Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, Brno. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva"

Transkript

1 Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2009

2 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Předmluva Úvod 4 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 3. Kvalita a kultura akademického života Internacionalizace Zajišťování kvality činností realizovaných na vysoké škole Rozvoj vysoké školy Závěr 16 Přílohy Příloha č. 1 Tabulková část Příloha č. 2 Přehled výzkumné, publikační a jiné činnosti akademických pracovníků VŠOH 2

3 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen VŠOH) za rok 2009 byla zpracována na základě ustanovení zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a v souladu s doporučenou rámcovou osnovou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok Východiskem pro zpracování byl Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti VŠOH. Vysoká škola obchodní a hotelová vznikla na základě státního souhlasu s činností soukromé vysoké školy v roce Vzdělávací, výzkumná a vývojová činnost byla zahájena v akademickém roce 2007/2008 Výroční zpráva VŠOH za rok 2009 byla projednána a schválena Akademickou radou VŠOH dne 20. května 2010 a bude zveřejněna na internetových stránkách školy Brno 27. května 2010 doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. rektor 3

4 I. Úvod 1.1. Úplný název vysoké školy: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Používaná zkratka názvu: VŠOH Adresa a kontaktní údaje: Bosonožská 9, Brno Telefon:

5 1.2. Organizační schéma VŠOH Schéma organizační struktury VŠOH Statutární orgán jednatelé Rektor Akademický senát Disciplinární komise Kvestor Sekretariát Prorektor pro vzdělávací činnost Prorektor pro výzkumnou činnost Studijní oddělení Katedra odborných předmětů Katedra společenskovědních předmětů Sekce hotelnictví Sekce cestovního ruchu Sekce ekonomie Sekce humanitních věd a managementu a cizích jazyků Knihovna Studovna Samostatné katedry začaly být v roce 2008 budovány dle schématu organizační struktury VŠOH, jejich dobudování předpokládáme v roce

6 1.3. Orgány VŠOH Jednatelky společnosti Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Rektorka Prorektor pro vzdělávací činnost Prorektorka pro výzkumnou činnost a zahraniční vztahy JUDr. Helena Fišerová PhDr. Ludmila Bartoňová PhDr. Ludmila Bartoňová od září 2009 doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. od září 2009 PhDr. Ludmila Bartoňová prof. Ing. Kristína Viestová, Ph.D. Složení Akademické rady VŠOH Ing. Petr Bajer, CSc. JUDr. Radim Bartoněk PhDr. Ludmila Bartoňová Ing. Jan Dufek JUDr. Helena Fišerová Ing. Roman Horák, CSc. Ing. Jiří Imrýšek prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc. Ing. Radim Jančura Ing. Stanislav Juránek Ing. Alena Klapalová, Ph.D. doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. doc. RNDr. Miroslav Mikulík, CSc. doc. Ing. et Ing. Miroslav Nováček, CSc. prof. Ing. Peter Patúš, Ph.D. Ing. Helena Pískovská PhDr. Mgr. et Mgr. Martin Reissner Ing. Rostislav Slavotínek doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. doc. Ing. Jana Štofilová, Ph.D. Ing. Pavel Vajčner Ing. Milan Venclík prof. Ing. Kristína Viestová, Ph.D. Ing. Beatrice Vojtková Mgr. Yvonne Zelníčková 6

7 Novými členy Akademické rady se v roce 2009 stali: Ing. Radim Jančura doc. Ing. Vratislav Kozák, PhD. PhDr. Mgr. et Mgr. Martin Reissner doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. Ing. Václav Horák v roce 2009 zemřel Složení Studentského senátu: Václav Bauch Lukáš Vacula Zdeňka Šmídová Marek Reichman Jan Škola Romana Kluková Lucia Driečna Petr Vrtěna 1.4 Zastoupení VŠOH v reprezentaci českých vysokých škol, v mezinárodních organizacích, v profesních organizacích VŠOH a její pracovníci jsou zastoupeni v reprezentaci českých vysokých škol a v profesních a jiných organizacích, kde často působí ve vzdělávacích sekcích příslušných organizací (viz tabulka 1 v příloze č.1) VŠOH neuskutečňuje akreditované studijní programy ani jejich části mimo město Brno 1.6. Zastoupení žen v akademických orgánech VŠOH: V Akademické radě je zastoupeno 8 žen z 26 členů, ve vedení školy jsou 3 ženy. Ve Studentském senátu působí 3 ženy. II. Kvalita a excelence akademických činností 2.1. Počty akreditovaných studijních programů. V roce 2009 realizovala VŠOH studium v akreditovaném bakalářském programu 6503 Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch v oborech: - Management hotelnictví, KKOV RO 24 - Management cestovního ruchu, KKOV RO 12 Oba obory jsou vyučovány formou studia prezenčního a kombinovaného. V roce 2009 byla připravená žádost o prodloužení akreditace bakalářských studijních oborů s patřičně inovovaným obsahem učiva a literatury potřebné ke studiu. 7

8 2.2. Nabídka studia v cizích jazycích V roce 2009 nenabízela VŠOH studijní programy akreditované v cizím jazyce. Škola uskutečňuje výuku některých předmětů v anglickém jazyce Akreditované studijní programy společně uskutečňované s VOŠ VŠOH v roce 2009 nerealizovala studijní programy ve spolupráci s VOŠ Přehled kurzů celoživotního vzdělávání V roce 2009 VŠOH nabízela následující kurzy týkající se vyučované odbornosti: kurz barmanský, sommelierský, baristický, průvodců cestovního ruchu a kurz s názvem Výživa, kvalita, hygiena a ochrana zákazníka v cestovním ruchu. Dále VŠOH nabízela kurzy cizích jazyků (jazyk anglický, francouzský, německý) a kurzy používání výpočetní techniky. Nabízené kurzy se nám nedařilo naplnit v dostatečném počtu účastníků Zájem o studium na VŠOH Akademický rok 2007/2008 byl prvním rokem realizace studia obou akreditovaných oborů v prezenční formě. Od akademického roku 2008/09 jsme zaznamenali zvyšující se zájem o studium na VŠOH, a to jak v prezenční, tak nově akreditované kombinované formě studia. V roce 2009 bylo podáno 359 přihlášek, přijati 264 uchazeči, zapsali se 193 uchazeči Studenti v akreditovaných studijních programech V roce 2009 studovali 244 studenti v prezenční formě bakalářských studijních oborů a 119 studentů v kombinované formě studia, celkem tedy 363 studenti (stav k ) Absolventi VŠOH Vysoká škola obchodní a hotelová neměla v roce 2009 ještě žádné absolventy Neúspěšní studenti VŠOH V roce 2009 předčasně ukončilo studium 45 studentů, z toho 19 v prezenčním studiu a 26 v kombinovaném. Opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti: VŠOH dává možnost studia všem přihlášeným uchazečům. Počet neúspěšných studentů vyjadřuje případný nesoulad mezi náročností výuky a schopností studentů. Pro podporu úspěšnosti ve studiu navyšujeme počty seminářů a volitelných předmětů a doporučujeme individuální konzultace s vyučujícími Využívání kreditového systému VŠOH využívá kreditový systém. Každý budoucí absolvent získá Dodatek k diplomu Diploma Suplement Label. Začali jsme připravovat možnost získání ECTS Label. 8

9 2.10. Odborná spolupráce VŠOH s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou VŠOH deklaruje ve svém Dlouhodobém záměru vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti spojení s aktuálními potřebami rozvoje Jihomoravského kraje v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Škola spolupracuje s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, s Centrálou cestovního ruchu Jihomoravského kraje, se Svazem obchodu a cestovního ruchu České republiky, s dalšími profesními společenstvy, s Regionální hospodářskou komorou, s nejvýznamnějšími brněnskými hotely, cestovními kancelářemi a firmami z oblasti gastronomického vybavení, potravinářského průmyslu, dopravy a logistiky, s Veletrhy Brno aj. Provozy těchto firem studenti navštěvují v rámci odborných exkurzí. Instituce a firmy umožňují studentům vykonávání praxí a některé z firem spolupracují se studenty na připravovaných bakalářských pracích. Cílem spolupráce s praxí je přenášení poznatků z praxe do výuky a umožnění lepší zaměstnatelnosti absolventů. Spolupráce probíhá v rámci výzkumné činnosti VŠOH, do které se zapojují i studenti. Zástupci praxe a veřejné správy se každoročně zúčastňují konference VŠOH. Významní představitelé spolupracujících firem, institucí a veřejné správy jsou členy akademické rady VŠOH a budou působit jako odborníci u bakalářských zkoušek Akademičtí pracovníci V průběhu roku 2009 došlo k rozšíření počtu akademických pracovníků VŠOH v souvislosti se zvyšováním počtu studentů prezenčního i kombinovaného studia. V roce 2009 pracovali na VŠOH (na plný i částečný pracovní úvazek) celkem 34 akademičtí pracovníci, z toho 12 žen, a 4 provozní pracovnice. Na škole působí 5 profesorů a 9 docentů, tedy 14 habilitovaných akademických pracovníků Vzdělávání zaměstnanců VŠOH věnuje pozornost vzdělávání zaměstnanců. Je vypracován plán dalšího vzdělávání akademických pracovníků a pracovníků studijního oddělení a informačního centra (knihovny). Vzdělávání se u akademických pracovníků zaměřuje na získávání vědeckých i pedagogických hodností, případně na obohacování poznatky z praxe. Všichni pracovníci se mohou vzdělávat v oblasti ICT, multimediální techniky a jejího využití ve výuce. Nezanedbává se ani vzdělávání v oblasti BOZP a jazykové vzdělávání Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2009 V roce 2009 byl jmenován profesorem RNDr. Miloš Šeda, Ph.D., který je pracovníkem VŠOH s rozsahem úvazku 0, Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠOH a posílení vazby mezi činností vzdělávací a touto činností 9

10 Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit VŠOH Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit Dotazníkové šetření pro aktualizaci Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna Management kvality s dopadem na finanční výkonnost podniků cestovního ruchu v Jihomoravském kraji Výzkum informovanosti a spokojenosti návštěvníků s nabídkou a službami Moravského zemského muzea v Brně Zdroj Agentura Dring Consulting a Magistrát města Brna Interní zdroje VŠOH Interní zdroje VŠOH Finanční podpora Koordinační centrum cestovního ruchu VŠOH Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Czechtourism V roce 2009 vznikla na VŠOH interní Grantová agentura, jejíž hlavním cílem je podpora výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti akademických pracovníků i studentů školy a podařilo se také navázat spolupráci v oblasti výzkumné činnosti s agenturou Dring Consulting a Magistrátem města Brna v oblasti cestovního ruchu. Výzkumná činnost: Výzkumná činnost v roce 2009 byla orientována na aplikovaný výzkum a to zejména na problémy zadavatelů z praxe. Prakticky do všech úkolů se podařilo aktivně zapojit také studenty a to se zohledněním potřeby přiblížit jim reálné problémy praxe v rámci některých předmětů. Výzkumná činnost Vysoké školy obchodní a hotelové v roce 2009 měla charakter a) individuálních projektů pedagogů, b) týmových projektů pedagog-studenti, c) projektů studentů v rámci jednotlivých kurzů. Add. a) Mezi individuální projekty pedagogů patří například iniciační fáze výzkumné práce s aktuálním tématem terminologie a neologismů v teorii a praxi cestovního ruchu a hotelnictví, literární rešerše problematiky dopravy a cestovního ruchu a konkurenceschopnosti podniků cestovního ruchu. Výsledky autorů byly publikovány ve sbornících na mezinárodních konferencích. Add. b) Mezi týmové projekty, tj. projekty, jejichž iniciátorem byl konkrétní zadavatel anebo pedagog školy, vedoucím řešitelem pedagog školy a na projektu se zúčastnili také studenti v rámci předmětů, jejichž obsahové zaměření korespondovalo s řešenou problematikou, patřily všechny výše uvedené projekty v tabulce. Studenti tak měli možnost seznámit se s marketingovým výzkumem, s procesem formulace výzkumných problémů, naplánování výzkumných prací, sběrem dat i částečnou analýzou dat, s problematikou kvality služeb a spokojeností klientů, nabídkou služeb ubytovacích zařízení, bariérami podnikání v ubytovacích službách apod. 10

11 Add c) Pedagogové podporovali výzkumnou činnost studentů také v podobě samostatné práce studentů jednotlivců anebo studentů v týmech v rámci jednotlivých kurzů a to konkrétně v rámci kurzu Projektový management a Animace. Studenti třetího ročníku v rámci zpracování praktické části svých bakalářských prací realizovali primární výzkumy včetně analýzy a vyhodnocování výsledků. Některé výstupy budou prezentovány na konferenci Vysoké školy obchodní a hotelové v květnu r Stěžejním bodem výzkumné činnosti bylo založení Grantové agentury školy a vyčlenění vlastních prostředků ze zdrojů školy pro podporu aktivit pedagogů, resp. i studentů ve výzkumu, vývoji školy a tvůrčí činnosti. V květnu 2009 se uskutečnil již druhý ročník mezinárodní konference VŠOH s názvem Partnerství v regionu a produkt cestovního ruchu jako výsledek partnerství, na které vystoupili odborníci z Czechtourismu, Ministerstva pro místní rozvoj, Centrály cestovního ruchu Jižní Morava, jako i další odborníci z řad akademiků i praktiků z České republiky i ze zahraničí. Výstupem z konference byl recenzovaný sborník. Vývojová a ostatní tvůrčí činnost Vývojová a ostatní tvůrčí činnost VŠOH je zaměřena zejména na udržování a prohloubení kvality studia, rozšiřování nabídky kurzů, resp. prohlubování kvality kurzů v souladu s vývojem teoretických poznatků a empirických zkušeností. Do výuky byly proto začleněny jako volitelné kurzy předměty, jenž jsou úzce provázány s praxí, i předměty vyučované v jazyce anglickém jako součást postupného procesu internacionalizace studia. Byly také zahájeny práce v rámci vlastní ediční činnosti za institucionální podpory nově zformované Ediční rady VŠOH. V roce 2009 byla vydána skripta k předmětu Ekonomika a řízení podniku ubytovacích služeb a Finanční management v hotelnictví a cestovním ruchu a do procesu schvalování edice byly zařazeny další studijní texty, jejichž tisk se předpokládá v prvním pololetí roku Od roku 2009 nabízí VŠOH studentům kombinovaného studia zpracované distanční studijní opory pro všechny kurzy v obou oborech studia. Byl připraven pro realizaci projekt ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Czechtourismem s názvem Koordinační centrum cestovního ruchu VŠOH Brno, který se začal realizovat v roce V rámci Evropských sociálních fondů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl podán projekt s názvem Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové a projekt Další vzdělávání profesionálů a odborné veřejnosti v oblasti hotelnictví, obchodu a cestovního ruchu. 11

12 2.15. Infrastruktura Vysoké školy obchodní a hotelové V souladu s plánem rozvoje VŠOH byly vynaloženy prostředky na materiální a technické vybavení školy v celkové výši téměř 1 milion Kč. Byl pořízen nábytek do dalších učeben, připravuje se úprava velké posluchárny auly. Učebny byly dále dovybaveny multimediální technikou. Prostory a vybavení hardwarem Škola je pro potřeby studentů vybavena dvěma moderními počítačovými učebnami, dále studovnami a knihovnou. Pro potřeby studentů a zaměstnanců VŠOH slouží studijní oddělení a sekretariát školy vybavené rovněž informační technikou. Akademičtí pracovníci používají informační techniku ve svých pracovnách. Nepočítačové učebny jsou standardně vybaveny dataprojektory, elektricky ovládanými plátny a stolními počítači nebo notebooky napojenými na internet. Převážná většina počítačů ve všech uvedených prostorách je značkových. K tisku jsou k dispozici síťové tiskárny černobílé i barevné, kopírky, fax a scanner. Škola provozuje několik serverů. Servery slouží pro provoz a zajištění ochrany internetu, pro provoz školy, ukládání, sdílení, zálohování a zabezpečení dat studentů i zaměstnanců školy a v neposlední řadě i pro provoz informačního systému školy. K zajištění výuky je možno využít i dvě digitální kamery. Pro pokrytí internetem se používá kombinace pevného a bezdrátového vysokorychlostního připojení. Softwarové vybavení Výpočetní technika (s výjimkou serverů) je vybavena operačním systémem Microsoft Windows a kancelářskými programy Microsoft office. K ochraně slouží antivirový program AVG. Počítače studentů v učebnách jsou navíc vybaveny programy pro vedení účetnictví (Pohoda) a hotelový provoz (Fidelio a Restis). K dispozici mají také výukové multimediálními aplikace, odborné programové vybavení, encyklopedie a slovníky. K vedení agendy školy slouží vedle běžných kancelářských programů i program Moggis. Pracovníkům studijního oddělení je dostupný prostřednictvím manažera umožňujícího provádět všechny potřebné činnosti související s informačním systémem a provozem školy. Z programu jsou pravidelně generována data pro matriku. Studenti přistupují k informačnímu systému prostřednictvím internetu. Jako zdroj informací pro studenty slouží také webové stránky školy. Servery používají operační systém Windows server nebo Linux. Knihy, skripta, učebnice, mapy Knihovna školy zajišťuje knihovnické a informační služby. Shromažďuje a zpracovává odbornou literaturu, skripta a časopisy podle zaměření školy. Poskytuje další s tím spojené činnosti a služby - nákup softwaru a jeho implementace, nákup knižního fondu a odborných časopisů a jejich zpracování, pomoc při vyhledávání studijních materiálů a práci s informacemi. Absenční a prezenční půjčování. Dostupnost informačních zdrojů Veškeré elektronické informační zdroje jsou dostupné prostřednictvím školní sítě a internetu. Informační systém můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní informační systém využívá zabezpečenou školní síť, sdílené zdroje dat na serverech a speciální programy jako Moggis manažer. 12

13 Vnější systém je dostupný přes zabezpečené internetové rozhraní. Studenti i vyučující mohou kdykoliv a odkudkoliv získat informace o průběhu výuky. Součástí programu Moggis je integrované e-learningové prostředí. Vyučující v tomto prostřední publikují elektronické výukové materiály a mohou zpětně testovat vědomosti studentů. Rozvoj informačních technologií Do budoucna plánujeme zvýšení kapacity vysokorychlostního bezdrátového propojení ve všech částech školy a významné posílení knihovního fondu odbornými publikacemi a audiovizuálními materiály. Začalo budování nového Informačního centra s knihovou a studovnami a tvorba nových webových stránek školy. Projekt Vytvoření informačního centra bude ukončen v roce III. Kvalita a kultura akademického života 3.1. Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Na Vysoké škole obchodní a hotelové mají všechny studentky a všichni studenti stejně jako všichni vyučující zaručeny rovné možnosti a příležitosti bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské vyznání, národnost. Je vypracovaný stipendijní řád, který pomáhá řešit případné sociální problémy studentů. Školné se během existence školy nezvýšilo, naopak s vyšším ročníkem klesá. Finanční úspory mohou dosáhnout studenti při jednorázové platbě školného na celý akademický rok. Na žádost studenta lze platbu školného rozložit do více splátek. VŠOH má vypracovaný systém dalšího vzdělávání zaměstnanců akademických pracovníků a provozních zaměstnanců. VŠOH přispívá zaměstnancům na stravování. Studenti i zaměstnanci se mohou stravovat ve školní jídelně v obou budovách školy, nápoje a vybraná jídla mohou získat také v automatech umístněných na chodbě škol či ve školním občerstvení. Ubytování nabízí škola studentům v zařízeních pro ubytování mládeže. Rovněž zprostředkovávání nabídky na ubytování v soukromí, kterých je v okolí školy dostatek. Mimobrněnským studentům škola přiznává, pokud to legislativa dovolí, ubytovací stipendium Poradenství Poradenství je studentům poskytováno v oblasti studijní, kariérové i sociální. Poradenství se věnuje především Mgr. Hana Vovsová. Podpora studentů v této oblasti probíhá nejčastěji formou osobní konzultace, popřípadě ovým nebo telefonním kontaktem Znevýhodněné skupiny uchazečů / studentů Věnujeme pozornost zdravotně, sociálně a ekonomicky znevýhodněným při vstupu do studia, během studia i bezprostředně po jeho absolvování. Téměř do všech prostor školy je zajištěn bezbariérový přístup. 13

14 3.4. Mimořádně nadaní studenti VŠOH věnuje pozornost talentovaným a nadaným studentům, kterým může být přiznáno prospěchové stipendium. Nejlepší studentské práce se mohou objevit jako příspěvky studentské sekce v rámci mezinárodní vědecké konference pořádané VŠOH. Nadaní studenti se zapojili do výzkumné činnosti vedené pedagogy VŠOH, reprezentují školu v odborných soutěžích v ČR i v zahraničí. Úspěch talentovaných a nadaných studentů prezentuje nově zřízená Galerie foyer v prostorách školy, která byla slavnostně otevřena Partnerství a spolupráce Na VŠOH je zřízen Studentský senát, který je partnerem vedení školy a poradním orgánem při řešení otázek týkajících se studentů, a to i v tematice studijního programu. Akademičtí pracovníci i pracovníci studijního oddělení se snaží vytvářet ve škole přátelské a podnětné prostředí. Přispívají k tomu i společné akce, např. Běh na Myslivnu běžecký závod v krásné přírodě okolí školy podpořený městskou částí Brno Nový Lískovec, kde se budova školy Svážná nachází. VŠOH deklaruje ve svém Dlouhodobém záměru vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti spojení s aktuálními potřebami rozvoje Jihomoravského kraje a města Brna. Zúčastnili jsme se prací na přípravě Strategie města Brna v oblasti cestovního ruchu ve spolupráci s Magistrátem města Brna. S Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy a Jihomoravským krajem jsme se podíleli na přípravě a realizaci projektu Ochutnejte Moravu! Jsme členem Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) a pracovní skupiny pro vzdělávání při SOCR. JUDr. Helena Fišerová je členkou vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR). Kromě AHR jsme aktivními členy České barmanské asociace, Společenstva cukrářů ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace průvodců a Regionální hospodářské komory. Spolupracujeme s nejvýznamnějšími brněnými hotely, cestovními kancelářemi a firmami z oblasti gastronomického vybavení, potravinářského průmyslu, výstavnictví, dopravy a logistiky. Od této spolupráce se očekává, že přinese VŠOH nejnovější odborné informace, případně ukázky výrobků pro účely výuky, že firmy umožní odborné exkurze a odbornou praxi a případně náměty a konzultace pro bakalářské a jiné práce studentů. IV. Internacionalizace 4.1. Strategie VŠOH v oblasti mezinárodní spolupráce Vysoká škola obchodní a hotelová navázala kontakty se zahraničními školami. Cílem spolupráce je zejména příležitost, aby se studenti a vyučující mohli navzájem setkávat, vyměňovat si zkušenosti, případně se zúčastňovat výuky a mezinárodních seminářů a konferencí. První mezinárodní vědecké konference na téma Cestovní ruch a konkurenceschopnost regionů se zúčastnili zástupci slovenských vysokých škol - Ekonomické univerzity Bratislava, Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici a Univerzity z Prešova. 14

15 V roce 2009 se kromě zástupců ze Slovenska zúčastnili i odborníci z Polska, Bulharska a Chorvatska Zapojení VŠOH do mezinárodních vzdělávacích programů, mobilita studentů a akademických pracovníků V roce 2008 nebyla škola zapojena do žádného mezinárodního vzdělávacího programu. VŠOH podala v roce 2009 projekt pro získání Erasmus University Charter a čeká na jeho vyřízení. Škola se dále bude snažit o zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů. V. Zajišťování kvality činností realizovaných na VŠOH 5.1. Systém hodnocení kvality vzdělávání VŠOH považuje systém hodnocení kvality činností, které realizuje, za jednu z nejdůležitějších podmínek řízení. Faktoru kvality přisuzuje vysokou hodnotu pro určení konkurenční pozice vysoké školy na vzdělávacím trhu. Hledá nejvhodnější podobu tohoto hodnocení Vnitřní hodnocení VŠOH v roce 2009 nepoužívala formalizovaný systém řízení kvality, plánuje ovšem jeho zavedení. Zavedla vnitřní systém hodnocení činností. Studenti hodnotí kvalitu výuky a dalších činností školy prostřednictvím anonymních dotazníků. Jejich vyhodnocování zpracovává odborná firma, na rozboru výsledků se podílí Studentský senát. Studenti se dosud vyjadřovali především k úrovni výuky a řízení, obtížnosti výuky, provozním a organizačním záležitostem, částečně k otázkám personálním a tvorby studijních plánů. Předpokládáme budoucí zapojení studentů do procesu zpracování odborných pedagogických dokumentů (tvorba studijních plánů, anotace předmětů, tvorba studijních textů). V roce 2009 také proběhla sebeevaluace akademických pracovníků, ve které hodláme nadále pokračovat. Probíhá rovněž průběžné hodnocení vzdělávací a výzkumné činnosti akademických pracovníků. Byla stanovena pravidla pro zajištění kvality učitelů. Grantovou agenturou VŠOH byl vypsán výzkumný úkol Projekt zpracování metodiky hodnocení VŠOH podle Standardů a směrnic pro zajištění kvality v Evropském prostoru terciárního vzdělávání Vnější hodnocení Ukazatelem efektivnosti procesu zajištění kvality je především reakreditační proces. Škola připravila v roce 2009 žádost o prodloužení akreditace pro oba bakalářské studijní obory. Dalším ukazatelem je úroveň výstupních kompetencí absolventů školy, kterou hodláme v budoucnu posuzovat ve spojení s předními firmami a institucemi v oboru spolupracujícími se školou např. v rámci Akademické rady školy. Nepominutelným ukazatelem je zájem studentů o studium na VŠOH. 15

16 5.4. Způsob zajištění kvality odborných praxí Podmínky pro přípravu a realizaci volitelného předmětu Odborná praxe jsou dány studijním plánem oborů Management hotelnictví a Management cestovního ruchu a směrnicí rektorky o podmínkách přípravy a realizace odborné praxe na VŠOH. Student má možnost vlastní volby místa praxe, předkládá ke schválení protokol o přijetí studenta na odbornou praxi, potvrzení o absolvování praxe s hodnocením činnosti studenta a závěrečnou zprávu o průběhu praxe. Za splnění všech podmínek odborné praxe získává student kredity. Vedením praxí studentů je pověřen akademický pracovník. Některé praxe studentům zajišťuje škola. VI. Rozvoj vysoké školy Rozvoj Vysoké školy obchodní a hotelové se uskutečňoval v roce 2009 v souladu se závěry Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání, výzkumné a vývojové činnosti VŠOH. Počet studentů se zvýšil. Začala se rozvíjet výzkumná a vývojová činnost. 6.1 Zapojení do programů financovaných ze strukturálních fondů EU V roce 2009 jsme podali dvě žádosti o prostředky ze strukturálních fondů EU: - Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové - Další vzdělávání profesionálů a odborné veřejnosti v oblasti hotelnictví, obchodu a cestovního ruchu. Na rozhodnutí o případném přijetí těchto projektů k realizaci stále čekáme. VII. Závěr Rok 2009 byl pro Vysokou školu obchodní a hotelovou úspěšný. Realizovala se výuka ve dvou akreditovaných bakalářských oborech ve formě prezenční a kombinované. Počet studentů se zvýšil. Byla připravena žádost o prodloužení akreditace studijního programu, patřičně inovován obsah učiva jednotlivých předmětů a literatury potřebné ke studiu. Zlepšilo se vybavení školy, zdokonaloval se vnitřní informační systém. Personální zajištění výuky se nadále zkvalitnilo. Cenná je spolupráce s odborníky z praxe, místní a krajské správy. Škola se připravila k podání žádosti o prodloužení akreditace stávajících oborů a pracovala na konečné podobě dalších bakalářských i magisterských studijních oborů. 16

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2008 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, Brno. Výroční zpráva. o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2010

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, Brno. Výroční zpráva. o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2010 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016 (Projednáno Akademickou radou SVŠE 20. října 2015) 1 1.

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Květen 2008 Název: Autoři: Ing. Pavel Štohl a kol. Vydavatel: Počet stran: 14 Pořadí vydání: první Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro rok 2016 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, Česká republika Materiál byl schválen Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 5. 10. 2015. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1 Východiska Masarykova univerzita se bude v roce 2012 vyrovnávat s významnými změnami vnějšího rámce svého fungování, jež zásadně ovlivňují

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013: projednala

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2014 o Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Doktorské studium 2015-2016

Doktorské studium 2015-2016 Doktorské studium 015-01 Doktorské studium 015-01 Karviná, 18.3.015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS Doktorské

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro roky

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro roky Čj.: VSPJ/03298/2015 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro roky 2016 2018 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 13. října 2015 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 22. října 2015

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu Název projektu: Vzdělávací programy dle potřeb praxe CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Tento projekt je spolufinancován ESF EU a státním rozpočtem ČR. Program konference: Představení

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více