APLIKACE GRAFICKÝCH INFORMAČ NÍCH SYSTÉMŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APLIKACE GRAFICKÝCH INFORMAČ NÍCH SYSTÉMŮ"

Transkript

1 PŘ ÍRODOVĚ DNÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA APLIKACE GRAFICKÝCH INFORMAČ NÍCH SYSTÉMŮ ING. DAVID BRAŽINA OSTRAVA

2 Cíle předmětu Po prostudování textu budete znát: Principy práce grafických knihoven. Seznámíte se s grafickými systémy, pracujícími jak na platformě Windows tak na platformě Linux/Unix. Setkáte se s virtuální realitou, jako nástrojem pro zobrazení 3D objektů na sítí Internet. Získáte: Základní znalosti grafických platforem DirectX a OpenGL. Dovíte se o možnostech práce s grafickými editory a o možnostech využití jazyka VRML. Získáte vědomosti o principu činnosti modelu COM v operačním systému Windows. Budete schopni: Budete schopni využít získané vě domosti, k zdokonalení se zejména v oblastech práce s grafickými systémy pracujícími s OpenGL a DirectX. Získáte př ehled o možnostech práce s grafickými systémy v sítí internet, jako i o možnostech grafických editorů, pro tvorbu 2D a 3D objektů. Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: týdnů 2

3 Obsah 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU ÚVOD GRAFICKÉ SYSTÉMY SYSTÉMY TYPU CAD PREZENTAČNÍ GRAFICKÉ SYSTÉMY ANIMACE FUNKCE GRAFICKÝCH SYSTÉMŮ UŽIVATELSKÁ ROZHRANÍ OPENGL VLASTNOSTI OPENGL OPENGL A OSTATNÍ API DIRECTX VLASTNOSTI DIRECTX PROGRAMOVACÍ MÓDY V DIRECTX Retained mód Immediate mód HEL A HAL TEST Č COMPONENT OBJECT MODEL (COM) GRAFICKÉ EDITORY D GRAFICKÝ SOFTWARE D GRAFICKÝ SOFTWARE X-WINDOWS

4 10 INTERNET VRML Vybavení Vlastnosti VRML Standarty VRML TEST Č SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY

5 1 Úvod do předmětu V této kapitole se dozvíte: jak bude členěn kurz Aplikace grafických informačních systémů a podmínky úspěšného absolvování předmětu Doba potřebná k prostudování této kapitoly: 5 minut Předmět APLIKACE GRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ si klade za cíl seznámit účastníky kurzu s možnostmi aplikace počítačové grafiky v oblasti informačních systémů. Tento předmět předpokládá určité znalosti práce s grafickými prostředky počítače. Taktéž se předpokládá práce s internetem. V tomto kurzu získáte základní vědomosti v oblasti grafických systémů nejen na úrovni uživatelských znalosti, ale i na úrovní autorů grafických prostředků pro počítačová rozhraní. V průběhu semestru se dovíte o možnostech grafiky jako takové, o možnostech nejmodernějších možnostech přenosu grafických dat. Dovíte se možnostech nejnovějších grafických technologií a možnostech jejich využití. Získáte rovněž představu o použití grafických editorů, platforem DirectX a OpenGL a o možnostech grafického zobrazování. Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je vypracování úkolů označených symbolem obálky a vypracování odpovědí na testy jedna a dvě. Veškeré dotazy a odpovědí na korespondenční úlohy a testy zasílejte na adresu 5

6 2 Úvod V této kapitole se dozvíte: o principech tvorby grafických aplikací. Seznámíte se také se základními grafickými prostředky. Doba potřebná k prostudování této kapitoly: 5 minut V dnešním světě se s různými grafickými aplikacemi setkáváme na každém kroku. Od využití v zábavném průmyslu jako je tvorba her, tvorba trikových scén ve filmu, přes reklamní průmysl, tvorbu upoutávek, po architektonické či soudní animace a v neposlední řadě využití v průmyslovém designu či lékařství. Tvorba takových aplikací patří mezi časově i programově nejnáročnější a kombinuje v sobě znalosti mnoha vědních disciplín. Vytvoření jakékoli grafické aplikace se dá shrnout do několika bodů: Win32 programování / Programování na daném jádře Linux/Unix Využití platformy DirectX / Využití platformy OpenGL / API 2D grafické algoritmy Programovací techniky a datové struktury Multithread programování Využití vlastností umělé inteligence Fyzikální model Využití možnosti 3D zobrazení hardware. Je zřejmé, že čím níže v daném schématu postupujeme, tím se dostáváme ke složitějším grafickým aplikacím, jejichž absolutní vrchol tvoří simulace reálných fyzikálních procesů, trikové animace, počítačové hry či dynamické modelování. Vedle vlastní práce s programovým vybavením, jsou vyžadovány znalosti v oblasti umělé inteligence, fyzikálního modelování, algoritmizace, 2D a 3D grafiky, matematiky a mnoho dalších, včetně estetického cítění. 6

7 3 Grafické systémy V této kapitole se dozvíte: o základních grafických systémech a jejich vlastnostech. Vedle toho si ujasníte, některé pojmy týkající se uživatelského rozhraní. Doba potřebná k prostudování této kapitoly: 45 minut 3.1 Systémy typu CAD S pojmem CAD se určitě většina z vás už někdy setkala. Tato zkratka znamená Návrh pomocí počítače (Computer Aided Design). Tvorba prostorových modelů umožňuje konstruktérům zkoumat jednotlivé objekty nejen z hlediska designu, ale i z hlediska požadovaných vlastností, bez nutnosti vlastní fyzické výroby. V konečném výsledku pak vzniká dokonalý návrh požadovaného objektu. Simulací podmínek, ve kterých se daný objekt bude nacházet, se odstraní případné nesrovnalosti. Jedná se o poměrně sofistikovaný systém, který nachází uplatnění v odvětvích elektrotechniky (návrh elektrických obvodů), konstrukce a modelování, stavebnictví a architektura. 7

8 3.2 Prezentační grafické systémy Pojem prezentačních grafických systémů v sobě zahrnuje tvorbu grafů, diagramů a map. Prezentace hodnot pomocí grafů usnadňuje pochopení či znázornění daných závislosti mnohem rychleji než prezentace pomoci pouhých číselných hodnot. Při vstupu více proměnných veličin se vedle sloupcových, čárových aj. grafů, uplatňuji grafy trojrozměrné. Přednosti grafických prezentací se uplatňuji zejména v oblastech ekonomie, statistiky, matematiky apod. Komplexní využití poskytuji grafické údaje při tvorbě map. Takové speciální programy zpracovávají údaje z mnoha měřících stanic. Na základě dat každé stanice je výsledkem celek, znázorňující mapu libovolné části Země v libovolném měřítku, včetně demografických, geografických či geologických údajů.) 3.3 Animace Možnosti využití počítačové animace jsou prakticky neomezené. Ať už se jedná o využití ve výuce, vědeckých laboratořích či v zábavním průmyslu. Možnostmi počítačové animace se budeme detailněji věnovat v oblasti věnované grafickým editorům. 3.4 Funkce grafických systémů. Každý grafický systém musí splňovat určité podmínky nutné k jeho využití. Tyto podmínky jsou dány funkcemi, které každý takový systém musí zajišťovat. Obvykle jsou definovány požadavky na implementaci určitého grafického systému, tak aby tyto vyhovovaly stanovenému účelu. Grafický vstup Řízení vstupu a výstupu Strukturalizace obrazu Záznam grafické hodnoty Grafický výstup 8

9 3.5 Uživatelská rozhraní Uživatelským rozhraním se myslí způsob komunikace uživatele s počítačem. Tuto komunikaci zajišťuje tzv. prostředí, které se označuje jako GUI (Grafics User Interface). Vývojem programátorských technik došlo k dělení systému GUI na tyto části: Systém pro správu oken Zobrazovací model Aplikační rozhraní V operačních systémech typu Windows si tuto strukturu můžeme představit jako: Windows OS COM,.NET DirectX V operačních systémech typu UNIX pak jako: Xwindows PEX OpenGL Systém pro správu oken poskytuje prostředky pro práci s dialogy. Zobrazovací model je zodpovědný za vykreslení grafických objektů na obrazovce monitoru. Monitor scanning overlay Overlay Surface scanning primary Primary Surface 9

10 4 OpenGL V této kapitole se dozvíte: o vývoji platformy OpenGL její vlastnostech, možnostech a uplatnění. Také se dozvíte o možnostech spolupráce s různými grafickými komponenty. Doba potřebná k prostudování této kapitoly: 90 minut V roce 1993 vznikla první verze této knihovny OpenGL 1.0 v dílnách společnosti Silicon Graphics. (V současné době je aktuální verze 1.3.) Je nástupcem knihovny IRIS Graphics Library. Každá knihovna, která má nést název OpenGL musí být prověřena konsorciem ARB (Architecture Review Board), což je konsorcium zaručující správnost OpenGL. Bylo vytvořeno předními počítačovými firmami (SGI, DEC, IBM, Intel, MS, Intergraph, E&S). Knihovna je úzce svázána s použitím grafických akcelerátorů. Toto schéma reprezentuje tok grafické informace, tak jak ji zpracovává procesor maticové paměti. Vidíte, že do procesoru (CPU) vedou dvě hlavní smyčky. 10

11 Horní smyčka představuje zpracovávání geometrických primitiv, kdežto spodní smyčka slouží pro zpracovávání obrazových primitiv. Kombinací obou dvou smyček je tvarování textur, které v konečném důsledku reprezentují daný objekt. 4.1 Vlastnosti OpenGL 11

12 OpenGL je definováno jako softwarové rozhraní na grafický hardware. To znamená, že se jedná o 3D grafickou a modelovací knihovnu. OpenGL nespecifikuje, jaký operační systém nebo systém zobrazení je nutno použít. Proto se s touto knihovnou setkáte jak na stanicích s Windows tak i na počítačích Apple s běžícím MAC OS X, na Unix/Linux stanicích či na SGI supergrafických počítačích. Na druhé straně má OpenGL několik nepříjemných omezení. Postrádá příkazy pro práci s komplexními objekty, veškeré složité objekty se musí sestrojit z jednoduchých primitiv jako jsou body, přímky, trojúhelníky, polygony. Dalším omezením je absence oken. Obecně můžeme říct, že OpenGL je platformou: nezávislou na operačním systému a na HW, slouží pro psaní grafických aplikací, nepodporuje okénka, není objektově orientovaná, byla uznána jako obecný standard, Proč OpenGL ani nemůže obsahovat funkce pro správu oken, čtení myši, nebo klávesnice? Přímo lze vykreslovat pouze body, úsečky, polygony a bitmapy. Všechny geometrické objety ve 2D i ve 3D jsou zadány sledem vrcholů (takováto reprezentace je nejlépe použitelná pro grafické akcelerátory). 12

13 Základní knihovna OpenGL nabízí: generování 3D grafických objektů, řešení viditelnosti objektů ve 3D, provádění základních transformací (posun, rotace, změna měřítka, projekce), nastavení barev popř. barevných vlastností povrchů, interpolace barev, osvětlení scény ( až min. 8 světel) včetně možnosti stanovení vlastnosti jednotlivých světel, výpočet barvy v interakci se světly, vytvoření průhledných objektů, antialiasing, vytvoření efektu mlhy, mapování textur, evaluátory pro výpočet Beziérových křivek a ploch, Pokud chceme vypracovat nějakou grafickou prezentaci v prostředí např. systému Unix/Linux a chceme tuto prezentaci vytvořit bez pomocí specializovaných aplikací pak použijeme tyto knihovny: OpenGL základní knihovna obsahující základní nástroje 13

14 GLU OpenGL Utility Library nadstavba umožňuje projekci textur, rendering B-spline křivek, generování grafických objektů popsatelné kvadratickými rovnicemi (válce, koule, disky) atd.. GLUT OpenGL Utility Toolkit Něco pro fanoušky :o) Následující zdrojový kód, v jazyku C, představuje velmi jednoduchý OpenGL program. Příklad demonstruje vytvoření X okna pro OpenGL rendering. 14

15 Program vytvoří okno a zobrazí 3D kostku (bez dvou stran), se kterou můžeme, použitím myši, rotovat okolo os X, Y a Z. Výpis zdrojového kódu glxsimple.c /********************************************************************** **********************************************************************/ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <GL/glx.h> /* potrebne hlavickove soubory */ #include <GL/gl.h> #include <X11/keysym.h> static int snglbuf[] = {GLX_RGBA, GLX_DEPTH_SIZE, 16, None}; static int dblbuf[] = {GLX_RGBA, GLX_DEPTH_SIZE, 16, GLX_DOUBLEBUFFER, None}; Display *dpy; Window win; GLfloat xangle = 45.0, yangle = 45.0, zangle = 45.0; GLboolean doublebuffer = GL_TRUE; /********************************************************************** * fatalerror vypis chybove hlasky a opusteni programu 15

16 **********************************************************************/ void fatalerror(char *message) { fprintf(stderr, "glxsimple: %s\n", message); exit(1); } /********************************************************************** * redraw inicializace a vykonani zobrazovaciho zaznamu **********************************************************************/ void redraw(void) { static GLboolean displaylistinited = GL_FALSE; if (displaylistinited) { /* pokud zobrazovaci zaznam existuje, je vykonan */ glcalllist(1); } else { /* jinak vytvorime zobrazovaci zaznam */ glnewlist(1, GL_COMPILE_AND_EXECUTE); glclear(gl_color_buffer_bit GL_DEPTH_BUFFER_BIT); /* specifikujme objekt sceny jako ctyri obdelniky */ glbegin(gl_quads); glcolor3f(0.0, 0.7, 0.1); /* zelena */ glvertex3f(-1.0, 1.0, 1.0); glvertex3f(1.0, 1.0, 1.0); glvertex3f(1.0, -1.0, 1.0); glvertex3f(-1.0, -1.0, 1.0); glcolor3f(0.9, 1.0, 0.0); /* zlata */ glvertex3f(-1.0, 1.0, -1.0); glvertex3f(1.0, 1.0, -1.0); glvertex3f(1.0, -1.0, -1.0); glvertex3f(-1.0, -1.0, -1.0); glcolor3f(0.2, 0.2, 1.0); /* modra */ glvertex3f(-1.0, 1.0, 1.0); glvertex3f(1.0, 1.0, 1.0); glvertex3f(1.0, 1.0, -1.0); glvertex3f(-1.0, 1.0, -1.0); 16

17 } glcolor3f(0.7, 0.0, 0.1); /* cervena */ glvertex3f(-1.0, -1.0, 1.0); glvertex3f(1.0, -1.0, 1.0); glvertex3f(1.0, -1.0, -1.0); glvertex3f(-1.0, -1.0, -1.0); glend(); glendlist(); displaylistinited = GL_TRUE; } if(doublebuffer) glxswapbuffers(dpy, win); /* v pripade double bufferingu se implicitne vykona glflush() */ else glflush(); /* v pripade single bufferingu explicitne volame glflush() */ /********************************************************************** * main hlavni funkce programu **********************************************************************/ void main(int argc, char **argv) { XVisualInfo *vi; Colormap cmap; XSetWindowAttributes swa; GLXContext cx; XEvent event; GLboolean needredraw = GL_FALSE, recalcmodelview = GL_TRUE; int dummy; KeySym ks; Atom wmdeletewindow; /*** (1) vytvorme spojeni s X servrem ***/ dpy = XOpenDisplay(NULL); if (dpy == NULL) fatalerror("could not open display"); /*** zjistime podporu GLX X serveru ***/ 17

18 if(!glxqueryextension(dpy, &dummy, &dummy)) fatalerror("x server has no OpenGL GLX extension"); /* zjistime podporu RGB visual a depth buffer */ vi = glxchoosevisual(dpy, DefaultScreen(dpy), dblbuf); if (vi == NULL) { vi = glxchoosevisual(dpy, DefaultScreen(dpy), snglbuf); if (vi == NULL) fatalerror("no RGB visual with depth buffer"); doublebuffer = GL_FALSE; } if(vi->class!= TrueColor) fatalerror("truecolor visual required for this program"); /*** (4) vytvorme OpenGL kontext zarizeni ***/ cx = glxcreatecontext(dpy, vi, /* zobrazovaci zaznam nebude vykonan */ None, /* primy rendering je mozny */ GL_TRUE); if (cx == NULL) fatalerror("could not create rendering context"); /*** (5) vytvorme X okno se zvolenym visual ***/ /* vytvorme X colormap */ cmap = XCreateColormap(dpy, RootWindow(dpy, vi->screen), vi->visual, AllocNone); swa.colormap = cmap; swa.border_pixel = 0; swa.event_mask = ExposureMask ButtonPressMask StructureNotifyMask; win = XCreateWindow(dpy, RootWindow(dpy, vi->screen), 0, 0, 300, 300, 0, vi->depth, InputOutput, vi->visual, CWBorderPixel CWColormap CWEventMask, &swa); XSetStandardProperties(dpy, win, "glxsimple", "glxsimple", None, argv, argc, NULL); /*** (6) spojme zobrazovaci kontext s vytvarenym oknem ***/ glxmakecurrent(dpy, win, cx); /*** (7) zobrazme X okno na obrazovku ***/ 18

19 XMapWindow(dpy, win); /*** (8) nastavme OpenGL kontext pro rendering ***/ glenable(gl_depth_test); /* aktivujme depth buffering */ gldepthfunc(gl_less); glcleardepth(1.0); glclearcolor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0); /* aktualni matici bude projekcni matice (projection matrix) */ glmatrixmode(gl_projection); /* aktualni matice se nahradi jednotkovou matici */ glloadidentity(); /* bude se zobrazovat perspektivne */ glfrustum(-1.0, 1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 10.0); /* nastaveni viewportu */ glviewport(0, 0, 300, 300); /*** (9) zabezpecme obsluhu X udalosti ***/ while (1) { do { XNextEvent(dpy, &event); switch (event.type) { /* stlaceni tlacitka mysi */ case ButtonPress: recalcmodelview = GL_TRUE; switch (event.xbutton.button) { case 1: xangle += 10.0; break; case 2: yangle += 10.0; break; case 3: zangle += 10.0; break; } break; /* zmena velikosti okna */ case ConfigureNotify: glviewport(0, 0, event.xconfigure.width, event.xconfigure.height); /* pokracuj */ /* odkryti okna (Explose event) */ case Expose: needredraw = GL_TRUE; 19

20 break; /* stlaceni klavesy Esc */ case KeyPress: ks = XLookupKeysym((XKeyEvent *) & event, 0); if (ks == XK_Escape) exit(0); break; /* obsluha ClientMessage */ case ClientMessage: if (event.xclient.data.l[0] == wmdeletewindow) exit(0); break; } } while(xpending(dpy)); /* slucka X udalosti */ } } if (recalcmodelview) { /* aktualni matice bude matice pohledu */ glmatrixmode(gl_modelview); /* aktualni matice se nahradi jednotkovou matici */ glloadidentity(); /* posun kamery o tri jednotky proti smeru osy z */ gltranslatef(0.0, 0.0, -3.0); /* rotovani okolo osy X, Y a Z */ glrotatef(xangle, 0.1, 0.0, 0.0); glrotatef(yangle, 0.0, 0.1, 0.0); glrotatef(zangle, 0.0, 0.0, 1.0); recalcmodelview = GL_FALSE; needredraw = GL_TRUE; } if (needredraw) { redraw(); needredraw = GL_FALSE; } 4.2 OpenGL a ostatní API 20

21 Jak bylo řečeno OpenGL nepodporuje okenní systém. To je sice z hlediska multiplatformosti nezbytné, ale z hlediska využití naprosto nedostačující. Proto byly vytvořeny knihovny s naprosto unikátními vlastnostmi pro každý z operačních systémů zvlášť. Každý operační systém má své vlastní funkce, které umožňuji práci s knihovnami OpenGL. Některé z nich jsou: GLX pro X Windows systém, společný pro Unix/Linux platformy AGL pro Apple Macintosh operační systémy WGL pro Microsoft Windows OpenGL obsahuje také utility knihovny GLU, které umožňuji jednoduše zpracovávat procesy jako jsou např. rendrování kvadratických ploch (koule, kužel, válce apod.). Umí pracovat s objekty vytvořenými pomoci NURBS (Non-Uniform-Rational-Bezier- Splines), a konkávními polygony, jedná se o zpracovávání ryze matematických konstrukcí. Nejrozšířenější knihovnou pro práci s OpenGL je skupina funkcí sloučených do bezplatné knihovny GLUT. Jedná se o veřejně dostupný soubor nástrojů, nezávislých na operačním systému, pro tvorbu jednoduchých grafických aplikací. Tyto nástroje umožňuji vytvoření oken, zpracovávání událostí (myš, klávesnice), a práci s animacemi. 21

22 5 DirectX V této kapitole se dozvíte: o možnostech a vlastnostech DirectX, také se dovíte o struktuře DirectX a způsobu práce s grafickými utilitami pod Windows. Doba potřebná k prostudování této kapitoly: 90 minut DirectX je programové rozhraní určené speciálně na programování grafických a multimediálních aplikací pro Microsoft Windows. DirectX zajišťuje standardizovaný přístup k hardwarovému zařízení s podporou akcelerace pro 2d či 3d grafiku, zvuk a emulaci všech funkcí knihoven v případě absence hardwarové podpory. Z toho vyplývá, že aplikace vytvořená v DirectX, je volně přenositelná na jakýkoli počítač s nainstalovaným Windows a DirectX. Z toho je také patrné omezení které se týká aplikací pod DirectX naprogramovaných. Win32 Application Graphics Device Interface (GDI) DirectDraw Display Device Interface (DDI) Hardware Emulation Layer (HEL) Hardware Abstraction Layer (HAL) Hardware (Video Card) 22

23 Pokud se pohybujete v prostředí Windows a chcete vytvořit jakoukoli grafickou aplikací, máte k dispozici dvě možnosti. Jednou z těchto možnosti je sáhnout po nativním nástroji operačního systému Windows, pro práci s grafickými objekty, který se označuje jako GDI, nebo MCI (Media Control Interface). Druhou možností je sáhnout po programovém rozhraní, které se označuje jako DirectX. Na úvod je třeba předeslat, že DirectX je mnohem robustnější a rychlejší než práce s výše zmiňovanými nativními nástroji Windows. Při práci s DirectX jste sice poněkud svázání, jako programátoři, ale toto svázání není na škodu, spíše naopak. DirectX je systém utilit, který umožňuje jednoduchou práci s videem, audiem se vstupy a výstupy a v neposlední řadě umožňuje práci se síťovými komponenty. Jak vlastně DirectX pracují? Velmi dobře. Vedle absolutní kontroly nad všemi hardwarovými zařízeními, optimalizují průběh zobrazené akce podle možností zařízení, na kterém daná je daná aplikace spuštěna. Toto je způsobeno technologií označovanou jako Component Object Model (COM), které se budeme věnovat později. Komplexnost DirectX je zajištěna zejména výrobci hardwaru, kteří v drtivé většině případů, dodávají ke svým výrobkům (grafické, zvukové aj. karty), ovladače stavěné přímo na míru topologii DirectX. Toto bylo umožněno především politikou firmy Microsoft, který definoval soubor konvencí(funkce, proměnné struktura dat aj.), kterými se výrobci hardwarových zařízení řídí. Tím je zajištěna kompatibilita, ale zejména optimalizace, běhu těchto zařízení pod operačním systémem Windows. Díky tomu se programátoři jakékoli aplikace, tvořené pod Windows, nemusí ohlížet na detailní vlastnosti hardwarových komponent. Jednoduše volají funkce pro práci s jednotlivými zařízeními, a o zbytek se postarají funkce pod DirectX bez ohledu na to jaký hardware bude daný program zpracovávat. 23

24 5.1 Vlastnosti DirectX Samotné DirectX jsou tvořeny skupinou knihoven, kde každá obsahuje funkce pro práci s určitým hardwarovým nebo softwarovým zařízením. DirectDraw DirectSound DirectSound3D DirectMusic DirectInput DirectPlay Direct3DRM Direct3DIM DirectSetup Podívejme se na tyto knihovny podrobněji. DirectDraw: Jedná se o ovladač hlavní zobrazovací jednotky. Základním stavebním prvkem se kterými DirectDraw pracují jsou plochy (surfaces). Tyto plochy slouží jako podklad pro umístění objektu, které se následně promítnou na obrazovku. DirectDraw Component Primary Surface Palette Back Buffer Surface Palette Off Screen Surface Palette 24

25 DirectSound: Jedná se o zvukovou komponentu DirectX, která podporuje digitální zvuk (ne midi). Tato knihovna umožňuje přehrání zvukového záznamu, nezávisle na druhu použité zvukové karty. DirectSound3D: Jak už název napovídá, jedná se o 3D zvukovou součást DirectSound. Zodpovídá za ozvučující efekty, týkající se prostorového zvukového vjemu. Tato technologie je poměrně nová, ale velmi rychle se vyvíjí. V současné době kvalitnější zvukové karty, podporují 3D zvukové efekty včetně posunutí, pohlcení či odražení zvukové vlny apod. DirectMusic: Jedná se o nejmladší komponentu v DirectX. Umožňuje technologii MIDI, kterou DirectSound nepodporoval. Podporuje DLS (Downloadable Sounds) systém, který umožňuje práci s digitálním zvukem, který má vlastnosti originálních instrumentálních nástrojů, jak ve formě MIDI, tak ve formě tzv. Wave Table syntetizéru. Zvukové vlastnosti takto zpracovaných tónů jsou k nerozeznání od tónů produkovaných skutečnými hudebními nástroji. Vedle toho DirectMusic obsahuje nový tzv. Performance engine, který je jistým typem umělé inteligence. Jedná se o systém, který umožňuje, v reálném čase, uskutečňovat změny ve vámi vytvořené hudbě, za současného běhu. To je síla viďte? DirectInput: Tento systém zodpovídá za komunikaci se všemi vstupními zařízeními, jako je myš, klávesnice, joystick, space-balls a tak podobně. DirectInput v současné době podporuje i zpětnovazební aktivní zařízení, které jsou zodpovědná za převod elektrických měřicích zařízení do počítače, jako i za přenos fyzikálních vlastností do herního zařízení například takzvaný Force Feedback, zodpovědný za cukání joystiku a různé efekty při hraní her, je právě součásti DirectInput. DirectPlay: Podporují síťové komponenty DirectX. Dovolují vytvořit abstraktní připojení užitím internetu, modemu, přímého připojení apod. Nejsilnější výhodou DirectPlay je možnost vytvoření síťového připojení, bez znalosti síťové architektury. Není třeba speciálních driverů nebo socketů. DirectPlay podporují možnosti propojení pomocí takzvaných sessions. 25

26 Direct3DRM: Jedná se o Direct3D Retained mód, který pracuje s trojrozměrnými objekty jako takovými. Využívá výhod 3D akcelerátorů. S výhodou se používá při tvorbě modelů, nebo různých prezentací. Direct3DIM: Jedná se Direct3D Immediate móde, který pracuje na nejnižší vrstvě ovladačů. Práce na této vrstvě DirectX se blíží práci v OpenGL co se týče nepohodlnosti při vlastním programování. Jedná se o jednoduchý zobrazovací model, který pracuje pouze s primitivními objekty a jejich odvozeninami. DirectSetup/Autoplay: Jedná se quasi (rádoby) DirectX komponentu, která dovoluje programům instalovat DirectX z vlastních aplikací na počítač uživatele a povolit spouštění určitých programů, pouze v případě, že se v CD mechanice nachází originální CD výrobce. DirectSetup je malá skupina funkcí, které jsou volány při běhu programu a které se zapisují do registru. 26

27 5.2 Programovací módy v DirectX Retained mód Jedná se o způsob programování grafických objektů pomocí vestavěných funkcí. Retained mód znamená, že se pohybujete v jednoduchém programátorském módu, ve kterém pouhým přiřazením, můžete umístit trojrozměrné objekty, které jste před tím vytvořili v libovolném grafickém editoru. Pohybujete se v prostředí, které je definováno pomocí os x, y, z a do něhož umisťujete vámi vytvořené objekty. Celou scénu snímáte kamerou a tím docílíte promítnutí celé scény na obrazovku. Y Y Z X X Z Pokud však do tohoto prostoru chcete přiřadit, krom vašeho objektu, ještě další prvky, musíte přejít do tzv. Immediate (přímého) módu. 27

28 5.2.2 Immediate mód Přímý, nebo bezprostřední mód umožňuje přístup k funkcím Direct3D na té nejnižší úrovni. V tomto programátorském módu pracujete pouze s polygony a vertexy. Výhodou je možnost fyzického usměrnění instrukcí a jejich spouštění, z čehož vyplývá maximální rychlost prováděné operace. Vertex 2 Normal vector Vertex 3 Vertex 1 Front face of polygon Nyní již snad můžeme přejít k samotnému Direct3DIM. Jak už jistě víte, Immediate mode (bezprostřední mód) přistupuje ke grafickému hardware na nejnižší možné úrovni. Co to znamená? Znamená to, že DirectX nám zprostředkují styk s libovolným druhem grafické karty, umožní nám od ní získat různé informace a ty v programu využít. Umožní nám také přistupovat ke všem funkcím grafické karty určeným ke zpracování 3D transformací (grafické akcelerátory). Na počátku každého zobrazení je množina vertexů. Jejich souřadnice jsou určeny vzhledem k centru objektu, který tvoří. Vertexy tvoří trojúhelníky (face), které výsledně tvoří objekty. Každý 3D objekt je tvořen větším či menším počtem faceů. Práce v přímém módu je založená na vrcholech, polygonech a příkazech, které s nimi manipulují. Pokud není přítomný hardware, který by urychlil renderování, Direct3D nabízí možnost výběru softwarových emulačních driverů. 28

29 Poslední v řadě je mód X, který není 320x200 jako u VGA, nýbrž se jedná o speciální sadu 3D utilit a funkcí. Jejich pomocí lze například vytvořit různé kouřové efekty, oheň a vše, co vám umožní výkon vaší grafické karty a počítače. Kdyby jste měli vytvořit grafickou aplikaci, kterou platformu by jste si vybrali a proč? 29

30 5.3 HEL a HAL Na obrázku si všimněte dvou vrstev označených jako HEL (Hardware Emulation Layer) a HAL (Hardware Abstraction Layer). Důvodem je výhled do budoucnosti, který předpokládá, že pokročilejší metody, které v současné době nejsou ještě podporovány, budou implementovány hardwarem. Avšak co se stane v případě, jestliže hardware nepodporuje nějakou funkci? V takovém případě se uplatňuje právě HAL a HEL vrstva. HAL spolupracuje přímo s hardwarem, prostřednictvím ovladače, který po nainstalování, umožní použít funkce, které v době vzniku určité verze DirectX nebyly známy. HEL je naopak vrstva, která spolupracuje s hardwarem, prostřednictvím vlastnosti v tomto hardware zabudovaném. Čili DirectX funkci, kterou můžou použít, nebo která je vyžadovaná podporuje, ale tato funkce není dosažitelná hardwarovým zařízením. V takovém případě vrstva HEL zajistí, že dané zařízeni funguje aniž by došlo k nějakým výraznějším komplikacím, resp. nestabilitě systému. 30

31 Můžete si pomyslet, že je to celé zbytečně předimenzované. To je jistě pravda, ale tato skutečnost má za následek jednoduché ošetření nestabilních stavů, které v konečném důsledku způsobují celkově vyšší rychlost grafických zobrazení, přístupu k síti, bez nutnosti zapsání vlastních ovladačů ke každému z těchto zařízení. V tomto ohledu Microsoft poskytuje velice robustní a stabilní nástroj, který každou grafickou aplikací provozuje na maximálním možném výkonu dosažitelném na daném uživatelském zařízení. 31

32 6 Test č.1 V této kapitole se dozvíte: Jakým způsobem budete zpracovávat test pro ukončení první poloviny semestru. Doba potřebná k prostudování této kapitoly: 5 minut Zakončením první poloviny tohoto kurzu je test, ve kterém by jste měli potvrdit své vědomosti. Pro jeho úspěšné vykonání musíte odpovědět alespoň na polovinu otázek. Test najede kliknutím na obrázek. Jako jméno zadejte své příjmení, jako heslo vaše jméno TEST 32

33 TEST č.1 - Aplikace grafických informačních systémů Používáte prohlížeč Microsoft Internet Explorer 4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Pro správné zobrazení češtiny použijte kódování: Středoevropské jazyky Windows Jadro: Win32 Rozlišení: 1024 x 768 Barevná hloubka: 16 bit Java povolena?: ANO Anti-aliasing?: NE Uživatelské jméno: Heslo: 1.Otázka OpenGL je standartem k A windows B linux C nejedná se o standart 2.Otázka OpenGL je svázaná s A SGI B Intel C ARB 33

34 3.Otázka OpenGL je A závislá na ovladačích B nezávislá C závislá na OS 4.Otázka Co je to DirectX A Standart B Platforma C Plug-in 5.Otázka Naznačte využití DirectX a OpenGL. 6.Otázka K čemu slouží v DirectX dva módy? 7.Otázka Jaké jsou nejdůležitější části DirectX a proč? 34

35 8.Otázka K čemu slouží vrstvy HEL a HAL? 9.Otázka Co vás v tomto díle zaujalo a co naopak by potřebovalo zlepšit? :o)) Doporučení Na toto místo napište své jméno a ovou adresu Jmeno Prijmeni Potvrdit-Odeslat Smazat-Znovu 35

36 7 Component object model (COM) V této kapitole se dozvíte: jak vlastně funguje mechanismus spustitelných.exe a.com souborů. Také se dovíte proč zkompilovaný program funguje na všech počítačích s operačním systémem Windows stejně. Doba potřebná k prostudování této kapitoly: 45 minut Rozsáhle počítačové programy obsahuji několik stovek tisíc řádku kódu. Se stále složitějšími a robustnějšími aplikacemi, se počet řádku kódu samozřejmě prudce zvyšuje. Programy takové velikosti vyžadují stabilní hierarchické uspořádání pro zvýšení přehlednosti. V opačném případě by tento program působil naprosto chaoticky. Nebrání ohledu na hierarchii programu by mělo za následek neschopnost komunikace s dalšími modely nebo programy vytvořené druhým, nezávislým programátorem. Dva nejpoužívanější programovací jazyky, které se používají pro psaní dlouhých a náročných programů jsou C++ a Java. C++ je programovacím jazykem, který se používá zejména pro vývoj, vzhledem k vestavěným objektově orientovaným vlastnostem a vzhledem k jeho relativní přehlednosti. Naproti tomu je Java je také plně objektově orientovaný jazyk, ale oproti C++ je mnohem přehlednější a zejména jednoduší. V každém případě, ačkoliv oba programovací jazyky jsou velmi příbuzné, pro běh jejich programu je třeba určitých specifických předpokladů. Pro překlad programů a jejich plynulý běh na platformě Windows, přišel Microsoft se souborem konvencí, který je označován jako COM. 36

OpenGL. referát na praktikum z informatiky. Daniel Čech

OpenGL. referát na praktikum z informatiky. Daniel Čech OpenGL referát na praktikum z informatiky Daniel Čech Co je OpenGL OpenGL (Open Graphics Library) je nízkoúrovňová knihovna pro práci s trojrozměrnou grafikou. Od doby svého uvedení na počátku devadesátých

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vývoj aplikací pro Windows Phone 8 a portace na Windows 8

MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vývoj aplikací pro Windows Phone 8 a portace na Windows 8 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Vývoj aplikací pro Windows Phone 8 a portace na Windows 8 Brno, 2014 Bc. Václav Holuša Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Bakalářská práce Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování Vypracoval: Tomáš Ludvík Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav

Více

Univerzální OPC server. Control Web jako výkonný podnikový WWW server. Systému Control Web se otevřel svět sběrnice EIB. Novinky, zlepšení, rozšíření

Univerzální OPC server. Control Web jako výkonný podnikový WWW server. Systému Control Web se otevřel svět sběrnice EIB. Novinky, zlepšení, rozšíření průmyslová počítačová technika... jednotky vstupů a výstupů software pro řízení průmyslových procesů... MES... SQL USB... EIB... TCP/IP... HTTP... DHTML Dlouho připravovaný systém Control Web 5 je již

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS POČÍTAČOVÁ

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor

Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informacních služeb v Praze Petr Moravec Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních

Více

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu...

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu... Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 1.1 Databáze...5 1.2 Vývoj databázových systémů...6 1.3 Společnost Oracle...7 2. Databázový systém Oracle8i...8 2.1 Úvodní popis...8 2.1.1 Objektově relační přístup...8

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV INFORMATIKY OPERAČNÍ SYSTÉMY Texty k přednáškám Poslední změny: 2. července 2007 Mgr. Šárka Vavrečková fpf.slu.cz/~vav10ui Opava 2007

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace pro vyhledávání nemovitostí pro Android Estate search application for Android. 2012 Roman Tiefenbach

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace pro vyhledávání nemovitostí pro Android Estate search application for Android. 2012 Roman Tiefenbach PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro vyhledávání nemovitostí pro Android Estate search application for Android 2012 Roman Tiefenbach Anotace Bakalářská

Více

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Klient pro správu databází MySQL Zbyněk Munzar Vedoucí práce: Ing. Michal Valenta, Ph.D. Studijní program: Elektrotechnika

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDEGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY Didaktické aplikace v aplikaci MS Excel 2007 ve vyučování matematiky na 2. st. Základních škol Magisterská diplomová práce OLOMOUC

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT Autor: Studijní obor: Filip Račák Elektrotechnika mechatronické

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium Obor: přírodopis technická a informační výchova INTERNET A WORLD WIDE

Více

Jádro systému Windows

Jádro systému Windows Martin Dráb Jádro systému Windows Kompletní průvodce programátora Computer Press, a. s. Brno 2011 Jádro systému Windows Kompletní průvodce programátora Martin Dráb Computer Press, a. s., 2011. Vydání první.

Více

VÝVOJ HER PRO MOBILNÍ PLATFORMU ANDROID

VÝVOJ HER PRO MOBILNÍ PLATFORMU ANDROID Masarykova univerzita Fakulta informatiky Bakalářská práce VÝVOJ HER PRO MOBILNÍ PLATFORMU ANDROID Ondřej Masopust 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem

Více

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Usage of the Flex technology to produce Web applications and components Lukáš Malý Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce přináší pohled

Více

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE Bc. Petr Altmann Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Tato diplomová práce zkoumá možnosti vývoje webových služeb a snaží se

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Vytvoření webových stránek pro firmu Truhlářství Hřebíček

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Vytvoření webových stránek pro firmu Truhlářství Hřebíček VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vytvoření webových stránek pro firmu Truhlářství Hřebíček Sezimovo Ústí, 2012 Autor: Poděkování Chtěl bych tímto poděkovat

Více

Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů

Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů Ondřej Berger Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu KIKM Hradecká 1249/6, Hradec Králové ondrej.berger@uhk.cz

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání 1 Základní pojmy informačních technologií...16 1.1 Základní pojmy z IT...16 1.1.1 Informační technologie...16 1.1.2 Hardware...16 1.1.3 Software...16 1.2 Typy počítačů...17 1.2.1 Střediskový počítač...17

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Datové

Více

Možnosti formátu PDF při správě a distribuci souborů

Možnosti formátu PDF při správě a distribuci souborů BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Možnosti formátu PDF při správě a distribuci souborů Bakalářská práce Autor: Radek Meier Informační technologie,

Více

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bakalářská práce Autor: Petra Blahoušková,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOHLEDOVÝ SYSTÉM NAD POČÍTAČI V UČEBNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOHLEDOVÝ SYSTÉM NAD POČÍTAČI V UČEBNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOHLEDOVÝ SYSTÉM NAD POČÍTAČI V UČEBNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Nagyová Kateřina Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Hudec UNIVERSITY OF PARDUBICE INSTITUTE

Více