Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích."

Transkript

1 Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís / /2012 Ing. Andreas Hahn starosta

2 Zastupitelstvo města na svém 17. zasedání dne projednalo: 1. Zahájení 2. Zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města 3. Zprávu o plnění úkolů minulého zastupitelstva města 4. Zprávu o činnosti rady města 5. Záležitosti odboru vnitřních věcí 5.1. Žádost o koupi pozemků parc. č. 701 a parc. č Protokol o předání pozemků - parc.č. 3861/3 a parc.č. 3861/4 Lesy České republiky, s.p. 6. Záležitosti odboru financí, plánování a školství 6.1. Částečná úhrada účelového úvěru 6.2. Dodatek ke smlouvě - TJ SK Kravaře 6.3. Neinvestiční příspěvek na rok 2012 Buly Aréna - Aquapark Kravaře, příspěvková organizace 6.4. Usnesení Finančního výboru č Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na rok Rozpočet města Kravaře na rok Návrh OZV o místním poplatku ze psů 6.8. Žádost TJ SK Kravaře 7. Záležitosti odboru MH a investiční výstavby 7.1. Stanovení stočného a poplatku za používání kanalizace pro rok Záležitosti tajemníka městského úřadu 8.1. Stanovení výše odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města na rok Nové Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře reg. č. CZ.1.06/2.1.00/ Organizační záležitosti 9.1. Český červený kříž - návrh na ocenění 9.2. Stanovení termínů zasedání Zastupitelstva města Kravaře na rok Promotion & Sale s.r.o. - poděkování městu Kravaře 10. Diskuse 11. Závěr a přijalo tyto usnesení Zastupitelstvo města /2012 b e r e n a v ě d o m í veškeré předložené a projednané ústní a písemné zprávy, informace, žádosti a připomínky zejména: a) zprávu ověřovatelů zápisu 16. zasedání zastupitelstva města pana Romana Glinze a pana Petra Jochima b) zprávu o plnění úkolů 16. zasedání zastupitelstva města konaného c) zprávu o činnosti 55. a 56. schůze rady města d) žádost paní XXXX XXXXXXX, bytem XXXXXXXX o koupi pozemků parc. č. 701, ostatní plocha o výměře 69 m 2 a parc. č. 702, orná půda o výměře 222 m 2, oba zapsány 1

3 v katastru nemovitostí na LV č pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava e) usnesení ze 6. zasedání finančního výboru konaného dne f) informace o stavu zpracování OZV o místním poplatku ze psů g) poděkování společnosti Promotion & Sale s.r.o. za podporu handicapovaných z klubu Stonožka Ostrava o.s zakoupením vánočních přání a tím podpořili projekt výstavby rehabilitačního centra v Dívčím Hradě na Osoblažsku /2012 u r č u j e a) ověřovatele zápisu z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne paní Bc. Marii Meleckou - paní MUDr. Sylvu Náhlíkovou /2012 v o l í a) předsedu návrhové komise pana Romana Grygarčíka a 2 členy paní Lenku Hercíkovou a pana Alfonse Viláška na vypracování usnesení z 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne /2012 s c h v a l u j e a) program 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře b) protokol č.j. 45/2012 o fyzickém předání pozemků parc. č. 3861/3, lesní pozemek o výměře 407 m 2 a parc. č. 3861/4, lesní pozemek o výměře 217 m 2 (původní čísla PK 290 a 291), oba zapsány v katastru nemovitostí na LV č. 1 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava dle zákona č. 114/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho textu a pověřuje starostu k podpisu protokolu č.j. 45/2012 c) částečnou úhradu účelového úvěru č.13/12/610 ve výši EUR uzavřeného mezi Městem Kravaře a Oberbank AG za účelem refinancování úvěru poskytnutého městu Kravaře dle smlouvy č. 221/00/LCD ze dne od České spořitelny, a.s. d) Dodatek č. 1 ke smlouvě FIN 1/2012 o poskytnutí účelového investičního příspěvku z rozpočtu města Kravaře, uzavřené mezi Městem Kravaře a TJ SK Kravaře, kde se posouvá datum vyúčtování poskytnutého příspěvku do , včetně textu dodatku a pověřuje starostu podpisem e) změnu splatnosti poskytnuté finanční výpomoci organizaci Buly Aréna Aquapark Kravaře, příspěvková organizace z původní na novou splatnost do , včetně textu dodatku smlouvy a pověřuje starostu podpisem f) neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Kravaře - Kouty, příspěvková organizace, na rok 2013 ve výši Kč g) neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace, na rok 2013 ve výši Kč h) neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Kravaře - Kouty, příspěvková organizace, na rok 2013 ve výši Kč i) neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Kravaře, příspěvková organizace, na rok 2013 ve výši Kč j) odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Kravaře, příspěvková organizace, na rok

4 k) neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace, na rok 2013 ve výši Kč l) odpisový plán příspěvkové organizace Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace, na rok 2013 m) neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Ivo Žídka, Kravaře, Ivana Kubince 5, příspěvková organizace, na rok 2013 ve výši Kč n) odpisový plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola Ivo Žídka, Kravaře, Ivana Kubince 5, příspěvková organizace na rok 2013 o) neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace, na rok 2013 ve výši Kč p) odpisový plán příspěvkové organizace Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace na rok 2013 q) neinvestiční příspěvek na rok 2013 příspěvkové organizaci Buly Aréna Aquapark Kravaře, příspěvková organizace, ve výši Kč r) odpisový plán příspěvkové organizace Buly Aréna Aquapark Kravaře, příspěvková organizace na rok 2013 s) celkový rozpočet města Kravaře na rok 2013 jako schodkový s tím, že schodek ve výši Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let včetně fondů. V příjmech i výdajích je rozpočtovaná částka pro rok 2013 ve výši Kč včetně změny stavu na bankových účtech a úhrady splátek dlouhodobých a krátkodobých přijatých půjček (příloha č. 1) t) na základě provedené kalkulace, cenu stočného na období od do ve výši 25,70 Kč/m3 bez DPH + příslušnou aktuální sazbu DPH a cenu za odvádění odpadních vod do stokové sítě na období od do ve výši39,90 Kč/m3 bez DPH + příslušnou aktuální sazbu DPH u) nové Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu "I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/ , včetně textu podmínek a pověřuje starostu k jejich podpisu v) přijetí pana XXXX XXXXX na zasedání Zastupitelstva města Kravaře dne a vyslovuje mu poděkování u příležitosti udělení Stříbrné plakety prof. MUDr. J. Jánského za 20 bezpříspěvkových odběrů krve a zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zveřejnění této události v Besedníku w) termíny zasedání zastupitelstva města na rok 2013 středa středa středa středa středa středa /2012 r o z h o d l o a) o poskytnutí odměn za rok 2012 členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města za výkon funkce ve výborech za rok 2012 ve stejné výši jako jsou stanoveny odměny za výkon funkce ve výborech členům zastupitelstva města tj. 300 Kč měsíčně /2012 o d k l á d á a) žádost paní XXXXXXXXX, o koupi pozemků parc. č. 701, ostatní plocha o výměře 69 m 2 a parc. č. 702, orná půda o výměře 222 m 2, oba zapsány v katastru nemovitostí na LV č pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, do doby zpracování 3

5 celkového geometrického zaměření dané lokality zejména stávající komunikace a v rámci vypořádání majetkoprávních vztahů se všemi dotčenými vlastníky v dané lokalitě n e s c h v a l u j e a) poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2012 příspěvkové organizaci Buly Aréna- Aquapark Kravaře ve výši Kč b) poskytnutí příspěvku TJ SK Kravaře IČ: na základě došlé žádosti ve výši Kč Ing. Andreas Hahn starosta Ing. Petr Muczka místostarosta Příloha č. 1 Schválený rozpočet na rok

6 Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. OdPa název Příjem Výdej 0000 bez oddílu a paragrafu ,20 750, Podnikání a restruktualizace v zeměděství 1 700, Ostatní správa v prům.,stav.,obchodu a službách 75, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 320, Odvádění a čištění odpadních vod 6 000, , Činnosti knihovnické 50,00 850, Činnosti muzeí a galérií 40, Vydavatelská činnost 700, Nebytové hospodářství 1 680,00 944, Pohřebnictví 250,00 133, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz. 500, , Ostatní záležitosti bydlení 620,00 654, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 8, Bezpečnost a veřejný pořádek 5, , Činnost místní správy 1 125, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 225, , Finanční vypořádání minulých let 100, Vnitřní obchod 801, Silnice 1 735, Provoz veřejné silniční dopravy 70, Veřejné osvětlení 1 970, Sběr a svoz komunálních odpadů 5 755, Monitoring půdy a podzemní vody 70, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7 669, Požární ochrana 1 488, Činnosti památ.ústavů, hradů a zámků 4 235, Územní plánování 712, Ostatní zál.sociálních věcí a pol.zaměstnanosti 290, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 10, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž. 87, Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a ob.soc.nepřiz. 15, Domovy - domov pro seniory sv, Hedviky 884, ochrana obyvatelstva 85, Zastupitelstva obcí 2 213, Předškolní zařízení 4 535, Základní školy 5 206, Základní umělecké školy 12, Rozhlas a televize 130, Využití volného času dětí a mládeže 3 312, Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1 614,00 5

7 celkem , , změna stavu na bankovních účtech , Uhrazené splátky dlouhodových přijatých půjček ,40 celkem rozpočet na rok , ,20 6

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008 Na základě písemné žádosti ze dne 8. 1. 2008 provedla kontrolní skupina ve složení: Čj: MSK 71896/2009 Stejnopis č. 1 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová Telefon: 595 622 628 Fax: 595 622 282 E-mail:

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.11.2006 v kině v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 06/1/1 schválilo mandátovou komisi ve

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více