VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2008 Rok 2008 byl pro Muzeum Prostějovska rokem, kdy na jeho konci, po 15 letech působení ve funkci, odcházel do důchodu ředitel V. Hruška. Vzhledem k tomuto jeho rozhodnutí se celý pracovní rok nesl v duchu dotažení rozdělaných úkolů a předání instituce novému řediteli. Situace byla usnadněna faktem, že nový ředitel je dlouholetým pracovníkem muzea, takže problematika mu nebyla neznámá. Přesto, především druhá polovina roku, byla věnována předávání materiálů a agendy tak, aby chod instituce plynule navázal v následujícím roce. Úkolem, jemuž byla v roce 2008 věnována prioritní pozornost, bylo předání budovy nového depozitáře a její následné vybavení podle požadavků a představ správců sbírek. Na zprovoznění objektu navazovalo stěhování první části sbírkových fondů, uložených v provizorních prostorách areálu staré nemocnice. Bohužel se ukázalo, že závady, se kterými byla budova předána (zatékání, vlhkost, plíseň, nedodělky), nebyly dodavatelem kvalifikovaně odstraněny a řešení těchto problémů se přesunulo do dalšího roku. Předání nových depozitárních prostor, včetně nově vzniklého archeologického pracoviště je pro Muzeum Prostějovska událostí v mnoha směrech zcela průlomovou a snad již definitivní, protože organizace se dlouhodobě potýkala s nedostatkem vhodných prostor a fond se několikrát stěhoval. Z dalších úkolů, které byly stanoveny pro rok 2008, bylo opakované podání projektu na Ministerstvo kultury na technické vybavení pro digitalizaci sbírkových předmětů a jednání s Policií ČR o uložení některých předmětů podléhajících kontrole Policie ČR sbírky militaria. V rámci vstřícných vztahů se Střední školou umění a designu a Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Brně se podařilo ve velmi dobré kvalitě restaurovat další sbírkové předměty (cechovní truhlice) za velmi příznivou cenu. V oblasti získávání grantů z fondů kulturní komise Města Prostějova, uspělo Muzeum Prostějovska v případě výstavy Wichterle Agrostroj Wisconsin, mapující činnost této významné prostějovské firmy a rovněž získalo příspěvek na výstavu o známém prostějovském sběrateli lidové slovesnosti Janu Poláčkovi, kterému byla u příležitosti výstavy odhalena pamětní deska na rodném domě. Pracovníci muzea se mimo běžné úkoly podíleli na několika akcích, které nespadají přímo do činnosti organizace, a které byly vysoce odborně hodnoceny a velmi vstřícně přijaty veřejností (výstava k výročí založení Botanické zahrady v Prostějově, scénář k filmu o prostějovské architektuře 19. století, účast a zápůjčka sbírek na prestižní výstavu Die Langobarden, která se konala za účasti mnoha zahraničních muzeí v Bonnu. Bylo rovněž realizováno několik akcí ve spolupráci s Armádou ČR a Ministerstvem obrany (výstavy, soutěže, besedy). 1

2 VYHODNOCENÍ ČINNOSTI I. Péče o sbírky Archeologie (B. Veselá) 1. Převzetí a zapsání do BACHu materiálu ze záchranných archeologických výzkumů ÚAPP Brno, celkem 11 protokolů o předání arch. materiálu spolu s nálezovými zprávami, předměty byly předány ve II. stupni evidence jedná se o tyto inventární čísla: ; ; ; ; ; ; ; ; Převzetí arch. materiálu z Prostějovska z Regionálního muzea v Novém Jičíně (starý fond z roku 1967) 3. Výpůjčky předmětů z archeologického fondu zapůjčení předmětu z archeologické sbírky MPP na výstavy: - Krása, která hřeje do Slováckého muzea v Uherském Hradišti - Die Langobarden do Rheinischen Landesmuseum Bonn, Německo - Světlo do Muzeum Boskovicka v Boskovicích - Život a smrt v mladší době kamenné do Muzea Jihovýchodní Moravy ve Znojmě Výpůjčky předmětů z archeologického fondu 4. Konzervace - zajištění konzervace mamutího klu v MZM Anthropos - zajištění popsání materiálu z arch. výzkumů z Plumlova Hradu, Prostějova Zlaté Studny 5. Předávací inventura archeologické podsbírky (skupiny A, B, C, D, Dp, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, R) celkem cca položek Geologie (V. Jašková) 6. Soupis a ukládání přírůstků do geologické sbírky - soupis (dokončen k ) a převedení části paleontologické sbírky (bývalá sbírka Zlín, převedená do MPP v roce 1986) na katedru geologie PřF UP Olomouc k výukovým účelům 7. Inventura podskupiny Petrografie 8. Výběr neevidovaných horninových vzorků pro plánované školní expozice v ZŠ Nezamyslice a Gymnázium JW. 2

3 Historická sbírka (M. Kokojanová, V. Horák) 9. Inventury Předávací: a) Ea medaile Plánované: b) Ub matematicko-fyzikální předměty c) Uc střelecké terče 10. Zpracování karet NAD 11. Počítačové zpracování sbírek (in úpravy starých karet) zejména přírůstky skupiny Og (objekty) z let , řešení nesrovnalostí zde vzniklých plněno, celkem korigováno cca 500 karet vzhledem k rozsahu nepřesností dohodnuto s vedením MPP.radikálnější řešení nové zpracování všech přírůstků zpracovaných v letech I. Novákovou započato 12. Restaurování pěti cechovních truhlic Střední školou umění a designu a Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Brně 13. Podsbírka medaile kompletně převzata 14. Zpracovávání podkladů pro CES za Muzeum Prostějovska 15. Zpracovávání primární evidence sbírkových předmětů 16. Jednání s Policií ČR o uložení některých sbírkových předmětů podléhajících kontrole Policie ČR sbírky militaria 17. Vypracován a podán projekt na Ministerstvo kultury ČR na technické vybavení pro digitalizaci sbírkových předmětů Literární památky (Dokoupilová) 18. Inventury sbírky Literární památky, pozůstalost J. Wolkera. Celkem prošlo inventurou 2543 inv. čísel: 19. Knihovna J. Wolkera (leden březen), kat. č. KN 1-821, fyzická kontrola, opsání karet do počítače v programu Bach a jejich doplnění a upřesnění, zapsání dosud chybějících karet (113 ks), soupis knih vystavených v expozici J. Wolkera (130 ks) 20. Předměty J. Wolkera, kat. č. V (duben květen); fyzická kontrola 341 předmětů, dopsání 35 karet v programu Bach a jejich doplnění a upřesnění 21. Výstřižky, časopisy J. Wolkera (říjen prosinec), kat. č. D/V , fyzická kontrola, opsání všech karet v programu Bach a jejich doplnění a upřesnění (např. rozměry, popis) 3

4 22. Přepisování papírových karet do programu Bach, opsáno celkem 1727 karet, z toho 148 nových k předmětům, které kartu dosud neměly 23. Evidence přírůstků v I. (6 př. č.) a II. stupni (31 inv. č.) 24. Získávání nových sbírkových předmětů (sběr, dary) převzata část pozůstalosti JUDr. B. Krause (korespondence různých osobností, fotografie, tisky), k níž byl vyhotoven seznam k 305 celkům 25. Příprava materiálů z fondu Literární památky a Jiří Wolker pro filmování o rodinách Wolkerově, Valentově, Kováříkových a Wichterlově (březen, duben, červenec) - výpůjčky materiálů z fondu Literární památky pro výstavu Wichterle a Kovářík v MPP 26. Příprava plakátů a tisků z fondu Wolkerův Prostějov pro digitalizaci (březen, srpen), provedl B. Pacholík, uloženo na CD 27. Příprava fotografií J. Wolkera pro ZŠ Palackého 28. Kopie z materiálů fondu V. Ambros a ke 100. výročí sokolovny pro K. Taberyho Sbírka výtvarného a užitého umění (K. Hošek) 29. Práce se sbírkami - stěhování depozitáře, nové uložení obrazů velkých formátů a zároveň jejich předání - běžná údržba a uložení - zajištění konzervace 30. Příprava nákupní komise -shromážděny podklady od správců sbírek 31. Inventury V průběhu roku byly provedeny inventury skupin:ca-zlato,cb-cín,cd-mosaz,cf zvony,fc-železo.vzhledem k změnám organizačního řádu a plánovaným nástupem nové pracovnice byly předávací inventury pozastaveny a zařazeny do plánu na rok Předání sbírek užitého umění ke konzervaci do Brna, výběr předmětů pro konzervace pro exp.archeologie,výstavu Synagogy 33. Předávací inventura skupin Ke, Ka, Oc 4

5 (V. Jašková) II. Vědeckovýzkumná a odborná činnost 1. Výzkum neogenních sedimentů karpatské předhlubně dlouhodobý výzkum miocenních sedimentů (především řasových vápenců, dále písků a jílů) v neogenní výplni karpatské předhlubně (Prostějovsko, Vyškovsko a okolí Brna) nové lokality na Prostějovsku a revizní průzkumy již známých lokalit. a) Geologický výzkum neogenních sedimentů se zkamenělinami u obce Hluchov Pokračování geologického průzkumu mladotřetihorních písků a jílů, které byly náhodně objeveny a zdokumentovány v roce 1996 při hloubení rýhy pro vodovodní potrubí (vodovod Pomoraví). V píscích z původního výzkumu byly objeveny stratigraficky zajímavé mechovky, a proto byla lokalita dále studována pomocí geologických vrtů. V červnu a listopadu 2008 byly provedeny na lokalitě 3 geologické vrty (hl. 2m, 11,5 m a 19,5 m). Získaná vrtná jádra jsou uložena v současné době v geologickém depozitáři MPP. Spolupráce: dr. K. Zágoršek (NM Praha), doc. K. Holcová (PřF UK Praha), doc. S. Nehyba (PřF MU Brno), dr. T. Lehotský (PřF UP Olomouc), ing. Š. Farkaš, firma GEOVANK. b) Geologický výzkum neogenních sedimentů s mechovkami u Přemyslovic Pokračování geologického průzkumu lokality organogenních sedimentů s velkými mechovkami. V říjnu 2006 zde byly provedeny 4 průzkumné vrty. Ze získaných vrtných jader byly paleontologicky zpracovány mechovky a foraminifery byl zde potvrzen (a publikován) nejstarší výskyt mechovek spodního badenu v karpatské předhlubni. V září 2008 zde byly provedeny další 3 geologické vrty. Lokality neogenních písků s mechovkami na Prostějovsku (Hluchov a Přemyslovice) mají klíčový význam pro pochopení mechovkového eventu v karpatské předhlubni, a proto byl jejich podrobný průzkum zařazen do projektů podporovaných GAČR (205/06/06937), MK a MSM , na kterých spolupracuje i MPP. Spolupráce: dr. K. Zágoršek (NM Praha), doc. Š. Hladilová (PřF MU) Brno, doc. K. Holcová (PřF UK Praha), doc. S. Nehyba (PřF MU Brno), dr. T. Lehotský (PřF UP Olomouc), ing. Š. Farkaš, firma GEOVANK. c) Revize lokalit řasových vápenců na Prostějovsku, Vyškovsku a v okolí Brna průběžné a dlouhodobé sledování stavu lokalit neogenních řasových vápenců na Prostějovsku a Vyškovsku, (lok. Určice, Kelčice, Otaslavice, Přemyslovice, Seloutky, Brus u Služína, Kroužek, Sv. Urban, Rousínovec, Holubice). V souvislosti s průzkumem organogenních a mechovkových sedimentů na Prostějovsku byly studovány i třetihorní lokality v okolí Brna (Kralice, Oslavany, Židlochovice, Mušlov, Sedlec, Hlohovec). Tyto lokality jsou rovněž součástí karpatské předhlubně a mají stratigrafickou souvislost se spodnobadenskými lokalitami Prostějovska. Spolupráce: dr. K.Zágoršek (NM Praha), doc. K. Holcová (PřF UK Praha), dr.t. Lehotský (PřF UP Olomouc), prof. J..Zapletal (PřF UP Olomouc). 5

6 d) Orientační geologický průzkum neogenních řasových vápenců u Studnic (Vojenský újezd Březina) Po navázání kontaktu se zaměstnanci Vojenských lesů Plumlov byl zjednodušen vstup do vojenského prostoru. Kromě lok. Studnice byly studovány i výchozy spodnokarbonských hornin. Spolupráce: ing. J. Plaček (Vojenské lesy s.p., divize Plumlov) Termín: listopad 2008 e) Paleontologické zpracování ústřic se stopami vrtavé činnosti z lokality Hluchov Jedná se o nálezy lastur ústřic (z výzkumu 1996) se stopami vrtavé a další činnosti různých mořských organismů (tzv. ichnofosílie). Výsledky studia ichnofosilií z geol. sbírky MPP (podskup. Paleozoologie) byly použity v diplomové práci zadané katedrou geologie PřF UP Olmouc.Výhledově budou získané poznatky zpracovány i do článku pro studie MPP. Spolupráce: J. Hladík (diplomant), dr. T. Lehotský (PřF UP Olomouc), J. Pospíšil (MPP) 2. Geologický průzkum devonu a kulmu v jižní části konicko mladečského pruhu průběžný a dlouhodobý výzkum severní části okresu Prostějov, sběr vzorků hornin pro doplnění muzejní geologické sbírky a pro expozici na Ekocentru IRIS - území severně od Jesence (vápence a diabasy v okolí Ponikve) - Fe rudy v okolí Jesence a Dzbele - devonské horniny v údolí Nectavy - devon v prostoru Kladky žel. zast. Šubířov - devonské vápence v lomu u Ludmírova - výchoz vápencové brekcie na lok. Horka (u Taramky) - vápence s korálovou faunou na lokalitě Taramka - kladecké fylity na haldě zavezené štoly pro těžbu křemene u Dětkovic - kulmské břidlice u Rakové Spolupráce: Mgr. M. Synek (GJW), Mgr. V. Zatloukal (ZŠ Hvozd), P. Karasinski (MPP) Termín: duben listopad Výzkum, siluru, spodního devonu a kulmu v Repešském žlebu u Stínavy Komplexní, mnohaoborové zpracování dlouholetého ( ) výzkumu unikátní geologické lokality s jediným výskytem siluru na Moravě. Příprava článku shrnujícího celý výzkum lokality (pro studie MPP, sv. 10). Spolupráce: dr. V. Goliáš (PřF UK Praha), dr. P. Štorch (Geologický ústav AV ČR Praha), doc. R. Melichar (PřF MU Brno) 4. Čelechovický devon - průběžné sběry fosilií ve Státním lomu a Růžičkově lomu - spolupráce s diplomantem (PřF MU Brno) na diplomové práci během 1. pololetí 2008 (pokračování bakalářské práce na téma: Geologické mapování okolí Velkého Kosíře ), po úspěšném obhájení dipl. pr. byl připraven článek do studií MPP, sv. 10 (v termínu srpen listopad 2008) - sběr kulmských hornin v opuštěném lomu u Stařechovic Spolupráce: Mgr. J. Mrázek, Mgr. M. Synek (GJW), P. Karasinski (MPP) 6

7 (M. Kokojanová) 5. Barokní náboženská bratrstva jako projev kulturního cítění a mentality Prostějova 18. století a) zpracování získané databáze (osobní a místní rejstřík členů v programu Bach - archiv událostí): provedena následná kontrola správnosti transliterace, rejstříky budou dokončeny po korekturách latinských částí textů (viz dále) b) doplňování databáze o údaje z literatury c) upřesnění překladů latinských textů a pokus o určení jejich případných předloh a vzorů: fotografování textů rozbor textů vzhledem k momentálnímu prac. zaneprázdnění odborného konzultanta odloženo d) vyhledávání předmětů k tématice ve sbírkách MPP e) transliterace matriky mariacellského bratrstva (SOAr Prostějov): vzhledem k rozšíření úkolu Kralický Háj (viz dále) odloženo f) studium dalších církevních materiálů sledovaného údobí, případně materiálů z činnosti obdobných společenských uskupení - SOAr Prostějov, ZA Olomouc (hl. fond Konsistoř), SVK Olomouc 6. Prostějovští střelci a) vyhledávání a popis střeleckých památek ve sbírkách MPP, pokračování plněno b) převod Členské knihy do digitální podoby vzhledem k rozšíření úkolu Kralický Háj (viz dále, bod 3) odloženo c) excerpce knihy Grundbuch der Schützengesellschaft in Proßnitz, založené r (SOAr Prostějov), pokračování 7. Prostějov a voda a) písemné prameny k povodni v r na Prostějovsku - podle požadavků ústavu Geoniky b) přepracování podkapitoly o Kralickém Háji z publikace Kralice na Hané. Příroda, historie,osobnosti. Kralice 2002 (doplnění poznámkového aparátu a nových poznatků) Vzhledem k objevení zajímavých materiálů k této problematice rozšířeno na samostatný projekt Kralický háj - heuristika - první pracovní formulace textu c) shromažďování zmínek k tématu z literatury a pramenů průběžně 8. Prostějov v 16. století (kartotéka prostějovských obyvatel a reálií raného novověku) 9. Wenzel Franz Caesar Messenhauser ( ) - znovu se pokusit o kontakt s vídeňskými muzei kontakt se navázat nepodařilo 7

8 - studium literatury a archivního materiálu přibližujících 1. polovinu 19. století - příprava podkladů pro scénář výstavy pro rok 2012 pracovní překlad publikace Maximilian Ehnl: Wenzel Cäsar Messenhauser. Nationalgarde-Oberkommandant von Wien Vídeň 1948, 213 s. 10. Jan Prusinovský, švec a rolník z Holešova ( ) a) prohloubení heuristiky k osobnosti Jana Prusinovského a jeho rodiny navázán kontakt s potomky Jana Prusinovského Karlem Koubou a jeho matkou ze Zlína b) zpráva o přírůstku pro Acta musealia 2007 pro aktuální pracovní vytížení spoluautorky dr. A. Prudké přesunuto na r (V. Horák) 11. Historie a současnost Němčic nad Hanou Došlo prodloužení termínu dokončení projektu. Nicméně stagnace je účelová a zvyšuje kvalitu práce. Na projektu stále pracuje p. Josef Matoušek, student FF UP v Olomouci, který zpracovává historii Němčic, a který si podmínil prodloužení termínu vydání. Paní starostka, I. Dvořáková, se zpožděným termínem vydání publikace souhlasila. 12. Historie a současnost Pivína V současné době již probíhá zpracovávání historie obce Pivín. Proběhl výzkum orální historie a částečná excerpce pramenů archivní povahy. 13.Vývoj patrocinií na Moravě a v "rakouském" Slezsku po roce 1780 Náročnost tématu nepředpokládala úplné splnění tohoto projektu během roku Průběžně probíhala excerpce pramenů. (M. Dokoupilová) 14. Židé v Prostějově - studium literatury a pramenů (archivní prameny v SOA v Prostějově, v archivu Židovského muzea v Praze, v Třebíči a v Olomouci) k dějinám prostějovské židovské obce a místní židovské komunity, pokračování - studium v archivu Židovského muzea dokumentace zaniklého hřbitova na Studentské ulici, Katastrální úřad v Prostějově záznamy o tomtéž - studium v MZA Brno, pobočka Třebíč, studium materiálů k podnikání a rodině Bruno Wintera, sladovna a pivovar v Prostějově - studium v MZA Opava, pobočka Olomouc, fond Oberlandráta v Olomouci, arizace židovského majetku v Prostějově 15. Dokumentace židovských obyvatel, perzekuovaných v období 2. světové války, pokračování z r. 2007: 8

9 a) shromažďování údajů, fotografií, dokumentů, aplikace projektu nalezené tváře doplňování fotografií zmizelých sousedů b) kompletace údajů o židovských obyvatelích Prostějova, konfrontace seznamů v archivu, údajů na pamětních deskách na židovském hřbitově, údajů v Terezínských pamětních knihách (TPK), podle archivní registratury obyvatel a od pamětníků. Skupiny sledovaných osob: 1) Židé deportovaní z Prostějova do Terezína na pamětních deskách je 1227 osob, z 1230 osob transportovaných prvními čtyřmi transporty z Olomouce přežilo jen 84 lidí 2) smíšené rodiny, soustředěné do Prahy a poté do Terezína dosud nezjištěny přesnější počty, 3) osoby zatčené před deportacemi dosud zjištěno 31 osob, 4) uprchlíci ze Sudet nebo ze zahraničí, kteří se přistěhovali do Prostějova seznamy a podklady jsou soustřeďovány a doplňovány, 5) emigranti z Prostějova legální a ilegální konkrétně identifikováno asi 200 osob, 6) osoby, které se zapojily do odboje nebo bojovaly v cizích armádách podchyceno asi 30 osob, 7) vystěhovalí po 2. světové válce do Izraele či jinam do zahraničí dosud zachyceno 41 osob. 16. Studium literatury a pramenů k osobě a podnikání F. Ehrenstamma ( ), zakladatele první prostějovské soukenické továrny (1801) studium směřuje k popularizaci této významné místní židovské osobnosti. Pokračování ve výzkumu z roku 2007, prostudovány materiály ke vzhledu a vybavení továrny, proveden rozbor závěti F. Ehrenstamma, doklady k úpadku a konkurzu, výsledky publikovány v regionálním tisku (Střední Morava, Štafeta) 17. Doplňování kartoték (první kartotéka zahrnuje židovské obyvatele na začátku 20. stol., druhá kartotéka zachycuje zmínky o různých významných osobnostech židovského původu z Prostějova bez vymezení časového údobí); třetí je databáze o zaměstnání, rodinách a bydlení prostějovských Židů od 90. let 19. stol. zhruba do 50. let 20. stol. 18. Spolupráce s Židovským muzeem a Národním archivem v Praze informace o rodině Ehrenstammově a dalších židovských osobnostech z Prostějova 19. Spolupráce s pamětníky (tradičně s M. M. Beerovou z Izraele, nově spolupráce s I. Čechem z Prostějova) získány informace a fotografie k rodinám: Kornfeld, Blum, Süsskind, Grünwald, Kohn, Hornung, školní tabla s židovskými studenty, aj. 9

10 20. Kulturní osobnosti Prostějovska - shromažďování literatury, údajů, doplňování kartotéky, zajišťování fotografické dokumentace osob, popularizace, spolupráce s MK v Prostějově, VK v Olomouci, sběr dokladů o těchto osobnostech pro sbírku Literární památky výstupy viz články ve Střední Moravě, Štafetě, Kroku (M. Chytil) 21. Revize památek meziválečné prostějovské architektury v souvislosti s přípravou publikace Prostějovská meziválečná architektura. Terénní a archivní průzkum, dokumentace. 22. Průzkum památek 2. poloviny 19. století a industriální architektury v souvislosti s připravovaným filmem 23 Spolupráce s NPÚ v Olomouci při dokončování obnovy identifikace nemovitých kulturních památek okresu Prostějov. (A. Bezrouková) 24. Během celého vegetačního období byly sledovány CHÚ v k.ú. Ohrozim, Plumlov, Čechovice, Protivanov, Skalka a Čelčice. Byl proveden soupis rostlin a porovnání se stavem v letech min. st. Pozorování je zaměřeno na sledování xerotermní vegetace vyšších rostlin i rostlin chráněných. 25. Mimo suchomilnou vegetaci byl sledován i výskyt rostlin kolem vodních toků tekoucích i stojatých Hloučela, Romže, Bidelec, přehrada, Hrdibořické rybníky. Mimo tyto lokality jsou pozorovány i plevelné rostliny kolem lidských sídlišť i jejich výskyt v blízkosti zemědělsky obhospodařovaných ploch. 10

11 III. Prezentační činnost a) Expoziční a výstavní činnost Výstavy Hlavní budova muzea 1. Grand Prix Obce architektů (M.Chytil) /394 osob 2. V. Brunton Osobnosti České republiky (fotogr. emulze na plátně) (Hruška) /402 osob 3. Obnova lesních porostů biokoridoru Hloučela (Hruška) /399 osob 4. Domácí umění (Spáčil) /1079 osob 5. Zkameněliny archiv života (Jašková) /2012 osob 6. JUDr. Jan Poláček sběratel (Moš) /280 osob 7. Kryštof Kintera obrazy (Spáčil) /830 osob 8. Příroda Jesenicka (Bezrouková) /1320 osob 9. Marie Fischerová-Kvěchová (Kokojanová) /699 osob 10. Botanická zahrada ve čtyřech ročních obdobích (Jašková) /1026 osob. Výstava fotografií k 75. výročí založení BZ, spolupráce Ekocentrum IRIS. 11. České mise Armády České republiky (Slezáčková) /2745 osob 12. Joža Uprka obrazy (Husaříková, Chytil) /2598 osob Autorská výstava předního představitele Sdružení výtvarných umělců moravských- retrospektiva v rozsahu 65 děl pouze malba. Zpracována koncepce výstavy, vedena jednání s galeriemi a dědičkou autorských práv, svozy zápůjček, instalace výstavy, připraven průvodce k výstavě a zpracovány články pro tisk., natáčení s regionálními televizními a rozhlasovými zpravodajstvími, ve spolupráci ZUŠ realizována beseda s vnučkou J. Uprky. 13. Panenky (Hruška) /3043 osob 14. Wichterle-Agrostroj-Wiskonsin (Pavlíček) / L. Amanová obrazy (Spáčil) /1829 osob 16. Montenegro krajina pro romantiky /1438 osob 17. Kochánek prodejní výstava (Hošek) /350 osob 18. Bečvářová Hledání v krajině (Jašková) /727osob 19. František Muzika obrazy (Husaříková, Chytil) /2028osob Autorská výstava zaměřená na malířskou tvorbu jedné z předních osobností českého výtvarného života. Koncepce výstavy byla zpracována s ohledem na široké spektrum výtvarných směrů, kterými tvorba F. Muziky prošla. Na výstavě byla představena díla z počátku umělcovy tvorby-dvacátá léta oscilující mezi primitivismem a magickým realismem, pokračující lyrickým kubismem až po imaginativní malbu vnitřních fantazijních představ 30.let, zastoupena byla i válečná léta typická antropomorfizací neživé přírody. Poválečnou tvorbu reprezentovala díla s náměty plovoucích ostrovů a bran až po vegetabilní fantastiku posledních let umělcova života. Soubor 34 obrazů byl zapůjčen z 10 českých a moravských galerií a představil tvorbu F. Muziky ve všech vývojových obdobích. K výstavě byl připraven průvodce a články pro tisk, rozeslána informace středním školám, spolupráce s rozhlasem a regionálními televizními vysíláními.byly předány podklady pro archiv výstav na webových stránkách muzea. 11

12 20. Jaroslav Franc obrazy (Husaříková) /2028 osob Autorská výstava malíře známého jako výtvarníka hanácké krajiny i v dílech s religiózní a figurální tematikou zpracovanou technikou tempery a oleje na plátně. Celkem bylo prezentováno 62 děl. 21. Jana Sady, Drahomíra Hubičková obrazy, kresby (Pavlíček) /358 osob Návštěvnost celkem: osob Výstavní sály v budově Špalíčku 1. Múzy vysočiny (Pavlíček) /466 osob 2. Židovské vzdělávání a školství (Dokoupilová) /170 osob 3. Tomáš Gerhardt Irsko,fotografie (Pavlíček) /235 osob 4. Lenka Krbcová Industriální oko (Pavlíček) /156 osob 5. Tomáš Medek obrazy, plastiky (Pavlíček) /379 osob 6. Anita Somrován obrazy ( Spáčil) /667 osob 7. Osudové osmičky (Slezáčková) /1520 osob 8. Jihoameričané volná tvorba (Pavlíček) /748 osob 9. Betlémy (Slezáčková) /1805 osob Návštěvnost celkem: 6146 osob Výstavy mimo muzeum 1. Den pro Izrael, v Národním domě v Prostějově, výstava Zmizelí sousedé z Prostějova (výběr fotografií z bohaté databáze shromážděné v MPP, s popisem osob, kteří byli pronásledováni pro svůj židovský původ - M. Dokoupilová) 2. Výstava fotografií z Dějin obce Vranovice ( ke 100. výročí založení farnosti ve Vranovicích, P. Moš ) 3. Reinstalace výstavy Po stopách třetihorního moře v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (V. Jašková) 4. Geologické výstavy pro školy ZŠ Nezamyslice a Gymnázium J. Wolkra. (V. Jašková) 5. Dokončení a slavnostní otevření venkovní geologické expozice v Ekocentru IRIS (V. Jašková) Expozice 1. Reinstalace expozice P. Bezruče v Červeném domku v Kostelci n. H. byly připraveny texty, fotografie a popisky k výrobě 10 panelů, které dokládají život a dílo P. Bezruče, zaměřují se také pobyt básníka v Kostelci a na Hané Panely budou instalovány v místnosti červeného domku směrem do ulice jako stálá expozice o životě a díle básníka. 2. Reinstalace stálé expozice pravěku Expozice byla částečně upravena s minimálními náklady, vlastními silami do podoby dlouhodobé výstavy s výhledem zpracování nové koncepce a realizace. 12

13 Dílny 1. Velikonoční dílny pro školy Dílny byly určeny pro děti a žáky z mateřských a základních škol z Prostějova a okolí Dílen se zúčastnilo celkem: 497 dětí a žáků 2. Muzeum se podílelo na odpolední velikonoční dílně pro rodiče s dětmi na Základní škole Plumlov Vánoční dílny pro školy (u výstavy betlémů) Dílny byly určeny dětem z mateřských a základních škol z Prostějova a okolí. Zúčastnilo se celkem 503 dětí Doplňkové programy 1. Součástí výstavy České armádní mise byl i doprovodný program pro školy a veřejnost - dětský letecký den v Přerově zúčastnily se ho 4 třídy z prostějovských základních škol v muzeu se konala beseda se zástupci 23. vrtulníkové základny Edvarda Beneše Přerov (v rámci Mezinárodního dne dětí) a akce se zúčastnilo 120 dětí z prostějovských základních škol - dopoledne s Hasičským záchranným sborem Prostějov (původně mělo být dopoledne s Vojenskou policií, ale z důvodů plnění úkolů byl dojednán náhradní program) akce se zúčastnilo 15 dětí - celodenní exkurze na 22. leteckou základnu do Náměště nad Oslavou a do Technického muzea v Brně akce se zúčastnilo 42 dětí 2. Branně-vlastivědná soutěž, 3. ročník Spolupráce: Muzeum Prostějovska v Prostějově 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka hlavní partner Městská policie Prostějov Hasičský záchranný sbor Prostějov Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc Střední zdravotnická škola Prostějov Základní škola Dr. Horáka Prostějov Soutěž byla určena pro žáky 1. stupně základních škol z Prostějova a okolí a probíhala ve sportovním areálu Základní školy Dr. Horáka. Účastníci soutěže plnili na devíti stanovištích různé úkoly. Soutěž finančně podpořilo město Prostějov prostřednictvím veřejné finanční podpory, který získala SRPŠ při Základní škole Dr. Horáka V roce 2009 proběhne 4. ročník soutěže. Soutěže se zúčastnilo: 120 žáků 1. stupně základních škol z Prostějova 13

14 b) Ediční a publikační činnost (M. Dokoupilová) Zpravodaj MPP 2006, v tisku - připraveny články a foto pro Zpravodaj Články Bibliografie pracovníků MPP za rok Zpravodaj MPP 2007, 2 s., v přípravě Jak se mlátilo vobili. Hanácký kalendář 2009, s Jméno hodné připomenutí. 65. výročí úmrtí dr. Bernharda Heiliga. Štafeta 2008, s Moje děti mají jít žebrat jako měšťané. (Dražba majetku z pozůstalosti F. Ehrenstamma.) Štafeta 2008, s Neznámý cestovatel nebo neuskutečněná touha Vladimíra Neorala? Střední Morava, 28/2009, 7 s., v tisku Osobnosti Podkosířska. Zpravodaj MPP 2007, 10 s., v přípravě Přehled výstav Muzea Prostějovska v Prostějově v roce Zpravodaj MPP 2007, 2 s., v přípravě Wolker ve filmu. Krok (Knihovnická revue Olomouckého kraje), roč. 5, č. 4, 2008, s Zánik druhého židovského hřbitova v Prostějově. In: Židé a Morava XV., příspěvek přednesený na konferenci v Kroměříži v listopadu 2008, 5 s. textu + foto, v tisku, vyjde 2009 Závěť Feitha Ehrenstamma. Střední Morava, 27/2008, s (M. Kokojanová) Propagační články k výstavám apod. a články popularizační propagační leták k výstavě Marie Fischerová-Kvěchová, ilustrátorka a sběratelka rozeslán em Členové Bratrstva Povýšení sv. Kříže ( ) - edice jmen. Pokračování. ZMPP 2007 (v tisku). Mimo plán (anotace vyplývá z jednotlivých tématických okruhů): Hospodářské zápisky Josefa Prusinovského z Holešova ( ). Spoluautor: Alena Prudká. Sborník Agrární kultura, Materiály, vydavatel Ústav evropské etnologie Brno s Ó gryfové, promiňte! Štafeta 2008, s Příspěvek k výročí hrdinné smrti jednoho Prostějovana ve Vídni, trvání věčné památky a (ne)všímavosti lidské. Štafeta V tisku. 14

15 Znovu k mantovskému terči aneb Příspěvek k dějinám slavností v Prostějově. ZMPP V tisku. (V. Jašková) Přírodovědné studie MPP, sv , za roky 2007 a 2008 V průběhu roku 2008 probíhala příprava jubilejního dvojčísla studií - shromáždění článků, zadání recenzí, sazba spolupráce: doc. R. Melichar (PřF MU Brno), korespondence s autory a recenzenty V I. pololetí roku 2008 dosáhla redakce časopisu jeho zařazení do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, vytvořeného Radou pro VaV Článek do Přírodovědných studií MPP k výročí založení Botanické zahrady v Pv Průvodce k výstavě Botanická zahrada ve čtyřech ročních obdobích (k 75. výročí založení prostějovské BZ) spolupráce: Ekocentrum IRIS (p. E. Zatloukalová), p. M. Dvořáková (BZ),Mgr. M. Blažek (Botanický ústav AV ČR v Průhonicích) (M. Chytil) Příprava publikace Prostějovská meziválečná architektura Odborné články - Ćro, Místní a regionální periodika Zpravodaj MPP, Štafeta, PV týden, MF dnes, Olomouc, ČT Brno, ČT Ostrava (V. Horák) Činnost kongregace salvatoriánů za 2. světové války Příspěvek z konference Československo a druhá světová válka, konané v Národním Muzeu v Praze vyšel v roce 2008 ve Sborníku Národního muzea v Praze, řada A - historie. (P. Moš) Jako editor Plomnovšti kapři viz výše a jako autor Kopte metel za pakatel! (J.Slezáčková) Prostějovský deník: Pohár z branně-vlastivědné soutěže putuje na ZŠ E. Valenty ( ) 15

16 IV.Osvětová a jiná činnost 1. Spolupráce se školami, studenty a soukromými badateli, poradenství a příprava materiálů, pořizování rešerší poskytování informací mediím 2. Lektorská činnost lektorská činnost v muzeu (průvodce expozicí J. Wolkera, výklad o historii muzea) 12 x, 353 žáků, studentů a návštěvníků, výklad v expozici archeologie 8 x, 200 žáků (M. Dokoupilová) Do muzea zadními vrátky program pro mateřské školy seznamující s elementárními poznatky o činnosti muzea - 11 programů pro 204 dětí (K.Husaříková) 3. Ostatní - materiály k historii MPP (Lucie Tylšarová, MU Brno) - bibliografické údaje o událostech roku 1968 v Prostějově pro Ústav dokumentace zločinů komunismu v Praze - informace pro Anne Rosenberg z Francie o její rodině z Prostějova - sabatiánci v Prostějově na poč. 18. stol. (Mordechai Bass z Izraele) - pobyt rodiny Hostovských v Prostějově - rodina židovského lékaře Wolfa - firma a rodina Nehera - poskytování informací médiím (údaje o rodině Winterově a jejím podnikání pro Prostějovský týden), informace o výstavě - zajištění náplně muzejní praxe pro studentku MU Brno (Jana Grenová) 2 týdny v září; ekonomická praxe (Lenka Dokoupilová) 1 týden v květnu (M. Dokoupilová) - spolupráce s ÚAPP Brno, v.v.i. a Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v.v.i. - v rámci seminárních, bakalářských, diplomových a doktorandských prací spolupráce se studenty archeologie z FF MU v Brně, SlU v Opavě, UK v Praze a UP v Olomouci (B.Veselá) Orální historie Bylo získáno několik hodin záznamů pamětníků, mimo jiné rozhovor s Josefem Crhonkem (*1915) z Otinovse, posledním krejčím Prvoděvu. (P. Moš) Projekt sběru lidové slovesnosti v Otaslavicích prrováděný v roce 2006 byl završen vydáním knihy Kopte metel za pakatel! (P. Moš) Hanácky hode III Třetí ročník oživené etnografické expozice navštívilo více než 100 platících návštěvníků. (P. Moš) Odhalení pamětní desky J. Poláčkovi U příležitosti prostějovských hodů byla odhalena pamětní deska J. Poláčka na jeho domě v Budovcově ulici. (P. Moš) Dokončení filmu Prostějovská architektura 1. poloviny 20. století (produkce ADNOC Prostějov, podklady, spolupráce na scénáři, odborný dohled, přímé vstupy) (M. Chytil) 16

17 Procházky prostějovskou historickou architekturou-komentovaná prohlídka historicky nejcennějších staveb (M. Chytil) Vyhotovování odborných vyjádření investorům (dle zák. č. 20/1987 Sb.), kteří plánují stavební činnost na území s archeologickými nálezy Přednášky Dvě přednášky především pro seniory: Výroční lidové obyčeje I. a II. (P. Moš) Dokumentace zmizelých sousedů v Muzeu Prostějovska v Prostějově - v rámci akce Den pro Izrael, v Národním domě v Prostějově, asi 100 návštěvníků (M. Dokoupilová) Účast v komisích Komise MěÚ Prostějov pro koncepci a rozvoj města (M. Chytil) Komise MěÚ Prostějov pro nákup uměleckých děl (K. Husaříková) Zastupování MPP na Středomoravské archeologické regionální komisi (B. Veselá) Zastupování MPP na odborných archeologických komisích v rámci záchranných archeologických výzkumů (např. Veselí nad Moravou, Šumperk, Olomouc, ad.) (B. Veselá) Účast na vědeckých konferencích a seminářích Zasedání Komise pro regionální historii Moravy a Slezska AMG v Brně (MZM) (M. Dokoupilová, V. Horák) Zasedání Komise pro regionální historii Moravy a Slezska AMG v Českém Těšíně: mezinárodní seminář na téma Česko-polské vztahy, příhraniční spolupráce (Muzeum Těšínska) (M. Dokoupilová, V. Horák) Účast a aktivní vystoupení s příspěvkem Zánik druhého židovského hřbitova v Prostějově na konferenci Židé a Morava XV. v Kroměříži (M. Dokoupilová) 6. mezinárodní vědecké sympozium a 14. workshop Arbeitskreises Höfe des Hauses Österreich: Ein Bruderzwist im Hause Habsburg Český Krumlov, (M. Kokojanová) Konference Počítačová podpora v archeologii - příspěvek Chodím po Brodwayi sem tam (o digitálním kreslení archeologických předmětů - P. Moš; B. Veselá pouze účast) Mezinárodní konference na Slovensku příspěvek Hradiska, depoty, kopce, jak se to rýmuje.. (o sídelní strategii v mladší době bronzové - P. Moš) Archeologie a veřejnost (B. Veselá) Otázky neolitu a eneolitu našich zemí (B. Veselá) Standardy terénního archeologického výzkumu komplikovaných stratigrafií a jejich místo v rámci konvence archeologie ČR (B. Veselá) Muzeum a vzdělávací systém (B. Veselá) Seminář muzejních botaniků ČR a SR - Liptovský Mikuláš (A. Bezrouková) Zelené perly - Olomouc (A. Bezrouková) Mezinárodní sympozium Mincovnictví církevních institucí ve střední Evropě, arcibiskupský zámek Kroměříž (V. Horák) Kolokvium Sv. Václav a jeho kult, KTF UK Praha 5. a (V. Horák) 17

18 KNIHOVNA - Souvislé doplňování knihovního fondu nákupem, převodem z pozůstalosti,dary - Evidence knih a časopisů - Poskytování badatelských a studijních služeb ( literatura k historii obcí Bousín, Protivanov, Srbce, literatura k tématům dipl. prací, literatura ke Vzpomínkové akademii na ZŠ E. Valenty ke 30. výročí úmrtí E. Valenty, literatura ke 135. výročí A. Švehly pro vydání tisku na SOŠ Švehlova) - Práce s fondem kramářských písní vyhledávání textů k osobnostem vybraných českých světců (pro potřeby dipl. práce) - Doplňování údajů z matričních knih ke způsobům nabytí vybraných, historicky pozoruhodných kramářských tisků zpracovávaných pro projekt Etnologického ústavu AV ČR - Práce s fondem starých tisků - vyhledávání rytin v tiscích s lékařskou tematikou pro potřeby projektu MU Olomouc - Pokračování zpracovávání regionálních tisků v programu ACCES - Práce v depozitáři nové ukládání části fondu uloženého dosud v krabicích - Převzetí a uložení fondu příruční knihovny V. Hrušky - Revize knihovního fondu Kompletace novin a časopisů Grafické práce Realizované plakáty: 32 Realizované pozvánky: 34 Fotografování akcí, dokumentů, objektů a jejich následná počítačová úprava pro tisk, nebo elektronickou prezentaci. Scanování dokumentů a jejich následná počítačová úprava: 1151 Internetové stránky muzea Vizitky: 2 Pf: 1 Brožury: 6 Pamětní deska: 1 Nerealizované návrhy plakátů: 4 Nerealizované návrhy pozvánek: 6 Informatika Jednodušší technická údržba výpočetní techniky a přeinstalece operačních systémů Průběžná údržba a řešení vzniklých problémů u počítačového pokladního systému Tvorba webových stránek muzea Pořizování a zpracovávání videozáznamů Příprava internetového připojení nového depozitáře V Prostějově Mgr. Miroslav Chytil, Ph.D. ředitel muzea 18

Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace

Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace Plán činnosti v roce 2008 1 MUZEUM PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, příspěvková organizace I. Péče o sbírky 1. Chronologická evidence v přírůstkové knize

Více

Plán činnosti v roce 2007

Plán činnosti v roce 2007 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace Plán činnosti v roce 2007 Předkládá: V. Hruška, ředitel MPP PLÁN MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ NA ROK 2007 I. Péče o sbírky 1. Zpracovávání primární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009. 1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009. 1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami

1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami MUZEUM PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ příspěvková organizace NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 2, 796 01 PROSTĚJOV Tel.: 582 330 991, 582 342 286, IČO: 00091405 www.muzeumpv.cz Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce. Plán práce na projektu

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce. Plán práce na projektu Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce Plán práce na projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Vyhodnocení činnosti Muzea a galerie v Prostějově za rok 2014

Vyhodnocení činnosti Muzea a galerie v Prostějově za rok 2014 Vyhodnocení činnosti Muzea a galerie v Prostějově za rok 2014 OBSAH I. Úvodní slovo II. III. IV. Základní ekonomické údaje Péče o sbírky Vědeckovýzkumná a odborná činnost V. Prezentační činnost VI. VII.

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

OBSAH. I. Úvodní slovo. II. Základní ekonomické údaje. III. Péče o sbírky. IV. Vědeckovýzkumná a odborná činnost. V. Prezentační činnost

OBSAH. I. Úvodní slovo. II. Základní ekonomické údaje. III. Péče o sbírky. IV. Vědeckovýzkumná a odborná činnost. V. Prezentační činnost Vyhodnocení činnosti Muzea a galerie v Prostějově za rok 213 OBSAH I. Úvodní slovo II. Základní ekonomické údaje III. Péče o sbírky IV. Vědeckovýzkumná a odborná činnost V. Prezentační činnost VI. Osvětová,

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Pojďte s námi do lesa

Pojďte s námi do lesa Pojďte s námi do lesa Kalendář akcí pořádaných lesníky pro v Olomouckém kraji V období od 10. 5. do 14. 5. je vyhlášen Týden lesů, v rámci kterého budou v řadě míst v republice pořádány akce mající za

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2012

REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2012 REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2012 Rekonstrukce stálé expozice zlata z 80. let minulého století byla zahájena v roce 2011 celkovou rekonstrukcí místnosti věnované

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.2.05/01.0016 Vzdělávání pedagogů pro integraci

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

soutěžní přehlídku popularizace

soutěžní přehlídku popularizace Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje soutěžní přehlídku popularizace vědy SCIAP 2013 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

Geologický pavilon ve výuce U3V

Geologický pavilon ve výuce U3V Geologický pavilon ve výuce U3V Ing. Martina Polášková koordinátorka U3V na HGF VŠB-Technická univerzita Ostrava Geologický pavilon prof. F. Pošepného Hornicko-geologická fakulta VŠB-Technická univerzita

Více

MUZEUM PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ příspěvková organizace

MUZEUM PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ příspěvková organizace MUZEUM PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ příspěvková organizace NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 2, 796 01 PROSTĚJOV Tel.: 582 330 991, 582 342 286, IČO: 00091405 www.muzeumpv.cz PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2013 Muzeum Prostějovska

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 Městské muzeum a galerie Hustopeče (dále jen MMG) je organizační složkou Města Hustopeče a v roce 2007 disponovalo třemi stálými expozicemi

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Plán hlavních úkolů na rok 2011

Plán hlavních úkolů na rok 2011 Plán hlavních úkolů na rok 2011 Předkládá: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 31. prosince 2010 Č.j.: NTM-868/10-GŘ 1. Koncepční a souborné strategické úkoly 1. Otevřít muzeum pro veřejnost

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o.

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405 PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. na rok 2015 PŘEDMLUVA Plán činnosti Muzea a galerie v Prostějově,

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. NA ROK 2014

PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. NA ROK 2014 PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. NA ROK 2014 I. PÉČE O SBÍRKY 1 Evidence v I. a II. stupni muzejní evidence v programu Bach a) aktuální přírůstky M. Kokojanová b) Fotografie nalezené při

Více

Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba CZ.1.07/2.1.00/32.0017

Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba CZ.1.07/2.1.00/32.0017 Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba CZ.1.07/2.1.00/32.0017 Klíčová aktivita 01 Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba Program 1. Úvod - informace o KA 01 2. Probíhající

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust RAKOVNÍK Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust 1. Pátrání ve Státním okresním archivu v Rakovníku zde se nám podařilo získat materiál k historii Židů na Rakovnicku,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor *NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor Dne: 26.01.2015 Naše značka: NA- 3041-4/12-2014 Vyřizuje/tel.: Hnulíková / 974 847 433 Vaše značka: MÍSTO: Lublaň, Slovinsko ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ

Více

Přehled akcí na školní rok 2014/2015

Přehled akcí na školní rok 2014/2015 Střední škola stavební HORSTAV Přehled akcí na školní rok 2014/2015 Září 2014 Zahájení nového školního roku Adaptační kurz pro studenty 1. ročníku - Barokní Olomouc (kostel Panny Marie Sněžné) - architektonická

Více

So Far So Near 2015 část III.

So Far So Near 2015 část III. So Far So Near 2015 část III. Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme čj. ZŠ LUP Předkladatel podprojektu: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 IČ: 63831368 Lupáčova 1 www.lupacovka.cz webové stránky

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012

Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012 Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012 Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Virtuální národní fonotéka. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička

Virtuální národní fonotéka. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička Virtuální národní fonotéka Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička Úvod v ČR neexistuje Národní fonotéka pro zvukové dokumenty jako ekvivalent NFA pro filmy v zahraničí

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více