Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova"

Transkript

1 Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Úvodem předseda představenstva družstva pan Ing. Ivan Šrajbr přivítal přítomné členy družstva. Na základě podpisů prezenční listiny ověřil, že je při zahájení schůze přítomno 49 členů družstva z 92, což je 53,26% ze všech členů družstva. Konstatoval tedy, že se na schůzi dostavil nadpoloviční počet členů družstva, tudíž je členská schůze usnášeníschopná a schůzi zahájil. Předseda představenstva pan Šrajbr se zeptal členské schůze, zda má někdo připomínky k navrženému programu nebo návrh na jeho doplnění. Z přítomných členů nikdo nenavrhl změnu programu. Pan Šrajbr jako předseda představenstva přečetl návrh představenstva v tomto znění: 1. Prezence, informace o počtu přítomných členů BD. 2. Zahájení schůze a hlasování o programu. 3. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé období. 4. Zpráva o činnosti kontrolní komise. 5. Hlasování o přijetí účetní závěrky Odsouhlasení mimořádné splátky a dodatečného převodu bytů do OV (p. Martínek, pí. Růžanská a pí. Záleská). 7. Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření družstva v roce Hlasování o výběru banky k refinancování úvěru BD. 9. Finanční plán na použití fondu pro roky Různé 11. Diskuze 12. Usnesení, závěr Členská schůze schválila tento program hlasováním : 49 hlasů přítomných členů pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. (3) Bodem schůze byla zpráva o činnosti představenstva BD za minulé období (viz. příloha). Předseda představenstva přečetl soupis činností představenstva za období od do Členská schůze bez připomínek odsouhlasila činnost představenstva BD hlasováním: 49 hlasů přítomných pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. (4) Dalším bodem schůze byla zpráva o činnosti KK, kterou přednesl pan Martínek. Shrnula práci kontrolní komise a představenstva za rok 2011, s tím závěrem, že kontrolní komise neobdržela žádný oficiální dotaz k činnosti, ani žádnou stížnost na práci představenstva a doporučila členské schůzi, aby uložilo představenstvu zpracovat nové evidenční listy a narovnat nájemní smlouvy shodně ke všem nebytovým jednotkám. (5) Dalším bodem bylo hlasování o přijetí účetní závěrky za rok Členská schůze schválila přijetí účetní závěrky hlasováním: 49 hlasů přítomných členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. (6) Dalším bodem schůze bylo dodatečné hlasování o provedení mimořádné splátky úvěru členů BD: pan Martínek Tomáš (byt č. 18, Zázvorkova 2009), paní Růžanská Zuzana (byt č. 17, Zázvorkova 2008), paní Záleská Zuzana (byt č. 7, Zázvorkova 2009) a hlasování o převodu splacených bytů do OV. Členská schůze schválila provedení mimořádné splátky úvěru a převodu splacených bytů do OV hlasováním: 49 hlasů přítomných pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Stránka 1 z 7

2 (7) Dalším bodem schůze bylo hlasování o přijetí zprávy o hospodaření družstva za rok 2011 (viz. příloha) Členská schůze schválila přijetí zprávy o hospodaření družstva hlasováním: 49 hlasů přítomných pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. (8) Dalším bodem schůze bylo hlasování o výběru banky k refinancování úvěru BD. Členské schůzi byly předloženy návrhy jednotlivých bank Raiffeisen bank, a.s., ČSOB, a.s., KB, a.s., Volksbank, a.s. a Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. (viz příloha). Představenstvo družstva vybralo z těchto nabídek nejvýhodnější návrh k přeúvěrování od Raiffeisen stavební spořitelny, a.s., která nabídla úrok 3,6% s fixací na 5 let a s možností mimořádných splátek 2x ročně bez poplatku za předčasné splacení, ponechání stávajících účtů a výhodné nabídky případného úvěru na revitalizaci domu na 25 let. Členská schůze schválila výběr Raiffeisen stavební spořitelny, a.s. hlasováním: 49 hlasů přítomných členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. (9) Dalším bodem schůze bylo předložení finančního plánu pro rok s použitím fondu oprav a případného úvěru (viz. příloha). a) výměna ventilátorů v bytových jednotkách proběhne v měsíci 4,5/2012 b) vyhotovení nových nátěrů podlah a oprava stěn v suterénních průchodech 2007,2008,2009 v roce c) instalace 5 ks mříží na dveře společných prostor v suterénu, které slouží k pronájmu členům BD a SVJ d) výběr firmy na zateplení domů 2007,2008,2009 bude předložen k odsouhlasení na příští členské schůzi e) výměna osobních výtahů v domech 2007,2008,2009 byla navržena investice do výše ,- Kč v roce 2012 f) výměna elektroinstalace k hlavním jističům a chodbových světel bude vyhotoven posudek od firmy PRE, a.s. g) výměna podlahových krytin a oprava zábradlí v interiérech domů Členská schůze schválila předložení předběžného finančního návrhu investic pro rok hlasováním: 44 hlasů přítomných členů pro, 4 proti, 1 se zdržel hlasování. (10) Další bod schůze různé: a) přechod na jiný systém účtování (finanční zisk z pronájmu společných prostor a jeho proinvestování s možností odpisu nákladů v účetnictví. Členská schůze schválila tento bod různé hlasováním: 49 hlasů přítomných členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. b) změna v domovním řádu (úprava čl.v., bod 1.) Členská schůze schválila tento bod různé hlasováním: 49 hlasů přítomných členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. c) na vstupních dveřích do sušáren v domech 2007 a 2009 bude umístěn seznam členů a vlastníků využívající sušárny. Klíče od těchto prostor jsou k vyzvednutí v kanceláři BD. Sušárny budou přednostně k dispozici členům a vlastníkům bytů bez balkónu. Uživatelé sušáren jsou povinni dohodnout se mezi sebou o úklidu těchto prostor. d) pronájem balkónu v 5.a 9.NP (možnost pronájmu v 5.NP za 100,- Kč/měsíčně). Další možnost pronájmu společných prostorů (bojlerovna 2008, spol. prostor č.13 informace v kanceláři BD). Členská schůze schválila tento bod různé hlasováním: 49 hlasů přítomných členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. e) odvoz domovního odpadu a úklid sklepních kójí ( informace o kontejneru na odpad najdete v regionálním časopisu STOP přistavení naproti vchodu Zázvorkova 2003 v měsíci 4/2012. Vyklizení nutné z důvodů výzvy firmy na deratizaci a revizního technika PO. Pokud nebude do konce měsíce 5/2012 odpad ze sklepních kójí a společných prostor Stránka 2 z 7

3 vyklizen, bude znovu objednán kontejner a nechán k úhradě členům a vlastníkům výše uvedených prostor. f) na základě požadavků KK narovnat nájemní smlouvy shodně ke všem nebytovým jednotkám, byla vyzvána paní Pilátová jako nájemce nebytové jednotky v domě 2008/ č.101 k podpisu nové smlouvy (narovnání ceny za m2 a opravy jednotlivých článků smlouvy zdůvodu: odlišné smluvní podmínky, než-li mají ostatní nájemci nebytových jednotek BD. Paní Pilátová odmítla podepsat novou smlouvu s tím, že má smlouvu uzavřenou za stejných podmínek, jako měla s Městským úřadem. Představenstvo BD má odpovědnost informovat členskou schůzi BD o těchto skutečnostech a narovnat finanční a právní (konzultace s JUDr. Formánkovou) poměry u všech nájemců nebytových jednotek. Paní Pilátová bude znovu představenstvem BD vyzvána k podpisu nové nájemní smlouvy. V případě, že nepřistoupí ke stejným podmínkám, jako mají ostatní nájemci nebytových jednotek, bude tato smlouva vypovězena. (11) Další bod diskuze. V rámci diskuze nebyl vznesen žádný dotaz. (12) Posledním bodem bylo usnesení a závěr. Všechny body schůze BD byly řádně projednány. Tímto bodem byla členská schůze ukončena. Začátek schůze 18:00 hod., konec schůze 21:00 hod. Zápis vypracovala místopředsedkyně představenstva BD: Petra Hobziková Za správnost zápisu člen představenstva BD Petra Kothánková V Praze dne Stránka 3 z 7

4 Příloha č.1 Zpráva o činnosti představenstva od poslední členské schůze První schůze představenstva byla , kde byl zvolený předseda Ing. Šrajbr, místopředseda Petra Hobziková a členka představenstva Petra Kothánková. Představenstvo se scházelo dle potřeby, minimálně 1x týdně, někdy i vícekrát, včetně víkendů. Za půl roku zajistilo představenstvo mnoho stavebních úprav na domech, ale také hodně organizačních změn jak níže uvádíme: Oprava vstupů do všech vchodů Výměna dveří a zámků u vchodů 2008 a 2009 Oprava a zateplení střechy domů Odstranění staré a instalace nové vzduchotechniky Změna pojistky domu u pojišťovny Alianz a.s. Instalace světelných čidel do průchodů v 4P a 8P domů a do sklepů domů výměna schodišťových vypínačů v domech 2007 a 2008 Instalace nových digitálních měřičů tepla do všech bytových i nebytových jednotek Zajištění revize výtahů Zajištění deratizace Zajištění revize hydrantů a PO Zajištění narovnání účetnictví po přechodu od IKONU bývalého správce k pí Svobodové Změna úklidové firmy od Pilát ml., nyní pí. Majerová z důvodu finančních úspor od Uzavřen dodatek ke smlouvě o proplacení umístěné kamery na domě 2009 magistrátem hl.m. Prahy za roky 2009, 2010, 2011 Z důvodu vyvážení komunálního odpadu 3x týdně, byl snížen počet kontejnerů o jeden, nyní máme 3 ks, čímž BD vznikla úspora Kč ročně Byly zhotoveny nové webové stránky BD, kde budou pravidelně aktualizovány novinky, zpuštěny od Byly vydány nové Evidenční listy, z důvodu navýšení plateb do fondů. Zajistila se vyměněna dveří u pronajatých společných prostor a průchodových dveří v suterénu, které byly původní a značně poškozené Začala oprava podlah ve společných prostorách v suterénu domu 2009 a 2007 Zajištěný další pronájem společných prostor 3 místností a 1 balkonu ve 2007 Byla provedena rekonstrukce kanceláře a archivu BD (proinvestování financí získaných vyfakturováním umístění kamery na domě 2009). Zpracování nových nájemních smluv zvýšené o inflaci na nebytové jednotky 2007 a 2009, kromě paní Pilátové 2008(nesouhlasí se stejnými podmínkami jako u ostatních nebytových jednotek) Zprávu vypracoval: předseda představenstva BD Ing. Ivan Šrajbr v.r. Stránka 4 z 7

5 Příloha č.2 Zpráva o hospodaření bytového družstva v roce 2011 Bytové družstvo Zázvorkova 2007, 2008, 2009 (dále BD) má k celkem 90?členů. V průběhu roku 2011 se uskutečnilo celkem 12 převodů do OV.Celkem převedeno 38 bytů. BD je majitelem 55 bytových jednotek. Základní kapitál družstva zapsaný vor je Kč, nezapisovaný kapitál je Kč. Nedělitelný fond je Kč. Ke dni 18. září 2007 byl čerpán úvěr u Raiffeisenbank ve výši ve výši Kč za účelem zajištění prostředků na odkoupení bytových domů od ÚMČ Praha 13.Úvěr je zajištěn zástavním právem na bytové jednotky zbývající v jeho vlastnictví a poměrnými částmi pozemků po jejich rozdělení Prohlášením vlastníka. Ke dni na úrocích úvěru a poplatcích zaplaceno ,89 a ,75 Kč byla uhrazena jistina. Zbývající jistina úvěru je ,10,- Kč. Do fondu oprav (FO) podle předpisu plateb - měsíčních příspěvků bylo vybráno za rok celkem ,- Kč. (toto celé bylo převedeno do SVJ) viz hospodaření v SVJ. Zůstatek na účtu ve FO k činí ,03 Kč. Do režijního fondu (RF) podle předpisu plateb - měsíčních příspěvků bylo vybráno celkem ,- Kč. (toto celé bylo převedeno do SVJ) viz hospodaření v SVJ BD vyplatilo roční odměny představenstvu celkem ,- Kč a kontrolní komisi celkem ,-Kč. Celkem ,-Kč ,- Kč zdravotní pojištění BD dále udržuje rizikový fond (prostředky vybralo od členů, kteří se podílejí na úvěru vratnou kauci ve výši 3 měsíčních splátek, která je složena na spořícím účtu u Raiffeisenbank). Slouží pro úhradu měsíční splátky úvěru v případě dlouhodobého nesplácení úvěru jednotlivými členy. Zůstatek na účtu v rizikovém fondu k činí ,- Kč. BD je řádným plátcem daně z nemovitosti za rok 2011 byla zaplacena částka 54015,- Kč. BD zaplatila daň z převodu nemovitosti a pozemku 8.772,- Kč. Výsledky hospodaření družstva ke dni : Nemovitý majetek družstva Budovy čp. 2007, 2008, ,- Kč Pozemky ,- Kč Celkem nemovitosti ,- Kč Peněžní prostředky ke dni Na běžném účtu /5500 Na úvěrovém účtu /5500 Na spořícím účtu /5500 Pokladna Celkem peněžní prostředky (fondy: oprav, další maj.účast, nedělitelný; základní kapitál,) (zaplacené úvěry,připavené k přeposlání v 4/12) rizikový fond - kauce ,47 Kč ,42 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,89 Kč Stránka 5 z 7

6 Výsledky hospodaření za rok 2011 : Náklady celkem ,65 Kč Výnosy celkem ,69 Kč Rozdíl ,96 Kč Z toho daň z příjmu ,- Náklady zahrnují všechny úhrady na zpracování účetnictví, daně, bankovní poplatky, právní pomoc, odpisy zříz.výdajů a dále spotřebu materiálu, opravy, odměny členům statut.orgánu, (které byly přeúčtovány SVJ do vyúčtování režie se správou domu) A dále úroky a poplatky z úvěru, které byly zúčtovány k pohledávce za úvěr. Výnosy zahrnují předpis nájemného za nebyty ve vlastnictví BD, aktivaci nákladů k zúčtování,, penále z nezapl.nájmu, poplatky družstvu za převody do OV a úroky z bankovních účtů a ost. Podrobně viz výkaz zisku a ztrát, který je součástí účetní závěrky za rok 2011 V Praze dne Za představenstvo BD Zázvorkova 2007, 2008, 2009 zpracovala : místopředsedkyně Petra Hobziková Stránka 6 z 7

7 Příloha č.3 Investiční plán na rok výměna bytových ventilátorů (uskutečnění 4-5/2012) 2. vyhotovení nových nátěrů podlah a oprav stěn v suter. průchodech v roce instalace 4 ks ochranných mříží na dveře společných prostor, které slouží k pronájmu členům BD a SVJ v roce zateplení domů 2007, 2008 a 2009, 5. výměna výtahů 2007, 2008 a 2009, 6. výměna elektroinstalace k hlavním jističům a výměna chodbových světel za moderní osvětlení s čidly 7. výměna podlahové krytiny a opravy zábradlí v interiérech domů Cenová kalkulace ad 1) ad 2) ad 3) ad 4) cca 10, bude řešeno úvěrem s případnou dotací ad 5) do 3, hrazeno z fondu oprav ad 6) min na vchod dle nabídek firem - odloženo ad 7) cca na vchod- po rekonstrukcích výtahů Zpracoval: Ing. Ivan ŠRAJBR Stránka 7 z 7

ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014

ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014 Bytové družstvo Zelenohorská, Zelenohorská 510/9, 181 00 Praha 8-Bohnice IČ: 256 456 76 ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014 Program : 1. Zahájení, volba řídícího schůze, schválení hostů.

Více

Zápis z jednání Shromáždění

Zápis z jednání Shromáždění Zápis z jednání Shromáždění Společenství vlastníků a Stezce 489, Praha 10, se sídlem Na Stezce 489/6, Praha 10 Strašnice konaného dne 26.2.2009 od 18:30 v ZŠ U Vršovického nádraží 950/1, Praha 10 učebna

Více

ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8

ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8 ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8 datum konání: 11. března 2013 místo: velký sál KD Ládví od: 18,15 hod. přítomno dle prezenční listiny:

Více

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 konaného dne 16.5.2012 od 18:00 hod, v sále Základní školy U Vršovického

Více

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9-02/2014 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2014 Dne 6. 5. 2014 se uskutečnilo shromáždění zvolených delegátů LBD Praha 9, kde každoročně představenstvo

Více

Zápis ze shromáždění SVJ Makovského 1339-1341, Řepy konané 22.5.2013 ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, 163 00 Praha 6- Řepy

Zápis ze shromáždění SVJ Makovského 1339-1341, Řepy konané 22.5.2013 ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, 163 00 Praha 6- Řepy Zápis ze shromáždění SVJ Makovského 1339-1341, Řepy konané 22.5.2013 ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, 163 00 Praha 6- Řepy Za Výbor: Přítomni: předseda - Miroslav Škoda, místopředseda Jiří

Více

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 %

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 % Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910, Praha 4, IČ: 24784893 konané dne 4.5 2011 ve jídelně Základní školy Zárubova ul. 977/17, Praha 4 Schůze shromáždění

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010 ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010 Místo konání: aukční síň společnosti BUSSMARK s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4 - Krč Datum konání: 26.10.2010 Členská schůze byla zahájena v

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 Číslo 1 2015 strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech.

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze Bytového družstva Ostřešany (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze byla svolána předsedou a místopředsedou dne 23.3.2005 a pozvánky

Více

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Čl. 1.

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku Čl. 1. DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 630 81 750. Čl. 1 Předmět

Více

Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2011 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2011, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4. Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Zpravodaj č. 1/2012. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2012. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2012 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2012, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3.

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. 1960, oddíl DrXXXIV, vložka 61 IČ: 000 48 861 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 se sídlem Praha 10 Strašnice, Vinohradská 3216/163, zapsané u Městského soudu Praha v rejstříku Společenství v oddílu S, vložka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Zpráva auditora. Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE. Praha, listopad 2009. Rozdělovník: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí

Zpráva auditora. Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE. Praha, listopad 2009. Rozdělovník: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí Zpráva auditora Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE Praha, listopad 2009 Rozdělovník: Výtisk č. 1-11: Výtisk č. 12: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí BDO Prima Audit s.r.o. Subjekt, u

Více