! " # $ %& ' () * +,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "! " # $ %& ' () * +,"

Transkript

1 !"#$%& '() *+,

2 eské zemdlství a jeho vývoj v evropském kontextu Realizace ekonomické reformy na poátku devadesátých let dvacátého století znamenala pro eskou ekonomiku a v jejím rámci i pro agrární sektor výrazné zmny podmínek dalšího rozvoje. Ty souvisely jak s celkovými pístupy k formování hospodáské politiky státu a vymezování pozice jednotlivých odvtví v ekonomice R, tak s definováním míry a forem státních zásah do ekonomiky. Pechod od centráln plánované k tržní ekonomice v této fázi znamenal nejen zmnu ekonomických institucí a vztah mezi nimi, ale i ádové zmny v rozmru jednotlivých odvtví a jejich podílu na tvorb hrubého domácího produktu a jeho užití. Souasn se tíbily názory na oprávnnost tvorby odvtvových program a projekcí v rámci makroekonomických postulát, t. j o formy a nástroje realizace hospodáské politiky. V agrárním sektoru se navíc vyznaovaly nejen složitostí procesu transformace vlastnických vztah a forem zemdlského podnikání, ale pedevším podstatnými zmnami vnjších podmínek jeho dalšího vývoje. Zásadní a mocný vliv poptávkové stránky jsme mli možnost poznat v praxi pi odstranní záporné dan z obratu u potravin již v polovin roku Zvýšení spotebitelských cen potravin tém o tvrtinu, které bylo dsledkem odstranní této spotebitelské dotace logicky vyvolalo ádový pokles spotebitelské poptávky po potravinách. V dané situaci potravináský prmysl i obchod zareagovaly v této fázi bezprostedn a jednoznan. Pln realizovaly výhody svého monopolního postavení a pokles poptávky na trhu potravin promítly do odvozené (snížené) poptávky po zemdlských surovinách. Zmrazení cen zemdlských komodit pi prakticky neomezené a liberalizací podporované možnosti zvyšování cen v navazujících fázích zpracování a obchodu se projevil v mimoádném rstu zisku. Již v prvním tvrtletí 1991 se meziron zvýšil zisk potravináských podnik zhruba tynásobn, po uplatnní pechodných limit obchodní marže se pohyboval na úrovni dvojnásobku stavu roku Ke zvýšení cen došlo i v oborech s kritickou poptávkovou bariérou. U výrobk jateních, masných a mlékárenských byl dosažený zisk meziron vyšší o 40 až 70 %. Vyšší než dvojnásobný zisk realizovaly podniky v oborech výroby rostlinných a živoišných tuk a olej, v mlýnské, pekárenské a tstárenské výrob, ve výrob cukrovinek a cukráských výrobk a ve výrob sladu a pivovarských výrobk

3 Makroekonomické pístupy k formování odvtvové struktury národního hospodáství v realizaci ekonomické reformy a nastartování liberalizaních proces v tomto období vedly k výraznému snížení podpory zemdlského podnikání. Spolu s odstraováním bariér zahraniního obchodu zemdlskými a potravináskými komoditami kde se prakticky otevíraly možnosti pro ástené ešení problém nadprodukce zemdlských komodit v zemích Evropské unie i v rozhodujících zámoských státech., to nemohlo nemít nepíznivý vliv na situaci v eském zemdlství. Promítalo se do omezování rozsahu výroby, do snižování intenzity využívání jeho pírodních zdroj i do zmn struktury zemdlské produkce. Podstatné zmny vnjšího okolí transformujícího se zemdlství a potravináství R jsou dnes již neoddliteln spojeny s vývojem na evropském a svtovém agrárním trhu. Pitom narstající problémy s nadprodukcí zemdlsko-potravináských komodit v EU i v agrárním sektoru rozhodujících zámoských exportér a s tím související tlak na liberalizaci agrárního trhu zákonit vedou k poklesu svtových cen rozhodujících zemdlských produkt. Liberalizace trhu a jeho globální rozmr pak motivují i zmny v agrárních politikách a volnu takových forem státní ingerence, které vedou k ešení specifických sociáln ekonomických problém zemdlství a venkova, aniž by pispívaly ke stimulaci dalšího rstu zemdlské produkce. eská republika, obdobn jako další zem stední a východní Evropy vstupující do EU v roce 2004, se v pedvstupním období vyrovnávala s odlišnými podmínkami, než byly nastaveny zemdlcm E 15 v dívjším modelu Spolené zemdlské politiky (dále SZP). Pes finanní podporu poskytovanou EU zemdlství vstupujících stát v tomto období stále petrvává rozdíl v úrovni podpory mezi zemmi pvodní E15 a nových lenských zemí E10 resp. EU 12 i po roce Spolu se sociálnekonomickým prostedím rozšíené Evropské unie, podstatn širším spoleným trhem zemdlských produkt a zmnami SZP utváí v souasnosti stále výraznji podmínky prosperity zemdlských výrobc i další proces, a to formování potravinového hospodáství na bázi agrobyznysu. Možnost zapojit se do komoditního potravinového etzce pípadn svtové sít jako dodavatel suroviny se dnes stala nezbytným pedpokladem prosperity zemdlc z hlediska vývoje jejich produkce i vývoje píjm. Formování agrobyznysu má pitom velmi významné regionální dimenze. Je patrné, že v R je ovlivnno prbhem a výsledky transformace obor potravináského prmyslu i služeb pro zemdlství adí se k dalším významným faktorm determinujícím rozsah eského zemdlství.,

4 Rozmr a základní charakteristiky vývoje eského zemdlství Podle základních statistických indikátor charakterizujících postavení odvtví v ekonomice, tj. podílu na tvorb hrubého domácího produktu a podílu na zamstnanosti, potom je ve vývoji eského zemdlství již od poloviny dvacátého století prokazatelný pokles v obou tchto relativních ukazatelích: podíl zemdlství na tvorb hrubého domácího produktu dlouhodob klesá: v roce 1948 tvoil podíl 17,6 %, v roce 1987 již jen 7,1 %, v roce ,11 % HDP; poet pracovník v zemdlství i jejich podíl na celkovém potu trvale inného obyvatelstva klesl z tis. pracovník (33 %) v roce 1948, na 528 tis. (10 %) v roce 1987; v roce 2007 již pracovalo v eském zemdlství pouze 182 tis. osob, což je 2,87 % celkového potu pracovník v ekonomice R a podíl zemdlc dále klesá. Tento vývoj je však typický pro vývoj zemdlství rozvinutých ekonomik obecn. V souasném období lze situaci v lenských zemích EU dokumentovat následujícím porovnáním (údaje za rok 2006, zdroj Eurostat, DG AGRI EK). P o d íl z e m d lc n a c e lk o vé m p o tu p r a c o vn íc h s i l v E U 2 7 ( % ) V. B r itá n ie M a lta L u c e m b. B e lg ie Š v é d s k o N m e c k o D á n s k o H o la n d s k o E U 1 5 R F r a n c ie K y p r Itá lie S lo v e n s k o F in s k o Š p a nls k o M a a r s k o Es to n s k o R a k o u s k o Ir s k o B u lh a r s k o S lo v in s k o L o ty š s k o P o r tu g a ls k o e c k o L itv a Po ls k o R u m u n s k o e c k o M a lta S lo v e n s k o V. B r itá n ie Š p a nls k o Po ls k o Š v é d s k o N m e c k o B e lg ie - L u x R B u lh a r s k o Po r tu g a ls k o S lo v in s k o M a a r s k o F r a n c ie R a ko u s k o H o la n d s k o D á n s k o F in s k o Itá lie L o ty š s k o R u m u n s k o Es to n s k o L itv a P o d íl H P H z e m d ls tv í n a H D P v E U (% ) I když se eská republika opticky pohybuje horní polovin uvedené škály zemí v obou indikátorech, rozdílné poadí ostatních zemí u obou indikátor jen potvrzuje, jak rznorodá je -

5 povaha evropského zemdlství. Týká se to nejen struktury, ale i výrobního zamení a celkové koncepce politiky ovlivující vývoj zemdlství jednotlivých zemí. Je zejmé, že problémem není samotný pokles uvedených ukazatel. Ten pouze potvrzuje jednu ze zákonitostí vývoje agrárních trh projevující se pedevším v rozvinutých ekonomikách 1. Otázkou je základna a dynamika vývoje, ze které tyto ukazatele vycházejí. Jedná se o vývoj rozsahu a konené produkci odvtví, tedy o vliv vývoje výrobního rozmru i efektivnosti využívání výrobních faktor. V tchto souvislostech již není pohled zdaleka tak jednoznaný. Pokles relativních ukazatel byl v pípad eského zemdlství provázen i trvalým snižováním rozmru odvtví. Pi narstající nerovnováze na agrárním trhu a omezení rozpotových transfer od roku 1991 následn docházelo k uvolování výrobních faktor (zejména pracovních sil a kapitálu) z odvtví a k celkovému poklesu výkonnosti. Z hlediska rozmru odvtví lze vývoj zemdlství hodnotit pomocí údaj o vývoji hrubé zemdlské produkce (HZP) celkem a produkce rostlinné a živoišné ve stálých (s.c.) a bžných cenách (b.c.) od roku 1990 takto. (Zdroj: SÚ) Hrubá zemdlská produkce R, vývoj v mld. K ve stálých cenách r Hrubá zemdlská produkce R, vývoj v mld. K v bžných cenách HPRV HPŽV HPRV b.c. HPŽV b.c. Porovnání vývoje hrubé zemdlské produkce obou základních odvtví zemdlství ve stálých a bžných cenách umožuje krom posouzení vývoje objemu rostlinné a živoišné výroby rámcov hodnotit i vlivy vývoje cen. Jak je zejmé z graf dokumentujících vývoj rostlinné a živoišné produkce v R od roku 1990, odrážejí se zde i jednotlivé etapy hospodáské politiky. Po roce 1990, kdy byly ásten regulovány ceny placené zemdlcm u rozhodujících komodit je typický pomrn malý rozdíl mezi produkcí ve stálých a bžných cenách. 1 Pokles je vyvoláván objektivn rychlejším rstem ostatních odvtví v ekonomice, zvyšující se produktivitou práce v zemdlství spojené s rychlou implementací technologií a inovací a v podstat stagnující poptávkou po potravinách..

6 Postupn však cenový vliv na produkci zesílil s odlišnými projevy v rostlinné a živoišné produkci. Pro vývoj v rostlinné produkci jsou typické silnjší výkyvy bžných cen, které se na celkovém výstupu odvtví v bžných cenách promítají dokonce výraznji než zmny resp. výkyvy samotného objemu produkce (tj. vývoj v s. c.). První výraznjší rst cen rostlinných komodit byl v letech K dalšímu rstu cen, již výrazn ovlivnným vývojem na svtovém trhu, dochází až v závru sledovaného období, tj v roce Z porovnání dlouhodobjšího vývoje v posledních tém dvaceti letech však vyplývá, že ani tento poslední cenový výkyv v r v zásad nepekonává rozptí rstu z první poloviny devadesátých let. Z hlediska hodnocení vlivu vstupu R do EU uvedená komparace potvrzuje, že vstup do EU v roce 2004 se v rstu cen zemdlských výrobc u rostlinných komodit v podstat neprojevil. Strukturáln zstávají zhruba na úrovni roku 1990 plochy obilovin (1,6 mil. ha), s menšími výkyvy v desítkách tisíc hektar. a to nejen cukrovky, ale i brambor. Pokles zaznamenávají plochy okopanin, Výrazn se naopak zvýšily plochy olejnin, zejména epky. V porovnání s rokem 1980 z 60 tis. ha a rokem 1990 (105 tis. ha), se v posledních 5 letech plochy epky pohybují v rozmezí od tis. ha. Objem produkce epky se ve srovnání s rokem 1990 ztrojnásobil. Významný a trvalý pokles je však zaznamenán v živoišné produkci. Jak je patrné z porovnání vývoje této produkce ve stálých a bžných cenách, pokles, který byl markantní zejména v prvních letech ekonomické reformy, se zcela nezastavil ani v pedvstupním období na pelomu milénia. Pro další vývoj je rizikem skutenost, že rozmr živoišné produkce stále klesá i po vstupu do EU (dokonce v porovnání s pedcházejícími 5 lety výraznji). +

7 Uritou korekní roli pi hodnocení vývoje živoišné produkce sehrává v tomto pípad cenový faktor, který pi posuzování celkového výstupu odvtví v bžných cenách relativizuje dsledky snížení skuteného rozmru tohoto odvtví. Realitou však je, že pokles v prbhu sledovaného období je tak výrazný, že mní pvodní pomr obou základních odvtví Živoišná produkce R v mld. K vývoj ve stálých a bžných cenách HPŽV HPŽV b.c. Tradin vyšší podíl živoišné produkce chápaný i jako uritý faktor vyšší finalizace rostlinné produkce s vyšší úrovní pidané hodnoty prvovýrobních odvtví již není zachován. Klesl celkový objem produkce, výrazné snížení zaznamenávají jak produkty na bázi chovu skotu (mléko, hovzí maso) tak i prasat (vepové maso). Ke zvýšení dochází v produkci drbeže. Snížení rozmru živoišné výroby se promítá i ve zmnách stav hospodáských zvíat. Stavy skotu se proti pvodním 3 mil. ks v roce 1990, snížily na tis. ks, ovšem pi rstu (zejména mléné) užitkovosti. Tém o jednu tetinu se snížily i stavy ovcí. Stavy prasat, které dosáhly vrcholu v roce 1981 a to tis. ks, poklesly na souasných tis ks. Zastavil se i rst stav drbeže. Proti nejvyšším hodnotám v roce 2000 (30,8 mil. ks), i zde dochází k poklesu, a to až na 24,6 mil. ks v r Pi tém stejné úrovni produkce obilovin tak krom strukturální nerovnováhy mezi tém 1 mil. ha trvalých travních porost a poklesem stav pežvýkavc, vzniká další rozpor u stav prasat i drbeže (monogastr) a produkce obilovin. Tuzemská spoteba obilovin ke krmení se postupn snížila o více než 1,5 mil. t, tedy o tetinu proti výchozímu období. Jako jeden z argument používaných pi zdvodování nezbytnosti poklesu rozmru zemdlství (pedevším extenzivní cestou využívání pdy) bývá uvádn negativní vliv vysoké intenzity zemdlské výroby na zemdlskou krajinu. O tom, že otázku rstu efektivnosti výroby a pidané hodnoty (pi vhodn volené intenzit a technologii jako cest snižování jednotkových výrobních náklad) lze ešit pi optimálním využití výrobních faktor, svdí porovnání úrovn konené zemdlské produkce a realizace /

8 pidané hodnoty na 1 ha zemdlské pdy v zemích EU 25 v následujícím pehledu 2 (zdroj Eurostat, DG AGRI EK) Holands ko Belgie Kypr ecko Dáns ko Itálie Nm ecko Slovins ko Francie Lucem burs ko Portugals ko Rakous ko Fins ko Španls ko Švéds ko Velká Británie Irs ko Maars ko Pols ko R Slovens ko Es tons ko Litva Lotyš s ko Z pehledu, ve kterém jsou lenské státy azeny podle úrovn konené zemdlské produkce (agricultural output) na 1 ha evidované pdy a souasn uvedena i ástka hrubé pidané hodnoty, lze krom poadí pedevším identifikovat jak zem s vysokou intenzitou využívání pdy a speciální strukturou výroby, resp. zem, které se výraznji orientují na živoišnou produkci s odpovídajícím zamením struktury rostlinné výroby. Zajímavé je i relativn velmi dobré postavení zemí jihu Evropy s výrobou komoditn odlišnou, orientující se pevážn na export erstvého (jižního) ovoce a zeleniny. Z hlediska celkového postavení EU v konkurenci globálních trh je vodítkem výsledek hodnocení výstupu zemí rozhodujících výrobc typických evropských komodit, jakými jsou pedevším Nmecko, Francie a Itálie. Je samozejmé, že se zde promítají i další vlivy, mj. i vliv rozdílné výrobní struktury a podíl živoišné a rostlinné produkce. Konená zemdlská produkce a pidaná hodnota v na 1 ha evidované pdy, EU 25 r HPH/ha z.p. konená produkce/ha 0

9 Celkové proporce a vývoj v produkci rostlinných komodit: svt, EU a R Úvodní informací a východiskem pro hodnocení celkového vývoje produkce vybraných rostlinných komodit podává pehled o objemu produkce dané komodity podle jednotlivých lenských zemí. Údaje uvádné v tisících tunách souasn charakterizují postavení rozhodujících výrobc dané komodity i místo eské republiky v této struktue v rámci Evropské unie. Tím dávají i uritým základ pro interpretaci indikátor relativní zmny v prbhu sledovaného období ( ) v rámci následných komparací vývoje. Pšenice je jednou z rozhodujících komodit, které profilují rostlinnou výrobu ve vtšin lenských zemí. Jak dokumentuje následující pehled, rozhodujícími producenty jsou již tradin Francie, Nmecko a Velká Británie. Produkce pšenice v lenských zemích EU (r. 2007, tis.t) Z nových lenských zemí je to zejména Polsko, tvrté v poadí nejvtších producent této komodity v rámci EU. Rovnž postavení R a jeho soused co do objemu produkce potvrzuje pomrn vysoké zastoupení této komodity ve sklizových plochách obhospodaované pdy. Z hlediska postavení stát souasné Evropské ptadvacítky ve svtové produkci pšenice nedošlo ve sledovaném období k významným zmnám. Podíl EU 25 se pohybuje zhruba na úrovni 20 % (rozmezí %) celkové svtové produkce této komodity, s tím, že zvýšení od roku 2004 bylo do znané míry ovlivnno práv rstem evropské produkce. 1

10 Jak dokumentuje porovnání postavení EU 25 a nových lenských zemí ve vývoji celkové produkce svta u pšenice ve sledovaném období, typické jsou pedevším výraznjší mezironí výkyvy v produkci dané komodity. Tento vývoj potvrzuje, že u dané komodity v Evrop byl daleko výraznjší obecný projev výkyv poasí v tomto regionu než pípadné zásahy do strukturálních zmn ve prospch této komodity, a to i pi snaze o posílení dalšího nepotravináského zhodnocení této zemdlské suroviny pi ešení energetických otázek apod. Obdobn, i když s výraznjšími výkyvy zejména v období , lze charakterizovat celkový vývoj v produkci pšenice ve skupin zemí stední a východní Evropy v rámci EU 10 i samotný vývoj v eské republice. O tom, že však dochází i k výraznjším a zejm i trvalejším strukturálním zmnám u této komodity i uvnit Spoleenství, svdí podrobnjší pohled na vývoj ve vybraných lenských zemích. Z pehledu o vývoji produkce v jednotlivých zemích na základ bazických index, kdy rok 1993 je výchozím pro navazující propoty, lze odvodit, že rozhodující producenti (Francie, Nmecko, Velká Británie) v zásad zachovávají rozmr a dokonce mírn zvyšují celkový objem produkce pšenice práv po roce 2004, tedy po rozšíení EU o 10 nových len (zem stední a východní Evropy). Rovnž v eské republice u produkce této komodity nejsou zaznamenány významnjší výkyvy ani zmny v trendu v porovnání s rozhodujícími evropskými producenty.

11 Brambory Rozhodující výrobce a podíl jednotlivých zemí na celkové produkci brambor uvádí pehled. Produkce brambor v lenských zemích EU (r. 2007, tis. t) I v tomto pípad se jako rozhodující producenti profilují sousední zem, a to Nmecko, následované Polskem. Velmi významnou je však u této komodity pozice Nizozemí, které pes nesrovnateln nižší celkovou rozlohu zemdlské pdy, se adí ped další, co do výmry významn vtší zem, jakými jsou Francie a Velká Británie. Podíl zemí EU 25 na celkové produkci brambor ve svt se výrazn snížil. Proti roku 1993, kdy produkce uvedených evropských zemí ve výši 93,7 mil. tun tvoila tém tetinu (31,11 %) veškeré svtové produkce, v roce 2007 to bylo již pouhých 18 % (pi produkci EU 58,2 mil. tun). O tom, že se jedná o trvalý pokles v produkci nikoliv výkyv, svdí i srovnání vývoje pomocí bazických index v období Krom významného poklesu celkové angažovanosti Evropské unie na svtové produkci je však podstatn vtším problémem, že v podstat veškerý pokles v produkci brambor jde v podstat pouze na vrub nových lenských zemí EU 10, jak dokumentují následující grafy:

12 V této skupin zemí, vetneské republiky, došlo k poklesu produkce z pvodních 44,5 mil. t z roku 1993 na pouhých 18.4 mil. t v roce K poklesu produkce došlo již v první polovin devadesátých let a v pedvstupním období, což ovlivnilo jednání o referenním množství pi vstupu. Problémem je však následný, ješt výraznjší pokles po vstupu do EU, tj. od roku Zhruba na stejné úrovni zstává naopak produkce v Nmecku, k rstu produkce dochází ve Francii, která svou výmrou ploch a objemem produkce významn ovlivuje tento trh. Další výraznjší rst zaznamenává i produkce brambor v Belgii.

13 Cukrovka jako další ze sledovaných okopanin zaznamenala v prbhu sledovaného období rovnž výrazné zmny. Týkají se jednak postavení EU u této komodity a jejího vývoje v celkové produkci ve svt, ale též reakce starých a nových zemí na tento vývoj, I v pípad této komodity jsou rozhodujícími producenty Francie a Nmecko, za kterými následuje první z nových lenských zemí, Polsko. S ohledem na celkovou rozlohu zemdlské pdy je významná produkce cukrovky i v Holandsku a Belgii. Produkce cukrovky v lenských zemích EU (r. 2007, tis. t) Obecn dochází k poklesu produkce i podílu EU 25 na svtové produkci u cukrovky, a to z pvodn 51% podílu svtové produkce (produkce EU 143 mil. t bulev) v roce 1993 na souasných 45 %, (pi objem produkce EU 112 mil. t bulev) v roce O tom, že podstatn výraznjší byl tento pokles v EU 10, svdí porovnání vývoje v produkci dané komodity v Evropské unii jako celku, pvodní EU 15 a nových len EU 10 vstupujících v roce I když se celkový objem produkce EU obecn snižoval, podstatn výraznji se projevil až témádový pokles práv v EU 10. Zde produkce z roku 1993 (celkem 24,5 mil. tun) klesla do roku 2007 na 70 % výchozího objemu. V R se jedná dokonce o snížení produkce až na úrove 60 % výchozího stavu.,

14 Ve vývoji EU 10 lenských zemí se krom propadu na poátku devadesátých let a uritém oživení v letech , nejvýraznji a negativn promítla opatení již po vstupu tchto zemí do EU v souvislosti s krácením kvót epného cukru, kde opt roli sehrály subjekty navazující fáze zpracování této komodity (což umožovala i forma rzné aplikace systému kvót v jednotlivých zemích). O tom, že výrazný pokles produkce cukrovky není pravidlem ve všech lenských zemích, hovoí údaje o vývoji produkce cukrovky rozhodujících výrobc, Francie a Nmecka, v následujícím srovnání vývoje bazických index produkce. -

15 epka Pesto, že epka bývá zpravidla vnímána jako plodina, k jejímuž rozvoji dochází práv a pouze v nových lenských zemích EU, z pehledu ve struktue souasné produkce EU 25 je zejmé i zde rozhodující postavení Nmecka, Francie, za kterými následují Polsko, Velká Británie a R. Produkce epky v lenských zemích EU (r. 2007, tis. t) Rst významu této (neregulované) plodiny v zemdlství nových lenských zemí však potvrzuje porovnání vývoje v produkci ve sledovaném období

16 V roce 1993 se na svtové produkci 26 mil. t. epkového semene zem EU 25 podílely 29 %. Souasnou úrove svtové produkce, což je 49,5 mil. tun, zajišují zem EU již z více než jedné tetiny, (17,9 mil tun, tj. 36 % objemu svtové produkce). Souasn je (krom výkyvu v roce 2003) skuten prokazatelný významný rst produkce práv ve skupin EU 10. Výrazný je rst produkce již v závru milénia a následn i po vstupu tchto zemí do spoleného trhu EU. K výraznému zvýšení v objemu produkce však dochází i u nejvtších producent pvodní EU 15, zejména ve Francii, tém na trojnásobek pvodní produkce, tém dvojnásobný objem produkce zaznamenávají Nmecko a Velké Británie. V této konkurenci je pozitivním i zvyšování produkce epky v rámci eského zemdlství, i když i u této komodity se výrazn prosazuje akcelerující produkce sousedního Polska. Celkov z hlediska hodnocení vývoje v objemu rostlinné produkce se strukturáln jeví jako významný problém poklesu produkce obou rozhodujících okopanin, které mají potenciál pro podstatn vyšší zhodnocování v navazujících fázích zpracování pro potravináské i nepotravináské užití. Jak potvrdila analýza, celkový pokles v R byl v obou pípadech daleko výraznjší, než tomu bylo ve struktue a objemu produkce pvodní EU 15 jako celku i u rozhodujících producent tchto rostlinných komodit. +

17 Celkové proporce a vývoj v produkci živoišných komodit: svt, EU a R Pro analýzu rozmru živoišné výroby s využitím absolutních údaj o objemu produkce a indikátor vývoje produkce eského zemdlství v komparaci se svtem, EU celkem, pvodními a novými lenskými zemmi a rozhodujícími producenty živoišných komodit v rámci Spoleenství, byla využita obdobná metodika. Hodnocen byl vývoj v produkci kravského mléka, hovzího masa, vepového a kuecího masa, rovnž v období Kravské mléko patilo dlouhodob mezi regulované komodity SZP s možností využití pomrn široké škály pímého i nepímého ovlivnní objemu i produkn-nákladových vztah této výroby v rámci chovu skotu. To se promítá mj. i v deformacích nákladové báze pi formování tržní ceny této jedné z rozhodujících agrárních komodit i v rámci spoleného trhu. Vývoj v posledních 14 letech znamenal utvoení následující struktury produkce mléka podle objemu výroby jednotlivých lenských zemí. Produkce kravského mléka v EU (r. 2007, tis t) I zde patí mezi rozhodující producenty Nmecko, Francie a Velká Británie, z nových zemí Polsko. Daleko významnjší pozici zde však zaujímají rozlohou malé zem, zejména Holandsko, Irsko a Dánsko. /

18 Posuzujeme-li vývoj v postavení EU z hlediska objemu a podílu na svtové produkci mléka, je prokazatelný významný pokles pozice evropských producent. Pi rostoucím objemu svtové produkce mléka za sledované období ze 460 na 560 mil tun, podíl dnešní EU 25 za dané období klesá z pvodních 31 % (produkce 144, 8 mil t) na dnešních 25 % pi souasném snížení produkce (140,4 mil. t). Vývoj u rozhodujících producent a dalších vybraných zemí pro porovnání s vývojem vr lze odvozovat z následujícího srování bazických index produkce (1993 = 1). 0

19 K poklesu v objemu produkce dochází postupn ve skupin pvodních i nových llenských zemí, tj. v EU 15 i EU 10. Jak vyplývá z analýz, konkrétní problém R v poklesu produkce mléka byl založen již devadesátých letech minulého století, kdy došlo k dvma výrazným poklesm produkce (1994, 1997). Byl jedním z dsledk snížení poptávky pi souasném otevení trhu mléka a mléných výrobk s negativním dopadem ve stavech skotu. Kup. na rozdíl od stabilizace chovu skotu a jeho podpoe v Polsku u nás již v tomto období došlo ke snížení produkce o více než 20 %. Tato základna se promítla i do rámce jednání o rozsahu této produkce pi vsttupu R do EU. Produkce mléka a její vazba jak na rozmr a strukturu chovu skotu tak na efektivnost dalších fází zpracování této suroviny a jejich perspektivu patí k jednm z rozhodujících problém z hlediska dalšího vývoje eského zemdlství i po vstupu do EU. V porovnání s ostatními zemmi evropské desítky byl práv u této komodity pokles v produkci nejmarkantnjší. Hovzí maso jako druhá komodita založená na produkci chovu skotu je spojena s obdobnou chakteristikou. I pes uritou specializaci v plemenné struktue a posílení podpory chovu skotu v horších pírodních podmínkách, což do urité míry mní i poadí zemí jako rozhodujících producent, je i v tomto pípad pro EU charakteristický pokles v produkci hovzího masa a jeho podílu na svtové produkci. 1

20 Konkrétn se jednalo o pokles v produkci i podílu zemí EU 25 na svtové produkci hovzího masa. Z pvodních 15 % (pi evropské produkci 9,5 mil t) v roce 1993 se tento podíl snížil na necelých 12 % (pi produkci 7,9 mil tun) v roce V souasné struktue lenských zemí sice nejvýznamnjší místo v produkci hovzího masa zaujímá Francie a následuje Nmecko. Významné je však postavení dalších zemí s vazbou chovu skotu na TTP jako je Itálie, Španlsko a ob zem britských ostrov, Velká Británie a Irsko. Vyšší objem v produkci vykazuje v porovnání s R i ada malých zemí. Produkce hovzího masa v EU (r. 2007, tis. t jat. hm.) Pi klesající celkové produkci hovzího masa v EU 25 je v pípad rozhodujících výrobc objem produkce zachován, což potvrzují indikátory vývoje ve vybraných zemích. Souasn lze tímto pehledem dokumentovat i dva extrémy, promítající se v celkové struktue zemdlské výroby dané zem, a to rst produkce hovzího masa v pípad Španlska, a na druhé stran významný pokles této produkce práv v eské republice.

21 Vepové maso Svtová produkce vepového masa zaznamenala ve sledovaném období výrazný rozvoj co do objemu, tak pedevším ve zmnách podmínek formování svtového trhu. Rozmach svtových sítí zahrnujících celou komoditní vertikálu, od výroby, zpracování až po realizaci vepového masa, pesahující individuální evropské zájmy, se projevil v rstu produkce pedevším zemí z ostatních region svta. Pi celkovém zvýšení svtové produkce vepového masa v ž. hm. ze 76,5 mil t na 115,5 mil. t v porovnání let 1993 a 2007, produkce EU 25 vzrostla z 19,8 mil. t pouze na 21,2 t. Tím se podíl EU snížil z pvodních 26 %, na souasných 18,4 % svtové produkce. I u této produkce porovnání vývoje obou skupin zemí, tj. pvodní EU 15 a nové desítky lenských zemí pomocí bazických index ukazuje na výraznjší pokles práv v EU 10. Z hlediska eské republiky je to další z komodit, které zaznamenaly, v tomto pípad již ádový, propad na tém polovinu výchozího objemu produkce ve sledovaném období. I v tomto pípad je vážným problémem pedevším vývoj od roku Trvale klesající domácí výroba již zdaleka nepokrývá domácí spotebu. Jestliže v roce 2004 byla takto vyjádená sobstanost (výroba/spoteba) na úrovni 96,7 %, v roce 2007 se jedná již o pokrytí spoteby pouze ze 78,7 % a v souasnosti již klesá pod 75 % (údaj SÚ).

22 O tom, že se nejedná o obecný trend v rámci Spoleenství, hovoí i pohled do vývoje v zemích rozhodujících producent vepového masa v EU, vymezených takto.: Produkce vepového masa v EU (r. 2007, v tis. t jat. hm.) Z vývoje v produkci rozhodujících producent vepového masa je zejmý naopak trvalý rst, a to jak v Nmecku, tak pedevším ve Španlsku, které se spolu s Polskem velmi významn zapojuje práv do svtových sítí agrobyznysu u této komodity. Vývoj v R je proti tomu zcela opaný.

23 Kuecí maso je druhou komoditou ze skupiny produkce na bázi chovu monogastr, který byl zaazen do komparace. I v tomto pípad to byly pedevším zem tranzitivních ekonomik stední a východní Evropy (tedy EU 10), kde byla zaznamenána ve sledovaném období výraznjší orientace živoišné produkce na tento druh masa. Pesto, že celkový vývoj svtové produkce hodnocený indikátory bazických index ukazuje na výraznjší akceleraci produkce práv v zemích evropské desítky, celkov je svtová produkce kuecího masa a podmínky na tchto trzích, obdobn jako masa vepového, podstatn významnji ovlivována mimoevropskými producenty a firmami svtových sítí agrobyznysu. To se promítá i v celkových v proporcích svtového vývoje. Svtová produkce kuecího masa ve sledovaném období totiž stoupla o tém 80 % proti výchozímu stavu (konkrétn z 41,3 mil t ž. hm. na tém 75 mil. tun), piemž rst produkce v zemích Evropy (z 6,4 mil. t na 7.8 mil. t., pi zdvojnásobení produkce v EU 10) znamená v relativním vyjádení podíl EU 25 na svtové produkci dokonce pokles z pvodních 16 na souasných 11 %. Podíl nových lenských zemí na celkové produkci kuecího masa v EU 25 se sice zvýšil z pvodn 11 % v roce 1993 na souasných 19 %, nicmén, ani v této situaci nepatí tyto zem mezi rozhodující producenty ani u této komodity.,

24 Pehled podle objemu produkce kuecího masa jednotlivých lenských zemí v rámci EU v roce 2007 potvrzuje, že rozhodující pozici si zachovává Velké Británie, následovaná Španlskem, Polskem a Francií. Produkce kuecího masa v EU (r. 2007, v tis. t jat. hm.) Pi podrobnjší analýze vývoje je však teba upozornit i na zmny v posledním období, jako je podstatn výraznjší rst v produkci kuecího masa kup. v Polsku a Nmecku proti stagnaci této produkce v R po vstupu do spoleného trhu v roce 2004, dokumentované následujícím porovnáním. -

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 I N F O R M A C E Srpen 2002 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003 I N F O R M A C E Srpen 2003 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Témata a struktura kurzu 1. Úvod do problematiky Zemědělství v současné etapě vývoje Formování agrárních trhů

Více

Information system projects in companies and their implementation

Information system projects in companies and their implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Information system projects in companies and their implementation Dominik Vymětal Silezian Univerzity in Opava, School of Business Administration in Karviná (CZ) 30.

Více

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010 PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU A VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010 2 Obsah OBSAH...3 1) SHRNUTÍ...4 2) CÍLE A PRINCIPY ZAHRANINÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ESKÉ REPUBLIKY...6

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL Doporuený postup: 1) Agregace ukazatel rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow (nap. vlastní kapitál) 2) Analýza absolutních ukazatel v ase (pomocí index etzových, bazických,

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Predikce agrárního sektoru do roku 2010

Predikce agrárního sektoru do roku 2010 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha RNDr. Ivan Foltýn, CSc. a kolektiv VÚZE Predikce agrárního sektoru do roku 2010 (Výzkumná studie) Praha 2006 Studie vznikla v rámci institucionální podpory výzkumného

Více

E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza vstup a výstup je metoda používaná k popisu ekonomických aktivit v konkrétním ase a k pedpovdi reakcí regionální ekonomiky

Více

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Vypracoval: Jan Kordík OSNOVA ÚVOD....2 1. VARIACE FINANCOVÁNÍ DCHODOVÉHO SYSTÉMU...

Více

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH Univerzita Karlova Pírodovdecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Petra Puldová ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH V ZÁZEMÍ PRAHY Roníková práce Praha 2005 Vedoucí roníkové práce:

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RONÍK 2010 íslo 5 strana 458 542 ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz eské ekologické manažerské

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více