Sestava vytvořena dne Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č."

Transkript

1 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka / /2011 Ing. Zachrla Josef, Žatecká Romana, starostka města Zastupitelstvo města ukládá starostce města paní Bc. Haně Moudré předkládat čtvrtletně informaci o vývoji úhrad pohledávek po lhůtě ze strany obyvatel za TKO. Zastupitelstvo města ukládá starostce města, Romaně Žatecké, aby sledování vrácení bezúročné půjčky pro Sdružení Českolipsko bylo zahrnuto do agendy "Plnění usnesení zastupitelstva města" a byly předkládány pravidelné roční monitorovací zprávy Na 7. zasedání zastupitelstva města bude předložen návrh na zrušení tohoto usnesení. J. Hluštík Monitorovací zpráva bude zastupitelstvu města předložena na červnovém jednání ZM. Zpráva za rok 2011 byla předložena v informačních materiálech na jednání ZM Další zpráva byla předložena v červnu pod č. usnesení 524/B/2013. Na jednání ZM bude předložena žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky Strejčková Žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky byla schválena usnesením zastupitelstva města číslo 686/2014, termín splatnosti půjčky byl prodloužen do Byl předložen návrh na revokaci usnesení v části starostky Moudré. Revokace schválena usnesením 54/D/2015, změna provedena. Strejčková 1

2 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /2013 Ing. Zachrla Josef, Zastupitelstvo města nesouhlasí s navrhovanými podmínkami splácení úvěru na výstavbu bytových domů na sídlišti Lada pro celé další období a ukládá m rozvoje, majetku a investic a finančního připravit zadávací řízení na refinancování úvěru podle zákona o veřejných zakázkách. Do doby výběru nového partnera pro refinancování úvěru souhlasí s podmínkami splácení úvěru navrhovanými společností Kommunalkredit Austria AG dle důvodové zprávy BUDE VYPUŠTĚNO ZE SLEDOVÁNÍ. Řeší se. Stav trvá, dále je řešena situace prostřednictvím právního zástupce Dosud jsou úroky ze strany banky účtovány s původní nízkou sazbou, banka nepředložila právnímu zástupci města doklady, které by ji opravňovaly zvýšit svoji sazbu. Z tohoto důvodu je zatím výběr refinancující banky nevýhodný, protože současné sazby jsou obecně vyšší, než je sazba sjednaná úvěrovou smlouvou. Na jednání ZM v únoru bude předložen návrh částečné revokace v části týkající se výběru partnera pro refinancování. Nastane-li situace, kdy bude výběr nového partnera aktuální, bude ZM předložen nový návrh řešení. ZM schválilo v 02/2015 částečnou revokaci tohoto usnesení. Obsahem revokace je zcela nové znění usnesení se zahrnutím všech platných částí tohoto usnesení. De facto tak došlo k náhradě tohoto usnesení usnesením ZM č. 65/A/

3 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /D/201 3 Moudrá Hana, starostka Ing. Zachrla Josef, Zastupitelstvo města částečně revokuje svoje usnesení č. 479/2013 ze dne , vypouští poslední větu tohoto usnesení a nahrazuje ji tímto zněním: Zároveň ukládá starostce města, aby s využitím právní pomoci dle důvodové zprávy prověřila veškeré možnosti obrany města proti postupu banky Kommunalkredit Austria AG ve věci výše úrokové sazby BUDE VYPUŠTĚNO ZE SLEDOVÁNÍ. Připravuje se, viz. komentář k plnění usnesení č. 479/ Právní zástupce města v této věci jedná s bankou. Dosud jsou úroky ze strany banky účtovány s původní nízkou sazbou, banka nepředložila právnímu zástupci města doklady, které by ji opravňovaly zvýšit svoji sazbu. Stav stále trvá ZM schválilo v 02/2015 částečnou revokaci usnesení č. 479/2013, které bylo změněno v roce 2013 tímto usnesením. Obsahem revokace je zcela nové znění usnesení se zahrnutím všech platných částí tohoto usnesení, tj. i částí obsažených v usnesení č. 505/D/2013. De facto tak došlo k náhradě tohoto usnesení a usnesení č. 479/2013 usnesením ZM č. 65/A/

4 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /2013 Zastupitelstvo města schvaluje zpracování Plánu ochrany památkové zóny města SÚ pracuje na přípravě zadání zpracování tohoto dokumentu. Pracuje se ve spolupráci s ORMI. Stanovení termínu do bylo velice nereálné, neboť dle názoru odborníku z NPÚ trvá pořízení plánu až 1,5 roku. Žádáme o prodloužení termínu alespoň do Kompetence byla převedena od na ORMI. Finanční prostředky na pořízení plánu ochrany památek jsou navrženy do rozpočtu ORMI na rok Žádost o prodloužení termínu do Gürthová Navržené finanční prostředky na pořízení tohoto plánu jsou již obsaženy ve schváleném rozpočtu ORMI pro rok Gürthová 4

5 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /2013 Zastupitelstvo města pověřuje starostku města dalším jednáním se zástupci Českých drah o podmínkách prodeje areálu žst. městské nádraží a se Správou železniční dopravní cesty o podmínkách převodu jejich zařízení do majetku města Jednání se zástupci společností budou probíhat po dohodě s paní starostkou. Jednání stále probíhají, dosud nebylo nalezeno přijatelné řešení. Bylo požádáno o prodloužení termínu do Švarcová /2014 Ing. Švarcová Dagmar, referent úseku prodejů a pronájmů Zastupitelstvo města pověřuje starostku města dále jednat s vlastníky rozestavěných rodinných domů v lokalitě a s vlastníky pozemků pro komunikaci a rozestavěných staveb inženýrských sítích o takových podmínkách možné spoluúčasti města na řešení zainvestování lokality Stará Lípa, které budou pro město přijatelné Probíhají další jednání ohledně podmínek majetkové kompenzace s vlastníky pozemků. Zpracovává se územní studie rozvoje lokality. Bylo požádáno o prodloužení termínu do Švarcová 5

6 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / /A/201 4 Ing. Švarcová Dagmar, referent úseku prodejů a pronájmů Zastupitelstvo města nesouhlasí s řešením majetkové kompenzace a s převzetím závazku vybudovat v dotčené lokalitě RD Stará Lípa inženýrské sítě a komunikaci navrhovaným vlastníky rozestavěných inženýrských sítí v lokalitě a pozemků po budoucími komunikacemi. Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smluv o převodu rozestavěných investic a převodu práv a povinností ze stavebního povolení a smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě stavby kanalizačních přípojek v Dubici s vlastníky zbývajících šesti nemovitostí v předloženém upraveném znění. Úplata za převod vlastnického práva každé jednotlivé stavby kanalizační přípojky činí 1.000,- Kč Probíhají další jednání ohledně podmínek majetkové kompenzace s vlastníky pozemků. Bylo požádáno o prodloužení termínu do Švarcová V současné době byly dvou budoucím vlastníkům kanalizační přípojky předány smlouvy k podpisu. Ke dni jsou uzavřeny 2 smlouvy. V průběhu prosince byla uzavřena další smlouva. Ke dni jsou uzavřeny celkem 3 smlouvy Š. Tomášková. Stav nezměněn - Š. Tomášková Ke dni stav nezměněn Š. Tomášková 6

7 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /2014 Novotná Petra, odd. technické správy majetku Zastupitelstvo města schvaluje záměr změny smluvních vztahů mezi městem a Bytovým družstvem Lada vyplývajících ze Smlouvy o sdružení č. B /2003 ve znění dodatku č. 1-3 a z Dohody o úpravě práv a povinností při správě a pronájmu bytů č. A /2008, za účelem vyhovění žádosti Bytového družstva Lada ze dne Čekáme na stanovisko SFRB. Stanovisko SFRB dosud nebylo vydáno, vydání stanoviska je urgováno. Zatím máme neoficiální souhlas SFRB s uvedeným záměrem. Rajchertová Oficiální souhlasné stanovisko SFRB předáno Trejbalovi k jednání s BD Lada. Rajchertová Proběhlo jednání mezi vedením města a zástupci BD Lada, kde byl projednán návrh dalšího postupu. Novotná /B/201 4 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 1376/8, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 169 m 2 a p. č. 1376/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 495 m 2 (sloučen z pozemků p. č. 1376/6 a částí p. č. 1376/13 a 5499/1) vše v k. ú. Česká Lípa manželům Lence a Davidu Kadlečkovým za kupní cenu ve výši ,- Kč se splatností při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění. Kupní smlouva je připravena k podpisu. Žadatelé se do současné doby nedostavili k podpisu kupní smlouvy. Bylo požádáno o prodloužení termínu do Žadatelé od smlouvy za současných podmínek odstupují - na ZM je připraven návrh na revokaci usnesení. Švarcová splněno Švarcová 7

8 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / / /2014 Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z Programu DČOV Častolovice ve výši 85% z uznatelných nákladů, maximálně však ,- Kč, na vybudování DČOV k objektu č.p. 33 v Častolovicích se žadatelem Františkem Horníkem za podmínky doplnění pravomocného stavebního povolení na stavbu DČOV ze strany žadatele nejpozději do Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z Programu DČOV Častolovice ve výši 85% z uznatelných nákladů, maximálně však ,- Kč, na vybudování DČOV k objektu č.e. 6 v Častolovicích se žadatelkou Karolinou Boňkovou za podmínky doplnění pravomocného stavebního povolení na stavbu DČOV ze strany žadatelky nejpozději do Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z Programu DČOV Častolovice ve výši 85% z uznatelných nákladů, maximálně však ,- Kč, na vybudování DČOV k objektu č.p. 54 v Častolovicích se žadateli Dášou Kalbáčovou,, a Václavem Kalbáčem za podmínky doplnění pravomocného stavebního povolení na stavbu DČOV ze strany žadatelky nejpozději do Nedoloženy doklady podmiňující podpis smlouvy. Termín pro doložení dokladů dle usnesení do Nedoloženy doklady podmiňující podpis smlouvy. Žadatelka doložila potřebné doklady a probíhá podpis smlouvy ze strany žadatelky. Nebyly doloženy doklady podmiňující podpis smlouvy. Žadatelé doložili potřebné doklady a probíhá podpis smlouvy ze strany žadatelů. 8

9 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /2014 Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z Programu DČOV Častolovice ve výši 85% z uznatelných nákladů, maximálně však ,- Kč, na vybudování DČOV k objektu č.p. 11 v Častolovicích se žadatelem Josefem Procházkou Smlouva doposud nepodepsána ze strany žadatele. Stav trvá Splněno. Smlouva podepsána dne /2015 Žatecká Romana, starostka města Zastupitelstvo města ukládá starostce města, Romaně Žatecké, zajistit pozvání na zasedání zastupitelstva města a rady města včetně jejich orgánů pro představitele Osadního výboru Dobranov, pokud se projednávané body budou týkat Dobranova TRVALÝ ÚKOL Paní starostka bude zvát na zasedání zastupitelstva města a rady města včetně jejich orgánů představitele Osadního výbou Dobranov, pokud se projednávané body budou týkat Dobranova. Bretová /B/2015 Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ Ondřej František, Zastupitelstvo města ukládá starostce města Romaně Žatecké pololetně předkládat zastupitelstvu města zprávu o probíhajícím soudním sporu města vůči firmě VETT a. s TRVALÝ ÚKOL Zpráva JUDr. Kadečky bude předložena n jednání ZM Strejčková Dle sdělení pí Filipi - na zasedání ZM tato zpráva byla předložena, avšak z důvodu časové tísně byla přeložena na jednání Strejčková 9

10 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /C/2015 Zastupitelstvo města vyhrazuje si v souladu s ustanovením 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodovat o přidělení veřejných zakázek a o uzavření smluv včetně jejich případných dodatků u veřejných zakázek na služby, jejichž hodnota za celou dobu plnění přesáhne 10 mil. Kč bez DPH a předpokládaná doba plnění přesáhne volební období Usnesení bude zohledněno ve vnitřních předpisech. Hofmanová Uvedené usnesení je obsaženo v návrhu nové Směrnice Rady města o zadávání veřejných zakázek, která je v současné době projednávána s vedením města. Schválení této směrnice je v kompetenci rady města. Hofmanová /A/ /2015 Žatecká Romana, starostka města Žatecká Romana, starostka města Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a 27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace, se sídlem nám. T. G. Masaryka 170,, IČ , s účinností ke dni viz příloha, kterou dochází k rozšíření hlavní činnosti. Zastupitelstvo města odvolává dle ust. 84 odst. 2 písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena výboru pro sociální politiku Danu Horynovou aktualizovaná zřizovací listina vytištěna, podepsána a v jednom paré předána příspěvkové organizaci Městská knihovna. Irena Zemanová Členka výboru byla odvolána. Bretová 10

11 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / /A/2015 Žatecká Romana, starostka města Ing. Zachrla Josef, Zastupitelstvo města deleguje v souladu s ustanovením 84 odst. 2. písm. f) zákona č. 128/2000Sb. v platném znění (zákon o obcích) na valnou hromadu Sdružení Českolipsko konanou dne v 11 hodin v České Lípě Romanu Žateckou. Delegovaná je oprávněna na této valné hromadě jménem obce vykonávat všechna práva. Delegování platí pouze pro tuto uvedenou valnou hromadu a Zastupitelstvo města navrhuje Romanu Žateckou jako předsedkyni správní rady sdružení Českolipska. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, částečné zrušení usnesení č. 479/2013 ze dne změněného usnesením č. 505/D/2013 ze dne a nahrazuje celý text usnesení tímto zněním: "Zastupitelstvo města nesouhlasí s podmínkami splácení úvěru na výstavbu bytových domů na sídlišti Lada navrhovanými společností Kommunalkredit Austria AG dle důvodové zprávy pro celé další období splácení úvěru. Zároveň ukládá starostce města, aby s využitím právní pomoci dle důvodové zprávy prověřila veškeré možnosti obrany města Česká Lípa proti postupu banky Kommunalkredit Austria AG ve věci výše úrokové sazby." Paní starostka byla na valné hromadě Sdružení Českolipsko zvolena předsedkyní správní rady sdružení Českolipska. Bretová Situace je již od roku 2013 řešena právním zástupcem JUDr. Krutákem, banka byla vyzvána k doložení dokladů, které by ji opravňovaly ke zvýšení úrokové sazby. Dosud žádné takové doklady nepředložila a úrok je účtován v původní smluvně sjednané výši. 11

12 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /B/2015 Žatecká Romana, starostka města Zastupitelstvo města ruší z důvodu novelizace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, usnesení ZM č. 60/2015 ze dne , kterým byly schváleny "Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2015". Grantový program zrušen, oznámeno žadatelům o poskytnutí finančních příspěvků, zveřejněno na webu města a v městských novinách. Připraven nový dotační program k projednání na ZM Irena Zemanová /C/ /A/ /B/2015 Raninec Juraj, II. místostarosta města Zastupitelstvo města ruší v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, usnesení č. 747/B/2014 ze dne prodej pozemků p. č. 1376/8, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 169 m 2 a p. č. 1376/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 495 m 2 (sloučen z pozemků p. č. 1376/6 a částí p. č. 1376/13 a 5499/1) vše v k. ú. manželům Lence a Davidu Kadlečkovým za kupní cenu ve výši ,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje části pozemku p. č. 78, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú.. Zastupitelstvo města ukládá starostce města Romaně Žatecké dále jednat o výkupu a podmínkách výkupu pozemků Nemocnice s poliklinikou, a. s., p. č. 728/1 a p. č. 5850/2 v k. ú Poslední změna Švarcová zveřejněním na úřední desce Švarcová Starostka města vyzvala NsP k dalšímu jednání. 12

13 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /B/ / /2015 Zastupitelstvo města neschvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr výkupu pozemků p. č. 728/1, ostatní plocha, zeleň o výměře m 2 a p. č. 5850/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2 v k. ú. a Zastupitelstvo města schvaluje dle ust. 85 písmena j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí příspěvku z Programu DČOV Častolovice ve výši ,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem a žadatelem a prokázaných skutečných výdajů, vzniklých v souvislosti s výstavbou domovní čistírny odpadních vod k objektu č.p. 8, žadateli Luboši Matějíčkovi. Zastupitelstvo města schvaluje dle ust. 85 písmena j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí příspěvku z Programu DČOV Častolovice ve výši ,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem a žadatelem a prokázaných skutečných výdajů, vzniklých v souvislosti s výstavbou domovní čistírny odpadních vod k objektu č.p. 57, žadatelům Tereze Legerové, a Pavlu Legerovi korespondencí Švarcová Bylo provedeno finanční vypořádání dotace ve výši dle usnesení. Bylo provedeno finanční vypořádání dotace ve výši dle usnesení. 13

14 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / /A/ /B/2015 Ing. Zachrla Josef, Novotná Petra, odd. technické správy majetku Zastupitelstvo města schvaluje dle ust. 85 písmena j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí příspěvku z Programu DČOV Častolovice ve výši ,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem a žadatelem a prokázaných skutečných výdajů, vzniklých v souvislosti s výstavbou domovní čistírny odpadních vod k objektu č.p. 22, žadateli Zdeňku Dvořákovi. Zastupitelstvo města vydává podle 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry, loterie a jiné podobné hry. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění Obecně závaznou vyhlášku města, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města č. 3/ Bylo provedeno finanční vypořádání dotace ve výši dle usnesení. Obecně závazná vyhláška byla vytištěna, předložena k podpisu a vyvěšena na úřední desce. Hluštík Obecně závazná vyhláška města byla schválena zastupitelstvem a v současné době je vyvěšena na úřední desce. Bínová 14

15 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / /2015 Ing. Zachrla Josef, Bc. Janatová Olga, tajemnice kontrolního výboru Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s platným zněním 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, část třetí rozpočtový proces, rozpočet města na rok 2015 v předloženém znění s úpravami.. Zastupitelstvo města schvaluje "Plán práce kontrolního výboru na 1. pololetí r. 2015": 1. Prověření nastavení obecných principů odpovědnosti ve vztahu k majetku města 2. Prověření postupu při pojišťování majetku města ve správě příspěvkových organizací 3. Prověření nově uzavíraných smluvních vztahů týkajících se parkovacích automatů v návaznosti na výtěžnost parkovacího systému 4. Prověření smluvních vztahů v oblasti městské hromadné dopravy se společnostmi BusLine a. s. a VETT, a. s. 5. Kontrola systému nastavení kontrolních mechanismů u společností založených městem Městské lesy spol. s r.o. a Českolipská informační, spol. s r. o. 6. Prověření výběrového řízení z hlediska dodržování zákona a realizace prací týkajících se revitalizace rybníku v Žizníkově (zda bylo postupováno v souladu s uzavřenou smlouvou a harmonogramem prací) Schválený rozpočet na rok 2015 byl zveřejněn na webových stránkách města v důležitých dokumentech města. M. Peterková ÚKOL STANOVEN NA I. POLOLETÍ ROKU 2015 Plán práce bude postupně plněn v průběhu I. pololetí r zprávy o plnění jednotlivých úkolů budou zastupitelstvu města průběžně předkládány. Janatová Poslední změna 15

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

Příloha č. 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI VEDENÍ MĚSTA V období od zasedání zastupitelstva 21.6. proběhly následující akce: Rekonstrukce školní jídelny. Rekonstrukce školy. Vytvoření bezbarierové podatelny v budově

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. Usnesení č. 7/215/2015 7/246/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M.

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M. Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 11.9.2013 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ježek Jaroslav Mgr.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem.

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Stránka 2 z 20 Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Činnosti odborů Správní odbor Právní předpisy, jimiž se odbor řídí Matrika - Zákon

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více