1. Úvod do studia ekonomické teorie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod do studia ekonomické teorie"

Transkript

1 Ing. Marta Nečadová, Ph.D. Mikroekonomie -příklady a úkoly 1. Úvod do studia ekonomické teorie 1. Mikroekonomie analyzuje : a) chování dílčích ekonomických subjektů b) faktory vyvolávající poruchy celé ekonomiky c) procesy hospodářské politiky odstraňující negativní důsledky hospodářského cyklu d) tvorbu cen ve firmách e) platí a) i d) současně 2. Ekonomická věda zkoumá : a) bohatství b) směnu mezi domácnostmi a firmami c) chování a rozhodování domácností a firem v ekonomickém životě d) alokaci vzácných zdrojů k produkci užitečných statků e) zkoumá vše výše uvedené 3. Pozitivní ekonomie : a) hodnotí a popisuje ekonomickou realitu b) popisuje fungování ekonomiky a odhaluje zákonitosti tohoto fungování c) vytváří vize dokonalejší společnosti a ekonomiky d) pouze ekonomickou realitu hodnotí e) platí c) a d) současně 4. Normativní ekonomie : a) se snaží hrát aktivní roli v ekonomickém systému b) zahrnuje etiku a hodnotové soudy c) vytváří vizi dokonalejšího ekonomického systému d) klade si otázky "jaká ekonomická realita je" a současně "jaká by být měla" e) všechny odpovědi jsou správné 5. Pokud školné plus ostatní výdaje na studium na vysoké škole činí ročně Kč a Vaší druhou alternativou je zaměstnání s ročním platem Kč, pak náklady obětované příležitosti vašeho ročního působení na této škole jsou : a) Kč b) Kč c) Kč d) Kč e) nelze jednoznačně určit 6. Pokud školné plus ostatní výdaje na studium na vysoké škole činí ročně Kč a Vaší druhou alternativou je zaměstnání s ročním platem Kč, pak celkové ekonomické náklady vašeho ročního působení na této škole jsou : a) Kč b) Kč c) Kč

2 d) Kč e) nelze jednoznačně určit 7. Klesající výnosy z variabilního vstupu práce při fixním množství půdy je možné nejlépe vysvětlit : a) poklesem celkové produkce b) kyselostí půdy c) tím, že nejdříve se obdělávají nejlepší půdy d) tím, že nejlepší dělníci jsou do zaměstnání najímáni přednostně jako první e) poklesem mezního výnosu (produktu) práce, protože každá nová jednotka práce má k dispozici méně půdy 8. Předpokládáme pouze dva výrobní faktory.podle zákona klesajících mezních výnosů : a) s rostoucím objemem obou výrobních faktorů klesá celkový výstup b) s rostoucím objemem obou výrobních faktorů roste celkový výstup stále rychleji c) s rostoucím objemem obou výrobních faktorů roste celkový výstup stále pomaleji d) s rostoucím objemem variabilního výrobního faktoru roste celkový výstup stále pomaleji e) s rostoucím objemem variabilního výrobního faktoru roste celkový výstup stále rychleji 9. Který z následujících statků je vždy volným statkem? a) pitná voda b) čistý vzduch ve městě c) silnice a dálnice d)písek v poušti e) vše výše uvedené 10. Za vzácný statek považujeme ten, který : a) byl vyroben b) byl vyroben a jehož množství je omezené c) je užitečný d) je užitečný a jehož množství je omezené e) se vyskytuje v omezeném množství Úkoly 1. Uvažujeme drobného pěstitele čočky, který hospodaří na stále stejné výměře půdy a se stejným technickým vybavením. Postupně zaměstnává stále více pracovníků. Jeho produkce však od určitého bodu roste stále pomaleji. Jedná se zde o případ klesajících výnosů z rozsahu? Proč? 2. Student ročně zaplatí za školné a další výdaje spojené s návštěvou univerzity Kč. Vysvětlete, proč tato částka podhodnocuje korunovou hodnotu celkových ekonomických nákladů studia na univerzitě.zahrneme do celkových ekonomických nákladů studia na univerzitě i výdaje na stravu? 3. Předpokládejte, že v rámci reklamy byla v supermarketu cena jahodových jogurtů Danone snížena na nulu. Vysvětlete, proč velká část spotřebitelů snažících se získat jogurty zadarmo bude neúspěšná. Dále objasněte, proč výsledkem nulových cen vzácných statků bude nevyhnutelně nedostatek těchto statků na trhu.

3 4. Objasněte, proč je vzácnost univerzální vlastností ekonomických statků. Ilustrujte na příkladu bohatého miliardáře. Lze v souvislosti s tímto spotřebitelem také hovořit o vzácnosti (např. spotřeby volného času)? 5. Uveďte příklady volných statků : a) které jsou produktem přírody, b) které jsou produktem výroby. Existují dnes vůbec nějaké statky, které můžete označit vždy za volné? Zařadili byste volný čas mezi statky volné? Vysvětlete. Řešení kvízových otázek: 1. e, 2 e, 3. b, 4. e, 5.b, 6. c, 7. e, 8. d, 9. d, 10. d Řešení úkolů: 1. Ne, zde se jedná o případ zákona klesajících výnosů (klesající výnosy z jednoho variabilního - "proměnného" faktoru). Viz definice klesajících výnosů z rozsahu. 2. K reálným výdajům je třeba přičíst i tzv.náklady obětované příležitosti. Tyto náklady zohledňují hodnotu druhé nejlepší alternativy, které se student zřekl tím, že dal přednost studiu (např. příjem ze zaměstnání nebo hodnota volného času). Tyto alternativní náklady musíme přičíst k reálným peněžním výdajům (40 000) a tím získáme celkové ekonomické náklady ročního pobytu na universitě z hlediska studenta. Výdaje na stravu nezapočítáme do celkových nákladů studia na univerzitě, protože jde o náklady, které musíme vynaložit v každé situaci, tedy i v případě, že bychom nestudovali. Výdaje spojené se stravou jsou tzv. zapuštěné náklady. 3.Jogurt je vzácným statkem, jeho nulová cena způsobí převahu poptávky nad nabídkou (zadarmo si jogurt vezme i ten, kdo na něj dříve neměl či kdo ho nemá příliš rád). Nedostatek vzácných statků na trhu při jejich nulové ceně je nevyhnutelný, protože nulová cena není podnětem pro výrobce (aby tyto statky produkoval) a ani spotřebitelé nemají důvod "šetřit" na kupovaném (požadovaném) množství. 4. Vzácnost je obecnou vlastností ekonomických statků. I v souvislosti s miliardářem lze hovořit o vzácnosti. Např. volného času či peněz - má jich sice hodně, ale ne tolik, kolik by chtěl a "potřeboval" např. v souvislosti s odlišnou strukturou jeho spotřeby. Každý z nás je omezen délkou svého života. 5. a) např. písek či vzduch v poušti b) např. vedlejší produkty výroby (pokud by pro někoho byly užitečné) Těžko lze nějaký statek označit za statek vždy volný (vymezení je vždy relativní záleží na místě a čase). Volný čas je pro většinu z nás obvykle ekonomickým (vzácným) statkem. Je "užitečný" a "vyskytuje se" v omezené míře. Trh a tržní mechanismus 1. Princip neviditelné ruky trhu tvrdí, že: a) sledování vlastního zájmu vede k prospěchu pro všechny subjekty na daném trhu b) vláda musí podporovat ekonomickou aktivitu tak, aby přinášela nejlepší výsledky pro všechny c) vláda vydáváním zákonů působí jako neviditelný koordinátor trhů d) jednotlivci sledováním vlastních zájmů poškozují ostatní subjekty trhu e) žádná z odpovědí nepopisuje princip neviditelné ruky trhu

4 2. Uvažujeme standardní graf nabídky a poptávky. Co se stane s cenou statku X, pokud dojde ke zdražení výrobního substitutu (alternativního výrobku) za jinak stejných podmínek? a) cena statku X klesne b) cena statku X vzroste c) cena statku X se nezmění d) nelze jednoznačně určit 3. Posun křivky poptávky vpravo může být vyvolán: a) poklesem příjmů spotřebitelů b) změnou preferencí ve prospěch daného statku (při dané ceně chtějí spotřebitelé nakoupit více než dříve) c) růstem ceny komplementárního zboží d) poklesem ceny substitučního zboží e) ničím z uvedeného 4. Posun křivky nabídky statku X vpravo může být vyvolán: a) růstem cen vstupů b) růstem ceny statku vznikajícího současně při výrobě X c) růstem ceny výrobního substitutu d) rozhodnutím o omezení dovozu statku X e) ničím z uvedeného 5. Poptávka je určena rovnicí P = 60 2Q a nabídka je určena rovnicí P = 15 + Q. Rovnovážná cena a množství jsou: a) P = 40, Q = 10 b) P = 30, Q = 15 c) P = 20, Q = 5 d) P = 20, Q = 20 e) P = 10, Q = Který z následujících faktorů nezpůsobí změnu nabídky (posun nabídky) českých automobilů Škoda Super (za jinak stejných podmínek)? a) výše mezd b) změny ve výrobní technologii c) cena automobilu Škoda Superb d) cena pneumatik e) cena benzínu 7. Který z následujících faktorů nezpůsobí pokles poptávky (posun doleva) po českých automobilech Škoda Superb (za jinak stejných podmínek)? a) růst ceny benzínu b) pokles ceny zahraničního automobilu ve stejné cenové kategorii c) růst ceny pneumatik d) růst mezd v automobilkách e) pokles jízdného v prostředcích hromadné dopravy 8. Je dána fixní nabídka krůtích řízků. Zvýšení ceny kuřecích řízků jako dokonalého substitutu bude mít za jinak stejných podmínek tendenci: a) snížit cenu krůtích řízků

5 b) zvýšit cenu krůtích řízků c) posunout křivku poptávky po krůtích řízcích doleva d) posunout křivku nabídky krůtích řízků doprava e) neplatí žádná z nabídek 9. Zavedení maximální ceny statku X, která je nižší než rovnovážná cena, povede (za jinak stejných podmínek), v modelu poptávkově - nabídkové analýzy k: a) převisu poptávaného množství tohoto statku nad množstvím nabízeným b) převisu nabízeného množství tohoto statku nad množstvím poptávaným c) nedostatku této komodity na trhu d) vyčištění trhu na vyšší úrovni nabídky i poptávky e) platí nabídka a) + c) současně 10. Zavedení minimální ceny statku X, která je vyšší než rovnovážná cena, povede (za jinak stejných podmínek), v modelu poptávkově - nabídkové analýzy k: a) převisu poptávaného množství tohoto statku nad množstvím nabízeným b) převisu nabízeného množství tohoto statku nad množstvím poptávaným c) vyčištění trhu na vyšší úrovni nabídky i poptávky d) přebytku této komodity na trhu e) platí nabídka b) + d) současně 11. Když známe jednotlivé individuální poptávkové křivky, získáme tržní poptávkovou křivku jako : a) vertikální součet individuálních poptávkových křivek b) horizontální součet individuálních poptávkových křivek c) průměr individuálních poptávkových křivek d) součet poptávaných množství všech spotřebitelů při různých cenách e) platí nabídka b) a d) Úkoly 1. Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení (za jinak stejných podmínek)jsou pravdivá (P) nebo nepravdivá (N).Znázorněte graficky. a) Neúroda chmele na Žatecku zvýší ceny sladovnického ječmene (chmel a ječmen jsou komplementy při výrobě piva) b) Neúroda chmele povede k poklesu poptávky po tuzemském pivu a k poklesu ceny tohoto piva c) Neúroda chmele způsobí, že stejné množství piva budou pivovary ochotny nabízet při vyšší ceně za láhev d) Růst DPH v restauračních službách sníží cenu skleněných půllitrů (skleněné půllitry jsou komplementy k točenému pivu) e) Růst DPH v restauračních službách sníží cenu lahvových piv prodaných v supermarketu (točené a lahvové pivo jsou substituty) f) Móda dlouhých džínových sukní sníží cenu bavlny a zvýší ceny vzorovaných punčoch a vlněných sukní g) Obava z nemoci šílených krav sníží ceny vepřového masa a drůbežího masa h) Obava z nemoci šílených krav sníží cenu kravské kůže a kravských rohů (kůže a rohy jsou produkty, vznikající při výrobě hovězího masa) i) Obava z ptačí chřipky zvýší cenu vepřového masa

6 2. Ilustrujte (předpokládáme jinak stejné podmínky): a) Předpokládejme, že v důsledku příznivých klimatických podmínek se urodilo více jablek než obvykle.znázorněte graficky. b) Jak nadúroda jablek ovlivní trh listového těsta? c) Jak se změní cena jablečných závinů? d) Jaký vliv bude mít nadúroda jablek na cenu marmelád? e) Jaký vliv bude mít nadúroda jablek na cenu zavařovacích sklenic? 3. Ilustrujte (předpokládáme jinak stejné podmínky): Vliv poklesu ceny carvingových lyží na trh snowboardů, pokud a) jsou lyže a snowboardy substituty ve spotřebě b) jsou lyže a snowboardy substituty ve výrobě (alternativní výrobky) 4. Ilustrujte (předpokládáme jinak stejné podmínky): Vliv poklesu ceny digitálních fotoaparátů a) na ceny barevných filmů b) na ceny klasických fotografií c) na poptávku po klasických fotoaparátech d) na poptávku po videokamerách 5. Poptávku po obilí lze zapsat rovnicí: P = 100 Q, nabídku obilí rovnicí: P = 2Q 110. Vláda stanovila nákupní cenu 40 EUR za metrický cent a zavázala se vykupovat veškeré přebytky obilí vzniklé při této ceně. Jaké náklady budou spojeny s odkupem obilí? 6. Určete rovnovážnou cenu a množství na trhu, pokud znáte následující údaje. Poptávka je dána funkcí P = 50 Q a nabídka je popsána tabulkou: Cena Množství Běžná cena 1m 2 bytové plochy v Praze je Kč. Usnadnění úvěrových podmínek snížilo úroky placené z hypotéčních půjček. S pomocí poptávkově - nabídkové analýzy odhadněte dopad na cenu bytů v Praze. 8. Použijte poptávkově nabídkovou analýzu k vysvětlení odlišných cen za pronájem rekreačních chat na Slapech v zimě a v létě a k vysvětlení odlišných cen jahod na začátku léta a v zimě. Proč je cena za pronájem chat v letě vysoká a cena jahod nízká? Řešení kvízových otázek: 1.a, 2.b, 3.b, 4.b, 5b, 6.c, 7.d, 8.b, 9.e, 10.e, 11.b Řešení úkolů: 1. a) N, b) N, c) P, d) P, e) N, f) N, g) N, h) N, i) P 2.a) růst nabídky na trhu jablek, b) růst poptávky po listovém těstě, c) cena klesne, d) cena klesne, e) cena vzroste 3. a) pokles poptávky po snowboardech, b) růst nabídky snowboardů 4. a) pokles ceny v důsledku poklesu poptávky, b) pokles ceny v důsledku poklesu poptávky, c) pokles ceny v důsledku poklesu poptávky, d) nemá vliv 5. Pokud trh není regulován, rovnovážná cena = 30, rovnovážné množství = 70. Pokud je stanovena minimální cena p = 40, potom bude poptáváno 60 metrických centů obilí a

7 nabízeno bude 75 metrických centů obilí. Náklady státu spojené s odkupem přebytečného obilí tedy budou 600 EUR. 6.rovnovážná cena = 20, rovnovážné množství = Růst ceny bytů v důsledku růstu poptávky v krátkém období, v dlouhém období poroste nabídka bytů a záleží na tom, jestli rychleji roste poptávka či nabídka. 8. V létě kulminuje spotřeba jahod i chat.v případě jahod dojde v létě k posunu nabídky doprava (zvýšení), což vede k nižší ceně a vyššímu spotřebovávanému množství jahod. U chat v létě roste poptávka (posun doprava), což způsobí růst ceny i množství chat. Cenová elasticita poptávky 1. Hodnota E PD = 0,2 znamená, že procentní změna množství při 5 % změně ceny bude : a) 0,2 b) 2,5 c) 5 d) 1 e) ze zadaných údajů nelze určit 2. Je-li poptávka po botách cenově jednotkově elastická, potom: a) boty budou pravděpodobně levné b) pokles jejich ceny povede ke vzrůstu spotřebitelských výdajů na ně c) koeficient cenové elasticity poptávky po nich bude nula d) jsou pravděpodobně velmi poptávané a žádané e) vzrůst jejich cen nebude vůbec redukovat spotřebitelské výdaje na ně 3. Firma CA vyhlásila 50 % slevu oděvů. Jejich prodané množství vzrostlo o 200 %. Cenová elasticita poptávky po oděvech tedy byla : a) 0,25 b) 0,5 c) 1 d) 4 e) nelze určit 4. Při ceně 10 korun se nakupuje 1000 výrobků za 1 den; při ceně 50 korun se nakupuje 500 výrobků za 1 den. Koeficient cenové elasticity poptávky bude : a) 0,1 b) 0,5 c) 0,8 d) 1 e) 1,5 5. Které z následujících tvrzení platí pro případ neelastické poptávky? a) procentní pokles ceny je menší než procentní růst objemu prodejů (prodaného množství), takže přes pokles ceny, TR roste b) procentní pokles ceny je větší než procentní růst objemu prodejů (prodaného množství), takže pokles ceny vede k růstu TR

8 c) procentní pokles ceny je menší než procentní růst objemu prodejů (prodaného množství), takže pokles ceny vede k neměnnému TR d) procentní pokles ceny je větší než procentní růst objemu prodejů (prodaného množství), takže pokles ceny vede k poklesu TR e) žádná z možností není správná 6. Která z uvedených poptávkových křivek bude pravděpodobně nejméně cenově elastická? Poptávková křivka : a) všech automobilů střední třídy b) Škody Superb c) Opelů d) Fabií e) Fiatů 7. Který z následujících faktorů determinuje cenovou elasticitu poptávky? a) množství a dostupnost substitutů daného statku b) luxusnost či nezbytnost daného zboží c) procento příjmu vydávané na dané zboží d) délka časového období e) všechny varianty jsou správné 8. Spotřebiteli X chutná pouze pravá Plzeň a nemá rád Budvar (bolí ho z něj hlava). Spotřebitel Y není schopen mezi těmito druhy piv rozlišovat. Pravděpodobně elastičtější poptávka po pivu bude : a) u spotřebitele X b) u spotřebitele Y c) poptávka bude z hlediska elasticity u obou stejná d) u spotřebitele, který piva kupuje méně e) na základě zadaných informací nelze určit Úkoly 1. Dokonale elastická poptávka je ilustrována horizontální přímkou. Tato přímka ilustruje jeden z krajních případů elasticity (E PD roven nekonečnu). Tento případ popisuje tvrzení (zatrhněte správné) : a) Jakákoliv změna ceny (v určitém cenovém rozmezí) vůbec neovlivní poptávané množství. b) Sebemenší zvýšení ceny nad úroveň určenou poptávkovou přímkou by vyvolala pokles nákupů na nulu. Uveďte příklad takové poptávky. 2. Dokonale cenově neelastická poptávka se kreslí jako vertikální přímka (hodnota E PD je nula). Které z výše uvedených tvrzení (viz příklad 1) popisuje tento případ? 3. Pacient si musí kupovat určité množství léku na předpis, ale ne více než je toto dané množství. Je ochoten za lék zaplatit jakoukoli cenu. Načrtněte tvar poptávkové křivky pacienta a určete její sklon a hodnotu koeficientu cenové elasticity. 4. Nechť koeficient cenové elasticity poptávky po melounech je v jisté zemi O,6. Vypočtěte, jakou změnu v poptávaném množství způsobí pokles jejich ceny o 20 %.

9 5. a) Hodnota koeficientu cenové elasticity poptávky po náramkových hodinkách je 0,5. Nechť se cena hodinek zvýší o 30 %. Vypočtěte procentní změnu v poptávaném množství a odhadněte vliv zdražení na příjem prodejců hodinek. b) Hodnota koeficientu cenové elasticity poptávky po vstupném do kina je 3,5. Vypočtěte vliv 30 % zvýšení ceny vstupného na procentní změnu v poptávaném množství a odhadněte důsledek zvýšení ceny na příjmy provozovatelů kin. (V obou případech uvažujte hodnotu koeficientu E PD v absolutní hodnotě - tedy jako kladné číslo; hodnoty E PD zde uvedené jsou pouze ilustrační). 6. Předpokládejte, že poptávka je v určité situaci cenově "elastičtější" než v jiné. Určete : a) jakou změnu v nákupech způsobí zvýšení ceny? b) jakou změnu v nákupech způsobí snížení ceny? 7. Rozhodněte, jestli je poptávka v popsaných případech elastická nebo neelastická. Svá řešení zdůvodněte. a) 10 % snížení ceny přineslo 5 % nárůst množství peněz, které lidé utrácejí na nákup tohoto statku b) 10 % snížení ceny statku zapříčinilo 5 % zvýšení nakupovaného množství uvažované komodity 8. Předpokládejte, že celkové tržby tyrolských vinařů z prodeje vína odrůdy Tramín v Tyrolsku vzrostly o 10 % v roce, kdy celkové množství prodaných lahví vína kleslo v důsledku neúrody o 10 %. a) Co byste řekli o cenové elasticitě poptávky po víně? b) Znamená to, že menší množství vína je více "hodnotné" než větší? Vysvětlete. c) Objasněte pomocí cenové elasticity toto tvrzení : "Rekordní sklizeň přinese vinařům snížení příjmu". 9. Jste obchodníkem prodávajícím banány, pomeranče, jablka, hrušky, citrony a broskve. Cenové elasticity tržní poptávky u jednotlivých komodit odhadujete takto : Banány 1,0 Pomeranče 1,5 Citrony 0,8 Jablka 0,75 Hrušky 2,0 Broskve 3,00 Protože jste se dostali do vážných finančních obtíží, potřebujete co nejvíce a co nejrychleji zvýšit tržby. a) Jaká bude vaše cenová strategie u jednotlivých druhů ovoce, jste-li obchodníkem na dokonale konkurenčním trhu ovoce? b) Jaká bude vaše cenová strategie, pokud jste nedokonale konkurenčním prodavačem tohoto ovoce? 10. Jana má ráda plnotučný jogurt a domnívá se, že nízkotučný nemá žádnou chuť. Martina není schopna nalézt rozdíl. Čí poptávka po plnotučných jogurtech bude pravděpodobně cenově elastičtější? Proč? 11. Určete, jestli je poptávka v popsaných případech dokonale elastická (DE), elastická (E), jednotkově elastická (JE), neelastická (NE), dokonale neelastická (DNE). a) Denně vypiji čtyři šálky kávy bez ohledu na její cenu. b) Každý měsíc utratím za kávu právě 200 Kč, i když se cena kávy mění. c) Pokud cena kávy klesne o 2 %, zvýším nakupované množství právě o 2 %. d) V důsledku neúrody se cena kávy zvýšila o 10 % a tržby z prodeje kávy vzrostly také o 10 %.

10 e) V důsledku neúrody se cena kávy zvýšila o 5 % a prodané množství kleslo o 6 %. f) Při ceně 10 Kč za šálek kávy koupím jakékoliv množství, maximálně však 10 šálků. g) V důsledku neúrody kávy se její cena zvýšila o 5 % a tržby z prodeje klesly o 2 %. Řešení kvízových otázek: 1.d, 2.b, 3.d 4.b,5.d,6.a,7.e,8.b Řešení úkolů: 1. b, 2. a 3. Křivka je dokonale neelastická - rovnoběžná s osou y (E PD = 0), její sklon (resp. směrnice) je roven nekonečnu. 4. růst poptávaného množství o 12 % (0,6 = x/0,2), x = 0,12 5. a) pokles množství o 15 %; neelastická poptávka znamená, že při růstu ceny celkový příjem prodejců (veličina TR) roste b) pokles množství o 105 %; poptávka je elastická, což znamená, že zvýšení ceny vede k poklesu celkového příjmu (TR) provozovatelů kin 6. a) větší snížení nákupů b) větší zvýšení nákupů 7. a) elastická (výdaje rostou s poklesem ceny) b) neelastická (procentní změna ceny je větší než procentní změna množství) 8. a) poptávka po víně je cenově neelastická - pokud celkový výnos (příjem) vzrostl o 10 %, když prodané množství kleslo o 10 %, musela cena vzrůst o více než o 10 % b) rozhodně ne pro spotřebitele vína, také ne pro jednotlivé vinaře, kteří by vždy preferovali větší úrodu k prodeji - ale pro vinaře jako celek lze říci, že ano (za nižší celkovou úrodu lze získat vyšší peněžní příjem) c) poptávka je neelastická, vyšší úroda sníží více cenu a TR (celkový příjem) klesne 9. a) na dokonale konkurenčním trhu ovoce jednotlivý prodávající nemůže ovlivnit tržní cenu produkce - musí respektovat tržní ceny všech komodit (snažím se ale prodávat co největší množství) b) broskve nejvíce zlevním (z toho však neplyne,že budou nejlevnější!), pomeranče a hrušky zlevním o něco méně; citrony a jablka zdražím ; cenu banánů nechám beze změny (viz vztah cenové elasticity a příjmu - snaha maximalizovat TR u jednotlivých komodit) 10. Cenově elastičtější bude pravděpodobně poptávka Martiny, protože při malém zvýšení ceny plnotučných jogurtů dá ihned přednost nízkotučným (u Martiny jsou "bližší a dostupnější" substituty plnotučných jogurtů). 11.a) DNE, b) JE, c) JE, d)ne, e) E, f)de, g) E. Chování spotřebitele a formování poptávky 1. Spotřebitel bude nakupovat optimální množství dvou statků A a B, pokud: a) z nákupu zboží A bude mít stejný užitek jako ze zboží B b) z nákupu poslední jednotky zboží A bude mít stejný užitek jako z nákupu poslední jednotky zboží B c) každá koruna nákupu zboží A mu přinese stejný užitek jako každá koruna nákupu zboží B d) poslední koruna nákupu za zboží A mu přinese stejný užitek jako poslední koruna vydaná za zboží B e) poslední koruny vydané na nákup zboží A i B nepřinesou zvýšení užitku spotřebitele

11 2. Jestliže spotřebitel v průběhu dne spotřebovává jednu tabulku čokolády za druhou a nejí nic jiného, postupně zjišťuje, že : a) neustále klesá jeho celkový užitek b) neustále roste jeho mezní užitek c) současně neustále roste jeho celkový i mezní užitek d) roste jeho mezní užitek, zatímco celkový klesá e) roste celkový užitek, zatímco mezní roste a pak klesá 3. Jestliže cena pomerančů klesne, spotřebitel bude pravděpodobně kupovat : a) méně pomerančů, takže jeho mezní užitek stoupne b) méně pomerančů, takže jeho mezní užitek klesne c) více pomerančů, takže jeho mezní užitek vzroste d) více pomerančů, takže jeho mezní užitek klesne e) neplatí žádná varianta 4. Zákon klesajícího užitku znamená, že : a) s rostoucím množstvím spotřebovaného statku dodatečné uspokojení ze spotřeby klesá b) celkové uspokojení člověka s dodatečnou spotřebou zboží neustále roste c) celkové uspokojení s růstem spotřeby vždy klesá d) s růstem příjmů roste spotřeba všech statků e) osobní uspokojení s rostoucí příjmem neustále roste Úkoly 1. Může být současně TU kladný a MU záporný? Pokud ano, načrtněte příslušné grafy a vysvětlete. 2. Jestliže je mezní užitek nějaké komodity nulový, co můžeme říci o příslušném celkovém užitku? 3. Cena X je 1,5 EUR. Cena Y je 1 EURO. MUy je 3 EURA. Spotřebitel maximalizuje užitek z nákupů komodit X a Y. Jaký musí být MUx? 4. Spotřebitel nakupuje statky X a Y, přičemž MUx = MUy. Platí, že Px < Py. Plyne z toho, že racionální spotřebitel zvýší nákup X a omezí nákup Y? Vysvětlete. 5. Za jakých předpokladů můžeme ztotožnit individuální křivku poptávky s průběhem křivky mezního užitku? Jak odvodíme křivku tržní poptávky? 6. Mezní užitek spotřebitele ze sklenky whisky je 3 krát vyšší než mezní užitek z malé láhve pepsi-coly. Cena láhve pepsi-coly je 20 Kč. Při jaké ceně (resp. v jakém cenovém intervalu) bude racionální běžný spotřebitel za jinak stejných podmínek whisky vždy kupovat? 7. Spotřebitel může týdně utratit 26 EUR na statky A nebo B podle vlastního výběru. Ostatní údaje obsahuje tabulka. cena nakupované množství TU MU A 0, B 0, Je uvedená kombinace pro spotřebitel optimální? Vysvětlete.

12 8. Tabulka udává mezní užitky(mu) tří statků (DVD je diferencovaný produkt každé DVD je jiná nahrávka). Cena 1 lahve Coca Coly je 30 Kč, cena DVD je 100 Kč a cena 1 bagety 16 Kč. Množství MU Coca Coly MU DVD MU bagety a) Racionální spotřebitel chce za uvedené typy statků utratit přesně 254 Kč. Určete optimální skladbu nákupu. b) Určete optimální skladbu nákupu, pokud má spotřebitel možnost utratit 554 Kč. c) Předpokládejte, že nyní budete spotřebovávat pouze Coca Colu, cena 1 lahve klesla na 10 Kč. Vypočtěte velikost Vašeho spotřebitelského přebytku. d) Jak se změní optimum spotřebitele a spotřebitelský přebytek, pokud by cena Coly vzrostla na 15 Kč? 9. Máme dánu funkci celkové užitečnosti ve tvaru 6X - X 2, MU = 6 2X. Písmeno X označuje spotřebovávané množství zboží X za týden. a) Při jaké úrovni spotřeby začne TU klesat? b) Odvoďte a nakreslete křivky TU a MU. c) Cena X je 2 Kč. Při jaké spotřebě zboží X bude domácnost maximalizovat užitek (víte, že poměr MU/p pro všechno ostatní kupované zboží je roven jedné). Řešení kvízových otázek: 1. d, 2. e, 3. d, 4. a Řešení úkolů: 1. Ano, může nastat situace, že TU je kladný a MU záporný. Vyplývá to z charakteristiky celkových a mezních veličin a ze vztahů mezi nimi. 2. Při MU = 0 je TU maximální (funkce TU je ve svém extrému - v našem případě v maximu). 3. MU X = 4,5 EURA (vyjdeme z rovnosti MUx/Px = MUy/Py) 4. Spotřebitel maximalizující užitek zvýší nákup statku X a sníží nákup statku Y. 5. Pokud je užitek měřitelný a měříme ho v peněžních jednotkách, pak můžeme ztotožnit klesající část křivky MU s křivkou individuální poptávky.tržní poptávku odvodíme jako horizontální součet individuálních poptávek (tj. sčítáme poptávaná množství při jednotlivých cenách). 6. Bude zvyšovat spotřebu whisky při ceně whisky v intervalu (0,60); pokud je cena whisky nulová - spotřebitel ji "nekupuje"; pokud je cena 60 - je v optimu a neví, čeho koupit více; pokud je cena větší než 60 zvyšuje spotřebu pepsi. 7. Uvedená kombinace není optimální, spotřebitel by měl nakupovat více statku A, protože poměr MU a ceny je pro statek A vyšší než pro statek B. 8. a) MU DVD /P DVD = 0,5 (vyjdeme z DVD - mají konstantní MU)

13 MU C /P C = MU DVD /P DVD = MU B /P B MU C /P C = 0,5 MU C = 15 pro 3 Coly MU B /P B = 0,5, MU B = 8 pro 4 bagety Za 254 Kč může spotřebitel nakoupit 3 Coly, 4 bagety a 1 DVD. b) Za 554 Kč může spotřebitel nakoupit 3 Coly, 4 bagety a 4 DVD. c) Spotřebitel bude v optimu, pokud MU = cena Coly, tj. při nákupu 4 Col.Spotřebitelský přebytek určíme jako rozdíl mezi celkovým užitkem ze spotřeby a výdaji na nákup 4 Col, tj = 30 Kč. d) Spotřebitel koupí jen 3 Coly, spotřebitelský přebytek klesne na 12 Kč. 9. a) X =3, c) X = 2 Produkční funkce v krátkém období 1. Krátké období je období, ve kterém : a) firma může rozšiřovat pouze výrobní kapacity b) firma nemůže rozšiřovat výrobní kapacity, ale může měnit množství práce c) firma může zvyšovat pouze množství kapitálových statků d) jsou všechny vstupy proměnlivé e) jsou všechny vstupy konstantní 2. V případě klesajících výnosů z variabilního vstupu neplatí: a) celkový produkt roste s klesajícími přírůstky b) mezní produkt klesá c) celkový produkt roste stále pomaleji d) celkový produkt roste konvexně, tj. s rostoucími přírůstky e) celkový produkt roste konkávně 3. Mezní produkt je : a) změna objemu vyrobené produkce vyvolaná změnou množství vstupu o jednotku b) objem produkce, který připadá na jednotku vstupu c) objem produkce, který připadá na jednotku výstupu d) celkový objem produkce vyrobený jednotkou vstupu e) objem produkce vyrobený určitým množstvím vstupu v ideálních podmínkách dokonale konkurenčních trhů 4. Které z níže uvedených tvrzení je správné? a) křivka mezního produktu (MP) nejprve klesá, protože celkový produkt (TP) roste rychleji než množství používaného vstupu b) křivka MP nejprve roste, protože celkový produkt roste rychleji než množství používaného vstupu c) křivka MP nejprve klesá, protože celkový produkt klesá rychleji než suma používaných vstupů d) křivka MP je nejprve rovnoběžná s osou x e) křivka MP je nejprve rovnoběžná s osou y 5. Které z následujících tvrzení není správné? a) Když je celkový produkt maximální, je mezní produkt nulový b) pokud průměrný produkt roste, mezní produkt je větší c) pokud průměrný produkt klesá, mezní produkt je menší

14 d) mezní produkt protíná průměrný produkt v minimu e) pokud celkový produkt klesá, mezní produkt je záporný Úkoly 1. Vyjděte z údajů obsažených v následující tabulce : L Q Jedná se o tabulku jednofaktorové (krátkodobé) produkční funkce, úroveň ostatních používaných vstupů je fixní. a) Určete TP, AP, MP faktoru práce. b) Načrtněte příslušné křivky a objasněte vzájemné vztahy mezi nimi. c) Platí v tomto případě zákon klesajících výnosů? Vysvětlete vzájemný vztah mezi zákonem klesajícího mezního produktu a zákonem klesajících výnosů. 2. Jaká je nejdůležitější vlastnost produkční funkce v krátkém období? Jak se promítá do příslušných grafů celkového a mezního produktu? 3. Nechť výrobce ratanových židlí vyrábí v krátkém období. Pokud počet pracovníků postupně poroste z 1 na 7, počet vyrobených židlí se bude vyvíjet následovně: 10, 19, 27, 34, 39, 42, 41. a) Vypočtěte mezní a průměrný produkt práce. b) Vykazuje daná produkční funkce klesající výnosy z faktoru práce? c) Co může způsobit, že se MP L stane záporným? 4. Výrobní proces ve výrobní hale může být popsán následující produkční funkcí : Q = 10 L + 6 L 2 - L 3, kde Q je množství plyšových krtků vyrobené během dne a L je počet dělníků zaměstnaných v hale. V hale jsou dvě montážní zařízení (tj. dvě jednotky fixního faktoru výroby). a) Charakterizujte TP, AP a MP. b) Určete TP, jestliže hala zaměstnává 3 dělníky. c) Určete MP, jestliže hala zaměstnává 2 dělníky. d) Určete množství práce a produkce, od kterého AP klesá. +e) Určete množství práce a produkce, při kterém bude MP práce maximální +f) Určete, od jakého bodu (počtu zaměstnaných dělníků) se začnou prosazovat klesající výnosy z variabilního vstupu. Řešení kvízových otázek 1.b, 2.d, 3.a, 4.b, 5.d Řešení úkolů 1. a) TP L = Q, AP L = Q/L (0; 5; 4,5; 4; 3,5;, 3) MP L = Q/ L (5; 4; 3; 2; 1) V tomto případě určujeme MP L mezi "dvěma body" např. MP 1-2 = 9-5 = 4 b) Křivka TP L roste stále pomaleji (díky poklesu MP L ), MP L a AP L jsou klesající (AP L leží "nad" MP L ). c) Ano, zákon klesajících výnosů (resp. zákon klesajícího MP L ) zde platí již od první použité jednotky L. Pokud mezní produkt klesá, platí zákon klesajících mezních výnosů. 2. V krátkém období existuje v našem modelu pouze jeden variabilní faktor (jednofaktovorá produkční funkce, jejíž vlastností jsou výnosy z variabilního vstupu). Pokud nastane případ

15 klesajících výnosů z variabilního vstupu, platí známý zákon klesajících výnosů (tj. klesajícího MP). V realitě však předpokládáme, že pro většinu produkčních funkcí nejdříve výnosy z variabilního vstupu rostou a pak teprve klesají (zákon klesajícího MP platí tedy až od určitého bodu - tedy určitého objemu použití variabilního vstupu). 3. a) MP L = 10, 9, 8, 7, 5, 3 (počítáme MP L mezi dvěma objemy faktoru práce) AP L = 10, 9,5; 9; 8,5; 7,8; 7; 5,8 b) ano, viz vývoj MP L c) např. malá dílna, kam se vejde maximálně pět dělníků (pokud do této dílny "nacpeme" 20 dělníků, tak přinesou více škody než užitku) 4. a) TP je výsledkem efektivního zapojení určitého počtu pracovníků do výroby TP = Q, AP = TP/L, MP = dq/dl (pro určení MP užíváme derivace; tzn. předpokládáme velmi malou změnu L, takže propočet MP podle derivace se může odchylovat od "rozdílů" TP mezi celými jednotkami vstupu L - viz mezní veličina v bodě a mezní veličina mezi body). b) Q (TP L ) = 57 (dosadíme L = 3 do produkční funkce) c) MP L = L - 3L 2 pro L = 2 MP L2 = 22 (v bodě) (nebo TP L1 = 15 TP L2 = 36 MP L2 = TP L2 - TP L1 = 21) d) Ze vztahů mezi veličinami plyne, že rovnost AP a MP nastává právě v maximu funkce AP. MP L = AP L, L - 3L 2 = L - L 2 pro L = 3, AP L3 = 19. AP L klesá od bodu, kdy zaměstnáváme tři pracovníky, z nichž každý v průměru vyrobí 19 plyšových krtků. e) d MP L /dl = 0, 12-6L = 0 pro L = 2 d 2 MP L /dl 2 = -6 (znaménko druhé derivace je záporné - v uvedeném bodě nastává lokální maximum) MP L2 = 22, MP L bude maximální (tj. 22 plyšáků při zvýšení počtu pracovníků z 1 na 2), když dodatečný pracovník, tj. druhý celkově, vyrobí 22 plyšáků f) Klesající výnosy z variabilního vstupu se začnou prosazovat od L = 2 (maximum křivky MP L ), tj. od tohoto bodu platí zákon klesajících výnosů. Náklady v krátkém období, příjmy, zisk 1. Jestliže 20 jednotek zboží je produkováno při FC = 80 Kč a TC jsou 400 Kč, pak AVC se rovnají : a) 4 Kč b) 16 Kč c) 20 Kč d) 24 Kč e) 26 Kč 2. Průměrné fixní náklady mohou být graficky znázorněny jako vzdálenost mezi : a) křivkami TC a VC b) křivkami MC a AC c) osou x a křivkou TC d) křivkami AC a AVC e) žádná z nabízených variant není správná 3. Které z následujících tvrzení není správné? a) křivka MC protíná křivku AVC v jejím minimu b) křivka MC protíná křivku AC v jejím minimu c) při objemu výroby menším než odpovídá minimu křivky AC leží křivka MC pod křivkou AC, která musí klesat

16 d) při větším objemu produkce než odpovídá minimu křivky AVC se MC nachází nad křivkou AVC, která musí stoupat e) křivka MC protíná křivku AFC v jejím minimu 4. Čistý ekonomický zisk lze vyjádřit jako: a) účetní zisk + implicitní náklady b) účetní zisk - implicitní náklady c) účetní zisk - explicitní náklady d) účetní zisk + explicitní náklady e) platí varianty b) i c) současně 5. Normální zisk je kvantitativně roven : a) implicitním nákladům b) explicitním nákladům c) čistému ekonomickému zisku d) celkovým nákladům e) celkovým příjmům 6. Explicitní náklady představují : a) náklady, které nelze evidovat v účetních knihách b) alternativní náklady vstupů ve vlastnictví majitele c) náklady, které firma reálně nehradí d) náklady na nákup nebo nájem výrobních faktorů v peněžní podobě e) žádná z variant není správná 7. Účetní (podnikatelský) zisk můžeme vyjádřit jako : a) TR - implicitní náklady b) TR - explicitní náklady c) čistý ekonomický zisk + explicitní náklady d) TR + explicitní náklady e) TR + implicitní náklady 8. Pokud nějaká firma realizuje pouze normální zisk, můžeme říci, že velikost jejího čistého ekonomického zisku je : a) větší než nula b) nula c) menší než nula d) vždy přesně 200 Kč na jednotku (stanoveno vyhláškou) e) větší než v případě, kdyby na tomto trhu existovala dokonalá konkurence 9. Hodnota implicitních nákladů se rovná : a) tomu, co musí být zaplaceno za nákup vstupů b) nule, protože implicitní náklady se neplatí c) nákladům, které musel vlastník firmy vynaložit na získání všech zdrojů d) tomu, co by vstupy přinesly svým fungováním při jiném nejlepším použití e) platí a) i c) zároveň 10. Jestliže fixní náklady jsou 100 Kč, AVC pak 10 Kč při produkci 10 kusů, MC na výrobu jedenácté jednotky budou: a) menší než 15 Kč

17 b) 20 Kč c) více než 20 Kč d) 15 Kč e) nelze přesně určit Úkoly 1. Doplňte neznámý údaj X za předpokladu dělitelnosti všech jednotek produkce: Q FC VC TC MC AVC X 2. Doplňte neznámý údaj X za předpokladu dělitelnosti všech jednotek produkce: Q FC VC TC MC AFC AVC AC X 3. Výrobní proces ve firmě vyrábějící zahradní nábytek je popsán v tabulce: L K Q Cena za týdenní pronájem jedné jednotky kapitálového statku je 50 EUR, týdenní mzda jednoho zaměstnance firmy je 100 EUR. a) Určete FC odpovídající úrovni produkce Q = 14. b) Určete TC odpovídající úrovni produkce Q = 18. c) Jak se uvedená tabulka nazývá a v jakém období se nacházíme? 4. Předpokládejme, že známe krátkodobou funkci celkových nákladů továrny vyrábějící horská kola. STC = Q - 3 Q 2 + Q 3, MC = 6-6 Q + 3Q 2 a) Jak velké jsou fixní náklady (FC) při výrobě 10 jízdních kol, 20 jízdních kol? b) Určete velikost AFC při výrobě 10 a 20 jízdních kol. c) Jak velké by byly AVC při výrobě 10 (20) jízdních kol? d) Jak velké by byly MC při výrobě 10 (20) jízdních kol? e) Jak velké jsou AC při výrobě 10 (20) jízdních kol? Zakreslete (obecně) průběh nákladových křivek a popište na křivce VC a MC vývoj výnosů z variabilního vstupu. 5. Doplňte následující tabulku, pokud je cena jednotky práce 100 Kč a cena jednotky kapitálu 200 Kč. Načrtněte křivku MC a určete typ výnosů z variabilního vstupu. V jakém období se nacházíme a který zákon výroby se v daném příkladu prosazuje? Q K L FC VC TC MC

18 Předpokládejte následující výrobní kombinace: Kapitál Práce produkce Vyplývají z této tabulky klesající výnosy z variabilního vstupu? Odhadněte vývoj průměrných nákladů za předpokladu konstantních cen vstupů. 7. Firma odhaduje, že její MC se přesně rovnají AVC v krátkém období (jeden měsíc). Vyrábí tato firma na minimální úrovni AC? Zdůvodněte. 8. Jsou-li mezní výrobní náklady větší než průměrné variabilní náklady, znamená to, že průměrné variabilní náklady budou růst nebo klesat? Vysvětlete. 9. Objasněte, proč křivka mezních nákladů protíná křivku průměrných nákladů (resp. průměrných variabilních nákladů) právě v jejím minimu. 10. Proč leží minimum křivky MC blíže k počátku (MC tedy začínají růst při nižším objemu produkce) než minimum křivky AC? Uvažujte "tradiční" tvary těchto křivek. 11. Jaké vztahy platí mezi křivkami AVC a AC v krátkém období? Vysvětlete a zakreslete. Uvažujte "tradiční" tvary těchto křivek. 12. Určete, o jaký typ nákladů firmy (fixní, variabilní, implicitní) se jedná v následujících případech: a) výdaje na pronájem stroje od jiné firmy b) platba za elektrický proud c) částka, kterou by byla ochotna zaplatit konkurenční firma za pronájem naší výrobní haly d) mzda pracovníka ostrahy objektu e) mzda pracovníka u pásu f) výdaje na suroviny pro výrobu g) mzda, kterou by podnikatel pobíral v případě pracovního poměru v konkurenční firmě 13. Zvažujete, jestli cestovat z Prahy do Paříže letadlem či autobusem. Letenka u nízkonákladové společnosti stojí Kč a let trvá 1h 30 min, autobusová jízdenka stojí 1500 Kč a jízda trvá 12 hodin. Jaké budou Vaše náklady obětované příležitosti a jaké budou celkové náklady jednotlivých alternativ, pokud jste: a) podnikatel, který si hodinu svého času cení na 500 Kč b) student, který hodinu svého času cení na 100 Kč 14. Účetní zisk prodavače párků v rohlíku dosáhl Kč za rok. Kdyby byl zaměstnán v v restauraci Mac Donalds, vydělal by si Kč a mohl by za Kč pronajmout svůj stánek? Jaký je ekonomický zisk tohoto podnikatele?

19 15. Zakreslete vývoj příjmů v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence a zdůvodněte. Existuje vztah mezi vývojem příjmů a cenovou elasticitou poptávky po produkci firmy? 16. Vysvětlete, proč se v podmínkách dokonalé konkurence rovná mezní příjem ceně. Platí tato rovnost i na jiných než dokonale konkurenčních trzích? 17. Následující tabulka popisuje poptávku po produkci jedné firmy: cena množství a) Určete dodatečný příjem z prodeje třetí jednotky. b) Určete průměrný příjem při pěti prodaných jednotkách. c) Určete celkový příjem z prodeje pěti jednotek. d) Působí firma na dokonale nebo nedokonale konkurenčním trhu? e) Porovnejte, o kolik se změní cena a mezní příjem při zvýšení prodejů o jednotku. f) Je poptávka po produkci firmy v daném úseku elastická nebo neelastická? Řešení kvízových otázek: 1. b, 2. d, 3. e, 4. b, 5. a, 6. a, 7. b, 8. b, 9. d, 10. e Řešení úkolů: 1. X = 8 2. X = 5 3. a) FC = 250 EUR, b) TC = 550 EUR, c) tabulka popisuje produkční funkci, nacházíme se v krátkém období 4. a) FC = 1000 b) AFC 10 = 100, AFC 20 = 50 c) AVC 10 = 76, AVC 20 = 346 d) MC 10 = 246, MC 20 = 1086 e) AC 10 = 176, AC 20 = MC = 3,3; 4;5;6,6;10;20 6. Zjistíme vývoj veličiny MP L. Od L = 2 je MP L klesající, tj. produkční funkce vykazuje klesající výnosy z variabilního vstupu od L = 2. AC = TC/Q, v případě nejdříve rostoucích a později klesajících výnosů má AC tvar "U", tj. nejdříve klesá a pak roste (minimum AC však neodpovídá bodu, ve kterém se mění typ výnosů - průběh křivky AC závisí na vývoji AVC a AFC). 7. Ne, na této úrovni produkce, kde jsou AVC minimální, jsou AC klesající. Firma by měla zvýšit objem produkce, aby dosáhla minima AC (aby byla "výrobně" efektivní). 8. Pro MC > AVC, platí že AVC rostou, průsečík MC a AVC je vždy v minimu křivky AVC. 9. Jestliže MC jsou" pod" AC (AC > MC), pak poslední vyrobená jednotka stojí méně než v průměru všechny předchozí vyrobené jednotky, tedy "nové" AC (AC včetně poslední jednotky) musí být menší než "staré" AC (bez poslední jednotky) a AC jsou tedy klesající. Obdobně lze odvodit, že pro AC < MC, jsou AC rostoucí. Průsečík těchto křivek je tedy vždy v minimu AC. Totéž platí i pro vztah MC a AVC. Předpokládáme tradiční "U" tvar křivek AC, AVC a MC, který je výsledkem nejdříve rostoucích a posléze klesajících výnosů z variabilního vstupu u krátkodobé produkční funkce. 10. MC nejsou ovlivněny FC, proto začínají růst dříve (při nižší úrovni Q) než AC (ATC). 11. Křivka AVC začíná růst dříve než křivka AC (ATC), protože AVC nezahrnují fixní složku nákladů. Křivka AVC leží vždy pod křivkou ATC (AVC < ATC). Směrem doprava se obě

20 křivky ve tvaru "U" přibližují (s růstem Q klesají AFC a zmenšuje se vzdálenost mezi ATC a AVC, protože platí AVC = ATC - AFC). 12. a) fixní, b) fixní, c)implicitní, d) fixní,ale z hlediska účetní praxe jsou všechny mzdové náklady považovány za variabilní, e) variabilní, f) variabilní, g) implicitní 13.a) Podnikatel zvolí cestu letadlem, protože celkové náklady této volby (včetně nákladů obětované příležitosti)činí 3500 Kč.Pokud by si podnikatel vybral autobus, celkové náklady by byly 7500 Kč. b) Student zvolí cestu autobusem, protože celkové náklady této volby (včetně nákladů obětované příležitosti) činí 2700 Kč. Pokud by si student vybral letadlo, celkové náklady by byly 3150 Kč. 14. Ekonomický zisk podnikatele je záporný ( ), protože náklady obětované příležitosti (implicitní náklady) jsou větší než účetní zisk. Podnikatel by měl dát přednost zaměstnání u firmy Mac Donalds a pronájmu. 15. Za dokonalé konkurence vycházíme z toho, že firma nemůže ovlivnit tržní cenu, což se projevuje dokonale elastickou individuální poptávkovou křivkou po produkci firmy. Tato křivka splývá s křivkou AR (AR = P) i s křivkou MR (při konstantní ceně je přírůstek TR stále stejný, tedy i MR jsou konstantní ve výši tržní ceny). Křivka TR je pak přímkou procházející počátkem (firma rozhoduje pouze o objemu produkce). V případě konkurence nedokonalé existuje možnost ovlivnění tržní ceny výstupu podle stupně tržní síly, kterým daná firma disponuje. Individuální poptávka je klesající a splývá s křivkou AR. Křivka MR je také klesající a klesá rychleji než AR (v případě linearity poptávky právě 2 x rychleji). Platí zde, že cena je vždy (pokud předpokládáme nenulovou produkci) větší než MR. Křivka TR může mít různý průběh, obvykle předpokládáme linearitu poptávkové křivky - TR pak má podobu "kopce" (paraboly). Je důležité respektovat vztahy mezi veličinami (např. TR je maximální právě pro objem produkce, pro který MR = 0). Pokud je poptávka cenově elastická (v horní části přímky poptávky), TR při poklesu ceny roste a MR je kladný. Pokud je poptávka neelastická (v dolní části přímky poptávky), TR při poklesu ceny klesá a MR je záporný. Při E PD = 1 (právě uprostřed přímky poptávky) se TR při změně ceny nemění, dosahuje svého maxima a MR je roven nule. 16. Za dokonalé konkurence platí, že P = MR; při konstantní ceně je přírůstek TR stále stejný a MR je konstantní ve výši ceny (AR). MR lze zapsat i jako MR = P + Q dp/dq, kde poměr dp/dq vyjadřuje směrnici poptávkové křivky. V situaci dokonalé konkurence je směrnice (sklon) individuální křivky poptávky rovna nule, z čehož vyplývá rovnost MR a ceny. Za nedokonalé konkurence (na trhu produkce) vždy platí, že P převyšuje MR, pokud firma prodává všechny jednotka za jednotnou cenu (chce-li firma prodat celý produkt včetně poslední jednotky, musí snížit cenu všech jednotek). Směrnice křivky poptávky dp/dq je negativní, tj. pro Q větší než nula platí, že MR je vždy menší než P. 17. a) dodatečný příjem z prodeje třetí jednotky produkce je 12Kč b)průměrný příjem se rovná ceně, tj. při prodeji pěti jednotek 12Kč c) celkové příjmy z prodeje pěti jednotek jsou 60 Kč d) nedokonale konkurenční trh, protože při zvýšení prodejů musí snížit cenu e) cena klesá o 2Kč, mezní příjem klesá o 4 Kč, tj. dvakrát rychleji f) poptávka je cenově elastická, protože MR je kladný a tržby rostou s růstem prodaného množství Dokonalá konkurence na trhu výrobků a služeb 1. Co z následujícího by se mohlo stát, jestliže firma v dokonalé konkurenci v dlouhém období sníží své ceny pod cenu tržní rovnováhy? a) všechny ostatní firmy by snížily své ceny

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování - příklad Mikroekonomie Máte danou funkci celkového užitku TU ve tvaru: 300X - 10X 2 (X značí spotřebované množství statku). Určete interval spotřeby (množství statku X) v kterém TU bude mít

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza zadání y k opakování náklady firmy Q FC VC TC AC AVC AFC MC 0 X X X X X X X 1 5 5 X X X

Více

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy Důležité FC, VC, TC (graf) Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Náklady firmy - důležité Průběh funkcí nákladů - grafy TC = FC + VC AC = AFC + AVC AFC = FC/Q AVC = VC/Q MC =

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC Příklad

Více

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní.

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní. 7 Příjmy firmy Příjmy firmy představují sumu peněžních prostředků, které firmě plynou z realizace její produkce, proto někteří autoři používají analogický pojem tržby. Jestliže vycházíme z cíle formy v

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. zimní semestr 2005/06 bakalářské prezenční studium, středisko Most obor Řízení podniku a podnikové finance (RP) M I K R O E K O N O M I E orientační program cvičení

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně řijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Správná odpověď je označena tučně 1. řebytek spotřebitele je rozdíl mezi a... a) cenou, mezními náklady b) cenou, celkovými

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování Mikroekonomie Dokonalá konkurence Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU U firmy v rámci dokonalé konkurence jsou výrobní náklady dány vztahem: TC = 20000 + 2 a) Jestliže tržní cena

Více

STC = w.l + r.k fix = VC + FC

STC = w.l + r.k fix = VC + FC Náklady a příjmy firmy definice nákladů náklady v krátkém období: - celkové, průměrné, mezní - fixní a variabilní náklady náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR: - obalová křivka příjmy

Více

a) Do produkční funkce firmy dosadíme počet jednotek práce, pro něž máme určit dosazený objem produkce

a) Do produkční funkce firmy dosadíme počet jednotek práce, pro něž máme určit dosazený objem produkce Řešené příklady 1. Firma Karkulka, s.r.o šije červené čepečky. Produkční funkce firmy má tvar Q = 41. + 20. 2 (1/3). 3. Kde jsou hodiny práce za den. a) Určete, kolik firma ušije denně čepečků, pokud najme

Více

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy Celkový užitek Mezní užitek Je užitek měřitelný Indiferenční křivky spotřebitele Linie rozpočtu spotřebitele Optimum spotřebitele

Více

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok Cíl tematického celku: pochopit problematiku rozhodování firmy, odvodit nabídkovou křivku Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí téma: Podstata firmy 2. dílčí téma:

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé

Více

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20 OP3BK_FEK Ekonomika Jaro 2013 16.03.2013 / 13:55 15:35 / učebna č.20 Přehled témat (osnova): 1. Úvod do ekonomie Základní pojmy Vývoj ekonomie Aktuální problémy 2. Mikroekonomie Tržní struktury Dokonalá

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Formování cen na trzích výrobních faktorů

Formování cen na trzích výrobních faktorů Formování cen na trzích výrobních faktorů Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru. Na trzích výrobků a služeb jsou domácnosti poptávající a firmy nabízející

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 6

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 6 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 6 6. PRODUKČNÍ ANALÝZA A ANALÝZA NÁKLADŮ PŘÍKLAD Č. 1 Je dána jednofaktorová krátkodobá produkční funkce Q = f (F 1 ). L 0

Více

Trhy výrobních faktorů

Trhy výrobních faktorů Trhy výrobních faktorů Výrobní faktory Výrobními faktory (VF) je obecně vše, co slouží k produkci statků. Tedy jsou to vstupy, které používáme k produkci výstupu. Standardní hrubé dělení: práce, kapitál

Více

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol CHARAKTERISTIKA DK Jak byste charakterizovali DK z hlediska (ceny, vstupu do odvětví, informací, produktu, počet prodávajících

Více

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Přednáška 3. Křivka nabídky (S) Poptávka substituční a důchodový

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE CHARAKTERISTIKA NK Jak byste charakterizovali NK? (z hlediska ceny) Jaké jsou další charakteristiky ceny? (uvádějte příklady) Produkt Náklady na změnu dodavatele Informace Počet producentů

Více

Optimalizace spotřebitele a poptávka

Optimalizace spotřebitele a poptávka Optimalizace spotřebitele a poptávka Optimum (rovnováha) spotřebitele spojení indiferenční mapy a linie příjmů standardní situace Optimem spotřebitele se nazývá situace, kdy spotřebitel volí optimální

Více

DOKONALÁ KONKURENCE.

DOKONALÁ KONKURENCE. DOKONALÁ KONKURENCE www.ekofun.cz ZÁKLADNÍ POJMY PLATNÉ PRO DOKONALOU I NEDOKONALOU KONKURENCI Cíl firmy je maximalizace zisku -největší(kladné) rozpětí mezi TR a TC Maximalizujeme zisk s ohlédnutím na

Více

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Varianta C3 Strana 1 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Přečtěte si pozorně zadání každé otázky, vyberte variantu a označte křížkem na přiloženém listu

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 5

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 5 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU LZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 5 5. CHOVÁNÍ SOTŘEBITELE A FORMOVÁ- NÍ OTÁVKY ŘÍKLAD Č. 1 V rámci kardinalistické teorie užitku definujte pojmy: užitek, celkový

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ, UTVÁŘENÍ CENY VÝROBNÍCH FAKTORŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE Firma maximalizuje zisk když platí Dokonalý trh práce-firma přicházející na tento trh je jednou z velkého počtu cenu práce nemůže ovlivnit Křivku nabídky práce

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb.

1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. ZS 2007/08 Mikroekonomie (Bc.) CVIČENÍ doc. Helísek Úvod do ekonomie 1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb. 2. Vysvětlete náklady

Více

MIKROEKONOMIE 1 - Cvičení

MIKROEKONOMIE 1 - Cvičení 1 MIKROEKONOMIE 1 - Cvičení (interní pracovní materiál) ÚVOD - Jaký je rozdíl mezi makroekonomií a mikroekonomií - Jaké jsou základní mikroekonomické subjekty - Jaký je rozdíl mezi statky volnými a vzácnými

Více

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ EKONOMIE OTÁZKY 1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ ekonomika, která plně využívá své zdroje, pracuje pod hranicí produkčních možností bod, který leží uprostřed množiny produkčních možností,

Více

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 1 30. Optimum při nájmu výrobního faktoru Nabídka vstupu Z je dána rovnicí

Více

MONOPOL.

MONOPOL. MONOPOL Nedokonalá konkurence představuje situaci, kdy je na trhu alespoň jeden prodávající nebo kupující, který může ovlivnit tržní cenu V nedokonalé konkurenci na straně nabídky rozlišujeme -monopolní

Více

Monopol a monopolistická konkurence

Monopol a monopolistická konkurence Monopol a monopolistická konkurence Vznik nedokonalé konkurence Příčiny vzniku Nákladové podmínky vedou ke vzniku nedokonalé konkurence v podobě úspor z rozsahu. Průměrné náklady s růstem výroby klesají

Více

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence PhDr. Praha, VŠFS, 8.11.2010 Cenová elasticita V jakém rozsahu se změní poptávané či nabízené množství při změně ceny? Cenová elasticita (pružnost) je procentuální změna poptávaného či nabízeného množství

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL DOKONALÁ KONKURENCE Trh dokonalé konkurence je charakterizován velkým počtem prodávajících, kteří vyrábějí homogenní produkt a nemohou ovlivnit tržní

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

Řešení domácího úkolu

Řešení domácího úkolu Úkol 1 Řešení domácího úkolu Podrobný popis řešení - analogie na seminář IV. a) Napište produkční funkce Na 1 hektolitr Smoothie potřebujeme 72 jednotek práce Na 1 hektolitr Kofoly potřebujeme 36 jednotek

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

FORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH FAKTORŮ.

FORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH FAKTORŮ. ORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH AKTORŮ www.ekoun.cz www.ekoun.cz ORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH AKTORŮ Výrobní faktory: práce + kapitál (pro nás) Na trzích výrobních faktorů: - poptávku vytvářejí firmy

Více

Poptávka. Zákon klesající poptávky

Poptávka. Zákon klesající poptávky Poptávka Poptávka je množství zboží, které je spotřebitel ochoten koupit na trhu za určitou cenu a za jinak stejných podmínek. Poptávku můžeme psát jako poptávkovou funkci ve tvaru: Q = f (P) Kde Q (quantity)

Více

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str Struktura specifika trhu výrobních faktorů příjmové a nákladové veličiny podmínky maximalizace zisku dokonale konkurenční trh práce poptávka po práci firma prodávající výstup na DoKo. trhu poptávka po

Více

Varianta A3 Strana 1. 2. Pro případ cenově elastické poptávky platí:

Varianta A3 Strana 1. 2. Pro případ cenově elastické poptávky platí: Varianta A3 Strana 1 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2010 Zkouška z ekonomie (varianta A3) Zadání Přečtěte si pozorně zadání každé otázky, vyberte variantu a označte vyplněním

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele.

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele. Vzorce optávka a nabídka a b Funkce poptávky (lineární) m + n Funkce nabídky D * Cenová elasticita poptávky bodová + D + D * Důchodová elasticita poptávky * Cenová elasticita poptávky intervalová A B CD

Více

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014 Kombinované studium 1. cv. Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Nabídka (supply) S Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni na trh dodat

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NEDOKONALÉ KONKURENCE Trh, na kterém alespoň jeden prodávající (kupující) je schopen ovlivnit tržní cenu Cenový tvůrce Diferencovaný produkt-kvalita, vzhled,

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

3. PRODUKČNÍ ANALÝZA FIRMY

3. PRODUKČNÍ ANALÝZA FIRMY 3. PRODUKČNÍ ANAÝZA FIRMY OBSAH základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy)

Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy) Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy) Povaha a podstata firmy Co je to firma? zisk Produkční funkce Definice produkční funkce Celkový produkt, průměrný produkt, mezní produkt Vztah mezního

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti 11. Trh kapitálu Struktura formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti Literatura Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

Poptávka po kapitálu (kapitálových statcích) kapitál je najímán firma kapitál nekupuje, ale najímá výrobní zařízení od jiné firmy, která ho vlastní

Poptávka po kapitálu (kapitálových statcích) kapitál je najímán firma kapitál nekupuje, ale najímá výrobní zařízení od jiné firmy, která ho vlastní Trh kapitálu a půdy formování poptávky po kapitálu (kapitálových statcích) odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Kapitálový trh, investiční prostředky a příležitosti, investice a úspory

Více

Základní předpoklady výroby statků a služeb. Hranice produkčních možností a alternativní náklady

Základní předpoklady výroby statků a služeb. Hranice produkčních možností a alternativní náklady KAPITOLA 2 Základní předpoklady výroby statků a služeb. Hranice produkčních možností a alternativní náklady Klíčové pojmy Lidské potřeby vrozené nebo získané požadavky člověka, které vnímá jako pocity

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L 10. Nedokonale konkurenční trh práce, nabídka práce Struktura charakteristika NedoKo.. trhu práce optimální množství práce v SR optimální množství práce v LR mzdová diskriminace monopsonu individuální

Více

Téma cvičení Firma. Mikroekonomie. Produkční analýza. V krátkém období. V dlouhém období. Produkční funkce. Rozlišení produkční funkce.

Téma cvičení Firma. Mikroekonomie. Produkční analýza. V krátkém období. V dlouhém období. Produkční funkce. Rozlišení produkční funkce. Mikroekonomie Téma cvičení Firma Produkční analýza Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Produkční funkce Je technický název vztahu mezi maximálním množstvím výstupu, které může být vyrobeno

Více

základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při

základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při 3. PRODUKČNÍ ANAÝZA FIRMY OBSAH základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy

Více

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně Ekonomický růst Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně ΔY/Y = (1 α) x ΔL/L + α x ΔK/K + ΔA/A, kde ΔY/Y.. tempo růstu

Více

Zisk Jan Čadil VŠE FNH

Zisk Jan Čadil VŠE FNH Zisk Jan Čadil VŠE FNH Footer Text 12/10/2014 1 Ekonomický zisk Rozdíl mezi tržbami a náklady, včetně implicitních Firma má výstup q = f m 1,, m i. Obecně může mít více druhů výstupu (1 až n). Cenu produkce

Více

DK cena odvozená z trhu

DK cena odvozená z trhu Dokonalá konkurence DK cena odvozená z trhu π (Kč) TR STC ZISK ZTRÁTA Q 1 Q 2 Q (ks) MR, MC (Kč/ks) MC MR Q 1 Q 2 Q (ks) ZiskfirmyvDK Nulový zisk v DK normální zisk Ztráta firmy v DK Křivka nabídky firmy

Více

Makroekonomie I cvičení

Makroekonomie I cvičení Téma Makroekonomie I cvičení 25. 3. 015 Dvousektorový model ekonomiky Spotřební funkce Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Model 45 - jak je dosaženo rovnovážného HDP Východiska - graf: Osa x.

Více

NABÍDKA.

NABÍDKA. NABÍDKA www.ekofun.cz Agregátní nabídka -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přicházejí výrobci na trh Individuální nabídka -nabídka jednoho výrobce Dílčí (tržní) nabídka (S) -nabídka jediného

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

Mikroekonomie I. Přednáška 3. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Podstatné z minulé přednášky. Křivka nabídky (S) Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Přednáška 3. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Podstatné z minulé přednášky. Křivka nabídky (S) Zákon rostoucí nabídky Přednáška 3. Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Podstatné z minulé

Více

Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_3_43

Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_3_43 Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Pavel Lečbych Člověk a ekonomika Tržní systém Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se žáci seznámí s tržním mechanismem. Materiál

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Zboží je statek nebo služba určená ke

Více

Mikroekonomie. Vyučující kontakt. Doporoučená literatura. Podmínky zápočtu. GRAF (funkce) Téma cvičení č. 1: 5.10.2015

Mikroekonomie. Vyučující kontakt. Doporoučená literatura. Podmínky zápočtu. GRAF (funkce) Téma cvičení č. 1: 5.10.2015 Vyučující kontakt Mikroekonomie Konzultační hodiny: pondělí: 13.00-14.30 jinak dle dohody Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU kancelář : 16 telefon : 38 777 2419 e-mail: jsetek@ef.jcu.cz

Více

TEORIE FIRMY (PŘÍJEM A ZISK, ANALÝZA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ, OPTIMUM FIRMY

TEORIE FIRMY (PŘÍJEM A ZISK, ANALÝZA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ, OPTIMUM FIRMY TEORIE FIRMY (PŘÍJEM A ZISK, ANALÝZA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ, OPTIMUM FIRMY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Firmou rozumíme. Ekonomický subjekt...výrobou, zabývající se obchodem, poradenstvím atd.,... který má hospodářskou

Více

FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ VOLBA TECHNOLOGIE. Semestrální práce MIE2

FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ VOLBA TECHNOLOGIE. Semestrální práce MIE2 FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ VOLBA TECHNOLOGIE Semestrální práce MIE2 Vypracoval: Bc. Martin Petruželka Studijní obor: K-IM2 Emailová adresa: Martin.Petruzelka@uhk.cz Datum

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE ÚVOD, TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě?

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě? ROVNOVÁHA Zadání 1. Použijte neoklasickou teorii rozdělování k předpovědi efektu následujících událostí na reálnou mzdu a reálnou cenu kapitálu: a) Vlna imigrace zvýší množství pracovníků v zemi. b) Zemětřesení

Více

TRH PRÁCE.

TRH PRÁCE. TRH PRÁCE POPTÁVKA PO PRÁCI Předpoklad! Dokonalá konkurenci na trhu práce Existuje velký počet nabízejících i poptávajících Žádny z nich nemůže ovlivnit cenu Poptávka po práci je určena množstvím práce,

Více

Mikroekonomie. 1. Opakování příklad 1. Opakování - Příklad 2. Řešení. Řešení. Opakování příklad 3 2.11.2015

Mikroekonomie. 1. Opakování příklad 1. Opakování - Příklad 2. Řešení. Řešení. Opakování příklad 3 2.11.2015 1. Opakování příklad 1. Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Při ceně 10 korun se nakupuje 1000 výrobků za 1 den; při ceně 50 korun se nakupuje 500 výrobků za 1 den. Jaký je

Více

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny Mařenčino množství jídla Mařenčino množství jídla Mikroekonomie a chování JEB060 Přednáška 10 PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. Edgeworthův diagram směny Obrázek 1 130 75 25 R S 70 Bod R vyjadřuje původní vybavení

Více

Trh výrobků a služeb teorie firmy

Trh výrobků a služeb teorie firmy Trh výrobků a služeb teorie firmy Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Typy firem Vlastnická forma podíl na počtu podíl firem na obratu Individuální firmy 76% 6% Partnerské firmy 10% 4% Korporace 14% 90% 1

Více

Nyní položíme mezní náklady rovny ceně a hledáme optimální výstup (q): 17-6q + q 2 = 50 q 2-6q - 33 = 0 hledáme kořeny kvadratické rovnice

Nyní položíme mezní náklady rovny ceně a hledáme optimální výstup (q): 17-6q + q 2 = 50 q 2-6q - 33 = 0 hledáme kořeny kvadratické rovnice Řešené příklady 1. Firma Datel a syn je drobným výrobcem děrovaček. Na trhu stejné děrovačky vyrábí dalších 100 větších či menších firem. Jeho nákladová funkce je dána rovnicí TC = 30 + 17q 3q 2 + 1/3q

Více

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1 PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1. Základní pojmy ekonomie 2. Trh 3. Konkurence 4. Teorie chování spotřebitele 5. Teorie firmy: základní pojmy 6. Výrobní rozhodnutí firmy 7. Firma na trzích výrobních

Více