VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2008 Rok 2008 byl pro Muzeum Prostějovska rokem, kdy na jeho konci, po 15 letech působení ve funkci, odcházel do důchodu ředitel V. Hruška. Vzhledem k tomuto jeho rozhodnutí se celý pracovní rok nesl v duchu dotažení rozdělaných úkolů a předání instituce novému řediteli. Situace byla usnadněna faktem, že nový ředitel je dlouholetým pracovníkem muzea, takže problematika mu nebyla neznámá. Přesto, především druhá polovina roku, byla věnována předávání materiálů a agendy tak, aby chod instituce plynule navázal v následujícím roce. Úkolem, jemuž byla v roce 2008 věnována prioritní pozornost, bylo předání budovy nového depozitáře a její následné vybavení podle požadavků a představ správců sbírek. Na zprovoznění objektu navazovalo stěhování první části sbírkových fondů, uložených v provizorních prostorách areálu staré nemocnice. Bohužel se ukázalo, že závady, se kterými byla budova předána (zatékání, vlhkost, plíseň, nedodělky), nebyly dodavatelem kvalifikovaně odstraněny a řešení těchto problémů se přesunulo do dalšího roku. Předání nových depozitárních prostor, včetně nově vzniklého archeologického pracoviště je pro Muzeum Prostějovska událostí v mnoha směrech zcela průlomovou a snad již definitivní, protože organizace se dlouhodobě potýkala s nedostatkem vhodných prostor a fond se několikrát stěhoval. Z dalších úkolů, které byly stanoveny pro rok 2008, bylo opakované podání projektu na Ministerstvo kultury na technické vybavení pro digitalizaci sbírkových předmětů a jednání s Policií ČR o uložení některých předmětů podléhajících kontrole Policie ČR sbírky militaria. V rámci vstřícných vztahů se Střední školou umění a designu a Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Brně se podařilo ve velmi dobré kvalitě restaurovat další sbírkové předměty (cechovní truhlice) za velmi příznivou cenu. V oblasti získávání grantů z fondů kulturní komise Města Prostějova, uspělo Muzeum Prostějovska v případě výstavy Wichterle Agrostroj Wisconsin, mapující činnost této významné prostějovské firmy a rovněž získalo příspěvek na výstavu o známém prostějovském sběrateli lidové slovesnosti Janu Poláčkovi, kterému byla u příležitosti výstavy odhalena pamětní deska na rodném domě. Pracovníci muzea se mimo běžné úkoly podíleli na několika akcích, které nespadají přímo do činnosti organizace, a které byly vysoce odborně hodnoceny a velmi vstřícně přijaty veřejností (výstava k výročí založení Botanické zahrady v Prostějově, scénář k filmu o prostějovské architektuře 19. století, účast a zápůjčka sbírek na prestižní výstavu Die Langobarden, která se konala za účasti mnoha zahraničních muzeí v Bonnu. Bylo rovněž realizováno několik akcí ve spolupráci s Armádou ČR a Ministerstvem obrany (výstavy, soutěže, besedy). 1

2 VYHODNOCENÍ ČINNOSTI I. Péče o sbírky Archeologie (B. Veselá) 1. Převzetí a zapsání do BACHu materiálu ze záchranných archeologických výzkumů ÚAPP Brno, celkem 11 protokolů o předání arch. materiálu spolu s nálezovými zprávami, předměty byly předány ve II. stupni evidence jedná se o tyto inventární čísla: ; ; ; ; ; ; ; ; Převzetí arch. materiálu z Prostějovska z Regionálního muzea v Novém Jičíně (starý fond z roku 1967) 3. Výpůjčky předmětů z archeologického fondu zapůjčení předmětu z archeologické sbírky MPP na výstavy: - Krása, která hřeje do Slováckého muzea v Uherském Hradišti - Die Langobarden do Rheinischen Landesmuseum Bonn, Německo - Světlo do Muzeum Boskovicka v Boskovicích - Život a smrt v mladší době kamenné do Muzea Jihovýchodní Moravy ve Znojmě Výpůjčky předmětů z archeologického fondu 4. Konzervace - zajištění konzervace mamutího klu v MZM Anthropos - zajištění popsání materiálu z arch. výzkumů z Plumlova Hradu, Prostějova Zlaté Studny 5. Předávací inventura archeologické podsbírky (skupiny A, B, C, D, Dp, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, R) celkem cca položek Geologie (V. Jašková) 6. Soupis a ukládání přírůstků do geologické sbírky - soupis (dokončen k ) a převedení části paleontologické sbírky (bývalá sbírka Zlín, převedená do MPP v roce 1986) na katedru geologie PřF UP Olomouc k výukovým účelům 7. Inventura podskupiny Petrografie 8. Výběr neevidovaných horninových vzorků pro plánované školní expozice v ZŠ Nezamyslice a Gymnázium JW. 2

3 Historická sbírka (M. Kokojanová, V. Horák) 9. Inventury Předávací: a) Ea medaile Plánované: b) Ub matematicko-fyzikální předměty c) Uc střelecké terče 10. Zpracování karet NAD 11. Počítačové zpracování sbírek (in úpravy starých karet) zejména přírůstky skupiny Og (objekty) z let , řešení nesrovnalostí zde vzniklých plněno, celkem korigováno cca 500 karet vzhledem k rozsahu nepřesností dohodnuto s vedením MPP.radikálnější řešení nové zpracování všech přírůstků zpracovaných v letech I. Novákovou započato 12. Restaurování pěti cechovních truhlic Střední školou umění a designu a Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Brně 13. Podsbírka medaile kompletně převzata 14. Zpracovávání podkladů pro CES za Muzeum Prostějovska 15. Zpracovávání primární evidence sbírkových předmětů 16. Jednání s Policií ČR o uložení některých sbírkových předmětů podléhajících kontrole Policie ČR sbírky militaria 17. Vypracován a podán projekt na Ministerstvo kultury ČR na technické vybavení pro digitalizaci sbírkových předmětů Literární památky (Dokoupilová) 18. Inventury sbírky Literární památky, pozůstalost J. Wolkera. Celkem prošlo inventurou 2543 inv. čísel: 19. Knihovna J. Wolkera (leden březen), kat. č. KN 1-821, fyzická kontrola, opsání karet do počítače v programu Bach a jejich doplnění a upřesnění, zapsání dosud chybějících karet (113 ks), soupis knih vystavených v expozici J. Wolkera (130 ks) 20. Předměty J. Wolkera, kat. č. V (duben květen); fyzická kontrola 341 předmětů, dopsání 35 karet v programu Bach a jejich doplnění a upřesnění 21. Výstřižky, časopisy J. Wolkera (říjen prosinec), kat. č. D/V , fyzická kontrola, opsání všech karet v programu Bach a jejich doplnění a upřesnění (např. rozměry, popis) 3

4 22. Přepisování papírových karet do programu Bach, opsáno celkem 1727 karet, z toho 148 nových k předmětům, které kartu dosud neměly 23. Evidence přírůstků v I. (6 př. č.) a II. stupni (31 inv. č.) 24. Získávání nových sbírkových předmětů (sběr, dary) převzata část pozůstalosti JUDr. B. Krause (korespondence různých osobností, fotografie, tisky), k níž byl vyhotoven seznam k 305 celkům 25. Příprava materiálů z fondu Literární památky a Jiří Wolker pro filmování o rodinách Wolkerově, Valentově, Kováříkových a Wichterlově (březen, duben, červenec) - výpůjčky materiálů z fondu Literární památky pro výstavu Wichterle a Kovářík v MPP 26. Příprava plakátů a tisků z fondu Wolkerův Prostějov pro digitalizaci (březen, srpen), provedl B. Pacholík, uloženo na CD 27. Příprava fotografií J. Wolkera pro ZŠ Palackého 28. Kopie z materiálů fondu V. Ambros a ke 100. výročí sokolovny pro K. Taberyho Sbírka výtvarného a užitého umění (K. Hošek) 29. Práce se sbírkami - stěhování depozitáře, nové uložení obrazů velkých formátů a zároveň jejich předání - běžná údržba a uložení - zajištění konzervace 30. Příprava nákupní komise -shromážděny podklady od správců sbírek 31. Inventury V průběhu roku byly provedeny inventury skupin:ca-zlato,cb-cín,cd-mosaz,cf zvony,fc-železo.vzhledem k změnám organizačního řádu a plánovaným nástupem nové pracovnice byly předávací inventury pozastaveny a zařazeny do plánu na rok Předání sbírek užitého umění ke konzervaci do Brna, výběr předmětů pro konzervace pro exp.archeologie,výstavu Synagogy 33. Předávací inventura skupin Ke, Ka, Oc 4

5 (V. Jašková) II. Vědeckovýzkumná a odborná činnost 1. Výzkum neogenních sedimentů karpatské předhlubně dlouhodobý výzkum miocenních sedimentů (především řasových vápenců, dále písků a jílů) v neogenní výplni karpatské předhlubně (Prostějovsko, Vyškovsko a okolí Brna) nové lokality na Prostějovsku a revizní průzkumy již známých lokalit. a) Geologický výzkum neogenních sedimentů se zkamenělinami u obce Hluchov Pokračování geologického průzkumu mladotřetihorních písků a jílů, které byly náhodně objeveny a zdokumentovány v roce 1996 při hloubení rýhy pro vodovodní potrubí (vodovod Pomoraví). V píscích z původního výzkumu byly objeveny stratigraficky zajímavé mechovky, a proto byla lokalita dále studována pomocí geologických vrtů. V červnu a listopadu 2008 byly provedeny na lokalitě 3 geologické vrty (hl. 2m, 11,5 m a 19,5 m). Získaná vrtná jádra jsou uložena v současné době v geologickém depozitáři MPP. Spolupráce: dr. K. Zágoršek (NM Praha), doc. K. Holcová (PřF UK Praha), doc. S. Nehyba (PřF MU Brno), dr. T. Lehotský (PřF UP Olomouc), ing. Š. Farkaš, firma GEOVANK. b) Geologický výzkum neogenních sedimentů s mechovkami u Přemyslovic Pokračování geologického průzkumu lokality organogenních sedimentů s velkými mechovkami. V říjnu 2006 zde byly provedeny 4 průzkumné vrty. Ze získaných vrtných jader byly paleontologicky zpracovány mechovky a foraminifery byl zde potvrzen (a publikován) nejstarší výskyt mechovek spodního badenu v karpatské předhlubni. V září 2008 zde byly provedeny další 3 geologické vrty. Lokality neogenních písků s mechovkami na Prostějovsku (Hluchov a Přemyslovice) mají klíčový význam pro pochopení mechovkového eventu v karpatské předhlubni, a proto byl jejich podrobný průzkum zařazen do projektů podporovaných GAČR (205/06/06937), MK a MSM , na kterých spolupracuje i MPP. Spolupráce: dr. K. Zágoršek (NM Praha), doc. Š. Hladilová (PřF MU) Brno, doc. K. Holcová (PřF UK Praha), doc. S. Nehyba (PřF MU Brno), dr. T. Lehotský (PřF UP Olomouc), ing. Š. Farkaš, firma GEOVANK. c) Revize lokalit řasových vápenců na Prostějovsku, Vyškovsku a v okolí Brna průběžné a dlouhodobé sledování stavu lokalit neogenních řasových vápenců na Prostějovsku a Vyškovsku, (lok. Určice, Kelčice, Otaslavice, Přemyslovice, Seloutky, Brus u Služína, Kroužek, Sv. Urban, Rousínovec, Holubice). V souvislosti s průzkumem organogenních a mechovkových sedimentů na Prostějovsku byly studovány i třetihorní lokality v okolí Brna (Kralice, Oslavany, Židlochovice, Mušlov, Sedlec, Hlohovec). Tyto lokality jsou rovněž součástí karpatské předhlubně a mají stratigrafickou souvislost se spodnobadenskými lokalitami Prostějovska. Spolupráce: dr. K.Zágoršek (NM Praha), doc. K. Holcová (PřF UK Praha), dr.t. Lehotský (PřF UP Olomouc), prof. J..Zapletal (PřF UP Olomouc). 5

6 d) Orientační geologický průzkum neogenních řasových vápenců u Studnic (Vojenský újezd Březina) Po navázání kontaktu se zaměstnanci Vojenských lesů Plumlov byl zjednodušen vstup do vojenského prostoru. Kromě lok. Studnice byly studovány i výchozy spodnokarbonských hornin. Spolupráce: ing. J. Plaček (Vojenské lesy s.p., divize Plumlov) Termín: listopad 2008 e) Paleontologické zpracování ústřic se stopami vrtavé činnosti z lokality Hluchov Jedná se o nálezy lastur ústřic (z výzkumu 1996) se stopami vrtavé a další činnosti různých mořských organismů (tzv. ichnofosílie). Výsledky studia ichnofosilií z geol. sbírky MPP (podskup. Paleozoologie) byly použity v diplomové práci zadané katedrou geologie PřF UP Olmouc.Výhledově budou získané poznatky zpracovány i do článku pro studie MPP. Spolupráce: J. Hladík (diplomant), dr. T. Lehotský (PřF UP Olomouc), J. Pospíšil (MPP) 2. Geologický průzkum devonu a kulmu v jižní části konicko mladečského pruhu průběžný a dlouhodobý výzkum severní části okresu Prostějov, sběr vzorků hornin pro doplnění muzejní geologické sbírky a pro expozici na Ekocentru IRIS - území severně od Jesence (vápence a diabasy v okolí Ponikve) - Fe rudy v okolí Jesence a Dzbele - devonské horniny v údolí Nectavy - devon v prostoru Kladky žel. zast. Šubířov - devonské vápence v lomu u Ludmírova - výchoz vápencové brekcie na lok. Horka (u Taramky) - vápence s korálovou faunou na lokalitě Taramka - kladecké fylity na haldě zavezené štoly pro těžbu křemene u Dětkovic - kulmské břidlice u Rakové Spolupráce: Mgr. M. Synek (GJW), Mgr. V. Zatloukal (ZŠ Hvozd), P. Karasinski (MPP) Termín: duben listopad Výzkum, siluru, spodního devonu a kulmu v Repešském žlebu u Stínavy Komplexní, mnohaoborové zpracování dlouholetého ( ) výzkumu unikátní geologické lokality s jediným výskytem siluru na Moravě. Příprava článku shrnujícího celý výzkum lokality (pro studie MPP, sv. 10). Spolupráce: dr. V. Goliáš (PřF UK Praha), dr. P. Štorch (Geologický ústav AV ČR Praha), doc. R. Melichar (PřF MU Brno) 4. Čelechovický devon - průběžné sběry fosilií ve Státním lomu a Růžičkově lomu - spolupráce s diplomantem (PřF MU Brno) na diplomové práci během 1. pololetí 2008 (pokračování bakalářské práce na téma: Geologické mapování okolí Velkého Kosíře ), po úspěšném obhájení dipl. pr. byl připraven článek do studií MPP, sv. 10 (v termínu srpen listopad 2008) - sběr kulmských hornin v opuštěném lomu u Stařechovic Spolupráce: Mgr. J. Mrázek, Mgr. M. Synek (GJW), P. Karasinski (MPP) 6

7 (M. Kokojanová) 5. Barokní náboženská bratrstva jako projev kulturního cítění a mentality Prostějova 18. století a) zpracování získané databáze (osobní a místní rejstřík členů v programu Bach - archiv událostí): provedena následná kontrola správnosti transliterace, rejstříky budou dokončeny po korekturách latinských částí textů (viz dále) b) doplňování databáze o údaje z literatury c) upřesnění překladů latinských textů a pokus o určení jejich případných předloh a vzorů: fotografování textů rozbor textů vzhledem k momentálnímu prac. zaneprázdnění odborného konzultanta odloženo d) vyhledávání předmětů k tématice ve sbírkách MPP e) transliterace matriky mariacellského bratrstva (SOAr Prostějov): vzhledem k rozšíření úkolu Kralický Háj (viz dále) odloženo f) studium dalších církevních materiálů sledovaného údobí, případně materiálů z činnosti obdobných společenských uskupení - SOAr Prostějov, ZA Olomouc (hl. fond Konsistoř), SVK Olomouc 6. Prostějovští střelci a) vyhledávání a popis střeleckých památek ve sbírkách MPP, pokračování plněno b) převod Členské knihy do digitální podoby vzhledem k rozšíření úkolu Kralický Háj (viz dále, bod 3) odloženo c) excerpce knihy Grundbuch der Schützengesellschaft in Proßnitz, založené r (SOAr Prostějov), pokračování 7. Prostějov a voda a) písemné prameny k povodni v r na Prostějovsku - podle požadavků ústavu Geoniky b) přepracování podkapitoly o Kralickém Háji z publikace Kralice na Hané. Příroda, historie,osobnosti. Kralice 2002 (doplnění poznámkového aparátu a nových poznatků) Vzhledem k objevení zajímavých materiálů k této problematice rozšířeno na samostatný projekt Kralický háj - heuristika - první pracovní formulace textu c) shromažďování zmínek k tématu z literatury a pramenů průběžně 8. Prostějov v 16. století (kartotéka prostějovských obyvatel a reálií raného novověku) 9. Wenzel Franz Caesar Messenhauser ( ) - znovu se pokusit o kontakt s vídeňskými muzei kontakt se navázat nepodařilo 7

8 - studium literatury a archivního materiálu přibližujících 1. polovinu 19. století - příprava podkladů pro scénář výstavy pro rok 2012 pracovní překlad publikace Maximilian Ehnl: Wenzel Cäsar Messenhauser. Nationalgarde-Oberkommandant von Wien Vídeň 1948, 213 s. 10. Jan Prusinovský, švec a rolník z Holešova ( ) a) prohloubení heuristiky k osobnosti Jana Prusinovského a jeho rodiny navázán kontakt s potomky Jana Prusinovského Karlem Koubou a jeho matkou ze Zlína b) zpráva o přírůstku pro Acta musealia 2007 pro aktuální pracovní vytížení spoluautorky dr. A. Prudké přesunuto na r (V. Horák) 11. Historie a současnost Němčic nad Hanou Došlo prodloužení termínu dokončení projektu. Nicméně stagnace je účelová a zvyšuje kvalitu práce. Na projektu stále pracuje p. Josef Matoušek, student FF UP v Olomouci, který zpracovává historii Němčic, a který si podmínil prodloužení termínu vydání. Paní starostka, I. Dvořáková, se zpožděným termínem vydání publikace souhlasila. 12. Historie a současnost Pivína V současné době již probíhá zpracovávání historie obce Pivín. Proběhl výzkum orální historie a částečná excerpce pramenů archivní povahy. 13.Vývoj patrocinií na Moravě a v "rakouském" Slezsku po roce 1780 Náročnost tématu nepředpokládala úplné splnění tohoto projektu během roku Průběžně probíhala excerpce pramenů. (M. Dokoupilová) 14. Židé v Prostějově - studium literatury a pramenů (archivní prameny v SOA v Prostějově, v archivu Židovského muzea v Praze, v Třebíči a v Olomouci) k dějinám prostějovské židovské obce a místní židovské komunity, pokračování - studium v archivu Židovského muzea dokumentace zaniklého hřbitova na Studentské ulici, Katastrální úřad v Prostějově záznamy o tomtéž - studium v MZA Brno, pobočka Třebíč, studium materiálů k podnikání a rodině Bruno Wintera, sladovna a pivovar v Prostějově - studium v MZA Opava, pobočka Olomouc, fond Oberlandráta v Olomouci, arizace židovského majetku v Prostějově 15. Dokumentace židovských obyvatel, perzekuovaných v období 2. světové války, pokračování z r. 2007: 8

9 a) shromažďování údajů, fotografií, dokumentů, aplikace projektu nalezené tváře doplňování fotografií zmizelých sousedů b) kompletace údajů o židovských obyvatelích Prostějova, konfrontace seznamů v archivu, údajů na pamětních deskách na židovském hřbitově, údajů v Terezínských pamětních knihách (TPK), podle archivní registratury obyvatel a od pamětníků. Skupiny sledovaných osob: 1) Židé deportovaní z Prostějova do Terezína na pamětních deskách je 1227 osob, z 1230 osob transportovaných prvními čtyřmi transporty z Olomouce přežilo jen 84 lidí 2) smíšené rodiny, soustředěné do Prahy a poté do Terezína dosud nezjištěny přesnější počty, 3) osoby zatčené před deportacemi dosud zjištěno 31 osob, 4) uprchlíci ze Sudet nebo ze zahraničí, kteří se přistěhovali do Prostějova seznamy a podklady jsou soustřeďovány a doplňovány, 5) emigranti z Prostějova legální a ilegální konkrétně identifikováno asi 200 osob, 6) osoby, které se zapojily do odboje nebo bojovaly v cizích armádách podchyceno asi 30 osob, 7) vystěhovalí po 2. světové válce do Izraele či jinam do zahraničí dosud zachyceno 41 osob. 16. Studium literatury a pramenů k osobě a podnikání F. Ehrenstamma ( ), zakladatele první prostějovské soukenické továrny (1801) studium směřuje k popularizaci této významné místní židovské osobnosti. Pokračování ve výzkumu z roku 2007, prostudovány materiály ke vzhledu a vybavení továrny, proveden rozbor závěti F. Ehrenstamma, doklady k úpadku a konkurzu, výsledky publikovány v regionálním tisku (Střední Morava, Štafeta) 17. Doplňování kartoték (první kartotéka zahrnuje židovské obyvatele na začátku 20. stol., druhá kartotéka zachycuje zmínky o různých významných osobnostech židovského původu z Prostějova bez vymezení časového údobí); třetí je databáze o zaměstnání, rodinách a bydlení prostějovských Židů od 90. let 19. stol. zhruba do 50. let 20. stol. 18. Spolupráce s Židovským muzeem a Národním archivem v Praze informace o rodině Ehrenstammově a dalších židovských osobnostech z Prostějova 19. Spolupráce s pamětníky (tradičně s M. M. Beerovou z Izraele, nově spolupráce s I. Čechem z Prostějova) získány informace a fotografie k rodinám: Kornfeld, Blum, Süsskind, Grünwald, Kohn, Hornung, školní tabla s židovskými studenty, aj. 9

10 20. Kulturní osobnosti Prostějovska - shromažďování literatury, údajů, doplňování kartotéky, zajišťování fotografické dokumentace osob, popularizace, spolupráce s MK v Prostějově, VK v Olomouci, sběr dokladů o těchto osobnostech pro sbírku Literární památky výstupy viz články ve Střední Moravě, Štafetě, Kroku (M. Chytil) 21. Revize památek meziválečné prostějovské architektury v souvislosti s přípravou publikace Prostějovská meziválečná architektura. Terénní a archivní průzkum, dokumentace. 22. Průzkum památek 2. poloviny 19. století a industriální architektury v souvislosti s připravovaným filmem 23 Spolupráce s NPÚ v Olomouci při dokončování obnovy identifikace nemovitých kulturních památek okresu Prostějov. (A. Bezrouková) 24. Během celého vegetačního období byly sledovány CHÚ v k.ú. Ohrozim, Plumlov, Čechovice, Protivanov, Skalka a Čelčice. Byl proveden soupis rostlin a porovnání se stavem v letech min. st. Pozorování je zaměřeno na sledování xerotermní vegetace vyšších rostlin i rostlin chráněných. 25. Mimo suchomilnou vegetaci byl sledován i výskyt rostlin kolem vodních toků tekoucích i stojatých Hloučela, Romže, Bidelec, přehrada, Hrdibořické rybníky. Mimo tyto lokality jsou pozorovány i plevelné rostliny kolem lidských sídlišť i jejich výskyt v blízkosti zemědělsky obhospodařovaných ploch. 10

11 III. Prezentační činnost a) Expoziční a výstavní činnost Výstavy Hlavní budova muzea 1. Grand Prix Obce architektů (M.Chytil) /394 osob 2. V. Brunton Osobnosti České republiky (fotogr. emulze na plátně) (Hruška) /402 osob 3. Obnova lesních porostů biokoridoru Hloučela (Hruška) /399 osob 4. Domácí umění (Spáčil) /1079 osob 5. Zkameněliny archiv života (Jašková) /2012 osob 6. JUDr. Jan Poláček sběratel (Moš) /280 osob 7. Kryštof Kintera obrazy (Spáčil) /830 osob 8. Příroda Jesenicka (Bezrouková) /1320 osob 9. Marie Fischerová-Kvěchová (Kokojanová) /699 osob 10. Botanická zahrada ve čtyřech ročních obdobích (Jašková) /1026 osob. Výstava fotografií k 75. výročí založení BZ, spolupráce Ekocentrum IRIS. 11. České mise Armády České republiky (Slezáčková) /2745 osob 12. Joža Uprka obrazy (Husaříková, Chytil) /2598 osob Autorská výstava předního představitele Sdružení výtvarných umělců moravských- retrospektiva v rozsahu 65 děl pouze malba. Zpracována koncepce výstavy, vedena jednání s galeriemi a dědičkou autorských práv, svozy zápůjček, instalace výstavy, připraven průvodce k výstavě a zpracovány články pro tisk., natáčení s regionálními televizními a rozhlasovými zpravodajstvími, ve spolupráci ZUŠ realizována beseda s vnučkou J. Uprky. 13. Panenky (Hruška) /3043 osob 14. Wichterle-Agrostroj-Wiskonsin (Pavlíček) / L. Amanová obrazy (Spáčil) /1829 osob 16. Montenegro krajina pro romantiky /1438 osob 17. Kochánek prodejní výstava (Hošek) /350 osob 18. Bečvářová Hledání v krajině (Jašková) /727osob 19. František Muzika obrazy (Husaříková, Chytil) /2028osob Autorská výstava zaměřená na malířskou tvorbu jedné z předních osobností českého výtvarného života. Koncepce výstavy byla zpracována s ohledem na široké spektrum výtvarných směrů, kterými tvorba F. Muziky prošla. Na výstavě byla představena díla z počátku umělcovy tvorby-dvacátá léta oscilující mezi primitivismem a magickým realismem, pokračující lyrickým kubismem až po imaginativní malbu vnitřních fantazijních představ 30.let, zastoupena byla i válečná léta typická antropomorfizací neživé přírody. Poválečnou tvorbu reprezentovala díla s náměty plovoucích ostrovů a bran až po vegetabilní fantastiku posledních let umělcova života. Soubor 34 obrazů byl zapůjčen z 10 českých a moravských galerií a představil tvorbu F. Muziky ve všech vývojových obdobích. K výstavě byl připraven průvodce a články pro tisk, rozeslána informace středním školám, spolupráce s rozhlasem a regionálními televizními vysíláními.byly předány podklady pro archiv výstav na webových stránkách muzea. 11

12 20. Jaroslav Franc obrazy (Husaříková) /2028 osob Autorská výstava malíře známého jako výtvarníka hanácké krajiny i v dílech s religiózní a figurální tematikou zpracovanou technikou tempery a oleje na plátně. Celkem bylo prezentováno 62 děl. 21. Jana Sady, Drahomíra Hubičková obrazy, kresby (Pavlíček) /358 osob Návštěvnost celkem: osob Výstavní sály v budově Špalíčku 1. Múzy vysočiny (Pavlíček) /466 osob 2. Židovské vzdělávání a školství (Dokoupilová) /170 osob 3. Tomáš Gerhardt Irsko,fotografie (Pavlíček) /235 osob 4. Lenka Krbcová Industriální oko (Pavlíček) /156 osob 5. Tomáš Medek obrazy, plastiky (Pavlíček) /379 osob 6. Anita Somrován obrazy ( Spáčil) /667 osob 7. Osudové osmičky (Slezáčková) /1520 osob 8. Jihoameričané volná tvorba (Pavlíček) /748 osob 9. Betlémy (Slezáčková) /1805 osob Návštěvnost celkem: 6146 osob Výstavy mimo muzeum 1. Den pro Izrael, v Národním domě v Prostějově, výstava Zmizelí sousedé z Prostějova (výběr fotografií z bohaté databáze shromážděné v MPP, s popisem osob, kteří byli pronásledováni pro svůj židovský původ - M. Dokoupilová) 2. Výstava fotografií z Dějin obce Vranovice ( ke 100. výročí založení farnosti ve Vranovicích, P. Moš ) 3. Reinstalace výstavy Po stopách třetihorního moře v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (V. Jašková) 4. Geologické výstavy pro školy ZŠ Nezamyslice a Gymnázium J. Wolkra. (V. Jašková) 5. Dokončení a slavnostní otevření venkovní geologické expozice v Ekocentru IRIS (V. Jašková) Expozice 1. Reinstalace expozice P. Bezruče v Červeném domku v Kostelci n. H. byly připraveny texty, fotografie a popisky k výrobě 10 panelů, které dokládají život a dílo P. Bezruče, zaměřují se také pobyt básníka v Kostelci a na Hané Panely budou instalovány v místnosti červeného domku směrem do ulice jako stálá expozice o životě a díle básníka. 2. Reinstalace stálé expozice pravěku Expozice byla částečně upravena s minimálními náklady, vlastními silami do podoby dlouhodobé výstavy s výhledem zpracování nové koncepce a realizace. 12

13 Dílny 1. Velikonoční dílny pro školy Dílny byly určeny pro děti a žáky z mateřských a základních škol z Prostějova a okolí Dílen se zúčastnilo celkem: 497 dětí a žáků 2. Muzeum se podílelo na odpolední velikonoční dílně pro rodiče s dětmi na Základní škole Plumlov Vánoční dílny pro školy (u výstavy betlémů) Dílny byly určeny dětem z mateřských a základních škol z Prostějova a okolí. Zúčastnilo se celkem 503 dětí Doplňkové programy 1. Součástí výstavy České armádní mise byl i doprovodný program pro školy a veřejnost - dětský letecký den v Přerově zúčastnily se ho 4 třídy z prostějovských základních škol v muzeu se konala beseda se zástupci 23. vrtulníkové základny Edvarda Beneše Přerov (v rámci Mezinárodního dne dětí) a akce se zúčastnilo 120 dětí z prostějovských základních škol - dopoledne s Hasičským záchranným sborem Prostějov (původně mělo být dopoledne s Vojenskou policií, ale z důvodů plnění úkolů byl dojednán náhradní program) akce se zúčastnilo 15 dětí - celodenní exkurze na 22. leteckou základnu do Náměště nad Oslavou a do Technického muzea v Brně akce se zúčastnilo 42 dětí 2. Branně-vlastivědná soutěž, 3. ročník Spolupráce: Muzeum Prostějovska v Prostějově 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka hlavní partner Městská policie Prostějov Hasičský záchranný sbor Prostějov Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc Střední zdravotnická škola Prostějov Základní škola Dr. Horáka Prostějov Soutěž byla určena pro žáky 1. stupně základních škol z Prostějova a okolí a probíhala ve sportovním areálu Základní školy Dr. Horáka. Účastníci soutěže plnili na devíti stanovištích různé úkoly. Soutěž finančně podpořilo město Prostějov prostřednictvím veřejné finanční podpory, který získala SRPŠ při Základní škole Dr. Horáka V roce 2009 proběhne 4. ročník soutěže. Soutěže se zúčastnilo: 120 žáků 1. stupně základních škol z Prostějova 13

14 b) Ediční a publikační činnost (M. Dokoupilová) Zpravodaj MPP 2006, v tisku - připraveny články a foto pro Zpravodaj Články Bibliografie pracovníků MPP za rok Zpravodaj MPP 2007, 2 s., v přípravě Jak se mlátilo vobili. Hanácký kalendář 2009, s Jméno hodné připomenutí. 65. výročí úmrtí dr. Bernharda Heiliga. Štafeta 2008, s Moje děti mají jít žebrat jako měšťané. (Dražba majetku z pozůstalosti F. Ehrenstamma.) Štafeta 2008, s Neznámý cestovatel nebo neuskutečněná touha Vladimíra Neorala? Střední Morava, 28/2009, 7 s., v tisku Osobnosti Podkosířska. Zpravodaj MPP 2007, 10 s., v přípravě Přehled výstav Muzea Prostějovska v Prostějově v roce Zpravodaj MPP 2007, 2 s., v přípravě Wolker ve filmu. Krok (Knihovnická revue Olomouckého kraje), roč. 5, č. 4, 2008, s Zánik druhého židovského hřbitova v Prostějově. In: Židé a Morava XV., příspěvek přednesený na konferenci v Kroměříži v listopadu 2008, 5 s. textu + foto, v tisku, vyjde 2009 Závěť Feitha Ehrenstamma. Střední Morava, 27/2008, s (M. Kokojanová) Propagační články k výstavám apod. a články popularizační propagační leták k výstavě Marie Fischerová-Kvěchová, ilustrátorka a sběratelka rozeslán em Členové Bratrstva Povýšení sv. Kříže ( ) - edice jmen. Pokračování. ZMPP 2007 (v tisku). Mimo plán (anotace vyplývá z jednotlivých tématických okruhů): Hospodářské zápisky Josefa Prusinovského z Holešova ( ). Spoluautor: Alena Prudká. Sborník Agrární kultura, Materiály, vydavatel Ústav evropské etnologie Brno s Ó gryfové, promiňte! Štafeta 2008, s Příspěvek k výročí hrdinné smrti jednoho Prostějovana ve Vídni, trvání věčné památky a (ne)všímavosti lidské. Štafeta V tisku. 14

15 Znovu k mantovskému terči aneb Příspěvek k dějinám slavností v Prostějově. ZMPP V tisku. (V. Jašková) Přírodovědné studie MPP, sv , za roky 2007 a 2008 V průběhu roku 2008 probíhala příprava jubilejního dvojčísla studií - shromáždění článků, zadání recenzí, sazba spolupráce: doc. R. Melichar (PřF MU Brno), korespondence s autory a recenzenty V I. pololetí roku 2008 dosáhla redakce časopisu jeho zařazení do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, vytvořeného Radou pro VaV Článek do Přírodovědných studií MPP k výročí založení Botanické zahrady v Pv Průvodce k výstavě Botanická zahrada ve čtyřech ročních obdobích (k 75. výročí založení prostějovské BZ) spolupráce: Ekocentrum IRIS (p. E. Zatloukalová), p. M. Dvořáková (BZ),Mgr. M. Blažek (Botanický ústav AV ČR v Průhonicích) (M. Chytil) Příprava publikace Prostějovská meziválečná architektura Odborné články - Ćro, Místní a regionální periodika Zpravodaj MPP, Štafeta, PV týden, MF dnes, Olomouc, ČT Brno, ČT Ostrava (V. Horák) Činnost kongregace salvatoriánů za 2. světové války Příspěvek z konference Československo a druhá světová válka, konané v Národním Muzeu v Praze vyšel v roce 2008 ve Sborníku Národního muzea v Praze, řada A - historie. (P. Moš) Jako editor Plomnovšti kapři viz výše a jako autor Kopte metel za pakatel! (J.Slezáčková) Prostějovský deník: Pohár z branně-vlastivědné soutěže putuje na ZŠ E. Valenty ( ) 15

16 IV.Osvětová a jiná činnost 1. Spolupráce se školami, studenty a soukromými badateli, poradenství a příprava materiálů, pořizování rešerší poskytování informací mediím 2. Lektorská činnost lektorská činnost v muzeu (průvodce expozicí J. Wolkera, výklad o historii muzea) 12 x, 353 žáků, studentů a návštěvníků, výklad v expozici archeologie 8 x, 200 žáků (M. Dokoupilová) Do muzea zadními vrátky program pro mateřské školy seznamující s elementárními poznatky o činnosti muzea - 11 programů pro 204 dětí (K.Husaříková) 3. Ostatní - materiály k historii MPP (Lucie Tylšarová, MU Brno) - bibliografické údaje o událostech roku 1968 v Prostějově pro Ústav dokumentace zločinů komunismu v Praze - informace pro Anne Rosenberg z Francie o její rodině z Prostějova - sabatiánci v Prostějově na poč. 18. stol. (Mordechai Bass z Izraele) - pobyt rodiny Hostovských v Prostějově - rodina židovského lékaře Wolfa - firma a rodina Nehera - poskytování informací médiím (údaje o rodině Winterově a jejím podnikání pro Prostějovský týden), informace o výstavě - zajištění náplně muzejní praxe pro studentku MU Brno (Jana Grenová) 2 týdny v září; ekonomická praxe (Lenka Dokoupilová) 1 týden v květnu (M. Dokoupilová) - spolupráce s ÚAPP Brno, v.v.i. a Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v.v.i. - v rámci seminárních, bakalářských, diplomových a doktorandských prací spolupráce se studenty archeologie z FF MU v Brně, SlU v Opavě, UK v Praze a UP v Olomouci (B.Veselá) Orální historie Bylo získáno několik hodin záznamů pamětníků, mimo jiné rozhovor s Josefem Crhonkem (*1915) z Otinovse, posledním krejčím Prvoděvu. (P. Moš) Projekt sběru lidové slovesnosti v Otaslavicích prrováděný v roce 2006 byl završen vydáním knihy Kopte metel za pakatel! (P. Moš) Hanácky hode III Třetí ročník oživené etnografické expozice navštívilo více než 100 platících návštěvníků. (P. Moš) Odhalení pamětní desky J. Poláčkovi U příležitosti prostějovských hodů byla odhalena pamětní deska J. Poláčka na jeho domě v Budovcově ulici. (P. Moš) Dokončení filmu Prostějovská architektura 1. poloviny 20. století (produkce ADNOC Prostějov, podklady, spolupráce na scénáři, odborný dohled, přímé vstupy) (M. Chytil) 16

17 Procházky prostějovskou historickou architekturou-komentovaná prohlídka historicky nejcennějších staveb (M. Chytil) Vyhotovování odborných vyjádření investorům (dle zák. č. 20/1987 Sb.), kteří plánují stavební činnost na území s archeologickými nálezy Přednášky Dvě přednášky především pro seniory: Výroční lidové obyčeje I. a II. (P. Moš) Dokumentace zmizelých sousedů v Muzeu Prostějovska v Prostějově - v rámci akce Den pro Izrael, v Národním domě v Prostějově, asi 100 návštěvníků (M. Dokoupilová) Účast v komisích Komise MěÚ Prostějov pro koncepci a rozvoj města (M. Chytil) Komise MěÚ Prostějov pro nákup uměleckých děl (K. Husaříková) Zastupování MPP na Středomoravské archeologické regionální komisi (B. Veselá) Zastupování MPP na odborných archeologických komisích v rámci záchranných archeologických výzkumů (např. Veselí nad Moravou, Šumperk, Olomouc, ad.) (B. Veselá) Účast na vědeckých konferencích a seminářích Zasedání Komise pro regionální historii Moravy a Slezska AMG v Brně (MZM) (M. Dokoupilová, V. Horák) Zasedání Komise pro regionální historii Moravy a Slezska AMG v Českém Těšíně: mezinárodní seminář na téma Česko-polské vztahy, příhraniční spolupráce (Muzeum Těšínska) (M. Dokoupilová, V. Horák) Účast a aktivní vystoupení s příspěvkem Zánik druhého židovského hřbitova v Prostějově na konferenci Židé a Morava XV. v Kroměříži (M. Dokoupilová) 6. mezinárodní vědecké sympozium a 14. workshop Arbeitskreises Höfe des Hauses Österreich: Ein Bruderzwist im Hause Habsburg Český Krumlov, (M. Kokojanová) Konference Počítačová podpora v archeologii - příspěvek Chodím po Brodwayi sem tam (o digitálním kreslení archeologických předmětů - P. Moš; B. Veselá pouze účast) Mezinárodní konference na Slovensku příspěvek Hradiska, depoty, kopce, jak se to rýmuje.. (o sídelní strategii v mladší době bronzové - P. Moš) Archeologie a veřejnost (B. Veselá) Otázky neolitu a eneolitu našich zemí (B. Veselá) Standardy terénního archeologického výzkumu komplikovaných stratigrafií a jejich místo v rámci konvence archeologie ČR (B. Veselá) Muzeum a vzdělávací systém (B. Veselá) Seminář muzejních botaniků ČR a SR - Liptovský Mikuláš (A. Bezrouková) Zelené perly - Olomouc (A. Bezrouková) Mezinárodní sympozium Mincovnictví církevních institucí ve střední Evropě, arcibiskupský zámek Kroměříž (V. Horák) Kolokvium Sv. Václav a jeho kult, KTF UK Praha 5. a (V. Horák) 17

18 KNIHOVNA - Souvislé doplňování knihovního fondu nákupem, převodem z pozůstalosti,dary - Evidence knih a časopisů - Poskytování badatelských a studijních služeb ( literatura k historii obcí Bousín, Protivanov, Srbce, literatura k tématům dipl. prací, literatura ke Vzpomínkové akademii na ZŠ E. Valenty ke 30. výročí úmrtí E. Valenty, literatura ke 135. výročí A. Švehly pro vydání tisku na SOŠ Švehlova) - Práce s fondem kramářských písní vyhledávání textů k osobnostem vybraných českých světců (pro potřeby dipl. práce) - Doplňování údajů z matričních knih ke způsobům nabytí vybraných, historicky pozoruhodných kramářských tisků zpracovávaných pro projekt Etnologického ústavu AV ČR - Práce s fondem starých tisků - vyhledávání rytin v tiscích s lékařskou tematikou pro potřeby projektu MU Olomouc - Pokračování zpracovávání regionálních tisků v programu ACCES - Práce v depozitáři nové ukládání části fondu uloženého dosud v krabicích - Převzetí a uložení fondu příruční knihovny V. Hrušky - Revize knihovního fondu Kompletace novin a časopisů Grafické práce Realizované plakáty: 32 Realizované pozvánky: 34 Fotografování akcí, dokumentů, objektů a jejich následná počítačová úprava pro tisk, nebo elektronickou prezentaci. Scanování dokumentů a jejich následná počítačová úprava: 1151 Internetové stránky muzea Vizitky: 2 Pf: 1 Brožury: 6 Pamětní deska: 1 Nerealizované návrhy plakátů: 4 Nerealizované návrhy pozvánek: 6 Informatika Jednodušší technická údržba výpočetní techniky a přeinstalece operačních systémů Průběžná údržba a řešení vzniklých problémů u počítačového pokladního systému Tvorba webových stránek muzea Pořizování a zpracovávání videozáznamů Příprava internetového připojení nového depozitáře V Prostějově Mgr. Miroslav Chytil, Ph.D. ředitel muzea 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009. 1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009. 1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně

Více

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o.

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405 PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. na rok 2015 PŘEDMLUVA Plán činnosti Muzea a galerie v Prostějově,

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006 Zpráva je zpracována na základě hodnotících zpráv jednotlivých odborných ústavů a úseků, pro něž byly použity údaje z osobních výkazů o činnosti jednotlivých odborných pracovníků.

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2009 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Muzeum

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 5 Sbírkotvorná

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo tel. 515 282 211 fax 515 282 222 www.znomuz.cz znojmuz@znojmuz.cz OBSAH I. Plnění úkolů

Více

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2014 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2010 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Muzeum Vyškovska, Tel.: 517 348 040 příspěvková organizace IČ: 00092401 nám. Československé armády 475/2 mv@muzeum-vyskovska.cz 682

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2010 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Moravské zemské muzeum Zelný trh 6 659 37 Brno IČ: 00094862 Tel: +420 533 435 220 Fax: +420 435 533 325 E-mail: mzm@mzm.cz www.mzm.cz Způsob zřízení zpracovatele:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel: 572 632 288, Fax: 572 634 078, e-mail: muzeum@mjakub.cz,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 Brno 2008 Moravské zemské muzeum 1 Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 únor 2007 1 Obsah Úvod... 3 Sbírkotvorná činnost... Vědeckovýzkumná činnost... Evidence a inventarizace sbírek... Ochrana sbírek... Konzervace

Více

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Moravské zemské muzeum Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa emailové pošty: mzm@mzm.cz http://www.mzm.cz

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Regionální muzeum v Kolíně příspěvková organizace Středočeského kraje Zpráva o činnosti za rok 2010 zprávu zpracoval: Bc. Zdeněk Mazač náměstek ředitele zprávu schválil: Mgr. Vladimír Rišlink ředitel RMK

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních

Více