Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, Brno. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva"

Transkript

1 Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2009

2 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Předmluva Úvod 4 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 3. Kvalita a kultura akademického života Internacionalizace Zajišťování kvality činností realizovaných na vysoké škole Rozvoj vysoké školy Závěr 16 Přílohy Příloha č. 1 Tabulková část Příloha č. 2 Přehled výzkumné, publikační a jiné činnosti akademických pracovníků VŠOH 2

3 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen VŠOH) za rok 2009 byla zpracována na základě ustanovení zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a v souladu s doporučenou rámcovou osnovou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok Východiskem pro zpracování byl Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti VŠOH. Vysoká škola obchodní a hotelová vznikla na základě státního souhlasu s činností soukromé vysoké školy v roce Vzdělávací, výzkumná a vývojová činnost byla zahájena v akademickém roce 2007/2008 Výroční zpráva VŠOH za rok 2009 byla projednána a schválena Akademickou radou VŠOH dne 20. května 2010 a bude zveřejněna na internetových stránkách školy Brno 27. května 2010 doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. rektor 3

4 I. Úvod 1.1. Úplný název vysoké školy: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Používaná zkratka názvu: VŠOH Adresa a kontaktní údaje: Bosonožská 9, Brno Telefon:

5 1.2. Organizační schéma VŠOH Schéma organizační struktury VŠOH Statutární orgán jednatelé Rektor Akademický senát Disciplinární komise Kvestor Sekretariát Prorektor pro vzdělávací činnost Prorektor pro výzkumnou činnost Studijní oddělení Katedra odborných předmětů Katedra společenskovědních předmětů Sekce hotelnictví Sekce cestovního ruchu Sekce ekonomie Sekce humanitních věd a managementu a cizích jazyků Knihovna Studovna Samostatné katedry začaly být v roce 2008 budovány dle schématu organizační struktury VŠOH, jejich dobudování předpokládáme v roce

6 1.3. Orgány VŠOH Jednatelky společnosti Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Rektorka Prorektor pro vzdělávací činnost Prorektorka pro výzkumnou činnost a zahraniční vztahy JUDr. Helena Fišerová PhDr. Ludmila Bartoňová PhDr. Ludmila Bartoňová od září 2009 doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. od září 2009 PhDr. Ludmila Bartoňová prof. Ing. Kristína Viestová, Ph.D. Složení Akademické rady VŠOH Ing. Petr Bajer, CSc. JUDr. Radim Bartoněk PhDr. Ludmila Bartoňová Ing. Jan Dufek JUDr. Helena Fišerová Ing. Roman Horák, CSc. Ing. Jiří Imrýšek prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc. Ing. Radim Jančura Ing. Stanislav Juránek Ing. Alena Klapalová, Ph.D. doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. doc. RNDr. Miroslav Mikulík, CSc. doc. Ing. et Ing. Miroslav Nováček, CSc. prof. Ing. Peter Patúš, Ph.D. Ing. Helena Pískovská PhDr. Mgr. et Mgr. Martin Reissner Ing. Rostislav Slavotínek doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. doc. Ing. Jana Štofilová, Ph.D. Ing. Pavel Vajčner Ing. Milan Venclík prof. Ing. Kristína Viestová, Ph.D. Ing. Beatrice Vojtková Mgr. Yvonne Zelníčková 6

7 Novými členy Akademické rady se v roce 2009 stali: Ing. Radim Jančura doc. Ing. Vratislav Kozák, PhD. PhDr. Mgr. et Mgr. Martin Reissner doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. Ing. Václav Horák v roce 2009 zemřel Složení Studentského senátu: Václav Bauch Lukáš Vacula Zdeňka Šmídová Marek Reichman Jan Škola Romana Kluková Lucia Driečna Petr Vrtěna 1.4 Zastoupení VŠOH v reprezentaci českých vysokých škol, v mezinárodních organizacích, v profesních organizacích VŠOH a její pracovníci jsou zastoupeni v reprezentaci českých vysokých škol a v profesních a jiných organizacích, kde často působí ve vzdělávacích sekcích příslušných organizací (viz tabulka 1 v příloze č.1) VŠOH neuskutečňuje akreditované studijní programy ani jejich části mimo město Brno 1.6. Zastoupení žen v akademických orgánech VŠOH: V Akademické radě je zastoupeno 8 žen z 26 členů, ve vedení školy jsou 3 ženy. Ve Studentském senátu působí 3 ženy. II. Kvalita a excelence akademických činností 2.1. Počty akreditovaných studijních programů. V roce 2009 realizovala VŠOH studium v akreditovaném bakalářském programu 6503 Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch v oborech: - Management hotelnictví, KKOV RO 24 - Management cestovního ruchu, KKOV RO 12 Oba obory jsou vyučovány formou studia prezenčního a kombinovaného. V roce 2009 byla připravená žádost o prodloužení akreditace bakalářských studijních oborů s patřičně inovovaným obsahem učiva a literatury potřebné ke studiu. 7

8 2.2. Nabídka studia v cizích jazycích V roce 2009 nenabízela VŠOH studijní programy akreditované v cizím jazyce. Škola uskutečňuje výuku některých předmětů v anglickém jazyce Akreditované studijní programy společně uskutečňované s VOŠ VŠOH v roce 2009 nerealizovala studijní programy ve spolupráci s VOŠ Přehled kurzů celoživotního vzdělávání V roce 2009 VŠOH nabízela následující kurzy týkající se vyučované odbornosti: kurz barmanský, sommelierský, baristický, průvodců cestovního ruchu a kurz s názvem Výživa, kvalita, hygiena a ochrana zákazníka v cestovním ruchu. Dále VŠOH nabízela kurzy cizích jazyků (jazyk anglický, francouzský, německý) a kurzy používání výpočetní techniky. Nabízené kurzy se nám nedařilo naplnit v dostatečném počtu účastníků Zájem o studium na VŠOH Akademický rok 2007/2008 byl prvním rokem realizace studia obou akreditovaných oborů v prezenční formě. Od akademického roku 2008/09 jsme zaznamenali zvyšující se zájem o studium na VŠOH, a to jak v prezenční, tak nově akreditované kombinované formě studia. V roce 2009 bylo podáno 359 přihlášek, přijati 264 uchazeči, zapsali se 193 uchazeči Studenti v akreditovaných studijních programech V roce 2009 studovali 244 studenti v prezenční formě bakalářských studijních oborů a 119 studentů v kombinované formě studia, celkem tedy 363 studenti (stav k ) Absolventi VŠOH Vysoká škola obchodní a hotelová neměla v roce 2009 ještě žádné absolventy Neúspěšní studenti VŠOH V roce 2009 předčasně ukončilo studium 45 studentů, z toho 19 v prezenčním studiu a 26 v kombinovaném. Opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti: VŠOH dává možnost studia všem přihlášeným uchazečům. Počet neúspěšných studentů vyjadřuje případný nesoulad mezi náročností výuky a schopností studentů. Pro podporu úspěšnosti ve studiu navyšujeme počty seminářů a volitelných předmětů a doporučujeme individuální konzultace s vyučujícími Využívání kreditového systému VŠOH využívá kreditový systém. Každý budoucí absolvent získá Dodatek k diplomu Diploma Suplement Label. Začali jsme připravovat možnost získání ECTS Label. 8

9 2.10. Odborná spolupráce VŠOH s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou VŠOH deklaruje ve svém Dlouhodobém záměru vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti spojení s aktuálními potřebami rozvoje Jihomoravského kraje v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Škola spolupracuje s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, s Centrálou cestovního ruchu Jihomoravského kraje, se Svazem obchodu a cestovního ruchu České republiky, s dalšími profesními společenstvy, s Regionální hospodářskou komorou, s nejvýznamnějšími brněnskými hotely, cestovními kancelářemi a firmami z oblasti gastronomického vybavení, potravinářského průmyslu, dopravy a logistiky, s Veletrhy Brno aj. Provozy těchto firem studenti navštěvují v rámci odborných exkurzí. Instituce a firmy umožňují studentům vykonávání praxí a některé z firem spolupracují se studenty na připravovaných bakalářských pracích. Cílem spolupráce s praxí je přenášení poznatků z praxe do výuky a umožnění lepší zaměstnatelnosti absolventů. Spolupráce probíhá v rámci výzkumné činnosti VŠOH, do které se zapojují i studenti. Zástupci praxe a veřejné správy se každoročně zúčastňují konference VŠOH. Významní představitelé spolupracujících firem, institucí a veřejné správy jsou členy akademické rady VŠOH a budou působit jako odborníci u bakalářských zkoušek Akademičtí pracovníci V průběhu roku 2009 došlo k rozšíření počtu akademických pracovníků VŠOH v souvislosti se zvyšováním počtu studentů prezenčního i kombinovaného studia. V roce 2009 pracovali na VŠOH (na plný i částečný pracovní úvazek) celkem 34 akademičtí pracovníci, z toho 12 žen, a 4 provozní pracovnice. Na škole působí 5 profesorů a 9 docentů, tedy 14 habilitovaných akademických pracovníků Vzdělávání zaměstnanců VŠOH věnuje pozornost vzdělávání zaměstnanců. Je vypracován plán dalšího vzdělávání akademických pracovníků a pracovníků studijního oddělení a informačního centra (knihovny). Vzdělávání se u akademických pracovníků zaměřuje na získávání vědeckých i pedagogických hodností, případně na obohacování poznatky z praxe. Všichni pracovníci se mohou vzdělávat v oblasti ICT, multimediální techniky a jejího využití ve výuce. Nezanedbává se ani vzdělávání v oblasti BOZP a jazykové vzdělávání Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2009 V roce 2009 byl jmenován profesorem RNDr. Miloš Šeda, Ph.D., který je pracovníkem VŠOH s rozsahem úvazku 0, Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠOH a posílení vazby mezi činností vzdělávací a touto činností 9

10 Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit VŠOH Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit Dotazníkové šetření pro aktualizaci Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna Management kvality s dopadem na finanční výkonnost podniků cestovního ruchu v Jihomoravském kraji Výzkum informovanosti a spokojenosti návštěvníků s nabídkou a službami Moravského zemského muzea v Brně Zdroj Agentura Dring Consulting a Magistrát města Brna Interní zdroje VŠOH Interní zdroje VŠOH Finanční podpora Koordinační centrum cestovního ruchu VŠOH Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Czechtourism V roce 2009 vznikla na VŠOH interní Grantová agentura, jejíž hlavním cílem je podpora výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti akademických pracovníků i studentů školy a podařilo se také navázat spolupráci v oblasti výzkumné činnosti s agenturou Dring Consulting a Magistrátem města Brna v oblasti cestovního ruchu. Výzkumná činnost: Výzkumná činnost v roce 2009 byla orientována na aplikovaný výzkum a to zejména na problémy zadavatelů z praxe. Prakticky do všech úkolů se podařilo aktivně zapojit také studenty a to se zohledněním potřeby přiblížit jim reálné problémy praxe v rámci některých předmětů. Výzkumná činnost Vysoké školy obchodní a hotelové v roce 2009 měla charakter a) individuálních projektů pedagogů, b) týmových projektů pedagog-studenti, c) projektů studentů v rámci jednotlivých kurzů. Add. a) Mezi individuální projekty pedagogů patří například iniciační fáze výzkumné práce s aktuálním tématem terminologie a neologismů v teorii a praxi cestovního ruchu a hotelnictví, literární rešerše problematiky dopravy a cestovního ruchu a konkurenceschopnosti podniků cestovního ruchu. Výsledky autorů byly publikovány ve sbornících na mezinárodních konferencích. Add. b) Mezi týmové projekty, tj. projekty, jejichž iniciátorem byl konkrétní zadavatel anebo pedagog školy, vedoucím řešitelem pedagog školy a na projektu se zúčastnili také studenti v rámci předmětů, jejichž obsahové zaměření korespondovalo s řešenou problematikou, patřily všechny výše uvedené projekty v tabulce. Studenti tak měli možnost seznámit se s marketingovým výzkumem, s procesem formulace výzkumných problémů, naplánování výzkumných prací, sběrem dat i částečnou analýzou dat, s problematikou kvality služeb a spokojeností klientů, nabídkou služeb ubytovacích zařízení, bariérami podnikání v ubytovacích službách apod. 10

11 Add c) Pedagogové podporovali výzkumnou činnost studentů také v podobě samostatné práce studentů jednotlivců anebo studentů v týmech v rámci jednotlivých kurzů a to konkrétně v rámci kurzu Projektový management a Animace. Studenti třetího ročníku v rámci zpracování praktické části svých bakalářských prací realizovali primární výzkumy včetně analýzy a vyhodnocování výsledků. Některé výstupy budou prezentovány na konferenci Vysoké školy obchodní a hotelové v květnu r Stěžejním bodem výzkumné činnosti bylo založení Grantové agentury školy a vyčlenění vlastních prostředků ze zdrojů školy pro podporu aktivit pedagogů, resp. i studentů ve výzkumu, vývoji školy a tvůrčí činnosti. V květnu 2009 se uskutečnil již druhý ročník mezinárodní konference VŠOH s názvem Partnerství v regionu a produkt cestovního ruchu jako výsledek partnerství, na které vystoupili odborníci z Czechtourismu, Ministerstva pro místní rozvoj, Centrály cestovního ruchu Jižní Morava, jako i další odborníci z řad akademiků i praktiků z České republiky i ze zahraničí. Výstupem z konference byl recenzovaný sborník. Vývojová a ostatní tvůrčí činnost Vývojová a ostatní tvůrčí činnost VŠOH je zaměřena zejména na udržování a prohloubení kvality studia, rozšiřování nabídky kurzů, resp. prohlubování kvality kurzů v souladu s vývojem teoretických poznatků a empirických zkušeností. Do výuky byly proto začleněny jako volitelné kurzy předměty, jenž jsou úzce provázány s praxí, i předměty vyučované v jazyce anglickém jako součást postupného procesu internacionalizace studia. Byly také zahájeny práce v rámci vlastní ediční činnosti za institucionální podpory nově zformované Ediční rady VŠOH. V roce 2009 byla vydána skripta k předmětu Ekonomika a řízení podniku ubytovacích služeb a Finanční management v hotelnictví a cestovním ruchu a do procesu schvalování edice byly zařazeny další studijní texty, jejichž tisk se předpokládá v prvním pololetí roku Od roku 2009 nabízí VŠOH studentům kombinovaného studia zpracované distanční studijní opory pro všechny kurzy v obou oborech studia. Byl připraven pro realizaci projekt ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Czechtourismem s názvem Koordinační centrum cestovního ruchu VŠOH Brno, který se začal realizovat v roce V rámci Evropských sociálních fondů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl podán projekt s názvem Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové a projekt Další vzdělávání profesionálů a odborné veřejnosti v oblasti hotelnictví, obchodu a cestovního ruchu. 11

12 2.15. Infrastruktura Vysoké školy obchodní a hotelové V souladu s plánem rozvoje VŠOH byly vynaloženy prostředky na materiální a technické vybavení školy v celkové výši téměř 1 milion Kč. Byl pořízen nábytek do dalších učeben, připravuje se úprava velké posluchárny auly. Učebny byly dále dovybaveny multimediální technikou. Prostory a vybavení hardwarem Škola je pro potřeby studentů vybavena dvěma moderními počítačovými učebnami, dále studovnami a knihovnou. Pro potřeby studentů a zaměstnanců VŠOH slouží studijní oddělení a sekretariát školy vybavené rovněž informační technikou. Akademičtí pracovníci používají informační techniku ve svých pracovnách. Nepočítačové učebny jsou standardně vybaveny dataprojektory, elektricky ovládanými plátny a stolními počítači nebo notebooky napojenými na internet. Převážná většina počítačů ve všech uvedených prostorách je značkových. K tisku jsou k dispozici síťové tiskárny černobílé i barevné, kopírky, fax a scanner. Škola provozuje několik serverů. Servery slouží pro provoz a zajištění ochrany internetu, pro provoz školy, ukládání, sdílení, zálohování a zabezpečení dat studentů i zaměstnanců školy a v neposlední řadě i pro provoz informačního systému školy. K zajištění výuky je možno využít i dvě digitální kamery. Pro pokrytí internetem se používá kombinace pevného a bezdrátového vysokorychlostního připojení. Softwarové vybavení Výpočetní technika (s výjimkou serverů) je vybavena operačním systémem Microsoft Windows a kancelářskými programy Microsoft office. K ochraně slouží antivirový program AVG. Počítače studentů v učebnách jsou navíc vybaveny programy pro vedení účetnictví (Pohoda) a hotelový provoz (Fidelio a Restis). K dispozici mají také výukové multimediálními aplikace, odborné programové vybavení, encyklopedie a slovníky. K vedení agendy školy slouží vedle běžných kancelářských programů i program Moggis. Pracovníkům studijního oddělení je dostupný prostřednictvím manažera umožňujícího provádět všechny potřebné činnosti související s informačním systémem a provozem školy. Z programu jsou pravidelně generována data pro matriku. Studenti přistupují k informačnímu systému prostřednictvím internetu. Jako zdroj informací pro studenty slouží také webové stránky školy. Servery používají operační systém Windows server nebo Linux. Knihy, skripta, učebnice, mapy Knihovna školy zajišťuje knihovnické a informační služby. Shromažďuje a zpracovává odbornou literaturu, skripta a časopisy podle zaměření školy. Poskytuje další s tím spojené činnosti a služby - nákup softwaru a jeho implementace, nákup knižního fondu a odborných časopisů a jejich zpracování, pomoc při vyhledávání studijních materiálů a práci s informacemi. Absenční a prezenční půjčování. Dostupnost informačních zdrojů Veškeré elektronické informační zdroje jsou dostupné prostřednictvím školní sítě a internetu. Informační systém můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní informační systém využívá zabezpečenou školní síť, sdílené zdroje dat na serverech a speciální programy jako Moggis manažer. 12

13 Vnější systém je dostupný přes zabezpečené internetové rozhraní. Studenti i vyučující mohou kdykoliv a odkudkoliv získat informace o průběhu výuky. Součástí programu Moggis je integrované e-learningové prostředí. Vyučující v tomto prostřední publikují elektronické výukové materiály a mohou zpětně testovat vědomosti studentů. Rozvoj informačních technologií Do budoucna plánujeme zvýšení kapacity vysokorychlostního bezdrátového propojení ve všech částech školy a významné posílení knihovního fondu odbornými publikacemi a audiovizuálními materiály. Začalo budování nového Informačního centra s knihovou a studovnami a tvorba nových webových stránek školy. Projekt Vytvoření informačního centra bude ukončen v roce III. Kvalita a kultura akademického života 3.1. Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Na Vysoké škole obchodní a hotelové mají všechny studentky a všichni studenti stejně jako všichni vyučující zaručeny rovné možnosti a příležitosti bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské vyznání, národnost. Je vypracovaný stipendijní řád, který pomáhá řešit případné sociální problémy studentů. Školné se během existence školy nezvýšilo, naopak s vyšším ročníkem klesá. Finanční úspory mohou dosáhnout studenti při jednorázové platbě školného na celý akademický rok. Na žádost studenta lze platbu školného rozložit do více splátek. VŠOH má vypracovaný systém dalšího vzdělávání zaměstnanců akademických pracovníků a provozních zaměstnanců. VŠOH přispívá zaměstnancům na stravování. Studenti i zaměstnanci se mohou stravovat ve školní jídelně v obou budovách školy, nápoje a vybraná jídla mohou získat také v automatech umístněných na chodbě škol či ve školním občerstvení. Ubytování nabízí škola studentům v zařízeních pro ubytování mládeže. Rovněž zprostředkovávání nabídky na ubytování v soukromí, kterých je v okolí školy dostatek. Mimobrněnským studentům škola přiznává, pokud to legislativa dovolí, ubytovací stipendium Poradenství Poradenství je studentům poskytováno v oblasti studijní, kariérové i sociální. Poradenství se věnuje především Mgr. Hana Vovsová. Podpora studentů v této oblasti probíhá nejčastěji formou osobní konzultace, popřípadě ovým nebo telefonním kontaktem Znevýhodněné skupiny uchazečů / studentů Věnujeme pozornost zdravotně, sociálně a ekonomicky znevýhodněným při vstupu do studia, během studia i bezprostředně po jeho absolvování. Téměř do všech prostor školy je zajištěn bezbariérový přístup. 13

14 3.4. Mimořádně nadaní studenti VŠOH věnuje pozornost talentovaným a nadaným studentům, kterým může být přiznáno prospěchové stipendium. Nejlepší studentské práce se mohou objevit jako příspěvky studentské sekce v rámci mezinárodní vědecké konference pořádané VŠOH. Nadaní studenti se zapojili do výzkumné činnosti vedené pedagogy VŠOH, reprezentují školu v odborných soutěžích v ČR i v zahraničí. Úspěch talentovaných a nadaných studentů prezentuje nově zřízená Galerie foyer v prostorách školy, která byla slavnostně otevřena Partnerství a spolupráce Na VŠOH je zřízen Studentský senát, který je partnerem vedení školy a poradním orgánem při řešení otázek týkajících se studentů, a to i v tematice studijního programu. Akademičtí pracovníci i pracovníci studijního oddělení se snaží vytvářet ve škole přátelské a podnětné prostředí. Přispívají k tomu i společné akce, např. Běh na Myslivnu běžecký závod v krásné přírodě okolí školy podpořený městskou částí Brno Nový Lískovec, kde se budova školy Svážná nachází. VŠOH deklaruje ve svém Dlouhodobém záměru vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti spojení s aktuálními potřebami rozvoje Jihomoravského kraje a města Brna. Zúčastnili jsme se prací na přípravě Strategie města Brna v oblasti cestovního ruchu ve spolupráci s Magistrátem města Brna. S Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy a Jihomoravským krajem jsme se podíleli na přípravě a realizaci projektu Ochutnejte Moravu! Jsme členem Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) a pracovní skupiny pro vzdělávání při SOCR. JUDr. Helena Fišerová je členkou vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR). Kromě AHR jsme aktivními členy České barmanské asociace, Společenstva cukrářů ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace průvodců a Regionální hospodářské komory. Spolupracujeme s nejvýznamnějšími brněnými hotely, cestovními kancelářemi a firmami z oblasti gastronomického vybavení, potravinářského průmyslu, výstavnictví, dopravy a logistiky. Od této spolupráce se očekává, že přinese VŠOH nejnovější odborné informace, případně ukázky výrobků pro účely výuky, že firmy umožní odborné exkurze a odbornou praxi a případně náměty a konzultace pro bakalářské a jiné práce studentů. IV. Internacionalizace 4.1. Strategie VŠOH v oblasti mezinárodní spolupráce Vysoká škola obchodní a hotelová navázala kontakty se zahraničními školami. Cílem spolupráce je zejména příležitost, aby se studenti a vyučující mohli navzájem setkávat, vyměňovat si zkušenosti, případně se zúčastňovat výuky a mezinárodních seminářů a konferencí. První mezinárodní vědecké konference na téma Cestovní ruch a konkurenceschopnost regionů se zúčastnili zástupci slovenských vysokých škol - Ekonomické univerzity Bratislava, Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici a Univerzity z Prešova. 14

15 V roce 2009 se kromě zástupců ze Slovenska zúčastnili i odborníci z Polska, Bulharska a Chorvatska Zapojení VŠOH do mezinárodních vzdělávacích programů, mobilita studentů a akademických pracovníků V roce 2008 nebyla škola zapojena do žádného mezinárodního vzdělávacího programu. VŠOH podala v roce 2009 projekt pro získání Erasmus University Charter a čeká na jeho vyřízení. Škola se dále bude snažit o zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů. V. Zajišťování kvality činností realizovaných na VŠOH 5.1. Systém hodnocení kvality vzdělávání VŠOH považuje systém hodnocení kvality činností, které realizuje, za jednu z nejdůležitějších podmínek řízení. Faktoru kvality přisuzuje vysokou hodnotu pro určení konkurenční pozice vysoké školy na vzdělávacím trhu. Hledá nejvhodnější podobu tohoto hodnocení Vnitřní hodnocení VŠOH v roce 2009 nepoužívala formalizovaný systém řízení kvality, plánuje ovšem jeho zavedení. Zavedla vnitřní systém hodnocení činností. Studenti hodnotí kvalitu výuky a dalších činností školy prostřednictvím anonymních dotazníků. Jejich vyhodnocování zpracovává odborná firma, na rozboru výsledků se podílí Studentský senát. Studenti se dosud vyjadřovali především k úrovni výuky a řízení, obtížnosti výuky, provozním a organizačním záležitostem, částečně k otázkám personálním a tvorby studijních plánů. Předpokládáme budoucí zapojení studentů do procesu zpracování odborných pedagogických dokumentů (tvorba studijních plánů, anotace předmětů, tvorba studijních textů). V roce 2009 také proběhla sebeevaluace akademických pracovníků, ve které hodláme nadále pokračovat. Probíhá rovněž průběžné hodnocení vzdělávací a výzkumné činnosti akademických pracovníků. Byla stanovena pravidla pro zajištění kvality učitelů. Grantovou agenturou VŠOH byl vypsán výzkumný úkol Projekt zpracování metodiky hodnocení VŠOH podle Standardů a směrnic pro zajištění kvality v Evropském prostoru terciárního vzdělávání Vnější hodnocení Ukazatelem efektivnosti procesu zajištění kvality je především reakreditační proces. Škola připravila v roce 2009 žádost o prodloužení akreditace pro oba bakalářské studijní obory. Dalším ukazatelem je úroveň výstupních kompetencí absolventů školy, kterou hodláme v budoucnu posuzovat ve spojení s předními firmami a institucemi v oboru spolupracujícími se školou např. v rámci Akademické rady školy. Nepominutelným ukazatelem je zájem studentů o studium na VŠOH. 15

16 5.4. Způsob zajištění kvality odborných praxí Podmínky pro přípravu a realizaci volitelného předmětu Odborná praxe jsou dány studijním plánem oborů Management hotelnictví a Management cestovního ruchu a směrnicí rektorky o podmínkách přípravy a realizace odborné praxe na VŠOH. Student má možnost vlastní volby místa praxe, předkládá ke schválení protokol o přijetí studenta na odbornou praxi, potvrzení o absolvování praxe s hodnocením činnosti studenta a závěrečnou zprávu o průběhu praxe. Za splnění všech podmínek odborné praxe získává student kredity. Vedením praxí studentů je pověřen akademický pracovník. Některé praxe studentům zajišťuje škola. VI. Rozvoj vysoké školy Rozvoj Vysoké školy obchodní a hotelové se uskutečňoval v roce 2009 v souladu se závěry Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání, výzkumné a vývojové činnosti VŠOH. Počet studentů se zvýšil. Začala se rozvíjet výzkumná a vývojová činnost. 6.1 Zapojení do programů financovaných ze strukturálních fondů EU V roce 2009 jsme podali dvě žádosti o prostředky ze strukturálních fondů EU: - Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové - Další vzdělávání profesionálů a odborné veřejnosti v oblasti hotelnictví, obchodu a cestovního ruchu. Na rozhodnutí o případném přijetí těchto projektů k realizaci stále čekáme. VII. Závěr Rok 2009 byl pro Vysokou školu obchodní a hotelovou úspěšný. Realizovala se výuka ve dvou akreditovaných bakalářských oborech ve formě prezenční a kombinované. Počet studentů se zvýšil. Byla připravena žádost o prodloužení akreditace studijního programu, patřičně inovován obsah učiva jednotlivých předmětů a literatury potřebné ke studiu. Zlepšilo se vybavení školy, zdokonaloval se vnitřní informační systém. Personální zajištění výuky se nadále zkvalitnilo. Cenná je spolupráce s odborníky z praxe, místní a krajské správy. Škola se připravila k podání žádosti o prodloužení akreditace stávajících oborů a pracovala na konečné podobě dalších bakalářských i magisterských studijních oborů. 16

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. leden 2009 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 20. 21. listopadu 2007 v Brandýse nad Labem,

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2013 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové:

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. NA ROK 2012 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 Tato

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Třebíč, květen 2010 Výroční zpráva o činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč,

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/2.1.00/32.0008 Inovace vzdělávacích programů na Vyšší odborné

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Brno 2012 Obsah Úvod... 3 Rektorát kontakty... 4 Akademická rada... 4 Organizační struktura VŠOH... 5 1. Katedra ekonomie,

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2009

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2009 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2009 ZÁŘÍ 2008 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016 1 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více