím tržních údajů. (7) Hodnocení pomocí modelu musí splňovat požadavky, ukázany v čl.16, odst. 2 Vahlášky č. 35 o kapitalové přiměřenosti a likviditě investičních zprostředkovatelů. (8) Za účelem potvrzení hodnocení nejméně jedenkrát měsíčně se uskutečňuje nezávislé periodické ověřování přesnosti a nezávislosti tržních cen nebo vstupních údajů modelu. (9) V případech, kdy nezávislé zdroje ocenění nejsou k dispozici nebo v případech, kdy existující zdroje jsou subjektivní, hodnota ocenění dle předchozích odstavců se musí upravit s přihlednutím k faktorům uvedených v čl18, odst.2 citované Vyhlášky. (10) Při použití ocenění třetí osoby investiční zprostředkovatel posuzuje, zda je nutno toto ensure conformity of the applied value for every position in the trading book to its current market value. The value shall take into account the dynamic nature of the positions in the trading book, requirements to reasonable justification, the investment intermediary s activity and the purpose of the capital requirements in relation to the trading book positions. (4) Marking to market method is at least daily valuation of positions at readily available close out prices that are sourced independently, including exchange prices, screen process or quoted from several independent reputable brokers. (5) With the market method the investment intermediary uses the more prudent side of bid/offer unless it is a significant market maker in the particular type of financial instrument in question and it can close out at mid market. (6) Where the market method is not possible to be applied, investment intermediary must mark to model its positions and portfolios. Marking to model is any valuation which has to be benchmarked, extrapolated or otherwise calculated from a market input. (7) Marking to model shall be applied in compliance with the requirements stipulated in Art. 16, Para 2 of Ordinance No 35 of the capital adequacy and liquidity of the investment intermediary. (8) For verification of the evaluations made at least once monthly an independent review of the accuracy and independence of the market prices and model inputs used shall be performed. (9) Where independent pricing sources are not available, or they are subjective, the investment intermediary shall apply valuations adjustments taking into consideration the factors, specified in Art. 18, Para 2 of the Ordinance, quoted above. (10) Where the investment intermediary uses third party valuations, it shall consider 14

15 ocenění upravovat. (11) Investiční zprostředkovatel posuzuje zda potřebuje rezervy pro pozice s nízkou likviditou, které mohou vzniknout v důsledku tržních událostí nebo v důsledku jeho činnosti, napr. koncentrace pozic a/nebo zpožděné pozice a pravidelně přezkoumáví jejich potřebu. (12) V případe, kdy úpravy ocenění nebo rezervy vedou k významným ztrátám v běžném finančním roce, odečtou se tyto ztráty z původního kapitálu. (13) Další zisky nebo ztráty, které vyplývají z úprav ocenění nebo rezerv, jsou zahrnuty do výpočtu čistého zisku obchodního portfolia a přičítají se k dodatečnému kapitálu investičního zprostředkovatele nebo se od něj odečítají na krytí tržních rizik. (14) Úpravy ocenění nebo rezervy, převýšující hodnoty, provedené v souladu se strategií investičního zprostředkovatele, se posuzují v souladu s odst. 11 tohoto článku, v případě, že vedou k významným ztrátám nebo dle odst. 12 v ostatních případech. Čl. 16. Diverzifikace rizik, výplývajících z úvěrů, je v souladu s trhy, na kterým investiční zprostředkovatel uskutečňuje svou činnost a se strategií o poskytování úverů. whether to apply a valuation adjustment. (11) The investment intermediary shall consider the need for establishing reserves for less liquid positions which may arise as a result of market events or as a result of its activity, such as concentration of positions and/or overdue positions and review on an ongoing basis their continued suitability. (12) When valuation adjustments or formation of reserve give rise to material losses for the current year, these shall be deducted from the original capital. (13) Other profit/losses originating from valuation adjustments or formation of reserve shall be included in the calculation of the net trading book profits and be added to/deducted from the investment intermediary s supplementary capital to cover market risks. (14) The adjustments in the valuations or the reserves exceeding the values obtained according the investment intermediary s accounting policy shall be treated according Para 11 of this article if they result in substantial losses, or according Para 12 in the other cases. Art.16. Diversification of credit portfolios shall be adequate given the investment intermediary's target markets and overall credit strategy. Část ІV Zbytkové riziko Čl.17. (1) Investiční zprostředkovatel monitoruje a kontroluje zbytkové riziko, vyplývající z nižší nez očekávanou účinnosti použitých technik k snizování úvěrového rizika a očekávané ztráty. (2) V případě posuzování snízení úvěrového rizika nebo očekávané ztráty, investiční zprostředkovatel provádí celkové hodnocení úvěrového rizika podkladové expozice. U repo obchodů je čistá hodnota expozice považována za podkladovou expozici. Section IV Residual risk Art. 17. (1) The investment intermediary shall monitor and control the residual risk, arising from the less than expected effectiveness of the risk mitigation and expected loss techniques. (2) When credit risk mitigation or expected loss is accounted for, the investment Intermediary shall make also an overall assessment of the credit risk of the underlying exposure. With repurchase transactions the net amount of the exposure shall be considered to be underlying exposure. 15

16 (3) Za účelem výpočtu rizikově vážených expozic prostředníctvím standardizovaného postupu k úvěrovému ritiku investiční zprostředkovatel má právo posuzovat snížení úvěrového rizika, v případě, že jsou splněny normativní požadavky předpisů. (4) Expozice uznaného úvěrového zajištění nemůže dostat vyšší rizikovou váhu, než bez uznání zajištění. (5) Techniky, používany při zajištění úvěrového rizika, činnosti a opatření, musí být ujednány dohodami o zajištění úvěrového rizika, které jsou platné a vymahatelné ve všech příslušných soudech. (6) Investiční zprostředkovatel podníká vhodná opatření k zajíštění účinnosti dohod o zajištění úvěrového rizika. (7) V případě zajištění úvěrového rizika aktivy, sloužící k zabezpečení úvěru, musí mít dostatečnou likviditu a jejich hodnota v dlouhodobém horizontu tak spolehlivá, aby byla zajištěna účinnost úvěrového rizika s přehlednutím k používané metodě pro výpočet hodnoty rizikově vážených expozic a přijatelnou míru uznání aktiv. (8) V případě zajištění úvěrového rizika investiční zprostředkovatel jako věřitel má právo na rychlou realizaci nebo na zadržení aktiv, použitých o zabezbečení úvěrů v případě nesplnění závazku, neschopnosti nebo úpadku dlužníka nebo v případě jiných smluvně stanovených událostí v obchodní dokumentaci. Pokud je to vhodné, stejná opatření mohou být prováděna i vůči správci zabezpečení. Stupeň korelace mezi hodnotou aktiv, použitých pro zajištění a úvěrovou kvalitou dlužníka nesmí být významný. (3) For calculation of the risk-weighted exposures by the standardised credit risk approach, the investment intermediary may take account of the credit risk mitigation, where the legislative requirements are complied with. (4) An exposure with recognized credit protection may not receive a higher risk weight than the one it would have receive without recognized protection. (5) The technique used to provide the credit protection together with the actions and steps taken shall be such as to result in credit protection arrangements which are legally effective and enforceable in all relevant jurisdictions. (6) The investment intermediary shall take all appropriate steps to ensure the effectiveness of the credit protection arrangement. (7) In the case of funded credit protection, to be eligible for recognition the assets relied upon shall be sufficiently liquid and their value over time sufficiently stable to provide appropriate certainty as to the credit protection achieved having regard to the approach used to calculate risk-weighted exposure amounts and to the degree of recognition allowed. (8) In the case of funded credit protection, the lending investment intermediary shall have the right to liquidate or retain the assets from which the credit protection derives in the event of the default, insolvency or bankruptcy of the obligor, or other credit event set out in the transaction documentation. Where appropriate, the same actions shall be taken against the custodian holding the collateral. The degree of correlation between the value of the assets relied upon for protection and the credit quality of the obligor shall not be too great. Část V Riziko koncentrace Section V Concentration Risk 16

17 Čl. 18. (1) Riziko koncentrace je neadekvátní diverzivikace expozic vůči klientům, ekonomicky spjatým skupinám klientů, klientům ze stejného ekonomického odvětví, deografské oblasti nebo vzniklých z téže činnosti, které by mohly mít za následek významné ztráty a také riziko, spojené s velkými nepřímými úvěrovými expozicemi. (2) Investiční zprostředkovatel je povinen denně monitorovat své expozice vůči jedné osobě nebo ekonomicky spjaté skupině klientů, které nesmí přesahovat 25 procento jeho vlastního kapitálu. (3) Investiční zprostředkovatel je povinen oznámit Komisi finančního dohledu nejpozději následující pracovní den, o všech novovzniklých velkých expozicích (s čistou hodnotou větší nebo rovnou 10 procentům vlastního kapitálu investičního zprostředkovatele), a zároveň o každém zvýšení, větší než 20 procent v porovnání se stávající velikostí expozice dle předchozího oznamení, včetně datumu a důvodů tohoto zvýšení. (4) Investiční zprostředkovatel je povinen denně monitorovat také své expozice vůči poskytovatelům zabezpečení pro nadměrnou koncentraci a oznámit komisi v případě její zajištění. (5) Investiční zprostředkovatel monitoruje a kontroluje své velké expozice v souladu s čl Vyhlášky č. 35. (6) Investiční zprostředkovatel vytváří a udržuje systémy pro monitorování a kontrolu velkých expozic, spojených s upisování emisí v období mezi datem počátečního závazků a prvním pracovním dnem, při vypočtení rizik, spojených s konkrétním trhem. (7) Investiční zprostředkovatel vypočítá celkové expozice vůči individuálním klinetům nebo ekonomicky spjatým skupinám klientů jako součet expozic, vzniklých v důsledku obchodů v obchodním nebo investičním portfoliu. Art.18. (1) The concentration risk arises from inadequate diversification of exposures to clients, groups of connected clients, and clients in the same economic sector, geographic region or from the same activity, as well as the risk associated with large indirect credit exposures. (2) The investment intermediary must monitor daily its exposures to an individual person or to a group of connected persons, which may not exceed 25% of its own funds. (3) The investment intermediary shall notify latest by the next business day the Financial Supervision Commission of any newly arisen large exposure (an exposure which value is equal to or exceeds 10% of the investment intermediary s own funds), as well as of any increases in existing large exposures of at least 20% with respect to the previous communication, including the date and reason for such increase. (4) The investment intermediary shall analyse on a daily basis also its exposures to collateral issuers for excessive concentration and shall report to the Commission of the availability of such. (5) The investment intermediary shall monitor and control its large exposures in compliance with Art of Ordinance No 35. (6) The investment intermediary shall establish and maintain systems to monitor and control large exposures related to underwriting issues, between the time of the initial commitment and working day one in the light of the nature of the risks incurred in the markets in question. (7) The overall exposures to individual clients or groups of connected clients shall be calculated by the investment intermediary by summing the exposures which arise on the trading book and the exposures which arise on the non-trading book. 17

18 Část VІ Riziko, spojené se sekuritizací Section VI Securitisation risk Čl. 19. (1) Investiční zprostředkovatel je povinen monitorovat a hodnotit riziko, vyplývající ze sekuritizačních obchodů, v nichž je původcem nebo sponzorem aby bylo zajištěno, že ekonomická podstata obchodu se úplně promítá do hodnocení rizika a při přijímání příslušných manažerských rozhodování. (2) V rámci tradiční sekuritizace investiční zprostředkovatel jako původce nezahrnuje sekuritizační expozice a odpovídající ztráty do výpočtu rizikově vážené hodnoty expozic pro úvěrové riziko. (3) V rámci syntetické sekuritizace investiční zprostředkovatel jako původce vypočítá rizikově váženou hodnotu a očekávanou ztrátu sekuritizačních expozic dle nařízení b. 2-4 přílohy č. 7 k Vyhlášce č. 35. (4) Rizikově vážená hodnota sekuritizačních expozic je součástí výpočtu rizikově vážené hodnoty expozic pro úvěrové riziko. (5) Rizikové váhy, vztáhující se k hodnotě sekuritizačních pozic, se vypočítají na základě jejich úvěrové kvality. (6) V případě, že investiční zprostředkovatel má expozice v různých sekuritizačních tranších, každá tranše bude považována za samostatnou sekuritizační pozici. (7) Sekuritizační pozice zahrnují expozice ze sekuritizace, vyplývající z derivátových nástrojů úrokových sazeb nebo měnových derivátových nástrojů. Art. 19. (1) The investment intermediary shall monitor and evaluate the risk, arising from securitisation transactions in relation to which the investment intermediary is an originator or sponsor, to ensure that the economic substance of the transaction is fully reflected in the risk assessment and management decisions. (2) In the case of a traditional securitisation, the investment intermediary initiator shall exclude from its calculation of risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, the exposures which it has securitised. (3) In the case of a synthetic securitisation, the investment intermediary initiator shall calculate risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, in respect of the securitised exposures in accordance with the provisions of Items 2-4 of Annex No 7 of Ordinance No 35. (4) Risk-weighted exposure amounts of the securitisation positions shall be added upon calculation of the risk-weighted exposure amounts for credit risk. (5) To calculate the risk-weighted exposure amount of a securitisation position, risk weights shall be assigned to the exposure value of the position, based on the credit quality of the position. (6) Where there is an exposure of the investment intermediary to different tranches in a securitisation, the exposure to each tranche shall be considered a separate securitisation position. (7) Securitisation positions shall include exposures to a securitisation, arising from interest rate or currency derivative contracts. 18

19 Část VІІ Tržní riziko Čl. 20. (1) Tržní riziko je riziko ztrát, vyplývající z pohybů tržních cen dluhových (úrokových) a kapitálových nástrojů v obchodním portfoliu a měnových a komoditních nástrojů v obchodním a investičním portfoliu investičního zprostředkovatele. (2) Kapitálový požadavek k tržnímu riziku a rizikově vážená aktivy se vypočítají: 1. standardizovaným postupem pro tržní riziko; 2. postupem na základě vnitřních modelů; 3. kombinací obou postupů. Část VІІІ Úrokové riziko Čl. 21. (1) Úrokové riziko je riziko změny hodnoty daného finančního nástroje v důsledku změny úrovně úrokových sazeb v případě obchodovaného dluhového nebo derivatového nástroje a v případě kapitalového nebo derivatového nástroje v důsledku změn na kapitálovém trhu, které nejsou spojeny s konkrétními charakteristikami jednotlivých nástrojů. (2) Oddělení řízení rizika je povinno spojovat řízení úrokového rizika s řízením aktiv a pasiv, s výnosností, s analýzou nerovnováhy a s úrokovými maržemi. (3) Pro hodnocení úrokového rizika jsou vypracovány systémy pro hodnocení a řízení rizika, vyplývajícího z potenciální změny úrokových sazeb, ovlivňující činnosti, spojené s řízení investičního portfolia. Tyto systémy jsou nedílnou součastí těch pravidel. Section VIС Market risk Art.20. (1) The market risk is the risk of losses, arising from the fluctuations of the market price of the debt (interest rate) and capital instruments in the trading book of the investment intermediary and of the currency and commodity instruments in its trading and non-trading book. (2) The capital market risk requirements, as well as the risk-weighted assets shall be calculated by means of: 1. a standardized market risk approach; 2. internal models approach; 3. a combination of the approaches stated above. Section VIII Interest Rate Risk Art. 21. (1) The interest rate risk is the risk of a possible amendment of financial instrument s price due to a change in the interest rate, for a debt instrument or derivative, or to a change incurred in the capital market, for a capital instrument or derivative, not related unrelated to any specific attributes of the individual securities concerned. (2) The risk management department shall perform the interest rate risk management taking into consideration the management of the assets and liabilities and their profitability, the misbalance analysis and interest rate margin. (3) The investment intermediary elaborates risk evaluation and management systems for evaluation of the risk, arising from potential interest rate changes, having influence upon the non-trading portfolio. The systems shall be inseparable part of these rules. Část ІХ Operační riziko Section IX Operational Risk Čl. 22. (1) Operační riziko je riziko ztráty Art.22. (1) Operational risk is the risk of loss 19

20 v důsledku nevhodných nebo nesprávných vnitřních postupů, chyb personálu nebo systémů nebo v důsledku vnitřních událostí, včetně právního rizika. (2) Operační událost e událost, která může dovést k negativnímu ekonomickému výsledku a/nebo k dodatečným nákladům a k odchýlce od realizovaných očekávaných výsledků z vykonávané činnosti. (3) Ztráta z operační události je finanční účinek, spojený s výskytem operačních události a podléhající zveřejnění v účetních závěrkách investičního zprostředkovatele, včetně úšlého zisku. (4) Kapitálový požadavek k operačnímu riziku je vypočítán prostřednictvím postupu základního ukazatele. Část Х Riziko likvidity Čl. 23. (1) Riziko likvidity, někdy nazývané také riziko financování je riziko vyplývající v případech, kdy investiční zprostředkovatel nemůže získat finanční prostředky na splnění svých závazků, spojených s finančními nástroji. Důvod vzniku rizika likvidity je neschponost rychlého realizování finančního aktivu v hodnotě, blízkou realné hodnotě. (2) Oddělení rízení rizika je povinno uskutečňovat periodickou analýzu struktury splatnosti aktiv a pasiv investičního zprostředkovatele v leva a v cizí měně leva, a operační monitorování peněžných toků. (3) Za účelem vyhýbání se likvidové krizi jednateli investičního zprostředkovatele jsou povinni schválit na základě návrhu oddělení rízení rizika limity, týkající se velikosti investičního portfolia jako procento ze všech aktiv a také postupy pro jejich přijímání, monitorování a změnu, které jsou nedílnou součástí těch pravidel. V postupech se reguluje mechanizmus pro snížení na optimální minimum objemu investicí investičního zprostředkovatele do méně likvidních a méně nevýnosných aktiv. resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems or from internal events, including legal risk. (2) Operational event is an event, which may cause a negative economic result and/ or additional expenses to be made, as well as an activity result, different from the expected one. (3) Loss from an operational event means the financial effect, due to the influence of operational events, which is to be announced in the financial reports of the investment intermediary, including the loss profit. (4) The basic indicator approach shall be applied for the calculation of the operational risk capital requirement. Section X Liquidity Risk Art.23. (1) Liquidity risk, also called financing risk, is the risk of potential difficulties to be met by the investment intermediary for provision of funds for execution of its arrangements in relation to financial instruments. (2) The management risk department shall analyze periodically the maturity structure of the investment intermediary s assets and liabilities in leva and foreign currency and monitor the cash flows on an operational basis. (3) For evading a liquidity crisis the managers of the investment intermediary shall approve upon the proposal of the risk management department non-trading book limits, expressed as a per cent amount of the total assets, as well as procedures for adoption, monitoring and amendment of the said limits, which shall be inseparable part of this rules. The procedures shall also regulate the rules for reduction to an optimum level of the investment intermediary s deposits in assets of less liquidity and profitability. 20

RULES FOR THE RISK EVALUATION AND MANAGEMENT OF II GLOBAL MARKETS OOD

RULES FOR THE RISK EVALUATION AND MANAGEMENT OF II GLOBAL MARKETS OOD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK INVESTIČNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE (IZ) GLOBAL MARKETS OOD RULES FOR THE RISK EVALUATION AND MANAGEMENT OF II GLOBAL MARKETS OOD Kapitola 1 Obecná ustanovení Chapter 1

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském ě EU 1/ prostřednictvím organizační složky podle 21 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Vážený Kliente / Dear Client, termínové obchody jsou nejen příležitostí k zisku, ale nesou s sebou i vysoká rizika. Je proto povinností

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

ZÁSADY KATEGORIZACE KLIENTŮ

ZÁSADY KATEGORIZACE KLIENTŮ CLIENT CATEGORISATION POLICY ZÁSADY KATEGORIZACE KLIENTŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd May 2012 Květen 2012 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Clients of the Company

Více

IZ GLOBAL MARKETS. І. Zveřejňování údajů o cílech a zásadách investičního zprostředkovatele v oblasti řízení rizik

IZ GLOBAL MARKETS. І. Zveřejňování údajů o cílech a zásadách investičního zprostředkovatele v oblasti řízení rizik IZ GLOBAL MARKETS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOULADU S POŽADAVKY ČLÁNKU 142, ODST. 3 A ODST. 4 ČLÁNKU 150 VYHLÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITY INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou Charakteristiky řešení IS SZIF SAP Realizace platební agentury SZIF je řešení: o A komplexní, o B integrované, o C podporující standardizaci

Více

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta 1. Introduction The Policy to Act in the Best Interest of the Client (hereinafter,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

they are the home Member State, provided that the activities of those persons are authorised and regulated at

they are the home Member State, provided that the activities of those persons are authorised and regulated at 1 Disclaimer: Toto je jen návrh možné transpozice určený k diskusi a konzultaci. Konečná podoba návrhu předloženého do připomínkového řízení se může lišit. HLAVA V INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL 29 Základní

Více

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/9 Introduction TeleTrade-DJ

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

GENERAL INFORMATION ON TRADING RISKS. Obecné informace o rizicích obchodu

GENERAL INFORMATION ON TRADING RISKS. Obecné informace o rizicích obchodu General Information on Trading Risks Obecné informace o rizicích obchodu ANNEX 6 / PŘÍLOHA č. 6 (hereinafter referred to as Annex ) (dále jen "Příloha") GENERAL INFORMATION ON TRADING RISKS Obecné informace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch. Preambule

GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch. Preambule Podmínky a pravidla pro poskytování SLUŽEB GCMS Plus s lokální působností pro Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch (dále též jen Podmínky ) GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi

Více

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Basel II Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Předmětem podnikání bank je riziko, její produkty a služby jsou založeny na přejímání rizik od

Více

ovnictví z pohledu regulace Seminář z aktuárských věd, 6. března 2009

ovnictví z pohledu regulace Seminář z aktuárských věd, 6. března 2009 Pojišťovnictv ovnictví z pohledu regulace Monika Šťástková,, Iva Justová Seminář z aktuárských věd, 6. března 2009 1. část Zpráva odpovědn dného pojistného matematika Monika Šťástková Obsah Úvod Regulace

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Martin Kavka Červen 2010 ADVISORY Rozpočet EU Framework Programmes for Research Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace je hlavním

Více

Collapse of Metro Line 4 Pinheiros Station Tunnel. MMD Report to IPT

Collapse of Metro Line 4 Pinheiros Station Tunnel. MMD Report to IPT Collapse of Metro Line 4 Pinheiros Station Tunnel MMD Report to IPT Důvody kolapsu Nepochopení zásad kontraktu typu New Engineering Contract (NEC) Formáln lní nezávisl vislá supervize Neexistence kontroly

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1

KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1 KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1 Codification of US GAAP Libor Vašek Historie pravidel US GAAP sahá do 30. let 20. století a ještě tak 15 let a byla by oslava 100. výročí jejich existence. Je však možné,

Více

Intenzivní kurz angličtiny ÚČETNÍ ANGLIČTINA

Intenzivní kurz angličtiny ÚČETNÍ ANGLIČTINA Intenzivní kurz angličtiny ÚČETNÍ ANGLIČTINA Verze: 01/2016_MŠA Centrum služeb pro podnikání 2016 Obsah 1.1.1 Accounting (Účetnictví)... 2 1.1.2 Figures and graphs (Číselné údaje a grafy)... 4 1.2.1 Legal

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) Definice Definitions

Více

Úvěrové podmínky k rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Credit Conditions to the Frame Agreement on Provision of Financial Services

Úvěrové podmínky k rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Credit Conditions to the Frame Agreement on Provision of Financial Services I. Úvodní ustanovení / Introductory Provisions 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

SAP Cash Management powered by SAP HANA. Jiří Janák, SAP Solution Architect, SAP ČR September, 2015

SAP Cash Management powered by SAP HANA. Jiří Janák, SAP Solution Architect, SAP ČR September, 2015 SAP Cash Management powered by SAP HANA Jiří Janák, SAP Solution Architect, SAP ČR September, 2015 Agenda Představení řešení SAP Cash Management powered by HANA Denní řízení hotovosti Správa bankovních

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová

Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Agenda Proč elektronické originály? Kdo pracuje s elektronickými originály? Proč Novell? 2 Rok 2010

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

INFORMACE O KLIENTECH, TÝKAJÍCÍ SE POLITIKY NEJLEPŠÍHO PROVEDENÍ KLIENTSKÝCH PŘÍKAZŮ.

INFORMACE O KLIENTECH, TÝKAJÍCÍ SE POLITIKY NEJLEPŠÍHO PROVEDENÍ KLIENTSKÝCH PŘÍKAZŮ. INFORMACE O KLIENTECH, TÝKAJÍCÍ SE POLITIKY NEJLEPŠÍHO PROVEDENÍ KLIENTSKÝCH PŘÍKAZŮ. V tomto dokladu slova my a nás znamenají IZ Global Markets SRO, Sofie, pro naše klienty používáme oslovení Vy. IZ Global

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Projektové řízení (PR) Číslo předmětu: 548-0049 Garantující institut: Garant předmětu: Institut geoinformatiky doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Kredity: 5 Povinnost:

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

IBM Security. Trusteer Apex. Michal Martínek 23.9.2015. 2014 IBM Corporation. 2014 1 IBM Corporation

IBM Security. Trusteer Apex. Michal Martínek 23.9.2015. 2014 IBM Corporation. 2014 1 IBM Corporation Trusteer Apex Michal Martínek 23.9.2015 2014 1 IBM Corporation Proč útočit na koncová zařízení? Anti Virus Zaměstnanec Jednoduché Firewall IPS Antivirus Śifrování Jednoduché Malware Ukradené přihlašovací

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Prague 1, Czech Republic, ID No. 26455064 Registered with the Commercial Register, Section B, File No. 7215 Maintained by the Municipal Court in Prague

Více

Použití modelu Value at Risk u akcií z

Použití modelu Value at Risk u akcií z Použití modelu Value at Risk u akcií z pražské Burzy cenných papírů Radim Gottwald Mendelova univerzita v Brně Abstrakt Článek se zaměřuje na model Value at Risk, který se v současnosti často používá na

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory Mezi Rolemi 54/1, 15 Praha 5, Jinonice, Česká republika 1 Identifikace metodou: Identification by the method: Objekt: Building:

Více

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300) ČESKÁ NORMA ICS 03.120.10 Únor 1997 Management jakosti - Směrnice pro plány jakosti ČSN ISO 10005 01 0332 Quality management - Guidelines for quality plans Management de la qualité - Lignes directrices

Více

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bakalářská práce Autor: Radim Nycz Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více