Plán odpadového hospodářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán odpadového hospodářství"

Transkript

1 Město Kojetín Masarykovo nám.20; Kojetín tel.: ; fax: ; Plán odpadového hospodářství Města Kojetín evidenční číslo dokumentace: D-074/05 výtisk číslo: 1. vydáno ve čtyřech výtiscích: 1 Město Kojetín 2 Město Kojetín 3 Krajský úřad Olomouckého kraje 4 Ekologické audity a posudky s.r.o. vypracovala a vydala společnost: Ekologické audity a posudky s. r. o. Ekologické audity a posudky s. r. o. Míčkova 66; Brno tel.: ; fax: ;

2 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KOJETÍN zpracováno dle požadavků 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 28 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění 1. Obsah a seznam příloh 1. Obsah a seznam příloh...2 Identifikační část Identifikační údaje původce (obce) Zpracovatel plánu odpadového hospodářství Územní závaznost POH Časová závaznost POH Účel Plánu odpadového hospodářství města Kojetín Analytická část Lokalizace města Kojetín Údaje k počtu a struktuře obyvatel Produkce odpadů a systém nakládání s odpady ve městě Kojetíně Celková produkce odpadů na území města Kojetín Rozbor produkce odpadů na území města Kojetín Odpady občanů svoz KO (zbytkového komunálního odpadu) Odpady občanů separovaný sběr Odpady občanů sběr mobilně nebo ve sběrném dvoře Odpady občanů odevzdání odpadů do výkupen druhotných surovin Odpady občanů - autovraky Odpady města Nakládání s odpady ve městě Kojetíně Svozová společnost Výkupny sběrných surovin Blokové schéma nakládání s odpady v roce Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady v roce 2004 neshody Příjmy a výdaje města Kojetín v období Návrhová část Soulad produkce a nakládání s odpady s POH Olomouckého kraje Podíl recyklovaných odpadů Ukládání odpadů na skládky Snižování množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky Nebezpečné odpady složky komunálních odpadů Přehled cílů Podíl recyklovaných odpadů Ukládání odpadů na skládky...30 strana: 2

3 Snižování množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky Nebezpečné odpady složky komunálních odpadů Přehled opatření k plnění cílů Úprava obecně závazné vyhlášky k nakládání s odpady Zavedení odděleného sběru materiálově využitelných složek komunálních odpadů ve školách a úřadech Informační kampaň osvěta občanů Zapojení výkupen sběrných surovin do systému OH města Kojetín Zapojení Sběrného dvora do systému zpětného odběru Při zadávání výběrových řízení zohledňovat plnění cílů POH Rozvoj separace Zajistit četnost a dostupnost sběrných míst Zařazování odpadů a vedení evidence odpadů Původci odpadů podobných komunálnímu Způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství Administrativní nástroje řízení OH Stav a vedení evidence odpadů Zařazení odpadového hospodářství v organizačním schématu původce Popis postupů pro průběžnou kontrolu a změny odpadového hospodářství Spolupracující oprávněné osoby Zpětný odběr výrobků a zákon o obalech Rizika spojená s realizací jednotlivých cílů a opatření SWOT analýza...47 Přílohová část Příloha č. 1 Produkce a nakládání s odpady v období Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Seznam tabulek Schéma krajského integrovaného systému využívání zbytkových směsných komunálních odpadů Závazná prognóza separace materiálově využitelných komodit Metodika výpočtu postupného snižování množství BRKO Seznam právních předpisů týkajících se OH Kopie městské vyhlášky k nakládání s odpady Tabulka č. 1 Celková produkce odpadů v období Tabulka č. 2 Celková produkce komunálních odpadů v období Tabulka č. 3 Produkce směsného komunálního odpadu (k.č ) v období Tabulka č. 4 Množství vyseparovaných odpadů z KO v období Tabulka č. 5 Přehled a množství nebezpečných odpadů uložených ve sběrném dvoře nebo do mobilního zařízení v období Tabulka č. 6 Přehled a množství ostatních odpadů uložených ve sběrném dvoře nebo do mobilního zařízení v období strana: 3

4 Identifikační část 1.1. Identifikační údaje původce (obce) Název původce: Sídlo: Zastoupení: Město Kojetín IČ: Telefonní spojení: Elektronická adresa: Počet obyvatel: Masarykovo nám. 20, Kojetín Ing. Mojmír Haupt, starosta města obyvatel Osoba odpovědná za samosprávnou činnost v odpadovém hospodářství: paní Markéta Calabová odbor majetku a investic (tel.: , Zpracovatel plánu odpadového hospodářství Obchodní jméno Sídlo : Statutární zástupce: IČ: Telefon: Elektronická adresa: Zpracovatelé plánu: Ekologické audity a posudky s.r.o. Míčkova 66, Brno Ing. Jan Mičán, jednatel společnosti 1.3. Územní závaznost POH Ing. Vojtěch Uhýrek Mgr. Alena Tesaříková Plán odpadového hospodářství je závazný na katastrálním území města Kojetína, Popůvky u Kojetína a Kovalovice u Kojetína Časová závaznost POH Účinnost od Platnost do Schválil Plán odpadového hospodářství je zpracován na období osmi let ode dne účinnosti, což je den jeho posledního odeslání se zapracovanými připomínkami krajského úřadu zpět krajskému úřadu ( 78 odst. 2 písm.r a 44 odst. 5 a 6 zákona č. 185/2001 Sb.). strana: 4

5 Plán odpadového hospodářství schválilo Zastupitelstvo Města Kojetín usnesením č.ze dne 1.5. Účel Plánu odpadového hospodářství města Kojetín Plán odpadového hospodářství města Kojetín (dále jen POH) se zpracovává podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, za účelem stanovení cílů a opatření k jejich dosažení, které budou v souladu s cíly stanovenými v Plánu odpadového hospodářství České republiky (dále jen POH ČR) a Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje (dále jen POH OLK). Závazná část POH OL byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou (vyhláška Olomouckého kraje č. 2/2004 ze dne ), kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje. Plán odpadového hospodářství města Kojetín je plánovací dokument pro odpadové hospodářství města, vycházející z priorit předcházení vzniku odpadů, omezovaní jejich množství a nebezpečných vlastností, zvyšování materiálového a energetického využívání odpadů a optimalizace nakládání s odpady. Plán odpadového hospodářství města Kojetín je zpracován s ohledem na zásady ochrany životního prostředí, technickou proveditelnost, ekonomickou efektivnost a sociální únosnost v regionu. Účelem Plánu odpadového hospodářství města Kojetín je v souladu s principy udržitelného rozvoje, povinnostmi zákona a s cíli POH ČR a POH Olomouckého kraje stanovit: výhled pro systém odpadového hospodářství města Kojetín minimálně na období 5-ti let, cíle a opatření/programy pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství, nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání se vznikajícími odpady, opatření pro splnění cílů závazné části POH Olomouckého kraje ve způsobech využití odpadů a nakládání s nimi, v reálném časovém a ekonomickém scénáři, postup posouzení shody POH Kojetín s POH Olomouckého kraje, způsob komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů POH, způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství města Kojetín. Povinnost zpracovat POH je stanovena v 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. POH musí obsahovat náležitosti uvedené v 28 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Na město Kojetín se vztahují tato ustanovení 44: 1. Plán odpadového hospodářství původce odpadů zpracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. 2. Plán odpadového hospodářství původce odpadů musí být v souladu se závaznou částí řešení plánu odpadového hospodářství kraje a jejími změnami. strana: 5

6 3. Plán odpadového hospodářství původce odpadů se zpracovává na dobu nejméně 5 let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 3 měsíců od změny podmínek. 4. Původce odpadů, který ke dni vyhlášení závazné části řešení plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny produkuje množství odpadů nad limit stanovený v odstavci 1, je povinen zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství do 1 roku od vyhlášení závazné části řešení plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny. Ostatní původci jsou povinni zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství do 1 roku od dosažení produkce odpadů nad limit stanovený v odstavci Původce odpadů je povinen kopii návrhu svého plánu odpadového hospodářství nebo jeho změny zaslat krajskému úřadu, příslušnému podle sídla provozovny původce odpadů, a to nejpozději do 3 měsíců od jeho zpracování. V případě, že návrh plánu odpadového hospodářství původce odpadů neobsahuje náležitosti stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem nebo není v souladu se závaznou částí řešení plánu odpadového hospodářství kraje a její změnou, příslušný kraj do 3 měsíců ode dne obdržení návrhu plánu odpadového hospodářství původce odpadů sdělí původci odpadů své připomínky. 6. Původce odpadů je povinen do 3 měsíců ode dne doručení připomínek kraje písemně kraji sdělit, jak jeho připomínky do svého plánu odpadového hospodářství zapracoval. 7. Plán odpadového hospodářství původce odpadů je závazným podkladem pro jeho činnosti. 2. Analytická část 2.1. Lokalizace města Kojetín Město Kojetín leží na důležité dopravní křižovatce, železniční trať mezi Přerovem a Brnem existuje již více než 130 let a trať Kojetín Ostrava přes 110 let. Město Kojetín je členem mikroregionu Střední Haná. Krajinný ráz území Kojetína tvoří typická rovinatá krajina Hané s řadou vodních toků a ploch, částečně porostlá lužními lesy a zbytky luk. V mikroregionu Střední Haná, jehož součástí je Kojetín se nachází řada cenných přírodních lokalit, např. rezervace Zástudánčí pod soutokem Moravy a Bečvy, Včelínské louky u Kojetína, louky u Záříčí, Křenovské louky, rybníky v okolí Tovačova a Chropyně. Na jih od města Kojetín se zvedá úpatí Chřibů se smíšenými lesy a doubravami. Vzhledem k tomu, že město Kojetín leží v úrodné oblasti Hané, je život obyvatelstva zaměřen převážně na zemědělskou výrobu a s ní úzce souvisejícím průmyslem (cukrovarnictví, lihovarnictví, apod.) Údaje k počtu a struktuře obyvatel V současné době žije trvale ve městě Kojetíně obyvatel. strana: 6

7 2.3. Produkce odpadů a systém nakládání s odpady ve městě Kojetíně Celková produkce odpadů na území města Kojetín V následující tabulkách jsou uvedeny základní přehledy o produkci odpadů města Kojetín v letech 2003 a Tab. č. 1: CELKOVÁ PRODUKCE ODPADŮ V OBDOBÍ Produkce odpadů Město Kojetín [t/rok] [%] [t/rok] [%] Změna produkce [%] Měrná produkce v roce 2004 [kg/obyv.] Celkem odpadů 2475, , ,5 303,980 z toho: ostatní 2467, , , ,98-20,04 300,880 nebezpečné 8,4774 0,34 20,2902 1, ,088 Zdroj dat: Evidence odpadů města Kojetín [t/rok] GRAF Č. 1: CELKOVÁ PRODUKCE ODPADŮ V OBDOBÍ Na podstatném nárůstu celkové produkce odpadů v roce 2003 zřejmém z grafu č. 1 se pravděpodobně podílelo zavedení místního poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byla obec na svém územním obvodu oprávněna zavést a vybírat a skutečnost, že v tomto roce na území města proběhly investiční práce, na jejichž základě se do celkové produkce odpadů promítl velký nárůst produkce stavebních odpadů (především odpadu k. č Beton a odpadu k. č Zemina a kamení). strana: 7

8 Tab. č. 2: CELKOVÁ PRODUKCE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V OBDOBÍ Produkce odpadů Město Kojetín [t/rok] [%] [t/rok] [%] Změna produkce [%] Měrná produkce v roce 2004 [kg/obyv.] Celkem odpadů 1960, , ,1 283,9 z toho: ostatní 1954,833 99,7 1846, ,2-5,5 281,6 nebezpečné 6,0724 0,3 14,8724 0,8 +144,9 2,3 Zdroj dat: Evidence odpadů města Kojetín [t/rok] GRAF Č. 2: CELKOVÁ PRODUKCE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V OBDOBÍ Jak je zřejmé z tabulky č. 2, je změna celkové produkce komunálních odpadů (včetně produkce odpadů podskupiny z odděleného sběru) v porovnání let 2003 a 2004 zhruba 5%. Zjevná tendence nárůstu celkové produkce komunálních odpadů (graf č. 2) je od roku Zavedení místního poplatku za KO se projevilo nejvíce na celkové produkci komunálních odpadů v roce strana: 8

9 6% 2% 1% 73% 2% 5% 5% * * * * * * * GRAF Č. 3: PROCENTUELNÍ ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ PRODUKOVANÝCH V ROCE 2004 Produkce směsného komunálního odpadu k. č tvořila podle hlášení o produkci a nakládání s odpady 73% ze všech vyprodukovaných komunálních odpadů v roce Druhý procentuelně nejvýznamněji zastoupený komunální odpad produkovaný městem Kojetín je odpad k. č Objemný odpad, který tvořil v roce % celkové produkce KO. Odpad k. č Biologicky rozložitelný odpad tvořil 5% z celkové produkce KO. Biologicky nerozložitelný odpad k. č se podílel 5-ti % na celkové produkci KO. strana: 9

10 Separovaně sbírané komodity (papír, sklo, PET) byly zastoupeny takto: k. č Papírové a lepenkové obaly 2% k. č Skleněné obaly 2% k. č Plastové obaly 1%. Podrobný rozpis produkce odpadů vznikajících na území města Kojetín, včetně katalogových čísel odpadů, názvů odpadů, kategorií, měrné produkce jednotlivých odpadů a způsob nakládání s nimi v letech je uveden v příloze č Rozbor produkce odpadů na území města Kojetín V následujícím textu budou podrobně rozebrány všechny provozy a místa, které je možno identifikovat při hodnocení produkce odpadů města. Základním předpokladem pro identifikaci produkce odpadů je definice a vymezení původce a jeho odpadů. Původcem odpadů je ekonomický subjekt Město Kojetín. Základním dokumentem upravujícím a řešícím nakládání s komunálními odpady na území města Kojetín je obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kojetín, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Kojetín. Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím systém nakládání s komunálními odpady je skutečnost, že ve městě Kojetín je v současnosti zaveden místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (obecně závazná vyhláška obce č. 4/2004). V současné době je možno identifikovat tyto celky produkující odpady: občané, drobní živnostníci zapojení smluvně do systému odpadového hospodářství obce a Město Kojetín Odpady občanů svoz KO (zbytkového komunálního odpadu) Občané (respektive majitelé nemovitostí) mají k dispozici sběrné nádoby na odpad k.č Směsný komunální odpad, které jsou ve vlastnictví občanů. Sběrné nádoby jsou umísťovány k jednotlivým nemovitostem v počtu, velikosti a intervalu svozu odvislém od počtu osob užívajících nemovitost v závislosti na produkci zbytkového odpadu (odpad po vytřídění využitelných, objemných a nebezpečných složek). Odpady, které občané ukládají do nádob na směsný komunální odpad, jsou sváženy svozovou firmou (oprávněnou osobou, v současnosti TECHNIS Kojetín spol. r.o.) a předávány k dalšímu nakládání ukládání na skládku odpadů společnosti DEPOZ, spol. s r.o. v obci Zdounky. Tab. č. 3: PRODUKCE SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU (K.Č ) V OBDOBÍ Kód odpadu Název odpadu Kat [t/rok] [t/rok] Změna produkce [%] Měrná produkce v roce 2004 [kg/obyv.] Směsný komunální odpad O 1594, ,28-14,7 207,15 Zdroj dat: Evidence odpadů města Kojetín strana: 10

11 Celková produkce směsného komunálního odpadu byla v roce 2004 přibližně 207 kg.obyv. -1. Do roku 2010 lze očekávat určitý nárůst produkce v závislosti na růstu životní úrovně obyvatelstva. V roce 2010 tedy očekáváme produkci cca 230 kg SKO na obyvatele. Tempo nárůstu by se však díky opatřením na zintenzivnění separovaného sběru skla, papíru a plastů a díky opatřením na mobilní sběr velkoobjemového odpadu a biodegradabilního komunálního odpadu a předpokládanému počtu obyvatel v roce 2010 (zhruba na současné úrovni) mělo podařit minimalizovat respektive snížit Odpady občanů separovaný sběr Občané mohou samostatně vyseparované materiálově využitelné složky komunálního odpadu (sklo, papír a PET) z jejich komunálního odpadu ukládat do kontejnerů, volně umístěných na sběrných místech. Veškeré kontejnery na materiálově využitelné složky jsou ve vlastnictví města Kojetína. Všechny tyto kontejnery jsou součástí městského systému separovaného sběru odpadů. Kovové odpady jsou vykupovány ve sběrnách surovin (na území města se nacházejí dvě výkupny: Fe MARKET, s.r.o. Kroměříž a Metalšrot Tlumačov a.s.). V současnosti se nachází na území města Kojetína 28 ks kontejnerů na sklo (tj. 234 osob.nádoba -1 ). Tyto kontejnery jsou rozmístěné v blízkosti nákupních středisek, úřadů, škol a obytných lokalit a slouží k ukládání odpadního skla od občanů a drobných živnostníků, kteří jsou zapojeni v systému odpadového hospodářství města Kojetína. Kontejnery mají kapacitu l a jsou sváženy 1 x měsíčně, případně flexibilně dle jejich naplnění. V současné době není sklo tříděno na čiré a barevné. [t/rok] GRAF Č. 4: PROCENTUELNÍ ZASTOUPENÍ SEPAROVANĚ SBÍRANÉ KOMODITY SKLA V LETECH NA SBĚRNÝCH MÍSTECH A SBĚRNÉM DVOŘE Graf č. 4 dokládá znatelný nárůst produkce odpadu k. č Sklo sbíraného v rámci provozu sběrného dvora (SD byl v roce 2004 poprvé celý kalendářní rok v provozu). strana: 11

12 Další materiálově využitelné složky komunálního odpadu (papír, lepenka a plasty) jsou sbírány za pomocí systému sběrných nádob. Na katastrální území města Kojetín je rozmístěno 32 ks kontejnerů na papír ve vlastnictví města (tj. 205 osob.nádoba -1 ). Tyto kontejnery jsou sváženy 1 x za 14 dní, případně flexibilně dle potřeby. [t/rok] GRAF Č. 5: PROCENTUELNÍ ZASTOUPENÍ SEPAROVANĚ SBÍRANÉ KOMODITY PAPÍR V LETECH NA SBĚRNÝCH MÍSTECH A SBĚRNÉM DVOŘE Dále je na katastrální území města Kojetín rozmístěno 32 ks kontejnerů na plasty (tj. 205 osob.nádoba -1 ). Frekvence svozu vyseparovaného plastu je 1 x týdně. [t/rok] GRAF Č. 6: PROCENTUELNÍ ZASTOUPENÍ SEPAROVANĚ SBÍRANÉ KOMODITY PLASTY V LETECH NA SBĚRNÝCH MÍSTECH A SBĚRNÉM DVOŘE strana: 12

13 I z grafů č. 5 a č. 6 je zřejmé, že v rámci provozu sběrného dvora došlo k nárůstu produkce separovaných složek (papír, plasty). Co se týká počtu kontejnerů na využitelné složky KO, bylo provedeno posouzení dostatečnosti jejich kapacit vzhledem k předpokládané produkci separovaných složek v roce 2010: papír a lepenka (2010) míra separace 17,4 kg/obyv./rok svoz 1 x za 14 dnů tj. 4,4 t/svoz 1 m 3 (kapacity kontejneru) max. 80 kg papíru stávající kapacita kontejnerů 35,2 m 3 tj. 2,8 t/svoz kapacita kontejnerů (2010) 55 m 3 tj. + 19,8 m 3 (+ cca 18 kont. 1,1 m 3 ) plasty (2010) míra separace 7,0 kg/obyv./rok svoz 1 x týdně tj. 0,88 t/svoz 1 m 3 (kapacity kontejneru) max. 25 kg plastů stávající kapacita kontejnerů 35,2 m 3 tj. 0,88 t/svoz kapacita kontejnerů (2010) 35,2 m 3 tj. + 0 m 3 v (postačující kapacita) sklo (2010) míra separace 13,2 kg/obyv./rok svoz 1 x měsíčně tj. 7,2 t/svoz 1 m 3 (kapacity kontejneru) cca 140 kg skla stávající kapacita kontejnerů 30,8 m 3 tj. 4,3 t/svoz kapacita kontejnerů (2010) 51,4 m 3 tj. + 20,6 m 3 (+ cca 19 kont. 1,1 m 3 ) Co se týká úpravy frekvence svozu, je tato úprava vhodná pouze v případě, že dochází k celoplošnému naplnění kapacit sběrných nádob. Pokud je tento problém však pouze lokálního charakteru, je vhodnější doplnit problémovou lokalitu dalšími sběrnými nádobami. Je třeba si uvědomit, že křivka množství papíru tvořícího komunální odpad má vzrůstající tendenci způsobenou hlavně distribucí reklamních materiálů stále se zvětšujícího počtu nadnárodních obchodních sítí, a bude tedy docházet postupně ke zvyšování množství vytříditelného papíru z komunálního odpadu. Tento kvantitativní nárůst však nemusí nutně znamenat zvýšení míry třídění papíru z komunálního odpadu. Do budoucna je tedy nutné zvýšit povědomí občanů a zlepšit jejich vztah ke třídění využitelných složek komunálního odpadu. Na území města Kojetína není prováděna separace biologicky rozložitelných odpadů. strana: 13

14 Tab. č. 4: MNOŽSTVÍ VYSEPAROVANÝCH ODPADŮ Z KO V OBDOBÍ Kód odpadu Název odpadu Kat [t/rok] [t/rok] Změna produkce [%] Měrná produkce v roce 2004 [kg/obyv.] Papírové a lepenkové obaly O 26,163 37,14 41,96 5, Papír a lepenka O 0,767 5, ,40 0, Skleněné obaly O 38,203 40,91 7,09 6, Sklo O 0,197 5, ,04 0, Plastové obaly O 25,09 22,26-11,28 3, Plasty O 0,404 8, ,14 1,224 Zdroj dat: Evidence odpadů města Kojetín 5% 19% 7% 33% 31% 5% GRAF Č. 7: PROCENTUELNÍ ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENĚ SBÍRANÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V ROCE 2004 Z tabulky č. 4 vyplývá, že je nutné hledat rezervy v systému třídění především u komodit: papír a lepenka a PET. Svoz odpadů a jejich předávání k dalšímu nakládání provádí svozová firma (v současnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o.). Většina odpadů ze separovaného sběru (většinou odpady z obalů) je dále předávána k recyklaci. Město je zapojeno do systému autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s. a dostává odměnu za sběr obalů. Vzhledem k důležitosti separovaného sběru v systému nakládání s odpady města bude nutno v rámci POH navrhnout opatření ke zintenzivnění a zefektivnění separovaného sběru tak, aby došlo k jeho intenzivnímu nárůstu, předpokládanému v POH Olomouckého kraje pro rok strana: 14

15 OBRÁZEK Č. 1: ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA SEPAROVANÉ SLOŽKY KO strana: 15

16 Odpady občanů sběr mobilně nebo ve sběrném dvoře Další formou separovaného sběru je sběrný dvůr nebo mobilní sběr. Projekt vybudování Sběrného dvora byl spolufinancován z prostředků programu SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development - Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova) a Ministerstva pro místní rozvoj. Sběrný dvůr je v provozu od listopadu roku 2003 a je zařízením nevýrobního charakteru, které slouží ke sběru vybraných odpadů od občanů, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Prostory sběrného dvora jsou určeny ke shromažďování, případně dotřiďování druhotných surovin a využitelných složek komunálního odpadu ze systému odděleného sběru odpadů ve městě Kojetíně. Sběrný dvůr slouží pro odkládání odpadů, které nelze ukládat do sběrných nádob pro směsný komunální odpad tzv. zbytkový odpad. Občané zde mohou odložit objemné složky komunálních odpadů včetně stavebních sutí, využitelné složky komunálních odpadů v druzích jako na sběrných místech (sklo, papír, PET), další využitelné odpady (železný šrot) a nebezpečné složky komunálních odpadů. Identifikační údaje: Sběrný dvůr Družstevní ulice Kojetín Provozovatel SD: TECHNIS Kojetín spol. s r.o. Padlých hrdinů Kojetín Vlastník SD: Město Kojetín Provozní doba Sběrného dvora: St Čt Pá So Společnost TECHINS spol. s r.o. provádí mobilní svoz odpadů (vyjma nebezpečných) a mobilní svoz nebezpečných odpadů v okrajových částech města zajišťuje firma Biopas spol. s r.o., Kroměříž. Svozová vozidla firmy Biopas spol. s r.o. v dohodnutém termínu a dle harmonogramu projíždějí určenými stanovišti a provádějí sběr odpadu od občanů. Před zahájením svozu je zajištěna propagační kampaň formou letáků v součinnosti s výzvami obecního úřadu. strana: 16

17 Tab. č. 5: PŘEHLED A MNOŽSTVÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ ULOŽENÝCH VE SBĚRNÉM DVOŘE NEBO DO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ V OBDOBÍ katalogové č. odpadu název druhu odpadu kategorie odpadu produkce odpadů [t/rok] změna produkce [%] / * Obaly obsahující zbytky neb. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 2,1110 2, , * Absorpční činidla, filtrační materiály N 0 0, * Olejové filtry N 0 0, * Nikl - kadmiové baterie a akumulátory N 0, * Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky N 0 3, * Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce N 0 0, * Pesticidy N 0,0640 0, , * Zářivka, ostatní odpad s obsahem rtuti N 0,0186 * Vyřazená zařízení obsahující chlorofluoruhlovodíky N 0,8280 0,0246 (0,0010) 5, ,6 +523, * Olej a tuk neuvedený pod číslem N 0,2010 0, , * Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 0,3235 1, Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly * , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N 1,0888 (0,0135) 1,8759 (0,0014) +70, * Vyřazené el. a elektronické zařízení N 3,46 (0,075) 5,996 (0,058) +71,3 Celkové množství nebezpečných odpadů uložených ve SD nebo do mobilního zařízení 8, , ,28 Zdroj dat: Evidence odpadů města Kojetín Produkce nebezpečných odpadů v tabulce č. 5 vyznačené modře se týkají odpadů vyprodukovaných samotným městem Kojetín. Jedná se o odpady z údržby nemovitostí (k.č *), o vyřazenou kancelářskou techniku (k.č *) a nefunkční bateriové monočlánky (k.č *). Tato produkce je vzhledem k celkové produkci nebezpečných odpadů zanedbatelná. strana: 17

18 Tab. č. 6: PŘEHLED A MNOŽSTVÍ OSTATNÍCH ODPADŮ ULOŽENÝCH VE SBĚRNÉM DVOŘE NEBO DO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ V OBDOBÍ katalogové č. odpadu název druhu odpadu kategorie odpadu produkce odpadů [t/rok] změna produkce [%] / Odpadní tiskařský toner O 0 0, Pneumatiky O 4,8710 7, Směsy nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, keramických výrobků O 0 71, neuvedené pod číslem Kabely neuvedené pod č O 0 0, Izolační materiály neuvedené pod č a O 0, , Papír a lepenka O 0,7670 5, , Sklo O 0,1970 5, Textilní materiály O 1,3600 9, , Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod č Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a O 0,0250 0, ,2 O 0,4340 3, Dřevo neuvedené pod číslem O 0 5, Plasty O 0,4040 8, Kovy O 0 2, Biologicky rozložitelný odpad O 1, , , Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 19, Objemný odpad O 1, , ,6 Celkové množství ostatních odpadů uložených ve SD nebo do mobilního zařízení 30, , , Odpady občanů odevzdání odpadů do výkupen druhotných surovin Vzhledem k téměř nulové produkci odpadů železných a neželezných kovů je zřejmé, že občané využívají služeb soukromých výkupen provozovaných na katastrálním území města Kojetín. Na katastrálním území města působí dva ekonomické subjekty Metalšrot Tlumačov a.s. a Fe MARKET, s.r.o. zabývající se výkupem druhotných surovin. Tyto subjekty by měly ve své evidenci uvádět i množství odpadů odebraných od občanů nebo od škol. Výkupny nejsou v současné době součástí městského systému separovaného sběru odpadů. Vzhledem k tomu, že množství materiálově využitelných odpadů z výkupen je nezanedbatelné, je třeba, aby tyto byly součástí systému města (ošetřeno vyhláškou nebo smlouvou v případě podílu na odměně společnosti EKO-KOM a. s.). strana: 18

19 Odpady občanů - autovraky Na katastrálním území města Kojetín není umístěno zařízení k nakládání s autovraky provozované soukromým právním subjektem, které by sloužilo ke sběru a využívání autovraků a mohlo vystavovat potvrzení o převzetí (zařízení oprávněné vydávat potvrzení podle 37b odst.1 písm. d) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (novela zákona č.188/2004 Sb.) Odpady města Město Kojetín má ve své působnosti některé úkoly, při kterých mohou vznikat odpady. Jedná se zejména o údržbu městské zeleně, čištění ulic, odpady vznikající při kulturních a společenských akcích pořádaných na území katastru města atd. Produkce těchto odpadů není zanedbatelná, nakládání s nimi však není komplexně vyřešeno, přitom je zde velký potenciál k jejich recyklaci a následnému využití Nakládání s odpady ve městě Kojetíně Provoz systému nakládání s odpady zabezpečuje pro město Kojetín společnost TECHNIS Kojetín spol. s r.o. Tato společnost zabezpečuje pro město Kojetín rozmístění sběrných nádob na využitelné složky odpadů a provoz sběrného dvora. Město Kojetín je zapojeno do systému autorizované obalové společnosti EKO-KOM a. s., kde jsou rámci sběru využitelných odpadů vykazovány jako obaly tyto odpady papír, PET, sklo a kovy. Dle vykazovaného množství odpadů a podmínek smlouvy mezi městem a autorizovanou společností dostává město Kojetín odměnu, která musí být využita v rámci provozu systému sběru využitelných odpadů. Město Kojetín má prostřednictvím svozové společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. v současné době zajištěno koncové materiálové využití u odpadů z obalů, vykazovaných v evidenci pro společnost EKO-KOM (papír, sklo, plasty a kovy). Podrobný rozpis způsobů nakládání s jednotlivými odpady dle katalogových číslech je uveden v příloze č Svozová společnost Oprávněná osoba, která sama nebo pomocí subdodávek provádí podle smlouvy tyto činnosti: svoz zbytkového odpadu z popelnic, sběr a svoz využitelných složek komunálního odpadu z nádob rozmístěných na území města (PET, sklo, papír) a jeho předání oprávněné osobě k dalšímu využití, zabezpečuje provoz Sběrného dvora, včetně odvozu odpadů vyjma nebezpečných a předání odpadů oprávněné osobě, zajišťuje mobilní svoz objemných odpadů v okrajových částech města provádí činnosti spojené s údržbou městské zeleně Výkupny sběrných surovin Vzhledem k téměř nulové produkci kovů městem Kojetín je zřejmé, že občané využívají soukromé výkupny. Tyto odpady od občanů se neobjeví v evidenci vytříděných materiálově využitelných odpadů a město tím přichází o určité dotace z EKO-KOMu. Z této skutečnosti vyplývá potřeba nutnosti zapojení těchto výkupen do systému města. strana: 19

20 2.5. Blokové schéma nakládání s odpady v roce 2004 OBRÁZEK Č. 2: BLOKOVÉ SCHÉMA PRODUKCE A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM V ROCE 2004 strana: 20

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ministerstvo životního prostředí Odbor výkonu státní správy VII Ing. Marie Boehmová 1. Obecné povinnosti Prvotní původce (každý) je povinen nakládat s odpady a zbavovat

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Povinnosti obcí při nakládání s odpady

Povinnosti obcí při nakládání s odpady Povinnosti obcí při nakládání s odpady Setkání starostů, Ostrava 17. 2. 2009 1 Zákon o odpadech (185/2001 Sb.) Příprava nového zákona o odpadech návaznost na novou Směrnici vnitřní připomínkové řízení

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

Město Kojetín. Čl. 2 Základní pojmy

Město Kojetín. Čl. 2 Základní pojmy Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007 Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KRNOVA NA ODBOBÍ 2011 2015

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KRNOVA NA ODBOBÍ 2011 2015 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KRNOVA NA ODBOBÍ 2011 2015 1. Identifikace původce, účel a působnost POH 1.1. Identifikační údaje původce Název: Město Krnov Sídlo: Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov IČ:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Konference Odpady 2011 Plzeň, 15. 11. 2011 Pohled měst a obcí na udržitelné odpadové hospodářství:

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_...

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_... Stránka č. 1 z 7 Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto Evidenční číslo odpadů (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností Vykazovaný rok

Více

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Svaz měst a obcí České republiky Svaz měst a obcí České

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2011-2015

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2011-2015 POH PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2011-2015 Statutární město ul. Radniční 1148 PSČ 738 22 IČ 002966 1 POH Obsah A) SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ...3

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Dvacátý první rok systému třídění odpadů od občanů města Jeseníku! Zavedený systém nakládání s tříděnými odpady, společný pro

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

G) Stanovení cílů a návrhů opatření k jejich dosažení, které budou města a obce realizovat

G) Stanovení cílů a návrhů opatření k jejich dosažení, které budou města a obce realizovat G) Stanovení cílů a návrhů k jejich dosažení, které budou města a realizovat G.1 Přehled cílů a k realizaci cílů V předchozích částech POH byl vyhodnocen současný stav nakládání s odpady ve městech a obcích

Více

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška Obce Mačkov č.1/2009 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Obecní zastupitelstvo v Hradešicích vydává podle 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013 Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,

Více

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace ING. TOMÁŠ REISIG Efektywne narzędzi dla kierowania systemem

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014 V rámci celé republiky klesá množství produkovaného odpadu a nejinak je tomu i v Jeseníku, jak dokládají čísla za uplynulý rok

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Část prvá Základní ustanovení

Část prvá Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Heřmanov se dne 2.

Více

O nakládání s komunálním odpadem

O nakládání s komunálním odpadem Obec Sadov na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2001 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně. Závazná a směrná část

Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně. Závazná a směrná část Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně Závazná a směrná část listopad 2005 Statutární město Plzeň Odbor řízení technických úřadů Magistrátu města Plzně Earth Tech CZ s.r.o. Středisko Plzeň

Více

Plán odpadového hospodářství Příbora

Plán odpadového hospodářství Příbora Příbora dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Moravskoslezský Červenec 2005 Vypracoval: ing. Pavel Novák, Zámecká 384, 335 61 Spálené Poříčí ing.pavel.novak@quick.cz ; tel. 603161021 Obsah

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech.

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 Obce Horní Krupá o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Zastupitelstvo obce Horní Krupá vydává dne 7. 12. 2001 v souladu

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Prohlášení ke koncepci dle 10g odst. 4 a 5e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění PRAHA prosinec 2015 Obsah: Prohlášení

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stašov se usneslo dne 16.12. 2011 vydat

Více

středisko Plzeň Zpracovatel vyhodnocení: Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Ing. Barbora Hálová Jana Dolanská

středisko Plzeň Zpracovatel vyhodnocení: Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Ing. Barbora Hálová Jana Dolanská VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2007 Zpracovatel plánu: Earth Tech CZ s.r.o, středisko Plzeň Zpracovatel vyhodnocení: Magistrát města Plzně Odbor řízení technických

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2012 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr.František Vlk Luleč : duben 2013 Úvod Způsob

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTO ČELÁKOVICE Duben 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Původce: Název města : Město Čelákovice Statutární zástupce :

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 ZVEŘEJNĚNO DNE 3. 1. 2 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Ceny služeb s platností od 1.1.2011 S L U Ž B Y : Položka fakturace Měrná jednotka Kč Bez DPH Včetně DPH UOA 38-09 LIAZ ram.nakl. 1 km jízdy 25,00 30,00

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Jihlava Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Prosíčka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 LEDEN 2010 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Tábora za rok 2009 Cílem POH je vytvoření integrovaného řešení odpadového hospodářství

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města

Více