1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D... 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D... 4"

Transkript

1 Sbírka příkladů Autodesk Map 3D Zpracovala : Ing. Zdena Dobešová a kol. Katedra geoinformatiky Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc 2005

2 Obsah: 1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D Základní koncept AutodeskMap Úvod do GIS Možnosti AutodeskMap 3D 2005 pro práci s prostorovými daty Uživatelské rozhraní Další produkty společnosti Autodesk TVORBA A AKTUALIZACE DAT Výkresová sada a definice projektu Definice výkresové sady a připojení výkresu Tvorba dotazů a dotazování entit Digitalizace dat Import a export jiných datových formátů Import ArcView ShapeFile Import s objektovými daty Export do ArcView ShapeFile Import / Export v AutodeskMap Funkce čištění Základní postup při čištění Zjednodušení objektů POPISNÁ ATRIBUTOVÁ ČÁST Bloky Definice bloku Vkládání bloku Objektová data Definice tabulky objektových dat Připojení objektových dat k objektům Editace objektových dat Dotazy podle objektových dat Data v externích databázích Připojení dat k projektu Manuální připojení objektů k záznamům Konverze objektových dat do externí databáze Zobrazení tabulek databáze a vyhledávání Spouštění dotazů z externí databáze Propojení na Oracle Spatial TOPOLOGIE A ANALÝZY Tvorba, správa a editace topologií Polygonová topologie Síťová topologie Bodová topologie Analýzy a topologické dotazy Analýza okolí Překryvná analýza Síťové analýzy Hledání nejlepší cesty Analýza dosahu Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

3 5. VIZUALIZACE A SPRÁVA DAT Tematické mapy Filozofie práce Zobrazení linií v tematické mapě Zobrazení plochy v tematické mapě Zobrazení textu v tematické mapě Zobrazení rastrové entity v tematické mapě Změna ikon legendy Vložení legendy do tematické mapy Anotace Definice šablony anotace Vložení anotace Třídy rysů Použití klasifikací při vytváření nových objektů Výběr objektů s použitím tříd prvků Klasifikace objektů Odebrání klasifikace Vytváření definičního souboru klasifikace Definování třídy prvků CIVIL OBJEKTY Okno Pracovní prostor Záložka Prospektor Záložka Nastavení Načítání bodů a definice povrchů Načtení bodů z externího souboru Vytvoření TIN plochy Přidání dat do povrchu Vytvoření TIN povrchu s lomovými čárami a hranicí Přidání bodů do povrchu Změny stylu zobrazení povrchu Editace stylu povrchu Přiřazení jiného stylu plochy Export bodů, vrstevnic do AutoCAD objektů Konfigurace a zobrazení analýzy povodí Změna analýzy povodí Konfigurace a zobrazení analýzy hypsometrie Počítání objemových informací TVORBA TISKOVÝCH VÝSTUPŮ Tisk z rozvržení Mapová kniha Definice šablony mapové knihy Tvorba mapové knihy Publikování dat ve formátu DWF Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

4 1. Úvod do AutodeskMap 3D 1.1. Základní koncept AutodeskMap Úvod do GIS Geografický informační systém (GIS) je informační systém, který umožňuje hledat a zkoumat vztahy mezi různými objekty a jevy v území. Oproti klasickým informačním systémům má GIS jednu velkou výhodu: umí pracovat s údaji o poloze. Tím významně přispívá k lepšímu poznání podmínek a souvislostí v území. GIS umožňuje nalézt např. optimální místo pro výstavbu nové školy či dětského hřiště, nejkratší cestu z jednoho města do druhého nebo nejrychlejší cestu z místa nehody do nemocnice či z hasičské stanice k místu požáru. S pomocí nástrojů GIS lze např. připravit nový územní plán, zpracovat návrhy rekultivace krajiny, předpovědět místa možných sesuvů. GIS pomáhá k lepšímu rozhodování v řadě oborů lidské činnosti. Různou povahu objektů a jevů v území lze v GIS modelovat pomocí různých typů dat. Například stožáry, vrty, studně jsou reprezentovány pomocí bodů, vodní toky, silnice, vedení inženýrské sítě pomocí linií, administrativní jednotky, pozemky, plochy využití území pomocí ploch (polygonů). Pomocí rastrových dat je možné modelovat i jevy, které se v území spojitě mění, jako například nadmořská výška, sklonitost terénu, hustotu osídlení apod. Ke každému prvku mohou být rovněž připojeny popisné informace (např. délka úseku silnice, kilometráž, počet jízdních pruhů, jednosměrnost provozu, počet obyvatel v daném městě, trasy autobusů s časovými údaji doby jízdy atd.) a další "negeografická" data, jako jsou tabulky s alfanumerickými daty, textové dokumenty, fotografie, schémata, plánky, videozáznamy aj. GIS je užitečným nástrojem pro integraci různých typů dat, neboť právě díky schopnosti propojovat data na základě jejich polohy v prostoru, lze v GIS společně analyzovat různé typy dat z různých databází. Součásti GIS Definice: Geografický informační systém je souhrnem technického vybavení, softwaru, dat, personálu a metod. Aby mohl geografický informační systém plnit svoji funkci, musí obsahovat technické prostředky pro všechny fáze zpracování dat. Proto i software AutodeskMap 3D 2005 obsahuje veškeré nástroje potřebné pro tvorbu, správu, aktualizaci, kontrolu, zobrazování, analýzu a grafický výstup prostorových dat. Jedná se tedy o celý systém, skládající se z různých součástí, které plní specializované funkce. AutodeskMap 3D 2005 vystupuje jako GIS software, který splňuje všechny podmínky obsažené v definici. Spojení CAD/GIS CAD - Computer Aided Design znamená počítačovou podporu konstruování. CAD podporuje, zjednodušuje a rozšiřuje možnosti konstruování v mnoha aplikačních oblastech prostřednictvím výkonného softwaru. CAD obsahuje nástroje efektivní tvorby grafických dat, propojení s negrafickými daty a mnoho dalších funkcí potřebných pro projektování. Základem je grafický editor, kde je možné rýsovat (2D), modelovat (3D), modifikovat, kótovat a počítat. V oblasti modelování umožňuje AutoCAD vytvářet velmi kvalitní modely s věrohodnými texturami a světelnými efekty. Jelikož je AutoCAD otevřený systém (možnost úpravy systému podle vlastních požadavků), lze jej rozšiřovat o mnoho nových funkcí. Toho bylo využito právě pro spojení CAD a GIS funkcí v AutodeskMap. AutodeskMap 3D 2005 je plná verze základního AutoCAD 2005 rozšířená o GIS funkce. Mezi odvětví, která software AutodeskMap s výhodou využívají, patří sektor utilit (elektřina, plyn, voda), komunikační společnosti, státní správa, organizace zabývající se inženýrstvím životního prostředí, zdroji ropy a zemního plynu, zemědělstvím a přírodními zdroji. AutodeskMap je vhodný pro každý projekt, který vyžaduje správu či návrh zdrojů a infrastruktury v přesném grafickém prostředí. Tento software je určen správcům systémů GIS, odborníkům v oblasti GIS, technikům, plánovačům, návrhářům a manažerům správy zařízení a infrastruktury, a dalším uživatelům, kteří vytvářejí, udržují a publikují mapy, navrhují infrastrukturu, používají mapová data k analýze a plánování, 4 Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

5 či potřebují integrovat data různých typů a v různých formátech souborů. Tato data mohou zahrnovat vektorová i rastrová data v řadě různých formátů mapových souborů, stejně jako informace z databází (jak geometrická data v aplikaci Oracle Spatial, tak data atributů) z různých zdrojů. Zákazníci obvykle pracují s mnoha výkresy a velkými soubory dat Možnosti AutodeskMap 3D 2005 pro práci s prostorovými daty Práce se soubory Výkresy v AutodeskMap jsou uloženy ve formátu DWG. Jednou z velkých výhod AutodeskMap je skutečnost, že vám dovoluje pracovat s obrovským množstvím výkresů najednou. Když klasicky otevřete výkres, načtou se vám do paměti všechny objekty z toho výkresu a to nezávisle na tom, jestli chcete se všemi objekty ve výkrese pracovat, nebo ne. Pokud takový výkres obsahuje tisíce objektů, výkon celého systému se podstatně zpomalí. Všechny požadované zdrojové výkresy lze do výkresu projektu pouze tzv. připojit. Zdrojové výkresy se při připojení nezobrazí a ani se nenačtou do paměti. Potom lze nadefinovat dotaz, které objekty ze všech těchto zdrojových výkresů je třeba zobrazit a se kterými chcete pracovat. AutodeskMap ze všech těchto zdrojových výkresů zobrazí pouze požadované objekty. Ostatní objekty se do paměti nenačtou. Uživatel má definován základní výkres (pracovní výkres sezení) a další soubory obsahující podkladová data (např. hranice katastrů, bloky zástavby apod.) jsou pouze připojeny. Více uživatelů může mít připojeno zároveň stejné zdrojové soubory. Tvorba Map Důležitým krokem při tvorbě nového projektu je návrh kompletní struktury DWG výkresu tak, aby se co nejvíce optimalizoval pro budoucí použití. Hladiny Základním požadavkem při tvorbě přehledného projektu je vytvoření kolekce hladin, do kterých umístíte nakreslené objekty podle toho, do jakých logických celků spadají. Správná volba jména projektu a dobře strukturovaný systém hladin vám umožní v rámci projektu lepší orientaci, zobrazování, tvorbu dotazů a výběr objektů ve výkrese. Definice hladin se provádí z menu Formát > Hladiny. V tomto dialogovém okně se definují nové hladiny a jejich vlastnosti. Výkres může obsahovat neomezené množství hladin. Každý výkres vždy obsahuje jednu hladinu s názvem "0", kterou nelze smazat ani přejmenovat. Každá hladina má následující vlastnosti: barva, typ čáry, tloušťka čáry a plotrovací styl. Tyto vlastnosti hladin jsou připojeny ke všem objektům, které jsou v této hladině umístěny a to pouze za předpokladu, že objekt má vlastnosti barva, typ čáry, tloušťka čáry a plotrovací styl nastavené na HleHlad. Zobrazení hladiny je řízeno pomocí přepínačů Zapnutá/Vypnutá, Zmrazená/Rozmrazená, Uzamknutá/Odemknutá, Vykreslovat/Nevykreslovat. Jméno hladiny by mělo zcela jasně vyjadřovat, jaké typy objektů jsou v ní umístěny. Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

6 Jméno hladiny by mělo být definováno tak, aby bylo možné jednoduchým způsobem ovládat skupiny hladin s podobným významem pomocí zástupných znaků hvězdička (*) a otazník (?). Zdroje dat Tvorba digitálních mapových podkladů je možná třemi způsoby: 1. digitalizace papírových podkladů pomocí digitalizačního zařízení připojeného k počítači 2. vložení hotových vektorových dat ve formátu DWG jako blok importem z jiných formátů získaných pomocí GPS 3. vlastní tvorbou vektorových dat kreslením. V prvním případě je nutná existence externího zařízení - digitizéru. Ve druhém případě je třeba zmínit velké množství podporovaných formátů AutodeskMap pro import a export souborů. To umožňuje výměnu dat mezi jednotlivými GIS softwary: MicroStation (DGN), MapInfo (MIF), ESRI (SHP, Coverage). Ve verzi AutodeskMap 3D 2005 je nově podporován import a export ve formátu GML. Ve třetím případě lze naimportovat do výkresu rastrový obrázek a provést ruční vektorizaci. Mezi podporované rastrové formáty patří BMP, Geospot, GeoTiff, GIF, JPEG, PCS, Photo CD, PICT, PNG, PSD, RLC 1, RLC 2, TARGA, TIFF/LZW, formát ECW organizace Earth Resource Mapping, formát MrSID organizace LizardTech a další. Ke kreslení objektů v AutodeskMap použijeme nástroje linie, polylinie a bod. Nejčastěji používaným nástrojem je nástroj polyline. Další kreslící nástroje (kružnice, elipsa, oblouk,..) se v MAPu využijí jen při tvorbě bloků pro bodové znaky. Editace Map AutodeskMap disponuje vynikajícími nástroji pro čištění grafických dat výkresu. Ty se nejčastěji využívají k opravě chyb vzniklých nepřesnou vektorizací nad rastrem, nepřesným kreslením a nebo importem nepřesných vektorových dat. Práce s atributovou složkou dat Atributová složka dat je realizována v AutodeskMap dvěma způsoby. Prvním je možnost tvorby a práce s objektovými daty. Objektová data jsou součástí DWG souboru a nejsou samostatně přístupná. Druhou možností jsou data uložena v externích databázích. Je možné přímé propojení s externími datovými sklady, jako např. Microsoft Access, Microsoft Excel, Oracle Spatial, Microsoft SQL Server a dále databází kompatibilních se standardem ODBC. Atributová data lze využívat při dotazování na připojené výkresy a pomocí nich vytvářet tematické mapy. Data se zobrazují v datovém listě. 6 Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

7 Topologie Topologie je soubor vztahů mezi prostorovými objekty. Každému prvku dané topologie je přiřazeno maximum topologických informací, které se využívají při geografických analýzách. Topologií vytváříme objektová data uložená formou databáze. V databázi je pak každý objekt popsán svým ID, dále svými základními geometrickými informacemi a popisem vztahů k okolním objektům. Existují tři základní druhy topologií: polygonová, síťová, bodová (uzlová). U polygonové topologie jsou zaznamenány hrany a polygony, které hrana odděluje, a dále centroidy polygonů. Síťová topologie je složena z linií a uzlů, které tvoří síť. A konečně bodovou topologii tvoří pouze samostatné uzly. Topologii je třeba vytvořit, abychom ji mohli použít při následných analýzách. Analýza dat Nad daty, která mají vytvořenu topologii, lze provádět analýzy. K dispozici je celá řada analýz. Pro polygonové, síťové a bodové topologie lze provádět různé překryvné analýzy: průnik, oříznutí, překrytí, sjednocení, vložení, identita. Pro všechny topologie lze vytvářet obalové (buffer) zóny. Lze provádět i síťové analýzy: hledání nejkratší cesty, hledání nejlepší cesty (problém obchodního cestujícího) a analýzy dosahu. Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

8 Práce s rastry Do vektorových výkresů lze vkládat rastrové obrázky a výsledné soubory zobrazovat a vykreslovat. Kombinace rastrových obrázků a vektorové geometrie lze využívat při kontrole vektorových dat i při jejich aktualizaci z leteckých a satelitních snímků. Tisk Map Tisk Map je posledním krokem při prezentaci Mapových informací. Mapy lze tisknout jednotlivě i formou atlasu jako Mapy uspořádané vedle sebe. Při nastavování vzhledu stránky určujeme část grafické plochy, která bude tištěna, v jakém měřítku a jaká bude její poloha na papíře. Pro opakované tisky lze vytvořit tiskovou šablonu. Definice souřadných systémů AutodeskMap má k dispozici řadu souřadných systémů včetně systémů používaných v České republice. K práci se souřadnými systémy je možno přistupovat z menu Map > Nástroje > Definovat globální souřadnicový systém a Map > Nástroje > Určit globální souřadnicový systém. Lze provádět odměřování pomocí volby Map > Nástroje > Geodetická vzdálenost. Přiřazení souřadného systému se používá při tvorbě nových dat digitalizací. Aktuální polohu lze zjišťovat pomocí panelu Sledování souřadnic. 8 Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

9 1.2. Uživatelské rozhraní AutodeskMap 3D 2005 Na následujícím obrázku vidíte uživatelské rozhraní programu AutodeskMap 3D Pracovní plocha: slouží pro správu dat souvisejících s pracovním výkresem. Je rozdělen do dvou záložek: Pracovní plocha pro správu dat připojených k výkresu a Zobrazení - pro správu stylů a témat. 2 Pracovní prostor: slouží pro přístup a správu k civil objektům. Je rozdělen do dvou záložek: Prospektor pro přístup k civil objektům a Nastavení pro správu stylů a zobrazení civil objektů. 3 Vlastnosti: slouží pro zobrazení charakteristik vybraného objektu, hladiny. 4 Panely nástrojů: plovoucí okna nástrojů pro rychlé a opakované použití nástrojů. Okna lze upravovat nebo skrýt dle potřeby. 5 Kreslící okno: Mapové okno slouží k zobrazení geometrických dat území. 6 Datový pohled: datový list pro práci s atributovými daty z připojené databáze. 7 Příkazová řádka: příkazová řádka pro komunikaci s uživatelem v textovém řádkovém režimu. Používá se pro vstup příkazů z klávesnice a výpis výsledků provedených operací. Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

10 Lišta menu je rozšířena, oproti základnímu menu AUTOCAD 2005, o dvě nová menu Map a Civil. Tato menu slouží pro vyvolání funkcí a operací pro práci s Mapami. Způsoby vyvolání operací jsou duplikované. Je možné je volat z menu Map, z okna Pracovní plocha, z plovoucích menu nebo příkazem z příkazové řádky. Záleží na uživateli, který způsob v daném okamžiku zvolí. AutodeskMap 3D 2006 V srpnu roku 2005 byla uvedena na trh nová lokalizovaná verze AutodeskMap 3D Tato verze opět staví na základním softwaru, kterým je AUTOCAD V této verzi je výrazný posuv směrem k oblasti GIS. V této verzi AutodeskMap došlo k úpravě uživatelského prostředí. Prostředí má kovově šedou barvu. Bylo vypuštěno menu Map. Funkce z menu Map byly přemístěny do jiných nebo stávajících menu. Například funkce Import a Export, které se dříve nacházely jak v menu Soubor tak v menu Map (pro GIS formáty), jsou nyní společně sdruženy pod menu Soubor. Obdobně úpravy-čistění dat jsou zařazeny do menu Modifikace. Přibylo samostatné menu Analýza. 10 Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

11 Změnil se obsah okna Pracovní plocha, kdy karta byla přejmenována na Průzkumník Map a karta Zobrazení zůstala. Na kartách přibyly ikony a nová záložka Mapová kniha. Uživatel zvyklý pracovat v prostředí Map 2005 si může na toto prostředí přepnout volbou Zobrazit > Rozvržení nabídek a panelů nástrojů > Map klasik. Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

12 1.3. Další produkty společnosti Autodesk Výsledkem spojení CAD/GIS vnikla celá řada nových programů nabízejících jak kvalitní nástroje pro konstruování, tak i nástroje pro GIS operace. AutodeskMap 3D 2005 Tento software v sobě kombinuje přesnou tvorbu 2D a 3D Map, správu dat a analytické GIS funkce. Autodesk Land Desktop 2005 Je řešení pro oblast pozemkových úprav, plánování civilní zástavby, zpracování geodetických měření a tvorbu projektů v oblasti pozemních a železničních staveb. Nová verze má vylepšenou týmovou práci s návrhy a nový systém pro správu listů ve výkresech. Lze vytvářet modely terénu, parcel nebo návrhy silničních staveb. Autodesk Civil 3D Rozšiřuje možnosti Autodesk Land Desktop 2005 o nástroje pro automatizaci a urychlení úkonů souvisejících se stavebním inženýrstvím. Autodesk Raster Design 2004 Řešení pro správu, konvertování a editování všech typů rastrových obrázků v softwaru AutoCAD a v produktech založených na softwaru AutoCAD. AutodeskMapGuide 6.5 Vynikající řešení pro distribuci Map, plánů a výkresů na Internetu. Pomocí softwaru AutodeskMapGuide lze přímo na Internetu nebo vnitropodnikové síti zpracovávat, řídit, aktualizovat a dále rozvíjet GIS a datové aplikace pro digitální plány. Autodesk GIS Design Server Nabízí rychlý přístup k přesným geoprostorovým datům přes webovou síť. Jednotliví uživatelé si mohou prostřednictví tohoto serveru nejenom vyměňovat geoprostorová data, ale mohou mezi sebou komunikovat, řešit různé problémy, informovat se o nových aktualitách Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

13 2. Tvorba a aktualizace dat 2.1. Výkresová sada a definice projektu Základním konceptem projektu je efektivní práce více uživatelů na stejných datech ve stejném čase. Samostatnému uživateli umožňuje využít data z existujících výkresů pro další tvorbu. Všechny požadované zdrojové výkresy se do výkresu projektu připojí, ale nenačítají se do paměti, což je výhodné i přehlednější pro práci s větším objemem dat. Nadefinováním dotazů se do pracovního výkresu převedou pouze požadované objekty ze zdrojových souborů. Před připojením výkresů je třeba nadefinovat přístup k výkresové sadě Definice výkresové sady a připojení výkresu 1. Spusťte příkaz pro definici výkresové sady z menu Map > Výkresy > Definice/úprava výkresové sady. Příkaz je dostupný i stiskem pravého tlačítka myši na složce Výkresy v panelu Pracovní plocha a výběrem volby Připojit V okně Vybrat výkresy k připojení pokračujte přes ikonou Vytvořit/upravit zástupce

14 3. V následujícím dialogu Správa zástupce disku vyplňte položku Zástupce disku symbolem D, do Aktuální cesta vypište nebo nastavte pomocí tlačítka Procházet zdrojový adresář dat D:\Projekt\VykresSada. Označení zástupce disku může být i zkratka z několika písmen. 4. Zadané údaje připojte do sekce Seznam disků tlačítkem Přidat a uzavřete okno stiskem Zavřít. 5. Zpět v okně Vybrat výkresy k připojení rozviňte menu Hledat v: a zvolte nově přidaný pracovní adresář D=D:\Projekt\VykresSada. 6. Ze zobrazeného obsahu adresáře vyberte výkresy linky-autobus, plochy, zast-mhd a stiskněte Přidat. Soubory se přidají do sekce Vybrané výkresy. Výběr ukončete potvrzením OK. 14 Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

15 Tímto byly zdrojové výkresy připojeny k pracovnímu a jsou k dispozici pro další práci v panelu Pracovní plocha ve složce Výkresy. 7. Pro prohlížení prvků připojených výkresů spusťte z menu Map > Výkresy > Rychlé zobrazení výkresů. 8. Vyberte soubory pro zobrazení, ověřte zaškrtnutí boxu Zoom na rozsah vybraných výkresů a potvrďte OK. Sbírka příkladů AutodeskMap 3D 15

16 Příkaz je možné spustit i z panelu Pracovní plocha kliknutím pravým tlačítkem myši na označené připojené soubory ve složce Výkresy a volbou Rychlé zobrazení. Následně ze stejného menu použijte volbu Zoom na rozsah. 9. Vyčištění pracovní plochy se provádí z menu Zobrazit > Regeneruj. 10. Soubor uložte jako \VykresSada\olomouc.dwg Tvorba dotazů a dotazování entit Pro zpřístupnění objektů ze zdrojových výkresů do výkresu projektu se používají následující dotazy: Umístění: okno, kružnice, nepravidelný mnohoúhelník/křivka. Vlastnost: vlastnosti objektu, hladina, barva, typ čáry, typ objektu, délka, plocha, jméno bloku atd. Data: Hodnoty atributů umístěných ve výkrese, atributy bloku, AutodeskMap Object Data, klíče dbconnect. SQL: Hodnoty atributů umístěných v připojených výkresech. Vydotazované objekty můžeme po editaci vrátit zpět do zdrojového výkresu. Právě funkce ukládání zpět zajišťuje možnost práce více uživatelů na stejných datech ve stejný čas. V průběhu práce se změněné objekty ukládají do schránky tzv. ukládací množiny, která je pak najednou převedena příkazem Uložit zpět do zdrojových výkresů. Tvorba dotazů, editace a ukládání dat zpět 16 Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

17 V tomto příkladu budete měnit polohu zastávky autobusu. Budete pracovat nad připojenými výkresy. 1. Otevřete soubor \VykresSada\olomouc.dwg a rychlým náhledem zobrazte obsah připojených zdrojových výkresů (viz. předchozí příklad). 2. Pro lepší viditelnost bodů, které představují zastávky MHD, zvolte v menu Format > Styl bodu... - symbol kružnice s poloměrem. Hodnotu Velikost bodu zadejte 10 a zvolte Velikost v absolutních jednotkách. 3. Spusťte příkaz z menu Map > Dotaz > Definice dotazu... Pro alternativní přístup klikněte dvakrát na panelu Pracovní plocha ve složce Knihovna dotazů na položku Aktuální dotaz. Sbírka příkladů AutodeskMap 3D 17

18 4. V okně Definovat dotaz Připojené výkres(y) stiskněte tlačítko Umístění 5. Z nabídky okna Podmínky umístění aktivujte v sekcích o Typ hranice Okno o Typ výběru Křížení 18 Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

19 6. Vlastní určení okna dotazu proveďte přes tlačítko Definovat a vyznačte ohrady ve výkresu podle následujícího obrázku 7. Zpět v okně Definovat dotaz Připojené výkres(y) stiskněte tlačítko Vlastnost 8. Z nabídky okna Podmínka vlastnosti aktivujte v sekci Výběr vlastnosti Hladina ověřte nastavení položky Operátor na = a pokračujte stiskem tlačítka Hodnoty 9. V okně Vybrat, které představuje výběr ze všech hladin připojených výkresů, vyberte linieautobus, zast-autobus a potvrďte OK. 10. Ukončete nastavení vlastností dotazovaných prvků potvrzením OK. Sbírka příkladů AutodeskMap 3D 19

20 11. V konečném nastavení okna Definovat dotaz Připojené výkres(y) vidíte v sekci Aktuální dotaz sestavené podmínky dotazu. Aktivujte v sekci Mód dotazu Vykreslit a stiskněte Spustit dotaz. 12. Ověřte si úspěšný průběh dotazu z výpisu příkazového řádku. 13. Volbou menu Zobrazit > Regeneruj zrušte náhled připojených výkresů. Na pracovní ploše zůstávají k editaci pouze vydotazovné prvky. 20 Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

21 14. Potřebujeme změnit umístění autobusové zastávky. Přibližte si výřez podle následujícího obrázku. Prvním kliknutím vyberte zastávku autobusu. Po druhé klikněte na modře zvýrazněný bod zastávky a začněte s jeho editací. 15. Při editaci se zvýraznění změní na červené a s pomocí vodící čáry přesuňte zastávku nahoru po linii podle následujícího obrázku. 16. Výzvu Potvrzení uložení zpět do ukládací množiny odsouhlaste Ano. 17. Spusťte příkaz z menu Map > Uložit zpět > Uložit do zdrojových výkresů. Sbírka příkladů AutodeskMap 3D 21

22 18. V okně Uložit objekty do zdrojových výkresů ponechte základní nastavení a stiskněte OK. Tímto byl přesunutý objekt zastávky vrácen do původního výkresu, který byl takto zaktualizován. 22 Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

23 2.2. Digitalizace dat Tvorba nových dat je možná kreslením prvků nad vloženým rastrovým obrázkem. Hovoří se o on screen digitalizaci. 1. Spusťte příkaz z menu Vložit > Rastrový obrázek 2. V dialogovém okně Vybrat soubor obrázku vyberte cestu k rastrovému obrázku D:\Projekt\TematMapy\SH19UA.tiff. Vkládací bod ponechte 0,0 a měřítko Založte si novou hladinu ulice, do které budete tvořit nové objekty osy ulic a nastavte ji žlutou barvu. Nad leteckým snímkem je dobře viditelná. Hladinu nastavte jako aktuální. 4. Výkres pojmenujte PlanMesta.dwg a uložte jej. 5. Volbou Map > Vstup dat > Nastavení digitalizace... lze nastavit v dialogovém okně typ objektu, který se bude vytvářet. Buď body - volba Uzlový nebo polylinie - volba Lineární. 6. Nastavte volbu Lineární. Dále nastavte vrstvu na ulice, typ čáry ponechte ByLayer. Sbírka příkladů AutodeskMap 3D 23

24 7. Budeme postupně zakreslovat osy ulic, které potřebujeme pro jednoduchý plán města. Vlastní digitalizace se spouští volbou Map > Vstup dat > Digitalizace. Nebo můžeme kreslit nástrojem polylinie. 24 Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

25 2.3. Import a export jiných datových formátů Funkce Import a Export dat umožňuje výměnu dat mezi GIS produkty. AutodeskMap 2005 podporuje formáty: ESRI ARC/INFO Coverages, ESRI ArcView Shape, MicroStation DGN, MapInfo MIF/MID, DXF, AutodeskMapGuide SDF a DFW (pouze export). Při importu je možné pracovat s nastavením výběru vstupních a cílových vrstev, souřadnicového systému a převodu atributových dat souboru Import ArcView ShapeFile Do výkresu botanické zahrady budete importovat hladinu sadů z formátu shp. 1. Otevřete si soubor z adresáře \Import\zahrada.dwg. 2. Spusťte z menu Map > Nástroje > Import 3. V dialogu Umístění importu vyberte z nabídky Soubor typu: ESRI Shape (*.shp) a nastavte přístup k souboru D:\Projekt\Import\sady.shp. Potvrďte OK. 4. V okně Import ponechte volbu v sekci Prostorový filtr na položce Nic, zaškrtněte volbu Importovat polygony jako uzavřené křivky a klikněte na OK. Sbírka příkladů AutodeskMap 3D 25

26 5. V příkazovém okně se objeví zpráva _MAPIMPORT 3 objekt(ů) vloženo za 1 vteřin(u) Vznikne nová hladina hranic sadů, která se jmenuje sady. V menu Formát > Hladina změňte implicitní černou barvu hladiny na tmavě zelenou. 6. Pokud jste měnili zvětšení, vyberte z menu Zobrazit > Zoom > Meze. 7. Uložte soubor jako \Import\zahradaSady.dwg Import s objektovými daty 26 Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

27 Proveďte import další vrstvy do souboru zahradasady.dwg. Bude to vrstva stromů, která má řadu atributových dat. 1. Opakujte postup spuštění importu z předcházející úlohy pro soubor D:\Projekt\Import\stromy.shp. 2. V dialogovém okně Import klikněte na položku <Žádný> ve sloupci Data a pokračujte přes procházecí tlačítko [ ] 3. Z nabídky okna Atributová data vyberte položku Vytvořit Objektová data. 4. V aktivované sekci Objektová data stiskněte tlačítko Vybrat položky... a zkontrolujte zatržení všech atributů. Jedná se o sloupce datové tabulky souboru shp, která je uložena ve formátu dbf. 5. Dokončete import potvrzováním OK. 6. V příkazovém okně se objeví zpráva _MAPIMPORT 209 objekt(ů) vloženo za 1 vteřin(u). Vznikne nová hladina stromy. Změňte její implicitní barvu na světle zelenou. 7. V menu Formát > Styl bodu... vyberte pro stromy symbol kružnice se středem. Velikost bodu zadejte na hodnotu 2 a vyberte režim Velikost v absolutních jednotkách. Výsledné zobrazení zahrady: Sbírka příkladů AutodeskMap 3D 27

28 8. Uložte soubor jako \Import\zahradaStromy.dwg. Importované prvky obsahují objektová data, se kterými lze dále pracovat (viz. kapitola 3. Popisná atributová část) Export do ArcView ShapeFile Z výkresu botanické zahrady budete exportovat body stromů do formátu shp. 1. Otevřete si soubor z adresáře D:\Projekt\Export\zahradaStromy.dwg. Pozn.: Výkres je výsledkem předchozích cvičení importu. Nyní provedete opačný proces. 2. Spusťte z menu Map > Nástroje > Export 3. V dialogu Umístění exportu nastavte přístupovou cestu D:\Projekt\Export, dopište Název výsledného souboru body a vyberte z nabídky Soubor typu: ESRI Shape (*.shp). Potvrďte OK. 4. V okně Export v záložce Výběr ponechte volby Bod a Vybrat vše. V sekci Filtrovat výběr pokračujte v položce Hladiny: přes ikonu výběru hladin. 28 Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

29 5. V dialogu výběr hladin označte pouze hladinu STROMY a stiskněte Vybrat. 6. Zpět v dialogu export se přepněte na záložku Data. 7. V sekci Data klikněte na tlačítko Vytvořit atributy. 8. V otevřeném okně Vybrat atributy rozbalte pomocí + položky Tabulky objektových dat\stromy\ a označte ID i NAZEVCESKY. Potvrďte OK. Sbírka příkladů AutodeskMap 3D 29

30 9. Potvrďte dialog Exportu OK. V příkazovém řádku proběhne výpis o importu: "209 objekt(ů) z 209 vybráno, exportováno v 2 sekundách". Tímto postupem byl vytvořen bodový shapefile. Export do ostatních datových formátů probíhá ve stejné filosofii Import / Export v AutodeskMap 2006 Ve verzi AutodeskMap 3D 2006 jsou obě funkce import a export umístěny v menu Soubor > Import (resp. Soubor > Export). 30 Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

31 Pro přehlednost se dále dělí dle charakteru datového formátu. Import je možný z vektorových souborů, export do formátů AutoCAD z vektorových a rastrových. Oboustanný převod je podporován pro soubory AutodeskMapGuide (*.sdf). Přehled podporovaných formátů: Při Importu: Vektorové soubory: ESRI ArcInfo Coverage ESRI ArcInfo Export (E00) (*.e00) ESRI Shape (*.shp) GML v2 (*.gml, *.xml) MapInfo MIF/MID (*.mif) MapInfo TAB (*.tab) MicroStation Design (*.dgn) OS (GB) MasterMap (GML 2) (*.gml, *.xml, *.gz) Spatial Data Transfer Standard (SDTS) (*CATD.DDF) Vector Product Format Coverage (VPF) (*.*ft) Pro Export: AutoCAD Export Metasoubor (*.wmf) ACIS (*.sat) Litografie (*.stl) Formát DXX (*.dxx) BitMapa (*.bmp) 3D Studio (*.3ds) Blok (*.dwg) Vektorové soubory ESRI ArcInfo Coverage ESRI ArcInfo Export (E00) (*.e00) ESRI Shape (*.shp) GML v2 (*.gml, *.xml) MapInfo MIF/MID (*.mif) MapInfo TAB (*.tab) MicroStation Design (*.dgn) Vector Markup Language (VML) (*.vml) Jako obrázek: *.bmp, *.tga, *.tiff Sbírka příkladů AutodeskMap 3D 31

32 2.4. Funkce čištění Terminologie Lineární objekty: Pojem k označení úseček, křivek, oblouků Uzel (Nod): Pojem k označení pojícího bodu mezi křivkami Vertex: Pojem k označení pojícího bodu mezi dílčími liniemi křivky Tolerance: Pojem k označení vzdálenosti používanou k určení výskytu chyby AutodeskMap 3D 2005 nabízí několik užitečných nástrojů k převedení digitalizovaných, nepřesně nakreslených nebo importovaných dat na úplná data vhodná pro Mapování a topologické účely. Chyby nejčastěji vznikají digitalizací nad analogovými daty. Například při digitalizování objektů z papírové Mapy. Z důvodu časové náročnosti se však tento způsob převodu dat do digitální podoby již téměř nepoužívá. Dnes se nástroje čištění výkresu nejčastěji využívají k opravě chyb vzniklých nepřesnou vektorizací nad rastrem, nepřesným kreslením a nebo importem nepřesných vektorových dat. A k čemu je vlastně dobré čištění výkresu? Kromě zpřesnění a zjednodušení objektů jsou tyto nástroje velmi důležité pro předchystání výkresu pro topologii. Chyby můžeme dělit podle příčiny vzniku. Zde rozlišujeme dva základní druhy chyby z opomenutí a chyby plánované. Plánované chyby Možnosti využití: chyby provádíme záměrně např. při úpravách katastrálních Map, při rozšiřování či aktualizaci turistických Map, politických Map atd. Postup: pokud chceme vytvořit nové hranice polygonů, či doplnit liniovou síť o nové objekty, stačí pouze nakreslit linie i s přetahy a následně provést vyčištění nejprve pomocí nástroje zkřížené objekty a následně volné uzly nebo přetahy. Tím nám odpadne práce s ořezáváním nových linií i s rozdělováním linií stávajících (podrobněji viz příklad). Chyby z opomenutí Jelikož se však může stát, že uděláme chyby z opomenutí (při kreslení přímo v AutodeskMap je to však málo pravděpodobné), je lepší si data před další prací vždy nejprve zkontrolovat, jestli neobsahují nějaké chyby. Jestliže ano, bude nutné podle vlastního uvážení provést jednu či skupinu akcí čištění. Druhy chyb Mezi základní chyby, odstranitelné vyčištěním výkresu, patří: Duplicita objektů Krátké objekty Zkřížené objekty Nedotahy Shluky uzlů Pseudo uzly Volné uzly nebo přetahy Komplikované 2D nebo 3D křivky Objekty nulové délky Před čištěním Po čištění Popis problému Akce čištění Duplicitní objekty Smazat duplicity Krátké objekty Vymazat krátké objekty 32 Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

33 Zkřížené objekty Přerušit zkřížené objekty Nedotahy Prodloužit nedotažené Nedotahy dvou objektů k jejich pomyslnému průsečíku Zdánlivý průsečík Shluky uzlů Přitáhnout shluk uzlů Pseudo uzly Rozpustit pseudo uzly Volné uzly nebo přetahy Vymazat volné objekty Zjednodušení 2D lineárních objektů Zjednodušit objekty Objekty nulové délky Nulová délka objektů Příliš mnoho nebo příliš málo vrcholů ve 3D křivkách Vyčistit křivky Základní postup při čištění Pokud chceme vyčištěná data vložit do jiné hladiny, než je hladina čištěná, je potřeba si tyto nové hladiny vytvořit vždy před vlastním čištěním. Vlastní nástroj čištění výkresu najdete v menu Map > Nástroje > Čištění výkresu... Po výběru této položky se otevře dialogové okno průvodce čištěním výkresu. Sbírka příkladů AutodeskMap 3D 33

34 Průvodce Jako první se v tomto dialogovém okně zobrazí Čištění výkresu Výběr objektů. 34 Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

35 Vybíráme zde objekty, které mají vstoupit do procesu čištění - sekce Objekty k zahrnutí do čištění výkresu a objekty, které nechceme zahrnout do procesu čištění - sekce Objekty k ukotvení při čištění výkresu. U výběru objektů, které chceme zahrnout do procesu čištění, máme možnost zaškrtnout volbu Vybrat vše nebo Vybrat ručně. Jestliže zatrhneme volbu Vybrat ručně, musíme stisknout tlačítko napravo od tohoto výběru a provést vlastní akci výběru. Další možností je výběr podle hladiny Hladiny: zde napíšeme název hladiny nebo vybereme ze seznamu existujících hladin a to stiskem tlačítka vedle vkládacího pole. Poslední možností je výběr podle klasifikovaných prvků Třídy rysu. Výběr objektů, které chceme ukotvit, provádíme jen manuálně nebo pomocí hladin. Pokud máme vše vybráno, můžeme stisknout tlačítko Další nebo pomocí myši najet kurzorem na nápis Možnosti čištění v levém sloupci a následně stisknout levé tlačítko. Druhý krok průvodce je výběr Akce čištění. Je zde k dispozici řada čistících akcí. Výběr jednotlivých akcí se provádí kliknutím na příslušný název akce a následně stisknutím tlačítka Přidat. Vybraná akce se následně zobrazí ve sloupci Vybrané akce. Takto můžeme vybrat i několik akcí najednou. Pokud zjistíme, že jsme některou akci vybrali omylem, lze akci odvolat stisknutím tlačítka Odstranit. Dále nastavíme parametry čištění jako toleranci (viz terminologie). V nabídce Možnosti můžeme zaškrtnout volbu Interaktivní pomocí této volby zaktivujeme možnost zobrazení chyb a možnost následného manuálního čištění. Pokud tato volba není vybrána, čistění bude probíhat automaticky. Manuální čištění má výhodu, že uživatel se může rozhodnout, zda chybu opravovat či ne. Třetí krok průvodce jsou Metody čištění. Na výběr jsou tři metody: Upravit původní objekty Zachovat původní objekty a vytvořit objekty nové (zde zvolíme vrstvu, ve které se mají nové objekty vytvořit) Vymazat původní objekty a vytvořit objekty nové (zde buďto zvolíme vrstvu, ve které se mají nové objekty vytvořit a nebo zaškrtneme volbu ponechat originální vrstvu) Sbírka příkladů AutodeskMap 3D 35

36 Můžeme zde zvolit také druh konverze pro vybrané objekty: Mezi tyto konverze patří převod: Úsečka na křivku Oblouk na křivku 3D křivka na křivku Kružnice na křivku Kružnice na oblouky V posledním kroku průvodce se nastavuje způsob označení chyb (pokud byl zvolen mód Interaktivní). Zde nastavujeme tvar značky a její barvu. Kromě těchto nastavení můžeme zvolit i parametry, kdy se mají značky zobrazit či smazat: volba smazat značky při spuštění procesu čištění nebo ponechat značky po ukončení příkazu. Všechna nastavení můžeme uložit a následně i načíst. Kontrola procesu čištění Zde v poli akce čištění můžeme postupně opravovat jednotlivé chyby následujícím způsobem: Chyby jsou řazeny ve sloupci podle programem nadefinovaného pořadí. Vždy je aktivní jen jeden typ chyb. Ty můžeme buď opravit všechny najednou, nebo je ponechat všechny nezměněné, nebo provést pouze označení všech chyb a nebo přeskočit daný úkon. Všechny tyto operace je možno provádět i postupně pro jednotlivé chyby. Lze tedy nastavit jak automatický zoom, tak i vlastní nadefinovaný. Příklad: Předchystání objektů pro topologii Aby bylo možné provádět topologii, musí být data vždy nejprve vyčištěna. Tato procedura se většinou používá po převodu vektorových dat z jiných formátů, kde mohou při transformaci vznikat i dosti závažné chyby. Jeden z příkladů je převod polygonových objektů z ArcView do prostředí AutodeskMap. Je nutné převést polygony na síť linií sbíhajících se v uzlech (nodech). Topologie se totiž může provádět pouze pro body a linie, ale nikoli pro polygony (polygonová topologie se vytváří jen pomocí sítě navzájem propojených linií). Pro názornější ukázku tohoto problému a jeho vyřešení použijeme vektorová data geomorfologických jednotek ČR převedená z prostředí ArcView. 1. Otevřete si soubor \Cisteni\Czech.dwg. 36 Sbírka příkladů AutodeskMap 3D

37 2. Z nabídky menu zvolte Map > Topology > Create spustí se průvodce 3. Jako typ topologie zvolte polygon tedy polygonovou topologii. 4. Zadejte název a popis topologie topo1. Jelikož se tvorbou topologie budeme podrobněji zabývat v další části tohoto učebního textu necháme všechny ostatní nastavení implicitní a stiskneme tlačítko Finish. Nyní se zobrazí dialogové okno s výpisem chyb, které se musí odstranit, aby bylo možné provést topologii. Jak můžete sami vidět, došlo k označení duplicitních objektů zelenými kružnicemi (jako duplicitní objekty se myslí jak shodné vertexy tak i nody). Abychom mohli tuto chybu odstranit, musíme provést následující kroky: Sbírka příkladů AutodeskMap 3D 37

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka Manuál k programu progecad 2016 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Na Bučance 1289/9,140 00 Praha www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah 1.

Více

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

Obsah. Kapitola 1 Úvod... 1. Kapitola 2 Začínáme... 14. Kapitola 3 Práce s výkresy. 31

Obsah. Kapitola 1 Úvod... 1. Kapitola 2 Začínáme... 14. Kapitola 3 Práce s výkresy. 31 Obsah Kapitola 1 Úvod... 1 ZwCAD a další software...2 Porovnání ZwCADu a CAD systému s ručním kreslením...4 Práce s dalšími daty a programy...11 Použití pokročilých CAD funkcí...13 Získání dalších informací...13

Více

AUTOCAD 2014 2D kreslení

AUTOCAD 2014 2D kreslení AUTOCAD 2014 2D kreslení Obsah AUTOCAD 2014 2D kreslení... 1 CAD systémy... 4 Rozdělení CAD systémů.... 4 CAD systémy - produkty... 5 Catia V5, V6... 5 Pro/Engineer Wildfire 4.0... 5 NX 6... 5 Produkty

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Meshgen Area 2011 Uživatelský Manuál Únor 2012 PC-Progress s.r.o.

Meshgen Area 2011 Uživatelský Manuál Únor 2012 PC-Progress s.r.o. Meshgen Area 2011 Uživatelský Manuál Únor 2012 PC-Progress s.r.o. Úvod 2 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. INSTALACE PROGRAMU... 4 A. INSTALACE NA SAMOSTATNÝ POČÍTAČ... 4 B. SÍŤOVÁ INSTALACE... 10 3. PRACOVNÍ PROSTOR

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ)

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr, Květuše Sýkorová Základy uživatelských programů (pokročilí) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek,

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Obsah této uživatelské příručky a s ní souvisejícího softwarového produktu Corel PHOTO- PAINT jsou vlastnictvím společnosti Corel Corporation a případně dalších

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

AutoCAD. Tipy a Triky Lynn Allen pro používání AutoCAD 2008

AutoCAD. Tipy a Triky Lynn Allen pro používání AutoCAD 2008 AutoCAD Tipy a Triky Lynn Allen pro používání AutoCAD 2008 Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní Nový 2D pracovní prostor Pokud používáte pouze 2D příkazy aplikace AutoCAD, proč nepoužít nový pracovní

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

602Office Příručka uživatele. Základy práce

602Office Příručka uživatele. Základy práce Základy práce v 602Office 1 2 Obsah Hlavní vlastnosti OpenOffice.org 1.1... 14 WRITER (textový procesor)... 15 CALC (tabulkový kalkulátor)... 15 IMPRESS (prezentace) a DRAW (grafika)...16 602SQL (relační

Více

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele Průvodce uživatele 1 2 Obsah Začínáme...19 602Office...20 Balík užitečných programů!...20 Instalace 602Office...20 Začínáme krok za krokem...21 Uživatelské rozhraní...23 Pracovní okno...23 Záhlaví okna...23

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE

GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE Datum: 29. 5. 2015 Verze: 1.1 GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ:: CZ634 819 01 Zpracováno

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE. Iva Fajkusová. Elektronická učebnice

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE. Iva Fajkusová. Elektronická učebnice DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Elektronická učebnice Iva Fajkusová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY... 4 Velikost

Více

INSTALACE PROGRAMU. Instalace programu do počítače

INSTALACE PROGRAMU. Instalace programu do počítače SADOVNICKÁ PROJEKCE Sadovnická projekce je původní český program pro navrhování sadovnických úprav s pomocí osobního počítače. Program vzniká již řadu let ve spolupráci s Vyšší odbornou školou zahradnickou

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka G R O M A v e r z e 1 1 Uživatelská příručka i Obsah I. Uživatelská příručka... 16 1. Úvod... 17 Požadavky programu... 17 Ochrana programu... 17 2. Instalace programu... 18 Instalace... 18 Spuštění programu...

Více

SPIRIT 12 Nové funkce

SPIRIT 12 Nové funkce SPIRIT 12 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 07/2006 (SPIRIT 12 CZ) Revize 3 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2006.

Více