Plán odpadového hospodářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán odpadového hospodářství"

Transkript

1 Město Kojetín Masarykovo nám.20; Kojetín tel.: ; fax: ; Plán odpadového hospodářství Města Kojetín evidenční číslo dokumentace: D-074/05 výtisk číslo: 1. vydáno ve čtyřech výtiscích: 1 Město Kojetín 2 Město Kojetín 3 Krajský úřad Olomouckého kraje 4 Ekologické audity a posudky s.r.o. vypracovala a vydala společnost: Ekologické audity a posudky s. r. o. Ekologické audity a posudky s. r. o. Míčkova 66; Brno tel.: ; fax: ;

2 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KOJETÍN zpracováno dle požadavků 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 28 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění 1. Obsah a seznam příloh 1. Obsah a seznam příloh...2 Identifikační část Identifikační údaje původce (obce) Zpracovatel plánu odpadového hospodářství Územní závaznost POH Časová závaznost POH Účel Plánu odpadového hospodářství města Kojetín Analytická část Lokalizace města Kojetín Údaje k počtu a struktuře obyvatel Produkce odpadů a systém nakládání s odpady ve městě Kojetíně Celková produkce odpadů na území města Kojetín Rozbor produkce odpadů na území města Kojetín Odpady občanů svoz KO (zbytkového komunálního odpadu) Odpady občanů separovaný sběr Odpady občanů sběr mobilně nebo ve sběrném dvoře Odpady občanů odevzdání odpadů do výkupen druhotných surovin Odpady občanů - autovraky Odpady města Nakládání s odpady ve městě Kojetíně Svozová společnost Výkupny sběrných surovin Blokové schéma nakládání s odpady v roce Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady v roce 2004 neshody Příjmy a výdaje města Kojetín v období Návrhová část Soulad produkce a nakládání s odpady s POH Olomouckého kraje Podíl recyklovaných odpadů Ukládání odpadů na skládky Snižování množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky Nebezpečné odpady složky komunálních odpadů Přehled cílů Podíl recyklovaných odpadů Ukládání odpadů na skládky...30 strana: 2

3 Snižování množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky Nebezpečné odpady složky komunálních odpadů Přehled opatření k plnění cílů Úprava obecně závazné vyhlášky k nakládání s odpady Zavedení odděleného sběru materiálově využitelných složek komunálních odpadů ve školách a úřadech Informační kampaň osvěta občanů Zapojení výkupen sběrných surovin do systému OH města Kojetín Zapojení Sběrného dvora do systému zpětného odběru Při zadávání výběrových řízení zohledňovat plnění cílů POH Rozvoj separace Zajistit četnost a dostupnost sběrných míst Zařazování odpadů a vedení evidence odpadů Původci odpadů podobných komunálnímu Způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství Administrativní nástroje řízení OH Stav a vedení evidence odpadů Zařazení odpadového hospodářství v organizačním schématu původce Popis postupů pro průběžnou kontrolu a změny odpadového hospodářství Spolupracující oprávněné osoby Zpětný odběr výrobků a zákon o obalech Rizika spojená s realizací jednotlivých cílů a opatření SWOT analýza...47 Přílohová část Příloha č. 1 Produkce a nakládání s odpady v období Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Seznam tabulek Schéma krajského integrovaného systému využívání zbytkových směsných komunálních odpadů Závazná prognóza separace materiálově využitelných komodit Metodika výpočtu postupného snižování množství BRKO Seznam právních předpisů týkajících se OH Kopie městské vyhlášky k nakládání s odpady Tabulka č. 1 Celková produkce odpadů v období Tabulka č. 2 Celková produkce komunálních odpadů v období Tabulka č. 3 Produkce směsného komunálního odpadu (k.č ) v období Tabulka č. 4 Množství vyseparovaných odpadů z KO v období Tabulka č. 5 Přehled a množství nebezpečných odpadů uložených ve sběrném dvoře nebo do mobilního zařízení v období Tabulka č. 6 Přehled a množství ostatních odpadů uložených ve sběrném dvoře nebo do mobilního zařízení v období strana: 3

4 Identifikační část 1.1. Identifikační údaje původce (obce) Název původce: Sídlo: Zastoupení: Město Kojetín IČ: Telefonní spojení: Elektronická adresa: Počet obyvatel: Masarykovo nám. 20, Kojetín Ing. Mojmír Haupt, starosta města obyvatel Osoba odpovědná za samosprávnou činnost v odpadovém hospodářství: paní Markéta Calabová odbor majetku a investic (tel.: , Zpracovatel plánu odpadového hospodářství Obchodní jméno Sídlo : Statutární zástupce: IČ: Telefon: Elektronická adresa: Zpracovatelé plánu: Ekologické audity a posudky s.r.o. Míčkova 66, Brno Ing. Jan Mičán, jednatel společnosti 1.3. Územní závaznost POH Ing. Vojtěch Uhýrek Mgr. Alena Tesaříková Plán odpadového hospodářství je závazný na katastrálním území města Kojetína, Popůvky u Kojetína a Kovalovice u Kojetína Časová závaznost POH Účinnost od Platnost do Schválil Plán odpadového hospodářství je zpracován na období osmi let ode dne účinnosti, což je den jeho posledního odeslání se zapracovanými připomínkami krajského úřadu zpět krajskému úřadu ( 78 odst. 2 písm.r a 44 odst. 5 a 6 zákona č. 185/2001 Sb.). strana: 4

5 Plán odpadového hospodářství schválilo Zastupitelstvo Města Kojetín usnesením č.ze dne 1.5. Účel Plánu odpadového hospodářství města Kojetín Plán odpadového hospodářství města Kojetín (dále jen POH) se zpracovává podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, za účelem stanovení cílů a opatření k jejich dosažení, které budou v souladu s cíly stanovenými v Plánu odpadového hospodářství České republiky (dále jen POH ČR) a Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje (dále jen POH OLK). Závazná část POH OL byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou (vyhláška Olomouckého kraje č. 2/2004 ze dne ), kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje. Plán odpadového hospodářství města Kojetín je plánovací dokument pro odpadové hospodářství města, vycházející z priorit předcházení vzniku odpadů, omezovaní jejich množství a nebezpečných vlastností, zvyšování materiálového a energetického využívání odpadů a optimalizace nakládání s odpady. Plán odpadového hospodářství města Kojetín je zpracován s ohledem na zásady ochrany životního prostředí, technickou proveditelnost, ekonomickou efektivnost a sociální únosnost v regionu. Účelem Plánu odpadového hospodářství města Kojetín je v souladu s principy udržitelného rozvoje, povinnostmi zákona a s cíli POH ČR a POH Olomouckého kraje stanovit: výhled pro systém odpadového hospodářství města Kojetín minimálně na období 5-ti let, cíle a opatření/programy pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství, nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání se vznikajícími odpady, opatření pro splnění cílů závazné části POH Olomouckého kraje ve způsobech využití odpadů a nakládání s nimi, v reálném časovém a ekonomickém scénáři, postup posouzení shody POH Kojetín s POH Olomouckého kraje, způsob komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů POH, způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství města Kojetín. Povinnost zpracovat POH je stanovena v 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. POH musí obsahovat náležitosti uvedené v 28 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Na město Kojetín se vztahují tato ustanovení 44: 1. Plán odpadového hospodářství původce odpadů zpracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. 2. Plán odpadového hospodářství původce odpadů musí být v souladu se závaznou částí řešení plánu odpadového hospodářství kraje a jejími změnami. strana: 5

6 3. Plán odpadového hospodářství původce odpadů se zpracovává na dobu nejméně 5 let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 3 měsíců od změny podmínek. 4. Původce odpadů, který ke dni vyhlášení závazné části řešení plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny produkuje množství odpadů nad limit stanovený v odstavci 1, je povinen zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství do 1 roku od vyhlášení závazné části řešení plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny. Ostatní původci jsou povinni zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství do 1 roku od dosažení produkce odpadů nad limit stanovený v odstavci Původce odpadů je povinen kopii návrhu svého plánu odpadového hospodářství nebo jeho změny zaslat krajskému úřadu, příslušnému podle sídla provozovny původce odpadů, a to nejpozději do 3 měsíců od jeho zpracování. V případě, že návrh plánu odpadového hospodářství původce odpadů neobsahuje náležitosti stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem nebo není v souladu se závaznou částí řešení plánu odpadového hospodářství kraje a její změnou, příslušný kraj do 3 měsíců ode dne obdržení návrhu plánu odpadového hospodářství původce odpadů sdělí původci odpadů své připomínky. 6. Původce odpadů je povinen do 3 měsíců ode dne doručení připomínek kraje písemně kraji sdělit, jak jeho připomínky do svého plánu odpadového hospodářství zapracoval. 7. Plán odpadového hospodářství původce odpadů je závazným podkladem pro jeho činnosti. 2. Analytická část 2.1. Lokalizace města Kojetín Město Kojetín leží na důležité dopravní křižovatce, železniční trať mezi Přerovem a Brnem existuje již více než 130 let a trať Kojetín Ostrava přes 110 let. Město Kojetín je členem mikroregionu Střední Haná. Krajinný ráz území Kojetína tvoří typická rovinatá krajina Hané s řadou vodních toků a ploch, částečně porostlá lužními lesy a zbytky luk. V mikroregionu Střední Haná, jehož součástí je Kojetín se nachází řada cenných přírodních lokalit, např. rezervace Zástudánčí pod soutokem Moravy a Bečvy, Včelínské louky u Kojetína, louky u Záříčí, Křenovské louky, rybníky v okolí Tovačova a Chropyně. Na jih od města Kojetín se zvedá úpatí Chřibů se smíšenými lesy a doubravami. Vzhledem k tomu, že město Kojetín leží v úrodné oblasti Hané, je život obyvatelstva zaměřen převážně na zemědělskou výrobu a s ní úzce souvisejícím průmyslem (cukrovarnictví, lihovarnictví, apod.) Údaje k počtu a struktuře obyvatel V současné době žije trvale ve městě Kojetíně obyvatel. strana: 6

7 2.3. Produkce odpadů a systém nakládání s odpady ve městě Kojetíně Celková produkce odpadů na území města Kojetín V následující tabulkách jsou uvedeny základní přehledy o produkci odpadů města Kojetín v letech 2003 a Tab. č. 1: CELKOVÁ PRODUKCE ODPADŮ V OBDOBÍ Produkce odpadů Město Kojetín [t/rok] [%] [t/rok] [%] Změna produkce [%] Měrná produkce v roce 2004 [kg/obyv.] Celkem odpadů 2475, , ,5 303,980 z toho: ostatní 2467, , , ,98-20,04 300,880 nebezpečné 8,4774 0,34 20,2902 1, ,088 Zdroj dat: Evidence odpadů města Kojetín [t/rok] GRAF Č. 1: CELKOVÁ PRODUKCE ODPADŮ V OBDOBÍ Na podstatném nárůstu celkové produkce odpadů v roce 2003 zřejmém z grafu č. 1 se pravděpodobně podílelo zavedení místního poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byla obec na svém územním obvodu oprávněna zavést a vybírat a skutečnost, že v tomto roce na území města proběhly investiční práce, na jejichž základě se do celkové produkce odpadů promítl velký nárůst produkce stavebních odpadů (především odpadu k. č Beton a odpadu k. č Zemina a kamení). strana: 7

8 Tab. č. 2: CELKOVÁ PRODUKCE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V OBDOBÍ Produkce odpadů Město Kojetín [t/rok] [%] [t/rok] [%] Změna produkce [%] Měrná produkce v roce 2004 [kg/obyv.] Celkem odpadů 1960, , ,1 283,9 z toho: ostatní 1954,833 99,7 1846, ,2-5,5 281,6 nebezpečné 6,0724 0,3 14,8724 0,8 +144,9 2,3 Zdroj dat: Evidence odpadů města Kojetín [t/rok] GRAF Č. 2: CELKOVÁ PRODUKCE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V OBDOBÍ Jak je zřejmé z tabulky č. 2, je změna celkové produkce komunálních odpadů (včetně produkce odpadů podskupiny z odděleného sběru) v porovnání let 2003 a 2004 zhruba 5%. Zjevná tendence nárůstu celkové produkce komunálních odpadů (graf č. 2) je od roku Zavedení místního poplatku za KO se projevilo nejvíce na celkové produkci komunálních odpadů v roce strana: 8

9 6% 2% 1% 73% 2% 5% 5% * * * * * * * GRAF Č. 3: PROCENTUELNÍ ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ PRODUKOVANÝCH V ROCE 2004 Produkce směsného komunálního odpadu k. č tvořila podle hlášení o produkci a nakládání s odpady 73% ze všech vyprodukovaných komunálních odpadů v roce Druhý procentuelně nejvýznamněji zastoupený komunální odpad produkovaný městem Kojetín je odpad k. č Objemný odpad, který tvořil v roce % celkové produkce KO. Odpad k. č Biologicky rozložitelný odpad tvořil 5% z celkové produkce KO. Biologicky nerozložitelný odpad k. č se podílel 5-ti % na celkové produkci KO. strana: 9

10 Separovaně sbírané komodity (papír, sklo, PET) byly zastoupeny takto: k. č Papírové a lepenkové obaly 2% k. č Skleněné obaly 2% k. č Plastové obaly 1%. Podrobný rozpis produkce odpadů vznikajících na území města Kojetín, včetně katalogových čísel odpadů, názvů odpadů, kategorií, měrné produkce jednotlivých odpadů a způsob nakládání s nimi v letech je uveden v příloze č Rozbor produkce odpadů na území města Kojetín V následujícím textu budou podrobně rozebrány všechny provozy a místa, které je možno identifikovat při hodnocení produkce odpadů města. Základním předpokladem pro identifikaci produkce odpadů je definice a vymezení původce a jeho odpadů. Původcem odpadů je ekonomický subjekt Město Kojetín. Základním dokumentem upravujícím a řešícím nakládání s komunálními odpady na území města Kojetín je obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kojetín, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Kojetín. Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím systém nakládání s komunálními odpady je skutečnost, že ve městě Kojetín je v současnosti zaveden místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (obecně závazná vyhláška obce č. 4/2004). V současné době je možno identifikovat tyto celky produkující odpady: občané, drobní živnostníci zapojení smluvně do systému odpadového hospodářství obce a Město Kojetín Odpady občanů svoz KO (zbytkového komunálního odpadu) Občané (respektive majitelé nemovitostí) mají k dispozici sběrné nádoby na odpad k.č Směsný komunální odpad, které jsou ve vlastnictví občanů. Sběrné nádoby jsou umísťovány k jednotlivým nemovitostem v počtu, velikosti a intervalu svozu odvislém od počtu osob užívajících nemovitost v závislosti na produkci zbytkového odpadu (odpad po vytřídění využitelných, objemných a nebezpečných složek). Odpady, které občané ukládají do nádob na směsný komunální odpad, jsou sváženy svozovou firmou (oprávněnou osobou, v současnosti TECHNIS Kojetín spol. r.o.) a předávány k dalšímu nakládání ukládání na skládku odpadů společnosti DEPOZ, spol. s r.o. v obci Zdounky. Tab. č. 3: PRODUKCE SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU (K.Č ) V OBDOBÍ Kód odpadu Název odpadu Kat [t/rok] [t/rok] Změna produkce [%] Měrná produkce v roce 2004 [kg/obyv.] Směsný komunální odpad O 1594, ,28-14,7 207,15 Zdroj dat: Evidence odpadů města Kojetín strana: 10

11 Celková produkce směsného komunálního odpadu byla v roce 2004 přibližně 207 kg.obyv. -1. Do roku 2010 lze očekávat určitý nárůst produkce v závislosti na růstu životní úrovně obyvatelstva. V roce 2010 tedy očekáváme produkci cca 230 kg SKO na obyvatele. Tempo nárůstu by se však díky opatřením na zintenzivnění separovaného sběru skla, papíru a plastů a díky opatřením na mobilní sběr velkoobjemového odpadu a biodegradabilního komunálního odpadu a předpokládanému počtu obyvatel v roce 2010 (zhruba na současné úrovni) mělo podařit minimalizovat respektive snížit Odpady občanů separovaný sběr Občané mohou samostatně vyseparované materiálově využitelné složky komunálního odpadu (sklo, papír a PET) z jejich komunálního odpadu ukládat do kontejnerů, volně umístěných na sběrných místech. Veškeré kontejnery na materiálově využitelné složky jsou ve vlastnictví města Kojetína. Všechny tyto kontejnery jsou součástí městského systému separovaného sběru odpadů. Kovové odpady jsou vykupovány ve sběrnách surovin (na území města se nacházejí dvě výkupny: Fe MARKET, s.r.o. Kroměříž a Metalšrot Tlumačov a.s.). V současnosti se nachází na území města Kojetína 28 ks kontejnerů na sklo (tj. 234 osob.nádoba -1 ). Tyto kontejnery jsou rozmístěné v blízkosti nákupních středisek, úřadů, škol a obytných lokalit a slouží k ukládání odpadního skla od občanů a drobných živnostníků, kteří jsou zapojeni v systému odpadového hospodářství města Kojetína. Kontejnery mají kapacitu l a jsou sváženy 1 x měsíčně, případně flexibilně dle jejich naplnění. V současné době není sklo tříděno na čiré a barevné. [t/rok] GRAF Č. 4: PROCENTUELNÍ ZASTOUPENÍ SEPAROVANĚ SBÍRANÉ KOMODITY SKLA V LETECH NA SBĚRNÝCH MÍSTECH A SBĚRNÉM DVOŘE Graf č. 4 dokládá znatelný nárůst produkce odpadu k. č Sklo sbíraného v rámci provozu sběrného dvora (SD byl v roce 2004 poprvé celý kalendářní rok v provozu). strana: 11

12 Další materiálově využitelné složky komunálního odpadu (papír, lepenka a plasty) jsou sbírány za pomocí systému sběrných nádob. Na katastrální území města Kojetín je rozmístěno 32 ks kontejnerů na papír ve vlastnictví města (tj. 205 osob.nádoba -1 ). Tyto kontejnery jsou sváženy 1 x za 14 dní, případně flexibilně dle potřeby. [t/rok] GRAF Č. 5: PROCENTUELNÍ ZASTOUPENÍ SEPAROVANĚ SBÍRANÉ KOMODITY PAPÍR V LETECH NA SBĚRNÝCH MÍSTECH A SBĚRNÉM DVOŘE Dále je na katastrální území města Kojetín rozmístěno 32 ks kontejnerů na plasty (tj. 205 osob.nádoba -1 ). Frekvence svozu vyseparovaného plastu je 1 x týdně. [t/rok] GRAF Č. 6: PROCENTUELNÍ ZASTOUPENÍ SEPAROVANĚ SBÍRANÉ KOMODITY PLASTY V LETECH NA SBĚRNÝCH MÍSTECH A SBĚRNÉM DVOŘE strana: 12

13 I z grafů č. 5 a č. 6 je zřejmé, že v rámci provozu sběrného dvora došlo k nárůstu produkce separovaných složek (papír, plasty). Co se týká počtu kontejnerů na využitelné složky KO, bylo provedeno posouzení dostatečnosti jejich kapacit vzhledem k předpokládané produkci separovaných složek v roce 2010: papír a lepenka (2010) míra separace 17,4 kg/obyv./rok svoz 1 x za 14 dnů tj. 4,4 t/svoz 1 m 3 (kapacity kontejneru) max. 80 kg papíru stávající kapacita kontejnerů 35,2 m 3 tj. 2,8 t/svoz kapacita kontejnerů (2010) 55 m 3 tj. + 19,8 m 3 (+ cca 18 kont. 1,1 m 3 ) plasty (2010) míra separace 7,0 kg/obyv./rok svoz 1 x týdně tj. 0,88 t/svoz 1 m 3 (kapacity kontejneru) max. 25 kg plastů stávající kapacita kontejnerů 35,2 m 3 tj. 0,88 t/svoz kapacita kontejnerů (2010) 35,2 m 3 tj. + 0 m 3 v (postačující kapacita) sklo (2010) míra separace 13,2 kg/obyv./rok svoz 1 x měsíčně tj. 7,2 t/svoz 1 m 3 (kapacity kontejneru) cca 140 kg skla stávající kapacita kontejnerů 30,8 m 3 tj. 4,3 t/svoz kapacita kontejnerů (2010) 51,4 m 3 tj. + 20,6 m 3 (+ cca 19 kont. 1,1 m 3 ) Co se týká úpravy frekvence svozu, je tato úprava vhodná pouze v případě, že dochází k celoplošnému naplnění kapacit sběrných nádob. Pokud je tento problém však pouze lokálního charakteru, je vhodnější doplnit problémovou lokalitu dalšími sběrnými nádobami. Je třeba si uvědomit, že křivka množství papíru tvořícího komunální odpad má vzrůstající tendenci způsobenou hlavně distribucí reklamních materiálů stále se zvětšujícího počtu nadnárodních obchodních sítí, a bude tedy docházet postupně ke zvyšování množství vytříditelného papíru z komunálního odpadu. Tento kvantitativní nárůst však nemusí nutně znamenat zvýšení míry třídění papíru z komunálního odpadu. Do budoucna je tedy nutné zvýšit povědomí občanů a zlepšit jejich vztah ke třídění využitelných složek komunálního odpadu. Na území města Kojetína není prováděna separace biologicky rozložitelných odpadů. strana: 13

14 Tab. č. 4: MNOŽSTVÍ VYSEPAROVANÝCH ODPADŮ Z KO V OBDOBÍ Kód odpadu Název odpadu Kat [t/rok] [t/rok] Změna produkce [%] Měrná produkce v roce 2004 [kg/obyv.] Papírové a lepenkové obaly O 26,163 37,14 41,96 5, Papír a lepenka O 0,767 5, ,40 0, Skleněné obaly O 38,203 40,91 7,09 6, Sklo O 0,197 5, ,04 0, Plastové obaly O 25,09 22,26-11,28 3, Plasty O 0,404 8, ,14 1,224 Zdroj dat: Evidence odpadů města Kojetín 5% 19% 7% 33% 31% 5% GRAF Č. 7: PROCENTUELNÍ ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENĚ SBÍRANÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V ROCE 2004 Z tabulky č. 4 vyplývá, že je nutné hledat rezervy v systému třídění především u komodit: papír a lepenka a PET. Svoz odpadů a jejich předávání k dalšímu nakládání provádí svozová firma (v současnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o.). Většina odpadů ze separovaného sběru (většinou odpady z obalů) je dále předávána k recyklaci. Město je zapojeno do systému autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s. a dostává odměnu za sběr obalů. Vzhledem k důležitosti separovaného sběru v systému nakládání s odpady města bude nutno v rámci POH navrhnout opatření ke zintenzivnění a zefektivnění separovaného sběru tak, aby došlo k jeho intenzivnímu nárůstu, předpokládanému v POH Olomouckého kraje pro rok strana: 14

15 OBRÁZEK Č. 1: ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA SEPAROVANÉ SLOŽKY KO strana: 15

16 Odpady občanů sběr mobilně nebo ve sběrném dvoře Další formou separovaného sběru je sběrný dvůr nebo mobilní sběr. Projekt vybudování Sběrného dvora byl spolufinancován z prostředků programu SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development - Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova) a Ministerstva pro místní rozvoj. Sběrný dvůr je v provozu od listopadu roku 2003 a je zařízením nevýrobního charakteru, které slouží ke sběru vybraných odpadů od občanů, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Prostory sběrného dvora jsou určeny ke shromažďování, případně dotřiďování druhotných surovin a využitelných složek komunálního odpadu ze systému odděleného sběru odpadů ve městě Kojetíně. Sběrný dvůr slouží pro odkládání odpadů, které nelze ukládat do sběrných nádob pro směsný komunální odpad tzv. zbytkový odpad. Občané zde mohou odložit objemné složky komunálních odpadů včetně stavebních sutí, využitelné složky komunálních odpadů v druzích jako na sběrných místech (sklo, papír, PET), další využitelné odpady (železný šrot) a nebezpečné složky komunálních odpadů. Identifikační údaje: Sběrný dvůr Družstevní ulice Kojetín Provozovatel SD: TECHNIS Kojetín spol. s r.o. Padlých hrdinů Kojetín Vlastník SD: Město Kojetín Provozní doba Sběrného dvora: St Čt Pá So Společnost TECHINS spol. s r.o. provádí mobilní svoz odpadů (vyjma nebezpečných) a mobilní svoz nebezpečných odpadů v okrajových částech města zajišťuje firma Biopas spol. s r.o., Kroměříž. Svozová vozidla firmy Biopas spol. s r.o. v dohodnutém termínu a dle harmonogramu projíždějí určenými stanovišti a provádějí sběr odpadu od občanů. Před zahájením svozu je zajištěna propagační kampaň formou letáků v součinnosti s výzvami obecního úřadu. strana: 16

17 Tab. č. 5: PŘEHLED A MNOŽSTVÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ ULOŽENÝCH VE SBĚRNÉM DVOŘE NEBO DO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ V OBDOBÍ katalogové č. odpadu název druhu odpadu kategorie odpadu produkce odpadů [t/rok] změna produkce [%] / * Obaly obsahující zbytky neb. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 2,1110 2, , * Absorpční činidla, filtrační materiály N 0 0, * Olejové filtry N 0 0, * Nikl - kadmiové baterie a akumulátory N 0, * Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky N 0 3, * Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce N 0 0, * Pesticidy N 0,0640 0, , * Zářivka, ostatní odpad s obsahem rtuti N 0,0186 * Vyřazená zařízení obsahující chlorofluoruhlovodíky N 0,8280 0,0246 (0,0010) 5, ,6 +523, * Olej a tuk neuvedený pod číslem N 0,2010 0, , * Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 0,3235 1, Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly * , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N 1,0888 (0,0135) 1,8759 (0,0014) +70, * Vyřazené el. a elektronické zařízení N 3,46 (0,075) 5,996 (0,058) +71,3 Celkové množství nebezpečných odpadů uložených ve SD nebo do mobilního zařízení 8, , ,28 Zdroj dat: Evidence odpadů města Kojetín Produkce nebezpečných odpadů v tabulce č. 5 vyznačené modře se týkají odpadů vyprodukovaných samotným městem Kojetín. Jedná se o odpady z údržby nemovitostí (k.č *), o vyřazenou kancelářskou techniku (k.č *) a nefunkční bateriové monočlánky (k.č *). Tato produkce je vzhledem k celkové produkci nebezpečných odpadů zanedbatelná. strana: 17

18 Tab. č. 6: PŘEHLED A MNOŽSTVÍ OSTATNÍCH ODPADŮ ULOŽENÝCH VE SBĚRNÉM DVOŘE NEBO DO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ V OBDOBÍ katalogové č. odpadu název druhu odpadu kategorie odpadu produkce odpadů [t/rok] změna produkce [%] / Odpadní tiskařský toner O 0 0, Pneumatiky O 4,8710 7, Směsy nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, keramických výrobků O 0 71, neuvedené pod číslem Kabely neuvedené pod č O 0 0, Izolační materiály neuvedené pod č a O 0, , Papír a lepenka O 0,7670 5, , Sklo O 0,1970 5, Textilní materiály O 1,3600 9, , Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod č Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a O 0,0250 0, ,2 O 0,4340 3, Dřevo neuvedené pod číslem O 0 5, Plasty O 0,4040 8, Kovy O 0 2, Biologicky rozložitelný odpad O 1, , , Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 19, Objemný odpad O 1, , ,6 Celkové množství ostatních odpadů uložených ve SD nebo do mobilního zařízení 30, , , Odpady občanů odevzdání odpadů do výkupen druhotných surovin Vzhledem k téměř nulové produkci odpadů železných a neželezných kovů je zřejmé, že občané využívají služeb soukromých výkupen provozovaných na katastrálním území města Kojetín. Na katastrálním území města působí dva ekonomické subjekty Metalšrot Tlumačov a.s. a Fe MARKET, s.r.o. zabývající se výkupem druhotných surovin. Tyto subjekty by měly ve své evidenci uvádět i množství odpadů odebraných od občanů nebo od škol. Výkupny nejsou v současné době součástí městského systému separovaného sběru odpadů. Vzhledem k tomu, že množství materiálově využitelných odpadů z výkupen je nezanedbatelné, je třeba, aby tyto byly součástí systému města (ošetřeno vyhláškou nebo smlouvou v případě podílu na odměně společnosti EKO-KOM a. s.). strana: 18

19 Odpady občanů - autovraky Na katastrálním území města Kojetín není umístěno zařízení k nakládání s autovraky provozované soukromým právním subjektem, které by sloužilo ke sběru a využívání autovraků a mohlo vystavovat potvrzení o převzetí (zařízení oprávněné vydávat potvrzení podle 37b odst.1 písm. d) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (novela zákona č.188/2004 Sb.) Odpady města Město Kojetín má ve své působnosti některé úkoly, při kterých mohou vznikat odpady. Jedná se zejména o údržbu městské zeleně, čištění ulic, odpady vznikající při kulturních a společenských akcích pořádaných na území katastru města atd. Produkce těchto odpadů není zanedbatelná, nakládání s nimi však není komplexně vyřešeno, přitom je zde velký potenciál k jejich recyklaci a následnému využití Nakládání s odpady ve městě Kojetíně Provoz systému nakládání s odpady zabezpečuje pro město Kojetín společnost TECHNIS Kojetín spol. s r.o. Tato společnost zabezpečuje pro město Kojetín rozmístění sběrných nádob na využitelné složky odpadů a provoz sběrného dvora. Město Kojetín je zapojeno do systému autorizované obalové společnosti EKO-KOM a. s., kde jsou rámci sběru využitelných odpadů vykazovány jako obaly tyto odpady papír, PET, sklo a kovy. Dle vykazovaného množství odpadů a podmínek smlouvy mezi městem a autorizovanou společností dostává město Kojetín odměnu, která musí být využita v rámci provozu systému sběru využitelných odpadů. Město Kojetín má prostřednictvím svozové společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. v současné době zajištěno koncové materiálové využití u odpadů z obalů, vykazovaných v evidenci pro společnost EKO-KOM (papír, sklo, plasty a kovy). Podrobný rozpis způsobů nakládání s jednotlivými odpady dle katalogových číslech je uveden v příloze č Svozová společnost Oprávněná osoba, která sama nebo pomocí subdodávek provádí podle smlouvy tyto činnosti: svoz zbytkového odpadu z popelnic, sběr a svoz využitelných složek komunálního odpadu z nádob rozmístěných na území města (PET, sklo, papír) a jeho předání oprávněné osobě k dalšímu využití, zabezpečuje provoz Sběrného dvora, včetně odvozu odpadů vyjma nebezpečných a předání odpadů oprávněné osobě, zajišťuje mobilní svoz objemných odpadů v okrajových částech města provádí činnosti spojené s údržbou městské zeleně Výkupny sběrných surovin Vzhledem k téměř nulové produkci kovů městem Kojetín je zřejmé, že občané využívají soukromé výkupny. Tyto odpady od občanů se neobjeví v evidenci vytříděných materiálově využitelných odpadů a město tím přichází o určité dotace z EKO-KOMu. Z této skutečnosti vyplývá potřeba nutnosti zapojení těchto výkupen do systému města. strana: 19

20 2.5. Blokové schéma nakládání s odpady v roce 2004 OBRÁZEK Č. 2: BLOKOVÉ SCHÉMA PRODUKCE A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM V ROCE 2004 strana: 20

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Praha, MŽP říjen 2004 1 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Oblast použití...

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM Praha březen 2015 Název díla: Studie Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními

Více

Plán odpadového hospodářství města Poděbrady

Plán odpadového hospodářství města Poděbrady Plán odpadového hospodářství města Poděbrady 8/2005 Identifikační list Název akce: Plán odpadového hospodářství města Poděbrady Objednatel: Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/I 290 31 Poděbrady IČO: 00239640

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Směrná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Leden 2010 ANOTACE

Více

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Leden 2010 METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Mgr. Tomáš Chudárek Dipl. Ing. Zdeněk Horsák Ph.D. Ing. František Piliar Ing. Jiří Kalina SITA CZ

Více

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009 B4 ODPADY B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ Uvedené údaje o produkci a nakládání s odpady jsou výstupem z Informačního systému o odpadech (ISOH), který od roku 27 pro MŽP provozuje CENIA, česká informační

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 2014 ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

Příloha č. 1: Specifikace Díla 1. Stěžejní charakteristické body metodiky Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 140010 Analýzy budou provedeny nejenom na úrovni ČR, ale také na regionální

Více

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)

Více

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Jaroslav Drábek Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a Marketing Zahraničního Obchodu MANAGEMENT

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra práva ţivotního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce Mgr. Ondřej Kocián

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Květen 2015 České Budějovice pro období 2016-2025

Více

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP )

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

ZPRÁVA PRO ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ DEN PROJEKTU V ROCE 2009

ZPRÁVA PRO ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ DEN PROJEKTU V ROCE 2009 ZPRÁVA PRO ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ DEN PROJEKTU V ROCE 2009 Označení projektu: Název projektu: Cíl oblasti výzkumu: Poskytovatel dotace: Autoři zprávy: SP/II/2f1/2/07 IDENTIFIKACE PREVENČNÍHO POTENCIÁLU ŽIVNOSTENSKÝCH

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA

SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF LANDSCAPE WATER MANAGEMENT SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ZPRACOVÁNO V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1221/2009 O PROGRAMU EMAS TATO VERZE ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ EMAS JE

Více