News KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ. Úroky jdou nahoru. 24. âervence. ZE SVùTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "News KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ. Úroky jdou nahoru. 24. âervence. ZE SVùTA"

Transkript

1 24. âervence 2004 Pioneer Zpravodaj pro investory Zdroj dat: Pioneer Investments. Upozornûní: Komentáfi vyjadfiuje názory autora. Úroky jdou nahoru Podle oãekávání zvedl americk Fed úrokové sazby z,00 na,25 %. Trh pfiijal tento krok klidnû. âeská národní banka zvedla sazby z 2, 00 na 2, 25 %. Také podle oãekávání, ale pfiesto se tento krok doãkal boufilivûj ího pfiijetí. Pfiekvapilo naãasování. Vprostfiedí lep ící se ekonomiky Fed jiï nepotfieboval drïet sazby na 40 letém minimu. Lze oãekávat, Ïe budou následovat dal í úpravy. Cílem je pfiesun na neutrální mûnovou politiku, která neutlumí rûst, ale udrïí inflaci v poïadovan ch mezích. Co to znamená pro akcie? Ekonomické oïivení by mûlo b t dostateãné k tomu, aby trh pfiijal zv ení sazeb spí e pozitivnû. Nervozitu z tohoto zvy ování máme z velké ãásti jiï zfiejmû za sebou. VÏdyÈ akcie jiï nûkolik mûsícû stagnují. Co to znamená pro dluhopisy? I v tomto pfiípadû trh jiï vstfiebal (sv mi poklesy) oãekávanou zmûnu mûnové politiky. Oãekávání jsou moïná pfiehnaná, coï by pro dluhopisové investory byla pfiíleïitost k vy ímu zhodnocení. Tak jako tak oãekáváme, Ïe v leto ním roce zhodnotí akcie více neï dluhopisy. ânb pfiekvapila trh naãasováním, protoïe zv ení se ãekalo aï v ãervenci. Proto dluhopisy reagovaly poklesem a zapoãítaly do sv ch cen oãekávání dal ího zv ení úrokû. âeská mûna,navzdory politické krizi, udrïela své zisky a posílila. Zajímavá byla logika zv ení úrokû. I kdyï skuteãná inflace byla niï í neï ânb oãekávala, byla dost vysoká k tomu, aby banka sazby zvedla. DÛvodem je snaha drïet úrokové sazby tak, aby nebyly niï í neï inflace, jin mi slovy, aby reáln úrok nebyl záporn. Z toho také plyne dal í v hled. Trh oãekává, Ïe na konci roku by sazby mûly b t mezi 2,5 aï 3 %. Na tuzemsk trh akcií tato aktivita zfiejmû pfiíli pûsobit nebude. Na trh dluhopisû samozfiejmû více. Pfiípadné neãekané skoky budou záviset na tom, zda ânb bude trh pfiekvapovat ãi nikoliv. Zatím se jí to dafií. Ing. Petr imãák Pioneer Investments âr Stabilita tûchto struktur je, mimo jiného, závislá na rûstu ekonomik a na rostoucí základnû plátcû daní. Obé je podmínûno dostatkem pracovní síly. V posledních tfiiceti letech to byl právû rûst pracovní síly, kter generoval aï dvû tfietiny nárûstu HDP rozvinut ch zemí. Zbytek byl generován z produktivity. OECD se domnívá, Ïe úbytek pracovní síly v letech 2000 aï 2025 mûïe sni- Ïovat potenciál ekonomického rûstu v zemích EU aï o 0,4 % roãnû (Data: Harward). Bez obnovy pracovní síly mohou b t ekonomiky populaãnû slab ch regionû ohroïeny specifickou recesí (klesající poptávka, pokles hodnoty aktiv, zmen ování ziskû spoleãností, oslabování mûn) a mûïe jím b t situací vnucena struktura rozpoãtû, která není orientována na budoucí rozvoj, ale spí e na údrïbu stávající situace. V dlouhodobé perspektivû mohou b t naru eny jejich sociální a kulturní systémy. Ani populaãní pfiebytek v ak není dobrodiním. Populaãnû nejvitálnûj í regiony mohou v dûsledku této vitality zaïít silné otfiesy. Pokud jejich ekonomika neporoste rychleji neï populace, neporoste ani Ïivotní úroveà. Pokud neporoste Ïivotní úroveà, neporoste sociálnû politická uïiteãnost tamních reïimû. Obrovsk pfietlak mlad ch lidí v tûchto regionech je kulturnû politick fenomén sám o sobû. Vroce 995 vypukly nepokoje v 6 z 25 nejmlad ích zemích. Není asi náhodou, Ïe radikální islamismus kvete v zemích KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ Mezi kardinální problémy nového století patfií úbytek populace v Evropû a Japonsku. Jde o demografick ok, kter tyto regiony v industriální éfie je tû nezaïily. MÛÏe v znamnû a zásadnû ovlivnit jejich sociální a politické struktury (fiád). s dostatkem teenagerû. (Palestina medián 6,8 let v roce 2000, Saudská Arábie med. 8,4 let, r. 2000, Afganistan med. 8, let, r. 2000, Pakistán med. 8,9 let, r. 2000). V minulosti byla k fie ení populaãního nedostatku nûkolikrát uïita imigrace. Pfiíkladem je Francie po první válce (Data: Bacci). V letech 92 aï 930 pfiijala, 7 milionû imigrantû z Polska, Itálie a âeskoslovenska. Nahradila tím úbytek,3 milionu padl ch. Populace cizincû stoupla tak z pûvodních,5 milionu na 2,9 milionû. Regulovaná imigrace je jediné vyzkou ené fie ení negativního pákového efektu populaãního nedostatku. Imigraãní tlaky na Evropu budou tentokrát zcela spontánní aprudké. Pro pfiíklad v roce 2025 bude typick Jemenec o 32 let mlad í neï typick Evropan. Jemen je typicky populaãnû vitální zemû a její populace vzroste z 8,3 milionû v roce 2000 na 58,6 milionû v roce Jin pfiíklad projekce v voje populace Nûmecka jsou dvû. Ta optimistická pfiedpokládá, Ïe vroce 2050 bude NûmcÛ o milionû ménû. Ta ménû optimistická (bez stávající imigrace) pfiedpokládá pokles o 3 milionû. Potfieba imigrantû v Evropû se, podle odhadû OSN, pohybuje v fiádu stovek milionû osob. Populaãní nedostatek je pro âesko váïnûj í neï pro vût inu ostatních zemí a zemû bude patfiit k nejstar ím na svûtû. V roce 2030 budou nejpoãetnûj í vûkovou sloïkou v âr osoby ve vûku 50 a 59 let a o let pozdûji to budou osoby ve vûku 60 a 69 let. Podle 0SN má v roce 2050 poãet 60let ch a star- ích ãinit pfiibliïnû 40 % celé populace. Nastane populaãnû naprosto nepfiirozená situace. Pákov vliv této situace na sociální struktury a ekonomiku lze jen tûïko odhadnout, ale bude dramatick a zásadní. Nejspí e se vytvofií jiné sociální, ekonomické a kulturní prostfiedí. Budeme moïná Ïít jin Ïivot v jiné zemi *. Dr. Miloslav Doubrava Pioneer Investments âr *) Obrat jiná zemû za pouïití úvozovek se snaïí naznaãit dramatickou hloubku moïn ch zmûn. Jako pokraãování tohoto ãlánku pfiipraví redakce úvahu o optimálních dlouhodob ch strategiích, které by o etfiily rizika v e popsaného v voje. Zdroj dat: Pioneer Investments, Harvard Generations Policy Journal, Vol., Winter 2004, Pfiedná ka, University of Florence. Prof. Massim,o Livi Bacci, The View from History. Demografická situace v âr, Bambuchová, Utû ená. Upozornûní: Tento ãlánek vyjadfiuje názory autora. Citát mûsíce ZE SVùTA Neberte roãní v konnosti moc váïnû. Namísto toho se soustfieìte na 4leté aï 5leté prûmûrné v konnosti. Warren Buffet Standard & Poor s sníïila na zaãátku ãervence kreditní hodnocení Itálie z AA na AA-, a to pro neschopnost vlády efektivnû kontrolovat vefiejné rozpoãty. Nûktefií analytici se domnívají, Ïe sníïení kreditu Itálii efektivnû zv í tlak na zavedení vy í fiskální káznû v Nûmecku. Obû zemû procházejí v posledních mûsícíchprocesem nároãného oslabování sociálního státu. Nervozita v ruském bankovním sektoru, kterou nastartovalo uzavfiení Guta Banky a která se projevila znaãn m vybíráním dolarov ch depozit, nebude mít nejspí e dramatické pokraãování. Duma vytvofiila zákonné základy ochrany depozit v privátních bankách a ruská ekonomika je v mnohém lep ím stavu neï dfiíve. Jde spí e o první fázi konsolidace ruského bankovního sektoru. Americké bezpeãnostní sluïby berou hrozbu dal ího teroristického útoku velmi váïnû. Na zaãátku ãervence ( ) panovaly obavy z útoku na rafinerie v oblasti Houstonu. Nevyplnily se, ale obavy neustávají. Podle nûkter ch zdrojû se lze obávat moïn ch útokû na vefiejnou infrastrukturu v oblasti Zdroj: Stratfor Inc., Reuters, Bloomberg. PIONEER NEWS [ ] ZPRAVODAJ PRO INVESTORY

2 SERIÁL âlánkò O AKTUÁLNÍCH OTÁZKÁCH INVESTOVÁNÍ. DÍL I. Kdy uï budu koneãnû na sv m? DÛsledky jedné z nejvût ích krizí (rok 2000) akciového trhu udrïují tuto otázku otevfienou jako knihu k níï se ãasto vracíme. B vá proná ena s rûznou mírou naléhavosti, ale základ je vïdy stejn je to intenzivní starost o peníze, které uvízly v pasti krize. Nejde v ak jen o tu ãi onu konkrétní ãástku. Jde o nûco více. Kdo si na tuto otázku neodpoví metodicky správnû a pouãenû, vystavuje se nebezpeãí, Ïe zaïije dal í investorské zklamání. Následující fiádky chtûjí nabídnout zaãátek hledání odpovûdí a smyslupln ch fie ení. Jsou zaãátkem seriálu, kter by mûl otevfiít nûkteré z nejaktuálnûj ích otázek investování. Nejdfiíve si vyjasnûme to, zda je taková pfiedpovûì vûbec moïná. Pfiedpovûì, moïná je pokud uïijeme exaktních a provûfien ch metod. To, zda se pfiedpovûì splní ãi nikoliv, je otázka jiná a sloïitûj í. V echny pfiedpovûdi nám pfiedkládají jen pravdûpodobnostní závûry, ale nûkteré pfiedpovûdi se, na rozdíl od ostatních, naplàují. Chceme vám nabídnout ty, které nás zaujaly a o nichï se domníváme, Ïe jsou metodicky korektnû vytváfieny IV.2000 X.2000 () Graf? IV.200 X.200 IV.2002 X.2002 IV.2003 Graf byl vytvofien v bfieznu 2003 ve vífie, Ïe se nacházíme jiï na dnû akciového trhu. Tento odhad skuteãnû vy el. Proto mûïeme jiï více neï rok sledovat také úspû nost pohledu do budoucnosti. Ta je pro modelov (scénáfi, ke kterému se tvûrci grafu pfiiklánûli, témûfi dûsivû pfiesná. Proã dûsivû? PoloÏme si otázku, co mûïe odch lit akciov trh od scénáfie pokraãujícího oïivení? Smûrem dolû (v raznû) by to byla krize, se kterou dnes jiï nikdo nepoãítá a ze které by nejvíce profitovaly státní dluhopisy. Smûrem nahoru (v raznû) je to moïné pouze v pfiípadû velmi prudké inflace. Právû v prostfiedí inflace by to byly zejména akcie a komodity, které by zfiejmû vykázaly nejvût í zhodnocení. Naopak státní dluhopisy by zfiejmû pro- Ïily roky hrûzy. Obojí je pomûrnû málo pravdûpodobné, ale podporuje my lenku diverzifikace. KaÏd by mûl vlastnit jak dluhopisy, tak akcie. () MSCI World; -45 % (2) velká deprese 929; -6 % (3) II. sv. válka; -27 % (4) ropn ok 974; -40 % (5) krize 987; -20 % (7) Návrat akcií na maximum? Spoleãnost Moneco sestavila velmi zajímav graf, kter nabízí pohled do budoucnosti ve svûtle pouãení z nejvût- ích krizí ve 20. století. (graf ) X.2003 MSCI World IV.2004 X.2004 (2) (3) (4) Graf zobrazuje propad svûtov ch akciov ch trhû od vrcholu v dubnu 2000, jak jej zachycuje index MSCI World v euru a teoretické moïnosti, za jak dlouho by se mohl dostat zpût na nûkdej í maximální hodnotu. IV.2005 X.2005 (5) IV.2006 (8) (6) X.2006 Co je základem modelu a o ãem vypovídá? Za základ modelu byla vzata zákonitost podle níï po kaïdém krachu na akciovém trhu následoval rûst, kter byl rûznû rychl a rûznû siln. Jednotlivé kfiivky vycházející z indexu MSCI World pak vyjadfiují hypotetické zotavení trhu, pokud by probíhalo za stejn ch podmínek, jako rûst po jednotliv ch krizích. Napfi. pfii první válce v zálivu trh zaãal od zaãátku roku 990 padat a dosáhl dna v fiíjnu stejného roku. Na úroveà pfied propadem se akcie dostaly aï v prûbûhu bfiezna 993, a tedy po 30 mûsících, coï odpovídalo rûstu 2,9 % roãnû. Kfiivka pro pfiípad první války v zálivu tedy ukazuje, Ïe pfii stejné rychlosti zotavování cen akcií jako poãátkem devadesát ch let, by se dne ní trh dostal na pûvodní úroveà asi v kvûtnu Zatímco kfiivky 2-7 jsou postaveny na pfiedpokladu pokraãování historick ch událostí, kfiivky 8 a 9 pfiedstavují moïné zotavení trhû zaloïené na modelov ch pfiedpokladech. Kfiivka 8 vychází ze skuteãnosti, Ïe od svého dna se burzy vïdy odrazí k rûstu IV.2007 X.2007 IV.2008 X.2008 IV.2009 (9) X.2009 IV.20 Zdroj: Moneco (6) válka v zálivu 990; -24 % (7) asijská krize 998; -3 % (8) modelov scénáfi (9) zhodnocení 8 % p.a. MSCI World aktuální pomûrnû dynamicky a tento rûst pak nastoupí normální tempo. Konkrétnû vprvním roce oïivení porostou trhy tempem, které je prûmûrem rûstu v prvních dvanácti mûsících, jeï následovaly po dosaïení dna v jednotliv ch krizích. Poté trhy porostou tempem 9,2 % roãnû, coï je dlouhodobá nominální návratnost svûtov ch akcií podle autorû knihy Triumph of the Optimists (Princeton University Press). Pfii tomto scénáfii by akciové trhy mûly z dne - ních hodnot vymazat ztráty zpûsobené medvûdím trendem asi v listopadu 2009 Jak ukazuje aktuální v voj, zatím se naplàuje tento scénáfi: Prudké oïivení a po roce zpomalení rûstu. Co fiíkají pravdûpodobnostní kuïely Dal í metodickou moïností, jak pohlédnout do budoucnosti, je vytvofiit pravdûpodobnostní scénáfie na základû dlouhodobé historické v konnosti trhû ( % roãnû) a pfii zohlednûní jeho rizika, mûfieného tzv. volatilitou (20 %). Graf 2, str. 3. Pokud bychom chtûli postihnout 95 % v ech moïn ch scénáfiû, nezískáme pfiíli uspokojivá ãísla. Trhy se ke sv m maximûm vrátí mezi zaãátkem roku 2006 a 2023 se stfiední hodnotou v roce To je v souladu i s metodou historickou, prezentovanou v pfiedchozím grafu. Zajímavûj í je pohled na svûtle modrou teãkovanou ãáru (graf 2), která reprezentuje 3% roãní tempo rûstu. Ta totiï odpovídá na velmi ãastou otázku investorû: Nemûl bych radûji vyuïít rûstu od bfiezna 2003, odprodat se ztrátou a jiï nikdy neinvestovat tedy dát v e na bezrizikovou úloïku (termínovan vklad v bance) nebo nízko rizikovou investici (fondy penûïního trhu apod)? Pokud to udûlá a pfii vûdomí, toho Ïe dlouhodobá úroková míra se pohybuje okolo 3 % roãnû a na tuto své peníze uloïí, potom se dostane na své v roce Na tomto horizontu je jen minimální pravdûpodobnost, Ïe na tom investor bude hûfie se stávající akciovou investicí. Není to tedy správná volba. Pokraãování na dal í stranû Zdroj dat: Moneco, Pioneer Investments, Bloomberg. PIONEER NEWS [ 2 ] ZPRAVODAJ PRO INVESTORY

3 SERIÁL âlánkò O AKTUÁLNÍCH OTÁZKÁCH INVESTOVÁNÍ. DÍL I. Pokraãování ze strany 2 Zohlednûme inflaci. Pokud bychom brali reálnou úrokovou sazbu okolo %, posune se datum oïivení u akcií z roku 2009 na rok 20. U bezrizikové investice (modrá teãkovaná ãára) jde o okující posun za rok To v e pfii 2% inflaci, coï je cílová hodnota Evropské centrální banky. Budoucnost podle The Wall Street Journal Velmi zajímavou a provokativní tabulku zvefiejnil deník The Wall Street Journal ke dvacátému v roãí svého vzniku. Vydal fiktivní první stranu deníku z roku A na této stranû jsou zvefiejnûny i hodnoty indexu z pfiedchozího burzovního dne. Indexy by mûly v roce 2023 dosahovat následujících hodnot: Dow Jones (dnes 247), nûmeck DAX (dnes 3 867), americk S&P (dnes 5), technologick Nasdaq 5 32 (dnes 93). Pokud Vás zejména poslední údaj ne okoval, asi jste neinvestovali v dobû technologické mánie do tûchto hork ch titulû vroce Jedná se totiï o historické maximum, kterého tehdy index dosáhl. Jin mi slovy deník WSJ fiíká, Ïe technologické akcie nebudou generovat vy í rûst neï zb vající trh. o- toïe tento index klesl nejvíce, bude mu trvat více neï 20 let, neï dosáhne úrovní, ze kter ch spadl. V té dobû bu Zájemci o detailní prezentaci závûrû prognóz zmínûn ch v ãlánku se mohou pfiihlásit na semináfi, kter jim bude vûnován. Pfiihlá ky (jméno, mailová adresa nebo telefon) jsou pfiijímány na Termín semináfie: v pondûlí od 7 hodin. Semináfi se bude konat v sídle spoleãnosti. VIII.99 Graf 2 Graf nereprezentuje slib, Ïe hodnota indexu dosáhne konkrétní úrovnû v konkrétním ãase. Jde o realistick odhad postaven na moïnostech trhû a tudíï i fondu (tlustá modrá ãára). Historická v konnost není zárukou v konností budoucí. MÛÏe to b t dfiíve i pozdûji. V Ïádném pfiípadû nelze oãekávat, Ïe budoucí v voj bude mít lineární (pfiímku) tvar. Neumíme odhadnout pfiesné datum, protoïe to není moïné. MÛÏeme ale posoudit rizika a vytvofiit pravdûpodobnostní scénáfie (barevné kuïely) pomocí metody Value at Risk pfii hladinû spolehlivosti 99 % - Ïlutá ãára, 95 % - ãervená ãára, 90 % - zelená ãára. VIII.0 VIII.03 VIII.05 VIII.07 *) Metoda pravdûpodobnostních kuïelû je dosti sloïitá, abychom ji na malém prostoru, kter nám dává bulletin, ob írnû vysvûtlovali. Pfiijmûte prosím závûry. ZájemcÛm o bliï í vysvûtlení rádi zodpovíme jejich dotazy o metodû Value at risk. MSCI World EUR (akcie svût) VIII.09 VIII. VIII.3 VIII.5 VIII.7 VIII.9 VIII.2 de zbytek trhu mnohem v e. Pohled na historii to potvrzuje. Tituly reprezentované v indexu Nasdaq negenerovaly dlouhodobû vy í zhodnocení neï ostatní. To jen horeãka nové ekonomiky koncem devadesát ch let nafoukla bublinu, která následnû splaskla. V ichni, ktefií se domnívají, Ïe své ztráty vymaïou tím, Ïe nakoupí technologické akcie ve vífie, co padlo nejvíce, nejvíce vyroste, budou zfiejmû zklamáni. Zcela kategoricky se deník postavil i ke kurzu euro versus dolar. Uveden kurz v roce 2023 ãiní,069. Ne, deník nepfiedpoklládá pokles eura ze souãasn ch hodnot,23. To jen v dobû, kdy tuto stránku vydal, byl kurz euro dolar právû na úrovni,069. Pouãení? Zatímco akciov trh generuje zhodnocení z podstaty vûci dokud roste svûtová ekonomika, musí dlouhodobû rûst i akcie, které reprezentují tvorbu hodnoty, mûnov trh je bez dlouhodobého trendu. Pohybovat se na nûm mohou jen spekulanti, úspûch dosáhne jen málokdo. Zdrtoj: historická data MSCI, budoucnost vlastní v poãty Prodej za souãasn kurz a pfiesun investice na penûïní trh znamená pfiesun na modrou teãkovanou ãáru. Ta reprezentuje rûst tempem 3 % roãnû. Aktuální úroková míra je sice men í, ale historicky tûïko udrïitelná. Dlouhodob prûmûr úrokové míry je 3 % a je velmi pravdûpodobné, Ïe na horizontu pfií tích 30 let tomu tak bude. VIII.23 VIII.25 VIII.27 VIII.29 VIII.3 VIII.33 VIII.35 VIII.37 VIII.39 VIII.4 Závûrem Na základû posouzení v konnostního potenciálu akciov ch trhû se domníváme, Ïe akcie a akciové fondy by mûly své ztráty vymazat nûkdy okolo roku Pravdûpodobnost toho, Ïe se tak stane není %, protoïe je tfieba zohlednit rizika. MÛÏe to b t dfiíve i pozdûji. Pokud jste na rozpacích z ãasového rozpûtí, pak to je závislé na okolnostech, které jednodu e nelze pfiedvídat. Je prokázáno, Ïe riziko s ãasem klesá a to znamená, Ïe agresivnûj í akciové strategie by mûly dlouhodobû generovat vy í zhodnocení neï konzervativnûj í strategie. To, zda je investor schopen akceptovat i vy í míru rizika s nimi spojenou, musí udûlat kvalifikovan poradce ãi osobní bankéfi. Ing. Petr imãák Zdroj dat: Moneco, Pioneer Investments, Bloomberk. (Pokraãování pfií tû) PIONEER NEWS [ 3 ] ZPRAVODAJ PRO INVESTORY

4 INZERCE Vût ina investorû kupuje kvalitní fondy do nekvalitních strategií. I dobfie sloïené portfolio je umûní STRATEG CENTRUM skupiny Pioneer Investments v âr poskytuje finanãním poradcûm i individuálním klientûm bezplatnû odborné konzultaãní sluïby v oblasti investiãního plánování, vhodného rozloïení investic a managementu investiãních rizik. Konzultace jsou poskytovány pro investiãní objemy 3 miliony Kã a v e. BliÏ í informace: www. pioneerinvestments.cz Profesionalita, loajalita, diskrétnost. Oficiální sdûlení: Investice do podílov ch listû v sobû obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované ãástky a v nosû z ní. Není zaruãena Minulé v nosy nejsou zárukou v nosû budoucích.

5 TOP TIP PRO VÁS Pioneer Funds US Mid Cap Value Zatímco vût ina akciov ch fondû má ke sv m maximûm z bfiezna 2000 stále mnoho rûstu pfied sebou, Pioneer US Mid Cap Value tento strop jiï pfiekonal. Pozornost na sebe soustfiedil nejen dosaïen mi v sledky, ale téï velmi vysok m hodnocením kvality od agentury S&P, která pfii posuzování v konnosti proti konkurenci a hlavnû úrovnû investiãního procesu, ocenila fond ratingem AA. Co investicí do fondu získáte? Portfolio peãlivû zvolen ch akcií americk ch spoleãností, které jsou oznaãeny jako stfiednû velké. V pojetí manaïera jde o firmy strïní kapitalizací od do miliard USD, prûmûrná hodnota na úrovni fondu je 6,9 miliard USD. Termín Value investorûm signalizuje, Ïe manaïer nekupuje momentálnû populární firmy, jejichï akcie odráïí spí e optimistické vize a jsou tedy proti vnitfiní hodnotû pfiíli drahé. Naopak vyhledává akcie, které jsou podhodnocené proti svému potenciálu. Jakmile trh tento potenciál objeví a ocení v podobû rûstu ceny akcie, manaïer fondu ji obvykle prodává. Akcie jednotlivé spoleãnosti obvykle netvofií více neï 2 % z portfolia, a to z dûvodu rozloïení rizik. V pfiípadû nepfiíznivého v voje na trzích drïí ze stejného dûvodu ve fondu akcií více firem, v pfiíznivém prostfiedí se naopak neobává vytvofiit koncentrovanûj í portfolio. Obvykle fond drïí akcie firem, které jsou vybrány na základû podrobné anal zy, osobních náv tûv a rozhovorû s managementem tûchto spoleãností. Proã stfiední firmy? Ty jsou ãasto oznaãovány za absolventy i kandidáty. Co to znamená? Absolvent jiï prokázal rûstov potenciál a odrostl rizikovûj í prostfiedí v nûmï se obvykle pohybují malé firmy. A nyní, jako kandidát, aspiruje na to, aby se z nûj stal velk hráã, a to buì pfiirozen m rûstem nebo tím, Ïe jej jiná firma koupí a zaãlení do své struktury. Obojí má obvykle pfiízniv dopad na cenu akcií. V hody stfiedních firem proti velk m: Jsou pruïnûj í a agilnûj í v rozhodování. Jejich trh je ménû vyspûl a tudíï nabízí vy í rûstov potenciál. Je na nû sou- stfiedûna men í pozornost analytikû, coï nabízí vût í anci nalézt podhodnocené tituly. V hody proti mal m firmám: Mají silnûj í trïní postavení. Obvykle mají stabilnûj í management a lep í pfiístup ke kapitálu Sektorové alokace ( ) také proto, Ïe mají jiï del í historii a prokázaly Ïivotaschopnost v nepfiíznivém období. Velmi dûleïitá je i vût í likvidita a men í volatilita jejich akcií. Jejich rûstov potenciál proti mal m je ale logicky men í. 2 3 Zdroj: Pioneer Investments, Praha Sektor Podíl. Finance 2,65 % 2. Spotfiební zboïí 5,52 % 3. Informaãní technologie 2,80 % 4. PrÛmyslové podniky 2,52 % 5. Zdravotnictví 9,46 % 6. Suroviny 8,55 % 7. ZboÏí krátkodobé spotfieby 6,66 % 8. Energie 6,46 % 9. Energetika a plynárenství 6,37 %. Telekomunikace 0,0 % V konnost fondu ve srovnání s konkurencí Dec 02 Parvest US Small Cap Pioneer US MidCap Val Pioneer US Sm Cos A USD CS EF (Lux) Small Cap Zdroj: FOND SHOP, Moneco Jul Oct 03 KBC EQUITY FUND-US SMALL CAPS JANUS US VENTURE FUND S&P EL Fd Sm Cos USA Franklin US Sm-Mid Cap MFS Funds US Emerging Gth Jul Oct 04 % Jak se mu dafiilo Fond se stabilnû umisèuje v prvním kvartilu (nejlep ích 25 % fondû) mezi necel mi dvûma stovkami podobnû zamûfien ch fondû. Graf v konnosti fondu zobrazuje v voj amerického originálu, od kterého lucembursk klon nabízen evropsk m investorûm odvozuje svou strategii. Má stejného manaïera i portfolio. Kdo fond fiídí Za kaïdodenní fiízení odpovídá Rod Wright, kter má 5 leté zku enosti s akciov mi trhy. âerpá podporu dal ích 6 portfolio manaïerû zamûfien ch na americké hodnotové akcie a 25 globálních sektorov ch analytikû. Pan Wright podléhá Johnovi Careymu, fiediteli t mu portfolio manaïerû v USA, kter zároveà spravuje nejstar í fond na svûtû, Pioneer Fund. Pro koho je fond vhodn? Fond je ideálním nástrojem pro investory, ktefií chtûjí vyhledávat levné akcie mezi firmami, které prokázaly svou Ïivotaschopnost i rûstov potenciál a jsou právû proto vybírány v pfiíznivém i nepfiíznivém období na trzích. Jde totiï o fond akciov, kter dûslednû dodrïuje investiãní disciplínu a styl. Podíl nezainvestované hotovosti zfiídkakdy pfiekroãí pût procent portfolia. Fond by mûl tvofiit zlatou cihliãku v portfoliu kaïdého investora s dlouhodob m horizontem. Konzervativní investofii by do nûj mûli investovat v raznû men í ãást svého majetku, jehoï základy by mûly tvofiit fondy penûïního trhu a fondy dluhopisové. ) Agentura nabídne tuto hloubkovou anal zu (Fund Management Rating) a následné hodnocení jen fondûm, které mají pfiedpoklad rating získat. Nabídku na zpracování ratingu obdrïí jen 20 % fondû. Pokud agentura dojde k názoru, Ïe v borná v konnost není podloïena dostateãnû kvalitním procesem, nemusí rating vûbec udûlit. Zdroj dat: Bloomberg, Pioneer Investments. V konnost vybran ch podfondû Pioneer Funds a jejich hodnocení ratingov mi agenturami Zdroj dat: Pioneer Investments, Praha. Údaje Datum Velikost Od zaloïení Od zaloïení Morningstar S&P Star S&P Fund v mûnû zaloïení (mil.) Od mûsícû rok kumulativnû p.a. Rating Rating Management PF - Core European Equity EUR ,8 2,7 0,97,6-36,2 -,83 *** *** PF - Euro Bond EUR ,4 2,7,33 2,7 7,73 4,68 ** *** PF - Euro Corporate Bond EUR ,3 2,07,02 2,60 4,29 5, PF - Top European Players EUR ,2 5,97 5,2 7,5-5,59-4,64 ***** ***** AA PF - Amerika USD , -0,86 -,08,38-3,97 -,55 *** - AA PF - Strategic Income USD ,3 0,50 -,32 6,60,78 9, **** - PF - U.S. High Yield Corporate Bond USD ,2-0,6-2,6 7,84 26,35 9,62 *** **** PF - U.S. Mid Cap Value USD ,2 5,89 4,83 25,55 29,69,44 **** - AA V konnost je poãítána k 3/07/04. Údaje t kající se ratingu a velikosti fondu jsou platné k 30/6/04. Údaje t kající se ratingu jsou platné k 3o/6/04. Nezkrácené znûní zkratky PF je Pioneer Funds. Údaje jsou uvádûny v %. Za obhospodafiování fondû jsou úãtovány poplatky, které mûïete vyhledat na webov ch stránkách spoleãnosti. V echny informace se zakládají na hodnotách vlastního kapitálu (VK). VK pfiedstavuje hodnotu v ech podílov ch listû zbaven ch ve ker ch administrativních, transakãních a depozitních poplatkû. Ve VK nejsou zapoãítány Ïádné dal í poplatky, jako jsou danû nebo poplatky z prodeje. Pokud Vám nejsou jasné údaje v tabulce, kontaktujte laskavû redakci na adrese uvedené v tiráïi. Dûkujeme za názor. Pioneer Zpravodaj pro investory Vydává skupina Pioneer Investments v âr. Adresa redakce: Pioneer, Danube House, Karolinská 650/, Praha 8, telefon: Pioneer Investments je obchodním oznaãením spoleãnosti Pioneer Global Management S.p.A. a skupiny jejích dcefiin ch spoleãností. v konnost v budoucím období. Hodnota investice i pfiíjem z ní mûïe stoupat i klesat a není zaruãena plná PIONEER NEWS [ 5 ] ZPRAVODAJ PRO INVESTORY

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více

âesk akciov trh jeho efektivnost a makroekonomické souvislosti

âesk akciov trh jeho efektivnost a makroekonomické souvislosti MDT: 336.76(437.3);336.763.2(437.3) klasifikace JEL: E44, G11, G12, G14 klíãová slova: ãesk akciov trh teorie efektivních trhû teorie behaviorálních financí teorie portfolia evropská integrace âesk akciov

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou Editorial Tak opût naskoãily jedniãky, dnes je 1.11. roku 2011 a zvlá tû leto ní listopadové datum s jednou jedenáctkou navíc vyz vá typografy a textové maniaky k ãíslicov m hrám, které tfieba v sousedním

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM 20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM Ladislav Hájek, Luká ReÏn Úvod Do roku 1993 se rozvíjela ãeská ekonomika ve spoleãném státû se Slovenskem. Od roku 1993 se vznikem âeské republiky (âr)

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

NATO. ˆ Schopnejsí. a vyvázenejsí aliance. review DEPOT ANTWERPEN X

NATO. ˆ Schopnejsí. a vyvázenejsí aliance. review DEPOT ANTWERPEN X NATO review ˆˆˆ ˆ Schopnejsí a vyvázenejsí ˆ ˆ ˆ aliance DEPOT ANTWERPEN X JARO LÉTO 2000 NATO OBSAH review jaro/léto 2000 roãník 48 Obálka: NATO Graphics Studio George Robertson 3 Dopis generálního tajemníka

Více

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici Schváleno XXXI. sjezdem âssd, Praha, 28. 30. 3. 2003 Obsah: 1. Kdo jsme a kam smûfiujeme...3 1.1. Historické kofieny a zásady

Více

TERORISMUS VE SVùTù A CESTOVNæ RUCH

TERORISMUS VE SVùTù A CESTOVNæ RUCH Ale Hejna studoval v letech 1996 1999 na Fakultû ekonomické Západoãeské univerzity. Od roku 2000 studuje na Vysoké kole ekonomické v Praze, hlavní specializace Cestovní ruch. Diplomová práce Terorismus

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 2 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Natura 2000 v âeské republice Za peníze z Evropské unie mûïete obnovit les Na e lesy nejsou jen továrnou na dfievo Jedle má anci Stfiípky z Indonésie Sumatra

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 11/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVII. ZÁ Í 2010 âíslo 3 Z OBSAHU: Dvojí osvalení v chovu masného skotu Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu X. díl Náv tûva farem ve Velké Brinátnii

Více

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr bulletin 12 akademick Kapr obecn je vítan m úlovkem sportovních rybáfiû, ale z hlediska vlivu na kvalitu vody není nijak uïiteãn. (O skuteãném obrazu rybích obsádek se dozvíte na str. 4 5.) ab PROSINEC

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru

Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru DT: 336.71(437.3);336.781.5(437.3) klíčová slova: české bankovnictví konvergence rentabilita Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru Jaroslav HEŘMÁNEK* Jiří PODPIERA**

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

Profil skupiny Pioneer Investments

Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny Pioneer Investments Dimenze dûvûry, síly a ãasu 75let inovace a zku eností Kvalita a globální pûsobení Více neï 75 let pûsobení v oblasti fiízení podílov ch fondû, soukrom ch portfolií,

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více