LOKALITY TYPU BROWNFIELDS a informace k rozvoji podnikání v Libereckém kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LOKALITY TYPU BROWNFIELDS a informace k rozvoji podnikání v Libereckém kraji"

Transkript

1 1. Úvod Hlavním podnětem pro zpracování tohoto katalogu byla zvýšená poptávka tuzemských a zahraničních investorů po vhodných lokalitách pro podnikání v Libereckém kraji. Na následujících stránkách jsou vedle základních regionálních informací o Libereckém kraji (2. kapitola) a rámcových podmínek podnikání v České republice (3. kapitola) nabízeny objekty typu brownfields, které již ztratily své původní využití a jejichž majitelé dali svolení k jejich publikování v katalogu. V části katalogu Nabídka nemovitostí naleznete základní informace o vybraném objektu a obci / městě, ve kterém se daný objekt nachází. Pro získání ucelené představy o daném objektu jsou základní informace doplněny fotografií. V případě zájmu o podrobnější informace o investičních příležitostech v Libereckém kraji lze kontaktovat Agenturu regionálního rozvoje, spol. s r.o., Třída 1. Máje 858/26, Liberec III (kontaktní osoba: Renata Rydvalová, ). Dalším smyslem vydání tohoto katalogu je snaha nalézt vhodný způsob řešení problematiky brownfields a podpory rozvoje hospodářsky slabších oblastí Libereckého kraje. Z tohoto důvodu jsou ve 3. kapitole nazvané jako Rámcové podmínky podnikání v České republice uvedeny základní informace o možných zdrojích finančních podpor určených právě na revitalizaci takovýchto objektů, díky nímž, po splnění určitých kriterií, se stává investice do brownfields atraktivnější (obzvláště v kombinaci s podnikáním podněcujícím inovace). Elektronickou formu katalogu naleznete na: 1 Uvod_cz.indd :26:12

2 2. Liberecký kraj Liberecký kraj (NUTS 3) se nachází na severu České republiky, přičemž rozlohou km 2 a celkovým počtem obyvatel se řadí ke krajům nejmenším. Na severu je hranice kraje tvořena státní hranící s Polskem a Německem. Liberecký kraj má tradičně průmyslový charakter. Mezi nejvýznamnější odvětví patří strojírenství, sklářský průmysl, výroba bižuterie, výroba a zpracování plastů. V poslední době se výrazně rozvinula dodavatelská základna pro automobilový průmysl. Tradiční textilní průmysl sice ztratil v posledních letech své dominantní postavení, ale jeho profilace se přesouvá do oblasti technických textilií, kde Liberecký kraj zaznamenal na začátku 21. stol. mnoho úspěchů (stroje na čedičová vlákna, nanotextílie atd.). Dále se v kraji nachází bohaté zásoby některých nerostných surovin, především kamenivo a písek. Graf - 1 ukazuje změny ve struktuře zaměstnanosti v Libereckém kraji v letech 1998 až Z grafu - 1 je patrné, že nejhlubší pokles zaměstnanosti byl spojen s dobýváním nerostných surovin (jedná se o pokles prakticky na nulu způsobený útlumem těžby uranu), dále se zemědělstvím, textilním a oděvním průmyslem (obě odvětví shodného poklesu o 51 %). Naopak ve sklářském průmyslu se počet zaměstnanců ve sledovaném období zvýšil o 10 % a v plastikářském průmyslu o 21 %. Graf - 1: Vývoj počtu zaměstnanců ve vybraných odvětvích v letech 1998 až 2003 Vysvětlivky: A Zemědělství, C Dobývání nerostných surovin, DB Textilní a oděvní průmysl, DH Gumárenský a plastikářský průmysl, DI Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot, DL Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení, DM Výroba dopravních prostředků Kvalifikovaná pracovní síla je dána existencí řady specializovaných středních škol a učilišť. Nejvýznamnější roli v tomto ohledu však má Technická univerzita v Liberci s fakultou strojní, textilní, hospodářskou, pedagogickou, architektury a mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. Liberecký kraj je svou geografickou rozmanitostí velice atraktivní i z hlediska cestovního ruchu. Tisíce turistů sem ročně přichází využít nabídky pro pěší turistiku, cykloturistiku a zimní sporty. 2 Uvod_cz.indd :26:13

3 Tabulka 1: Makroekonomické údaje o Libereckém kraji k k k Počet obcí Počet obyvatel Hustota obyvatelstva (osoba/km 2 ) 135,1 135,2 - HDP v tržních cenách (mil. Kč) HDP na 1 obyvatele (Kč) HDP na obyvatele - ČR = 100 (%) 81,8 82,3 - Tržby z průmyslové činnosti, celkem (v mil Kč, běžné ceny) Vývoz v Libereckém kraji celkem v mil. Kč (běžné ceny) Ekonomicky aktivní populace Registrovaná míra nezaměstnanosti (%) 8,68 % 9,48 % 9,0 % Uchazeči o zaměstnání celkem Počet nezaměstnaných žen Průměrná měsíční mzda (Kč) Vzdělání (tis. osob) Základní a bez vzdělání ,0-3 Uvod_cz.indd :26:17

4 Střední bez maturity 143,2 145,8 - Střední s maturitou 102,1 108,9 - Vysokoškolské 25,0 26,2 - Poznámka: (-) údaje nejsou známy 3. Rámcové podmínky pro podnikání v České republice 3.1. Import, export a investice Základní informace k problematice importu a exportu poskytují následující agentury: Agentura CzechTrade (http://www.czechtrade.cz) poskytuje služby pro začínající exportéry, dále služby související se vstupem na nový (zahraniční) trh, s hledáním nových zákazníků či s marketingovou podporou. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (http://www.czechinvest.org) jako příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se podílí na získávání přímých zahraničních investic pro ČR a je výhradním příjemcem žádostí o poskytnutí investičních pobídek. Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie. Základní evropská legislativa týkající se uvedeného systému: Nařízení EP a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91. Další informace o systému Intrastat lze získat na internetových stránkách Generálního ředitelství cel (http://www.cs.mfcr.cz) a Českého statistického úřadu (http://www.czso.cz) Informace o volném pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob Vyjednaná přechodná období požadovaná ČR lze najít na internetové adrese: Bližší informace o volném pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob lze mj. najít na internetových adresách a Podmínky a procedury pro živnostenské podnikání v ČR pro české a zahraniční osoby Postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy související s podnikáním upravuje Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., v novelizovaném znění. Nelze-li některé otázky řešit podle jeho ustanovení, řídí se předpisy práva občanského. Zákon vymezuje podnikatele následujícím způsobem: a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů d) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských Společenství či zákon jinak. Obchodními společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská společnost jsou upraveny též právem Evropského Společenství a zvláštními právními předpisy. 4 Uvod_cz.indd :26:17

5 Požadavek odbornosti živnostenského podnikání (některé typy podnikání jsou vyčleněny mimo živnostenské podnikání, např. advokacie, lékařství, zemědělství, aj. 8 živnostenského zákona) je zajištěn podmínkami a procedurami pro živnostenské podnikání a to pro české i pro zahraniční fyzické a právnické osoby dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů (http://www.sbcr.cz). Všeobecné podmínky k získání živnostenského oprávnění: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti. Zahraniční osoba podnikající jako fyzická osoba, která nemá na území České republiky povolení k pobytu, nebo je právnickou osobou, musí ustanovit odpovědného zástupce dle zákona o živnostenském podnikání, 11, odstavec (4). Odpovědný zástupce takto zajišťuje oprávnění k dané odborné živnostenské činnosti podnikatele. Postup při žádání o uznání odborné kvalifikace pro podnikání probíhá ve smyslu zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (http://www.mpo.cz) Další podmínky jsou rozdílné u jednotlivých typů živností: Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska: Prokázání odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti. Provozování volné živnosti je podmíněno ohlášením, které je možno podat u živnostenského úřadu příslušného podle umístění organizační složky na území ČR. Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska: Odborná způsobilost je upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 2 živnostenského zákona. Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska: Odborná způsobilost se prokazuje způsobem uvedeným v zákoně (výučním listem, vysvědčením o ukončení studia či o maturitní zkoušce, diplomem apod.). Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska: Odborná způsobilost je upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 3 živnostenského zákona Daňová problematika v ČR (DPH, daň z příjmů a spotřební daně) DPH upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Poslední změny, platné od , jsou upraveny zákonem č. 635/2004 Sb. a 695/2004 Sb. Plátci DPH jsou právnické a fyzické osoby, jejichž obrat za posledních 12 měsíců přesáhl částku Kč. Daň z příjmů upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v novelizovaném znění. Zákon upravuje daň z příjmů fyzických a právnických osob. Od základů daně z příjmů lze odečíst 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, při realizaci projektů výzkumu a vývoje, které mají podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části a na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje (viz 34, odst. 4). 5 Uvod_cz.indd :26:17

6 Spotřební daně upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Spotřební daní se rozumí daň z lihu, z piva, z vína a meziproduktů, z minerálních olejů a z tabákových výrobků. Správu daně vykonává celní úřad. Tuzemsko nahradil pojem daňové území ČR, které se stalo po vstupu do EU také daňovým územím Evropských Společenství. Výše uvedené zákony lze nalézt na internetové adrese Veřejná podpora podnikání Mezi evropské programy pro podnikatele patří zejména: Strukturální fondy (http://www.strukturalni-fondy.cz): Operační program Průmysl a podnikání Společný regionální operační program Operační program Infrastruktura Operační program Rozvoj lidských zdrojů Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Norské fondy (http://www.mfcr.cz) 6. rámcový program (http://www.vuts.cz) Programy na podporu malého a středního podnikání (2005, 2006) ze státního rozpočtu ČR: ZÁRUKA, TRH, PROGRES, PORADENSTVÍ, DESIGN, ALIANCE a ZASTOUPENÍ Více informací lze získat na internetových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. (http://www.cmzrb.cz) a na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (http://www.mpo.cz) Kde lze získat podporu pro rekonstrukci objektů? A. Program REALITY (součást Operačního programu Průmysl a podnikání-http://www.czechinvest.org) podporuje výstavbu potřebné infrastruktury nebo regenerace brownfields. Žadatel: MSP, obce, svazky obcí, kraje, developerské společnosti Kritéria: Území dotčené realizací projektu musí být dle platné územně plánovací dokumentace určeno pro výrobu nebo služby. Minimální velikost území dotčeného realizací projektu musí být 2ha. Minimální velikost území určených k pronájmu musí být 250m 2. Musí být zpracován investiční záměr. Výše podpory: Obce, svazky obcí, kraje - max. 75% uznatelných nákladů; podpora ve výši nákladové mezery. Developerské společnosti - dotace na tržní nájemné v případě nájemního objektu po dobu tří let v maximální výši 80% tržního nájemného; podpora ve výši nákladové mezery. MSP - max. 46% uznatelných nákladů; podpora ve výši nákladové mezery. B. Program podpory rozvoje průmyslových zón (http://www.czechinvest.org) Tento program Ministerstva průmyslu a obchodu poskytuje podporu ze státního rozpočtu mj. na projekty výstavby a regenerace průmyslových zón včetně příslušné infrastruktury. Narozdíl od programu Reality bude tento program nadále podporovat pouze zóny spojené s investorem, který získá investiční pobídky (tzv. pobídkovým investorem). Program se vztahuje také na rozvoj území postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek. C. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu pro NUTS III Severovýchod (telefon: , mze.cz), podopatření Diversifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství. 6 Uvod_cz.indd :26:17

7 Z programu lze čerpat dotace na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a vybavení zařízení pro agroturistiku a na zařízení a vybavení zařízení pro volný čas. Žadatel: Fyzická nebo právnická osoba nebo samostatně hospodařící rolník, jejichž příjmy pocházejí ze zemědělské výroby provozované jako soustavná a samostatná činnost vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a za účelem dosažení zisku Výše podpory: Do 50% částky přijatelných výdajů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 10 tis. (cca. 318 tis. Kč) do 80 tis. (cca 2,5 mil. Kč) na každý jednotlivý projekt. Vyhlášení výzvy (předpoklad), konec roku začátek roku 2006 D. Programy na rekonstrukci kulturních památek 1. Ministerstvo kultury zřizuje tyto specializované dotační tituly (http://www.mkcr.cz) Havarijní / střešní program je zaměřen na opravy střech a statické zajištění budov. Výše finanční dotace není omezena (pro zajímavost: v roce 2005 je pro území Libereckého a Ústeckého kraje k dispozici 5,8 mil. Kč). Informace poskytuje Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče, oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území (tel.: ), případně Národní památkový ústav, územní pracoviště v Ústí nad Labem (tel.: ). Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je zaměřen na obnovy kulturních památek na území památkových rezervací a památkových zón. Dotace se poskytuje přímo městu / obci, na jejímž území je městská památková rezervace nebo zóna. O konečném příjemci rozhoduje tzv. pracovní skupina pro regeneraci, která na příslušném městě /obci působí. Výše příspěvku není omezena (pro jednotlivé město / obec se pohybuje v rozmezí 400 tis. 2 mil. Kč). Informace poskytuje Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče, oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území (tel.: ) Program záchrany architektonického dědictví je zaměřen na obnovy velkých kulturních památek (hrady, zámky, kláštery, kostely apod.). Výše příspěvku není omezena (ale pouze výjimečně přesahuje 2 mil. Kč). Informace poskytuje Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče, oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území (tel.: ) Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny je obdobný Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Program restaurování movitých kulturních památek je určen pouze pro movité kulturní památky. O dotaci ze všech výše uvedených ministerských programů se žádá vždy rok před jejím plánovaným čerpáním (např. v květnu 2005, aby v roce 2006 mohla být čerpána). 2. Liberecký kraj poskytuje příspěvky na obnovu kulturních památek (výlučně na kulturní památky), přičemž výše dotace není omezena, (v praxi se pohybuje do 0,5 mil. Kč, ročně kraj rozděluje cca 10 mil. Kč. Další informace lze získat na tel.: nebo na internetové adrese cz). 3. Obce většinou poskytují příspěvky pouze na svůj majetek. Vyjímkou je město Jilemnice poskytující finance i na obnovu kulturních památek v majetku jiného subjektu. Podmínkou pro získání dotace je ve všech výše zmíněných případech podání žádosti vlastníkem daného hmotného majetku. 7 Uvod_cz.indd :26:18

8 E. Program pro drobné, malé a střední podnikatele v SROP (http://www.kraj-lbc.cz, tel.: ) Typy podporovaných aktivit: 01. rozšiřování, modernizace a rekonstrukce existujících objektů a zařízení, které umožní rozšíření existující produkce 02. pořízení a adaptace budov, případně výstavba nových výrobních objektů a zařízení potřebných pro zřizování výrobních jednotek a linek pro výrobu nových a dlouhodobě konkurenceschopných produktů 03. obnova, modernizace, rozšíření a nákup moderních technologií na restrukturalizaci, racionalizaci či technickou modernizaci provozu podniku 04. zavádění technologií do podniků, zlepšování pracovních podmínek a výrobních procesů, které mají příznivý dopad na životní prostředí 05. rozvoj tradičních řemesel s využitím místních zdrojů 06. zavádění ICT - Information and Communication Technologies 07. nákup poradenských služeb zaměřených na zlepšení řídících a organizačních struktur, 08. zlepšení plánovacích činností 09. podpora odbytu, exportu, zavádění výrobků na trh 10. marketing Územní působnost grantového schématu je vymezena správními obvody obcí: Cvikovsko (Cvikov, Svor, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice), Doksko (Tuháň, Dubá, Blatce, Ždírec, Luka, Okna, Bezděz, Tachov, Vrchovany, Doksy, Skalka u Doks, Chlum), Frýdlantsko (Dětřichov, Heřmanice, Kunratice, Višňová, Černousy, Habartice, Pertoltice, Frýdlant, Bulovka, Krásný Les, Raspenava, Dolní Řasnice, Horní Řasnice, Bílý Potok, Hejnice), Chrastavsko (Chrastava, Kryštofovo údolí, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Mníšek), Nové město pod Smrkem (Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda, Jindřichovice pod Smrkem), Ralsko. Žadatel: Drobní podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 pracovníků. Malý a střední podnikatelé, kteří zaměstnávají 10 až 249 pracovníků. Celková částka pro druhé kolo výzvy Celková částka, která je k dispozici pro druhé kolo výzvy, činí cca ,-Kč. (a) Maximální část nákladů akce, která může být kryta z veřejných zdrojů Evropských společenství a rozpočtu Libereckého kraje: 46,66 % z toho 75 % SROP + 25 % rozpočet Libereckého kraje. (b) Vlastní zdroje podnikatele musí být 53,34 % Podprogram č. 1: drobní podnikatelé s vlastními zdroji nejméně ,- Kč. Podprogram č. 2: malý a střední podnikatelé s vlastními zdroji nejméně ,- Kč. Uznatelné náklady a výše grantu: Akce financované z podprogramu č. 1 "Drobní podnikatelé" musí dosahovat minimálně uznatelných nákladů ,- Kč na jednu akci, maximální výše uznatelných nákladů není omezena. Akce financované z podprogram č. 2 "Malý a střední podnikatelé" musí dosahovat minimálně uznatelných nákladů ,- Kč na jednu akci, maximální výše uznatelných nákladů není omezena. Vyhlášení druhého kola výzvy: srpen Investiční pobídky využitelné v Libereckém kraji Bližší informace na 8 Uvod_cz.indd :26:18

9 Zpracovatelský průmysl A. Investoři zavádějící novou výrobu nebo rozšiřující stávající výrobu v oblasti zpracovatelského průmyslu mohou v případě investice vyšší než 200 mil. Kč získat investiční pobídky podle Zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění platném od : Úplná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let v případě nově vzniklých společností (zahrnuje území celého Libereckého kraje). Částečná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let pro expandující společnosti (zahrnuje území celého Libereckého kraje). Hmotná podpora školení a rekvalifikace ve výši 35 % nákladů na školení v regionech s minimálně průměrnou mírou nezaměstnanosti (zahrnuje území Českolipska). Minimální výše investice musí být 200 mil. Kč, minimální krytí vlastním kapitálem 100 mil. Kč a minimálně 40% z celkové výše investice musí být investováno do strojů. B. Pro projekty nad 10 mil. Kč mohou investoři žádat finanční podporu podle Programu pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností (jedná se o regiony, kde míra nezaměstnanosti za poslední dvě uplynulá pololetí přesáhla 14%), schváleného vládou ČR - Usnesením č. 566/2004 dne Žádná z oblastí Libereckého kraje nesplňuje dané parametry pro získání pobídky Technologická centra A. Investiční podpory v oblasti technologických center a center strategických služeb se řídí Rámcovým programem pro podporu technologických center a center strategických služeb, který je účinný od Technologická centra se zabývají inovačními aktivitami podporujícími růst kvalitativních charakteristik výrobků a technologií následně využívaných ve výrobě. Strategické služby představují služby s mezinárodním zaměřením, s vysokou přidanou hodnotou, podporující zaměstnanost kvalifikovaných expertů v centrech pro vývoj softwaru, odborných řešitelských centrech, centrech pro opravu špičkových technologií, centrech sdílených služeb, centrech zákaznické podpory (např. call centra ) a ústředí nadnárodních firem. Dotace na podnikatelskou činnost: Až do 50 % (resp. 65 % u malých a středních podniků) uznatelných nákladů, kterými jsou: investice do hmotného a nehmotného majetku pořízeného za období prvních 5 let nebo průměrné dvouleté hrubé mzdy zaměstnanců zaměstnaných do 3 let. Dotace na školení a rekvalifikaci: Dotace až do výše 35 % nákladů na zvláštní školení a 60 % nákladů na všeobecné školení, maximálně však 100 tis. Kč, resp. 150 tis. Kč na jedno pracovní místo, v závislosti na celkovém počtu nově vytvořených pracovních míst. 9 Uvod_cz.indd :26:18

10 Podmínky pro získání dotace: Typ projektu TECHNOLOGICKÁ CENTRA CENTRA PRO VÝVOJ SOFTWARE EXPERTNÍ A ŘEŠITELSKÁ CENTRA CENTRA ZÁKAZNICKÉ PODPORY HIGH-TECH OPRAVÁRENSKÁ CENTRA ÚSTŘEDÍ NADNÁRODNÍCH FIREM CENTRA SDÍLENÝCH SLUŽEB (S VÝJIMKOU ÚSTŘEDÍ NADNÁR. FIREM) Minimální výše investice 15 mil. Kč 30 mil. Kč Minimální počet nově vytvořených pracovních míst Financování projektu z vlastních 7,5 mil. Kč 15 mil. Kč zdrojů příjemce Návaznost na výrobu (pouze pro technická centra) Předpoklad realizace výsledků technologického centra ve výrobě Území celého Libereckého kraje splňuje podmínky pro získání pobídky z tohoto programu. B. Pro projekty nad 10 mil. Kč mohou investoři žádat finanční podporu podle Programu pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností (jedná se o regiony, kde míra nezaměstnanosti za poslední dvě uplynulá pololetí přesáhla 14%), schváleného vládou ČR - Usnesením č. 566/2004 dne Žádná z oblastí Libereckého kraje nesplňuje dané parametry pro získání pobídky z tohoto programu Veřejné zakázky v ČR Veřejné zakázky v ČR jsou upraveny zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských Společenství: a) okruh právnických a fyzických osob, které jsou povinny zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona b) postup při zadávání veřejných zakázek c) druhy zadávacích řízení d) veřejnou soutěž o návrh e) dohled nad zadáváním veřejných zakázek Uvedený zákon lze nalézt na internetové adrese: V současné době se připravuje novelizace tohoto zákona zejména z důvodu umožnění elektronické komunikace v rámci celého řízení (http://www.mmr.cz) Zaměstnanost, podpora vytváření nových pracovních míst (http://www.uradprace.cz) Oblast zaměstnanosti upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (http://www.sbcr.cz). Vláda dle tohoto zákona vydala nařízení č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek (http://www.sbcr.cz). 10 Uvod_cz.indd :26:18

11 Od 1. ledna 2005 se zvýšila minimální mzda o 7,2 %. Měsíčně tak budou zaměstnanci dle uvedeného zákona dostávat minimálně Kč brutto. Minimální hodinová mzda činí 42,50 Kč brutto Regionální uspořádání České republiky Podle zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, je území ČR s účinností od rozděleno na 14 krajů a 77 okresů (zrušeny k 31. prosinci 2002) včetně území hlavního města Prahy. Krajská úroveň odpovídá rozdělení ČR na statistické územní jednotky NUTS III. Regiony NUTS II byly vytvořeny pro potřeby spojené s koordinací a realizací politiky hospodářské a sociální soudržnosti zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, jsou označovány jako regiony soudržnosti a jsou tvořeny jednou až třemi jednotkami NUTS III. Jednotka NUTS I je tvořena územím celé ČR. NUTS II: Severozápad: Karlovarský kraj, Ústecký kraj; Severovýchod: Liberecký kraj, Královehradecký kraj, Pardubický kraj; Praha; Střední Čechy: Středočeský kraj; Jihozápad: Plzeňský kraj, Jihočeský kraj; Jihovýchod: Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj; Střední Morava: Olomoucký kraj, Zlínský kraj; Moravskoslezsko: Moravskoslezský kraj Certifikace, normy, průmyslové vlastnictví Výrobek, u něhož je prokázána shoda se směrnicemi nového přístupu, na sobě nese označení CE (CE-marking), více na U jednoduchých výrobků může prohlásit shodu zpravidla sám výrobce, u složitých zařízení musí zasáhnout autorizovaná zkušebna, která v závislosti na povaze výrobku provádí typovou zkoušku, nebo vykonává dohled nad systémem jakosti či kontroluje každý produkt. Dne vstoupil v platnost protokol k Evropské dohodě, zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a Evropských Společenství a jejich členskými státy na straně druhé, o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků PECA (http://www.sbcr.cz). Protokol 11 Uvod_cz.indd :26:19

12 PECA zahrnuje úpravu těchto výrobků: strojní zařízení, výtahy, osobní ochranné pomůcky, elektrická bezpečnost, elektromagnetická kompatibilita, zařízení a ochranné systémy určené pro využití v prostředí s nebezpečím výbuchu, teplovodní kotle, plynové spotřebiče, tlaková zařízení, správná výrobní praxe pro léčivé přípravky: inspekce a certifikace šarží. Ochrana průmyslového vlastnictví (Úřad průmyslového vlastnictví: Patentová ochrana vynálezů zatím postrádá harmonizovanou úpravu v právu Evropských Společenství. K průlomu došlo zatím v oblasti ochranných známek. Nařízení o evropské ochranné známce definuje evropskou ochrannou známku, vytváří úřad a proceduru její registrace, obsahuje i ustanovení týkající se užívání, převodu a právní ochrany této známky. Seznam odkazů: Sbírka zákonů: Úřad vlády ČR: Úřad průmyslového vlastnictví: Strukturální fondy EU: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Ministerstvo financí ČR: Agentura CzechInvest: Agentura CzechTrade: Český statistický úřad: Generální ředitelství cel: Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s.: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.: Liberecký kraj: Zastoupení Evropské komise v ČR: Oficiální portál pro podnikání a export: Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu: ARR Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.: Euro Info Centrum Liberec: Technická univerzita v Liberci: Sdružení na podporu malého a středního podnikání-technologický park v Liberci Uvod_cz.indd :26:19

13 1. Introduction The reason for drawing up this catalogue was the growing demand of local as well as foreign investors for locations in the Liberec Region suitable for entrepreneurial activities. The content of the following pages offers, in addition to the basic information about the Liberec Region on the regional level (Chapter 2) and the framework conditions governing undertaking in the Czech Republic (Chapter 3), also brownfield objects which have terminated to be used for their original purpose and whose owners consented that the information would be published in the catalogue. In the part of the catalogue titled the Offer of Real Estates you will find basic information about any selected object and the municipality/city where it is located. The information about the object are illustrated with its photography to enable to get a complete picture of it. In case you are interested in obtaining more detailed information about investment opportunities in the Liberec region, please, contact the regional development agency Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o., Třída 1.máje 858/26, Liberec III; contact person: Renata Rydvalová cz, Another reason for publishing this catalogue is the effort to find a suitable method how to solve the issues related to brownfields and support development also in economically weaker areas of the Liberec Region. That is why Chapter 3 titled Framework Conditions Governing Undertaking in the Czech Republic contains basic information about possible sources of financial assistance programmes designed exactly with the aim to support revitalization of such objects. These programmes make any investment to the brownfields that have met the basic criteria more attractive (especially in relation to entrepreneurial activities introducing innovations). You can find the electronic form of the catalogue at Uvod_aj.indd :27:15

14 2. The Liberec Region The Liberec Region (NUTS 3), located in the north part of the Czech Republic, ranks among the smallest regions with its area of km2 and inhabitants. The border of the region forms in its north section also the border with Poland and Germany. Traditionally, the character of the Liberec Region is industrial. The most important industries include engineering, glass and jewellery manufacturing, and plastics production and processing. Recently, there has considerably developed a suppliers base for automobile industry. The traditional textile industry has lost its dominant position in last years with its production profile shifting to the area of industrial fabrics, where the Liberec Region achieved many accomplishments at the beginning of 21st century (basaltic fibre machines, nanofabrics, etc.) Furthermore, the region is rich in resources of some mineral materials, especially gravel and sand. Diagram 1 shows changes of the employment structure in the Liberec Region in the years It is apparent from Figure 1 that the deepest drop in employment was suffered in the sectors of mineral materials mining (the employment rate dropped nearly to a zero level due to slumped excavation of uranium) as well as agriculture and textile and clothing industries (decrease by 51 per cent in each of both the industries). On the contrary, the number of employees in glass manufacturing increased by 10 per cent and in the plastics manufacturing by 21 per cent during the monitored period. Diagram 1: Development of number of employees in the chosen sectors in the years Legend: A Agriculture, C Mining and quarrying, DB Manufacture of textile and textile products, DH Manufacture of rubber and plastic products, DI Manufacture of other non-metallic mineral products, DL Manufacture of electrical and optical equipment, DM Manufacture of transport equipment A number of specialized secondary schools and professional schools is the reason for the existence of qualified labour force. The most important role in this respect is played by the Technical University in Liberec comprising of the faculties of engineering, textile, economics, pedagogical faculty, the faculty of architecture and mechatronics, and interdisciplinary engineering studies. Its geographic variety makes the Liberec Region very attractive also with respect to tourism. Thousands of tourists visit the region every year to enjoy possibilities offered in the areas of hiking, biking and winter sports. 14 Uvod_aj.indd :27:16

15 Elaborated by: the Regional Authority of the Liberec Region Department of Transport 09/2004/Mikulecká Documents: GIS G4 LK, ŘSD ČR, VTOPÚ Dobruška, MO ČR/HÚVG, 2001 Table 1: Macroeconomic indicators with respect to the Liberec Region on 31 December 2002 on 31 December 2003 on 31 December 2004 Number of Municipalities Population, total Density of population (persons/ km 2 ) 135,1 135,2 - GDP at marker prices (CZK mil.) GDP per capita (CZK) Czech Republic average = ,8 82,3 - Industrial activity sales, total (CZK milion, current prices) Export in the Liberec Region, total (CZK million, current prices) Population economically active Registered unemployment rate (%) 8,68 % 9,48 % 9,0 % Registered job applications Number of unemployed women Average monthly gross wages of employees (CZK) Uvod_aj.indd :27:20

16 Education (Thousand persons) Basic and without education ,0 - Secondary without GCE 143,2 145,8 - Secondary with GCE 102,1 108,9 - University 25,0 26,2 - Note: (-) information are not avaliable 3. Framework Conditions Governing Undertaking in the Czech Republic 3.1. Import, export and investments The following agencies provide information on import and export-related issues: The agency CzechTrade (http://www.czechtrade.cz) provides services to beginning exporters, as well as services related to entering a new (foreign) market, seeking new customers or marketing support. The investment and business development agency CzechInvest (http://www.czechinvest.org) is an institution receiving contributions from the budget of the Czech Ministry of Industry and Trade. It participates in attracting direct foreign investments to be made in the CR and is exclusively authorized to receive applications for investment incentives. Intrastat is a system of data collection for the purposes of statistics relating to the trading of goods between Member States in cases when no obligation exists to submit customs declarations to customs offices upon receiving are dispatching the goods. The system shows data on the trade inside the EU. The basic EU regulations governing the system: Regulation (EC) No. 638/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on Community statistics relating to the trading of goods between Member States and repealing Council Regulation (EEC) No. 3330/91. More information on the Intrastat system may be found on the web sites of the General Customs Directorate (http://www.cs.mfcr.cz) and the Czech Statistical Office (http://www.czso.cz) Information on free movement of goods, services, capital and people The negotiated transition periods required by the CR may be found on the web site: More detailed information on free movement of goods, services, capital and people may be found, among others, on the web sites: and Conditions and procedures relating to business in trade in the CR concerning Czech as well as foreign entities Position of entrepreneurs, commercial obligations, as well as some other relationships relating to commercial transactions are regulated by Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended. When any issue may not be settled according to its provisions, it is settled according to the provisions of the Civil Code. 16 Uvod_aj.indd :27:20

17 Law defines entrepreneurs as follows: a) entity registered in the Trade Register, b) entity undertaking business in trade on the basis of a trade permit, c) entity undertaking business on the basis of a permit other than the trade permit in accordance with special regulations, d) natural person carrying on agricultural production and registered in a register according to a special regulation Business company is a legal entity formed in order to undertake business unless provided otherwise by the legislation of the European Communities or by law. The business companies include unlimited company, limited partnership company, limited liability company, joint stock company, European Company and European Economic Interest Grouping. The European Economic Interest Grouping and European Company are also regulated by the European Community Law and special legal regulations. Professional competence required for carrying out business in trade (some types of undertaking are taken out of the businesses carried out in trade, e.g. advocacy, medicine, agriculture,. 8 of the Trade Act) is secured by conditions and procedures for carrying out business in trade by Czech as well as foreign natural persons and legal entities, see Act N. 455/1991 Coll. on Trade License Activities, as amended (http://www.sbcr.cz). General conditions to be met to obtain a trade licence: the age of 18 years, legal capacity, no criminal records, the submission of a statement confirming that no delinquent taxes, arrears of payments of social security insurance and contributions to the state employment policy are due by the natural person who undertakes and undertook business on the territory of the Czech Republic. Foreigners undertaking business as the natural person who has not been permitted to reside on the territory of the Czech Republic or are the legal entity must appoint their representative in authority, see Trade Act, S. 11 (4). The representative in authority thus ensures authorization for the given professional trade activity of the entrepreneur. The procedure of application for recognition of the professional competence for undertaking is performed in the sense of Act N. 18/2004 Coll. on recognition of vocational qualifications and other competencies of nationals of Member States of the European Union (Act on recognition of vocational qualification) as amended. (http://www.mpo.cz) The other conditions differ with respect to individual types of trades: Submitting an unqualified trade notification by legal entities having their registered office in a Member Stated of the EU, EEA and Switzerland: The operation of an unqualified trade is not subject to the requirement to prove professional capability. The operation of an unqualified trade is subject to notification which should be submitted at the Trade Licensing Authority relevant to the location of the organisational unit on the territory of the CR. Submitting a professional trade notification by legal entities having their registered office in a Member Stated of the EU, EEA and Switzerland: The professional capability is regulated by special provisions set forth by Schedule N. 2 to the Trade Licensing Act. Submitting a vocational trade notification by legal entities having their registered office in a Member Stated of the EU, EEA and Switzerland: The professional capability is proved in the way which is stipulated by law (certificate of apprenticeship, school-leaving certificate or GCSE, diploma, etc). 17 Uvod_aj.indd :27:21

18 Application for a concession submitted by legal entities having their registered office in a Member Stated of the EU, EEA and Switzerland: Professional capability is regulated by special provisions set forth by Schedule N. 3 to the Trade Licensing Act Taxes in the CR (VAT, income tax and excise taxes) VAT is regulated by Act N. 235/2004 Coll., on Value Added Tax. The last amendments, having been in force since 1 January 2005, are regulated by Act N. 635/2004 Coll. and 695/2004 Coll. VAT payers are legal entities and natural persons with a turnover that has exceeded the amount of CZK 1,000,000 during last 12 months. Income tax is regulated by Act N. 586/1992 Coll., on Income Taxes, as amended. The Act regulates income taxes of natural persons and legal entities. It is possible to deduct from the tax base 100 per cent of expenses (costs) which the taxpayer invested in the tax period in question or in the period for which a tax return is being filed with respect to research & development projects which have a form of experimental or theoretical works, design or engineering works, calculations, designs of technologies, production of functional sample or product prototype or its parts and with respect to certification of the results achieved through research & development projects (see. 34 (4)). Excise taxes are regulated by Act N. 353/2003 Coll. on Excise Taxes. The excise tax means spirit, beer, wine and intermediate products tax, mineral oils tax and tobacco products tax. The administration of the tax is carried out by the Customs Office. The term Inland has been replaced by the term tax area of the CR, which also became the tax area of the European Communities after the CR had accessed the EU. You can find the above mentioned acts on the web site Public support to business activities The European programmes include especially Structural funds (http://www.strukturalni-fondy.cz): Operational Programme Industry and Enterprise Joint Regional Operational Programme Operational Programme Infrastructure Operational Programme Human Resources Development Operational Programme Rural Development and Multifunctional Agriculture Norwegian Funds (http://www.mfcr.cz) 6th Framework Programme (http://www.vuts.cz) Programmes to Support Small and Medium Businesses (2005, 2006) from the State Budget of the CR GUARANTEE, MARKET, PROGRESS, ADVISORY SERVICES, DESIGN, ALLIANCE and REPRESENTATION You can find more information on the web site of Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. (http://www.cmzrb.cz) and on the web site of the Czech Ministry of Industry and Trade (http://www.mpo.cz). 18 Uvod_aj.indd :27:21

19 Where to get support for reconstruction of objects? A. Programme REAL ESTATES (a part of the Operational Programme Industry and Enterprise (http:// support to construction of necessary infrastructure or brownfields regeneration. Applicant: SMEs, municipalities, confederations of municipalities, regions, developer companies Criteria: The area affected by project implementation must be designed according to applicable planning documentation for Production or services Minimal area affected by project implementation must be 2ha Minimal area designed for renting must be 250m2 An investment design must be drawn up The amount of support: Municipalities, confederations of municipalities, regions - max. 75per cent of allowable expenses; support in the amount of the cost gap developer companies subsidies to cover market rent in case of an object rented for three years. In the max. amount of 80 per cent of the market rent; support in the amount of the cost gap. Supported SMEs - max. 46 per cent of allowable expenses; support in the amount of the cost gap. B. Programme of Support to the Development of Industrial Zones (http://www.czechinvest.org) This programme of the Ministry of Industry and Trade provides subsidies from the State Budget, among others to the projects of construction and regeneration of industrial zones and related infrastructure. Contrary to the Programme Real Estates, this programme will further support only the zones that are related to an investor who will win investment incentives (so called incentive investor). The programme also applies to development of areas affected by reduction or termination of military posts. C. Operational Programme Rural Development and Multifunctional Agriculture (Regional Division of the State Agricultural Intervention Fund /Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu/ for NUTS III North-East -tel.: ; Submeasure Diversification of agricultural activities and activities related to agriculture Subsidies for construction, reconstruction and modernization and equipment of facilities for agro tourism, equipment of facilities for free time Applicant: Natural person or legal entity or independently operating farmer whose incomes originate in agricultural production operated as a continuous activity performed independently, in one s own name, at one s own responsibility, for the purpose of achieving profit. The amount of support: Up to 50 per cent of the amount of allowable expenses. The allowable expenses which the support can be granted for are from 10 thou. (about CZK 318 thou.) to 80 thou. (about CZK 2.5 mil.) for every individual project. Invitation for applications (estimated) the end of the beginning of D. Programmes to support reconstruction of cultural monuments 1. The Ministry of Culture has established the following specialised subsidy titles (http://www.mkcr.cz) Emergency / Roof Programme aimed at repairs of roofs and static securing of buildings, The amount of the financial subsidy is not limited (for your interest: there are CZK 5.8 mil. available for the area of the Liberec and Ústí nad Labem Regions in 2005). Information is provided by the Ministry of Culture, the Heritage Care Department, the Unit for Cultural Monuments and 19 Uvod_aj.indd :27:21

20 Conservation Areas Regeneration (tel.: ), or (if appropriate) the National Heritage Institute, regional office in Ústí nad Labem (tel.: ) Programme of Monument Reservations and Monument Zones Regeneration aimed at regeneration of cultural monuments on the territories of monument reservations and monument zones. The subsidy is provided directly to the city/municipality on the territory of which the city monument reservation or zone is located, decisions concerning the end beneficiary are issued by so called working group for regeneration operating at the city/municipality council in question. The amount of the subsidy is not limited (it ranges from CZK 400 thou. to 2 mil. for every individual city/municipality), information is provided by the Ministry of Culture, the Heritage Care Department, the Unit for Cultural Monuments and Conservation Areas Regeneration (tel.: ) Programme for Salvation of Architectural Heritage aimed at reconstruction of large cultural monuments (castles, chateaus, monasteries, churches etc). The amount of the subsidy is not limited (but only exceptionally it exceeds CZK 2 mil.). Information is provided by the Ministry of Culture, the Heritage Care Department, the Unit for Cultural Monuments and Conservation Areas Regeneration (tel.: ) Heritage Care Programme for Village Monument Reservations, Village Monument Zones and Landscape Monument Zones similar to the Programme of Monument Reservations and Monument Zones Regeneration. Restoration Programme for Movable Cultural Heritage only for movable cultural monuments. Applications for a subsidy from the programmes of the Ministry are always submitted one year prior to its planned drawing (e.g. in May so as it might be drawn in 2006). 2. The Liberec Regional Authority provides subsidies for reconstruction of cultural monuments (exclusively for cultural monuments). The amount of the subsidy is not limited (in practice its amount reaches up to CZK 0.5 mil.). The Regional Authority distributes about CZK 10 mil. annually, information: tel.: (http://www.kraj-lbc.cz). Furthermore, the Liberec Regional Authority distributes subsidies from the Grant Fund (similar to the aforementioned). 3. Municipalities usually provide contributions only in respect to their own property. Jilemnice provides contributions also to reconstruction of monuments that are another person s property. In all the above mentioned cases it is always the owner who submits the application. E. Programme for micro, small and medium entrepreneurs in Joint Regional Operational Programme (JROP) (http://www.kraj-lbc.cz, tel.: ) Types of supported activities: 01. extension, modernization and reconstruction of existing objects and facilities enabling to broaden their current production; 02. purchase and adaptation of buildings or (if appropriate) construction of new production objects and facilities necessary for establishment of production units and lines that would produce new products and products that would be competitive in the long-term perspective; 03. reconstruction, modernization, extension, and purchase of modern technologies for restructuring, rationalization or technical modernization of the company s operations; 20 Uvod_aj.indd :27:21

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007 Zlínský region Petr Fiala Regional Project Manager Brno 18.4.2007 Základní údaje Source : Český statistický úřad, www.cszo.cz Rozloha (km2) Počet obyvatel 2005 Krajské město : Zlin 2005 Major regional

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

INVESTIČNÍ POBÍDKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU

INVESTIČNÍ POBÍDKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU INVESTIČNÍ POBÍDKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU Česká i Slovenská republika se snaží motivovat tuzemské i zahraniční investory k investicím do nových i expandujících podniků formou veřejné podpory v podobě

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl a CzechInvest Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl z pohledu CI Tradiční odvětví, přestože neplní titulní stránky Má svou

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP)

OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP) OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP) Eva Fialová V minulém čísle časopisu jste si mohli přečíst informace o schváleném Integrovaném

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Metainformation System MIDAS

Metainformation System MIDAS Metainformation System MIDAS as an On-Line Catalogue of Geodata of Public Administration in the transformation process Eva Pauknerová, CAGI in name of the MIDAS project team of CAGI Bronislava Horáková,

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 1, Praha Další pokles cen zemědělských a průmyslových výrobců Indexy cen výrobců únor 15.3. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských i průmyslových výrobců

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING Michaela Antoušková, Zuzana Křístková Anotace: Tento příspěvek se zabývá možnostmi získání finanční podpory pro ekologické

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ)

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) 05.10.2010 J.Vaňová TC AV ČR/NICER OBSAH Grantová dohoda Základní text Annex II. Annex III. Smlouva s výzkumníkem relace k Annexu III. Partnerská smlouva Konsorciální

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH. Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013

NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH. Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013 NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013 Investiční pobídky dle zákona -- Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele 2. 9. 2014, Ostrava CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým

Více