News KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ. Úroky jdou nahoru. 24. âervence. ZE SVùTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "News KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ. Úroky jdou nahoru. 24. âervence. ZE SVùTA"

Transkript

1 24. âervence 2004 Pioneer Zpravodaj pro investory Zdroj dat: Pioneer Investments. Upozornûní: Komentáfi vyjadfiuje názory autora. Úroky jdou nahoru Podle oãekávání zvedl americk Fed úrokové sazby z,00 na,25 %. Trh pfiijal tento krok klidnû. âeská národní banka zvedla sazby z 2, 00 na 2, 25 %. Také podle oãekávání, ale pfiesto se tento krok doãkal boufilivûj ího pfiijetí. Pfiekvapilo naãasování. Vprostfiedí lep ící se ekonomiky Fed jiï nepotfieboval drïet sazby na 40 letém minimu. Lze oãekávat, Ïe budou následovat dal í úpravy. Cílem je pfiesun na neutrální mûnovou politiku, která neutlumí rûst, ale udrïí inflaci v poïadovan ch mezích. Co to znamená pro akcie? Ekonomické oïivení by mûlo b t dostateãné k tomu, aby trh pfiijal zv ení sazeb spí e pozitivnû. Nervozitu z tohoto zvy ování máme z velké ãásti jiï zfiejmû za sebou. VÏdyÈ akcie jiï nûkolik mûsícû stagnují. Co to znamená pro dluhopisy? I v tomto pfiípadû trh jiï vstfiebal (sv mi poklesy) oãekávanou zmûnu mûnové politiky. Oãekávání jsou moïná pfiehnaná, coï by pro dluhopisové investory byla pfiíleïitost k vy ímu zhodnocení. Tak jako tak oãekáváme, Ïe v leto ním roce zhodnotí akcie více neï dluhopisy. ânb pfiekvapila trh naãasováním, protoïe zv ení se ãekalo aï v ãervenci. Proto dluhopisy reagovaly poklesem a zapoãítaly do sv ch cen oãekávání dal ího zv ení úrokû. âeská mûna,navzdory politické krizi, udrïela své zisky a posílila. Zajímavá byla logika zv ení úrokû. I kdyï skuteãná inflace byla niï í neï ânb oãekávala, byla dost vysoká k tomu, aby banka sazby zvedla. DÛvodem je snaha drïet úrokové sazby tak, aby nebyly niï í neï inflace, jin mi slovy, aby reáln úrok nebyl záporn. Z toho také plyne dal í v hled. Trh oãekává, Ïe na konci roku by sazby mûly b t mezi 2,5 aï 3 %. Na tuzemsk trh akcií tato aktivita zfiejmû pfiíli pûsobit nebude. Na trh dluhopisû samozfiejmû více. Pfiípadné neãekané skoky budou záviset na tom, zda ânb bude trh pfiekvapovat ãi nikoliv. Zatím se jí to dafií. Ing. Petr imãák Pioneer Investments âr Stabilita tûchto struktur je, mimo jiného, závislá na rûstu ekonomik a na rostoucí základnû plátcû daní. Obé je podmínûno dostatkem pracovní síly. V posledních tfiiceti letech to byl právû rûst pracovní síly, kter generoval aï dvû tfietiny nárûstu HDP rozvinut ch zemí. Zbytek byl generován z produktivity. OECD se domnívá, Ïe úbytek pracovní síly v letech 2000 aï 2025 mûïe sni- Ïovat potenciál ekonomického rûstu v zemích EU aï o 0,4 % roãnû (Data: Harward). Bez obnovy pracovní síly mohou b t ekonomiky populaãnû slab ch regionû ohroïeny specifickou recesí (klesající poptávka, pokles hodnoty aktiv, zmen ování ziskû spoleãností, oslabování mûn) a mûïe jím b t situací vnucena struktura rozpoãtû, která není orientována na budoucí rozvoj, ale spí e na údrïbu stávající situace. V dlouhodobé perspektivû mohou b t naru eny jejich sociální a kulturní systémy. Ani populaãní pfiebytek v ak není dobrodiním. Populaãnû nejvitálnûj í regiony mohou v dûsledku této vitality zaïít silné otfiesy. Pokud jejich ekonomika neporoste rychleji neï populace, neporoste ani Ïivotní úroveà. Pokud neporoste Ïivotní úroveà, neporoste sociálnû politická uïiteãnost tamních reïimû. Obrovsk pfietlak mlad ch lidí v tûchto regionech je kulturnû politick fenomén sám o sobû. Vroce 995 vypukly nepokoje v 6 z 25 nejmlad ích zemích. Není asi náhodou, Ïe radikální islamismus kvete v zemích KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ Mezi kardinální problémy nového století patfií úbytek populace v Evropû a Japonsku. Jde o demografick ok, kter tyto regiony v industriální éfie je tû nezaïily. MÛÏe v znamnû a zásadnû ovlivnit jejich sociální a politické struktury (fiád). s dostatkem teenagerû. (Palestina medián 6,8 let v roce 2000, Saudská Arábie med. 8,4 let, r. 2000, Afganistan med. 8, let, r. 2000, Pakistán med. 8,9 let, r. 2000). V minulosti byla k fie ení populaãního nedostatku nûkolikrát uïita imigrace. Pfiíkladem je Francie po první válce (Data: Bacci). V letech 92 aï 930 pfiijala, 7 milionû imigrantû z Polska, Itálie a âeskoslovenska. Nahradila tím úbytek,3 milionu padl ch. Populace cizincû stoupla tak z pûvodních,5 milionu na 2,9 milionû. Regulovaná imigrace je jediné vyzkou ené fie ení negativního pákového efektu populaãního nedostatku. Imigraãní tlaky na Evropu budou tentokrát zcela spontánní aprudké. Pro pfiíklad v roce 2025 bude typick Jemenec o 32 let mlad í neï typick Evropan. Jemen je typicky populaãnû vitální zemû a její populace vzroste z 8,3 milionû v roce 2000 na 58,6 milionû v roce Jin pfiíklad projekce v voje populace Nûmecka jsou dvû. Ta optimistická pfiedpokládá, Ïe vroce 2050 bude NûmcÛ o milionû ménû. Ta ménû optimistická (bez stávající imigrace) pfiedpokládá pokles o 3 milionû. Potfieba imigrantû v Evropû se, podle odhadû OSN, pohybuje v fiádu stovek milionû osob. Populaãní nedostatek je pro âesko váïnûj í neï pro vût inu ostatních zemí a zemû bude patfiit k nejstar ím na svûtû. V roce 2030 budou nejpoãetnûj í vûkovou sloïkou v âr osoby ve vûku 50 a 59 let a o let pozdûji to budou osoby ve vûku 60 a 69 let. Podle 0SN má v roce 2050 poãet 60let ch a star- ích ãinit pfiibliïnû 40 % celé populace. Nastane populaãnû naprosto nepfiirozená situace. Pákov vliv této situace na sociální struktury a ekonomiku lze jen tûïko odhadnout, ale bude dramatick a zásadní. Nejspí e se vytvofií jiné sociální, ekonomické a kulturní prostfiedí. Budeme moïná Ïít jin Ïivot v jiné zemi *. Dr. Miloslav Doubrava Pioneer Investments âr *) Obrat jiná zemû za pouïití úvozovek se snaïí naznaãit dramatickou hloubku moïn ch zmûn. Jako pokraãování tohoto ãlánku pfiipraví redakce úvahu o optimálních dlouhodob ch strategiích, které by o etfiily rizika v e popsaného v voje. Zdroj dat: Pioneer Investments, Harvard Generations Policy Journal, Vol., Winter 2004, Pfiedná ka, University of Florence. Prof. Massim,o Livi Bacci, The View from History. Demografická situace v âr, Bambuchová, Utû ená. Upozornûní: Tento ãlánek vyjadfiuje názory autora. Citát mûsíce ZE SVùTA Neberte roãní v konnosti moc váïnû. Namísto toho se soustfieìte na 4leté aï 5leté prûmûrné v konnosti. Warren Buffet Standard & Poor s sníïila na zaãátku ãervence kreditní hodnocení Itálie z AA na AA-, a to pro neschopnost vlády efektivnû kontrolovat vefiejné rozpoãty. Nûktefií analytici se domnívají, Ïe sníïení kreditu Itálii efektivnû zv í tlak na zavedení vy í fiskální káznû v Nûmecku. Obû zemû procházejí v posledních mûsícíchprocesem nároãného oslabování sociálního státu. Nervozita v ruském bankovním sektoru, kterou nastartovalo uzavfiení Guta Banky a která se projevila znaãn m vybíráním dolarov ch depozit, nebude mít nejspí e dramatické pokraãování. Duma vytvofiila zákonné základy ochrany depozit v privátních bankách a ruská ekonomika je v mnohém lep ím stavu neï dfiíve. Jde spí e o první fázi konsolidace ruského bankovního sektoru. Americké bezpeãnostní sluïby berou hrozbu dal ího teroristického útoku velmi váïnû. Na zaãátku ãervence ( ) panovaly obavy z útoku na rafinerie v oblasti Houstonu. Nevyplnily se, ale obavy neustávají. Podle nûkter ch zdrojû se lze obávat moïn ch útokû na vefiejnou infrastrukturu v oblasti Zdroj: Stratfor Inc., Reuters, Bloomberg. PIONEER NEWS [ ] ZPRAVODAJ PRO INVESTORY

2 SERIÁL âlánkò O AKTUÁLNÍCH OTÁZKÁCH INVESTOVÁNÍ. DÍL I. Kdy uï budu koneãnû na sv m? DÛsledky jedné z nejvût ích krizí (rok 2000) akciového trhu udrïují tuto otázku otevfienou jako knihu k níï se ãasto vracíme. B vá proná ena s rûznou mírou naléhavosti, ale základ je vïdy stejn je to intenzivní starost o peníze, které uvízly v pasti krize. Nejde v ak jen o tu ãi onu konkrétní ãástku. Jde o nûco více. Kdo si na tuto otázku neodpoví metodicky správnû a pouãenû, vystavuje se nebezpeãí, Ïe zaïije dal í investorské zklamání. Následující fiádky chtûjí nabídnout zaãátek hledání odpovûdí a smyslupln ch fie ení. Jsou zaãátkem seriálu, kter by mûl otevfiít nûkteré z nejaktuálnûj ích otázek investování. Nejdfiíve si vyjasnûme to, zda je taková pfiedpovûì vûbec moïná. Pfiedpovûì, moïná je pokud uïijeme exaktních a provûfien ch metod. To, zda se pfiedpovûì splní ãi nikoliv, je otázka jiná a sloïitûj í. V echny pfiedpovûdi nám pfiedkládají jen pravdûpodobnostní závûry, ale nûkteré pfiedpovûdi se, na rozdíl od ostatních, naplàují. Chceme vám nabídnout ty, které nás zaujaly a o nichï se domníváme, Ïe jsou metodicky korektnû vytváfieny IV.2000 X.2000 () Graf? IV.200 X.200 IV.2002 X.2002 IV.2003 Graf byl vytvofien v bfieznu 2003 ve vífie, Ïe se nacházíme jiï na dnû akciového trhu. Tento odhad skuteãnû vy el. Proto mûïeme jiï více neï rok sledovat také úspû nost pohledu do budoucnosti. Ta je pro modelov (scénáfi, ke kterému se tvûrci grafu pfiiklánûli, témûfi dûsivû pfiesná. Proã dûsivû? PoloÏme si otázku, co mûïe odch lit akciov trh od scénáfie pokraãujícího oïivení? Smûrem dolû (v raznû) by to byla krize, se kterou dnes jiï nikdo nepoãítá a ze které by nejvíce profitovaly státní dluhopisy. Smûrem nahoru (v raznû) je to moïné pouze v pfiípadû velmi prudké inflace. Právû v prostfiedí inflace by to byly zejména akcie a komodity, které by zfiejmû vykázaly nejvût í zhodnocení. Naopak státní dluhopisy by zfiejmû pro- Ïily roky hrûzy. Obojí je pomûrnû málo pravdûpodobné, ale podporuje my lenku diverzifikace. KaÏd by mûl vlastnit jak dluhopisy, tak akcie. () MSCI World; -45 % (2) velká deprese 929; -6 % (3) II. sv. válka; -27 % (4) ropn ok 974; -40 % (5) krize 987; -20 % (7) Návrat akcií na maximum? Spoleãnost Moneco sestavila velmi zajímav graf, kter nabízí pohled do budoucnosti ve svûtle pouãení z nejvût- ích krizí ve 20. století. (graf ) X.2003 MSCI World IV.2004 X.2004 (2) (3) (4) Graf zobrazuje propad svûtov ch akciov ch trhû od vrcholu v dubnu 2000, jak jej zachycuje index MSCI World v euru a teoretické moïnosti, za jak dlouho by se mohl dostat zpût na nûkdej í maximální hodnotu. IV.2005 X.2005 (5) IV.2006 (8) (6) X.2006 Co je základem modelu a o ãem vypovídá? Za základ modelu byla vzata zákonitost podle níï po kaïdém krachu na akciovém trhu následoval rûst, kter byl rûznû rychl a rûznû siln. Jednotlivé kfiivky vycházející z indexu MSCI World pak vyjadfiují hypotetické zotavení trhu, pokud by probíhalo za stejn ch podmínek, jako rûst po jednotliv ch krizích. Napfi. pfii první válce v zálivu trh zaãal od zaãátku roku 990 padat a dosáhl dna v fiíjnu stejného roku. Na úroveà pfied propadem se akcie dostaly aï v prûbûhu bfiezna 993, a tedy po 30 mûsících, coï odpovídalo rûstu 2,9 % roãnû. Kfiivka pro pfiípad první války v zálivu tedy ukazuje, Ïe pfii stejné rychlosti zotavování cen akcií jako poãátkem devadesát ch let, by se dne ní trh dostal na pûvodní úroveà asi v kvûtnu Zatímco kfiivky 2-7 jsou postaveny na pfiedpokladu pokraãování historick ch událostí, kfiivky 8 a 9 pfiedstavují moïné zotavení trhû zaloïené na modelov ch pfiedpokladech. Kfiivka 8 vychází ze skuteãnosti, Ïe od svého dna se burzy vïdy odrazí k rûstu IV.2007 X.2007 IV.2008 X.2008 IV.2009 (9) X.2009 IV.20 Zdroj: Moneco (6) válka v zálivu 990; -24 % (7) asijská krize 998; -3 % (8) modelov scénáfi (9) zhodnocení 8 % p.a. MSCI World aktuální pomûrnû dynamicky a tento rûst pak nastoupí normální tempo. Konkrétnû vprvním roce oïivení porostou trhy tempem, které je prûmûrem rûstu v prvních dvanácti mûsících, jeï následovaly po dosaïení dna v jednotliv ch krizích. Poté trhy porostou tempem 9,2 % roãnû, coï je dlouhodobá nominální návratnost svûtov ch akcií podle autorû knihy Triumph of the Optimists (Princeton University Press). Pfii tomto scénáfii by akciové trhy mûly z dne - ních hodnot vymazat ztráty zpûsobené medvûdím trendem asi v listopadu 2009 Jak ukazuje aktuální v voj, zatím se naplàuje tento scénáfi: Prudké oïivení a po roce zpomalení rûstu. Co fiíkají pravdûpodobnostní kuïely Dal í metodickou moïností, jak pohlédnout do budoucnosti, je vytvofiit pravdûpodobnostní scénáfie na základû dlouhodobé historické v konnosti trhû ( % roãnû) a pfii zohlednûní jeho rizika, mûfieného tzv. volatilitou (20 %). Graf 2, str. 3. Pokud bychom chtûli postihnout 95 % v ech moïn ch scénáfiû, nezískáme pfiíli uspokojivá ãísla. Trhy se ke sv m maximûm vrátí mezi zaãátkem roku 2006 a 2023 se stfiední hodnotou v roce To je v souladu i s metodou historickou, prezentovanou v pfiedchozím grafu. Zajímavûj í je pohled na svûtle modrou teãkovanou ãáru (graf 2), která reprezentuje 3% roãní tempo rûstu. Ta totiï odpovídá na velmi ãastou otázku investorû: Nemûl bych radûji vyuïít rûstu od bfiezna 2003, odprodat se ztrátou a jiï nikdy neinvestovat tedy dát v e na bezrizikovou úloïku (termínovan vklad v bance) nebo nízko rizikovou investici (fondy penûïního trhu apod)? Pokud to udûlá a pfii vûdomí, toho Ïe dlouhodobá úroková míra se pohybuje okolo 3 % roãnû a na tuto své peníze uloïí, potom se dostane na své v roce Na tomto horizontu je jen minimální pravdûpodobnost, Ïe na tom investor bude hûfie se stávající akciovou investicí. Není to tedy správná volba. Pokraãování na dal í stranû Zdroj dat: Moneco, Pioneer Investments, Bloomberg. PIONEER NEWS [ 2 ] ZPRAVODAJ PRO INVESTORY

3 SERIÁL âlánkò O AKTUÁLNÍCH OTÁZKÁCH INVESTOVÁNÍ. DÍL I. Pokraãování ze strany 2 Zohlednûme inflaci. Pokud bychom brali reálnou úrokovou sazbu okolo %, posune se datum oïivení u akcií z roku 2009 na rok 20. U bezrizikové investice (modrá teãkovaná ãára) jde o okující posun za rok To v e pfii 2% inflaci, coï je cílová hodnota Evropské centrální banky. Budoucnost podle The Wall Street Journal Velmi zajímavou a provokativní tabulku zvefiejnil deník The Wall Street Journal ke dvacátému v roãí svého vzniku. Vydal fiktivní první stranu deníku z roku A na této stranû jsou zvefiejnûny i hodnoty indexu z pfiedchozího burzovního dne. Indexy by mûly v roce 2023 dosahovat následujících hodnot: Dow Jones (dnes 247), nûmeck DAX (dnes 3 867), americk S&P (dnes 5), technologick Nasdaq 5 32 (dnes 93). Pokud Vás zejména poslední údaj ne okoval, asi jste neinvestovali v dobû technologické mánie do tûchto hork ch titulû vroce Jedná se totiï o historické maximum, kterého tehdy index dosáhl. Jin mi slovy deník WSJ fiíká, Ïe technologické akcie nebudou generovat vy í rûst neï zb vající trh. o- toïe tento index klesl nejvíce, bude mu trvat více neï 20 let, neï dosáhne úrovní, ze kter ch spadl. V té dobû bu Zájemci o detailní prezentaci závûrû prognóz zmínûn ch v ãlánku se mohou pfiihlásit na semináfi, kter jim bude vûnován. Pfiihlá ky (jméno, mailová adresa nebo telefon) jsou pfiijímány na Termín semináfie: v pondûlí od 7 hodin. Semináfi se bude konat v sídle spoleãnosti. VIII.99 Graf 2 Graf nereprezentuje slib, Ïe hodnota indexu dosáhne konkrétní úrovnû v konkrétním ãase. Jde o realistick odhad postaven na moïnostech trhû a tudíï i fondu (tlustá modrá ãára). Historická v konnost není zárukou v konností budoucí. MÛÏe to b t dfiíve i pozdûji. V Ïádném pfiípadû nelze oãekávat, Ïe budoucí v voj bude mít lineární (pfiímku) tvar. Neumíme odhadnout pfiesné datum, protoïe to není moïné. MÛÏeme ale posoudit rizika a vytvofiit pravdûpodobnostní scénáfie (barevné kuïely) pomocí metody Value at Risk pfii hladinû spolehlivosti 99 % - Ïlutá ãára, 95 % - ãervená ãára, 90 % - zelená ãára. VIII.0 VIII.03 VIII.05 VIII.07 *) Metoda pravdûpodobnostních kuïelû je dosti sloïitá, abychom ji na malém prostoru, kter nám dává bulletin, ob írnû vysvûtlovali. Pfiijmûte prosím závûry. ZájemcÛm o bliï í vysvûtlení rádi zodpovíme jejich dotazy o metodû Value at risk. MSCI World EUR (akcie svût) VIII.09 VIII. VIII.3 VIII.5 VIII.7 VIII.9 VIII.2 de zbytek trhu mnohem v e. Pohled na historii to potvrzuje. Tituly reprezentované v indexu Nasdaq negenerovaly dlouhodobû vy í zhodnocení neï ostatní. To jen horeãka nové ekonomiky koncem devadesát ch let nafoukla bublinu, která následnû splaskla. V ichni, ktefií se domnívají, Ïe své ztráty vymaïou tím, Ïe nakoupí technologické akcie ve vífie, co padlo nejvíce, nejvíce vyroste, budou zfiejmû zklamáni. Zcela kategoricky se deník postavil i ke kurzu euro versus dolar. Uveden kurz v roce 2023 ãiní,069. Ne, deník nepfiedpoklládá pokles eura ze souãasn ch hodnot,23. To jen v dobû, kdy tuto stránku vydal, byl kurz euro dolar právû na úrovni,069. Pouãení? Zatímco akciov trh generuje zhodnocení z podstaty vûci dokud roste svûtová ekonomika, musí dlouhodobû rûst i akcie, které reprezentují tvorbu hodnoty, mûnov trh je bez dlouhodobého trendu. Pohybovat se na nûm mohou jen spekulanti, úspûch dosáhne jen málokdo. Zdrtoj: historická data MSCI, budoucnost vlastní v poãty Prodej za souãasn kurz a pfiesun investice na penûïní trh znamená pfiesun na modrou teãkovanou ãáru. Ta reprezentuje rûst tempem 3 % roãnû. Aktuální úroková míra je sice men í, ale historicky tûïko udrïitelná. Dlouhodob prûmûr úrokové míry je 3 % a je velmi pravdûpodobné, Ïe na horizontu pfií tích 30 let tomu tak bude. VIII.23 VIII.25 VIII.27 VIII.29 VIII.3 VIII.33 VIII.35 VIII.37 VIII.39 VIII.4 Závûrem Na základû posouzení v konnostního potenciálu akciov ch trhû se domníváme, Ïe akcie a akciové fondy by mûly své ztráty vymazat nûkdy okolo roku Pravdûpodobnost toho, Ïe se tak stane není %, protoïe je tfieba zohlednit rizika. MÛÏe to b t dfiíve i pozdûji. Pokud jste na rozpacích z ãasového rozpûtí, pak to je závislé na okolnostech, které jednodu e nelze pfiedvídat. Je prokázáno, Ïe riziko s ãasem klesá a to znamená, Ïe agresivnûj í akciové strategie by mûly dlouhodobû generovat vy í zhodnocení neï konzervativnûj í strategie. To, zda je investor schopen akceptovat i vy í míru rizika s nimi spojenou, musí udûlat kvalifikovan poradce ãi osobní bankéfi. Ing. Petr imãák Zdroj dat: Moneco, Pioneer Investments, Bloomberk. (Pokraãování pfií tû) PIONEER NEWS [ 3 ] ZPRAVODAJ PRO INVESTORY

4 INZERCE Vût ina investorû kupuje kvalitní fondy do nekvalitních strategií. I dobfie sloïené portfolio je umûní STRATEG CENTRUM skupiny Pioneer Investments v âr poskytuje finanãním poradcûm i individuálním klientûm bezplatnû odborné konzultaãní sluïby v oblasti investiãního plánování, vhodného rozloïení investic a managementu investiãních rizik. Konzultace jsou poskytovány pro investiãní objemy 3 miliony Kã a v e. BliÏ í informace: www. pioneerinvestments.cz Profesionalita, loajalita, diskrétnost. Oficiální sdûlení: Investice do podílov ch listû v sobû obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované ãástky a v nosû z ní. Není zaruãena Minulé v nosy nejsou zárukou v nosû budoucích.

5 TOP TIP PRO VÁS Pioneer Funds US Mid Cap Value Zatímco vût ina akciov ch fondû má ke sv m maximûm z bfiezna 2000 stále mnoho rûstu pfied sebou, Pioneer US Mid Cap Value tento strop jiï pfiekonal. Pozornost na sebe soustfiedil nejen dosaïen mi v sledky, ale téï velmi vysok m hodnocením kvality od agentury S&P, která pfii posuzování v konnosti proti konkurenci a hlavnû úrovnû investiãního procesu, ocenila fond ratingem AA. Co investicí do fondu získáte? Portfolio peãlivû zvolen ch akcií americk ch spoleãností, které jsou oznaãeny jako stfiednû velké. V pojetí manaïera jde o firmy strïní kapitalizací od do miliard USD, prûmûrná hodnota na úrovni fondu je 6,9 miliard USD. Termín Value investorûm signalizuje, Ïe manaïer nekupuje momentálnû populární firmy, jejichï akcie odráïí spí e optimistické vize a jsou tedy proti vnitfiní hodnotû pfiíli drahé. Naopak vyhledává akcie, které jsou podhodnocené proti svému potenciálu. Jakmile trh tento potenciál objeví a ocení v podobû rûstu ceny akcie, manaïer fondu ji obvykle prodává. Akcie jednotlivé spoleãnosti obvykle netvofií více neï 2 % z portfolia, a to z dûvodu rozloïení rizik. V pfiípadû nepfiíznivého v voje na trzích drïí ze stejného dûvodu ve fondu akcií více firem, v pfiíznivém prostfiedí se naopak neobává vytvofiit koncentrovanûj í portfolio. Obvykle fond drïí akcie firem, které jsou vybrány na základû podrobné anal zy, osobních náv tûv a rozhovorû s managementem tûchto spoleãností. Proã stfiední firmy? Ty jsou ãasto oznaãovány za absolventy i kandidáty. Co to znamená? Absolvent jiï prokázal rûstov potenciál a odrostl rizikovûj í prostfiedí v nûmï se obvykle pohybují malé firmy. A nyní, jako kandidát, aspiruje na to, aby se z nûj stal velk hráã, a to buì pfiirozen m rûstem nebo tím, Ïe jej jiná firma koupí a zaãlení do své struktury. Obojí má obvykle pfiízniv dopad na cenu akcií. V hody stfiedních firem proti velk m: Jsou pruïnûj í a agilnûj í v rozhodování. Jejich trh je ménû vyspûl a tudíï nabízí vy í rûstov potenciál. Je na nû sou- stfiedûna men í pozornost analytikû, coï nabízí vût í anci nalézt podhodnocené tituly. V hody proti mal m firmám: Mají silnûj í trïní postavení. Obvykle mají stabilnûj í management a lep í pfiístup ke kapitálu Sektorové alokace ( ) také proto, Ïe mají jiï del í historii a prokázaly Ïivotaschopnost v nepfiíznivém období. Velmi dûleïitá je i vût í likvidita a men í volatilita jejich akcií. Jejich rûstov potenciál proti mal m je ale logicky men í. 2 3 Zdroj: Pioneer Investments, Praha Sektor Podíl. Finance 2,65 % 2. Spotfiební zboïí 5,52 % 3. Informaãní technologie 2,80 % 4. PrÛmyslové podniky 2,52 % 5. Zdravotnictví 9,46 % 6. Suroviny 8,55 % 7. ZboÏí krátkodobé spotfieby 6,66 % 8. Energie 6,46 % 9. Energetika a plynárenství 6,37 %. Telekomunikace 0,0 % V konnost fondu ve srovnání s konkurencí Dec 02 Parvest US Small Cap Pioneer US MidCap Val Pioneer US Sm Cos A USD CS EF (Lux) Small Cap Zdroj: FOND SHOP, Moneco Jul Oct 03 KBC EQUITY FUND-US SMALL CAPS JANUS US VENTURE FUND S&P EL Fd Sm Cos USA Franklin US Sm-Mid Cap MFS Funds US Emerging Gth Jul Oct 04 % Jak se mu dafiilo Fond se stabilnû umisèuje v prvním kvartilu (nejlep ích 25 % fondû) mezi necel mi dvûma stovkami podobnû zamûfien ch fondû. Graf v konnosti fondu zobrazuje v voj amerického originálu, od kterého lucembursk klon nabízen evropsk m investorûm odvozuje svou strategii. Má stejného manaïera i portfolio. Kdo fond fiídí Za kaïdodenní fiízení odpovídá Rod Wright, kter má 5 leté zku enosti s akciov mi trhy. âerpá podporu dal ích 6 portfolio manaïerû zamûfien ch na americké hodnotové akcie a 25 globálních sektorov ch analytikû. Pan Wright podléhá Johnovi Careymu, fiediteli t mu portfolio manaïerû v USA, kter zároveà spravuje nejstar í fond na svûtû, Pioneer Fund. Pro koho je fond vhodn? Fond je ideálním nástrojem pro investory, ktefií chtûjí vyhledávat levné akcie mezi firmami, které prokázaly svou Ïivotaschopnost i rûstov potenciál a jsou právû proto vybírány v pfiíznivém i nepfiíznivém období na trzích. Jde totiï o fond akciov, kter dûslednû dodrïuje investiãní disciplínu a styl. Podíl nezainvestované hotovosti zfiídkakdy pfiekroãí pût procent portfolia. Fond by mûl tvofiit zlatou cihliãku v portfoliu kaïdého investora s dlouhodob m horizontem. Konzervativní investofii by do nûj mûli investovat v raznû men í ãást svého majetku, jehoï základy by mûly tvofiit fondy penûïního trhu a fondy dluhopisové. ) Agentura nabídne tuto hloubkovou anal zu (Fund Management Rating) a následné hodnocení jen fondûm, které mají pfiedpoklad rating získat. Nabídku na zpracování ratingu obdrïí jen 20 % fondû. Pokud agentura dojde k názoru, Ïe v borná v konnost není podloïena dostateãnû kvalitním procesem, nemusí rating vûbec udûlit. Zdroj dat: Bloomberg, Pioneer Investments. V konnost vybran ch podfondû Pioneer Funds a jejich hodnocení ratingov mi agenturami Zdroj dat: Pioneer Investments, Praha. Údaje Datum Velikost Od zaloïení Od zaloïení Morningstar S&P Star S&P Fund v mûnû zaloïení (mil.) Od mûsícû rok kumulativnû p.a. Rating Rating Management PF - Core European Equity EUR ,8 2,7 0,97,6-36,2 -,83 *** *** PF - Euro Bond EUR ,4 2,7,33 2,7 7,73 4,68 ** *** PF - Euro Corporate Bond EUR ,3 2,07,02 2,60 4,29 5, PF - Top European Players EUR ,2 5,97 5,2 7,5-5,59-4,64 ***** ***** AA PF - Amerika USD , -0,86 -,08,38-3,97 -,55 *** - AA PF - Strategic Income USD ,3 0,50 -,32 6,60,78 9, **** - PF - U.S. High Yield Corporate Bond USD ,2-0,6-2,6 7,84 26,35 9,62 *** **** PF - U.S. Mid Cap Value USD ,2 5,89 4,83 25,55 29,69,44 **** - AA V konnost je poãítána k 3/07/04. Údaje t kající se ratingu a velikosti fondu jsou platné k 30/6/04. Údaje t kající se ratingu jsou platné k 3o/6/04. Nezkrácené znûní zkratky PF je Pioneer Funds. Údaje jsou uvádûny v %. Za obhospodafiování fondû jsou úãtovány poplatky, které mûïete vyhledat na webov ch stránkách spoleãnosti. V echny informace se zakládají na hodnotách vlastního kapitálu (VK). VK pfiedstavuje hodnotu v ech podílov ch listû zbaven ch ve ker ch administrativních, transakãních a depozitních poplatkû. Ve VK nejsou zapoãítány Ïádné dal í poplatky, jako jsou danû nebo poplatky z prodeje. Pokud Vám nejsou jasné údaje v tabulce, kontaktujte laskavû redakci na adrese uvedené v tiráïi. Dûkujeme za názor. Pioneer Zpravodaj pro investory Vydává skupina Pioneer Investments v âr. Adresa redakce: Pioneer, Danube House, Karolinská 650/, Praha 8, telefon: Pioneer Investments je obchodním oznaãením spoleãnosti Pioneer Global Management S.p.A. a skupiny jejích dcefiin ch spoleãností. v konnost v budoucím období. Hodnota investice i pfiíjem z ní mûïe stoupat i klesat a není zaruãena plná PIONEER NEWS [ 5 ] ZPRAVODAJ PRO INVESTORY

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

News ZVY OVÁNÍ ÚROKÒ SE BLÍÎÍ. KOHO ZASÁHNE? 24. âerven. Ekonomika a politika nafty

News ZVY OVÁNÍ ÚROKÒ SE BLÍÎÍ. KOHO ZASÁHNE? 24. âerven. Ekonomika a politika nafty 4. âerven 004 Pioneer Zpravodaj pro investory Zdroj : Pioneer Investments. Upozornûní : Komentáfi vyjadfiuje názory autora. Zdroj : Pioneer Investment Ekonomika a politika nafty Ekonomika nafty je jedním

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Výnosy amerických státních dluhopisů rostou nad minima

Více

Vývoj finančních trhů 1,75 1,65 USA (DJIA) 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Vývoj ceny zlata a ropy. 85 Ropa - Brent 75 Zlato (v pravo) 65

Vývoj finančních trhů 1,75 1,65 USA (DJIA) 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Vývoj ceny zlata a ropy. 85 Ropa - Brent 75 Zlato (v pravo) 65 Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Horská dráha na akciových trzích skončila happyendem. Trhy opět na historických maximech. Silný dolar stále drží

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

PIONEER INVESTMENTS V ČR

PIONEER INVESTMENTS V ČR PIONEER INVESTMENTS V ČR SROVNÁNÍ S KONKURENCÍ A INFORMACE RELEVANTNÍ PRO POSOUZENÍ KVALITY FONDŮ ČERVENEC 2005 Předkládáme Vám sumarizaci dat, která umožňuje názorné srovnání vybraných podfondů Pioneer

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Červenec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Červenec -0,06% Od ledna +0,73% 101,50% 101,30% 101,10% 100,90% 100,70% 100,50% 100,30% 100,10% 99,90% 99,70%

Více

Pioneer Funds. A Luxembourg Investment Fund. (unaudited) (neauditovaná) (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pioneer Funds. A Luxembourg Investment Fund. (unaudited) (neauditovaná) (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní Semi-Annual zpráva Report (neauditovaná) (unaudited) k 30th 30. ãervnu June 2002 OBSAH STRANA ZPRÁVA SPOLEâNOSTI PIONEER

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Profil skupiny Pioneer Investments

Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny Pioneer Investments Dimenze dûvûry, síly a ãasu 75let inovace a zku eností Kvalita a globální pûsobení Více neï 75 let pûsobení v oblasti fiízení podílov ch fondû, soukrom ch portfolií,

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

News Komentáfi vyjadfiuje názory autora. Zdroje: Bloomberg, Stratfor Inc.

News Komentáfi vyjadfiuje názory autora. Zdroje: Bloomberg, Stratfor Inc. 24. âerven 2005 Pioneer Zpravodaj pro investory Komentáfi vyjadfiuje názory autora. Zdroje: Bloomberg, Stratfor Inc. Euro a nafta Mají pravdu hlasy naznaãující fatální dopady odmítnutí návrhu ústavy EU

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červen -0,08 % Letos +0,28 % Korporátní dluhopisy beze změny Nepříznivý vliv růstu dlouhých sazeb 12%

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Trhy pokračují ve vítězném tažení!

Trhy pokračují ve vítězném tažení! Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy pokračují ve vítězném tažení! Mají za sebou nejlepší leden od roku 1989. Kapitálové trhy vstoupily do nového

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červenec +0,20 % Letos +0,48 % Státní dluhopisy - pokles úrokových sazeb + Korporátní dluhopisy - snížení

Více

OBSAH. C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/

OBSAH. C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/ MĚSÍČNÍ ZPRÁVA DUBEN 2016 C-QUADRAT Strategie OBSAH C-QUADRAT Strategie Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/ Vývoj pravidelné investice

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců. září 2007

Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců. září 2007 Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců září 2007 Aktivní správa top správců First-in-class Pioneer Funds Multibrand portfolia Jedinečnost tkví v kombinaci čtyřech vlastností: Aktivní správa

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Leden 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká republika má konečně vládu. Poslanecká sněmovna dala v lednu, osm měsíců po parlamentních volbách, důvěru

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Květen -0,01% Od ledna +0,36% Příznivý vliv korporátních dluhopisů Nepříznivý vliv růstu dlouhodobých sazeb

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Investiční velkotrendy

Investiční velkotrendy Investiční velkotrendy Valuace Jiří Soustružník Duben 2012 Investiční velkotrendy: Valuace Základní investorova otázka (asi) zní: Jsou akcie levné, nebo drahé? Pokus o odpověď může být učiněn: Pohledem

Více

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Shrnutí Rozvíjející se trhy (Emerging Markets dále jen EM) jsou mezi investory a bankéři v Česku oblíbené, ale ve světovém indexu zaujímají jen malé místo

Více

3 CENY A NÁKLADY 3.1 SPOT EBITELSKÉ CENY

3 CENY A NÁKLADY 3.1 SPOT EBITELSKÉ CENY 3 CENY A NÁKLADY Inflace v eurozónû se v lednu pfiiblíïila k 2,4 %. I kdyï krátkodob m pohybûm HICP dominují v kyvy cen energií, poslední ukazatele svûdãí o tom, Ïe sekundární dopady nedávného zv - ení

Více

Mìsíèní zpráva klientùm 2

Mìsíèní zpráva klientùm 2 Mìsíèní zpráva klientùm 5 Z Nìmecka pøichází optimismus Americké dluhopisy v dubnu vzrostly o 0,5 % Silný rùst PX pokraèoval i v dubnu Zemìdìlské plodiny jsou pøíležitostí k nákupu Kvìten 007 EKONOMIKA

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 20. 2. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 20. 2. 2001 PENÍZE VE FONDECH KOMERâNÍ P ÍLOHA 20. 2. 2001 Pfiílohu pfiipravila V HODY INVESTIC DO FONDÒ Vy í dlouhodob v nos zatímco úrok z bezrizikového uloïení penûz na úãtu stûïí doká- Ïe pokr t inflaci, investice

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

ERGO pojišťovna ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC

ERGO pojišťovna ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC 12/09 04/10 08/10 12/10 04/11 08/11 12/11 04/12 08/12 12/12 04/13 08/13 12/13 04/14 08/14 12/14 12/09 04/10 08/10 12/10 04/11 08/11 12/11 04/12 08/12 12/12 04/13 08/13 12/13 04/14 08/14 12/14 12/09 04/10

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

Klíčové události Nejhorší začátek roku v historii zaznamenaly akcie kvůli obavám z oslabení růstu

Klíčové události Nejhorší začátek roku v historii zaznamenaly akcie kvůli obavám z oslabení růstu Klíčové události Nejhorší začátek roku v historii zaznamenaly akcie kvůli obavám z oslabení růstu Významné ztráty na akciových trzích po celém světě, Maďarsko však poklesům dále odolává Investoři se v

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

PROFI INVEST, JUNIOR INVEST, TOP INVEST

PROFI INVEST, JUNIOR INVEST, TOP INVEST 30.12.12 30.3.13 30.6.13 30.9.13 31.12.13 31.3.14 30.6.14 30.9.14 31.12.14 31.3.15 30.6.15 30.9.15 31.12.15 31.3.16 PROFI INVEST, JUNIOR INVEST, TOP INVEST ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC DUBEN 2016

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Prosinec -0,17% Od ledna +0,95% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60% Konzervativní

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Vývoj finančních trhů 1,65 1,55 USA (DJIA) 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95 0,85 0,75. Vývoj ceny zlata a ropy. Ropa Brent Zlato (v pravo)

Vývoj finančních trhů 1,65 1,55 USA (DJIA) 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95 0,85 0,75. Vývoj ceny zlata a ropy. Ropa Brent Zlato (v pravo) Klíčové události Řecké drama vystřídala úleva a slovo dostaly i další faktory Červenec byl nejprve ve znamení černých scénářů Výsledek řeckého referenda z počátku července zvýšil pravděpodobnost defaultu

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Medvědům už moc času nezbývá, zaútočí během září?

Medvědům už moc času nezbývá, zaútočí během září? Medvědům už moc času nezbývá, zaútočí během září? Měsíc srpen byl na amerických akciových trzích nejhorším od roku 2001. Obavy ze zpomalení ekonomiky poslaly dolů Dow Jones -4,3%, SP500-4,7% a Nasdaq -6,2%.

Více

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích.

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích. Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva 30. června 2010 (neauditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Co nejhoršího nás může potkat při budování finanční nezávislosti? Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý

Co nejhoršího nás může potkat při budování finanční nezávislosti? Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý Co nejhoršího nás může potkat při budování finanční nezávislosti? Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý 1 Program webináře Aktuální situace na trzích Pohled dlouhodobého

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 14. - 18. duben 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 116.7 1.6 5.9 28.8 21.6 82.0 61.5 116.7 ropa - Brent 113.9 1.3 4.8 27.7 21.4 71.3 64.4

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 25. listopadu 2011 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Hospodářská

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA Výrazná tvorba nových pracovních míst Čeká se růst ekonomiky 2,5% v 2016 Dle FEDu: rizika z Číny na ekonomiku

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 20. listopadu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Klíčové události Trhy se propadly téměř ve všech regionech a na vině byly opět zejména centrální banky

Klíčové události Trhy se propadly téměř ve všech regionech a na vině byly opět zejména centrální banky Klíčové události Trhy se propadly téměř ve všech regionech a na vině byly opět zejména centrální banky Prosinec přinesl akciím ztráty při nízkých objemech obchodů Stimulační opatření ECB oznámená na začátku

Více

Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015

Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015 Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015 Vývoj akcií od začátku roku 2015 - Díky propadům akcií v týdnu od 15. do 24.8. světové akcie od začátku roku 2015 v koruně ztratily 0,99 %. Přitom USA rostly o 0,13 %

Více

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF.

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF. V roãní zpráva 1999 Na e kultura, poslání a filozofie se vyvíjí v prûbûhu doby. Tradice, zku enosti a lidé to v e pfiispívá k vytváfiení trval ch hodnot, kter mi se profilujeme, odli ujeme od jin ch a

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více