ČESKÁ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST"

Transkript

1 ČESKÁ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST Výroční zpráva 2012 Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č n í s p o l e č n o s t * V ý r o č n í z p r á v a * 1

2 2 Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č n í s p o l e č n o s t * V ý r o č n í z p r á v a *

3 Poslání a cíle organizace Česká hiporehabilitační společnost (ČHS) je nástupnickou organizací Československé hiporehabilitační společnosti, která byla založena v roce Společnost je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jehož posláním je rozšiřování metodiky rehabilitace prostřednictvím koně, včetně psychoterapeutického přístupu, integrace a sportování osob se zdravotním znevýhodněním. ČHS sdružuje zájemce o hiporehabilitaci z celé České republiky i zahraničí, usiluje o oficiální uznání metodiky, organizuje vzdělávání v hiporehabilitaci, podporuje výzkum vlastní metody, pomáhá při zakládání nových center a výměně zkušeností mezi centry již fungujícími, udržuje kontakty se společnostmi podobného charakteru v zahraničí. ČHS je členem HETI (mezinárodní organizace sdružující hiporehabilitační společnosti a jednotlivce z celého světa). V roce 2012 bylo registrováno 51 individuálních členů a 33 organizací. Působnost organizace je celorepubliková a sídlo společnosti je Zemědělská 1, Brno. IČ: č.ú.: / 0300 ČSOB Brno Reg. MV ČR č. j. VSC/1-7565/91-R Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č n í s p o l e č n o s t * V ý r o č n í z p r á v a * 3

4 Orgány České hiporehabilitační společnosti Orgány organizace jsou: Členská schůze Výkonný výbor Předseda Odborné sekce Revizní komise Výkonný výbor Výkonný výbor byl zvolen v březnu 2011 a v roce 2012 se sešel osmkrát, z toho pětkrát na skype konferenci a třikrát formou osobního setkání. V červnu z osobních a pracovních důvodů ukončila práci ve VV Pavla Vitmajerová a dne byla do výboru kooptována Zuzana Fialová. Cíle výkonného výboruna rok 2012 Funkčnost a aktualizace webových stránek Vytvoření náplně a designu časopisu HIPOrehabilitace v zajímavé, profesionální a čtivé formě Propagace ČHS a hiporehabilitace 4 Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č n í s p o l e č n o s t * V ý r o č n í z p r á v a *

5 Ucelení metodiky pro Specializační zkoušky koní zařazených v hiporehabilitaci Propagace a rozšíření Specializačních zkoušek pro koně mezi členy ČHS Tvorba vzdělávacích specializačních/certifikovaných kurzů pro všechny profese v hiporehabilitaci Cílem paradrezurní sekce bylo v roce 2012 provádět osvětu, rozšířit řady středisek zabývajících se výcvikem handicapovaných sportovců, zvýšit počet aktivních jezdců a tím samozřejmě zvýšit konkurenci v oblasti parajezdectví Složení výkonného výboru v roce 2012: Vladimíra Casková, Pavla Vitmajerová, Jindra Vladyková, Kamila Petrová, Šárka Smíšková, Arnoštka Ježková, Jana Theinerová - po odstoupení Pavly Vitmajerové kooptována Zuzana Fialové se svou asistentkou Veronikou Piačkovou. Členská schůze Členská schůze ČHS se konala v PL Kosmonosy. Účast na schůzi byla početně měnší, což mohl způsobit i fakt, že se nejednalo o schůzi volební. Účastníci byli seznámeni nejen s činností výkonného výboru, ale i s problémy, které řeší jednotlivé pracovní týmy. Tým HT se pochlubil hotovým standardem péče v hipoterapii, tým AVK představil návrh standardu kvality péče v AVK, tým TVK seznámil členy s průběhem prvních specializačních zkoušek. Na ukázku byl předveden průběh zkoušky na videozáznamu. Dalším tématem byly potíže s webovými stránkami ČHS od zavirování stránek až po krádež domény. Tvorba nových stránek bude stěžejním úkolem pro výkonný výbor. Další prioritou práce VV zůstává vzdělávání v oboru hiporehabilitace. Na závěr schůzky předvedla Kamila Petrová praktickou ukázku práci s koňmi PL Kosmonosy, ukázka sklidila zasloužený potlesk. Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č n í s p o l e č n o s t * V ý r o č n í z p r á v a * 5

6 Odborné sekce ČHS Sekce hipoterapie (HT) V roce 2012 se zaměřila na reprezentaci zacílenou na veřejnost. Sekce má pět aktivních členů, kteří zahájili spolupráci se členy Klinické zájmové skupiny pro hipoterapii při UNIFY ČR (KZS), která si klade za prvořadý cíl legislativní uznání hipoterapie jako léčebné metody. KZS má osm aktivních členů a zatím proběhly tři pracovní setkání členů, setkání zástupců KZS s ČHS, a jedno setkání s výkonným výborem UNIFY. Sekce AVK (Aktivity s využitím koní) Sekce má dvanáct aktivních členů, kteří se během roku 2012 osobně setkali dvakrát. Členové pracovali na přípravě vzdělávání v oblasti AVK. Sekce PPK (Psychoterapie pomocí koní) Sekce má devět členů, kteří pracují na dokončení specializačníchstandardů. V roce 2012 se členové osobně sešli celkem dvakrát. Sekce PPK uspořádala III. Minikonferenci PPK v Psychiatrické léčebně Kosmonosy a dvě akce v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod - Intenzivní teoretickopraktický workshop s Gundulou Hauser a 2. ročník workshopu Co nám říkají koně. Sekce TVK (Terapeutické využití koní) Sekce TVK se zaměřila na propagaci a rozšíření specializačních zkoušek pro koně zařazené v hiporehabilitaci, které byly zahájeny v roce Sekce zvolila tým zkušebních komisařů a vytvořila protokol o zkoušce a metodiku pro zájemce. Možnost složení specializační zkoušky pro koně zařazené do hiporehabilitace v roce 2012 využilo 9 středisek žádajících o udělení statutu Středisko praktické výuky. Členové sekce, kterých je momentálně sedm, spolupracují se sekcí Vzdělávání na tvorbě kurzu Instruktor jezdectví pro hiporehabilitaci. 6 Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č n í s p o l e č n o s t * V ý r o č n í z p r á v a *

7 Specializační zkoušky pro koně zařazené do hiporehabilitace byly uskutečněny v období s 47 koňmi z 10 středisek hiporehabilitace (pro HT 21 koní, pro AVK 37 koní, pro PPK 15 koní), složení koní podle pohlaví bylo 21 klisen a 26 valachů. Rozložení podle plemenné příslušnosti ČT A1/1 Paint Horse PRE SN ČMB Starokladrubský kůň Hafling WPB Hucul Pony Shetlandský pony Bez PP typ typ typ chladnokrevný teplokrevný pony Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č n í s p o l e č n o s t * V ý r o č n í z p r á v a * 7

8 Věk koní/ počet Sekce vzdělávání Sekce připravuje kurzy Hipoterapie a Psychoterapie pomocí koní pro certifikaci pod Ministerstvem zdravotnictví. Dále pracuje na přípravě vzdělávacího programu pro AVK a specializačního kurzu Instruktor jezdectví pro hiporehabilitaci. Devět členů sekce spolupracují nejen prostřednictvím ové a telefonické komunikace s dalšími sekcemi na tvorbě dalšího vzdělávání pracovníků v hiporehabilitaci. V případě potřeby oslovují další odborníky, s kterými konzultují danou problematiku. Uskutečnil se dotisk přepracovaného a doplněného vydání skript Hiporehabilitace. Sekce parajezdectví Paradrezura Paradrezura v roce 2012 jednoznačně zaznamenala vzestup a to v několika rovinách - paradrezurní závody se častěji objevily jako součást klasických drezurních závodů a oproti předchozím letům se pořádalo více oficiálních paradrezurních závodů. Česká jezdecká federace (ČJF) se aktivně zapojila do paradrezurního dění a proběhlo více školení rozhodčích a trenérů. Zároveň byl zaznamenán větší zájem médií o paradrezurní dění. V roce 2012 se konalo šest paradrezurních soutěží (3 oficiální, 3 hobby). Ve dnech se uskutečnilo IX. Mistrovství ČR v paradrezuře. Ve dnech proběhlo soustředění paradrezurních jezdců s Clivem Milkinsem v areálu Farmy Heroutice pod záštitou ČJF. 8 Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č n í s p o l e č n o s t * V ý r o č n í z p r á v a *

9 Paravoltiž Sekce pravidelně pořádá 3 denní pracovní semináře pro cvičitele a rozhodčí paravoltiže. Dále pořádá pravidelné vzdělávací akce pro cvičence paravoltiže a akce pořádané pro rozvoj paravoltiže. V srpnu 2012 se konalo čtrnáctidenní soustředění paravoltižních cvičenců z ČR. Prezentace paravoltiže byla provedena na čtyřdenním festivalu hiporehabilitace ve dnech pod názvem Volnočasové aktivity pro zdraví s koňmi v Radíkově. V roce 2012 se uskutečnilo šest závodů a v říjnu se konalo 12. Mistrovství České republiky v paravoltiži v Olšanech, kde soutěžili cvičenci z 8 paravoltižních oddílů. Putovní pohár ČHS Putovní pohár ČHS získala za rok 2012 za mimořádný přínos pro hiporehabilitaci MUDr. Andrea Mašková, vedoucí lékařka psychoterapeutického týmu PIRU- ETA, využívajícího hiporehabilitaci k terapii pro pacienty v Psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě. Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č n í s p o l e č n o s t * V ý r o č n í z p r á v a * 9

10 Prezentace a PR ČHS Webové stránky ČHS Vzhledem k obtížím se stávající doménou (internetová stránka), byl starý web zrušen a ve spolupráci Jindy Vladykové a Jany Theinerové byly zavedeny nové webové stránky Časopis HIPOrehabilitace Časopis HIPOrehabilitace je vydáván jako reprezentativní médium ČHS. Jsou v něm novinky z české i zahraniční hiporehabilitace, představují se jednotlivá střediska, metodiky a je zde prostor pro prezentaci výzkumů. Časopis vychází 2 4 ročně v elektronické podobě a bylo mu přiděleno mezinárodní číslo seriálových publikací ISSN Stránky České hiporehabilitační společnosti jsou archivovány Webarchivem Národní knihovny. Po vydání je časopis distribuován elektronickou formou členům ČHS a po půl roce dochází k jeho zveřejnění na webu ČHS. E-zpravodaj Výkonný výbor vydal tři čísla E-zpravodaje, jehož prostřednictvím informoval členy o aktivitách ČHS. Konference a výstavy Členky ČHS (Vladimíra Casková, Šárka Smíšková, Kateřina Čapková) aktivně reprezentovaly Českou republiku na mezinárodní konferenci HETI v Athénách, s přednáškami na témata: Specializační zkoušky pro koně zařazené do hiporehabilitace a Využití hipoterapie v rané péči. Dále byla ČHS reprezentována na výstavě v Lysé nad Labem a Koně v akci v Pardubicích. 1 0 Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č n í s p o l e č n o s t * V ý r o č n í z p r á v a *

11 Střediska praktické výuky, která v roce 2012 splnila podmínky k udělení statutu (kompletní realizační tým, vhodné zázemí, prověřené koně): Hipoterapie Občanské sdružení Svítání Jablonec nad Nisou Ryzáček Líšnice Epona Brno Stáj Rozárka JK Vladykův dvůr Roudné Psychoterapie pomocí koní PL Havlíčkův Brod PL Kosmonosy PL Jihlava Aktivity s využitím koní Stáj Rozárka Ryzáček Líšnice JK Vladykův Dvůr PL Havlíčkův Brod Koníček České Budějovice Epona Brno Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č n í s p o l e č n o s t * V ý r o č n í z p r á v a * 1 1

12 Hospodaření organizace v roce 2012 Členské příspěvky úroky 130 zkoušky koní Příjmy (Kč): spotřeba materiálu pohoštění 934 cestovné 426 poštovné, internetové služby konference HETI příspěvek MCR paravoltiž úhrada PAYPAL jiné ostatní náklady reklama - plošná inzerce odměny za činnost web logo - ochrana známky - změna sídla exter disk Výdaje (Kč): Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č n í s p o l e č n o s t * V ý r o č n í z p r á v a *

13 Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č n í s p o l e č n o s t * V ý r o č n í z p r á v a * 1 3

14 Ústavní 91, Praha 8 Reg. MV ČR č.j. VS/1-1/43807/00-R IČO: Č.ú.: /0300 ČSOB Praha Web: 1 4 Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č n í s p o l e č n o s t * V ý r o č n í z p r á v a *

Česká hiporehabilitační společnost

Česká hiporehabilitační společnost Česká hiporehabilitační společnost Výroční zpráva 2009 Ústavní 91, 181 02 Praha 8 Reg. MV ČR č.j. VS/1-1/43807/00-R IČO: 1504411 Č.ú.: 177064616/0300 ČSOB Praha E-mail: info@hiporehabilitace-cr.cz Web:

Více

slovo OBSAH leckdo za něj, ale Naší snahou zařazení do dělat, ROČNÍK 2/2009 Úvodní Zprávy sekcí Terapeutická sekce TJ Orion Arpida TVKPP Kazuistiky

slovo OBSAH leckdo za něj, ale Naší snahou zařazení do dělat, ROČNÍK 2/2009 Úvodní Zprávy sekcí Terapeutická sekce TJ Orion Arpida TVKPP Kazuistiky Úvodní slovo Tak jsme se proúřadovali k prázdninám. Čas dovolených, v práci je vše tak trochu jinak, protože leckdo je na dovolené a musí se dělat za něj, ale nepřehání se to a vlastně je trochu siesta

Více

Výroční zpráva ČAE. za rok 2011

Výroční zpráva ČAE. za rok 2011 Výroční zpráva ČAE za rok 2011 Kdo je Česká asociace ergoterapeutů? Česká asociace ergoterapeutů (dále ČAE) je dobrovolná profesní organizací ergoterapeutů České republiky. Byla založena v roce 1994 v

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2014 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

Úvodní slovo. Vážení a milý čtenáři,

Úvodní slovo. Vážení a milý čtenáři, Úvodní slovo Vážení a milý čtenáři, hodláte-li se začíst do následujících řádek, velice nás to těší. Výroční zpráva je jakýmsi ohlédnutím za uplynulým rokem 2013, který byl pro nás velmi náročný, ale zároveň

Více

Výroční zpráva 2004. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Celkem je složena z 13 klubů v ČR.

Výroční zpráva 2004. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Celkem je složena z 13 klubů v ČR. APA VČAS občanské sdružení www.apavcas.cz sídlo: APA VČAS, tř.míru 115, 771 11 Olomouc, tel.: 585 204 341, fax: 585 204 342 kontaktní adresa: Mgr.Milan Svoboda, Dr.Milady Horákové 7, 772 00 Olomouc, tel.:

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2009 Obsah Slovo na úvod 4 Struktura nadace 5 Historie nadace a jejích programů 6 Zpráva o činnosti A. Osvětová práce a získávání finančních prostředků

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více

ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013

ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013 0 ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013 1 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy 2 2. Základní údaje..... 4 3. Profil.... 5 4. Sekretariát 6 5. Organizační struktura... 7 6. Schéma řízení... 8

Více

Výroční zpráva 2007. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Je složena z 9 klubů v ČR.

Výroční zpráva 2007. Paravoltiž APA VČAS má působnost nad rámec Olomouckého kraje. Je složena z 9 klubů v ČR. APA VČAS občanské sdružení www.apavcas.cz sídlo: APA VČAS, tř.míru 115, 771 11 Olomouc, tel.: 585 204 341, fax: 585 204 342 kontaktní adresa: Mgr.Milan Svoboda, Dr.Milady Horákové 7, 772 00 Olomouc, tel.:

Více

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení Výroční zpráva 2012 Základní údaje o Asociaci Název: Forma právní subjektivity: Adresa: Asociace pracovníků intervenčních center ČR Občanské

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 13 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 16 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní Jasmínová 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 info@vossp.cz, www.vossp.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících 2014 Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského předsedy Českomoravské jednoty neslyšících Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka předsedy Oblastní unie neslyšících Olomouc Vážení čtenáři, Vážení přátelé, je mi velkou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014

Výroční zpráva. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014 Výroční zpráva Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014 Posláním Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. je zmírňovat důsledky zdravotního postižení

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím NĚKOLIK SLOV ÚVODEM

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím NĚKOLIK SLOV ÚVODEM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Sídlo: SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař Kontakty: www.toulcuvdvur.cz, tel./fax: 271 750 548 www.sdruzenisraz.cz,

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých. České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých. České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané,

Více

Výroční zpráva. České asociace ergoterapeutů za rok 2013

Výroční zpráva. České asociace ergoterapeutů za rok 2013 Výroční zpráva České asociace ergoterapeutů za rok 2013 Kdo je Česká asociace ergoterapeutů? Česká asociace ergoterapeutů (dále ČAE) je dobrovolná profesní organizací ergoterapeutů České republiky. Byla

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více