SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Ústav informatiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Ústav informatiky"

Transkript

1 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Michal Blažek 2006 Opava

2 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky Michal Blažek BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Grafika v L A T E Xu Vedoucí diplomové práce: Mgr. Šárka Vavrečková Opava 2006

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně a použil pouze uvedené zdroje a literaturu. V Opavě, 28. dubna Michal Blažek

4 PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych poděkovat Mgr. Šárce Vavrečkové za cenné rady a připomínky při tvorbě této diplomové práce.

5 Obsah 1 Úvod 2 2 Druhy grafiky 3 3 Sazba obrázků do dokumentu Formáty podporovaných externích obrázků Plovoucí prostředí Obtékání obrázků textem Vytváření jednoduché vektorové grafiky pomocí L A T E Xu Prostředí picture Objekty, které je možné vložit na kreslicí plochu Nastavení vlastností jednotlivých objektů Balíčky rozšiřující možnosti prostředí picture Balíčky L A T E Xu pro práci s grafikou Balíček graphics Balíček graphicx Balíček color Balíček pstricks Tvorba prezentací v L A T E Xu 31 7 Externí grafické nástroje 37 8 Závěr 39 A Zdrojové kódy snímků uvedených v kapitole

6 1 Úvod Tato práce se zabývá možnostmi sázecího systému L A TEX v oblasti grafiky. L A TEX byl původně určen hlavně pro sazbu textu a matematiky. V dnešní době však již existuje několik řešení, jak s jeho pomocí vytvářet dokumenty s obrázky. Cílem práce bylo vytvořit komplexní příručku, která čtenáře s těmito řešeními seznámí, jelikož informace o daném tématu sice existují, ale jsou obvykle roztroušeny v mnoha publikacích. Tyto publikace se většinou grafice v L A TEXu věnují jen okrajově a navíc jsou často v angličtině. V první části této příručky jsou popsány základní dva druhy dnešní počítačové grafiky rastrová a vektorová grafika, možnosti jejich využití, jejich výhody, nevýhody a rozdíly mezi nimi. Další část pojednává o možných způsobech vkládání obrázků do L A TEXového dokumentu. Je zde rovněž popsána závislost formátu vkládáných obrázků na typu výstupního dokumentu, tj..dvi,.ps nebo.pdf. L A TEX sám umí vykreslovat jednoduchou vektorovou grafiku. Lze ji vytvářet uvnitř prostředí picture. Jeho popisem se zabývám ve čtvrté kapitole této práce. Pokud chceme do dokumentu vložit nějaký externí obrázek, můžeme k tomu použít některého z podpůrných balíčků L A TEXu pro práci s grafikou. Pátá kapitola popisuje tři z nich, a to balíčky graphics, graphicx a pstricks. Dále je zde popsán i balíček color, který sice není přímo grafickým balíčkem, ale své místo zde má, jelikož umožňuje práci s barvami. Další oblastí, kterou se tato práce zabývá, je v dnešní době docela potřebná tvorba prezentací. L A TEX má pro ni vytvořeny různé třídy dokumentů (např.slides), resp. přídavné balíčky (pdfslide apod.), které umožňují vytvářet prezentace na velmi vysoké úrovni. V poslední kapitole popisuji některé z externích nástrojů, které se používají pro vytváření různých grafických objektů, jež pak můžeme vkládat do L A TEXového dokumentu. Nejčastěji se jedná o jednoduché nástroje pro tvorbu grafů, fontů atd. Použití jednotlivých příkazů a nástrojů je zde ilustrováno názornými příklady pro co nejlepší pochopení dané problematiky. Obvykle se příklady skládají ze dvou částí. V první části je napsán zdrojový text L A TEXu a v druhé části je ukázáno, jak L A TEX tento zdrojový text interpretuje (tj. co bude vysázeno ve výstupním dokumentu). 2

7 2 Druhy grafiky Dříve, než budeme popisovat možnosti systému L A TEX při práci s grafikou, popíšeme si stručně druhy počítačové grafiky, se kterými se dnes můžeme nejčastěji setkat. Jsou jimi rastrová a vektorová grafika. Rastrová grafika Tento druh grafiky se také označuje jako bitmapová nebo bodová grafika. Obrázek je tvořen jemnou sítí bodů, tzv. rastrem. Každý takový bod má svou barvu a pozici. Při určitém množství bodů a velké jemnosti bitmapy pak body vytvářejí zdání jednolitého obrazu. Princip rastrové grafiky je velmi jednoduchý a účinný, proto nachází široké uplatnění v mnoha oborech, např. v oblasti digitální fotografie, tvorby webových stránek atd. Pro vytváření, úpravu a prohlížení bitmapových obrázků existuje mnoho nástrojů (např. Adobe Photoshop). Nejčastějšími formáty pro rastrovou grafiku jsou.bmp,.gif a.jpg. Bodová grafika má však i své nevýhody. Mezi ty základní patří její velká prostorová náročnost. Je třeba mít uloženy informace o každém bodě obrázku (pozici, barvu, příp. informace o průhlednosti). Obrázek pak může zabírat několik megabajtů. Tento problém částečně řeší různé metody komprese rastrové grafiky. Asi nejznámější je metoda JPEG. Dalším problémem rastrové grafiky je výrazné snižování kvality obrázku při jeho zvětšování. Zvětšují se totiž samotné body a rastr ztrácí svou jemnost. L A TEX rastrové obrázky vytvářet sice neumí, ale umožňuje jejich vkládání. Vektorová grafika Narozdíl od rastrové grafiky není vektorová grafika založena na principu tvoření obrazu z jednotlivých bodů. Celý obrázek se skládá z různých matematicky definovatelných objektů (kružnice, obdélníky atd.) Ty jsou popsány pomocí vektorů, což jsou v tomto pojetí křivky spojující tzv. kotevní body. Každá taková křivka může nést informace o své barvě, barvě své výplně, průhlednosti atd. 3

8 2 DRUHY GRAFIKY 4 Hlavní výhodou vektorové grafiky je to, že můžeme obrázek libovolně zvětšovat či zmenšovat a jeho kvalita se nezmění. I při obrovském zvětšení zůstanou křivky krásně hladké. Jakmile totiž zvětšíme obrázku jeho velikost, všechny informace o něm se ihned přepočítají. Navíc můžeme křivky snadno upravovat posouváním jejich bodů. Další předností je možnost pracovat jednotlivě s dílčími objekty. Bohužel má i vektorová grafika své nevýhody. Hodí se pouze pro tvorbu jednodušších obrázků, jako jsou např. různá loga, schémata a diagramy. Nakreslit takto nějakou fotografii by bylo velmi náročné. Problémy jsou také s podporou takovýchto obrázků programů pro prohlížení vektorových obrázků je málo a nejsou moc rozšířené. Obvykle se tento problém řeší vytvořením obrázku pomocí vektorů a jeho následným převedením do rastrové podoby. Z editorů vektorové grafiky jmenujme Adobe Illustrator a CorelDraw. Tento druh grafiky se také využívá pro tvorbu animací v prostředí Macromedia Flash. Každý program pro tvorbu vektorových obrázků má vlastní formát, do kterého obrázky ukládá, např. CorelDraw vytváří soubory typu.cdr. Je ale lepší mít je uložené v nějakém univerzálnějším formátu, např..eps nebo.pdf. Obrázky těchto dvou formátů se dají do L A TEXem vytvářených dokumentů vkládat (viz kap. 3.1 a kap. 5), jednoduchá vektorová grafika jde také vytvořit přímo pomocí L A TEXu (kap. 4.1).

9 3 Sazba obrázků do dokumentu TEX nebyl původně navržen pro práci s grafikou. Jeho hlavním úkolem je sázet text. Díky jeho nástavbám (L A TEX apod.) a spolupráci s podpůrnými programy dnes však existuje rovnou několik možností, jak vkládat obrázky do dokumentů. Každá z nich má své výhody a své nedostatky. L A TEX obsahuje prostředí picture, ve kterém je možno vykreslit jednoduchou vektorovou grafiku přímo pomocí L A TEXových příkazů (viz kap. 4.1). Takto se však nedají vytvořit složitější obrázky, proto L A TEX umožňuje i vkládání obrázků externích, tj. vytvořených v některém grafickém editoru. 3.1 Formáty podporovaných externích obrázků Již jsem zmínil, že způsobů vkládání obrázků do dokumentu je několik. V závislosti na tom, kterou z možností si vybereme, musíme vybírat formáty souborů s obrázky. Samozřejmě se budou lišit i formáty vytvořených dokumentů: První možností je dokument ve formátu.dvi (Device Independent). Obrázek můžeme vložit pouze pomocí příkazu\special{parametry}. Tento příkaz vloží do souboru.dvi své parametry, jinak nemá žádnou zvláštní funkci. Interpretace jeho parametrů pak záleží na zobrazovači výstupního souboru. Obecně se doporučuje vždy převést soubor ve formátu.dvi do formátu.ps nebo.pdf. Při vytváření dokumentu typu.ps (PostScript) se použije program dvips, který převádí soubory s příponou.dvi na soubory typu.ps. Pokud jsou parametry příkazu \special použitého pro vložení obrázku v jazyce PostScript, jejich interpretace proběhne v pořádku a obrázek se bez problému vloží do dokumentu. Jediným omezením při vytváření PostScriptového dokumentu je, aby byl vkládaný externí obrázek ve formátu.eps, příp..ps. Cílový dokument můžeme vytvořit také ve formátu.pdf. Toho lze dosáhnout převedením souboru.ps na soubor.pdf (k tomuto účelu existuje řada nástrojů, např. GhostScript 1 ). Je také možné použít Pdf TEX. Zdrojový dokument se tak zkompiluje do formátu.pdf přímo. Pdf TEX podporuje obrázky typu 1 Tento nástroj je freeware 5

10 3 SAZBA OBRÁZKŮ DO DOKUMENTU 6.pdf,.jpg a.png. PostScriptové obrázky se musí nějakým nástrojem převést do formátu.pdf. Výjimku tvoří.ps soubory vytvořené programem METAFONT, které Pdf TEX zpracovat umí. Potřebujeme-li v TEXu vložit obrázek do dokumentu, můžeme použít již zmíněného příkazu \special. Z důvodu větší přenositelnosti (parametry příkazu \special nejsou nijak standardizovány a jsou různé se pro každý zobrazovač) je ale lepší využít některý z přídavných balíčků pro práci s grafikou, např. graphics, graphicx a další (viz kap. 5). 3.2 Plovoucí prostředí Vkládáme-li objekt do dokumentu, potřebujeme někdy, aby se vysázel celý na jedné stránce (tzn. aby nebyl rozdělen v případě, že během jeho sázení dojde ke stránkovému zlomu). Dalším problémem, který může nastat, je možnost, že i když se takový objekt vysází z důvodu nedostačujícího prostoru až na stránce druhé, zůstane na první stránce volné místo. Tyto problémy řeší tzv. plovoucí prostředí. Objekt umístěný uvnitř takového prostředí se vysází vždy vcelku na jedné stránce dokumentu a na místo, které by jinak zůstalo prázdné, se vysází další text. Říkáme, že objekt v textu plave. V L A TEXu existují dvě taková prostředí table (používá se pro vkládání tabulek) a figure (je určeno pro obrázky). Do plovoucího prostředí ale může být umístěn jakýkoli objekt (např. i text). V dalším textu se zaměříme pouze na prostředí figure ve spojitosti s obrázky. Příkazy pro prostředí table jsou podobné. Umístění obrázku vloženého pomocí prostředí figure na stránce můžeme z části ovlivnit. Prostředí má nepovinný parametr, skládající se z několika těchto písmen: h (here): umístí obrázek v místě, ve kterém je uveden ve zdrojovém textu, t (top): umístí obrázek na začátek stránky, b (bottom): umístí obrázek na konec stránky, p (page): vloží obrázek na samostatnou stránku 2 2 Tuto stránku umístí na konec kapitoly či dokumentu. Tam také příp. umístí i další vkládané obrázky.

11 3 SAZBA OBRÁZKŮ DO DOKUMENTU 7 Písmena jsou v parametru seřazena podle priority. Implicitní nastavení tohoto parametru je [tbp]. L A TEX se nejprve pokusí umístit obrázek nahoru na stránku. Pokud to nepůjde, zkusí ho vysázet dole a když zklame i tato možnost, umístí jej na samostatnou stránku. Obrázek lze na stránce stejně jako text různě zarovnat vůči jejímu levému a pravému okraji. Základní nastavené zarovnání je zarovnání doleva. Toto můžeme změnit vložením obrázku do prostředí center obrázek bude zarovnán doprostřed či flushright obrázek se vloží k pravému okraji. Pro zarovnání vlevo samozřejmě existuje prostředí flushleft. Tato nastavení fungují, i když obrázek není uvnitř prostředí figure. Popisek daného obrázku můžeme nastavit příkazem \caption[text 1 ]{text 2 }. Za povinný parametr volíme text, který se vysází jako popisek obrázku, nepovinný parametr určuje text, který se objeví v seznamu obrázků. Chceme-li změnit označení obrázku (při použití balíčku czech je to implicitně Obrázek), můžeme jej změnit vložením příkazu \renewcommand{\figurename}{označení}do preambule zdrojového textu dokumentu. Máme-li v dokumentu více sloupců, můžeme rozhodnout, zda se plovoucí obrázek vloží přes všechny sloupce, nebo jen do sloupce jednoho. Pokud použijeme příkaz \begin{figure*}...\end{figure*}, vloží se obrázek přes všechny sloupce. Druhé možnosti dosáhneme použitím tohoto příkazu bez hvězdičky. Na některé obrázky se je někdy v textu třeba odkazovat. K tomu nám slouží příkazy \label{označení} a \ref{označení}. Příkazem \label obrázek označíme symbolickým jménem. Toto jméno určuje parametr označení. Příkaz \label musí být ve zdrojovém textu až za příkazem \caption. V místě, kde se budeme chtít na obrázek odkázat, pak do textu vložíme příkaz \ref. Příkazy \label a \ref se rovněž používají např. pro odkazování na různé oddíly textu (kapitoly atd.) Příklad 3 \begin{figure} \begin{center} 3 Příkaz \includegraphics je podrobněji rozebrán v kapitolách 5.1 a 5.2. Příkaz \noindent slouží ke zrušení odsazení prvního řádku odstavce. V délkovém registru \textwidth je uložena šířka textu.

12 3 SAZBA OBRÁZKŮ DO DOKUMENTU 8 Obrázek 1: Obrázek vložený uvnitř plovoucího prostředí \includegraphics[width=0.4\textwidth]{obrazek} \end{center} \caption{obrázek vložený uvnitř plovoucího prostředí} \label{obrfig} \end{figure} \noindent Na obrázek \ref{obrfig} se můžeme odkázat. Na obrázek 1 se můžeme odkázat. 3.3 Obtékání obrázků textem Jestliže vložíme obrázek do dokumentu, zobrazí se nám mimo text (zpravidla pod ním). Často jej však potřebujeme mít vložený uvnitř textu, aby ho text tzv. obtékal. V tomto případě máme několik možností. Můžeme např. vytvořit dvě prostředí minipage (jedná se o prostředí, které se chová jako malá stránka, více viz [RYBIČKA]). Jednomu nastavíme takovou šířku, aby se do něj vešel náš obrázek, druhému takovou, aby součet šířek obou prostředí byl menší než šířka stránky. Pozor musíme dát na to, aby mezi těmito prostředími nebyl přechod na nový řádek. Dalším způsobem, jak zařídit vložení obrázku dovnitř textu, je využití příkazů \hangindent{hodnota} a\hangafter{hodnota}. Prvním příkazem definujeme velikost odsazení textu na řádku zleva (pokud chceme změnit odsazení zprava, stačí uvést zápornou hodnotu). Druhý příkaz definuje, kolik řádků od začátku odstavce bude mít původní hodnotu odsazení. Tyto příkazy lze použít, pokud chceme změnit velikost řádků na jednu hodnotu a tu již neměnit. Může se však stát, že vkládáme obrázek, u kterého chceme, aby

13 3 SAZBA OBRÁZKŮ DO DOKUMENTU 9 jej text obtékal podle jeho tvaru. K tomu slouží příkaz \parshape{parametry}. Prvním parametrem je počet řádků, kterých se obtékání bude týkat, ostatní jsou zadávány ve dvojicích odsazení zleva celková velikost řádku. Jednotlivé parametry se oddělují čárkami. Pro nastavení obtékání obrázků textem existuje také několik přídavných balíčků, jako např. floatfig, wrapfig aj. Tyto balíčky se navzájem liší svými možnostmi. Bližší informace o nich jsou uvedeny v [ROZCESTNÍK].

14 4 Vytváření jednoduché vektorové grafiky pomocí L A T E Xu V této kapitole si ukážeme, jak lze pouze s pomocí L A TEXu bez žádných externích nástrojů nakreslit jednoduché vektorové obrázky. L A TEX má pro tento účel vytvořeno prostředí, které se nazývá picture. 4.1 Prostředí picture Prostředí picture vytváří kreslicí plochu. Tato plocha má definovaný pravoúhlý souřadnicový systém, do kterého se vkládají všechny vytvářené obrazové objekty. Počátek tohoto systému je standardně v levém dolním rohu kreslicí plochy (lze jej však posunout i do jiného bodu). V prostředí picture se mohou používat pouze příkazy pro umíst ování objektů na kreslicí plochu, příkazy nastavující jejich délky a velikosti apod. Před zavoláním prostředí picture si nejprve nastavíme základní jednotku jeho souřadného systému. Toto se provádí změnou délkového registru \unitlenth, např. \unitlenth 1mm. Všechny parametry příkazů v prostředí picture zastupující souřadnice na kreslicí ploše určují, kolikrát se má vynásobit základní jednotka. Samotná deklarace prostředí picture vypadá takto: \begin{picture}(x, y)(x 0, y 0 ) Parametr x určuje šířku a parametr y výšku vytvářené kreslicí plochy. Definovaná výška a šířka však určují pouze velikost místa, které se má pro obrázek při sazbě vynechat. Kreslené objekty lze umist ovat i za hranice této plochy. Vysází se pak např. přes text. V některých situacích toho lze využít. Pokud je zadaná šířka menší než šířka stránky a obrázek je zarovnán doleva či doprava, bude obtékán textem. Parametry x 0 a y 0 jsou nepovinné a určují, ve kterém bodě má být počátek souřadnicového systému. Pokud není druhá závorka uvedena, bude počátek v bodě (0, 0). 4 4 Z vlastní zkušenosti doporučuji druhou závorku neuvádět. Všechny objekty se i v případě její přítomnosti vkládají do obrázku ve vztahu k bodu (0, 0), pouze dochází k posunu kreslicí plochy a to může být v některých případech matoucí. 10

15 4 VYTVÁŘENÍ JEDNODUCHÉ VEKTOROVÉ GRAFIKY POMOCÍ LATEXU 11 Asi nejdůležitějším příkazem v prostředí picture je příkaz \put(x, y){objekt}. Slouží k umíst ování jednotlivých objektů na kreslicí plochu. Parametry x a y určují souřadnice tzv. vztažného bodu objektu (každý objekt má vlastní vztažný bod). Mimo příkaz\put existuje také příkaz \multiput(x 0, y 0 )(d x, d y ){n}{objekt}, který umožňuje vložit tentýž objekt do obrázku několikrát po sobě. První parametr určuje počáteční souřadnice vztažného bodu objektu. Parametry d x a d y definují posun souřadnic vztažného bodu ve vodorovném (resp. svislém) směru pro každé další vložení objektu a parametr n stanovuje, kolikrát se objekt takto vloží. Zajímavostí je, že pomocí příkazů pro vložení objektu můžeme na kreslicí plochu vložit další prostředí picture. Tomuto prostředí pak můžeme definovat jeho vlastnosti (např. jednotku jeho souřadného systému) zcela samostatně a odlišně od nastavení vlastností obrázku, do kterého jej vkládáme Objekty, které je možné vložit na kreslicí plochu Základními objekty, které lze vložit do obrázku v prostředí picture jako parametr příkazu \put, příp. \multiput, jsou tyto: Čáry (úsečky) Čáry se vkládají příkazem \line{x, y}{délka}. Vztažným bodem úsečky je její počáteční bod. Parametry x a y jsou celá čísla z intervalu <-6, 6> a jejich společný dělitel nesmí být větší než 1. Udávají sklon vytvářené úsečky (tím, že se posuneme na vodorovné ose o x jednotek a na svislé ose o y jednotek, dostaneme druhý bod ne nutně koncový dané čáry). Z toho vyplývá, že pomocí tohoto příkazu můžeme vykreslit jen úsečky s určitým sklonem. Parametr délka určuje délku průmětu čáry do vodorovné osy. Jelikož se čáry sázejí z určitých základních znaků, nelze ani nakreslit úsečku s libovolně malou délkou. Výjimkou jsou čáry vodorovné a svislé, jsou totiž vytvářeny jiným způsobem. Vektory Vektory jsou úsečky, mající v koncovém bodě šipku. Sázejí se pomocí příkazu \vector(x, y){délka}. Parametry mají tentýž význam, jako u vytváření úseček,

16 4 VYTVÁŘENÍ JEDNODUCHÉ VEKTOROVÉ GRAFIKY POMOCÍ LATEXU 12 jen x a y musí ležet v intervalu <-4, 4>. Ostatní omezení pro tyto parametry platí také. Vykreslíme-li nulový vektor (tj. vektor s délkou rovnou nule), šipka se i přesto nakreslí. Vztažným bodem vektoru je jeho počáteční bod. Příklad \unitlength 1mm \begin{picture}(40,35) \put(0,5){\line(2,3){15}} \put(40,3){\vector(-1,4){7}} \put(15,15){\vector(3,-2){20}} \put(12,5){\vector(1,-3){0}} \end{picture} Text Dalším objektem, který můžeme vložit do obrázku v prostředí picture, je text. Jeho vztažným bodem je levý dolní roh rámečku, který si kolem textu můžeme představit. Sloupce textů Na kreslicí plochu můžeme také umístit sloupec libovolných textů. Umožňuje to příkaz \shortstack[zarovnání]{texty}. Za parametr zarovnání můžeme dosadit písmeno l, resp. r pro zarovnání doleva, resp. doprava. Pokud není parametr uveden, texty budou zarovnány na střed. Do parametru texty napíšeme jednotlivé texty, které chceme vysázet do sloupce. Jednotlivé řádky oddělujeme příkazem \\. Vztažným bodem je stejně jako v předchozím případě levý dolní roh pomyslného rámečku, který tuto tabulku obklopuje. Příklad \unitlength 1mm \begin{picture}(40,35) \put(20,13){vložený text} \put(15,19){\shortstack[l]{text\\% rozložený\\do více\\sloupců}} \end{picture} Text rozložený do více sloupců Vložený text

17 4 VYTVÁŘENÍ JEDNODUCHÉ VEKTOROVÉ GRAFIKY POMOCÍ LATEXU 13 Rámečky Rámečky podporované prostředím picture jsou trojího druhu: \framebox(x, y)[poloha]{objekt} jedná se o rámeček, který bude orámován souvislou čarou. Parametry x a y určují šířku a výšku rámečku, parametr objekt určuje objekt, který má být uvnitř rámečku. Nepovinný parametr poloha se skládá z jednoho nebo dvou písmen a určuje polohu objektu v rámečku. Pokud je vynechán, objekt se umístí doprostřed rámečku. Do parametru můžeme vložit tato písmena: l (left): zarovnání doleva r (right): zarovnání doprava c (center): zarovnání doprostřed t (top): zarovnání nahoru b (bottom): zarovnání dolů \dashbox{délka}(x, y)[poloha]{objekt} Tento příkaz vysází rámeček s čárkovaným orámováním. Parametr délka udává délku čárek a mezer v tomto orámování. Ostatní parametry jsou stejné jako u rámečku \framebox. \makebox(x, y)[poloha]{objekt} Tento příkaz slouží k vytvoření neorámovaného rámečku. Parametry příkazu jsou stejné jako u předchozích dvou. Příklad \unitlength 1mm \begin{picture}(40,40) \put(0,0){\framebox(20,10)% {\vector(2,1){10}}} \put(13,15){\dashbox{2}(25,5)% [ct]{text}} \put(15,25){\makebox(1,10)% {Text v neviditelném rámečku}} \end{picture} Text v neviditelném rámečku Text

18 4 VYTVÁŘENÍ JEDNODUCHÉ VEKTOROVÉ GRAFIKY POMOCÍ LATEXU 14 Kružnice a kruhy Kružnici lze vysázet pomocí příkazu\circle{průměr}. Rovněž i na vytváření kružnic se vztahují jistá omezení daná způsobem jejich sazby. Proto můžeme vysázet kružnici s maximálním průměrem okolo 15 mm. Vztažným bodem je střed kružnice. Použijeme-li příkaz \circle*{průměr}, dostaneme vyplněnou kružnici (kruh). Tvorba kruhu je omezena ještě více a jeho největší možný průměr je kolem 5 mm. Příklad \unitlength 1mm \begin{picture}(40,40) \put(10,30){\circle{10}} \put(25,10){\circle{5}} \put(0,5){\circle*{6}} \put(35,25){\circle*{3}} \end{picture} 7 1 Ovály Příkazem \oval(x, y)[část] lze vysázet ovál. Parametry x a y určují jeho šířku a výšku. Nepovinný parametr část nám umožňuje vykreslit jen některou z částí daného oválu. Pokud není uveden, vysází se ovál celý. Parametr můžou tvořit jedno nebo dvě z těchto písmen: t (horní část), b (dolní část), l (levá část) a r (pravá část). Vztažným bodem je střed oválu. Příklad \unitlength 1mm \begin{picture}(40,40) \put(10,30){\oval(10,5)} \put(22,15){\oval(9,15)[bl]} \put(-10,10){\oval(7,11)[r]} \put(35,25){\oval(20,12)[b]} \put(7,9){\oval(10,5)[tl]} \end{picture}

19 4 VYTVÁŘENÍ JEDNODUCHÉ VEKTOROVÉ GRAFIKY POMOCÍ LATEXU 15 Bézierovy křivky L A TEX umí pomocí prostředí picture vykreslit také Bézierovy křivky druhého stupně. Jsou to křivky určené třemi body počátečním, koncovým a tzv. řídícím bodem. Tím je bod, ve kterém se protínají tečny ke křivce vedené jejími krajními body. Položíme-li řídící bod tak, aby ležel v přímce s krajními body, vysází se úsečka, která krajní body spojuje. Takto lze obejít omezení pro délku a sklon čar, která platí pro příkaz \line. U Bézierových křivek žádná podobná omezení neplatí. Jediným problémem je, že jsou Bézierovy křivky vykreslovány pomocí jednotlivých vypočítaných bodů (ty jsou sázeny jako malé čtverečky). Z tohoto důvodu může v některých případech nastat situace, kdy se nedokončí překlad dokumentu 5, protože při jeho vykonávání dojde k přeplnění paměti počítače. Pro sazbu Bézierových křivek existují v L A TEXu dva příkazy: \qbezier[n](x 1, y 1 )(x 2, y 2 )(x 3, y 3 ) \bezier{n}(x 1, y 1 )(x 2, y 2 )(x 3, y 3 ) 6 Parametry x 1, y 1, x 3 a y 3 určují souřadnice krajních bodů křivky a parametry x 2 a y 2 souřadnice řídícího bodu. Parametr n určuje, pomocí kolika bodů se křivka vysází. U prvního z těchto dvou příkazů je nepovinný a pokud jej neuvedeme, vysází se nám křivka plná. V opačném případě bude tečkovaná. Příkazy \qbezier a \bezier jsou samostatné a nepotřebují vkládat jako parametry do příkazu \put. Příklad \unitlength 1mm \begin{picture}(40,35) \qbezier(0,5)(10,3)(15,25) \qbezier(15,25)(15,5)(28,8) \qbezier(0,20)(-10,25)(30,30) \end{picture} 5 např. během sazby grafu nějaké složitější funkce pomocí Bézierových křivek 6 Tento příkaz je implementován pouze z důvodu zajištění kompatibility s verzí L A TEXu 2.09

20 4 VYTVÁŘENÍ JEDNODUCHÉ VEKTOROVÉ GRAFIKY POMOCÍ LATEXU Nastavení vlastností jednotlivých objektů U každého vkládaného objektu můžeme pomocí speciálních příkazů nastavit některé vlastnosti, s jakými se má vysázet. Šířka čar Všem výše popsaným objektům lze nastavit šířku čáry, jakou se vykreslí. Existují pro to příkazy \thinlines, \thicklines a \linethickness{šířka}. První z nich nastaví šířku čáry na 4 pt, druhý na 8 pt. Poslední nám umožňuje nastavit si vlastní požadovanou šířku čáry, bohužel se ale dá použít pouze pro některé objekty. Jedná se o svislé a vodorovné čáry, rámečky a Bézierovy křivky. Orámování objektu Libovolný objekt, který vkládáme na kreslicí plochu, můžeme orámovat. K tomu slouží příkaz \frame{objekt}. 7 Příklad \unitlength 1mm \begin{picture}(40,50) \linethickness{2mm} \qbezier(0,5)(10,3)(15,25) \thicklines \put(30,10){\oval(12,6)} \thinlines \put(0,18){\vector(-1,4){7}} \put(20,35){\frame{nějaký text}} \end{picture} \end{multicols} Nějaký text 7 Při rámování jiných objektů než textu mi tento příkaz nefungoval správně.

21 4 VYTVÁŘENÍ JEDNODUCHÉ VEKTOROVÉ GRAFIKY POMOCÍ LATEXU Balíčky rozšiřující možnosti prostředí picture V této podkapitole si stručně rozebereme některé z L A TEXových balíčků, které rozšiřují možnosti prostředí picture. Balíček epic Balíček epic obsahuje několik nových příkazů. Nejdůležitějšími jsou tyto: \drawline[n](x 1, y 1 )...(x n, y n ) Tento příkaz vykreslí lomenou čáru, postupně procházející body zadanými parametry(x i, y i ). Nepovinný parametr n může nabývat celočíselných hodnot z intervalu (-100, ). Pokud zadáme zápornou hodnotu, vysází se lomená čára čárkovaně. V ostatních případech bude vysázena plná čára. L A TEX vytváří tuto čáru z malých částí, které mají omezené množství sklonů (podobně jako u příkazu \line), proto může být výsledná lomená čára poněkud zubatá. \dashline{n}[m](x 1, y 1 )...(x n, y n ) Pomocí tohoto příkazu můžeme vykreslit čárkovanou lomenou čáru. Parametr n určuje délku jedné čárky. Pokud uvedeme i nepovinný parametr m, jednotlivé čárky budou vysázeny tečkovaně a parametr m nastaví mezery mezi tečkami. Ostatní parametry jsou stejné jako v předchozím případě. \dottedline[znak]{n}(x 1, y 1 )...(x n, y n ) Vykreslí tečkovanou lomenou čáru. Parametr znak nám umožňuje definovat znak, který se vykreslí místo teček. Parametr n určuje vzdálenost mezi jednotlivými znaky, tvořícími tuto čáru.

22 4 VYTVÁŘENÍ JEDNODUCHÉ VEKTOROVÉ GRAFIKY POMOCÍ LATEXU 18 Příklad \unitlength 1mm \begin{picture}(40,40) \drawline(6,20)(12,15)% (18,25)(24,15) \dashline{2}(0,0)(10,10)% (20,0)(30,15) \dottedline(10,25)(20,35)% (25,29)(35,25) \end{picture} Balíček eepic Balíček eepic rozšiřuje nejen možnosti L A TEXu, ale i balíčku epic. Ruší omezení při vkládání některých standardních objektů (viz kap ). Týká se to hlavně čar a kružnic (resp. kruhů). Příkazem \line je tak možno vykreslit čáru s jakoukoli délkou a za parametry určující její sklon můžeme dosadit jakákoli celá čísla (omezení pro sazbu vektorů však zůstávají stejná). Příkazem \circle (resp. \circle*) můžeme vykreslit kružnici či kruh s libovolným průměrem 8. Příkazy pro tvorbu lomených čar definované v balíčku epic jsou rovněž optimalizovány. Čáry jsou sázeny způsobem, který je rychlejší a mnohem méně náročný na přidělenou pamět. S balíčkem eepic je dobré vkládat do dokumentu i balíček epic (ten musí být deklarován jako první). Pokud budeme mít s balíčkem eepic problémy 9, můžeme místo něj použít balíček eepicemu, bohužel však u něj neplatí výhody, které balíček eepic přináší a objekty zde definované se tvoří ze standardních objektů (např. elipsa je vykreslena jako ovál). Z těchto důvodů zde neuvádím příklad. Kromě rozšíření možností standardních příkazů jsou definovány v balíčku eepic také některé příkazy nové. Jsou jimi např.: \Thicklines Nastaví šířku čar používaných pro sazbu jednotlivých objektů na cca 1,5 násobek šířky definované příkazem \thicklines. 8 V dokumentaci tohoto balíčku doslova stojí, že za jeho průměr můžeme dosadit jakékoli číslo akceptovatelné TEXem 9 Stalo se mi, že se při použití tohoto balíčku vysázela místo obrázku jen prázdná plocha.

23 4 VYTVÁŘENÍ JEDNODUCHÉ VEKTOROVÉ GRAFIKY POMOCÍ LATEXU 19 \path (x 1, y 1 )...(x n, y n ) Funguje stejně jako příkaz \drawline v balíčku epic. Rozdílem je, že se lomená čára vysází pěkně hladká, protože balíček eepic používá jinou metodu sazby. \ellipse{a}{b}, resp. \ellipse*{a}{b} Umožňuje nakreslit elipsu o šířce a a výšce b. Příkaz s hvězdičkou vykreslí elipsu s vyplněným vnitřkem. Balíček graphpap Tento balíček obsahuje velmi užitečný příkaz \graphpaper[n](x 1, y 1 )(x 2, y 2 ). Při použití tohoto příkazu se na kreslicí ploše vytvoří souřadnicová sít. Nepovinný parametr n určuje, jaké budou rozestupy mezi jednotlivými čarami mřížky. Jeho implicitní nastavení je 10. Parametry x 1 a y 1 označují souřadnice levého dolního rohu této sítě a parametry x 2 a y 2 určují její šířku a výšku. Všechny parametry musí být celá čísla a udávají se v základních jednotkách souřadnicového systému obrázku. Každá pátá čára (na vodorovné i svislé ose) je zvýrazněna a označena číslem souřadnice, ve které je vykreslena. Díky tomu tento příkaz výrazně napomáhá při vkládání různých objektů na kreslicí plochu. Příklad \unitlength 1mm \begin{picture}(40,40) \graphpaper[2](0,0)(40,40) \end{picture}

24 5 Balíčky L A T E Xu pro práci s grafikou Již jsme si ukázali, že pomocí prostředí picture lze v L A TEXových dokumentech vykreslovat jednoduché obrázky. K dispozici však máme i podpůrné balíčky, které možnosti práce L A TEXu s grafikou značně rozšiřují. My zde postupně rozebereme nejpoužívanější z nich, a to balíčky graphics, graphicx, color a pstricks. 5.1 Balíček graphics Balíčekgraphics je základním balíčkem pro vkládání externích obrázků do L A TEXových dokumentů a následnou práci s nimi (rotace, nastavování velikosti atd.) Předpokládá přítomnost ovladače pro práci s obrázky. Standardně se zpracovává grafika vytvořená v jazyce PostScript. Je potřeba, aby byl výstupní soubor v jazyce PostScript (jinými slovy musíme soubor.dvi převést do formátu.ps, např. pomocí programu dvips). Pokud chceme k vytvoření výstupního souboru použít Pdf TEX, musíme PostScriptový obrázek převést do formátu.pdf, resp..png nebo.jpg a v preambuli dokumentu volat balíček zápisem \usepackage[pdftex]{graphics}. Příkazy definované v balíčku \includegraphics{soubor} Příkaz pro vložení obrázku do dokumentu. Je také možné jej použít ve tvaru \includegraphics*[x 1, y 1 ][x 2, y 2 ]{soubor}. Parametry x 1 a y 1 udávají souřadnice levého horního rohu výřezu obrázku, který se vloží do dokumentu. Parametry x 2 a y 2 pak udávají souřadnice jeho pravého dolního rohu. Neuvedeme-li v příkaze hvězdičku, ale nepovinné parametry ano, vloží se obrázek do dokumentu celý, ale TEX pro něj rezervuje jen místo udané těmito parametry. \graphicspath{{cesta 1 }{cesta 2 }...} Tento příkaz nám umožňuje zadat, ve kterých složkách se nacházejí soubory s obrázky, které chceme vkládat do L A TEXového dokumentu. 20

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Elektronické publikování - prezentace. 23. dubna 2009 VŠB - TUO. Beamer - grafické zpracování prezentace. Rostislav Šuta, sut017.

Elektronické publikování - prezentace. 23. dubna 2009 VŠB - TUO. Beamer - grafické zpracování prezentace. Rostislav Šuta, sut017. Beamer - Elektronické publikování - VŠB - TUO 23. dubna 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 Obsah 1 2 3 4 5 6 schémata barvy písma změna fontu vnitřní schémata vnější schémata Obsah Prezentace bez navigace e stromovou

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Programování v jazyku LOGO - úvod

Programování v jazyku LOGO - úvod Programování v jazyku LOGO - úvod Programovací jazyk LOGO je určen pro výuku algoritmizace především pro děti školou povinné. Programovací jazyk pracuje v grafickém prostředí, přičemž jednou z jeho podstatných

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Grafy v MS Excel Obsah Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Funkce grafu Je nejčastěji vizualizací při zpracování dat z různých statistik

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Informatika 6. ročník/9. Malování IV

Informatika 6. ročník/9. Malování IV Malování IV Text v obrázku Malování je program určený pro malování. Pro psaní textů existují jiné, mnohem lepší programy. I v Malování máme možnost určitým způsobem vložit text. Důležité je uvědomit si,

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

aneb Malířem snadno a rychle

aneb Malířem snadno a rychle MALUJEME V MALOVÁNÍ aneb Malířem snadno a rychle Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Přehled základních html tagů

Přehled základních html tagů Přehled základních html tagů h1... hlavní nadpis h2... podnadpisy h3... podnadpisy další úrovně p... odstavec strong... tučné písmo b... tučné písmo em... kurzíva i... kurzíva br... zalomení řádku ol...

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení 1. Průběh funkce K zobrazení průběhu analytické funkce jedné proměnné potřebujeme sloupec dat nezávisle proměnné x (argumentu) a sloupec dat s funkcí argumentu y = f(x) vytvořený obvykle pomocí vzorce.

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Tvorba mapy mapové značky (1)

Tvorba mapy mapové značky (1) Tvorba mapy mapové značky (1) OCAD 11 Tvorba mapy - mapové značky Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

DTP v systému LATEX. www.gymkrom.cz/ict

DTP v systému LATEX. www.gymkrom.cz/ict DTP v systému LATEX úvodní informace RNDr. Tomáš Mikulenka výukový materiál v rámci grantového projektu Beznákladové ICT pro učitele Kroměříˇz, březen 2012 Beznákladové ICT protento učitele projekt je

Více

OCAD 11 Tvorba mapy - mapové značky

OCAD 11 Tvorba mapy - mapové značky OCAD 11 Tvorba mapy - mapové značky Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

JEDNODUCHÉ LINEÁRNÍ A KVADRATICKÉ FUNKCE V GEOGEBŘE

JEDNODUCHÉ LINEÁRNÍ A KVADRATICKÉ FUNKCE V GEOGEBŘE Obsah JEDNODUCHÉ LINEÁRNÍ A KVADRATICKÉ FUNKCE V GEOGEBŘE...2 Co je to funkce?...2 Existuje snadnější definice funkce?...2 Dobře, pořád se mi to zdá trochu moc komplikonavané. Můžeme se na základní pojmy

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Prezentační prostředky v matematice

Prezentační prostředky v matematice Seminární práce z předmětu: Grafika na počítači Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v Praze 2012 Obsah seminární práce 1 Cíle seminární práce 2 Microsoft Office PowerPoint 2000, 2007 OpenOffice

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Úvod do TeXu. Jan Vaněk. Nové Hrady 2011

Úvod do TeXu. Jan Vaněk. Nové Hrady 2011 Úvod do TeXu Jan Vaněk Nové Hrady 2011 Organizace kurzu Úvodní přednáška Co to je? K čemu se hodí/nehodí Tex vs. Word Instalace Základy TeXu Individuální tvorba Závěrečná práce TeX co to je? TeX je typografický

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

LaTeX - více obrázku na jednom řádku, obtékaní obrázku. David Mikolanda, mik339 20. května 2008

LaTeX - více obrázku na jednom řádku, obtékaní obrázku. David Mikolanda, mik339 20. května 2008 LaTeX - více obrázku na jednom řádku, obtékaní obrázku David Mikolanda, mik339 20. května 2008 1 Obsah 1 Více obrázku na jednom řádku 3 1.1 Jeden popisek pro více obrázků............................. 3

Více

O CSS podrobněji. Box model Document flow Layout

O CSS podrobněji. Box model Document flow Layout O CSS podrobněji Box model Document flow Layout O CSS podrobněji Box model Každý element má: -obsah (content) -spadávku (padding) -rámeček (border) -okraj (margin) O CSS podrobněji http://www.w3.org/tr/css21/box.html

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK Obsah Co říká norma:... 2 Nadpis... 2 Měrná jednotka... 2 Hlavička tabulky...2 Sloupce... 2 Řádky... 3 Součty... 3 Obecná poznámka... 3 Zvláštní poznámky...3 Značky v tabulce...

Více

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz 6. InDesign obtékání textu, zarovnání www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 1 HTML Hyper Text Markup Language = hypertextový značkovací jazyk Slouží pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy HTML soubor je obyčejný text obalený

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu POUŽITÝ OPERAČNÍ SYSTÉM POUŽITÝ SOFTWARE PRO WORD PROCESSING SOUTĚŽNÍ ID A 1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument TRANSPORT.DOC, ihned uložte jako TRANSPORTXXX.DOCneboDOCX,kde XXX je Vašesoutěžní

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Projekt Obrázek strana 135

Projekt Obrázek strana 135 Projekt Obrázek strana 135 14. Projekt Obrázek 14.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Obrázek, který je ke stažení na http://java.vse.cz/. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument

Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument František HAVLŮJ e-mail: haf@ujv.cz ÚJV Řež oddělení Reaktorové fyziky a podpory palivového

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Comenius Logo. Princip programování. Prostředí Comenius Logo

Comenius Logo. Princip programování. Prostředí Comenius Logo Comenius Logo je objektově orientovaný programovací nástroj pracující v prostředí Windows. Byl vyvinut na Slovensku jako nástroj k výuce programování na základních školách. Rozvíjí tvořivost a schopnost

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

Zá klady HTML. Tag HTML Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou Zá klady HTML Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) - jedná se o souhrn pravidel pro formatování textu, obrázků atd. pro použítí na webových stránekách. Webovou stránku tvoří prvky, které jsou definovány

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 úvod Manuál ESF 007-3 úvod Tento Manuál VI ESF v ČR 007-3 vznikl přepracováním a

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Jak nejrychleji napsat svůj první dokument v L A TEXu

Jak nejrychleji napsat svůj první dokument v L A TEXu Jak nejrychleji napsat svůj první dokument v L A TEXu Petr Sadovský a kolektiv Obsah 1 První dokument 2 1.1 Předdefinované styly dokumentu................ 3 1.2 Nadpisy.............................. 3

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více