Střednědobé hodnocení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střednědobé hodnocení"

Transkript

1 - 1 - Střednědobé hodnocení realizace Strategického plánu Leader pro období let SPOLEČNĚ krajinu Uklidit, Zpřístupnit a Rozpohybovat! Ing. Monika Hienlová

2 - 2 - Obsah: 1. Úvod 4 2. Hodnocení Fichí projektů za roky externě Úvod k hodnocení Fichí projektů za roky FICHE č. 3 - Zlepšení estetického vzhledu obcí Cíl Fiche č Charakteristika Fiche č Žadatelé Podané projekty a podpořené projekty Financování projektů Indikátory pro Fichi č Závěr doporučení pro Fichi č FICHE č. 4 - Zlepšení stavu obecní infrastruktury Cíl Fiche č Charakteristika Fiche č Žadatelé Podané projekty a podpořené projekty Financování projektů Indikátory pro Fichi č Závěr doporučení pro Fichi č FICHE č. 6 - Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu Cíl Fiche č Charakteristika Fiche č Žadatelé Podané projekty a podpořené projekty Financování projektů Indikátory pro Fichi č Závěr doporučení pro Fichi č FICHE č. 7 - Nezemědělské podnikání zemědělců Cíl Fiche č Charakteristika Fiche č Žadatelé Podané projekty a podpořené projekty Financování projektů Indikátory pro Fichi č Závěr doporučení pro Fichi č FICHE č. 8 - Podnikatelské aktivity nezemědělců Cíl Fiche č Charakteristika Fiche č Žadatelé Podané projekty a podpořené projekty Financování projektů Indikátory pro Fichi č Závěr doporučení pro Fichi č FICHE č Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů Cíl Fiche č Charakteristika Fiche č Žadatelé 22

3 Podané projekty a podpořené projekty Financování projektů Indikátory pro Fichi č Závěr doporučení pro Fichi č FICHE č Zvýšení počtů a kapacit místních lídrů Cíl Fiche č Charakteristika Fiche č Žadatelé Podané projekty a podpořené projekty Financování projektů Indikátory pro Fichi č Závěr doporučení pro Fichi č Doporučení vzešlá z hodnocení projektů zařazených do Fichí SPL Analýza vyuţití finančních alokací na realizaci SPL pro roky Poměr výdajů vynaloţených na opatření IV.1.1. a IV Přehled přerozdělených dotací na jednotlivé Fiche SPL Přehled přerozdělených dotací dle územních okrsků MAS Přehled přerozdělených dotací dle místa realizace obcí MAS Do kterých obcí se dotace v rámci SPL vůbec nedostaly Přehled podpořených projektů dle územních okrsků MAS Přehled podpořených projektů dle Fichí Přehled podpořených projektů dle místa realizace obcí MAS Přehled vlastních zdrojů pouţitých na spolufinancování projektů dle okrsků Přehled vlastních zdrojů pouţitých na spolufinancování projektů dle Fichí Přehled vlastních zdrojů pouţitých na spolufinancování projektů dle místa realizace obcí MAS Míra plnění stanovených monitorovacích indikátorů Dotazníkové šetření s ţadateli, kteří uspěli při výběru projektů Dotazníkové šetření s veřejností o aktivitách MAS Dotazníkové šetření se subjekty uvedenými v katalogu Venkovská trţnice Dotazníkové šetření s návštěvníky akcí MAS Závěr 57

4 Úvod Místní akční skupina OS MAS Krajina srdce, se sídlem Ţiţkovo nám. 82, Mladá Voţice (dále také MAS), má k datu jiţ 46 členů, operuje na území 39 obcí na rozloze 598 km 2, kde ţije obyvatel. MAS Krajina srdce přistoupila ke střednědobému hodnocení následujícím způsobem: jiţ v roce 2010 poţádala partnerskou Místní akční skupinu sv. Jana z Nepomuku, konkrétně manaţera Ing. Michala Arnošta, aby provedl objektivně zhodnocení realizace Strategického plánu LEADER za roky 2008 a 2009, přičemţ některé výstupy tohoto hodnocení byly zohledněny při aktualizaci SPL v roce Dalším podkladem je podrobná analýza finančních alokací, které MAS na realizaci místní rozvojové strategie získala v letech 2008, 2009, 2010 a dokonce se podařilo zapracovat i rok 2011, i kdyţ se v případě informací z let 2010 a 2011 stále nejedná o definitivní čísla, neboť místní akční skupinou vybrané projekty nemusí být zdárně zrealizovány a proplaceny, nebo mohou být zrealizovány v jiných finančních objemech, neţ bylo v ţádostech o dotaci uvedeno. Nedílnou součástí tohoto hodnocení je také přehled stavu naplňování monitorovacích indikátorů, které si MAS na počátku své realizace stanovila (a v roce 2011 v rámci aktualizace také přehodnotila a rozšířila). V souvislosti s tím je nutné také zhodnotit míru plnění stanovených cílů. Kromě přístupu zevnitř se pracovníci MAS Krajina srdce snaţili zapracovat i pohled na místní akční skupinu také zvenku, takţe prostřednictvím dotazníkových šetření byly zpracovány názory široké veřejnosti, která zavítala na některé z akcí pořádaných místní akční skupinou. Pro dotazníkové šetření byly vyuţity také databáze podnikatelských a neziskových organizací. Zajímavé je také hodnocení práce MAS prostřednictvím strukturovaných rozhovorů s úspěšnými ţadateli realizátory projektů vybraných místní akční skupinou v rámci realizace SPL. Podklady k této zprávě byly shromaţďovány v letech

5 Hodnocení Fichí projektů za roky Místní akční skupinou Sv. Jana z Nepomuku MAS Krajina srdce v roce 2010 poţádala partnerskou místní akční skupinu Sv. Jana z Nepomuku o provedení hodnocení realizace SPL za roky Doporučení vzešlá z tohoto hodnocení byla pouţita při aktualizaci Strategického plánu LEADER v roce Úvod k hodnocení Fichí projektů za roky MAS Krajina srdce provedla v období let 2008 aţ 2009 vyhlášení 3 Výzev k předkládání projektů. Z celkem 11 Fichí, které jsou součástí Strategického plánu Leader, byly v tomto období v souladu s harmonogramem SPL potenciálními ţadateli předkládány projekty v rámci Fiche č. 3, 4, 6, 7, 8, 10 a 11. Hodnocení výše uvedených vyhlášených Fichí je předmětem tohoto posudku. U kaţdé vyhlášené Fiche bylo provedeno hodnocení podkladů zaznamenaných do hodnotitelem připravených tabulek, které vyplnilo Technické pracoviště MAS. U vyhlášených Fichí byly hodnoceny: počty podaných a podpořených projektů, financování projektů a indikátory. Na základě provedeného hodnocení byly MAS hodnotitelem předloţeny konkrétní doporučení pro další postup při realizací těchto Fichí ve smyslu dosaţení cílů vytyčených v SPL. V závěru bylo na základě dílčích hodnocení vyhlášených Fichí provedeno rámcové doporučení, které vzešlo z provedených parciálních doporučení. Hodnocení provedl: Ing. Michal Arnošt, manaţer MAS sv. Jana z Nepomuku 2.2. FICHE č. 3 - Zlepšení estetického vzhledu obcí Cíl Fiche č. 3 Zlepšením upravenosti zeleně a charakteristických venkovských staveb navrátit ztracený půvab obcím a přispět tím ke zvýšení kvality ţivota jejich obyvatel Charakteristika Fiche č. 3

6 - 6 - Fiche podporuje projekty, které směřují k pozdvihnutí po léta upadajícího architektonického rázu obcí, zejména jejich centrálních částí, ve smyslu zakládání nových a kultivace stávajících ploch veřejné zeleně, veřejných míst a prostranství. Dále bude podporována nová výsadba stromů a okrasných keřů a také mnohde nedostatečně a nekvalitně udrţovaných stávajících dřevin včetně údrţby a nové výsadby alejí, které jsou pro výraz zájmového území typické, avšak mizí a nejsou nově vysazovány. K navrácení původního půvabu sídlům přispěje také podpora rekonstrukcí pro obce typických sakrálních (kapličky, zvoničky, kříţe, boţí muka apod.) i dalších drobných staveb (pomníky, kašny, studny, sochy apod.). Návrat k původnímu rázu obcí a s tím spojenému kouzlu jedinečnosti místa přispěje ke zvýšení kvality ţivota jejich obyvatel. Podpora péči o místní prostředí přispějí k rozšíření nabídky pracovních příleţitostí na místním trhu práce Žadatelé Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdruţení právnických osob, církve a jejich organizace Podané projekty a podpořené projekty Během dvou výzev, které byly vyhlášeny v letech 2008 a 2009 bylo celkem v rámci Fiche č. 3 předloţeno 27 projektů, z nichţ 17 projektů bylo podpořeno. Ze srovnání počtu předloţených projektů a přijatých projektů, viz. Tabulka č. 1, vyplývá, ţe odmítnuté projekty z roku 2008 byly s největší pravděpodobností znovu předloţeny v roce V podstatě tak byly uspokojeny všechny poţadavky ţadatelů. Postup, kdy byly projekty v první výzvě MAS a zřejmě i SZIF vyřazeny a v druhé po odstranění nedostatků a posílení hodnot indikátorů přijaty k hodnocení, povaţuji za správný. Je patrné, ţe ţadatelé (v tomto případě obce) odmítnutí v první výzvě jsou ochotni i přes hořkost poráţky svůj projekt optimalizovat ve smyslu zvýšení jeho kvality a podat jej v následující výzvě. Tab. č. 1: Počty podaných a podpořených projektů v rámci Fiche č. 3 v období : Fiche č. 3: Zlepšení estetického vzhledu obcí Počet evidovaných projektů Počet podpořených projektů Rok Rok Celkem 27 17

7 Financování projektů Srovnáním údajů z Tabulky č. 2 tj. výše Poţadované částky dotace na financování všech podaných projektů v roce 2008 s Výší finanční částky dotace přiznané MAS vybraným projektům v řádku Celkem je potvrzen komentář uvedený pro hodnoty uvedené v Tabulce č. 1. Tab. č. 2: Financování projektů v rámci Fiche č. 3 v období I Fiche č. 3: Zlepšení estetického vzhledu obcí Požadovaná částka dotace na financování všech podaných Požadovaná částka dotace na financování všech Výše finanční částky dotace přiznané MAS vybraným projektům projektů vybraných projektů Rok Rok Celkem Tabulka č. 3 je neúplně vyplněna, ale vyplývá z ní, ţe v roce 2008 přesáhla míra spolufinancování u ţadatelů cca 3,5x předpokládanou hodnotu vlastních zdrojů. Místo plánovaných 10 % dosáhl takto podíl vlastních zdrojů při realizaci projektů 28,4%. Příspěvek na pořízení vyţínacích traktorů byl MAS limitován. Plyne z toho, ţe pokud jsou ţadatelé vhodně motivováni (v tomto případě moţností nákupu zahradní techniky), jsou ochotní přijmout vyšší míru spolufinancování v tomto případě to platí pro obce. Tab. č. 3: Financování projektů v rámci Fiche č. 3 v období II Fiche č. 3: Zlepšení estetického vzhledu obcí Výše finanční částky dotace přiznané dle dohody se SZIF Proplacená částka dotace Profinancováno celkem (dotace +vlastní zdroje) Rok Rok Celkem Pozn: Rok 2009 není zatím uzavřen, je zrealizováno cca 50% projektů Na realizaci projektů v rámci Fiche č. 3 má být dle SPL vydáno 8% z celkové částky určené na realizaci. Tato částka však dosud není známa. Zatím bylo na realizaci Fiche č. 3 vydáno dle dohody se SZIF Kč, lze očekávat, ţe tato částka bude niţší cca dle skutečnosti v roce 2008 o 10 %. Pokud by částka ( Kč 10 %) představovala závazek 8%, měla by celková částka na realizaci projektů SPL dosáhnout částky alespoň 53 mil. Kč.

8 Indikátory pro Fichi č. 3 Vzhledem k tomu, ţe se MAS zavázala v rámci SPL k plnění indikátorů výstupů ve stanovených hodnotách za předpokladu, ţe bude kaţdoročně na realizaci projektů moţné čerpat částku 10 mil. Kč (tj. celkem 20 mil Kč pro roky 2008 a 2009), coţ se nesplnilo, byly závazky kráceny na úroveň odpovídající ,- Kč, které byly v daném období na realizaci projektů skutečně poskytnuty. Závazky tak byly kráceny na úroveň 58,76% z původního předpokladu viz Tabulka č. 4. Všechny indikátory, ke kterým se MAS v rámci této Fiche zavázala pro první dva roky realizace SPL, byly za těchto podmínek splněny. Tab. č. 4: Indikátory pro Fichi č. 3 Fiche č. 3: Nově založené a Zlepšení obnovené estetického plochy veřejné vzhledu obcí zeleně (ha) Udržované plochy veřejné zeleně (ha) Počet vysazených stromů (počet) Počet obnovených staveb charakteristických pro venkov (m2) Rok , , Rok , , , m 2 Závazek při předpokládané částce 20 mil. Kč/dva roky Přehodnocený závazek při celkové částce ,- Kč Celkem rok 2008 a ,18 11,75 58,76 5,876 m 2 1, , ,2 m Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 3 Pokud bude mít MAS k dispozici více neţ 53 mil. Kč na realizaci projektů a pokud bude u ţadatelů zjištěn zájem realizovat další projekty v rámci této fiche, doporučuji vyhlásit výzvu k předkládání projektů pro Fichi č. 3 ještě jednou (např. v roce 2013). Za předpokladu, ţe bude Fiche č. 3 upravena tak, aby: 1) Byly v rámci přijatých projektů nově zaloţeny a obnoveny plochy veřejné zeleně, tj. aby bylo dosaţeno původního závazku pro roky v plánované výši - 2 ha (deficit je asi 0,9 ha)

9 - 9-2) V tomto smyslu doporučuji upravit bodování ve prospěch indikátoru nově obnovené a zaloţené plochy veřejné zeleně (zvýšit koeficient) a v neprospěch ostatních indikátorů (sníţit koeficient). 3) U indikátoru počet obnovených staveb charakteristických pro venkov doporučuji zachovat současný postup: při bodování upřednostnit menší stavby a při závěrečném hodnocení se soustředit na celkový počet staveb bude tak podpořena obnova zejména menších staveb (boţí muka, kašny apod.) Dále doporučuji zvýhodnit při výběru ty projekty, které co nejlépe naplňují poţadavky cílových skupin: 1) Mladí lidé upřednostnit (bodově zvýhodnit projekty, které při realizaci a při provozu umoţní zapojení mladých lidí zejména formou brigád při zakládání a údrţbě nové zeleně) 2) Malé obce doporučuji provést přepočet dosaţených bodů projektem na 100 obyvatel obce a teprve potom sestavovat ţebříčky pořadí vybraných projektů. Přepočet počtu dosaţených bodů na 100 obyvatel (PB100): PB100 = (A x 100)/B PB100 = počet bodů na 100 obyvatel obce A = počet dosaţených bodů B = počet obyvatel obce (k 1.1. daného roku) 3) Ţeny doporučuji motivovat ţadatele prostřednictvím zásadního bodového zvýhodnění ke zřizování trvalých pracovních míst zejména pro ţeny. Zajistit to lze zvýšením bodových preferencí pro projekty, v rámci kterých vzniknou pracovní místa pro ţeny, coţ lze zajistit změnou bodování FICHE č. 4 - Zlepšení stavu obecní infrastruktury Cíl Fiche č. 4 Zlepšením technického stavu zpevněných i nezpevněných místních komunikací III. a IV. třídy a zavedením bezdrátového místního rozhlasu přispět ke změně současné negativní image zájmového území ve smyslu ztíţené dostupnosti a moţnosti předávání informací na úrovni obcí a zvýšit tak kvalitu ţivota obyvatel.

10 Charakteristika Fiche č. 4 Fiche podporuje projekty, které jsou zaměřeny na opravu a případně budování místních komunikací III. a IV. třídy, které byly v zájmovém území budovány zejména na přelomu 60. a 70. let minulého století a v současné době jsou tyto cesty v mnoha případech v havarijním stavu. Jde zejména o opravu povrchové vrstvy těchto komunikací, které byly po mnoho let opravovány pouze lokálně s vyuţitím nekvalitních technologických postupů. Jde zejména o to, dosáhnout takového stavu, aby byly místní komunikace bezpečné pro chůzi i pro jízdu všemi dopravními prostředky. Rozbité místní komunikace odrazují od ţivota v zájmovém území nejen místní obyvatele, potenciální investory, ale i zájemce o odpočinek a rekreaci. V roce 2004 byl z prostředků programu LEADER ČR realizován projekt repase drtičky a třídičky, která je nyní vyuţívána ke zhodnocení odtěţených zemin a hornin získaných z výstavby úseku dálnice D3, která protíná zájmové území, a vzhledem k tomu, ţe v blízké době bude na území budován i mezinárodní ţelezniční koridor, existuje reálný předpoklad, ţe bude pro území k dispozici dostatek relativně levného, místního stavebního materiálu pro budování a opravy zejména nezpevněných komunikací s propustným povrchem. Dalším okruhem projektů, které budou touto Fichí podpořeny, bude budování sítí místního bezdrátového rozhlasu, aby se informace místního významu dostali i do menších osad. Fiche řeší zájmovým územím nejvíce vnímané problémy a zaměřením projektů přispívá ke zvýšení kvality ţivota místních obyvatel Žadatelé Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdruţení právnických osob, církve a jejich organizace Podané projekty a podpořené projekty Během dvou výzev, které byly vyhlášeny v letech 2008 a 2009, bylo celkem v rámci Fiche č. 4 předloţeno 15 projektů, z nichţ 10 projektů bylo MAS podpořeno. Ze srovnání počtu předloţených projektů a přijatých projektů, viz. Tabulka č. 1, vyplývá, ţe zatím bylo uspokojeno 66% předloţených projektů. Pokud přihlédneme ke skutečnosti, ţe výzvy na tuto Fichi budou do konce roku 2013 vyhlášeny ještě třikrát, jedná se z hlediska posouzení úspěšnosti ţadatelů o velmi uspokojivý výsledek.

11 Tab. č. 5: Počty podaných a podpořených projektů v rámci Fiche č. 4 v období : Fiche č. 4: Zlepšení stavu obecní infrastruktury Počet evidovaných projektů Počet podpořených projektů Rok Rok Celkem Financování projektů Ze srovnání údajů z Tabulky č. 6 tj. celkové výše Poţadované částky dotace na financování všech podaných projektů s celkovou Výší finanční částky dotace přiznané MAS vybraným projektům vyplývá, ţe byly uspokojeny finanční poţadavky ţadatelů ve výši cca 63%. Na financování projektů v rámci Fiche č. 4 má být pouţito 25% celkové částky určené na realizaci SPL. Konečná výše této částky však dosud není známa. Za předpokladu, ţe by dosáhla výše např. 60 mil. Kč, mělo by být v rámci Fiche č. 10 profinancováno 20 mil. Kč. Zatím bylo v rámci výzev, ve kterých se tato Fiche v letech 2008 a 2009 objevila, profinancováno pouze 4,085 mil Kč. Tab. č. 6: Financování projektů v rámci Fiche č. 4 v období I Fiche č. 4: Zlepšení stavu obecní Požadovaná částka dotace na financování Požadovaná částka dotace na Výše finanční částky dotace přiznané MAS infrastruktury všech podaných financování všech vybraným projektům projektů vybraných projektů Rok Rok Celkem Tab. č. 7: Financování projektů Fiche č. 4 v období II Fiche č. 4: Zlepšení stavu obecní infrastruktury Výše finanční částky dotace přiznané dle dohody se SZIF Proplacená částka dotace Profinancováno celkem (dotace +vlastní zdroje) Rok Rok Celkem Indikátory pro Fichi č. 4 Vzhledem k tomu, ţe se MAS zavázala v rámci SPL k plnění indikátorů výstupů ve stanovených hodnotách za předpokladu, ţe bude kaţdoročně na realizaci projektů moţné čerpat částku 10 mil. Kč (tj. celkem 20 mil Kč pro roky 2008 a 2009), coţ se nesplnilo, byly

12 závazky kráceny na úroveň odpovídající ,- Kč, které byly v daném období na realizaci projektů skutečně poskytnuty. Závazky byly kráceny na úroveň 58,76% z původního předpokladu viz Tabulka č. 8. Indikátory, ke kterým se MAS zavázala pro první dva roky realizace SPL, byly splněny doporučení viz Závěr. Tab. č. 8: Indikátory pro Fichi č. 4 Fiche č. 4: Zlepšení stavu obecní infrastruktury Délka obnovených místních komunikací III. a IV. třídy (km) Délka vybudovaných místních komunikací III. a IV. třídy (km) Počet domácností se zavedeným bezdrátovým veřejným rozhlasem (počet) Rok , Rok Závazek při předpokládané částce 20 mil. Kč/dva roky Přehodnocený závazek při celkové částce ,- Kč Celkem rok 2008 a , ,76 1, Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 4 Výzva k předkládání projektů v rámci Fiche č. 4 bude do konce roku 2013 vyhlášena ještě třikrát (v roce 2011, 2012 a 2013). Doporučuji provést opatření, která přispějí k dosaţení cílů vytyčených SPL prostřednictvím realizace projektů v rámci Fiche č. 4. Doporučené úpravy Fiche č. 4: 1) Doporučuji z Fiche č. 4 vypustit podporu investičně náročného budování zpevněných místních komunikací III. a IV. třídy. 2) Doporučuji zrušit indikátor Délka vybudovaných místních komunikací III. a IV. třídy (km) a doporučuji tento indikátor vyjmout z bodování. 3) Doporučuji podpořit (a tedy bodově zvýhodnit) budování nezpevněných komunikací III. a IV. třídy, a tak znevýhodnit budování draţších zpevněných komunikací. 4) Doporučuji upravit bodování ve prospěch indikátoru Počet domácností se zavedeným bezdrátovým veřejným rozhlasem (zvýšit koeficient důleţitosti) a zároveň doporučuji

13 sníţit koeficient důleţitosti u indikátoru Délka obnovených místních komunikací III. a IV. třídy (km). 5) Doporučuji doplnit do Fiche č. 4 jako podmínku budování komunikací zavádění energeticky úsporného veřejné osvětlení. 6) Doporučuji zavést indikátor Počet nahrazených energeticky náročných a světelné znečištění podporujících stávajících těles veřejného osvětlení tělesy s nízkou energetickou náročností a bez světelného znečišťování. Dále doporučuji zvýhodnit při výběru ty projekty, které co nejlépe naplňují poţadavky cílových skupin: 1) Mladí lidé upřednostnit (bodově zvýhodnit) projekty, které při realizaci a při provozu umoţní zapojení nebo informování mladých lidí. 2) Malé obce doporučuji provést přepočet dosaţených bodů projektem na 100 obyvatel obce a teprve potom sestavovat ţebříčky pořadí vybraných projektů. Přepočet počtu dosaţených bodů na 100 obyvatel (PB100): PB100 = (A x 100)/B PB100 = počet bodů na 100 obyvatel obce A = počet dosaţených bodů B = počet obyvatel obce (k 1.1. daného roku) 2.4. FICHE č. 6 - Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu Cíl Fiche č. 6 Rozšířením sítě značených turistických tras přispět ke zvýšení kvality ţivota obyvatel zájmového území a generovat vznik nových pracovních příleţitostí v oblasti sluţeb pro cestovní ruch Charakteristika Fiche č. 6 Fiche podporuje projekty, které směřují ke zlepšení dostupnost místních přírodních a kulturních památek a vytvoří vhodné podmínky pro rozvoj rekreačních sportů v přírodě. Rozšířením sítě značených turistických cest, lyţařských tras a hippotras, se zejména v menších obcích, zlepší podmínky pro rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu. Příliv zájemců o aktivní trávení volného času v klidném, čistém prostředí zájmového území přispěje

14 k zachování stávajících i k rozvoji nových sluţeb v zájmovém území. Rozšíření nabídky rekreačních moţností území přispěje ke zvýšení kvality ţivota obyvatel a bude generovat vznik nových pracovních příleţitostí v oblasti sluţeb v cestovním ruchu na místním trhu práce Žadatelé Nestátní neziskové organizace, zájmová sdruţení právnických osob Podané projekty a podpořené projekty Během výzvy, která byla vyhlášena v roce 2009, byly v rámci Fiche č. 6 předloţeny 2 projekty. Jeden projekt byl podpořen. Jedná se o Fichi, na kterou je alokováno nevýznamné mnoţství finančních prostředků (pouze 2% z celkové částky na projekty) a je také vymezeno úzké spektrum potenciálních ţadatelů (zejména NNO zaměřené na rozvoj cestovního ruchu v zájmové oblasti). Nelze proto předpokládat masový zájem o předkládání projektů v rámci této Fiche. Ovšem je nezbytné vzhledem k charakteru potenciálních projektů dbát na jejich pilotnost a na uplatňování principu partnerství (tj. zapojování, co největšího počtu partnerů ze zájmového území) při jejich přípravě a realizaci jako nezbytného předpokladu pro zajištění udrţitelnosti projektu. Tab. č. 9: Počty podaných a podpořených projektů v rámci Fiche č. 6 v období : Fiche č. 6: Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu Počet evidovaných projektů Počet podpořených projektů Rok Rok Celkem Financování projektů Na financování projektů v rámci Fiche č. 6 má být pouţito 2% celkové částky určené na realizaci SPL. Konečná výše této částky však dosud není známa. Za předpokladu, ţe by dosáhla výše např. 60 mil. Kč, mělo by být v rámci Fiche č. 6 profinancováno 1,20 mil. Kč. Zatím bylo v rámci této Fiche, která se objevila ve výzvě v roce 2009, profinancováno 0,352 mil Kč. Vyhlášení výzvy pro tuto Fichi je plánováno v SPL pouze 1x.

15 Tab. č. 10: Financování projektů v rámci Fiche č. 6 v období I Fiche č. 6: Území zpřístupněné Požadovaná částka dotace na Požadovaná částka dotace na účastníkům cestovního financování všech financování všech ruchu podaných projektů vybraných projektů Výše finanční částky dotace přiznané MAS vybraným projektům Rok Rok Celkem Tab. č. 11: Financování projektů Fiche č. 6 v období II Fiche č. 6: Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu Výše finanční částky dotace přiznané dle dohody se SZIF Proplacená částka dotace Profinancováno celkem (dotace +vlastní zdroje) Rok Rok Celkem Indikátory pro Fichi č. 6 Pro tuto Fichi nebyly pro první dva roky realizace SPL přijaty ţádné závazky. Doporučení viz Závěr. Tab. č. 12: Indikátory pro Fichi č. 6 Fiche č. 6: Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu Délka nově vzniklých a obnovených značených turistických tras (km) Počet odpočinkových a informačních míst (počet) Rok Rok , Závazek Celkem 55, Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 6 Pokud bude mít MAS k dispozici na realizaci projektů více finančních prostředků a pokud bude u ţadatelů zjištěn zájem realizovat další projekty v rámci této fiche, doporučuji vyhlásit výzvu k předkládání projektů pro Fichi č. 6 ještě jednou (např. v roce 2012). Dále doporučuji: 1) Pokud MAS výzvu k předkládání projektů ještě vyhlásí, dbát na zapojování partnerů do projektů. V tomto smyslu by mělo dojít ke změnám při bodování projektů této Fiche.

16 - 16-2) Rozšířit indikátory pro Fichi č. 6 o indikátor Počet partnerů z oblasti podnikání v cestovním ruchu zapojených do projektu FICHE č. 7 - Nezemědělské podnikání zemědělců Cíl Fiche č. 7 Orientací zemědělců na nezemědělské podnikání přispět ke zlepšení kvality ţivota a k diverzifikaci ekonomických aktivit v zájmovém území Charakteristika Fiche č. 7 Fiche je zaměřena na projekty, prostřednictvím kterých budou zemědělci podporovaní při rozšiřování hospodářských aktivit v nezemědělských oborech podnikání. Příjmy z podnikání mimo zemědělství přinesou zemědělcům vyšší příjmy a přispějí tak k omezení rizik spojených s výkyvy nákupních cen na trhu zemědělských komodit a s tím spojeného nebezpečí redukce příjmů farem a podniků na ekonomicky neúnosnou míru. Zlepší se také podmínky a zvýší šance pro ţádoucí valorizaci místních zdrojů. Diverzifikace ekonomických aktivit v zemědělských podnicích a na farmách přinese rozšířenou nabídku místních produktů na místním trhu Žadatelé Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě Podané projekty a podpořené projekty Výzva k předkládání nezemědělských projektů zemědělci proběhla zatím jednou v roce Byl předloţen pouze jeden projekt, který byl vybrán k realizaci. Svědčí to buď 1) o malém zájmu zemědělců o získávání peněz na projekty, které bezprostředně nesouvisí s jejich zemědělskou výrobou a/nebo 2) jsou nedostatečně informováni o nabídce MAS. Tab. č. 13: Počty podaných a podpořených projektů Fiche č. 7 v období : Fiche č. 7: Nezemědělské podnikání zemědělců Počet evidovaných projektů Počet podpořených projektů Rok Rok Celkem 1 1

17 Financování projektů Na financování projektů v rámci Fiche č. 7 mají být pouţita 3% celkové částky určené na realizaci SPL. Konečná výše této částky však dosud není známa. Za předpokladu, ţe by dosáhla výše např. 60 mil. Kč, mělo by být v rámci Fiche č. 7 profinancováno 1,8 mil. Kč, zatím bylo profinancováno pouze 0,148 mil Kč. Tab. č. 14: Financování projektů Fiche č. 7 v období I Fiche č. 7: Nezemědělské podnikání zemědělců Požadovaná částka dotace na financování všech Požadovaná částka dotace na financování všech Výše finanční částky dotace přiznané MAS vybraným projektům podaných projektů vybraných projektů Rok Rok Celkem Tab. č. 15: Financování projektů Fiche č. 7 v období II Fiche č. 7: Nezemědělské podnikání zemědělců Výše finanční částky dotace přiznané dle dohody se SZIF Proplacená částka dotace Profinancováno celkem (dotace +vlastní zdroje) Rok Rok Celkem Indikátory pro Fichi č. 7 Plánované hodnoty indikátoru pro Fichi č. 7, viz SPL, bylo dosaţeno na 85%. Výše dosaţené hodnoty indikátoru byla plánována za předpokladu, ţe v roce 2008 bude mít MAS k dispozici 10 mil Kč na realizaci projektů, ovšem MAS měla k dispozici v roce 2008 pouze ,- Kč (tj. 49,35% z předpokládané částky). Po přehodnocení závazku lze konstatovat, ţe MAS závazek plocha vyuţívaných vnitřních prostor splnila na 173,71%. Tab. č. 16: Indikátory pro Fichi č. 7 Fiche č. 7: Nezemědělské podnikání zemědělců Plocha nově využívaných vnitřních prostor pro podnikání (m²) Rok Rok Závazek při předpokládané částce 10 mil. Kč/1 rok Přehodnocený závazek 2008 při celkové částce ,- Kč/1 rok 17,27 Celk. rok

18 Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 7 Vzhledem k zaznamenanému nízkému zájmu zemědělců o čerpání finančních prostředků na realizaci projektů diverzifikace v oblasti nezemědělsky zaměřených podnikatelských činností na farmách, doporučuji zaměřit úsilí MAS na komunikaci a osvětu pro zemědělce a zejména na přímé vyhledávání nezemědělských projektů na zemědělských farmách. Doporučuji zavést pro tuto Fichi pomocný indikátor: počet přijatých projektů a zajistit jeho stoupající trend jedná se o indikátor pro posuzování intenzity činnosti MAS ve smyslu zapojování zemědělců do realizace strategie prostřednictvím naplňování této Fiche. Dále doporučuji: 1. Vytvořit a/nebo případně aktualizovat databázi projektů zemědělských subjektů ze zájmového území. 2. Ověřit moţnosti poskytování úvěrů bankami a adresně informovat o těchto podmínkách zemědělce ze zájmového území a zároveň informovat o nabídce MAS. 3. Oslovit obce a neziskové organizace jako potenciální partnery zemědělců s výzvou o pomoc při vyhledávání zajímavých podnikatelských projektů v zájmovém území. 4. Vytvořit v MAS podmínky (časové, finanční, personální atd.) pro poradenskou a osvětovou činnost pro zemědělce a pro vyhledávání projektů zaměřených na zavedení nebo rozšíření nezemědělského podnikání na farmách i v zájmovém území. 5. Publikovat příklady realizovaných projektů (případně i z jiných MAS) na webové stránce MAS. 6. Pokud nedojde k profinancování 3% z celkové částky na realizaci projektů v rámci Fiche č. 7, bude nutné opakovat zařazování této Fiche do výzev i po roce FICHE č. 8 - Podnikatelské aktivity nezemědělců Cíl Fiche č. 8 Podporou stávajících a zakládáním nových podniků přispět ke zlepšení kvality ţivota a diverzifikace ekonomických aktivit v zájmovém území.

19 Charakteristika Fiche č. 8 Fiche podporuje projekty, prostřednictvím kterých bude zajištěno zakládání nových a rozšiřování stávajících mikropodniků (tj. podniků s nejvýše 10ti zaměstnanci), v zájmovém území. Z provedených dotazníkových šetření vyplynulo, ţe zejména produkty doplňkových a řemeslných výrob patří u obyvatel zájmového území do oblasti nejvíce postrádaných produktů. Zaplněním identifikovaných trţních nik dojde na jedné straně ke zvýšení kvality ţivota obyvatel, u kterých bude uspokojena poptávka po postrádaných produktech a zároveň dojde při naplnění předpokladu rozšíření spektra místních ekonomických aktivit ke zvýšení nabídky pracovních příleţitostí na místním trhu práce Žadatelé Fyzické i právnické osoby, podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků, ţadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů Podané projekty a podpořené projekty Během Výzvy, která byla pro Fichi č. 8 vyhlášena v roce 2008, byly předloţeny pouze 4 projekty, z nichţ 3 projekty byly podpořeny. Poţadavky ţadatelů byly uspokojeny ze 75%. Za problematický povaţuji nízký počet zájemců z řad nezemědělských podnikatelů, kterým je Fiche určena. Nastal dokonce případ, kdy podnikatel od realizace projektu odstoupil nepodepsal se SZIF dohodu. Nízký počet podávaných projektů ve Fichi č. 8 je pravděpodobně dán slabým podnikatelským prostředím, ke kterému značně přispívá nízká kupní síla obyvatel typicky venkovské oblasti s počtem obyvatel cca 33 na 1 km 2, a také aktuálně probíhající hospodářskou krizí. Na rozdíl od obcí, které za sebou mají trénink od počátku devadesátých let trvajícího Programu obnovy venkova a mají zkušenosti a mnohdy i kapacity pro přípravu projektů, jsou podnikatelé bez zkušeností a mnohdy zřejmě i bez kapacit (tj. nejsou schopni napsat projekt, vyplnit ţádost apod.) a bez motivace k rozšiřování aktivit a tím k investicím (špatná politika státu).

20 Tab. č. 17: Počty podaných a podpořených projektů v rámci Fiche č. 8 v období Fiche č. 8: Podnikatelské aktivity nezemědělců Počet evidovaných projektů Počet podpořených projektů Rok Rok Celkem 4 3 Pozn.: Zrealizovány byly ve skutečnosti 2 projekty Výše finanční částky dotace přiznané MAS uvedená v Tabulce č. 18 a Proplacená částka dotace uvedená v Tabulce č. 19 se liší o částku nerealizovaného projektu Financování projektů Na financování projektů v rámci Fiche č. 8 má být pouţito 15% z celkové částky určené na realizaci SPL. Konečná výše této částky však dosud není známa. Za předpokladu, ţe by dosáhla výše např. 60 mil. Kč, mělo by být v rámci Fiche č. 7 profinancováno 9 mil. Kč, zatím však bylo profinancováno pouze 0,270 mil Kč. Tab. č. 18: Financování projektů v rámci Fiche č. 8 v období I Fiche č. 8: Podnikatelské Požadovaná částka dotace na financování Požadovaná částka dotace na aktivity všech podaných financování všech nezemědělců projektů vybraných projektů Výše finanční částky dotace přiznané MAS vybraným projektům Rok Rok Celkem Tab. č. 19: Financování projektů v rámci Fiche č. 8 v období II Fiche č. 8: Podnikatelské aktivity nezemědělců Výše finanční částky dotace přiznané dle dohody se SZIF Proplacená částka dotace Profinancováno celkem (dotace +vlastní zdroje) Rok Rok Celkem Poznámka: V částce dotace u vybraných projektů a u dotace přiznané MAS je započítán i projekt žadatele, který odstoupil od podpisu smlouvy se SZIF a projekt nerealizoval Indikátory pro Fichi č. 8 Výše dosaţené hodnoty indikátoru byla plánována za předpokladu, ţe v roce 2008 bude mít MAS k dispozici 10 mil Kč na realizaci projektů, ovšem MAS měla k dispozici v roce 2008

21 pouze ,- Kč (tj. 49,35% předpokládané částky). Po přehodnocení závazku lze konstatovat, ţe MAS závazek plocha vyuţívaných vnitřních prostor splnila na 147,92%. Tab. č. 20: Indikátory pro Fichi č. 8 Fiche č. 8: Podnikatelské aktivity nezemědělců Plocha nově využívaných vnitřních prostor pro podnikání (m²) Rok Rok Závazek při předpokládané částce 10 mil. Kč/1 rok Přehodnocený závazek 2008 při celkové částce ,- Kč/1 rok 49,35 Celkem rok 2008 a Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 8 Vzhledem k poměrně nízkému zájmu podnikatelů o čerpání finančních prostředků na realizaci projektů doporučuji zaměřit úsilí MAS na komunikaci a osvětu pro podnikatele a zejména na vyhledávání projektů přímo v terénu (u podnikatelů). Doporučuji zavést pro tuto Fichi pomocný indikátor: počet přijatých projektů a zajistit jeho stoupající trend jedná se o indikátor intenzity činnosti MAS ve smyslu zapojování podnikatelských subjektů do realizace strategie. Dále doporučuji: 1. Vytvořit a/nebo případně aktualizovat databázi projektů nezemědělských podnikatelských subjektů ze zájmového území. 2. Ověřit moţnosti poskytování úvěrů bankami a adresně informovat o těchto podmínkách podnikatele ze zájmového území a zároveň informovat o nabídce MAS. 3. Oslovit obce a neziskové organizace jako potenciální partnery podnikatelských subjektů s výzvou o pomoc při vyhledávání zajímavých podnikatelských projektů v zájmovém území. 4. Vytvořit v MAS podmínky (časové, finanční, personální atd.) pro poradenskou a osvětovou činnost pro podnikatelské subjekty a pro vyhledávání projektů s nábojem pilotnosti v zájmovém území. 5. Publikovat příklady realizovaných podnikatelských projektů na webové stránce MAS pod výstiţným názvem např.: zajímavé nezemědělské podnikatelské projekty.

22 Zařadit Fichi č. 8 do některé výzvy, oproti plánovanému harmonogramu, také v roce FICHE č Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů Cíl Fiche č. 10 Posílením místní pospolitosti a zlepšením sousedských vztahů zlepšit kvalitu ţivota místních komunit Charakteristika Fiche č. 10 Fiche podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení podmínek pro pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí a ke zlepšení úrovně spolkového ţivota obcí. Podporovány budou zejména rekonstrukce stávajících objektů a prostor, kterých je v obcích zájmového území dostatek, ovšem nemají vhodné technické a sociální zázemí, které mnohdy neodpovídá ani místním potřebám ani současným hygienickým normám. Vytvářením vhodného zázemí pro zlepšení podmínek, včetně zajištění materiálního a technického vybavení, pro trávení volného času a rekreaci zejména mladých lidí a ţen a pro aktivity spolků zejména z menších obcí, dojde k posílení místní pospolitosti a ke zlepšení sousedských vztahů, coţ přispěje ke zlepšení kvality ţivota místních komunit Žadatelé Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdruţení právnických osob, církve a jejich organizace Podané projekty a podpořené projekty Během dvou výzev, které byly vyhlášeny v roce 2009, bylo celkem v rámci Fiche č. 10 předloţeno 21 projektů, z nichţ pouze 3 projekty byly MAS podpořeny. Ze srovnání počtu předloţených projektů a přijatých projektů, viz Tabulka č. 21, vyplývá, ţe zatím bylo uspokojeno pouze 14% předloţených projektů. Pokud přihlédneme ke skutečnosti, ţe výzvy pro tuto Fichi budou do konce roku 2013 vyhlášeny ještě třikrát, lze předpokládat dostatečnou

23 nabídku kvalitních projektů, které by měly naplňovat zejména poţadavky cílových skupin SPL, kterými jsou mladí lidé, ţeny a obyvatelé malých obcí. Tab. č. 21: Počty podaných a podpořených projektů v rámci Fiche č. 10 v období : Fiche č. 10: Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů Počet evidovaných projektů Počet podpořených projektů Rok Rok Celkem Financování projektů Na financování projektů v rámci Fiche č. 10 má být pouţito 25% celkové částky určené na realizaci SPL. Konečná výše této částky však dosud není známa. Za předpokladu, ţe by dosáhla výše např. 60 mil. Kč, mělo by být v rámci Fiche č. 10 profinancováno 15 mil. Kč. Zatím bylo v rámci výzvy, ve které se tato Fiche poprvé v roce 2009 objevila, profinancováno pouze 1,1 mil Kč. Tab. č. 22: Financování projektů v rámci Fiche č. 10 v období I Fiche č. 10: Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů Požadovaná částka na financování všech podaných projektů Požadovaná částka na financování všech vybraných projektů Výše finanční částky přiznané MAS vybraným projektům Rok Rok Celkem Tab. č. 23: Financování projektů v rámci Fiche č. 10 v období II Fiche č. 10: Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů Výše finanční částky přiznané dle dohody se SZIF Proplacená částka dotace Profinancováno celkem (dotace + vlastní zdroje) Rok Rok Celkem Indikátory pro Fichi č. 10 Pro tuto Fichi nebyly pro první dva roky realizace SPL přijaty ţádné závazky. Doporučení viz Závěr.

24 Tab. č. 24: Indikátory pro Fichi č. 10 Fiche č. 10: Posílení místní Plocha nově vzniklých pospolitosti a zlepšení zařízení občanské sousedských vztahů vybavenosti a služeb (m²) Počet plánovaných akcí v obnoveném nebo vzniklém prostoru v prvním roce provozu (počet akcí) Rok Rok ,5 62 Závazek Celkem 455, Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 10 Doporučuji: 1) Vyvinout zvýšený tlak (provést změny v bodování) na poţadavek počtu realizovaných akcí v prvním roce realizace projektu. 2) Provést změny v bodování, které povedou k uspokojování poţadavků těchto cílových skupin SPL mladí lidé a ţeny zejména v zapojování do spolkových činností. 3) Indikátor Plocha nově vzniklých zařízení občanské vybavenosti a sluţeb přejmenovat na Plocha nově vzniklých a obnovených zařízení občanské vybavenosti a sluţeb. 4) Pokud budou přijímány závazky k hodnotám indikátorů pro následující období, doporučuji vycházet z dosaţených výsledků z předchozích výzev (částka dotace/jednotka plochy zařízení občanské vybavenosti tj Kč/1m2 občanského zařízení, částka dotace/počet plánovaných akcí tj Kč/1 akce v prvním roce provozu). Dále doporučuji zvýhodnit při výběru ty projekty, které co nejlépe naplňují poţadavky cílových skupin: 1. Mladí lidé upřednostnit (bodově zvýhodnit) projekty, které při realizaci a při provozu umoţní zapojení nebo informování mladých lidí. 2. Ţeny - upřednostnit (bodově zvýhodnit) projekty, které při realizaci a při provozu umoţní lepší zapojování ţen do veřejného ţivota a/nebo do spolkových činností. 3. Malé obce doporučuji provést přepočet projektem dosaţených bodů na 100 obyvatel obce a teprve potom sestavovat ţebříčky pořadí vybraných projektů. Přepočet počtu dosaţených bodů na 100 obyvatel (PB100): PB100 = (A x 100)/B

25 PB100 = počet bodů na 100 obyvatel obce A = počet dosaţených bodů B = počet obyvatel obce (k 1.1. daného roku) 2.8. FICHE č Zvýšení počtů a kapacit místních leadrů Cíl Fiche č. 11 Zlepšení kvality ţivota a zajištění nabídky pracovních příleţitostí na místním trhu práce prostřednictvím vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů zájmového území Charakteristika Fiche č. 11 Fiche podporuje projekty, které směřují k vytvoření a vybavení vhodných prostor tj. stávajících školních zařízení i nově vybudovaných informačních a školících center pro aktivity, které budou směřovat k vzdělávání a k rozvoji lidských zdrojů zájmového území, jako jeho nejdůleţitější součásti z hlediska absorpční kapacity a rozvíjení schopnosti "postarat se samo o sebe". Fiche je budována na zkušenostech, které prokázaly, ţe z těch místních lidí, kteří jsou ochotni se ve svém volném čase dále vzdělávat, se rekrutují přirození místní leadři, tj. ti, kteří se zapojují do realizace pro zájmové území ţádoucích rozvojových aktivit. Pro zajištění růstu lidského potenciálu zájmového území bude vyuţito moţnosti spolupráce s místními lektory zejména z řad mladých lidí, s různými vzdělávacími institucemi, s akčními skupinami z České republiky a také s místními akčními skupinami z původních zemí EU, které disponují zkušenostmi z několikaleté aplikace metody leader na svých územích. Vyuţívání lektorů se zkušenostmi z rozvoje venkovských oblastí, výměna informací a zkušeností, ukázky praktických funkčních případů řešení problémů ve venkovském prostoru, zprostředkování komunikace s realizátory projektů, to vše jsou aktivity, které budou podpořeny při zvyšování kapacity lidských zdrojů zájmového území. Vzděláváním a předávání informací novým místním leadrům bude zajištěno směřování zájmového území ke zlepšení kvality ţivota jeho obyvatel, k rozvoji lidských zdrojů a ke zvýšení absorpční kapacity území.

26 Žadatelé Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdruţení právnických osob, církve a jejich organizace Podané projekty a podpořené projekty Během jedné výzvy, která byla vyhlášena v roce 2009, byly celkem v rámci Fiche č. 11 předloţeny 2 projekty, z nichţ jeden projekt byl MAS podpořen. Výzva pro tuto Fichi bude vyhlášena ještě jednou v roce I přes minoritní charakter by měla být tato Fiche více směřována na vzdělávání, které podpoří rozvoj podnikání na území MAS. Vzdělávané by měly být s podporou této Fiche zejména cílové skupiny SPL, kterými jsou mladí lidé, ţeny a obyvatelé malých obcí. Tab. č. 25: Počty podaných a podpořených projektů v rámci Fiche č. 11 v období : Fiche č. 11: Zvýšení počtů a kapacit místních leadrů Počet evidovaných projektů Počet podpořených projektů Rok Rok Celkem Financování projektů Na financování projektů v rámci Fiche č. 11 mají být pouţity 2% z celkové částky určené na realizaci SPL. Konečná výše této částky však dosud není známa. Za předpokladu, ţe by dosáhla výše např. 60 mil. Kč, mělo by být v rámci Fiche č. 11 profinancováno 1,20 mil. Kč. Zatím bylo v rámci výzvy, ve které se tato Fiche poprvé v roce 2009 objevila, profinancováno pouze 0,301 mil Kč. Tab. č. 26: Financování projektů v rámci Fiche č. 11 v období I Fiche č. 11: Zvýšení počtů a kapacit místních leadrů Požadovaná částka na financování všech podaných projektů Požadovaná částka na financování všech vybraných Výše finanční částky přiznané MAS vybraným projektům projektů Rok Rok Celkem

27 Tab. č. 27: Financování projektů Fiche č. 11 v období II Fiche č. 11: Zvýšení počtů a kapacit místních leadrů Výše finanční částky přiznané dle dohody se SZIF Proplacená částka dotace Profinancováno celkem (dotace + vlastní zdroje) Rok Rok Celkem Indikátory pro Fichi č. 11 Pro tuto Fichi nebyly pro první dva roky realizace SPL přijaty ţádné závazky. Doporučení viz Závěr. Tab. č. 28: Indikátory pro Fichi č. 11 Fiche č. 11: Zvýšení Kapacita nově založených počtů a kapacit místních integrovaných informačních a leadrů školících center (kapacita) Počet úspěšných absolventů školicích a informačních akcí (počet) Rok Rok , Závazek Celkem 60, Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 11 Doporučuji: 1) Zvýšit důraz na vzdělávací aktivity projektu minimálně 30% finančních prostředků projektu pouţít na vzdělávání v tom smyslu provést změny v bodování (zvýšení koeficientu důleţitosti). 2) Aktivně vyhledávat a oslovovat potenciální ţadatele pro Fichi č ) Podpořit zapojování partnerů do projektu s důrazem na neformální partnerství (změna v bodování zařazení koeficientu důleţitosti) Obecné závěry - doporučení vzešlé z hodnocení Fichí projektů zařazených do SPL Fiche doporučuji rozdělit do dvou skupin: První skupina (majoritní) - fiche s doporučenou finanční alokací včetně 5 a více procent:

28 Vyuţití ploch trvalých travních porostů (5%), 3 Zlepšení estetického vzhledu obcí (8%), 4 Zlepšení stavu obecní infrastruktury (25%), 8 Podnikatelské aktivity nezemědělců (15%), 9 Podnikání v CR (10%), 10 Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů (25%). Druhá skupina (pilotní) 2- Zhodnocení biomasy pro energetické účely (3%), 5 Zlepšení dostupnosti lesů (2%), 6 Území zpřístupněné účastníkům CR (2%), 7- Nezemědělské podnikání zemědělců (3%), 11 Zvýšení počtů a kapacit místních lídrů (2%). U Fichí č. 3, 4, 10 zařazených do první skupiny (majoritní), ve kterých jsou ţadateli obce, doporučuji provádět přepočty dosaţených bodů u jednotlivých projektů na 100 obyvatel obce a teprve potom sestavovat ţebříčky pořadí vybraných projektů. U Fichí č. 1, 8, 9 zařazených do první skupiny (majoritní), ve kterých jsou ţadateli zemědělští i nezemědělští podnikatelé, doporučuji vytvořit v MAS podmínky (časové, finanční, personální atd.) pro poradenskou a osvětovou činnost pro podnikatelské subjekty a pro vyhledávání vhodných projektů v zájmovém území. U Fichí 2, 5, 6, 7, 11 zařazených do druhé skupiny (pilotní), doporučuji zaměřit se na vyhledávání projektů s pilotním nábojem pro území MAS, pokud takové projekty nebudou prokazatelně nalezeny, doporučuji převést finanční projekty do majoritních Fichí. U jednotlivých Fichí (majoritních i pilotních) doporučuji postupovat dle provedených jednotlivých doporučení (viz závěr posudku pro jednotlivé vyhlášené Fiche, které byly MAS vyhlášeny v letech )

29 Analýza využití finančních alokací na realizaci SPL pro roky Poměr výdajů vynaložených na opatření IV.1.1. a IV.1.2. Tato kapitola se zabývá analýzou vyuţití finančních alokací na realizaci SPL v uplynulých letech. Z Tabulky č. 29 je patrné, ţe finanční prostředky určené na reţijní výdaje MAS mají klesající tendenci. Důvodů je hned několik: 1) Obecně platí, ţe MAS můţe čerpat maximálně 20% z alokace na provoz kanceláře, v případě MAS Krajina srdce je ovšem vyvíjena snaha čerpat méně neţ 20% z alokace hlavním důvodem je přerozdělit co nejvíce prostředků na realizaci projektů. Někdy se stává, ţe se původně plánovaná částka na reţii MAS ještě poníţí díky kvalitnímu projektu, který se umístí na hraně a nedostává se na jeho realizaci dostatečné mnoţství finančních prostředků jiţ několikrát došlo z tohoto důvodu ke krácení částky určené na reţii a k vysoce úspornému reţimu v provozu kanceláře. 2) Dalším důvodem je snaha o vytvoření fiktivní rezervy. Stane-li se totiţ, ţe vybrané projekty místní akční skupinou nebudou realizovány, nebo budou realizovány, ale ne v souladu s Pravidly pro poskytnutí dotace a dotace tudíţ nebude vyplacena, počítá se oněch 20% na reţii MAS z částky, která zahrnuje sumu vybranými projekty úspěšně profinancovanou. Pokud se tedy stane, ţe mnohé projekty nebudou realizovány či proplaceny, v posledním roce realizace nebude na reţii MAS alokováno maximálně 20%, ale třeba pouze 10%. 3) Poslední důvod není ze strany MAS příliš ovlivnitelný, neboť sníţená částka je dána přímou úměrou k částce celkové alokace na MAS. Ačkoliv je na straně MAS vyvíjena maximální snaha vyvíjet takové aktivity pro region, které jsou také kaţdoročně předmětem hodnocení, není ohodnocení co do výše finančních prostředků - bonusů tak zajímavé, jak by se zdálo. I kdyţ se MAS Krajina srdce doposud vţdy umístila v kategorii A v čelních pozicích, odměna za její práci je v porovnání s jinými MAS ve stejné kategorii zanedbatelná. Příčinu lze hledat v nešťastně nastaveném systému, ve kterém jsou vţdy zvýhodněny MAS s větším počtem obyvatel.

30 Tab. č. 29: Poměr výdajů na opatření IV.1.1 a IV.1.2. v letech Rok Finanční alokace Kč Kč Kč Kč Režijní výdaje MAS Kč Kč Kč Kč Realizaci místních projektových záměrů Kč Kč Kč Kč Kč z 5. kola V roce 2008 byla MAS Krajina srdce přidělena finanční alokace v celkové výši Kč, ze které bylo Kč pouţito na reţijní výdaje MAS a částka Kč byla určena na financování projektových ţádostí ţadatelů z území MAS. V rámci realizace Strategického plánu LEADER (SPL) s názvem SPOLEČNĚ krajinu Uklidit, Zpřístupnit a Rozpohybovat byla v roce 2009 přidělena finanční alokace Kč, z níţ bylo Kč pouţito na realizaci místních projektových záměrů. Částka ve výši Kč (tj. 17,7%) byla čerpána na reţijní výdaje MAS. Finanční alokace pro rok 2010 dosáhla ve sledovaném období vůbec nejvyšší částky, a sice ,- Kč, z níţ bylo ,- Kč pouţito na realizaci místních projektových záměrů a částka ve výši ,- Kč byla čerpána na reţijní výdaje MAS. Částka ve výši ,- Kč byla převedena na realizaci projektů v roce Částka ve výši Kč byla k dispozici na realizaci místní rozvojové strategie v roce Suma zahrnuje nevyčerpané prostředky z 5. Kola příjmu ţádostí, přičemţ téměř celá alokace včetně rezerv byla přerozdělena mezi projektové záměry Přehled přerozdělených dotací na jednotlivé Fiche SPL Tab. č. 30: Výše přerozdělených dotací mezi Fiche v letech Fiche Rozdělení dotací mezi jednotlivé Fiche v letech Dotace Fiche Fiche Fiche

31 Fiche Fiche Fiche Fiche Fiche Fiche Celkem Tab. č. 31: Přehled Fichí projektů Strategického plánu LEADER MAS Krajina srdce Přehled jednotlivých Fichí Fiche 1 I.1.1. Vyuţití ploch trvalých travních porostů Fiche 2 I.1.2. Zhodnocení biomasy pro energetické účely Fiche 3 I.1.3. Zlepšení estetického vzhledu obcí Fiche 4 II.1.1. Zlepšení stavu obecní infrastruktury Fiche 5 II.1.2 Zlepšení dostupnosti lesů Fiche 6 II.1.3. Území zpřístupněné účastníkům CR Fiche 7 III.1.1. Nezemědělské podnikání zemědělců Fiche 8 III.1.2. Podnikatelské aktivity nezemědělců Fiche 9 III.1.3. Podnikání v CR Fiche 10 III.2.1. Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů Fiche 11 III.2.2. Zvýšení počtu a kapacit místních leadrů Pozn.: Fiche č. 2, 5 a 7 byly zrušeny. Graf. č. 1: Výše přerozdělených dotací mezi Fiche v letech

32 Z Tabulky č. 30 a Grafu č. 1 je patrné, ţe největší část dotací připadla na Fichi č. 3: Zlepšení estetického vzhledu obcí, Fichi č. 4: Zlepšení stavu obecní infrastruktury a na Fichi č. 10: Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů. Díky aktualizaci SPL v roce 2010 došlo k úpravě Fichí a dokonce ke zrušení 3 Fichí z důvodu nízkých alokací Přehled přerozdělených dotací dle územních okrsků MAS Tab. č. 32: Výše přerozdělených dotací za období let dle územních okrsků MAS Přehled výše přerozdělených dotací dle okrsků za období let Okrsek Zastoupení obcí Dotace Okrsek 4 Borotín, Jistebnice, Nadějkov, Opařany, Balkova Lhota, Radkov Okrsek 3 Dolní Hrachovice, Pohnánec, Pohnání, Ratibořské Hory, Nemyšl, Sudoměřice u Tábora, Hlasivo, Chotoviny, Jedlany, Košín Okrsek 5 Sedlec-Prčice, Červený Újezd, Ješetice, Heřmaničky, Smilkov, Střezimíř, Mezno Okrsek 2 Běleč, Nová Ves u Ml. Voţice, Mladá Voţice, Oldřichov, Řemíčov, Slapsko, Šebířov, Vilice, Zhoř u Ml. Voţice Okrsek 1 Dolní Hořice, Pojbuky, Vodice, Zadní Stříteţ, Rodná, Smilovy Hory, Bradáčov Celkem Celé území MAS Krajina srdce je rozděleno do 5 tzv. volebních okrsků. Jednotlivé okrsky mají přibliţně stejný počet obyvatel. Rozdělení bylo provedeno Členskou schůzí na základě konsenzuálního rozhodnutí členů MAS. Systém volebních okrsků se v uplynulých letech osvědčil - zajistil transparentnost při výběru projektů, o čemţ svědčí fakt, ţe se doposud ţádný z ţadatelů neodvolal, ani nepodal stíţnost proti postupům MAS. Vysvětlujeme si to tím, ţe je v MAS nastaven systém transparentního zastoupení celého území MAS ve všech orgánech MAS včetně Výběrové komise. Kaţdý orgán MAS má 5 členů tedy, kaţdý okrsek deleguje jednoho svého zástupce do kaţdého výkonného orgánu, aby zde reprezentoval své území (svůj okrsek). Projekty jsou při hodnocení rozděleny mezi 5 členů Výběrové komise tak (do Výběrové komise se delegují také náhradníci z kaţdého okrsku opět jeden), aby členové nehodnotili projekty ze svého území, čímţ je vyloučena podjatost. Stejným způsobem je vyvíjena snaha zajistit kontroly na místě u ţadatelů těmi členy MAS (tedy členy Monitorovacího a kontrolního výboru), kteří ve výboru nereprezentují okrsek, kde je kontrola vykonávána, čímţ je zajištěna objektivnost.

33 Graf. č. 2: Výše přerozdělených dotací dle okrsků za roky Největší část dotací byla přerozdělena na projektové záměry v územním okrsku č. 4, který je reprezentován těmito obcemi: Borotín, Jistebnice, Nadějkov, Opařany, Balkova Lhota, Radkov. Dle Tabulky č. 32 a Grafu č. 2 se jedná o částku ve výši Kč. Nejméně dotací bylo ve sledovaném období přerozděleno v územním okrsku č. 1, kde jsou tyto obce: Dolní Hořice, Pojbuky, Vodice, Zadní Stříteţ, Rodná, Smilovy Hory, Bradáčov Přehled přerozdělených dotací dle místa realizace obcí MAS Tab. č. 33: Výše přerozdělených dotací za období let dle obcí Dotace rozdělené v rámci jednotlivých obcí v letech Obec Dotace Mladá Voţice Sedlec-Prčice Dolní Hořice Jistebnice Borotín Vilice Nemyšl Nadějkov Chotoviny Běleč Ratibořské Hory Smilovy Hory Mezno

34 Smilkov Sudoměřice u Tábora Střezimíř Červený Újezd Hlasivo Opařany Pohnání Řemíčov Pojbuky Radkov Vodice Bradáčov Heřmaničky Celkem Graf. č. 3: Výše přerozdělených dotací za roky dle obcí Tabulka č. 33 a Graf č. 3 demonstruje, ţe nevětší část přerozdělených dotací získali ţadatelé z Mladé Voţice. Ve sledovaném období ale město Mladá Voţice o dotace neţádalo. Jedná se tedy o ţadatele z řad podnikatelských subjektů. Naopak druhé nejúspěšnější je město Sedlec-Prčice, které je samo přímým a často také úspěšným ţadatelem.

35 Do kterých obcí se dotace v rámci SPL vůbec nedostaly Tab. č. 34: Výčet obcí, kam v období nebyly přerozděleny dotace v rámci SPL Přehled obcí, kam nebyly přerozděleny dotace v rámci SPL v letech Zadní Stříteţ Rodná Nová Ves u Mladé Voţice Oldřichov Slapsko Zhoř u Mladé Voţice Šebířov Dolní Hrachovice Pohnánec Jedlany Balkova Lhota Ješetice Na území MAS Krajina srdce je celkem 12 obcí, kam se ve sledovaném období dotace nedostaly. Některé z uvedených obcí své projektové záměry v uplynulých výzvách na MAS předloţily, ale poté, co neuspěly, jiţ ke své smůle odmítají ţádat znovu. Jedná se například o obec Oldřichov, Šebířov nebo Slapsko Přehled podpořených projektů dle územních okrsků Tab. č. 35: Počet projektů za období dle územních okrsků Počet projektů v rámci jednotlivých okrsků v letech Okrsek Obce zastoupené v jednotlivých okrscích Počet projektů Borotín, Jistebnice, Nadějkov, Opařany, Balkova Lhota, Okrsek 4 Radkov 15 Sedlec-Prčice, Červený Újezd, Ješetice, Heřmaničky, Okrsek 5 Smilkov, Střezimíř, Mezno 14 Dolní Hořice, Pojbuky, Vodice, Zadní Stříteţ, Rodná, Smilovy Okrsek 1 Hory, Bradáčov 13 Běleč, Nová Ves u Ml. Voţice, Mladá Voţice, Oldřichov, Okrsek 2 Řemíčov, Slapsko, Šebířov, Vilice, Zhoř u Ml. Voţice 13 Okrsek 3 Dolní Hrachovice, Pohnánec, Pohnání, Ratibořské Hory, Nemyšl, Sudoměřice u Tábora, Hlasivo, Chotoviny, Jedlany, 13 Košín Celkem 68

36 Z Tabulky č. 35 a Grafu č. 4, kde je uveden počet projektů dle územních okrsků, je zřejmé, ţe počty podpořených projektů na jednotlivé územní okrsky jsou vyrovnané. Graf. č. 4: Počet podpořených projektů dle okrsků za roky Přehled podpořených projektů dle Fichí Tab. č. 36: Počet podpořených projektů za období dle Fichí Počet projektů v rámci jednotlivých Fichí v letech Fiche Počet projektů Fiche 3 18 Fiche Fiche 4 11 Fiche 8 9 Fiche 9 6 Fiche 6 3 Fiche 1 2 Fiche 7 2 Fiche 11 2 Celkem 68

37 Graf. č. 5: Počet podpořených projektů za období dle Fichí Nejvíce projektů bylo podpořeno v rámci Fiche č. 3: Zlepšení estetického vzhledu obcí, Fiche č. 4: Zlepšení stavu obecní infrastruktury a Fiche č. 10: Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů. Fiche č. 10 je vůbec nejoblíbenější, soudě podle počtu přijatých ţádostí v kaţdé výzvě, kdy byla tato Fiche vyhlášena Přehled podpořených projektů dle místa realizace obcí MAS Tab. č. 37: Počet podpořených projektů za období dle obcí Počet projektů dle místa realizace v letech Obec Počet projektů Dolní Hořice 9 Sedlec-Prčice 7 Mladá Voţice 6 Jistebnice 5 Borotín 4 Nadějkov 4 Běleč 3 Chotoviny 3 Nemyšl 3 Ratibořské Hory 3 Vilice 3 Mezno 2 Smilkov 2 Smilovy Hory 2

38 Bradáčov 1 Červený Újezd 1 Heřmaničky 1 Hlasivo 1 Opařany 1 Pohnání 1 Pojbuky 1 Radkov 1 Řemíčov 1 Střezimíř 1 Sudoměřice u Tábora 1 Vodice 1 Celkem 68 Graf. č. 6: Počet podpořených projektů na obce MAS za roky (dle počtu projektů)

39 Graf. č. 7: Počet podpořených projektů na obce MAS za roky (dle abecedy) Nejvíce podpořených projektů bylo za sledované období podpořeno v obci Dolní Hořice, na druhém místě v Sedlci-Prčici, za kterou následuje Mladá Voţice Přehled vlastních zdrojů použitých na spolufinancování projektů dle okrsků Tab. č. 38: Výše spolufinancování projektů z vlastních zdrojů dle okrsků za roky Vlastní zdroje použité na spolufinancování projektů dle okrsků za roky Okrsek Výčet obcí v okrsku Vlastní zdroje Okrsek 4 Borotín, Jistebnice, Nadějkov, Opařany, Balkova Lhota, Radkov Okrsek 3 Dolní Hrachovice, Pohnánec, Pohnání, Ratibořské Hory, Nemyšl, Sudoměřice u Tábora, Hlasivo, Chotoviny, Jedlany, Košín Okrsek 2 Běleč, Nová Ves u Ml. Voţice, Mladá Voţice, Oldřichov, Řemíčov, Slapsko, Šebířov, Vilice, Zhoř u Ml. Voţice Okrsek 1 Dolní Hořice, Pojbuky, Vodice, Zadní Stříteţ, Rodná, Smilovy Hory, Bradáčov Okrsek 5 Sedlec-Prčice, Červený Újezd, Ješetice, Heřmaničky, Smilkov, Střezimíř, Mezno Celkem

40 Graf. č. 8: Výše spolufinancování projektů z vlastních zdrojů dle okrsků za roky Z Tabulky č. 38 a Grafu č. 8 je zřejmé, ţe nejvíce vlastních zdrojů pouţitých na spolufinancování projektů bylo vynaloţeno ţadateli ze 4. územního okrsku, který reprezentuje tyto obce: Borotín, Jistebnice, Nadějkov, Opařany, Balkova Lhota a Radkov. Výše částky pouţité na spolufinancování projektů činí Kč, přičemţ vynaloţená částka na dotace odpovídá výši Kč Přehled vlastních zdrojů použitých na spolufinancování projektů dle Fichí Tab. č. 39: Výše spolufinancování projektů z vlastních zdrojů dle Fichí za období Vlastní zdroje použité v rámci jednotlivých okrsků v letech Fiche Vlastní zdroje Fiche Fiche Fiche Fiche Fiche Fiche Fiche Fiche Fiche Celkem

41 Graf č. 9: Výše spolufinancování projektů z vlastních zdrojů dle Fichí za období Nejvíce vlastních zdrojů vydali ţadatelé u Fiche č. 3: Zlepšení estetického vzhledu obcí, Fiche č. 4: Zlepšení stavu obecní infrastruktury a Fiche č. 10: Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů Přehled vlastních zdrojů použitých na spolufinancování projektů dle místa realizace obcí MAS Tab. č. 40: Výše spolufinancování projektů z vlastních zdrojů dle obcí za období Vlastní zdroje použité v rámci jednotlivých obcí v letech Obec Vlastní zdroje Mladá Voţice Sedlec-Prčice Dolní Hořice Jistebnice Nemyšl Nadějkov Borotín Mezno Vilice Ratibořské Hory Smilovy Hory Červený Újezd Běleč

42 Chotoviny Opařany Vodice Smilkov Sudoměřice u Tábora Radkov Řemíčov Heřmaničky Střezimíř Pojbuky Hlasivo Bradáčov Pohnání Celkem Graf č. 10: Výše spolufinancování projektů z vlastních zdrojů dle obcí za období

43 Graf č. 11: Výše spolufinancování projektů z vlastních zdrojů dle obcí za období Nejvíce vlastních zdrojů bylo na spolufinancování projektů ve sledovaném období vyuţito v obci Mladá Voţice, dále v obci Sedlec-Prčice a Dolní Hořice. 4. Míra plnění stanovených monitorovacích indikátorů Tabulka č. 41 představuje celou škálu monitorovacích indikátorů, které si MAS Krajina srdce stanovila, a to včetně uvedených hodnot, k jejichţ naplnění se MAS zavázala realizací Strategického plánu LEADER dosáhnout. Jedná se o výstupové indikátory, přičemţ MAS sleduje indikátory další, tzv. výsledkové, díky kterým bude schopná po ukončení realizace SPL vyhodnotit míru plnění střednědobých cílů. V roce 2011 byl SPL aktualizován, stanovené hodnoty byly upraveny, neboť hodnoty původní byly plánovány na alokaci ve výši 10 mil Kč. Při posuzování cílového stavu dle SPL k je splněno 87% indikátorů na 60% a více. Při posuzování cílového stavu dle aktualizovaného, dosud neschváleného SPL k je splněno 42% indikátorů na 60% a více.

44 Tab. č. 41: Míra plnění monitorovacích indikátorů Přehled plnění monitorovaných indikátorů v SPL Č. Parametr - popis Měřítko (počet, km apod.) Cílový stav dle SPL k Cílový stav dle aktualizovaného SPL k Plnění k v % 1 Nová trvalá pracovní místa počet / 0 2 délka obnovených a vybudovaných místních komunikací III. a IV. třídy km 1 2,8 102 / 36 v km 3 počet domácností se zavedeným bezdrátovým počet / 100 veřejným rozhlasem 4 nově zaloţená a obnovená plocha veřejné zeleně ha / 60 5 udrţované plochy veř. zeleně ha / počet vysazených stromů počet / počet obnovených staveb charakteristických pro m² / 77 venkov 8 plocha nově vyuţívaných vnitřních prostor pro m² / 49 podnikání 9 Plochy ttp udrţované pastvou ha Plochy ttp se sklizní sena ha Počet obnovených a nově vybudovaných čekáren počet Délka nově vzniklých a obnovených naučných a km tematických tras 13 Počet odpočinkových a informačních míst počet Počet vybudovaných míst dalekého rozhledu a počet rozhleden 15 Počet nově vzniklých a obnovených rekreačních počet lůţek 16 Plocha nově vzniklých zařízení občanské m² vybavenosti a sluţeb 17 Počet plánovaných akcí v obnoveném nebo vzniklém prostoru v prvním roce provozu počet akcí

45 Kapacita nově zaloţených integrovaných informačních a školících center 19 Počet úspěšných absolventů školicích a informačních akcí kapacita=počet míst k sezení počet Hlavním problémem zájmového území je vylidňování. Významný vliv na tento trend v negativním i v pozitivním smyslu mají vytipované cílové skupiny tj. mladí lidé, ţeny a obyvatelé malých obcí. Při znalosti analýzy připomínek zástupců cílových skupin, které se v důsledku týkají zejména nedostatečné nabídky pracovních příleţitostí v místě bydliště a frustrace z nekvalitně proţívaného ţivota, je dlouhodobým cílem strategického plánu MAS Krajina srdce zastavení procesu vylidňování území MAS a střednědobými cíli Zlepšení kvality ţivota mladých lidí, Zlepšení kvality ţivota ţen, Zlepšení kvality ţivota obyvatel menších obcí a Zvýšení nabídky pracovních míst na místním trhu práce. Měřitelné výstupy projektů, jak jsou charakterizovány v rámci jednotlivých fichí, tedy tzv. výstupní monitorovací indikátory, jsou pouhými prostředky pro realizaci střednědobých a dlouhodobých strategických cílů SPL a slouţí k aktuální kontrole a k monitoringu realizace SPL. Prostřednictvím výstupů nelze vyhodnotit přínosy metodického postupu zvoleného pro realizaci strategie, která spočívá ve vyuţití prvků partnerských a inovativních přístupů k realizaci projektů jako metody pro realizaci a zajištění trvalé udrţitelnosti výsledků SPL. Přínosy (výsledky) SPL jsou definovány jako střednědobé cíle SPL, které bude moţné vyhodnotit bezprostředně po ukončení programu na základě srovnání s výsledky šetření provedeného v roce 2008, tj. při zahájení realizace SPL. Sledované indikátory pro vyhodnocení šetření, zda je střednědobých cílů SPL dosahováno, jsou uvedeny v Tabulce č. 42. Tab. č. 42: Hodnocení přínosů (výsledků) SPL míra plnění střednědobých cílů SPL Otázka: Indikátor: Zdroj: Interpretace: Byla při realizaci projektů podpořených MAS zřízená nová pracovní místa? Nová trvalá pracovní místa Údaje MAS ANO-Na území MAS se zvýšil počet pracovních míst. Byly v rámci realizace projektů podpořených MAS vytvořeny podmínky pro zaměstnávání mladých Vytvořené brigádnické hodiny pro mladé lidi do 30ti let Údaje MAS ANO-Na území MAS byly vytvořeny takové podmínky, která umoţňují mladým lidem přivydělat si na brigádách u místních podnikatelských a

46 lidí do 30 let na brigádách? nepodnikatelských subjektů. Bylo alespoň 60 % z celkových finančních prostředků vynaloţeno MAS na projekty realizované v obcích do 500 obyvatel? Finanční částka vynaloţená MAS na realizaci projektů v obcích do 500 obyvatel Údaje MAS ANO-Více neţ 60 % finančních prostředků bylo MAS vynaloţeno na realizaci projektů v obcích do 500 obyvatel. Bylo alespoň 60 % projektů realizovaných s podporou MAS zaměřeno na cílovou skupinu ţeny? Počet projektů podpořených MAS, které pamatují na ţeny Údaje MAS ANO-Více neţ 60 % projektů podpořených MAS bylo realizováno ve prospěch ţen. Bylo v rámci vzdělávacích kurzů a školení, které byly součástí projektů podpořených MAS nebo projektů spolupráce, školeno alespoň 40 ţen? Počet ţen, které se zúčastnily kurzů nebo školení Údaje MAS ANO-V rámci kurů a školení bylo vyškoleno více neţ 40 ţen. Bylo v rámci vzdělávacích kurzů a školení, které byly součástí projektů podpořených MAS nebo projektů spolupráce, školeno alespoň 30 mladých lidí do 30ti let? Počet mladých lidí, kteří se zúčastnili kurzů nebo školení Údaje MAS ANO-V rámci kurů a školení bylo vyškoleno více neţ 30 mladých lidí do 30ti let. Bylo v rámci vzdělávacích kurzů a školení, které byly součástí projektů podpořených MAS nebo projektů spolupráce, školeno alespoň 100 obyvatel z obcí do 500 obyvatel? Počet účastníků školení či kurzů z obcí do 500 obyvatel Údaje MAS ANO-V rámci kurů a školení bylo vyškoleno více neţ 100 obyvatel z obcí do 500 obyvatel. Bylo v rámci projektů podpořených MAS uzavřeno alespoň 100 neformálních partnerských smluv? Počet uzavřených partnerských smluv Údaje MAS ANO-V rámci projektů podpořených MAS bylo uzavřeno více neţ 100 neformálních partnerských smluv. Bylo alespoň 60% projektů podpořených MAS připraveno s vyuţitím komunitního plánování? Byly v rámci projektů realizovaných s podporou MAS vytvořeny podmínky pro pořádání akcí? Počet projektů připravených s vyuţitím komunitního plánování Počet plánovaných akcí v obnoveném nebo vzniklém prostoru v prvním roce provozu Údaje MAS Údaje MAS ANO- Bylo podpořeno více neţ 60% projektů s vyuţitím komunitního plánování. ANO-Na území MAS byly vytvořeny takové podmínky, které umoţňují realizaci akcí Co se týká cílových skupin ţeny, mladí lidé, obyvatelé malých obcí, tak tě místní akční skupině se daří vycházet jim vstříc a částečně naplňovat jejich potřeby, nicméně nad rámec Programu rozvoje venkova, který, tak jak je nastaven, to v plné šíři neumoţňuje. Pro mladé lidi MAS kaţdoročně organizuje mezinárodní projekty pro mládeţ z programu Youth in Action po záštitou České národní agentury, dále organizuje jazykové kurzy, letní tábory s výukou cizích jazyků a vytváří, shání a nabízí na svém území brigády pro mladé lidi. Tímto způsobem řeší problémy, které byly mladými lidmi při tvorbě strategie definovány. Co se týká ţen, jejich potřeby týkající se kvalitně tráveného volného času, MAS řeší prostřednictvím

47 projektů spolupráce (Řemeslo má zlaté dno 47 kurzů lidových řemesel a ručních dovedností, exkurze za řemesly do partnerských MAS i do Německa) a také díky kulturním aktivitám, které MAS pořádá (divadelní představení, řemeslné jarmarky při příleţitosti Dnů otevřených dveří na MAS apod.). Třetí cílovou skupinou obyvatelé malých obcí, MAS Krajina srdce zohledňuje při výběru projektů ve svých preferenčních kritérií, kde jsou bodobě zvýhodňovány projekty realizované v obcích do 500 obyvatel. 5. Dotazníkové šetření s žadateli, kteří uspěli při výběru projektů Dotazníkové šetření s ţadateli je jeden z typů hodnocení MAS zvenku. Bylo dotázáno celkem 21 respondentů, tedy všichni ţadatelé, jejichţ projektové záměry na MAS uspěly a na které byly jiţ úspěšně podány Ţádosti o proplacení. Graf č. 12:

48 Graf č. 13: Graf č. 14:

49 počet odpovědí Občanské sdružení MAS Krajina srdce Graf č. 15: Graf č. 16: 5) Pokud jste v předchozí otázce uvedli ANO, zaškrtněte odpovídající komentář: 6) Pokud jste v otázce 5 uvedli ANO, prosím zaškrtněte odpovídající komentář: pracovníci MAS mi vyšli maximálně vstříc s objasněním problému pracovníci MAS si vždy nevěděli rady, ale potřebné informace včas zjistili a pomohli pracovníci MAS si nevěděli s problémy rady a ani neprojevili ochotu informace zjišťovat pracovníci MAS byli neochotní konzultovat nebo řešit některé problémy

50 Graf č. 17: Graf č. 18: 6. Dotazníkové šetření s veřejností o aktivitách MAS 6.1. Dotazníkové šetření se subjekty uvedenými v katalogu Venkovská tržnice Pracovníci MAS Krajina srdce vyuţili existující databáze podnikatelských subjektů a neziskových organizací, které jsou uvedeny v katalogu Venkovská trţnice, a oslovili je s následujícím dotazníkem, který je na následujících stránkách vyhodnocen. Bylo

51 shromáţděno 237 dotazníků, přičemţ v katalogu podnikatelů a NNO je ke evidováno 491 podnikatelů a 175 neziskových organizací. Graf č. 19 a 20: Graf č. 21 a 22:

52 Graf č. 23 a 24: Graf č. 25: 6.2. Dotazníkové šetření s návštěvníky akcí MAS MAS Krajina srdce pořádá Dny otevřených dveří pro veřejnost 2x ročně (Velikonoce, Vánoce), během kterých probíhá celá řada doprovodných akcí jako prezentace řemesel, výtvarné dílny pro děti i dospělé, hudební vystoupení dětských souborů apod. Místní akční skupina vyuţila vysoké návštěvnosti těchto akcí a nechala vyplnit dotazník širokou veřejností. Dále byli osloveni účastníci kurzů, které MAS Krajina srdce pořádá v rámci realizace

53 projektu spolupráce s názvem Řemeslo má zlaté dno. Celkem bylo vyplněno 285 dotazníků. Na následujících stránkách je uvedené vyhodnocení jednotlivých otázek. Graf č. 26: Graf č. 27: Graf č. 28: Pozn.: Respondenti nejčastěji uvádí, že znají Moniku Hienlovou, Míru Dlouhého a Janu Královou

Hodnocení realizace Strategického plánu Leader OS MAS Krajina srdce pro období let 2008-2009

Hodnocení realizace Strategického plánu Leader OS MAS Krajina srdce pro období let 2008-2009 Hodnocení realizace Strategického plánu Leader OS MAS Krajina srdce pro období let 2008-2009 Červenec srpen 2010 1 Obsah: Úvod: Hodnocení Fichí projektů SPL MAS Krajina srdce v letech 2008-9 2 Hodnocené

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 02/2009-04/2009 (stav k 15. 04. 2009) 1 Obsah Zpráva

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

OBSAH ÚVOD... 3 1. OBECNÁ VÝCHODISKA... 4 2. SROVNÁNÍ UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPŮ LEADER V ZAPOJENÝCH MAS...

OBSAH ÚVOD... 3 1. OBECNÁ VÝCHODISKA... 4 2. SROVNÁNÍ UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPŮ LEADER V ZAPOJENÝCH MAS... OBSAH ÚVOD... 3 1. OBECNÁ VÝCHODISKA... 4 2. SROVNÁNÍ UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPŮ LEADER V ZAPOJENÝCH MAS... 7 2.1 Základní charakteristiky MAS... 7 2.2 Fungování místních partnerství... 10 2.3Orgány MAS... 12

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více

Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Moravskoslezský kraj

Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Moravskoslezský kraj Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů v Moravskoslezském kraji Zadavatel: Moravskoslezský kraj Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Počet stran textu: 34 Zpracováno k 31. 12. 2010

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y

REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VER ZE K 26.LIS TOPADU 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y Obsah Úvod... 7

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy JANA PAVELKOVÁ VI. ročník kombinované studium Obor: pedagogika sociální práce SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

Více

Střednědobé hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013. Zkrácená verze Závěrečné zprávy (manažerské shrnutí)

Střednědobé hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013. Zkrácená verze Závěrečné zprávy (manažerské shrnutí) Střednědobé hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013 Zkrácená verze Závěrečné zprávy (manažerské shrnutí) duben 2012 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Identifikace zadavatele a zpracovatele... 3

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Finanční a ekonomická analýza

Finanční a ekonomická analýza Konferenční centrum kraje Vysočina Finanční a ekonomická analýza Zpracovatel: Primavera Consulting s.r.o. leden 2010 OBSAH Seznam zkratek 5 1 Úvod východiska pro zpracování studie proveditelnosti 6 2 Základní

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Závěrečná zpráva verze 20. 6. 2014 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Hospodaření města Chebu z pohledu banky

Hospodaření města Chebu z pohledu banky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Hospodaření města Chebu z pohledu banky Bakalářská práce Autor: Denisa Sládková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Josef

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, životním prostředím a rozvojem venkova a doporučení pro období

Více

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více