A.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY"

Transkript

1 A.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Přehled sledovaných jevů v grafické a tabulkové příloze Sledovaný jev Grafická příloha kartogram č. Tabulková příloha tabulka č. Koeficient ekologické stability KES 25 - Hranice bioregionů a biochor 26 - Hranice klimatických regionů 27 - Krajina území se zvýšenou ochranou znaků a hodnot krajinného rázu 28 - Krajina území se soustředěnými znaky a hodnotami krajinného rázu 29 - Charakteristika maloplošných zvláště chráněných území okresu Blansko - 3 Charakteristika maloplošných zvláště chráněných území okresu Brno-město - 4 Charakteristika maloplošných zvláště chráněných území okresu Brno-venkov - 5 Charakteristika maloplošných zvláště chráněných území okresu Břeclav - 6 Charakteristika maloplošných zvláště chráněných území okresu Hodonín - 7 Charakteristika maloplošných zvláště chráněných území okresu Vyškov - 8 Charakteristika maloplošných zvláště chráněných území okresu Znojmo - 9 Seznam evropsky významných lokalit na území Jihomoravského kraje - 10 A.4.1 BIODIVERZITA A EKOSYSTÉMY ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY Jako podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území Jihomoravského kraje byly shromážděny údaje o velkoplošných zvláště chráněných územích (VZCHÚ) - Národním parku Podyjí, Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, Chráněné krajinné oblasti Pálava a všech maloplošných zvláště chráněných územích (MZCHÚ) na území Jihomoravského kraje v kategoriích národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace, přírodní památka. Základním podkladem je dokument Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje (KOP JMK; Atelier Fontes, s.r.o., Brno, 2004, dílčí aktualizace KRÚ JMK 2007). Převzaty z něj byly zejména charakteristiky MZCHÚ, údaje o vyhlašovacích předpisech, datu vyhlášení a dotčených katastrálních územích. Údaje z Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP), který spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR), byly získány v aktuálním stavu - dle předávacího dopisu byla jejich poslední aktualizace provedena k datu (MZCHÚ), resp (VZCHÚ). Využity byly pro ta ze zvláště chráněných území, pro něž je příslušným orgánem ochrany přírody MŽP, tzn. národní park (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památky (NPP). Rovněž byly využity pro ta MZCHÚ, pro něž je orgánem ochrany přírody příslušná správa NP či CHKO, tzn. přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP) na území dané CHKO a NP (u NP i jeho ochranného pásma). Údaje z ÚSOP byly pro výše uvedená ZCHÚ převzaty pro položky: zákres ZCHÚ (včetně zón u VZCHÚ, ochranného pásma u NP), název ZCHÚ, výměra. Pro všechna ZCHÚ na území Jihomoravského kraje byly z ÚSOP převzaty údaje pro položky evidenční kód ZCHÚ v ÚSOP, kategorie ZCHÚ. Pro ostatní MZCHÚ je příslušným orgánem ochrany přírody Krajský úřad Jihomoravského kraje. Jedná se o PR a PP mimo území CHKO a NP (včetně ochranného pásma). Zákresy těchto MZCHÚ, názvy a údaje o plošné výměře byly převzaty z tzv. Datového modelu Jihomoravského kraje (DM JMK). Zákres 1 MZCHÚ a údaj o jeho výměře (kód č Trkmanec-Rybníčky) byl převzat z ÚSOP, neboť v DM JMK nebyl obsažen (MZCHÚ bylo vyhlášeno v závěru roku 2007). 47

2 Tabulková část charakterizující MZCHÚ na území Jihomoravského kraje je převzata v základní struktuře z KOP JMK. Provedeny byly výše popsané úpravy a doplnění, doplnění o nová MZCHÚ (aktualizace k , rozšíření území Jihomoravského kraje k ), úpravy textu v poznámce, v jednotlivých případech doplnění chybějícího textu či opravy drobných chyb v přebíraných informacích (zjištěných nahodile, nikoliv systematickým prověřením). Provedeny byl rovněž úpravy související se změnami v příslušnosti obcí k jednotlivým okresům v rámci Jihomoravského kraje (k Vyhláška č. 513/2006 Sb.). Celkově je na území Jihomoravského kraje k vyhlášeno 282 maloplošných zvláště chráněných území přírody, z toho 2 chráněná území (kódy č. 624, 2134) mají územní přesah do sousedního Kraje Vysočina. V kategoriích národní (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka), pro něž je příslušným orgánem ochrany přírody MŽP, je vyhlášeno celkem 31 území; v ostatních kategoriích (přírodní rezervace, přírodní památka) na území národního parku (včetně ochranného pásma) a chráněných krajinných oblastí, pro něž je příslušným orgánem ochrany přírody správa NP (CHKO), celkem 25 území; pro ostatní kategorie na ostatním území Jihomoravského kraje, pro něž je příslušným orgánem ochrany přírody Krajský úřad Jihomoravského kraje, celkem 226 území. Nejvyšší zastoupení (plošné i početní) ZCHÚ je v území severně od Brna (Tišnovsko, širší prostor Moravského krasu), tzn. v severní části okresu Brno-venkov a v okrese Blansko. Další významná území se nachází v periferních částech kraje; jedná se o širší oblasti s centry v NP Podyjí, CHKO Pálava, CHKO Bílé Karpaty. Naopak nejmenší zastoupení ZCHÚ je v zemědělsky intenzivně využívaném území v centrální oblasti kraje, jižně od Brna. Žádné ZCHÚ není vyhlášeno na území Vojenského újezdu Březina v severovýchodním cípu kraje (okres Vyškov), ačkoliv se jedná o území relativně přírodovědecky (např. botanická lokalita Buchtelka) a krajinářsky významné. Ochranná pásma u MZCHÚ vyhlášená (výrazně menší část MZCHÚ) či stanovená ze zákona (50 m od okraje MZCHÚ výrazně větší část MZCHÚ) nejsou v úrovni územně plánovací dokumentace kraje, zejména s ohledem na měřítko grafické části (1: ), uvedena. Maloplošná zvláště chráněná území v členění dle okresů jsou dokumentována v tabulkách č. 3 9 v tabulkové příloze. Charakteristika národního parku a chráněných krajinných oblastí Národní park Podyjí Zřízen byl nařízením vlády ČR č. 164/1991 Sb. ze dne , s platností od , na území okresu Znojmo. Chráněno je zalesněné území (lesnatost 84%) podél hluboce zaříznutého toku řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem, na rakouské straně navazuje Nationalpark Thayatal (zřízen k ). Výměra NP Podyjí není ve zřizovacím předpisu uvedena, udávána je 63 km 2, u ochranného pásma 29 km 2. Území NP Podyjí je rozčleněno do tří zón odstupňované ochrany přírody přísné přírodní (I), řízené přírodní (II), okrajové (III). Před ustanovením NP Podyjí existovala v daném území v roce 1978 vyhlášená CHKO Podyjí (Výnos MK ČSR čj /78 registrovaný v částce č. 4/1979 Sb.) o celkové výměře dle zřizovacího předpisu 103 km 2. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty Zřízena byla v roce 1980 Výnosem MK ČSR čj /80, s platností od (registrace v částce č. 3/1981 Sb.), na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Gottwaldov (Zlín). V současnosti se nachází na území Jihomoravského kraje a Zlínského kraje, na Slovensku navazuje CHKO Biele Karpaty. Chráněno je unikátní území odlesněných ploch s rozptýlenými dřevinami (bělokarpatské květnaté louky) a přirozených listnatých lesů. Celková rozloha CHKO Bílé Karpaty je dle zři- 48

3 zovacího dokumentu 715 km 2. Území CHKO Bílé Karpaty je rozčleněno do čtyř zón odstupňované ochrany přírody. Chráněná krajinná oblast Moravský kras Zřízena byla v roce 1956 Výnosem MŠK čj /55-A6 ze dne , Výnosem MŠK čj /57-D/1 ze dne byla upravena část její jižní hranice CHKO byla mírně zmenšena. Jedná se o plošně největší a nejlépe vyvinuté krasové území v Česku. Chráněné území je z 55% zalesněno porosty různé ekologické kvality, nejcennější jsou nelesní lesostepní a stepní plochy. Nachází se na území okresů Blansko a Brno-venkov, okrajově i na území města Brna. Výměra není ve zřizovacím dokumentu ani jeho novele uvedena, udávána je 92 km 2. Území CHKO Moravský kras je rozčleněné do tří zón odstupňované ochrany přírody. Chráněná krajinná oblast Pálava Zřízena v roce 1976 Výnosem MK ČSR čj. 5790/76, s platností od (registrace v částce č. 8/1976 Sb.), název uveden Palava. Chráněné území zahrnuje vápencové bradlo Pavlovských vrchů s cennými stepními, lesostepními a skalními společenstvy a lužní lesy u řeky Dyje. Nachází se na území okresu Břeclav, v krátkém úseku se dotýká státní hranice s Rakouskem. Výměra je dle zřizovacího dokumentu 70 km 2. Území CHKO je rozčleněno do čtyř zón odstupňované ochrany přírody. Dlouhodobě je připravováno rozšíření CHKO. OBECNĚCHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY A KRAJINY Územní systém ekologické stability Příslušnými orgány ochrany přírody pro územní systém ekologické stability (ÚSES) krajiny jsou MŽP pro nadregionální úroveň ÚSES, příslušná správa NP/CHKO pro regionální úroveň ÚSES na území NP včetně ochranného pásma/chko, a Krajský úřad Jihomoravského kraje pro regionální úroveň ÚSES mimo území NP včetně ochranného pásma a CHKO. Jediným směroplatným dokumentem pro vymezování regionálního a nadregionálního ÚSES, jeho skladebných částí (biocenter, biokoridorů), je z roku 1996 pocházející Regionální a nadregionální ÚSES ČR územně technický podklad (MMR ve spolupráci s MŽP), s platností od Dokument je to v řadě ohledů nedokonalý, nedokončený a v současné době zcela neaktuální. Měl být vzápětí doplněn o chybějící části (zejména stanovení cílových ekosystémů) a po deseti letech aktualizován, k tomu však nedošlo. V Jihomoravském kraji byl v roce 2003 zpracován Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje (Ageris, s.r.o., Brno), který byl následně bez úprav začleněn do Územní prognózy Jihomoravského kraje (UAD Studio, s.r.o., Brno, 2004) a rovněž do Koncepce ochrany přírody na území Jihomoravského kraje (Atelier Fontes, s.r.o., Brno, 2004). Aktualizací Generelu je vymezení regionálních a nadregionálních skladebných částí ÚSES ve schváleném Územním plánu velkého územního celku Břeclavska (UAD Studio, s.r.o., Brno, 2006), kde došlo k některým dílčím změnám a k výběru některých z Generelem předložených variant. Zpracovatel problematiky ÚSES byl tentýž, jako u Generelu ÚSES (a příslušné části v KOP JMK a ÚPG JMK) Ageris, s.r.o., Brno (Kocián J., a kol.). Pro území, která k přešla do Jihomoravského kraje z Kraje Vysočina, bylo v rámci Územní prognózy Jihomoravského kraje převzato vymezení dle dokumentace s názvem Kraj Vysočina územní plán velkého územního celku. Koncept řešení (US Brno, s.r.o., 2004). 49

4 V Generelu nebylo řešeno území VÚ Březina (VVP Dědice). V současnosti existuje dokument Územní plán VÚ Březina veřejná část (Vojenské lesy a statky, s.p., Praha, nedatováno), který vymezuje pouze regionální a vyšší úroveň ÚSES převzetím celostátního územně-technického podkladu z roku 1996, s několika blíže nezdůvodněnými korekcemi. Územní vymezení skladebných částí regionálního a nadregionálního ÚSES v Jihomoravském kraji je v ÚAP JMK převzato z výše uvedených čtyř podkladů, návaznosti v hraničních územích nebyly řešeny. Tzv. ochranná zóna nadregionálních biokoridorů (os) nebyla pro její schematické vyjádření zakreslena. Na základě uplatnění požadavku ze strany MěÚ Znojmo byla provedena úprava ve vymezení regionálních biocenter Stošíkovice (dle ÚPD obce Stošíkovice) a Hevlín (dle ÚPD obce Hevlín), včetně příslušné úpravy navazujících biokoridorů. Způsob řešení dle ÚPD obce Hevlín ( rozpad biocentra do dvou částí a jejich propojení krátkým biokoridorem severojižního směru) bude diskutován v rámci projednání Návrhu ZÚR. Požadavek ze strany MŽP na úpravu vymezení ÚSES nadregionální úrovně v prostoru Novomlýnských nádrží podle poskytnutého podkladu (příloha dopisu č.j. 4102/610/08 a 56893/ENV/08 ze dne ) je v ÚAP JMK zařazen v textové části kap. B.3 Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích (část: Klady a zápory, problémy a možnosti řešení úrovně regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje v rámci ZÚR) a v grafické části ve výkresu B.1.1 Územní závady, ohrožení. Důvody jsou tyto: k datu pořízení ÚAP JMK je pro dané území platné vymezení ÚSES dle schválené dokumentace ÚP VÚC Břeclavska (2006), MŽP navrhované řešení znamená ztrátu nadregionálního biokoridoru K 161 N jeho rozpadem na dva biokoridory lokální významnosti, tj. nevymezované v rámci dokumentace ZÚR. Přírodní parky (VIZ KAP. A.4.2) NATURA 2000 Evropsky významné lokality Příslušnost orgánů ochrany přírody je složitým způsobem členěna mezi MŽP, AOPK ČR (Správy CHKO), Správu NP Podyjí a KRÚ JMK. Seznam evropsky významných lokalit (EVL) vytvářené soustavy NATURA 2000 je k datu zpracování Rozboru udržitelného rozvoje území dán nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. Do národního seznamu je na území Jihomoravského kraje k zařazeno celkem 192 EVL, u 10 z nich dochází k územnímu přesahu do sousedních krajů. V případě 2 EVL z celkového počtu (Hostim-zámek CZ , Pod rybníkem CZ ) nedošlo dle Sdělení MŽP č.82/2008 Sb., o evropsky významných lokalitách, které nebyly zařazeny do evropského seznamu, k jejich zařazení do evropského seznamu. Jejich uvedení v národním seznamu však dosud nebylo zrušeno. Do evropského seznamu dosud nebylo zařazeno 17 nových EVL na území Jihomoravského kraje (panonská biogeografická oblast) dle novely národního seznamu č. 301/2007 Sb. Seznam evropsky významných lokalit na území Jihomoravského kraje je obsažen v tabulce č. 10 v tabulkové příloze. Územní vymezení EVL je provedeno převzetím podkladu z ÚSOP, vrstva byla aktualizována AOPK ČR dle předávacího dopisu ke dni

5 Na rozdíl od stávajících MZCHÚ se EVL na území Jihomoravského kraje vyskytují rovnoměrněji, plošný rozsah je zcela opačně oproti stávajícím MZCHÚ významnější v jižní části kraje. Na území VÚ Březina se nevyskytuje žádná EVL. Ptačí oblasti Příslušnost orgánů ochrany přírody je složitým způsobem členěna mezi MŽP, AOPK ČR (Správy CHKO), Správu NP Podyjí a KRÚ JMK podle charakteru daného území a typu předmětné činnosti. Na území Jihomoravského kraje je jednotlivými Nařízeními vlády z přelomu let 2004 a 2005 vymezeno celkem 8 ptačích oblastí (PO). Toto vymezení je platné i k datu zpracování Rozboru udržitelného rozvoje území. Územní vymezení PO je provedeno převzetím podkladu z ÚSOP, vrstva byla aktualizována AOPK ČR dle předávacího dopisu ke dni Údaje o výměře nejsou součástí příslušných nařízení vlády, převzaty jsou z ÚSOP AOPK ČR. Na území Jihomoravského kraje je vymezeno ,5 ha území v celkem 8 ptačích oblastech, což je 5,7 % z celkové rozlohy Jihomoravského kraje ( ha). Všechny PO se nacházejí v jižní části Jihomoravského kraje. Seznam ptačích oblastí na území Jihomoravského kraje Poř. číslo Název Výměra (ha) Číslo nařízení vlády 1 Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví ,4 21/ Hovoransko Čejkovicko 1 411,8 604/ Jaroslavické rybníky 357,6 603/ Lednické rybníky 690,8 601/ Pálava 8 539,4 682/ Podyjí 7 665,7 534/ Soutok - Tvrdonicko 9 604,3 26/ Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny 1 047,5 27/2005 Stručná charakteristika ptačích oblastí: Bzenecká Doubrava Strážnické Pomoraví (CZ ) PO se nachází na správním území ORP Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou. V oblasti bylo zjištěno celkem 238 druhů ptáků. Jsou zde vhodné podmínky pro vodní a mokřadní druhy ptáků nebo druhy lužního lesa, i pro druhy vázané na suché stepní nebo lesostepní prostředí. Území, jehož páteř tvoří poslední neregulovaný úsek dolního toku Moravy se zbytky typických nivních luk, je významnou tahovou cestou i zimovištěm pro mnoho druhů vodního ptactva, jejichž počty dosahují často tisíců jedinců. Předmětem ochrany jsou populace čápa bílého (Ciconia ciconia), motáka pochopa (Circus aeruginosus), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus), skřivana lesního (Lullula arborea) a jejich biotopy. Hovoransko Čejkovicko (CZ ) PO se nachází na správním území ORP Hustopeče, Hodonín, Kyjov. Jedná se o extenzivně, maloplošným způsobem obhospodařovanou zemědělskou krajinu se zbytky suchých lesostepních stanovišť. Předmětem ochrany jsou populace strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus), pěnice vlašské (Sylvia nisoria), strnada zahradního (Emberiza hortulana) a jejich biotopy. 51

6 Jaroslavické rybníky (CZ ) PO se nachází na správním území ORP Znojmo. Území je tvořeno soustavou dvou velkých a šesti malých rybníků a zbytkem lužního lesa v okolí řeky Dyje, s významem především jako hnízdiště ptáků a tahová zastávka. Vodní nádrže mají různou velikost, hloubku, způsob využití a rozsah litorálních porostů a dalších biotopů, poskytují vhodné životní prostředí pro ptačí druhy s různými nároky na prostředí. Předmětem ochrany je populace kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) a jeho biotop. Lednické rybníky (CZ ) PO se nachází na správním území ORP Břeclav, Mikulov. Soustava pěti rybníků je obecně považována za jednu z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v České republice. Předmětem ochrany jsou populace kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), husy velké (Anser anser), lžičáka pestrého (Anas clypeata), zrzohlávky rudozobé (Netta rufina) a jejich biotopy. Pálava (CZ ) PO se nachází na správním území ORP Břeclav, Mikulov. Nejcennější jsou biotopy druhově bohatých stepí, lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů na vápencových kopcích Pavlovských vrchů. Lesní komplex Milovického lesa tvoří teplomilné doubravy a panonské dubohabřiny. Řeka Dyje je obklopena lužním lesem, loukami a mokřadními společenstvy. Předmětem ochrany jsou populace čápa bílého (Ciconia ciconia), orla mořského (Haliaeetus albicilla), včelojeda lesního (Pernis apivorus), strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), pěnice vlašské (Sylvia nisoria), lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), ťuhýka obecného (Lanius collurio) a jejich biotopy. Podyjí (CZ ) PO se nachází na správním území ORP Znojmo. V ptačí oblasti bylo zjištěno 161 druhů ptáků. Většina území je porostlá lesem, nejčastěji dubohabřinami. Ve východní části se rozkládají rozsáhlá vřesoviště, které mají xerotermní charakter. Předmětem ochrany jsou populace strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus), pěnice vlašské (Sylvia nisoria) a jejich biotopy. Soutok Tvrdonicko (CZ ) PO se nachází na území okresů Břeclav, Hodonín, na správním území ORP Břeclav, Hodonín. V oblasti byl zjištěn výskyt asi 240 druhů ptáků. Komplex různých typů prostředí od lesů různého stáří přes paseky až k loukám se solitérně rostoucími duby v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, se sítí kanálů, starých říčních ramen, potoků a močálů. Typickým fenoménem této oblasti jsou jarní záplavy. Předmětem ochrany jsou populace čápa bílého (Ciconia ciconia), včelojeda lesního (Pernis apivorus), luňáka hnědého (Milvus migrans), luňáka červeného (Milvus milvus), raroha velkého (Falco cherrug), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), žluny šedé (Picus canus), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a jejich biotopy. Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny (CZ ) PO se nachází na správním území ORP Hustopeče, Mikulov, Pohořelice. Nádrž na soutoku řek Dyje, Svratky a Jihlavy, jejíž výstavbou došlo k nenávratnému zničení rozsáhlých lužních biotopů. Lokalita se postupně stala cenným územím pro hnízdění, tah a zimování některých druhů ptáků v Česku. 52

7 Předmětem ochrany jsou populace orla mořského (Haliaeetus albicilla), rybáka obecného (Sterna hirundo), husy velké (Anser anser), husy polní (Anser fabalis), husy běločelé (Anser albifrons) a jejich biotopy. OSTATNÍ Týká se ostatních položek podle přílohy č.1, část B, ÚAP kraje podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území, k vyhlášce č. 500/2006 Sb.: B30 koeficient ekologické stability KES B33 hranice bioregionů a biochor B34 hranice klimatických regionů Z přílohy č.1, části A vyhlášky, ÚAP obcí byla pro dané účely vybrána položka č. A33 biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO. Koeficient ekologické stability KES Koeficient ekologické stability (KES) je snadno zjistitelným údajem, který podává orientační informaci o zastoupení ploch s potenciálně vyšší úrovní ekologické stability, resp. o vzájemném poměru mezi plochami ekologicky relativně stabilnějšími (trvalými kulturami ekosystémy) a labilnějšími (technoantropocenózami). Rozložení čtyř základních rozpětí KES na území JMK je zobrazeno v kartogramu č. 25 v grafické příloze. Výpočet vychází z údajů evidence druhů pozemků v Katastru nemovitostí ČR. Ve vzorci jsou v čitateli (stabilnější plochy) druhy pozemků: lesy, vodní plochy, trvalé travní porosty, zahrady, ovocné sady, vinice, ve jmenovateli (labilnější plochy): orná půda, chmelnice, zastavěné plochy a nádvoří. Z druhů pozemků dle KN není do vzorce (např. Míchal, Löw, 2003) zařazena položka ostatní plochy, a to pro neurčitost a neuchopitelnost této kategorie. Problematické je zařazení vinic do stabilnějších ploch a chmelnic do ploch labilnějších, reálně může být v konkrétních případech hodnocení i opačné. Orientační údaj KES pro území Jihomoravského kraje byl vypočten na 0,78. Dle metody Míchala je možno globálně hodnotit území Jihomoravského kraje jako intenzivně využívanou kulturní krajinu s výrazným uplatněním (agro)industriálních prvků (rozpětí KES 0,4 0,9). Pokud by do výpočtu nebyly zahrnuty problematické vinice, hodnota KES by byla ještě nižší (0,73). Regionální a lokální rozdíly v hodnotě KES jsou v těsné korelaci s rozdíly v lesnatosti a v procentu zornění zemědělské půdy viz příslušná kapitola textu. Hodnota KES za území ČR je 1,26. Dále je komentováno v kapitole A.4.2 Krajina koeficient ekologické stability. Hranice bioregionů a biochor Hranice byly převzaty z Datového modelu Jihomoravského kraje. Mají význam jako jeden z řady podkladů pro případné vymezování nadregionálního a regionálního ÚSES. Hranice bioregionů a biochor na území Jihomoravského kraje jsou znázorněny v kartogramu č. 26 v grafické příloze. Hranice klimatických regionů Hranice byly převzaty z Datového modelu Jihomoravského kraje. Vymezují oblasti a v rámci nich okrsky o podobných průměrných klimatických charakteristikách. Hranice klimatických regionů jsou zobrazeny v kartogramu č. 27 v grafické příloze. 53

8 Biosférická rezervace UNESCO V rámci OSN, programu Man and the Biosphere UNESCO (1970), jsou na území Jihomoravského kraje mezinárodně chráněna jako biosférické rezervace (BR, 1974, revize koncepce 1995) dvě území. Jedná se o BR Dolní Morava, vzniklou v roce 2003 ( ) rozšířením původní BR Pálava ( ) o území Lednicko-valtického areálu a lužních lesů při soutoku Moravy a Dyje, a BR Bílé Karpaty ( ). Každá BR je tvořena třemi zónami - jádrovou, nárazníkovou a přechodovou. Hranice obou BR byly převzaty z Datového modelu Jihomoravského kraje. Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem Vymezení lokalit bylo převzato z Datového modelu Jihomoravského kraje. Území potravní nabídky zimujících hus 1 Jedná se o území potravní nabídky hus, zimujících na Střední nádrži Vodního díla Nové Mlýny, která je ptačí oblastí evropské soustavy chráněných území NATURA 2000 a současně přírodní rezervací. Doporučení ke způsobům využívání území může poskytnout orgán ochrany přírody. Prostor pro realizaci záchranného programu pro dropa velkého 2 Jedná se o prostor pro realizaci záchranného programu pro dropa velkého dle evropského Memoranda porozumění o ochraně středoevropské populace dropa velkého. Doporučení ke způsobům využívání prostoru může poskytnout orgán ochrany přírody. A.4.2 KRAJINA - CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KRAJINY Významnou hodnotou území a součástí vlastností spoluvytvářejících kvalitu životního prostředí je charakter krajiny. Charakter je vyjádřen určitými atributy (charakteristickými znaky a vlastnostmi), které tu či onu krajinu odlišují od jiné, nebo které jsou naopak pro různé krajiny společné. V krajinné architektuře a krajinném plánování vyjadřuje tento pojem určitou množinu znaků terénu, vodních toků a ploch, vegetačního krytu a znaků souvisejících s osídlením a hospodářskou činností. Při popisu charakteru krajiny je třeba proto věnovat pozornost především trvalým krajinným strukturám georeliéfu a hydrografické síti a dále proměnným a vlivem lidské činnosti se vyvíjejícím strukturám aktuálnímu stavu vegetačního krytu, osídlení, technické infrastruktuře a hospodářskému využití krajiny. V legislativě ČR je charakter krajiny petrifikován jako krajinný ráz ( 12 zák. č. 114/1992 Sb.). Přes specifické zabarvení tohoto českého výrazu (zřejmé z odvozených slov rázovitý, svérázný, vyjadřujících výraznou odlišnost či zvláštnost) odpovídá termínu charakter krajiny tak, jak se tento termín používá v terminologii cizojazyčné. Podle odst. (1) 12 zákona platí, že krajinný ráz je dán zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého segmentu krajiny (místa či oblasti). Přírodní, kulturní a historická charakteristika se projevuje soustavou znaků, které je možno v krajině identifikovat. Tyto znaky mají dvojí charakter. Je to na jedné straně přítomnost určitého jevu a jeho význam ve struktuře přírodních nebo civilizačních složek, a na straně druhé vizuální projev takového 1 vřazeno dle požadavku OŽP KrÚ JMK 2 vřazeno dle požadavku OŽP KrÚ JMK 54

9 jevu v krajinné scéně, přičemž vizuální projev (uplatnění v krajinné scéně) může vytvářet estetické hodnoty, harmonické měřítko a harmonické vztahy v krajině. Smysl slovního spojení ráz krajiny tkví významově především v rovině vizuální a estetické. Ráz krajiny se projevuje především jako obraz krajiny nebo krajinná scéna, která na člověka působí emocionálně (prostorové formy, tvary prvků, barevnost, vůně, zvuky) i rozumově (hodnocení jednotlivých jevů, myšlenkové asociace a vzpomínky). Ráz krajiny souvisí též s významem určitých míst krajiny, se stopami historického vývoje, s historickými událostmi a osobami, spoluvytvářející zakotvení k určitému regionu, osobní vztah a identitu. Hovoříme o identitě krajiny vyplývající z výraznosti a nezaměnitelnosti krajinné scény a z nehmotných vlastností určitých míst. Identita krajiny může být proto dána rázovitostí a nezaměnitelností krajinné scény, přítomností viditelných stop kulturního vývoje, kulturním, historických či symbolickým významem míst. OBECNÉ RYSY CHARAKTERU KRAJINY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - prostorové členění, hlavní znaky přírodní charakteristiky, hlavní znaky kulturní a historické charakteristiky Charakter krajiny Jihomoravského kraje je rozmanitý a v hlavních rysech vytvářejících ráz a identitu krajiny je v různých částech území velmi odlišný. Základní vlastnosti krajiny, projevující se v prostorové struktuře a v krajinné scéně v rázu krajiny jsou dány jak výraznou různorodostí přírodních podmínek, tak vývojem osídlení, kultivace a hospodářského využití krajiny. Oproti ostatním krajům ČR (s výjimkou Moravskoslezského kraje), které leží v jednom geomorfologickém subsystému, jsou zde přítomny segmenty krajiny patřící rozdílným geomorfologickým subsystémům (Hercynská pohoří, Karpaty, Panonská pánev) a z hlediska bioty rozdílným biogeografickým podprovinciím (Hercynské, Karpatské a Panonské). Základní prostorové členění je dokresleno výrazně vějířovým uspořádáním vodních toků Svitavy, Svratky, Jihlavy a Dyje svádějících vodu z Brněnské a Českomoravské vrchoviny v západní části kraje a mohutné povodí Moravy ve východní části kraje. Základní prostorové členění Jihomoravského kraje je patrné z materiálu Obraz krajiny ČR z hlediska jednotlivých typů krajiny (Löw a spol., 2006). Zřetelně vystupuje členění na krajinu sníženin a mírných pahorkatin zemědělských a vinařských oblastí s matricí starosídelních otevřených krajin, a na krajinu členitých lesopolních a lesnatých území Českomoravské vrchoviny s matricí středověkých polootevřených krajin. Krajinným pólem je Pálava - nepřehlédnutelná terénní dominanta Dyjsko-Svrateckého i Dolnomoravského úvalu, krajinnými póly jsou též drobné avšak výrazné dominanty Velkého a Malého Chlumu na okraji Boskovické brázdy dominanty působící v otevřenější části lesnatého segmentu Jihomoravského kraje Brněnské vrchoviny. Vedlejším krajinným ohraničením je hřeben Drahanské vrchoviny, v severojižním směru oddělující prostorově Hornomoravský úval od západních částí Brněnské vrchoviny a podtržený výraznými lesnatými srázy spadajícími do sníženiny Vyškovské brány (hlavní krajinné ohraničení). Ve východní části kraje dominuje vůči sníženinám úvalů výrazný lesnatý masiv Chřibů, který pouze okrajově zasahuje jako hlavní krajinné ohraničení do Jihomoravského kraje. V lesnaté krajině povodí Svratky působí jako hlavní krajinné ohraničení část Pernštejnské a Sykořské vrchoviny. Indikátorem přítomnosti přírodních hodnot krajinného rázu jsou území chráněná z hlediska ochrany přírody. Při ochraně krajinného rázu se vychází z předpokladu, že VZCHÚ (NP, CHKO) a přírodní parky chrání vedle přírodních hodnot i harmonické utváření krajiny a tím i harmonický charakter krajiny. Na území Jihomoravského kraje leží Národní park Podyjí a tři CHKO Moravský kras, Bílé Karpaty a Pálava. Pálava s územím Břeclavska a Bílé Karpaty jsou biosférickými rezervacemi. 55

10 Na území kraje je 20 přírodních parků, chránící typický krajinný ráz především v lesnaté a členitější krajině. Osídlení spoluvytváří charakter krajiny jak podobou kulturních dominant krajiny, měst s historickými jádry a typickými siluetami, tak i vesnicemi s typickou lidovou architekturou. Jedná se přitom o sídla v rozdílném krajinném rámci v lesních krajinách vrchovin a pahorkatin včetně zaříznutých údolí, v otevřených krajinách intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny úvalů a v koridorech Moravy a Dyje. Typickým rysem identity krajiny je vinohradnictví v rozsáhlých vinařských oblastech. Významnou součástí kulturních hodnot a znaků krajinného rázu jsou krajinářské úpravy a krajiny s významným historickým a památkovým významem. Krajina Jihomoravského kraje je bohatá na nemovité kulturní památky a na významné archeologické lokality (AR Staré Zámky u Líšně, Břeclav-Pohansko). V obrazu krajiny, v krajinných panoramatech nebo v dílčích scenériích se objevují objekty panských sídel hradů, tvrzí a zámků, církevní objekty jako jsou kláštery, kostely, fary a synagogy, urbanistická struktura a objekty městských jader se projevují v prostorových vztazích a siluetách městských památkových rezervací a zón (MPR Brno, Mikulov, Znojmo, MPZ Boskovice, Doubravník, Ivančice, Jevišovice, Kyjov, Lomnice, Moravský Krumlov, Slavkov u Brna, Strážnice, Valtice, Veselí nad Moravou, Vyškov). Pro charakter zemědělské krajiny je v některých územích důležitý vizuální projev a přítomnost architektonických hodnot lidové architektury chráněných též včetně urbanistické struktury v rámci vesnických památkových rezervací a zón (VPR Blatnice-Stará Hora, Pavlov, Petrov-Plže, Stará huť, VPZ Brno Tuřany Brněnské Ivanovice, Javorník-Kopánky, Lysovice, Šatov, Vápenky, Veselka, Vratěnín, Zvonovice). Tři krajinné památkové zóny, z nichž Lednicko-Valtický areál je zapsán na Listině světového kulturního dědictví (památka UNESCO), jsou velmi rozdílné, protože každá z nich leží v jiném typu krajiny a chrání jiný druh památkových hodnot (KPZ Lednicko-Valtický areál, Slavkov území bojiště, Bítovsko-Vranovsko). Klasifikace krajiny typologie kulturní krajiny, krajinářská regionalizace Pro Jihomoravský kraj je k dispozici Typologie krajiny (Löw a spol.), která je propracována v Posouzení vlivů územní prognózy Jihomoravského kraje na životní prostředí (Investprojekt 2004). Na evropské úrovni leží JMK v krajinných megatypech 11 semibosage (polootevřená zemědělská krajina) a především v megatypu 17 central collectiv openfields (otevřená krajina středoevropských scelených polí). Megatyp č. 17 ( 66,18 % území) je v kraji tvořen pouze jedním makrotypem CZ 17.2 pravěké sídelní krajiny pannonica. Megatyp č. 11 (33,82 % území) je v kraji tvořen čtyřmi makrotypy, z toho první převažuje, další tři jsou okrajové: CZ 11.1 středověké sídelní krajiny hercynica (30,25% území JMK) CZ 11.2 středověké sídelní krajiny carpatica (1,63% území JMK) CZ 11.3 pozdně středověké sídelní krajiny (1,61% území JMK) CZ 11.5 novověké sídelní krajiny carpatica (0,33 % území JMK) Podrobnější je členění makrotypů na jednotlivé mezotypy členěné na ose les pole a na 6 zvláštních mezotypů, které jsou výjimečné geologickou stavbou a procesy v ní probíhajícími. Těmto podmínkám odpovídá výjimečné utváření georeliéfu, půd a ekosystémů. 56

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.1.101 NÁRODNÍ PARK

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR historie ochrany přírody a krajiny kategorie chráněných území NP, CHKO maloplošná CHÚ NATURA mezinárodně významná území mokřady biosférické rezervace UNESCO Historie ochrany

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI02 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI02 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI02 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 6. 6. 2012 Ročník: 9.ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÝ KRAS 267 18 Karlštejn 85 telefon: 311 681 713 311 681 023 ceskras@nature.cz ID DS: ffydyjp Basgas Energia Czech,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 3,36 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107020170 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1171600 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 24,8 ÚTVAR POVRCH.VOD

Více

DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY

DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

DMG ÚAP verze 2.0 2007/11. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná

DMG ÚAP verze 2.0 2007/11. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná DMG ÚAP verze 2.0 2007/11 Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS Referenční příručka podrobná Královéhradecký kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Jihočeský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno:

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno: 5.1.101 NÁRODNÍ PARK Národní parky jako rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichţ značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichţ rostliny,

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ

METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ ve smyslu 12 zákona č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ

METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ ve smyslu 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

A.8 REKREACE A.8.1 REKRAČNÍ OBLASTI A ATRAKTIVITY

A.8 REKREACE A.8.1 REKRAČNÍ OBLASTI A ATRAKTIVITY A.8 REKREACE Přehled sledovaných jevů v grafické a tabulkové příloze Sledovaný jev Grafická příloha kartogram č. Tabulková příloha tabulka č. Rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím, lázeňská

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Seminář EIA 27. 10. 2010, Brno. Zákona č. 114/1992 Sb.

Seminář EIA 27. 10. 2010, Brno. Zákona č. 114/1992 Sb. Seminář EIA 27. 10. 2010, Brno Zákona č. 114/1992 Sb. Ochranu přírody a krajiny upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. Oba právní předpisy byly

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná DMG ÚAP verze 3.0 2008/08 Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS Referenční příručka podrobná Královéhradecký kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Jihočeský

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

Spolupráce Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. s obcemi v letech 2011-2012 a příklady projektů řešících zlepšení stavu zemědělské krajiny

Spolupráce Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. s obcemi v letech 2011-2012 a příklady projektů řešících zlepšení stavu zemědělské krajiny Spolupráce Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. s obcemi v letech 2011-2012 a příklady projektů řešících zlepšení stavu zemědělské krajiny Jan Vybíral Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Program

Více

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991.

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991. Metodický návod č. 1 B Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady kraje metodický návod k příloze č. 1 části B vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

Dílčí aktivita V002 Souhrn typických znaků krajinného rázu České republiky

Dílčí aktivita V002 Souhrn typických znaků krajinného rázu České republiky Dílčí aktivita V002 Souhrn typických znaků krajinného rázu České republiky Brno 2009 Úvod Systém diferenciace krajin z hlediska jejich rázovitosti Metodické předpoklady: Procesy a jevy v krajině probíhající

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.1 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zhotovitel: Ing.arch. Dagmar Polcarová, Pomezní 1465/14, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více