AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU"

Transkript

1 MIKROEKONOMIE grafy

2 AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU mezních užitků. Celkový zisk je rozdíl mezi TR a TC. Cena je SMĚNNÁ HODNOTA hodnota vyjádřená v PENĚZÍCH jako VŠEOBENÝ ekvivalent. Cena, za kterou se obchoduje v případě rovnosti nabídky a poptávky nazýváme ROVNOVÁŢNOU cenou. Cenová elasticita nabídky ovlivňuje to, zda bude nabídková křivka VODOROVNĚJŠÍ nebo STRMĚJŠÍ. Cenová elasticita poptávky udává vztah mezi % ZMĚNOU POPTÁVANÉHO MNOŢSTVÍ a % ZMĚNOU CENY. Čím je skladování nesnadnější a nákladnější, tím MENŠÍ je elasticita nabídky. Čím je vyšší podíl výdajů na určitý statek v rozpočtu spotřebitele, tím VĚTŠÍ je elasticita poptávky po tomto statku DĚLBA PRÁCE umožňuje rozdělit určitý úkol na menší úkony, které může jednotlivý dělník rychleji zvládnout a vykovávat. Dlouhodobá rovnováha firmy se ustaví tam, kde se její TR rovnají TC, a současně firma dosahuje nulového ZISKU. Důchodová elasticita poptávky měří vztah mezi % ZMĚNOU POPT. MNOŢSTVÍ a % ZMĚNOU DŮCHODU.. Ekonomická vzácnost v sobě obsahuje dva aspekty, a to UŢITEČNOST a OMEZENOST. Ekonomické statky jsou charakteristické svojí VZÁCNOSTÍ. Ekonomie zkoumá člověka s jeho ROSTOUCÍMI potřebami ve světě OMEZENÝCH zdrojů. Elasticita nabídky ROSTE s prodlužováním časového horizontu Firma je ochotna nést krátkodobou ekonomickou ztrátu, ale jen do výše FC. Firma maximalizující obrat vyrábí vyšší objem produkce ZA NIŢŠÍ CENU než firma maximalizující zisk Hlavním důvodem omezení konkurence je omezení VSTUPU na trh Intenzita konkurence nezávisí na počtu a síle existujících konkurentů, ale také na počtu a síle POTENCIONÁLNÍCH konkurentů Jakákoliv změna, která zvýší nabízené množství, které se výrobci rozhodnou vyrábět při daných cenách, posune nabídkovou křivku VPRAVO Jednotková elasticita: hodnota koeficientu cenové elastické poptávky se rovná 1 Je-li cenová elasticita větší než jedna, pak zvýšení ceny povede k poklesu PŘÍJMU prodávajícího. Je-li koeficient elasticity poptávky větší než jedna, tak celkový příjem firmy ROSTE. Jestliže má jedna strana trhu více informací než druhá, jedná se o trh s ASYMETRICKYMI informacemi. Jestliže se cena daného zboží nemění a poptávané množství se mění, pak jde o POSUN KŘIVKY poptávky. K základním funkcím trhů rozhodnout 3 otázku, tj. CO, JAK a PRO KOHO. Kartelová dohoda neboli nekalá konkurence je dohoda několika firem o SPOLEČNĚM postupu na trhu Každá výměna probíhá jako výměna ZBOŢÍ za PENÍZE. Každá dodatečná jednotka vstupu přináší firmě dodatečný příjem, jehož výši určuje MEZNÍ PRODUKT a cena VÝROBKU, který byl pomocí daného výrobního faktoru vyroben Kladný ekonomický zisk firem je PŘECHODNOU situací Konkurence nezávisí na momentálním počtu firem na trhu, ale na OTEVŘENOSTI trhu Krátkodobě bude firma pokračovat ve výrobě, a to až do bodu, kdy TR=VC nebo P=AVC Křivka mezních příjmů není s křivkou průměrných příjmů identická, rychleji než křivka poptávky KLESÁ KŘIVKA MEZNÍHO PŘÍJMU. Křivka nabídky firmy v krátkém období je totožná s částí křivky MEZNÍCH NÁKLADŮ. Křivka poptávky je totožná s KŘIVKOU MU.

3 Křivky průměrných a mezních příjmů jsou v nedokonalé konkurenci na rozdíl od konkurence dokonalé KLESAJÍCÍ. Křížová elasticita vyjadřuje vztah mezi % ZMĚNOU POPT. MNOŢSTVÍ a % CENY JINÉHO ZBOŢÍ. Kvantitativní poměr, ve kterém se určité zboží směňuje na trhu s ostatními produkty, nazýváme SMĚNOU HODNOTU. Leží-li bod na křivce produkčních možností, nelze vyrobit více jednoho zboží, aniž by se SNÍŢILA výroba druhého zboží. Matematická větev ekonomické teorie prosazuje názor, že kritériem pravdivosti a vědeckosti v ekonomické teorii je možnost MATEMATICKÉHO důkazu, zatímco společenská větev klade důraz, že CHOVÁNÍ nelze vtěsnat do matematických vzorců Mezi základní funkce ceny patří INFORMAČNÍ, MOTIVAČNÍ a ALOKAČNÍ. Mezní náklad na výrobní faktor představuje částku, o kterou vzrostou TC při najmutí dodatečné jednotky výrobního faktoru Mezní produkt vyjadřuje změnu objemu CELKOVÉHO PRODUKTU vyvolanou změnou množství vstupů o JEDNOTKU. Mezní příjem je NULOVÝ, když je poptávka jednotkově elastická. Mezní užitek vyjadřuje, o kolik vzroste CELKOVÝ UŢITEK, jestliže se množství spotřebovávaného zboží zvýší o JEDNOTKU. Míra koncentrace vyjadřuje procentuální podíl FIRMY v odvětví na produkci odvětví Míra výnosu z kapitálu je v dokonalé konkurenci rovna TRŢNÍ ÚROKOVÉ MÍŘE MRP = PŘÍJEM Z MEZNÍHO PRODUKTU Na rozdíl od dokonalé konkurence v nedokonalé konkurence individuální poptávková křivka KLESÁ a křivka mezních příjmů klesá RYCHLEJI než křivka poptávky Na trzích se projevuje tendence k NULOVÉMU ekonomickému zisku. Na trzích výrobních faktorů jsou domácnosti NABÍZEJÍCÍ stranou trhu a firmy POPTÁVAJÍCÍ stranou trhu Nabídku jediného výrobku od různých výrobců nazýváme DÍLČÍ TRŢNÍ NABÍDKOU Nákladovou křivku nákladů celkových i variabilních odvodíme z ZÁKONA KLESAJÍCÍCH VÝNOSŮ, za předpokladu, že ceny vstupů se NEMĚNÍ. Náklady ušlé příležitosti jsou UŠLÉ HODNOTY další nejlepší alternativy užití daného ekonomického statku. Nedokonalá konkurence: trh na kterém existuje alespoň jedna firma, která může ovlivnit CENOU Neefektivnost na trhu s kladnou externalitou vzniká proto, že provozovatel činností nezískává Veškery UŹITEK, který plyne z jeho činnosti. Nejdůležitějším rysem dokonalé konkurence je nezávislost ceny na MNOŢSTVÍ. Objem nabídky při určité ceně nazýváme NABÍZENÉ MNOŢSTVÍ. Optimální množství spotřebitel nakoupí, pokud mezní užitek se rovná CENĚ. Optimální objem produkce bude ten, při němž se MEZNÍ NÁKLADY rovnají CENĚ - v takovém případě výrobce maximalizuje svůj ZISK. Peníze jsou ZVLÁŠTNÍM statkem, který zprostředkovává VÝMĚNU V PODOBĚ SMĚNY ostatních statků. Peníze, které domácnosti od firem obdrží, představují DŮCHOD, za ně pak nakupují ZBOŢÍ, STATKY, SLUŢBY. Počátečním bodem nabídkové křivky je minimum křivky AVC. Podle definice začínají variabilní náklady na NULE, je-li Q NULA. Podle zákona klesajících výnosů s růstem množství jednoho vstupu se SNIŢUJÍ přírůstky výstupu Podmínka optima (rovnováhy) firmy v podmínkách dokonalé konkurence v dlouhém období je TR = TC (P=AC) Podmínkou optima firmy je MR = MC nebo MC = P Podmínkou rovnováhy firmy v dlouhém období je P=AC, TR=TC Pokud je výrobek firmy alespoň trochu odlišný od statků jiných firem, jde o DIFERENCIACI produktu

4 Poptávka firmy po výrobním faktoru závisí na příjmu Z VÝROB.FAKT. a na nákladech na DANÝ FAKTOR Poptávka je v dlouhém období ELASTIČTĚJŠÍ než v krátkém období, protože PŘIZPŮSOBENÍ vyžaduje určitý čas. Poptávka po kapitálu je určena PŘÍJMEM Z MEZNÍHO PRODUKTU KAPITÁLU a VÝŠE ÚROKOVÉ MÍRY. Poptávka po výrobních faktorech je odvozená od POPTÁVKY po zboží A SLUŢBÁCH Pozitivní ekonomie přijímá ekonomickou realitu takovou, jaká JE jejím cílem je tuto realitu POPSAT a hledat v ní zákonitostí jejího fungování, zatímco normativní ekonomie zjištěnou skutečnost KRITICKY HODNOTÍ. Pro dokonale konkurenční firmu platí: cena se rovná mezní příjem a mezní příjem se rovná průměrný příjem, a pro monopolní firmu platí: cena je větší než MEZNÍ NÁKLADY a mezní příjem se rovná MEZNÍM NÁKLADŮM. Pro nedokonalého konkurenta je typická KLESAJÍCÍ křivka poptávky po jeho produkci. Proces vytváření společenského charakteru výroby nazýváme DĚLBA PRÁCE. Proces, ve kterém se střetávají různé zájmy různých subjektů trhu nazýváme KONKURENCE. Produkční funkce vyjadřuje vztah mezi VÝSTUPY a VSTUPY. PŘI DANÉ TECHNOLOG. Protože průměrné příjmy jsou konstantní, mezní příjmy se jim ROVNAJÍ. Průměrný produkt vyjadřuje objem CELKOVÉHO PRODUKTU připadající na JEDNOTKU VSTUPU. Předmět, který je užitečný a zároveň volně dostupný, nazýváme VOLNÝ STATEK. Přímá výměna výrobků za výrobky se charakterizuje jako NATURÁLNÍ SMĚNA - BÁRTR Přirozený monopol vzniká z důvodu přirozených BARIÉR vstupu na trh Rozsah výroby, při kterém monopolista maximalizuje zisk, je MENŠÍ než rozsah výroby v podmínkách dokonalé konkurence Růst objemu produkce vyžaduje růst VARIABILNÍCH nákladů S ROSTOUCI cenou poptávané množství KLESÁ. Schopnost nedokonalého konkurenta ovlivnit cenu se nazývá MONOPOLNÍ SÍLA. Společenské mezní náklady zahrnují VLASTNÍ MEZNI NAKLADY NA VYROBU. a EXTERNI MEZNI NAKLADY NA VYROBU Společenský mezní užitek zahrnuje SOUKROMY MEZNI UZITEK a EXTERNI MEZNI UZITEK Spotřebitel poměřuje dvě veličiny - a to UŢITEK, který statek přinese a NÁKLADY, které na tento statek vynaložil. Substituční efekt změny mzdové sazby vede k ZMĚNĚ nabízeného množství práce, důchodový efekt k nahrazování PRÁCE KAPITÁLEM Substituty jsou statky USPOKOJUJÍCÍ STEJNOU POTŘEBU. Škodlivé účinky spotřeby nebo výroby, které dopadají na ekonomické subjekty, které nejsou přímo spjaty s danou činností, se nazývají ZAPORNE EXTERNALITY. Transferové výdělky představují alternativní NÁKLADY výrobního faktoru Trh je oblast ekonomiky, ve které dochází k VÝMĚNĚ -SMĚNĚ činností mezi EKONOMICKÝMI SUBJEKTY prostřednictvím směny ZA PENÍZE. Tržní (dílčí) poptávkou rozumíme poptávku všech KUPUJÍCÍCH po 1 PRODUKTU. Tržní rovnováha nastává tehdy, když se mezní užitek rovná MEZNÍM NÁKLADŮM Účinky spotřeby nebo výroby, které dopadají na ekonomické subjekty, které nejsou přímo spjaty s danou činností, se nazývají EXTERNALITY V dokonalé konkurenci je konstantní cena, a tedy i PRŮMĚRNÝ PŘÍJEM. V ekonomii se omezenost produkčního potenciálu země znázorňuje pomocí KŘIVKY PRODUKČNÍCH MOŢNOSTÍ V krátkém období je možné měnit množství JEDNOHO VSTUPU, v dlouhém období jsou všechny vstupy VARIABILNÍ. Variabilní náklady s objemem výroby ROSTOU, fixní se NEMĚNÍ.

5 Veřejné státky jsou typické dvěma specifickými vlastnostmi, a to NERIVALITNÍ a NEVYLOUĆITELNOST Veřejný statek je poskytován v efektivním množství pouze tehdy, kdy se mezní užitek rovná MC (MEZNIM NAKLADUM). Výdělek výrobního faktoru zpravidla sestává ze dvou částí, z TRANSFEROVĚHO VÝDĚLKU a EKONOMICKÉ RENTY Výrobce bude zvyšovat produkci, dokud jsou mezní náklady nižší než CENA Výrobní faktory jsou ve vlastnictví DOMÁCNOSTÍ, a ty je pronajímají PODNIKŮM. Výsledkem použití výrobních faktorů jsou DŮCHODY, které u půdy představuje POZEMKOVÁ RENTA, u práce MZDA a u kapitálu ÚROK A ZISK. Z hlediska ekonomické teorie rozlišujeme tři základní subjekty trhu, a to DOMÁCNOSTI, PODNIK- FIRMA, A STÁT, přičemž specifickým subjektem z nich je STÁT. Zákon klesajících výnosů platí pouze za předpokladu, že výstup roste vlivem růstu objemu JEDINÉHO výrobního zdroje a objem dalších faktorů je NEMĚNNÝ - FIXNÍ Zákon rovnosti mezních užitků na poslední vynaloženou peněžní jednotku: MU statek 1/P1 = MU statek 2/P2 = MU statek n/ Pn Změna velikosti důchodu způsobuje posun KŘIVKY poptávky. Asymetické informace vznikají v důsledku utajené činnosti nebo utajené informace P Cena se rovná meznímu užitku poslední koupené jednotky. P Čím vzdálenější jsou substituty, tím menší je tržní síla monopolu. N Dílčí trh je trhem, na kterém se prodává a kupuje jediný druh zboží. P Dílčí trh je trhem, na kterým se kupuje a prodává jediný druh zboží A Dlouhodobě není ani možné, aby TR bylo větší než TC P Dokonalá konkurence předpokládá, že firma není příjemcem ceny N Dokonale elastická poptávka znamená, že při dané ceně se neprodává jakékoliv množství. N Dokonale neelastická poptávka znamená, že poptávané množství nezávisí na změně ceny. P Domácnosti zpravidla při tvorbě úspor nezajímá úroková míra, ale absolutní výše úroku z uspořené částky N Důchodová elasticita je větší než jedna, když se poptávané množství sníží o více než jedna. P Ekonomové nemusí dospět ke shodě o platnosti teorií a o tom, jak svět funguje. P Elasticitu poptávky nelze poznat ze sklonu křivky poptávky. N Externalita nastává tehdy, když výroba nebo spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady nebo přínosy jiným subjektům P Firma je na trhu výrobních faktorů v rovnováze, když příjem z mezního produktu je rovný meznímu nákladu na faktor P Firma je ve ztrátě, pokud P je menší než AC P Firmy (podniky) na trhu výrobků a služeb vystupují jako kupující, přicházejí sem, aby své výrobky přeměnily v peníze, za které by mohly nakoupit výrobní faktory. A Hranice produkčních možností vypadá odlišně v centrálně plánované i tržní ekonomice A Individuální křivka nabídky není totožná s křivkou mezních nákladů N Jakákoliv změna, která sníží množství, které kupující poptávají při dané ceně, posune poptávkovou křivku doprava. N Je-li hodnota koeficientu elasticity poptávky větší než jedna, pak daná komodita se vyznačuje malou elasticitou. N Je-li mezní náklad na faktor větší než příjem z mezního produktu, pak se firma dostane do rovnováhy tak, že najme dodatečný výrobní faktor N Je-li mezní příjem větší než mezní náklady, firma musí snížit výrobu, aby maximalizovala zisk. N

6 Je-li mezní užitek roven ceně, a cena je větší než mezní náklady, firmy nejsou v rovnováze P Každý vyrobený statek je určený pro směnu na trhu. A Když oligopolisté nekale kooperují nebo uznají vzájemnou závislost, výsledek se hodně podobá výsledku monopolisty P Křivka celkového užitku roste vlevo směrem nahoru. N Křivka nabídky firmy je totožná s křivkou mezních nákladů od bodu, kdy se mezní náklady (a tedy i cena) rovnají průměrným variabilním nákladům P Křivka příjmů z mezního produktu a křivka poptávky po výrobních faktorech jsou identické P Křížová elasticita vyjadřuje vztah mezi procentní změnou poptávaného množství a procentní ceny jiného zboží P Libovolný bod pod křivkou produkčních možností naznačuje, že zdroje jsou plně využité. A Maximálního užitku je dosaženo tehdy, když mezní užitek dodatečné jednotky volného času je v obou alternativách (tj. z hlediska pracovního a volného času) shodný P Mezní míra technické substituce vyjadřuje poměr, v němž je možné nahrazovat práci kapitálem při změněném objemu vyráběné produkce. N Mezní příjem v nedokonalé konkurenci je podobně jako celkový příjem ovlivněn elasticitou poptávky po produkci firmy P Mezní užitky předcházejících jednotek statku jsou menší než mezní užitky následujících jednotek. N Monopolistická konkurence je výraz pro trh, kde mnoho firem prodává identický produkt N Na monopolních trzích cena převyšuje mezní náklady. P Nabídka práce je odvozena od poptávky po volném čase P Nachází-li se křivka průměrných nákladů nad tržní cenou, nevzniká ekonomický zisk P Náklady příležitostí jsou tedy mírou toho, čeho jsme se vzdali, když jsme se rozhodovali. P Nalevo od minimálního bodu na křivce AC je MC nad AC, takže křivka AC roste. N Negativní externality lze eliminovat pouze daněmi nebo subvencemi A Nezbytné statky mají tendenci mít neelastickou poptávku, a luxusní statky naopak poptávku elastickou. P Oligopol oproti monopolu nemůže stanovit vyšší cenu než jsou mezní náklady. N Optimální množství spotřebitel nakoupí, pokud je mezní užitek větší než cena. N Peněžní směna ve srovnání se směnou naturální vede k vysokým úsporám ekonomických zdrojů P Peníze nejsou samy o sobě užitečné, všichni je však přijímají proto, že hrají v tržní ekonomice úlohu všeobecného ekvivalentu P Podíl transferového výdělku a ekonomické renty na celkovém výdělku závisí na elasticitě nabídky po daném vstupu P Podmínkou optima firmy v dlouhém období je: P = MC a MC = AVC N Pokud bude vláda zdaňovat výrobce cigaret, vyvolá posun poptávkové křivky doleva. N Pokud je celkový příjem menší než variabilní náklady, je ztráta vyšší, pokud firma zastaví výrobu N Pokud je cena konstantou, jsou celkové příjmy nezávislé na objemu vyrobené produkce N Pokud jsou mezní náklady podprůměrnými náklady, táhnou průměrné náklady směrem dolů. P Poptávka je rostoucí funkcí - při vyšší ceně kupují spotřebitelé vyšší množství a při nižší ceně menší množství. N Poptávka převyšuje nabídku, to znamená, že tržní cena je příliš vysoká. N Posun křivky nabídky vlevo nahoru odráží vzestup celkové nabídky. N Poté, co monopolní firma zvolí rozsah výroby na úrovni rovnosti MC=MR, využije křivky poptávky, aby našla cenu odpovídající tomuto zvolenému množství. P Pozemková renta je závislá pouze na úrodnosti půdy, nikoliv na poloze pozemku. A Práce jako výrobní faktor není limitována mimoekonomicky co do množství a co do kvality. A Pro monopolistickou konkurenci je charakteristické málo prodávajících a překážky pro vstup do odvětví. N Průměrné náklady se skládají z průměrných nákladů variabilních a průměrných nákladů fixních. P Přebytek spotřebitele je rozdíl mezi částkou kterou je ochoten kupující zaplatit a kterou skutečně platí. P Přebytek výrobce je rozdíl mezi celkovými příjmy firmy a variabilními náklady P

7 Při absolutně elastické nabídce nemá daný vstup žádné alternativní použití N Příjmy v dokonalé konkurenci jsou do určitého bodu stoupající, pak klesají N Přirozený monopol se vztahuje jak k výrobě, tak i rozvodu. P Rostoucí křivka mezních nákladů protíná křivku průměrných nákladů a průměrných variabilních nákladů v minimu. P Rovnovážná cena je optimální jak pro výrobce, tak pro spotřebitele. P Rovnovážná cena je optimální pro výrobce, nikoliv však pro spotřebitele. N Rozdělení statků na ekonomické a volné statky má relativní charakter. P Různé ekonomické subjekty ve společnosti jsou na sobě nezávislé. N Specifickou formou užitné hodnoty je cena. A Spotřebitel při zvýšení ceny statků nakupuje méně tohoto statku, protože jej substituuje jinými statky. P Statky s blízkými substituty mají tendenci mít elastičtější poptávku. P Státní intervenční nákupy a prodeje jsou zaměřeny na stabilizaci ceny P Stav rovnováhy je na trhu obvyklou situací. N Substituční a důchodový efekt mzdové sazby nepůsobí protichůdně N Teprve směna (trh) ukáže, že všechny vzácné výrobní faktory nebyly vynaloženy marně. P Tržní mechanismus poskytuje optimální množství veřejných statků?????? Tržní rovnováha je efektivní, protože vyrovnává mezní užitek statků s jeho mezními náklady P Tržní rovnováha nastává za situace, když se mezní užitek zboží rovná mezním nákladům na jeho výrobu P Užitečnost statků je subjektivní pojem, musíme ji posuzovat z hlediska prostoru a času P Užitek je objektivní kategorií, netýká se subjektivního potěšení. N V dlouhém období při monopolistické konkurenci je ekonomický zisk nulový. P V dokonalé konkurenci firmy se zaměřují na diferenciaci produktu N V krátkém období nabízené množství není příliš citlivé na změnu ceny P V mnohých případech se firmy snaží prodávat stejné zboží různým zákazníkům za různé ceny. Tato praxe se nazývá cenová diskriminace P V nedokonalé konkurenci firmy vyrábějí homogenní produkt. N V nedokonalé konkurenci na rozdíl od nákladů firmy není charakter příjmů ovlivněn charakterem konkurence N V podmínkách dokonalé konkurence se příjem z mezního produktu mění pouze v závislosti na změně mezního fyzického produktu P V podmínkách monopolu neexistuje nabídková křivka, protože neexistuje jediný vztah mezi cenou a množstvím. P V pozici extrému se nachází případ dokonale elastické nabídky, která nastává v momentech, kdy cenová elasticita nabídky se přibližuje nekonečnu. P V případě výrobních faktorů užitek domácností podmiňují pouze příjmové (peněžní) aspekty zaměstnání N V případě, že pro nějaké zboží je mezní užitek nižší než mezní náklady, je ho spotřebováno méně než odpovídá optimu N V určování ceny dominantní firmy (oligopolu) se projevuje princip cenového vůdcovství P Vliv dělby práce na trh končí u jeho vzniku A Výnos z výrobního faktoru vyjadřuje kvantitativní vztah mezi objemem výrobních faktorů a objemem vyrobených užitečných statků. P Výrobní faktory nemají alternativní použití, můžeme vyrábět cokoli, vše najednou. A Význam trhu s časem roste. P Významný prvkem mikroekonomické politiky státu jsou přerozdělovací procesy způsobené existencí státu a vyvolané jeho aktivní činností. P Zákon vzácnosti říká, že statky jsou vzácné, protože neexistuje dostatek zdrojů k výrobě všech statků, které lidé chtějí spotřebovávat. P Záporná externalita - když činnost jednoho subjektu přináší užitek subjektu jinému, který nemusí platit.n

8 Agregátní nabídkou rozumíme c) objem výroby všech výrobců Bod ukončení činnosti frimy v krátkém období lze vyjádřit: c) TR je rovno VC Cena je specifickou formou: a)směnné hodnoty Cena je v dokonalé konkurenci: a)rovna mezním nákladům b)rovna mezním nákladům d)rovna průměrným příjmům Cena nebo výnos za pouţívání kapitálu se nazývá: c)úrok d)zisk Co z následujícího udává správné pořadí fází hospodářského cyklu? a) expanse, vrchol, recese, sedlo (P) Co z uvedeného by bal statek v ekonomickém slova smyslu: b)nůţky Část poslední peněţní jednotky z disponibilního důchodu, kterou uspoříme, nazýváme d) mezní sklon k úsporám (P) Čím je aktivum likvidnější c) tím je jeho míra výnosu nižší (P) Čistý domácí produkt (ČDP) představuje: a)hdp po odečtení amortizace (P) Depreciace domácí měny b) obchodní bilanci zlepšuje (P) c)snižuje schodek obchodní bilance (P) Depreciací rozumíme b) pokles měnového kursu (P) d) znehodnocení dané měny (P) Dlouhodobá agregátní nabídková křivka (LAS) je: d) vertikální (P) Dlouhodobými monopoly jsou: b) administrativní monopol d) přirozený monopol Domácí investoři nakupující zahraniční aktiva vytvářejí a)nabídku tuzemské měny (P) d) poptávku po zahraničních měnách (P) Domácnosti vystupují na trhu jako: c)prodávající výrobních faktorů d)nakupující výrobků a sluţeb Dovozci zahraničního zboţí do tuzemska vytvářejí c) poptávku po zahraničních měnách (P) d)nabídku tuzemské měny (P) Důsledkem poklesu poptávky po práci ve všech odvětvích je b) cyklická nezaměstnanost (P) Ekonomická regulace monopolu znamená ovlivňovat: b)velikost výstupu c) podmínky vstupu do odvětví d) výši nákladů Firma jako poptávající na trhu výrobních faktorů je v optimu (rovnováze), platí-li: b) MRP je rovno MFC HDP můţe být: a)veličina vyšší než HNP (P) b)veličina nižší než HNP (P) c)veličina stejně velká jako HNP (P) Hodnota výstupu firmy minus hodnota zakoupených vstupů je: b)přidaná hodnota (P) Hospodářskou politikou státu rozumíme c) cíle, nástroje, rozhodovací procesy a opatření státu k ovlivňování tržní ekonomiky (P) Hyperinflace je extrémním případem inflace c)pádivé (P) Implicitní cenový deflátor vypočteme jako: a)nominální HDP/reálný HDP (P), Je-li špatné počasí, poptávková křivka po permanentkách a)se posune vlevo Jestliţe Česko provede depreciaci své měny, jejím typickým důsledkem bude: b)její dovozy budou dražší a vývozy lebnější Jestliţe je míra nezaměstnanosti na začátku období 5% a reálný HDP klesne o 3%, co se stane s mírou nezaměstnanosti b) vzroste na 6 % (P) Jestliţe nominální mzda je 30 Kč za hodinu, deflátor GDP (HDP) je 90, reálná mzdová sazba je c) 33 Kč (P) Jestliţe poţadovaná míra reserv je 5 procent, jednoduchý peněţní multiplikátor je roven: a) dvaceti (P) K příčinám poptávkové inflace patří a)investiční výdaje (P) c) snížení daní (P) Křivka agregátní poptávky (AD) ukazuje, ţe při klesající cenové hladině mnoţství b) poptávaného reálného HDP roste (P) Křivka nabídky peněz je b) zcela necitlivá na úrokovou míru (P) d) málo citlivá na úrokovou míru (P)

9 Křivka poptávky po výrobcích dokonalého konkurenta: a) je dokonale elastická Měnový kursem rozumíme a)úředně stanovený poměr dvou měnových jednotek (P) c) cenu tuzemské měny vyjádřenou v zahraničních měnách (P) d)poměr kupních sil dvou měn (P) Mezi faktory působící na výši měnového kursu patří: a)vývoj salda zahr. obchodu b)vývoj reálných úrok. sazeb c)stav pla.bilance d)inflační znehodnocení měny e)vývoj kupní síly sané měny Mezi formy společenské ělby práce patří: a)dělba práce podle osobních přirozených dispozic b)dělba práce v pracovních operacích c) dělba práce podle prac. činností Mezi nepřímé nástroje monetární politiky patří b) operace na volném trhu (P) d) politika povinných minimálních reserv (P) Mezi podmínky nedokonalé konkurence patří: d) heterogenní produkt Mezi vestavěné stabilizátory fiskální politiky patří b) progresivní daň z příjmu (P) c)pojištění v nezaměstnanosti (P) d)státní výkup zemědělských přebytků (P) Mezní příjem je: c) kladný, kdyţ je poptávka elastická Mezní uţitek s rostoucí cenou b) klesá Míru nezaměstnanosti můţeme vyjádřit vzorcem (u je míra nezaměstnanosti, U je počet nezaměstnaných a L je počet zaměstnaných) b) u = U/L+U (P) Monopolní sílu můţeme charakterizovat jako schopnost firmy: c)stanovit cenu vyšší neţ jsou mezní náklady Monopson je trh: b) s jediným kupujícím Na reálné mzdě závisí a)poptávka po práci Nabídková elasticita je v krátkém období a)fixní Náklady obětovaných příleţitostí: b)jsou obětovanou hodnotou další nejlepší alternativy uţití ekonomického statku d)představují hodnotu ušlého statku nebo sluţby Necenová konkurence je uplatňována: a)obalovou technikou d) prodejem na úvěr Nehvýznamnějším ekonomem první poloviny 20. stoeltí byl: a) Adam Smith c)j.m. Keynes Nejběţnějším typem nedokonalého trhu je: d)monopolistická konkurence Nejdůleţitějším rysem dokonalé konkurencje: b)dokonale elastická poptávka d) firma je příjemcem ceny Nezbytné statky mají b) elasticitu menší neţ jedna Obchodní bilance závisí na a)nominální měnovém kursu (P) b)růstu reálného HDP v tuzemsku (P) c)reálném měnovém kursu (P) d)růstu reálného HDP v zahraničí (P) 0ptimální mnoţství spotřebitel nakoupí: c)pokud je mezní uţitek roven ceně Peníze: a)jsou zvláštním statkem zprostředkovábajícím výměnu ostatních statků d)jsou cokoliv,co slouţí jako běţně přijímaný prostředek směny či placení Platební bilanci tvoří c) běžný účet, finanční účet a změna devizových reserv (P) Podíl transferového výdělku a ekonomické renty na celkovém výdělku závisí na: b) na elasticitě nabídky daného vstupu Podle nástrojů, které stát v trţní ekonomice pouţívá k jejímu ovlivňování, charakterizujeme politiku a)fiskální (P) d) monetární (P) Podle řešení vzájemného vztahu trţního mechanismu a státní regulace rozlišujeme typy hospodářské politiky b) konzervativní politika (P) d) keynesiánská politika (P) Podmínkou rovnováhy dokonale konkurenční firmy je: a)mezní náklady se rovnají ceně c)mezní nákl. se rovnají ceně a cena =průměrným příjmům d) MC=P a P=MR Podmínkou rovnováhy firmy v dokonalé konk. v dlouhém období je: b)cena se rovná průměrným nákladům Podněty k růstu inflace vycházejí b) jak ze strany poptávky, tak i ze strany nabídky (P) Pokud by všechny banky v ekonomice drţely stoprocentní rezervy, jednoduchý peněţní multiplikátor by se rovnal d) jedné (P) Pokud má firma menší celkové příjmy neţ variabilní náklady: b) bude mít menší ztráty, kdyţ činnost ukončí Pokud růst objemu pouţitých výrobních zdrojů povede k niřšímu tempu růstu výnosů, hovoříme o: a) klesajících výnosech z rozsahu

10 Pokud v ekonomice působí setrvačná inflace, křivky agregátní poptávky a krátkodobé agregátní nabídky se posunují d)vzhůru ve stejné míře (P) Poptávka bude elastická, a) pokud bude elasticita větší neţ jedna Poptávka po kapitálu je určena a)příjmem z mezního produktu kapitálu c) výší úrokové míry Posun po křivce poptávky po penězích vyjadřuje a)změnu poptávky po penězích při měnící se úrokové míře (P) Primárními výrobními faktory jsou: a)práce c)půda d)přírodní zdroje Přebytek spotřebitele b) je rozdíl mezi peněţní částkou, kterou je spotřebitel ochoten zaplatit a kolik skutečně platí Předpokládejme domácnost s ročním disponibilním důchodem Kč. Pokud domácnost vynaloţí na spotřebu Kč d)průměrný sklon ke spotřebě je 0,85 (P) (17000/20000) Předpokládejme, ţe měnový kurs dolaru a eura se změní z 1,2 USD za euro na 1,1 dolaru za euro. Potom: a)euro depreciovalo vzhledem k dolaru, a dolar aprecioval vzhledem k euru Předpokládejme, ţe v dvousektorové ekonomice činí YD=800, autonomní spotřeba (Ca) se rovná 200 a MPC=0,7, pak úroveň spotřeby bude d)760 (P) (0,7* =760) Předpokládejme, ţe v zemi je 200 mil obyvatel. Z nich je 90 mil. zaměstnaných a 10 mil. nezaměstnaných. Jaký je celkový počet ekonomicky aktivních obyvatel země (v mil.)? b)100 (P) Příčinou nedobrovolné nezaměstnanosti můţe být a)uzákoněná minimální mzda (P) b)odbory s požadavky prosazování vysokých mezd (P) Restriktivní fiskální politika a)snižuje úroveň agregátní poptávky (P) c) z hlediska krátkodobého snižuje růst cenové hladiny (pokud se blíží skutečný produkt produktu potenciálnímu) (P) Rovnice směny má tvar: b) P x Y = M x V (P) Sklon spotřební funkce je rovný c)mpc (P) Sníţení nominálních mezd (za jinak nezměněných okolností) posune c) SAS doprava, LAS se nezmění (P) Technologický pokrok posune a) obě - krátkodobou i dlouhodobou křivku agregátní nabídky - doprava (P) Typizace trhu podle předmětu koupě a prodeje představuje trh: b) trh výrobních faktorů d)produktů Účetní zisk: b) je celkový příjem méně explicitní náklady V zemi je 200 mil. obyvatel, z toho 90 mil. zaměstnaných a 10 mil. nezaměstnaných. Jaká je míra nezaměstnanosti dané země? d) 10 % (P) V dokonalé konkurenci se rovnováha frimy vyjadřuje: b) MR se rovná MC c) P se rovná MC d) MR se rovná AR V nedokonalé konkurenci individuální poptávková křivka: a) klesá Veličinu přidaná hodnota pouţíváme při výpočtu toků v ekonomice: c)produkční metodou (P) Vyšší inflace v dané zemi oproti zahraničí (při pevných měnových kursech) c) posiluje dovozy (P) Z dlouhodobého hlediska restriktivní měnová politika a)vyvolává pokles cenové hladiny (P) c) nemění úroveň reálného produktu, zaměstnanosti a reálných úrokových sazeb (P) Z krátkodobého hlediska restriktivní měnová politika b) snižuje růst cenové hladiny (pokud se blíží skutečný produkt produktu potenciálnímu) (P) Za předpokladu, ţe nominální HDP se mezi roky t a t+1 zdvojnásobil, přičemţ stejným tempem rostla i cenová hladina a)reálný HDP se nezmění (P) Zboţím: a)jsou věci určené pro směnu, nikoliv pro potřeby vlastního výrobce Změní-li se nabídka na trhu jiným vlivem neţ cenou dané komodity, dojde b) k posunu křivky nabídky

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 MAG. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM EKONOMIE EKONOMIE varianta: A2 1. Předpokládejme, že známe funkční průběh celkových příjmů (TR) u firmy: TR=15*Q, kde Q je objem produkce

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Otázky ke státní bakalářské zkoušce z ekonomie

Otázky ke státní bakalářské zkoušce z ekonomie Otázky ke státní bakalářské zkoušce z ekonomie 1. Fungování trhu a konkurence (nabídka a poptávka na trhu zboží a služeb, rovnovážná a tržní cena, formování rovnováhy na trhu, vliv změny nabídky a poptávky

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět Test 1 1. Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) vše výše uvedené 2. Makroekonomie se liší od mikroekonomie

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Agregátní poptávka a agregátní nabídka Kapitola 5 Agregátní poptávka a agregátní nabídka Úvod V dlouhém období jsme všichni mrtvi. John Maynard Keynes 13 Model, který by zohlednil celou rozmanitost skutečnosti, by nebyl užitečnější než mapa

Více

Shrnutí kapitoly 1 Shrnutí kapitoly 2

Shrnutí kapitoly 1 Shrnutí kapitoly 2 Shrnutí kapitoly 1 Ekonomie zkoumá, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozdělují mezi různé skupiny. Hlavním rysem moderní ekonomie je rozlišení mezi popisem

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6.-7. přednáška 28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6. přednáška 28.03.2007 I. Trh zboží a křivka k IS II. Trh peněz z a křivka k LM III. Rovnováha IS-LM IV. Fiskáln lní a monetárn

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

10 Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci

10 Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci 10 Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci Dokonalá konkurence a monopol představuje dva krajní póly tržní struktury. Mezi těmito extrémy se nachází monopolistická konkurence a oligopol

Více

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III)

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III) KAPITOLA 1 - ÚVOD DO MAKROEKONOMIE. Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní použití Ekonomii běžně dělíme na mikroekonomii a makroekonomii Mikroekonomie se zabývá dílčími subjekty na

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Zboží je statek nebo služba určená ke

Více

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce 14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce Z podkapitoly 13.1 již známe podmínku maximalizace zisku firmy přicházející kupovat výrobní faktory na jejich trh jako rovnost příjmů z mezního produktu

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Vývoj ekonomického myšlení Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Neoklasická ekonomie Rakouská psychologická škola Lausannská matematická škola

Více

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8.1 Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk Firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza vývoje zisku Zpracovaly: Veronika Kmoníčková Jana Petrčková Dominika Sedláčková Datum prezentace: 24.3. 2004...... V Brně dne...... P o d p i

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

www.thunova.cz Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA Fiskální politika: ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů (příjmů a výdajů) cílem je zajistit makroekonomickou stabilitu stabilní ekonomický růst, nízkou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Trh výrobků a služeb teorie firmy

Trh výrobků a služeb teorie firmy Trh výrobků a služeb teorie firmy Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Typy firem Vlastnická forma podíl na počtu podíl firem na obratu Individuální firmy 76% 6% Partnerské firmy 10% 4% Korporace 14% 90% 1

Více

Studijní opora. Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách.

Studijní opora. Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Trhy výrobních faktorů. Vzdělávací cíl: Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách.

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Při hodnocení národního hospodářství musíme sledovat veličiny, které jsou základními cíli makroekonomické hospodářské politiky, ty vyjadřujeme pomocí tzv. magického čtyřúhelníku.

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y Zahraniční vztahy Zahraniční obchod Rozlišujeme vývoz a dovoz. Vývoz: roste domácí Y někdo ze zahraničí si kupuje naše statky Dovoz: klesá domácí Y: peníze použité na dovoz, již nelze použít na domácí

Více

EKONOMIE. Podklady pro výuku. Bakalářské studium. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

EKONOMIE. Podklady pro výuku. Bakalářské studium. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti EKONOMIE Podklady pro výuku Bakalářské studium 2014 Kapitola 1: Ekonomické principy, základní kategorie Ekonomie Ekonomie se zabývá hospodářským životem společnosti. Za oblasti tohoto hospodářského života

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE FISKÁLNÍ POLITIKA, DŮCHODOVÁ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph. D. Makroekonomická rovnováha Krátkodobá křivka nabídky (AS S ) je stoupající, znázorňuje, že krátkodobě nabídka citlivě

Více

Studijní opora OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE

Studijní opora OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 3 OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: se spotřební a úsporou funkcí s mezním sklonem ke spotřebě a s mezním sklonem k úsporám s pojetím investic

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Model IS-LM. Křivka IS

Model IS-LM. Křivka IS Model IS-LM Křivka IS Doposud jsme při zkoumání rovnováhy v krátkém období předpokládali, že plánované investice firem jsou autonomní veličinou (I P = Ia). Ve skutečnosti však výše investic v ekonomice

Více

4. Tržní rovnováha a efektivnost

4. Tržní rovnováha a efektivnost 4. Tržní rovnováha a efektivnost 4.1 Tržní rovnováha a její dosahování Na trhu statku se obvykle střetává mnoho kupujících a mnoho prodávajících. Naleznou všichni prodávající pro své zboží odbyt? Dostane

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA. VZOR PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍHO STUDIA Obor: Podniková ekonomika

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA. VZOR PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍHO STUDIA Obor: Podniková ekonomika TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA VZOR PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍHO STUDIA Obor: Podniková ekonomika UPOZORNĚNÍ: Všechny potřebné výpočty se provádějí do zadání, používání kalkulaček

Více

Konkurence a konkurenční politika

Konkurence a konkurenční politika KAPITOLA IX Konkurence a konkurenční politika Cílem konkurentů je zvítězit, nikoli zachovat tržní konkurenci. G S Struktura trhu Tržní síla Dokonalá a nedokonalá konkurence Monopolistická konkurence Oligopol

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth)

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth) Mikroekonomie Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen Směna a bohatství Spotřebitel užitečnost a poptávka Výrobce náklady a nabídka Interakce nabídky a poptávky a změny tržní rovnováhy Engelův zákon Regulace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim09 Vypracoval, Dne

Více

Seminární práce Institucionální ekonomie

Seminární práce Institucionální ekonomie Seminární práce Institucionální ekonomie Téma: Makroekonomické ukazatele a zásahy státu do ekonomiky Zpracoval: Michal Mazanec Kruh: I2-21 Datum: 6.4.2013 1 Osnova Úvod -důvod volby tématu Zásahy státu

Více

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (podkladové materiály k přednáškám + další informace) 2. Tržní

Více