LOKALITY TYPU BROWNFIELDS a informace k rozvoji podnikání v Libereckém kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LOKALITY TYPU BROWNFIELDS a informace k rozvoji podnikání v Libereckém kraji"

Transkript

1 1. Úvod Hlavním podnětem pro zpracování tohoto katalogu byla zvýšená poptávka tuzemských a zahraničních investorů po vhodných lokalitách pro podnikání v Libereckém kraji. Na následujících stránkách jsou vedle základních regionálních informací o Libereckém kraji (2. kapitola) a rámcových podmínek podnikání v České republice (3. kapitola) nabízeny objekty typu brownfields, které již ztratily své původní využití a jejichž majitelé dali svolení k jejich publikování v katalogu. V části katalogu Nabídka nemovitostí naleznete základní informace o vybraném objektu a obci / městě, ve kterém se daný objekt nachází. Pro získání ucelené představy o daném objektu jsou základní informace doplněny fotografií. V případě zájmu o podrobnější informace o investičních příležitostech v Libereckém kraji lze kontaktovat Agenturu regionálního rozvoje, spol. s r.o., Třída 1. Máje 858/26, Liberec III (kontaktní osoba: Renata Rydvalová, ). Dalším smyslem vydání tohoto katalogu je snaha nalézt vhodný způsob řešení problematiky brownfields a podpory rozvoje hospodářsky slabších oblastí Libereckého kraje. Z tohoto důvodu jsou ve 3. kapitole nazvané jako Rámcové podmínky podnikání v České republice uvedeny základní informace o možných zdrojích finančních podpor určených právě na revitalizaci takovýchto objektů, díky nímž, po splnění určitých kriterií, se stává investice do brownfields atraktivnější (obzvláště v kombinaci s podnikáním podněcujícím inovace). Elektronickou formu katalogu naleznete na: 1 Uvod_cz.indd :26:12

2 2. Liberecký kraj Liberecký kraj (NUTS 3) se nachází na severu České republiky, přičemž rozlohou km 2 a celkovým počtem obyvatel se řadí ke krajům nejmenším. Na severu je hranice kraje tvořena státní hranící s Polskem a Německem. Liberecký kraj má tradičně průmyslový charakter. Mezi nejvýznamnější odvětví patří strojírenství, sklářský průmysl, výroba bižuterie, výroba a zpracování plastů. V poslední době se výrazně rozvinula dodavatelská základna pro automobilový průmysl. Tradiční textilní průmysl sice ztratil v posledních letech své dominantní postavení, ale jeho profilace se přesouvá do oblasti technických textilií, kde Liberecký kraj zaznamenal na začátku 21. stol. mnoho úspěchů (stroje na čedičová vlákna, nanotextílie atd.). Dále se v kraji nachází bohaté zásoby některých nerostných surovin, především kamenivo a písek. Graf - 1 ukazuje změny ve struktuře zaměstnanosti v Libereckém kraji v letech 1998 až Z grafu - 1 je patrné, že nejhlubší pokles zaměstnanosti byl spojen s dobýváním nerostných surovin (jedná se o pokles prakticky na nulu způsobený útlumem těžby uranu), dále se zemědělstvím, textilním a oděvním průmyslem (obě odvětví shodného poklesu o 51 %). Naopak ve sklářském průmyslu se počet zaměstnanců ve sledovaném období zvýšil o 10 % a v plastikářském průmyslu o 21 %. Graf - 1: Vývoj počtu zaměstnanců ve vybraných odvětvích v letech 1998 až 2003 Vysvětlivky: A Zemědělství, C Dobývání nerostných surovin, DB Textilní a oděvní průmysl, DH Gumárenský a plastikářský průmysl, DI Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot, DL Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení, DM Výroba dopravních prostředků Kvalifikovaná pracovní síla je dána existencí řady specializovaných středních škol a učilišť. Nejvýznamnější roli v tomto ohledu však má Technická univerzita v Liberci s fakultou strojní, textilní, hospodářskou, pedagogickou, architektury a mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. Liberecký kraj je svou geografickou rozmanitostí velice atraktivní i z hlediska cestovního ruchu. Tisíce turistů sem ročně přichází využít nabídky pro pěší turistiku, cykloturistiku a zimní sporty. 2 Uvod_cz.indd :26:13

3 Tabulka 1: Makroekonomické údaje o Libereckém kraji k k k Počet obcí Počet obyvatel Hustota obyvatelstva (osoba/km 2 ) 135,1 135,2 - HDP v tržních cenách (mil. Kč) HDP na 1 obyvatele (Kč) HDP na obyvatele - ČR = 100 (%) 81,8 82,3 - Tržby z průmyslové činnosti, celkem (v mil Kč, běžné ceny) Vývoz v Libereckém kraji celkem v mil. Kč (běžné ceny) Ekonomicky aktivní populace Registrovaná míra nezaměstnanosti (%) 8,68 % 9,48 % 9,0 % Uchazeči o zaměstnání celkem Počet nezaměstnaných žen Průměrná měsíční mzda (Kč) Vzdělání (tis. osob) Základní a bez vzdělání ,0-3 Uvod_cz.indd :26:17

4 Střední bez maturity 143,2 145,8 - Střední s maturitou 102,1 108,9 - Vysokoškolské 25,0 26,2 - Poznámka: (-) údaje nejsou známy 3. Rámcové podmínky pro podnikání v České republice 3.1. Import, export a investice Základní informace k problematice importu a exportu poskytují následující agentury: Agentura CzechTrade (http://www.czechtrade.cz) poskytuje služby pro začínající exportéry, dále služby související se vstupem na nový (zahraniční) trh, s hledáním nových zákazníků či s marketingovou podporou. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (http://www.czechinvest.org) jako příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se podílí na získávání přímých zahraničních investic pro ČR a je výhradním příjemcem žádostí o poskytnutí investičních pobídek. Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie. Základní evropská legislativa týkající se uvedeného systému: Nařízení EP a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91. Další informace o systému Intrastat lze získat na internetových stránkách Generálního ředitelství cel (http://www.cs.mfcr.cz) a Českého statistického úřadu (http://www.czso.cz) Informace o volném pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob Vyjednaná přechodná období požadovaná ČR lze najít na internetové adrese: Bližší informace o volném pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob lze mj. najít na internetových adresách a Podmínky a procedury pro živnostenské podnikání v ČR pro české a zahraniční osoby Postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy související s podnikáním upravuje Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., v novelizovaném znění. Nelze-li některé otázky řešit podle jeho ustanovení, řídí se předpisy práva občanského. Zákon vymezuje podnikatele následujícím způsobem: a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů d) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských Společenství či zákon jinak. Obchodními společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská společnost jsou upraveny též právem Evropského Společenství a zvláštními právními předpisy. 4 Uvod_cz.indd :26:17

5 Požadavek odbornosti živnostenského podnikání (některé typy podnikání jsou vyčleněny mimo živnostenské podnikání, např. advokacie, lékařství, zemědělství, aj. 8 živnostenského zákona) je zajištěn podmínkami a procedurami pro živnostenské podnikání a to pro české i pro zahraniční fyzické a právnické osoby dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů (http://www.sbcr.cz). Všeobecné podmínky k získání živnostenského oprávnění: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti. Zahraniční osoba podnikající jako fyzická osoba, která nemá na území České republiky povolení k pobytu, nebo je právnickou osobou, musí ustanovit odpovědného zástupce dle zákona o živnostenském podnikání, 11, odstavec (4). Odpovědný zástupce takto zajišťuje oprávnění k dané odborné živnostenské činnosti podnikatele. Postup při žádání o uznání odborné kvalifikace pro podnikání probíhá ve smyslu zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (http://www.mpo.cz) Další podmínky jsou rozdílné u jednotlivých typů živností: Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska: Prokázání odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti. Provozování volné živnosti je podmíněno ohlášením, které je možno podat u živnostenského úřadu příslušného podle umístění organizační složky na území ČR. Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska: Odborná způsobilost je upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 2 živnostenského zákona. Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska: Odborná způsobilost se prokazuje způsobem uvedeným v zákoně (výučním listem, vysvědčením o ukončení studia či o maturitní zkoušce, diplomem apod.). Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska: Odborná způsobilost je upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 3 živnostenského zákona Daňová problematika v ČR (DPH, daň z příjmů a spotřební daně) DPH upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Poslední změny, platné od , jsou upraveny zákonem č. 635/2004 Sb. a 695/2004 Sb. Plátci DPH jsou právnické a fyzické osoby, jejichž obrat za posledních 12 měsíců přesáhl částku Kč. Daň z příjmů upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v novelizovaném znění. Zákon upravuje daň z příjmů fyzických a právnických osob. Od základů daně z příjmů lze odečíst 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, při realizaci projektů výzkumu a vývoje, které mají podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části a na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje (viz 34, odst. 4). 5 Uvod_cz.indd :26:17

6 Spotřební daně upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Spotřební daní se rozumí daň z lihu, z piva, z vína a meziproduktů, z minerálních olejů a z tabákových výrobků. Správu daně vykonává celní úřad. Tuzemsko nahradil pojem daňové území ČR, které se stalo po vstupu do EU také daňovým územím Evropských Společenství. Výše uvedené zákony lze nalézt na internetové adrese Veřejná podpora podnikání Mezi evropské programy pro podnikatele patří zejména: Strukturální fondy (http://www.strukturalni-fondy.cz): Operační program Průmysl a podnikání Společný regionální operační program Operační program Infrastruktura Operační program Rozvoj lidských zdrojů Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Norské fondy (http://www.mfcr.cz) 6. rámcový program (http://www.vuts.cz) Programy na podporu malého a středního podnikání (2005, 2006) ze státního rozpočtu ČR: ZÁRUKA, TRH, PROGRES, PORADENSTVÍ, DESIGN, ALIANCE a ZASTOUPENÍ Více informací lze získat na internetových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. (http://www.cmzrb.cz) a na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (http://www.mpo.cz) Kde lze získat podporu pro rekonstrukci objektů? A. Program REALITY (součást Operačního programu Průmysl a podnikání-http://www.czechinvest.org) podporuje výstavbu potřebné infrastruktury nebo regenerace brownfields. Žadatel: MSP, obce, svazky obcí, kraje, developerské společnosti Kritéria: Území dotčené realizací projektu musí být dle platné územně plánovací dokumentace určeno pro výrobu nebo služby. Minimální velikost území dotčeného realizací projektu musí být 2ha. Minimální velikost území určených k pronájmu musí být 250m 2. Musí být zpracován investiční záměr. Výše podpory: Obce, svazky obcí, kraje - max. 75% uznatelných nákladů; podpora ve výši nákladové mezery. Developerské společnosti - dotace na tržní nájemné v případě nájemního objektu po dobu tří let v maximální výši 80% tržního nájemného; podpora ve výši nákladové mezery. MSP - max. 46% uznatelných nákladů; podpora ve výši nákladové mezery. B. Program podpory rozvoje průmyslových zón (http://www.czechinvest.org) Tento program Ministerstva průmyslu a obchodu poskytuje podporu ze státního rozpočtu mj. na projekty výstavby a regenerace průmyslových zón včetně příslušné infrastruktury. Narozdíl od programu Reality bude tento program nadále podporovat pouze zóny spojené s investorem, který získá investiční pobídky (tzv. pobídkovým investorem). Program se vztahuje také na rozvoj území postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek. C. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu pro NUTS III Severovýchod (telefon: , mze.cz), podopatření Diversifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství. 6 Uvod_cz.indd :26:17

7 Z programu lze čerpat dotace na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a vybavení zařízení pro agroturistiku a na zařízení a vybavení zařízení pro volný čas. Žadatel: Fyzická nebo právnická osoba nebo samostatně hospodařící rolník, jejichž příjmy pocházejí ze zemědělské výroby provozované jako soustavná a samostatná činnost vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a za účelem dosažení zisku Výše podpory: Do 50% částky přijatelných výdajů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 10 tis. (cca. 318 tis. Kč) do 80 tis. (cca 2,5 mil. Kč) na každý jednotlivý projekt. Vyhlášení výzvy (předpoklad), konec roku začátek roku 2006 D. Programy na rekonstrukci kulturních památek 1. Ministerstvo kultury zřizuje tyto specializované dotační tituly (http://www.mkcr.cz) Havarijní / střešní program je zaměřen na opravy střech a statické zajištění budov. Výše finanční dotace není omezena (pro zajímavost: v roce 2005 je pro území Libereckého a Ústeckého kraje k dispozici 5,8 mil. Kč). Informace poskytuje Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče, oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území (tel.: ), případně Národní památkový ústav, územní pracoviště v Ústí nad Labem (tel.: ). Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je zaměřen na obnovy kulturních památek na území památkových rezervací a památkových zón. Dotace se poskytuje přímo městu / obci, na jejímž území je městská památková rezervace nebo zóna. O konečném příjemci rozhoduje tzv. pracovní skupina pro regeneraci, která na příslušném městě /obci působí. Výše příspěvku není omezena (pro jednotlivé město / obec se pohybuje v rozmezí 400 tis. 2 mil. Kč). Informace poskytuje Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče, oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území (tel.: ) Program záchrany architektonického dědictví je zaměřen na obnovy velkých kulturních památek (hrady, zámky, kláštery, kostely apod.). Výše příspěvku není omezena (ale pouze výjimečně přesahuje 2 mil. Kč). Informace poskytuje Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče, oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území (tel.: ) Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny je obdobný Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Program restaurování movitých kulturních památek je určen pouze pro movité kulturní památky. O dotaci ze všech výše uvedených ministerských programů se žádá vždy rok před jejím plánovaným čerpáním (např. v květnu 2005, aby v roce 2006 mohla být čerpána). 2. Liberecký kraj poskytuje příspěvky na obnovu kulturních památek (výlučně na kulturní památky), přičemž výše dotace není omezena, (v praxi se pohybuje do 0,5 mil. Kč, ročně kraj rozděluje cca 10 mil. Kč. Další informace lze získat na tel.: nebo na internetové adrese cz). 3. Obce většinou poskytují příspěvky pouze na svůj majetek. Vyjímkou je město Jilemnice poskytující finance i na obnovu kulturních památek v majetku jiného subjektu. Podmínkou pro získání dotace je ve všech výše zmíněných případech podání žádosti vlastníkem daného hmotného majetku. 7 Uvod_cz.indd :26:18

8 E. Program pro drobné, malé a střední podnikatele v SROP (http://www.kraj-lbc.cz, tel.: ) Typy podporovaných aktivit: 01. rozšiřování, modernizace a rekonstrukce existujících objektů a zařízení, které umožní rozšíření existující produkce 02. pořízení a adaptace budov, případně výstavba nových výrobních objektů a zařízení potřebných pro zřizování výrobních jednotek a linek pro výrobu nových a dlouhodobě konkurenceschopných produktů 03. obnova, modernizace, rozšíření a nákup moderních technologií na restrukturalizaci, racionalizaci či technickou modernizaci provozu podniku 04. zavádění technologií do podniků, zlepšování pracovních podmínek a výrobních procesů, které mají příznivý dopad na životní prostředí 05. rozvoj tradičních řemesel s využitím místních zdrojů 06. zavádění ICT - Information and Communication Technologies 07. nákup poradenských služeb zaměřených na zlepšení řídících a organizačních struktur, 08. zlepšení plánovacích činností 09. podpora odbytu, exportu, zavádění výrobků na trh 10. marketing Územní působnost grantového schématu je vymezena správními obvody obcí: Cvikovsko (Cvikov, Svor, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice), Doksko (Tuháň, Dubá, Blatce, Ždírec, Luka, Okna, Bezděz, Tachov, Vrchovany, Doksy, Skalka u Doks, Chlum), Frýdlantsko (Dětřichov, Heřmanice, Kunratice, Višňová, Černousy, Habartice, Pertoltice, Frýdlant, Bulovka, Krásný Les, Raspenava, Dolní Řasnice, Horní Řasnice, Bílý Potok, Hejnice), Chrastavsko (Chrastava, Kryštofovo údolí, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Mníšek), Nové město pod Smrkem (Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda, Jindřichovice pod Smrkem), Ralsko. Žadatel: Drobní podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 pracovníků. Malý a střední podnikatelé, kteří zaměstnávají 10 až 249 pracovníků. Celková částka pro druhé kolo výzvy Celková částka, která je k dispozici pro druhé kolo výzvy, činí cca ,-Kč. (a) Maximální část nákladů akce, která může být kryta z veřejných zdrojů Evropských společenství a rozpočtu Libereckého kraje: 46,66 % z toho 75 % SROP + 25 % rozpočet Libereckého kraje. (b) Vlastní zdroje podnikatele musí být 53,34 % Podprogram č. 1: drobní podnikatelé s vlastními zdroji nejméně ,- Kč. Podprogram č. 2: malý a střední podnikatelé s vlastními zdroji nejméně ,- Kč. Uznatelné náklady a výše grantu: Akce financované z podprogramu č. 1 "Drobní podnikatelé" musí dosahovat minimálně uznatelných nákladů ,- Kč na jednu akci, maximální výše uznatelných nákladů není omezena. Akce financované z podprogram č. 2 "Malý a střední podnikatelé" musí dosahovat minimálně uznatelných nákladů ,- Kč na jednu akci, maximální výše uznatelných nákladů není omezena. Vyhlášení druhého kola výzvy: srpen Investiční pobídky využitelné v Libereckém kraji Bližší informace na 8 Uvod_cz.indd :26:18

9 Zpracovatelský průmysl A. Investoři zavádějící novou výrobu nebo rozšiřující stávající výrobu v oblasti zpracovatelského průmyslu mohou v případě investice vyšší než 200 mil. Kč získat investiční pobídky podle Zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění platném od : Úplná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let v případě nově vzniklých společností (zahrnuje území celého Libereckého kraje). Částečná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let pro expandující společnosti (zahrnuje území celého Libereckého kraje). Hmotná podpora školení a rekvalifikace ve výši 35 % nákladů na školení v regionech s minimálně průměrnou mírou nezaměstnanosti (zahrnuje území Českolipska). Minimální výše investice musí být 200 mil. Kč, minimální krytí vlastním kapitálem 100 mil. Kč a minimálně 40% z celkové výše investice musí být investováno do strojů. B. Pro projekty nad 10 mil. Kč mohou investoři žádat finanční podporu podle Programu pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností (jedná se o regiony, kde míra nezaměstnanosti za poslední dvě uplynulá pololetí přesáhla 14%), schváleného vládou ČR - Usnesením č. 566/2004 dne Žádná z oblastí Libereckého kraje nesplňuje dané parametry pro získání pobídky Technologická centra A. Investiční podpory v oblasti technologických center a center strategických služeb se řídí Rámcovým programem pro podporu technologických center a center strategických služeb, který je účinný od Technologická centra se zabývají inovačními aktivitami podporujícími růst kvalitativních charakteristik výrobků a technologií následně využívaných ve výrobě. Strategické služby představují služby s mezinárodním zaměřením, s vysokou přidanou hodnotou, podporující zaměstnanost kvalifikovaných expertů v centrech pro vývoj softwaru, odborných řešitelských centrech, centrech pro opravu špičkových technologií, centrech sdílených služeb, centrech zákaznické podpory (např. call centra ) a ústředí nadnárodních firem. Dotace na podnikatelskou činnost: Až do 50 % (resp. 65 % u malých a středních podniků) uznatelných nákladů, kterými jsou: investice do hmotného a nehmotného majetku pořízeného za období prvních 5 let nebo průměrné dvouleté hrubé mzdy zaměstnanců zaměstnaných do 3 let. Dotace na školení a rekvalifikaci: Dotace až do výše 35 % nákladů na zvláštní školení a 60 % nákladů na všeobecné školení, maximálně však 100 tis. Kč, resp. 150 tis. Kč na jedno pracovní místo, v závislosti na celkovém počtu nově vytvořených pracovních míst. 9 Uvod_cz.indd :26:18

10 Podmínky pro získání dotace: Typ projektu TECHNOLOGICKÁ CENTRA CENTRA PRO VÝVOJ SOFTWARE EXPERTNÍ A ŘEŠITELSKÁ CENTRA CENTRA ZÁKAZNICKÉ PODPORY HIGH-TECH OPRAVÁRENSKÁ CENTRA ÚSTŘEDÍ NADNÁRODNÍCH FIREM CENTRA SDÍLENÝCH SLUŽEB (S VÝJIMKOU ÚSTŘEDÍ NADNÁR. FIREM) Minimální výše investice 15 mil. Kč 30 mil. Kč Minimální počet nově vytvořených pracovních míst Financování projektu z vlastních 7,5 mil. Kč 15 mil. Kč zdrojů příjemce Návaznost na výrobu (pouze pro technická centra) Předpoklad realizace výsledků technologického centra ve výrobě Území celého Libereckého kraje splňuje podmínky pro získání pobídky z tohoto programu. B. Pro projekty nad 10 mil. Kč mohou investoři žádat finanční podporu podle Programu pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností (jedná se o regiony, kde míra nezaměstnanosti za poslední dvě uplynulá pololetí přesáhla 14%), schváleného vládou ČR - Usnesením č. 566/2004 dne Žádná z oblastí Libereckého kraje nesplňuje dané parametry pro získání pobídky z tohoto programu Veřejné zakázky v ČR Veřejné zakázky v ČR jsou upraveny zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských Společenství: a) okruh právnických a fyzických osob, které jsou povinny zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona b) postup při zadávání veřejných zakázek c) druhy zadávacích řízení d) veřejnou soutěž o návrh e) dohled nad zadáváním veřejných zakázek Uvedený zákon lze nalézt na internetové adrese: V současné době se připravuje novelizace tohoto zákona zejména z důvodu umožnění elektronické komunikace v rámci celého řízení (http://www.mmr.cz) Zaměstnanost, podpora vytváření nových pracovních míst (http://www.uradprace.cz) Oblast zaměstnanosti upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (http://www.sbcr.cz). Vláda dle tohoto zákona vydala nařízení č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek (http://www.sbcr.cz). 10 Uvod_cz.indd :26:18

11 Od 1. ledna 2005 se zvýšila minimální mzda o 7,2 %. Měsíčně tak budou zaměstnanci dle uvedeného zákona dostávat minimálně Kč brutto. Minimální hodinová mzda činí 42,50 Kč brutto Regionální uspořádání České republiky Podle zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, je území ČR s účinností od rozděleno na 14 krajů a 77 okresů (zrušeny k 31. prosinci 2002) včetně území hlavního města Prahy. Krajská úroveň odpovídá rozdělení ČR na statistické územní jednotky NUTS III. Regiony NUTS II byly vytvořeny pro potřeby spojené s koordinací a realizací politiky hospodářské a sociální soudržnosti zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, jsou označovány jako regiony soudržnosti a jsou tvořeny jednou až třemi jednotkami NUTS III. Jednotka NUTS I je tvořena územím celé ČR. NUTS II: Severozápad: Karlovarský kraj, Ústecký kraj; Severovýchod: Liberecký kraj, Královehradecký kraj, Pardubický kraj; Praha; Střední Čechy: Středočeský kraj; Jihozápad: Plzeňský kraj, Jihočeský kraj; Jihovýchod: Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj; Střední Morava: Olomoucký kraj, Zlínský kraj; Moravskoslezsko: Moravskoslezský kraj Certifikace, normy, průmyslové vlastnictví Výrobek, u něhož je prokázána shoda se směrnicemi nového přístupu, na sobě nese označení CE (CE-marking), více na U jednoduchých výrobků může prohlásit shodu zpravidla sám výrobce, u složitých zařízení musí zasáhnout autorizovaná zkušebna, která v závislosti na povaze výrobku provádí typovou zkoušku, nebo vykonává dohled nad systémem jakosti či kontroluje každý produkt. Dne vstoupil v platnost protokol k Evropské dohodě, zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a Evropských Společenství a jejich členskými státy na straně druhé, o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků PECA (http://www.sbcr.cz). Protokol 11 Uvod_cz.indd :26:19

12 PECA zahrnuje úpravu těchto výrobků: strojní zařízení, výtahy, osobní ochranné pomůcky, elektrická bezpečnost, elektromagnetická kompatibilita, zařízení a ochranné systémy určené pro využití v prostředí s nebezpečím výbuchu, teplovodní kotle, plynové spotřebiče, tlaková zařízení, správná výrobní praxe pro léčivé přípravky: inspekce a certifikace šarží. Ochrana průmyslového vlastnictví (Úřad průmyslového vlastnictví: Patentová ochrana vynálezů zatím postrádá harmonizovanou úpravu v právu Evropských Společenství. K průlomu došlo zatím v oblasti ochranných známek. Nařízení o evropské ochranné známce definuje evropskou ochrannou známku, vytváří úřad a proceduru její registrace, obsahuje i ustanovení týkající se užívání, převodu a právní ochrany této známky. Seznam odkazů: Sbírka zákonů: Úřad vlády ČR: Úřad průmyslového vlastnictví: Strukturální fondy EU: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Ministerstvo financí ČR: Agentura CzechInvest: Agentura CzechTrade: Český statistický úřad: Generální ředitelství cel: Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s.: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.: Liberecký kraj: Zastoupení Evropské komise v ČR: Oficiální portál pro podnikání a export: Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu: ARR Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.: Euro Info Centrum Liberec: Technická univerzita v Liberci: Sdružení na podporu malého a středního podnikání-technologický park v Liberci Uvod_cz.indd :26:19

13 1. Introduction The reason for drawing up this catalogue was the growing demand of local as well as foreign investors for locations in the Liberec Region suitable for entrepreneurial activities. The content of the following pages offers, in addition to the basic information about the Liberec Region on the regional level (Chapter 2) and the framework conditions governing undertaking in the Czech Republic (Chapter 3), also brownfield objects which have terminated to be used for their original purpose and whose owners consented that the information would be published in the catalogue. In the part of the catalogue titled the Offer of Real Estates you will find basic information about any selected object and the municipality/city where it is located. The information about the object are illustrated with its photography to enable to get a complete picture of it. In case you are interested in obtaining more detailed information about investment opportunities in the Liberec region, please, contact the regional development agency Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o., Třída 1.máje 858/26, Liberec III; contact person: Renata Rydvalová cz, Another reason for publishing this catalogue is the effort to find a suitable method how to solve the issues related to brownfields and support development also in economically weaker areas of the Liberec Region. That is why Chapter 3 titled Framework Conditions Governing Undertaking in the Czech Republic contains basic information about possible sources of financial assistance programmes designed exactly with the aim to support revitalization of such objects. These programmes make any investment to the brownfields that have met the basic criteria more attractive (especially in relation to entrepreneurial activities introducing innovations). You can find the electronic form of the catalogue at Uvod_aj.indd :27:15

14 2. The Liberec Region The Liberec Region (NUTS 3), located in the north part of the Czech Republic, ranks among the smallest regions with its area of km2 and inhabitants. The border of the region forms in its north section also the border with Poland and Germany. Traditionally, the character of the Liberec Region is industrial. The most important industries include engineering, glass and jewellery manufacturing, and plastics production and processing. Recently, there has considerably developed a suppliers base for automobile industry. The traditional textile industry has lost its dominant position in last years with its production profile shifting to the area of industrial fabrics, where the Liberec Region achieved many accomplishments at the beginning of 21st century (basaltic fibre machines, nanofabrics, etc.) Furthermore, the region is rich in resources of some mineral materials, especially gravel and sand. Diagram 1 shows changes of the employment structure in the Liberec Region in the years It is apparent from Figure 1 that the deepest drop in employment was suffered in the sectors of mineral materials mining (the employment rate dropped nearly to a zero level due to slumped excavation of uranium) as well as agriculture and textile and clothing industries (decrease by 51 per cent in each of both the industries). On the contrary, the number of employees in glass manufacturing increased by 10 per cent and in the plastics manufacturing by 21 per cent during the monitored period. Diagram 1: Development of number of employees in the chosen sectors in the years Legend: A Agriculture, C Mining and quarrying, DB Manufacture of textile and textile products, DH Manufacture of rubber and plastic products, DI Manufacture of other non-metallic mineral products, DL Manufacture of electrical and optical equipment, DM Manufacture of transport equipment A number of specialized secondary schools and professional schools is the reason for the existence of qualified labour force. The most important role in this respect is played by the Technical University in Liberec comprising of the faculties of engineering, textile, economics, pedagogical faculty, the faculty of architecture and mechatronics, and interdisciplinary engineering studies. Its geographic variety makes the Liberec Region very attractive also with respect to tourism. Thousands of tourists visit the region every year to enjoy possibilities offered in the areas of hiking, biking and winter sports. 14 Uvod_aj.indd :27:16

15 Elaborated by: the Regional Authority of the Liberec Region Department of Transport 09/2004/Mikulecká Documents: GIS G4 LK, ŘSD ČR, VTOPÚ Dobruška, MO ČR/HÚVG, 2001 Table 1: Macroeconomic indicators with respect to the Liberec Region on 31 December 2002 on 31 December 2003 on 31 December 2004 Number of Municipalities Population, total Density of population (persons/ km 2 ) 135,1 135,2 - GDP at marker prices (CZK mil.) GDP per capita (CZK) Czech Republic average = ,8 82,3 - Industrial activity sales, total (CZK milion, current prices) Export in the Liberec Region, total (CZK million, current prices) Population economically active Registered unemployment rate (%) 8,68 % 9,48 % 9,0 % Registered job applications Number of unemployed women Average monthly gross wages of employees (CZK) Uvod_aj.indd :27:20

16 Education (Thousand persons) Basic and without education ,0 - Secondary without GCE 143,2 145,8 - Secondary with GCE 102,1 108,9 - University 25,0 26,2 - Note: (-) information are not avaliable 3. Framework Conditions Governing Undertaking in the Czech Republic 3.1. Import, export and investments The following agencies provide information on import and export-related issues: The agency CzechTrade (http://www.czechtrade.cz) provides services to beginning exporters, as well as services related to entering a new (foreign) market, seeking new customers or marketing support. The investment and business development agency CzechInvest (http://www.czechinvest.org) is an institution receiving contributions from the budget of the Czech Ministry of Industry and Trade. It participates in attracting direct foreign investments to be made in the CR and is exclusively authorized to receive applications for investment incentives. Intrastat is a system of data collection for the purposes of statistics relating to the trading of goods between Member States in cases when no obligation exists to submit customs declarations to customs offices upon receiving are dispatching the goods. The system shows data on the trade inside the EU. The basic EU regulations governing the system: Regulation (EC) No. 638/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on Community statistics relating to the trading of goods between Member States and repealing Council Regulation (EEC) No. 3330/91. More information on the Intrastat system may be found on the web sites of the General Customs Directorate (http://www.cs.mfcr.cz) and the Czech Statistical Office (http://www.czso.cz) Information on free movement of goods, services, capital and people The negotiated transition periods required by the CR may be found on the web site: More detailed information on free movement of goods, services, capital and people may be found, among others, on the web sites: and Conditions and procedures relating to business in trade in the CR concerning Czech as well as foreign entities Position of entrepreneurs, commercial obligations, as well as some other relationships relating to commercial transactions are regulated by Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended. When any issue may not be settled according to its provisions, it is settled according to the provisions of the Civil Code. 16 Uvod_aj.indd :27:20

17 Law defines entrepreneurs as follows: a) entity registered in the Trade Register, b) entity undertaking business in trade on the basis of a trade permit, c) entity undertaking business on the basis of a permit other than the trade permit in accordance with special regulations, d) natural person carrying on agricultural production and registered in a register according to a special regulation Business company is a legal entity formed in order to undertake business unless provided otherwise by the legislation of the European Communities or by law. The business companies include unlimited company, limited partnership company, limited liability company, joint stock company, European Company and European Economic Interest Grouping. The European Economic Interest Grouping and European Company are also regulated by the European Community Law and special legal regulations. Professional competence required for carrying out business in trade (some types of undertaking are taken out of the businesses carried out in trade, e.g. advocacy, medicine, agriculture,. 8 of the Trade Act) is secured by conditions and procedures for carrying out business in trade by Czech as well as foreign natural persons and legal entities, see Act N. 455/1991 Coll. on Trade License Activities, as amended (http://www.sbcr.cz). General conditions to be met to obtain a trade licence: the age of 18 years, legal capacity, no criminal records, the submission of a statement confirming that no delinquent taxes, arrears of payments of social security insurance and contributions to the state employment policy are due by the natural person who undertakes and undertook business on the territory of the Czech Republic. Foreigners undertaking business as the natural person who has not been permitted to reside on the territory of the Czech Republic or are the legal entity must appoint their representative in authority, see Trade Act, S. 11 (4). The representative in authority thus ensures authorization for the given professional trade activity of the entrepreneur. The procedure of application for recognition of the professional competence for undertaking is performed in the sense of Act N. 18/2004 Coll. on recognition of vocational qualifications and other competencies of nationals of Member States of the European Union (Act on recognition of vocational qualification) as amended. (http://www.mpo.cz) The other conditions differ with respect to individual types of trades: Submitting an unqualified trade notification by legal entities having their registered office in a Member Stated of the EU, EEA and Switzerland: The operation of an unqualified trade is not subject to the requirement to prove professional capability. The operation of an unqualified trade is subject to notification which should be submitted at the Trade Licensing Authority relevant to the location of the organisational unit on the territory of the CR. Submitting a professional trade notification by legal entities having their registered office in a Member Stated of the EU, EEA and Switzerland: The professional capability is regulated by special provisions set forth by Schedule N. 2 to the Trade Licensing Act. Submitting a vocational trade notification by legal entities having their registered office in a Member Stated of the EU, EEA and Switzerland: The professional capability is proved in the way which is stipulated by law (certificate of apprenticeship, school-leaving certificate or GCSE, diploma, etc). 17 Uvod_aj.indd :27:21

18 Application for a concession submitted by legal entities having their registered office in a Member Stated of the EU, EEA and Switzerland: Professional capability is regulated by special provisions set forth by Schedule N. 3 to the Trade Licensing Act Taxes in the CR (VAT, income tax and excise taxes) VAT is regulated by Act N. 235/2004 Coll., on Value Added Tax. The last amendments, having been in force since 1 January 2005, are regulated by Act N. 635/2004 Coll. and 695/2004 Coll. VAT payers are legal entities and natural persons with a turnover that has exceeded the amount of CZK 1,000,000 during last 12 months. Income tax is regulated by Act N. 586/1992 Coll., on Income Taxes, as amended. The Act regulates income taxes of natural persons and legal entities. It is possible to deduct from the tax base 100 per cent of expenses (costs) which the taxpayer invested in the tax period in question or in the period for which a tax return is being filed with respect to research & development projects which have a form of experimental or theoretical works, design or engineering works, calculations, designs of technologies, production of functional sample or product prototype or its parts and with respect to certification of the results achieved through research & development projects (see. 34 (4)). Excise taxes are regulated by Act N. 353/2003 Coll. on Excise Taxes. The excise tax means spirit, beer, wine and intermediate products tax, mineral oils tax and tobacco products tax. The administration of the tax is carried out by the Customs Office. The term Inland has been replaced by the term tax area of the CR, which also became the tax area of the European Communities after the CR had accessed the EU. You can find the above mentioned acts on the web site Public support to business activities The European programmes include especially Structural funds (http://www.strukturalni-fondy.cz): Operational Programme Industry and Enterprise Joint Regional Operational Programme Operational Programme Infrastructure Operational Programme Human Resources Development Operational Programme Rural Development and Multifunctional Agriculture Norwegian Funds (http://www.mfcr.cz) 6th Framework Programme (http://www.vuts.cz) Programmes to Support Small and Medium Businesses (2005, 2006) from the State Budget of the CR GUARANTEE, MARKET, PROGRESS, ADVISORY SERVICES, DESIGN, ALLIANCE and REPRESENTATION You can find more information on the web site of Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. (http://www.cmzrb.cz) and on the web site of the Czech Ministry of Industry and Trade (http://www.mpo.cz). 18 Uvod_aj.indd :27:21

19 Where to get support for reconstruction of objects? A. Programme REAL ESTATES (a part of the Operational Programme Industry and Enterprise (http:// support to construction of necessary infrastructure or brownfields regeneration. Applicant: SMEs, municipalities, confederations of municipalities, regions, developer companies Criteria: The area affected by project implementation must be designed according to applicable planning documentation for Production or services Minimal area affected by project implementation must be 2ha Minimal area designed for renting must be 250m2 An investment design must be drawn up The amount of support: Municipalities, confederations of municipalities, regions - max. 75per cent of allowable expenses; support in the amount of the cost gap developer companies subsidies to cover market rent in case of an object rented for three years. In the max. amount of 80 per cent of the market rent; support in the amount of the cost gap. Supported SMEs - max. 46 per cent of allowable expenses; support in the amount of the cost gap. B. Programme of Support to the Development of Industrial Zones (http://www.czechinvest.org) This programme of the Ministry of Industry and Trade provides subsidies from the State Budget, among others to the projects of construction and regeneration of industrial zones and related infrastructure. Contrary to the Programme Real Estates, this programme will further support only the zones that are related to an investor who will win investment incentives (so called incentive investor). The programme also applies to development of areas affected by reduction or termination of military posts. C. Operational Programme Rural Development and Multifunctional Agriculture (Regional Division of the State Agricultural Intervention Fund /Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu/ for NUTS III North-East -tel.: ; Submeasure Diversification of agricultural activities and activities related to agriculture Subsidies for construction, reconstruction and modernization and equipment of facilities for agro tourism, equipment of facilities for free time Applicant: Natural person or legal entity or independently operating farmer whose incomes originate in agricultural production operated as a continuous activity performed independently, in one s own name, at one s own responsibility, for the purpose of achieving profit. The amount of support: Up to 50 per cent of the amount of allowable expenses. The allowable expenses which the support can be granted for are from 10 thou. (about CZK 318 thou.) to 80 thou. (about CZK 2.5 mil.) for every individual project. Invitation for applications (estimated) the end of the beginning of D. Programmes to support reconstruction of cultural monuments 1. The Ministry of Culture has established the following specialised subsidy titles (http://www.mkcr.cz) Emergency / Roof Programme aimed at repairs of roofs and static securing of buildings, The amount of the financial subsidy is not limited (for your interest: there are CZK 5.8 mil. available for the area of the Liberec and Ústí nad Labem Regions in 2005). Information is provided by the Ministry of Culture, the Heritage Care Department, the Unit for Cultural Monuments and 19 Uvod_aj.indd :27:21

20 Conservation Areas Regeneration (tel.: ), or (if appropriate) the National Heritage Institute, regional office in Ústí nad Labem (tel.: ) Programme of Monument Reservations and Monument Zones Regeneration aimed at regeneration of cultural monuments on the territories of monument reservations and monument zones. The subsidy is provided directly to the city/municipality on the territory of which the city monument reservation or zone is located, decisions concerning the end beneficiary are issued by so called working group for regeneration operating at the city/municipality council in question. The amount of the subsidy is not limited (it ranges from CZK 400 thou. to 2 mil. for every individual city/municipality), information is provided by the Ministry of Culture, the Heritage Care Department, the Unit for Cultural Monuments and Conservation Areas Regeneration (tel.: ) Programme for Salvation of Architectural Heritage aimed at reconstruction of large cultural monuments (castles, chateaus, monasteries, churches etc). The amount of the subsidy is not limited (but only exceptionally it exceeds CZK 2 mil.). Information is provided by the Ministry of Culture, the Heritage Care Department, the Unit for Cultural Monuments and Conservation Areas Regeneration (tel.: ) Heritage Care Programme for Village Monument Reservations, Village Monument Zones and Landscape Monument Zones similar to the Programme of Monument Reservations and Monument Zones Regeneration. Restoration Programme for Movable Cultural Heritage only for movable cultural monuments. Applications for a subsidy from the programmes of the Ministry are always submitted one year prior to its planned drawing (e.g. in May so as it might be drawn in 2006). 2. The Liberec Regional Authority provides subsidies for reconstruction of cultural monuments (exclusively for cultural monuments). The amount of the subsidy is not limited (in practice its amount reaches up to CZK 0.5 mil.). The Regional Authority distributes about CZK 10 mil. annually, information: tel.: (http://www.kraj-lbc.cz). Furthermore, the Liberec Regional Authority distributes subsidies from the Grant Fund (similar to the aforementioned). 3. Municipalities usually provide contributions only in respect to their own property. Jilemnice provides contributions also to reconstruction of monuments that are another person s property. In all the above mentioned cases it is always the owner who submits the application. E. Programme for micro, small and medium entrepreneurs in Joint Regional Operational Programme (JROP) (http://www.kraj-lbc.cz, tel.: ) Types of supported activities: 01. extension, modernization and reconstruction of existing objects and facilities enabling to broaden their current production; 02. purchase and adaptation of buildings or (if appropriate) construction of new production objects and facilities necessary for establishment of production units and lines that would produce new products and products that would be competitive in the long-term perspective; 03. reconstruction, modernization, extension, and purchase of modern technologies for restructuring, rationalization or technical modernization of the company s operations; 20 Uvod_aj.indd :27:21

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Property insurance services

Property insurance services Property insurance services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/34712301.aspx External tender id 204622-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Publish date 9/13/2013 4:22 AM. Bid due date 11/4/2013 10:00 AM. Change date 9/13/2013 4:22 AM

Publish date 9/13/2013 4:22 AM. Bid due date 11/4/2013 10:00 AM. Change date 9/13/2013 4:22 AM Office supplies Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38501130.aspx External tender id 306817-2013 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure Contract

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Medical equipments. Info. Buyer. Version changes Contract notice. Version 2. Publish date 11/21/2014 4:13 AM. Bid due date 12/11/2014 10:30 AM

Medical equipments. Info. Buyer. Version changes Contract notice. Version 2. Publish date 11/21/2014 4:13 AM. Bid due date 12/11/2014 10:30 AM Medical equipments Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/47366182.aspx External tender id 397310-2014 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Publish date 12/27/2012 4:24 AM. Bid due date 3/4/2013 10:00 AM. Change date 12/27/2012 4:24 AM

Publish date 12/27/2012 4:24 AM. Bid due date 3/4/2013 10:00 AM. Change date 12/27/2012 4:24 AM Construction work Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37027677.aspx External tender id 410038-2012 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje REGIONÁLNÍ KANCELÁŘ pro MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ + Aktuální možnosti podpory z programu NEMOVITOSTI Lada KRATOCHVÍLOVÁ

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008

RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008 RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008 1. Schéma vzdělávacího systému 2. Evaluace 3. Kvalita vzdělávání 3.1 Instituce 3.2 Metody (způsoby) získávání dat 3.3 Další aktivity 4. Role ČŠI

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl a CzechInvest Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl z pohledu CI Tradiční odvětví, přestože neplní titulní stránky Má svou

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

1.A TECHNOLOGICKÁ CENTRA

1.A TECHNOLOGICKÁ CENTRA INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA A CENTRA STRATEGICKÝCH SLUŽEB 1. TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ 1.A TECHNOLOGICKÁ CENTRA Vývoj a inovace inovační aktivity společností, týkající se high-tech výrobků

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Podnikatelské a investiční prostředí v ČR a Ústeckém kraji. Ing. Martin Krejčí Ředitel divize investic

Podnikatelské a investiční prostředí v ČR a Ústeckém kraji. Ing. Martin Krejčí Ředitel divize investic Podnikatelské a investiční prostředí v ČR a Ústeckém kraji Ing. Martin Krejčí Ředitel divize investic Obsah prezentace Agentura CzechInvest Investiční atraktivita Ústeckého kraje Investiční pobídky v Ústeckém

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

INVESTIČNÍ POBÍDKY Novela zákona o investičních pobídkách od 1. května 2015. Ing. Marcela Kolveková Vedoucí oddělení investičních pobídek

INVESTIČNÍ POBÍDKY Novela zákona o investičních pobídkách od 1. května 2015. Ing. Marcela Kolveková Vedoucí oddělení investičních pobídek INVESTIČNÍ POBÍDKY Novela zákona o investičních pobídkách od 1. května 2015 Ing. Marcela Kolveková Vedoucí oddělení investičních pobídek Důvody novely zákona Změna pravidel na úrovni EU Obecné nařízení

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE Program POTENCIÁL OBSAH PREZENTACE Výzva I vs. Výzva II Program Potenciál cíle Inovační proces Podporovaný projekt Hlavní podmínky Žadatel Forma podpory Způsobilé výdaje Forma a

Více

Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů. 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul

Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů. 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul Spolupracující organizace 3 Implementace programů Evropské Unie IPA Coordination and Implementation

Více

Education and training services

Education and training services Education and training services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/46570200.aspx External tender id 300532-2014 Tender type Prior Tender Notice Document type Prior Information Notice Procurement

Více

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/44108284.aspx External tender id 224475-2014 Tender type Contract Award Document type Contract

Více

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme Zřízený Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES dne 24.10.2006 Klíčový

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

VLIV INVESTIČNÍCH POBÍDEK NA ČESKÝ TRH PRÁCE

VLIV INVESTIČNÍCH POBÍDEK NA ČESKÝ TRH PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská Hlavní specializace: Hospodářská politika VLIV INVESTIČNÍCH POBÍDEK NA ČESKÝ TRH PRÁCE diplomová práce Autor: Lenka Slámová, DiS. Vedoucí práce:

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Chemical products. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 10/29/2014 4:17 AM

Chemical products. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 10/29/2014 4:17 AM Chemical products Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/45857106.aspx External tender id 368366-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Více

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Indexy cen výrobců - duben 214 Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o,1 %, ceny tržních služeb se zvýšily o,4 % a stavebních prací

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Petr Ullmann 22. října 2015 Obsah Brownfield x Greenfield Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Nemovitosti (zpracováno podle materiálů Agentury pro

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více