News KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ. Úroky jdou nahoru. 24. âervence. ZE SVùTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "News KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ. Úroky jdou nahoru. 24. âervence. ZE SVùTA"

Transkript

1 24. âervence 2004 Pioneer Zpravodaj pro investory Zdroj dat: Pioneer Investments. Upozornûní: Komentáfi vyjadfiuje názory autora. Úroky jdou nahoru Podle oãekávání zvedl americk Fed úrokové sazby z,00 na,25 %. Trh pfiijal tento krok klidnû. âeská národní banka zvedla sazby z 2, 00 na 2, 25 %. Také podle oãekávání, ale pfiesto se tento krok doãkal boufilivûj ího pfiijetí. Pfiekvapilo naãasování. Vprostfiedí lep ící se ekonomiky Fed jiï nepotfieboval drïet sazby na 40 letém minimu. Lze oãekávat, Ïe budou následovat dal í úpravy. Cílem je pfiesun na neutrální mûnovou politiku, která neutlumí rûst, ale udrïí inflaci v poïadovan ch mezích. Co to znamená pro akcie? Ekonomické oïivení by mûlo b t dostateãné k tomu, aby trh pfiijal zv ení sazeb spí e pozitivnû. Nervozitu z tohoto zvy ování máme z velké ãásti jiï zfiejmû za sebou. VÏdyÈ akcie jiï nûkolik mûsícû stagnují. Co to znamená pro dluhopisy? I v tomto pfiípadû trh jiï vstfiebal (sv mi poklesy) oãekávanou zmûnu mûnové politiky. Oãekávání jsou moïná pfiehnaná, coï by pro dluhopisové investory byla pfiíleïitost k vy ímu zhodnocení. Tak jako tak oãekáváme, Ïe v leto ním roce zhodnotí akcie více neï dluhopisy. ânb pfiekvapila trh naãasováním, protoïe zv ení se ãekalo aï v ãervenci. Proto dluhopisy reagovaly poklesem a zapoãítaly do sv ch cen oãekávání dal ího zv ení úrokû. âeská mûna,navzdory politické krizi, udrïela své zisky a posílila. Zajímavá byla logika zv ení úrokû. I kdyï skuteãná inflace byla niï í neï ânb oãekávala, byla dost vysoká k tomu, aby banka sazby zvedla. DÛvodem je snaha drïet úrokové sazby tak, aby nebyly niï í neï inflace, jin mi slovy, aby reáln úrok nebyl záporn. Z toho také plyne dal í v hled. Trh oãekává, Ïe na konci roku by sazby mûly b t mezi 2,5 aï 3 %. Na tuzemsk trh akcií tato aktivita zfiejmû pfiíli pûsobit nebude. Na trh dluhopisû samozfiejmû více. Pfiípadné neãekané skoky budou záviset na tom, zda ânb bude trh pfiekvapovat ãi nikoliv. Zatím se jí to dafií. Ing. Petr imãák Pioneer Investments âr Stabilita tûchto struktur je, mimo jiného, závislá na rûstu ekonomik a na rostoucí základnû plátcû daní. Obé je podmínûno dostatkem pracovní síly. V posledních tfiiceti letech to byl právû rûst pracovní síly, kter generoval aï dvû tfietiny nárûstu HDP rozvinut ch zemí. Zbytek byl generován z produktivity. OECD se domnívá, Ïe úbytek pracovní síly v letech 2000 aï 2025 mûïe sni- Ïovat potenciál ekonomického rûstu v zemích EU aï o 0,4 % roãnû (Data: Harward). Bez obnovy pracovní síly mohou b t ekonomiky populaãnû slab ch regionû ohroïeny specifickou recesí (klesající poptávka, pokles hodnoty aktiv, zmen ování ziskû spoleãností, oslabování mûn) a mûïe jím b t situací vnucena struktura rozpoãtû, která není orientována na budoucí rozvoj, ale spí e na údrïbu stávající situace. V dlouhodobé perspektivû mohou b t naru eny jejich sociální a kulturní systémy. Ani populaãní pfiebytek v ak není dobrodiním. Populaãnû nejvitálnûj í regiony mohou v dûsledku této vitality zaïít silné otfiesy. Pokud jejich ekonomika neporoste rychleji neï populace, neporoste ani Ïivotní úroveà. Pokud neporoste Ïivotní úroveà, neporoste sociálnû politická uïiteãnost tamních reïimû. Obrovsk pfietlak mlad ch lidí v tûchto regionech je kulturnû politick fenomén sám o sobû. Vroce 995 vypukly nepokoje v 6 z 25 nejmlad ích zemích. Není asi náhodou, Ïe radikální islamismus kvete v zemích KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ Mezi kardinální problémy nového století patfií úbytek populace v Evropû a Japonsku. Jde o demografick ok, kter tyto regiony v industriální éfie je tû nezaïily. MÛÏe v znamnû a zásadnû ovlivnit jejich sociální a politické struktury (fiád). s dostatkem teenagerû. (Palestina medián 6,8 let v roce 2000, Saudská Arábie med. 8,4 let, r. 2000, Afganistan med. 8, let, r. 2000, Pakistán med. 8,9 let, r. 2000). V minulosti byla k fie ení populaãního nedostatku nûkolikrát uïita imigrace. Pfiíkladem je Francie po první válce (Data: Bacci). V letech 92 aï 930 pfiijala, 7 milionû imigrantû z Polska, Itálie a âeskoslovenska. Nahradila tím úbytek,3 milionu padl ch. Populace cizincû stoupla tak z pûvodních,5 milionu na 2,9 milionû. Regulovaná imigrace je jediné vyzkou ené fie ení negativního pákového efektu populaãního nedostatku. Imigraãní tlaky na Evropu budou tentokrát zcela spontánní aprudké. Pro pfiíklad v roce 2025 bude typick Jemenec o 32 let mlad í neï typick Evropan. Jemen je typicky populaãnû vitální zemû a její populace vzroste z 8,3 milionû v roce 2000 na 58,6 milionû v roce Jin pfiíklad projekce v voje populace Nûmecka jsou dvû. Ta optimistická pfiedpokládá, Ïe vroce 2050 bude NûmcÛ o milionû ménû. Ta ménû optimistická (bez stávající imigrace) pfiedpokládá pokles o 3 milionû. Potfieba imigrantû v Evropû se, podle odhadû OSN, pohybuje v fiádu stovek milionû osob. Populaãní nedostatek je pro âesko váïnûj í neï pro vût inu ostatních zemí a zemû bude patfiit k nejstar ím na svûtû. V roce 2030 budou nejpoãetnûj í vûkovou sloïkou v âr osoby ve vûku 50 a 59 let a o let pozdûji to budou osoby ve vûku 60 a 69 let. Podle 0SN má v roce 2050 poãet 60let ch a star- ích ãinit pfiibliïnû 40 % celé populace. Nastane populaãnû naprosto nepfiirozená situace. Pákov vliv této situace na sociální struktury a ekonomiku lze jen tûïko odhadnout, ale bude dramatick a zásadní. Nejspí e se vytvofií jiné sociální, ekonomické a kulturní prostfiedí. Budeme moïná Ïít jin Ïivot v jiné zemi *. Dr. Miloslav Doubrava Pioneer Investments âr *) Obrat jiná zemû za pouïití úvozovek se snaïí naznaãit dramatickou hloubku moïn ch zmûn. Jako pokraãování tohoto ãlánku pfiipraví redakce úvahu o optimálních dlouhodob ch strategiích, které by o etfiily rizika v e popsaného v voje. Zdroj dat: Pioneer Investments, Harvard Generations Policy Journal, Vol., Winter 2004, Pfiedná ka, University of Florence. Prof. Massim,o Livi Bacci, The View from History. Demografická situace v âr, Bambuchová, Utû ená. Upozornûní: Tento ãlánek vyjadfiuje názory autora. Citát mûsíce ZE SVùTA Neberte roãní v konnosti moc váïnû. Namísto toho se soustfieìte na 4leté aï 5leté prûmûrné v konnosti. Warren Buffet Standard & Poor s sníïila na zaãátku ãervence kreditní hodnocení Itálie z AA na AA-, a to pro neschopnost vlády efektivnû kontrolovat vefiejné rozpoãty. Nûktefií analytici se domnívají, Ïe sníïení kreditu Itálii efektivnû zv í tlak na zavedení vy í fiskální káznû v Nûmecku. Obû zemû procházejí v posledních mûsícíchprocesem nároãného oslabování sociálního státu. Nervozita v ruském bankovním sektoru, kterou nastartovalo uzavfiení Guta Banky a která se projevila znaãn m vybíráním dolarov ch depozit, nebude mít nejspí e dramatické pokraãování. Duma vytvofiila zákonné základy ochrany depozit v privátních bankách a ruská ekonomika je v mnohém lep ím stavu neï dfiíve. Jde spí e o první fázi konsolidace ruského bankovního sektoru. Americké bezpeãnostní sluïby berou hrozbu dal ího teroristického útoku velmi váïnû. Na zaãátku ãervence ( ) panovaly obavy z útoku na rafinerie v oblasti Houstonu. Nevyplnily se, ale obavy neustávají. Podle nûkter ch zdrojû se lze obávat moïn ch útokû na vefiejnou infrastrukturu v oblasti Zdroj: Stratfor Inc., Reuters, Bloomberg. PIONEER NEWS [ ] ZPRAVODAJ PRO INVESTORY

2 SERIÁL âlánkò O AKTUÁLNÍCH OTÁZKÁCH INVESTOVÁNÍ. DÍL I. Kdy uï budu koneãnû na sv m? DÛsledky jedné z nejvût ích krizí (rok 2000) akciového trhu udrïují tuto otázku otevfienou jako knihu k níï se ãasto vracíme. B vá proná ena s rûznou mírou naléhavosti, ale základ je vïdy stejn je to intenzivní starost o peníze, které uvízly v pasti krize. Nejde v ak jen o tu ãi onu konkrétní ãástku. Jde o nûco více. Kdo si na tuto otázku neodpoví metodicky správnû a pouãenû, vystavuje se nebezpeãí, Ïe zaïije dal í investorské zklamání. Následující fiádky chtûjí nabídnout zaãátek hledání odpovûdí a smyslupln ch fie ení. Jsou zaãátkem seriálu, kter by mûl otevfiít nûkteré z nejaktuálnûj ích otázek investování. Nejdfiíve si vyjasnûme to, zda je taková pfiedpovûì vûbec moïná. Pfiedpovûì, moïná je pokud uïijeme exaktních a provûfien ch metod. To, zda se pfiedpovûì splní ãi nikoliv, je otázka jiná a sloïitûj í. V echny pfiedpovûdi nám pfiedkládají jen pravdûpodobnostní závûry, ale nûkteré pfiedpovûdi se, na rozdíl od ostatních, naplàují. Chceme vám nabídnout ty, které nás zaujaly a o nichï se domníváme, Ïe jsou metodicky korektnû vytváfieny IV.2000 X.2000 () Graf? IV.200 X.200 IV.2002 X.2002 IV.2003 Graf byl vytvofien v bfieznu 2003 ve vífie, Ïe se nacházíme jiï na dnû akciového trhu. Tento odhad skuteãnû vy el. Proto mûïeme jiï více neï rok sledovat také úspû nost pohledu do budoucnosti. Ta je pro modelov (scénáfi, ke kterému se tvûrci grafu pfiiklánûli, témûfi dûsivû pfiesná. Proã dûsivû? PoloÏme si otázku, co mûïe odch lit akciov trh od scénáfie pokraãujícího oïivení? Smûrem dolû (v raznû) by to byla krize, se kterou dnes jiï nikdo nepoãítá a ze které by nejvíce profitovaly státní dluhopisy. Smûrem nahoru (v raznû) je to moïné pouze v pfiípadû velmi prudké inflace. Právû v prostfiedí inflace by to byly zejména akcie a komodity, které by zfiejmû vykázaly nejvût í zhodnocení. Naopak státní dluhopisy by zfiejmû pro- Ïily roky hrûzy. Obojí je pomûrnû málo pravdûpodobné, ale podporuje my lenku diverzifikace. KaÏd by mûl vlastnit jak dluhopisy, tak akcie. () MSCI World; -45 % (2) velká deprese 929; -6 % (3) II. sv. válka; -27 % (4) ropn ok 974; -40 % (5) krize 987; -20 % (7) Návrat akcií na maximum? Spoleãnost Moneco sestavila velmi zajímav graf, kter nabízí pohled do budoucnosti ve svûtle pouãení z nejvût- ích krizí ve 20. století. (graf ) X.2003 MSCI World IV.2004 X.2004 (2) (3) (4) Graf zobrazuje propad svûtov ch akciov ch trhû od vrcholu v dubnu 2000, jak jej zachycuje index MSCI World v euru a teoretické moïnosti, za jak dlouho by se mohl dostat zpût na nûkdej í maximální hodnotu. IV.2005 X.2005 (5) IV.2006 (8) (6) X.2006 Co je základem modelu a o ãem vypovídá? Za základ modelu byla vzata zákonitost podle níï po kaïdém krachu na akciovém trhu následoval rûst, kter byl rûznû rychl a rûznû siln. Jednotlivé kfiivky vycházející z indexu MSCI World pak vyjadfiují hypotetické zotavení trhu, pokud by probíhalo za stejn ch podmínek, jako rûst po jednotliv ch krizích. Napfi. pfii první válce v zálivu trh zaãal od zaãátku roku 990 padat a dosáhl dna v fiíjnu stejného roku. Na úroveà pfied propadem se akcie dostaly aï v prûbûhu bfiezna 993, a tedy po 30 mûsících, coï odpovídalo rûstu 2,9 % roãnû. Kfiivka pro pfiípad první války v zálivu tedy ukazuje, Ïe pfii stejné rychlosti zotavování cen akcií jako poãátkem devadesát ch let, by se dne ní trh dostal na pûvodní úroveà asi v kvûtnu Zatímco kfiivky 2-7 jsou postaveny na pfiedpokladu pokraãování historick ch událostí, kfiivky 8 a 9 pfiedstavují moïné zotavení trhû zaloïené na modelov ch pfiedpokladech. Kfiivka 8 vychází ze skuteãnosti, Ïe od svého dna se burzy vïdy odrazí k rûstu IV.2007 X.2007 IV.2008 X.2008 IV.2009 (9) X.2009 IV.20 Zdroj: Moneco (6) válka v zálivu 990; -24 % (7) asijská krize 998; -3 % (8) modelov scénáfi (9) zhodnocení 8 % p.a. MSCI World aktuální pomûrnû dynamicky a tento rûst pak nastoupí normální tempo. Konkrétnû vprvním roce oïivení porostou trhy tempem, které je prûmûrem rûstu v prvních dvanácti mûsících, jeï následovaly po dosaïení dna v jednotliv ch krizích. Poté trhy porostou tempem 9,2 % roãnû, coï je dlouhodobá nominální návratnost svûtov ch akcií podle autorû knihy Triumph of the Optimists (Princeton University Press). Pfii tomto scénáfii by akciové trhy mûly z dne - ních hodnot vymazat ztráty zpûsobené medvûdím trendem asi v listopadu 2009 Jak ukazuje aktuální v voj, zatím se naplàuje tento scénáfi: Prudké oïivení a po roce zpomalení rûstu. Co fiíkají pravdûpodobnostní kuïely Dal í metodickou moïností, jak pohlédnout do budoucnosti, je vytvofiit pravdûpodobnostní scénáfie na základû dlouhodobé historické v konnosti trhû ( % roãnû) a pfii zohlednûní jeho rizika, mûfieného tzv. volatilitou (20 %). Graf 2, str. 3. Pokud bychom chtûli postihnout 95 % v ech moïn ch scénáfiû, nezískáme pfiíli uspokojivá ãísla. Trhy se ke sv m maximûm vrátí mezi zaãátkem roku 2006 a 2023 se stfiední hodnotou v roce To je v souladu i s metodou historickou, prezentovanou v pfiedchozím grafu. Zajímavûj í je pohled na svûtle modrou teãkovanou ãáru (graf 2), která reprezentuje 3% roãní tempo rûstu. Ta totiï odpovídá na velmi ãastou otázku investorû: Nemûl bych radûji vyuïít rûstu od bfiezna 2003, odprodat se ztrátou a jiï nikdy neinvestovat tedy dát v e na bezrizikovou úloïku (termínovan vklad v bance) nebo nízko rizikovou investici (fondy penûïního trhu apod)? Pokud to udûlá a pfii vûdomí, toho Ïe dlouhodobá úroková míra se pohybuje okolo 3 % roãnû a na tuto své peníze uloïí, potom se dostane na své v roce Na tomto horizontu je jen minimální pravdûpodobnost, Ïe na tom investor bude hûfie se stávající akciovou investicí. Není to tedy správná volba. Pokraãování na dal í stranû Zdroj dat: Moneco, Pioneer Investments, Bloomberg. PIONEER NEWS [ 2 ] ZPRAVODAJ PRO INVESTORY

3 SERIÁL âlánkò O AKTUÁLNÍCH OTÁZKÁCH INVESTOVÁNÍ. DÍL I. Pokraãování ze strany 2 Zohlednûme inflaci. Pokud bychom brali reálnou úrokovou sazbu okolo %, posune se datum oïivení u akcií z roku 2009 na rok 20. U bezrizikové investice (modrá teãkovaná ãára) jde o okující posun za rok To v e pfii 2% inflaci, coï je cílová hodnota Evropské centrální banky. Budoucnost podle The Wall Street Journal Velmi zajímavou a provokativní tabulku zvefiejnil deník The Wall Street Journal ke dvacátému v roãí svého vzniku. Vydal fiktivní první stranu deníku z roku A na této stranû jsou zvefiejnûny i hodnoty indexu z pfiedchozího burzovního dne. Indexy by mûly v roce 2023 dosahovat následujících hodnot: Dow Jones (dnes 247), nûmeck DAX (dnes 3 867), americk S&P (dnes 5), technologick Nasdaq 5 32 (dnes 93). Pokud Vás zejména poslední údaj ne okoval, asi jste neinvestovali v dobû technologické mánie do tûchto hork ch titulû vroce Jedná se totiï o historické maximum, kterého tehdy index dosáhl. Jin mi slovy deník WSJ fiíká, Ïe technologické akcie nebudou generovat vy í rûst neï zb vající trh. o- toïe tento index klesl nejvíce, bude mu trvat více neï 20 let, neï dosáhne úrovní, ze kter ch spadl. V té dobû bu Zájemci o detailní prezentaci závûrû prognóz zmínûn ch v ãlánku se mohou pfiihlásit na semináfi, kter jim bude vûnován. Pfiihlá ky (jméno, mailová adresa nebo telefon) jsou pfiijímány na Termín semináfie: v pondûlí od 7 hodin. Semináfi se bude konat v sídle spoleãnosti. VIII.99 Graf 2 Graf nereprezentuje slib, Ïe hodnota indexu dosáhne konkrétní úrovnû v konkrétním ãase. Jde o realistick odhad postaven na moïnostech trhû a tudíï i fondu (tlustá modrá ãára). Historická v konnost není zárukou v konností budoucí. MÛÏe to b t dfiíve i pozdûji. V Ïádném pfiípadû nelze oãekávat, Ïe budoucí v voj bude mít lineární (pfiímku) tvar. Neumíme odhadnout pfiesné datum, protoïe to není moïné. MÛÏeme ale posoudit rizika a vytvofiit pravdûpodobnostní scénáfie (barevné kuïely) pomocí metody Value at Risk pfii hladinû spolehlivosti 99 % - Ïlutá ãára, 95 % - ãervená ãára, 90 % - zelená ãára. VIII.0 VIII.03 VIII.05 VIII.07 *) Metoda pravdûpodobnostních kuïelû je dosti sloïitá, abychom ji na malém prostoru, kter nám dává bulletin, ob írnû vysvûtlovali. Pfiijmûte prosím závûry. ZájemcÛm o bliï í vysvûtlení rádi zodpovíme jejich dotazy o metodû Value at risk. MSCI World EUR (akcie svût) VIII.09 VIII. VIII.3 VIII.5 VIII.7 VIII.9 VIII.2 de zbytek trhu mnohem v e. Pohled na historii to potvrzuje. Tituly reprezentované v indexu Nasdaq negenerovaly dlouhodobû vy í zhodnocení neï ostatní. To jen horeãka nové ekonomiky koncem devadesát ch let nafoukla bublinu, která následnû splaskla. V ichni, ktefií se domnívají, Ïe své ztráty vymaïou tím, Ïe nakoupí technologické akcie ve vífie, co padlo nejvíce, nejvíce vyroste, budou zfiejmû zklamáni. Zcela kategoricky se deník postavil i ke kurzu euro versus dolar. Uveden kurz v roce 2023 ãiní,069. Ne, deník nepfiedpoklládá pokles eura ze souãasn ch hodnot,23. To jen v dobû, kdy tuto stránku vydal, byl kurz euro dolar právû na úrovni,069. Pouãení? Zatímco akciov trh generuje zhodnocení z podstaty vûci dokud roste svûtová ekonomika, musí dlouhodobû rûst i akcie, které reprezentují tvorbu hodnoty, mûnov trh je bez dlouhodobého trendu. Pohybovat se na nûm mohou jen spekulanti, úspûch dosáhne jen málokdo. Zdrtoj: historická data MSCI, budoucnost vlastní v poãty Prodej za souãasn kurz a pfiesun investice na penûïní trh znamená pfiesun na modrou teãkovanou ãáru. Ta reprezentuje rûst tempem 3 % roãnû. Aktuální úroková míra je sice men í, ale historicky tûïko udrïitelná. Dlouhodob prûmûr úrokové míry je 3 % a je velmi pravdûpodobné, Ïe na horizontu pfií tích 30 let tomu tak bude. VIII.23 VIII.25 VIII.27 VIII.29 VIII.3 VIII.33 VIII.35 VIII.37 VIII.39 VIII.4 Závûrem Na základû posouzení v konnostního potenciálu akciov ch trhû se domníváme, Ïe akcie a akciové fondy by mûly své ztráty vymazat nûkdy okolo roku Pravdûpodobnost toho, Ïe se tak stane není %, protoïe je tfieba zohlednit rizika. MÛÏe to b t dfiíve i pozdûji. Pokud jste na rozpacích z ãasového rozpûtí, pak to je závislé na okolnostech, které jednodu e nelze pfiedvídat. Je prokázáno, Ïe riziko s ãasem klesá a to znamená, Ïe agresivnûj í akciové strategie by mûly dlouhodobû generovat vy í zhodnocení neï konzervativnûj í strategie. To, zda je investor schopen akceptovat i vy í míru rizika s nimi spojenou, musí udûlat kvalifikovan poradce ãi osobní bankéfi. Ing. Petr imãák Zdroj dat: Moneco, Pioneer Investments, Bloomberk. (Pokraãování pfií tû) PIONEER NEWS [ 3 ] ZPRAVODAJ PRO INVESTORY

4 INZERCE Vût ina investorû kupuje kvalitní fondy do nekvalitních strategií. I dobfie sloïené portfolio je umûní STRATEG CENTRUM skupiny Pioneer Investments v âr poskytuje finanãním poradcûm i individuálním klientûm bezplatnû odborné konzultaãní sluïby v oblasti investiãního plánování, vhodného rozloïení investic a managementu investiãních rizik. Konzultace jsou poskytovány pro investiãní objemy 3 miliony Kã a v e. BliÏ í informace: www. pioneerinvestments.cz Profesionalita, loajalita, diskrétnost. Oficiální sdûlení: Investice do podílov ch listû v sobû obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované ãástky a v nosû z ní. Není zaruãena Minulé v nosy nejsou zárukou v nosû budoucích.

5 TOP TIP PRO VÁS Pioneer Funds US Mid Cap Value Zatímco vût ina akciov ch fondû má ke sv m maximûm z bfiezna 2000 stále mnoho rûstu pfied sebou, Pioneer US Mid Cap Value tento strop jiï pfiekonal. Pozornost na sebe soustfiedil nejen dosaïen mi v sledky, ale téï velmi vysok m hodnocením kvality od agentury S&P, která pfii posuzování v konnosti proti konkurenci a hlavnû úrovnû investiãního procesu, ocenila fond ratingem AA. Co investicí do fondu získáte? Portfolio peãlivû zvolen ch akcií americk ch spoleãností, které jsou oznaãeny jako stfiednû velké. V pojetí manaïera jde o firmy strïní kapitalizací od do miliard USD, prûmûrná hodnota na úrovni fondu je 6,9 miliard USD. Termín Value investorûm signalizuje, Ïe manaïer nekupuje momentálnû populární firmy, jejichï akcie odráïí spí e optimistické vize a jsou tedy proti vnitfiní hodnotû pfiíli drahé. Naopak vyhledává akcie, které jsou podhodnocené proti svému potenciálu. Jakmile trh tento potenciál objeví a ocení v podobû rûstu ceny akcie, manaïer fondu ji obvykle prodává. Akcie jednotlivé spoleãnosti obvykle netvofií více neï 2 % z portfolia, a to z dûvodu rozloïení rizik. V pfiípadû nepfiíznivého v voje na trzích drïí ze stejného dûvodu ve fondu akcií více firem, v pfiíznivém prostfiedí se naopak neobává vytvofiit koncentrovanûj í portfolio. Obvykle fond drïí akcie firem, které jsou vybrány na základû podrobné anal zy, osobních náv tûv a rozhovorû s managementem tûchto spoleãností. Proã stfiední firmy? Ty jsou ãasto oznaãovány za absolventy i kandidáty. Co to znamená? Absolvent jiï prokázal rûstov potenciál a odrostl rizikovûj í prostfiedí v nûmï se obvykle pohybují malé firmy. A nyní, jako kandidát, aspiruje na to, aby se z nûj stal velk hráã, a to buì pfiirozen m rûstem nebo tím, Ïe jej jiná firma koupí a zaãlení do své struktury. Obojí má obvykle pfiízniv dopad na cenu akcií. V hody stfiedních firem proti velk m: Jsou pruïnûj í a agilnûj í v rozhodování. Jejich trh je ménû vyspûl a tudíï nabízí vy í rûstov potenciál. Je na nû sou- stfiedûna men í pozornost analytikû, coï nabízí vût í anci nalézt podhodnocené tituly. V hody proti mal m firmám: Mají silnûj í trïní postavení. Obvykle mají stabilnûj í management a lep í pfiístup ke kapitálu Sektorové alokace ( ) také proto, Ïe mají jiï del í historii a prokázaly Ïivotaschopnost v nepfiíznivém období. Velmi dûleïitá je i vût í likvidita a men í volatilita jejich akcií. Jejich rûstov potenciál proti mal m je ale logicky men í. 2 3 Zdroj: Pioneer Investments, Praha Sektor Podíl. Finance 2,65 % 2. Spotfiební zboïí 5,52 % 3. Informaãní technologie 2,80 % 4. PrÛmyslové podniky 2,52 % 5. Zdravotnictví 9,46 % 6. Suroviny 8,55 % 7. ZboÏí krátkodobé spotfieby 6,66 % 8. Energie 6,46 % 9. Energetika a plynárenství 6,37 %. Telekomunikace 0,0 % V konnost fondu ve srovnání s konkurencí Dec 02 Parvest US Small Cap Pioneer US MidCap Val Pioneer US Sm Cos A USD CS EF (Lux) Small Cap Zdroj: FOND SHOP, Moneco Jul Oct 03 KBC EQUITY FUND-US SMALL CAPS JANUS US VENTURE FUND S&P EL Fd Sm Cos USA Franklin US Sm-Mid Cap MFS Funds US Emerging Gth Jul Oct 04 % Jak se mu dafiilo Fond se stabilnû umisèuje v prvním kvartilu (nejlep ích 25 % fondû) mezi necel mi dvûma stovkami podobnû zamûfien ch fondû. Graf v konnosti fondu zobrazuje v voj amerického originálu, od kterého lucembursk klon nabízen evropsk m investorûm odvozuje svou strategii. Má stejného manaïera i portfolio. Kdo fond fiídí Za kaïdodenní fiízení odpovídá Rod Wright, kter má 5 leté zku enosti s akciov mi trhy. âerpá podporu dal ích 6 portfolio manaïerû zamûfien ch na americké hodnotové akcie a 25 globálních sektorov ch analytikû. Pan Wright podléhá Johnovi Careymu, fiediteli t mu portfolio manaïerû v USA, kter zároveà spravuje nejstar í fond na svûtû, Pioneer Fund. Pro koho je fond vhodn? Fond je ideálním nástrojem pro investory, ktefií chtûjí vyhledávat levné akcie mezi firmami, které prokázaly svou Ïivotaschopnost i rûstov potenciál a jsou právû proto vybírány v pfiíznivém i nepfiíznivém období na trzích. Jde totiï o fond akciov, kter dûslednû dodrïuje investiãní disciplínu a styl. Podíl nezainvestované hotovosti zfiídkakdy pfiekroãí pût procent portfolia. Fond by mûl tvofiit zlatou cihliãku v portfoliu kaïdého investora s dlouhodob m horizontem. Konzervativní investofii by do nûj mûli investovat v raznû men í ãást svého majetku, jehoï základy by mûly tvofiit fondy penûïního trhu a fondy dluhopisové. ) Agentura nabídne tuto hloubkovou anal zu (Fund Management Rating) a následné hodnocení jen fondûm, které mají pfiedpoklad rating získat. Nabídku na zpracování ratingu obdrïí jen 20 % fondû. Pokud agentura dojde k názoru, Ïe v borná v konnost není podloïena dostateãnû kvalitním procesem, nemusí rating vûbec udûlit. Zdroj dat: Bloomberg, Pioneer Investments. V konnost vybran ch podfondû Pioneer Funds a jejich hodnocení ratingov mi agenturami Zdroj dat: Pioneer Investments, Praha. Údaje Datum Velikost Od zaloïení Od zaloïení Morningstar S&P Star S&P Fund v mûnû zaloïení (mil.) Od mûsícû rok kumulativnû p.a. Rating Rating Management PF - Core European Equity EUR ,8 2,7 0,97,6-36,2 -,83 *** *** PF - Euro Bond EUR ,4 2,7,33 2,7 7,73 4,68 ** *** PF - Euro Corporate Bond EUR ,3 2,07,02 2,60 4,29 5, PF - Top European Players EUR ,2 5,97 5,2 7,5-5,59-4,64 ***** ***** AA PF - Amerika USD , -0,86 -,08,38-3,97 -,55 *** - AA PF - Strategic Income USD ,3 0,50 -,32 6,60,78 9, **** - PF - U.S. High Yield Corporate Bond USD ,2-0,6-2,6 7,84 26,35 9,62 *** **** PF - U.S. Mid Cap Value USD ,2 5,89 4,83 25,55 29,69,44 **** - AA V konnost je poãítána k 3/07/04. Údaje t kající se ratingu a velikosti fondu jsou platné k 30/6/04. Údaje t kající se ratingu jsou platné k 3o/6/04. Nezkrácené znûní zkratky PF je Pioneer Funds. Údaje jsou uvádûny v %. Za obhospodafiování fondû jsou úãtovány poplatky, které mûïete vyhledat na webov ch stránkách spoleãnosti. V echny informace se zakládají na hodnotách vlastního kapitálu (VK). VK pfiedstavuje hodnotu v ech podílov ch listû zbaven ch ve ker ch administrativních, transakãních a depozitních poplatkû. Ve VK nejsou zapoãítány Ïádné dal í poplatky, jako jsou danû nebo poplatky z prodeje. Pokud Vám nejsou jasné údaje v tabulce, kontaktujte laskavû redakci na adrese uvedené v tiráïi. Dûkujeme za názor. Pioneer Zpravodaj pro investory Vydává skupina Pioneer Investments v âr. Adresa redakce: Pioneer, Danube House, Karolinská 650/, Praha 8, telefon: Pioneer Investments je obchodním oznaãením spoleãnosti Pioneer Global Management S.p.A. a skupiny jejích dcefiin ch spoleãností. v konnost v budoucím období. Hodnota investice i pfiíjem z ní mûïe stoupat i klesat a není zaruãena plná PIONEER NEWS [ 5 ] ZPRAVODAJ PRO INVESTORY

PIONEER INVESTMENTS V ČR

PIONEER INVESTMENTS V ČR PIONEER INVESTMENTS V ČR SROVNÁNÍ S KONKURENCÍ A INFORMACE RELEVANTNÍ PRO POSOUZENÍ KVALITY FONDŮ ČERVENEC 2005 Předkládáme Vám sumarizaci dat, která umožňuje názorné srovnání vybraných podfondů Pioneer

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Profil skupiny Pioneer Investments

Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny Pioneer Investments Dimenze dûvûry, síly a ãasu 75let inovace a zku eností Kvalita a globální pûsobení Více neï 75 let pûsobení v oblasti fiízení podílov ch fondû, soukrom ch portfolií,

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červenec +0,20 % Letos +0,48 % Státní dluhopisy - pokles úrokových sazeb + Korporátní dluhopisy - snížení

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Investiční velkotrendy

Investiční velkotrendy Investiční velkotrendy Valuace Jiří Soustružník Duben 2012 Investiční velkotrendy: Valuace Základní investorova otázka (asi) zní: Jsou akcie levné, nebo drahé? Pokus o odpověď může být učiněn: Pohledem

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Shrnutí Rozvíjející se trhy (Emerging Markets dále jen EM) jsou mezi investory a bankéři v Česku oblíbené, ale ve světovém indexu zaujímají jen malé místo

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

NEWSLETTER KosFinance 2015-04

NEWSLETTER KosFinance 2015-04 2015 NEWSLETTER KosFinance 2015-04 Co mě zaujalo v dubnu 2015? Snížení úroků u úvěrů Hypoteční banky a hypoteční schody Alternativa existuje dividendové fondy PIONEER Investments Jedna z možností investic

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM 20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM Ladislav Hájek, Luká ReÏn Úvod Do roku 1993 se rozvíjela ãeská ekonomika ve spoleãném státû se Slovenskem. Od roku 1993 se vznikem âeské republiky (âr)

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Proč máme v portfoliu také dividendové tituly a fondy zaměřující se na výplatu dividend? Jedná se o další nástroj diverzifikace portfolia.

Proč máme v portfoliu také dividendové tituly a fondy zaměřující se na výplatu dividend? Jedná se o další nástroj diverzifikace portfolia. Proč máme v portfoliu také dividendové tituly a fondy zaměřující se na výplatu dividend? Jedná se o další nástroj diverzifikace portfolia. Autoři: Ing. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 31. května

Více

EMPIRICKÉ OVù ENÍ TEORIE FORWARDOVÉHO KURZU

EMPIRICKÉ OVù ENÍ TEORIE FORWARDOVÉHO KURZU EMPIRICKÉ OVù ENÍ TEORIE FORWARDOVÉHO KURZU Jitka Ptatscheková, Jan Draessler Úvod âeská republika patfií mezi malé otevfiené ekonomiky. Otevírání se svûtu byl proces zaloïen na liberalizaci zahraniãního

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

V roãní zpráva. Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s.

V roãní zpráva. Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. V roãní zpráva 2004 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. Obsah Úvodní slovo generálního fieditele............................ 3 Investiãní spoleãnost.................................... 4 Údaje o

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Zürich Invest Aktien Deutschland

Zürich Invest Aktien Deutschland Zürich Invest Aktien Deutschland Dynamický a orientovaný na zisk Jistota Rentabilita Likvidita Obecně závazným podkladem pro koupi podílového listu je prodejní prospekt ve spojení s poslední zprávou o

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA

7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA IKT_(6_8)_zlom 29.9.2011 12:38 Stránka 641 7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA Považujeme-li bohatství neboli souhrn veškerých aktiv investora v daném okamžiku za neměnné,

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva 31. prosince 2007 (auditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Pioneer Multibrand. Aktivní portfolia top správců

Pioneer Multibrand. Aktivní portfolia top správců Pioneer Multibrand Aktivní portfolia top správců Pioneer Investments trvale inovativní přístup od roku 1928 Pioneer Investments je celosvětová investiční skupina, která spravovala na konci srpna 20 aktiva

Více

Investiční výhled a doporučená alokace aktiv pro H2/2015

Investiční výhled a doporučená alokace aktiv pro H2/2015 Investiční výhled a doporučená alokace aktiv pro H2/2015 Aleš Prandstetter, Hlavní investiční stratég, ČSOB Asset Management Trhy a investiční strategie Červen 2015 Máme se už akcií začít bát....aneb kam

Více

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn DOLAR JE NA MINIMU Toto tvrzení je podobně šokující, jako naše předpověď v roce 2002, že dolar je na vrcholu a bude klesat. 29. března 2005 Ing. Štěpán Pírko Dolar je na minimu. Toto tvrzení je podobně

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Interakce mezi trhy a duálnû kotované akcie: pfiípad âeské republiky

Interakce mezi trhy a duálnû kotované akcie: pfiípad âeské republiky DT: 336.76; 336.763.2 klíčová slova: akciové indexy kauzalita kointegrace duálně kotované akcie Interakce mezi trhy a duálnû kotované akcie: pfiípad âeské republiky Richard PODPIERA* 1. Úvod V populárním

Více

Jifií Jan Pensante. Politika a my lení

Jifií Jan Pensante. Politika a my lení Jifií Jan Pensante Politika a my lení Ú V A H Y Z K O N C E 2. T I S Í C I L E T Í Praha 2000 V VOJ PROBÍHÁ NEROVNOMùRNù Jifií Jan Pensante, 2000 Cherm, 2000 ISBN 80-902521-7-6 V voj v rûzn ch ãástech

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Rizikovost investice lze ukázat v grafu, který informuje o tom, jak hluboko dokázaly akcie a dluhopisy v minulosti klesnout z předchozího maxima a jak dlouho

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Úspěšnost investora. Návratnost a riziko. r alfa 1. Beta 2. alfa 2. Beta 1. 25. prosince 2003 Jiří Soustružník

Úspěšnost investora. Návratnost a riziko. r alfa 1. Beta 2. alfa 2. Beta 1. 25. prosince 2003 Jiří Soustružník Úspěšnost investora Návratnost a riziko 25. prosince 2003 Jiří Soustružník Na rozdíl od spekulantů, investor posuzuje své výnosy vždy v kontextu rizika, které podstoupil. Předpoklad přímé úměry mezi rizikem

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více