! " # $ %& ' () * +,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "! " # $ %& ' () * +,"

Transkript

1 !"#$%& '() *+,

2 eské zemdlství a jeho vývoj v evropském kontextu Realizace ekonomické reformy na poátku devadesátých let dvacátého století znamenala pro eskou ekonomiku a v jejím rámci i pro agrární sektor výrazné zmny podmínek dalšího rozvoje. Ty souvisely jak s celkovými pístupy k formování hospodáské politiky státu a vymezování pozice jednotlivých odvtví v ekonomice R, tak s definováním míry a forem státních zásah do ekonomiky. Pechod od centráln plánované k tržní ekonomice v této fázi znamenal nejen zmnu ekonomických institucí a vztah mezi nimi, ale i ádové zmny v rozmru jednotlivých odvtví a jejich podílu na tvorb hrubého domácího produktu a jeho užití. Souasn se tíbily názory na oprávnnost tvorby odvtvových program a projekcí v rámci makroekonomických postulát, t. j o formy a nástroje realizace hospodáské politiky. V agrárním sektoru se navíc vyznaovaly nejen složitostí procesu transformace vlastnických vztah a forem zemdlského podnikání, ale pedevším podstatnými zmnami vnjších podmínek jeho dalšího vývoje. Zásadní a mocný vliv poptávkové stránky jsme mli možnost poznat v praxi pi odstranní záporné dan z obratu u potravin již v polovin roku Zvýšení spotebitelských cen potravin tém o tvrtinu, které bylo dsledkem odstranní této spotebitelské dotace logicky vyvolalo ádový pokles spotebitelské poptávky po potravinách. V dané situaci potravináský prmysl i obchod zareagovaly v této fázi bezprostedn a jednoznan. Pln realizovaly výhody svého monopolního postavení a pokles poptávky na trhu potravin promítly do odvozené (snížené) poptávky po zemdlských surovinách. Zmrazení cen zemdlských komodit pi prakticky neomezené a liberalizací podporované možnosti zvyšování cen v navazujících fázích zpracování a obchodu se projevil v mimoádném rstu zisku. Již v prvním tvrtletí 1991 se meziron zvýšil zisk potravináských podnik zhruba tynásobn, po uplatnní pechodných limit obchodní marže se pohyboval na úrovni dvojnásobku stavu roku Ke zvýšení cen došlo i v oborech s kritickou poptávkovou bariérou. U výrobk jateních, masných a mlékárenských byl dosažený zisk meziron vyšší o 40 až 70 %. Vyšší než dvojnásobný zisk realizovaly podniky v oborech výroby rostlinných a živoišných tuk a olej, v mlýnské, pekárenské a tstárenské výrob, ve výrob cukrovinek a cukráských výrobk a ve výrob sladu a pivovarských výrobk

3 Makroekonomické pístupy k formování odvtvové struktury národního hospodáství v realizaci ekonomické reformy a nastartování liberalizaních proces v tomto období vedly k výraznému snížení podpory zemdlského podnikání. Spolu s odstraováním bariér zahraniního obchodu zemdlskými a potravináskými komoditami kde se prakticky otevíraly možnosti pro ástené ešení problém nadprodukce zemdlských komodit v zemích Evropské unie i v rozhodujících zámoských státech., to nemohlo nemít nepíznivý vliv na situaci v eském zemdlství. Promítalo se do omezování rozsahu výroby, do snižování intenzity využívání jeho pírodních zdroj i do zmn struktury zemdlské produkce. Podstatné zmny vnjšího okolí transformujícího se zemdlství a potravináství R jsou dnes již neoddliteln spojeny s vývojem na evropském a svtovém agrárním trhu. Pitom narstající problémy s nadprodukcí zemdlsko-potravináských komodit v EU i v agrárním sektoru rozhodujících zámoských exportér a s tím související tlak na liberalizaci agrárního trhu zákonit vedou k poklesu svtových cen rozhodujících zemdlských produkt. Liberalizace trhu a jeho globální rozmr pak motivují i zmny v agrárních politikách a volnu takových forem státní ingerence, které vedou k ešení specifických sociáln ekonomických problém zemdlství a venkova, aniž by pispívaly ke stimulaci dalšího rstu zemdlské produkce. eská republika, obdobn jako další zem stední a východní Evropy vstupující do EU v roce 2004, se v pedvstupním období vyrovnávala s odlišnými podmínkami, než byly nastaveny zemdlcm E 15 v dívjším modelu Spolené zemdlské politiky (dále SZP). Pes finanní podporu poskytovanou EU zemdlství vstupujících stát v tomto období stále petrvává rozdíl v úrovni podpory mezi zemmi pvodní E15 a nových lenských zemí E10 resp. EU 12 i po roce Spolu se sociálnekonomickým prostedím rozšíené Evropské unie, podstatn širším spoleným trhem zemdlských produkt a zmnami SZP utváí v souasnosti stále výraznji podmínky prosperity zemdlských výrobc i další proces, a to formování potravinového hospodáství na bázi agrobyznysu. Možnost zapojit se do komoditního potravinového etzce pípadn svtové sít jako dodavatel suroviny se dnes stala nezbytným pedpokladem prosperity zemdlc z hlediska vývoje jejich produkce i vývoje píjm. Formování agrobyznysu má pitom velmi významné regionální dimenze. Je patrné, že v R je ovlivnno prbhem a výsledky transformace obor potravináského prmyslu i služeb pro zemdlství adí se k dalším významným faktorm determinujícím rozsah eského zemdlství.,

4 Rozmr a základní charakteristiky vývoje eského zemdlství Podle základních statistických indikátor charakterizujících postavení odvtví v ekonomice, tj. podílu na tvorb hrubého domácího produktu a podílu na zamstnanosti, potom je ve vývoji eského zemdlství již od poloviny dvacátého století prokazatelný pokles v obou tchto relativních ukazatelích: podíl zemdlství na tvorb hrubého domácího produktu dlouhodob klesá: v roce 1948 tvoil podíl 17,6 %, v roce 1987 již jen 7,1 %, v roce ,11 % HDP; poet pracovník v zemdlství i jejich podíl na celkovém potu trvale inného obyvatelstva klesl z tis. pracovník (33 %) v roce 1948, na 528 tis. (10 %) v roce 1987; v roce 2007 již pracovalo v eském zemdlství pouze 182 tis. osob, což je 2,87 % celkového potu pracovník v ekonomice R a podíl zemdlc dále klesá. Tento vývoj je však typický pro vývoj zemdlství rozvinutých ekonomik obecn. V souasném období lze situaci v lenských zemích EU dokumentovat následujícím porovnáním (údaje za rok 2006, zdroj Eurostat, DG AGRI EK). P o d íl z e m d lc n a c e lk o vé m p o tu p r a c o vn íc h s i l v E U 2 7 ( % ) V. B r itá n ie M a lta L u c e m b. B e lg ie Š v é d s k o N m e c k o D á n s k o H o la n d s k o E U 1 5 R F r a n c ie K y p r Itá lie S lo v e n s k o F in s k o Š p a nls k o M a a r s k o Es to n s k o R a k o u s k o Ir s k o B u lh a r s k o S lo v in s k o L o ty š s k o P o r tu g a ls k o e c k o L itv a Po ls k o R u m u n s k o e c k o M a lta S lo v e n s k o V. B r itá n ie Š p a nls k o Po ls k o Š v é d s k o N m e c k o B e lg ie - L u x R B u lh a r s k o Po r tu g a ls k o S lo v in s k o M a a r s k o F r a n c ie R a ko u s k o H o la n d s k o D á n s k o F in s k o Itá lie L o ty š s k o R u m u n s k o Es to n s k o L itv a P o d íl H P H z e m d ls tv í n a H D P v E U (% ) I když se eská republika opticky pohybuje horní polovin uvedené škály zemí v obou indikátorech, rozdílné poadí ostatních zemí u obou indikátor jen potvrzuje, jak rznorodá je -

5 povaha evropského zemdlství. Týká se to nejen struktury, ale i výrobního zamení a celkové koncepce politiky ovlivující vývoj zemdlství jednotlivých zemí. Je zejmé, že problémem není samotný pokles uvedených ukazatel. Ten pouze potvrzuje jednu ze zákonitostí vývoje agrárních trh projevující se pedevším v rozvinutých ekonomikách 1. Otázkou je základna a dynamika vývoje, ze které tyto ukazatele vycházejí. Jedná se o vývoj rozsahu a konené produkci odvtví, tedy o vliv vývoje výrobního rozmru i efektivnosti využívání výrobních faktor. V tchto souvislostech již není pohled zdaleka tak jednoznaný. Pokles relativních ukazatel byl v pípad eského zemdlství provázen i trvalým snižováním rozmru odvtví. Pi narstající nerovnováze na agrárním trhu a omezení rozpotových transfer od roku 1991 následn docházelo k uvolování výrobních faktor (zejména pracovních sil a kapitálu) z odvtví a k celkovému poklesu výkonnosti. Z hlediska rozmru odvtví lze vývoj zemdlství hodnotit pomocí údaj o vývoji hrubé zemdlské produkce (HZP) celkem a produkce rostlinné a živoišné ve stálých (s.c.) a bžných cenách (b.c.) od roku 1990 takto. (Zdroj: SÚ) Hrubá zemdlská produkce R, vývoj v mld. K ve stálých cenách r Hrubá zemdlská produkce R, vývoj v mld. K v bžných cenách HPRV HPŽV HPRV b.c. HPŽV b.c. Porovnání vývoje hrubé zemdlské produkce obou základních odvtví zemdlství ve stálých a bžných cenách umožuje krom posouzení vývoje objemu rostlinné a živoišné výroby rámcov hodnotit i vlivy vývoje cen. Jak je zejmé z graf dokumentujících vývoj rostlinné a živoišné produkce v R od roku 1990, odrážejí se zde i jednotlivé etapy hospodáské politiky. Po roce 1990, kdy byly ásten regulovány ceny placené zemdlcm u rozhodujících komodit je typický pomrn malý rozdíl mezi produkcí ve stálých a bžných cenách. 1 Pokles je vyvoláván objektivn rychlejším rstem ostatních odvtví v ekonomice, zvyšující se produktivitou práce v zemdlství spojené s rychlou implementací technologií a inovací a v podstat stagnující poptávkou po potravinách..

6 Postupn však cenový vliv na produkci zesílil s odlišnými projevy v rostlinné a živoišné produkci. Pro vývoj v rostlinné produkci jsou typické silnjší výkyvy bžných cen, které se na celkovém výstupu odvtví v bžných cenách promítají dokonce výraznji než zmny resp. výkyvy samotného objemu produkce (tj. vývoj v s. c.). První výraznjší rst cen rostlinných komodit byl v letech K dalšímu rstu cen, již výrazn ovlivnným vývojem na svtovém trhu, dochází až v závru sledovaného období, tj v roce Z porovnání dlouhodobjšího vývoje v posledních tém dvaceti letech však vyplývá, že ani tento poslední cenový výkyv v r v zásad nepekonává rozptí rstu z první poloviny devadesátých let. Z hlediska hodnocení vlivu vstupu R do EU uvedená komparace potvrzuje, že vstup do EU v roce 2004 se v rstu cen zemdlských výrobc u rostlinných komodit v podstat neprojevil. Strukturáln zstávají zhruba na úrovni roku 1990 plochy obilovin (1,6 mil. ha), s menšími výkyvy v desítkách tisíc hektar. a to nejen cukrovky, ale i brambor. Pokles zaznamenávají plochy okopanin, Výrazn se naopak zvýšily plochy olejnin, zejména epky. V porovnání s rokem 1980 z 60 tis. ha a rokem 1990 (105 tis. ha), se v posledních 5 letech plochy epky pohybují v rozmezí od tis. ha. Objem produkce epky se ve srovnání s rokem 1990 ztrojnásobil. Významný a trvalý pokles je však zaznamenán v živoišné produkci. Jak je patrné z porovnání vývoje této produkce ve stálých a bžných cenách, pokles, který byl markantní zejména v prvních letech ekonomické reformy, se zcela nezastavil ani v pedvstupním období na pelomu milénia. Pro další vývoj je rizikem skutenost, že rozmr živoišné produkce stále klesá i po vstupu do EU (dokonce v porovnání s pedcházejícími 5 lety výraznji). +

7 Uritou korekní roli pi hodnocení vývoje živoišné produkce sehrává v tomto pípad cenový faktor, který pi posuzování celkového výstupu odvtví v bžných cenách relativizuje dsledky snížení skuteného rozmru tohoto odvtví. Realitou však je, že pokles v prbhu sledovaného období je tak výrazný, že mní pvodní pomr obou základních odvtví Živoišná produkce R v mld. K vývoj ve stálých a bžných cenách HPŽV HPŽV b.c. Tradin vyšší podíl živoišné produkce chápaný i jako uritý faktor vyšší finalizace rostlinné produkce s vyšší úrovní pidané hodnoty prvovýrobních odvtví již není zachován. Klesl celkový objem produkce, výrazné snížení zaznamenávají jak produkty na bázi chovu skotu (mléko, hovzí maso) tak i prasat (vepové maso). Ke zvýšení dochází v produkci drbeže. Snížení rozmru živoišné výroby se promítá i ve zmnách stav hospodáských zvíat. Stavy skotu se proti pvodním 3 mil. ks v roce 1990, snížily na tis. ks, ovšem pi rstu (zejména mléné) užitkovosti. Tém o jednu tetinu se snížily i stavy ovcí. Stavy prasat, které dosáhly vrcholu v roce 1981 a to tis. ks, poklesly na souasných tis ks. Zastavil se i rst stav drbeže. Proti nejvyšším hodnotám v roce 2000 (30,8 mil. ks), i zde dochází k poklesu, a to až na 24,6 mil. ks v r Pi tém stejné úrovni produkce obilovin tak krom strukturální nerovnováhy mezi tém 1 mil. ha trvalých travních porost a poklesem stav pežvýkavc, vzniká další rozpor u stav prasat i drbeže (monogastr) a produkce obilovin. Tuzemská spoteba obilovin ke krmení se postupn snížila o více než 1,5 mil. t, tedy o tetinu proti výchozímu období. Jako jeden z argument používaných pi zdvodování nezbytnosti poklesu rozmru zemdlství (pedevším extenzivní cestou využívání pdy) bývá uvádn negativní vliv vysoké intenzity zemdlské výroby na zemdlskou krajinu. O tom, že otázku rstu efektivnosti výroby a pidané hodnoty (pi vhodn volené intenzit a technologii jako cest snižování jednotkových výrobních náklad) lze ešit pi optimálním využití výrobních faktor, svdí porovnání úrovn konené zemdlské produkce a realizace /

8 pidané hodnoty na 1 ha zemdlské pdy v zemích EU 25 v následujícím pehledu 2 (zdroj Eurostat, DG AGRI EK) Holands ko Belgie Kypr ecko Dáns ko Itálie Nm ecko Slovins ko Francie Lucem burs ko Portugals ko Rakous ko Fins ko Španls ko Švéds ko Velká Británie Irs ko Maars ko Pols ko R Slovens ko Es tons ko Litva Lotyš s ko Z pehledu, ve kterém jsou lenské státy azeny podle úrovn konené zemdlské produkce (agricultural output) na 1 ha evidované pdy a souasn uvedena i ástka hrubé pidané hodnoty, lze krom poadí pedevším identifikovat jak zem s vysokou intenzitou využívání pdy a speciální strukturou výroby, resp. zem, které se výraznji orientují na živoišnou produkci s odpovídajícím zamením struktury rostlinné výroby. Zajímavé je i relativn velmi dobré postavení zemí jihu Evropy s výrobou komoditn odlišnou, orientující se pevážn na export erstvého (jižního) ovoce a zeleniny. Z hlediska celkového postavení EU v konkurenci globálních trh je vodítkem výsledek hodnocení výstupu zemí rozhodujících výrobc typických evropských komodit, jakými jsou pedevším Nmecko, Francie a Itálie. Je samozejmé, že se zde promítají i další vlivy, mj. i vliv rozdílné výrobní struktury a podíl živoišné a rostlinné produkce. Konená zemdlská produkce a pidaná hodnota v na 1 ha evidované pdy, EU 25 r HPH/ha z.p. konená produkce/ha 0

9 Celkové proporce a vývoj v produkci rostlinných komodit: svt, EU a R Úvodní informací a východiskem pro hodnocení celkového vývoje produkce vybraných rostlinných komodit podává pehled o objemu produkce dané komodity podle jednotlivých lenských zemí. Údaje uvádné v tisících tunách souasn charakterizují postavení rozhodujících výrobc dané komodity i místo eské republiky v této struktue v rámci Evropské unie. Tím dávají i uritým základ pro interpretaci indikátor relativní zmny v prbhu sledovaného období ( ) v rámci následných komparací vývoje. Pšenice je jednou z rozhodujících komodit, které profilují rostlinnou výrobu ve vtšin lenských zemí. Jak dokumentuje následující pehled, rozhodujícími producenty jsou již tradin Francie, Nmecko a Velká Británie. Produkce pšenice v lenských zemích EU (r. 2007, tis.t) Z nových lenských zemí je to zejména Polsko, tvrté v poadí nejvtších producent této komodity v rámci EU. Rovnž postavení R a jeho soused co do objemu produkce potvrzuje pomrn vysoké zastoupení této komodity ve sklizových plochách obhospodaované pdy. Z hlediska postavení stát souasné Evropské ptadvacítky ve svtové produkci pšenice nedošlo ve sledovaném období k významným zmnám. Podíl EU 25 se pohybuje zhruba na úrovni 20 % (rozmezí %) celkové svtové produkce této komodity, s tím, že zvýšení od roku 2004 bylo do znané míry ovlivnno práv rstem evropské produkce. 1

10 Jak dokumentuje porovnání postavení EU 25 a nových lenských zemí ve vývoji celkové produkce svta u pšenice ve sledovaném období, typické jsou pedevším výraznjší mezironí výkyvy v produkci dané komodity. Tento vývoj potvrzuje, že u dané komodity v Evrop byl daleko výraznjší obecný projev výkyv poasí v tomto regionu než pípadné zásahy do strukturálních zmn ve prospch této komodity, a to i pi snaze o posílení dalšího nepotravináského zhodnocení této zemdlské suroviny pi ešení energetických otázek apod. Obdobn, i když s výraznjšími výkyvy zejména v období , lze charakterizovat celkový vývoj v produkci pšenice ve skupin zemí stední a východní Evropy v rámci EU 10 i samotný vývoj v eské republice. O tom, že však dochází i k výraznjším a zejm i trvalejším strukturálním zmnám u této komodity i uvnit Spoleenství, svdí podrobnjší pohled na vývoj ve vybraných lenských zemích. Z pehledu o vývoji produkce v jednotlivých zemích na základ bazických index, kdy rok 1993 je výchozím pro navazující propoty, lze odvodit, že rozhodující producenti (Francie, Nmecko, Velká Británie) v zásad zachovávají rozmr a dokonce mírn zvyšují celkový objem produkce pšenice práv po roce 2004, tedy po rozšíení EU o 10 nových len (zem stední a východní Evropy). Rovnž v eské republice u produkce této komodity nejsou zaznamenány významnjší výkyvy ani zmny v trendu v porovnání s rozhodujícími evropskými producenty.

11 Brambory Rozhodující výrobce a podíl jednotlivých zemí na celkové produkci brambor uvádí pehled. Produkce brambor v lenských zemích EU (r. 2007, tis. t) I v tomto pípad se jako rozhodující producenti profilují sousední zem, a to Nmecko, následované Polskem. Velmi významnou je však u této komodity pozice Nizozemí, které pes nesrovnateln nižší celkovou rozlohu zemdlské pdy, se adí ped další, co do výmry významn vtší zem, jakými jsou Francie a Velká Británie. Podíl zemí EU 25 na celkové produkci brambor ve svt se výrazn snížil. Proti roku 1993, kdy produkce uvedených evropských zemí ve výši 93,7 mil. tun tvoila tém tetinu (31,11 %) veškeré svtové produkce, v roce 2007 to bylo již pouhých 18 % (pi produkci EU 58,2 mil. tun). O tom, že se jedná o trvalý pokles v produkci nikoliv výkyv, svdí i srovnání vývoje pomocí bazických index v období Krom významného poklesu celkové angažovanosti Evropské unie na svtové produkci je však podstatn vtším problémem, že v podstat veškerý pokles v produkci brambor jde v podstat pouze na vrub nových lenských zemí EU 10, jak dokumentují následující grafy:

12 V této skupin zemí, vetneské republiky, došlo k poklesu produkce z pvodních 44,5 mil. t z roku 1993 na pouhých 18.4 mil. t v roce K poklesu produkce došlo již v první polovin devadesátých let a v pedvstupním období, což ovlivnilo jednání o referenním množství pi vstupu. Problémem je však následný, ješt výraznjší pokles po vstupu do EU, tj. od roku Zhruba na stejné úrovni zstává naopak produkce v Nmecku, k rstu produkce dochází ve Francii, která svou výmrou ploch a objemem produkce významn ovlivuje tento trh. Další výraznjší rst zaznamenává i produkce brambor v Belgii.

13 Cukrovka jako další ze sledovaných okopanin zaznamenala v prbhu sledovaného období rovnž výrazné zmny. Týkají se jednak postavení EU u této komodity a jejího vývoje v celkové produkci ve svt, ale též reakce starých a nových zemí na tento vývoj, I v pípad této komodity jsou rozhodujícími producenty Francie a Nmecko, za kterými následuje první z nových lenských zemí, Polsko. S ohledem na celkovou rozlohu zemdlské pdy je významná produkce cukrovky i v Holandsku a Belgii. Produkce cukrovky v lenských zemích EU (r. 2007, tis. t) Obecn dochází k poklesu produkce i podílu EU 25 na svtové produkci u cukrovky, a to z pvodn 51% podílu svtové produkce (produkce EU 143 mil. t bulev) v roce 1993 na souasných 45 %, (pi objem produkce EU 112 mil. t bulev) v roce O tom, že podstatn výraznjší byl tento pokles v EU 10, svdí porovnání vývoje v produkci dané komodity v Evropské unii jako celku, pvodní EU 15 a nových len EU 10 vstupujících v roce I když se celkový objem produkce EU obecn snižoval, podstatn výraznji se projevil až témádový pokles práv v EU 10. Zde produkce z roku 1993 (celkem 24,5 mil. tun) klesla do roku 2007 na 70 % výchozího objemu. V R se jedná dokonce o snížení produkce až na úrove 60 % výchozího stavu.,

14 Ve vývoji EU 10 lenských zemí se krom propadu na poátku devadesátých let a uritém oživení v letech , nejvýraznji a negativn promítla opatení již po vstupu tchto zemí do EU v souvislosti s krácením kvót epného cukru, kde opt roli sehrály subjekty navazující fáze zpracování této komodity (což umožovala i forma rzné aplikace systému kvót v jednotlivých zemích). O tom, že výrazný pokles produkce cukrovky není pravidlem ve všech lenských zemích, hovoí údaje o vývoji produkce cukrovky rozhodujících výrobc, Francie a Nmecka, v následujícím srovnání vývoje bazických index produkce. -

15 epka Pesto, že epka bývá zpravidla vnímána jako plodina, k jejímuž rozvoji dochází práv a pouze v nových lenských zemích EU, z pehledu ve struktue souasné produkce EU 25 je zejmé i zde rozhodující postavení Nmecka, Francie, za kterými následují Polsko, Velká Británie a R. Produkce epky v lenských zemích EU (r. 2007, tis. t) Rst významu této (neregulované) plodiny v zemdlství nových lenských zemí však potvrzuje porovnání vývoje v produkci ve sledovaném období

16 V roce 1993 se na svtové produkci 26 mil. t. epkového semene zem EU 25 podílely 29 %. Souasnou úrove svtové produkce, což je 49,5 mil. tun, zajišují zem EU již z více než jedné tetiny, (17,9 mil tun, tj. 36 % objemu svtové produkce). Souasn je (krom výkyvu v roce 2003) skuten prokazatelný významný rst produkce práv ve skupin EU 10. Výrazný je rst produkce již v závru milénia a následn i po vstupu tchto zemí do spoleného trhu EU. K výraznému zvýšení v objemu produkce však dochází i u nejvtších producent pvodní EU 15, zejména ve Francii, tém na trojnásobek pvodní produkce, tém dvojnásobný objem produkce zaznamenávají Nmecko a Velké Británie. V této konkurenci je pozitivním i zvyšování produkce epky v rámci eského zemdlství, i když i u této komodity se výrazn prosazuje akcelerující produkce sousedního Polska. Celkov z hlediska hodnocení vývoje v objemu rostlinné produkce se strukturáln jeví jako významný problém poklesu produkce obou rozhodujících okopanin, které mají potenciál pro podstatn vyšší zhodnocování v navazujících fázích zpracování pro potravináské i nepotravináské užití. Jak potvrdila analýza, celkový pokles v R byl v obou pípadech daleko výraznjší, než tomu bylo ve struktue a objemu produkce pvodní EU 15 jako celku i u rozhodujících producent tchto rostlinných komodit. +

17 Celkové proporce a vývoj v produkci živoišných komodit: svt, EU a R Pro analýzu rozmru živoišné výroby s využitím absolutních údaj o objemu produkce a indikátor vývoje produkce eského zemdlství v komparaci se svtem, EU celkem, pvodními a novými lenskými zemmi a rozhodujícími producenty živoišných komodit v rámci Spoleenství, byla využita obdobná metodika. Hodnocen byl vývoj v produkci kravského mléka, hovzího masa, vepového a kuecího masa, rovnž v období Kravské mléko patilo dlouhodob mezi regulované komodity SZP s možností využití pomrn široké škály pímého i nepímého ovlivnní objemu i produkn-nákladových vztah této výroby v rámci chovu skotu. To se promítá mj. i v deformacích nákladové báze pi formování tržní ceny této jedné z rozhodujících agrárních komodit i v rámci spoleného trhu. Vývoj v posledních 14 letech znamenal utvoení následující struktury produkce mléka podle objemu výroby jednotlivých lenských zemí. Produkce kravského mléka v EU (r. 2007, tis t) I zde patí mezi rozhodující producenty Nmecko, Francie a Velká Británie, z nových zemí Polsko. Daleko významnjší pozici zde však zaujímají rozlohou malé zem, zejména Holandsko, Irsko a Dánsko. /

18 Posuzujeme-li vývoj v postavení EU z hlediska objemu a podílu na svtové produkci mléka, je prokazatelný významný pokles pozice evropských producent. Pi rostoucím objemu svtové produkce mléka za sledované období ze 460 na 560 mil tun, podíl dnešní EU 25 za dané období klesá z pvodních 31 % (produkce 144, 8 mil t) na dnešních 25 % pi souasném snížení produkce (140,4 mil. t). Vývoj u rozhodujících producent a dalších vybraných zemí pro porovnání s vývojem vr lze odvozovat z následujícího srování bazických index produkce (1993 = 1). 0

19 K poklesu v objemu produkce dochází postupn ve skupin pvodních i nových llenských zemí, tj. v EU 15 i EU 10. Jak vyplývá z analýz, konkrétní problém R v poklesu produkce mléka byl založen již devadesátých letech minulého století, kdy došlo k dvma výrazným poklesm produkce (1994, 1997). Byl jedním z dsledk snížení poptávky pi souasném otevení trhu mléka a mléných výrobk s negativním dopadem ve stavech skotu. Kup. na rozdíl od stabilizace chovu skotu a jeho podpoe v Polsku u nás již v tomto období došlo ke snížení produkce o více než 20 %. Tato základna se promítla i do rámce jednání o rozsahu této produkce pi vsttupu R do EU. Produkce mléka a její vazba jak na rozmr a strukturu chovu skotu tak na efektivnost dalších fází zpracování této suroviny a jejich perspektivu patí k jednm z rozhodujících problém z hlediska dalšího vývoje eského zemdlství i po vstupu do EU. V porovnání s ostatními zemmi evropské desítky byl práv u této komodity pokles v produkci nejmarkantnjší. Hovzí maso jako druhá komodita založená na produkci chovu skotu je spojena s obdobnou chakteristikou. I pes uritou specializaci v plemenné struktue a posílení podpory chovu skotu v horších pírodních podmínkách, což do urité míry mní i poadí zemí jako rozhodujících producent, je i v tomto pípad pro EU charakteristický pokles v produkci hovzího masa a jeho podílu na svtové produkci. 1

20 Konkrétn se jednalo o pokles v produkci i podílu zemí EU 25 na svtové produkci hovzího masa. Z pvodních 15 % (pi evropské produkci 9,5 mil t) v roce 1993 se tento podíl snížil na necelých 12 % (pi produkci 7,9 mil tun) v roce V souasné struktue lenských zemí sice nejvýznamnjší místo v produkci hovzího masa zaujímá Francie a následuje Nmecko. Významné je však postavení dalších zemí s vazbou chovu skotu na TTP jako je Itálie, Španlsko a ob zem britských ostrov, Velká Británie a Irsko. Vyšší objem v produkci vykazuje v porovnání s R i ada malých zemí. Produkce hovzího masa v EU (r. 2007, tis. t jat. hm.) Pi klesající celkové produkci hovzího masa v EU 25 je v pípad rozhodujících výrobc objem produkce zachován, což potvrzují indikátory vývoje ve vybraných zemích. Souasn lze tímto pehledem dokumentovat i dva extrémy, promítající se v celkové struktue zemdlské výroby dané zem, a to rst produkce hovzího masa v pípad Španlska, a na druhé stran významný pokles této produkce práv v eské republice.

21 Vepové maso Svtová produkce vepového masa zaznamenala ve sledovaném období výrazný rozvoj co do objemu, tak pedevším ve zmnách podmínek formování svtového trhu. Rozmach svtových sítí zahrnujících celou komoditní vertikálu, od výroby, zpracování až po realizaci vepového masa, pesahující individuální evropské zájmy, se projevil v rstu produkce pedevším zemí z ostatních region svta. Pi celkovém zvýšení svtové produkce vepového masa v ž. hm. ze 76,5 mil t na 115,5 mil. t v porovnání let 1993 a 2007, produkce EU 25 vzrostla z 19,8 mil. t pouze na 21,2 t. Tím se podíl EU snížil z pvodních 26 %, na souasných 18,4 % svtové produkce. I u této produkce porovnání vývoje obou skupin zemí, tj. pvodní EU 15 a nové desítky lenských zemí pomocí bazických index ukazuje na výraznjší pokles práv v EU 10. Z hlediska eské republiky je to další z komodit, které zaznamenaly, v tomto pípad již ádový, propad na tém polovinu výchozího objemu produkce ve sledovaném období. I v tomto pípad je vážným problémem pedevším vývoj od roku Trvale klesající domácí výroba již zdaleka nepokrývá domácí spotebu. Jestliže v roce 2004 byla takto vyjádená sobstanost (výroba/spoteba) na úrovni 96,7 %, v roce 2007 se jedná již o pokrytí spoteby pouze ze 78,7 % a v souasnosti již klesá pod 75 % (údaj SÚ).

22 O tom, že se nejedná o obecný trend v rámci Spoleenství, hovoí i pohled do vývoje v zemích rozhodujících producent vepového masa v EU, vymezených takto.: Produkce vepového masa v EU (r. 2007, v tis. t jat. hm.) Z vývoje v produkci rozhodujících producent vepového masa je zejmý naopak trvalý rst, a to jak v Nmecku, tak pedevším ve Španlsku, které se spolu s Polskem velmi významn zapojuje práv do svtových sítí agrobyznysu u této komodity. Vývoj v R je proti tomu zcela opaný.

23 Kuecí maso je druhou komoditou ze skupiny produkce na bázi chovu monogastr, který byl zaazen do komparace. I v tomto pípad to byly pedevším zem tranzitivních ekonomik stední a východní Evropy (tedy EU 10), kde byla zaznamenána ve sledovaném období výraznjší orientace živoišné produkce na tento druh masa. Pesto, že celkový vývoj svtové produkce hodnocený indikátory bazických index ukazuje na výraznjší akceleraci produkce práv v zemích evropské desítky, celkov je svtová produkce kuecího masa a podmínky na tchto trzích, obdobn jako masa vepového, podstatn významnji ovlivována mimoevropskými producenty a firmami svtových sítí agrobyznysu. To se promítá i v celkových v proporcích svtového vývoje. Svtová produkce kuecího masa ve sledovaném období totiž stoupla o tém 80 % proti výchozímu stavu (konkrétn z 41,3 mil t ž. hm. na tém 75 mil. tun), piemž rst produkce v zemích Evropy (z 6,4 mil. t na 7.8 mil. t., pi zdvojnásobení produkce v EU 10) znamená v relativním vyjádení podíl EU 25 na svtové produkci dokonce pokles z pvodních 16 na souasných 11 %. Podíl nových lenských zemí na celkové produkci kuecího masa v EU 25 se sice zvýšil z pvodn 11 % v roce 1993 na souasných 19 %, nicmén, ani v této situaci nepatí tyto zem mezi rozhodující producenty ani u této komodity.,

24 Pehled podle objemu produkce kuecího masa jednotlivých lenských zemí v rámci EU v roce 2007 potvrzuje, že rozhodující pozici si zachovává Velké Británie, následovaná Španlskem, Polskem a Francií. Produkce kuecího masa v EU (r. 2007, v tis. t jat. hm.) Pi podrobnjší analýze vývoje je však teba upozornit i na zmny v posledním období, jako je podstatn výraznjší rst v produkci kuecího masa kup. v Polsku a Nmecku proti stagnaci této produkce v R po vstupu do spoleného trhu v roce 2004, dokumentované následujícím porovnáním. -

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců

Více

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu:

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Ing. Silvia Aguilar Bobadilla Ing. Lenka amrová Obsah: Úvod...2 1 Program IB-NET Svtové banky...3 1.1

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák na základ aktuálních mediálních informací posoudí vliv nejdležitjších ekonomických ukazatel (inflace, úrove HDP, míra nezamstnanosti) na

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE. Vítězslav Doubek

ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE. Vítězslav Doubek ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE Vítězslav Doubek Anotace: Analýza komodity Mléko a mléčné výrobky je zaměřena na zjištění

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.14 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity:

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR Seminář Farmtec, Tekro, CRV 23. září 2010, Žďár n. Sázavou BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Metody optimalizace fungování MAS

Metody optimalizace fungování MAS Evropský zemdlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metody optimalizace fungování MAS reg.. 15/022/42104/231/000005 kvten 2015 Zpracovatelé: - Místní akní skupina Stední

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ UNIVERZITY J. E. PURKYN V ÚSTÍ NAD LABEM

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ UNIVERZITY J. E. PURKYN V ÚSTÍ NAD LABEM FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ UNIVERZITY J. E. PURKYN V ÚSTÍ NAD LABEM Zpráva o výsledcích 1. roku ešení tíletého projektu VaV MPSV r.. 1 J 055/05-DP1 Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním

Více

Stedndobá evaluace Rámce Podpory Spoleenství v Irsku. Úvod

Stedndobá evaluace Rámce Podpory Spoleenství v Irsku. Úvod Stedndobá evaluace Rámce Podpory Spoleenství v Irsku Úvod Stedndobá evaluace Rámce podpory Spoleenství (RPS) v Irsku pro programovací období 1994 1999 probhla v polovin roku 1997. Tato studie popisuje

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

Regionální disparity v severozápadních echách komparace objektivní reality a subjektivní reflexe zdejším obyvatelstvem

Regionální disparity v severozápadních echách komparace objektivní reality a subjektivní reflexe zdejším obyvatelstvem Regionální disparity v severozápadních echách komparace objektivní reality a subjektivní reflexe zdejším obyvatelstvem Milan Jeábek, Petr Jirásek, Tomáš Kenek Univerzita Jana Evangelisty Purkyn v Ústí

Více

II. spolený projekt organizací evropských sociálních partner

II. spolený projekt organizací evropských sociálních partner II. spolený projekt organizací evropských sociálních partner STUDIE O RESTRUKTURALIZACI V NOVÝCH LENSKÝCH STÁTECH eská republika - soubor informací This project is organised with the financial support

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, leden 2007 Zpracováno podle naízení Rady (ES). 1698/2005, o podpoe pro rozvoj venkova z Evropského zemdlského fondu pro rozvoj venkova

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

7. Bytové domy II. Bytové domy II. 1/59

7. Bytové domy II. Bytové domy II. 1/59 7. Bytové domy II. Schodišové bytové domy BD s horizontálními komunikacemi (pavlaové, chodbové) BD s terasami Prostorové obytné struktury BD s bydlením kolektivního charakteru (kolektivní domy, hotelové

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 20. dubna Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza vstup a výstup je metoda používaná k popisu ekonomických aktivit v konkrétním ase a k pedpovdi reakcí regionální ekonomiky

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

rní ekonomika a politika - II

rní ekonomika a politika - II Agrárn rní ekonomika a politika - II OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivita 02 prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. becvar@mendelu.cz Brno 13. 11. 2009 Základní problémov mové okruhy 1. Trhy v agrobyznysu

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

CENA ZA CESTOVNÍ RUCH: PŘÍNOSY VERSUS ZTRÁTY

CENA ZA CESTOVNÍ RUCH: PŘÍNOSY VERSUS ZTRÁTY Dana Fialová CENA ZA CESTOVNÍ RUCH: PŘÍNOSY VERSUS ZTRÁTY Vzdělávací modul GEOGRAFIE Výukový a metodický text Přírodní vědy a matemaka na středních školách v Praze: akvně, aktuálně a s aplikacemi projekt

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010 PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU A VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010 2 Obsah OBSAH...3 1) SHRNUTÍ...4 2) CÍLE A PRINCIPY ZAHRANINÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ESKÉ REPUBLIKY...6

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o cen a tržní hodnot bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více