OSCILOSKOP. 2 kanálový HDS1022M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSCILOSKOP. 2 kanálový HDS1022M"

Transkript

1 OSCILOSKOP 2 kanálový HDS1022M R202

2 HC-HDS1022M Ruční digitální osciloskop a multimetr 1. Kontrola při vybalení Po otevření pouzdra osciloskopu zkontrolujte, zdali balení obsahuje tyto části: č. popis standardní volitelné 1 osciloskop 2 dobíječka baterií 3 2ks osciloskopické sondy (šedé) 4 1 pár měřících šňůr 5 rozšiřující modul pro měření proudů 6 rozšiřující modul pro měření malých kapacit 7 ladítko pro osciloskopickou sondu 8 sériový komunikační kabel 9 návod k použití 10 CD-ROM se softwarem pro komunikaci s PC 11 kufřík 12 příruční brašna 1

3 2. Bezpečnostní informace Abyste přístroj správně používali a byla zajištěna bezpečnost, prostudujte před použitím důkladně celý návod. 2.1 Bezpečnostní symboly a pojmy Specifické výstrahy a upozornění, které se budou objevovat v návodu! Výstraha: zahrnuje podmínky a činnosti, které vedou k ohrožení uživatele.! Upozornění: zahrnuje podmínky a činnosti, které mohou vést k poškození přístroje nebo dalšího příslušenství Pojmy použité na přístroji Následující pojmy se mohou zobrazit na přístroji: Danger (Nebezpečí): indikuje bezprostřední nebezpečí úrazu. Warning (Výstraha): indikuje nebezpečí úrazu v případě nepozornosti. Notice (Poznámka): indikuje nebezpečí poškození přístroje nebo dalšího příslušenství Symboly použité na přístroji Následující symboly se mohou zobrazit na přístroji: vysoké odvolání ochranné měřící uzemnění napětí na návod uzemnění uzemnění krytu 2.2 Všeobecné bezpečnostní informace Následující bezpečnostní informace pečlivě prostudujte, abyste se vyhnuli úrazu, poškození přístroje nebo připojených zařízení. Aby se předešlo možným rizikům, používejte přístroj pouze ve specifikovaných aplikacích.! Výstraha Abyste předešli požáru nebo úrazu el. proudem, používejte pouze vhodný napájecí adaptér předepsaný výrobcem a schválený pro použití v České republice.! Výstraha Abyste předešli požáru nebo úrazu el. proudem při připojení vstupu přístroje k napětí vyššímu než 42V (30V ef.) nebo k obvodům s větším příkonem než 4800VA: Používejte pouze izolované sondy a měřící šňůry a napájecí adaptér dodaný s přístrojem nebo zdroj uznaný výrobcem jako vhodný. 2

4 Před použitím zkontrolujte, zdali nejsou sondy nebo měřící šňůry mechanicky poškozené, v případě, že ano, vyměňte je za nové. Sondy a měřící šňůry, které nejsou momentálně používány, odpojte od přístroje. Napájecí zdroj připojujte vždy napřed do síťové zásuvky a teprve poté k přístroji. Při měření v prostředí všech kategorií nikdy nepřivádějte na vstup napětí vyšší než 400V proti zemnícímu vedení. Nepřivádějte na vstup napětí vyšší než rozsah přístroje. Zvláštní opatrnosti dbejte při použití sondy 1:1, protože napětí na hrotu sondy je přiváděno přímo do přístroje. Nepoužívejte banánky nebo BNC konektory s neizolovaným kovovým povrchem. Nevkládejte do konektorů kovové předměty. Vždy používejte pouze specifikované měřící metody. Napěťové rozsahy zmíněné ve výstraze jsou stanoveny jako limity "pracovního napětí". Představují Vac rms (50-60Hz) pro střídavé sinusové aplikace a Vdc pro stejnosměrné aplikace. Přepěťová kategorie III se vztahuje k rozvodové úrovni a pevné instalaci uvnitř budov. Přepěťová kategorie II se vztahuje k lokální úrovni a stolním zařízením a přístrojům. Provádět údržbu mohou pouze kvalifikované osoby. Věnujte pozornost jmenovitým hodnotám všech svorek: Abyste předešli požáru nebo úrazu el. proudem věnujte zvýšenou pozornost všem jmenovitým hodnotám a značkám specifikovaným pro tento přístroj. Před připojením přístroje pečlivě prostudujte návod a informace o jmenovitých hodnotách. Provoz přístroje s otevřeným krytem je nepřípustný: Pokud je sejmutý kryt nebo panel přístroje, neprovádějte žádná měření ani sledování. Není přípustné dotýkat se neizolovaných vodičů: Pokud je přístroj zapnutý, nedotýkejte se žádných neizolovaných částí přístroje. Není přípustný provoz v případě podezření na poruchu: Pokud si nejste jisti, že přístroj není poškozený, konzultujte problém s kvalifikovaným personálem servisu. Zajistěte řádnou ventilaci: prostudujte v návodu detailní instalační pokyny, abyste přístroji zajistili dobré ventilační podmínky. Není přípustný provoz ve vlhkém prostředí. Není přípustný provoz ve výbušném prostředí. Udržujte povrch přístroje suchý a čistý. 3. Všeobecná kontrola 3.1 Proveďte všeobecnou kontrolu Před uvedením přístroje do provozu doporučujeme provést jeho všeobecnou kontrolu Zkontrolujte, zdali nedošlo k poškození při dopravě Pokud je přepravní krabice nebo pěnové vycpávky vážně poškozená, uložte je na vhodném místě, dokud celý přístroj a příslušenství neprojdou důkladnou kontrolou na elektrické a mechanické poškození. 3

5 3.1.2 Zkontrolujte příslušenství Seznam příslušenství je uveden v tabulce výše u obrázku s částmi přístroje. Zkontrolujte, zdali některé součásti příslušenství nechybí. V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce Zkontrolujte kompletní přístroj Pokud je přístroj zjevně poškozen nebo selže při měření nebo testu, obraťte se na prodejce. 4. Propojení 4.1 Vstupní propojení 1. Napájecí adaptér slouží k napájení přístroje ze sítě a k dobíjení baterií. 2. Měřící šňůry 3. Vstupní svorky multimetru (3 kulaté zdířky na banánky a ploché zdířky). Banánkové zdířky slouží jako vstupy pro napětí, proud a odpor, ploché zdířky pro vstup kapacity. 4. Osciloskopické sondy 5. Vstupy osciloskopu: horní konektor slouží pro kanál 1 (CH1), spodní pro kanál 2 (CH2). 4

6 4.2 Popis předního panelu a tlačítek 1. Napájecí konektor 2. Sériový port 3. Konektor USB 4. Vypínač podsvícení 5. Hlavní vypínač 6. Tlačítko multimetru pro měření proudu 7. Tlačítko multimetru pro měření napětí 8. Tlačítko multimetru pro měření odporu, diod, vodivosti a kapacity 9. OSC LEFT: Tlačítko osciloskopu pro nastavení doleva 10. OSC RIGHT: Tlačítko osciloskopu pro nastavení doprava 11. OSC OPTION: LEFT: Tlačítko osciloskopu pro nastavení Kombinovaným stiskáváním tlačítek OSC LEFT, OSC RIGHT, OSC UP a OSC DOWN lze po stisknutí OSC OPTION nastavovat tyto parametry: napěťová stupnice kanálu 1 (CH1 VOL); napěťová stupnice kanálu 2 (CH2 VOL); časová základna (TIME BASE); pozice nuly kanálu 1 (CH1 ZERO); pozice nuly kanálu 2 (CH2 ZERO); horizontální pozice spouštění (TIME) a úroveň spouštění (TRIG). Při používání matematických funkcí průběhu lze pomocí těchto tlačítek nastavovat a vypočítat činitel zvětšení zobrazení průběhu (CHM VOL) a vertikální pozici zobrazení (CHM ZERO). V režimu kurzoru lze pomocí těchto tlačítek nastavovat pozici kurzoru 1 (V1 nebo T1) a kurzoru 2 (V2 nebo T2). 12. OSC DOWN: Tlačítko osciloskopu pro nastavení dolů 13. OSC UP: Tlačítko osciloskopu pro nastavení nahoru 14. OSC/DMM: Přepínání mezi režimem osciloskopu nebo multimetru 15. AUTO SET: 5

7 V režimu multimetru při měření proudu nebo napětí lze přepínat mezi stejnosměrným a střídavým měřením; Při měření odporu lze přepínat mezi měřením odporu, diody, vodivosti nebo kapacity. V režimu osciloskopu se používá pro automatické nastavení. 16. RUN/STOP: Tlačítko pro start nebo stop operace 17. MENU DOWN: Volba nejspodnější možnosti v menu 18. MENU: Zobraz/schovej menu 19. MENU UP: Volba nejhořejší možnosti v menu 20. F1~F5: Zapnutí nebo nastavení pro každé menu 5. Osciloskop 5.1 Úvod Tato kapitola krok za krokem popisuje funkce osciloskopu. Nezahrnuje všechny schopnosti, ale popisuje základní příklady, jak používat menu a provádět základní operace. 5.2 Zapnutí osciloskopu Připojte osciloskop k síťovému napětí pomocí napájecího adaptéru (osciloskop může lze napájet také zabudovanými Li-ion bateriemi). Pomocí hlavního vypínače zapněte osciloskop. Po zapnutí provede přístroj automatickou kontrolu. Po dokončení se zobrazí uvítací obrazovka s nápisem "stiskni libovolné tlačítko pro pokračování...". Po stisknutí libovolného tlačítka vstoupíte do měřícího režimu. Osciloskop je nastaven na poslední použitou konfiguraci. 5.3 Displej osciloskopu 6

8 1. Indikace stavu baterie, symboly,, a. 2. Automatické měřící okno (f = frekvence, T = perioda, V = průměrná hodnota, Vp = hodnota špička-špička a Vk = efektivní hodnota) 3. Automatické měřící okno 2 4. Ukazatel indikuje horizontální pozici spouštění. 5. Hodnota časového rozdílu mezi pozicí spouštění a středem obrazovky. Pokud je pozice spouštění uprostřed, hodnota je nulová. 6. Stav spouštění: Auto: Osciloskop pracuje v automatickém režimu a zobrazuje průběh v nespouštěném stavu. Trig'd: Osciloskop detekoval spuštění a shromažďuje informace generované po spuštění. Ready: Všechna data před spuštěním byla zachycena, osciloskop je připraven přijmout spouštěcí signál. Scan: Osciloskop kontinuálně shromažďuje a zobrazuje údaje o průběhu v režimu prohlížení. Stop: Osciloskop přestal shromažďovat údaje o průběhu. 7. Zelená šipka indikuje napěťovou úroveň spouštění. 8. Skrývané menu: pomocí tlačítka MENU lze zobrazovat a skrývat toto menu. 9. Volby nastavení menu: různé volby nastavení pro různá menu. 10. Hodnota úrovně spouštěcího napětí 11. Zdroj spouštěcího signálu 12. Hodnota primární časové základny 13. Vazba kanálu 2 (CH2); znak "-" značí stejnosměrnou vazbu, znak "~" střídavou. 14. Vertikální napěťové rozlišení pro CH2 15. Vazba kanálu 1 (CH1); znak "-" značí stejnosměrnou vazbu, znak "~" střídavou. 16. Vertikální napěťové rozlišení pro CH1 17. Modrá šipka indikuje zemnící datový bod průběhu v CH2, což je nulová pozice CH2. Pokud není šipka zobrazena, znamená to, že kanál nebyl otevřen. 18. Provozní pokyny pro OSC OPTION: různé pokyny pro různá nastavení OSC OPTION. 19. Červená šipka indikuje zemnící datový bod průběhu v CH2, což je nulová pozice CH2. Pokud není šipka zobrazena, znamená to, že kanál nebyl otevřen. 20. Oblast zobrazení průběhu. Červený průběh zobrazuje CH1 a modrý CH Pohyb v menu Následující příklad slouží k ukázce, jak pomocí menu zvolit funkci, která je zobrazena na dalším obrázku. 1. Stiskněte tlačítko MENU, na pravé straně se zobrazí funkční menu a ve spodní části aktuální nastavení. Dalším stisknutím tlačítka MENU skryjte funkční menu. 2. Pomocí tlačítek MENU UP a MENU DOWN se zvolí další funkční menu. 3. Pomocí tlačítek F1 až F5 se mění jednotlivé parametry. 7

9 5.5 Manuální nastavení vertikálního systému, horizontálního systému a pozice spouštění Kombinovaným stiskáváním tlačítek OSC LEFT, OSC RIGHT, OSC UP a OSC DOWN lze po stisknutí OSC OPTION nastavovat tyto parametry: napěťová stupnice kanálu 1 (CH1 VOL); napěťová stupnice kanálu 2 (CH2 VOL); časová základna (TIME BASE); pozice nuly kanálu 1 (CH1 ZERO); pozice nuly kanálu 2 (CH2 ZERO); horizontální pozice spouštění (TIME) a úroveň spouštění (TRIG). Následující příklad ukazuje, jak nastavit požadované parametry pomocí tlačítka OSC OPTION. 1. Stiskněte tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time Base UP/DOWN - CH1 Vol 2. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte vertikální rozlišení kanálu 1 a pomocí OSC LEFT a OSC RIGHT nastavte časovou základnu. 3. Stiskněte znovu tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time Base UP/DOWN - CH2 Vol 4. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte vertikální rozlišení kanálu 2 a pomocí OSC LEFT a OSC RIGHT nastavte časovou základnu. 5. Stiskněte znovu tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - CH1 Zero 8

10 6. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte nulovou pozici kanálu 1 a pomocí OSC LEFT a OSC RIGHT nastavte horizontální pozici. 7. Stiskněte znovu tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - CH2 Zero 8. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte nulovou pozici kanálu 2 a pomocí OSC LEFT a OSC RIGHT nastavte horizontální pozici. 9. Stiskněte znovu tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - Trig 10. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte spouštěcí úroveň a pomocí OSC LEFT a OSC RIGHT nastavte jeho horizontální pozici. 11. Dalším stisknutím tlačítka OSC OPTION se vrátíte zpět ke kroku 1. 9

11 Vysvětlení termínů Vertikální rozlišení: Vyjadřuje napětí průběhu reprezentované jedním dílkem stupnice na vertikální ose displeje, nastavitelné pomocí zesílení nebo dělení napětí na vstupu, čímž se amplituda zreguluje na požadovaný rozsah. Nulová pozice: Vztahuje se k zemnícímu datovému bodu, jehož nastavením můžete regulovat pozici průběhu na displeji. Časová základna: Značí hodnotu času vyjádřenou jedním dílkem stupnice na horizontální ose displeje. Horizontální pozice spouštění: Vyjadřuje časovou odchylku mezi skutečným bodem spuštění a středovou osou displeje. V případě spouštění uprostřed displeje bude "0". Spouštěcí úroveň: Vyjadřuje napěťovou odchylku mezi skutečnou spouštěcí úrovní a nulovou pozicí zdrojového kanálu spouštěcího signálu. 5.6 Reset osciloskopu Pokud chcete osciloskop resetovat do nastavení od výrobce, proveďte následující: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte nastavení funkce, ve spodní části se zobrazí tři volby. 3. Pomocí tlačítka F1 zvolte nastavení od výrobce. Osciloskop se resetuje do nastavení od výrobce. 5.7 Vstupní propojení Prohlédněte si spodní a pravou stranu osciloskopu. Osciloskop má sedm signálových vstupů: dva BNC konektory (CH1 a CH2) pro osciloskopická měření, tři banánkové zdířky pro měření R, V a A pomocí multimetru a dvě ploché zdířky pro měření kapacit pomocí multimetru. Izolované vstupy umožňují nezávislé plovoucí měření multimetru a osciloskopu. 5.8 Zobrazení neznámého signálu pomocí automatického nastavení Pomocí funkce automatického nastavení lze na displeji automaticky zobrazovat a měřit neznámé signály. Tato funkce optimalizuje pozici, rozsah, časovou základnu a spouštění a zajišťuje stabilní zobrazení prakticky jakéhokoliv průběhu. Je velmi vhodná pro rychlou kontrolu několika signálů. 10

12 Funkci automatického nastavení zapněte takto: 1. Připojte měřící sondy k měřenému signálu. 2. Stiskněte tlačítko AUTO SET a osciloskop se přepne do režimu automatického měření. Měřený signál se zobrazuje na displeji. 5.9 Automatický návrat horizontální pozice spouštění a spouštěcí úrovně na nulovou hodnotu Pokud nastavíte horizontální pozici spouštění a spouštěcí úroveň na maximum a dojde k jejich přílišnému vzdálení od středu displeje, lze je automaticky vrátit do nulové polohy takto: 1. Stiskněte současně OSC LEFT a OSC RIGHT a horizontální pozice spouštění se automaticky nastaví na nulu. 2. Stiskněte současně OSC UP a OSC DOWN a spouštěcí úroveň se automaticky nastaví na nulu Automatické měření Osciloskop nabízí 5 rozsahů automatického měření. Je možno zobrazovat dvě numerické hodnoty: "měření 1" a "měření 2". Tato měření lze volit nezávisle a můžou probíhat na průběhu CH1 nebo CH2. Pokud chcete měřit frekvenci na CH1, postupujte takto: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu "měření 1". Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Stiskněte tlačítko F1 a zvolte Freq CH1 v položce efektivní hodnoty. Okno "měření 1" se zbarví červeně a zobrazuje frekvenci signálu na vstupu kanálu 1. Pokud chcete měřit napětí špička-špička na CH2, postupujte takto: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu "měření 2". Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Stiskněte tlačítko F4 a zvolte PK-PK CH2 v položce PK-PK. Okno "měření 2" se zbarví modře a zobrazuje hodnotu napětí špička-špička signálu na vstupu kanálu Zadržení údajů na displeji Všechny údaje na displeji (průběh i měření) lze zadržet na displeji. 1. Stiskněte tlačítko RUN/STOP a údaje na displeji zůstanou zadrženy. V pravém horním rohu se zobrazí nápis STOP. 2. Stiskněte tlačítko RUN/STOP a vrátíte se zpět do režimu měření. 11

13 5.12 Použití průměrné hodnoty k vyhlazení zobrazeného průběhu 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu ACQU mode. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Stiskněte tlačítko F3 a zvolte "Average Factors", potom stiskněte tlačítko F4, dostanete se na položku "Averaging 32". Tím se zprůměrují výsledky 32 měření a na displeji se zobrazí závěrečný výsledek (viz obrázek) Použití setrvačnosti při zobrazování průběhu Při sledování dynamických signálů lze použít funkci setrvačnosti 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu DISP SET. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Stiskněte tlačítko F2 a zvolte setrvačnost 1s, 2s, 5s, nekonečno nebo vypnout. Pokud zvolíte nekonečnou setrvačnost, sledovaný dynamický signál se zobrazuje stále. Pokud zvolíte vypnout, je funkce setrvačnosti zakázána. 12

14 5.14 Použití detekce špiček k detekci rušivých impulsů Tuto funkci lze použít k zobrazení jevů (poruch nebo jiných asynchronních průběhů) o šířce 50ns nebo širší. 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu ACQU MODE. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Stiskněte tlačítko F3 a přeskočte na detekci poruch. Můžete začít test na poruchy. Vysvětlení termínů Režim shromažďování: Osciloskop převádí analogové údaje do digitální formy poté co byly shromážděny v těchto třech různých režimech: vzorkování, detekce maximální hodnoty a průměrování hodnot. Vzorkování: Osciloskop nabírá vzorky signálu v pravidelných časových intervalech pro následující rekonstrukci průběhu tak, aby byl ve většině případů signál zobrazen správně. Velké změny mezi dvěma intervaly nebudou nabrány, což má za důsledek splynutí a pravděpodobnou ztrátu úzkých pulsů v signálu. Detekce maximální hodnoty: Osciloskop nabírá v každém vzorkovacím intervalu vzorky maxima a minima signálu a zobrazuje průběh na základě nabraných údajů. Tímto se zobrazí i jinak nenabrané úzké impulsy, ale i šumy. Průměrování hodnot: Osciloskop shromáždí několik průběhů, spočítá průměrné hodnoty a zobrazí průměrný průběh. Tím se omezí zobrazení náhodných šumů. Čas trvání: Při zobrazení nového průběhu nezmizí předchozí průběh z displeje okamžitě, ale bude zobrazován po dobu, která se nazývá čas trvání. Jeho nastavením lze průběh zobrazovat souvisleji a lze dosáhnout podobné kvality zobrazení jako u analogového osciloskopu. Režim rolovaného snímání: Osciloskop aktualizuje vzorkovací body průběhu podle rolování displeje zleva doprava. Tento režim lze použít pouze při časové základně vyšší než 50ms Volba střídavého propojení Po resetu jsou vstupy osciloskopu propojeny stejnosměrně, takže se zobrazuje střídavá i stejnosměrná složka signálu. Pokud chcete sledovat malé zvlnění stejnosměrného napětí, použijte střídavé propojení. Střídavé propojení zvolte takto: 13

15 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu nastavení CH1. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Stisknutím tlačítka F1 přepněte na AC. Vlevo dole se zobrazuje ikona AC (střídavé propojení) Převrácení polarity zobrazovaného průběhu 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu nastavení CH1. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Stisknutím tlačítka F4 přepněte na převrácení (inverzi). Na displeji se zobrazuje průběh s převrácenou polaritou Použití matematických funkcí průběhu Pokud sčítáte (CH1+CH2), odečítáte (CH1-CH2), násobíte (CH1xCH2) nebo dělíte (CH1/CH2) vstupní průběhy kanálů 1 a 2, zobrazí se na displeji Výsledný vypočtený průběh M a vstupní průběhy obou kanálů. Matematická funkce používá výpočet bod za bodem obou průběhů. Použití matematických funkcí zapněte takto: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu výpočty průběhů. Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Stisknutím tlačítka F3 zvolte CH1+CH2 a na displeji se zobrazí vypočtený průběh M (zelený). Dalším stisknutím F3 výpočty ukončíte. 4. Nyní stiskněte tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - Zero 14

16 Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte vertikální pozici vypočteného průběhu M na displeji. 5. Stiskněte tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time Base UP/DOWN - CHM Vol Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte amplitudu vypočteného průběhu M na displeji. 6. Multimetr 6.1 Úvod Tato kapitola krok za krokem popisuje funkce multimetru. Popisuje základní příklady, jak používat menu a provádět základní operace 6.2 Propojení multimetru Pro měření používejte tři banánkové zdířky: COM, V/Ω, ma. Pro měření kapacity používejte ploché svorky. Více podrobností v kapitole Displej multimetru 15

17 1. Indikace stavu baterie 2. Indikace manuálního/automatického rozsahu. MANUAL znamená manuální rozsah, AUTO znamená automatický rozsah. 3. Indikace režimu měření: DCV : měření stejnosměrného napětí ACV : měření střídavého napětí DCA : měření stejnosměrného proudu ACA R : měření střídavého proudu : měření odporu : test diod : měření vodivosti C : měření kapacity 4. Indikace měření relativní hodnoty 5. Indikace stavu měření; RUN znamená soustavné měření, STOP znamená zadržení údajů na displeji. 6. Referenční hodnota pro měření relativní hodnoty 7. Násobitel údaje na stupnici; znásobením zobrazovaného údaje násobitelem získáte výsledek měření. 8. Číselný výsledek měření 9. Automatické přepínání rozsahu 10. Absolutní/relativní hodnota; symbol " " znamená absolutní hodnotu, symbol "Δ" relativní hodnotu. 11. Manuální přepínání rozsahu 12. Stupnice indikuje různé režimy měření pomocí různých barev. 6.4 Měření Stisknutím tlačítka DMM/OSC přístroj přepněte do režimu multimetru. Zobrazí se displej multimetru a současně výzva ke správnému připojení měřících šňůr. Poté stiskněte libovolné tlačítko a vstoupíte do režimu multimetru Měření odporu 1. Stiskněte tlačítko R a v horní části displeje se zobrazí symbol R. 2. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky V/Ω. 3. Připojte měřící šňůry k rezistoru. Výsledek měření v Ohmech se zobrazí na displeji. 16

18 6.4.2 Měření diod 1. Stiskněte tlačítko R a v horní části displeje se zobrazí symbol R. 2. Tiskněte tlačítko AUTO SET, dokud se na displeji nezobrazí symbol. 3. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky V/Ω. 4. Připojte měřící šňůry k diodě. Výsledek měření ve Voltech se zobrazí na displeji Zkouška vodivosti 1. Stiskněte tlačítko R a v horní části displeje se zobrazí symbol R. 2. Tiskněte tlačítko AUTO SET, dokud se na displeji nezobrazí symbol. 3. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky V/Ω. 4. Připojte měřící šňůry k měřeným bodům. Pokud je odpor mezi body menší než 50Ω, zazní zvuk sirénky Měření kapacity 1. Stiskněte tlačítko R a v horní části displeje se zobrazí symbol R. 2. Tiskněte tlačítko AUTO SET, dokud se na displeji nezobrazí symbol C. 3. Vložte měřený kondenzátor do plochých svorek. Výsledek měření se zobrazí na displeji. POZN: Pokud je měřená hodnota menší než 5nF, použijte funkci měřiče malých kapacit a měření relativních hodnot, abyste docílili přesného měření. Pokud je kapacita vyšší než 40µF, začne se měřená kapacity zobrazovat až po 30s. 17

19 6.4.5 Měření stejnosměrného napětí 1. Stiskněte tlačítko V a v horní části displeje se zobrazí symbol DCV. 2. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky V/Ω. 3. Připojte měřící šňůry k měřícím bodům a na displeji se zobrazí hodnota napětí Měření střídavého napětí 1. Stiskněte tlačítko V a v horní části displeje se zobrazí symbol DCV. 2. Tiskněte tlačítko AUTO SET, dokud se na displeji nezobrazí symbol ACV. 3. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky V/Ω. 4. Připojte měřící šňůry k měřícím bodům a na displeji se zobrazí hodnota střídavého napětí. 18

20 6.4.7 Měření stejnosměrného proudu Měření proudů do 400mA: 1. Stiskněte tlačítko A a v horní části displeje se zobrazí symbol DCA. Na displeji se zobrazí měřená jednotka ma. V levé dolní části displeje se zobrazuje ma a 20A. Pomocí tlačítek F4 a F5 lze přepínat mezi těmito jednotlivými měřeními. Přepněte na 400mA. 2. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky ma. 3. Připojte měřící šňůry sériově do měřeného obvodu a na displeji se zobrazí hodnota stejnosměrného proudu. Měření proudů nad 400mA: 1. Stiskněte tlačítko A a v horní části displeje se zobrazí symbol DCA. Na displeji se zobrazí měřená jednotka ma. 2. Stisknutím tlačítka F5 přepněte na měření 20A. Na displeji se zobrazí měřená jednotka A. 3. Připojte rozšiřující proudový modul ke zdířkám pro měření proudu a zapojte do něj měřící šňůry. 4. Připojte měřící šňůry sériově do měřeného obvodu a na displeji se zobrazí hodnota stejnosměrného proudu. 5. Pomocí tlačítka F4 se navrátíte k měření proudů do 400mA Měření střídavého proudu Měření proudů do 400mA: 1. Stiskněte tlačítko A a v horní části displeje se zobrazí symbol DCA. Na displeji se zobrazí měřená jednotka ma. V levé dolní části displeje se zobrazuje ma a 20A. Pomocí tlačítek F4 a F5 lze přepínat mezi těmito jednotlivými měřeními. Přepněte na 400mA. 2. Stiskněte tlačítko AUTO SET a v horní části displeje se zobrazí symbol ACA. 3. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky ma. 19

21 4. Připojte měřící šňůry sériově do měřeného obvodu a na displeji se zobrazí hodnota stejnosměrného proudu. Měření proudů nad 400mA: 1. Stiskněte tlačítko AUTO SET a v horní části displeje se zobrazí symbol ACA. 2. Stisknutím tlačítka F5 přepněte na měření 20A. Na displeji se zobrazí měřená jednotka A. 3. Připojte rozšiřující proudový modul ke zdířkám pro měření proudu a zapojte do něj měřící šňůry. 4. Připojte měřící šňůry sériově do měřeného obvodu a na displeji se zobrazí hodnota stejnosměrného proudu. 5. Pomocí tlačítka F4 se navrátíte k měření proudů do 400mA. 6.5 Zadržení údaje na displeji 1. Stisknutím tlačítka RUN/STOP zadržíte údaj na displeji a v pravém horním rohu se zobrazí symbol STOP. 2. Dalším stisknutím tlačítka RUN/STOP lze pokračovat v měření. 20

22 6.6 Měření relativní hodnoty Při měření relativní hodnoty se zobrazuje průběžně měřená hodnota ve vztahu k nastavené referenční hodnotě. Následující příklad uvádí, jak provést měření relativní hodnoty. Napřed je třeba nastavit referenční hodnotu. 1. Stiskněte tlačítko R a v horní části displeje se zobrazí symbol R. 2. Tiskněte tlačítko AUTO SET, dokud se v horní části displeje nezobrazí symbol C. 3. Zapojte do zdířek pro měření kapacity rozšiřující modul pro měření kapacit. 4. Když se výsledek ustálí, stiskněte tlačítko F2 a v horní části displeje se zobrazí symbol Δ. Uložená referenční hodnota je zobrazena pod symbolem Δ. 5. Vložte do svorek modulu kondenzátor. Zobrazená hodnota je skutečná hodnota kapacity kondenzátoru. 6.7 Volba automatické/manuální volby rozsahu Výchozí je automatická volba rozsahu. Přepnutí na manuální volbu proveďte takto: 1. Stiskněte tlačítko F1 a v levém horním rohu displeje se zobrazí nápis MANUAL. 2. Při manuální volbě rozsahů se rozsah zvětšuje o jeden stupeň při každém stisknutí tlačítka F1 a po dosažení nejvyššího rozsahu se dalším stisknutím přepne opět na nejnižší. Znásobením zobrazené hodnoty násobitelem a jednotkou měření získáte výsledek měření. 3. Stisknutím F3 se v levém horním rohu displeje zobrazí nápis AUTO a přístroj pracuje v režimu automatické volby rozsahu. Pozor: Režim manuální volby rozsahu nelze použít při měření kapacit. 21

23 7. Pokročilé funkce osciloskopu 7.1 Úvod Tato kapitola pojednává o podrobnějších osciloskopických funkcích přístroje. 7.2 Vertikální nastavení kanálu 1 a 2 Každý kanál má vlastní nezávislé vertikální menu a každou položku lze nastavit pro specifický kanál. 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu nastavení CH1. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Pomocí tlačítek F1 až F4 lze provádět nastavení různých parametrů. Následující tabulka popisuje menu vertikálního nastavení: menu nastavení popis Propojení AC DC stejnosměrná složka vstupního signálu je blokována je povolena ss i střídavá složka vstupního signálu Kanál Close Open kanál je uzavřen kanál je otevřen Sonda 1X 10X 100X 1000X zvolte nastavení v souladu s děličem sondy, aby bylo zajištěno správné zobrazení Inverze Close Open Nastavení propojení kanálu průběh je zobrazován normálně zapnuta funkce převráceného zobrazení průběhu Například na vstup kanálu 1 je přiveden sinusový signál obsahující stejnosměrnou složku. Stiskněte napřed F1 Coupling a potom AC, čímž přepnete na střídavé propojení. Stejnosměrná složka signálu je blokována. Stiskněte napřed F1 Coupling a potom DC, čímž přepnete na stejnosměrné propojení. Do osciloskopu jsou přiváděny obě složky, stejnosměrná i střídavá. 22

24 střídavé propojení stejnosměrné propojení Otevření a uzavření kanálu Pro příklad zvolme kanál 1. Stiskněte napřed F2 Channel a potom Close, čímž uzavřete kanál 1. Stiskněte napřed F2 Channel a potom Open, čímž otevřete kanál Nastavení faktoru poměru sondy Nastavení faktoru poměru sondy v menu je nutné z důvodů přizpůsobení s poměrem děliče napětí v sondě. Pokud se jedná o sondu 10:1, je třeba zvolit faktor poměru sondy na 10X, aby nedocházelo k chybám zaviněným zobrazeným špatným faktorem poměru. Stisknutím F3 Probe nastavujte faktor poměru sondy Nastavení inverze průběhu dělící poměr sondy nastavení faktoru v menu 1:1 1X 10:1 10X 100:1 100X 1000:1 1000X Převrácený průběh: Zobrazený signál se převrátí o 180 proti zemnímu potenciálu. Stisknutím F4 Invert se zapne inverze; dalším stisknutím F4 Invert se vypne inverze. 7.3 Nastavení v menu matematických funkcí Matematické funkce slouží k zobrazení výsledku výpočtu součtu, rozdílu, násobku nebo podílu průběhů v CH1 a CH2. Tyto výsledky mohou být také měřeny pomocí mřížky nebo kurzoru. Amplitudu vypočteného průběhu lze nastavovat pomocí funkce CHM VOL, která je zobrazena ve formě měřítka stupnice. Rozsahy amplitudy od 0,001 do 10 a kroky umožňují vyjádření jako 0,001X, 0,002X, 0,005X...10X. Pozici vypočteného průběhu lze nastavit směrem nahoru nebo dolů pomocí tlačítka CHM ZERO. 23

25 Tabulka funkcí: nastavení popis CH1-CH2 průběh kanálu 1 minus průběh kanálu 2 CH2-CH1 průběh kanálu 2 minus průběh kanálu 1 CH1+CH2 průběh kanálu 1 je přičten k průběhu kanálu 2 CH1*CH2 znásobení průběhu kanálu 1 s průběhem kanálu 2 CH1/CH2 vydělení průběhu kanálu 1 průběhem kanálu 2 Při zobrazení součtu CH1+CH2 postupujte takto: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu MATH. Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Stiskněte tlačítko F1 CH1+CH2 a na displeji se zobrazí průběh M. Dalším stisknutím F3 se průběh M přestane zobrazovat. 4. Stiskněte tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time Base UP/DOWN - CH1 Vol 5. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte amplitudu průběhu M. 6. Stiskněte dvakrát tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - CHM Zero 7. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte pozici průběhu M. 7.4 Nastavení spouštění Spouštění definuje čas, kdy začne shromažďování dat a zobrazování průběhu. Pokud je správně nastaveno, může změnit nestabilní zobrazení průběhu na čitelné. Při započetí shromažďování dat sbírá osciloskop vhodná data pro vykreslení průběhu vlevo od spouštěcího bodu. Během čekání na spuštění osciloskop soustavně sbírá data. Po detekci spuštění osciloskop shromáždil dostatek dat pro vykreslení průběhu vpravo od bodu spuštění. 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu TRIG MODE. Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Pomocí tlačítek F1 až F5 lze provádět různá nastavení. 24

HC-HDS1022M. Ruční digitální osciloskop a multimetr. Po otevření pouzdra osciloskopu zkontrolujte, zdali balení obsahuje tyto části:

HC-HDS1022M. Ruční digitální osciloskop a multimetr. Po otevření pouzdra osciloskopu zkontrolujte, zdali balení obsahuje tyto části: HC-HDS1022M Ruční digitální osciloskop a multimetr 1. Kontrola při vybalení Po otevření pouzdra osciloskopu zkontrolujte, zdali balení obsahuje tyto části: č. popis standardní volitelné 1 osciloskop 2

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Uživatelský návod OWON Přenosný Barevný Digitální Paměťový Osciloskop a Multimetr OWON HDS2062M

Uživatelský návod OWON Přenosný Barevný Digitální Paměťový Osciloskop a Multimetr OWON HDS2062M Uživatelský návod OWON Přenosný Barevný Digitální Paměťový Osciloskop a Multimetr OWON HDS2062M Přenosný Barevný Digitální Paměťový Osciloskop A Multimetr Uživatelský Návod WWW.OWON.COM.CN OMEZENÁ ZÁRUKA

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

Pro více informací navštivte náš web www.velleman.eu

Pro více informací navštivte náš web www.velleman.eu UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Záruka a Bezpečnostní Informace. 3 Postup použití 3 Specifikace a Vlastnosti. 4 Prohlídka Předního Panelu. 5 Nabíjení baterie.. 5 Použití osciloskopu 5 Zkrácené menu a Rozšířené

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

F-DV680P. Miniaturní videorekordér

F-DV680P. Miniaturní videorekordér F-DV680P Miniaturní videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

M ASTECH Digitální tužkový multimetr M ASTECH Digitální tužkový multimetr MS 8211D Uživatelská příručka M A S T E C H DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR MS 8211D Ú V O D Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH MS8211D je přenosný měřící přístroj

Více

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594 Návod k obsluze Obsah 1. Úvod...3 2. Odbalení a kontrola...3 3. Bezpečnostní upozornění...3 4. Bezpečnostní symboly...4 5. Popis čelního panelu...5 6. Parametry...6

Více

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr HC-8906A 4 ½ místný digitální multimetr I. Souhrn Digitální multimetr HC-8906A (dále jen přístroj) je 4 ½ digitový LCD ruční měřící přístroj s precizním designem, pohodlnou obsluhou, stabilním provozem

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1860 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah 2 Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 3 Popis Přístrojového Panelu a Tlačítek Funkcí

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr

CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr Pohodlné ostření kamery na 3.5 LCD Generátor zkušebního video obrazce RS485 virtuální klávesnice a tester Výstup napájení 12V/1A pro kameru Měření

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Digitální klešťový multimetr FK1000A

Digitální klešťový multimetr FK1000A NÁVOD K OBSLUZE Digitální klešťový multimetr FK1000A Obj. č.: 7120081 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

MXD-5040. 4 a 3/4 místný stolní digitální multimetr

MXD-5040. 4 a 3/4 místný stolní digitální multimetr MXD-5040 4 a 3/4 místný stolní digitální multimetr Popis Čelní panel (1) Vstupní svorka 20A (2) Vstupní svorka V/Ω (3) Společná vstupní svorka (COM) (4) Vstupní svorka A (5) Hlavní vypínač (6) LED 3 a

Více

HC-506 GM ELECTRONIC

HC-506 GM ELECTRONIC Multimetr HC 506 Úvod Tento multimetr obsahuje mnoho užívaných funkcí, které jsou casto využívané pri merení v elektronice. Všechny funkce jsou navrženy pro snadnou obsluhu. Zarucuje rychlé použití kterékoli

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

BAREVNÝ KVADRÁTOR. 1. Souhrnné informace..1

BAREVNÝ KVADRÁTOR. 1. Souhrnné informace..1 BAREVNÝ KVADRÁTOR 1. Souhrnné informace..1 1.1 Důležité 1 1.2 Vlastnosti.1 2. Čelní panel..2 3. Nabídka nastavení...2 3.1 Nastavení titulku..2 3.2 Nastavení času a data...2 3.3 Nastavení zobrazení.3 3.3.1

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1-

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- HHTQ88 Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- OBSAH 1. VLASTNOSTI 3 2. SPECIFIKACE. 3 2 1 Obecná specifikace 3 2 2 Displej jednotky / max. rozsah / rozlišení 5 3. POPIS ČELNÍHO PANELU. 5 3

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 2 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE Přístroj UT70A je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz HC-6504/6506 Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz 1. Úvod Děkujeme, že jste zakoupil tento osciloskop. Aby vám dlouho sloužil ke spokojenosti, prostudujte před prvním použitím pečlivě tento návod. Po prostudování

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU Radon skener 3000 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení digitálního skeneru výskytu radonu. Věříme, že Vám přístroj bude spolehlivě sloužit k Vaší

Více

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 532740 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 532740 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 Příruční osciloskop HPS10 (PersonalScope) není jen grafický multimetr, ale kompletní přenosný osciloskop s cenou lepšího multimetru. Má vysokou citlivost

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

BOOK Programovatelný zesilovač

BOOK Programovatelný zesilovač BOOK Programovatelný zesilovač Programovatelný zesilovač BOOK slouží k přímému zesílení DB-T, DAB, FM a analogových signálů v hlavních stanicích menších STA. 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY Rychlé a jednoduché

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Dvoukanálová měření

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Dvoukanálová měření ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Dvoukanálová měření FW 03.07 BETA Ref: 18022005 KM Obsah Před prvním zapnutím analyzátoru... 3 Indikace slabých napájecích článků... 3 Odkazy...

Více

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D MANUÁL MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D OBSAH 1. OBECNÝ POPIS 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. ŘÍZENÍ A POPIS KLÁVES 3.1. Přední panel 3.2. Zadní panel 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. Napájecí zdroj a výměna baterie 4.2.

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více