P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v"

Transkript

1 UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M96D/M06D M6D/M6D M76D Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje. Na títku pfiipevnûném k zadnímu krytu naleznete informace, které musíte sdûlit svému prodejci, budete-li potfiebovat servis.

2 P ÍPRAVA OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU A Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Tlaãítko Headphone (Sluchátko) IR pfiijímaã (Pfiijímaã dálkového ovládání) Tlaãítko Tlaãítko MENU Tlaãítko Tlaãítko INPUT (Vstup) (Nabídka) VOLUME Tlaãítko PRO- GRAMME Indikátor vypínaãe osvûtlí modrou pokud je sada zapnuta. Poznámka: MÛÏete nastavit indikátor vypínaãe v nabídce MOÎNOSTI Tlaãítko napájení INPUT MENU VOL PR Svûteln senzor To je ãoãka pro svûteln senzor pro volbu vnûj í záfiivosti pfii nastavení ZAPNUTÍ AUTOMATICKÉHO JASU.

3 P ÍPRAVA INFORMACE O ZADNÍM PANELU A Toto je schematické znázornûní zadního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it AUDIO IN (RGB/DVI) OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT COMPONENT IN Y AV IN AV AV AV AV PB HDMI IN RGB IN (PC) PR VIDEO AC IN AC IN USB IN DVI-D IN (PC) RS-C IN (CONTROL & SERVICE) L R AUDIO VIDEO (MONO) L -AUDIO- R ANTENNA/ CABLE IN Zásuvka pro adaptér PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).(Tato funkce není dostupná ve v ech zemích.) Zásuvka pro napájecí kabel Pfiístroj pracuje pod stfiídav m napûtím. Elektrické napûtí je uvedeno v ãásti Technické údaje. Nepokou ejte se pouïívat pfiístroj se stejnosmûrn m napûtím. HDMI INPUT (Vstup HDMI bez podpory PC) Pfiipojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI pfiipojte signál DVI(Video) k portu HDMI IN. Vstup zvuku RGB/DVI Pfiipojte zvukov v stup z poãítaãe. Optical Digital Audio Out (Optick digitální v stup zvuku) Pfiipojte digitální zvukov v stup rûzn ch typû zafiízení VSTUP RGB IN (Poãítaã) Pfiipojte v stup z poãítaãe USB IN (Vstup USB) Vstup DVI-D Pfiipojte v stup z poãítaãe. Vstupní port RS-C (ovládací / servisní) Pfiipojte zafiízení k portu RS-C na poãítaãi. Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack pfiipojte video / audio zafiízení Component. Audio / video vstup K tûmto zásuvkám typu jack pfiipojte audio / video v stup z externího zafiízení. Zásuvka konektoru Euro Scart (AV/AV) K této zásuvce typu jack pfiipojte zástrãku Scart pro vstup nebo v stup z externího zafiízení. Vstup antény K této zásuvce typu jack pfiipojte anténu bezdrátového signálu.

4 P ÍPRAVA <M96D/M06D/M6D/M6D> RozloÏení podstavce Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Opatrnû umístûte pfiístroj ãelní stranou dolû na mûkk povrch, aby nedo lo k po kození obrazovky. ZasuÀte do produktu podstavec Otoãte zámkem podstavce o 90 pro upevnûní podstavce k tûlu podstavce. OPEN OPEN Zámek podstavce 4 5 OPEN OPEN <Uzamknuto>

5 P ÍPRAVA RozloÏení podstavce Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. <M76D> Opatrnû umístûte pfiístroj ãelní stranou dolû na mûkk povrch, aby nedo lo k po kození obrazovky. ZasuÀte do produktu podstavec. Otoãením roubku doprava pfiipojte monitor k podstavci. * Otoãte roubek pomocí násady 4 4

6 P ÍPRAVA <M96D/M06D/M6D/M6D> Rozpojení stojanu Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Televizor umístûte na pol táfi nebo mûkkou látku ãelní stranou dolû Otoãením roubku doleva pfiipevnûte monitor k podstavci. Otoãte zámkem podstavce o 90 pro upevnûní podstavce k tûlu podstavce. OPEN OPEN OPEN OPEN 4 Zatlaãením záklapky dovnitfi vyjmûte základnu podstavce z ãásti podstavce. OPEN OPEN Západka 5

7 P ÍPRAVA <M76D> Rozpojení stojanu Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Televizor umístûte na pol táfi nebo mûkkou látku ãelní stranou dolû Otoãením roubku doleva pfiipevnûte monitor k podstavci. Otoãte roubek pomocí násady 4 Vyjmûte podstavec. 5 6

8 P ÍPRAVA ODDùLENÍ âásti PODSTAVCE Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Tûlo podstavce sejmûte stejnû, jak je uvedeno v postupu pouïití u nástûnné skoby. <M96D/M06D/M6D/M6D>. Vy roubujte rouby ze míst.. Zatáhnûte za ãást podstavce. <M76D>. Vy roubujte rouby ze 4 míst.. Zatáhnûte za ãást podstavce. 7

9 P ÍPRAVA DrÏák na zeì: Vodorovná instalace Aby bylo zaji tûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí b t alespoà 0 cm volného prostoru. Podrobné pokyny k instalaci získáte u svého prodejce (viz pfiíruãka k instalaci a nastavení volitelného naklápûcího drïáku na zeì). 4 palcû 4 palcû 4 palcû 4 palcû 4 palcû INSTALACE STOLNÍHO PODSTAVCE Aby bylo zaji tûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí b t alespoà 0 cm volného prostoru. 4 palcû 4 palcû 4 palcû 4 palcû 8

10 P ÍPRAVA Nastavení displeje Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Orientace displeje je z dûvodu zaji tûní maximálního pohodlí nastavitelná. Rozsah naklonûní -5 5 Umístûní Umístûte pfiístroj tak, aby pfiímo na obrazovku nedopadalo Ïádné jasné nebo sluneãní svûtlo. Musíte dávat pozor, aby pfiístroj nebyl vystaven zbyteãn m vibracím, vlhkosti, prachu ãi horku. RovnûÏ se postarejte, aby byl pfiístroj umístûn tak, aby kolem nûj mohl volnû proudit vzduch. Nezakr vejte ventilaãní otvory na zadním krytu. Pokud chcete televizor pfiipevnit na zeì, pfiipevnûte k zadní stranû televizoru montáïní propojovací meziãlánek (volitelné souãásti). Instalovan komplet pfiipevnûte s pouïitím propojovacího meziãlánku na zeì (volitelné souãásti) peãlivû, aby nespadl. - PouÏívejte pouze rouby a drïák na zeì, kter odpovídá standardûm VESA. - Pokud pouïijete del í rouby neï je doporuãeno, mûïete po kodit v robek. - Pokud pouïijete rouby, které neodpovídají standardûm VESA, mûïete po kodit v robek nebo tento mûïe ze zdi spadnout. Nejsme zodpovûdní za kody vzniklé v dûsledku nedodrïení tûchto pokynû. < Rozmûry roubû propojovacího meziãlánku > M96D/M06D/M6D/M6D : rozteã otvorû 00mm x 00mm M76D : rozteã otvorû 00mm x 00mm Varování: Pfii nastavování úhlu obrazovky nedávejte mezi monitor a stojan prsty. Mohli byste se poranit. 9

11 P ÍPRAVA Zaji Èovací systém Kensington - Tento televizor je na zadním panelu vybaven konektorem bezpeãnostního systému Kensington. Kabel bezpeãnostního systému Kensington pfiipojte podle následujícího obrázku. - Podrobné pokyny k instalaci a pouïívání bezpeãnostního systému Kensington najdete v uïivatelské pfiíruãce dodané s bezpeãnostním systémem Kensington. Dal í informace získáte na webovém serveru spoleãnosti Kensington na adrese Spoleãnost Kensington poskytuje bezpeãnostní systémy pro rûzná elektronická zafiízení, napfiíklad pro pfienosné poãítaãe a projektory LCD. Poznámka - Bezpeãnostní systém Kensington je voliteln. Poznámka: a. Pokud je televizor na dotyk chladn, mûïete pfii zapnutí pozorovat mírné blikání. Toto chování je normální. Televizor pracuje správnû. b. Na obrazovce se mohou objevit drobné kazy, a to v podobû mal ch ãerven ch, zelen ch nebo modr ch bodû. Nemají v ak Ïádn negativní vliv na provozní vlastnosti monitoru. c. Netlaãte na obrazovku LCD del í dobu prstem. Mohlo by to doãasnû zpûsobit deformace obrazu. 0

12 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ Chcete-li zabránit po kození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. PfiIPOJENÍ ANTÉNY Optimální kvality obrazu dosáhnete úpravou zamûfiení antény. Kabel antény a pfievadûã nejsou souãástí dodávky. Nástûnná zásuvka antény Obytné bloky ãi domy pro více rodin (Zapojení do nástûnné zásuvky antény) ANTENNA/ CABLE IN Venkovní anténa Koaxiální kabel (75 ohmû) Rodinné domy (Kabel pfiipojte k zástrãce externí antény.) Anténa UHF Zesilovaã signálu ANTENNA/ CABLE IN VHF V oblastech se slab m signálem získáte vy í kvalitu obrazu pfiipojením zesilovaãe signálu k anténû (viz v e). Pokud je nutno signál pfiipojit ke dvûma televizorûm, pouïijte rozdûlovaã anténního signálu.

13 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ Chcete-li zabránit po kození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. NASTAVENÍ P IJÍMAâE HD Pfiipojení pomocí komponentního kabelu Propojte v stupní zásuvky zafiízení SET TOP se zásuvkami COMPONENT IN(Y PB PR) na televizoru. Zapojte zvukov kabel ze zafiízení SET TOP do zásuvek COMPONENT IN AUDIO na televizoru. Stisknutím tlaãítka INPUT vyberte moïnost Component. Signál 480i/576i 480p/576p 70p/080i 080p Komponentní Ano Ano Ano Ano HDMI Ne Ano Ano Ano COMPONENT IN Y PB PR VIDEO L R AUDIO

14 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu HDMI Propojte v stup HDMI digitálního zafiízení set-top boxu s konektorem HDMI IN typu jack na televizoru. HDMI IN nebo HDMI IN Propojení pomocí kabelu HDMI/DVI Propojte v stup HDMI digitálního zafiízení set-top box s konektorem HDMI IN typu jack na televizoru. HDMI IN AUDIO IN (RGB/DVI) nebo HDMI IN Propojte audio v stupy kabelového pfiijímaãe s AUDIO IN (RGB/DVI) typu jack na televizoru. Zapnûte digitální kabelov pfiijímaã. (Informace o digitálním kabelovém pfiijímaãi najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.) DVI OUTPUT L AUDIO R

15 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ Nastavení pfiehrávaãe DVD Pfiipojení pomocí komponentního kabelu Propojte v stupní zásuvky pfiehrávaãe DVD (Y PB PR) se vstupními zásuvkami COMPONENT IN VIDEO (Y PB PR) na televizoru. Zapojte zvukov kabel z pfiehrávaãe DVD do zásuvek pro COMPONENT IN AUDIO na televizoru. Tlaãítkem INPUT vyberte poloïku Component. 4 Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrávání) na pfiehrávaãi DVD. Na obrazovce se zobrazí pfiehrávan obsah DVD. Komponentní vstupy Chcete-li získat lep í kvalitu obrazu, zapojte pfiehrávaã DVD do komponentních vstupû, jak je znázornûno na obrázku níïe. Komponentní konektory na televizoru Y PB PR Y PB PR Videov stupy na pfiehrávaãi DVD Y Y B-Y Cb R-Y Cr Y Pb Pr COMPONENT IN Y PB PR VIDEO L R AUDIO 4

16 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu scart AV AV Propojte konektor euro scart pfiehrávaãe DVD se zásuvkou euro scart na televizoru. Tlaãítkem INPUT vyberte poloïku AV nebo. Pokud je zapojena zásuvka scart AV Euro, vyberte zdroj vstupu AV. Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrávání) na pfiehrávaãi DVD. Na obrazovce se zobrazí pfiehrávan obsah DVD. (R) AUDIO/ VIDEO (L) AUDIO! POZNÁMKA G Pro Euro SCART lze vybrat pouze signál typu RGB, tzn. signály ãervené, zelené a modré a pfiijímat pouze AV. Tyto signály jsou vysílány napfi. placen mi TV dekodéry, hracími pfiístroji, foto CD jednotkami atd. G PouÏijte stínûn kabel scart Pfiipojení pomocí kabelu HDMI Propojte v stup HDMI pfiehrávaãe DVD s konektorem HDMI IN typu jack na televizoru. HDMI IN nebo HDMI IN! POZNÁMKA G Pomocí kabelu HDMI mûïe pfiístroj souãasnû pfiijímat obrazov i zvukov signál. G Pokud pfiehrávaã DVD nepodporuje funkci Auto HDMI, bude potfieba nastavit v stupní rozli ení DVD pfiimûfienû jeho parametrûm. 5

17 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ Nastavení videorekordéru Aby nedo lo k ru ení obrazu, ponechejte mezi videorekordérem a televizorem dostateãnou vzdálenost. Na videopfiehrávaãi se zobrazí pozastaven obraz. Pfii dlouhodobém pouïití formátu obrazu 4: mûïe zûstat po stranách obrazovky zobrazen paobraz. Pfiipojení pomocí kabelu antény ANTENNA/ CABLE IN ANT OUT S-VIDEO VIDEO L R ANT IN OUTPUT SWITCH Wall Jack Antenna Pfiipojte konektor RF out videorekordéru k anténní zdífice pfiístroje. Zapojte anténní kabel do anténní zdífiky RF in videorekordéru. AV AV UloÏte kanál videorekordéru pod poïadovan m ãíslem programu podle pokynû v kapitole Ruãní ladûní programû. 4 Vyberte ãíslo programu, pod nímï je uloïen kanál videorekordéru. 5 Stisknûte tlaãítko PLAY na videorekordéru. 6

18 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu RCA Propojte v stupní zásuvku audio / video na videorekordéru se zásuvkou AUDIO / VIDEO na televizoru. Stisknutím tlaãítka INPUT (Vstup) vyberte poloïku AV. AV AV Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrávání) na videorekordéru. Na obrazovce se zobrazí pfiehrávan obsah videorekordéru. AV AV AV-IN VIDEO AUDIO (MONO) L R ANT OUT S-VIDEO VIDEO L R ANT IN! POZNÁMKA G Máte-li monofonní videorekordér, zapojte audiokabel z videorekordéru ke konektoru typu jack AUDIO L/MONO (Lev kanál/monofonní) na televizoru. Nastavení zafiízení USB Pfiipojte zafiízení USB ke konektoru USB IN na stranû televizoru. USB IN Po pfiipojení ke konektoru USB IN, mûïete pouïít funkci USB. (str. 89) 7

19 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu scart Zapojte konektor Euro SCART videorekordéru do zdífiky Euro SCART pfiístroje. AV AV Stisknûte tlaãítko PLAY na videorekordéru. Na videorekordéru stisknûte tlaãítko pro pfiehrávání PLAY. V pfiípadû, Ïe pfiipojen videorekordér vysílá po zapnutí stavov signál pomocí konektoru Euro Scart na vstup AV, zafiízení se pfiepne automaticky na vstup AV. V pfiípadû, Ïe chcete pokraãovat ve sledování televizního programu v reïimu TV, stisknûte tlaãítka D / E nebo pouïijte ãíselná tlaãítka. Pokud je zapojena zásuvka scart AV Euro, vyberte zdroj vstupu AV. inak stisknûte tlaãítko INPUT na dálkovém ovladaãi, ãímï vyberete AV. Na obrazovce se objeví obraz pfiehrávan z videorekordéru. RovnûÏ je moïné nahrávat na video pásek programy pfiijímané televizorem. AUDIO/ VIDEO (R) (L) AUDIO! POZNÁMKA G Pro Euro SCART lze vybrat pouze signál typu RGB, tzn. signály ãervené, zelené a modré a pfiijímat pouze AV. Tyto signály jsou vysílány napfi. placen mi TV dekodéry, hracími pfiístroji, foto CD jednotkami atd. G PouÏijte stínûn kabel scart VLOÎENÍ MODULU CI - Pro zobrazení ifrovan ch (placen ch) vysílání v reïimu digitální televize. - Tato funkce není dostupná ve v ech zemích. Podle obrázku vloïte modul CI do zásuvky adaptéru PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) v televizoru. PCMCIA CARD SLOT TV Dal í informace najdete na str. 8. 8

20 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ Nastavení pro poãítaã Pfiístroj podporuje technologii Plug and Play, osobní poãítaã se automaticky nastaví podle nastavení televize. Pfiipojení 5kolíkového kabelu D-sub Zapojte signální kabel z v stupní zdífiky monitor osobního poãítaãe do zdífiky PC INPUT na pfiístroji. RGB IN (PC) AUDIO IN (RGB/DVI) Zapojte audio kabel z PC do zdífiekaudio IN ( RGB/ DVI) na pfiístroji. Stisknutím tlaãítka INPUT vyberte RGB. 4 Zapnûte PC a na televizoru se objeví obrazovka PC. Televizor mûïe pracovat jako monitor PC. RGB OUTPUT AUDIO! POZNÁMKA G V souladu se standardními pfiedpisy pro tento produkt je nutné pouïívat stínûné signální kabely rozhraní (D- sub 5kolíkov kabel, DVI kabel) s feritov m jádrem. 9

21 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu DVI Propojte v stup DVI poãítaãe s konektorem DVI- D IN typu jack na televizoru. DVI-D IN (PC) AUDIO IN (RGB/DVI) Zapojte zvukov kabel z poãítaãe do zásuvek AUDIO IN (RGB/DVI) na televizoru. DVI OUTPUT AUDIO! POZNÁMKA G V pfiípadû, Ïe je zafiízení chladné mûïe po zapnutí docházet k blikání. Toto je normální jev, nejedná se o závadu zafiízení. G Je-li to moïné, pro zaji tûní optimální kvality obrazu displeje pouïívejte reïim obrazu, Pokud pouïijete jiná rozli ení, obraz mûïe zkreslen. Displej byl pfiedem nastaven pro reïim VESA (M96D) G Je-li to moïné, pro zaji tûní optimální kvality obrazu displeje pouïívejte reïim obrazu, Pokud pouïijete jiná rozli ení, obraz mûïe zkreslen. Displej byl pfiedem nastaven pro reïim VESA G Je-li to moïné, pro zaji tûní optimální kvality obrazu displeje pouïívejte reïim obrazu, Pokud pouïijete jiná rozli ení, obraz mûïe zkreslen. Displej byl pfiedem nastaven pro reïim VESA (M6D/M6D/M76D) G Na obrazovce mûïete objevit nûkolik defektních bodû, které jsou zobrazeny jako ãervené, zelené nebo modré teãky. Nicménû toto neovlivní v kon monitoru. G Vyhnûte se dlouhodobému stisknutí obrazovky monitoru.v jiném pfiípadû mûïe na obrazovce monitoru vzniknout trvalé zkreslení. G Nenechávejte na obrazovce po del í dobu stejn obraz. Tento obraz by se mohl na obrazovce natrvalo vypálit. Pokud je to moïné, pouïívejte spofiiã obrazovky. 0

22 R NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ ZADNÍ KRYT PRO USPO ÁDÁNÍ VODIâÒ Spojte kabely pomocí spoje kabelu jako na obrázku. R Spoje kabelu

23 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ RGB/DVI[PC] <M96D> Rozli ení 70x x x600 04x768 80x768 60x768 66x768 <M06D> Rozli ení 70x50 70x x x600 8x64 04x768 5x870 80x04 80x04 600x900 Horizontální kmitoãet (khz) Vertikální kmitoãet (Hz) Horizontální kmitoãet (khz) Vertikální kmitoãet (Hz) <M6D/M6D/M76D> Rozli ení 70x x x600 04x768 5x864 80x04 680x x00 90x080 Horizontální kmitoãet (khz) Vertikální kmitoãet (Hz) HDMI[DTV] (Vstup HDMI bez podpory PC) Rozli ení 70x480/60p 70x576/50p 80x70/50p 80x70/60p 90x080/60i 90x080/50i 90x080/4p 90x080/0p 90x080/50p 90x080/60p Horizontální kmitoãet (khz) Vertikální kmitoãet (Hz)

24 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAÃE Pfii pouïívání dálkového ovladaãe zamifite na okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe na pfiedním panelu obrazovky. POWER TV/PC TV/RADIO TEXT I/II INPUT MUTE POWER TV/PC INPUT Zapne a vypne zafiízení. SlouÏí k v bûru reïimu TV nebo PC. ReÏim externího vstupu rotuje v pravidelném intervalu TV/RADIO SlouÏí k v bûru rádiové stanice nebo televizního kanálu I/II Nastaví zvukov v stup.(viz. str. 70,7) LIST 0 Q.VIEW MUTE Zapne a vypne zvuk. MENU EXIT 4 âíselná tlaãítka 0 9 LIST Vybere program. Volba ãíseln ch poloïek Zobrazí tabulku pfiedvoleb. (Viz. str. 9) INFO i GUIDE Q.VIEW Zapne naposledy sledovan program. RETURN 4 MENU Vybere nabídku. (Viz. str. 8) VOL * PR 5 EXIT VymaÏe v echna okna na obrazovce. FAV INFO i Zobrazí aktuální informace o obrazovce. Q.MENU T.OPT SUBTITLE MARK GUIDE (PRÒVODCE) Tlaãítko THUMBSTICK (Nahoru/DolÛ/D oleva) Zobrazí program pofiadû. (Viz. str. 40~4) UmoÏÀuje ovládat nabídky OSD a provést uïivatelské nastavení televizoru. potvrzuje va i volbu, nebo zobrazí aktuální reïim. 5 VOLUME + / - Upraví hlasitost. RETURN (Zpût) UmoÏÀuje uïivateli vrátit se o jeden krok zpût v interaktivní aplikaci, elektronickém prûvodci pofiady nebo ve funkci vyïadující interakci s uïivatelem. * FAV Programme + / - Îádná funkce Zobrazí zvolen oblíben program. (Viz. str. 9) Vybere program.

25 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ POWER TV/PC TV/RADIO TEXT I/II INPUT MUTE Tlaãítka TELETEXT SlouÏí k ovládání teletextu Více informací najdete v ãásti Teletext. (Viz. str.97~99) LIST 0 Q.VIEW MENU EXIT Tlaãítka ovladaãe nabídky USB Q.MENU (RYCHLÁ NABÍDKA) MARK (Oznaãit) Ovládá nabídku USB. (Seznam fotografií, hudby) (Viz. str.89) V bûr poïadovaného zdroje rychlé (Viz. str.7) V bûr a zru ení v bûru programû v nabídce nastavení nahrávání. INFO i GUIDE VOL RETURN * FAV PR Q.MENU T.OPT SUBTITLE MARK Instalace baterií Otevfiete prostor baterií, kter se nachází v zadní ãásti dálkového ovladaãe a do prostoru baterií vloïte se správnou polaritou. PouÏijte dvû baterie,5 V typu AAA. NepouÏívejte souãasnû pouïité a nové baterie. Zavfiete kryt. 4

26 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ ZAPÍNÁNÍ TELEVIZORU - Vlastnosti televizoru lze vyuïívat po jeho zapnutí. Nejprve správnû pfiipojte síèov kabel a zkontrolujte hlavní spínaã (r / I) na TV. Nastavte ID (identifikaãní ãíslo) : Off (Vypnuto) Pro zapnutí TV v úsporném reïimu stisknûte INPUT (VSTUP) nebo tlaãítko PR D / E nebo stisknûte tlaãítko POWER na dálkovém ovládání a TV se zapne. na televizi Nastavte ID (identifikaãní ãíslo) : On (Zapnuto) Pro zapnutí TV v úsporném reïimu stisknûte INPUT (VSTUP) nebo tlaãítko PR D / E na televizi nebo stisknûte tlaãítka POWER (Vypníaã), INPUT (Vstup), PR D / E nebo NUMBER (âíslo) na dálkovém ovládání a TV se zapne. Inicializace nastavení Pokud je po zapnutí TV zobrazena na obrazovce OSD (Nabídka na obrazovce), mûïete nastavit Jazyk, Nastavení reïimu, Zemû, Automazické lazení. POZNÁMKA: a. Pokud nabídku zavfiete bez dokonãení v chozího nastavení, nabídka v chozího nastavení bude opût zobrazena. b. Stisknûte tlaãítko RETURN (NÁVRAT) pro zmûnu aktuální OSD na pfiede lou OSD. c. U tûch zemí, kde vysílací normy DTV nejsou pevnû stanoveny, nemusí nûkteré funkce DTV fiádnû pracovat v závislosti na prostfiedí vysílání DTV. d. ReÏim Domácí uïivatel je nejvhodnûj ím nastavením pro domácí prostfiedí a zároveà standardním reïimem TV. e. ReÏim UloÏit Demo je optimální nastavení pro ukládání prostfiedí. Pokud uïivatel upraví data kvality obrazu. ReÏim UloÏit Demo inicializuje po urãité dobû produkt na námi nastavenou kvalitu obrazu. f. ReÏim (Domácí uïití, UloÏit Demo) mûïe b t zmûnûn pomocí reïimu nastavení v nabídce MOÎNOSTI.. 5

27 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ VOLBA PROGRAMU âíslo programu vyberete stisknutím tlaãítka PR + nebo - nebo ãíselného tlaãítka. TV/PC POWER INPUT TV/RADIO TEXT I/II MUTE NASTAVENÍ HLASITOSTI Hlasitost upravte pomocí tlaãítka VOL + nebo - (Hlasitost) LIST 0 Q.VIEW MENU EXIT Chcete vypnout zvuk, stisknûte tlaãítko MUTE (Vypnout zvuk). INFO i GUIDE Zvuk obnovíte stisknutím tlaãítka MUTE (Vypnout zvuk), VOL + nebo - (Hlasitost) nebo I/II. VOL RETURN * PR FAV Q.MENU T.OPT SUBTITLE MARK 6

28 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ QUICK MENU (RYCHLÁ NABÍDKA) Nabídka OSD (Nabídka na obrazovce) se mûïe mírnû li it od obrázkû v této pfiíruãce. Q.Menu (Quick Menu - Rychlá nabídka) je nabídka funkcí, které budou uïivatelé pravdûpodobnû ãasto pouïívat. Pomûr stran : Vybere poïadovan formát obrazu. U nastavení Nastavení funkce zoom vyberte v nabídce Ratio (Pomûr) poloïky 4:9, Zvût en, PfiiblíÏení kino. Po nastavení Nastavení funkce zoom se zobrazení vrátí zpût do nabídky Q.Menu (Rychlá nabídka). ReÏim obrazu : SlouÏí k v bûru poïadovaného obrazového reïimu. ReÏim zvuku : Jedná se o funkci automatického nastavení zvukové kombinace, která je pro sledované obrazy povaïována za nejlep í. Vyberte poïadovan zvukov reïim. Zvuk: SlouÏí k v bûru v stupu zvuku. âasovaã vypnutí : Nastaví ãasovaã reïimu spánku. Odpojení USB: MoÏnost Vysunutí USB vyberte, chcete-li vysunout zafiízení USB. Q.Menu Pomûr stran ReÏim obrazu ReÏim zvuku Zvuk âasovaã vypnutí USB Eject 6:9 Nastavení zoom Standardní Standardní L+R Vyp. Vysunutí Zavfiít Q. MENU Zobrazte jednotlivé nebo Vyberte poïadovan zdroj. Stisknutím tlaãítka RETURN se vrátíte na pfiedchozí obrazovku 7

29 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ V BùR NABÍDEK OSD A JEJICH NASTAVENÍ Nabídka pfiístroje na obrazovce OSD (On Screen Display) se mûïe mírnû li it od obrázkû v této pfiíruãce. NASTAV. Pfiesun Automatické ladûní Ruãní ladûní Úprava pfiedvolby Akt. softwaru : Zap. Diagnostika Informace CI OBRAZ Pfiesun Pomûr stran : 6:9 Automatick jas : Vyp. ReÏim obrazu : Îivé Podsvícení 00 Kontrast 00 Jas 50 Ostrost 70 Barva 60 E ZVUK Pfiesun Aut. hlasitost : Vyp. Dialóg II : Vyp. Hlasitost VyváÏenost ReÏim zvuku : Standardní SRS TruSurround HD: Vyp. V ky 50 Hloubky 50 E L R MOÎNOST Pfiesun Jaz. nabídka(language) : âesky Jazyk zvuku : Angliãtina Jazyk titulkû : Angliãtina Nedosl chaví ( ) : Vyp. Data Service : MHEG Zemû : UK Oznaãení vstupu Zámek kláves : Vyp. E NASTAV. OBRAZ ZVUK âas MOÎNOST ZÁMEK VSTUP USB âas Pfiesun Hodiny âas vypnutí : Vyp. âas zapnutí : Vyp. âasovaã vypnutí : Vyp. Automatické vypnutí : Zap. ZÁMEK Pfiesun Rodiãovsk zámek : Vyp. Nastavit heslo Blokovan Program Rodiãovsk kontrola : Vyp. Vstupní blok VSTUP Pfiesun Anténa AV AV AV Komponentní RGB HDMI HDMI E USB Pfiesun Seznam fotogr. Seznam hudby MENU Zobrazte jednotlivé Vyberte poloïku. Pfiejdûte do rozevírací Stisknutím tlaãítka MENU nebo RETURN zavfiete okno Stisknutím tlaãítka RETURN se vrátíte na pfiedchozí obrazovku 8

30 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ AUTOMATICKÉ LADÛNÍ PROGRAMÛ SlouÏí k automatickému hledání a uloïené v ech programû. Pfii spu tûní automatického programování budou odstranûny v echny dfiíve uloïené informace o sluïbách. NASTAV. Pfiesun Automatické ladûní Ruãní ladûní Úprava pfiedvolby Akt. softwaru : Zap. Diagnostika Informace CI NASTAV. Pfiesun Automatické ladûní V echny servisní informace budou Ruãní ladûní aktualizovány. Pokraãovat? Úprava pfiedvolby Akt. softwaru Ano : Zap. Ne Diagnostika Informace CI SECAM L Vyhledávání V Automaticke cislování MENU Vyberte moïnost NASTAV. Vyberte moïnost Automatické ladûní. Vyberte moïnost A n o. Pomocí âíseln CH tlaãítek zadejte 4místné heslo pro reïim Rodiãovsk zámek Zap.. Chcete-li pokraãovat v automatickém ladûní, zvolte pomocí tlaãítka F G moïnost ANO. Poté stisknûte tlaãítko. V opaãném pfiípadû stisknûte tlaãítko NE. 4 SpusÈte funkci Automatické ladûní. Stisknutím tlaãítka MENU nebo RETURN zavfiete okno Stisknutím tlaãítka RETURN se vrátíte na pfiedchozí obrazovku 9

31 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ Ruãní ladûní programû (V DIGITÁLNÍM REÎIMU) Ruãní ladûní umoïàuje pfiidat program do seznamu ruãnû. NASTAV. Pfiesun Automatické ladûní Ruãní ladûní Úprava pfiedvolby Akt. softwaru : Zap. Diagnostika Informace CI NASTAV. Pfiesun Automatické ladûní F DTV G Ruãní ladûní Úprava pfiedvolby Pfiijímaã pfiidá tento kanál do seznamu. Akt. softwaru UHF CH. : Zap. 0 Diagnostika Informace CI patn Normální Dobr Pfiidat Zavfiít MENU Vyberte moïnost NASTAV. Vyberte moïnost Ruãní ladûní. Pomocí âíseln CH tlaãítek zadejte 4místné heslo pro reïim Rodiãovsk zámek Zap. (Zámek systému zamknut). 4 Vyberte poloïku D T V. Vyberte poïadované ãíslo kanálu. Stisknutím tlaãítka MENU nebo RETURN zavfiete okno Stisknutím tlaãítka RETURN se vrátíte na pfiedchozí obrazovku 0

32 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ Ruãní ladûní programû (V ANALOGOVÉM REÎIMU) Ruãní programování umoïàuje ruãnû ladit a uspofiádávat stanice v libovolném pofiadí, jaké si pfiejete. NASTAV. Pfiesun Automatické ladûní Ruãní ladûní Úprava pfiedvolby Akt. softwaru : Zap. Diagnostika Informace CI NASTAV. Pfiesun Automatické ladûní Ruãní ladûní Úprava pfiedvolby Akt. softwaru : Zap. Ukládání Systém Pásmo Diagnostika Informace CI Kanál Ladéní F TV G BG V/UHF F G Název C 0 UloÏit Zavfiít MENU Vyberte moïnost NASTAV. 6 Vyberte poloïku V/UHF nebo Kabelové TV. Vyberte moïnost Ruãní ladûní. Vyberte poloïku T V. 7 8 nebo Zaãne vyhledávání. Vyberte poïadované ãíslo kanálu. 4 5 nebo Vyberte televizní systém. Vyberte poïadované ãíslo programu. 9 Vyberte moïnost UloÏ it. Stisknutím tlaãítka MENU nebo RETURN zavfiete okno Stisknutím tlaãítka RETURN se vrátíte na pfiedchozí obrazovku Pomocí âíseln CH tlaãítek zadejte 4místné heslo pro reïim Rodiãovsk zámek Zap. (Zámek systému zamknut). L : SECAM L/L (Francie) BG : PAL B/G, SECAM B/G (Evropa/V chodní Evropa/ Asie/Nov Zéland/Stfiední v chod /Afrika/Austrálie) I : PAL I/II (Velká Británie/Irsko/Hong Kong/JiÏní Afrika) DK : PAL D/K, SECAM D/K (V chodní Evropa/âína/Afrika/CIS) Chcete-li uloïit dal í stanici, opakujte kroky 4 aï 9.

33 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ A Pfiifiazení názvu stanice Je také moïné pfiifiadit kaïdému ãíslu programu název stanice s pûti znaky. 4 MENU Vyberte moïnost NASTAV. Vyberte moïnost Ruãní ladûní. Vyberte poloïku T V. Vyberte moïnost Název Vyberte pozici a potom vyberte druh znak, a postupujte dále. MÛÏete pouïít písmena abecedy A aï Z, ãíslice 0 aï 9, znaky +/- a mezery. Vyberte poloïku Zavfiít. Vyberte moïnost UloÏ it. A Jemné ladûní Obvykle je jemné ladûní potfieba provést pouze tehdy, jeli slabá kvalita pfiíjmu. MENU Vyberte moïnost NASTAV. 4 Vyberte moïnost Doladûní. Vyberte moïnost Ruãní ladûní. 5 Optimalizace nejlep ího obrazu a zvuku. Vyberte poloïku T V. 6 Vyberte moïnost UloÏ it.

34 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ Úpravy programû Pokud nûkteré ãíslo programu vynecháte, nebude moïné ho pfii sledování televize zvolit tlaãítkem PR + -. Chcete-li vynechan program zvolit, zadejte pfiímo ãíslo programu âíseln MI tlaãítky nebo ho vyberte v nabídce úprav programû. Tato funkce umoïàuje vynechat uloïené programy. V nûkter ch zemích lze pfiesouvat ãísla programû pouze ÎLUT M tlaãítkem. NASTAV. Pfiesun Automatické ladûní Ruãní ladûní Úprava pfiedvolby Akt. softwaru : Zap. Diagnostika Informace CI MENU Vyberte moïnost NASTAV. Vyberte poloïku Úprava pfiedvolby. Pomocí âíseln CH tlaãítek zadejte 4místné heslo pro reïim Zadejte heslo Zap. (Zámek systému zamknut). 4 Vstupte do nabídky Úprava pfiedvolby. Vyberte program, kter chcete uloïit nebo pfieskoãit. Stisknutím tlaãítka MENU nebo RETURN zavfiete okno Stisknutím tlaãítka RETURN se vrátíte na pfiedchozí obrazovku

35 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ V REÎIMU DTV/RADIO A eskoãení ãísla programu Modrá Modrá Vyberte ãíslo programu, kter chcete pfieskoãit. Zabarvûte ãíslo vynechaného programu na modro. Uvolnûte vynechan program. KdyÏ pfieskoãíte ãíslo programu, znamená to, Ïe ho nemûïete vybrat s pouïitím tlaãítka PR + - bûhem normálního sledování TV. Chcete-li zvolit vynechan program, zadejte pfiímo ãíslo programu âíseln MI tlaãítky nebo ho vyberte v nabídce úprav programû nebo v elektronickém prûvodci. A V bûr oblíbeného programu FAV Vyberte oblíbené ãíslo programu. Automaticky zafiadí vybran program do seznamu oblíben ch programû. 4

36 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ V REÎIMU TV Tato funkce umoïàuje vymazat nebo pfieskoãit uloïené programy. A Automatické fiazení ZELENÁ SpusÈte funkci Auto Sort (Automatické fiazení). A Vymazání programu âervená âervená Vyberte ãíslo programu, kter chcete odstranit. Zabarvûte ãíslo odstranûného programu na ãerveno. Uvolnûte odstranûn program. Po jedné aktivaci funkce Auto Sort (Automatické fiazení) nelze programy dále upravovat. Vybran program je vymazán a v echny následující programy posunuty o jednu pozici. A Pfiesunutí programu Vyberte ãíslo programu, kter chcete pfiesunout. ÎLUTÁ ÎLUTÁ Zabarvûte ãíslo pfiesunutého programu na ÎLUTO. Uvolnûte pfiesunut program. A eskoãení ãísla programu Modrá Modrá Vyberte ãíslo programu, kter chcete pfieskoãit. Zabarvûte ãíslo vynechaného programu na modro. Uvolnûte vynechan program. KdyÏ pfieskoãíte ãíslo programu, znamená to, Ïe ho nemûïete vybrat s pouïitím tlaãítka PR + - bûhem normálního sledování TV. Pokud chcete vybrat pfieskoãen program, zadejte ãíslo programu pfiímo NUMER- ICK MI tlaãítky nebo ho vyberte v menu úprav ãi v tabulce programû. A V bûr oblíbeného programu FAV Vyberte oblíbené ãíslo programu. Vybran program bude zafiazen na seznam oblíben ch programû. 5

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M197WD M227WD M237WD

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M197WD M227WD M237WD UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M97WD M7WD M7WD Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje.

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M2394D M2794D

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M2394D M2794D UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M94D M794D Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást Bezpeãnostní pokyny. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku pfiedejte

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Plazmové televizory. Televizory LCD 26LC5* 32LC5* 37LC5* 42LC5* 26LC4* 32LC4* 37LC4* 42LC4*

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Plazmové televizory. Televizory LCD 26LC5* 32LC5* 37LC5* 42LC5* 26LC4* 32LC4* 37LC4* 42LC4* CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 6LC* LC* 7LC* LC* 6LC5* LC5* 7LC5* LC5* Plazmové televizory PC5* 50PC5* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte

Více

Televizor LCD / Kombinovaná jednotka DVD

Televizor LCD / Kombinovaná jednotka DVD Česky Televizor LCD / Kombinovaná jednotka DVD UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 6LG40** LG40** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdější

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory

Více

BEZPEÃNOSTNÍ POKYNY. Bezpeãnostní opatfiení pfii instalaci produktu. Pfied pouïitím produktu si dûkladnû pfieãtûte tyto bezpeãnostní pokyny.

BEZPEÃNOSTNÍ POKYNY. Bezpeãnostní opatfiení pfii instalaci produktu. Pfied pouïitím produktu si dûkladnû pfieãtûte tyto bezpeãnostní pokyny. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M8WD Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdější použití. Zapište si číslo modelu a výrobní číslo přístroje. Na štítku připevněném

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory. Česky

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory. Česky Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LG70** 7LG70** 4LG70** 47LG70** 5LG70** Plazmové televizory 50PG70** 60PG70** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory CHESKY

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory CHESKY CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* 6LB7* LB7* Plazmové televizory PC5* 50PC5* 50PB6* PC* 50PC* 60PC* Pfied pouïíváním va

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LT7* 7LT7* LT7* Plazmové televizory PT8* 50PT8* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk.

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LT7* 7LT7* LT7* Plazmové televizory PT8* 50PT8* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk.

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory 42PC1RV* 42PC3RV* 42PC3RA*

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory 42PC1RV* 42PC3RV* 42PC3RA* Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 6LCR* 7LCR* LCR* LC5R* 6LCR* LCR* LXR* LER* 7LER* LER* Plazmové televizory PCRV* PCRV* PCRA* Než si přečtete tuto příručku a začnete

Více

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODELS: 20LS3R

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODELS: 20LS3R LCD TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODELS: 20LS3R * NeÏ si pfieãtete tuto pfiíruãku a zaãnete televizor pouïívat, pfieãtûte si dodanou Information Manual (Informaãní pfiíruãku). Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití.

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory. Česky

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory. Česky Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LG60** 7LG60** 4LG60** 4LG6** 47LG60** Plazmové televizory PG60** 4PG60** 50PG60** 50PG70** 60PG70** 50PG40** Pfied pouïíváním

Více

Plazmov televizor. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Manual (Informaãní pfiíruãku). Televizory LCD. Plazmové televizory 42PC1R* 42PC3R* 50PC1R*

Plazmov televizor. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Manual (Informaãní pfiíruãku). Televizory LCD. Plazmové televizory 42PC1R* 42PC3R* 50PC1R* Televizor LCD UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 7LCR* LCR* 7LC5R* LC5R* 7LCR* LCR* LBR* 7LBR* LBR* 7LBR* Plazmov televizor Plazmové televizory PCR* PCR* 50PCR* NeÏ si pfieãtete tuto pfiíruãku a zaãnete

Více

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA * 20LS1R MODELS: 15LS1R

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA * 20LS1R MODELS: 15LS1R LC TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MOELS: 15LS1R * 20LS1R * Než si p ečtete tuto p íručku a začnete televizor používat, p ečt te si dodanou Information Manual (Informační p íručku). Uschovejte ji pro pozd jší

Více

1 2 3 4 5 6 7 Funkãní tlaãítka Stav Stisknutí tlaãítka Funkce Zapnutí Dlouze Vypnutí Vypnutí Krátce Zapnutí Zastaveno / pozastaveno Krátce Pfiehraje soubory. Pfiehrávání Krátce Pozastaví pfiehrávání. Pozastaveno

Více

Vaše uživatelský manuál LG 32LB2R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212165

Vaše uživatelský manuál LG 32LB2R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212165 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG 50PC5R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211775

Vaše uživatelský manuál LG 50PC5R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211775 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148

Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG 26LG4000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212163

Vaše uživatelský manuál LG 26LG4000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212163 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Plazmový televizor. Televizor LED LCD. Česky. 32LH70** Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Plazmový televizor. Televizor LED LCD. Česky. 32LH70** Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto Česky Televizor LED LCD LCD TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Plazmový televizor Televizory LCD MODELY LCD TV S Plazmové televizory 9LU0** 7LH70** LED PODSVÍCENÍM 50PS70** LU0** LF5** LH90** 60PS70** 9LU50** 7LF5**

Více

PLAZMOVÁ TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

PLAZMOVÁ TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA PLAZMOVÁ TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Dfiíve, neï zaãnete pouïívat televizor, peãlivû si prostudujte tuto uïivatelskou pfiíruãku. Uschovejte si ji pro pozdûj í pouïití. âíslo modelu a sériové ãíslo zafiízení.

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG6000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211750

Vaše uživatelský manuál LG 42PG6000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211750 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODEL: 32LB1R** 37LB1R** 42LB1R**

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODEL: 32LB1R** 37LB1R** 42LB1R** LCD UÎIVATELSKÁ P ÍUâKA MODEL: LB** 7LB** LB** Než si p ečtete tuto p íručku a začnete televizor používat, p ečt te si dodanou Information Manual (Informační p íručku). Uschovejte ji pro pozd jší použití.

Více

PLAZMOVÁ TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

PLAZMOVÁ TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA PLAZMOVÁ TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Dfiíve, neï zaãnete pouïívat televizor, peãlivû si prostudujte tuto uïivatelskou pfiíruãku. Uschovejte si ji pro pozdûj í pouïití. âíslo modelu a sériové ãíslo zafiízení.

Více

Bezpeãnostní pokyny. Upozornûní. Bezpeãnostní opatfiení pfii instalaci produktu

Bezpeãnostní pokyny. Upozornûní. Bezpeãnostní opatfiení pfii instalaci produktu Bezpeãnostní pokyny Pfied pouïitím produktu si dûkladnû pfieãtûte tyto bezpeãnostní pokyny. Varování Upozornûní Pokud budete tuto varovnou zprávu ignorovat, mûïe dojít k váïnému zranûní, nehodû ãi úmrtí.

Více

LE26R51B LE26R41B LE32R51B LE32R41B LE40R51B. Pokyny pro uïivatele

LE26R51B LE26R41B LE32R51B LE32R41B LE40R51B. Pokyny pro uïivatele TELEVIZOR LCD LE26R51B LE26R41B LE32R51B LE32R41B LE40R51B Pokyny pro uïivatele Pfied pouïíváním pfiístroje si peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãku a dobfie uschovejte pro budoucí pouïití. NABÍDKY OBRAZOVKY

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Obsah P IPOJENÍ A P ÍPRAVA TELEVIZORU JINÁ NASTAVENÍ POUÎÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXTU NASTAVENÍ KANÁLÒ. NASTAVENÍ POâÍTAâE NASTAVENÍ OBRAZU

Obsah P IPOJENÍ A P ÍPRAVA TELEVIZORU JINÁ NASTAVENÍ POUÎÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXTU NASTAVENÍ KANÁLÒ. NASTAVENÍ POâÍTAâE NASTAVENÍ OBRAZU Obsah P IPOJENÍ A P ÍPRAVA TELEVIZORU Seznam souãástí... 2 Instalace stojanu... 2 Instalace sady pro upevnûní na zeì... 2 Ovládací panel... 3 Zapojovací panel... 4 Dálkové ovládání... 5 VloÏte baterie

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-50P7H http://cs.yourpdfguides.com/dref/791190

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-50P7H http://cs.yourpdfguides.com/dref/791190 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG PS-50P7H. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG PS-50P7H v uživatelské

Více

L226WA. UÏivatelská pfiíruãka

L226WA. UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka L226WA Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku pfiedejte

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

Vaše uživatelský manuál LG M2080D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3984721

Vaše uživatelský manuál LG M2080D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3984721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

L246WH. UÏivatelská pfiíruãka

L246WH. UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka L246WH Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku pfiedejte

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití.

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. Česky UŽIVATLSKÁ PŘÍRUČKA Plazmový televizor Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lge.com HDMI, logo HDMI a High-Definition

Více

W2261V. UÏivatelská pfiíruãka

W2261V. UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka W2261V Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku pfiedejte

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ UÏivatelská pfiíruãka W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

W1952TG W2252TG. UÏivatelská pfiíruãka

W1952TG W2252TG. UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka W1952TG W2252TG Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku

Více

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky Česky Televizor LCD LD LCD TV UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** MODLY LCD TV S LD PODSVÍCNÍM SL9*** 7SL9*** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 TX-32DS600E TX-24DS503E TX-32DS503E TX-40DS503E TX-49DS503E TX-55DS503E TX-24DS500E TX-32DS500E TX-40DS500E TX-49DS500E TX-55DS500E TX-32DS500ES TX-40DS500ES TX-49DS500ES TX-40DS400E TX-40DSU501 TX-49DSU501

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Plazmové televizory. Televizory LCD. Česky

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Plazmové televizory. Televizory LCD. Česky Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LU0** LH50** LU0** 7LH50** 9LU50** LH50** LU50** 7LH50** 6LU50** LH70** 9LH0** 7LH70** LH0** LH70** 6LH0** 7LH70** LH0** LF5**

Více

NÁVOD K OBSLUZE LED LCD MONITOR ČESKY. Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento ná vod a uložte jej pro budoucí potřebu.

NÁVOD K OBSLUZE LED LCD MONITOR ČESKY. Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento ná vod a uložte jej pro budoucí potřebu. ČESKY NÁVOD K OBSLUZE LED LCD MONITOR Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento ná vod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY MONITORU LCD E1960S/E1960T E2060S/E2060T E2260S/E2260T/E2260V

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky:

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: AverMedia Box DVB-T STB5/7 Manuál Stojan Dálkové ovládání Zdroj Audio kabel VGA kabel

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 10 Použití 11 Nastavení 12 Základy Zapojení 14 Výběr kanálu 16 Informační pruh 17 Volby 19 Titulky

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Čeština. Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka. Vítejte

Čeština. Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka. Vítejte Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka Vítejte Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah

Více

Vaše uživatelský manuál LG 37LH4000.BEU http://cs.yourpdfguides.com/dref/1256200

Vaše uživatelský manuál LG 37LH4000.BEU http://cs.yourpdfguides.com/dref/1256200 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

TX-50AS600E. e Nápověda. Česky

TX-50AS600E. e Nápověda. Česky TX-32AS600E TX-39AS600E TX-42AS600E TX-50AS600E TX-32AS600EW TX-39AS600EW TX-42AS600EW e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 10 Použití 11 Nastavení 12 Barva OSD 13 Seznam aplikací

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

W2043T W2243T W2343T. UÏivatelská pfiíruãka

W2043T W2243T W2343T. UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka W2043T W2243T W2343T Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace

Více

Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38

Návod k LCD monitoru Yakumo 15 TFT TV 38 Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38 Ovládání menu na předním panelu LCD monitoru Do hlavního menu se dostanete zmáčknutím tlačítka MENU na předním panelu monitoru. K pochybu v menu slouží šipky nahoru

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

LCD3000 30palcov barevn monitor LCD

LCD3000 30palcov barevn monitor LCD LCD3000 30palcov barevn monitor LCD UÏivatelská pfiíruãka Rejstfiík Varování... âesky1 Upozornûní... âesky1 Prohlá ení... âesky2 DÛleÏité informace... âesky2 Bezpeãnostní pokyny, údrïba a doporuãení pro

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

W2363V. UÏivatelská pfiíruãka

W2363V. UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka W2363V Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku pfiedejte

Více

L200WJ. UÏivatelská pfiíruãka

L200WJ. UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka L200WJ Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku pfiedejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

BEAR PAW 2448 TA PRO

BEAR PAW 2448 TA PRO SKENER ADAPTÉR NA PRÒSVITNÉ FÓLIE BEAR PAW 2448 TA PRO Rychl prûvodce instalací skeneru Návod k obsluze pro adaptér na prûsvitné fólie Specifikace mohou b t zmûnûny bez dal ího upozornûní. Tento "PrÛvodce

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Vaše uživatelský manuál LG L246WHX-BN http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212093

Vaše uživatelský manuál LG L246WHX-BN http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212093 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

W1943S W1943C. UÏivatelská pfiíruãka

W1943S W1943C. UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka W1943S W1943C Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku

Více

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 091 9 programû 6 pfiednastaven ch, 3 definované uïivatelem 3 nastavení teploty moïnost manuálního ovládání nastaviteln

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Přehled zařízení MultiBoard CS 1

Přehled zařízení MultiBoard CS 1 Přehled zařízení MultiBoard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CS 1 LA N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Číslo Specifikace Číslo Specifikace 1 Úsporný/pohotovostní režim 15 Konektor sluchátek 2 Tlačítko

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL1512m

Uživatelská příručka. Monitor AL1512m Uživatelská příručka Monitor AL1512m Obsah Bezpeãnostní pravidla............................ 2 Elektrická bezpeãnost............................ 2 Bezpeãnost pfii instalaci........................... 2

Více

W2286L W2486L. UÏivatelská pfiíruãka

W2286L W2486L. UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka W2286L W2486L Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku

Více

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800. P ÍRUâKA UÎIVATELE ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03201A Czech. 01/2003. Rev.1.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800. P ÍRUâKA UÎIVATELE ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03201A Czech. 01/2003. Rev.1.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 P ÍRUâKA UÎIVATELE ELECTRONICS Internet www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03201A Czech. 01/2003. Rev.1.0 Obsah DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní..... 7

Více

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s Uživatelská příručka Monitor Acer AL1715s Obsah Úvodem...2 Varování Federální komunikaãní komise (FCC)...2 Kanadské nafiízení DOC...2 DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní...3 Kapitola 1 Instalace...4 Rozbalení...4

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

Váš manuál LG W2363V http://sk.yourpdfguides.com/dref/3985523

Váš manuál LG W2363V http://sk.yourpdfguides.com/dref/3985523 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více