1. Základní předpoklady produkce výrobků a služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní předpoklady produkce výrobků a služeb"

Transkript

1 Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna tel web: (podkladové materiály k přednáškám + další informace) 1. Základní předpoklady produkce výrobků a služeb Lidská potřeba: = nedostatek něčeho, který si člověk uvědomuje a pociťuje, a který se snaží odstranit, motivace k ekonomické činnosti, hnací síla lidské společnosti, dělí se na fyzické (hlad, zima, dýchání) x duševní (vzdělání, zábava, láska) potřeby. Preferenční stupnice potřeb - má ji každý ekonomický subjekt, hierarchické uspořádání jednotlivých potřeb podle subjektivně pociťované naléhavosti a významu. Přístup společnosti k řešení potřeb jednotlivců: teorie solidaristického typu - založeny na pomoci slabším, hendikepovaným, x teorie individualismu - každý se má snaží naplnit své potřeby samostatně, Hédonismus: historie ukazuje, že jednostranné zdůrazňování buďto individuálního nebo obecného blaha vyvolává dříve či později reakce v opačném směru. směr filozofického myšlení, = člověk usiluje o maximalizaci slasti a minimalizaci strasti. Motivace lidí k práci: získání prostředků k naplňování jejich potřeb (materiální vybavení, peníze), též ale minimalizace strasti (např. příjemné pracovní prostředí, více dovolené, atp.). K uspokojování lidských potřeb slouží tzv. statky: volné nachází se v přírodě (voda, vzduch, ), ekonomické musí být vyprodukovány o výrobek = věc sloužící k uspokojování lidských potřeb, o služba = lidská činnost uspokojující lidské potřeby. Užitek = uspokojení plynoucí ze spotřeby výrobků a služeb. 1

2 Výroba = proces uvědomělé přeměny předmětů a sil přírody ve výrobky a služby potřebné pro jednotlivce a společnost. Vstup do výroby výrobní faktory, výstup výrobek, služba. Výrobní faktory (VF) = vstupy do výroby, které se výrobní činností přetváří na výrobky nebo služby. Rozlišujeme: primární VF: o práce, o půda, sekundární VF: - kapitál. Práce: = vědomá a účelná lidská činnost, cena = mzda (plat), rozlišujeme: kvalita práce (kvalifikace pracovní síly, motivace pracovníků) x produktivita práce (kolik jednotek se vyprodukuje za jednu časovou jednotku; čas potřebný na výrobu jedné jednotky). Půda: = všechny přírodní zdroje (pozemek, zemědělská půda, lesy, řeky, nerostné bohatství, ), cena = renta, rozlišujeme: kvalitativní (např. výtěžnost, poloha u moře, ) x kvantitativní (zásoby). Kapitál = statky, které byly vyrobeny proto, aby jejich prostřednictvím byly vyrobeny statky jiné, cena = úrok, rozlišujeme: o hmotný kapitál: fixní vstupuje opakovaně do výrobního procesu, např. budovy, stroje, atp., oběžný spotřebovává se během výrobního procesu, např. materiál, suroviny, atp., o nehmotný kapitál - software, image firmy, atp., o finanční kapitál - peníze, cenné papíry, atp. Vzácnost VF = omezenost zdrojů a jejich žádanost, má vliv na cenu VF. Substituce VF = jednotlivé VF se často mohou navzájem zastupovat, např. typ energie, použitý materiál, atp. Cílem podnikatelské činnosti je potom nalézt nejvhodnější kombinaci VF. Snaží se přitom držet tzv. principu efektivnosti ve výrobním procesu = minimalizace nákladů a maximalizace výstupů. Kvantitativní vztah mezi vstupy do výroby a odpovídajícím výstupem popisuje tzv. produkční funkce. 2

3 Nezbytným předpokladem optimálního rozmisťování VF je zavedení kategorie nákladů obětované příležitosti do ekonomického myšlení. Rozlišujeme: účetní zisk = výnosy účetní náklady, kde výnosy jsou dány hodnotou příjmů a účetní náklady = součet vynaložených peněžních nákladů (na materiál, energii, ), ekonomický zisk = účetní zisk alternativní náklady, kde alternativní náklady neboli náklady obětované příležitosti = hodnota jiné nejlepší varianty, která nebyla zvolena a realizována (hodnota = účetní zisk z její realizace, např. ušlá mzda při studiu, zisk z alternativní produkce, ). Producent tedy může být ziskový (účetní zisk), ale pokud by při volbě jiné alternativy vytěžil pomocí stejných VF, kterými disponuje, větší zisk, nechoval se ekonomicky. Hranice produkčních možností firmy Hranice produkčních možností firmy (PPF - production possibilities frontier) vyjadřuje rozdílné kombinace různých statků, které může firma produkovat při plném využití daných disponibilních zdrojů a při dané technologii. Představuje hranici mezi dosažitelnou a nedosažitelnou úrovní produkce. Graficky lze znázornit v případě dvou statků nebo tří statků (3D graf), alternativně ji můžeme vyjádřit např. pomocí tabulky (tou lze znázornit i více statků než tři). Konkávnost plyne z faktu, že při produkci jednoho statku firma nejprve spotřebuje lehce dosažitelné zdroje a až tyhle dojdou, pak teprve ty nákladnější. Mezní míra transformace (MRT marginal rate of transformation) = poměr, v němž je možno zaměnit produkci výrobku X za produkci výrobku Y. MRT=Y/X Jinými slovy jde o snížení množství výrobku Y, které je nezbytné pro zvýšení produkce X o jednotku. 3

4 MRT je vždy záporná, protože navýšení (kladná změna) vyráběného množství jednoho výrobku je kompenzováno poklesem (záporná změna) vyráběného množství druhého výrobku. Při rozhodovaní, kterou kombinaci vyráběných statků ležící na PPF by měla firma zvolit, se pak firma snaží maximalizovat své tržby. Hranice produkčních možností ekonomiky Při vyjádření produkčních možností ekonomiky musíme brát v úvahu nejen fyzická omezení zdrojů a technologií, ale také omezení ekologické, právní, zdravotní, etické a jiné povahy, je proto vhodné rozlišovat fyzické a institucionální PPF. Rozlišujeme tedy: fyzická PPF je dána vzácností zdrojů a znalostí technologií, institucionální PPF - menší než fyzická, jsou dány restrikce omezující využívání zdrojů a technologií, např. administrativní omezení spotřeby neobnovitelných přírodních zdrojů, zákon nastavení pracovní doby, Ekonomika může fungovat neefektivně i v případě kdy jsou zdroje plně využity, avšak struktura toho co se vyrábí, neodpovídá potřebám společnosti (např. některé výrobky či služby přebývají, některých je nedostatek). Dělba práce a specializace, směna Dělba práce = rozčlenění výrobního procesu na jednotlivé etapy. Specializace = rozčlenění výrobního procesu na jednotlivé pracovní operace. Zvyšuje efektivnost výroby. Na význam dělby práce a specializace upozornil už A. Smith: Kdyby si každý musel vyrobit to, co potřebuje ke svému životu, sám, byly by základní lidské potřeby uspokojovány jen s námahou a nedostatečně. 4

5 V ekonomice založené na dělbě práce a specializaci se každý člověk specializuje jen na některé druhy pracovní činnosti, popř. jen na některé pracovní operace. Dělba práce a specializace tak vede ke snížení nákladů na učení a na racionalizaci výrobního procesu. Přílišná specializace vyžadující jednostrannou monotónní aktivitu člověka však může vést k jeho demotivaci. Historický vývoj nejprve byla dělba práce, pak se přešlo na specializaci: 1) přirozená dělba práce = rozdělení pracovních činností na mužské a ženské, pro mladé a pro staré, atp. 2) společenská dělba práce = rozdělení na zemědělce a pastevce, 3) vznik řemesel => obchod => služby 4) manufakturní výroba = specializace na jednotlivé pracovní operace revoluce v organizaci práce, přinesla rapidní zvýšení efektivnosti výroby, vznik ve 14. století, 5) dnes ve výrobnách jsou výrobní linky = dnešní pracovníci provádějí vysoce specializované pracovní operace. S dělbou práce vyvstal ve společnosti problém: specializovaný výrobce vyrobí více statků, než sám spotřebuje, ale chybí mu celá řada jiných statků -> potřeba směny. Směna: Na počátku naturální charakter zboží za zboží (tzv. barter, barterový obchod). Se zvětšováním rozmanitosti výrobků začal být tento typ směny nedostačující => zbožové (komoditní) peníze = zboží, které bylo všeobecně přijímáno (sůl, kameny, dobytek, drahé kovy, ), problémem byla skladnost, stejnorodost (např. není kráva jako kráva, není otrok jako otrok), dělitelnost, trvanlivost. Funkci platidla převzaly drahé kovy zlato, stříbro, dlouhou dobu i měď: o jsou vzácné, dělitelné, víceméně stejnorodé a trvanlivé, o postupem času jen zlato + stříbro (tzv. bimetalismus), pak jen zlato (monometalismus). Drahé kovy se začaly upravovat => peníze, obchod probíhal způsobem zboží -> peníze -> zboží. Peníze Ekonomika se začala dělit na: o ekonomika reálná = to, co se vyrábí a spotřebovává, o ekonomika symbolická = peněžní, peníze na burze, obchodování s cennými papíry, atp. Peníze = cokoliv co slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny. Vývoj formy peněz: komoditní, kovové, papírové, dematerializované. 5

6 Kovové peníze měly svou hodnotu. Pak existovaly bankovky (v první fázi byly kryty zlatem a směnitelné za zlato) a státovky (nekryté zlatem, vydávány státem). Dnešní měna není kryta zlatem = demonetizace zlata (zrušení krytí). Dnes používáme tzv. neplnohodnotné peníze (papírové, na účtu, ) hodnota těchto peněz je založena na důvěře, že budou přijaty jako kupní a platební prostředek jinými subjekty společnosti. Funkce peněz: 1) prostředek směny = ochota všech subjektů přijímat peníze ve formě závazků, funkci plní: a) oběživo, b) depozitní (bankovní) peníze; čím je bankovní a peněžní soustava rozvinutější, tím větší část platebních aktů je zprostředkována bezhotovostně, 2) zúčtovací jednotka = peníze jsou společným jmenovatelem, na který lze převést všechna různorodá zboží => vyjádření relativní hodnoty (tuto roli budeme často využívat zejména v makroekonomii), 3) uchovatel hodnoty = přenos hodnoty v čase. Tuto funkci ovlivňuje inflace. V případě měnové krize lze pozorovat tzv. útěk od peněz k barteru. Z hlediska určení výše majetku subjektu rozlišujeme: a) aktiva (asset) = něco, co vlastníme a co má tržní hodnotu reálná budovy, stroje, schopnosti, finanční peníze, akcie, obligace, likvidita aktiv = stupeň připravenosti aktiv k platbám (př. hotovost je nejvýše likvidní, cenný obraz málo likvidní), quasi peníze (skoro peníze) = nejsou to peníze, ale jde o vysoce likvidní aktiva (např. cenné papíry, vklady na účtech), b) pasiva (liability) = závazky a dluhy, které musíme uhradit. 6

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ZÁKLADY EKONOMIE Jaroslav Zlámal, Simona Musilová, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2011 Obsah 1

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I 8. června 2005 1 Vztah ekonomiky a ekonomie 2 Ekonomické větve Matematická větev prosazuje názor, že kritériem pravdivosti a vědeckosti v ekonomické teorii je možnost

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Platí princip racionality ekonomický princip

Platí princip racionality ekonomický princip POEK I. Podnikání je u nás ovlivňováno - Občanským a obchodním zákoníkem - Živnostenským zákonem - Daňovým systémem Skripta Podniková Ekonomika I. Úvod do podnikového hospodářství - Podnikové hospodářství

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby.

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. ČESÁ ZEMĚDĚLSÁ UNVERZTA V RAZE ROVOZNĚ EONOMCÁ FAULTA. Úvod do ekonomie Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. Vzácnost statky vzácné

Více

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708 00 Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0005 Název projektu:

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2. Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.1 Prvky okolí podniku... 5 4) Efektivnost podniku a její základní kategorie...

Více

Podniková ekonomika. Marek Vochozka, Petr Mulač a kolektiv

Podniková ekonomika. Marek Vochozka, Petr Mulač a kolektiv Marek Vochozka, Petr Mulač a kolektiv Podniková ekonomika Mikroekonomie a podniková ekonomika Hospodaření, hodnota a funkce podniku Management a marketing podniku Řízení podnikových rizik Malé a střední

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

FINANCE A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PRÁVNICKÁ FAKULTA Richard Pospíšil, Vladimír Hobza, Zdeněk Puchinger FINANCE A BANKOVNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Ladislav Fornůsek Studijní

Více

EKONOMIE ekonomie vod v tin (oikos m, nomos pravidlo, zákon Ekonomie jako v dní disciplína ale vznikla až v 18. století, a to odšt

EKONOMIE ekonomie vod v tin (oikos m, nomos pravidlo, zákon Ekonomie jako v dní disciplína ale vznikla až v 18. století, a to odšt EKONOMIE Pojem ekonomie má svůj původ v řečtině (oikos = dům, nomos = pravidlo, zákon). Název je etymologicky odvozen z díla antického autora Xenofona Oikonomikos (4. století před Kristem). Xenofon zde

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu Alena Zbořilová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných bankovních produktů GE Money bank, a.s.

Více

Ekonomika. Ing. Anna Luxová

Ekonomika. Ing. Anna Luxová Ekonomika Ing. Anna Luxová AUTOR Ing. Anna Luxová NÁZEV DÍLA Ekonomika ZPRACOVAL(A) Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky KONTAKTNÍ ADRESA Novovysočanská 48/280 190 00 Praha 9

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách

Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách Bakalářská

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE Studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření Olomouc

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANČNÍ RESTRUKTURALIZACE

Více

Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Podniková ekonomika I Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Požadavky na ukončení Zásadně dle anotace předmětu Seminární práce pokud si vyberete PE Rozsah dle anotace odborný text Nutno definovat cíl Nutný osobní

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY... 9 1.1

Více

EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT

EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více