OSCILOSKOP. 2 kanálový HDS1022M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSCILOSKOP. 2 kanálový HDS1022M"

Transkript

1 OSCILOSKOP 2 kanálový HDS1022M R202

2 HC-HDS1022M Ruční digitální osciloskop a multimetr 1. Kontrola při vybalení Po otevření pouzdra osciloskopu zkontrolujte, zdali balení obsahuje tyto části: č. popis standardní volitelné 1 osciloskop 2 dobíječka baterií 3 2ks osciloskopické sondy (šedé) 4 1 pár měřících šňůr 5 rozšiřující modul pro měření proudů 6 rozšiřující modul pro měření malých kapacit 7 ladítko pro osciloskopickou sondu 8 sériový komunikační kabel 9 návod k použití 10 CD-ROM se softwarem pro komunikaci s PC 11 kufřík 12 příruční brašna 1

3 2. Bezpečnostní informace Abyste přístroj správně používali a byla zajištěna bezpečnost, prostudujte před použitím důkladně celý návod. 2.1 Bezpečnostní symboly a pojmy Specifické výstrahy a upozornění, které se budou objevovat v návodu! Výstraha: zahrnuje podmínky a činnosti, které vedou k ohrožení uživatele.! Upozornění: zahrnuje podmínky a činnosti, které mohou vést k poškození přístroje nebo dalšího příslušenství Pojmy použité na přístroji Následující pojmy se mohou zobrazit na přístroji: Danger (Nebezpečí): indikuje bezprostřední nebezpečí úrazu. Warning (Výstraha): indikuje nebezpečí úrazu v případě nepozornosti. Notice (Poznámka): indikuje nebezpečí poškození přístroje nebo dalšího příslušenství Symboly použité na přístroji Následující symboly se mohou zobrazit na přístroji: vysoké odvolání ochranné měřící uzemnění napětí na návod uzemnění uzemnění krytu 2.2 Všeobecné bezpečnostní informace Následující bezpečnostní informace pečlivě prostudujte, abyste se vyhnuli úrazu, poškození přístroje nebo připojených zařízení. Aby se předešlo možným rizikům, používejte přístroj pouze ve specifikovaných aplikacích.! Výstraha Abyste předešli požáru nebo úrazu el. proudem, používejte pouze vhodný napájecí adaptér předepsaný výrobcem a schválený pro použití v České republice.! Výstraha Abyste předešli požáru nebo úrazu el. proudem při připojení vstupu přístroje k napětí vyššímu než 42V (30V ef.) nebo k obvodům s větším příkonem než 4800VA: Používejte pouze izolované sondy a měřící šňůry a napájecí adaptér dodaný s přístrojem nebo zdroj uznaný výrobcem jako vhodný. 2

4 Před použitím zkontrolujte, zdali nejsou sondy nebo měřící šňůry mechanicky poškozené, v případě, že ano, vyměňte je za nové. Sondy a měřící šňůry, které nejsou momentálně používány, odpojte od přístroje. Napájecí zdroj připojujte vždy napřed do síťové zásuvky a teprve poté k přístroji. Při měření v prostředí všech kategorií nikdy nepřivádějte na vstup napětí vyšší než 400V proti zemnícímu vedení. Nepřivádějte na vstup napětí vyšší než rozsah přístroje. Zvláštní opatrnosti dbejte při použití sondy 1:1, protože napětí na hrotu sondy je přiváděno přímo do přístroje. Nepoužívejte banánky nebo BNC konektory s neizolovaným kovovým povrchem. Nevkládejte do konektorů kovové předměty. Vždy používejte pouze specifikované měřící metody. Napěťové rozsahy zmíněné ve výstraze jsou stanoveny jako limity "pracovního napětí". Představují Vac rms (50-60Hz) pro střídavé sinusové aplikace a Vdc pro stejnosměrné aplikace. Přepěťová kategorie III se vztahuje k rozvodové úrovni a pevné instalaci uvnitř budov. Přepěťová kategorie II se vztahuje k lokální úrovni a stolním zařízením a přístrojům. Provádět údržbu mohou pouze kvalifikované osoby. Věnujte pozornost jmenovitým hodnotám všech svorek: Abyste předešli požáru nebo úrazu el. proudem věnujte zvýšenou pozornost všem jmenovitým hodnotám a značkám specifikovaným pro tento přístroj. Před připojením přístroje pečlivě prostudujte návod a informace o jmenovitých hodnotách. Provoz přístroje s otevřeným krytem je nepřípustný: Pokud je sejmutý kryt nebo panel přístroje, neprovádějte žádná měření ani sledování. Není přípustné dotýkat se neizolovaných vodičů: Pokud je přístroj zapnutý, nedotýkejte se žádných neizolovaných částí přístroje. Není přípustný provoz v případě podezření na poruchu: Pokud si nejste jisti, že přístroj není poškozený, konzultujte problém s kvalifikovaným personálem servisu. Zajistěte řádnou ventilaci: prostudujte v návodu detailní instalační pokyny, abyste přístroji zajistili dobré ventilační podmínky. Není přípustný provoz ve vlhkém prostředí. Není přípustný provoz ve výbušném prostředí. Udržujte povrch přístroje suchý a čistý. 3. Všeobecná kontrola 3.1 Proveďte všeobecnou kontrolu Před uvedením přístroje do provozu doporučujeme provést jeho všeobecnou kontrolu Zkontrolujte, zdali nedošlo k poškození při dopravě Pokud je přepravní krabice nebo pěnové vycpávky vážně poškozená, uložte je na vhodném místě, dokud celý přístroj a příslušenství neprojdou důkladnou kontrolou na elektrické a mechanické poškození. 3

5 3.1.2 Zkontrolujte příslušenství Seznam příslušenství je uveden v tabulce výše u obrázku s částmi přístroje. Zkontrolujte, zdali některé součásti příslušenství nechybí. V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce Zkontrolujte kompletní přístroj Pokud je přístroj zjevně poškozen nebo selže při měření nebo testu, obraťte se na prodejce. 4. Propojení 4.1 Vstupní propojení 1. Napájecí adaptér slouží k napájení přístroje ze sítě a k dobíjení baterií. 2. Měřící šňůry 3. Vstupní svorky multimetru (3 kulaté zdířky na banánky a ploché zdířky). Banánkové zdířky slouží jako vstupy pro napětí, proud a odpor, ploché zdířky pro vstup kapacity. 4. Osciloskopické sondy 5. Vstupy osciloskopu: horní konektor slouží pro kanál 1 (CH1), spodní pro kanál 2 (CH2). 4

6 4.2 Popis předního panelu a tlačítek 1. Napájecí konektor 2. Sériový port 3. Konektor USB 4. Vypínač podsvícení 5. Hlavní vypínač 6. Tlačítko multimetru pro měření proudu 7. Tlačítko multimetru pro měření napětí 8. Tlačítko multimetru pro měření odporu, diod, vodivosti a kapacity 9. OSC LEFT: Tlačítko osciloskopu pro nastavení doleva 10. OSC RIGHT: Tlačítko osciloskopu pro nastavení doprava 11. OSC OPTION: LEFT: Tlačítko osciloskopu pro nastavení Kombinovaným stiskáváním tlačítek OSC LEFT, OSC RIGHT, OSC UP a OSC DOWN lze po stisknutí OSC OPTION nastavovat tyto parametry: napěťová stupnice kanálu 1 (CH1 VOL); napěťová stupnice kanálu 2 (CH2 VOL); časová základna (TIME BASE); pozice nuly kanálu 1 (CH1 ZERO); pozice nuly kanálu 2 (CH2 ZERO); horizontální pozice spouštění (TIME) a úroveň spouštění (TRIG). Při používání matematických funkcí průběhu lze pomocí těchto tlačítek nastavovat a vypočítat činitel zvětšení zobrazení průběhu (CHM VOL) a vertikální pozici zobrazení (CHM ZERO). V režimu kurzoru lze pomocí těchto tlačítek nastavovat pozici kurzoru 1 (V1 nebo T1) a kurzoru 2 (V2 nebo T2). 12. OSC DOWN: Tlačítko osciloskopu pro nastavení dolů 13. OSC UP: Tlačítko osciloskopu pro nastavení nahoru 14. OSC/DMM: Přepínání mezi režimem osciloskopu nebo multimetru 15. AUTO SET: 5

7 V režimu multimetru při měření proudu nebo napětí lze přepínat mezi stejnosměrným a střídavým měřením; Při měření odporu lze přepínat mezi měřením odporu, diody, vodivosti nebo kapacity. V režimu osciloskopu se používá pro automatické nastavení. 16. RUN/STOP: Tlačítko pro start nebo stop operace 17. MENU DOWN: Volba nejspodnější možnosti v menu 18. MENU: Zobraz/schovej menu 19. MENU UP: Volba nejhořejší možnosti v menu 20. F1~F5: Zapnutí nebo nastavení pro každé menu 5. Osciloskop 5.1 Úvod Tato kapitola krok za krokem popisuje funkce osciloskopu. Nezahrnuje všechny schopnosti, ale popisuje základní příklady, jak používat menu a provádět základní operace. 5.2 Zapnutí osciloskopu Připojte osciloskop k síťovému napětí pomocí napájecího adaptéru (osciloskop může lze napájet také zabudovanými Li-ion bateriemi). Pomocí hlavního vypínače zapněte osciloskop. Po zapnutí provede přístroj automatickou kontrolu. Po dokončení se zobrazí uvítací obrazovka s nápisem "stiskni libovolné tlačítko pro pokračování...". Po stisknutí libovolného tlačítka vstoupíte do měřícího režimu. Osciloskop je nastaven na poslední použitou konfiguraci. 5.3 Displej osciloskopu 6

8 1. Indikace stavu baterie, symboly,, a. 2. Automatické měřící okno (f = frekvence, T = perioda, V = průměrná hodnota, Vp = hodnota špička-špička a Vk = efektivní hodnota) 3. Automatické měřící okno 2 4. Ukazatel indikuje horizontální pozici spouštění. 5. Hodnota časového rozdílu mezi pozicí spouštění a středem obrazovky. Pokud je pozice spouštění uprostřed, hodnota je nulová. 6. Stav spouštění: Auto: Osciloskop pracuje v automatickém režimu a zobrazuje průběh v nespouštěném stavu. Trig'd: Osciloskop detekoval spuštění a shromažďuje informace generované po spuštění. Ready: Všechna data před spuštěním byla zachycena, osciloskop je připraven přijmout spouštěcí signál. Scan: Osciloskop kontinuálně shromažďuje a zobrazuje údaje o průběhu v režimu prohlížení. Stop: Osciloskop přestal shromažďovat údaje o průběhu. 7. Zelená šipka indikuje napěťovou úroveň spouštění. 8. Skrývané menu: pomocí tlačítka MENU lze zobrazovat a skrývat toto menu. 9. Volby nastavení menu: různé volby nastavení pro různá menu. 10. Hodnota úrovně spouštěcího napětí 11. Zdroj spouštěcího signálu 12. Hodnota primární časové základny 13. Vazba kanálu 2 (CH2); znak "-" značí stejnosměrnou vazbu, znak "~" střídavou. 14. Vertikální napěťové rozlišení pro CH2 15. Vazba kanálu 1 (CH1); znak "-" značí stejnosměrnou vazbu, znak "~" střídavou. 16. Vertikální napěťové rozlišení pro CH1 17. Modrá šipka indikuje zemnící datový bod průběhu v CH2, což je nulová pozice CH2. Pokud není šipka zobrazena, znamená to, že kanál nebyl otevřen. 18. Provozní pokyny pro OSC OPTION: různé pokyny pro různá nastavení OSC OPTION. 19. Červená šipka indikuje zemnící datový bod průběhu v CH2, což je nulová pozice CH2. Pokud není šipka zobrazena, znamená to, že kanál nebyl otevřen. 20. Oblast zobrazení průběhu. Červený průběh zobrazuje CH1 a modrý CH Pohyb v menu Následující příklad slouží k ukázce, jak pomocí menu zvolit funkci, která je zobrazena na dalším obrázku. 1. Stiskněte tlačítko MENU, na pravé straně se zobrazí funkční menu a ve spodní části aktuální nastavení. Dalším stisknutím tlačítka MENU skryjte funkční menu. 2. Pomocí tlačítek MENU UP a MENU DOWN se zvolí další funkční menu. 3. Pomocí tlačítek F1 až F5 se mění jednotlivé parametry. 7

9 5.5 Manuální nastavení vertikálního systému, horizontálního systému a pozice spouštění Kombinovaným stiskáváním tlačítek OSC LEFT, OSC RIGHT, OSC UP a OSC DOWN lze po stisknutí OSC OPTION nastavovat tyto parametry: napěťová stupnice kanálu 1 (CH1 VOL); napěťová stupnice kanálu 2 (CH2 VOL); časová základna (TIME BASE); pozice nuly kanálu 1 (CH1 ZERO); pozice nuly kanálu 2 (CH2 ZERO); horizontální pozice spouštění (TIME) a úroveň spouštění (TRIG). Následující příklad ukazuje, jak nastavit požadované parametry pomocí tlačítka OSC OPTION. 1. Stiskněte tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time Base UP/DOWN - CH1 Vol 2. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte vertikální rozlišení kanálu 1 a pomocí OSC LEFT a OSC RIGHT nastavte časovou základnu. 3. Stiskněte znovu tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time Base UP/DOWN - CH2 Vol 4. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte vertikální rozlišení kanálu 2 a pomocí OSC LEFT a OSC RIGHT nastavte časovou základnu. 5. Stiskněte znovu tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - CH1 Zero 8

10 6. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte nulovou pozici kanálu 1 a pomocí OSC LEFT a OSC RIGHT nastavte horizontální pozici. 7. Stiskněte znovu tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - CH2 Zero 8. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte nulovou pozici kanálu 2 a pomocí OSC LEFT a OSC RIGHT nastavte horizontální pozici. 9. Stiskněte znovu tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - Trig 10. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte spouštěcí úroveň a pomocí OSC LEFT a OSC RIGHT nastavte jeho horizontální pozici. 11. Dalším stisknutím tlačítka OSC OPTION se vrátíte zpět ke kroku 1. 9

11 Vysvětlení termínů Vertikální rozlišení: Vyjadřuje napětí průběhu reprezentované jedním dílkem stupnice na vertikální ose displeje, nastavitelné pomocí zesílení nebo dělení napětí na vstupu, čímž se amplituda zreguluje na požadovaný rozsah. Nulová pozice: Vztahuje se k zemnícímu datovému bodu, jehož nastavením můžete regulovat pozici průběhu na displeji. Časová základna: Značí hodnotu času vyjádřenou jedním dílkem stupnice na horizontální ose displeje. Horizontální pozice spouštění: Vyjadřuje časovou odchylku mezi skutečným bodem spuštění a středovou osou displeje. V případě spouštění uprostřed displeje bude "0". Spouštěcí úroveň: Vyjadřuje napěťovou odchylku mezi skutečnou spouštěcí úrovní a nulovou pozicí zdrojového kanálu spouštěcího signálu. 5.6 Reset osciloskopu Pokud chcete osciloskop resetovat do nastavení od výrobce, proveďte následující: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte nastavení funkce, ve spodní části se zobrazí tři volby. 3. Pomocí tlačítka F1 zvolte nastavení od výrobce. Osciloskop se resetuje do nastavení od výrobce. 5.7 Vstupní propojení Prohlédněte si spodní a pravou stranu osciloskopu. Osciloskop má sedm signálových vstupů: dva BNC konektory (CH1 a CH2) pro osciloskopická měření, tři banánkové zdířky pro měření R, V a A pomocí multimetru a dvě ploché zdířky pro měření kapacit pomocí multimetru. Izolované vstupy umožňují nezávislé plovoucí měření multimetru a osciloskopu. 5.8 Zobrazení neznámého signálu pomocí automatického nastavení Pomocí funkce automatického nastavení lze na displeji automaticky zobrazovat a měřit neznámé signály. Tato funkce optimalizuje pozici, rozsah, časovou základnu a spouštění a zajišťuje stabilní zobrazení prakticky jakéhokoliv průběhu. Je velmi vhodná pro rychlou kontrolu několika signálů. 10

12 Funkci automatického nastavení zapněte takto: 1. Připojte měřící sondy k měřenému signálu. 2. Stiskněte tlačítko AUTO SET a osciloskop se přepne do režimu automatického měření. Měřený signál se zobrazuje na displeji. 5.9 Automatický návrat horizontální pozice spouštění a spouštěcí úrovně na nulovou hodnotu Pokud nastavíte horizontální pozici spouštění a spouštěcí úroveň na maximum a dojde k jejich přílišnému vzdálení od středu displeje, lze je automaticky vrátit do nulové polohy takto: 1. Stiskněte současně OSC LEFT a OSC RIGHT a horizontální pozice spouštění se automaticky nastaví na nulu. 2. Stiskněte současně OSC UP a OSC DOWN a spouštěcí úroveň se automaticky nastaví na nulu Automatické měření Osciloskop nabízí 5 rozsahů automatického měření. Je možno zobrazovat dvě numerické hodnoty: "měření 1" a "měření 2". Tato měření lze volit nezávisle a můžou probíhat na průběhu CH1 nebo CH2. Pokud chcete měřit frekvenci na CH1, postupujte takto: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu "měření 1". Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Stiskněte tlačítko F1 a zvolte Freq CH1 v položce efektivní hodnoty. Okno "měření 1" se zbarví červeně a zobrazuje frekvenci signálu na vstupu kanálu 1. Pokud chcete měřit napětí špička-špička na CH2, postupujte takto: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu "měření 2". Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Stiskněte tlačítko F4 a zvolte PK-PK CH2 v položce PK-PK. Okno "měření 2" se zbarví modře a zobrazuje hodnotu napětí špička-špička signálu na vstupu kanálu Zadržení údajů na displeji Všechny údaje na displeji (průběh i měření) lze zadržet na displeji. 1. Stiskněte tlačítko RUN/STOP a údaje na displeji zůstanou zadrženy. V pravém horním rohu se zobrazí nápis STOP. 2. Stiskněte tlačítko RUN/STOP a vrátíte se zpět do režimu měření. 11

13 5.12 Použití průměrné hodnoty k vyhlazení zobrazeného průběhu 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu ACQU mode. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Stiskněte tlačítko F3 a zvolte "Average Factors", potom stiskněte tlačítko F4, dostanete se na položku "Averaging 32". Tím se zprůměrují výsledky 32 měření a na displeji se zobrazí závěrečný výsledek (viz obrázek) Použití setrvačnosti při zobrazování průběhu Při sledování dynamických signálů lze použít funkci setrvačnosti 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu DISP SET. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Stiskněte tlačítko F2 a zvolte setrvačnost 1s, 2s, 5s, nekonečno nebo vypnout. Pokud zvolíte nekonečnou setrvačnost, sledovaný dynamický signál se zobrazuje stále. Pokud zvolíte vypnout, je funkce setrvačnosti zakázána. 12

14 5.14 Použití detekce špiček k detekci rušivých impulsů Tuto funkci lze použít k zobrazení jevů (poruch nebo jiných asynchronních průběhů) o šířce 50ns nebo širší. 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu ACQU MODE. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Stiskněte tlačítko F3 a přeskočte na detekci poruch. Můžete začít test na poruchy. Vysvětlení termínů Režim shromažďování: Osciloskop převádí analogové údaje do digitální formy poté co byly shromážděny v těchto třech různých režimech: vzorkování, detekce maximální hodnoty a průměrování hodnot. Vzorkování: Osciloskop nabírá vzorky signálu v pravidelných časových intervalech pro následující rekonstrukci průběhu tak, aby byl ve většině případů signál zobrazen správně. Velké změny mezi dvěma intervaly nebudou nabrány, což má za důsledek splynutí a pravděpodobnou ztrátu úzkých pulsů v signálu. Detekce maximální hodnoty: Osciloskop nabírá v každém vzorkovacím intervalu vzorky maxima a minima signálu a zobrazuje průběh na základě nabraných údajů. Tímto se zobrazí i jinak nenabrané úzké impulsy, ale i šumy. Průměrování hodnot: Osciloskop shromáždí několik průběhů, spočítá průměrné hodnoty a zobrazí průměrný průběh. Tím se omezí zobrazení náhodných šumů. Čas trvání: Při zobrazení nového průběhu nezmizí předchozí průběh z displeje okamžitě, ale bude zobrazován po dobu, která se nazývá čas trvání. Jeho nastavením lze průběh zobrazovat souvisleji a lze dosáhnout podobné kvality zobrazení jako u analogového osciloskopu. Režim rolovaného snímání: Osciloskop aktualizuje vzorkovací body průběhu podle rolování displeje zleva doprava. Tento režim lze použít pouze při časové základně vyšší než 50ms Volba střídavého propojení Po resetu jsou vstupy osciloskopu propojeny stejnosměrně, takže se zobrazuje střídavá i stejnosměrná složka signálu. Pokud chcete sledovat malé zvlnění stejnosměrného napětí, použijte střídavé propojení. Střídavé propojení zvolte takto: 13

15 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu nastavení CH1. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Stisknutím tlačítka F1 přepněte na AC. Vlevo dole se zobrazuje ikona AC (střídavé propojení) Převrácení polarity zobrazovaného průběhu 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu nastavení CH1. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Stisknutím tlačítka F4 přepněte na převrácení (inverzi). Na displeji se zobrazuje průběh s převrácenou polaritou Použití matematických funkcí průběhu Pokud sčítáte (CH1+CH2), odečítáte (CH1-CH2), násobíte (CH1xCH2) nebo dělíte (CH1/CH2) vstupní průběhy kanálů 1 a 2, zobrazí se na displeji Výsledný vypočtený průběh M a vstupní průběhy obou kanálů. Matematická funkce používá výpočet bod za bodem obou průběhů. Použití matematických funkcí zapněte takto: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu výpočty průběhů. Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Stisknutím tlačítka F3 zvolte CH1+CH2 a na displeji se zobrazí vypočtený průběh M (zelený). Dalším stisknutím F3 výpočty ukončíte. 4. Nyní stiskněte tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - Zero 14

16 Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte vertikální pozici vypočteného průběhu M na displeji. 5. Stiskněte tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time Base UP/DOWN - CHM Vol Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte amplitudu vypočteného průběhu M na displeji. 6. Multimetr 6.1 Úvod Tato kapitola krok za krokem popisuje funkce multimetru. Popisuje základní příklady, jak používat menu a provádět základní operace 6.2 Propojení multimetru Pro měření používejte tři banánkové zdířky: COM, V/Ω, ma. Pro měření kapacity používejte ploché svorky. Více podrobností v kapitole Displej multimetru 15

17 1. Indikace stavu baterie 2. Indikace manuálního/automatického rozsahu. MANUAL znamená manuální rozsah, AUTO znamená automatický rozsah. 3. Indikace režimu měření: DCV : měření stejnosměrného napětí ACV : měření střídavého napětí DCA : měření stejnosměrného proudu ACA R : měření střídavého proudu : měření odporu : test diod : měření vodivosti C : měření kapacity 4. Indikace měření relativní hodnoty 5. Indikace stavu měření; RUN znamená soustavné měření, STOP znamená zadržení údajů na displeji. 6. Referenční hodnota pro měření relativní hodnoty 7. Násobitel údaje na stupnici; znásobením zobrazovaného údaje násobitelem získáte výsledek měření. 8. Číselný výsledek měření 9. Automatické přepínání rozsahu 10. Absolutní/relativní hodnota; symbol " " znamená absolutní hodnotu, symbol "Δ" relativní hodnotu. 11. Manuální přepínání rozsahu 12. Stupnice indikuje různé režimy měření pomocí různých barev. 6.4 Měření Stisknutím tlačítka DMM/OSC přístroj přepněte do režimu multimetru. Zobrazí se displej multimetru a současně výzva ke správnému připojení měřících šňůr. Poté stiskněte libovolné tlačítko a vstoupíte do režimu multimetru Měření odporu 1. Stiskněte tlačítko R a v horní části displeje se zobrazí symbol R. 2. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky V/Ω. 3. Připojte měřící šňůry k rezistoru. Výsledek měření v Ohmech se zobrazí na displeji. 16

18 6.4.2 Měření diod 1. Stiskněte tlačítko R a v horní části displeje se zobrazí symbol R. 2. Tiskněte tlačítko AUTO SET, dokud se na displeji nezobrazí symbol. 3. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky V/Ω. 4. Připojte měřící šňůry k diodě. Výsledek měření ve Voltech se zobrazí na displeji Zkouška vodivosti 1. Stiskněte tlačítko R a v horní části displeje se zobrazí symbol R. 2. Tiskněte tlačítko AUTO SET, dokud se na displeji nezobrazí symbol. 3. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky V/Ω. 4. Připojte měřící šňůry k měřeným bodům. Pokud je odpor mezi body menší než 50Ω, zazní zvuk sirénky Měření kapacity 1. Stiskněte tlačítko R a v horní části displeje se zobrazí symbol R. 2. Tiskněte tlačítko AUTO SET, dokud se na displeji nezobrazí symbol C. 3. Vložte měřený kondenzátor do plochých svorek. Výsledek měření se zobrazí na displeji. POZN: Pokud je měřená hodnota menší než 5nF, použijte funkci měřiče malých kapacit a měření relativních hodnot, abyste docílili přesného měření. Pokud je kapacita vyšší než 40µF, začne se měřená kapacity zobrazovat až po 30s. 17

19 6.4.5 Měření stejnosměrného napětí 1. Stiskněte tlačítko V a v horní části displeje se zobrazí symbol DCV. 2. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky V/Ω. 3. Připojte měřící šňůry k měřícím bodům a na displeji se zobrazí hodnota napětí Měření střídavého napětí 1. Stiskněte tlačítko V a v horní části displeje se zobrazí symbol DCV. 2. Tiskněte tlačítko AUTO SET, dokud se na displeji nezobrazí symbol ACV. 3. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky V/Ω. 4. Připojte měřící šňůry k měřícím bodům a na displeji se zobrazí hodnota střídavého napětí. 18

20 6.4.7 Měření stejnosměrného proudu Měření proudů do 400mA: 1. Stiskněte tlačítko A a v horní části displeje se zobrazí symbol DCA. Na displeji se zobrazí měřená jednotka ma. V levé dolní části displeje se zobrazuje ma a 20A. Pomocí tlačítek F4 a F5 lze přepínat mezi těmito jednotlivými měřeními. Přepněte na 400mA. 2. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky ma. 3. Připojte měřící šňůry sériově do měřeného obvodu a na displeji se zobrazí hodnota stejnosměrného proudu. Měření proudů nad 400mA: 1. Stiskněte tlačítko A a v horní části displeje se zobrazí symbol DCA. Na displeji se zobrazí měřená jednotka ma. 2. Stisknutím tlačítka F5 přepněte na měření 20A. Na displeji se zobrazí měřená jednotka A. 3. Připojte rozšiřující proudový modul ke zdířkám pro měření proudu a zapojte do něj měřící šňůry. 4. Připojte měřící šňůry sériově do měřeného obvodu a na displeji se zobrazí hodnota stejnosměrného proudu. 5. Pomocí tlačítka F4 se navrátíte k měření proudů do 400mA Měření střídavého proudu Měření proudů do 400mA: 1. Stiskněte tlačítko A a v horní části displeje se zobrazí symbol DCA. Na displeji se zobrazí měřená jednotka ma. V levé dolní části displeje se zobrazuje ma a 20A. Pomocí tlačítek F4 a F5 lze přepínat mezi těmito jednotlivými měřeními. Přepněte na 400mA. 2. Stiskněte tlačítko AUTO SET a v horní části displeje se zobrazí symbol ACA. 3. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky ma. 19

21 4. Připojte měřící šňůry sériově do měřeného obvodu a na displeji se zobrazí hodnota stejnosměrného proudu. Měření proudů nad 400mA: 1. Stiskněte tlačítko AUTO SET a v horní části displeje se zobrazí symbol ACA. 2. Stisknutím tlačítka F5 přepněte na měření 20A. Na displeji se zobrazí měřená jednotka A. 3. Připojte rozšiřující proudový modul ke zdířkám pro měření proudu a zapojte do něj měřící šňůry. 4. Připojte měřící šňůry sériově do měřeného obvodu a na displeji se zobrazí hodnota stejnosměrného proudu. 5. Pomocí tlačítka F4 se navrátíte k měření proudů do 400mA. 6.5 Zadržení údaje na displeji 1. Stisknutím tlačítka RUN/STOP zadržíte údaj na displeji a v pravém horním rohu se zobrazí symbol STOP. 2. Dalším stisknutím tlačítka RUN/STOP lze pokračovat v měření. 20

22 6.6 Měření relativní hodnoty Při měření relativní hodnoty se zobrazuje průběžně měřená hodnota ve vztahu k nastavené referenční hodnotě. Následující příklad uvádí, jak provést měření relativní hodnoty. Napřed je třeba nastavit referenční hodnotu. 1. Stiskněte tlačítko R a v horní části displeje se zobrazí symbol R. 2. Tiskněte tlačítko AUTO SET, dokud se v horní části displeje nezobrazí symbol C. 3. Zapojte do zdířek pro měření kapacity rozšiřující modul pro měření kapacit. 4. Když se výsledek ustálí, stiskněte tlačítko F2 a v horní části displeje se zobrazí symbol Δ. Uložená referenční hodnota je zobrazena pod symbolem Δ. 5. Vložte do svorek modulu kondenzátor. Zobrazená hodnota je skutečná hodnota kapacity kondenzátoru. 6.7 Volba automatické/manuální volby rozsahu Výchozí je automatická volba rozsahu. Přepnutí na manuální volbu proveďte takto: 1. Stiskněte tlačítko F1 a v levém horním rohu displeje se zobrazí nápis MANUAL. 2. Při manuální volbě rozsahů se rozsah zvětšuje o jeden stupeň při každém stisknutí tlačítka F1 a po dosažení nejvyššího rozsahu se dalším stisknutím přepne opět na nejnižší. Znásobením zobrazené hodnoty násobitelem a jednotkou měření získáte výsledek měření. 3. Stisknutím F3 se v levém horním rohu displeje zobrazí nápis AUTO a přístroj pracuje v režimu automatické volby rozsahu. Pozor: Režim manuální volby rozsahu nelze použít při měření kapacit. 21

23 7. Pokročilé funkce osciloskopu 7.1 Úvod Tato kapitola pojednává o podrobnějších osciloskopických funkcích přístroje. 7.2 Vertikální nastavení kanálu 1 a 2 Každý kanál má vlastní nezávislé vertikální menu a každou položku lze nastavit pro specifický kanál. 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu nastavení CH1. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Pomocí tlačítek F1 až F4 lze provádět nastavení různých parametrů. Následující tabulka popisuje menu vertikálního nastavení: menu nastavení popis Propojení AC DC stejnosměrná složka vstupního signálu je blokována je povolena ss i střídavá složka vstupního signálu Kanál Close Open kanál je uzavřen kanál je otevřen Sonda 1X 10X 100X 1000X zvolte nastavení v souladu s děličem sondy, aby bylo zajištěno správné zobrazení Inverze Close Open Nastavení propojení kanálu průběh je zobrazován normálně zapnuta funkce převráceného zobrazení průběhu Například na vstup kanálu 1 je přiveden sinusový signál obsahující stejnosměrnou složku. Stiskněte napřed F1 Coupling a potom AC, čímž přepnete na střídavé propojení. Stejnosměrná složka signálu je blokována. Stiskněte napřed F1 Coupling a potom DC, čímž přepnete na stejnosměrné propojení. Do osciloskopu jsou přiváděny obě složky, stejnosměrná i střídavá. 22

24 střídavé propojení stejnosměrné propojení Otevření a uzavření kanálu Pro příklad zvolme kanál 1. Stiskněte napřed F2 Channel a potom Close, čímž uzavřete kanál 1. Stiskněte napřed F2 Channel a potom Open, čímž otevřete kanál Nastavení faktoru poměru sondy Nastavení faktoru poměru sondy v menu je nutné z důvodů přizpůsobení s poměrem děliče napětí v sondě. Pokud se jedná o sondu 10:1, je třeba zvolit faktor poměru sondy na 10X, aby nedocházelo k chybám zaviněným zobrazeným špatným faktorem poměru. Stisknutím F3 Probe nastavujte faktor poměru sondy Nastavení inverze průběhu dělící poměr sondy nastavení faktoru v menu 1:1 1X 10:1 10X 100:1 100X 1000:1 1000X Převrácený průběh: Zobrazený signál se převrátí o 180 proti zemnímu potenciálu. Stisknutím F4 Invert se zapne inverze; dalším stisknutím F4 Invert se vypne inverze. 7.3 Nastavení v menu matematických funkcí Matematické funkce slouží k zobrazení výsledku výpočtu součtu, rozdílu, násobku nebo podílu průběhů v CH1 a CH2. Tyto výsledky mohou být také měřeny pomocí mřížky nebo kurzoru. Amplitudu vypočteného průběhu lze nastavovat pomocí funkce CHM VOL, která je zobrazena ve formě měřítka stupnice. Rozsahy amplitudy od 0,001 do 10 a kroky umožňují vyjádření jako 0,001X, 0,002X, 0,005X...10X. Pozici vypočteného průběhu lze nastavit směrem nahoru nebo dolů pomocí tlačítka CHM ZERO. 23

25 Tabulka funkcí: nastavení popis CH1-CH2 průběh kanálu 1 minus průběh kanálu 2 CH2-CH1 průběh kanálu 2 minus průběh kanálu 1 CH1+CH2 průběh kanálu 1 je přičten k průběhu kanálu 2 CH1*CH2 znásobení průběhu kanálu 1 s průběhem kanálu 2 CH1/CH2 vydělení průběhu kanálu 1 průběhem kanálu 2 Při zobrazení součtu CH1+CH2 postupujte takto: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu MATH. Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Stiskněte tlačítko F1 CH1+CH2 a na displeji se zobrazí průběh M. Dalším stisknutím F3 se průběh M přestane zobrazovat. 4. Stiskněte tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time Base UP/DOWN - CH1 Vol 5. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte amplitudu průběhu M. 6. Stiskněte dvakrát tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - CHM Zero 7. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte pozici průběhu M. 7.4 Nastavení spouštění Spouštění definuje čas, kdy začne shromažďování dat a zobrazování průběhu. Pokud je správně nastaveno, může změnit nestabilní zobrazení průběhu na čitelné. Při započetí shromažďování dat sbírá osciloskop vhodná data pro vykreslení průběhu vlevo od spouštěcího bodu. Během čekání na spuštění osciloskop soustavně sbírá data. Po detekci spuštění osciloskop shromáždil dostatek dat pro vykreslení průběhu vpravo od bodu spuštění. 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu TRIG MODE. Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Pomocí tlačítek F1 až F5 lze provádět různá nastavení. 24

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

F-KV-PCSU1000. Digitální USB osciloskop pro PC

F-KV-PCSU1000. Digitální USB osciloskop pro PC F-KV-PCSU1000 Digitální USB osciloskop pro PC 1. Úvod Tento návod poskytuje základní informace o zacházení s digitálním USB osciloskopem PCSU1000, který se dá využívat jako: digitální paměťový osciloskop

Více

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan Model AX-174 Návod k obsluze Obsah Nadpis Strana 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte

Více

2 kanálový osciloskop MOS-620CH. HADEX spol. s r.o., Kosmova 11, 702 00 Ostrava-Přívoz R203 R203

2 kanálový osciloskop MOS-620CH. HADEX spol. s r.o., Kosmova 11, 702 00 Ostrava-Přívoz R203 R203 16 1 2 kanálový osciloskop MOS-620CH HADEX spol. s r.o., Kosmova 11, 702 00 Ostrava-Přívoz 2-kanálový osciloskop NÁVOD K POUŽITÍ 2 15 5.2 Čištění K čištění osciloskopu používejte měkkou tkaninu navlhčenou

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Návod k obsluze LD6000

Návod k obsluze LD6000 Návod k obsluze LD6000 1. vydání 7/2011 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 2. Způsob použití 3. Ovládací prvky a konektory 4. Zapnutí a obsluha přístroje 5. Procházení a struktura menu 5.1. Hlavní nabídka 5.2.

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger Copyright: COMET System, s.r.o. Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 12 11 80

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 12 11 80 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 12 11 80 OBSAH Strana: Doplňky vybavení... 2 Bezpečnostní upozornění... 4 Označení... 5 Funkce... 5 Příprava... 7 Síťová přípojka... 8 Systémové předpoklady... 8 Instalace

Více

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer VT02, VT04 Visual IR Thermometer Uživatelská příručka October 2012, Rev.1, 7/13 (Czech) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka MultiSync PA241W Uživatelská příručka Rejstřík Varování, Upozornění...Česky-1 Prohlášení...Česky-1 Prohlášení kanadského oddělení pro dodržování komunikačních předpisů...česky-2 Prohlášení o shodě...česky-2

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Copy right 2004 Všechna Práva Vyhrazena Notebook Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Původní Vydání: Březen 2004 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

WDT 300. Dvoukanálový regulátor vodivosti pro chladicí věže. Návod pro obsluhu

WDT 300. Dvoukanálový regulátor vodivosti pro chladicí věže. Návod pro obsluhu WDT 300 Dvoukanálový regulátor vodivosti pro chladicí věže Návod pro obsluhu Verse 2006 1 PŘEHLED FUNKCÍ... 3 1.1 ČELNÍ PANEL... 3 1.2 DISPLEJ... 3 1.3 KLÁVESNICE... 4 1.4 PŘÍSTUPOVÝ KÓD... 4 1.5 ZAPNUTÍ

Více

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití DATAPROJEKTOR XJ-V1 CS Návod k použití Nezapomeňte si přečíst Bezpečnostní pokyny a Pokyny týkající se obsluhy v dokumentaci Průvodce nastavením a ujistěte se, že výrobek používáte správně. Návod si dobře

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W Projektor L51W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L51W Ver.1/05/2012 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 12 18 07 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Dbejte ne to, i když tento produkt

Více