NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - exkurze k semináři EVVO Matka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - exkurze k semináři EVVO 2012. Matka"

Transkript

1 NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - exkurze k semináři EVVO 2012 Matka

2 Rybníky byli a jsou již po staletí jedinečným typem a součástí naší kulturní krajiny. Jsou významné především z hlediska druhové biodiverzity, utváření krajinného rázu a ekologické stability krajiny, zadržování vody v krajině a nelze opomenout také jejich hospodářský význam v minulosti

3 NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka Komplex vodních a mokřadních biotopů, vytvořených kolem jednoho z největších zachovalých rybníků někdejší pernštejnské rybniční soustavy, napájený Opatovickým kanálem. Jako národní přírodní rezervace (především jako významná ornitologická lokalita) bylo území vyhlášeno v roce 2005 na rozloze 248,8 ha (územní ochrana zde existovala již od roku 1951), v současnosti také Evropsky významná lokalita soustavy NATURA Předmětem ochrany jsou rybníky Matka a Bohdanečský, které jsou propojeny rákosinami, vlhkými loukami a vrbovými porosty poskytujícími možnost hnízdění ptáků i místo odpočinku při jejich tahu. Kolem Bohdanečského rybníka vede naučná stezka, která popisuje jednotlivé biotopy, jež se zde vyskytují. S ohledem na různé chráněné druhy je chov ryb pouze extenzivní, zachovává se zde přirozené zavodňování luk nebo jejich pravidelné sečení. Pro zvýšení informovanosti o tomto území zde byla podél hráze Bohdanečského rybníka vybudována naučná stezka v délce 7,25 km, kde se návštěvník seznámí s informacemi z oblastí botaniky, zoologie a rybářství.

4 Základní údaje oblast se nachází severozápadně od Lázní Bohdaneč (Pardubický kraj, býv. okr. Pardubice) reliéf nížinný, nadmořská výška okolo 220 m n.m. na podloží recentních hlinitých a hlinitopísčitých naplavenin se vytvořily nivní hygromorfní půdy, gleje, pseudogleje a arenické kambizemě území se nachází v teplé oblasti T2 oblast, ve které se zájmové území nachází, náleží k povodí středního Labe, rezervace zahrnuje rybníky Bohdanečský, Matka a v ochranném pásmu tři rybníky Zábranské. Všechny jsou syceny vodou Opatovického kanálu reálná výměra Bohdanečského rybníka činí 90 ha, rybníka Matka 7 ha dopravní dostupnost: z Pardubic, trolejbusem č. 13 na konečnou zastávku Lázně Bohdaneč, točna

5 Historie Bohdanečský rybník založil na počátku 16. století Vilém z Pernštejna. Podle urbáře z roku 1783 bylo na pardubickém panství 213 rybníků, o celkové rozloze cca 5486 ha, z čehož byla polovina plochy všech rybníků závislá na vodě přiváděné z Opatovického kanálu. Opatovický kanál je v současnosti významná stavebně-technická, ale i přírodní památka srovnatelná s jihočeskou Novou řekou či Zlatou stokou. Je tvořen důmyslnou soustavou kanálů, které přivádějí vodu z Labe a odvodňovacích struh. K napájení rybníků jej nechal vybudovat v rozmezí let Vilém z Pernštejna. Jak tehdejší krajina vypadala, nám může přiblížit např. Vischerova mapa, znázorňující tehdejší panství s celou rybniční soustavou v celé jeho kráse nebo Bohuslav Balbín, když ještě v polovině 17. století píše: v této krajině stojí za podívanou rybníkářské dílo, totiž asi čtyři sta rybníků, které jsou společně napájeny kanály. Jejich zařízení vyžadovalo obrovskou námahu. Největší z nich je Čeperka, který se rozkládá na tři německé míle, takže chceš-li jej objet koňmo, musíš na to vynaložit celý den a ještě to stihneš jen tak tak... K zániku pernštejnské rybniční soustavy přispěly nejen následky, které zanechala třicetiletá válka; později za vlády Josefa II. zrušení nevolnictví, ale především (a to od konce 17. století) změny v zemědělství, kdy se těžiště domácí výroby přesunulo od chovu ryb a rybníkářství k intenzivnějšímu pěstování obilí a pastevectví. Po roce 1802 zbylo na Pardubicku jen 69 rybníků (rozlohou kolem 900 ha). Vypuštěné rybníky se parcelovaly a přeměňovaly na políčka a louky, příp. se zalesňovaly. Další změny přišly během 19. století v souvislosti se zavedením nových plodin (cukrové řepy, čekanky) kdy se v celém Polabí rušily a vysušovaly rybníky v místech s úrodnou půdou. Nejvíc jich zaniklo v druhé polovině 19. stol. a poté na přelomu století při provádění drenážního odvodnění. Některé z rybníků sice za tu dobu byly občas napouštěny, ale nikdy ne v původním rozsahu. Ve dvacátých letech tak zbylo ze slavné rybniční oblasti pouhé torzo 21 rybníků, celkem o rozloze necelých 726 ha. V současnosti zbývá už jen desetina původní plochy, kterou měla celá někdejší pernštejnská soustava. Řada pozůstalých rybníků je chráněna jako významný krajinný prvek (VKP), jako maloplošně zvláště chráněné území (PR, PP) nebo zařazena do evropské soustavy NATURA Někdejší staré hráze, které se zachovaly, pak mají v současné zemědělsky obhospodařované krajině velký význam z hlediska lokálních ÚSES

6 Flóra a vegetace V území je zastoupena široká škála společenstev od biotopů volné vodní hladiny po lesní porosty. Vodní prostředí je osídlováno submerzními a natantními vodními makrofyty, jejichž početní a druhové složení je v čase značně proměnlivé. Druhovým bohatstvím oplývá v tomto směru především rybník Matka a tůně v severozápadní zátoce. Vyskytuje se zde několik druhů rdestů. Hojný je rdest světlý (Potamogeton lucens), vzácně se vyskytují rdest tupolistý (Potamogeton obtusifolius) a rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius). Udáván je i rdest alpský (Potamogeton alpinus). Ohroženým druhem je řečanka přímořská (Najas marina). V mělké tůni v Dolanské zátoce najdeme žebratku bahenní (Hottonia palustris). V litorálních rákosinách u rybníka Matka a roztroušeně i v dalších částech rezervace se vyskytuje početná populace pryskyřníku velkého (Ranunculus lingua). Na porosty rákosin navazují luční společenstva, od ostřicových typů přes bezkolencové louky s fragmenty slatinných luk s ostřicí Davallovou (Carex davalliana), prstnatcem pleťovým a májovým (Dactylorhiza incarnata, D. majalis), pupečníkem obecným (Hydrocotyle vulgaris) a dalšími vzácnými druhy, až po druhově bohaté mezofilní ovsíkové louky. Ostrůvkovitě, zejména na březích rybníků, rostou mokřadní vrbiny. Přibližně desetinu území zaujímají lesní porosty, převážně mokřadní olšiny, v nichž najdeme například kapradiník bažinný (Thelypteris palustris).

7 Fauna Na pestrost vegetace se váží i rozmanitá společenstva živočichů. Mokřady v NPR Bohdanečský rybník jsou jednou z nejvýznamnějších lokalit kriticky ohrožené hrachovky okružankovité (Pisidium pseudosphaerium) v České republice a zároveň lokalitou ohrožené okružanky mokřadní (Sphaerium nucleus). Byl prokázán výskyt řady vzácných a reliktních druhů pavouků Rugathodes instabilis, Theridion pictum, Gongylidiellum murcidum a další. Byly zjištěny vzácné druhy hmyzu, mimo jiné: klínatka rohatá (Ophiogomphus serpentinus), šídlo luční (Brachytron pratense), vážka tmavá (Sympetrum danae), batolec červený (Apatura ilia), batolec duhový (Apatura iris), bělopásek topolový (Limenitis populi) a další. Území je velmi bohaté i z hlediska výskytu obojživelníků. Pro značný ornitologický význam bylo území vyhlášeno ptačí oblastí. Kromě chřástala kropenatého (Porzana porzana) zde ze zajímavých druhů hnízdí bukáček malý (Ixobrychus minutus), slavík modráček (Luscinia svecica), chřástal vodní (Rallus aquaticus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), sýkořice vousatá (Panurus biamircus), od roku 2005 jeřáb popelavý (Grus grus) a řada dalších. Z vzácných druhů obratlovců byla pozorována vydra říční (Lutra lutra). Významné ptačí území zahrnuje větší plochu než stávající rezervace, jeho součástí jsou i Zábranské rybníčky a historicky známá louka Zástava, poblíž Dolan.

8 Zaměření exkurze 1) Seznámení se s typickými biotopy mokřadního komplexu NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka a jejich avifaunou. 2) Osvojení základních zkušeností s určováním běžných druhů ptáků a jejich pozorování. Význam ptáků pro krajinu.

9 Vybavení do terénu oblečení do terénu a vhodná obuv (+ pláštěnka) dalekohled zápisník, tužka určovací klíče

10 Doporučená literatura a internetové zdroje BALÁT, František: Klíč k určování našich ptáků v přírodě ČERNÝ, Walter: Ptáci FALTYSOVÁ, H., BÁRTA, Fr. a kol.: Pardubicko, Chráněná území ČR, svazek IV. HUDEC, Karel : Fauna ČR a SR - Ptáci 1, Ptáci 2/I, Ptáci 2/II, Ptáci 3/I a Ptáci 3/II HUDEC et BERGER : Atlas ptáků České republiky OBHLÍDAL, František : Ornitologická příručka VESELOVSKÝ, Zdeněk : Obecná ornitologie ŠŤASTNÝ, BEJČEK, HUDEC: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR

Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky

Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky na období 2009-2016 - 1 - Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství Schválené

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

Územně analytické podklady ORP Soběslav podklad pro rozbor udržitelného rozvoje 1. aktualizace - 2010

Územně analytické podklady ORP Soběslav podklad pro rozbor udržitelného rozvoje 1. aktualizace - 2010 Územně analytické podklady ORP Soběslav podklad pro rozbor udržitelného rozvoje 1. aktualizace - 2010 Zpracovatel: Ing. arch Aleš Valder a kol., Vrcov 68, 373 12 Borovany Říjen 2010 1 1. 2. zastavěné území

Více

ročník 62 číslo 5 cena 39 Kč 2007 Králický Sněžník Rybníky ve správě AOPK ČR Národní park Canaima

ročník 62 číslo 5 cena 39 Kč 2007 Králický Sněžník Rybníky ve správě AOPK ČR Národní park Canaima První číslo vyšlo v roce 1946 ročník 62 číslo 5 cena 39 Kč 2007 Králický Sněžník Rybníky ve správě AOPK ČR Národní park Canaima Z naší přírody Jindřich Chlapek Národní přírodní rezervace Králický Sněžník

Více

Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Svazu obcí Blatenska, o.p.s. 2014 2020

Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Svazu obcí Blatenska, o.p.s. 2014 2020 Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Svazu obcí Blatenska, o.p.s. 2014 2020 Obsah Žadatel/předkladatel SPL...- 1-1. POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU...- 2-1.1 Základní informace o MAS...-

Více

Biotopy v okrese Görlitz s tipy na zážitky v přírodě

Biotopy v okrese Görlitz s tipy na zážitky v přírodě Za podpory: Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft / Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti Biotopy v okrese

Více

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I.

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I. Doplňující údaje: 0 30.11.2012 1. vydání kolektiv Ing. M. Babič Ing. M. Babič v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Jihočeský kraj U Zimního stadionu

Více

Plán péče o přírodní památku. Královská obora. na období 2010 2019. Ing. Václav Kohlík

Plán péče o přírodní památku. Královská obora. na období 2010 2019. Ing. Václav Kohlík Plán péče o přírodní památku Královská obora na období 2010 2019 Ing. Václav Kohlík 2009 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1118 kategorie ochrany:

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně 1 2 3 Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 4 Pro Magistrát města Plzně - odbor životního prostředí vydal Hák Jaroslav Ing., Horní Bříza,

Více

SUKCESE VODNÍ VEGETACE PÍSNÍKŮ NA PARDUBICKU

SUKCESE VODNÍ VEGETACE PÍSNÍKŮ NA PARDUBICKU Vč. sb. přír. Práce a studie, 15 (2008): 113-132 ISSN 1212-1460 SUKCESE VODNÍ VEGETACE PÍSNÍKŮ NA PARDUBICKU The development of the water vegetation of the sand pits in Pardubice region Jana LOBOVÁ Agentura

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

CZ.1.07/2.4.00/12.0066

CZ.1.07/2.4.00/12.0066 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE KOMPLEXNÍ GEOGRAFICKÁ EXKURZE JIŽNÍ ČECHY 7. 5. 11. 5. 2012 Sborník referátů Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací

Více

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE HODNOCENÍ III. ETAPA Datum: 30. 4. 2014 Verze:1.1 Příloha č. 4 Příloha SEA hodnocení Hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 Příloha č. 4 ke Zprávě o ex-ante

Více

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda OCHRANA PŘÍRODY V ČR Doporučení pro

Více

Přírodní parky na území Královéhradeckého kraje. Příloha č.3

Přírodní parky na území Královéhradeckého kraje. Příloha č.3 Přírodní parky na území Královéhradeckého kraje Příloha č.3 Obsah: 1. PŘÍRODNÍ PARKY NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE... 2 1.1. PŘÍRODNÍ PARK ORLICE... 2 1.2. PŘÍRODNÍ PARK SÝKORNICE... 4 1.3. PŘÍRODNÍ

Více

Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území

Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území Autor: RNDr. Petr Petřík, Ph.D. Datum zpracování: jaro 2012 Palackého 309/18

Více

PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2014-2023 PRO S P Á L E N IŠ T Ě

PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2014-2023 PRO S P Á L E N IŠ T Ě PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2014-2023 PRO S P Á L E N IŠ T Ě Ing. Jiří Wimmer České Budějovice, 2014 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2264 kategorie

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 MAS VLTAVA, srpen 2014 Obsah Obecný úvod... 5 1. Analytická část (základní charakteristika, problémy, potřeby, SWOT analýza)... 7 1.1 Mikroregion Vltavotýnsko...

Více

Životní prostředí. města Plzně. díl 2. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. díl 2. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně díl 2. 1 2 3 Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 4 Vydal Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně v nakladatelství Granát, 2003

Více

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Hranice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Hranice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Kód zakázky: ÚP Hranice-posouzení SEA a Natura 2000 Popis zakázky:

Více

subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136

subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136 subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Více

Využití malé mechanizace při krajinotvorbě a ošetřování veřejné zeleně Příprava vlastních výpěstků rostlinného materiálu pro krajinotvornou výsadbu

Využití malé mechanizace při krajinotvorbě a ošetřování veřejné zeleně Příprava vlastních výpěstků rostlinného materiálu pro krajinotvornou výsadbu Pracovní sešit výukového modulu č. 5 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014 Využití malé mechanizace při krajinotvorbě a ošetřování veřejné zeleně Příprava

Více

SOUHRN B OTANICKÉHO A ZOOLOGICKÉHO P RŮZKUMU

SOUHRN B OTANICKÉHO A ZOOLOGICKÉHO P RŮZKUMU SOUHRN B OTANICKÉHO A ZOOLOGICKÉHO P RŮZKUMU severních a severozápadních svahů masivu Smrku v Jizerských horách BOTANICKÝ PRŮZKUM Mgr. Richard Višňák, Ph. D. ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM RNDr. Antonín Kůrka (arachnologický

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá Jan Losík, Alice Háková květen 2014 2 Zpracovatelé:

Více

MOKŘADY NORSKA A ŠVÉDSKA

MOKŘADY NORSKA A ŠVÉDSKA Český ramsarský výbor, poradní orgán Ministerstva životního prostředí ve věcech ochrany mokřadů, a expertní skupina Českého ramsarského výboru MOKŘADY NORSKA A ŠVÉDSKA Studijní cesta sdílení zkušeností

Více

Vodní prostředí jako prostředí pro život a jeho ochrana

Vodní prostředí jako prostředí pro život a jeho ochrana Úvod Právě v rukách držíte publikaci, jenž vznikla za účelem přinést hospodářům na území Podblanicka ucelené informace o tom, jak hospodařit šetrnějším a vhodnějším způsobem k přírodě. Publikace v sobě

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE OBJEDNATEL: MĚSTO OLEŠNICE POŘIZOVATEL: MěÚ BOSKOVICE, ODBOR VÝSTAVBY

Více

Plán péče. o Chráněnou krajinnou oblast. Český ráj

Plán péče. o Chráněnou krajinnou oblast. Český ráj Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj listopad 2003 Správa CHKO Český ráj, Turnov / OBSAH Obsah Úvod 3 1 Základní údaje o CHKO Český ráj 4 1.1 Zřizovací právní předpis 4 1.2 Poslání CHKO 4 1.3

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Vápenické jezero CZ0213081

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Vápenické jezero CZ0213081 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Vápenické jezero CZ0213081 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Vápenické jezero Kód lokality: CZ0213081 Kód

Více