Pednáška mikro 04: Poptávková a nabídková funkce, cenová elasticita poptávky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pednáška mikro 04: Poptávková a nabídková funkce, cenová elasticita poptávky"

Transkript

1 Pednáška mikro 04: Potávková a nabídková funkce, cenová elasticita otávk 1. Matematické minimum (dolnit na cviení v íad otávk od student) funkce = edis(druhá odmocnina, dvojnásobek snížený o jednu : = 2. 1) graf funkce : kivka, sojující bod (, f())ro všechna z defininího oboru rozlišit arametr a romnné (!!!) do jednoho grafu nedávat funkce s rznými jednotkami romnných rostoucí a klesající funkce konvení (rze) a konkávní funkce konkávnost: graf ve tvaru konvenost: graf ve tvaru (!!!) to se i rohození os 2 nerohazuje u klesající funkce, f f f rohazuje u rostoucí funkce Graf funkcí klesající konvení klesající konkávní rostoucí konvení rostoucí konkávní 2 ro rohozené os nezávislé a závislé romnné: inverzní funkce = f() = f -1 () Inverzní funkce : = d(), d() : objem, který rodám za cenu = d -1 (), d -1 () : cena, i které rodám objem d() d -1 () mikro4/ 1

2 sklon kivk v bod 0 = smrnice ten v bod 0 = derivace v bod 0 = nárst veliin i jednotkovém nárstu veliin (i malé jednotce) - naíklad nárst rodukce odovídající nárstu vstuu o jednotku (mezní rodukt, viz ozdji) Sklon kivk v bod 0 = = tg () = smrnice ten v bod 0 f() 0 tg () = f ( 0 ) (tj. derivace f() v bod 0 ) mezní veliin hrají v mikroekonomii zásadní roli : na. ro výrobce maimalizujícího zisk je odstatné, jakou zmnu zisku (nárst? okles? nulová zmna?) inese dodatený (malý) náku zdroje 2. Teorie nabídk a otávk (viz íští ednáška) odovídá na otázk tu : ro je voda levná, a nezbtná, a zlato drahé, a zbtné jak ovlivní zmna cen benzinu otávku o autech jak se zmní íjem státu o snížení sotební dan (za jakých odmínek vdlají jen rodejci?) co se stane s íjmem zemdlc, kdž tito zvýšenou roduktivitou ráce zvýší objem výrob? 3. První základní ojm : Potávková funkce D = D() : závislost celkové otávk D o daném zboží na jeho cen i (ceteris aribus) zafiovaných ostatních relevantních faktorech (dchod, cen jiných komodit aj.) Nabídková funkce S = S() : závislost celkové nabídk S ro dané zboží na jeho cen i (ceteris aribus) zafiovaných ostatních relevantních faktorech (cen výrobních faktor, cen jiných komodit aj.) 4. Potávková funkce D() D() mikro4/ 2

3 Klesající otávku i nárstu cen lze vsvtlit : a) oklesem zájmu o dané zboží v dsledku echodu sotebitel k substitutm (substituní efekt) b) oklesem reálného dchodu (dchodový efekt) Konvenost otávkové funkce : =1 =1 D 1 D 2 D() Pokles i nárst cen o jednotku má vtší efekt D i nižší cen, nebo "oslovuje" více sotebitel Potávková funkce - Giffenv efekt (výjimka z ravidla klesající otávk) D() Píklad : Zdražení rýže vvolá výrazný okles reálného íjmu a chudší sotebitelé nahrazují maso rýží mikro4/ 3

4 5. Nabídková funkce S() S() min ma Pi < 0 nelze efektivn vrábt (zisk < 0, nabídka nulová) Žádný nárst cen neumožní vrábt nad technologické maimum ma Rostoucí otávku i nárstu cen lze vsvtlit : a) vtším otem výrobc, kteí se "vejdou do cen" b) zmnou výrobních rogram výrobc ve rosch výnosnjších komodit Konkávnost nabídkové funkce S() S() 1 2 Nárst cen o jednotku má vtší efekt i nižší cen, nebo "oslovuje" více otenciálních výrobc 6. Rovnováha na trhu D() = S() S() * D() * > * : S() > D() evis nabídk výrobci se "odbízejí" okles cen < * : S() < D() evis otávk front neusokojených zájemc nárst cen mikro4/ 4

5 7. Pohb o kivce vs. ohb kivk: a) ohb o kivce b) ohb v dsledku ohbu kivek D() 0 E 0 D 0 () D 1 () S 0 () S 1 () 1 E 1 E 0 E Rst dchodu zvšuje otávku, cenu i objem realizovaný na trhu D 0 () D 1 () S() E 0 E 1 9. Elasticita otávk (cenová): vjaduje citlivost otávk na cen 10. Pro ne sklon otávkové kivk (derivace)? Protože b neblo možné srovnávat elasticitu rzných komodit (nestejnost jednotek)! 11. K emu elasticita : umožní rozlišit situace, kd zvýšení cen zvýší tržb a kd sníží tržb 12. K emu elasticita : íklad : vodné v Praze : nárst regulované cen vodného okles tržeb vodáren další ožadavek na zvýšení cen vodného atd. Viz níže. mikro4/ 5

6 13. Elasticita otávk (cenová): E D D D + D() D(+) D() ím je menší, tím je výoet elasticit esnjší. Nejesnji : E D dd d D (!!!) Jde o rooet ceteris aribus i zafiovaných ostatních relevantních faktorech (dchod, ostatní cen aj.) (Cenová) elasticita otávk je mírou zbtnosti a substituovatelnosti zboží vsoká E D () : zbtné zboží, nízká E D () : nezbtné zboží obtížn substituovatelné!!! ozor : jedno zboží mže mít i rzné cen rznou elasticitu (bodová vlastnost) 14. Jednotková elasticita otávk : Dv ekvivalentní definice: E D ( 1 ) = 1 výdaje se i malé zmn cen nezmní:ro malá latí.d() = (+).D(+) Alternativní definice elasticit : jak se mní tržb i cenové zmn? Elastická otávka :E D ( 1 ) > 1 výdaje se i rstu cen klesnou: >0.D() > (+).D(+) Neelastická otávka :E D ( 1 ) < 1 výdaje se i rstu cen stounou: >0.D() < (+).D(+) Potávka s jednotkovou elasticitou: E D ( 1 ) = 1 výdaje se i malé zmn cen nezmní:.d() = (+).D(+) 15. Zcela neelastická otávka : Dokonale elastická otávka : konstantní D() (nezávislá na cen) jakýkoliv objem možno rodat za cenu 0 D() 0 D() mikro4/ 6

7 16. Píklad : a) Potávka s jednotkovou elasticitou ve všech bodech: D 1 () =k/, kde k je konstanta, nebo výdaje se s cenou nemní: E 1 () =. k/ = k D 1 () c) Potávka neelastická ve všech bodech (íklad): D 2 () = k/, kde k je konstanta, nebo výdaje s cenou rostou: E 2 () =. k/ = k. d) Potávka elastická ve všech bodech (íklad): D 3 () = k/ 2, kde k je konstanta, nebo výdaje s cenou klesají: E 3 () =. k/ 2 = k/ na rvní ohled z tvaru D() elasticita není rozeznatelná : D 1 () D 2 () D 3 () 17. Potávková funkce, nabývající v všech kladných hodnot elasticit: D 1 () =k. m, kde k, m jsou konstant : E D E D >1 E D =1 0>E D >1 E D =0 mikro4/ 7

8 18. Píklad otávk s rznou elasticitou v rzných bodech : vodné v Praze : D() = D 0 ro 0 D 0 k. ( 0 ) ro < 0 0 D() Pro 0 zvšování regulované cen snižovalo tržbu vodáren (elastická otávka). Pro > 0 zvšování regulované cen zvšuje tržbu vodáren (neelastická otávka). mikro4/ 8

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 2007/08 na magisterský studijní rogram: Zde nalete své univerzitní číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím

Více

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby.

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. ČESÁ ZEMĚDĚLSÁ UNVERZTA V RAZE ROVOZNĚ EONOMCÁ FAULTA. Úvod do ekonomie Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. Vzácnost statky vzácné

Více

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth)

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth) Mikroekonomie Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen Směna a bohatství Spotřebitel užitečnost a poptávka Výrobce náklady a nabídka Interakce nabídky a poptávky a změny tržní rovnováhy Engelův zákon Regulace

Více

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (podkladové materiály k přednáškám + další informace) 2. Tržní

Více

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce 14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce Z podkapitoly 13.1 již známe podmínku maximalizace zisku firmy přicházející kupovat výrobní faktory na jejich trh jako rovnost příjmů z mezního produktu

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

Základní elementy trhu

Základní elementy trhu Základní elementy trhu doc. Ing. Jana Korytárová, h.. ředpoklady pro základní model: Trh jednoho zboží (dílčí trh). okonalá konkurence: Mnoho prodávajících a mnoho kupujících. okonalá informovanost o kvalitě

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I 8. června 2005 1 Vztah ekonomiky a ekonomie 2 Ekonomické větve Matematická větev prosazuje názor, že kritériem pravdivosti a vědeckosti v ekonomické teorii je možnost

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8.1 Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk Firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ 2005 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Anotace Cvičebnice ekonomie obsahuje testové otázky s variantami odpovědí pro kontrolu znalostí

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Analýza faktorů a vazeb, ovlivňujících stav a výhled zdrojů a potřeb užití vody v zájmovém povodí (Ohře)

Analýza faktorů a vazeb, ovlivňujících stav a výhled zdrojů a potřeb užití vody v zájmovém povodí (Ohře) SE KLIMA QH 91257 Work Package # 3/2010 Analýza faktorů a vazeb, ovlivňujících stav a výhled zdrojů a potřeb užití vody v zájmovém povodí (Ohře) Ing. Lubomír Petružela, CSc. Ing. Jiří Dlabal Shrnutí problému

Více

9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně

9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně 9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně Dosud jsme analyzovali chování firmy a odvětví pomocí modelu dokonalé konkurence kdy žádná z firem v odvětví nebyla schopna ovlivnit tržní cenu,

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Firma je obvykle charakterizována jako subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů (vstupů) ve statky (výstup).

Firma je obvykle charakterizována jako subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů (vstupů) ve statky (výstup). 5 Volba technologie 5.1 Základní východiska analýzy firmy V předcházejících kapitolách jsme soustředili pozornost na spotřebitele na trhu výrobků a služeb tedy na formování poptávky na tomto trhu. Nyní

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ

1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ 1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ Rozhodování je ovažováno za jednu ze základních aktivit ři racionálním řešení nejenom řídících roblémů, řitom kvalita rozhodování zásadním zůsobem ovlivňuje výslednou kvalitu řídícího

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Mikroekonomie. Richard Neugebauer. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Mikroekonomie. Richard Neugebauer. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Mikroekonomie Richard Neugebauer Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2.

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY)

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE společenská věda, má nejblíže k přírodní vědám - věda o lidském chování, zkoumá lidské chování jako volbu mezi vzácnými zdroji a cíli s alternativním

Více

Písemná práce k modulu Podniková ekonomika

Písemná práce k modulu Podniková ekonomika The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Podniková ekonomika Cenová tvorba set-top boxu k příjmu digitálního televizního vysílání Autor:

Více