P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v"

Transkript

1 UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M96D/M06D M6D/M6D M76D Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje. Na títku pfiipevnûném k zadnímu krytu naleznete informace, které musíte sdûlit svému prodejci, budete-li potfiebovat servis.

2 P ÍPRAVA OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU A Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Tlaãítko Headphone (Sluchátko) IR pfiijímaã (Pfiijímaã dálkového ovládání) Tlaãítko Tlaãítko MENU Tlaãítko Tlaãítko INPUT (Vstup) (Nabídka) VOLUME Tlaãítko PRO- GRAMME Indikátor vypínaãe osvûtlí modrou pokud je sada zapnuta. Poznámka: MÛÏete nastavit indikátor vypínaãe v nabídce MOÎNOSTI Tlaãítko napájení INPUT MENU VOL PR Svûteln senzor To je ãoãka pro svûteln senzor pro volbu vnûj í záfiivosti pfii nastavení ZAPNUTÍ AUTOMATICKÉHO JASU.

3 P ÍPRAVA INFORMACE O ZADNÍM PANELU A Toto je schematické znázornûní zadního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it AUDIO IN (RGB/DVI) OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT COMPONENT IN Y AV IN AV AV AV AV PB HDMI IN RGB IN (PC) PR VIDEO AC IN AC IN USB IN DVI-D IN (PC) RS-C IN (CONTROL & SERVICE) L R AUDIO VIDEO (MONO) L -AUDIO- R ANTENNA/ CABLE IN Zásuvka pro adaptér PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).(Tato funkce není dostupná ve v ech zemích.) Zásuvka pro napájecí kabel Pfiístroj pracuje pod stfiídav m napûtím. Elektrické napûtí je uvedeno v ãásti Technické údaje. Nepokou ejte se pouïívat pfiístroj se stejnosmûrn m napûtím. HDMI INPUT (Vstup HDMI bez podpory PC) Pfiipojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI pfiipojte signál DVI(Video) k portu HDMI IN. Vstup zvuku RGB/DVI Pfiipojte zvukov v stup z poãítaãe. Optical Digital Audio Out (Optick digitální v stup zvuku) Pfiipojte digitální zvukov v stup rûzn ch typû zafiízení VSTUP RGB IN (Poãítaã) Pfiipojte v stup z poãítaãe USB IN (Vstup USB) Vstup DVI-D Pfiipojte v stup z poãítaãe. Vstupní port RS-C (ovládací / servisní) Pfiipojte zafiízení k portu RS-C na poãítaãi. Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack pfiipojte video / audio zafiízení Component. Audio / video vstup K tûmto zásuvkám typu jack pfiipojte audio / video v stup z externího zafiízení. Zásuvka konektoru Euro Scart (AV/AV) K této zásuvce typu jack pfiipojte zástrãku Scart pro vstup nebo v stup z externího zafiízení. Vstup antény K této zásuvce typu jack pfiipojte anténu bezdrátového signálu.

4 P ÍPRAVA <M96D/M06D/M6D/M6D> RozloÏení podstavce Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Opatrnû umístûte pfiístroj ãelní stranou dolû na mûkk povrch, aby nedo lo k po kození obrazovky. ZasuÀte do produktu podstavec Otoãte zámkem podstavce o 90 pro upevnûní podstavce k tûlu podstavce. OPEN OPEN Zámek podstavce 4 5 OPEN OPEN <Uzamknuto>

5 P ÍPRAVA RozloÏení podstavce Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. <M76D> Opatrnû umístûte pfiístroj ãelní stranou dolû na mûkk povrch, aby nedo lo k po kození obrazovky. ZasuÀte do produktu podstavec. Otoãením roubku doprava pfiipojte monitor k podstavci. * Otoãte roubek pomocí násady 4 4

6 P ÍPRAVA <M96D/M06D/M6D/M6D> Rozpojení stojanu Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Televizor umístûte na pol táfi nebo mûkkou látku ãelní stranou dolû Otoãením roubku doleva pfiipevnûte monitor k podstavci. Otoãte zámkem podstavce o 90 pro upevnûní podstavce k tûlu podstavce. OPEN OPEN OPEN OPEN 4 Zatlaãením záklapky dovnitfi vyjmûte základnu podstavce z ãásti podstavce. OPEN OPEN Západka 5

7 P ÍPRAVA <M76D> Rozpojení stojanu Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Televizor umístûte na pol táfi nebo mûkkou látku ãelní stranou dolû Otoãením roubku doleva pfiipevnûte monitor k podstavci. Otoãte roubek pomocí násady 4 Vyjmûte podstavec. 5 6

8 P ÍPRAVA ODDùLENÍ âásti PODSTAVCE Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Tûlo podstavce sejmûte stejnû, jak je uvedeno v postupu pouïití u nástûnné skoby. <M96D/M06D/M6D/M6D>. Vy roubujte rouby ze míst.. Zatáhnûte za ãást podstavce. <M76D>. Vy roubujte rouby ze 4 míst.. Zatáhnûte za ãást podstavce. 7

9 P ÍPRAVA DrÏák na zeì: Vodorovná instalace Aby bylo zaji tûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí b t alespoà 0 cm volného prostoru. Podrobné pokyny k instalaci získáte u svého prodejce (viz pfiíruãka k instalaci a nastavení volitelného naklápûcího drïáku na zeì). 4 palcû 4 palcû 4 palcû 4 palcû 4 palcû INSTALACE STOLNÍHO PODSTAVCE Aby bylo zaji tûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí b t alespoà 0 cm volného prostoru. 4 palcû 4 palcû 4 palcû 4 palcû 8

10 P ÍPRAVA Nastavení displeje Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Orientace displeje je z dûvodu zaji tûní maximálního pohodlí nastavitelná. Rozsah naklonûní -5 5 Umístûní Umístûte pfiístroj tak, aby pfiímo na obrazovku nedopadalo Ïádné jasné nebo sluneãní svûtlo. Musíte dávat pozor, aby pfiístroj nebyl vystaven zbyteãn m vibracím, vlhkosti, prachu ãi horku. RovnûÏ se postarejte, aby byl pfiístroj umístûn tak, aby kolem nûj mohl volnû proudit vzduch. Nezakr vejte ventilaãní otvory na zadním krytu. Pokud chcete televizor pfiipevnit na zeì, pfiipevnûte k zadní stranû televizoru montáïní propojovací meziãlánek (volitelné souãásti). Instalovan komplet pfiipevnûte s pouïitím propojovacího meziãlánku na zeì (volitelné souãásti) peãlivû, aby nespadl. - PouÏívejte pouze rouby a drïák na zeì, kter odpovídá standardûm VESA. - Pokud pouïijete del í rouby neï je doporuãeno, mûïete po kodit v robek. - Pokud pouïijete rouby, které neodpovídají standardûm VESA, mûïete po kodit v robek nebo tento mûïe ze zdi spadnout. Nejsme zodpovûdní za kody vzniklé v dûsledku nedodrïení tûchto pokynû. < Rozmûry roubû propojovacího meziãlánku > M96D/M06D/M6D/M6D : rozteã otvorû 00mm x 00mm M76D : rozteã otvorû 00mm x 00mm Varování: Pfii nastavování úhlu obrazovky nedávejte mezi monitor a stojan prsty. Mohli byste se poranit. 9

11 P ÍPRAVA Zaji Èovací systém Kensington - Tento televizor je na zadním panelu vybaven konektorem bezpeãnostního systému Kensington. Kabel bezpeãnostního systému Kensington pfiipojte podle následujícího obrázku. - Podrobné pokyny k instalaci a pouïívání bezpeãnostního systému Kensington najdete v uïivatelské pfiíruãce dodané s bezpeãnostním systémem Kensington. Dal í informace získáte na webovém serveru spoleãnosti Kensington na adrese Spoleãnost Kensington poskytuje bezpeãnostní systémy pro rûzná elektronická zafiízení, napfiíklad pro pfienosné poãítaãe a projektory LCD. Poznámka - Bezpeãnostní systém Kensington je voliteln. Poznámka: a. Pokud je televizor na dotyk chladn, mûïete pfii zapnutí pozorovat mírné blikání. Toto chování je normální. Televizor pracuje správnû. b. Na obrazovce se mohou objevit drobné kazy, a to v podobû mal ch ãerven ch, zelen ch nebo modr ch bodû. Nemají v ak Ïádn negativní vliv na provozní vlastnosti monitoru. c. Netlaãte na obrazovku LCD del í dobu prstem. Mohlo by to doãasnû zpûsobit deformace obrazu. 0

12 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ Chcete-li zabránit po kození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. PfiIPOJENÍ ANTÉNY Optimální kvality obrazu dosáhnete úpravou zamûfiení antény. Kabel antény a pfievadûã nejsou souãástí dodávky. Nástûnná zásuvka antény Obytné bloky ãi domy pro více rodin (Zapojení do nástûnné zásuvky antény) ANTENNA/ CABLE IN Venkovní anténa Koaxiální kabel (75 ohmû) Rodinné domy (Kabel pfiipojte k zástrãce externí antény.) Anténa UHF Zesilovaã signálu ANTENNA/ CABLE IN VHF V oblastech se slab m signálem získáte vy í kvalitu obrazu pfiipojením zesilovaãe signálu k anténû (viz v e). Pokud je nutno signál pfiipojit ke dvûma televizorûm, pouïijte rozdûlovaã anténního signálu.

13 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ Chcete-li zabránit po kození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. NASTAVENÍ P IJÍMAâE HD Pfiipojení pomocí komponentního kabelu Propojte v stupní zásuvky zafiízení SET TOP se zásuvkami COMPONENT IN(Y PB PR) na televizoru. Zapojte zvukov kabel ze zafiízení SET TOP do zásuvek COMPONENT IN AUDIO na televizoru. Stisknutím tlaãítka INPUT vyberte moïnost Component. Signál 480i/576i 480p/576p 70p/080i 080p Komponentní Ano Ano Ano Ano HDMI Ne Ano Ano Ano COMPONENT IN Y PB PR VIDEO L R AUDIO

14 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu HDMI Propojte v stup HDMI digitálního zafiízení set-top boxu s konektorem HDMI IN typu jack na televizoru. HDMI IN nebo HDMI IN Propojení pomocí kabelu HDMI/DVI Propojte v stup HDMI digitálního zafiízení set-top box s konektorem HDMI IN typu jack na televizoru. HDMI IN AUDIO IN (RGB/DVI) nebo HDMI IN Propojte audio v stupy kabelového pfiijímaãe s AUDIO IN (RGB/DVI) typu jack na televizoru. Zapnûte digitální kabelov pfiijímaã. (Informace o digitálním kabelovém pfiijímaãi najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.) DVI OUTPUT L AUDIO R

15 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ Nastavení pfiehrávaãe DVD Pfiipojení pomocí komponentního kabelu Propojte v stupní zásuvky pfiehrávaãe DVD (Y PB PR) se vstupními zásuvkami COMPONENT IN VIDEO (Y PB PR) na televizoru. Zapojte zvukov kabel z pfiehrávaãe DVD do zásuvek pro COMPONENT IN AUDIO na televizoru. Tlaãítkem INPUT vyberte poloïku Component. 4 Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrávání) na pfiehrávaãi DVD. Na obrazovce se zobrazí pfiehrávan obsah DVD. Komponentní vstupy Chcete-li získat lep í kvalitu obrazu, zapojte pfiehrávaã DVD do komponentních vstupû, jak je znázornûno na obrázku níïe. Komponentní konektory na televizoru Y PB PR Y PB PR Videov stupy na pfiehrávaãi DVD Y Y B-Y Cb R-Y Cr Y Pb Pr COMPONENT IN Y PB PR VIDEO L R AUDIO 4

16 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu scart AV AV Propojte konektor euro scart pfiehrávaãe DVD se zásuvkou euro scart na televizoru. Tlaãítkem INPUT vyberte poloïku AV nebo. Pokud je zapojena zásuvka scart AV Euro, vyberte zdroj vstupu AV. Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrávání) na pfiehrávaãi DVD. Na obrazovce se zobrazí pfiehrávan obsah DVD. (R) AUDIO/ VIDEO (L) AUDIO! POZNÁMKA G Pro Euro SCART lze vybrat pouze signál typu RGB, tzn. signály ãervené, zelené a modré a pfiijímat pouze AV. Tyto signály jsou vysílány napfi. placen mi TV dekodéry, hracími pfiístroji, foto CD jednotkami atd. G PouÏijte stínûn kabel scart Pfiipojení pomocí kabelu HDMI Propojte v stup HDMI pfiehrávaãe DVD s konektorem HDMI IN typu jack na televizoru. HDMI IN nebo HDMI IN! POZNÁMKA G Pomocí kabelu HDMI mûïe pfiístroj souãasnû pfiijímat obrazov i zvukov signál. G Pokud pfiehrávaã DVD nepodporuje funkci Auto HDMI, bude potfieba nastavit v stupní rozli ení DVD pfiimûfienû jeho parametrûm. 5

17 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ Nastavení videorekordéru Aby nedo lo k ru ení obrazu, ponechejte mezi videorekordérem a televizorem dostateãnou vzdálenost. Na videopfiehrávaãi se zobrazí pozastaven obraz. Pfii dlouhodobém pouïití formátu obrazu 4: mûïe zûstat po stranách obrazovky zobrazen paobraz. Pfiipojení pomocí kabelu antény ANTENNA/ CABLE IN ANT OUT S-VIDEO VIDEO L R ANT IN OUTPUT SWITCH Wall Jack Antenna Pfiipojte konektor RF out videorekordéru k anténní zdífice pfiístroje. Zapojte anténní kabel do anténní zdífiky RF in videorekordéru. AV AV UloÏte kanál videorekordéru pod poïadovan m ãíslem programu podle pokynû v kapitole Ruãní ladûní programû. 4 Vyberte ãíslo programu, pod nímï je uloïen kanál videorekordéru. 5 Stisknûte tlaãítko PLAY na videorekordéru. 6

18 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu RCA Propojte v stupní zásuvku audio / video na videorekordéru se zásuvkou AUDIO / VIDEO na televizoru. Stisknutím tlaãítka INPUT (Vstup) vyberte poloïku AV. AV AV Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrávání) na videorekordéru. Na obrazovce se zobrazí pfiehrávan obsah videorekordéru. AV AV AV-IN VIDEO AUDIO (MONO) L R ANT OUT S-VIDEO VIDEO L R ANT IN! POZNÁMKA G Máte-li monofonní videorekordér, zapojte audiokabel z videorekordéru ke konektoru typu jack AUDIO L/MONO (Lev kanál/monofonní) na televizoru. Nastavení zafiízení USB Pfiipojte zafiízení USB ke konektoru USB IN na stranû televizoru. USB IN Po pfiipojení ke konektoru USB IN, mûïete pouïít funkci USB. (str. 89) 7

19 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu scart Zapojte konektor Euro SCART videorekordéru do zdífiky Euro SCART pfiístroje. AV AV Stisknûte tlaãítko PLAY na videorekordéru. Na videorekordéru stisknûte tlaãítko pro pfiehrávání PLAY. V pfiípadû, Ïe pfiipojen videorekordér vysílá po zapnutí stavov signál pomocí konektoru Euro Scart na vstup AV, zafiízení se pfiepne automaticky na vstup AV. V pfiípadû, Ïe chcete pokraãovat ve sledování televizního programu v reïimu TV, stisknûte tlaãítka D / E nebo pouïijte ãíselná tlaãítka. Pokud je zapojena zásuvka scart AV Euro, vyberte zdroj vstupu AV. inak stisknûte tlaãítko INPUT na dálkovém ovladaãi, ãímï vyberete AV. Na obrazovce se objeví obraz pfiehrávan z videorekordéru. RovnûÏ je moïné nahrávat na video pásek programy pfiijímané televizorem. AUDIO/ VIDEO (R) (L) AUDIO! POZNÁMKA G Pro Euro SCART lze vybrat pouze signál typu RGB, tzn. signály ãervené, zelené a modré a pfiijímat pouze AV. Tyto signály jsou vysílány napfi. placen mi TV dekodéry, hracími pfiístroji, foto CD jednotkami atd. G PouÏijte stínûn kabel scart VLOÎENÍ MODULU CI - Pro zobrazení ifrovan ch (placen ch) vysílání v reïimu digitální televize. - Tato funkce není dostupná ve v ech zemích. Podle obrázku vloïte modul CI do zásuvky adaptéru PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) v televizoru. PCMCIA CARD SLOT TV Dal í informace najdete na str. 8. 8

20 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ Nastavení pro poãítaã Pfiístroj podporuje technologii Plug and Play, osobní poãítaã se automaticky nastaví podle nastavení televize. Pfiipojení 5kolíkového kabelu D-sub Zapojte signální kabel z v stupní zdífiky monitor osobního poãítaãe do zdífiky PC INPUT na pfiístroji. RGB IN (PC) AUDIO IN (RGB/DVI) Zapojte audio kabel z PC do zdífiekaudio IN ( RGB/ DVI) na pfiístroji. Stisknutím tlaãítka INPUT vyberte RGB. 4 Zapnûte PC a na televizoru se objeví obrazovka PC. Televizor mûïe pracovat jako monitor PC. RGB OUTPUT AUDIO! POZNÁMKA G V souladu se standardními pfiedpisy pro tento produkt je nutné pouïívat stínûné signální kabely rozhraní (D- sub 5kolíkov kabel, DVI kabel) s feritov m jádrem. 9

21 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu DVI Propojte v stup DVI poãítaãe s konektorem DVI- D IN typu jack na televizoru. DVI-D IN (PC) AUDIO IN (RGB/DVI) Zapojte zvukov kabel z poãítaãe do zásuvek AUDIO IN (RGB/DVI) na televizoru. DVI OUTPUT AUDIO! POZNÁMKA G V pfiípadû, Ïe je zafiízení chladné mûïe po zapnutí docházet k blikání. Toto je normální jev, nejedná se o závadu zafiízení. G Je-li to moïné, pro zaji tûní optimální kvality obrazu displeje pouïívejte reïim obrazu, Pokud pouïijete jiná rozli ení, obraz mûïe zkreslen. Displej byl pfiedem nastaven pro reïim VESA (M96D) G Je-li to moïné, pro zaji tûní optimální kvality obrazu displeje pouïívejte reïim obrazu, Pokud pouïijete jiná rozli ení, obraz mûïe zkreslen. Displej byl pfiedem nastaven pro reïim VESA G Je-li to moïné, pro zaji tûní optimální kvality obrazu displeje pouïívejte reïim obrazu, Pokud pouïijete jiná rozli ení, obraz mûïe zkreslen. Displej byl pfiedem nastaven pro reïim VESA (M6D/M6D/M76D) G Na obrazovce mûïete objevit nûkolik defektních bodû, které jsou zobrazeny jako ãervené, zelené nebo modré teãky. Nicménû toto neovlivní v kon monitoru. G Vyhnûte se dlouhodobému stisknutí obrazovky monitoru.v jiném pfiípadû mûïe na obrazovce monitoru vzniknout trvalé zkreslení. G Nenechávejte na obrazovce po del í dobu stejn obraz. Tento obraz by se mohl na obrazovce natrvalo vypálit. Pokud je to moïné, pouïívejte spofiiã obrazovky. 0

22 R NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ ZADNÍ KRYT PRO USPO ÁDÁNÍ VODIâÒ Spojte kabely pomocí spoje kabelu jako na obrázku. R Spoje kabelu

23 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZA ÍZENÍ RGB/DVI[PC] <M96D> Rozli ení 70x x x600 04x768 80x768 60x768 66x768 <M06D> Rozli ení 70x50 70x x x600 8x64 04x768 5x870 80x04 80x04 600x900 Horizontální kmitoãet (khz) Vertikální kmitoãet (Hz) Horizontální kmitoãet (khz) Vertikální kmitoãet (Hz) <M6D/M6D/M76D> Rozli ení 70x x x600 04x768 5x864 80x04 680x x00 90x080 Horizontální kmitoãet (khz) Vertikální kmitoãet (Hz) HDMI[DTV] (Vstup HDMI bez podpory PC) Rozli ení 70x480/60p 70x576/50p 80x70/50p 80x70/60p 90x080/60i 90x080/50i 90x080/4p 90x080/0p 90x080/50p 90x080/60p Horizontální kmitoãet (khz) Vertikální kmitoãet (Hz)

24 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAÃE Pfii pouïívání dálkového ovladaãe zamifite na okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe na pfiedním panelu obrazovky. POWER TV/PC TV/RADIO TEXT I/II INPUT MUTE POWER TV/PC INPUT Zapne a vypne zafiízení. SlouÏí k v bûru reïimu TV nebo PC. ReÏim externího vstupu rotuje v pravidelném intervalu TV/RADIO SlouÏí k v bûru rádiové stanice nebo televizního kanálu I/II Nastaví zvukov v stup.(viz. str. 70,7) LIST 0 Q.VIEW MUTE Zapne a vypne zvuk. MENU EXIT 4 âíselná tlaãítka 0 9 LIST Vybere program. Volba ãíseln ch poloïek Zobrazí tabulku pfiedvoleb. (Viz. str. 9) INFO i GUIDE Q.VIEW Zapne naposledy sledovan program. RETURN 4 MENU Vybere nabídku. (Viz. str. 8) VOL * PR 5 EXIT VymaÏe v echna okna na obrazovce. FAV INFO i Zobrazí aktuální informace o obrazovce. Q.MENU T.OPT SUBTITLE MARK GUIDE (PRÒVODCE) Tlaãítko THUMBSTICK (Nahoru/DolÛ/D oleva) Zobrazí program pofiadû. (Viz. str. 40~4) UmoÏÀuje ovládat nabídky OSD a provést uïivatelské nastavení televizoru. potvrzuje va i volbu, nebo zobrazí aktuální reïim. 5 VOLUME + / - Upraví hlasitost. RETURN (Zpût) UmoÏÀuje uïivateli vrátit se o jeden krok zpût v interaktivní aplikaci, elektronickém prûvodci pofiady nebo ve funkci vyïadující interakci s uïivatelem. * FAV Programme + / - Îádná funkce Zobrazí zvolen oblíben program. (Viz. str. 9) Vybere program.

25 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ POWER TV/PC TV/RADIO TEXT I/II INPUT MUTE Tlaãítka TELETEXT SlouÏí k ovládání teletextu Více informací najdete v ãásti Teletext. (Viz. str.97~99) LIST 0 Q.VIEW MENU EXIT Tlaãítka ovladaãe nabídky USB Q.MENU (RYCHLÁ NABÍDKA) MARK (Oznaãit) Ovládá nabídku USB. (Seznam fotografií, hudby) (Viz. str.89) V bûr poïadovaného zdroje rychlé (Viz. str.7) V bûr a zru ení v bûru programû v nabídce nastavení nahrávání. INFO i GUIDE VOL RETURN * FAV PR Q.MENU T.OPT SUBTITLE MARK Instalace baterií Otevfiete prostor baterií, kter se nachází v zadní ãásti dálkového ovladaãe a do prostoru baterií vloïte se správnou polaritou. PouÏijte dvû baterie,5 V typu AAA. NepouÏívejte souãasnû pouïité a nové baterie. Zavfiete kryt. 4

26 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ ZAPÍNÁNÍ TELEVIZORU - Vlastnosti televizoru lze vyuïívat po jeho zapnutí. Nejprve správnû pfiipojte síèov kabel a zkontrolujte hlavní spínaã (r / I) na TV. Nastavte ID (identifikaãní ãíslo) : Off (Vypnuto) Pro zapnutí TV v úsporném reïimu stisknûte INPUT (VSTUP) nebo tlaãítko PR D / E nebo stisknûte tlaãítko POWER na dálkovém ovládání a TV se zapne. na televizi Nastavte ID (identifikaãní ãíslo) : On (Zapnuto) Pro zapnutí TV v úsporném reïimu stisknûte INPUT (VSTUP) nebo tlaãítko PR D / E na televizi nebo stisknûte tlaãítka POWER (Vypníaã), INPUT (Vstup), PR D / E nebo NUMBER (âíslo) na dálkovém ovládání a TV se zapne. Inicializace nastavení Pokud je po zapnutí TV zobrazena na obrazovce OSD (Nabídka na obrazovce), mûïete nastavit Jazyk, Nastavení reïimu, Zemû, Automazické lazení. POZNÁMKA: a. Pokud nabídku zavfiete bez dokonãení v chozího nastavení, nabídka v chozího nastavení bude opût zobrazena. b. Stisknûte tlaãítko RETURN (NÁVRAT) pro zmûnu aktuální OSD na pfiede lou OSD. c. U tûch zemí, kde vysílací normy DTV nejsou pevnû stanoveny, nemusí nûkteré funkce DTV fiádnû pracovat v závislosti na prostfiedí vysílání DTV. d. ReÏim Domácí uïivatel je nejvhodnûj ím nastavením pro domácí prostfiedí a zároveà standardním reïimem TV. e. ReÏim UloÏit Demo je optimální nastavení pro ukládání prostfiedí. Pokud uïivatel upraví data kvality obrazu. ReÏim UloÏit Demo inicializuje po urãité dobû produkt na námi nastavenou kvalitu obrazu. f. ReÏim (Domácí uïití, UloÏit Demo) mûïe b t zmûnûn pomocí reïimu nastavení v nabídce MOÎNOSTI.. 5

27 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ VOLBA PROGRAMU âíslo programu vyberete stisknutím tlaãítka PR + nebo - nebo ãíselného tlaãítka. TV/PC POWER INPUT TV/RADIO TEXT I/II MUTE NASTAVENÍ HLASITOSTI Hlasitost upravte pomocí tlaãítka VOL + nebo - (Hlasitost) LIST 0 Q.VIEW MENU EXIT Chcete vypnout zvuk, stisknûte tlaãítko MUTE (Vypnout zvuk). INFO i GUIDE Zvuk obnovíte stisknutím tlaãítka MUTE (Vypnout zvuk), VOL + nebo - (Hlasitost) nebo I/II. VOL RETURN * PR FAV Q.MENU T.OPT SUBTITLE MARK 6

28 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ QUICK MENU (RYCHLÁ NABÍDKA) Nabídka OSD (Nabídka na obrazovce) se mûïe mírnû li it od obrázkû v této pfiíruãce. Q.Menu (Quick Menu - Rychlá nabídka) je nabídka funkcí, které budou uïivatelé pravdûpodobnû ãasto pouïívat. Pomûr stran : Vybere poïadovan formát obrazu. U nastavení Nastavení funkce zoom vyberte v nabídce Ratio (Pomûr) poloïky 4:9, Zvût en, PfiiblíÏení kino. Po nastavení Nastavení funkce zoom se zobrazení vrátí zpût do nabídky Q.Menu (Rychlá nabídka). ReÏim obrazu : SlouÏí k v bûru poïadovaného obrazového reïimu. ReÏim zvuku : Jedná se o funkci automatického nastavení zvukové kombinace, která je pro sledované obrazy povaïována za nejlep í. Vyberte poïadovan zvukov reïim. Zvuk: SlouÏí k v bûru v stupu zvuku. âasovaã vypnutí : Nastaví ãasovaã reïimu spánku. Odpojení USB: MoÏnost Vysunutí USB vyberte, chcete-li vysunout zafiízení USB. Q.Menu Pomûr stran ReÏim obrazu ReÏim zvuku Zvuk âasovaã vypnutí USB Eject 6:9 Nastavení zoom Standardní Standardní L+R Vyp. Vysunutí Zavfiít Q. MENU Zobrazte jednotlivé nebo Vyberte poïadovan zdroj. Stisknutím tlaãítka RETURN se vrátíte na pfiedchozí obrazovku 7

29 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ V BùR NABÍDEK OSD A JEJICH NASTAVENÍ Nabídka pfiístroje na obrazovce OSD (On Screen Display) se mûïe mírnû li it od obrázkû v této pfiíruãce. NASTAV. Pfiesun Automatické ladûní Ruãní ladûní Úprava pfiedvolby Akt. softwaru : Zap. Diagnostika Informace CI OBRAZ Pfiesun Pomûr stran : 6:9 Automatick jas : Vyp. ReÏim obrazu : Îivé Podsvícení 00 Kontrast 00 Jas 50 Ostrost 70 Barva 60 E ZVUK Pfiesun Aut. hlasitost : Vyp. Dialóg II : Vyp. Hlasitost VyváÏenost ReÏim zvuku : Standardní SRS TruSurround HD: Vyp. V ky 50 Hloubky 50 E L R MOÎNOST Pfiesun Jaz. nabídka(language) : âesky Jazyk zvuku : Angliãtina Jazyk titulkû : Angliãtina Nedosl chaví ( ) : Vyp. Data Service : MHEG Zemû : UK Oznaãení vstupu Zámek kláves : Vyp. E NASTAV. OBRAZ ZVUK âas MOÎNOST ZÁMEK VSTUP USB âas Pfiesun Hodiny âas vypnutí : Vyp. âas zapnutí : Vyp. âasovaã vypnutí : Vyp. Automatické vypnutí : Zap. ZÁMEK Pfiesun Rodiãovsk zámek : Vyp. Nastavit heslo Blokovan Program Rodiãovsk kontrola : Vyp. Vstupní blok VSTUP Pfiesun Anténa AV AV AV Komponentní RGB HDMI HDMI E USB Pfiesun Seznam fotogr. Seznam hudby MENU Zobrazte jednotlivé Vyberte poloïku. Pfiejdûte do rozevírací Stisknutím tlaãítka MENU nebo RETURN zavfiete okno Stisknutím tlaãítka RETURN se vrátíte na pfiedchozí obrazovku 8

30 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ AUTOMATICKÉ LADÛNÍ PROGRAMÛ SlouÏí k automatickému hledání a uloïené v ech programû. Pfii spu tûní automatického programování budou odstranûny v echny dfiíve uloïené informace o sluïbách. NASTAV. Pfiesun Automatické ladûní Ruãní ladûní Úprava pfiedvolby Akt. softwaru : Zap. Diagnostika Informace CI NASTAV. Pfiesun Automatické ladûní V echny servisní informace budou Ruãní ladûní aktualizovány. Pokraãovat? Úprava pfiedvolby Akt. softwaru Ano : Zap. Ne Diagnostika Informace CI SECAM L Vyhledávání V Automaticke cislování MENU Vyberte moïnost NASTAV. Vyberte moïnost Automatické ladûní. Vyberte moïnost A n o. Pomocí âíseln CH tlaãítek zadejte 4místné heslo pro reïim Rodiãovsk zámek Zap.. Chcete-li pokraãovat v automatickém ladûní, zvolte pomocí tlaãítka F G moïnost ANO. Poté stisknûte tlaãítko. V opaãném pfiípadû stisknûte tlaãítko NE. 4 SpusÈte funkci Automatické ladûní. Stisknutím tlaãítka MENU nebo RETURN zavfiete okno Stisknutím tlaãítka RETURN se vrátíte na pfiedchozí obrazovku 9

31 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ Ruãní ladûní programû (V DIGITÁLNÍM REÎIMU) Ruãní ladûní umoïàuje pfiidat program do seznamu ruãnû. NASTAV. Pfiesun Automatické ladûní Ruãní ladûní Úprava pfiedvolby Akt. softwaru : Zap. Diagnostika Informace CI NASTAV. Pfiesun Automatické ladûní F DTV G Ruãní ladûní Úprava pfiedvolby Pfiijímaã pfiidá tento kanál do seznamu. Akt. softwaru UHF CH. : Zap. 0 Diagnostika Informace CI patn Normální Dobr Pfiidat Zavfiít MENU Vyberte moïnost NASTAV. Vyberte moïnost Ruãní ladûní. Pomocí âíseln CH tlaãítek zadejte 4místné heslo pro reïim Rodiãovsk zámek Zap. (Zámek systému zamknut). 4 Vyberte poloïku D T V. Vyberte poïadované ãíslo kanálu. Stisknutím tlaãítka MENU nebo RETURN zavfiete okno Stisknutím tlaãítka RETURN se vrátíte na pfiedchozí obrazovku 0

32 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ Ruãní ladûní programû (V ANALOGOVÉM REÎIMU) Ruãní programování umoïàuje ruãnû ladit a uspofiádávat stanice v libovolném pofiadí, jaké si pfiejete. NASTAV. Pfiesun Automatické ladûní Ruãní ladûní Úprava pfiedvolby Akt. softwaru : Zap. Diagnostika Informace CI NASTAV. Pfiesun Automatické ladûní Ruãní ladûní Úprava pfiedvolby Akt. softwaru : Zap. Ukládání Systém Pásmo Diagnostika Informace CI Kanál Ladéní F TV G BG V/UHF F G Název C 0 UloÏit Zavfiít MENU Vyberte moïnost NASTAV. 6 Vyberte poloïku V/UHF nebo Kabelové TV. Vyberte moïnost Ruãní ladûní. Vyberte poloïku T V. 7 8 nebo Zaãne vyhledávání. Vyberte poïadované ãíslo kanálu. 4 5 nebo Vyberte televizní systém. Vyberte poïadované ãíslo programu. 9 Vyberte moïnost UloÏ it. Stisknutím tlaãítka MENU nebo RETURN zavfiete okno Stisknutím tlaãítka RETURN se vrátíte na pfiedchozí obrazovku Pomocí âíseln CH tlaãítek zadejte 4místné heslo pro reïim Rodiãovsk zámek Zap. (Zámek systému zamknut). L : SECAM L/L (Francie) BG : PAL B/G, SECAM B/G (Evropa/V chodní Evropa/ Asie/Nov Zéland/Stfiední v chod /Afrika/Austrálie) I : PAL I/II (Velká Británie/Irsko/Hong Kong/JiÏní Afrika) DK : PAL D/K, SECAM D/K (V chodní Evropa/âína/Afrika/CIS) Chcete-li uloïit dal í stanici, opakujte kroky 4 aï 9.

33 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ A Pfiifiazení názvu stanice Je také moïné pfiifiadit kaïdému ãíslu programu název stanice s pûti znaky. 4 MENU Vyberte moïnost NASTAV. Vyberte moïnost Ruãní ladûní. Vyberte poloïku T V. Vyberte moïnost Název Vyberte pozici a potom vyberte druh znak, a postupujte dále. MÛÏete pouïít písmena abecedy A aï Z, ãíslice 0 aï 9, znaky +/- a mezery. Vyberte poloïku Zavfiít. Vyberte moïnost UloÏ it. A Jemné ladûní Obvykle je jemné ladûní potfieba provést pouze tehdy, jeli slabá kvalita pfiíjmu. MENU Vyberte moïnost NASTAV. 4 Vyberte moïnost Doladûní. Vyberte moïnost Ruãní ladûní. 5 Optimalizace nejlep ího obrazu a zvuku. Vyberte poloïku T V. 6 Vyberte moïnost UloÏ it.

34 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ Úpravy programû Pokud nûkteré ãíslo programu vynecháte, nebude moïné ho pfii sledování televize zvolit tlaãítkem PR + -. Chcete-li vynechan program zvolit, zadejte pfiímo ãíslo programu âíseln MI tlaãítky nebo ho vyberte v nabídce úprav programû. Tato funkce umoïàuje vynechat uloïené programy. V nûkter ch zemích lze pfiesouvat ãísla programû pouze ÎLUT M tlaãítkem. NASTAV. Pfiesun Automatické ladûní Ruãní ladûní Úprava pfiedvolby Akt. softwaru : Zap. Diagnostika Informace CI MENU Vyberte moïnost NASTAV. Vyberte poloïku Úprava pfiedvolby. Pomocí âíseln CH tlaãítek zadejte 4místné heslo pro reïim Zadejte heslo Zap. (Zámek systému zamknut). 4 Vstupte do nabídky Úprava pfiedvolby. Vyberte program, kter chcete uloïit nebo pfieskoãit. Stisknutím tlaãítka MENU nebo RETURN zavfiete okno Stisknutím tlaãítka RETURN se vrátíte na pfiedchozí obrazovku

35 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ V REÎIMU DTV/RADIO A eskoãení ãísla programu Modrá Modrá Vyberte ãíslo programu, kter chcete pfieskoãit. Zabarvûte ãíslo vynechaného programu na modro. Uvolnûte vynechan program. KdyÏ pfieskoãíte ãíslo programu, znamená to, Ïe ho nemûïete vybrat s pouïitím tlaãítka PR + - bûhem normálního sledování TV. Chcete-li zvolit vynechan program, zadejte pfiímo ãíslo programu âíseln MI tlaãítky nebo ho vyberte v nabídce úprav programû nebo v elektronickém prûvodci. A V bûr oblíbeného programu FAV Vyberte oblíbené ãíslo programu. Automaticky zafiadí vybran program do seznamu oblíben ch programû. 4

36 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / V BùR PROGRAMÒ V REÎIMU TV Tato funkce umoïàuje vymazat nebo pfieskoãit uloïené programy. A Automatické fiazení ZELENÁ SpusÈte funkci Auto Sort (Automatické fiazení). A Vymazání programu âervená âervená Vyberte ãíslo programu, kter chcete odstranit. Zabarvûte ãíslo odstranûného programu na ãerveno. Uvolnûte odstranûn program. Po jedné aktivaci funkce Auto Sort (Automatické fiazení) nelze programy dále upravovat. Vybran program je vymazán a v echny následující programy posunuty o jednu pozici. A Pfiesunutí programu Vyberte ãíslo programu, kter chcete pfiesunout. ÎLUTÁ ÎLUTÁ Zabarvûte ãíslo pfiesunutého programu na ÎLUTO. Uvolnûte pfiesunut program. A eskoãení ãísla programu Modrá Modrá Vyberte ãíslo programu, kter chcete pfieskoãit. Zabarvûte ãíslo vynechaného programu na modro. Uvolnûte vynechan program. KdyÏ pfieskoãíte ãíslo programu, znamená to, Ïe ho nemûïete vybrat s pouïitím tlaãítka PR + - bûhem normálního sledování TV. Pokud chcete vybrat pfieskoãen program, zadejte ãíslo programu pfiímo NUMER- ICK MI tlaãítky nebo ho vyberte v menu úprav ãi v tabulce programû. A V bûr oblíbeného programu FAV Vyberte oblíbené ãíslo programu. Vybran program bude zafiazen na seznam oblíben ch programû. 5

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LT7* 7LT7* LT7* Plazmové televizory PT8* 50PT8* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk.

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148

Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití.

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. Česky UŽIVATLSKÁ PŘÍRUČKA Plazmový televizor Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lge.com HDMI, logo HDMI a High-Definition

Více

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky Česky Televizor LCD LD LCD TV UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** MODLY LCD TV S LD PODSVÍCNÍM SL9*** 7SL9*** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Návod k obsluze. DVD videorekordér

Návod k obsluze. DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa.

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1 C-960ZOOM Olympus Optical Co. (Europa) GmbH Wendenstraße 14 16 D-20097 Hamburg Tel. *49-40 23773-0 Fax *49-40 23773-864 Technical Hotline (toll-free)

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor

NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. www.lg.com 2 LICENCE LICENCE

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Nastavení oblíbených programů SETTINGS NASTAVENÍ

Více

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD Monitor LCD U ivatelská př ručka Bezpečnostn pokyny Značky Tyto bezpečnostn pokyny je nutn dodr ovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili po kozen majetku.

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10)

Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10) Obsah Dálkové a televizní ovládání a indikátory Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10) Sledování televize Sledování televize...(15) Používání digitálního elektronického

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení)

Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení) Bez ÀÛrov telefonní pfiístroj DECT Obsah Návod k pouïití Model KX-TD7580 Pfiíprava telefonu......................................................... 2 Po zapnutí..............................................................

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Obsah Seznámení 4 Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Sledování televize Sledování televize...13 Používání digitálního elektronického

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Nastavení oblíbených programů SETTINGS NASTAVENÍ

Více

UÏivatelská pfiíruãka

UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka Stanice Premium Reflexes Vám umoïní snadn a rychl pfiístup ke v em sluïbám a funkcím systému Alcatel 4400. POPIS STANICE V této uïivatelské pfiíruãce naleznete: " kompletní popis

Více