OSCILOSKOP. 2 kanálový HDS1022M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSCILOSKOP. 2 kanálový HDS1022M"

Transkript

1 OSCILOSKOP 2 kanálový HDS1022M R202

2 HC-HDS1022M Ruční digitální osciloskop a multimetr 1. Kontrola při vybalení Po otevření pouzdra osciloskopu zkontrolujte, zdali balení obsahuje tyto části: č. popis standardní volitelné 1 osciloskop 2 dobíječka baterií 3 2ks osciloskopické sondy (šedé) 4 1 pár měřících šňůr 5 rozšiřující modul pro měření proudů 6 rozšiřující modul pro měření malých kapacit 7 ladítko pro osciloskopickou sondu 8 sériový komunikační kabel 9 návod k použití 10 CD-ROM se softwarem pro komunikaci s PC 11 kufřík 12 příruční brašna 1

3 2. Bezpečnostní informace Abyste přístroj správně používali a byla zajištěna bezpečnost, prostudujte před použitím důkladně celý návod. 2.1 Bezpečnostní symboly a pojmy Specifické výstrahy a upozornění, které se budou objevovat v návodu! Výstraha: zahrnuje podmínky a činnosti, které vedou k ohrožení uživatele.! Upozornění: zahrnuje podmínky a činnosti, které mohou vést k poškození přístroje nebo dalšího příslušenství Pojmy použité na přístroji Následující pojmy se mohou zobrazit na přístroji: Danger (Nebezpečí): indikuje bezprostřední nebezpečí úrazu. Warning (Výstraha): indikuje nebezpečí úrazu v případě nepozornosti. Notice (Poznámka): indikuje nebezpečí poškození přístroje nebo dalšího příslušenství Symboly použité na přístroji Následující symboly se mohou zobrazit na přístroji: vysoké odvolání ochranné měřící uzemnění napětí na návod uzemnění uzemnění krytu 2.2 Všeobecné bezpečnostní informace Následující bezpečnostní informace pečlivě prostudujte, abyste se vyhnuli úrazu, poškození přístroje nebo připojených zařízení. Aby se předešlo možným rizikům, používejte přístroj pouze ve specifikovaných aplikacích.! Výstraha Abyste předešli požáru nebo úrazu el. proudem, používejte pouze vhodný napájecí adaptér předepsaný výrobcem a schválený pro použití v České republice.! Výstraha Abyste předešli požáru nebo úrazu el. proudem při připojení vstupu přístroje k napětí vyššímu než 42V (30V ef.) nebo k obvodům s větším příkonem než 4800VA: Používejte pouze izolované sondy a měřící šňůry a napájecí adaptér dodaný s přístrojem nebo zdroj uznaný výrobcem jako vhodný. 2

4 Před použitím zkontrolujte, zdali nejsou sondy nebo měřící šňůry mechanicky poškozené, v případě, že ano, vyměňte je za nové. Sondy a měřící šňůry, které nejsou momentálně používány, odpojte od přístroje. Napájecí zdroj připojujte vždy napřed do síťové zásuvky a teprve poté k přístroji. Při měření v prostředí všech kategorií nikdy nepřivádějte na vstup napětí vyšší než 400V proti zemnícímu vedení. Nepřivádějte na vstup napětí vyšší než rozsah přístroje. Zvláštní opatrnosti dbejte při použití sondy 1:1, protože napětí na hrotu sondy je přiváděno přímo do přístroje. Nepoužívejte banánky nebo BNC konektory s neizolovaným kovovým povrchem. Nevkládejte do konektorů kovové předměty. Vždy používejte pouze specifikované měřící metody. Napěťové rozsahy zmíněné ve výstraze jsou stanoveny jako limity "pracovního napětí". Představují Vac rms (50-60Hz) pro střídavé sinusové aplikace a Vdc pro stejnosměrné aplikace. Přepěťová kategorie III se vztahuje k rozvodové úrovni a pevné instalaci uvnitř budov. Přepěťová kategorie II se vztahuje k lokální úrovni a stolním zařízením a přístrojům. Provádět údržbu mohou pouze kvalifikované osoby. Věnujte pozornost jmenovitým hodnotám všech svorek: Abyste předešli požáru nebo úrazu el. proudem věnujte zvýšenou pozornost všem jmenovitým hodnotám a značkám specifikovaným pro tento přístroj. Před připojením přístroje pečlivě prostudujte návod a informace o jmenovitých hodnotách. Provoz přístroje s otevřeným krytem je nepřípustný: Pokud je sejmutý kryt nebo panel přístroje, neprovádějte žádná měření ani sledování. Není přípustné dotýkat se neizolovaných vodičů: Pokud je přístroj zapnutý, nedotýkejte se žádných neizolovaných částí přístroje. Není přípustný provoz v případě podezření na poruchu: Pokud si nejste jisti, že přístroj není poškozený, konzultujte problém s kvalifikovaným personálem servisu. Zajistěte řádnou ventilaci: prostudujte v návodu detailní instalační pokyny, abyste přístroji zajistili dobré ventilační podmínky. Není přípustný provoz ve vlhkém prostředí. Není přípustný provoz ve výbušném prostředí. Udržujte povrch přístroje suchý a čistý. 3. Všeobecná kontrola 3.1 Proveďte všeobecnou kontrolu Před uvedením přístroje do provozu doporučujeme provést jeho všeobecnou kontrolu Zkontrolujte, zdali nedošlo k poškození při dopravě Pokud je přepravní krabice nebo pěnové vycpávky vážně poškozená, uložte je na vhodném místě, dokud celý přístroj a příslušenství neprojdou důkladnou kontrolou na elektrické a mechanické poškození. 3

5 3.1.2 Zkontrolujte příslušenství Seznam příslušenství je uveden v tabulce výše u obrázku s částmi přístroje. Zkontrolujte, zdali některé součásti příslušenství nechybí. V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce Zkontrolujte kompletní přístroj Pokud je přístroj zjevně poškozen nebo selže při měření nebo testu, obraťte se na prodejce. 4. Propojení 4.1 Vstupní propojení 1. Napájecí adaptér slouží k napájení přístroje ze sítě a k dobíjení baterií. 2. Měřící šňůry 3. Vstupní svorky multimetru (3 kulaté zdířky na banánky a ploché zdířky). Banánkové zdířky slouží jako vstupy pro napětí, proud a odpor, ploché zdířky pro vstup kapacity. 4. Osciloskopické sondy 5. Vstupy osciloskopu: horní konektor slouží pro kanál 1 (CH1), spodní pro kanál 2 (CH2). 4

6 4.2 Popis předního panelu a tlačítek 1. Napájecí konektor 2. Sériový port 3. Konektor USB 4. Vypínač podsvícení 5. Hlavní vypínač 6. Tlačítko multimetru pro měření proudu 7. Tlačítko multimetru pro měření napětí 8. Tlačítko multimetru pro měření odporu, diod, vodivosti a kapacity 9. OSC LEFT: Tlačítko osciloskopu pro nastavení doleva 10. OSC RIGHT: Tlačítko osciloskopu pro nastavení doprava 11. OSC OPTION: LEFT: Tlačítko osciloskopu pro nastavení Kombinovaným stiskáváním tlačítek OSC LEFT, OSC RIGHT, OSC UP a OSC DOWN lze po stisknutí OSC OPTION nastavovat tyto parametry: napěťová stupnice kanálu 1 (CH1 VOL); napěťová stupnice kanálu 2 (CH2 VOL); časová základna (TIME BASE); pozice nuly kanálu 1 (CH1 ZERO); pozice nuly kanálu 2 (CH2 ZERO); horizontální pozice spouštění (TIME) a úroveň spouštění (TRIG). Při používání matematických funkcí průběhu lze pomocí těchto tlačítek nastavovat a vypočítat činitel zvětšení zobrazení průběhu (CHM VOL) a vertikální pozici zobrazení (CHM ZERO). V režimu kurzoru lze pomocí těchto tlačítek nastavovat pozici kurzoru 1 (V1 nebo T1) a kurzoru 2 (V2 nebo T2). 12. OSC DOWN: Tlačítko osciloskopu pro nastavení dolů 13. OSC UP: Tlačítko osciloskopu pro nastavení nahoru 14. OSC/DMM: Přepínání mezi režimem osciloskopu nebo multimetru 15. AUTO SET: 5

7 V režimu multimetru při měření proudu nebo napětí lze přepínat mezi stejnosměrným a střídavým měřením; Při měření odporu lze přepínat mezi měřením odporu, diody, vodivosti nebo kapacity. V režimu osciloskopu se používá pro automatické nastavení. 16. RUN/STOP: Tlačítko pro start nebo stop operace 17. MENU DOWN: Volba nejspodnější možnosti v menu 18. MENU: Zobraz/schovej menu 19. MENU UP: Volba nejhořejší možnosti v menu 20. F1~F5: Zapnutí nebo nastavení pro každé menu 5. Osciloskop 5.1 Úvod Tato kapitola krok za krokem popisuje funkce osciloskopu. Nezahrnuje všechny schopnosti, ale popisuje základní příklady, jak používat menu a provádět základní operace. 5.2 Zapnutí osciloskopu Připojte osciloskop k síťovému napětí pomocí napájecího adaptéru (osciloskop může lze napájet také zabudovanými Li-ion bateriemi). Pomocí hlavního vypínače zapněte osciloskop. Po zapnutí provede přístroj automatickou kontrolu. Po dokončení se zobrazí uvítací obrazovka s nápisem "stiskni libovolné tlačítko pro pokračování...". Po stisknutí libovolného tlačítka vstoupíte do měřícího režimu. Osciloskop je nastaven na poslední použitou konfiguraci. 5.3 Displej osciloskopu 6

8 1. Indikace stavu baterie, symboly,, a. 2. Automatické měřící okno (f = frekvence, T = perioda, V = průměrná hodnota, Vp = hodnota špička-špička a Vk = efektivní hodnota) 3. Automatické měřící okno 2 4. Ukazatel indikuje horizontální pozici spouštění. 5. Hodnota časového rozdílu mezi pozicí spouštění a středem obrazovky. Pokud je pozice spouštění uprostřed, hodnota je nulová. 6. Stav spouštění: Auto: Osciloskop pracuje v automatickém režimu a zobrazuje průběh v nespouštěném stavu. Trig'd: Osciloskop detekoval spuštění a shromažďuje informace generované po spuštění. Ready: Všechna data před spuštěním byla zachycena, osciloskop je připraven přijmout spouštěcí signál. Scan: Osciloskop kontinuálně shromažďuje a zobrazuje údaje o průběhu v režimu prohlížení. Stop: Osciloskop přestal shromažďovat údaje o průběhu. 7. Zelená šipka indikuje napěťovou úroveň spouštění. 8. Skrývané menu: pomocí tlačítka MENU lze zobrazovat a skrývat toto menu. 9. Volby nastavení menu: různé volby nastavení pro různá menu. 10. Hodnota úrovně spouštěcího napětí 11. Zdroj spouštěcího signálu 12. Hodnota primární časové základny 13. Vazba kanálu 2 (CH2); znak "-" značí stejnosměrnou vazbu, znak "~" střídavou. 14. Vertikální napěťové rozlišení pro CH2 15. Vazba kanálu 1 (CH1); znak "-" značí stejnosměrnou vazbu, znak "~" střídavou. 16. Vertikální napěťové rozlišení pro CH1 17. Modrá šipka indikuje zemnící datový bod průběhu v CH2, což je nulová pozice CH2. Pokud není šipka zobrazena, znamená to, že kanál nebyl otevřen. 18. Provozní pokyny pro OSC OPTION: různé pokyny pro různá nastavení OSC OPTION. 19. Červená šipka indikuje zemnící datový bod průběhu v CH2, což je nulová pozice CH2. Pokud není šipka zobrazena, znamená to, že kanál nebyl otevřen. 20. Oblast zobrazení průběhu. Červený průběh zobrazuje CH1 a modrý CH Pohyb v menu Následující příklad slouží k ukázce, jak pomocí menu zvolit funkci, která je zobrazena na dalším obrázku. 1. Stiskněte tlačítko MENU, na pravé straně se zobrazí funkční menu a ve spodní části aktuální nastavení. Dalším stisknutím tlačítka MENU skryjte funkční menu. 2. Pomocí tlačítek MENU UP a MENU DOWN se zvolí další funkční menu. 3. Pomocí tlačítek F1 až F5 se mění jednotlivé parametry. 7

9 5.5 Manuální nastavení vertikálního systému, horizontálního systému a pozice spouštění Kombinovaným stiskáváním tlačítek OSC LEFT, OSC RIGHT, OSC UP a OSC DOWN lze po stisknutí OSC OPTION nastavovat tyto parametry: napěťová stupnice kanálu 1 (CH1 VOL); napěťová stupnice kanálu 2 (CH2 VOL); časová základna (TIME BASE); pozice nuly kanálu 1 (CH1 ZERO); pozice nuly kanálu 2 (CH2 ZERO); horizontální pozice spouštění (TIME) a úroveň spouštění (TRIG). Následující příklad ukazuje, jak nastavit požadované parametry pomocí tlačítka OSC OPTION. 1. Stiskněte tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time Base UP/DOWN - CH1 Vol 2. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte vertikální rozlišení kanálu 1 a pomocí OSC LEFT a OSC RIGHT nastavte časovou základnu. 3. Stiskněte znovu tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time Base UP/DOWN - CH2 Vol 4. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte vertikální rozlišení kanálu 2 a pomocí OSC LEFT a OSC RIGHT nastavte časovou základnu. 5. Stiskněte znovu tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - CH1 Zero 8

10 6. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte nulovou pozici kanálu 1 a pomocí OSC LEFT a OSC RIGHT nastavte horizontální pozici. 7. Stiskněte znovu tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - CH2 Zero 8. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte nulovou pozici kanálu 2 a pomocí OSC LEFT a OSC RIGHT nastavte horizontální pozici. 9. Stiskněte znovu tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - Trig 10. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte spouštěcí úroveň a pomocí OSC LEFT a OSC RIGHT nastavte jeho horizontální pozici. 11. Dalším stisknutím tlačítka OSC OPTION se vrátíte zpět ke kroku 1. 9

11 Vysvětlení termínů Vertikální rozlišení: Vyjadřuje napětí průběhu reprezentované jedním dílkem stupnice na vertikální ose displeje, nastavitelné pomocí zesílení nebo dělení napětí na vstupu, čímž se amplituda zreguluje na požadovaný rozsah. Nulová pozice: Vztahuje se k zemnícímu datovému bodu, jehož nastavením můžete regulovat pozici průběhu na displeji. Časová základna: Značí hodnotu času vyjádřenou jedním dílkem stupnice na horizontální ose displeje. Horizontální pozice spouštění: Vyjadřuje časovou odchylku mezi skutečným bodem spuštění a středovou osou displeje. V případě spouštění uprostřed displeje bude "0". Spouštěcí úroveň: Vyjadřuje napěťovou odchylku mezi skutečnou spouštěcí úrovní a nulovou pozicí zdrojového kanálu spouštěcího signálu. 5.6 Reset osciloskopu Pokud chcete osciloskop resetovat do nastavení od výrobce, proveďte následující: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte nastavení funkce, ve spodní části se zobrazí tři volby. 3. Pomocí tlačítka F1 zvolte nastavení od výrobce. Osciloskop se resetuje do nastavení od výrobce. 5.7 Vstupní propojení Prohlédněte si spodní a pravou stranu osciloskopu. Osciloskop má sedm signálových vstupů: dva BNC konektory (CH1 a CH2) pro osciloskopická měření, tři banánkové zdířky pro měření R, V a A pomocí multimetru a dvě ploché zdířky pro měření kapacit pomocí multimetru. Izolované vstupy umožňují nezávislé plovoucí měření multimetru a osciloskopu. 5.8 Zobrazení neznámého signálu pomocí automatického nastavení Pomocí funkce automatického nastavení lze na displeji automaticky zobrazovat a měřit neznámé signály. Tato funkce optimalizuje pozici, rozsah, časovou základnu a spouštění a zajišťuje stabilní zobrazení prakticky jakéhokoliv průběhu. Je velmi vhodná pro rychlou kontrolu několika signálů. 10

12 Funkci automatického nastavení zapněte takto: 1. Připojte měřící sondy k měřenému signálu. 2. Stiskněte tlačítko AUTO SET a osciloskop se přepne do režimu automatického měření. Měřený signál se zobrazuje na displeji. 5.9 Automatický návrat horizontální pozice spouštění a spouštěcí úrovně na nulovou hodnotu Pokud nastavíte horizontální pozici spouštění a spouštěcí úroveň na maximum a dojde k jejich přílišnému vzdálení od středu displeje, lze je automaticky vrátit do nulové polohy takto: 1. Stiskněte současně OSC LEFT a OSC RIGHT a horizontální pozice spouštění se automaticky nastaví na nulu. 2. Stiskněte současně OSC UP a OSC DOWN a spouštěcí úroveň se automaticky nastaví na nulu Automatické měření Osciloskop nabízí 5 rozsahů automatického měření. Je možno zobrazovat dvě numerické hodnoty: "měření 1" a "měření 2". Tato měření lze volit nezávisle a můžou probíhat na průběhu CH1 nebo CH2. Pokud chcete měřit frekvenci na CH1, postupujte takto: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu "měření 1". Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Stiskněte tlačítko F1 a zvolte Freq CH1 v položce efektivní hodnoty. Okno "měření 1" se zbarví červeně a zobrazuje frekvenci signálu na vstupu kanálu 1. Pokud chcete měřit napětí špička-špička na CH2, postupujte takto: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu "měření 2". Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Stiskněte tlačítko F4 a zvolte PK-PK CH2 v položce PK-PK. Okno "měření 2" se zbarví modře a zobrazuje hodnotu napětí špička-špička signálu na vstupu kanálu Zadržení údajů na displeji Všechny údaje na displeji (průběh i měření) lze zadržet na displeji. 1. Stiskněte tlačítko RUN/STOP a údaje na displeji zůstanou zadrženy. V pravém horním rohu se zobrazí nápis STOP. 2. Stiskněte tlačítko RUN/STOP a vrátíte se zpět do režimu měření. 11

13 5.12 Použití průměrné hodnoty k vyhlazení zobrazeného průběhu 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu ACQU mode. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Stiskněte tlačítko F3 a zvolte "Average Factors", potom stiskněte tlačítko F4, dostanete se na položku "Averaging 32". Tím se zprůměrují výsledky 32 měření a na displeji se zobrazí závěrečný výsledek (viz obrázek) Použití setrvačnosti při zobrazování průběhu Při sledování dynamických signálů lze použít funkci setrvačnosti 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu DISP SET. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Stiskněte tlačítko F2 a zvolte setrvačnost 1s, 2s, 5s, nekonečno nebo vypnout. Pokud zvolíte nekonečnou setrvačnost, sledovaný dynamický signál se zobrazuje stále. Pokud zvolíte vypnout, je funkce setrvačnosti zakázána. 12

14 5.14 Použití detekce špiček k detekci rušivých impulsů Tuto funkci lze použít k zobrazení jevů (poruch nebo jiných asynchronních průběhů) o šířce 50ns nebo širší. 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu ACQU MODE. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Stiskněte tlačítko F3 a přeskočte na detekci poruch. Můžete začít test na poruchy. Vysvětlení termínů Režim shromažďování: Osciloskop převádí analogové údaje do digitální formy poté co byly shromážděny v těchto třech různých režimech: vzorkování, detekce maximální hodnoty a průměrování hodnot. Vzorkování: Osciloskop nabírá vzorky signálu v pravidelných časových intervalech pro následující rekonstrukci průběhu tak, aby byl ve většině případů signál zobrazen správně. Velké změny mezi dvěma intervaly nebudou nabrány, což má za důsledek splynutí a pravděpodobnou ztrátu úzkých pulsů v signálu. Detekce maximální hodnoty: Osciloskop nabírá v každém vzorkovacím intervalu vzorky maxima a minima signálu a zobrazuje průběh na základě nabraných údajů. Tímto se zobrazí i jinak nenabrané úzké impulsy, ale i šumy. Průměrování hodnot: Osciloskop shromáždí několik průběhů, spočítá průměrné hodnoty a zobrazí průměrný průběh. Tím se omezí zobrazení náhodných šumů. Čas trvání: Při zobrazení nového průběhu nezmizí předchozí průběh z displeje okamžitě, ale bude zobrazován po dobu, která se nazývá čas trvání. Jeho nastavením lze průběh zobrazovat souvisleji a lze dosáhnout podobné kvality zobrazení jako u analogového osciloskopu. Režim rolovaného snímání: Osciloskop aktualizuje vzorkovací body průběhu podle rolování displeje zleva doprava. Tento režim lze použít pouze při časové základně vyšší než 50ms Volba střídavého propojení Po resetu jsou vstupy osciloskopu propojeny stejnosměrně, takže se zobrazuje střídavá i stejnosměrná složka signálu. Pokud chcete sledovat malé zvlnění stejnosměrného napětí, použijte střídavé propojení. Střídavé propojení zvolte takto: 13

15 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu nastavení CH1. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Stisknutím tlačítka F1 přepněte na AC. Vlevo dole se zobrazuje ikona AC (střídavé propojení) Převrácení polarity zobrazovaného průběhu 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu nastavení CH1. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Stisknutím tlačítka F4 přepněte na převrácení (inverzi). Na displeji se zobrazuje průběh s převrácenou polaritou Použití matematických funkcí průběhu Pokud sčítáte (CH1+CH2), odečítáte (CH1-CH2), násobíte (CH1xCH2) nebo dělíte (CH1/CH2) vstupní průběhy kanálů 1 a 2, zobrazí se na displeji Výsledný vypočtený průběh M a vstupní průběhy obou kanálů. Matematická funkce používá výpočet bod za bodem obou průběhů. Použití matematických funkcí zapněte takto: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu výpočty průběhů. Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Stisknutím tlačítka F3 zvolte CH1+CH2 a na displeji se zobrazí vypočtený průběh M (zelený). Dalším stisknutím F3 výpočty ukončíte. 4. Nyní stiskněte tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - Zero 14

16 Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte vertikální pozici vypočteného průběhu M na displeji. 5. Stiskněte tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time Base UP/DOWN - CHM Vol Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte amplitudu vypočteného průběhu M na displeji. 6. Multimetr 6.1 Úvod Tato kapitola krok za krokem popisuje funkce multimetru. Popisuje základní příklady, jak používat menu a provádět základní operace 6.2 Propojení multimetru Pro měření používejte tři banánkové zdířky: COM, V/Ω, ma. Pro měření kapacity používejte ploché svorky. Více podrobností v kapitole Displej multimetru 15

17 1. Indikace stavu baterie 2. Indikace manuálního/automatického rozsahu. MANUAL znamená manuální rozsah, AUTO znamená automatický rozsah. 3. Indikace režimu měření: DCV : měření stejnosměrného napětí ACV : měření střídavého napětí DCA : měření stejnosměrného proudu ACA R : měření střídavého proudu : měření odporu : test diod : měření vodivosti C : měření kapacity 4. Indikace měření relativní hodnoty 5. Indikace stavu měření; RUN znamená soustavné měření, STOP znamená zadržení údajů na displeji. 6. Referenční hodnota pro měření relativní hodnoty 7. Násobitel údaje na stupnici; znásobením zobrazovaného údaje násobitelem získáte výsledek měření. 8. Číselný výsledek měření 9. Automatické přepínání rozsahu 10. Absolutní/relativní hodnota; symbol " " znamená absolutní hodnotu, symbol "Δ" relativní hodnotu. 11. Manuální přepínání rozsahu 12. Stupnice indikuje různé režimy měření pomocí různých barev. 6.4 Měření Stisknutím tlačítka DMM/OSC přístroj přepněte do režimu multimetru. Zobrazí se displej multimetru a současně výzva ke správnému připojení měřících šňůr. Poté stiskněte libovolné tlačítko a vstoupíte do režimu multimetru Měření odporu 1. Stiskněte tlačítko R a v horní části displeje se zobrazí symbol R. 2. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky V/Ω. 3. Připojte měřící šňůry k rezistoru. Výsledek měření v Ohmech se zobrazí na displeji. 16

18 6.4.2 Měření diod 1. Stiskněte tlačítko R a v horní části displeje se zobrazí symbol R. 2. Tiskněte tlačítko AUTO SET, dokud se na displeji nezobrazí symbol. 3. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky V/Ω. 4. Připojte měřící šňůry k diodě. Výsledek měření ve Voltech se zobrazí na displeji Zkouška vodivosti 1. Stiskněte tlačítko R a v horní části displeje se zobrazí symbol R. 2. Tiskněte tlačítko AUTO SET, dokud se na displeji nezobrazí symbol. 3. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky V/Ω. 4. Připojte měřící šňůry k měřeným bodům. Pokud je odpor mezi body menší než 50Ω, zazní zvuk sirénky Měření kapacity 1. Stiskněte tlačítko R a v horní části displeje se zobrazí symbol R. 2. Tiskněte tlačítko AUTO SET, dokud se na displeji nezobrazí symbol C. 3. Vložte měřený kondenzátor do plochých svorek. Výsledek měření se zobrazí na displeji. POZN: Pokud je měřená hodnota menší než 5nF, použijte funkci měřiče malých kapacit a měření relativních hodnot, abyste docílili přesného měření. Pokud je kapacita vyšší než 40µF, začne se měřená kapacity zobrazovat až po 30s. 17

19 6.4.5 Měření stejnosměrného napětí 1. Stiskněte tlačítko V a v horní části displeje se zobrazí symbol DCV. 2. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky V/Ω. 3. Připojte měřící šňůry k měřícím bodům a na displeji se zobrazí hodnota napětí Měření střídavého napětí 1. Stiskněte tlačítko V a v horní části displeje se zobrazí symbol DCV. 2. Tiskněte tlačítko AUTO SET, dokud se na displeji nezobrazí symbol ACV. 3. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky V/Ω. 4. Připojte měřící šňůry k měřícím bodům a na displeji se zobrazí hodnota střídavého napětí. 18

20 6.4.7 Měření stejnosměrného proudu Měření proudů do 400mA: 1. Stiskněte tlačítko A a v horní části displeje se zobrazí symbol DCA. Na displeji se zobrazí měřená jednotka ma. V levé dolní části displeje se zobrazuje ma a 20A. Pomocí tlačítek F4 a F5 lze přepínat mezi těmito jednotlivými měřeními. Přepněte na 400mA. 2. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky ma. 3. Připojte měřící šňůry sériově do měřeného obvodu a na displeji se zobrazí hodnota stejnosměrného proudu. Měření proudů nad 400mA: 1. Stiskněte tlačítko A a v horní části displeje se zobrazí symbol DCA. Na displeji se zobrazí měřená jednotka ma. 2. Stisknutím tlačítka F5 přepněte na měření 20A. Na displeji se zobrazí měřená jednotka A. 3. Připojte rozšiřující proudový modul ke zdířkám pro měření proudu a zapojte do něj měřící šňůry. 4. Připojte měřící šňůry sériově do měřeného obvodu a na displeji se zobrazí hodnota stejnosměrného proudu. 5. Pomocí tlačítka F4 se navrátíte k měření proudů do 400mA Měření střídavého proudu Měření proudů do 400mA: 1. Stiskněte tlačítko A a v horní části displeje se zobrazí symbol DCA. Na displeji se zobrazí měřená jednotka ma. V levé dolní části displeje se zobrazuje ma a 20A. Pomocí tlačítek F4 a F5 lze přepínat mezi těmito jednotlivými měřeními. Přepněte na 400mA. 2. Stiskněte tlačítko AUTO SET a v horní části displeje se zobrazí symbol ACA. 3. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky ma. 19

21 4. Připojte měřící šňůry sériově do měřeného obvodu a na displeji se zobrazí hodnota stejnosměrného proudu. Měření proudů nad 400mA: 1. Stiskněte tlačítko AUTO SET a v horní části displeje se zobrazí symbol ACA. 2. Stisknutím tlačítka F5 přepněte na měření 20A. Na displeji se zobrazí měřená jednotka A. 3. Připojte rozšiřující proudový modul ke zdířkám pro měření proudu a zapojte do něj měřící šňůry. 4. Připojte měřící šňůry sériově do měřeného obvodu a na displeji se zobrazí hodnota stejnosměrného proudu. 5. Pomocí tlačítka F4 se navrátíte k měření proudů do 400mA. 6.5 Zadržení údaje na displeji 1. Stisknutím tlačítka RUN/STOP zadržíte údaj na displeji a v pravém horním rohu se zobrazí symbol STOP. 2. Dalším stisknutím tlačítka RUN/STOP lze pokračovat v měření. 20

22 6.6 Měření relativní hodnoty Při měření relativní hodnoty se zobrazuje průběžně měřená hodnota ve vztahu k nastavené referenční hodnotě. Následující příklad uvádí, jak provést měření relativní hodnoty. Napřed je třeba nastavit referenční hodnotu. 1. Stiskněte tlačítko R a v horní části displeje se zobrazí symbol R. 2. Tiskněte tlačítko AUTO SET, dokud se v horní části displeje nezobrazí symbol C. 3. Zapojte do zdířek pro měření kapacity rozšiřující modul pro měření kapacit. 4. Když se výsledek ustálí, stiskněte tlačítko F2 a v horní části displeje se zobrazí symbol Δ. Uložená referenční hodnota je zobrazena pod symbolem Δ. 5. Vložte do svorek modulu kondenzátor. Zobrazená hodnota je skutečná hodnota kapacity kondenzátoru. 6.7 Volba automatické/manuální volby rozsahu Výchozí je automatická volba rozsahu. Přepnutí na manuální volbu proveďte takto: 1. Stiskněte tlačítko F1 a v levém horním rohu displeje se zobrazí nápis MANUAL. 2. Při manuální volbě rozsahů se rozsah zvětšuje o jeden stupeň při každém stisknutí tlačítka F1 a po dosažení nejvyššího rozsahu se dalším stisknutím přepne opět na nejnižší. Znásobením zobrazené hodnoty násobitelem a jednotkou měření získáte výsledek měření. 3. Stisknutím F3 se v levém horním rohu displeje zobrazí nápis AUTO a přístroj pracuje v režimu automatické volby rozsahu. Pozor: Režim manuální volby rozsahu nelze použít při měření kapacit. 21

23 7. Pokročilé funkce osciloskopu 7.1 Úvod Tato kapitola pojednává o podrobnějších osciloskopických funkcích přístroje. 7.2 Vertikální nastavení kanálu 1 a 2 Každý kanál má vlastní nezávislé vertikální menu a každou položku lze nastavit pro specifický kanál. 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu nastavení CH1. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Pomocí tlačítek F1 až F4 lze provádět nastavení různých parametrů. Následující tabulka popisuje menu vertikálního nastavení: menu nastavení popis Propojení AC DC stejnosměrná složka vstupního signálu je blokována je povolena ss i střídavá složka vstupního signálu Kanál Close Open kanál je uzavřen kanál je otevřen Sonda 1X 10X 100X 1000X zvolte nastavení v souladu s děličem sondy, aby bylo zajištěno správné zobrazení Inverze Close Open Nastavení propojení kanálu průběh je zobrazován normálně zapnuta funkce převráceného zobrazení průběhu Například na vstup kanálu 1 je přiveden sinusový signál obsahující stejnosměrnou složku. Stiskněte napřed F1 Coupling a potom AC, čímž přepnete na střídavé propojení. Stejnosměrná složka signálu je blokována. Stiskněte napřed F1 Coupling a potom DC, čímž přepnete na stejnosměrné propojení. Do osciloskopu jsou přiváděny obě složky, stejnosměrná i střídavá. 22

24 střídavé propojení stejnosměrné propojení Otevření a uzavření kanálu Pro příklad zvolme kanál 1. Stiskněte napřed F2 Channel a potom Close, čímž uzavřete kanál 1. Stiskněte napřed F2 Channel a potom Open, čímž otevřete kanál Nastavení faktoru poměru sondy Nastavení faktoru poměru sondy v menu je nutné z důvodů přizpůsobení s poměrem děliče napětí v sondě. Pokud se jedná o sondu 10:1, je třeba zvolit faktor poměru sondy na 10X, aby nedocházelo k chybám zaviněným zobrazeným špatným faktorem poměru. Stisknutím F3 Probe nastavujte faktor poměru sondy Nastavení inverze průběhu dělící poměr sondy nastavení faktoru v menu 1:1 1X 10:1 10X 100:1 100X 1000:1 1000X Převrácený průběh: Zobrazený signál se převrátí o 180 proti zemnímu potenciálu. Stisknutím F4 Invert se zapne inverze; dalším stisknutím F4 Invert se vypne inverze. 7.3 Nastavení v menu matematických funkcí Matematické funkce slouží k zobrazení výsledku výpočtu součtu, rozdílu, násobku nebo podílu průběhů v CH1 a CH2. Tyto výsledky mohou být také měřeny pomocí mřížky nebo kurzoru. Amplitudu vypočteného průběhu lze nastavovat pomocí funkce CHM VOL, která je zobrazena ve formě měřítka stupnice. Rozsahy amplitudy od 0,001 do 10 a kroky umožňují vyjádření jako 0,001X, 0,002X, 0,005X...10X. Pozici vypočteného průběhu lze nastavit směrem nahoru nebo dolů pomocí tlačítka CHM ZERO. 23

25 Tabulka funkcí: nastavení popis CH1-CH2 průběh kanálu 1 minus průběh kanálu 2 CH2-CH1 průběh kanálu 2 minus průběh kanálu 1 CH1+CH2 průběh kanálu 1 je přičten k průběhu kanálu 2 CH1*CH2 znásobení průběhu kanálu 1 s průběhem kanálu 2 CH1/CH2 vydělení průběhu kanálu 1 průběhem kanálu 2 Při zobrazení součtu CH1+CH2 postupujte takto: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu MATH. Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Stiskněte tlačítko F1 CH1+CH2 a na displeji se zobrazí průběh M. Dalším stisknutím F3 se průběh M přestane zobrazovat. 4. Stiskněte tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time Base UP/DOWN - CH1 Vol 5. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte amplitudu průběhu M. 6. Stiskněte dvakrát tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - CHM Zero 7. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte pozici průběhu M. 7.4 Nastavení spouštění Spouštění definuje čas, kdy začne shromažďování dat a zobrazování průběhu. Pokud je správně nastaveno, může změnit nestabilní zobrazení průběhu na čitelné. Při započetí shromažďování dat sbírá osciloskop vhodná data pro vykreslení průběhu vlevo od spouštěcího bodu. Během čekání na spuštění osciloskop soustavně sbírá data. Po detekci spuštění osciloskop shromáždil dostatek dat pro vykreslení průběhu vpravo od bodu spuštění. 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu TRIG MODE. Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Pomocí tlačítek F1 až F5 lze provádět různá nastavení. 24

Uživatelský návod OWON Přenosný Barevný Digitální Paměťový Osciloskop a Multimetr OWON HDS2062M

Uživatelský návod OWON Přenosný Barevný Digitální Paměťový Osciloskop a Multimetr OWON HDS2062M Uživatelský návod OWON Přenosný Barevný Digitální Paměťový Osciloskop a Multimetr OWON HDS2062M Přenosný Barevný Digitální Paměťový Osciloskop A Multimetr Uživatelský Návod WWW.OWON.COM.CN OMEZENÁ ZÁRUKA

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT60D ÚVOD Přístroj UT60D je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu použití. Umožní Vám měřit

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan Model AX-174 Návod k obsluze Obsah Nadpis Strana 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON CÍL EXPERIMENTU Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 senzor napětí

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Začínáme Ref: 24112004 KM Obsah Před prvním zapnutím analyzátoru... 3 Postup výměny napájecích článků... 4 Indikace slabých napájecích článků...

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10 CCTV Tester Příručka k originálnímu návodu V2.10 Úvod 1.1 Obecně Tester RM-8903 je určen pro instalaci a správu analogových a IP kamer včetně zobrazení analogového videa, PTZ ovládání, napájení 12V DC,

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Úvod. Bezpečnostní instrukce

Úvod. Bezpečnostní instrukce Úvod Gratulujeme ke koupi přístroje Extech EX503 Multimetr s automatickým přepínáním rozsahu. Tento přístroj měří AC/DC napětí, AC/DC proud, odpor, kapacitní odpor, frekvenci, je schopen provádět diodový

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

PDS7102T Přenosný Digitální Osciloskop S Možností Ukládání Dat Uživatelský Návod WWW.OWON.COM.CN

PDS7102T Přenosný Digitální Osciloskop S Možností Ukládání Dat Uživatelský Návod WWW.OWON.COM.CN OWON PDS7102T Přenosný Digitální Osciloskop S Možností Ukládání Dat Uživatelský Návod WWW.OWON.COM.CN 1 Autorská práva na tento uživatelský návod jsou vyhrazena společnosti Lilliput Company. Výrobky společnosti

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Datalogger pro měření vibrací

Datalogger pro měření vibrací Datalogger pro měření vibrací 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní informace v tomto návodu. Používejte přístroj pouze podle Specifikací v tomto návodu:

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz Instrukční manuál www.titan-plastimex.cz Platnost Tento návod je platný pouze pro svařovací jednotku Cubo 315. Číslo jednotky se nachází na identifikačním štítku, který je umístěn na pravé straně. Cubo

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více