AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU"

Transkript

1 MIKROEKONOMIE grafy

2 AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU mezních užitků. Celkový zisk je rozdíl mezi TR a TC. Cena je SMĚNNÁ HODNOTA hodnota vyjádřená v PENĚZÍCH jako VŠEOBENÝ ekvivalent. Cena, za kterou se obchoduje v případě rovnosti nabídky a poptávky nazýváme ROVNOVÁŢNOU cenou. Cenová elasticita nabídky ovlivňuje to, zda bude nabídková křivka VODOROVNĚJŠÍ nebo STRMĚJŠÍ. Cenová elasticita poptávky udává vztah mezi % ZMĚNOU POPTÁVANÉHO MNOŢSTVÍ a % ZMĚNOU CENY. Čím je skladování nesnadnější a nákladnější, tím MENŠÍ je elasticita nabídky. Čím je vyšší podíl výdajů na určitý statek v rozpočtu spotřebitele, tím VĚTŠÍ je elasticita poptávky po tomto statku DĚLBA PRÁCE umožňuje rozdělit určitý úkol na menší úkony, které může jednotlivý dělník rychleji zvládnout a vykovávat. Dlouhodobá rovnováha firmy se ustaví tam, kde se její TR rovnají TC, a současně firma dosahuje nulového ZISKU. Důchodová elasticita poptávky měří vztah mezi % ZMĚNOU POPT. MNOŢSTVÍ a % ZMĚNOU DŮCHODU.. Ekonomická vzácnost v sobě obsahuje dva aspekty, a to UŢITEČNOST a OMEZENOST. Ekonomické statky jsou charakteristické svojí VZÁCNOSTÍ. Ekonomie zkoumá člověka s jeho ROSTOUCÍMI potřebami ve světě OMEZENÝCH zdrojů. Elasticita nabídky ROSTE s prodlužováním časového horizontu Firma je ochotna nést krátkodobou ekonomickou ztrátu, ale jen do výše FC. Firma maximalizující obrat vyrábí vyšší objem produkce ZA NIŢŠÍ CENU než firma maximalizující zisk Hlavním důvodem omezení konkurence je omezení VSTUPU na trh Intenzita konkurence nezávisí na počtu a síle existujících konkurentů, ale také na počtu a síle POTENCIONÁLNÍCH konkurentů Jakákoliv změna, která zvýší nabízené množství, které se výrobci rozhodnou vyrábět při daných cenách, posune nabídkovou křivku VPRAVO Jednotková elasticita: hodnota koeficientu cenové elastické poptávky se rovná 1 Je-li cenová elasticita větší než jedna, pak zvýšení ceny povede k poklesu PŘÍJMU prodávajícího. Je-li koeficient elasticity poptávky větší než jedna, tak celkový příjem firmy ROSTE. Jestliže má jedna strana trhu více informací než druhá, jedná se o trh s ASYMETRICKYMI informacemi. Jestliže se cena daného zboží nemění a poptávané množství se mění, pak jde o POSUN KŘIVKY poptávky. K základním funkcím trhů rozhodnout 3 otázku, tj. CO, JAK a PRO KOHO. Kartelová dohoda neboli nekalá konkurence je dohoda několika firem o SPOLEČNĚM postupu na trhu Každá výměna probíhá jako výměna ZBOŢÍ za PENÍZE. Každá dodatečná jednotka vstupu přináší firmě dodatečný příjem, jehož výši určuje MEZNÍ PRODUKT a cena VÝROBKU, který byl pomocí daného výrobního faktoru vyroben Kladný ekonomický zisk firem je PŘECHODNOU situací Konkurence nezávisí na momentálním počtu firem na trhu, ale na OTEVŘENOSTI trhu Krátkodobě bude firma pokračovat ve výrobě, a to až do bodu, kdy TR=VC nebo P=AVC Křivka mezních příjmů není s křivkou průměrných příjmů identická, rychleji než křivka poptávky KLESÁ KŘIVKA MEZNÍHO PŘÍJMU. Křivka nabídky firmy v krátkém období je totožná s částí křivky MEZNÍCH NÁKLADŮ. Křivka poptávky je totožná s KŘIVKOU MU.

3 Křivky průměrných a mezních příjmů jsou v nedokonalé konkurenci na rozdíl od konkurence dokonalé KLESAJÍCÍ. Křížová elasticita vyjadřuje vztah mezi % ZMĚNOU POPT. MNOŢSTVÍ a % CENY JINÉHO ZBOŢÍ. Kvantitativní poměr, ve kterém se určité zboží směňuje na trhu s ostatními produkty, nazýváme SMĚNOU HODNOTU. Leží-li bod na křivce produkčních možností, nelze vyrobit více jednoho zboží, aniž by se SNÍŢILA výroba druhého zboží. Matematická větev ekonomické teorie prosazuje názor, že kritériem pravdivosti a vědeckosti v ekonomické teorii je možnost MATEMATICKÉHO důkazu, zatímco společenská větev klade důraz, že CHOVÁNÍ nelze vtěsnat do matematických vzorců Mezi základní funkce ceny patří INFORMAČNÍ, MOTIVAČNÍ a ALOKAČNÍ. Mezní náklad na výrobní faktor představuje částku, o kterou vzrostou TC při najmutí dodatečné jednotky výrobního faktoru Mezní produkt vyjadřuje změnu objemu CELKOVÉHO PRODUKTU vyvolanou změnou množství vstupů o JEDNOTKU. Mezní příjem je NULOVÝ, když je poptávka jednotkově elastická. Mezní užitek vyjadřuje, o kolik vzroste CELKOVÝ UŢITEK, jestliže se množství spotřebovávaného zboží zvýší o JEDNOTKU. Míra koncentrace vyjadřuje procentuální podíl FIRMY v odvětví na produkci odvětví Míra výnosu z kapitálu je v dokonalé konkurenci rovna TRŢNÍ ÚROKOVÉ MÍŘE MRP = PŘÍJEM Z MEZNÍHO PRODUKTU Na rozdíl od dokonalé konkurence v nedokonalé konkurence individuální poptávková křivka KLESÁ a křivka mezních příjmů klesá RYCHLEJI než křivka poptávky Na trzích se projevuje tendence k NULOVÉMU ekonomickému zisku. Na trzích výrobních faktorů jsou domácnosti NABÍZEJÍCÍ stranou trhu a firmy POPTÁVAJÍCÍ stranou trhu Nabídku jediného výrobku od různých výrobců nazýváme DÍLČÍ TRŢNÍ NABÍDKOU Nákladovou křivku nákladů celkových i variabilních odvodíme z ZÁKONA KLESAJÍCÍCH VÝNOSŮ, za předpokladu, že ceny vstupů se NEMĚNÍ. Náklady ušlé příležitosti jsou UŠLÉ HODNOTY další nejlepší alternativy užití daného ekonomického statku. Nedokonalá konkurence: trh na kterém existuje alespoň jedna firma, která může ovlivnit CENOU Neefektivnost na trhu s kladnou externalitou vzniká proto, že provozovatel činností nezískává Veškery UŹITEK, který plyne z jeho činnosti. Nejdůležitějším rysem dokonalé konkurence je nezávislost ceny na MNOŢSTVÍ. Objem nabídky při určité ceně nazýváme NABÍZENÉ MNOŢSTVÍ. Optimální množství spotřebitel nakoupí, pokud mezní užitek se rovná CENĚ. Optimální objem produkce bude ten, při němž se MEZNÍ NÁKLADY rovnají CENĚ - v takovém případě výrobce maximalizuje svůj ZISK. Peníze jsou ZVLÁŠTNÍM statkem, který zprostředkovává VÝMĚNU V PODOBĚ SMĚNY ostatních statků. Peníze, které domácnosti od firem obdrží, představují DŮCHOD, za ně pak nakupují ZBOŢÍ, STATKY, SLUŢBY. Počátečním bodem nabídkové křivky je minimum křivky AVC. Podle definice začínají variabilní náklady na NULE, je-li Q NULA. Podle zákona klesajících výnosů s růstem množství jednoho vstupu se SNIŢUJÍ přírůstky výstupu Podmínka optima (rovnováhy) firmy v podmínkách dokonalé konkurence v dlouhém období je TR = TC (P=AC) Podmínkou optima firmy je MR = MC nebo MC = P Podmínkou rovnováhy firmy v dlouhém období je P=AC, TR=TC Pokud je výrobek firmy alespoň trochu odlišný od statků jiných firem, jde o DIFERENCIACI produktu

4 Poptávka firmy po výrobním faktoru závisí na příjmu Z VÝROB.FAKT. a na nákladech na DANÝ FAKTOR Poptávka je v dlouhém období ELASTIČTĚJŠÍ než v krátkém období, protože PŘIZPŮSOBENÍ vyžaduje určitý čas. Poptávka po kapitálu je určena PŘÍJMEM Z MEZNÍHO PRODUKTU KAPITÁLU a VÝŠE ÚROKOVÉ MÍRY. Poptávka po výrobních faktorech je odvozená od POPTÁVKY po zboží A SLUŢBÁCH Pozitivní ekonomie přijímá ekonomickou realitu takovou, jaká JE jejím cílem je tuto realitu POPSAT a hledat v ní zákonitostí jejího fungování, zatímco normativní ekonomie zjištěnou skutečnost KRITICKY HODNOTÍ. Pro dokonale konkurenční firmu platí: cena se rovná mezní příjem a mezní příjem se rovná průměrný příjem, a pro monopolní firmu platí: cena je větší než MEZNÍ NÁKLADY a mezní příjem se rovná MEZNÍM NÁKLADŮM. Pro nedokonalého konkurenta je typická KLESAJÍCÍ křivka poptávky po jeho produkci. Proces vytváření společenského charakteru výroby nazýváme DĚLBA PRÁCE. Proces, ve kterém se střetávají různé zájmy různých subjektů trhu nazýváme KONKURENCE. Produkční funkce vyjadřuje vztah mezi VÝSTUPY a VSTUPY. PŘI DANÉ TECHNOLOG. Protože průměrné příjmy jsou konstantní, mezní příjmy se jim ROVNAJÍ. Průměrný produkt vyjadřuje objem CELKOVÉHO PRODUKTU připadající na JEDNOTKU VSTUPU. Předmět, který je užitečný a zároveň volně dostupný, nazýváme VOLNÝ STATEK. Přímá výměna výrobků za výrobky se charakterizuje jako NATURÁLNÍ SMĚNA - BÁRTR Přirozený monopol vzniká z důvodu přirozených BARIÉR vstupu na trh Rozsah výroby, při kterém monopolista maximalizuje zisk, je MENŠÍ než rozsah výroby v podmínkách dokonalé konkurence Růst objemu produkce vyžaduje růst VARIABILNÍCH nákladů S ROSTOUCI cenou poptávané množství KLESÁ. Schopnost nedokonalého konkurenta ovlivnit cenu se nazývá MONOPOLNÍ SÍLA. Společenské mezní náklady zahrnují VLASTNÍ MEZNI NAKLADY NA VYROBU. a EXTERNI MEZNI NAKLADY NA VYROBU Společenský mezní užitek zahrnuje SOUKROMY MEZNI UZITEK a EXTERNI MEZNI UZITEK Spotřebitel poměřuje dvě veličiny - a to UŢITEK, který statek přinese a NÁKLADY, které na tento statek vynaložil. Substituční efekt změny mzdové sazby vede k ZMĚNĚ nabízeného množství práce, důchodový efekt k nahrazování PRÁCE KAPITÁLEM Substituty jsou statky USPOKOJUJÍCÍ STEJNOU POTŘEBU. Škodlivé účinky spotřeby nebo výroby, které dopadají na ekonomické subjekty, které nejsou přímo spjaty s danou činností, se nazývají ZAPORNE EXTERNALITY. Transferové výdělky představují alternativní NÁKLADY výrobního faktoru Trh je oblast ekonomiky, ve které dochází k VÝMĚNĚ -SMĚNĚ činností mezi EKONOMICKÝMI SUBJEKTY prostřednictvím směny ZA PENÍZE. Tržní (dílčí) poptávkou rozumíme poptávku všech KUPUJÍCÍCH po 1 PRODUKTU. Tržní rovnováha nastává tehdy, když se mezní užitek rovná MEZNÍM NÁKLADŮM Účinky spotřeby nebo výroby, které dopadají na ekonomické subjekty, které nejsou přímo spjaty s danou činností, se nazývají EXTERNALITY V dokonalé konkurenci je konstantní cena, a tedy i PRŮMĚRNÝ PŘÍJEM. V ekonomii se omezenost produkčního potenciálu země znázorňuje pomocí KŘIVKY PRODUKČNÍCH MOŢNOSTÍ V krátkém období je možné měnit množství JEDNOHO VSTUPU, v dlouhém období jsou všechny vstupy VARIABILNÍ. Variabilní náklady s objemem výroby ROSTOU, fixní se NEMĚNÍ.

5 Veřejné státky jsou typické dvěma specifickými vlastnostmi, a to NERIVALITNÍ a NEVYLOUĆITELNOST Veřejný statek je poskytován v efektivním množství pouze tehdy, kdy se mezní užitek rovná MC (MEZNIM NAKLADUM). Výdělek výrobního faktoru zpravidla sestává ze dvou částí, z TRANSFEROVĚHO VÝDĚLKU a EKONOMICKÉ RENTY Výrobce bude zvyšovat produkci, dokud jsou mezní náklady nižší než CENA Výrobní faktory jsou ve vlastnictví DOMÁCNOSTÍ, a ty je pronajímají PODNIKŮM. Výsledkem použití výrobních faktorů jsou DŮCHODY, které u půdy představuje POZEMKOVÁ RENTA, u práce MZDA a u kapitálu ÚROK A ZISK. Z hlediska ekonomické teorie rozlišujeme tři základní subjekty trhu, a to DOMÁCNOSTI, PODNIK- FIRMA, A STÁT, přičemž specifickým subjektem z nich je STÁT. Zákon klesajících výnosů platí pouze za předpokladu, že výstup roste vlivem růstu objemu JEDINÉHO výrobního zdroje a objem dalších faktorů je NEMĚNNÝ - FIXNÍ Zákon rovnosti mezních užitků na poslední vynaloženou peněžní jednotku: MU statek 1/P1 = MU statek 2/P2 = MU statek n/ Pn Změna velikosti důchodu způsobuje posun KŘIVKY poptávky. Asymetické informace vznikají v důsledku utajené činnosti nebo utajené informace P Cena se rovná meznímu užitku poslední koupené jednotky. P Čím vzdálenější jsou substituty, tím menší je tržní síla monopolu. N Dílčí trh je trhem, na kterém se prodává a kupuje jediný druh zboží. P Dílčí trh je trhem, na kterým se kupuje a prodává jediný druh zboží A Dlouhodobě není ani možné, aby TR bylo větší než TC P Dokonalá konkurence předpokládá, že firma není příjemcem ceny N Dokonale elastická poptávka znamená, že při dané ceně se neprodává jakékoliv množství. N Dokonale neelastická poptávka znamená, že poptávané množství nezávisí na změně ceny. P Domácnosti zpravidla při tvorbě úspor nezajímá úroková míra, ale absolutní výše úroku z uspořené částky N Důchodová elasticita je větší než jedna, když se poptávané množství sníží o více než jedna. P Ekonomové nemusí dospět ke shodě o platnosti teorií a o tom, jak svět funguje. P Elasticitu poptávky nelze poznat ze sklonu křivky poptávky. N Externalita nastává tehdy, když výroba nebo spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady nebo přínosy jiným subjektům P Firma je na trhu výrobních faktorů v rovnováze, když příjem z mezního produktu je rovný meznímu nákladu na faktor P Firma je ve ztrátě, pokud P je menší než AC P Firmy (podniky) na trhu výrobků a služeb vystupují jako kupující, přicházejí sem, aby své výrobky přeměnily v peníze, za které by mohly nakoupit výrobní faktory. A Hranice produkčních možností vypadá odlišně v centrálně plánované i tržní ekonomice A Individuální křivka nabídky není totožná s křivkou mezních nákladů N Jakákoliv změna, která sníží množství, které kupující poptávají při dané ceně, posune poptávkovou křivku doprava. N Je-li hodnota koeficientu elasticity poptávky větší než jedna, pak daná komodita se vyznačuje malou elasticitou. N Je-li mezní náklad na faktor větší než příjem z mezního produktu, pak se firma dostane do rovnováhy tak, že najme dodatečný výrobní faktor N Je-li mezní příjem větší než mezní náklady, firma musí snížit výrobu, aby maximalizovala zisk. N

6 Je-li mezní užitek roven ceně, a cena je větší než mezní náklady, firmy nejsou v rovnováze P Každý vyrobený statek je určený pro směnu na trhu. A Když oligopolisté nekale kooperují nebo uznají vzájemnou závislost, výsledek se hodně podobá výsledku monopolisty P Křivka celkového užitku roste vlevo směrem nahoru. N Křivka nabídky firmy je totožná s křivkou mezních nákladů od bodu, kdy se mezní náklady (a tedy i cena) rovnají průměrným variabilním nákladům P Křivka příjmů z mezního produktu a křivka poptávky po výrobních faktorech jsou identické P Křížová elasticita vyjadřuje vztah mezi procentní změnou poptávaného množství a procentní ceny jiného zboží P Libovolný bod pod křivkou produkčních možností naznačuje, že zdroje jsou plně využité. A Maximálního užitku je dosaženo tehdy, když mezní užitek dodatečné jednotky volného času je v obou alternativách (tj. z hlediska pracovního a volného času) shodný P Mezní míra technické substituce vyjadřuje poměr, v němž je možné nahrazovat práci kapitálem při změněném objemu vyráběné produkce. N Mezní příjem v nedokonalé konkurenci je podobně jako celkový příjem ovlivněn elasticitou poptávky po produkci firmy P Mezní užitky předcházejících jednotek statku jsou menší než mezní užitky následujících jednotek. N Monopolistická konkurence je výraz pro trh, kde mnoho firem prodává identický produkt N Na monopolních trzích cena převyšuje mezní náklady. P Nabídka práce je odvozena od poptávky po volném čase P Nachází-li se křivka průměrných nákladů nad tržní cenou, nevzniká ekonomický zisk P Náklady příležitostí jsou tedy mírou toho, čeho jsme se vzdali, když jsme se rozhodovali. P Nalevo od minimálního bodu na křivce AC je MC nad AC, takže křivka AC roste. N Negativní externality lze eliminovat pouze daněmi nebo subvencemi A Nezbytné statky mají tendenci mít neelastickou poptávku, a luxusní statky naopak poptávku elastickou. P Oligopol oproti monopolu nemůže stanovit vyšší cenu než jsou mezní náklady. N Optimální množství spotřebitel nakoupí, pokud je mezní užitek větší než cena. N Peněžní směna ve srovnání se směnou naturální vede k vysokým úsporám ekonomických zdrojů P Peníze nejsou samy o sobě užitečné, všichni je však přijímají proto, že hrají v tržní ekonomice úlohu všeobecného ekvivalentu P Podíl transferového výdělku a ekonomické renty na celkovém výdělku závisí na elasticitě nabídky po daném vstupu P Podmínkou optima firmy v dlouhém období je: P = MC a MC = AVC N Pokud bude vláda zdaňovat výrobce cigaret, vyvolá posun poptávkové křivky doleva. N Pokud je celkový příjem menší než variabilní náklady, je ztráta vyšší, pokud firma zastaví výrobu N Pokud je cena konstantou, jsou celkové příjmy nezávislé na objemu vyrobené produkce N Pokud jsou mezní náklady podprůměrnými náklady, táhnou průměrné náklady směrem dolů. P Poptávka je rostoucí funkcí - při vyšší ceně kupují spotřebitelé vyšší množství a při nižší ceně menší množství. N Poptávka převyšuje nabídku, to znamená, že tržní cena je příliš vysoká. N Posun křivky nabídky vlevo nahoru odráží vzestup celkové nabídky. N Poté, co monopolní firma zvolí rozsah výroby na úrovni rovnosti MC=MR, využije křivky poptávky, aby našla cenu odpovídající tomuto zvolenému množství. P Pozemková renta je závislá pouze na úrodnosti půdy, nikoliv na poloze pozemku. A Práce jako výrobní faktor není limitována mimoekonomicky co do množství a co do kvality. A Pro monopolistickou konkurenci je charakteristické málo prodávajících a překážky pro vstup do odvětví. N Průměrné náklady se skládají z průměrných nákladů variabilních a průměrných nákladů fixních. P Přebytek spotřebitele je rozdíl mezi částkou kterou je ochoten kupující zaplatit a kterou skutečně platí. P Přebytek výrobce je rozdíl mezi celkovými příjmy firmy a variabilními náklady P

7 Při absolutně elastické nabídce nemá daný vstup žádné alternativní použití N Příjmy v dokonalé konkurenci jsou do určitého bodu stoupající, pak klesají N Přirozený monopol se vztahuje jak k výrobě, tak i rozvodu. P Rostoucí křivka mezních nákladů protíná křivku průměrných nákladů a průměrných variabilních nákladů v minimu. P Rovnovážná cena je optimální jak pro výrobce, tak pro spotřebitele. P Rovnovážná cena je optimální pro výrobce, nikoliv však pro spotřebitele. N Rozdělení statků na ekonomické a volné statky má relativní charakter. P Různé ekonomické subjekty ve společnosti jsou na sobě nezávislé. N Specifickou formou užitné hodnoty je cena. A Spotřebitel při zvýšení ceny statků nakupuje méně tohoto statku, protože jej substituuje jinými statky. P Statky s blízkými substituty mají tendenci mít elastičtější poptávku. P Státní intervenční nákupy a prodeje jsou zaměřeny na stabilizaci ceny P Stav rovnováhy je na trhu obvyklou situací. N Substituční a důchodový efekt mzdové sazby nepůsobí protichůdně N Teprve směna (trh) ukáže, že všechny vzácné výrobní faktory nebyly vynaloženy marně. P Tržní mechanismus poskytuje optimální množství veřejných statků?????? Tržní rovnováha je efektivní, protože vyrovnává mezní užitek statků s jeho mezními náklady P Tržní rovnováha nastává za situace, když se mezní užitek zboží rovná mezním nákladům na jeho výrobu P Užitečnost statků je subjektivní pojem, musíme ji posuzovat z hlediska prostoru a času P Užitek je objektivní kategorií, netýká se subjektivního potěšení. N V dlouhém období při monopolistické konkurenci je ekonomický zisk nulový. P V dokonalé konkurenci firmy se zaměřují na diferenciaci produktu N V krátkém období nabízené množství není příliš citlivé na změnu ceny P V mnohých případech se firmy snaží prodávat stejné zboží různým zákazníkům za různé ceny. Tato praxe se nazývá cenová diskriminace P V nedokonalé konkurenci firmy vyrábějí homogenní produkt. N V nedokonalé konkurenci na rozdíl od nákladů firmy není charakter příjmů ovlivněn charakterem konkurence N V podmínkách dokonalé konkurence se příjem z mezního produktu mění pouze v závislosti na změně mezního fyzického produktu P V podmínkách monopolu neexistuje nabídková křivka, protože neexistuje jediný vztah mezi cenou a množstvím. P V pozici extrému se nachází případ dokonale elastické nabídky, která nastává v momentech, kdy cenová elasticita nabídky se přibližuje nekonečnu. P V případě výrobních faktorů užitek domácností podmiňují pouze příjmové (peněžní) aspekty zaměstnání N V případě, že pro nějaké zboží je mezní užitek nižší než mezní náklady, je ho spotřebováno méně než odpovídá optimu N V určování ceny dominantní firmy (oligopolu) se projevuje princip cenového vůdcovství P Vliv dělby práce na trh končí u jeho vzniku A Výnos z výrobního faktoru vyjadřuje kvantitativní vztah mezi objemem výrobních faktorů a objemem vyrobených užitečných statků. P Výrobní faktory nemají alternativní použití, můžeme vyrábět cokoli, vše najednou. A Význam trhu s časem roste. P Významný prvkem mikroekonomické politiky státu jsou přerozdělovací procesy způsobené existencí státu a vyvolané jeho aktivní činností. P Zákon vzácnosti říká, že statky jsou vzácné, protože neexistuje dostatek zdrojů k výrobě všech statků, které lidé chtějí spotřebovávat. P Záporná externalita - když činnost jednoho subjektu přináší užitek subjektu jinému, který nemusí platit.n

8 Agregátní nabídkou rozumíme c) objem výroby všech výrobců Bod ukončení činnosti frimy v krátkém období lze vyjádřit: c) TR je rovno VC Cena je specifickou formou: a)směnné hodnoty Cena je v dokonalé konkurenci: a)rovna mezním nákladům b)rovna mezním nákladům d)rovna průměrným příjmům Cena nebo výnos za pouţívání kapitálu se nazývá: c)úrok d)zisk Co z následujícího udává správné pořadí fází hospodářského cyklu? a) expanse, vrchol, recese, sedlo (P) Co z uvedeného by bal statek v ekonomickém slova smyslu: b)nůţky Část poslední peněţní jednotky z disponibilního důchodu, kterou uspoříme, nazýváme d) mezní sklon k úsporám (P) Čím je aktivum likvidnější c) tím je jeho míra výnosu nižší (P) Čistý domácí produkt (ČDP) představuje: a)hdp po odečtení amortizace (P) Depreciace domácí měny b) obchodní bilanci zlepšuje (P) c)snižuje schodek obchodní bilance (P) Depreciací rozumíme b) pokles měnového kursu (P) d) znehodnocení dané měny (P) Dlouhodobá agregátní nabídková křivka (LAS) je: d) vertikální (P) Dlouhodobými monopoly jsou: b) administrativní monopol d) přirozený monopol Domácí investoři nakupující zahraniční aktiva vytvářejí a)nabídku tuzemské měny (P) d) poptávku po zahraničních měnách (P) Domácnosti vystupují na trhu jako: c)prodávající výrobních faktorů d)nakupující výrobků a sluţeb Dovozci zahraničního zboţí do tuzemska vytvářejí c) poptávku po zahraničních měnách (P) d)nabídku tuzemské měny (P) Důsledkem poklesu poptávky po práci ve všech odvětvích je b) cyklická nezaměstnanost (P) Ekonomická regulace monopolu znamená ovlivňovat: b)velikost výstupu c) podmínky vstupu do odvětví d) výši nákladů Firma jako poptávající na trhu výrobních faktorů je v optimu (rovnováze), platí-li: b) MRP je rovno MFC HDP můţe být: a)veličina vyšší než HNP (P) b)veličina nižší než HNP (P) c)veličina stejně velká jako HNP (P) Hodnota výstupu firmy minus hodnota zakoupených vstupů je: b)přidaná hodnota (P) Hospodářskou politikou státu rozumíme c) cíle, nástroje, rozhodovací procesy a opatření státu k ovlivňování tržní ekonomiky (P) Hyperinflace je extrémním případem inflace c)pádivé (P) Implicitní cenový deflátor vypočteme jako: a)nominální HDP/reálný HDP (P), Je-li špatné počasí, poptávková křivka po permanentkách a)se posune vlevo Jestliţe Česko provede depreciaci své měny, jejím typickým důsledkem bude: b)její dovozy budou dražší a vývozy lebnější Jestliţe je míra nezaměstnanosti na začátku období 5% a reálný HDP klesne o 3%, co se stane s mírou nezaměstnanosti b) vzroste na 6 % (P) Jestliţe nominální mzda je 30 Kč za hodinu, deflátor GDP (HDP) je 90, reálná mzdová sazba je c) 33 Kč (P) Jestliţe poţadovaná míra reserv je 5 procent, jednoduchý peněţní multiplikátor je roven: a) dvaceti (P) K příčinám poptávkové inflace patří a)investiční výdaje (P) c) snížení daní (P) Křivka agregátní poptávky (AD) ukazuje, ţe při klesající cenové hladině mnoţství b) poptávaného reálného HDP roste (P) Křivka nabídky peněz je b) zcela necitlivá na úrokovou míru (P) d) málo citlivá na úrokovou míru (P)

9 Křivka poptávky po výrobcích dokonalého konkurenta: a) je dokonale elastická Měnový kursem rozumíme a)úředně stanovený poměr dvou měnových jednotek (P) c) cenu tuzemské měny vyjádřenou v zahraničních měnách (P) d)poměr kupních sil dvou měn (P) Mezi faktory působící na výši měnového kursu patří: a)vývoj salda zahr. obchodu b)vývoj reálných úrok. sazeb c)stav pla.bilance d)inflační znehodnocení měny e)vývoj kupní síly sané měny Mezi formy společenské ělby práce patří: a)dělba práce podle osobních přirozených dispozic b)dělba práce v pracovních operacích c) dělba práce podle prac. činností Mezi nepřímé nástroje monetární politiky patří b) operace na volném trhu (P) d) politika povinných minimálních reserv (P) Mezi podmínky nedokonalé konkurence patří: d) heterogenní produkt Mezi vestavěné stabilizátory fiskální politiky patří b) progresivní daň z příjmu (P) c)pojištění v nezaměstnanosti (P) d)státní výkup zemědělských přebytků (P) Mezní příjem je: c) kladný, kdyţ je poptávka elastická Mezní uţitek s rostoucí cenou b) klesá Míru nezaměstnanosti můţeme vyjádřit vzorcem (u je míra nezaměstnanosti, U je počet nezaměstnaných a L je počet zaměstnaných) b) u = U/L+U (P) Monopolní sílu můţeme charakterizovat jako schopnost firmy: c)stanovit cenu vyšší neţ jsou mezní náklady Monopson je trh: b) s jediným kupujícím Na reálné mzdě závisí a)poptávka po práci Nabídková elasticita je v krátkém období a)fixní Náklady obětovaných příleţitostí: b)jsou obětovanou hodnotou další nejlepší alternativy uţití ekonomického statku d)představují hodnotu ušlého statku nebo sluţby Necenová konkurence je uplatňována: a)obalovou technikou d) prodejem na úvěr Nehvýznamnějším ekonomem první poloviny 20. stoeltí byl: a) Adam Smith c)j.m. Keynes Nejběţnějším typem nedokonalého trhu je: d)monopolistická konkurence Nejdůleţitějším rysem dokonalé konkurencje: b)dokonale elastická poptávka d) firma je příjemcem ceny Nezbytné statky mají b) elasticitu menší neţ jedna Obchodní bilance závisí na a)nominální měnovém kursu (P) b)růstu reálného HDP v tuzemsku (P) c)reálném měnovém kursu (P) d)růstu reálného HDP v zahraničí (P) 0ptimální mnoţství spotřebitel nakoupí: c)pokud je mezní uţitek roven ceně Peníze: a)jsou zvláštním statkem zprostředkovábajícím výměnu ostatních statků d)jsou cokoliv,co slouţí jako běţně přijímaný prostředek směny či placení Platební bilanci tvoří c) běžný účet, finanční účet a změna devizových reserv (P) Podíl transferového výdělku a ekonomické renty na celkovém výdělku závisí na: b) na elasticitě nabídky daného vstupu Podle nástrojů, které stát v trţní ekonomice pouţívá k jejímu ovlivňování, charakterizujeme politiku a)fiskální (P) d) monetární (P) Podle řešení vzájemného vztahu trţního mechanismu a státní regulace rozlišujeme typy hospodářské politiky b) konzervativní politika (P) d) keynesiánská politika (P) Podmínkou rovnováhy dokonale konkurenční firmy je: a)mezní náklady se rovnají ceně c)mezní nákl. se rovnají ceně a cena =průměrným příjmům d) MC=P a P=MR Podmínkou rovnováhy firmy v dokonalé konk. v dlouhém období je: b)cena se rovná průměrným nákladům Podněty k růstu inflace vycházejí b) jak ze strany poptávky, tak i ze strany nabídky (P) Pokud by všechny banky v ekonomice drţely stoprocentní rezervy, jednoduchý peněţní multiplikátor by se rovnal d) jedné (P) Pokud má firma menší celkové příjmy neţ variabilní náklady: b) bude mít menší ztráty, kdyţ činnost ukončí Pokud růst objemu pouţitých výrobních zdrojů povede k niřšímu tempu růstu výnosů, hovoříme o: a) klesajících výnosech z rozsahu

10 Pokud v ekonomice působí setrvačná inflace, křivky agregátní poptávky a krátkodobé agregátní nabídky se posunují d)vzhůru ve stejné míře (P) Poptávka bude elastická, a) pokud bude elasticita větší neţ jedna Poptávka po kapitálu je určena a)příjmem z mezního produktu kapitálu c) výší úrokové míry Posun po křivce poptávky po penězích vyjadřuje a)změnu poptávky po penězích při měnící se úrokové míře (P) Primárními výrobními faktory jsou: a)práce c)půda d)přírodní zdroje Přebytek spotřebitele b) je rozdíl mezi peněţní částkou, kterou je spotřebitel ochoten zaplatit a kolik skutečně platí Předpokládejme domácnost s ročním disponibilním důchodem Kč. Pokud domácnost vynaloţí na spotřebu Kč d)průměrný sklon ke spotřebě je 0,85 (P) (17000/20000) Předpokládejme, ţe měnový kurs dolaru a eura se změní z 1,2 USD za euro na 1,1 dolaru za euro. Potom: a)euro depreciovalo vzhledem k dolaru, a dolar aprecioval vzhledem k euru Předpokládejme, ţe v dvousektorové ekonomice činí YD=800, autonomní spotřeba (Ca) se rovná 200 a MPC=0,7, pak úroveň spotřeby bude d)760 (P) (0,7* =760) Předpokládejme, ţe v zemi je 200 mil obyvatel. Z nich je 90 mil. zaměstnaných a 10 mil. nezaměstnaných. Jaký je celkový počet ekonomicky aktivních obyvatel země (v mil.)? b)100 (P) Příčinou nedobrovolné nezaměstnanosti můţe být a)uzákoněná minimální mzda (P) b)odbory s požadavky prosazování vysokých mezd (P) Restriktivní fiskální politika a)snižuje úroveň agregátní poptávky (P) c) z hlediska krátkodobého snižuje růst cenové hladiny (pokud se blíží skutečný produkt produktu potenciálnímu) (P) Rovnice směny má tvar: b) P x Y = M x V (P) Sklon spotřební funkce je rovný c)mpc (P) Sníţení nominálních mezd (za jinak nezměněných okolností) posune c) SAS doprava, LAS se nezmění (P) Technologický pokrok posune a) obě - krátkodobou i dlouhodobou křivku agregátní nabídky - doprava (P) Typizace trhu podle předmětu koupě a prodeje představuje trh: b) trh výrobních faktorů d)produktů Účetní zisk: b) je celkový příjem méně explicitní náklady V zemi je 200 mil. obyvatel, z toho 90 mil. zaměstnaných a 10 mil. nezaměstnaných. Jaká je míra nezaměstnanosti dané země? d) 10 % (P) V dokonalé konkurenci se rovnováha frimy vyjadřuje: b) MR se rovná MC c) P se rovná MC d) MR se rovná AR V nedokonalé konkurenci individuální poptávková křivka: a) klesá Veličinu přidaná hodnota pouţíváme při výpočtu toků v ekonomice: c)produkční metodou (P) Vyšší inflace v dané zemi oproti zahraničí (při pevných měnových kursech) c) posiluje dovozy (P) Z dlouhodobého hlediska restriktivní měnová politika a)vyvolává pokles cenové hladiny (P) c) nemění úroveň reálného produktu, zaměstnanosti a reálných úrokových sazeb (P) Z krátkodobého hlediska restriktivní měnová politika b) snižuje růst cenové hladiny (pokud se blíží skutečný produkt produktu potenciálnímu) (P) Za předpokladu, ţe nominální HDP se mezi roky t a t+1 zdvojnásobil, přičemţ stejným tempem rostla i cenová hladina a)reálný HDP se nezmění (P) Zboţím: a)jsou věci určené pro směnu, nikoliv pro potřeby vlastního výrobce Změní-li se nabídka na trhu jiným vlivem neţ cenou dané komodity, dojde b) k posunu křivky nabídky

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy Důležité FC, VC, TC (graf) Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Náklady firmy - důležité Průběh funkcí nákladů - grafy TC = FC + VC AC = AFC + AVC AFC = FC/Q AVC = VC/Q MC =

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Formování cen na trzích výrobních faktorů

Formování cen na trzích výrobních faktorů Formování cen na trzích výrobních faktorů Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru. Na trzích výrobků a služeb jsou domácnosti poptávající a firmy nabízející

Více

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC Příklad

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně řijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Správná odpověď je označena tučně 1. řebytek spotřebitele je rozdíl mezi a... a) cenou, mezními náklady b) cenou, celkovými

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20 OP3BK_FEK Ekonomika Jaro 2013 16.03.2013 / 13:55 15:35 / učebna č.20 Přehled témat (osnova): 1. Úvod do ekonomie Základní pojmy Vývoj ekonomie Aktuální problémy 2. Mikroekonomie Tržní struktury Dokonalá

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

STC = w.l + r.k fix = VC + FC

STC = w.l + r.k fix = VC + FC Náklady a příjmy firmy definice nákladů náklady v krátkém období: - celkové, průměrné, mezní - fixní a variabilní náklady náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR: - obalová křivka příjmy

Více

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D.

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Ekonomie Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Kontakt a organizační záležitosti vendula.masatova@email.cz Zakončení studia: písemná zkouška (leden, únor, popřípadě předtermín před Vánocemi) Testové

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Přednáška 3. Křivka nabídky (S) Poptávka substituční a důchodový

Více

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Varianta C3 Strana 1 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Přečtěte si pozorně zadání každé otázky, vyberte variantu a označte křížkem na přiloženém listu

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1 PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1. Základní pojmy ekonomie 2. Trh 3. Konkurence 4. Teorie chování spotřebitele 5. Teorie firmy: základní pojmy 6. Výrobní rozhodnutí firmy 7. Firma na trzích výrobních

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ, UTVÁŘENÍ CENY VÝROBNÍCH FAKTORŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza zadání y k opakování náklady firmy Q FC VC TC AC AVC AFC MC 0 X X X X X X X 1 5 5 X X X

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé

Více

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování Mikroekonomie Dokonalá konkurence Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU U firmy v rámci dokonalé konkurence jsou výrobní náklady dány vztahem: TC = 20000 + 2 a) Jestliže tržní cena

Více

DOKONALÁ KONKURENCE.

DOKONALÁ KONKURENCE. DOKONALÁ KONKURENCE www.ekofun.cz ZÁKLADNÍ POJMY PLATNÉ PRO DOKONALOU I NEDOKONALOU KONKURENCI Cíl firmy je maximalizace zisku -největší(kladné) rozpětí mezi TR a TC Maximalizujeme zisk s ohlédnutím na

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Makroekonomie I cvičení

Makroekonomie I cvičení Téma Makroekonomie I cvičení 25. 3. 015 Dvousektorový model ekonomiky Spotřební funkce Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Model 45 - jak je dosaženo rovnovážného HDP Východiska - graf: Osa x.

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

FORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH FAKTORŮ.

FORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH FAKTORŮ. ORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH AKTORŮ www.ekoun.cz www.ekoun.cz ORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH AKTORŮ Výrobní faktory: práce + kapitál (pro nás) Na trzích výrobních faktorů: - poptávku vytvářejí firmy

Více

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI Obsah Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima........................ IX Předmluva autora k šestému vydání.................................... XI 1. Člověk v tržním systému.............................................

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Varianta A3 Strana 1. 2. Pro případ cenově elastické poptávky platí:

Varianta A3 Strana 1. 2. Pro případ cenově elastické poptávky platí: Varianta A3 Strana 1 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2010 Zkouška z ekonomie (varianta A3) Zadání Přečtěte si pozorně zadání každé otázky, vyberte variantu a označte vyplněním

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování - příklad Mikroekonomie Máte danou funkci celkového užitku TU ve tvaru: 300X - 10X 2 (X značí spotřebované množství statku). Určete interval spotřeby (množství statku X) v kterém TU bude mít

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

Nedokonalá konkurence

Nedokonalá konkurence Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠTK, h.d. Katedra ekonomiky, JČU Téma Nedokonalá konkurence Schéma konkurence Nedokonalá konkurence Monopolistická Oligopol Monopol Rekapitulace Dokonalá konkurence Optimum

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Trhy výrobních faktorů

Trhy výrobních faktorů Trhy výrobních faktorů Výrobní faktory Výrobními faktory (VF) je obecně vše, co slouží k produkci statků. Tedy jsou to vstupy, které používáme k produkci výstupu. Standardní hrubé dělení: práce, kapitál

Více

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele.

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele. Vzorce optávka a nabídka a b Funkce poptávky (lineární) m + n Funkce nabídky D * Cenová elasticita poptávky bodová + D + D * Důchodová elasticita poptávky * Cenová elasticita poptávky intervalová A B CD

Více

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L 10. Nedokonale konkurenční trh práce, nabídka práce Struktura charakteristika NedoKo.. trhu práce optimální množství práce v SR optimální množství práce v LR mzdová diskriminace monopsonu individuální

Více

2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model

2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model 2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model Teoretická východiska Jednoduchý keynesiánský model zachycuje vzájemný vztah mezi výdaji a výstupem resp. důchodem, názorně

Více

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE Firma maximalizuje zisk když platí Dokonalý trh práce-firma přicházející na tento trh je jednou z velkého počtu cenu práce nemůže ovlivnit Křivku nabídky práce

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 1 30. Optimum při nájmu výrobního faktoru Nabídka vstupu Z je dána rovnicí

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Mikroekonomie I. Přednáška 3. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Podstatné z minulé přednášky. Křivka nabídky (S) Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Přednáška 3. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Podstatné z minulé přednášky. Křivka nabídky (S) Zákon rostoucí nabídky Přednáška 3. Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Podstatné z minulé

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní.

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní. 7 Příjmy firmy Příjmy firmy představují sumu peněžních prostředků, které firmě plynou z realizace její produkce, proto někteří autoři používají analogický pojem tržby. Jestliže vycházíme z cíle formy v

Více

Makroekonomie I. Osnova přednášky: Zdroje ekonomického růstu. Užití metody výdajové základní východisko Souhrnné opakování a podstatné

Makroekonomie I. Osnova přednášky: Zdroje ekonomického růstu. Užití metody výdajové základní východisko Souhrnné opakování a podstatné Přednáška 3. Ekonomická rovnováha a její modely spotřební funkce, dvousektorový model Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Monopol a monopolistická konkurence

Monopol a monopolistická konkurence Monopol a monopolistická konkurence Vznik nedokonalé konkurence Příčiny vzniku Nákladové podmínky vedou ke vzniku nedokonalé konkurence v podobě úspor z rozsahu. Průměrné náklady s růstem výroby klesají

Více

Optimalizace spotřebitele a poptávka

Optimalizace spotřebitele a poptávka Optimalizace spotřebitele a poptávka Optimum (rovnováha) spotřebitele spojení indiferenční mapy a linie příjmů standardní situace Optimem spotřebitele se nazývá situace, kdy spotřebitel volí optimální

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky Přednáška 4. Model AS -AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky : Hospodářské cykly a sektory ekonomiky Agregátní poptávka

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy Celkový užitek Mezní užitek Je užitek měřitelný Indiferenční křivky spotřebitele Linie rozpočtu spotřebitele Optimum spotřebitele

Více

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě?

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě? ROVNOVÁHA Zadání 1. Použijte neoklasickou teorii rozdělování k předpovědi efektu následujících událostí na reálnou mzdu a reálnou cenu kapitálu: a) Vlna imigrace zvýší množství pracovníků v zemi. b) Zemětřesení

Více

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

MONOPOL.

MONOPOL. MONOPOL Nedokonalá konkurence představuje situaci, kdy je na trhu alespoň jeden prodávající nebo kupující, který může ovlivnit tržní cenu V nedokonalé konkurenci na straně nabídky rozlišujeme -monopolní

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie?

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie? Vyučující Mikroekonomie I. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D. Katedra ekonomiky Kancelář č. 16 Konzultační hodiny. Pondělí 13.00-14.30 Doporoučená literatura Přednáška 1. HLADKÝ,

Více

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str Struktura specifika trhu výrobních faktorů příjmové a nákladové veličiny podmínky maximalizace zisku dokonale konkurenční trh práce poptávka po práci firma prodávající výstup na DoKo. trhu poptávka po

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol CHARAKTERISTIKA DK Jak byste charakterizovali DK z hlediska (ceny, vstupu do odvětví, informací, produktu, počet prodávajících

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NEDOKONALÉ KONKURENCE Trh, na kterém alespoň jeden prodávající (kupující) je schopen ovlivnit tržní cenu Cenový tvůrce Diferencovaný produkt-kvalita, vzhled,

Více

DK cena odvozená z trhu

DK cena odvozená z trhu Dokonalá konkurence DK cena odvozená z trhu π (Kč) TR STC ZISK ZTRÁTA Q 1 Q 2 Q (ks) MR, MC (Kč/ks) MC MR Q 1 Q 2 Q (ks) ZiskfirmyvDK Nulový zisk v DK normální zisk Ztráta firmy v DK Křivka nabídky firmy

Více

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 MAG. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM EKONOMIE EKONOMIE varianta: A2 1. Předpokládejme, že známe funkční průběh celkových příjmů (TR) u firmy: TR=15*Q, kde Q je objem produkce

Více

Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy

Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební Vysoké učení Ekonomie je zkoumání jak člověk a společnost rozhodují o využití

Více

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok Cíl tematického celku: pochopit problematiku rozhodování firmy, odvodit nabídkovou křivku Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí téma: Podstata firmy 2. dílčí téma:

Více

Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství

Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství Základy ekonomie II Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství Petr Musil Struktura Pojetí ekonomické rovnováhy Agregátní poptávka, agregátní nabídka Rovnovážný výstup v dlouhém období Rovnovážný výstup

Více

2. Teorie Y McGregora říká, že: 2 body a) normální člověk se nevyhýbá odpovědnosti b) normální člověk se vyhýbá práci c) podřízení musí být trestáni

2. Teorie Y McGregora říká, že: 2 body a) normální člověk se nevyhýbá odpovědnosti b) normální člověk se vyhýbá práci c) podřízení musí být trestáni Registrační číslo: Přijímací test z managementu 2014 Varianta B Označte vždy jednu správnou odpověď křížkem X v prvním sloupci. Omyl lze napravit škrtnutím všech odpovědí v prvním sloupci a zápisem správné

Více

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL DOKONALÁ KONKURENCE Trh dokonalé konkurence je charakterizován velkým počtem prodávajících, kteří vyrábějí homogenní produkt a nemohou ovlivnit tržní

Více

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 ROVNOVÁŽNÝ NÝ PRODUKT V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 I. Spotřeba II. Investice III. Rovnovážný ný produkt 3. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Spotřeba,

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Rovnováha firmy. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Rovnováha firmy. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Rovnováha firmy Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Dokonalá konkurence jednotlivá firma nemůže ovlivnit celkovou tržní nabídku nemůže ovlivnit

Více

Trh výrobních faktorů

Trh výrobních faktorů Trh výrobních faktorů Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Trh primárních výrobních faktorů Základní pojmy: Celkový fyzický produkt (Total Physical Product,TPP); Mezní fyzický produkt (MPP); Příjem z mezního

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně Ekonomický růst Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně ΔY/Y = (1 α) x ΔL/L + α x ΔK/K + ΔA/A, kde ΔY/Y.. tempo růstu

Více

3. Pravidlo 80/20 se nazývá: 2 body a) Porterovo pravidlo b) Herzbergovo pravidlo c) Paretovo pravidlo

3. Pravidlo 80/20 se nazývá: 2 body a) Porterovo pravidlo b) Herzbergovo pravidlo c) Paretovo pravidlo Registrační číslo: Přijímací test z managementu 2015 Varianta D Označte vždy jednu správnou odpověď křížkem X v prvním sloupci. Omyl lze napravit škrtnutím všech odpovědí v prvním sloupci a zápisem správné

Více

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. zimní semestr 2005/06 bakalářské prezenční studium, středisko Most obor Řízení podniku a podnikové finance (RP) M I K R O E K O N O M I E orientační program cvičení

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2015/16 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 16. 02. 2016 Úvod charakteristika kurzu, požadavky, informace

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

5. Termín eustres znamená a) nepříjemný druh stresu b) příjemný druh stresu c) utlumení té činnosti, která by mou vlastní situaci mohla zhoršit

5. Termín eustres znamená a) nepříjemný druh stresu b) příjemný druh stresu c) utlumení té činnosti, která by mou vlastní situaci mohla zhoršit Registrační číslo: Přijímací test z managementu 2016 Varianta A Označte vždy jednu správnou odpověď křížkem X do vyznačených polí. Omyl lze napravit zaškrtnutím všech odpovědí a zápisem správné odpovědi

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více