Návrh a realizace Ascii Art programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh a realizace Ascii Art programu"

Transkript

1 Návrh a realizace Ascii Art programu Development and programming of Ascii Art software Bc. Roman Žák Diplomová práce 2011

2 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

3 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

4 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ABSTRAKT V této diplomové práci je popsáno Ascii umění a metody jeho tvorby. Práce zahrnuje principy počítačové grafiky a objektově orientovaného programování s podporou grafického uživatelského rozhraní. Praktická část prezentuje metody převodu z obrázku na text s ukázkovými příklady a navzájem je porovnává. Nejvýznamnější úsek této práce tvoří autorem vytvořený software pro generování Ascii Artu. Klíčová slova: Ascii Art, počítačová grafika, neproporcionální text, objektově orientované programování, grafické uživatelské rozhraní, wxwidgets, algoritmy rozpoznávání. ABSTRACT This master thesis deals with Ascii Art and methods of its creation. This document involves the principles of computer graphics and object-oriented programming with support for graphical user interface. The practical part presents the method of transfer from image to text with showcase examples and compares them with each other. The most important part of this work consists of author created software for generating Ascii Art. Keywords: Ascii Art, computer graphics, monospace text, object-oriented programming, graphical user interface, wxwidgets, recognition algorithms.

5 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Poděkování, motto Děkuji především vedoucímu mé diplomové práce panu Ing. Pavlu Pokornému, Ph.D. za odborné rady a předané znalosti v oboru IT. Dále děkuji paní akad. mal. Naděždě Čančíkové za cenné rady v oblasti výtvarného umění. Zvláště pak děkuji svým nejbližším za pomoc a trpělivost při psaní teoretické části diktováním. Za připomínky spojené s testováním mého softwaru děkuji svým spolužákům a přátelům. Výtvarný směr vítězí teprve tehdy, když jej začnou používat aranžéři výkladních skříní. -Pablo Picasso

6 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby; beru na vědomí, že diplomová/bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému dostupná k prezenčnímu nahlédnutí, že jeden výtisk diplomové/bakalářské práce bude uložen v příruční knihovně Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jeden výtisk bude uložen u vedoucího práce; byl/a jsem seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. 35 odst. 3; beru na vědomí, že podle 60 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu 12 odst. 4 autorského zákona; beru na vědomí, že podle 60 odst. 2 a 3 autorského zákona mohu užít své dílo diplomovou/bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše); beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalářské práce využito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky diplomové/bakalářské práce využít ke komerčním účelům; beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové/bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce. Prohlašuji, že jsem na diplomové práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků budu uveden jako spoluautor. že odevzdaná verze diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné. Ve Zlíně. podpis diplomanta

7 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, OBSAH ÚVOD... 9 I TEORETICKÁ ČÁST CO JE ASCII ART HISTORIE Podobnosti ve výtvarných směrech před nástupem počítačů Informační věk Znaková sada ASCII VYUŽITÍ Emotikony a dekorace Generované obrázky a animace TVORBA PŘEDZPRACOVÁNÍ OBRAZU A TEXTU OBRAZ Prahování Jas a kontrast Barevnost Model RGB Stupně šedi Negativ TEXT Objekt wxfont METODY ROZPOZNÁVÁNÍ METODA POROVNÁNÍ POMĚREM METODA GRADIENTNÍ METODA POROVNÁVÁNÍ PODLE POLOHY KNIHOVNA AA-LIB PODOBNOST S TECHNIKAMI OCR PROGRAMOVACÍ JAZYK C++ S WXWIDGETS KNIHOVNOU OBJEKTOVÉ VLASTNOSTI JAZYKA C Důležité pojmy v OOP Knihovna STL Třída <vector> KNIHOVNA PRO PRÁCI GUI Důležité pojmy v rozhraní GUI Objekt wxbitmap II PRAKTICKÁ ČÁST ALGORITMY ROZPOZNÁVÁNÍ ŠUMOVÝ VZOREK Předzpracování... 27

8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, POROVNÁNÍ POMĚREM 5.3 VLASTNÍ ALGORITMUS ROZPOZNÁVÁNÍ 5.4 ALGORITMUS GRADIENTNÍ METODY 5.5 HOPFIELDOVA NEURONOVÁ SÍŤ POROVNÁNÍ POPSANÝCH METOD FUNKCE APLIKACE OTEVŘENÍ A ÚPRAVA OBRÁZKU NASTAVENÍ ASCII ARTU PŘEVOD Vytvoření šablony abecedy Běh na pozadí aplikace Tlačítko převodu DRUHY VÝSTUPŮ Výstup do textového pole a do souboru typu txt MODEL TŘÍD ROZLOŽENÍ GRAFICKÉHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ ZÁVĚR CONCLUSION SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 51

9 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ÚVOD Paralelně se zabývám informačními technologiemi a výtvarným uměním. Z tohoto důvodu se pokusím tyto dva zajímavé obory propojit. Zvolena byla tvorba aplikace pro automatické vykreslování Ascii symbolů. Jejich výslednou formu můžeme považovat za specifické počítačové umění. Oproti tradičním kresbám a malbám, které se vyvíjely od počátku lidské civilizace, je počítačová grafika relativně mladá. Její vývoj je ale neuvěřitelně rychlý, protože tvoří podobor informatiky. Důsledkem rychlého růstu informačních technologií je potřeba ve větší míře zpracovávat komplexnější a komplikovanější vizualizace. Jejich realizace se uskutečňuje pomocí prostředků různých programovacích jazyků a stojí na základech matematického vědního oboru. Grafika je aplikována v mnoha informačních systémech ve formách 2D nebo 3D a má svá specifika. Zaměřuje se na animace, videa, hry, digitální fotografie, webdesign, mobilní a telekomunikační technologie a také na další využití softwaru v průmyslu. Cílem této diplomové práce je návrh a vytvoření programu, který bude řešit převod libovolného bitmapového obrázku na Ascii znaky tak, aby se výsledek co nejblíže podobal originálu. Práce přibližuje oblasti související s počítačovou grafikou a s typem písma. Ty jsou realizovány programovacím jazykem C++ pro generování Ascii Artu s podporou knihovny wxwidgets. Zmíněny jsou některé principy pro převod z rastru obrazu na text. Každá z rozpoznávacích metod má svůj matematický základ, na němž dál staví. Z časového hlediska je vhodné otestovat a porovnat zpracování v závislosti na velikosti obrazu, a také je pro uživatele nejdůležitější vizuální podoba výsledku. Výstupem je vždy subjektivní dojem, který nelze počítačem ohodnotit. Bude navržen vlastní program, umožňující nastavení dílčích parametrů, které budou operacemi převodu zpracovány pro výslednou grafickou podobu, která bude mít dva typy výstupů. Oba, jednoduchý neproporcionální text i rastrová forma, mohou být použity libovolně k další práci nebo úpravám mimo tento generátor Ascii Artu. Možnosti využití těchto typů jsou profilové vizualizace v diskuzích, herních portálech a sociálních sítích, webdesign internetových stránek, tištěná podoba, loga a vizitky firem, textové dekorace v dokumentacích, texturování 3D modelů a mnohé další.

10 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, I. TEORETICKÁ ČÁST

11 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, CO JE ASCII ART Znaková sada abecedy ASCII a Art, který v překladu znamená umění. Spojením těchto dvou slov získáváme umění, které je vyjádřeno skrze znaky abecedy. Text se stal populárním vizuálním prostředkem, u kterého není kladen důraz na význam písmen jako informačního prostředku, ale jen na jeho schopnost vytvořit vizualizaci. Objekty se přetváří pomocí poměrně omezené sady znaků nebo symbolů. Textová kompozice je rychlejší pro přenos dat a má nesrovnatelně menší kapacitu než grafické formáty. 1.1 Historie Určitou podobnost s Ascii Artem, který se dá považovat za umělecký směr, můžeme hledat již u děl z dob před současnou počítačovou érou, protože písmo jako výtvarný prostředek mělo v oblasti umění už dříve svůj význam Podobnosti ve výtvarných směrech před nástupem počítačů Za první projevy, jež se dosti podobají Ascii Artu, jak ho známe dnes, lze považovat básnické sbírky od francouzského básníka a surrealisty Guillaumea Apollinairea ( ), který ve svých pracích používal tvary textu jako vizuální básně (Obr. 1). Jeho verše mají však i jazykový význam. Tehdy byly básně sázeny ručně. Tento typografický styl se nazývá kaligramy. Obr. 1 Autor Guillaume Apollinaire - ukázka vizuální básně

12 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Uměleckým směrem zabývajícím se malířským pojetím písma od začátku 20. století je tzv. lettrismus. Za základní jednotku jeho výtvarného projevu jsou považovány tvary jednotlivých liter seskupené do různorodých obrazců. Je to směr, který používá písmové tvary jako výtvarný prostředek. S příchodem technických vynálezů získává Ascii jako umění své místo - a to již od doby používání psacích strojů začátkem 20. století až po nástup informačních technologií. Uživatelé prvních psacích strojů zjistili, že mohou tohoto nového přístroje použít nejen k rychlejšímu psaní textu, ale i za účelem kreslení. Prvními známými tvůrci kreslených děl na psacích strojích byli stenografové (Obr. 2). Tvorba čehokoliv na psacím stroji vylučovala zříci se možnosti dodatečných úprav. Autor musel mít dokonalou představu o svém budoucím díle a celý proces tvorby musel být strojově přesný z důvodu absence klávesy Backspace. [17] Obr. 2 Typewriter art Informační věk S příchodem rané počítačové éry v době 8-bitové a 16-bitové grafiky a zobrazovacích zařízení byl místo rastrové grafiky používán prostý text. Ten se zobrazoval mnohem snadněji. Přenos textového obrázku je mnohem jednodušší. Ascii Art se používal a používá stále ve zdrojových kódech např. pro zobrazení loga firmy nebo produktu (Obr. 3). Obr. 3 Grafika v programu M602 (kolem r. 1990) V době konzolových operačních systémů se stala grafika jako text hojně používanou např. pro vyobrazení tabulek nebo diagramů. Využití u negrafických počítačových terminálů je běžnou záležitostí.

13 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Znaková sada ASCII Ascii Art byl pojmenován podle používané zkratky ASCII, standardního kódu pro výměnu informací. Americká asociace standardů (ASA, později ANSI) nejprve publikovala standard, který byl definován v roce 1967 a aktualizován v roce Jedná se o 7-bitový kód, který má maximálně 128 znaků pro číselné vyjádření symbolu. Pro tisk, neboli zobrazení, je možné použít pouze znaky v rozmezí od 32 po 126 (začínající znakem 32 = mezera) (Tab. 1). Tab. 1 Vybraná část ASCII tabulky tištěných znaků Další rozšíření bylo vytvořeno americkým standardizačním institutem (ANSI) doplněním o nové symboly pro 256 znaků s 8-bitovým kódem (Obr. 4). Rozšířená znaková sada má několik variant podle místa svého používání, např.: Windows-1250, ISO aj. Grafický prostředek je označován jako Ansi Art. Tato forma umění vznikla jako grafika

14 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, používaná v konzolových operačních systémech MS-DOS, UNIX a systémech BBS (Bulletin Board System, který umožňuje uživatelům vzdáleně se připojit a přihlásit do systému pomocí terminálu). Ansii Art se stal poměrně populárním v počátcích internetu. 1.2 Využití Obr. 4 Rozšířená znaková sada Ascii Art najdeme všude tam, kde je nějaké zobrazovací zařízení umožňující výpis textu Emotikony a dekorace Na konci 21. století se používají kombinace několika znaků pro vyjádření emocí (slangově smajlík). Dá se to považovat za nejjednodušší vyjádření Ascii Artu. Pro složitější obrázky je využito více řádků, kterými uživatelé zakončují textové zprávy ( y, komunikační klienti, internetové diskuse) nebo vytvářejí jedinečné typografie. Ascii grafika může mít dále dekorativní a ohraňující charakter například u textových dokumentací Generované obrázky a animace Další oblastí, ve které se dá toto umění aplikovat, je převod rastrového obrázku na formu hustého textu obdélníkové podoby. Jeho generováním se zabývá praktická část této diplomové práce. Náročnější formy Ascii Artu je možno najít v efektní animaci nebo-li v pohyblivé grafice. V textovém režimu může být nejen jednoduché video, ale také např. zobrazení webové kamery. Příkladem extrémnější ukázky, co všechno lze, jsou počítačové hry v textové podobě. Nejznámějším pokusem je hra Quake. Nutno dodat, že posloupnost textu nemá informační hodnotu ve znacích, které v podstatě slouží jako textura. Font by měl být neproporcionální. 1.3 Tvorba Nejčastěji se dá Ascii Art vytvořit v klasických textových editorech nebo využitím specifického programu pro převod. Existuje pár takových utilit a programů. Není jich však mnoho a jsou většinou za úhradu. Konkrétní programy, které si lze vyzkoušet jsou: ASCII Art Maker, ASCII Art Studio (pro vektorovou kresbu) a ASCII Art Generátor. Převody je možno aplikovat také na webech, např. na adrese

15 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, PŘEDZPRACOVÁNÍ OBRAZU A TEXTU Aby bylo vůbec možné nějaký obraz převést automaticky do textové podoby, musí se čtenář seznámit s nejdůležitějšími oblastmi počítačové grafiky. Obrazová i textová data musí mít stejnou formu. 2.1 Obraz Zpracování a úprava obrazů jsou nezbytné pro další pochopení problematiky. Úpravy obrazů mají za úkol zvýraznit nejrůznější informace, které může bitmapa poskytnout. Obraz uložený v počítači je chápán jako matice typu šířka x výška nezáporných celých čísel. Nejnižší hodnota 0 odpovídá nejvyšší intenzitě barvy, tedy černé, a nejvyšší hodnota odpovídá barvě bílé. Základní jednotkou dvojrozměrného obrazu je pixel. Grafická data se dělí na dva druhy, a to vektorová a bitmapová (rastrová). Vektorová data souvisí s tradičním slovem ve smyslu matematického vektoru vyjádřeného orientovanou úsečkou, která má počáteční a koncový bod. Počítačová vektorová grafika je soubor obsahující informace o objektech složených z křivek nebo z jednoduchých těles. V rámci Ascii Artu má ale smysl zabývat se jen bitmapovými daty. Tato data jsou uložena ve 2D matici, jejíž každý prvek znamená jeden bod obrazu. [6] Prahování V době, kdy počítačová grafika a výkon byly značně limitovány, jednoduché obrazce obsahovaly pouze binární posloupnost, při které barvy nabývaly dvouhodnotové stupně šedi - tedy bílé nebo černé. Monochromatická reprezentace obrazu je totiž velmi praktická z hlediska matematických operací. I přes obrovské technické pokroky se tento systém stal používaným hlavně pro svou rychlost. Prahování se stalo dílčím postupem pro další mnohem rozsáhlejší zpracování. Tato metoda je založena na porovnání obrazových pixelů s hodnotou prahu. Prahování je transformace vstupního obrazu f na výstupní (segmentovaný) binární obraz podle vztahu: [2] 1 pro f(i, j) T, g(i, j) = 0 pro f(i, j) < TT, kde T je předem určená konstanta nazývaná práh, g(i, j) je rovno 1 pro obrazové elementy náležející po segmentaci objektům a je rovno 0 pro pixely náležející k pozadí. Prahování

16 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, testujte postupně všechny obrazové elementy (i, j) obrazu f. Správná volba prahu je pro úspěšný výsledek prahování zásadní. Hodnotu prahu lze určovat interaktivně. [2] Z hlediska generování Ascii Artu je důležité oddělit objekt od pozadí Jas a kontrast Úprava jasu se řídí tímto pravidlem: Čím vyšší je hodnota pixelu, tím světlejší je barva. Budeme-li tedy jeho hodnotu zvyšovat, obraz zesvětlá, a když snižovat, ztmavne. Jas se upravuje na principu součtu s libovolným zadaným číslem. U úpravy kontrastu je postup podobný s tím, že jsou větší rozdíly mezi jednotlivými pixely a ty nejjednodušeji zvýšíme násobením. Změny kontrastu jsou většinou doprovázeny úpravami jasu. [6] Barevnost Rozlišujeme dvě základní skupiny barevných systémů: aditivní a subtraktivní. Aditivní míchání barev funguje na principu, kdy se jednotlivé složky barev sčítají. Snadno si to můžeme představit jako míchání barevných světel reflektorů. Jedná se o rozklad bílého světla na barevné složky. Při subtraktivním míchání barev se jednotlivé složky odčítají. Pro představu jde o nanášení pigmentu (např. temperových barev, inkoustových tiskáren, ). Přítomnost všech barev v plné intenzitě dá barvu černou. U obou těchto systémů se většinou jedná o tři barevné složky (Obr. 5). [6] Obr. 5 Míchání barev systému aditivního (vlevo) a subtraktivního (vpravo) Nejrozšířenější barevné modely jsou RGB (aditivní), CMY (subtraktivní) a HSV. V praktické části pracují všechny algoritmy pouze se složkami RGB. Tento model má svá specifika, která budou popsána podrobněji.

17 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Model RGB Barevný model kóduje barvu každého bodu obrazu pomocí tří čísel reprezentujících intenzitu složky červeného (Red), zeleného (Green) a modrého (Blue) světla, jedná se o tzv. kanály. Intenzita každého z těchto kanálů se udává binárně, hexadecimálně nebo dekadicky podle barevné hloubky (Tab. 2). Nejčastěji se používá 8 bitů na každý jednotlivý RGB kanál (pro jeden pixel tedy potřebuje 8*3=24 bitů), což umožňuje regulovat intenzitu každé barvy v intervalu od 0 do 255. Označuje se také jako 24-bitová barva True Color. Rozšířením RGBA na 32 bitů vzniká k dispozici další kanál (Alpha) pro průhlednou hodnotu. Tab. 2 Základní barvy a jejich kódy v dekadické a hexadecimální soustavě Název barvy Kanál B Kanál G Kanál B Dec Hex Dec Hex Dec Hex Černá Červená 255 FF Zelená FF 0 00 Modrá FF Žlutá 255 FF 255 FF 0 00 Purpurová 255 FF FF Azurová FF 255 FF Bílá 255 FF 255 FF 255 FF Středně šedá Barva v prostředí počítače se nejčastěji zapisuje v hexadecimálním tvaru se symbolem # na začátku RGB kódu, např. #FFFF00 (žlutá) Stupně šedi Odstín šedých, tedy přechod intenzity světla černé do bílé, je dán vždy zastoupením všech tří složek se stejnou hodnotou. Pokud chceme provést převod z nějaké barvy tvaru RGB na tvar YYY, bylo by logicky nejjednoznačnější vypočítat aritmetický průměr ze složek: YY = (RR + GG + BB) / 3, avšak lidské oko je nejvíce citlivé na zelenou barvu a nejméně na modrou, a proto jsou barevné složky zvýhodněny/potlačeny poměrovým zastoupením. Standardně se používá vzorec [3]: YY = 0,299 RR + 0,587 GG + 0,114 BB,

18 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, kde Y je jasová složka, má rozsah od 0 do 255 (stejně jako model RGB) a je označována jako stupeň šedi (grayscale). Počítá se podle tohoto vzorce pro každý pixel zvlášť Negativ Inverzi neboli negativ barevných složek RGB obrazu nahradíme pixelem opačné barvy. Matematicky vyjádřeno 255 Red (červená), 255 Green (zelená) a 255 Blue (modrá), kde 255 je maximální intenzita. 2.2 Text Ascii grafika většinou používá neproporcionální styl písma (monospace). Charakteristické vlastnosti takového písma jsou: Šířka znaku je u všech písmen stejná. Zahrnuje v sobě i prázdný prostor před znakem a za znakem. Do stejného prostoru fontu se vejde např. velké písmeno M o stejné šířce jako písmeno I. Zástupcem monospace písma jsou tyto fonty: Courier, Courier New, Consolas, Lucina Konsole, Monaco apod. Pro názornost je v následujícím textu popsán Courier New. [10] Courier New Historie tohoto písma sahá do roku 1950, kdy bylo navrženo pro firmu IBM a po dobu 30- ti let bylo užíváno ke psaní na psacích strojích. Každý znak má fixní rozteč písma, a proto není třeba kerningu (česky vyrovnávání, upravující mezery mezi dvojicemi písmen). Postupem času získal font několik variant: Courier New, Courier New Bold (tučný styl), Courier New Italic (kurzíva styl), Courier New Bold Italic, Courier New CE (pro české znaky) a další. Obsahuje více než symbolů. [10] Obr. 6 Ukázka sazby textu Courier New CE

19 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Objekt wxfont V aplikaci generující Ascii Art je využívána pro práci s textem třída wxfont (z knihovny wxwidgets viz kapitola 4), která umí pracovat právě i s Courierem New. Jednotlivé znaky písmen se nejprve převedou pomocí kontextu zařízení na bitmapu. Takto přichystaný rastr je operací prahováním transformován na matici binární posloupnosti. Konstruktor objektu wxfont s jeho argumenty (pojem bude objasněn v kapitole 4.1.1) je definován takto: [11] 1 wxfont(int pointsize, wxfontfamily family, int style, wxfontweight weight, const bool underline = false, const wxstring& facename = "", wxfontencoding encoding = wxfontencoding_default) Jednotlivé parametry konstruktoru mají následující význam: pointsize velikost písma v bodech. family rodina znakové sady. style zde je možné zadat jeden z následujících stylů definovaných ve wxwidgets: o o o wxfontstyle_normal (normální), wxfontstyle_slant (sklon), wxfontstyle_italic (kurzíva). weight šířka znaku. Je možné zadat jednu z těchto možností: o o o wxfontweight_normal (normální), wxfontweight_light (úzké písmo), wxfontweight_bold (tučné písmo). underline podtržení písma. facename název zadávaného fontu. encoding druh kódování písma. Konkrétní volání konstruktoru v aplikaci vypadá takto: 2 wxfont font(16, wxdefault, wxnormal, wxnormal, FALSE, wxt("courier New"));

20 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, METODY ROZPOZNÁVÁNÍ Před rozpoznáváním musí být obraz nejprve separován na menší části (vzorky), které jsou podrobeny rozpoznávacím algoritmům. Detekování jednotlivých znaků se děje pro každý vzorek zvlášť nezávisle a není tedy ovlivněno předchozím výstupem. Mezi hlavní nároky kladené na tvorbu patří zachování poměru mezi časem potřebným pro generování a kvalitou dosažených výsledků. Efektivita je závislá na velikosti obrazu, potažmo na jeho rozlišení. Dále závisí na zachování stejné kvality podle časové náročnosti algoritmu, který je využíván. 3.1 Metoda porovnání poměrem Každý bod v oblasti je srovnán s množinou znaků v šabloně, pokud se pixely shodují, zvyšuje se hodnota čítače. Každý znak má svou míru podobnosti s porovnávaným vzorkem. Algoritmus v podstatě hledá maximální shodu. Tento postup je popsán v praktické části této práce, kde tuto metodu dále rozšiřuje navržený rozpoznávací algoritmus, nazvaný procentuální. Zpracování je časově náročnější, protože se prochází matematickými operacemi bod po bodu a navíc v některých méně kontrastních obrazcích není natolik přesný. [13] 3.2 Metoda gradientní Algoritmus používá šedý gradient definovaný tím, že všechny znaky jsou seřazeny podle závislosti svého jasu. To znamená, že ve vzorku se sečte obsazenost černých bodů a na základě toho se porovná s příslušným znakem o stejné obsazenosti černých pixelů. Postup může být podobný i pro počítání odstínů šedi. Princip metody spočívá v tom, že stanoví počet bodů v popředí. Algoritmus prochází vzorek a v případě, že se jedná o popředí znaku, inkrementuje čítač o jedna. Tato metoda je velmi rychlá z hlediska časové náročnosti algoritmu, ale nebere v úvahu tvar ani polohu znaku. [4] 3.3 Metoda porovnávání podle polohy Algoritmus využívá rozdělení celé oblasti znaků do zón. Každá ze zón má jinou váhu podle číselného ohodnocení. Každá zóna tak obsahuje vlastní smyčku. [13]

21 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Knihovna AA-lib Kolem roku 2000 vznikla knihovna AA-lib, která poskytuje grafické funkce. Kreslit můžeme tak jako u jiných grafických knihoven s tím rozdílem, že výsledek je speciálními algoritmy renderován na výstupní matici ASCII znaků. Zapotřebí je znalost klasického jazyka C, neboť se s knihovnou pracuje ve zdrojovém kódu a musí se kompilovat příkazem uvedeným od autora. Knihovna AA-lib pracuje na bázi tzv. grafických kontextů (virtuální malířské plátno). Umí zobrazovat grafiku přímo na terminál nebo ji uložit do textového souboru. AA-lib nepracuje s barvami, veškeré kreslení se odehrává v odstínech šedi. Na základě speciálních funkcí dokáže tvořit vektorové obrazce, např. kružnice (Obr. 7). [1] 3.5 Podobnost s technikami OCR Obr. 7 Kružnice vytvořená AA-lib knihovnou Rozpoznávání textu v obraze tzv. Optical Character Recognition technologiích je speciálním případem vektorizace (převod dat z rastrového formátu do formátu vektorového). Identifikuje různé tvary v obraze a porovnává je s předlohou. Velký rozdíl od ASCII grafiky je v tom, že program spolupracuje se slovníkem a umí se i učit. V současné době se OCR zaměřuje i na ručně psaný text, avšak s problémy - zejména u odstraňování pozadí, korekce sklonu psaní a velikosti písma. Algoritmus nezpracovává celou bitmapu, ale jen část, kde se shlukuje text. Postupy bývají založeny na metodách neuronových sítí, např. Hopfieldova síť. Ta se naučí předložené vzory a poté rozpozná vzory s dostatečnou hammingovou vzdáleností od originálu. Používá se k převodu skenovaných dokumentů na text, rozpoznávání ručně psaného textu na tabletu či mobilním telefonu. [15]

22 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, PROGRAMOVACÍ JAZYK C++ S WXWIDGETS KNIHOVNOU Realizace všech navržených algoritmů je aplikována v programovacím jazyce C++ s využitím wxwidgets. Tento tradiční jazyk byl zvolen pro jeho rychlost, dostupnost a objektové vlastnosti. V této kapitole jsou popsány jeho základní vlastnosti a to především ty, které přímo používám ve svém programu Ascii grafiky, neboť úplný popis jazyka C++ i s knihovnou by vydal na několik dalších prací. Vývojářům umožňuje wxwidgets vytvářet aplikace pro operační systémy Windows, Linux a Mac OS X na 32-bitové a 64-bitové architektury. Nemusí spolupracovat jen s C++, ale má vazby i na populární jazyky Python nebo Perl. Knihovna je volně šiřitelná (open-source) a používá na každé platformě nativní API. [11] [16] 4.1 Objektové vlastnosti jazyka C++ Objektově orientované programování (OOP) má své základní pojmy a vlastnosti, které jsou zde uvedeny jako přehled. Základem OOP je objekt, který se definuje jako samostatný, a dále nedělitelná entita, která zapouzdřuje data a obsahuje zároveň metody, které jsou určené pro práci s těmito daty. Představa objektu je prakticky libovolná věc z reálného světa, např.: auto, žárovka, hodiny aj., která má své atributy (vlastnosti) jako je datový typ, materiál, velikost apod. Každý objekt má své funkce (metody) pro okolí, které manipulují s atributy uvnitř objektu, např.: jeď, zapni, vypni a další. Každá metoda může mít své předávané parametry (proměnné). Celá podstata OOP tkví v tom, že se objekty vytvářejí a mají vztahy mezi sebou. Šablona objektů se nazývá třída (class). U vytvoření třídy se používá klíčové slovo instance třídy. Třída může mít několik instancí. [8] [9] [14] Důležité pojmy v OOP Principy OOP přináší následující vybrané pojmy: [8] [14] Zapouzdření (encapsulation) spojení dat a metod určených pro manipulaci s těmito daty. Struktura uvnitř třídy musí být skryta před okolím. Z vnějšku k datům přistupujeme pomocí tzv. rozhraní, čímž je zaručeno zabezpečení. Data a metody uvnitř třídy mívají přívlastek členská, aby se odlišily od ostatních vnějších. Dědičnost (inheritance) umožňuje vytvářet nové třídy z tříd existujících. Základní třída (předek, rodičovská nebo se také používá označení bázová) a od ní odvozená (potomek, dceřiná) tvoří hierarchii tříd. Existují tři typy dědičnosti veřejná (public), chráněná (protected) a soukromá (priváte). Nejběžnější formou je

23 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, veřejná, která odvozuje atributy a metody od základní třídy. Pokud je v bázové třídě nějaká zapouzdřená soukromá položka, tak není potomkovi přístupná. Chráněná je taková, která má svou platnost i v potomkovi, ale není přístupná zvenčí. Dědičnost může být i vícenásobná. Mnohotvárnost (polymorphism) jinak také polymorfismus (řecké slovo, v překladu znamenající mnoho tváří), umožňuje společné pojmenování názvů položek v hierarchii tříd. Pokud budeme mít více stejných metod se stejnými názvy, při volání se provede vždy i odpovídající instance příslušné třídy za běhu programu. Proto se před názvem metody uvádí klíčové slovo virtual, tedy metoda virtuální. Vlastnosti používaných pojmů: Konstruktor je to metoda, která se inicializuje v okamžiku tvorby instance. Jako každá jiná funkce může mít své implicitní hodnoty argumentů. Název konstruktoru odpovídá názvu třídy. Destruktor - speciální metoda (s prefixem se symbolem ~), která je volána pří zániku instance. Při dynamickém vytvoření instance třídy jsou spjaty operátory new (vytvoření) a delete (zrušení). Při práci s vytvořenou třídou můžeme použít takové metody, které jsou veřejného typu (public). [14] Knihovna STL Předností OOP je znovupoužitelnost již vytvořeného kódu. Předem napsaným vzorům šablon (template) se rovněž říká generické či parametrické typy. Nejběžnější a nejpopulárnější šablonou tříd je STL. Zkratka vychází z anglického označení Standard Template Library. Byla vytvořena počátkem 90. let 20. století v laboratořích firmy Hewlett Packard. Součástí STL jsou: [8] [14] Algoritmy šablony obyčejných funkcí, pracujících s daty. Kontejnery datového charakteru, schopny uchovávat v sobě data. Iterátory abstrakce přístupu do kontejnerů, díky nimž mohou algoritmy pracovat. Výčet STL kontejnerů, jež jsou zahrnuty (include) v deklaraci zdrojového kódu: dynamická pole <vector>, fronty <queue>, seznamy <list>, zásobníky <stack>, asociativní pole <map>, stromy <set> a další.

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů A software application for electronic archiving of text documents Bc. Michal Provazník Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace procesu rozpoznávání textu pomocí Vision Builder vedoucí práce: Ing.

Více

Kódování cyklické kódy Coding cyclic code. Jakub Kettner

Kódování cyklické kódy Coding cyclic code. Jakub Kettner Kódování cyklické kódy Coding cyclic code Jakub Kettner Bakalářská práce 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Usage of the Flex technology to produce Web applications and components Lukáš Malý Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce přináší pohled

Více

Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat

Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat Program equipment for backup and synchronization of data Bc. Martin Stuchlík Diplomová práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar

Učební pomůcka pro cvičení předmětu Multimédia Pavel Navrátil, Aleš Kunčar Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 OBSAH 1 MULTIMÉDIA... 4 1.1 HISTORIE MULTIMÉDIÍ... 4 1.2 VYUŽITÍ MULTIMÉDIÍ...

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Bakalářská práce Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování Vypracoval: Tomáš Ludvík Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÉ GRAFIKY A MULTIMÉDIÍ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Modelování dat charakterizujících virtuální server pomocí Kohonenových samoorganizujících se map Bc. Ivana Broklová

Více

Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů.

Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů. Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů. Using Google Apps for Pupil and Student Collaboration. Bc. Jan Strouhal Diplomová práce 2012 *** nascannované zadání str. 1 *** ***

Více

Počítače a programování 2

Počítače a programování 2 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Počítače a programování 2 Garant předmětu: Doc. Dr. Ing. Zbyněk Raida Autoři textu: Doc. Dr. Ing. Zbyněk Raida Ing. Pavel

Více

WWW PREZENTACE OBCE LHENICE

WWW PREZENTACE OBCE LHENICE Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky WWW PREZENTACE OBCE LHENICE PHOTOSHOP 7.0 Diplomová práce Autor: Jaroslav Grill České Budějovice 2003 1 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VZDĚLÁVACÍ ÚLOHY PRO VÝUKU PROGRAMOVÁNÍ NA SŠ POMOCÍ SYSTÉMU LEGO MINDSTORMS NXT A ROBOTC DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc.

Více

PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY

PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY KI/PMP Jiří Fišer Ústí nad Labem 2013 1 Obor: Aplikovaná informatika Klíčová slova: programování, Android,

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vývoj aplikací pro Windows Phone 8 a portace na Windows 8

MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vývoj aplikací pro Windows Phone 8 a portace na Windows 8 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Vývoj aplikací pro Windows Phone 8 a portace na Windows 8 Brno, 2014 Bc. Václav Holuša Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským

Více

Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát

Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní - Ústav přístrojové a řídicí techniky Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát DIPLOMOVÁ PRÁCE prosinec 2006 Kamil Mrázek Prohlášení Prohlašuji,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS POČÍTAČOVÁ

Více

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Návrh aplikace pro mobilní OS Android ve vztahu k veřejné správě Jan Zamazal Bakalářská práce 2013 1 PROSTOR PRO ZADÁVACÍ LIST 2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor

Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informacních služeb v Praze Petr Moravec Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních

Více