Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, Brno. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva"

Transkript

1 Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2009

2 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Předmluva Úvod 4 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 3. Kvalita a kultura akademického života Internacionalizace Zajišťování kvality činností realizovaných na vysoké škole Rozvoj vysoké školy Závěr 16 Přílohy Příloha č. 1 Tabulková část Příloha č. 2 Přehled výzkumné, publikační a jiné činnosti akademických pracovníků VŠOH 2

3 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen VŠOH) za rok 2009 byla zpracována na základě ustanovení zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a v souladu s doporučenou rámcovou osnovou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok Východiskem pro zpracování byl Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti VŠOH. Vysoká škola obchodní a hotelová vznikla na základě státního souhlasu s činností soukromé vysoké školy v roce Vzdělávací, výzkumná a vývojová činnost byla zahájena v akademickém roce 2007/2008 Výroční zpráva VŠOH za rok 2009 byla projednána a schválena Akademickou radou VŠOH dne 20. května 2010 a bude zveřejněna na internetových stránkách školy Brno 27. května 2010 doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. rektor 3

4 I. Úvod 1.1. Úplný název vysoké školy: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Používaná zkratka názvu: VŠOH Adresa a kontaktní údaje: Bosonožská 9, Brno Telefon:

5 1.2. Organizační schéma VŠOH Schéma organizační struktury VŠOH Statutární orgán jednatelé Rektor Akademický senát Disciplinární komise Kvestor Sekretariát Prorektor pro vzdělávací činnost Prorektor pro výzkumnou činnost Studijní oddělení Katedra odborných předmětů Katedra společenskovědních předmětů Sekce hotelnictví Sekce cestovního ruchu Sekce ekonomie Sekce humanitních věd a managementu a cizích jazyků Knihovna Studovna Samostatné katedry začaly být v roce 2008 budovány dle schématu organizační struktury VŠOH, jejich dobudování předpokládáme v roce

6 1.3. Orgány VŠOH Jednatelky společnosti Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Rektorka Prorektor pro vzdělávací činnost Prorektorka pro výzkumnou činnost a zahraniční vztahy JUDr. Helena Fišerová PhDr. Ludmila Bartoňová PhDr. Ludmila Bartoňová od září 2009 doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. od září 2009 PhDr. Ludmila Bartoňová prof. Ing. Kristína Viestová, Ph.D. Složení Akademické rady VŠOH Ing. Petr Bajer, CSc. JUDr. Radim Bartoněk PhDr. Ludmila Bartoňová Ing. Jan Dufek JUDr. Helena Fišerová Ing. Roman Horák, CSc. Ing. Jiří Imrýšek prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc. Ing. Radim Jančura Ing. Stanislav Juránek Ing. Alena Klapalová, Ph.D. doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. doc. RNDr. Miroslav Mikulík, CSc. doc. Ing. et Ing. Miroslav Nováček, CSc. prof. Ing. Peter Patúš, Ph.D. Ing. Helena Pískovská PhDr. Mgr. et Mgr. Martin Reissner Ing. Rostislav Slavotínek doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. doc. Ing. Jana Štofilová, Ph.D. Ing. Pavel Vajčner Ing. Milan Venclík prof. Ing. Kristína Viestová, Ph.D. Ing. Beatrice Vojtková Mgr. Yvonne Zelníčková 6

7 Novými členy Akademické rady se v roce 2009 stali: Ing. Radim Jančura doc. Ing. Vratislav Kozák, PhD. PhDr. Mgr. et Mgr. Martin Reissner doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. Ing. Václav Horák v roce 2009 zemřel Složení Studentského senátu: Václav Bauch Lukáš Vacula Zdeňka Šmídová Marek Reichman Jan Škola Romana Kluková Lucia Driečna Petr Vrtěna 1.4 Zastoupení VŠOH v reprezentaci českých vysokých škol, v mezinárodních organizacích, v profesních organizacích VŠOH a její pracovníci jsou zastoupeni v reprezentaci českých vysokých škol a v profesních a jiných organizacích, kde často působí ve vzdělávacích sekcích příslušných organizací (viz tabulka 1 v příloze č.1) VŠOH neuskutečňuje akreditované studijní programy ani jejich části mimo město Brno 1.6. Zastoupení žen v akademických orgánech VŠOH: V Akademické radě je zastoupeno 8 žen z 26 členů, ve vedení školy jsou 3 ženy. Ve Studentském senátu působí 3 ženy. II. Kvalita a excelence akademických činností 2.1. Počty akreditovaných studijních programů. V roce 2009 realizovala VŠOH studium v akreditovaném bakalářském programu 6503 Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch v oborech: - Management hotelnictví, KKOV RO 24 - Management cestovního ruchu, KKOV RO 12 Oba obory jsou vyučovány formou studia prezenčního a kombinovaného. V roce 2009 byla připravená žádost o prodloužení akreditace bakalářských studijních oborů s patřičně inovovaným obsahem učiva a literatury potřebné ke studiu. 7

8 2.2. Nabídka studia v cizích jazycích V roce 2009 nenabízela VŠOH studijní programy akreditované v cizím jazyce. Škola uskutečňuje výuku některých předmětů v anglickém jazyce Akreditované studijní programy společně uskutečňované s VOŠ VŠOH v roce 2009 nerealizovala studijní programy ve spolupráci s VOŠ Přehled kurzů celoživotního vzdělávání V roce 2009 VŠOH nabízela následující kurzy týkající se vyučované odbornosti: kurz barmanský, sommelierský, baristický, průvodců cestovního ruchu a kurz s názvem Výživa, kvalita, hygiena a ochrana zákazníka v cestovním ruchu. Dále VŠOH nabízela kurzy cizích jazyků (jazyk anglický, francouzský, německý) a kurzy používání výpočetní techniky. Nabízené kurzy se nám nedařilo naplnit v dostatečném počtu účastníků Zájem o studium na VŠOH Akademický rok 2007/2008 byl prvním rokem realizace studia obou akreditovaných oborů v prezenční formě. Od akademického roku 2008/09 jsme zaznamenali zvyšující se zájem o studium na VŠOH, a to jak v prezenční, tak nově akreditované kombinované formě studia. V roce 2009 bylo podáno 359 přihlášek, přijati 264 uchazeči, zapsali se 193 uchazeči Studenti v akreditovaných studijních programech V roce 2009 studovali 244 studenti v prezenční formě bakalářských studijních oborů a 119 studentů v kombinované formě studia, celkem tedy 363 studenti (stav k ) Absolventi VŠOH Vysoká škola obchodní a hotelová neměla v roce 2009 ještě žádné absolventy Neúspěšní studenti VŠOH V roce 2009 předčasně ukončilo studium 45 studentů, z toho 19 v prezenčním studiu a 26 v kombinovaném. Opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti: VŠOH dává možnost studia všem přihlášeným uchazečům. Počet neúspěšných studentů vyjadřuje případný nesoulad mezi náročností výuky a schopností studentů. Pro podporu úspěšnosti ve studiu navyšujeme počty seminářů a volitelných předmětů a doporučujeme individuální konzultace s vyučujícími Využívání kreditového systému VŠOH využívá kreditový systém. Každý budoucí absolvent získá Dodatek k diplomu Diploma Suplement Label. Začali jsme připravovat možnost získání ECTS Label. 8

9 2.10. Odborná spolupráce VŠOH s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou VŠOH deklaruje ve svém Dlouhodobém záměru vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti spojení s aktuálními potřebami rozvoje Jihomoravského kraje v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Škola spolupracuje s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, s Centrálou cestovního ruchu Jihomoravského kraje, se Svazem obchodu a cestovního ruchu České republiky, s dalšími profesními společenstvy, s Regionální hospodářskou komorou, s nejvýznamnějšími brněnskými hotely, cestovními kancelářemi a firmami z oblasti gastronomického vybavení, potravinářského průmyslu, dopravy a logistiky, s Veletrhy Brno aj. Provozy těchto firem studenti navštěvují v rámci odborných exkurzí. Instituce a firmy umožňují studentům vykonávání praxí a některé z firem spolupracují se studenty na připravovaných bakalářských pracích. Cílem spolupráce s praxí je přenášení poznatků z praxe do výuky a umožnění lepší zaměstnatelnosti absolventů. Spolupráce probíhá v rámci výzkumné činnosti VŠOH, do které se zapojují i studenti. Zástupci praxe a veřejné správy se každoročně zúčastňují konference VŠOH. Významní představitelé spolupracujících firem, institucí a veřejné správy jsou členy akademické rady VŠOH a budou působit jako odborníci u bakalářských zkoušek Akademičtí pracovníci V průběhu roku 2009 došlo k rozšíření počtu akademických pracovníků VŠOH v souvislosti se zvyšováním počtu studentů prezenčního i kombinovaného studia. V roce 2009 pracovali na VŠOH (na plný i částečný pracovní úvazek) celkem 34 akademičtí pracovníci, z toho 12 žen, a 4 provozní pracovnice. Na škole působí 5 profesorů a 9 docentů, tedy 14 habilitovaných akademických pracovníků Vzdělávání zaměstnanců VŠOH věnuje pozornost vzdělávání zaměstnanců. Je vypracován plán dalšího vzdělávání akademických pracovníků a pracovníků studijního oddělení a informačního centra (knihovny). Vzdělávání se u akademických pracovníků zaměřuje na získávání vědeckých i pedagogických hodností, případně na obohacování poznatky z praxe. Všichni pracovníci se mohou vzdělávat v oblasti ICT, multimediální techniky a jejího využití ve výuce. Nezanedbává se ani vzdělávání v oblasti BOZP a jazykové vzdělávání Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2009 V roce 2009 byl jmenován profesorem RNDr. Miloš Šeda, Ph.D., který je pracovníkem VŠOH s rozsahem úvazku 0, Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠOH a posílení vazby mezi činností vzdělávací a touto činností 9

10 Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit VŠOH Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit Dotazníkové šetření pro aktualizaci Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna Management kvality s dopadem na finanční výkonnost podniků cestovního ruchu v Jihomoravském kraji Výzkum informovanosti a spokojenosti návštěvníků s nabídkou a službami Moravského zemského muzea v Brně Zdroj Agentura Dring Consulting a Magistrát města Brna Interní zdroje VŠOH Interní zdroje VŠOH Finanční podpora Koordinační centrum cestovního ruchu VŠOH Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Czechtourism V roce 2009 vznikla na VŠOH interní Grantová agentura, jejíž hlavním cílem je podpora výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti akademických pracovníků i studentů školy a podařilo se také navázat spolupráci v oblasti výzkumné činnosti s agenturou Dring Consulting a Magistrátem města Brna v oblasti cestovního ruchu. Výzkumná činnost: Výzkumná činnost v roce 2009 byla orientována na aplikovaný výzkum a to zejména na problémy zadavatelů z praxe. Prakticky do všech úkolů se podařilo aktivně zapojit také studenty a to se zohledněním potřeby přiblížit jim reálné problémy praxe v rámci některých předmětů. Výzkumná činnost Vysoké školy obchodní a hotelové v roce 2009 měla charakter a) individuálních projektů pedagogů, b) týmových projektů pedagog-studenti, c) projektů studentů v rámci jednotlivých kurzů. Add. a) Mezi individuální projekty pedagogů patří například iniciační fáze výzkumné práce s aktuálním tématem terminologie a neologismů v teorii a praxi cestovního ruchu a hotelnictví, literární rešerše problematiky dopravy a cestovního ruchu a konkurenceschopnosti podniků cestovního ruchu. Výsledky autorů byly publikovány ve sbornících na mezinárodních konferencích. Add. b) Mezi týmové projekty, tj. projekty, jejichž iniciátorem byl konkrétní zadavatel anebo pedagog školy, vedoucím řešitelem pedagog školy a na projektu se zúčastnili také studenti v rámci předmětů, jejichž obsahové zaměření korespondovalo s řešenou problematikou, patřily všechny výše uvedené projekty v tabulce. Studenti tak měli možnost seznámit se s marketingovým výzkumem, s procesem formulace výzkumných problémů, naplánování výzkumných prací, sběrem dat i částečnou analýzou dat, s problematikou kvality služeb a spokojeností klientů, nabídkou služeb ubytovacích zařízení, bariérami podnikání v ubytovacích službách apod. 10

11 Add c) Pedagogové podporovali výzkumnou činnost studentů také v podobě samostatné práce studentů jednotlivců anebo studentů v týmech v rámci jednotlivých kurzů a to konkrétně v rámci kurzu Projektový management a Animace. Studenti třetího ročníku v rámci zpracování praktické části svých bakalářských prací realizovali primární výzkumy včetně analýzy a vyhodnocování výsledků. Některé výstupy budou prezentovány na konferenci Vysoké školy obchodní a hotelové v květnu r Stěžejním bodem výzkumné činnosti bylo založení Grantové agentury školy a vyčlenění vlastních prostředků ze zdrojů školy pro podporu aktivit pedagogů, resp. i studentů ve výzkumu, vývoji školy a tvůrčí činnosti. V květnu 2009 se uskutečnil již druhý ročník mezinárodní konference VŠOH s názvem Partnerství v regionu a produkt cestovního ruchu jako výsledek partnerství, na které vystoupili odborníci z Czechtourismu, Ministerstva pro místní rozvoj, Centrály cestovního ruchu Jižní Morava, jako i další odborníci z řad akademiků i praktiků z České republiky i ze zahraničí. Výstupem z konference byl recenzovaný sborník. Vývojová a ostatní tvůrčí činnost Vývojová a ostatní tvůrčí činnost VŠOH je zaměřena zejména na udržování a prohloubení kvality studia, rozšiřování nabídky kurzů, resp. prohlubování kvality kurzů v souladu s vývojem teoretických poznatků a empirických zkušeností. Do výuky byly proto začleněny jako volitelné kurzy předměty, jenž jsou úzce provázány s praxí, i předměty vyučované v jazyce anglickém jako součást postupného procesu internacionalizace studia. Byly také zahájeny práce v rámci vlastní ediční činnosti za institucionální podpory nově zformované Ediční rady VŠOH. V roce 2009 byla vydána skripta k předmětu Ekonomika a řízení podniku ubytovacích služeb a Finanční management v hotelnictví a cestovním ruchu a do procesu schvalování edice byly zařazeny další studijní texty, jejichž tisk se předpokládá v prvním pololetí roku Od roku 2009 nabízí VŠOH studentům kombinovaného studia zpracované distanční studijní opory pro všechny kurzy v obou oborech studia. Byl připraven pro realizaci projekt ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Czechtourismem s názvem Koordinační centrum cestovního ruchu VŠOH Brno, který se začal realizovat v roce V rámci Evropských sociálních fondů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl podán projekt s názvem Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové a projekt Další vzdělávání profesionálů a odborné veřejnosti v oblasti hotelnictví, obchodu a cestovního ruchu. 11

12 2.15. Infrastruktura Vysoké školy obchodní a hotelové V souladu s plánem rozvoje VŠOH byly vynaloženy prostředky na materiální a technické vybavení školy v celkové výši téměř 1 milion Kč. Byl pořízen nábytek do dalších učeben, připravuje se úprava velké posluchárny auly. Učebny byly dále dovybaveny multimediální technikou. Prostory a vybavení hardwarem Škola je pro potřeby studentů vybavena dvěma moderními počítačovými učebnami, dále studovnami a knihovnou. Pro potřeby studentů a zaměstnanců VŠOH slouží studijní oddělení a sekretariát školy vybavené rovněž informační technikou. Akademičtí pracovníci používají informační techniku ve svých pracovnách. Nepočítačové učebny jsou standardně vybaveny dataprojektory, elektricky ovládanými plátny a stolními počítači nebo notebooky napojenými na internet. Převážná většina počítačů ve všech uvedených prostorách je značkových. K tisku jsou k dispozici síťové tiskárny černobílé i barevné, kopírky, fax a scanner. Škola provozuje několik serverů. Servery slouží pro provoz a zajištění ochrany internetu, pro provoz školy, ukládání, sdílení, zálohování a zabezpečení dat studentů i zaměstnanců školy a v neposlední řadě i pro provoz informačního systému školy. K zajištění výuky je možno využít i dvě digitální kamery. Pro pokrytí internetem se používá kombinace pevného a bezdrátového vysokorychlostního připojení. Softwarové vybavení Výpočetní technika (s výjimkou serverů) je vybavena operačním systémem Microsoft Windows a kancelářskými programy Microsoft office. K ochraně slouží antivirový program AVG. Počítače studentů v učebnách jsou navíc vybaveny programy pro vedení účetnictví (Pohoda) a hotelový provoz (Fidelio a Restis). K dispozici mají také výukové multimediálními aplikace, odborné programové vybavení, encyklopedie a slovníky. K vedení agendy školy slouží vedle běžných kancelářských programů i program Moggis. Pracovníkům studijního oddělení je dostupný prostřednictvím manažera umožňujícího provádět všechny potřebné činnosti související s informačním systémem a provozem školy. Z programu jsou pravidelně generována data pro matriku. Studenti přistupují k informačnímu systému prostřednictvím internetu. Jako zdroj informací pro studenty slouží také webové stránky školy. Servery používají operační systém Windows server nebo Linux. Knihy, skripta, učebnice, mapy Knihovna školy zajišťuje knihovnické a informační služby. Shromažďuje a zpracovává odbornou literaturu, skripta a časopisy podle zaměření školy. Poskytuje další s tím spojené činnosti a služby - nákup softwaru a jeho implementace, nákup knižního fondu a odborných časopisů a jejich zpracování, pomoc při vyhledávání studijních materiálů a práci s informacemi. Absenční a prezenční půjčování. Dostupnost informačních zdrojů Veškeré elektronické informační zdroje jsou dostupné prostřednictvím školní sítě a internetu. Informační systém můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní informační systém využívá zabezpečenou školní síť, sdílené zdroje dat na serverech a speciální programy jako Moggis manažer. 12

13 Vnější systém je dostupný přes zabezpečené internetové rozhraní. Studenti i vyučující mohou kdykoliv a odkudkoliv získat informace o průběhu výuky. Součástí programu Moggis je integrované e-learningové prostředí. Vyučující v tomto prostřední publikují elektronické výukové materiály a mohou zpětně testovat vědomosti studentů. Rozvoj informačních technologií Do budoucna plánujeme zvýšení kapacity vysokorychlostního bezdrátového propojení ve všech částech školy a významné posílení knihovního fondu odbornými publikacemi a audiovizuálními materiály. Začalo budování nového Informačního centra s knihovou a studovnami a tvorba nových webových stránek školy. Projekt Vytvoření informačního centra bude ukončen v roce III. Kvalita a kultura akademického života 3.1. Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Na Vysoké škole obchodní a hotelové mají všechny studentky a všichni studenti stejně jako všichni vyučující zaručeny rovné možnosti a příležitosti bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské vyznání, národnost. Je vypracovaný stipendijní řád, který pomáhá řešit případné sociální problémy studentů. Školné se během existence školy nezvýšilo, naopak s vyšším ročníkem klesá. Finanční úspory mohou dosáhnout studenti při jednorázové platbě školného na celý akademický rok. Na žádost studenta lze platbu školného rozložit do více splátek. VŠOH má vypracovaný systém dalšího vzdělávání zaměstnanců akademických pracovníků a provozních zaměstnanců. VŠOH přispívá zaměstnancům na stravování. Studenti i zaměstnanci se mohou stravovat ve školní jídelně v obou budovách školy, nápoje a vybraná jídla mohou získat také v automatech umístněných na chodbě škol či ve školním občerstvení. Ubytování nabízí škola studentům v zařízeních pro ubytování mládeže. Rovněž zprostředkovávání nabídky na ubytování v soukromí, kterých je v okolí školy dostatek. Mimobrněnským studentům škola přiznává, pokud to legislativa dovolí, ubytovací stipendium Poradenství Poradenství je studentům poskytováno v oblasti studijní, kariérové i sociální. Poradenství se věnuje především Mgr. Hana Vovsová. Podpora studentů v této oblasti probíhá nejčastěji formou osobní konzultace, popřípadě ovým nebo telefonním kontaktem Znevýhodněné skupiny uchazečů / studentů Věnujeme pozornost zdravotně, sociálně a ekonomicky znevýhodněným při vstupu do studia, během studia i bezprostředně po jeho absolvování. Téměř do všech prostor školy je zajištěn bezbariérový přístup. 13

14 3.4. Mimořádně nadaní studenti VŠOH věnuje pozornost talentovaným a nadaným studentům, kterým může být přiznáno prospěchové stipendium. Nejlepší studentské práce se mohou objevit jako příspěvky studentské sekce v rámci mezinárodní vědecké konference pořádané VŠOH. Nadaní studenti se zapojili do výzkumné činnosti vedené pedagogy VŠOH, reprezentují školu v odborných soutěžích v ČR i v zahraničí. Úspěch talentovaných a nadaných studentů prezentuje nově zřízená Galerie foyer v prostorách školy, která byla slavnostně otevřena Partnerství a spolupráce Na VŠOH je zřízen Studentský senát, který je partnerem vedení školy a poradním orgánem při řešení otázek týkajících se studentů, a to i v tematice studijního programu. Akademičtí pracovníci i pracovníci studijního oddělení se snaží vytvářet ve škole přátelské a podnětné prostředí. Přispívají k tomu i společné akce, např. Běh na Myslivnu běžecký závod v krásné přírodě okolí školy podpořený městskou částí Brno Nový Lískovec, kde se budova školy Svážná nachází. VŠOH deklaruje ve svém Dlouhodobém záměru vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti spojení s aktuálními potřebami rozvoje Jihomoravského kraje a města Brna. Zúčastnili jsme se prací na přípravě Strategie města Brna v oblasti cestovního ruchu ve spolupráci s Magistrátem města Brna. S Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy a Jihomoravským krajem jsme se podíleli na přípravě a realizaci projektu Ochutnejte Moravu! Jsme členem Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) a pracovní skupiny pro vzdělávání při SOCR. JUDr. Helena Fišerová je členkou vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR). Kromě AHR jsme aktivními členy České barmanské asociace, Společenstva cukrářů ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace průvodců a Regionální hospodářské komory. Spolupracujeme s nejvýznamnějšími brněnými hotely, cestovními kancelářemi a firmami z oblasti gastronomického vybavení, potravinářského průmyslu, výstavnictví, dopravy a logistiky. Od této spolupráce se očekává, že přinese VŠOH nejnovější odborné informace, případně ukázky výrobků pro účely výuky, že firmy umožní odborné exkurze a odbornou praxi a případně náměty a konzultace pro bakalářské a jiné práce studentů. IV. Internacionalizace 4.1. Strategie VŠOH v oblasti mezinárodní spolupráce Vysoká škola obchodní a hotelová navázala kontakty se zahraničními školami. Cílem spolupráce je zejména příležitost, aby se studenti a vyučující mohli navzájem setkávat, vyměňovat si zkušenosti, případně se zúčastňovat výuky a mezinárodních seminářů a konferencí. První mezinárodní vědecké konference na téma Cestovní ruch a konkurenceschopnost regionů se zúčastnili zástupci slovenských vysokých škol - Ekonomické univerzity Bratislava, Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici a Univerzity z Prešova. 14

15 V roce 2009 se kromě zástupců ze Slovenska zúčastnili i odborníci z Polska, Bulharska a Chorvatska Zapojení VŠOH do mezinárodních vzdělávacích programů, mobilita studentů a akademických pracovníků V roce 2008 nebyla škola zapojena do žádného mezinárodního vzdělávacího programu. VŠOH podala v roce 2009 projekt pro získání Erasmus University Charter a čeká na jeho vyřízení. Škola se dále bude snažit o zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů. V. Zajišťování kvality činností realizovaných na VŠOH 5.1. Systém hodnocení kvality vzdělávání VŠOH považuje systém hodnocení kvality činností, které realizuje, za jednu z nejdůležitějších podmínek řízení. Faktoru kvality přisuzuje vysokou hodnotu pro určení konkurenční pozice vysoké školy na vzdělávacím trhu. Hledá nejvhodnější podobu tohoto hodnocení Vnitřní hodnocení VŠOH v roce 2009 nepoužívala formalizovaný systém řízení kvality, plánuje ovšem jeho zavedení. Zavedla vnitřní systém hodnocení činností. Studenti hodnotí kvalitu výuky a dalších činností školy prostřednictvím anonymních dotazníků. Jejich vyhodnocování zpracovává odborná firma, na rozboru výsledků se podílí Studentský senát. Studenti se dosud vyjadřovali především k úrovni výuky a řízení, obtížnosti výuky, provozním a organizačním záležitostem, částečně k otázkám personálním a tvorby studijních plánů. Předpokládáme budoucí zapojení studentů do procesu zpracování odborných pedagogických dokumentů (tvorba studijních plánů, anotace předmětů, tvorba studijních textů). V roce 2009 také proběhla sebeevaluace akademických pracovníků, ve které hodláme nadále pokračovat. Probíhá rovněž průběžné hodnocení vzdělávací a výzkumné činnosti akademických pracovníků. Byla stanovena pravidla pro zajištění kvality učitelů. Grantovou agenturou VŠOH byl vypsán výzkumný úkol Projekt zpracování metodiky hodnocení VŠOH podle Standardů a směrnic pro zajištění kvality v Evropském prostoru terciárního vzdělávání Vnější hodnocení Ukazatelem efektivnosti procesu zajištění kvality je především reakreditační proces. Škola připravila v roce 2009 žádost o prodloužení akreditace pro oba bakalářské studijní obory. Dalším ukazatelem je úroveň výstupních kompetencí absolventů školy, kterou hodláme v budoucnu posuzovat ve spojení s předními firmami a institucemi v oboru spolupracujícími se školou např. v rámci Akademické rady školy. Nepominutelným ukazatelem je zájem studentů o studium na VŠOH. 15

16 5.4. Způsob zajištění kvality odborných praxí Podmínky pro přípravu a realizaci volitelného předmětu Odborná praxe jsou dány studijním plánem oborů Management hotelnictví a Management cestovního ruchu a směrnicí rektorky o podmínkách přípravy a realizace odborné praxe na VŠOH. Student má možnost vlastní volby místa praxe, předkládá ke schválení protokol o přijetí studenta na odbornou praxi, potvrzení o absolvování praxe s hodnocením činnosti studenta a závěrečnou zprávu o průběhu praxe. Za splnění všech podmínek odborné praxe získává student kredity. Vedením praxí studentů je pověřen akademický pracovník. Některé praxe studentům zajišťuje škola. VI. Rozvoj vysoké školy Rozvoj Vysoké školy obchodní a hotelové se uskutečňoval v roce 2009 v souladu se závěry Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání, výzkumné a vývojové činnosti VŠOH. Počet studentů se zvýšil. Začala se rozvíjet výzkumná a vývojová činnost. 6.1 Zapojení do programů financovaných ze strukturálních fondů EU V roce 2009 jsme podali dvě žádosti o prostředky ze strukturálních fondů EU: - Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové - Další vzdělávání profesionálů a odborné veřejnosti v oblasti hotelnictví, obchodu a cestovního ruchu. Na rozhodnutí o případném přijetí těchto projektů k realizaci stále čekáme. VII. Závěr Rok 2009 byl pro Vysokou školu obchodní a hotelovou úspěšný. Realizovala se výuka ve dvou akreditovaných bakalářských oborech ve formě prezenční a kombinované. Počet studentů se zvýšil. Byla připravena žádost o prodloužení akreditace studijního programu, patřičně inovován obsah učiva jednotlivých předmětů a literatury potřebné ke studiu. Zlepšilo se vybavení školy, zdokonaloval se vnitřní informační systém. Personální zajištění výuky se nadále zkvalitnilo. Cenná je spolupráce s odborníky z praxe, místní a krajské správy. Škola se připravila k podání žádosti o prodloužení akreditace stávajících oborů a pracovala na konečné podobě dalších bakalářských i magisterských studijních oborů. 16

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5 Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 Počet tabulek: 27 V Praze dne 20. května 2009 1 Úvod Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Duškova 7, Praha

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Brno 2012 Obsah Úvod... 3 Rektorát kontakty... 4 Akademická rada... 4 Organizační struktura VŠOH... 5 1. Katedra ekonomie,

Více