Srovnání hypotečních úvěrů poskytovaných bankami a stavebními spořitelnami v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání hypotečních úvěrů poskytovaných bankami a stavebními spořitelnami v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Srovnání hypotečních úvěrů poskytovaných bankami a stavebními spořitelnami v ČR Bakalářská práce Autor: Kateřina Kadlecová Bankovní management Vedoucí práce: Ing.Vanda Hadrabová Praha Duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne Kateřina Kadlecová

3 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucí práce Ing. Vandě Hadrabové za projevenou pomoc, při psaní mé práce, dále mé rodině, mému příteli a především mé dceři za jejich trpělivost. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat mému zaměstnavateli, ČSOB a.s., kde jsem měla moţnost práci vytvořit a který mne celou dobu podporoval, a to zejména mému nadřízenému Ing. Jaroslavu Šimsovi.

4 Anotace Práce se zabývá srovnáním základních typů a druhů hypotečních úvěrů, které mohou klienti získat na českém trhu u bank a stavebních spořitelen. Nejprve obecně charakterizuje hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření, následně konkrétně přibliţuje jednotlivé typy hypotečních úvěrů poskytovaných největšími hráči na českém trhu. Zahrnuje i modelový příklad. Na základě výsledku konkrétního srovnání podmínek poskytnutí hypotečního úvěru u jednotlivých bank a stavebních spořitelen, je v závěru práce doporučena nejvýhodnější varianta financování pro klienta. Anotace v cizím jazyce This work deals with with the comparison of basic types of mortgages. The clients of the Czech market can obtain these credits from the Czech banks and building savings banks. Firstly, this work generally characterizes mortgages and credits from building savings banks, then it is followed by the description of particular types of mortgages which are provided with the biggest banks at the Czech market.it involves the model sample. On the basis of the results of a concrete comparison of conditions when it comes to a granting of mortgage by particular banks and building savings banks, there is recommended the most advantageous financing variant for a client.

5 Obsah 1. Úvod Obecná charakteristika hypotečních úvěrů Charakteristika hypotečního úvěru Zákonná úprava Zdroje financování hypotečních úvěrů Vymezení objektu úvěru Účel úvěru Zástavní právo Čerpání hypotečního úvěru Úroková sazba Splácení úvěru Klient žadatel a samotná žádost o hypotéku Klient Žádost o hypotéku a její náležitosti Obecná charakteristika stavebního spoření Zákonná úprava Charakteristika stavebního spoření Úvěry ze stavebního spoření Účely úvěrů ze stavebního spoření Zajištění úvěrů ze stavebního spoření Čerpání úvěru Splácení úvěru Hypoteční krize a její vliv na poskytování hypotečních úvěrů v České republice Srovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Komerční banka Základní účelové hypotéky Flexibilní hypotéka Hypotéka 2 v Česká spořitelna Ideální hypotéka Hypotéka na investice Raiffeisenbanka

6 Hypotéka klasik Hypotéka klasik plus Hypotéka naruby Hypotéka profit Skupina ČSOB Společné produkty pro skupinu ČSOB Hypotéka do 70%, 80% a 100% Hypotéka na družstevní podíl Hypotéka bez příjmu Americká hypotéka Předhypoteční úvěr Neúčelová část Produkty a služby poskytované pouze Hypoteční bankou a.s Celkový přehled nabídky hypotečních bank Nabídka stavebních spořitelen Porovnání jednotlivých vybraných bank a stavebních spořitelen na konkrétním případu Komerční banka a.s Československá obchodní banka a.s RaiffeisenBank a.s Česká spořitelna a.s Českomoravská stavební spořitelna Raiffeisen stavební spořitelna Stavební spořitelna České spořitelny Stavební spořitelna Komerční banky Závěr

7 1. Úvod Ve své práci chci provést konkurenční srovnání základních typů a druhů hypotečních úvěrů, které mohou klienti získat na českém trhu. Srovnávat budeme jednotlivé druhy hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v oblasti úrokových sazeb a poplatků spojených s poskytnutím a vyřízením úvěru. Budeme se věnovat nejvýznamnějším hráčům na českém trhu. Z bank budeme porovnávat Komerční banku a.s., Českou spořitelnu a.s., RaiffeisenBank a.s. a Skupinu ČSOB do které patří Hypoteční banka a.s., Československá obchodní banka a.s., a v současné době uţ i Poštovní spořitelna, která v nedávné době také rozšířila svou nabídku o hypotéky. Ze stavebních spořitelen se také zastavíme u hlavních poskytovatelů a to Českomoravské stavební spořitelny, Stavební spořitelny České spořitelny známější jako Buřinka, Stavební spořitelny Komerční banky, kterou známe pod názvem Modrá pyramida a také u Raiffesen Stavební spořitelny. Téma jsem si zvolila s ohledem na mou praxi v bankovnictví a ke skutečnosti, ţe hypotéky se pro mne staly koníčkem a to z důvodu, ţe téměř vţdy existuje moţnost, jak uspokojit potřeby klienta, kaţdý případ je jiný, specifický a téměř vţdy končí spokojeným klientem, protoţe mu vyřešíme jeho potřebu bydlení svého vlastního domova. Abychom se mohli posunout aţ ke konkrétním typům hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření, je potřebné nejprve si charakterizovat, co je hypotéka a úvěr ze stavebního spoření. Popsat zdroje financování jednotlivých úvěrů, definovat komu je moţné hypotéku či úvěr ze stavebního spoření poskytnout. Dále se chci v této teoretické části věnovat podmínkám poskytnutí těchto úvěrů, vymezení na co se dá úvěr poskytnout a typům produktů. Vzhledem k dnešním ekonomickým událostem se zastavím i u finanční resp. hypoteční krize a jejím vlivu na poskytování úvěrů na bydlení v České republice. V praktické části provedu samotné srovnání podmínek, úrokových sazeb a poplatků jednotlivých poskytovatelů na českém trhu pomocí tabulek k datu Je moţné, ţe podmínky či nabídky jednotlivých institucí se v následujících dnech změní či změnily. Výpočtem si porovnáme i konkrétní případovou studii. 3

8 Cílem celé práce je představit jednotlivé varianty pro řešení potřeby vlastního bydlení, které jsou klientům na českém trhu nabízeny, a vypracovat komplexní přehled nabídky a moţností pro klienty 2. Obecná charakteristika hypotečních úvěrů V následující kapitole bych ráda charakterizovala hypoteční úvěry obecně. Zastavíme se u zdrojů jejich financování, projdeme vhodné objekty úvěrů a účely úvěrů, zástavního práva a v neposlední řadě také charakteristiky toho, komu jsou hypoteční úvěry určeny. Okrajově bychom se podívali na to, jaké náleţitosti jsou potřeba k ţádosti o hypoteční úvěr a v závěru této kapitoly si také vyjmenujeme jejich nejvýznamnější poskytovatele na českém trhu Charakteristika hypotečního úvěru Zde bych ráda zmínila zákonné podmínky a samotnou definici hypotečního úvěru Zákonná úprava Základním předpisem pro oblast poskytování hypotečních úvěrů je především zákon č.190/2004 Sb. o dluhopisech 1. Ze znění 28 a 30 tohoto zákona vyplývají podmínky hypotečního úvěrování. Nejprve si pojďme definovat, co je hypoteční úvěr. Hypoteční úvěr je úvěr, jehoţ splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se povaţuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Zastavená nemovitost se musí nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor 2. V České republice ale obecně platí, ţe zastavená nemovitost se musí nacházet na území České republiky. 1 Dluhopis je cenný papír, kdy jejich držitel mám právo na splacení dlužné částky a vydavatel povinnost dluh splatit v nominální hodnotě k určitému datu 2 Evropský hospodářský prostor vznikl uzavřením smlouvy mezi Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a Evropskou unií (EU), smlouva umožňuje zemím ESVO zúčastnit se Evropského jednotného trhu, aniž by se musely stát členy EU 4

9 Výhodou pro klienty je bezpochyby to, ţe tyto úvěry mají díky zdrojům z vydaných hypotečních zástavních listů lepší parametry, neţ jaké mají spotřebitelské úvěry. Banky nabízejí hypoteční úvěry, které jsou účelově vázané na pořízení nemovitosti, rekonstrukci a stále častěji i např. neúčelové hypotéky či hypotéky na vypořádání majetkových poměrů k nemovitosti. K tomu se ale dostaneme později. Tyto hypotéky mají stále lepší parametry neţ neúčelové, tzv. americké hypotéky. Nové znění zákona umoţnilo jednu zásadní změnu, kterou je moţnost poskytování hypotečních úvěrů také na zajištění potřeb bydlení, které nebylo moţno financovat klasickým hypotečním úvěrem - na koupi druţstevního bytu, sloţení členského podílu do bytového druţstva, zaplacení odstupného dosavadnímu uţivateli druţstevního bytu nebo zaplacení odstupného uvedeného v darovací smlouvě k nemovitosti apod Zdroje financování hypotečních úvěrů Hypoteční úvěry jsou kryty tzv. hypotečními zástavními listy 3. Jsou to dluhopisy vydávané hypotečními bankami s cílem získat finanční prostředky na poskytování hypotečních úvěrů. Jmenovitá hodnota 4 a hodnota poměrného výnosu Hypotečních zástavních listů je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. Pro řádné krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů mohou být pouţity pouze ty pohledávky z hypotečních úvěrů, které nepřevyšují 70% ceny zastavených nemovitostí, tzv.zadluţitelné ceny nemovitosti. Vedle institutu řádného krytí funguje také tzv. náhradní krytí. K tomuto účelu mohou slouţit jen vysoce likvidní a bonitní prostředky jako například hotovost, státní dluhopisy nebo vklady u České národní banky. Tato skutečnost kvalitního krytí činí z hypotečního zástavního listu jeden z nejbezpečnějších cenných papírů. Hypoteční zástavní listy jsou proto vhodným doporučením pro konzervativní investory, kteří nemají buď příliš velké zkušenosti s obchodováním na kapitálových trzích, a nebo při svých investicích nechtějí podstupovat vyšší stupeň rizika. 3 Hypoteční zástavní listy jsou cenný papír dluhopis, který je kryt pohledávkami (právo na splacení poskytnutého úvěru) z poskytnutých hypotečních úvěrů 4 Jmenovitá hodnota je hodnota udaná na cenném papíru 5

10 Vymezení objektu úvěru Řekněme si nyní, jaké typy nemovitostí se obecně dají hypotékou financovat. rodinný dům byt v osobním vlastnictví rekreační objekt pro individuální rekreaci bytový dům stavební pozemek administrativní budova polyfunkční budova zde je nutné, aby jeden z účelů uţívání byl k bydlení bytová jednotka v druţstevním vlastnictví nebytová jednotka Vzhledem k rozsáhlosti se zde nebudeme pouštět do charakteristik jednotlivých typů nemovitostí. Tyto informace jsou v případě potřeby volně přístupné na internetu. Primárně by tyto investice měly být určeny k vlastnímu bydlení resp. osobnímu uţívání 5, ale v praxi jsou pro poskytování hypoték akceptovatelné i bytové domy, administrativní a polyfunkční budovy. Účel úvěru je s výjimkou americké hypotéky, k té se dostaneme později v kapitole typů hypotečních úvěrů, vţdy posuzován. Nemovitosti by při poskytnutí hypotečního úvěru neměli obecně být pořizována za účelem podnikání. Některé banky ale po vypuknutí krize jiţ tyto typy hypotečních úvěrů poskytují nebo jejich poskytování omezily. Pro to, aby banky mohly posoudit účel, ke kterému je nemovitost vyuţívána je rozhodující odhad resp. supervize odhadu 6, který na ţádost klienta vyhotoví externí nebo interní odhadce banky. V odhadu nemovitosti odhadce přesně specifikuje současný způsob vyuţívání nemovitosti, který odpovídá skutečnosti. V mnoha případech nastane rozpor mezi zápisem způsobu vyuţívání nemovitosti v katastru 5 Osobním užíváním rozumíme, že nejméně jeden žadatel musí být vlastníkem nemovitosti na kterou bude hypoteční úvěr poskytnut. 6 Supervize odhadu je ověření tržní hodnoty, jde o interní dokument banky 6

11 nemovitostí a aktuálním stavem a v tomto případě se na straně banky dostáváme k zásadnímu stanovení toho, zda je na danou nemovitost moţné poskytnout hypoteční úvěr. Nemovitost je moţné financovat hypotéčním úvěrem za předpokladu, ţe více neţ polovina podlahové plochy místností a prostorů je určena k bydlení. Toto pravidlo neplatí pro administrativní a polyfunkční budovy Účel úvěru Hypoteční úvěr je s výjimkou neúčelové hypotéky tzv. americké hypotéky přísně účelový. Klient jej můţe získat převáţně na financování následujících účelům: koupě nemovitosti do vlastnictví, můţe jít i o koupi spoluvlastnického podílu, je-li v zástavě buď celá nemovitost nebo nemovitost jiná koupě druţstevního podílu získání práv a povinností včetně práva nájmu k bytu, při jehoţ výstavbě bylo pouţito programu státní podpory nové bytové výstavby ve formě účelově vázané dotace, jehoţ podmínkou bylo zejména uţívání zkolaudovaného bytu po dobu nejméně 20 let pro účely trvalého bydlení. Po skončení dohodnuté doby nemovitost musí být dodrţena podmínka přejití do osobního vlastnictví jednoho z ţadatelů vypořádání majetkových poměrů spojených s nemovitostí nebo s druţstevním podílem výstavby nemovitosti rekonstrukcí, modernizací a oprav nemovitostí vyrovnání tzv. konsolidace dříve poskytnutých půjček nebo úvěrů pouţitých na investice do nemovitostí nebo druţstevního podílu a to jak od finančních institucí, tak soukromých osob kombinace výše uvedených účelů 7

12 Nyní si blíţe specifikujeme některé z účelů úvěru, kdy nám na první pohled nemusí být jasné, čeho přesně se týkají a za jakých podmínek je moţné je získat. Mnohdy však mohou být pro klienta velmi zajímavé, a to zejména v momentech dostanou-li se sami do tíţivých či nenadálých situací, které nám ţivot přináší. Právě v těchto okamţicích většina lidí ani netuší, ţe zrovna jejich situaci by bylo moţné řešit hypotečním úvěrem. Jde především o vypořádání majetkových poměrů, které se vţdy musí týkat jen vypořádání nemovitého majetku nebo druţstevního podílu. Na vypořádání společného jmění manţelů je moţné poskytnout hypoteční úvěr pouze v souvislosti s rozvodem. V těchto případech musí být pokaţdé splněna podmínka, ţe hodnota vypořádání musí být jednoznačně uvedena v předloţených dokumentech, klient toto bance dokládá notářským zápisem o vypořádání společného jmění manţelů nebo rozhodnutí soudu. Vypořádání majetkových poměrů spojených s nemovitostí nebo s druţstevním podílem se vztahuje i na případy, kdy je uzavřena darovací smlouva mezi příbuznými bez uvedení finančního vypořádání osob, které mají ze zákona nárok na dědický podíl a samostatně je uzavřena smlouva o finančním vypořádání, kde je uvedena jeho výše. Uzavření smlouvy o vypořádání není časově omezeno v návaznosti na uzavření darovací smlouvy. Obdobně je tomu také i v případě, kdy osoby v nepříbuzenském vztahu mají nemovitost v podílovém vlastnictví a při jeho vypořádání uzavřou nejdříve darovací smlouvu bez uvedení finančního narovnání a posléze smlouvu o finančním vypořádání. Důleţitá je skutečnost, ţe finanční narovnání se váţe k převodu vlastnictví (podílového) k nemovitosti. I v tomto případě lze poskytnout účelový úvěr. V případě, kdy se vypořádání investice do nemovitosti neváţe na převod vlastnictví, je moţné poskytnout pouze neúčelový hypoteční úvěr. Hypotéční účelový úvěr mohou klienti pouţít i na následující účely financování nemovitého příslušenství nemovitosti, tj. např. bazénu, garáţe, krbu, oplocení, příjezdové komunikace, sauny atd. financování projektu, inţenýrské činnosti a zařízení staveniště profinancování příslušenství, které je součástí objektu úvěru, např. namontovaná anténa, všechny vestavěné spotřebiče, u zabudované kuchyňské linky vestavěné i nevestavěné kuchyňské spotřebiče 8

13 koupi rozestavěné nemovitosti - v tomto případě je v zástavě objekt úvěru tj. rozestavěná nemovitost, banka v tomto případě poţaduje vyjádření klienta o tom, z jakých prostředků dokončí nemovitost, můţe jít např. o výnosy ze stavebního spoření, které má zaloţeno, z průběţně našetřených prostředků z měsíčních výplat apod. koupi stavebního pozemku. Za stavební pozemek je povaţována část území určená územním plánem, regulačním plánem nebo územním rozhodnutím s nabytím právní moci k zastavění. Jako doloţení, ţe se jedná o stavební pozemek banky akceptují také stavební povolení Zástavní právo Pokud hovoříme o hypotečních úvěrech, musíme si také vysvětlit, co je zástavní právo a jak vzniká. V předchozích kapitolách jsme si řekli, ţe hypoteční úvěr je vţdy úvěr, který je zajištěn nemovitostí. Zajištění úvěrů je v bance vyţadováno vţdy formou zástavního práva k nemovitosti ohodnocené dle metodiky banky na tzv. zástavní hodnotu, která vychází z ceny obvyklé. Tato hodnota nám udává maximální výši hypotečního úvěru, který je moţný na danou nemovitost poskytnout. V případech poskytování klasických hypotečních úvěrů platí, ţe výše úvěru poskytovaná na investici do nemovitosti nesmí přesahovat 70% zástavní hodnoty zastavené nemovitosti, příp. více nemovitostí. Moţností, jak zvýšit částku úvěru, je vyuţití nabízených sluţeb banky a sjednání úvěru aţ do 100% zástavní hodnoty nebo zastavení další nemovitosti, ohodnocené dle metodiky příslušné banky. K zastavované nemovitosti musí být zajištěn bezproblémový přístup, tj.přístup z veřejných komunikací, přístup přes pozemek ve vlastnictví obce nebo přístup přes pozemek jiného vlastníka zabezpečený věcným břemenem chůze a jízdy přes předmětný pozemek. Zástava nemovitosti musí být vţdy provedena včetně pozemku, výjimku můţe tvořit pouze rodinný dům na pozemcích města či obce. Zástavní právo dle zapsané Zástavní smlouvy vzniká dnem nabytí právní moci a vyznačením zástavního práva na listu 9

14 vlastnictví 7 k dané nemovitosti Čerpání hypotečního úvěru Zastavme se i u základních podmínek a moţností čerpání. Hypoteční úvěr lze čerpat po splnění podmínek stanovených mezi klientem a bankou. Nejdůleţitější podmínkou je návrh na vklad zástavního nebo přímo zápis zástavního práva ve prospěch banky. Čerpání úvěru je bezhotovostní, jednorázové nebo postupné a probíhá těmito způsoby: na účet příjemce dle dokladu prokazujícího účelovost čerpání na účet písemně sdělený klientem a to pouze v případech, kdy je jako účel úvěru uvedena rekonstrukce či výstavba nemovitosti a jsou-li splněny podmínky pro nedokládání faktur; není-li sjednán účel úvěru, tzn. u neúčelového navýšení nebo americké hypotéky; v případě, kdy se jedná rekonstrukci druţstevního bytu a v případě, kdy se jedná o zpětné proplacení vlastních prostředků klienta pouţitých v souladu s účelem úvěru a doloţené potřebnými doklady. V tomto případě nesmí být doklady starší jednoho roku. Banka ověřuje účelovost na základě předloţených dokladů, tím mohou být kupní smlouvy, kolaudační rozhodnutí, faktury, aj. Samotné čerpání prostředků můţe obvykle proběhnout dvěma způsoby: jednorázové čerpání schválená částka se vyčerpá jednou platbou postupné čerpání vţdy se jedná o částečné platby podle předloţených dokladů aţ do celkové výše úvěrového limitu Pokud klient k poskytnutému hypotečnímu úvěru také pouţije vlastní finanční prostředky, mohou být pouţity několika způsoby. Většinou se pouţijí jako první, ještě před zahájením čerpání úvěrů, je ale také moţné je pouţít aţ následně po zahájení čerpání hypotečního úvěru nebo aţ po dočerpání hypotečního úvěru. Některé banky jiţ dnes umoţňují 7 List vlastnictví je výstup z Katastru nemovitostí, který obsahuje výčet nemovitostí v evidenci podle vlastníka nebo spoluvlastníka 10

15 klientům čerpat hypoteční úvěr v cizí měně v České republice i do zahraničí. Banka bude v takovém případě po klientovi vţdy poţadovat minimální 10% finanční rezervu v českých korunách na svém účtu nad rámec čerpané částky, na ošetření kurzového rizika při kaţdém čerpání Úroková sazba Nyní se na chvíli zastavíme u velmi důleţité věci, a tou je úroková sazba. Charakterizujme si tento pojem, podíváme se, jak se úrokové sazby stanovují, na čem jsou závislé a co vše je v tomto jednom čísle zastoupeno. Obecně platí, ţe pro stanovení úrokové sazby nového úvěru je rozhodným datem datum převzetí kompletní ţádosti o hypoteční úvěr. Klient dostává základní úrokovou sazbu platnou ve vybrané bance k tomuto datu. Z této sazby pak můţe klient získávat případné slevy jako například za účet vedený v dané bance, za mzdu, která je mu na tento účet poukazována, za sjednání pojištění u stejné banky apod., nebo naopak navyšována. Příkladem navyšování úrokové sazby můţe být zvýšení základní sazby u ČSOB, a.s. v případě negativních informací z centrálního registru úvěrů. Úroková sazba je pevná a je poskytována zpravidla na období 1 20 ti let někdy i na 25 či 30 let. Dohodnutá úroková sazba je většinou pro klienta garantována od data převzetí kompletního Návrhu na uzavření hypotéky bankou aţ do jeho poskytnutí. U některých typů hypotečních úvěrů můţe být úroková sazba fixována i po celou dobu hypotečního úvěru. Po uplynutí tohoto tzv. fixačního období je klientovi oznámena nová úroková sazba dle aktuálních nabídek. V tomto momentě, tedy při refixaci úrokové sazby, můţe klient zaţádat banku také o změnu doby fixace a také o částečnou či úplnou splátku úvěru bez jakýchkoli sankcí. Pro kaţdého klienta bude zajímavá jiná délka fixace úrokové sazby a to v závislosti např. na jeho finanční situaci, zázemí, moţnosti získání či našetření většího obnosu finančních prostředků v průběhu trvání smluvního vztahu apod. Někteří klienti preferují jistotu, jakou je pro ně pevně daná částka kterou zatíţí svůj rodinný rozpočet po celou dobu splácení, jiní se přikloní třeba ke spekulaci s poklesem úrokových sazeb. I vzhledem 11

16 k této skutečnosti se banky snaţí vyjít maximálně vstříc všem typům klientů a jejich potřebám a připravují pro ně široké škály moţností. Ukaţme si nyní obecně platný vzorec pro stanovení úrokové sazby hypotečních úvěrů úroková sazba = cena peněz + riziková marže + procesní marže + obchodní marže Vysvětleme si pouţité pojmy a zkratky: 1. Cena peněz Cena, za kterou banka kupuje finanční prostředky na finančním trhu. 2. Riziková marže Odraz rizika spojeného s poskytnutím úvěru určitému klientovi. 3. Procesní marže Vyjadřuje náklady spojené s přípravou úvěru na pobočce a jeho následnou správou v bance. 4. Obchodní marže Jediná variabilní sloţka úrokové sazby, stanovením výše obchodní marţe zjistíme výslednou externí úrokovou sazbu. Na tomto jednoduchém vzorci vidíme, ţe na výsledné úrokové sazbě se podílí několik jednotlivých útvarů bankovních institucí. Názvy jednotlivých sloţek se mohou v jednotlivých bankách lišit Splácení úvěru 12

17 Splácení hypotečního úvěru probíhá formou pravidelných měsíčních splátek anuit. Splácení je zahájeno nejdříve v měsíci následujícím po ukončení čerpání. Měsíční anuitní splátka je stejná po dobu fixačního období a skládá se ze splátky jistiny a úroků. I zde obecně platí, ţe mimořádné splátky či úplné předčasné doplacení hypotečního úvěru jsou klientům umoţňovány ve dvou termínech a to: k datu skončení platnosti úrokové sazby, tzn. po uplynutí fixačního období. V tomto případě není klientovi účtována ţádná smluvní pokuta. Pokud chce klient takovou splátku uskutečnit, musí tuto skutečnost včas předem oznámit bance podle platných Obchodních podmínek kdykoliv mimo termín skončení platnosti úrokové sazby, tzn. v průběhu fixačního období. V tomto případě je klientovi k datu splatnosti mimořádné splátky účtována smluvní pokuta ve výši podle aktuálně platného sazebníku banky. Její výše se u jednotlivých bank liší a je klientovi oznámena v souhlasu s mimořádnou splátkou Klient žadatel a samotná žádost o hypotéku V této části si společně stručně charakterizujeme, komu je hypoteční úvěr určen, jaké jsou základní poţadavky na klienta a potřebné podklady, které banky vyţadují předkládat k ţádosti o hypotéku Klient Nejprve si pojďme specifikovat, jaké poţadavky a jaká kritéria musí splňovat klient ţadatel o hypotéku. Obecně klient vystupuje zpravidla jako stávající nebo budoucí vlastník (spoluvlastník) nemovitosti, která je objektem úvěru, musí nabídnout zajištění úvěru zástavním právem k nemovitosti, která splňuje bankou a zákonem stanovené podmínky a vyhovuje systému hodnocení bonity klienta. Ţadatel o úvěr musí být: 13

18 osoba starší 18 let. způsobilá k právním úkonům s trvalým pobytem na území ČR, nebo občan ČR nebo občané států Evropské unie, EHP s povolením k přechodnému pobytu. Tuto podmínku musí vţdy splnit alespoň jeden ze ţadatelů. v produktivním věku po celou dobu trvání úvěru. alespoň jeden z ţadatelů musí být vlastníkem (i podílovým) úvěrované nemovitosti, u druţstevního bydlení členem druţstva nebo se jím stát v důsledku realizace investičního záměru nebo být alespoň osobou s právem úvěrovanou nemovitost uţívat, případně toto právo získat. Jedině v případě, kdy vlastníkem nemovitosti jsou rodiče a děti ţádají o úvěr nebo naopak, nemusí být tato podmínka splněna manţelé, kteří mají společné jmění manţelů musí vţdy ţádat o úvěr společně Žádost o hypotéku a její náležitosti Kdyţ uţ víme, kdo můţe v České republice o hypoteční úvěr zaţádat, jaká nemovitost můţe být účelem úvěru a předmětem zajištění, pojďme si říci, jakým způsobem se o hypotéku ţádá a co vše je k tomu potřeba. Při samotném sepisování ţádosti o hypoteční úvěr by jiţ měl klient vědět, zda je zvolená nemovitost vhodná jako účel úvěru a vhodnou zástavou, na jakou dobu bude chtít hypoteční úvěr poskytnout a jakou fixaci úrokové sazby si při sjednávání úvěru zvolí. O hypoteční úvěr se ţádá sepsáním ţádosti o hypoteční úvěr a to ve většině případů přímo na pobočce vybraného bankovního ústavu. Banky posuzují pravidelné měsíční příjmy a výdaje klientů k datu podání ţádosti. Rozhodující pro akceptaci příjmů pro splácení hypotečního úvěru je jejich trvalost a stabilita. Po předloţení všech výše uvedených podkladů je s klientem sepsán Návrh na poskytnutí hypotečního úvěru a předán ke schválení. Doba schválení se v jednotlivých bankách liší podle rozdělení schvalovacích pravomocí v rámci banky. Některé banky hypoteční úvěry schvalují přímo na pobočkách v tomto případě je moţné mít schválený hypoteční úvěr téměř na počkání, jiné předávají úvěrové případy ke schválení na své centrály tady je nutné 14

19 počítat s určitou časovou prodlevou, pohybujeme se v rozmezí 3-5 pracovních dnů podle sloţitosti případu a potřeby doloţení případných chybějících či nedostatečných podkladů. Téma hypotečních úvěrů máme téměř vyčerpáno, máme jiţ všechny potřebné informace k tomu, co jako klient potřebujeme k ţádosti o úvěr i co můţeme prostřednictvím hypotečního úvěru zafinancovat. Neţ se dostaneme k druhé části práce a konkrétně se podíváme na samotné konkurenční srovnání jednotlivých druhů a typů hypotečních úvěrů, řekněme si stručně v následující kapitole, jak je to s úvěry ze stavebních spořitelen. 3. Obecná charakteristika stavebního spoření V této části se stejně jako u hypotečních úvěrů budeme věnovat obecné specifikaci stavebního spoření a úvěrů, které stavební spořitelny poskytují. Vynecháme zde části o ţadateli a ţádosti, jelikoţ jsou v podstatě totoţné s tím, co bylo uvedeno u hypotečních úvěrů Zákonná úprava V České republice je drţitelem bankovní licence pro poskytování stavebního spořeni ve smyslu zákona č. 96/1993 Sb., šest stavebních spořitelen. Všechny stavební spořitelny jsou sdruţeny v Asociaci českých stavebních spořitelen, která byla na podporu stavebního spoření u odborníků i u laické veřejnosti. Můţeme hovořit sdruţení bank poskytujících výhodné úvěry v rámci zákona o stavebním spořeni. Jejich cílem je mimo jiné poskytovat klientům jasné a relevantní informace z oblasti stavebního spoření. Stavební spořitelny také spolupracují s Evropským sdruţením stavebních spořitelen, jehoţ jsou členy Charakteristika stavebního spoření Stavební spoření je zaloţeno na solidárnosti jeho účastníků, hlavním posláním je poskytování úvěrů na bytové potřeby jeho účastníkům. Úvěry ze stavebního spořeni jsou velmi výhodné vzhledem k nízkým a především také po celou dobu splacení pevným 15

20 úrokovým sazbám. Aby stavební spořitelny takové úvěry mohly poskytovat, musí na ně mít vytvořeny dostatečné zdroje. Těmito zdroji jsou vklady ostatních účastníků celého systému. Zde vidíme hlavní a zásadní rozdíl mezi zdroji na poskytování hypotečních úvěrů, kde jsme si uváděli, ţe hypoteční úvěry jsou kryty vydávanými hypotečními zástavními listy, a zdroji na poskytování úvěrů ze stavebního spoření. Stavební spořitelny klientům vlastně půjčují naspořené peníze ostatních účastníků. V tomto mají nespornou výhodu oproti bankám a konkurenční výhodu v nízkých úrokových sazbách garantovaných po celou dobu splácení. Ne pokaţdé však musí být stavební spoření tou nejvýhodnější variantou při hledání optimálního řešení pro klientovi potřeby. Do posuzování výhodnosti finanční instituce vstupuje řada faktorů, nejen úroková sazba, jak si ukáţeme v praktické části práce při konkrétním srovnání jednotlivých nabídek. Podívejme se, jak je to se stavebním spořením dále. Skládá se vlastně ze dvou fází: fáze spořící klient pravidelně ukládá vklady na účet stavebního spoření a stát mu poskytuje statní podporu, která v současné době činí 15% z ročně naspořené částky, maximálně však Kč. Stání podpora je připisována klientům jednou ročně. Vklady a státní podpora na účtu stavebního spořeni jsou úročeny. Při uzavření smlouvy o stavebním spoření se stanovuje tzv. cílová částka coţ je vyjádření budoucí potřeby finančních prostředků. Tato cílová částka je součet vkladů, státních podpor, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků. Smlouvu můţe uzavřít fyzická i právnická osoba bez omezení věkové hranice. Za nezletilé klienty uzavírají smlouvy zákonní zástupci - rodiče. Právní úkony za nezletilé (jako např. vyřízení úvěru) činí zákonní zástupci v souladu s platnými právními předpisy. fáze úvěrová poskytnutí výhodného úvěru ze stavebního spoření na bytové potřeby, nárok na poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření náleţí klientovi nejdříve po uplynutí dvouleté lhůty, stanovené zákonem o stavebním spoření, klient musí mít naspořeno 40 50% z cílové částky a získat dostatečné hodnotící číslo tj. ukazatel zhodnocení Tento systém pro klienty stavebního spoření představuje výhodné ukládání peněz a zároveň moţnost získání výhodného úvěru na bytové potřeby. 16

21 3.3. Úvěry ze stavebního spoření Kromě klasického řádného úvěru ze stavebního spořeni, který má téměř totoţnou charakteristiku jako klasický hypoteční úvěr, je moţné získat u stavební spořitelny úvěr na řešení bytové potřeby i před vznikem nároku na úvěr ze stavebního spoření, a to tzv. překlenovací úvěr nebo jinak meziúvěr. Překlenovací úvěr je moţné poskytnout v případě, kdy klientovi dosud nevznikl nárok na výhodný úvěr ze stavebního spořeni, ale jeho potřeba řešit bytovou situaci je momentálně aktuální. Tento úvěr je moţné získat většinou aţ do výše cílové částky. Úroková sazba u překlenovacích úvěrů je srovnatelná s obdobnými bankovními úvěry na trhu. V některých případech můţe být o něco málo výhodnější. Pokud si nabídku úvěrů stručně zrekapitulujeme, tak u stavební spořitelny můţe klient získat: 1. úvěr ze stavebního spoření výše úvěru = cílová částka - zůstatek na účtu stavebního spořeni po celou dobu splaceni je úvěr úročen pevnou úrokovou sazbou, její výše je stanovena jiţ v momentě uzavírání smlouvy o stavebním spořeni; pokud ale v průběhu spořící fáze klient poţádá o změnu podmínek smlouvy, pak můţe dojit i ke změně úrokové 2. překlenovací úvěr tzv. meziúvěr ještě před vznikem nároku na úvěr ze stavebního spoření, kdy výše překlenovacího úvěru můţe být aţ do výše cílové částky a je úročen aktuální úrokovou sazbou. Měli bychom si ještě připomenout, ţe zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření, stejně jako z hypotečních úvěrů i z překlenovacího úvěru si klient můţe podle stanovených podmínek zákona o dani z příjmů odečíst od daňového základu Účely úvěrů ze stavebního spoření 17

22 Specifikujme si nyní, stejně jako u hypotečních úvěrů, za jakým účelem lze pouţít prostředky, které klient získá ať uţ formou úvěru ze stavebního spoření, popř. překlenovacího úvěru (meziúvěru) od stavební spořitelny pouţít. Klient poskytnuté úvěry pouţije pouze na financování bytových potřeb, a to na území České republiky. Vyjmenujme si nejčastější účely: výstavba bytu či domu koupě bytu, domu koupě pozemku v souvislosti s výstavbou či koupí bytu nebo domu rekonstrukce domu nebo bytu splacení členského vkladu apod. Bytové potřeby podrobně definuje zákon o stavebním spoření. V tomto momentě je na místě upozornit, ţe účelovost u hypotečních úvěrů je daleko rozsáhlejší a rozmanitější. Proto pokryje daleko více moţných potřeb klienta 3.5. Zajištění úvěrů ze stavebního spoření Zajištění je dalším rozdílem mezi hypotečními úvěry a úvěry ze stavebního spoření. Jak jiţ víme z kapitoly o hypotečních úvěrech, hypoteční úvěr musí být vţdy zajištěn nemovitostí. Pro poskytování úvěrů ze stavebního spoření toto nemusí být vţdy pravidlem. Platí zde, ţe pro zabezpečení návratnosti úvěru stavební spořitelna sjedná s klientem tzv. zajištění úvěrového závazku např. formou zástavního práva k nemovitosti, ručením třetí osoby, nebo poskytnout úvěr bez zajištění apod. Forma zajištění nebo fakt, zda je nějaké zajištění vůbec poţadováno závisí většinou na výši úvěru. V případě, sjednání překlenovacího úvěru, bude klient většinou sjednávat se stavební spořitelnou zajištění vklady na jeho účtu stavebního spoření, aţ do doby poskytnutí řádného úvěru ze 18

23 stavebního spořeni Čerpání úvěru Čerpání prostředků z úvěru ze stavebního spoření je přísně účelové. Klient je povinen pouţít poskytnutý úvěr na bytové potřeby podle úvěrové smlouvy a sjednaných podmínek. Toto musí klient doloţit hodnověrným způsobem, nejčastěji předkládáním dokladů prokazujících pouţití finančních prostředků v souladu s účelem úvěru. Čerpání je prováděno většinou postupně a to na základě těchto dokladů. Stejně jako v případě hypotečních úvěrů je moţné na základě předloţených dokladů zpětné proplacení vlastních prostředků, které byly pouţity na bytové účely. V tomto případě mohou být prostředky převedeny na účet určený klientem i jednorázově. Doklady nesmí být starší jednoho roku Splácení úvěru Vzhledem ke skutečnosti, ţe splácení úvěrů ze stavebního spoření včetně moţnosti mimořádných splátek se od splácení hypotečních úvěrů liší, ráda bych se u tohoto tématu chvíli zastavila, abychom si vše objasnili. Klienti své úvěry splácí pravidelnými měsíčními splátkami ve stejné výši sjednané v úvěrové smlouvě. Tyto splátky zahrnují splacení poskytnutého úvěru a placení úroků. Jsou zpravidla stanoveny jako určité procento z cílové částky a klienti jsou o nich informováni jiţ na samém počátku stavebního spořeni tj. při uzavíraní smlouvy o stavebním spořeni. V případě překlenovacího úvěru (meziúvěru) klient splácí pouze úroky a zároveň spoří na svůj vkladový učet stavebního spoření aţ do doby, kdy mu je automaticky poskytnut řádný úvěr. V tomto momentě dochází tímto úvěrem ke splacení úvěru překlenovacího. Celý proces za klienta realizuje stavební spořitelna. 19

24 Další výhodou oproti hypotečním úvěrům je skutečnost, ţe stavební spořitelny klientům umoţní i předčasné nebo mimořádné splátky a to bez sankčních poplatků. V případě hypotečních úvěrů banky mimořádné splátky nebo úplné doplacení hypoték také umoţňují, většinou však za nevýhodných podmínek pro klienta. 4. Hypoteční krize a její vliv na poskytování hypotečních úvěrů v České republice Na úvod se pojďme laicky podívat na to, co bylo příčinou počátku hypoteční krize ve Spojených státech. Byl to především způsob poskytování hypoték v USA, který byl pro Spojené státy časovanou bombou a výrazně se odlišuje od moţností získání hypotéky u nás. Ve Spojených státech bylo moţno získat hypotéku ve výši aţ 150% zadluţitelné ceny nemovitosti bez jakékoli potřeby stanovení bonity klienta ţádajícího o úvěr. Reálně tedy poskytnuté hypotéky nebyly 100% kryty zástavním právem ve prospěch úvěrujících bank. Dalším benefitem pro klienty byl fakt, ţe v případě, ţe nebudou mít dostatek finančních prostředků na splácení hypotečního úvěru a přestanou ho platit, banka sice získá právo zastavenou nemovitost prodat a tím alespoň částečně dluh umořit, nicméně pro klienta zabavením nemovitosti k prodeji závazek vůči bance končí. Neměl povinnost doplatit rozdíl mezi zůstatkem svého dluhu vůči bance a prostředky, které banka utrţila prodejem nemovitosti. Všichni si proto dovedeme představit, co znamenaly mnoţící se případy, kdy se klienti dostávali do insolvence a přestávali platit své závazky vůči bankám. Vzhledem k mnoţícím se případům špatných hypoték, přibývalo i nemovitostí, které tyto banky prodávaly, aby dluhy alespoň částečně umořily. Logicky proto ceny nemovitostí klesají a uspokojení z prodeje nemovitostí pro bankovní domy přímo úměrně klesá také. Tím se banky dostávají do problémů, ztrácí svou likviditu a hypoteční krize začíná. Dáte mi jistě za pravdu, ţe pokud se dnes zamyslíme nad strategií v poskytování hypotečních úvěrů v České republice, můţeme jen chválit naše banky za jejich obezřetný a konzervativní přístup ke klientům, hodnocení rizikovosti celého obchodu a půjčování v maximálně 100% hranici zadluţitelné ceny nemovitosti, která vstupuje do zástavy. 20

25 Napadá nás určitě otázka, jak tato situaci postihne Českou republiku, resp. trh s hypotečními úvěry? Uplynulý rok byl ve znamení hypoteční krize, která začala ve Spojených státech a postupně se rozšířila do celého světa. Nemohla se tudíţ vyhnout ani České republice. Naše země, která je významně vázána na export a automobilový průmysl pocítila ochladnutí ekonomiky v některých odvětvích velmi citelně. Zvyšuje se nezaměstnanost, ubývá zakázek, trhem vládne nedůvěra a obavy, ekonomika zpomaluje a inflace se zvyšuje. V důsledku toho klesá koupěschopná poptávka, schopnost některých občanů dostát svým závazkům a pro bankovní trh to můţe znamenat problém s návratností některých úvěrových obchodů. Proto se dnes chovají dá se říci ještě daleko zodpovědněji, konzervativněji a opatrněji. Pokud se zaměříme na trh s nemovitostmi, který má přímou souvislost s poskytováním hypotečních úvěrů, musíme konstatovat, ţe v první linii těch, koho se nejvíce dotkla, byli developeři. České banky sami sice většinou neměly ve svém majetku ve velké míře špatné hypotéky či nedobytná aktiva, ale jejich matky většinou ano. Po pádu několika významných investičních bank si banky mezi sebou přestaly věřit a přestaly si půjčovat. Zastavil se mezibankovní trh. Rázem nebyly zdroje pro úvěry ani pro klienty. Jako první ve větší míře toto pocítili právě developeři, kteří mají své podnikání závislé především na úvěrech. Začali se uchylovat ke sniţování prodejních cen nemovitostí v různých akcích. Ceny ostatních nemovitostí i na primárním trhu tudíţ, nejen jejich zásluhou, koncem roku 2008 začaly pomalu klesat. Ceny ale klesaly pomaleji neţ poptávka po nemovitostech a to přineslo nepřekonatelné problémy mnoha menším realitním kancelářím a jejich klientům. Pokles cen nemovitostí byl ale z části zapříčiněn i ztíţeným přístupem k hypotékám. Jako reakci na současnou situaci banky omezily rizikovější typy hypoték. Jak příklad si uveďme, ţe třeba na konci roku 2008 hypotéku na 100% odhadní ceny nemovitosti poskytovala jiţ jen Komerční banka a.s. a ČSOB a.s. Klienti se dostávají více pod drobnohled a daleko ve větší míře se zkoumá bonita klienta a reálná moţnost případného vzniku problémů se splácením. Uplynulý rok nám tedy nastartoval pokles cen nemovitostí a růst úrokových sazeb hypoték. Jejich výše se odvíjí od úrokových sazeb na mezibankovním trhu, o kterém jsme se zmiňovali v předchozích řádcích, kde nyní panuje nedůvěra. Banky si nechtějí půjčovat jako dřív, doby splatnosti těchto půjček se zkracují a zvyšuje se marţe za riziko. Doufejme, ţe se ona nedůvěra brzy prolomí, vše se pomalu vrátí k normálu a tím dojde i k sníţení výší úrokových sazeb u hypoték. 21

26 5. Srovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření V této části se jiţ dostáváme k samotnému srovnání jednotlivých nabízených hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření, které můţe klient získat na českém trhu, blíţe se seznámíme pouze s nejvýznamnějšími poskytovateli. V oblasti bank budeme hovořit o Komerční bance a.s., České spořitelně a.s., skupině ČSOB a.s. a Raiffeisen Bank. U stavebních spořitelen nebudeme rozlišovat jednotlivé produktové nabídky, soutřeďme se pouze na srovnání v oblasti úvěrů za jednotlivé stavební spořitelny a celkově potom na srovnání hypoteční úvěr versus úvěr ze stavebního spoření na konkrétním příkladu. Zaměříme se na nabízené produkty či varianty, které nabízejí jednotlivé banky nebo stavební spořitelny, porovnáme si aktuální podmínky k 5. lednu 2009, které byly nabízeny a mnohdy stále jsou, za stejných podmínek. Data k tomuto porovnání jsem získala přímo na pobočkách jednotlivých bank jako potencionální zájemce o hypoteční úvěr. Zdrojem informací a dat získaných k úvěrům ze stavebního spoření jsou také infolinky jednotlivých stavebních spořitelen, případně internetové stránky. Nejprve si v jednotlivých podkapitolách s názvem bankovních domů specifikujeme parametry jednotlivých nabízených produktů a po té bude následovat několik tabulek s aktuálním konkrétním srovnáním jak nabízených produktů, parametrů, úrokových sazeb tak i poplatků. Neţ se dostaneme k jednotlivým bankám, podívejme se na grafy, které znázorňují podíly na trhu v roce 2008 podle počtu a podle objemu poskytnutých hypoték. Prvenství patří Hypoteční bance a.s., která v sobě skrývá i hypotéky poskytnuté prostřednictvím poboček ČSOB a.s. 22

27 Graf 1: Podíl na trhu v roce 2008 podle počtu poskytnutých hypoték Graf 2: Podíl na trhu v roce 2008 podle objemu poskytnutých hypoték Zdroj: 23

28 5.1. Komerční banka a.s. Komerční banka nabízí několik základních účelových hypoték, které mají shodné parametry a tzv. Flexibilní hypotéku a Hypotéku 2 v 1. Charakterizujme si je tedy Základní účelové hypotéky Jedná se o následující typy hypotečních úvěrů 1. zpětné proplacení vlastních prostředků 2. výstavba nemovitosti 3. rekonstrukce nemovitosti 4. vypořádání podílu 5. refinancování úvěrů či půjček vázaných k objektu úvěru Ke všem těmto účelům jsou nabízeny následující parametry hypotečního úvěru minimální výše úvěru je ,- Kč splatnost úvěru 5-30 let jednorázové nebo postupné čerpání zahájení čerpání do 6 měsíců od data podpisu smlouvy ukončení čerpání maximálně do 24 měsíců od data podpisu smlouvy 24

29 úroková sazba pevná po dobu platnosti úrokových podmínek, tj let nebo 15let zajištění vţdy zástavním právem k nemovitosti maximální výše úvěru do 100% hodnoty zastavené nemovitosti Flexibilní hypotéka Pro klienty zajímavou a zajisté konkurenční výhodou komerční banky je jejich Flexibilní hypotéka, prostřednictvím které lze financovat: 1. koupi nemovitosti do vlastnictví (i spoluvlastnický podíl) 2. výstavbu nemovitosti 3. rekonstrukci, modernizaci a opravy nemovitosti 4. koupi druţstevního bytu 5. vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti 6. předplacení nájemného za účelem uzavření nájemní smlouvy 7. konsolidaci dříve poskytnutých úvěrů či půjček pouţitých na investice do nemovitosti Parametry úvěru: minimální výše úvěru je ,- Kč splatnost úvěru 5-30 let zahájení čerpání do 6 měsíců od data podpisu smlouvy ukončení čerpání maximálně do 24 měsíců od data podpisu smlouvy úroková sazba pevná po dobu platnosti úrokových podmínek, tj let nebo 15let zajištění vţdy zástavním právem k nemovitosti 25

30 výše úvěru do 85% nebo 100% hodnoty zastavené nemovitosti výše splátek je moţná v průběhu splácení sníţit aţ o 50% nebo naopak zvýšit aţ o 100% počátek splácení lze odloţit aţ o 12 měsíců toto platí pouze u úvěru do 85%, nebo přerušit splátky aţ na 3 měsíce. Při odkladu splátek se neplatí jistina ani úroky změna výše splátek nebo přerušení splácení je moţné provádět maximálně jednou ročně Hypotéka 2 v 1 Dalším typem nabízené hypotéky Komerční banky je Hypotéka 2 v 1, kterou lze pouţít nejen na investice do nemovitostí, ale současně i na investice, u kterých není účel stanoven. Neúčelovou část tak můţe klient pouţít na cokoliv např. nákup vybavení bytu, elektronika apod. Účelovou částí hypotéky lze financovat: 1. koupi nemovitosti do vlastnictví (i spoluvlastnického podílu) 2. výstavbu nemovitosti 3. rekonstrukci, modernizaci a opravy nemovitosti 4. koupi druţstevního bytu 5. vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti 6. předplacení nájemného za účelem uzavření nájemní smlouvy 7. konsolidaci dříve poskytnutých úvěrů či půjček pouţitých na investice do nemovitosti Parametry tohoto typu úvěru: minimální výše úvěru je ,- Kč z toho 26

31 účelová část minimálně ,- Kč neúčelová část minimálně ,- Kč neúčelová část úvěru můţe činit: maximálně 20% z celkové výše úvěrů (součet účelové a neúčelové části) maximálně však ,- Kč splatnost úvěru 5-30 let zahájení čerpání do 6 měsíců od data podpisu smlouvy ukončení čerpání maximálně do 24 měsíců od data podpisu smlouvy úroková sazba pevná po dobu platnosti úrokových podmínek, tj let nebo 15let zajištění vţdy zástavním právem k nemovitosti maximální výše úvěru do 100% hodnoty zastavené nemovitosti 5.2. Česká spořitelna a.s. Česká spořitelna má ve své základní nabídce dva typy hypotečních úvěrů jsou to: 1. Ideální hypotéka 2. Hypotéka na investice Ideální hypotéka Ideální hypotékou lze financovat tyto účely úvěru: 27

32 1. koupi nemovitosti 2. koupi objektu pro individuální rekreaci 3. koupi nemovitosti na bydlení za účelem jejího pronájmu např. koupi bytu pro nezletilé dítě, neţ doroste můţe klient byt pronajímat 4. koupi druţstevního bytu nebo bytu od města či obce i bez zástavy jiné nemovitosti 5. koupi podílu na nemovitosti za účelem vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků 6. financování výstavby a stavebních úprav nemovitostí 7. splacení dříve poskytnutých úvěrů na nemovitosti, vyjma hypotečních úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou 8. refinancování předchozích investic do nemovitosti 9. financování všech prokazatelných nákladů souvisejících s investicí do nemovitosti poplatky za bankovní sluţby, ocenění nemovitosti, realitní a právní sluţby apod. Parametry ideální hypotéky: minimální a maximální výše není zpravidla omezena bez poplatku za vyřízení hypotéky splatnost aţ 30 let pevná úroková sazba na 1,2,3,4,5,10,15 nebo 20 let v průběhu splácení si klient hypotéku můţe kdykoli přizpůsobit moţná změna výše splátek a jejich odklad dle potřeb klienta maximální výše do 100% hodnoty zastavené nemovitosti zajištění zástavním právem k nemovitosti Hypotéka na investice 28

33 Tento typ hypotečního úvěru poskytovaný Českou spořitelnou můţe klient pouţít k následujícím účelům: 1. zakoupení nemovitosti za účelem jejího pronájmu 2. jako fyzická osoba si můţe klient pořídit vlastní nemovitost s prostory k podnikání 3. získání provozovny pro podnikání 4. koupě činţovního domu 5. koupě penzionu nebo restaurace 6. koupě pozemků pro další vyuţití apod. 7. financování výstavby a stavebních úprav nemovitostí 8. splacení dříve poskytnutých úvěrů na nemovitosti, vyjma hypotečních úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou 9. refinancování předchozích investic do nemovitosti 10. financování všech prokazatelných nákladů souvisejících s investicí do nemovitosti poplatky za bankovní sluţby, ocenění nemovitosti, realitní a právní sluţby apod. Parametry této hypotéky: minimální a maximální výše není stanovena minimální podíl vlastních prostředků klienta15% celkových nákladů splatnost aţ 20 let pevná úroková sazba na 1,2,3,4,5,10,15 nebo 20 let maximální výše 90% hodnoty zastavené nemovitosti moţnost započítat ke stávajícím příjmům klienta budoucí příjmy z pronájmu pořizované nemovitosti zajištění zástavním právem k nemovitosti 29

34 5.3. RaiffeisenBanka a.s. V předcházejících kapitolách jsme si uţ charakterizovali typy hypotečních úvěrů, které poskytuje Komerční banka a.s. a Česká spořitelna a.s. Nyní si řekneme, jakou nabídku má pro své klienty RaiffeisenBanka.a.s Hypotéka klasik Hypotéku Klasik je moţné vyuţít na pořízení nemovitosti k bydlení i jako investici do nemovitosti určené k pronájmu. Je moţné o ni zaţádat k těmto účelům: 1. koupě nemovitosti 2. koupě nemovitosti v zahraničí 3. financování druţstevních bytů - úhrada za převod členských práv či úhrada členského podílu 4. výstavba nemovitosti 5. rekonstrukce nemovitosti 6. refinancování půjček a úvěrů pouţitých na koupi, výstavbu nebo rekonstrukci nemovitosti 7. vypořádání majetkových poměrů - např. při rozvodu, dědictví, vypořádání SJM 8. je moţná i kombinace výše uvedených účelů Parametry úvěru: aţ 20 % z výše úvěru můţete pouţít na cokoli bance neprokazujete účelové vynaloţení finančních prostředků splatnost úvěru: 5 aţ 30 let 30

35 maximální výše úvěru do 100% odhadní ceny nemovitosti Hypotéka klasik plus Hypotéka Klasik Plus je určena pro situace, kdy klient potřebuje překlenout určité období, kdy nelze úvěr dočasně zajistit zástavním právem, a přesto klient potřebuje čerpat část případně celou výši úvěru. Je tvořena dvěma na sobě závislými úvěry nejprve banka klientovi poskytne nezajištěný úvěr aţ na dobu 24 měsíců, který je po zřízení zástavního práva k nemovitosti následně splacen hypotečním úvěrem. Tento typ hypotečního úvěru lze pouţít k následujícím účelům: 1. pořízení nemovitosti (bytu, rodinného domu) v rámci developerského projektu 2. výstavbu montovaného rodinného domu 3. koupi bytu od obce či města 4. pořízení druţstevního bytu do osobního vlastnictví 5. zahájení výstavby v situaci, kdy by hodnota nemovitosti neumoţňovala čerpání úvěru 6. vhodné typy nemovitostí - bytová jednotka, ateliér, rodinný dům, bytový dům s max. 3 bytovými jednotkami, vedlejší stavby a pozemky, pokud tvoří s nemovitostí funkční celek (garáţe i samostatně stojící v rámci funkčního celku Parametry tohoto typu hypotečního úvěru: nezajištěný úvěr Vám poskytneme aţ do 4 mil. Kč dle účelu splatnost úvěru: 5 aţ 30 let splatnost nezajištěného úvěru je aţ 24 měsíců maximální výše úvěru do 100% odhadní ceny nemovitosti Hypotéka naruby 31

36 Hypotéka naruby je určena klientům, kteří nemají vybranou konkrétní nemovitost a chtějí jistotu schválení hypotéky. Lze ji pouţít pouze na koupi následujících typů nemovitostí: 1. bytová jednotka (v osobním vlastnictví či druţstevní byt) 2. ateliér 3. rodinný dům 4. rekreační objekt určený k individuální rekreaci Parametry hypotéky naruby: aţ 20 % z výše úvěru můţe klient pouţít na cokoli bance neprokazuje účelové vynaloţení finančních prostředků splatnost úvěru: 5 aţ 30 let maximální výše úvěru do 100% odhadní ceny nemovitosti Hypotéka profit Tento typ hypotečního úvěru poskytovaný RaiffeisenBankou se hodí na investice do komerčních nemovitostí. Je určen k těmto účelům: 1. koupě nemovitosti 2. rekonstrukce nemovitosti 3. refinancování půjček a úvěrů pouţitých na koupi, výstavbu či rekonstrukci nemovitosti 4. vypořádání majetkových poměrů - např. při rozvodu, dědictví, vypořádání SJM 5. je moţná i kombinace výše uvedených účelů 6. vhodné typy nemovitostí - nebytový dům s bytovými jednotkami, nebytová jednotka, administrativní budova, polyfunkční objekt (bez prostor s výrobním charakterem), vedlejší stavby, pokud tvoří s financovaným objektem funkční celek 32

37 Parametry produktu: moţné financování aţ do 70 % zástavní hodnoty nemovitosti aţ 20 % z výše úvěru můţe klient pouţít na cokoli bance neprokazujete účelové vynaloţení finančních prostředků splatnost úvěru: 5 aţ 20 let 5.4. Skupina ČSOB Nyní si pojďme vysvětlit, co si představit pod pojmem skupina ČSOB. Pod skupinu ČSOB spadají hypoteční úvěry poskytnuté Hypoteční bankou a.s. (dceřinou společností ČSOB a.s.) a dále prostřednictvím obchodních míst ČSOB a.s. a Poštovní spořitelny, které na svých pobočkách či finančních centrech prodávají hypoteční úvěry se stejnými parametry jako hypoteční banka, pouze v zúţeném rozsahu a to na základě plné moci k tomuto prodeji od Hypoteční banky a.s. Tuto kapitolu rozdělíme na dvě části nabízených produktů, a to typy hypotečních úvěrů společné pro celou skupinu a potom na typy hypoték nabízených pouze prostřednictvím Hypoteční banky a.s Společné produkty pro skupinu ČSOB Do této části nabídky celé skupiny lze zařadit následující typy hypotečních úvěrů, jejichţ konkrétní podmínky si specifikujeme stejně jako u předešlých peněţních ústavů. 33

38 Hypotéka do 70%, 80% a 100% Tento typ hypotečního úvěru se liší pouze výší úvěru podle % ze zadrţitelné ceny nemovitosti, jak uţ vyplývá z názvu, lze poskytnout 70, 85 nebo 100% zadrţitelné ceny. Klienti mohou poskytnuté prostředky pouţít na následující účely: Hypotéka do 70 a 85% 1. koupě nemovitosti 2. výstavba, rekonstrukce 3. vypořádání majetkových poměru spojených s nemovitostí dědictví, vypořádání po rozvodu 4. refinancování dříve poskytnutých úvěrů a půjček, které byly vyuţity na investice do nemovitosti 5. objektem úvěru můţe být rodinný dům, bytová jednotka, bytový dům, stavební pozemek, administrativní a polyfunkční budova, objekt k individuální rekreaci, cokoliv za předpokladu, ţe realizací investičního záměru vznikne bytová jednotka nebo rodinný dům, nemovité příslušenství nemovitosti např. bazén, garáţ, krb, sauna, příjezdová cesta 6. jako součást úvěru lze profinancovat i projekt, inţenýrské činnosti a zařízení stanoviště Parametry hypotéky: splatnost úvěru do 70% 5-40 let, úvěru do 85% 5-30 let fixace úrokové sazby 1-30 let minimální výše úvěru Kč, maximální výše aţ 70 nebo 85% zástavní hodnoty nemovitosti zástava nemovitosti u hypotéky do 85% je moţné kdykoliv splatit bez sankcí částku do 70% zástavní 34

39 ceny nemovitosti Hypotéka do 100% 1. financování investic do nemovitostí určených k vlastnímu bydlení 2. koupě nemovitosti 3. výstavba, rekonstrukce 4. vypořádání majetkových poměru spojených s nemovitostí dědictví, vypořádání po rozvodu 5. refinancování dříve poskytnutých úvěrů a půjček, které byly vyuţity na investice do nemovitosti 6. objektem úvěru můţe být rodinný dům, bytová jednotka, bytový dům alespoň 1 bytová jednotka musí slouţit k vlastnímu bydlení, druţstevní byt pro vlastní bydlení, stavební pozemek, cokoliv za předpokladu, ţe realizací investičního záměru vznikne bytová jednotka nebo rodinný dům, 7. jako součást úvěru lze profinancovat i projekt, inţenýrské činnosti a zařízení stanoviště Parametry úvěru: splatnost 5-30 let fixace úrokové sazby 1-30 let minimální výše úvěru Kč, maximální výše aţ 100% zástavní hodnoty nemovitosti zástava nemovitosti je moţné kdykoliv splatit bez sankcí částku do 70% zástavní ceny nemovitosti při sníţení dluhu na 70% zástavní hodnoty nemovitosti se při nejbliţší refixaci sazba sniţuje 35

40 Hypotéka na družstevní podíl Účelem tohoto typu hypotečního úvěru můţe být: 1. koupě druţstevního podílu 2. úhrada členského podílu v druţstvu 3. získání členských práv a povinností 4. rekonstrukce nemovitosti v druţstevním vlastnictví 5. vypořádání majetkových poměru spojených s druţstevním podílem dědictví, vypořádání po rozvodu 6. refinancování dříve poskytnutých půjček a úvěru, které byly pouţity na investici do druţstevního podílu 7. objektem úvěru můţe být bytová jednotka v druţstevním vlastnictví (bytového druţstva nebo jiné právnické osoby), právo k nájmu bytu Parametry úvěru: splatnost 5-30 let fixace úrokové sazby 1, 3 nebo 5 let minimální výše úvěru Kč maximální do výše 100% zástavní ceny nemovitosti zástava vhodné nemovitosti v osobním vlastnictví 36

41 úvěr je moţné kdykoliv splatit bez sankcí Hypotéka bez příjmu Tuto hypotéku lze pouţít na následující účely: 1. koupě nemovitosti příp. druţstevního podílu 2. výstavba, rekonstrukce 3. vypořádání majetkových poměrů k nemovitosti dědictví, majetkové vyrovnání po rozvodu 4. refinancování úvěrů od jiných bank a stavebních spořitelen, nelze refinancovat půjčky od jiných subjektů 5. objektem úvěru můţe být rodinný dům, bytová jednotka v osobním i druţstevním vlastnictví, bytový dům, objekt pro individuální rekreaci, stavební pozemek, nebytová jednotka za předpokladu, ţe se realizací investičního záměru stane bytovou Parametry úvěru: splatnost 5-40 let fixace úrokové sazby 1-30 let minimální výše úvěru Kč, maximální výše do 50% zástavní hodnoty nemovitosti, resp Kč předloţení čestného prohlášení o dostatečném příjmu klienta na splácení podloţené buď obraty z běţného účtu fyzické osoby nebo podnikatelského účtu, nebo skutečnost, ţe mu jiţ byl poskytnut úvěr, který minimálně tři roky splácí bez problémů. V případě, ţe tyto skutečnosti nemohou být doloţeny poţaduje banka sepsání notářského zápisu o uznání dluhu. 37

42 Americká hypotéka Americká hypotéka nebo také neúčelový hypoteční úvěr je poskytován na cokoliv. Banka nesleduje účel úvěru. Parametry hypotéky: splatnost 3-20 let fixace úrokové sazby 1, 3 a 5 let minimální výše úvěru Kč, maximální do 70% zástavní hodnoty nemovitosti resp Kč poţádována zástava výhradně zkolaudovanou nemovitostí ve vlastnictví klienta případně rodičů či dětí, můţe se jednat o rodinný dům, bytovou jednotku nebo bytový dům úvěr je moţné splatit kdykoli bez sankcí nelze uplatnňovat daňové odpočty úroků Předhypoteční úvěr Předhypoteční úvěr je specifický produkt nabízený skupinou ČSOB, který musí být vţdy poskytován společně s klasickým hypotečním úvěrem. Slouţí pro financování případů, které je moţné obecně financovat hypotečním úvěrem, ale dočasně není moţné vloţit na nemovitost zástaví právo. Klient má jeden rok na vyřešení skutečností, které vloţení zástavního práva znemoţňují, do jednoho roku musí být předhypoteční úvěr přefinancován hypotékou. 38

43 Je moţné ho poskytovat na následující účely: 1. financování privatizace bytového fondu 2. koupě stavebního pozemku od města či obce 3. druţstevní bydlení 4. koupě bytů nebo rodinných domů v rámci developerských projektů 5. koupě nebo privatizace bytů či rodinných domů od velkých firem 6. dočasné rozšíření vlastních zdrojů klienta při individuální výstavbě 7. individuální výstavba moderního bydlení dřevostavby, ekostavby a panelové systémy Parametry úvěru: doba splatnosti maximálně 1 rok minimální výše Kč maximální výše Kč úroková sazba pevná po dobu jednoho roku splacení je moţné kdykoliv v průběhu ročního období bez sankcí, probíhá v momentě moţnosti zapsání zástavního práva čerpáním hypotečního úvěru Neúčelová část Další moţnou sluţbou je pro klienty nabízena tzv. neúčelová část hypotečního úvěr, která lze kombinovat se všemi typy hypotečních úvěrů kromě hypotéky bez dokládání příjmu a neúčelové hypotéky. Jedná se o moţnost klientovi navýšit běţný hypoteční úvěr účelový o určitou část prostředků poskytnutých bez prokazování účelu. Z této části můţe klient hradit např. poplatky spojené s vyřízením úvěru, notářské poplatky, vybavení domácnosti apod. Celý hypoteční úvěr tzn. účelová i neúčelová část, je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Minimální výše neúčelové části není stanovena, maximální výše je 25% celkové výše účelové části úvěru. Za vyuţítí této sluţby si banka účtuje jednorázový 39

44 poplatek. Velikou výhodou pro klienta je, ţe mu banka poskytne neúčelové prostředky s parametry účelové hypotéky Produkty a služby poskytované pouze Hypoteční bankou a.s. V předchozích řádcích jsme si řekli jaké společné produkty a sluţby poskytuje celá skupina ČSOB, nyní se podívejme, co navíc nabízí klientům Hypoteční banka a.s. jako specialista na hypoteční úvěry. Hypoteční banka a.s. nabízí svým klientům i sluţbu Hypotéku zpětně, která umoţňuje proplatit i jiţ dříve čerpané vlastní prostředky, které klient pouţil na financování objektu, na který nyní ţádá úvěr. Maximálně lze zpětně proplatit částku do výše 100% hypotečního úvěru. Lze ji kombinovat se všemi druhy hypotečních úvěrů a se všemi sluţbami.další odlišností Hypoteční banky a.s. je nabízené progresivní a degresivní splácení hypotečních úvěrů. Vysvětleme si nyní tyto pojmy. 1. progresivní splácení podstatou je splátka, která je po celý rok ve stejné výši a v následujícím období se splátka zvyšuje o určitý koeficient růstu, tato forma splácení umoţňuje mladým lidem na počátku sníţení finančního zatíţení při splácení úvěru niţší splátkou neţ anuitní. 2. degresivní splácení jeho podstatou je splátka, která je po celý rok ve stejné výši a následující období se splátka sniţuje o určitý koeficient. Degresivní splácení umoţňuje klientům soustředit finanční zatíţení na počáteční období splácení úvěru a naopak ke konci úvěrového vztahu splátky co nejvíce sníţit. Další výhodou, kterou Hypoteční banka a.s. poskytuje je pro klienta moţnost volby mezi fixní úrokovou sazbou na určitě časové období nebo tzv. sazbou P plus, která je tvořena roční sazbou vyhlašovanou Českou národní bankou tzv. PRIBOR a odchylkou, kterou stanoví banka. 6. Celkový přehled nabídky hypotečních bank 40

45 Pro komplexní představu připojuji dvě tabulky, jednu se srovnáním parametrů poskytovaných hypoték a druhou s poplatky vztahující se k hypotečním úvěrům. Tabulka č.1 Srovnání poskytovaných hypotečních úvěrů jednotlivými bankami 41

46 Zdroj: vlastní výzkum Tabulka č.2 Srovnání poplatků hypotečních bank 42

47 Zdroj: vlastní výzkum 43

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Osobní finance Bydlení

Osobní finance Bydlení Katedra práva Osobní finance Bydlení Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 15.7.2012 Bydlení nájem

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 1. Příprava úvěru 1.1. Přijetí a posouzení žádosti zdarma 1.2. Zpracování úvěrové dokumentace zdarma 1.3. Pořízení výpisu z úvěrových

Více

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková E-kniha pro žadatele o hypoteční úvěr Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková O knize... 3 1. Kde se vzala, tu se vzala HYPOTÉKA... 4 2. Proces hypotéky od A do Z... 6 2.1. Co můžu financovat hypotékou?...

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13 HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY Finanční matematika 13 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Něm13

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné REFINANCOVÁNÍ KOUPĚ stávajících bytového úvěrů domu na

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_04 Název materiálu: BANKOVNÍ PRODUKTY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR

Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Management firem a institucí Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR (Comparison of Mortgage Credit Offer and Building Savings Credit

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám Položka Výše

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Analýza trhu úvěrů na bydlení

Analýza trhu úvěrů na bydlení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu úvěrů na bydlení Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jan Písařík Ekonomika a management malého a středního podnikání Ing.

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné Parametry úvěru: Maximální výše úvěru bez zajištění je

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Ministerstvo financí Spořicí státní dluhopisy Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00

FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00 FIRMA: REKOD Ivan Křivánek Ing. Petr Křivánek GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832 JIŢNÍ MORAVA: STŘEDNÍ ČECHY: Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4,

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3219 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 17.09.2008 Účinnost od : 01.10.2008

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Petr Kielar petr@kielar.cz http://petr.kielar.cz 1 Obsah 1. Historický úvod 2. Konstrukce tarifu (postavte si vlastní stavební spořitelnu) 3. Rovnováha mezi

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Financování bytových potřeb v České republice

Financování bytových potřeb v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování bytových potřeb v České republice Bakalářská práce Autor: Karel Košťál Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více