Chráněná území Klatovska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chráněná území Klatovska"

Transkript

1 Chráněná území Klatovska Naturschutzgebiete des Umgebunges Klatovy Protected nature areas in Region Klatovy

2

3 Úvod Zveme Vás na krátké seznámení s chráněnými územími Klatovska, jehož přírodní krásy a zajímavosti jsou prezentovány především kouzelnou Šumavou, jejím Národním parkem a Chráněnou krajinnou oblastí. Chceme Vám však v tomto snímku ukázat přírodní bohatství Klatovska, které není tak nápadné a známé jako Šumava, přírodu která si zachovává svou původní rozmanitost v posledních fragmentech, které potřebují odbornou pomoc člověka. Z naší kulturní krajiny, Klatovsko nevyjímaje, která je stále více poznamenávána civilizačními tlaky a nároky člověka na vlastní komfort, mizí další a další cenné ekosystémy a s nimi i rostliny a živočichové, kteří zde odpradávna žili a mají svůj nezastupitelný význam ekologický i kulturní. Maloplošná zvláště chráněná území, jejichž ochrana vychází ze zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, jsou většinou skutečnými perlami, enklávami fungujících biocenóz uprostřed krajiny, která již dávno ztratila svou původní tvář a charakter. Navštívíme ve zkratce 26 chráněných území o celkové rozloze 435 ha v celém okrese Klatovy, která jsou chráněna jako geologické výtvory, botanické lokality, biotopy zvláště chráněných druhů živočichů, či zbytky původních porostů dřevin. Pro zachování diverzity těchto území pro další generace věnují orgány ochrany přírody a další odborníci nemalé úsilí i finanční prostředky. Národní přírodní památka Americká zahrada Asi 1,5 km jihozápadně od obce Chudenice, se nachází v lesním komplexu pod Bolfánkem, nedaleko zámku Lázeň Chudenice dendrologické arboretum. Území o rozloze 1,9 ha má spíše parkový charakter a bylo původně založeno jako školka okrasných dřevin, která představuje sbírku více než 200 druhů a kultivarů, především severoamerického, evropského a asijského původu. K evropským unikátům patří stromový exemplář dřínu květnatého (Cornus florida). Přírodní památka Bejkovna Jihozápadně od Petrovic u Měčína leží na rozloze 0,9 ha v Bolešinské kotlině. Je fragmentem bývalých obecních pastvin s prameništěm a slatiništěm. Můžeme zde obdivovat chráněné a stále mizející mokřadní rostlinné druhy např. orchidej kruštík bahenní (Epipactis palustris). Přírodní rezervace Bělč Leží v lesnatém Branžovského hvozdu, západně od města Švihov. Vlastní chráněné území o velikosti 9,5 ha se rozkládá v horní části jihovýchodního svahu vrchu Bělče, vysokého 711 m n. m. Celé území je porostlé bukovým lesem, starým 160 let, s místy vtroušenými javory klenem, mléčem a lípou velkolistou. Nachází se zde vzácná lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a v korunách vysokých buků hnízdí vzácný a plachý čáp černý (Ciconia nigra). Přírodní rezervace Bělýšov Lesní chráněné území se statutem přírodní rezervace se rozkládá na vrcholu a jihovýchodním svahu kopce Bělýšov poblíž obce Slatina na Chudenicku. Vlastní rezervace je 11,4 ha velká. Na příkrých svazích se místy vytvářejí malá kamenná moře a kamenné proudy. Typickým porostem jižního svahu je dubohabřina. V podrostu můžeme najít jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis) nebo motýla otakárka fenyklového (Papilio machaon). Přírodní rezervace Borek u Velhartic Na dohled od majestátních zřícenin se na kamenitých svazích vrchu Borek, rozkládá přírodní rezervace Borek u Velhartic o velikosti 38 ha. Území je chráněno především z důvodu ochrany reliktních borů na výchozech křemenců s původní borovicí lesní. Řídce zde hnízdí lesní druhy pěvců. 1

4 Přírodní rezervace Čepičná Ve zvlněné krajině kolem řeky Otavy, se asi 1 km od majestátné zříceniny středověkého hradu Rabí nachází na ploše 178 ha jedno z největších chráněných území v Klatovském regionu. Lokalita je zajímavá především botanicky. Vykvétají zde vápnomilné orchideje: kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) či okrotice červená (Cephalantera rubra). Zajímavý je dokladovaný nález teplomilné saranče modrokřídlé (Oedipoda coerulescens). Přírodní památka Dolejší dráhy Území se nachází poblíž obce Nehodív, u silnice na Štipoklasy v Plánické vrchovině na ploše 4,4 ha. Pramenné vývěry vytvářejí podmínky pro vznik mokřadních společenstev. Střídají se zde vlhké a podmáčené louky s olšinou, mezofilními trávníky a kamenným mořem. Přírodní památka Chudenická bažantnice Nachází se asi jeden kilometr od obce Lučice, směrem k Poleni za starou hájovnu, na ploše 15,5 ha. Objekt patřil v minulosti k zámku hraběte Černína. Převážně smíšenému lesu dominuje řada stromů starých více než 100 let. Lze zde pozorovat chráněného ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Přírodní rezervace Jelení vrch Rozprostírá se ve zvlněné krajině Plánicka, asi 2 km od obce Habartice na rozloze 11 ha. Území pokrývá stará bučina s podílem lípy velkolisté a jedle bělokoré. Vrcholové partie jsou tvořeny skalním útvarem zvaným mrazový srub. Je možné zde zahlédnout pěvce králíčka obecného (Regulus regulus). Přírodní památka Loreta Předmětem ochrany chráněného území je bývalý vápencový důl v těsné blízkosti osady Loreta, asi 2 km severovýchodně od obce Týnec u Klatov. Podzemní prostory tvoří tři patra o délce asi 1100 m. Z hlediska ochrany přírody má opuštěný důl velký význam jako zimní nocoviště řady druhů netopýrů. Celé území přírodní památky je velké 13,7 ha a zahrnuje též smíšený les s běžnými rostlinnými a živočišnými druhy. Přírodní památka Loupensko Nevelké chráněné území o rozloze 6 ha se nachází na okraji okresu mezi obcemi Nezdice a Vlčí u Přeštic. Jedná se o skupinu několika buližníkových skal bizarních tvarů a balvanité sutě. Území je porostlé zbytky reliktního boru s borovicí lesní, dubem zimním, břízou bělokorou. Přírodní rezervace Luňáky Přibližně 3 km od Klatov směrem na Nýrsko leží západně od hlavní silnice v nivě řeky Úhlavy jedno z nejcennějších chráněných území Klatovského regionu. Na rozloze téměř 27 ha zde nalezneme mozaiku podmáčených luk s rozsáhlými porosty ostřic a rákosu, tužebníkových lad, květnatých bezkolencových luk a tůní. Můžeme zde obdivovat např. porosty vemeníku zelenavého (Platanthera chlorantha). Rezervace je také významnou ornitologickou lokalitou. 2 Přírodní rezervace Milčice V malebné krajině Sušicka se nachází na příkré stráni u Divišovského potoka mezi obcemi Milčice a Dlouhá Ves na ploše 8,75 ha. Zachovaly se zde širokolisté suché trávníky se vzácnými druhy vstavačovitých rostlin, např. vemeníček zelený (Coeloglossum viride), tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera).

5 Přírodní památka Mrazové srázy u Lazen Nachází se v drsné a romantické krajině Strašínska nedaleko osady Lazny, pod vrchem Krahulčice na ploše 1,86 ha. Za zhlédnutí stojí kamenné moře, které je směrem po svahu vějířovitě uspořádáno do kamenných proudů. Území je zajímavé především geologicky. Přírodní rezervace Na Volešku Patří k nejcennějším nivním loukám v okolí Novosedelského potoka asi 2 km jihozápadně od obce Soběšice. Na ploše 5,22 ha jsou především vzácné druhy orchidejovitých rostlin, např. kruštík bahenní (Epipactis palustris), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza Fuchsii) a obojživelníků. Národní přírodní památka Pastviště u Fínů Je jedno z nejcennějších maloplošných chráněných území nejen v okrese Klatovy, ale i v celém Plzeňském kraji. Tvoří jej na výměře 4,19 ha především louky a pastviny na svazích bezejmenného přítoku Podmokelského potoka asi 1 km severovýchodně od osady Albrechtice na Sušicku. Na malém prostoru je více než 260 druhů rostlin, např. orchidej švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis) nebo kriticky ohrožený hořeček časný český (Gentianella praecox subsp. Bohemica). Přírodní rezervace Prácheň Území přírodní rezervace velké asi 27 ha se rozkládá převážně na strmém svahu Práchně pod starobylým kostelíkem směrem k řece Otavě asi 1,5 km od města Horažďovice. Porost převážně listnatých dřevin, především lípy, javorů a dubů, doplňují bizarně pokroucené kmeny borovice. Přírodní rezervace Pučanka Leží na stejnojmenném vápencovém vrchu jihozápadně od obce Hejná na výměře 24,7ha a zaujímá především zalesněný hřbet vrchu Pučanka a jeho strmé svahy. Zalesněný hřbet pokrývají zbytky vápnomilné bučiny s převahou buku a výskytem teplomilné a hájové květeny. Přírodní památka Stará Úhlava Stranou od hlavní silnice z Klatov na Plzeň se v lukách pod rozvalinami hrádku Kokšín skrývá, na ploše 0,5 ha, původní koryto řeky Úhlavy před regulací. Na hladině vyniká bujný porost stulíku žlutého (Nuphar lutea). Přírodní památka Strašínská jeskyně Jedna z mála přirozených jeskyní na Klatovsku se nachází poblíž obce Strašín, v těsné blízkosti silnice Rozsedly Strašín na ploše 0,5 ha. Vápencové okolí jeskyně je vhodným stanovištěm pro teplomilnou květenu. V jeskyni je stabilní zimoviště několika druhů netopýrů. Přírodní památka Svatý Bernard Asi 1 km od obce Liščí nedaleko města Nýrsko se nachází, na ploše 0,7 ha, zarostlý skalnatý hřbet chráněného území geologického významu. Přírodní památka Tupadelské skály Bizarní skalní útvary se nacházejí asi 3 km od Klatov jižně od obce Tupadly. Eroze vytvořila v délce cca 200 m zvláštní buližníkové útvary. Území je velké pouze 0,50 ha a jeho význam je především geologický. 3

6 Přírodní památka U Radošína Dalším geologicky zajímavým chráněným územím v okolí Nýrska je opuštěný lom u osady Uhliště směrem k hraničnímu přechodu Svatá Kateřina na ploše 0,70 ha. Horniny v bývalém lomu dokumentují geologický vývoj této oblasti. Přírodní rezervace V Morávkách Botaniky a entomology velmi ceněná lokalita leží asi 1km od obce Loužná, vpravo od silnice ve směru do Pačejova. Jde o zbytky obecních pastvin o rozloze 2,5 ha. Skutečným botanickým skvostem je zde hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) a vzácný motýl modrásek hořcový. Přírodní památka Velký kámen Zvláště chráněné území Velký kámen se rozkládá na západně orientovaném svahu poblíž obce Bližanovy na Plánicku. Statut přírodní památky má za cíl ochránit zbytky přirozených bučin na rozloze něco málo přes 1 ha. Jedná se členitý skalní útvar, dlouhý asi 60 m, s šířkou kolem 30 m. Přírodní rezervace Zbynické rybníky Jediná rybniční přírodní rezervace leží v údolí pod obcí Zbynice na Sušicku. Jedná se o soustavu dvou rybníků, Velka Strana a Malá Strana, s přilehlými podmáčenými loukami, které tvoří dohromady chráněné území o rozloze téměř 40 ha. Pravidelně zde hnízdí husa velká (Anser anser), společně s několika páry potápky roháče (Podiceps cristatus), lysky černé (Fulica atra), poláka chocholačky (Aythya fuligula) a motáka pochopa (Circus aeruginosus). 4

7 The arboretum of Chudenice, natural showplace About 1.5 km southwest of the village of Chudenice, in the forest complex below the Bolfánek watchtower, there is an arboretum. The park-like area of 1.9 ha was originally founded as a nursery of decorative trees; it contains more than 200 species and varieties, especially of North American, European and Asian origin. One of the European uniques is a tree plant of Cornelian cherry (Cornus florida). The natural monument of Bejkovna Southwest of Petrovice at Měčín, it is situated in the hollow of Bolešiny and covers the area of 0.9 ha. Rare and disappearing moor plants can be admired here, e. g. the marsh helleborine (Epipactis palustris). The nature reserve of Běleč It is situated in the Branžov forest, west of the town of Švihov. The protected area of 9.5 ha spreads over the upper part of the southeast slope of the Běleč hill, 711 meters above sea level. It is covered with a beech forest, 160 years old, with scattered maples and limetrees. A rare lily (Lilium martagon) can be found here, in the tall beechtree tops there are nests of rare and shy black storks (Ciconia nigra). The nature reserve of Bělýšov The forest protected area spreads over the top and southeast slope of the Bělýšov hill nearby the village of Slatina in the Chudenice region. The reservation itself is 11.4 ha large. On the steep slopes little rocky seas and streams are created. A typical vegetation type is oak and hornbeam forest. In the undergrowth we can find a Hepatica nobilus or the Papilio machaon butterfly. The nature reserve of Borek at Velhartice Within eyeshot of the majestic castle ruins, on the rocky slopes of the Borek hill, the nature reserve of Borek can be found, sized 38 ha. The area is protected particularly because of preservation of relict pinewood with the original growth of pinetrees. Scarce nests of forest birds can be seen here. The nature reserve of Čepičná One of the largest protected areas of the Klatovy region is situated in the rolling landscape around the Otava river, about 1 km distant from the proud ruin of the medieval castle of Rábí. Its area exceeds 178 ha and is interesting mainly in the sphere of botany. Some calciphile orchids bloom there like helleborines (Epipactis attorubens) or (Cephalantera rubra). The find of the thermophilic locust (Oedipoda coerulescens) is quite interesting. The natural monument of Dolejší dráhy The area is situated nearby the village of Nehodiv, at the road in the direction of Štipoklasy in the upland of Plánice, it is 4.4 ha large. Natural springs create good conditions for marsh communities. Wet meadows shift to alder carrs, mezophile lawns and stone seas. The natural monument of the Chudenická bažantnice About 1 km remote from the village of Lučice, in the direction of Poleň behind the former gamekeeper s house, the area of 15.5 ha spreads. It used to be property of the count Černín castle. Prevailing mixed forest is dominated by a group of trees older than 100 years. The protected species of kingfisher (Alcedo atthis) can be spied here. 5

8 The nature reserve of Jelení vrch It extends in the rolling countryside of the Plánice region, about 2 km distant from the Habartice village. The area of about 11 ha is covered with old beechwood with a share of limetrees and white firs. The summit parts are created by a rock form called a frost crib. It is possible to catch sight of the goldcrest (Regulus regulus). The natural monument of Loreta The object of protection is a former lime pit close to the hamlet of Loreta, about 2 km northeast of the Týnec village. Subterranean space creates 3 storeys about metres long. From the viewpoint of environment the abandoned pit is a meaningful winter lodging place of some species of bats. Total area of the monument covers about 13.7 ha and contains also a mixed forest with common plant and animal species. The natural monument of Loupensko A small protected area of 6 ha is situated on the verge of the Klatovy region between the villages of Nezdice and Vlčí u Přeštic. It is basically a group of a few cobblestone rocks of bizarre forms and detritus. The area is covered with rests of a relict pinewood with pinetrees, white oaks and birches. The nature reserve of Luňáky Approximately 3 km distant from Klatovy in the direction of Nýrsko, west of the main road in the bottom land of the Úhlava river there is one of the most precious protected areas of the Klatovy region. On the area of almost 27 ha we can find a mosaic of wet meadows with large growth of sedges and reeds, meadow sweet heaths and florid meadows and pools. We can admire the growths of the butterfly orchid (Platanthera chlorantha). The reservation is also a meaningful ornithological locality. The nature reserve of Milčice In the picturesque landscape of the Sušice region, it is found on a steep slope at the Divišovský stream between the villages of Milčice and Dlouhá Ves. In the area of 8.75 ha broad leaf dry lawns have been preserved with rare species of orchid-like flowers, e. g. Coeloglossum viride or the bee orchid (Ophrys insectifera). The natural monument of Mrazové srázy u Lazen It extends over 1.86 ha in the harsh and romantic landscape of the Strašín region off the village of Lazny, beyond the hill of Krahulčice. A stoney sea, which is arranged in down hill fan shaped streams, is worth seeing. The area is of geological interest. The nature reserve Na Volešku It is one of the most precious bottom land meadows in the surroundings of the Novosedelský stream, about 2 km southwest of the Soběšice village. The area of 5.22 ha contains rare species of orchid-like plants, e. g. the marsh helleborine (Epipactis palustris), Dactylorhiza Fuchsii and some amphibians. 6 The natural showplace of Pastviště u Fínů This is one of the most precious small area protected territories not only in the Klatovy region, but in the whole district of Pilsen. On the area of 4.19 ha it is formed by meadows and pastures on the slopes of a nameless tributary of the Podmokelsky stream, about 1 km north-

9 [2] [1] [3]

10 [4] [5] [6]

11 [7] [8] [9]

12 [11] [10] [12] [13]

13 east of the Albrechtice village in the region of Sušice. In the small area there are about 250 herbal species, e. g. the autumn lady s tresses (Spiranthes spiralis) or the almost extinct gentian (Gentianella praecox subsp. Bohemica). The nature reserve of Prácheň The reservation area of about 27 ha extends mostly on the steep slope of Prácheň under the ancient chapel towards the Otava river, c. 1.5 km far away from Horažďovice. The undergrowth of foliate trees, especially of limes, maples and oaks, is enriched with bizarre shaped trunks of pinetrees. The nature reserve of Pučanka It spreads on the limestone hill of the same name, southwest of the village of Hejná, covering the area of 24.7 ha, mainly on the forested summit of the hill and its steep slopes. The range is covered with rests of a calciphile beechwood with some thermophile grove vegetation. The natural monument of Stará Úhlava Aside the main road from Klatovy to Pilsen it is hidden in the meadows nearby the ruins of the Kokšín castle; actually it is the original bed of the Úhlava river. On the water surface exuberant vegetation of water lilies (Nuphar lutea) can be spotted. The natural monument of the Strašín cave One of the few natural caves in the Klatovy region is situated nearby the village of Strašín, in the proximity of the road from Rozsedly to Strašín, its area is 0.5 ha. The limestone surroundings of the cave is a suitable locality for thermophile plants. The cave is a stable wintering place of several bat species. The St. Bernard natural monument Situated about 1 km far from the village of Liščí, it is created by a grass grown rocky range of geological importance. The natural monument of Tupadelské skály Bizarre rocky shapes are found approximately 3 km far from Klatovy south of the Tupadly village. Erosis created strange rock forms of about 200 m in length. The area is just 0.5 ha large and its meaning is particularly geological. The natural monument of Radošín Another geologically noted territory in the surroundings of Nýrsko is the abandoned pit at the Úliště village towards the Svatá Kateřina checkpoint, extends over the area of 0.70 ha. Minerals in the former pit show the geological development of the region. The nature reserve V Morávkách A locality appreciated greatly by botanists and entomologists, which is situated about 1 km far away from the village of Loužná, to the right of the road in the direction of Pačejov. These are rests of common pastures, whose area is 2.5 ha. A real botanic jewel is the gentian (Gentiana pneumonanthe) and a rare butterfly Maculinea alcon. The natural monument of Velký kámen A specially protected area, which is found on the western slope nearby the Bližanovy vil- 7

14 lage in the Plánice region. The status of a nature monument ought to protect residues of natural beechwood on the area of about 1 ha. It is a rugged rocky formation, some 60 m long and 30 m wide. The nature reserve of Zbynice lakes The only lake reserve extends in the valley beyond the village of Zbynice in the region of Sušice. It is a system of two pools, Malá strana and Velká strana, with adjoining wet meadows, creating a whole area of almost 40 ha. It is a regular nesting place of the grey goose (Anser anser), together with a few pairs of the great crested grebe (Podiceps cristatus), the bald coot (Fulica atra), the ring necked duck (Aythya fuligula) and the marsh harrier (Circus aeruginosus). 8

15 Nationales Naturdenkmal Amerikanischer Garten Etwa 1,5 km südwestlich der Ortschaft Chudenice befindet sich im Waldkomplex unter dem Aussichtsturm Bolfánek, unweit vom Kurort Schloss Chudenice, ein dändrologisches Arboretum. Das Gebiet mit Gesamtfläche von 1,9 ha erinnert mit seinem Charakter eher an einen Park und wurde ursprünglich als ein Waldgarten für Holzgewächs gegründet. Es stellt eine Sammlung von mehr als 200 Arten und Kulturpflanzen dar, vor allem amerikanischer, europäischer und asiatischer Abstammung. Zu europäischen Unikaten gehört der Baumexemplar von Cornus florida. Naturdenkmal Bejkovna In Südwestrichtung von Petrovice am Měčín liegt an der Fläche von 0,9 ha im Bolešiner Becken ein Fragment von ehemaligen Gemeinweiden mit Quellgebiet und Moorgegend. Man kann hier geschützte und immer wieder verschwindende Sumpfpflanzen bewundern, z. B. Orchidee Epipactis palustris. Naturreservation Bělč Sie liegt im bewaldeten Branžovský hvozd, westlich der Stadt Švihov. Das eigene geschützte Gebiet mit der Fläche von 9,5 ha erstreckt sich im oberen Teil vom südöstlichen Hang von Bělč, der eine Seehöhe von 711 m hat. Das ganze Gebiet ist mit dem Buchengewächs bedeckt, das 160 Jahre alt ist, an einigen Stellen mit Ahorn und Linde. Hier befindet sich auch einzigartige Lilie Lilium martagon, und in den Baumkronen der hohen Buchen hat der selten auftretende und scheue Schwarzstorch (Ciconia nigra) sein Nest. Naturreservation Bělýšov Das geschützte Waldgebiet mit einem Status der Naturreservation erstreckt sich auf dem Gipfel und dem südwestlichen Hang von Bělýšov unweit der Ortschaft Slatina am Chudenice. Eigene Reservation ist 11,4 ha groß. Auf den steilen Hängen bilden sich ab und zu kleine Steinmeere und Steinströme. Typisches Gewächs vom Südhang sind Eichen und Hagebuchen. Im Untergewächs kann man Leberblümchen (Hepatica nobilis) oder den Schmetterling Schwalbenschwanz (Papilio machaon) finden. Naturreservation Borek am Velhartice Nicht weit von den majestätischen Ruinen erstreckt sich an steinigen Hängen von Borek eine Naturreservation Borek am Velhartice mit Gesamtfläche von 38 ha. Das Gebiet wird vor allem aus dem Grund des Schutzes von Restwäldern am quarzigen Boden geschützt, mit ursprünglichem Gewächs von Waldkiefern. Selten wird das Gebiet auch von den Waldarten der Singvögel besiedelt. Naturreservation Čepičná In der gewellten Gegend entlang des Flusses Otava, etwa 1 km von der majestätischen Ruine der mittelalterlichen Burg Rabí entfernt, befindet sich an der Fläche von 178 ha eines der grössten Schutzgebiete in der Klattauer Region. Die Lokalität ist vor allem aus der botanischen Hinsicht interessant. Hier blühen Kalk liebende Orchideen: Epipactis atrorubens oder Cephalantera rubra. Interessant ist auch der bewiesene Fund der thermofilen Wanderheuschrecke (Oedipoda coerulescens). Naturdenkmal Dolejší dráhy Das Gebiet befindet sich nahe der Ortschaft Nehodív, an der Landstraße nach Štipoklasy in 9

16 Plánicer Höhen, an der Fläche von 4,4 ha. Die Quellenausstiege bilden geeignete Bedingungen für Entstehung von Sumpfgesellschaften. Hier wechseln feuchte und nasse Wiesen mit Erlengewächs, mezofilen Rasen und Steinmeeren. Naturdenkmal Chudenická bažantnice (Fasanengarten) Den Fasanengarten findet man etwa 1 km von der Ortschaft Lučice in Richtung Poleň hinter dem alten Forsthaus. Die Fläche beträgt 15,5 ha. Das Objekt gehörte in ursprünglich zum Schloss des Grafen Černíns. Dem überwiegend gemischten Wald dominiert eine Reihe von mehr als 100 Jahre alten Bäumen. Hier ist auch der geschützte Eisvogel (Alcedo atthis) zu sehen. Naturreservation Jelení vrch Sie erstreckt sich in der gewellten Gegend um Plánice, etwa 2 km von der Gemeinde Habartice entfernt, mit einer Fläche von 11 ha. Das Gebiet wird vom alten Buchengewächs bedeckt, mit Anteil von Linden und Tannen. Gipfelpartien sind von einer Felsgestalt gebildet, die Frosthütte genannt wird. Man kann hier den Singvogel Goldhähnchen (Regulus regulus) sehen. Naturdenkmal Loreta Zum Gegenstand des Naturschutzes ist der ehemalige Kalksteinbruch in dichter Nähe der Ortschaft Loreta, etwa 2 km nordöstlich der Gemeinde Týnec am Klatovy. Die unterirdischen Räume bilden drei Etagen mit Gesamtlänge von etwa m. Von der Hinsicht des Naturschutzes hat der verlassene Steinbruch große Bedeutung als Wintersiedlung einer Artenreihe der Fledermäuse. Das ganze Gebiet des Naturdenkmals ist 13,7 ha groß und schließt auch einen Mischwald mit üblichen Pflanzen und Lebewesenarten ein. Naturdenkmal Loupensko Ziemlich kleines Schutzgebiet mit Ausmass von 6 ha befindet sich am Rande der Klattauer Region zwischen den Gemeinden Nezdice und Vlčí am Přeštice. Es handelt sich um eine Gruppe von einigen Kieselschiefer mit bizarren Formen und grobem Steinschutt. Das Gebiet ist mit Resten eines Kiefernwaldes bewachsen, mit Waldkiefer, Wintereiche und Birke. Naturreservation Luňáky Ungefähr 3 km von Klatovy in Richtung Nýrsko liegt westlich der Landstraße in der Flur des Flusses Úhlava eines der wertvollsten Schutzgebiete der Klattauer Region. An einer Fläche von fast 27 ha findet man hier ein Mosaik von nassen Wiesen mit umfangreichem Gewächs der Riedgräser, Schilfe, Spierstauden, blühenden Wiesen und Tiefen. Man kann hier z. B. das Gewächs von Platanthera chlorantha bewundern. Die Reservation ist auch bedeutende ornithologische Lokalität. Naturreservation Milčice Die befindet sich in der malerischen Landschaft um Sušice an einem steilen Hang am Divišovský Bach zwischen den Gemeinden Milčice und Dlouhá Ves an der Fläche von 8,75 ha. Hier wurden breit blättrige trockene Rasen mit seltenen Arten von Knabenkrautgewächsen behalten, z. B.: Coeloglossum viride, Ophrys insectifera. 10 Naturdenkmal Mrazové srázy am Lazny Diese Rarität findet man in der rohen und romantischen Landschaft am Strašín, unweit der Ortschaft Lazny unter dem Berg Krahulčice. Die Fläche beträgt 1,86 ha. Besichtigungswert

17 ist das Steinmeer, das vom Hang hinunter fächerförmig in Steinströme eingeordnet ist. Das Gebiet ist vor allem aus der geologischen Hinsicht interessant. Naturreservation Na Volešku Sie gehört zu wertvollsten Flurwiesen entlang des Novosedelský Bachs, etwa 2 km südwestlich von der Gemeinde Soběšice entfernt. Auf der Fläche von 5,22 ha sind vor allem Sonderarten von Orchideen z. B. Epipactis palustris, Dactylorhiza Fuchsii und Amphibien. Nationales Naturdenkmal Pastviště u Fínů Das ist eines der wertvollsten kleinräumigen Schutzgebiete nicht nur in Klattauer Region, sondern auch im ganzen Pilsner Bezirk. Es wurde an der Fläche von 4,19 ha vor allem von Wiesen und Weiden an Hängen vom namenlosen Nebenfluss von Podmokelský Bach gebildet, etwa 1 km nordöstlich der Ortschaft Albrechtice am Sušice. In einem kleinen Raum befinden sich mehr als 260 Pflanzenarten, z. B. Orchidee Spiranthes spiralis oder Gentianella praecox subsp. Bohemica, auf kritische Weise gefährdet. Naturreservation Prácheň Das Gebiet der Naturreservation, etwa 27 ha groß, erstreckt sich vorwiegend am steilen Hang von Prácheň unter einer altertümlichen Kirche in Richtung zum Fluss Otava, ungefähr 1,5 km von der Stadt Horažďovice entfernt. Das Gewächs überwiegend aus Laubhölzern, vor allem Linde, Ahorn und Eiche, wird durch bizarr verzerrte Kiefernstämme ergänzt. Naturreservation Pučanka Sie liegt am gleichnamigen Kalkhügel südwestlich der Ortschaft Hejná auf einem Ausmass von 24,7 ha. Der bewaldete Kamm wird von Resten des Kalk liebenden Buchengewächses bedeckt, grösstenteils mit Buchen; hier treten auch thermofile und Hainblumen auf. Naturdenkmal Stará Úhlava An der Seite der Landstraße aus Klatovy nach Plzeň verbirgt sich in den Wiesen unter der Ruine der Burg Kokšín an der Fläche von 0,5 ha das ursprüngliche Bett des Flusses Úhlava vor der Regulation. Auf dem Spiegel ist das wuchernde Gewächs von gelben Teichrosen (Nuphar lutea) markant. Naturdenkmal Strašínská jeskyně Eine der wenigen Naturhöhlen in Klattauer Region befindet sich nahe der Gemeinde Strašín, in der dichten Nähe der Straße Rozsedly Strašín, an einer Fläche von 0,5 ha. Die Kalkstein Umgebung der Höhle ist ein geeigneter Standort für thermofile Blumen. In der Höhle ist stabiles Winterheim für einige Arten von Fledermäusen. Naturdenkmal Svatý Bernard Etwa 1 km von der Ortschaft Liščí entfernt, unweit der Stadt Nýrsko, befindet sich an einer Fläche von 0,7 ha ein bewachsener Felskamm des geschützten Gebietes mit geologischer Bedeutung. Naturdenkmal Tupadelské skály Bizarre Felsgestalten befinden sich etwa 3 km von Klatovy, südlich der Ortschaft Tupadly. Die Erosion bildete in der Länge von ca. 200 m besondere Formen vom Kieselschiefer. Das Gebiet ist nur 0,5 ha groß und hat vor allem geologische Bedeutung. 11

18 Naturdenkmal U Radošína Nächstes Schutzgebiet in der Umgebung von Nýrsko, von der geologischen Hinsicht interessant, ist ein verlassener Steinbruch an der Ortschaft Uhliště in Richtung Svatá Kateřina an einer Fläche von 0,7 ha. Gesteine im ehemaligen Steinbruch dokumentieren geologische Entwicklung von diesem Gebiet. Naturreservation V Morávkách Diese von Botanikern und Entomologen hoch geschätzte Lokalität liegt etwa 1 km der Ortschaft Loužná entfernt, rechts von der Landstraße Richtung Pačejov. Es handelt sich um Reste der Gemeinweiden an der Fläche von 2,5 ha. Zur wirklichen botanischen Rarität ist hier Enzian (Gentiana pneumonanthe) und seltener Schmetterling Bläuling (Maculinea alcon). Naturdenkmal Velký kámen Besonders geschütztes Gebiet Velký kámen erstreckt sich am westlich orientierten Hang unweit der Gemeinde Bližanovy am Plánice. Status des Naturdenkmals hat zum Ziel, die Reste vom natürlichen Buchengewächs an einer Fläche etwas größer als 1 ha zu schützen. Es handelt sich um eine gegliederte Felsgestalt, ungefähr 60 m lang und 30 m breit. Naturreservation Zbynické rybníky Diese einzige Teichreservation liegt im Tal unter der Gemeinde Zbynice am Sušice. Es handelt sich um ein Komplex von zwei Teichen, Velká Strana und Malá Strana genannt, mit anliegenden nassen Wiesen, die zusammen ein Schutzgebiet mit der Fläche von fast 40 ha bilden. Regelmäßig siedelt hier die Gans (Anser anser), zusammen mit einigen Paaren von Tauchente (Podiceps cristatus), Wasserhuhn (Fulica atra), Aythya fuligula und Circus aeruginosus. 12

19 Seznam fotografií 1. Přírodní památka Stará Úhlava Kosatec žlutý Iris pseudacorus Stulík žlutý Nuphar lutea 2. Hnízdo potápky roháče Podiceps cristatus 3. Přírodní rezervace Zbynické rybníky 4. Mládě káně lesní Buteo buteo 5. Přírodní památka Tupadelské skály 6. Přírodní rezervace Borek u Velhartic 7. Přírodní rezervace V Morávkách Hořec hořepník Gentiana pneumonanthe 8. Vstavač kukačka Orchis morio 9. Přírodní rezervace Na Volešku 10. Přírodní rezervace Bělč 11. Přírodní rezervace Čepičná okrotice červená Cephalanthera rubra trýzel vonný Erysimum odoratum kruštík tmavočervený Epipactis atrorubens 12. Výr velký Bubo bubo 13. Přírodní památka Strašínská jeskyně Vydal: Naturis, o. s., Klatovy s finanční pomocí KÚ PK v r Foto: Jan Kavale Jiří Vlček (ptáci) Text: Naturis, o. s. Německý překlad: Martina Fousová Anglický překlad: Štěpán Špád Odborná spolupráce: Ing. Lenka Pivoňková Grafika: Karel Viták (www.dva.cz) Tisk: Typos, a. s., závod Klatovy

20

GREENWAYS PRAHA - WIEN

GREENWAYS PRAHA - WIEN GREENWAYS PRAHA - WIEN Greenways Praha Vídeň spojuje sítí cyklistických i pěších tras a stezek dvě hlavní města ve středu Evropy. Na kole či pěšky, objevte s námi historická města a vesničky, navštivte

Více

1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000

1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000 GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000 1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I Central Bohemia: from Prague, the city of a hundred spires, to Tabor, the

Více

Litvínov District. Litvínov

Litvínov District. Litvínov Litvínovsko Pětadvacetitisícové město Litvínov se rozkládá na jižním úpatí mostecké části Krušných hor, které mu tvoří výraznou dominantu. Severozápadní část hor proslula svým bohatstvím rud a hornictvím.

Více

Železnohorský. Region

Železnohorský. Region Železnohorský www.zeleznohorsky-region.cz region Liberec Praha Pardubice Plzeň MAS Železnohorský region Ostrava České Budějovice Brno LOGO MANUÁL Iron Mountains Region Evropský zemědělský fond pro rozvoj

Více

Gastgeberverzeichnis Katalog ubytování Accommodation catalogue

Gastgeberverzeichnis Katalog ubytování Accommodation catalogue České Švýcarsko Böhmische chweiz / Bohemian witzerland 2014 / 2015 Gastgeberverzeichnis Katalog ubytování ccommodation catalogue Úvod / Einleitung / Introduction Vážení návštěvníci Českého Švýcarska, představujeme

Více

Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A. Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin

Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A. Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin 1 ÚVODNÍ SLOVO Einführungswort / An Introductory Word OBSAH Úvodní

Více

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov Město Moravský Krumlov Vás vítá Na následujících stranách se Vám pokusíme ukázat město tak, jak jej mnozí neznáte. Krumlov není pouze městem se Slovanskou epopejí A. Muchy, ale i městem mnoha dalších zajímavostí.

Více

WLEŃ. Już nie zginiesz w naszej gminie. Przewodnik po gminie Wleń

WLEŃ. Już nie zginiesz w naszej gminie. Przewodnik po gminie Wleń WLEŃ Już nie zginiesz w naszej gminie Przewodnik po gminie Wleń M.K. DRAL RADOMICE Radomice to niewielka wieś położona na wysokości 340 430 m n.p.m. Niegdyś miejscowość nosiła nazwę Wünschendorf, tzn.

Více

malá monografie města

malá monografie města malá monografie města a small portrait of the town eine kleine stadtmonographie 2 0 0 9 současný pohled na město očima berounských fotografů cont ntem empo rary ry tow own thro roug ugh the eyes es of

Více

od 22. 6. do 22. 7. 2006

od 22. 6. do 22. 7. 2006 Armáda České republiky Velitelství Sil podpory a výcviku Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brněnské kulturní centrum Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno Folklorní sdružení České republiky uvádějí LETNÍ FOLKLORNÍ

Více

Vítejte na Železnorudsku

Vítejte na Železnorudsku Vítejte na Železnorudsku Waldmünchen Rötz Bodenwöhr Furth im Wald Nittenau Roding Cham REGEN 40 km NATURPARK OBERER BAYER. WALD Viechtach Kötzting Teisnach Železná Ruda Bayer. Eisenstein Bodenmais Železná

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání

Více

Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 Hrad Krakovec a Jan Hus

Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 Hrad Krakovec a Jan Hus KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 Hrad

Více

Kostelecké inspirování 2008

Kostelecké inspirování 2008 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KOSTELECKÉ INSPIROVÁNÍ 2008 2. ročník konference 28.-29. listopadu 2008 Sborník abstraktů Harabiš Filip & Suvorov Petr (Eds.) Pořadatel konference:

Více

ROČENKA ALMANACH YEARBOOK JAHRBUCH 2009

ROČENKA ALMANACH YEARBOOK JAHRBUCH 2009 SPRÁVA KRNAP 1 SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU DYREKCJA KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO THE KRKONOŠE MOUNTAINS NATIONAL PARK ADMINISTRATION VERWALTUNG DES RIESENGEBIRGSNATIONALPARKS ROČENKA ALMANACH

Více

ročník 62 číslo 5 cena 39 Kč 2007 Králický Sněžník Rybníky ve správě AOPK ČR Národní park Canaima

ročník 62 číslo 5 cena 39 Kč 2007 Králický Sněžník Rybníky ve správě AOPK ČR Národní park Canaima První číslo vyšlo v roce 1946 ročník 62 číslo 5 cena 39 Kč 2007 Králický Sněžník Rybníky ve správě AOPK ČR Národní park Canaima Z naší přírody Jindřich Chlapek Národní přírodní rezervace Králický Sněžník

Více

The Great Wonders of Europe

The Great Wonders of Europe The Great Wonders of Europe The Youth Guide to Ústí nad Labem and the Region ČESKY ENGLISH Welcome to Ústí nad Labem CONTENTS Ústí nad Labem the city History Střekov Castle Masaryk Lock The Virgin Mary

Více

František Krejča Petr Luniaczek. Lidová architektura Zbudovských blat

František Krejča Petr Luniaczek. Lidová architektura Zbudovských blat František Krejča Petr Luniaczek Lidová architektura Zbudovských blat František Krejča Petr Luniaczek Lidová architektura Zbudovských blat Realizováno v rámci projektu DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků,

Více

ZMĚNY NELESNÍ DŘEVINNÉ VEGETACE V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI BÍLÝCH KARPAT V LETECH 1949 2011

ZMĚNY NELESNÍ DŘEVINNÉ VEGETACE V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI BÍLÝCH KARPAT V LETECH 1949 2011 GEOGRAFIE ROK 2015 ČÍSLO 1 ROČNÍK 120 KATARÍNA DEMKOVÁ, ZDENĚK LIPSKÝ ZMĚNY NELESNÍ DŘEVINNÉ VEGETACE V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI BÍLÝCH KARPAT V LETECH 1949 2011 DEMKOVÁ, K., LIPSKÝ, Z. (2015): Changes in non-forest

Více

editorial KALEIDOSCOPE 3

editorial KALEIDOSCOPE 3 KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 7 Křivoklát

Více

Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006

Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006 Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006 Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském

Více

Biotopy v okrese Görlitz s tipy na zážitky v přírodě

Biotopy v okrese Görlitz s tipy na zážitky v přírodě Za podpory: Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft / Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti Biotopy v okrese

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové, OBSAH OCHRANA PŘÍRODY 2

Vážené kolegyně, vážení kolegové, OBSAH OCHRANA PŘÍRODY 2 Vážené kolegyně, vážení kolegové, v samém závěru uplynulého roku jsem se rozhodl pro závažný krok v organizaci naší státní ochrany přírody. Tímto krokem bylo spojení dvou organizačních složek státu se

Více

Přírodní parky na území Královéhradeckého kraje. Příloha č.3

Přírodní parky na území Královéhradeckého kraje. Příloha č.3 Přírodní parky na území Královéhradeckého kraje Příloha č.3 Obsah: 1. PŘÍRODNÍ PARKY NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE... 2 1.1. PŘÍRODNÍ PARK ORLICE... 2 1.2. PŘÍRODNÍ PARK SÝKORNICE... 4 1.3. PŘÍRODNÍ

Více

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. A N N U A L R E P O R T The Lower Morava Biosphere Reserve Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Národních hrdinů 23, 690 02 Břeclav info@dolnimorava.org,

Více

Historická města roku. Klášterec nad Ohří Kutná Hora. Jindřichův Hradec. Spálené Poříčí Františkovy Lázně Česká Kamenice. Kroměříž.

Historická města roku. Klášterec nad Ohří Kutná Hora. Jindřichův Hradec. Spálené Poříčí Františkovy Lázně Česká Kamenice. Kroměříž. eská Ka radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nov olná C Prachatice G S Kutná ra oříčí D Svitavy C Šternb eská Ka radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Explore

Více

eská Kamenice B Jindřichův radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

eská Kamenice B Jindřichův radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Ka radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nov olná C Prachatice G S Kadaň oříčí D Svitavy C Šternb eská Ka radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Explore

Více

Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 1

Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 1 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 1 Studijní a konzultaèní pobyt zahranièních poradcù v Èeském krasu Landscape Stewardship Exchange se uskuteènil ve dnech 25. èervna

Více

Okolí Nového Jičína. Materiál pro žáky 4. ročníku ZŠ. Vlasta Foltová

Okolí Nového Jičína. Materiál pro žáky 4. ročníku ZŠ. Vlasta Foltová Okolí Nového Jičína Materiál pro žáky 4. ročníku ZŠ. Vlasta Foltová OBSAH Města v okolí Nového Jičína... 1 KOPŘIVNICE... 2 Základní informace... 2 Přírodní zajímavosti... 2 Historické památky... 2 Významné

Více