Z výše uvedeného rámce se zaměříme na tyto čtyři tematické problémové okruhy (I. IV):

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z výše uvedeného rámce se zaměříme na tyto čtyři tematické problémové okruhy (I. IV):"

Transkript

1 PRIORITA 2. POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI Z výše uvedeného rámce se zaměříme na tyto čtyři tematické problémové okruhy (I. IV): Problémy a výzvy II. POTŘEBA UCHOVAT DOSTATEČNOU DIVERSITU ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE ROVNOMĚRNĚ NA CELÉM ÚZEMÍ PŘI ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI VYUŽITÍ PRÁCE A PŮDY A TRVALE UDRŽITELNÉM MANAGEMENTU PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ Co je skutečným problémem a/nebo výzvou, na který má politika v rámci jednotlivých priorit reagovat? Méně konkurenceschopné zemědělské podniky reagují na situaci na trhu s rostlinnými komoditami v některých odvětvích kontinuálním snižováním či zbavováním se produkce; tyto podniky nicméně neodcházejí ze sektoru, protože v důsledku přítomnosti důchodových podpor není jejich životaschopnost vážně ohrožena. Ukazuje se, že odchod (podíl nekonkurenceschopných) je výraznější v těch odvětvích, která jsou primárně náročnější na pracovní sílu (tam, kde je vyšší podíl nutné manuální práce pěstování brambor, zelinářství, ovocnářství, chmelařství, specifické aromatické plodiny apod.). V důsledku toho dochází k nevyváženosti ve struktuře výroby charakterizované: - Převahou obilovin a olejnin v produkčních plochách, - Tvorba rozsáhlých monokultur, omezeným střídáním plodin, - Orientací na extenzivní travní porosty s účelovou orientací na plošné podpory (vč. environmentálních), - Postupný útlum produkce na trvalých kulturách, - Redukce ačkoli produkčně marginálních, v osevním postupu důležitých plodin. Graf 1. Vývoj osevních ploch v letech (2003=100)

2 Graf 2. Vývoj produkce rostlinné výroby v letech (2003=100) Zdroj: Zelená zpráva, ČSÚ. SEKTOROVÝ POHLED výzva vs. problém Roste specializace především na polní plodiny: konkurenceschopnost většiny podniků v sektorech jako jsou obiloviny a olejniny je ve srovnání s ostatní RV nadprůměrná souhrnná rentabilita se pohybuje mezi %, intervenční nákupy např. potravinářské pšenice jsou dlouhodobě téměř nulové (ZZ, 2010). Bilance zahraničního obchodu obilovinami je dlouhodobě vysoce aktivní, průměrný objem vývozu za období činil 1,8 mil. tun (25 % domácí produkce) a vykazuje rostoucí trend (ČSÚ). A to i přesto, že produkční plochy některých obilovin (žita, ovsa) poklesly. V důsledku vysoké poptávky po olejninách, zejména segmentu biopaliv dochází k nárůstu ploch produkce olejnin činí okolo 1,1 mil tun, z toho produkce řepky činí okolo 90 % (následována produkcí slunečnice, máku, hořčice seté). Výrazná míra soběstačnosti v produkci těchto komodit dosahuje mezi 130 % u řepky až po 800 % u máku (viz následující Graf 3). Agrotechnika pěstování obilovin je na vysoké úrovni, např. výnosy pšenice 5,7 t/ha jsou vyšší než v Polsku, srovnatelné s Rakouskem a Slovenskem. Komparativní výhoda spočívající v nadprůměrné velikosti českých podniků přispívá k využívání výhod z rozsahu v této produkci tak např. důchod ze zemědělské činnosti u kategorie malých podniků představují pouze 11 % důchodu generovaného u skupiny velkých podniků).

3 Graf 3. Vývoj míry soběstačnosti hlavních komodit rostlinné výroby (%) Pozn. Kladné (záporné) hodnoty značí o kolik procent je soběstačnost vyšší (nižší) oproti spotřebě Zdroj: ÚZEI Konkurenceschopnost podniků v pěstování okopanin se nezlepšuje požadovaným tempem, sektor se potýká se strukturálními problémy pokles výkonnosti je zřetelný z Graf 1. V období se snížil počet pěstitelů cukrovky o 27 %, především v důsledku restrukturalizace odvětví (snížení kvóty cukru). Přesto ČR je stále soběstačná ve výrobě cukru. I přes stanovenou minimální cenu je nákladová rentabilita povětšinou negativní v posledních 5 letech se pohybovala mezi + 1,5 % až (minus) 23 %. Plochy brambor (vyjma sadbových) se kontinuálně snižují, stagnuje také výnos brambor (25 28 t/ha). Plochy škrobových brambor zaujímají přibližně 14 %, konzumní 80 %, zbytek tvoří sadba. Trh s bramborami prochází strukturální změnou spotřebitelé se odklánějí od čerstvých /neupravených/ brambor ve prospěch výrobků (hranolky, vařené/zmrazené brambory, škrob); dovoz těchto výrobků významně roste (dovoz více než 300 tis. tun brambor v těchto výrobcích) Dlouhodobé investiční a produkční cykly vytváří pro trvalé kultury rizikovější prostředí ovocnářství v ČR postupně ztrácí trhy v kategorii produktů mírného pásma, plochy chmelnic klesají; obdobně také zelinářské podniky jsou vytlačovány z trhů. I přes růst spotřeby ovoce mírného pásma nebyly domácí producenti konkurenceschopní sanovat tuto poptávku, soběstačnost druhů ovoce mírného pásma je přibližně 50 %. od roku 2003 se každoroční produkce zeleniny kontinuálně snižuje průměrně o 4 %, naproti tomu rostou dovozy a saldo ZO dosahuje minus 7,5 mld. Kč.

4 2.2. Jaký je mechanizmus a příčiny vzniku tohoto problému? Příčiny problému nízké konkurenceschopnosti některých odvětví prvovýroby spočívají v komplexu přímo působících a zprostředkujících faktorů. Z toho vyplývá, že účinné řešení nespočívá v jednom, třebaže globálním opatření politiky. Společné příčiny současného stavu českého zemědělství jsou vymezeny v úvodní části. Následující přehled příčin se týká zejména těch, která jsou (částečně) řešitelné v návrhu společných podmínek PRV. Vybavení fyzickým kapitálem mobilní stroje Vybavenost stroji a zařízeními ovlivňuje jak výsledek hospodaření podniků, tak stav půdy. V porovnání s EU je průměrný počet strojů připadající na jeden podnik nízký, ačkoli to ještě neindikuje poddimenzovaný sektor. Hlavním důvodem je především vysoká koncentrace výroby ve velkých podnicích, umožňující rozložení fixních nákladů a dále nízká tvorba kapitálových zdrojů pro investiční rozvoj, především z období transformace. Fakticky tak 80 % traktorů je starších 10 let, u nejvýkonnějších traktorů s výkonem nad 100 kw ovšem pouze mírně nad 50 %. Nákup nových strojů se orientuje na vyšší výkonové třídy (nad 60 kw). Dodávky strojů a zařízení se od roku 2003 přesto zvýšily (i přes krátkodobý propad v r. 2009) a došlo k dalšímu omlazení strojového parku. Cyklus, v jakém se vyvíjely investice do zemědělských strojů s využitím podpory PGRLF, je znázorněn v přílohovém grafu. Tabulka 1. Vybavenost vybraných kategorií strojů v zemědělství od roku 2003 (ks/podnik) a dodávky nových strojů Kategorie Traktory 1,7 2,1 2,1 2,6 2,7* Traktory mladší 10 let 0,33 0,51 0,55* Sklízecí mlátičky 0,22 0,27 0,27 0,32 0,39* Sklízeče brambor 0,12 0,15 0,12 0,15 Pluhy 0,63 0,77 0,74 0,92 0,98* Dodávky nových strojů do zemědělství Traktory Sklízecí mlátičky Zdroj: Strukturální šetření , ČSÚ. *) Kvalifikovaný dopočet. Podle šetření 1 se také v roce 2011 prodalo o 23 % více traktorů a o 42 % více sklízecích mlátiček. I přesto, že hlavní část investic do techniky se orientuje především na výkonné traktory, sklízecí mlátičky a řezačky, rozšiřují se i investice do dalších technologických systémů (např. zpracování půdy, založení porostu, ochrana rostlin) a rovněž investice do nových technologických oblastí multifunkčního zemědělství (péče o krajinu, zpracování a využití biomasy, obnovitelné zdroje energie, VÚZT). Podle zjištění VÚZT je obnova zemědělské techniky často poznamenána nedostatkem kvalitních informací pro rozhodování a její řízení bývá intuitivní. Naproti tomu investice do nákladných a velmi specifických strojů v některých odvětvích (sklízeče brambor/cukrovky) v důsledku nízké rentability stagnují (pokles u sklízečů brambor mezi 2007 a 2010 o 30 %). Analogicky specifické sklízecí stroje v ovocnářství (setřasače peckovin, kombajny na rybíz, stroje na řez, manipulační plošiny) jsou investičně poddimenzované (Ovocnářská unie). Vysoké stáří strojového parku je charakteristické také v odvětví chmelařství, kde jsou z agrotechnického hlediska 1 Sdružení dovozců zemědělské techniky a Asociace zemědělské a lesnické techniky.

5 nutné specifické stroje pro mechanickou likvidaci plevelů. Ke snížení investičních nákladů při výsadbě chmele se nabízejí nízké konstrukce (v současnosti pouze na 37 ha). Nejnižší vybavenost technikou je v kategorii do 10 ha orné půdy (cca 2/3 podniků). Podle ČSÚ jsou stroje především koncentrovány ve velkých podnicích. Vybavení fyzickým kapitálem sklady/příslušenství a zavlažovací zařízení Následující tabulka podává přehled o kapacitním stavu skladovacích prostor v sektoru obilovin, olejnin, brambor, ovoce a zeleniny, chmelu. Tabulka 2. Přehled o kapacitním stavu skladovacích zařízení Sklady obilovin a olejnin (zdroj: Zelená zpráva, ing. Kubiska) Sklady pro brambory (zdroj: Zelená zpráva, Ústřední bramborářský svaz) Sklady ovoce * (Unie) Sklady zeleniny Produkce 7,34 mil t obil. 1,16 mil t olejniny Potřebná kapacita Stav (kapacity) Investice od r (PRV, ostatní) 9 9,5 mil. tun ZZN 4,5 mil tun : 2,26 mld. 6,3 mil t Kč, 300 tis. m 3 prvovýrobci+ostatní (z kapacity + toho 4,5 mil t dodatečné zařízení technologicky Ostatní investice: vyhovující), 2/3 kapacit odhad do 0,5 mld. v koncentrovaném Kč; investiční vlastnictví náklady cca Kč/tuna Odhadem v rozsahu desítek mil. korun; investiční náklady cca 8000 Kč/tuna tis tun 500 tis. tun Cca tis. tun z toho kapacita ca 180 tis. tun fyzicky zastaralá a nevyhovující s nutností rekonstrukce tis. tun, z toho jablka tis. tun 50 % s řízenou atmosférou a ULO atmosférou **, 40 % chlazené, 10 % větrané v rámci PRV: 1,07 mld. Kč; investiční náklady výstavby vč. technologie Kč/tuna. Sklady pro chmel 7500 tun Cca 7 tis. t dostatečná v rámci (ÚZEI) PRV: 93,7 mil. Kč *) většinu tvoří jablka a částečně hrušky, **) sklady s řízenou atmosférou při velmi nízkých dávkách kyslíku (Ultra Low Oxygen) Celkové investice v rámci podopatření I záměru b) dosáhly v polovině finančního období 4,57 mld. Kč, z toho investice do některého typu skladu představovaly 3,43 mld. Kč. Struktura investic do skladů v rámci PRV je zřejmá z následujícího grafu.

6 Graf 4. Struktura alokovaných prostředků do objektů pro RV (a) a struktura prostředků do výstavby skladů (b) podporovaných v PRV ( ) Poznámka: Zpracováno na základě struktury oprávněných výdajů z žádostí o dotaci, ale jen za proplacené projekty s žádostí o proplacení podané do Zdroj: MZe 2011 Brambory deficit v klimatizovaných skladech propočtem pro 150 až 180 tis. tun a prostředí skladování zajišťující celoroční (rovnoměrnou) kvalitu produkce. V důsledku suboptimálního uskladnění kvalita konzumních brambor výrazně kolísá, nutnost dostát kvalitativním parametrům (velikost hlíz, čistota, bez strupovitosti, ) působí tak, že část produkce se likviduje prostřednictvím bioplynových stanic. Stav v zavlažovacích zařízeních indikováno jako příčina nižší účinnosti využívání materiálových vstupů v odvětví okopanin, zelinářství, ovocnářství, nutno dále ověřit aktuální stav a potřeby. Specifické příčiny nižší konkurenceschopnosti v ovocnářství podle údajů Eurostatu jsou české ovocné sady 2. nejstarší v EU polovina sadů je starších 20 let a charakteristická nízkou produkční schopností, nevhodnou odrůdovou skladbou následkem je poté skutečnost, že stávající výnosy většiny ovocných druhů jsou výrazně pod úrovní většiny zemí EU, pro dostatečnou restrukturalizaci sektoru je žádoucí roční rekonstrukce výsadba ca. 500 ha sadů (v současné době se realizuje ca. 350 ha) s vybudováním závlahy, s ohledem na nezbytné zvýšení výnosů stoupají investice do technologií, které se týkají zejména opěrných konstrukcí. Specifické příčiny nižší konkurenceschopnosti v odvětví chmele současná věková struktura porostů chmele negativně ovlivňuje výnosovou stabilitu; optimální doba obměny porostů je let: stávající stav 37 % chmelnic starších 15 let, podíl nejproduktivnějších chmelnic ve stáří 5 14 let představuje 48 %, průměrné stáří chmelových konstrukcí se zvyšuje 73 % konstrukcí je starších 15 let. Ostatní příčiny nižší konkurenceschopnosti distribuční kanály kolaps zpracovatelského sektoru resp. jeho koncentrace a přesun k místě výroby suroviny s dopadem na menší dodávky, nízké uplatnění přes odbytové spolky (7 % obiloviny, 10 % olejniny, ovoce, zelenina), výjimku tvoří produkce chmele, kde jediným zpracovatelem je družstevní organizace.

7 agrotechnika pěstování jako předpoklad pro vyšší účinnost materiálových vstupů využití certifikovaných osiv a sadby (obiloviny ca. 30 % výroba vlastních osiv, brambory ca. 50 % vlastní sadby), dostupnost kvalitní a flexibilní pracovní síly (problematická oblast I). 2.3 Jaký je rozsah a vývojový trend daného problému? Kvantifikace problému. V užším pohledu je specializace na podnikové úrovni obecně považována za pozitivní trend, který prostřednictvím výhod ze specializace (nižší fixní náklady, efekt rutiny, zdokonalování a osvojování znalostí a dovedností) vede k získání konkurenční výhody. Tendence k monokulturnímu využívání zemědělské půdy s sebou nese (ve středně a dlouhodobém horizontu) tato rizika: - Ekonomické riziko vyplývající ze specializace a výkyvů na trhu (vysokých nárazových ztrát), dochází ke ztrátě produkce s vyšší přidanou hodnotou; - Environmentální trend působí na nižší diversitu v krajině, přispívá k erozi půdy, v důsledku vyššího množství hnojiv a chemikálií působí na kontaminaci vod, v kontextu energetické bilance přispívá export suroviny s nízkým měrným energetickým obsahem ke ztrátě zdrojů; - Sociální redukce pracovně náročných komodit přispívá ke snižování pracovních míst ve venkovském prostoru s nízkým potenciálem uplatnění propuštěné pracovní síly. - Nerovnoměrná distribuce rostoucí disparita v odměňování napříč výrobními specializacemi. Tabulka 3. Vývoj produkce vybraných plodin v letech Komodita Mj. Průměr 2004/ /07 Průměr 2007/ /10 Index 2007/ /10 k 2004/ /07 (%) Obiloviny tis. t % Řepka tis. t % Cukrovka technická tis. t % Brambory tis. t ,2 Luskoviny tis. t ,5 Zelenina tis. t ,3 Ovoce tis. t ,6 Len tis. t Chmel tis. t Aromatické a kořeninové tis. t ,5 plodiny Zdroj: Zelená zpráva, ČSÚ 2.4. Jak závažný je tento problém? Závažnost vymezeného problému vyplývá z kapitoly 2.1 až Je tento problém efektivně řešitelný v rámci nástrojů PRV? Částečně ano, jeho úspěšnost je ovšem také významně odvislá od opatření v rámci I. pilíře SZP. Rizika vyplývající z nejistoty působení vnějších externích vlivů (vývoj v ostatních sektorech NH, nezaměstnanost, klimatické jevy) nejsou prozatím zde uvažovány.

8 Jednou z hlavních možností je implementace článku 18 investice do hmotného majetku, které umožní podpořit celkovou výkonnost zemědělského podniku. Návazně přispívá podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce (čl a) i), podpora pro založení fungujícího seskupení producentů (článek 28) a neméně důležitá je podpora inovací formou spolupráce na vývoji nových produktů a procesů (čů. 36) Do jaké míry jsou uvedené problémy řešeny ve stávajícím PRV? Příčina 1. Usnadnění přístupu ke kapitálu k posílení investiční obnovy: Objem prostředků na modernizaci zemědělství v rámci stávajícího PRV představuje dosud 1,8 mld. Kč. Analýzy prokazují (MTR, studie ÚZEI), že (veřejná) podpora investic při správném cílení stimuluje ekonomickou výkonnost podpořených podniků. Od roku 2007 jsou investiční dotace v odvětví RV poskytovány v rámci opatření I Modernizace zemědělských podniků. záměr b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu. částka na jeden projekt je od 100 tis. Kč do 30 mil. Kč, max. výše podpory na jednoho příjemce je 90 mil. Kč. Podpora v návaznosti na RV je orientována na tyto hlavní oblasti: rekonstrukce a technologie pro skladování a posklizňové ošetřování rostlinné produkce závlahy, fóliovníky, skleníky, nosné konstrukce ve vinicích, sadech a chmelnicích zařízení na spalování biomasy Program se zaměřuje na všechny oblasti modernizace, nicméně určitými kritérii může podporu směřovat na specifické cíle (podpora mladých, ekologické zemědělce). Výsledky střednědobého hodnocení (DHV, TIMA 2010) k opatřením zaměřeným na modernizaci (kód 121) jsou uvedeny v příloze. Z těchto závěrů zejména vyplývá, že: ačkoli došlo ke snížení výkonnosti podniků, u podpořených podniků byl tento trend mírnější oproti srovnávací skupině nepodpořených (rozdíl ve výkonech 6 p. b.), došlo ke zvýšení účinnosti využívání výrobního faktoru práce, snížení materiální a energetické náročnosti (rozdíl indexu výkony/výkonová spotřeba 7 p. b.), realizované investice napomohly subjektům udržet si současné odběratele a současně zlepšit vyjednávací pozici vůči odběratelům (ačkoli pouze v malé míře přispěli k posílení vývozu). Přehled o čerpání prostředků v rámci tohoto záměru je v přílohové tabulce a textu. Příčina č. 2. Nízká úroveň lidského kapitálu v manuálních pozicích a flexibilita pracovní síly viz Potřeba č. I. Příčina č. 3. Neúčinný přenos znalostí do podniků, nízká efektivita vzdělávacího procesu Problém byl částečně řešen prostřednictvím opatření Další odborné vzdělávání a informační činnost a Využívání poradenských služeb, podrobněji viz podkladová analýza PS Transfer znalostí Je tento problém řešený také jinými politikami v ČR?

9 Investiční programy podpory podnikání v rámci PGRLF jsou zaměřené zejména na realizaci dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a další rozvoj zemědělských subjektů. Podpora se poskytuje pouze na investice, které nejsou považovány za přijatelné výdaje v rámci Programu rozvoje venkova. Od roku 1996 fond podpořil investice za více než 76 mld. Kč; v roce 2011 podpořil úvěry na mobilní stroje ve výši 3,5 mld. Kč. S ohledem na relativní jednoduchost a transparentnost je systém podpory úroků a garance úvěrů považován za účinný způsob k usnadnění přístupu ke kapitálovým prostředkům. V rámci národních podpor je v sektoru ovocnářství podporována restrukturalizace ovocných sadů, podpora budování kapkové závlahy se aplikuje u ovocných sadů, chmelnic a vinic. Graf 5. Vývoj investiční aktivity s využitím programu PGRLF v letech Graf 6. Struktura investic do mobilních strojů podpořených v rámci podprogramu Investice zemědělec v rámci PGRLF v letech

10 2.8. Hnací síly Je vytvořeno společně k prioritě konkurenceschopnost 2.9. SWOT analýza Je vytvořeno společně k prioritě konkurenceschopnost 2.10 Doporučení, která opatření k vybraným problémům využít: Doporučení opatření k problému II.: Článek 18 Investice do hmotného majetku modernizace budov a zařízení, trvalých kultur a strojového vybavení s důrazem na specificitu využívané technologie - výstavby či rekonstrukce skladovacích prostor pro produkty rostlinné výroby (vyjma nových skladů pro obiloviny a olejniny), - výstavby či rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur, - včetně nezbytných manipulačních ploch, - pořízení a obnova zavlažovacího a rosícího zařízení, - mobilní stroje v závislosti na způsobu podpory v rámci PGRLF, případně pouze specifické stroje s nízkým oportunitním využitím a prokazatelným příspěvkem k šetrnému zacházení se zdroji v životním prostředí (mechanická likvidace plevelů, stroje pro přesnou aplikaci hnojiv, ) - zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické a materiálové účely (včetně nezbytných manipulačních ploch) - technologie na precizní zemědělství, které vede také k efektivnímu užití vstupů a vede k ochraně přírodních zdrojů - na základě podrobné analýzy bude dle stávajícího návrhu nařízení vymezena velikostní hranice, do které bude moci být podporována restrukturalizace podniku (tím se rozumí rozvoj a diverzifikace výroby), nicméně obecně z analýz vyplývá, že by podpora měla preferovat menší podniky, které jsou na trhu v mnoha aspektech znevýhodněné; velký

11 důraz by měl být kladen na inovativní projekty (včetně příznivého dopadu na životní prostředí, zaměstnanost a další aspekty), které by měly podporovány bez ohledu na velikost podniku - ze závěrů střednědobého hodnocení PRV vyplývá, že intervence by měly být více zaměřeny na inovace, na zavádění moderních technologií, strojů, zavádění nových výrobků, s cílem zvýšení produktivity, zlepšení jejich postavení na trhu apod. Neměly by se podporovat jednoduché a úzce zaměřené projekty bez reálného dlouhodobého přínosu, jako např. opravy stájí, obnova strojového parku apod. Hrozí totiž riziko, že se podpoří i zemědělci a podniky s malým potenciálem, které mohou být neúspěšní na trhu, bez vedlejších efektů. Článek a) i) Podpora podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce s cílem podpořit generační obměnu. Z hlediska posílení konkurenceschopnosti se nejeví jako přínosné podporovat zahájení činnosti malých zemědělských podniků formou dle čl a) iii, ani podpora podle čl c). Článek 36 Spolupráce je zásadní ve vztahu k posílení konkurenceschopnosti rozvojem inovativních postupů, produktů a technologií včetně rozvoje nejrůznějších forem spolupráce jak mezi zemědělci, tak v rámci subjekty průřezově všemi úrovněmi agropotravinářského komplexu včetně spolupráce s výzkumnými a vzdělávacími institucemi.

12 P Ř Í L O H A: Tabulka 4. Stav v podaných a proplacených žádostech v opatření 121 (modernizace) I a) I b) I Celkem stavby a technol. pro RV Zaregistrované projekty (ks) Částka za zaregistrované projekty (Kč) Schválené projekty (ks) Částka za schválené projekty (Kč) Podané žádosti o proplacení (ks) Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) Proplacené projekty (ks) Proplaceno (Kč) Pozn. stav údajů k Graf 7. Čistá přidaná hodnota podle výrobního zaměření a velikosti v letech

13 Graf 8. Čistá přidaná hodnota podle výrobního zaměření Box 1. Střednědobé hodnocení přínosů opatření na podporu investic v rámci PRV Analýza na základě vývoje ukazatelů hospodářské činnosti nasvědčuje, že u podpořených podniků došlo ke snížení efektivity výrobních faktorů. Toto snížení bylo však mírnější než u srovnávací skupiny nepodpořených podniků. Dotazníkové šetření nicméně poukazuje na velmi významný pozitivní vliv podpořených investic na výrobní faktory z hlediska snížení energetické a materiální náročnosti a náročnosti na lidskou práci. Pokud je výše zmíněná analýza na základě ukazatelů hospodářské činnosti doplněna kontextem vývoje cen zemědělských výrobců a zjištěními dotazníkového šetření, je dokonce u podpořených podniků možné předpokládat zlepšení efektivity využití výrobních faktorů. Opatření významně přispělo k zavádění nových produktů a/nebo technologií. Rozdíly jsou patrné při pohledu na zavádění nových produktů a technologií zvlášť. Trend zavádění nových technologií je obecně vysoký a zvyšuje se s velikostí podniku. Investice pomohly k zavedení nových produktů částečně, míra je zhruba poloviční oproti míře zavádění nových technologií. Situace je vzhledem k velikosti a právní formě vyrovnanější. Lze dokonce konstatovat, že fyzické osoby a právnické osoby velikosti mikropodniků zaznamenaly mírně nadprůměrný trend zavádění nových produktů, stejně jako právnické osoby velikosti střední podnik. Z hlediska přístupu na trh investice významně pomohly příjemcům udržet si současné odběratele a zlepšit vyjednávací pozici vůči odběratelům. Vliv podpory na získání nových odběratelů na tuzemském trhu byl částečný. Co se týče přístupu na zahraniční trh, investice částečně pomohly získat nové odběratele a ve velmi malé míře začít vyvážet nebo zvýšit objem vývozu. Při bližší strukturalizaci podle převažujícího výrobního zaměření lze konstatovat výrazně lepší výsledky ve všech zmíněných faktorech u podniků zabývajících se rostlinnou výrobou. Velká většina příjemců zvýšila svoji produkční kapacitu. Podíl na trhu se nesnížil, ani nebyl navýšen, došlo k jeho zachování.

14 Z hlediska udržitelného hospodaření z provedených analýz vyplývá, že podpora má pozitivní vliv na trvalou udržitelnost zemědělských hospodářství v oblastech LFA a u podniků s ekologickou formou hospodaření. Dále podpora výrazně napomáhá k využívání stávajících staveb. V oblasti věkové struktury a zejména z pohledu multiplikačního efektu podpory lze konstatovat, že velmi malé procento příjemců podpory se shoduje s příjemci podpory v rámci opatření 112. Zdroj: DHV, TIMA, 2010

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 DRAFT ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ: NÁVRHU NAŘÍZENÍ EP A RADY O PODPOŘE ROZVOJE VENKOVA Z EZFRV PRACOVNÍHO DOKUMENTU EVROPSKÉ KOMISE ELEMENTS OF STRATEGIC

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Výtah pro MAS Bohumínsko Str.66 5 POPIS STRATEGIE PRV, jako jeden z nástrojů Společné zemědělské politiky, musí korespondovat

Více

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary ZEMĚDĚLSTVÍ 2005 Připravili: MZe: Odbor enviromentální politiky a obnovitelných zdrojů energie Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky Odbor komunikace Odbor legislativní a právní Odbor pro

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2012 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2012 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR ZA OBDOBÍ 2007-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VÝTAH PRO III. A IV. OSU PRV ŘÍJEN

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, prosinec 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2013 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2013 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Témata a struktura kurzu 1. Úvod do problematiky Zemědělství v současné etapě vývoje Formování agrárních trhů

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ ZEMĚDĚLSTVÍ Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ Praha 2006 Zemědělství Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání Zpracovala:

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR ZA OBDOBÍ 2007-2013 ZPRÁVA O STŘEDNĚDOBÉM HODNOCENÍ VÝTAH ZE ZPRÁVY

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, červen 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2011 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ... ZEMĚDĚLSTVÍ 2008 1 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství.... 2 Použitézkratky...3 OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...6 Národohospodářský rámec...6 Vývoj sektoru zemědělství...8 Souhrnný zemědělský účet

Více

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Zemědělství v globalizovaném světě MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Brusel Slušovice 2010 Zemědělství je obor s velmi širokou oblastí působnosti, není to zdaleka

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 5 POSTUP PŘÍPRAVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 2020 A DOHODY O PARTNERSTVÍ...

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 duben 2015 OBSAH ODDÍL 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Autorský kolektiv Ing. Petr Adámek, MBA Berman Group - služby

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. o Zemědělství a rozvoji venkova, lesnictví, vodohospodářské politice a rozvoji potravinářského a zpracovatelského průmyslu

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. o Zemědělství a rozvoji venkova, lesnictví, vodohospodářské politice a rozvoji potravinářského a zpracovatelského průmyslu V Praze dne 4. 3. 2009 Předkládá stínový ministr zemědělství Mgr. Michal Hašek ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD o Zemědělství a rozvoji venkova, lesnictví, vodohospodářské politice a rozvoji potravinářského a zpracovatelského

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ

FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ Programový rámec (dále PR) tvoří fiche, které definují jednotlivé oblasti podpory a integraci prioritních os a specifických cílů v rámci jednoho dotačního programu

Více