Z výše uvedeného rámce se zaměříme na tyto čtyři tematické problémové okruhy (I. IV):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z výše uvedeného rámce se zaměříme na tyto čtyři tematické problémové okruhy (I. IV):"

Transkript

1 PRIORITA 2. POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI Z výše uvedeného rámce se zaměříme na tyto čtyři tematické problémové okruhy (I. IV): Problémy a výzvy II. POTŘEBA UCHOVAT DOSTATEČNOU DIVERSITU ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE ROVNOMĚRNĚ NA CELÉM ÚZEMÍ PŘI ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI VYUŽITÍ PRÁCE A PŮDY A TRVALE UDRŽITELNÉM MANAGEMENTU PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ Co je skutečným problémem a/nebo výzvou, na který má politika v rámci jednotlivých priorit reagovat? Méně konkurenceschopné zemědělské podniky reagují na situaci na trhu s rostlinnými komoditami v některých odvětvích kontinuálním snižováním či zbavováním se produkce; tyto podniky nicméně neodcházejí ze sektoru, protože v důsledku přítomnosti důchodových podpor není jejich životaschopnost vážně ohrožena. Ukazuje se, že odchod (podíl nekonkurenceschopných) je výraznější v těch odvětvích, která jsou primárně náročnější na pracovní sílu (tam, kde je vyšší podíl nutné manuální práce pěstování brambor, zelinářství, ovocnářství, chmelařství, specifické aromatické plodiny apod.). V důsledku toho dochází k nevyváženosti ve struktuře výroby charakterizované: - Převahou obilovin a olejnin v produkčních plochách, - Tvorba rozsáhlých monokultur, omezeným střídáním plodin, - Orientací na extenzivní travní porosty s účelovou orientací na plošné podpory (vč. environmentálních), - Postupný útlum produkce na trvalých kulturách, - Redukce ačkoli produkčně marginálních, v osevním postupu důležitých plodin. Graf 1. Vývoj osevních ploch v letech (2003=100)

2 Graf 2. Vývoj produkce rostlinné výroby v letech (2003=100) Zdroj: Zelená zpráva, ČSÚ. SEKTOROVÝ POHLED výzva vs. problém Roste specializace především na polní plodiny: konkurenceschopnost většiny podniků v sektorech jako jsou obiloviny a olejniny je ve srovnání s ostatní RV nadprůměrná souhrnná rentabilita se pohybuje mezi %, intervenční nákupy např. potravinářské pšenice jsou dlouhodobě téměř nulové (ZZ, 2010). Bilance zahraničního obchodu obilovinami je dlouhodobě vysoce aktivní, průměrný objem vývozu za období činil 1,8 mil. tun (25 % domácí produkce) a vykazuje rostoucí trend (ČSÚ). A to i přesto, že produkční plochy některých obilovin (žita, ovsa) poklesly. V důsledku vysoké poptávky po olejninách, zejména segmentu biopaliv dochází k nárůstu ploch produkce olejnin činí okolo 1,1 mil tun, z toho produkce řepky činí okolo 90 % (následována produkcí slunečnice, máku, hořčice seté). Výrazná míra soběstačnosti v produkci těchto komodit dosahuje mezi 130 % u řepky až po 800 % u máku (viz následující Graf 3). Agrotechnika pěstování obilovin je na vysoké úrovni, např. výnosy pšenice 5,7 t/ha jsou vyšší než v Polsku, srovnatelné s Rakouskem a Slovenskem. Komparativní výhoda spočívající v nadprůměrné velikosti českých podniků přispívá k využívání výhod z rozsahu v této produkci tak např. důchod ze zemědělské činnosti u kategorie malých podniků představují pouze 11 % důchodu generovaného u skupiny velkých podniků).

3 Graf 3. Vývoj míry soběstačnosti hlavních komodit rostlinné výroby (%) Pozn. Kladné (záporné) hodnoty značí o kolik procent je soběstačnost vyšší (nižší) oproti spotřebě Zdroj: ÚZEI Konkurenceschopnost podniků v pěstování okopanin se nezlepšuje požadovaným tempem, sektor se potýká se strukturálními problémy pokles výkonnosti je zřetelný z Graf 1. V období se snížil počet pěstitelů cukrovky o 27 %, především v důsledku restrukturalizace odvětví (snížení kvóty cukru). Přesto ČR je stále soběstačná ve výrobě cukru. I přes stanovenou minimální cenu je nákladová rentabilita povětšinou negativní v posledních 5 letech se pohybovala mezi + 1,5 % až (minus) 23 %. Plochy brambor (vyjma sadbových) se kontinuálně snižují, stagnuje také výnos brambor (25 28 t/ha). Plochy škrobových brambor zaujímají přibližně 14 %, konzumní 80 %, zbytek tvoří sadba. Trh s bramborami prochází strukturální změnou spotřebitelé se odklánějí od čerstvých /neupravených/ brambor ve prospěch výrobků (hranolky, vařené/zmrazené brambory, škrob); dovoz těchto výrobků významně roste (dovoz více než 300 tis. tun brambor v těchto výrobcích) Dlouhodobé investiční a produkční cykly vytváří pro trvalé kultury rizikovější prostředí ovocnářství v ČR postupně ztrácí trhy v kategorii produktů mírného pásma, plochy chmelnic klesají; obdobně také zelinářské podniky jsou vytlačovány z trhů. I přes růst spotřeby ovoce mírného pásma nebyly domácí producenti konkurenceschopní sanovat tuto poptávku, soběstačnost druhů ovoce mírného pásma je přibližně 50 %. od roku 2003 se každoroční produkce zeleniny kontinuálně snižuje průměrně o 4 %, naproti tomu rostou dovozy a saldo ZO dosahuje minus 7,5 mld. Kč.

4 2.2. Jaký je mechanizmus a příčiny vzniku tohoto problému? Příčiny problému nízké konkurenceschopnosti některých odvětví prvovýroby spočívají v komplexu přímo působících a zprostředkujících faktorů. Z toho vyplývá, že účinné řešení nespočívá v jednom, třebaže globálním opatření politiky. Společné příčiny současného stavu českého zemědělství jsou vymezeny v úvodní části. Následující přehled příčin se týká zejména těch, která jsou (částečně) řešitelné v návrhu společných podmínek PRV. Vybavení fyzickým kapitálem mobilní stroje Vybavenost stroji a zařízeními ovlivňuje jak výsledek hospodaření podniků, tak stav půdy. V porovnání s EU je průměrný počet strojů připadající na jeden podnik nízký, ačkoli to ještě neindikuje poddimenzovaný sektor. Hlavním důvodem je především vysoká koncentrace výroby ve velkých podnicích, umožňující rozložení fixních nákladů a dále nízká tvorba kapitálových zdrojů pro investiční rozvoj, především z období transformace. Fakticky tak 80 % traktorů je starších 10 let, u nejvýkonnějších traktorů s výkonem nad 100 kw ovšem pouze mírně nad 50 %. Nákup nových strojů se orientuje na vyšší výkonové třídy (nad 60 kw). Dodávky strojů a zařízení se od roku 2003 přesto zvýšily (i přes krátkodobý propad v r. 2009) a došlo k dalšímu omlazení strojového parku. Cyklus, v jakém se vyvíjely investice do zemědělských strojů s využitím podpory PGRLF, je znázorněn v přílohovém grafu. Tabulka 1. Vybavenost vybraných kategorií strojů v zemědělství od roku 2003 (ks/podnik) a dodávky nových strojů Kategorie Traktory 1,7 2,1 2,1 2,6 2,7* Traktory mladší 10 let 0,33 0,51 0,55* Sklízecí mlátičky 0,22 0,27 0,27 0,32 0,39* Sklízeče brambor 0,12 0,15 0,12 0,15 Pluhy 0,63 0,77 0,74 0,92 0,98* Dodávky nových strojů do zemědělství Traktory Sklízecí mlátičky Zdroj: Strukturální šetření , ČSÚ. *) Kvalifikovaný dopočet. Podle šetření 1 se také v roce 2011 prodalo o 23 % více traktorů a o 42 % více sklízecích mlátiček. I přesto, že hlavní část investic do techniky se orientuje především na výkonné traktory, sklízecí mlátičky a řezačky, rozšiřují se i investice do dalších technologických systémů (např. zpracování půdy, založení porostu, ochrana rostlin) a rovněž investice do nových technologických oblastí multifunkčního zemědělství (péče o krajinu, zpracování a využití biomasy, obnovitelné zdroje energie, VÚZT). Podle zjištění VÚZT je obnova zemědělské techniky často poznamenána nedostatkem kvalitních informací pro rozhodování a její řízení bývá intuitivní. Naproti tomu investice do nákladných a velmi specifických strojů v některých odvětvích (sklízeče brambor/cukrovky) v důsledku nízké rentability stagnují (pokles u sklízečů brambor mezi 2007 a 2010 o 30 %). Analogicky specifické sklízecí stroje v ovocnářství (setřasače peckovin, kombajny na rybíz, stroje na řez, manipulační plošiny) jsou investičně poddimenzované (Ovocnářská unie). Vysoké stáří strojového parku je charakteristické také v odvětví chmelařství, kde jsou z agrotechnického hlediska 1 Sdružení dovozců zemědělské techniky a Asociace zemědělské a lesnické techniky.

5 nutné specifické stroje pro mechanickou likvidaci plevelů. Ke snížení investičních nákladů při výsadbě chmele se nabízejí nízké konstrukce (v současnosti pouze na 37 ha). Nejnižší vybavenost technikou je v kategorii do 10 ha orné půdy (cca 2/3 podniků). Podle ČSÚ jsou stroje především koncentrovány ve velkých podnicích. Vybavení fyzickým kapitálem sklady/příslušenství a zavlažovací zařízení Následující tabulka podává přehled o kapacitním stavu skladovacích prostor v sektoru obilovin, olejnin, brambor, ovoce a zeleniny, chmelu. Tabulka 2. Přehled o kapacitním stavu skladovacích zařízení Sklady obilovin a olejnin (zdroj: Zelená zpráva, ing. Kubiska) Sklady pro brambory (zdroj: Zelená zpráva, Ústřední bramborářský svaz) Sklady ovoce * (Unie) Sklady zeleniny Produkce 7,34 mil t obil. 1,16 mil t olejniny Potřebná kapacita Stav (kapacity) Investice od r (PRV, ostatní) 9 9,5 mil. tun ZZN 4,5 mil tun : 2,26 mld. 6,3 mil t Kč, 300 tis. m 3 prvovýrobci+ostatní (z kapacity + toho 4,5 mil t dodatečné zařízení technologicky Ostatní investice: vyhovující), 2/3 kapacit odhad do 0,5 mld. v koncentrovaném Kč; investiční vlastnictví náklady cca Kč/tuna Odhadem v rozsahu desítek mil. korun; investiční náklady cca 8000 Kč/tuna tis tun 500 tis. tun Cca tis. tun z toho kapacita ca 180 tis. tun fyzicky zastaralá a nevyhovující s nutností rekonstrukce tis. tun, z toho jablka tis. tun 50 % s řízenou atmosférou a ULO atmosférou **, 40 % chlazené, 10 % větrané v rámci PRV: 1,07 mld. Kč; investiční náklady výstavby vč. technologie Kč/tuna. Sklady pro chmel 7500 tun Cca 7 tis. t dostatečná v rámci (ÚZEI) PRV: 93,7 mil. Kč *) většinu tvoří jablka a částečně hrušky, **) sklady s řízenou atmosférou při velmi nízkých dávkách kyslíku (Ultra Low Oxygen) Celkové investice v rámci podopatření I záměru b) dosáhly v polovině finančního období 4,57 mld. Kč, z toho investice do některého typu skladu představovaly 3,43 mld. Kč. Struktura investic do skladů v rámci PRV je zřejmá z následujícího grafu.

6 Graf 4. Struktura alokovaných prostředků do objektů pro RV (a) a struktura prostředků do výstavby skladů (b) podporovaných v PRV ( ) Poznámka: Zpracováno na základě struktury oprávněných výdajů z žádostí o dotaci, ale jen za proplacené projekty s žádostí o proplacení podané do Zdroj: MZe 2011 Brambory deficit v klimatizovaných skladech propočtem pro 150 až 180 tis. tun a prostředí skladování zajišťující celoroční (rovnoměrnou) kvalitu produkce. V důsledku suboptimálního uskladnění kvalita konzumních brambor výrazně kolísá, nutnost dostát kvalitativním parametrům (velikost hlíz, čistota, bez strupovitosti, ) působí tak, že část produkce se likviduje prostřednictvím bioplynových stanic. Stav v zavlažovacích zařízeních indikováno jako příčina nižší účinnosti využívání materiálových vstupů v odvětví okopanin, zelinářství, ovocnářství, nutno dále ověřit aktuální stav a potřeby. Specifické příčiny nižší konkurenceschopnosti v ovocnářství podle údajů Eurostatu jsou české ovocné sady 2. nejstarší v EU polovina sadů je starších 20 let a charakteristická nízkou produkční schopností, nevhodnou odrůdovou skladbou následkem je poté skutečnost, že stávající výnosy většiny ovocných druhů jsou výrazně pod úrovní většiny zemí EU, pro dostatečnou restrukturalizaci sektoru je žádoucí roční rekonstrukce výsadba ca. 500 ha sadů (v současné době se realizuje ca. 350 ha) s vybudováním závlahy, s ohledem na nezbytné zvýšení výnosů stoupají investice do technologií, které se týkají zejména opěrných konstrukcí. Specifické příčiny nižší konkurenceschopnosti v odvětví chmele současná věková struktura porostů chmele negativně ovlivňuje výnosovou stabilitu; optimální doba obměny porostů je let: stávající stav 37 % chmelnic starších 15 let, podíl nejproduktivnějších chmelnic ve stáří 5 14 let představuje 48 %, průměrné stáří chmelových konstrukcí se zvyšuje 73 % konstrukcí je starších 15 let. Ostatní příčiny nižší konkurenceschopnosti distribuční kanály kolaps zpracovatelského sektoru resp. jeho koncentrace a přesun k místě výroby suroviny s dopadem na menší dodávky, nízké uplatnění přes odbytové spolky (7 % obiloviny, 10 % olejniny, ovoce, zelenina), výjimku tvoří produkce chmele, kde jediným zpracovatelem je družstevní organizace.

7 agrotechnika pěstování jako předpoklad pro vyšší účinnost materiálových vstupů využití certifikovaných osiv a sadby (obiloviny ca. 30 % výroba vlastních osiv, brambory ca. 50 % vlastní sadby), dostupnost kvalitní a flexibilní pracovní síly (problematická oblast I). 2.3 Jaký je rozsah a vývojový trend daného problému? Kvantifikace problému. V užším pohledu je specializace na podnikové úrovni obecně považována za pozitivní trend, který prostřednictvím výhod ze specializace (nižší fixní náklady, efekt rutiny, zdokonalování a osvojování znalostí a dovedností) vede k získání konkurenční výhody. Tendence k monokulturnímu využívání zemědělské půdy s sebou nese (ve středně a dlouhodobém horizontu) tato rizika: - Ekonomické riziko vyplývající ze specializace a výkyvů na trhu (vysokých nárazových ztrát), dochází ke ztrátě produkce s vyšší přidanou hodnotou; - Environmentální trend působí na nižší diversitu v krajině, přispívá k erozi půdy, v důsledku vyššího množství hnojiv a chemikálií působí na kontaminaci vod, v kontextu energetické bilance přispívá export suroviny s nízkým měrným energetickým obsahem ke ztrátě zdrojů; - Sociální redukce pracovně náročných komodit přispívá ke snižování pracovních míst ve venkovském prostoru s nízkým potenciálem uplatnění propuštěné pracovní síly. - Nerovnoměrná distribuce rostoucí disparita v odměňování napříč výrobními specializacemi. Tabulka 3. Vývoj produkce vybraných plodin v letech Komodita Mj. Průměr 2004/ /07 Průměr 2007/ /10 Index 2007/ /10 k 2004/ /07 (%) Obiloviny tis. t % Řepka tis. t % Cukrovka technická tis. t % Brambory tis. t ,2 Luskoviny tis. t ,5 Zelenina tis. t ,3 Ovoce tis. t ,6 Len tis. t Chmel tis. t Aromatické a kořeninové tis. t ,5 plodiny Zdroj: Zelená zpráva, ČSÚ 2.4. Jak závažný je tento problém? Závažnost vymezeného problému vyplývá z kapitoly 2.1 až Je tento problém efektivně řešitelný v rámci nástrojů PRV? Částečně ano, jeho úspěšnost je ovšem také významně odvislá od opatření v rámci I. pilíře SZP. Rizika vyplývající z nejistoty působení vnějších externích vlivů (vývoj v ostatních sektorech NH, nezaměstnanost, klimatické jevy) nejsou prozatím zde uvažovány.

8 Jednou z hlavních možností je implementace článku 18 investice do hmotného majetku, které umožní podpořit celkovou výkonnost zemědělského podniku. Návazně přispívá podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce (čl a) i), podpora pro založení fungujícího seskupení producentů (článek 28) a neméně důležitá je podpora inovací formou spolupráce na vývoji nových produktů a procesů (čů. 36) Do jaké míry jsou uvedené problémy řešeny ve stávajícím PRV? Příčina 1. Usnadnění přístupu ke kapitálu k posílení investiční obnovy: Objem prostředků na modernizaci zemědělství v rámci stávajícího PRV představuje dosud 1,8 mld. Kč. Analýzy prokazují (MTR, studie ÚZEI), že (veřejná) podpora investic při správném cílení stimuluje ekonomickou výkonnost podpořených podniků. Od roku 2007 jsou investiční dotace v odvětví RV poskytovány v rámci opatření I Modernizace zemědělských podniků. záměr b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu. částka na jeden projekt je od 100 tis. Kč do 30 mil. Kč, max. výše podpory na jednoho příjemce je 90 mil. Kč. Podpora v návaznosti na RV je orientována na tyto hlavní oblasti: rekonstrukce a technologie pro skladování a posklizňové ošetřování rostlinné produkce závlahy, fóliovníky, skleníky, nosné konstrukce ve vinicích, sadech a chmelnicích zařízení na spalování biomasy Program se zaměřuje na všechny oblasti modernizace, nicméně určitými kritérii může podporu směřovat na specifické cíle (podpora mladých, ekologické zemědělce). Výsledky střednědobého hodnocení (DHV, TIMA 2010) k opatřením zaměřeným na modernizaci (kód 121) jsou uvedeny v příloze. Z těchto závěrů zejména vyplývá, že: ačkoli došlo ke snížení výkonnosti podniků, u podpořených podniků byl tento trend mírnější oproti srovnávací skupině nepodpořených (rozdíl ve výkonech 6 p. b.), došlo ke zvýšení účinnosti využívání výrobního faktoru práce, snížení materiální a energetické náročnosti (rozdíl indexu výkony/výkonová spotřeba 7 p. b.), realizované investice napomohly subjektům udržet si současné odběratele a současně zlepšit vyjednávací pozici vůči odběratelům (ačkoli pouze v malé míře přispěli k posílení vývozu). Přehled o čerpání prostředků v rámci tohoto záměru je v přílohové tabulce a textu. Příčina č. 2. Nízká úroveň lidského kapitálu v manuálních pozicích a flexibilita pracovní síly viz Potřeba č. I. Příčina č. 3. Neúčinný přenos znalostí do podniků, nízká efektivita vzdělávacího procesu Problém byl částečně řešen prostřednictvím opatření Další odborné vzdělávání a informační činnost a Využívání poradenských služeb, podrobněji viz podkladová analýza PS Transfer znalostí Je tento problém řešený také jinými politikami v ČR?

9 Investiční programy podpory podnikání v rámci PGRLF jsou zaměřené zejména na realizaci dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a další rozvoj zemědělských subjektů. Podpora se poskytuje pouze na investice, které nejsou považovány za přijatelné výdaje v rámci Programu rozvoje venkova. Od roku 1996 fond podpořil investice za více než 76 mld. Kč; v roce 2011 podpořil úvěry na mobilní stroje ve výši 3,5 mld. Kč. S ohledem na relativní jednoduchost a transparentnost je systém podpory úroků a garance úvěrů považován za účinný způsob k usnadnění přístupu ke kapitálovým prostředkům. V rámci národních podpor je v sektoru ovocnářství podporována restrukturalizace ovocných sadů, podpora budování kapkové závlahy se aplikuje u ovocných sadů, chmelnic a vinic. Graf 5. Vývoj investiční aktivity s využitím programu PGRLF v letech Graf 6. Struktura investic do mobilních strojů podpořených v rámci podprogramu Investice zemědělec v rámci PGRLF v letech

10 2.8. Hnací síly Je vytvořeno společně k prioritě konkurenceschopnost 2.9. SWOT analýza Je vytvořeno společně k prioritě konkurenceschopnost 2.10 Doporučení, která opatření k vybraným problémům využít: Doporučení opatření k problému II.: Článek 18 Investice do hmotného majetku modernizace budov a zařízení, trvalých kultur a strojového vybavení s důrazem na specificitu využívané technologie - výstavby či rekonstrukce skladovacích prostor pro produkty rostlinné výroby (vyjma nových skladů pro obiloviny a olejniny), - výstavby či rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur, - včetně nezbytných manipulačních ploch, - pořízení a obnova zavlažovacího a rosícího zařízení, - mobilní stroje v závislosti na způsobu podpory v rámci PGRLF, případně pouze specifické stroje s nízkým oportunitním využitím a prokazatelným příspěvkem k šetrnému zacházení se zdroji v životním prostředí (mechanická likvidace plevelů, stroje pro přesnou aplikaci hnojiv, ) - zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické a materiálové účely (včetně nezbytných manipulačních ploch) - technologie na precizní zemědělství, které vede také k efektivnímu užití vstupů a vede k ochraně přírodních zdrojů - na základě podrobné analýzy bude dle stávajícího návrhu nařízení vymezena velikostní hranice, do které bude moci být podporována restrukturalizace podniku (tím se rozumí rozvoj a diverzifikace výroby), nicméně obecně z analýz vyplývá, že by podpora měla preferovat menší podniky, které jsou na trhu v mnoha aspektech znevýhodněné; velký

11 důraz by měl být kladen na inovativní projekty (včetně příznivého dopadu na životní prostředí, zaměstnanost a další aspekty), které by měly podporovány bez ohledu na velikost podniku - ze závěrů střednědobého hodnocení PRV vyplývá, že intervence by měly být více zaměřeny na inovace, na zavádění moderních technologií, strojů, zavádění nových výrobků, s cílem zvýšení produktivity, zlepšení jejich postavení na trhu apod. Neměly by se podporovat jednoduché a úzce zaměřené projekty bez reálného dlouhodobého přínosu, jako např. opravy stájí, obnova strojového parku apod. Hrozí totiž riziko, že se podpoří i zemědělci a podniky s malým potenciálem, které mohou být neúspěšní na trhu, bez vedlejších efektů. Článek a) i) Podpora podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce s cílem podpořit generační obměnu. Z hlediska posílení konkurenceschopnosti se nejeví jako přínosné podporovat zahájení činnosti malých zemědělských podniků formou dle čl a) iii, ani podpora podle čl c). Článek 36 Spolupráce je zásadní ve vztahu k posílení konkurenceschopnosti rozvojem inovativních postupů, produktů a technologií včetně rozvoje nejrůznějších forem spolupráce jak mezi zemědělci, tak v rámci subjekty průřezově všemi úrovněmi agropotravinářského komplexu včetně spolupráce s výzkumnými a vzdělávacími institucemi.

12 P Ř Í L O H A: Tabulka 4. Stav v podaných a proplacených žádostech v opatření 121 (modernizace) I a) I b) I Celkem stavby a technol. pro RV Zaregistrované projekty (ks) Částka za zaregistrované projekty (Kč) Schválené projekty (ks) Částka za schválené projekty (Kč) Podané žádosti o proplacení (ks) Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) Proplacené projekty (ks) Proplaceno (Kč) Pozn. stav údajů k Graf 7. Čistá přidaná hodnota podle výrobního zaměření a velikosti v letech

13 Graf 8. Čistá přidaná hodnota podle výrobního zaměření Box 1. Střednědobé hodnocení přínosů opatření na podporu investic v rámci PRV Analýza na základě vývoje ukazatelů hospodářské činnosti nasvědčuje, že u podpořených podniků došlo ke snížení efektivity výrobních faktorů. Toto snížení bylo však mírnější než u srovnávací skupiny nepodpořených podniků. Dotazníkové šetření nicméně poukazuje na velmi významný pozitivní vliv podpořených investic na výrobní faktory z hlediska snížení energetické a materiální náročnosti a náročnosti na lidskou práci. Pokud je výše zmíněná analýza na základě ukazatelů hospodářské činnosti doplněna kontextem vývoje cen zemědělských výrobců a zjištěními dotazníkového šetření, je dokonce u podpořených podniků možné předpokládat zlepšení efektivity využití výrobních faktorů. Opatření významně přispělo k zavádění nových produktů a/nebo technologií. Rozdíly jsou patrné při pohledu na zavádění nových produktů a technologií zvlášť. Trend zavádění nových technologií je obecně vysoký a zvyšuje se s velikostí podniku. Investice pomohly k zavedení nových produktů částečně, míra je zhruba poloviční oproti míře zavádění nových technologií. Situace je vzhledem k velikosti a právní formě vyrovnanější. Lze dokonce konstatovat, že fyzické osoby a právnické osoby velikosti mikropodniků zaznamenaly mírně nadprůměrný trend zavádění nových produktů, stejně jako právnické osoby velikosti střední podnik. Z hlediska přístupu na trh investice významně pomohly příjemcům udržet si současné odběratele a zlepšit vyjednávací pozici vůči odběratelům. Vliv podpory na získání nových odběratelů na tuzemském trhu byl částečný. Co se týče přístupu na zahraniční trh, investice částečně pomohly získat nové odběratele a ve velmi malé míře začít vyvážet nebo zvýšit objem vývozu. Při bližší strukturalizaci podle převažujícího výrobního zaměření lze konstatovat výrazně lepší výsledky ve všech zmíněných faktorech u podniků zabývajících se rostlinnou výrobou. Velká většina příjemců zvýšila svoji produkční kapacitu. Podíl na trhu se nesnížil, ani nebyl navýšen, došlo k jeho zachování.

14 Z hlediska udržitelného hospodaření z provedených analýz vyplývá, že podpora má pozitivní vliv na trvalou udržitelnost zemědělských hospodářství v oblastech LFA a u podniků s ekologickou formou hospodaření. Dále podpora výrazně napomáhá k využívání stávajících staveb. V oblasti věkové struktury a zejména z pohledu multiplikačního efektu podpory lze konstatovat, že velmi malé procento příjemců podpory se shoduje s příjemci podpory v rámci opatření 112. Zdroj: DHV, TIMA, 2010

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE VZTAHU KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE Ing. Václav Suchan, CSc., MBA FOODSERVIS s.r.o., Potravinářská komora ČR Školení pracovníků masného průmyslu Hotel Best Western Grand Beroun

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

MIMOŘÁDNÝ ÚKOL ÚZEI 32780/2010-14310

MIMOŘÁDNÝ ÚKOL ÚZEI 32780/2010-14310 Ústav zemědělské ekonomiky a informací MIMOŘÁDNÝ ÚKOL ÚZEI 32780/2010-14310 Předkládá: Odbor Agrární trh (1220) V Praze dne 17. 12. 2010 potravinova bezpecnost x OZE.DOC 9.2.2011 1 Obsah Použité zkratky...4

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN. Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče

ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN. Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče AKTUÁLNÍ STAV SEKTORU Nízké cenové ohodnocení produkce, problémy s odbytem prakticky

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova pro období 2014 2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Analýza nařízení k podpoře rozvoje venkova z EZFRV srovnání se stávajícím

Více

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY Kontaktní pracoviště FADN CZ DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ROK 2011 Termín odevzdání: 30.4.2012 Pracoviště provádějící zpracování: CREDIS s.r.o. Tomáše ze Štítného 634 393 01 Pelhřimov e-mail: petr.koten@credis.cz

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích SZP Společná zemědělská politika prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Společná zemědělská 1. Pilíř politika SZP přímé platby

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 16. 10. 2014 PRV 2007-2013 základní shrnutí Celková alokace 3 670

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Zdeněk Lukáš, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Příprava České republiky na vstup do Evropské

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Přehled programů podpor PGRLF, a.s.

Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Skalský dvůr 3. listopadu 2015 Subvence části úroků z komerčních úvěrů Programy podpory: Zemědělec Podpora nákupu

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007-2013 2013 (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matouškov ková,, CSc. Ministerstvo zemědělstv lství odbor Řídící orgán n EAFRD 221812189, kamila.matouskova matouskova@mze.

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší

Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší 2.1. Co je skutečným problémem, na který má politika v

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA program Název Fiche 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Vymezení Fiche Podpora je zaměřena

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Význam zem lství pro kulturní krajinu v Krušných horách 1 P dní fond regionu Severozápad Tab.1 P ehled úhrnných hodnot druh pozemk R v ha

Význam zem lství pro kulturní krajinu v Krušných horách 1 P dní fond regionu Severozápad Tab.1 P ehled úhrnných hodnot druh pozemk R v ha Význam zemědělství pro kulturní krajinu v Krušných horách Zpracovala: Ing. Helena Součková, CSc. UJEP Ústí nad Labem 1 Půdní fond regionu Severozápad Budeme-li se zamýšlet nad kulturní krajinou a sledovat

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Metodický výklad preferenčních kritérií pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Metodický výklad preferenčních kritérií pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Metodický výklad preferenčních kritérií pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí 45% a více. Podíl příjmů ze zemědělské

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Zemědělská politika a současná a připravovaná opatření související s ochranou ovzduší.

Zemědělská politika a současná a připravovaná opatření související s ochranou ovzduší. Zemědělská politika a současná a připravovaná opatření související s ochranou ovzduší. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Ing. Martin

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Doc. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Prof. Ing. Vladimír Švachula,DrSc. Prof. Ing. Josef Šroller, CSc. Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Věříme,

Více

SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY PRESENT STATE AND FUTURE OF FARM MACHINERY Z. Abrham, M.Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Abstract Analysis of statistical information

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více