Makroekonomie přednášky 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Makroekonomie přednášky 1"

Transkript

1 Makroekonomie přednášky 1 Ekonomie společenská věda, která zkoumá, jak lidé využívají vzácných zdrojů pro výrobu výrobků, služeb, které jsou dále rozdělovány mezi jednotlivce či skupiny lidí věda o volbě omezenost zdrojů. Ekonomika realita, kterou věda ekonomie popisuje, reálně hospodářství, ekonomika firmy, národního hospodářství. Dva přístupy zkoumání - Pozitivní jde o prozkoumání reality, uvedení stavu, popis daného stavu. Normativní sleduje jev a snaží se jej ovlivnit, vynáší hodnotící zásady a nastoluje opatření. Makroekonomie zabývá se chováním a fungováním celé národní problematiky hospodářství, HNP, HDP makroekonomický agregát výsledek agregace souhrn, sčítání dílčích veličin. Mikroekonomie zkoumá chování jednotlivých subjektů, firem, trhů, dílčích trhů. Charakter ekonomické vědy - Metody ekonomické stochastický charakter - Pozorování ekonomických jevů. Zkoumání, třídění. Analýza. Syntéza do nové entity spojování poznatků do nového faktu. Abstrakce zanedbání nepodstatných jevů a soustředění se na podstatu věci. Experiment metoda pokusu. Omyly - Nedodržení principu CETERIS PARIBUS za ostatních podmínek stejných. Zanedbání příčiny a důsledku špatně určíme příčinu a tím i špatně určíme důsledek. Špatné usuzování z chování jedné části, že se tak bude chovat celý soubor. Dějiny ekonomických teorií a myšlení - Pomocí funkce poznávací jak vědět a rozumět. - Pomocí funkce výchovné zahrnuje vývoj ekonomického myšlení. Praktik bez teorie je v pozici poutníka bez kompasu. Nic není praktického, než dobrá teorie.

2 Makroekonomie přednášky 2 Historický vývoj ekonomiky vývoj ekonomie jako vědy. Filosofové Aristoteles BIBLE Lidé praxe Autoři poznatků Tomáš Akvínský Scholastické učení 127 n. l. Merkantilismus století Fyziokraté F. Quesmay 1758 Klasická škola 1. pol. 18. st. Adam Smith 1776 Filosofové Představitelé Aristoteles ( př. n. l.), Platón ( př. n. l.), Xenofon ( př. n. l.) Význam ekonomického učení upřednostňovali naturální výrobu, která je výrobou přirozenou. Odsuzovali peněžní a zbožní hospodářství. Z peněz plyne bohatství a bohatství je nepřirozené a vrchol nepřirozenosti viděli v lichvě. Naturální je přímo pro výrobce, nebo je to dar sukni si nechá švadlena pro sebe, nebo jí dá dceři. Zbožní výrobek je určen pro směnu. Merkantilismus Představitelé J. B. Colbert ministr financí u krále Ludvíka 14. Vývojové fáze merkantilismu - Raný merkantilismus bohatství je v hromadění a udržování peněz jeho zadržování od odvozu ze země. - Rozvinutý merkantilismus žádal zrušení vývozu peněz, musí jich ale odplynout méně, než do ekonomiky přišlo. Aktivní obchodní bilance větší peníze na aktivech a menší peníze na pasivech. - Principy merkantilismu bohatství je ve zvyšování podílů drahých kovů. Bude se těžit zlato a budovat kolonie a také se bude vytvářet obchod se zahraničím.

3 Makroekonomie přednášky 3 Zahraniční obchod je zdroj merkantilismu, a aby mohl fungovat, musel se opírat o silnou státní moc. Stálé zásahy do ekonomiky. Průmyslová výroba vytvářela pouze podmínky pro předpoklady, ale stát měl vyšší zásah, než samotný průmysl. Scholastika školská filozofie, která obsahuje církevní učení. - Je postavena na spravedlivé ceně zboží. - Odsuzuje obchod a lichvu je to rozpor s přirozeností = společnost by mohla být ovlivňována. - Tvrdě odmítá zásah státu do ekonomiky je zde na první místo kladen přirozený cyklus. Laise faire, laisses passer Nechej všemu volný průběh. = nesmíme zasahovat Zdroj veškerého bohatství - Zemědělská výroba OSIVO je bohatství. - Přirozenost je dar přírody. - Čistý daný produkt, z něho se pak po zasazení a úrody získá větší množství a to všechno přirozenou cestou. = Zemědělská renta. Rozděluje společnost do tříd 1. Produktivní třída lidé pracující v zemědělství. 2. Sterilní třída nevytváří bohatství žije z přebytků první třídy. 3. Třída vlastníků žijí z desátků první třídy. Klasická škola Klasická ekonomie není původním učení, ale je vytvořeno z předchozích učení. Ale jako první dalo učení jako základ samostatné vědy. Představitelé Adam Smith - využívá toto učení Klaus, David Ricardo obhajoval války, Malthos. Základem myšlení teorie pracovní hodnoty hodnota je dána prací. Principy hospodářského liberalismu uvolnění obchodu viz. fiziokraté. Základ předpokladem neviditelná ruka trhu a neomezená konkurence toto ale narušují monopoly. Každý ekonomický subjekt sleduje pouze své cíle a tím přispívá optimálně celé společnosti. Hospodářské jevy a procesy jsou nezávislé na hospodářských subjektech. Teorie rozdělování objemy bohatství se rozdělují na = - mzda zisk renta zisk z úroků. Problém úspor vychází z toho, že nabídka vytváří poptávku, prodej je vždy koupí, nabídka si vytváří poptávku. Důraz na akumulaci kapitálu kapitál musí být produktivně spotřebován, expanzi trhů nové odbytiště, dělba práce je spojena s manufakturou. Netrefili se v úsporách a také v tom, že v jejich době nebyly monopoly. Současná praxe hospodářské politiky Liberální koncepce a intervencionalistická koncepce obě tyto koncepce tvoří teoretický základ.

4 Makroekonomie přednášky 4 Liberální koncepce fungování tržního mechanismu s nebo bez státního zásahu. Intervencionalistická koncepce fungování tržního mechanismu s neviditelnou rukou trhu sám ale nemůže fungovat a tak musí zasáhnou státní činitel. Historie ekonomického myšlení se projevuje mezi problémem přirozenosti a nepřirozenosti. Individualistický a kolektivistický přístup. Individuum je jedinec a je-li racionální, tak celkové fungování ekonomiky je racionální a je také fungující. Stát zasáhne do individualismu a tím vzniká kolektivismus ekonomika funguje ve sféře centrálně řízeného celku socialismus. T. R. Malthus vytvořil tzv. vulgární ekonomiku problémy se mají dle jeho názoru řešit válkou, či hladomorem. J. S. Mill kladl důraz na duševní růst osobnosti. Věcnost položil pod duševní růst osobnosti. Say hodnota je tvořena všemi třemi směry (předchozí látka). Kapitalismus má dílčí problémy a tak zakládá směr úroku a zisku. Propracoval teorii, že poptávka je tvořena nabídkou. Tento názor se však vžil do takové míry, že ho mnozí ještě chtějí uplatnit. Marxistická ekonomika Zakladatelé Karel Marx a Bedřich Engls. Směr vychází z ekonomické teorie. Zdůraznil negativní stránku fungování tržního mechanismu. Jeho učení si žádalo revoluci. Jde o posun v učení do dogmatu ideologie, kladl důraz na sociální sféru. Do ekonomické analýzy vnáší historický pohled. Zkoumal zákonitosti trhu, perspektivy ekonomických systémů. Tento směr se pak ubíral do sociálního směru. Celkové shrnutí Marxismu v jeho systému se předpokládá, že v důsledků vnitřních rozporů kapitálu a výroby, systém dospěje ke krizi, která bude žádat revoluci potom však následuje proletariát. Pokračování a rozšiřování studií klasické školy, historická konkrétnost, věcné problémy, dívá se do společenských vztahů. Keynesiánská ekonomie Zakladatelem je Angličan J. M. Keynes jde o teoretické učení, které vzniká na základě praktické objednávky v první polovině tohoto století a touto praktickou objednávkou je selhání tržního mechanismu, vznik závažné hospodářské krize, začala černým pátkem v Londýně, sám systém se nedokázal tomuto vyhnout. Stalo se to v roce Další úspěšný rozvoj TE je možný pouze v podobě smíšené ekonomiky státem regulované ekonomiky. Překonání krize spočívalo pouze v rozsáhlých přeměnách, které musejí být realizovány aktivní politikou státu a tudíž s neměnnými formami fungování tržní ekonomiky. Těmto procesům říkáme vládní intervencionalismus. Kladl důraz na řešení makroekonomických problémů, zejména ekonomie růstu růst HDP a HNP, problémů zaměstnanosti, nezaměstnanosti a požadoval kladný vývoj a to tím způsobem, že stát musí aktivně vstupovat do těchto problémů, zejména povzbuzování agregátní poptávky firmy, rodiny, stát myšleno tím, že má stát třeba zvýhodnit podnikatele na daních. Nyní se stát stává ekonomickým subjektem. Tyto teoretické názory našly uplatnění v hospodářské politice v meziválečném a v poválečném vývoji. Přispěly k relativně dobrému rozvoji ekonomiky hospodářský zázrak Německá spolková republika. Francie, toto fungovalo zhruba do poloviny 7. let. Potom se ukázalo, že ani tato teorie není pro hospodářsko politickou koncepci, není vše lékem. Protipólem je neoklasická teorie Pokračování klasické ekonomie v nových podmínkách. Základ je stejný (hospodářský liberalismus), racionální chování jedince apod. zatímco strategie a taktika se mění. Jedním ze

5 Makroekonomie přednášky 5 směrů je tzv. Monetarismus směr, který zdůrazňuje sílu peněz a regulace jejich nabídky na úspěšný rozvoj ekonomiky. Stát nesmí zasahovat do ekonomiky jinak by to bylo destabilizující. Někdy bývá nazýván libertarianismem. Racionální chování ve výrobě, na rozdíl od našich neomezených potřeb využíváme omezených zdrojů. Musíme tedy uplatňovat racionální využívání těchto omezených zdrojů. Vstupy ) Výroba ) Výstupy Výrobní faktory Výrobky a služby Výrobek materiální podoba tužka, auto. Služba nehmotná podoba poradenská služba, holič. Výrobní faktury (vstupy) - Vstupy práce (L) primární. Vstupy půdy (A) primární. Vstupy kapitálu (K) sekundární nejprve vyroben a potom použit. Důchodem za pokrytí služeb každého sektoru je - Práce mzda. Půda renta. Kapitál - Hmotný zařízení Nehmotný software Zisk, úrok Finanční úspory, úvěry Lidský schopnosti, dovednosti Problematika hranice produkčních možností Bod Chleba Auta Mil t tis ks A 8 B 4 11 C 3 16 D 2 2 E 1 13 F 25 Auta Hranice produkčních možností + X Chleba + N X lze jej vyrobit, ale je nevýhodný za použití všech zdrojů nedostaneme maximálního výsledku.

6 Makroekonomie přednášky 6 N nedosažitelný bod s danými zdroji, nejsme schopni vyrobit produkt nad hranicí produkčních možností. Kapitálové statky Ppf 1 C 1 Ppf 2 B1 Ppf 3 A 1 Spotřební statky Ppf 1 Hranice produkčních možností A 1 Jen spotřební statky Za tohoto předpokladu nám zdroje ubudou. Ppf 2 Zdroje se zmenšily a hranice produkčních možností také. B 1 Uskromnění se ve spotřebě spotřebních statků. Máme nové kapitálové statky a tím se vrátíme na Ppf1. C 1 Podstatnější omezení spotřeby. Velké množství kapitálových statků umožní nám rozšířit naše zdroje použitelné na spotřební statky Ppf 3 Inovace Kapitálové statky Ppf 2 Ppf 1 Spotřební statky Intenzivní ekonomický růst navýšení produktivity

7 Makroekonomie přednášky 7 Kapitálové statky Ppf 2 navýšení u jednoho výrobku spotřebního statku Ppf 1 Spotřební statky Alternativní náklady hodnota ušlého výnosu (statku, služby), který nezískáme, neboť jsme se rozhodli pro druhou nejlepší možnou variantu alternativu. Auto F * X E D C B A * N Chleba Alternativa A a B, vybíráme to nejlepší, mít chleba a nemít auta a nebo mít auta i chleba, B je tedy lepší než A. Zemědělec A (pšenice) 1, B (krávy) 1,5, C (brambory),5. (1, 1,5,,5 v mil.) Rozhodne se pro B alternativní náklady jsou 1 milion. Specializace směna peníze směna dělba práce. Výsledkem dělby práce a následné specializace je zvýšení produktivity jedná se o BARTER směna zboží za zboží. Při tomto směňování však dochází k problému, že nabízené zboží, nemusí být přijato druhou stranou. Tím by do směnného řetězce vstoupilo více článků. Tento způsob směny má vysoké transakční náklady náklady spojené se směnou výrobku. Všeobecný ekvivalent zboží, které se chová jako prostředník při směně, jako všeobecného ekvivalentu se používalo plátno, sůl, olej nevýhodou byla možnost zničení daného zboží jeho rozdělováním na menší části. Tento druh zboží byl nahrazen drahokamy peníze (v podobě mincí) plnohodnotné peníze ze zlata nebo stříbra, později se začaly využívat neplnohodnotné peníze bankovky (garantuje je banka), státovky (garantuje je stát), mince z bronzu, niklu, oceli. Mince a bankovky cash, oběživo. Bezhotovostní peníze mezibankovní styk, kreditní a debetní karty. Funkce peněz - Transakční funkce ke směně jako všeobecný ekvivalent. Uchovatel hodnoty odložená spotřeba. Účetní jednotka, zúčtovací jednotka. Trh a tržní mechanismus každý ekonomický systém musí řešit následující otázky - Co? - Co má vyrábět a v jakém množství.

8 Makroekonomie přednášky 8 Jak? - Jakým způsobem a v jaké kombinaci. Pro koho? - Komu budou statky určeny. Typy ekonomických systémů - Zvyková ekonomika na základě tradice, rituálů a zvyků, poznatky se předávají z generace na generaci. Tento ekonomický systém funguje u domorodých kmenů. Direktivně řízená ekonomika centrálně plánovaná ekonomika řídící centrum má moc plánovat ekonomické otázky (Co?, Jak?, Pro koho?). Tento systém fungoval v naši republice do roku Tržní systém funguje na principu hry poptávky a nabídky neviditelná ruka trhu. Smíšená ekonomika neviditelná ruka trhu je obohacená zásahy státu je postavena na tržních základech s prvky vládních zásahů. Tržní koloběh Platby za výroky Tržby Trh výrobků a služeb Výrobky Poptávky Nabídka Co? Jak? Výrobky Domácnosti Pro koho? Nabídka Poptávky Firmy Důchody Trh výrobních faktorů L, A, K Platby za VF Vstupní materiální výrobky. Vstupy nabízené domácnostmi. Práci nabízejí domácnosti, firmy nabízejí zaměstnání. Trh místo, kde se potkávají nabízející a poptávající, místo, kde se dohodne cena zboží a jeho nakoupení, cílem je obchod uzavřít burzy komodit, burzy cenných papírů, aukce, dražba. Rozlišujeme trhy na lokální, místní, národní, kontinentální, atd. Neviditelná ruka trhu jako první tento výraz použil anglický ekonom Adam Smith Vydal pojednání o podstatě a původu bohatství národů popisuje mechanismus neviditelnou ruku trhu. Každý jednotlivec sleduje svůj maximální zisk. Při prosazování svého zájmu dochází k prosazování veřejného zájmu. Zdar jedince vyvolá zdar pro společnost. Principy tržního hospodářství poptávka, nabídka, cena. Poptávka (Demand D) množství zboží, které jsou lidé při daných cenách ochotni a schopni koupit. Individuální poptávka jeden poptávající poptává jeden druh zboží. Tržní poptávka skupina obyvatelstva poptává jeden druh zboží. Agregátní poptávka AD souhrn poptávek všech ekonomických subjektů po všech

9 Makroekonomie přednášky 9 výrobcích. Ovlivňující faktor - Cena zboží čím vyšší cena, tím menší bude poptávka cena po jednom zboží (p), cena tržní (P), makroekonomie zná cenovou hladinu (CP). Ceny jiných zboží ceny substitutů nebo komplementů. Důchod nebo příjem spotřebitele výše bohatství potenciálního kupujícího. Preference spotřebitelů nebo ekonomických subjektů. Sezóna. Móda. Poptávka je funkční stav mezi cenou a poptávaným množství zboží - q množství zboží. q d poptávané množství. Q d = f(px) funkcí ceny x, p x cena zboží. p x q d q d p d d q d individuální poptávka po statcích d - posun křivky doprava zvýšení důchodu, či změna preferencí Posun křivky změna vyvolaná jinými faktory, než změnou ceny. Posun po křivce cenová změna, nedochází ke změně poptávky, ale změní se poptávané množství. Poptávka není poptávané množství. Obecný tvar rovnice poptávky q d = a + b * p x Tržní poptávka horizontální součet Mějme dva kupující, pana Brauna a pana Smitha, budeme sledovat vlastnosti tržní poptávky.

10 Makroekonomie přednášky 1 p p 5 4 d B d S P D Q p(p) Braun Smith D Nabídka (Supply) individuální, tržní, agregátní, faktory ovlivňující nabídku, křivka nabídky. Obecný tvar rovnice nabídky s qs = f * p x p 5 4 P*3 2 1 Rovnovážná cena Nedostatek zboží na trhu S D Q* Nadbytek zboží na trhu

11 Makroekonomie přednášky 11 Nabídka Souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přicházejí výrobci na trh, nazýváme celkovou (agregátní) nabídkou (Aggregate supply AS). Celková nabídka je určena objemem výroby všech výrobců a cenami, za které chtějí své výrobky prodat. Zda se jim podaří prodat vše, co vyrobili a zda se jim podaří prodat vše za ceny, které zamýšleli, to ukáže trh. Individuální nabídkou rozumíme nabídku jednoho výrobce. Je určena objemem výroby tohoto výrobce a zamýšlenými cenami jeho výrobků. Dílčí (tržní) nabídkou (Market supply MS, resp. S) rozumíme nabídku jediného výrobku od různých výrobců. Jde o nabídku na trhu jednoho výrobku. Křivka nabídky Nabídka má dvě proměnné. Objem produkce (Q) a cenu produkce (p). vztah mezi těmito proměnnými vyjadřuje křivka nabídky. Konstrukce grafu je velmi prostá. Vycházíme z tabulky, o které můžeme předpokládat, že jsme ji získali na základě empirického pozorování. Na vodorovnou osu vyznačíme body Q 1, Q 3, Q 4, na svislou body p 1 p 4. v průsečíku kolmic vedených k těmto osám získáme body, které se stanou základem křivky. Hodnotu Q 2 si doplňte do tabulky sami. Stejně můžeme určit množství produkce při kterékoliv ceně, kterou si vyznačíme na ose x. Zákon rostoucí nabídky Křivka nabídky roste vpravo nahoru. Tento její tvar není náhodný. Odpovídá zákonu rostoucí nabídky. Podle něj růst ceny vyvolá růst nabídky, pokles ceny vyvolá pokles nabídky neboli s růstem ceny nabídka roste. Z této formulace zákona je patrné, že cenu p považujeme za určující (nezávislou) proměnnou, objem Q je závislý na ceně. Opačný vztah bezprostředně neplatí. Jaké jsou příčiny rostoucí nabídky? Prodávat za vysokou cenu je určitě pro výrobce zajímavější než prodávat lacino. Proto růst cen vyvolá zvýšený zájem o výrobu, přiláká další výrobce, vyvolá zájem o růst výroby u těch, kteří dříve vyráběli méně. Nejde však jen o zájem. Ten by sám o sobě nestačil. Zvýšení cen zároveň růst objemu výroby umožní. Budou-li vyšší ceny, budou vyšší příjmy a výrobci udělají víc než v minulosti. Budou pak moci nakoupit

12 Makroekonomie přednášky 12 větší množství dodatečných výrobních faktorů a rozšířit výrobu. Pokuste se sami zformulovat, jaký vliv bude mít na nabídku pokles ceny. Za další a možná hlavní příčinu rostoucí nabídky bývá považován zákon klesajících výnosů. Jestliže výnosnost jednotlivých výrobních faktorů s jejím rostoucím objemem klesá, je jasné, že větší objem produkce budou výrobci schopni vyrobit jen za cenu vyšších nákladů na jednotku produkce: mají-li být tyto náklady uhrazeny, musí být cena vyšší. Nabízené množství a nabídka Od pojmu nabídka musíme odlišit termín nabízené množství. Zatímco nabídka je znázorněna celou křivkou nabídky, grafickým znázorněním nabízeného množství je bod na této křivce. Jde o objem nabídky při té které konkrétní ceně. Když jsme se ptali na hodnotu Q 2, chtěli jsme vlastně znát nabízené množství produkce při ceně p 2. pokud cena klesne, klesne objem nabízeného zboží, pokud cena vzroste, objem nabízeného množství zboží také vzroste. Co když se ale objem nabízeného množství zboží změní, aniž by se změnila cena? Může taková situace nastat? Jistě, může. Změna má zřejmě jinou než cenovou příčinu (např. vzrůst nákladů na výrobu). Znázorněme si takový případ graficky. Graf změna celkové nabídky a) b) V grafu a) vidím dvě situace. Plná šipka znázorňuje případ, kdy změna ceny vyvolá změnu nabízeného množství. Dojde k posunu po křivce nabídky z bodu A do bodu B. přerušovaná šipka odpovídá situaci, kdy z nějakého důvodu vzrostl objem nabízeného množství zboží, aniž by se změnila cena. Posuneme se z bodu A do bodu C. Vidíme, že jsme se dostali mimo námi znázorněnou křivku nabídky. Uvažujeme dál, co se stane, když se teď změní cena. Nabídka bude reagovat na růst ceny obvyklým způsobem růstem objemu nabízeného množství a naopak. (znázorněno v grafu b). Jako spojnici bodu E, C a D získáme novou křivku nabídky. Každé úrovni ceny nyní odpovídá vyšší objem nabízeného množství zboží. Pokud se ostatní podmínky na trhu nezmění, bude tato nová křivka nabídky rovnoběžná s původní. V tomto případě jde o posun křivky nabídky, který odráží celkovou změnu nabídky na trhu. Musíme proto důsledně odlišovat pojem posun po křivce (změna nabízeného množství vlivem změny ceny) a posun křivky (změna nabídky vyvolané jinými než cenovými vlivy). Právě tady se

13 Makroekonomie přednášky 13 velmi často chybuje. Věnujte proto těmto pojmům zvláštní pozornost. Poptávka Souhrn všech zamýšlených koupí na trhu nazýváme celkovou (agregátní) poptávkou (Aggregate demand AD). Celková poptávka je určena objemem výrobků, které si chtějí kupující pořídit a cenami za které jsou ochotni tyto výrobky koupit. Trh opět ukáže, nakolik se jim podaří jejich představy realizovat. Individuální poptávkou rozumíme poptávku jediného kupujícího nebo také poptávku po produkci jediného výrobce. Dílčí (tržní) poptávkou rozumíme (Market demand MD, resp. D) rozumíme poptávku po jednom výrobku. Při vymezení nabídky nám stačilo definovat ji jako souhrn zamýšlených prodejů a bylo to přesné. S poptávkou je to složitější. Všichni známe z každodenního života situaci, kdy bychom si velmi rádi něco koupili, ale nemůžeme, protože nemáme dostatek peněz. Obecně říkáme, že jsme limitováni naším rozpočtovým omezením. Ekonomickou teorií zajímá právě jen poptávka v rámci rozpočtového omezení neboli tzv. efektivní koupěschopná poptávka. Ta má vliv na situaci na trhu. Touhy spotřebitele, které nejsou podloženy penězi, nemají bezprostřední ekonomický význam. Křivka poptávky Poptávka má dvě proměnné. Objem zboží, které chtějí kupující v rámci svého rozpočtového omezení získat a ceny, za které je chtějí získat. Ceny jsou opět určující, objem poptávky je od nich odvozený. Vztah mezi těmito proměnnými vyjadřuje křivka poptávky. Graf poptávky Konstrukce křivky poptávky je analogická konstrukci křivky nabídky. Doplňte si do tabulky poptávané množství při ceně p 2.

14 Makroekonomie přednášky 14 Zákon klesající poptávky Křivka poptávky je klesající. Samozřejmě opět nejde o náhodu, ale o projev zákona klesající poptávky. Podle něj když cena vzroste, poptávka klesne, když cena klesne, poptávka vzroste. Neboli s rostoucí cenou poptávka klesá. Klesá-li cena, zboží je levnější a tím pro poptávku lákavější. Nižší cena zároveň umožňuje v rámci nezměněného rozpočtového omezení nakoupit více zboží těm, kteří dříve nakoupili méně. U některých druhů zboží, které nekupuje každý, přiláká snížení ceny další kupce. Pokud stojí jahody v zimě 1 Kč za kilogram nekoupí je prakticky nikdo. Na začátku léta, kdy jsou za 4 Kč, je málo těch, kteří jsou ochotni utratit za ně více než 2 Kč a koupit si tedy více jak půl kilogramu. Později, nejen že za 2 Kč koupíte kilogram celý, ale nízká cena jahod způsobí, že si jich koupíte třeba pět kilo na zavařování. Navíc si je koupí i ti, kteří ze začátku sezóny o jejich koupi neuvažovali, protože jsou chudí a jahody nejen po stu, ale i po čtyřiceti korunách pro něj byly nedostupným luxusem. Nízká cena zboží zpřístupní a zároveň je významným psychologickým faktorem, který způsobí zvýšení poptávky. Poptávku ovlivňují také jiné faktory (například změny v důchodech spotřebitelů). Opět tedy rozlišujeme změnu poptávaného množství od změny poptávky, posun po křivce a posun křivky. Elasticita poptávky Cenová elasticita poptávky vztah mezi změnou ceny poptávaného zboží a změnou poptávaného množství vyjadřuje cenová elasticita poptávky. Vyjadřuje se jako poměr procentních změn v objemu poptávaného zboží k procentním změnám cen. Elasticitu měříme koeficientem cenové elasticity poptávky. Koeficient cenové elasticity poptávky (E D ) tedy udává, o kolik procent se zvýší (sníží) poptávané množství, když se cena sníží (zvýší) o jedno procento. Elasticita poptávky = % změna množství : % změna ceny E D = Q 2 Q 1 : p 2 p 1 (Q 2 + Q 1 ) : 2 (p 2 + p 1 ) : 2 Kde p 1 počáteční cena a p 2 cena po změně, Q 1 je poptávané množství před změnou a Q 2 poptávané množství po změně. Poznámka Elasticitu poptávky nesmíme zaměňovat se sklonem křivky poptávky. Ten je dán změnou absolutní a nikoli procentní. Podle velikosti koeficientu elasticity rozlišujeme elastickou a neelastickou, případně jednotkově elastickou poptávku. Neelastická poptávka je taková, kdy hodnota E D < 1. to znamená, že změna ceny vyvolá menší procentní změnu objemu poptávaného zboží. Elastická poptávka je taková kdy hodnota E D > 1, to znamená, že změna ceny vyvolá větší procentní změnu objemu poptávaného množství. Pokud hodnota E D = 1, hovoříme o jednotkově elastické poptávce. To znamená, že změna ceny vyvolá stejnou procentní změnu objemu poptávaného zboží. Pokud bychom chtěli být zcela přesní, koeficient elasticity je vždy záporné číslo a uvedená tvrzení platí pro jeho absolutní hodnotu. Kromě uvedených případů existují i dvě krajní možnosti - Dokonale elastická poptávka, pro níž je E D = nekonečnu. Za určitou cenu se tedy prodá

15 Makroekonomie přednášky 15 jakékoliv množství zboží. Změny poptávkového množství jsou vyvolány jinými faktory než cenou. Křivka poptávky je rovnoběžná s osou x. - Dokonale elastická poptávka, pro níž je E D =. V tomto případě je poptávané množství konstantní, se změnou ceny se nemění. Křivka poptávky je rovnoběžná s osou y. Graf elastické poptávky a) b) c) Graf dokonale elastická a neelastická poptávka V grafu a) sledujeme neelastickou poptávku, v grafu b) vidíme křivku elastické poptávky a křivka v grafu c) odpovídá jednotkově elastické poptávce. Definovali jsem cenovou elasticitu poptávky a ukázali jsme si různé případy elasticity. Na čem však elasticita poptávky závisí? Nejvýznamnější jsou následující faktory 1. Povaha potřeb, které zboží uspokojuje. Elasticita poptávky po statcích uspokojující základní životní potřeby je nižší než elasticita poptávky po luxusních předmětech. 2. Podíl výdajů na určité zboží v rozpočtu spotřebitele. Čím je podíl vyšší, tím vyšší je elasticita poptávky po tomto zboží. 3. Existence a dostupnost substitutů. Čím hojnější a dostupnější jsou substituty, tím je elasticita poptávky vyšší. 4. Elasticita poptávky se rovněž mění v čase s prodlužováním časového horizontu se zvyšuje. Elasticita poptávky se může měnit v průběhu křivky. Při různém objemu poptávaného zboží může být elasticita poptávky různá. Zakresleme křivku poptávky jako přímku, jak je tomu v grafu dokonale elastická a neelastická poptávka. Poptávka je při malém množství elastická a postupně se její elasticita snižuje, až se přes bod jednotkové elasticity stává při velkém množství poptávaného množství neelastickou. Graf proměnlivá a konstantní elasticita poptávky

16 Makroekonomie přednášky 16 V grafu a) vidíme poptávku zobrazenou jako přímku, bod E D = 1 odpovídá bodu jednotkové elasticity, nad ním je poptávka elastická, pod ním je neelastická. Graf b) představuje křivku poptávky s konstantní elasticitou, pro kterýkoliv bod je možné získat stejný údaj o elasticitě, E D = v každém bodě křivky. Kromě cenové elasticity poptávky můžeme sledovat důchodovou elasticitu, která vyjadřuje závislost změn poptávaného množství na změnách důchodu spotřebitele. Dále můžeme vyjadřovat křížovou elasticitu poptávky, která udává jak se změní poptávané množství po určitém zboží, změní-li se cena jiného zboží. V obou případech se opět jedná o procentní změny. Cena Rovnovážná a tržní cena Co je cena víme. Nyní se podíváme, jak se formuje na trhu. Trh je v rovnováze, jestliže se nabídka rovná poptávce. Cenu, za kterou se obchoduje v případě rovnosti nabídky a poptávky nazýváme rovnovážnou cenu. Stav rovnováhy je na trhu velmi vzácný a výjimečný. Dochází zde k neustálému střetávání nabídky a poptávky, resp. kupujících a prodávajících, jejichž představy o objemu realizované produkce a především ceně se liší. Cenu, která vzniká na trhu při aktuálním vztahu nabídky a poptávky, nazýváme tržní cenu. Graf utváření ceny Graf jsme získali spojením křivky nabídky a křivky poptávky. V průsečíku křivky nabídky a křivky poptávky získáme bod E, který vyjadřuje stav rovnováhy na trhu. Spuštěním kolmice z tohoto bodu na osu x zjistíme, jaké množství produkce bude v této situaci prodáno a zároveň koupeno (Q E ), spuštěním kolmice k ose y zjistíme, za jaké ceny se bude obchodovat (p E ). cena p E je rovnovážnou cenou. Je to taková cena, za kterou jsou výrobci ochotni prodávat právě tolik, kolik kupující chtějí koupit nebo naopak cena, za kterou si chtějí kupující koupit právě tolik zboží, kolik jsou výrobci při této ceně ochotni prodat. Formální rovnováhy na trhu Jestliže nabídka zboží na trhu momentálně převyšuje poptávku, pak to znamená, že tržní cena je příliš vysoká. Při takovéto ceně výrobci příliš vyrábějí a spotřebitelé málo kupují. V důsledku toho vzniká na trhu přebytek zboží. Chtějí-li se výrobci zbavit tohoto přebytku, chtějí-li prodat vše, co vyrobili, musí cenu snížit. Snížení ceny vyvolá růst poptávky a zároveň pokles nabídky. To jsem si vysvětlili v předchozím textu. Pokud objem nabídky (nabízené množství) klesá příliš a objem poptávky naopak příliš roste, nastane opačná situace. Poptávka

17 Makroekonomie přednášky 17 převyšuje nabídku, znamená to, že tržní cena je příliš nízká. Mnoho spotřebitelů chce kupovat zboží, které má jen málokdo zájem při tak nízké ceně vyrábět. Chtějí-li spotřebitelé svoji poptávku uspokojit, musí zaplatit více. Růst ceny zvyšuje objem nabídky a zároveň snižuje objem poptávky. Je tedy patrné, že při vysoké ceně vzniká na trhu situace, ve které přebytek nabízeného zboží sám zajišťuje pokles ceny a naopak, při nízké ceně nedostatek zboží vyvolává její růst. Trh tímto způsobem neustále inklinuje směrem k rovnovážné ceně a k vyrovnávání objemu nabídky a poptávky, i když jak už bylo řečeno stavu rovnováhy dosahuje výjimečně a krátkodobě. Zároveň vidíme, jak těsně je v tržním mechanismu provázena cena, nabídka a poptávka. Odpověď na otázku, který z těchto faktorů je primární, je stejně obtížná jako říci, zda bylo dřív vejce nebo slepice. Prostřednictvím tržního mechanismu se tedy dříve jednosměrný vztah (cena jako určující proměnná, objem nabízeného resp. poptávaného množství jako odvozený) mění ve vztah vzájemné závislosti. Nejen že cena ovlivňuje nabídku a poptávku, ale také nabídka a poptávka zpětně působí na cenu. Zrekapitulujme si celý výklad pomocí grafu Graf tržní rovnováhy Východiskem sestavení grafu je graf znázorňující utváření ceny. Nyní budeme uvažovat situaci, kdy je tržní cena vyšší než rovnovážná. Zakreslíme si pro tuto cenu přímku rovnoběžnou s osou x. v průsečících křivek nabídky a poptávky s touto přímkou spustíme kolmice k ose x. Je patrné, že osa QS je větší než QD. Úsečka QSQD vyjadřuje přebytek objemu nabízeného zboží nad poptávkou po něm. Má-li se tento přebytek zlikvidovat, musí dojít ke snížení ceny. Při nižší ceně (p ) získáme nové průsečíky a z nich nový objem nabídky (Q S) a poptávky (Q D). vidíme, že úsečka Q SQ D je kratší ve srovnání s úsečkou QSQD. Přebytek se zmenšil. K vyrovnání nabídky a poptávky dojde ve chvíli, kdy QS a QD splynou s QE. Současně p splyne s p E. K vyrovnání nabídky a poptávky dochází ve směru šipek. Odvoďte si samostatně situaci, v níž poptávka převyšuje nabídku. Vlivy změny nabídky a poptávky na rovnováhu Nyní si položíme otázku, co se stane, když se změní nabídka a poptávka na trhu jinými než cenovými vlivy, když dojde k posunu křivky nabídky.

18 Makroekonomie přednášky 18 Graf vliv změny nabídky a poptávky na rovnováhu V grafech vidíme, jak posun křivky nabídky nebo poptávky vlevo nahoru či vpravo dolů vyvolá změnu rovnováhy. Ustanoví se nová rovnovážná cena, která vyvolá změnu v objemu zboží, které se za tuto cenu bude prodávat a kupovat. Posun křivky nabídky vlevo nahoru, který odráží pokles celkové nabídky (při stejné ceně budou výrobci nabízet objem zboží nižší než před posunem) způsobí růst rovnovážné ceny a pokles objemu obchodovaného zboží. Vzrůst celkové nabídky bude mít opačné důsledky (graf a). Pokles poptávky posune křivku poptávky vlevo dolů, což způsobí souběžný pokles rovnovážné ceny a objemu obchodovaného zboží, vzrůst poptávky bude působit opačně (graf b). Vidíme tedy, že změny obou veličin mají na tržní situaci různý vliv. Zatímco při změně nabídky cena roste a objem klesá a naopak, při změně poptávky se cena a objem obchodovaného zboží mění stejnosměrně. Dokážete tento jev zdůvodnit? Naše úvahy bychom mohli zkombinovat. Mohli bychom uvažovat, co se stane, pokud budou probíhat změny na obou stranách trhu současně. Když poptávka vzroste a nabídka současně klesne, či naopak nebo pokud nabídka a poptávka současně poklesnou či vzrostou. Pokuste se některé z těchto situací zmodelovat a zdůvodnit závěry, ke kterým jste dospěli. Cíle hospodářské politiky Magický čtyřúhelník u = Míra nezaměstnanosti. g = Míra ekonomického růstu. π = Míra inflace. B = Bilance zahraničního obchodu rozdíl vývozu a dovozu. Rok q = 2% g = 3% u = 9% u = 8,5% π = 2% π = 5% B = - 3,3% B = - 5,3%

19 Makroekonomie přednášky 19 3 g % 2 1 u % ,5-3,3 B % R HDP 4 2 π % HDP (GDP), HNP (GNP) HDP v peněžním vyjádření celkový objem konečné produkce vyrobený v dané zemi za jeden rok pomocí výrobních faktorů umístěných v té dané zemi. Faktory působící zde cizí výrobní faktory i naše. HNP objem konečné produkce vyrobený kdekoliv na světě pomocí výrobních faktorů ve vlastnictví národních majetků. Poznámka USA má výrobní faktory rozšířené po světě, proto má HNP na velmi vysoké úrovni. ČR má převážně produkci rozšířenou jen na svém území = HDP. Produkce musí být nakoupena, resp. prodaná poprvé, opakovaný prodej se do HDP nezahrnuje. Vyjadřuje se v tržních cenách. 3 metody výpočtů Výdajová metoda sčítá výdaje ekonomických subjektů za vyprodukované výrobky a služby. C = Spotřeba domácností. I G hrubé (I G = I N čisté + a Ir ) firmy investice (Ir restituční) G = vládní výdaje určené na nákupy, mzdy státních zaměstnanců, oprava silnic, výstavba nemocnice, nepatří sem transfery sociální dávky, dotace exportérům, zemědělcům. NX = E X I m (Čistý export = export import) GDP NP = tržní ceny Důchodová metoda je součtem příjmů (důchodů) vlastníků výrobních faktorů. w = Mzda. i = Kapitál úrok, zisk. z = Zisk. r, R = Půda renta. s = Samostatně výdělečná činnost.

20 Makroekonomie přednášky 2 a = Amortizace. T n = Nepřímé daně. a/t u = DPH, spotřební daň = nepřímé daně. (T u Nepřímé daně) GDP MP - T u GDP FC = v cenách výrobních faktorů - a NDP FC + NX FI = Čistý export důchodů z výrobních faktorů NNP FC = NI čistý národní produkt (v cenách faktických) (NI národní důchod) - Z u = Nerozdělené zisky firem - Ss = Sociální pojištění - t I c = Daně ze zisku korporací + T F, T R = transfery podpora v nezaměstnanosti, starobní, vdovský, sirotčí důchod, dotace zemědělcům, dotace exportérům, finance ve státním vlastnictví - T D = přímé daně DI (%) (Y D ) disponibilní důchodem DI = C + S = spotřeba domácností + úspory Odvětvová metoda Produkce Zemědělské Mlýny Pekárny Obchod Odvětví GDP = = 65 GDP + výkony domácností mytí oken, uvaření jídla, vyprání prádla + výkony stínové ekonomiky černý trh, prodej drog - škody na životním prostředí + hodnota volného času čím je technologie dokonalejší, tím kratší potřeba času je na výrobu = volno

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6.-7. přednáška 28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6. přednáška 28.03.2007 I. Trh zboží a křivka k IS II. Trh peněz z a křivka k LM III. Rovnováha IS-LM IV. Fiskáln lní a monetárn

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět Test 1 1. Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) vše výše uvedené 2. Makroekonomie se liší od mikroekonomie

Více

Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Agregátní poptávka a agregátní nabídka Kapitola 5 Agregátní poptávka a agregátní nabídka Úvod V dlouhém období jsme všichni mrtvi. John Maynard Keynes 13 Model, který by zohlednil celou rozmanitost skutečnosti, by nebyl užitečnější než mapa

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Základy ekonomie, managmentu a marketingu Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Přednášky: Po 15,00-16,30 U5 Konzultační hodiny: Po 13,30 15,00 Budova U2 Email: 21302@mail.muni.cz Zkouška: písemná (ústní) Kostra

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Při hodnocení národního hospodářství musíme sledovat veličiny, které jsou základními cíli makroekonomické hospodářské politiky, ty vyjadřujeme pomocí tzv. magického čtyřúhelníku.

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Shrnutí kapitoly 1 Shrnutí kapitoly 2

Shrnutí kapitoly 1 Shrnutí kapitoly 2 Shrnutí kapitoly 1 Ekonomie zkoumá, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozdělují mezi různé skupiny. Hlavním rysem moderní ekonomie je rozlišení mezi popisem

Více

4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: se spotřební a úsporou funkcí s mezním sklonem ke spotřebě a s mezním sklonem k úsporám s pojetím investic

Více

Stručný přehled makroekonomie

Stručný přehled makroekonomie Stručný přehled makroekonomie Makroekonomie studuje fungování ekonomiky jako celku, na úrovni národního hospodářství, zajímá se tedy o celkovou úroveň domácího produktu, zaměstnanosti, cen a zahraničního

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme.

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme. 4.kapitola Peníze V této kapitole se seznámíte s tím, jak se peníze vyvíjely v minulosti až do dnešních forem peněz s nabídkou peněz, neboli jak centrální banka prostřednictvím celé bankovní soustavy vytváří

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 I. Peníze II. Trh peněz 5. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA peníze, barterová směna, komoditní peníze, papírové peníze, státovky, depozitní

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš

Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš Peníze Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš Bez peněz by byl život trudný, aneb dvojí náhoda směny Bez peněz by se lidé nespecializovali. Peníze vznikly spontánně jako prostředek směny.

Více

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y Zahraniční vztahy Zahraniční obchod Rozlišujeme vývoz a dovoz. Vývoz: roste domácí Y někdo ze zahraničí si kupuje naše statky Dovoz: klesá domácí Y: peníze použité na dovoz, již nelze použít na domácí

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (podkladové materiály k přednáškám + další informace) 2. Tržní

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Vývoj ekonomického myšlení Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Neoklasická ekonomie Rakouská psychologická škola Lausannská matematická škola

Více

Základní elementy trhu

Základní elementy trhu Základní elementy trhu doc. Ing. Jana Korytárová, h.. ředpoklady pro základní model: Trh jednoho zboží (dílčí trh). okonalá konkurence: Mnoho prodávajících a mnoho kupujících. okonalá informovanost o kvalitě

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola logistiky o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Renáta Halásková Makroekonomie Studijní materiál pro kombinovanou formu výuky Přerov 2005 OBSAH Předmluva... 4 1. Makroekonomické výstupy a jejich měření... 6 1.1 Hrubý domácí

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE FISKÁLNÍ POLITIKA, DŮCHODOVÁ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %.

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %. 3.kapitola Výdaje a rovnovážný hrubý domácí produkt V této kapitole se seznámíte: s faktory, které ovlivňují spotřebu a investice s tím, jak je konstituován rovnovážný produkt jak je rovnovážný produkt

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE PENĚŽNÍ AGRAGÁTY, ROVNOVÁHA PENĚŽNÍHO TRHU, MEZINÁRODNÍ TRH PENĚZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim09 Vypracoval, Dne

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III)

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III) KAPITOLA 1 - ÚVOD DO MAKROEKONOMIE. Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní použití Ekonomii běžně dělíme na mikroekonomii a makroekonomii Mikroekonomie se zabývá dílčími subjekty na

Více

Model IS-LM. Křivka IS

Model IS-LM. Křivka IS Model IS-LM Křivka IS Doposud jsme při zkoumání rovnováhy v krátkém období předpokládali, že plánované investice firem jsou autonomní veličinou (I P = Ia). Ve skutečnosti však výše investic v ekonomice

Více

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 3. Kapitola Makroekonomická rovnováha Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 MAG. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM EKONOMIE EKONOMIE varianta: A2 1. Předpokládejme, že známe funkční průběh celkových příjmů (TR) u firmy: TR=15*Q, kde Q je objem produkce

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více