Chráněná území Klatovska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chráněná území Klatovska"

Transkript

1 Chráněná území Klatovska Naturschutzgebiete des Umgebunges Klatovy Protected nature areas in Region Klatovy

2

3 Úvod Zveme Vás na krátké seznámení s chráněnými územími Klatovska, jehož přírodní krásy a zajímavosti jsou prezentovány především kouzelnou Šumavou, jejím Národním parkem a Chráněnou krajinnou oblastí. Chceme Vám však v tomto snímku ukázat přírodní bohatství Klatovska, které není tak nápadné a známé jako Šumava, přírodu která si zachovává svou původní rozmanitost v posledních fragmentech, které potřebují odbornou pomoc člověka. Z naší kulturní krajiny, Klatovsko nevyjímaje, která je stále více poznamenávána civilizačními tlaky a nároky člověka na vlastní komfort, mizí další a další cenné ekosystémy a s nimi i rostliny a živočichové, kteří zde odpradávna žili a mají svůj nezastupitelný význam ekologický i kulturní. Maloplošná zvláště chráněná území, jejichž ochrana vychází ze zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, jsou většinou skutečnými perlami, enklávami fungujících biocenóz uprostřed krajiny, která již dávno ztratila svou původní tvář a charakter. Navštívíme ve zkratce 26 chráněných území o celkové rozloze 435 ha v celém okrese Klatovy, která jsou chráněna jako geologické výtvory, botanické lokality, biotopy zvláště chráněných druhů živočichů, či zbytky původních porostů dřevin. Pro zachování diverzity těchto území pro další generace věnují orgány ochrany přírody a další odborníci nemalé úsilí i finanční prostředky. Národní přírodní památka Americká zahrada Asi 1,5 km jihozápadně od obce Chudenice, se nachází v lesním komplexu pod Bolfánkem, nedaleko zámku Lázeň Chudenice dendrologické arboretum. Území o rozloze 1,9 ha má spíše parkový charakter a bylo původně založeno jako školka okrasných dřevin, která představuje sbírku více než 200 druhů a kultivarů, především severoamerického, evropského a asijského původu. K evropským unikátům patří stromový exemplář dřínu květnatého (Cornus florida). Přírodní památka Bejkovna Jihozápadně od Petrovic u Měčína leží na rozloze 0,9 ha v Bolešinské kotlině. Je fragmentem bývalých obecních pastvin s prameništěm a slatiništěm. Můžeme zde obdivovat chráněné a stále mizející mokřadní rostlinné druhy např. orchidej kruštík bahenní (Epipactis palustris). Přírodní rezervace Bělč Leží v lesnatém Branžovského hvozdu, západně od města Švihov. Vlastní chráněné území o velikosti 9,5 ha se rozkládá v horní části jihovýchodního svahu vrchu Bělče, vysokého 711 m n. m. Celé území je porostlé bukovým lesem, starým 160 let, s místy vtroušenými javory klenem, mléčem a lípou velkolistou. Nachází se zde vzácná lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a v korunách vysokých buků hnízdí vzácný a plachý čáp černý (Ciconia nigra). Přírodní rezervace Bělýšov Lesní chráněné území se statutem přírodní rezervace se rozkládá na vrcholu a jihovýchodním svahu kopce Bělýšov poblíž obce Slatina na Chudenicku. Vlastní rezervace je 11,4 ha velká. Na příkrých svazích se místy vytvářejí malá kamenná moře a kamenné proudy. Typickým porostem jižního svahu je dubohabřina. V podrostu můžeme najít jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis) nebo motýla otakárka fenyklového (Papilio machaon). Přírodní rezervace Borek u Velhartic Na dohled od majestátních zřícenin se na kamenitých svazích vrchu Borek, rozkládá přírodní rezervace Borek u Velhartic o velikosti 38 ha. Území je chráněno především z důvodu ochrany reliktních borů na výchozech křemenců s původní borovicí lesní. Řídce zde hnízdí lesní druhy pěvců. 1

4 Přírodní rezervace Čepičná Ve zvlněné krajině kolem řeky Otavy, se asi 1 km od majestátné zříceniny středověkého hradu Rabí nachází na ploše 178 ha jedno z největších chráněných území v Klatovském regionu. Lokalita je zajímavá především botanicky. Vykvétají zde vápnomilné orchideje: kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) či okrotice červená (Cephalantera rubra). Zajímavý je dokladovaný nález teplomilné saranče modrokřídlé (Oedipoda coerulescens). Přírodní památka Dolejší dráhy Území se nachází poblíž obce Nehodív, u silnice na Štipoklasy v Plánické vrchovině na ploše 4,4 ha. Pramenné vývěry vytvářejí podmínky pro vznik mokřadních společenstev. Střídají se zde vlhké a podmáčené louky s olšinou, mezofilními trávníky a kamenným mořem. Přírodní památka Chudenická bažantnice Nachází se asi jeden kilometr od obce Lučice, směrem k Poleni za starou hájovnu, na ploše 15,5 ha. Objekt patřil v minulosti k zámku hraběte Černína. Převážně smíšenému lesu dominuje řada stromů starých více než 100 let. Lze zde pozorovat chráněného ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Přírodní rezervace Jelení vrch Rozprostírá se ve zvlněné krajině Plánicka, asi 2 km od obce Habartice na rozloze 11 ha. Území pokrývá stará bučina s podílem lípy velkolisté a jedle bělokoré. Vrcholové partie jsou tvořeny skalním útvarem zvaným mrazový srub. Je možné zde zahlédnout pěvce králíčka obecného (Regulus regulus). Přírodní památka Loreta Předmětem ochrany chráněného území je bývalý vápencový důl v těsné blízkosti osady Loreta, asi 2 km severovýchodně od obce Týnec u Klatov. Podzemní prostory tvoří tři patra o délce asi 1100 m. Z hlediska ochrany přírody má opuštěný důl velký význam jako zimní nocoviště řady druhů netopýrů. Celé území přírodní památky je velké 13,7 ha a zahrnuje též smíšený les s běžnými rostlinnými a živočišnými druhy. Přírodní památka Loupensko Nevelké chráněné území o rozloze 6 ha se nachází na okraji okresu mezi obcemi Nezdice a Vlčí u Přeštic. Jedná se o skupinu několika buližníkových skal bizarních tvarů a balvanité sutě. Území je porostlé zbytky reliktního boru s borovicí lesní, dubem zimním, břízou bělokorou. Přírodní rezervace Luňáky Přibližně 3 km od Klatov směrem na Nýrsko leží západně od hlavní silnice v nivě řeky Úhlavy jedno z nejcennějších chráněných území Klatovského regionu. Na rozloze téměř 27 ha zde nalezneme mozaiku podmáčených luk s rozsáhlými porosty ostřic a rákosu, tužebníkových lad, květnatých bezkolencových luk a tůní. Můžeme zde obdivovat např. porosty vemeníku zelenavého (Platanthera chlorantha). Rezervace je také významnou ornitologickou lokalitou. 2 Přírodní rezervace Milčice V malebné krajině Sušicka se nachází na příkré stráni u Divišovského potoka mezi obcemi Milčice a Dlouhá Ves na ploše 8,75 ha. Zachovaly se zde širokolisté suché trávníky se vzácnými druhy vstavačovitých rostlin, např. vemeníček zelený (Coeloglossum viride), tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera).

5 Přírodní památka Mrazové srázy u Lazen Nachází se v drsné a romantické krajině Strašínska nedaleko osady Lazny, pod vrchem Krahulčice na ploše 1,86 ha. Za zhlédnutí stojí kamenné moře, které je směrem po svahu vějířovitě uspořádáno do kamenných proudů. Území je zajímavé především geologicky. Přírodní rezervace Na Volešku Patří k nejcennějším nivním loukám v okolí Novosedelského potoka asi 2 km jihozápadně od obce Soběšice. Na ploše 5,22 ha jsou především vzácné druhy orchidejovitých rostlin, např. kruštík bahenní (Epipactis palustris), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza Fuchsii) a obojživelníků. Národní přírodní památka Pastviště u Fínů Je jedno z nejcennějších maloplošných chráněných území nejen v okrese Klatovy, ale i v celém Plzeňském kraji. Tvoří jej na výměře 4,19 ha především louky a pastviny na svazích bezejmenného přítoku Podmokelského potoka asi 1 km severovýchodně od osady Albrechtice na Sušicku. Na malém prostoru je více než 260 druhů rostlin, např. orchidej švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis) nebo kriticky ohrožený hořeček časný český (Gentianella praecox subsp. Bohemica). Přírodní rezervace Prácheň Území přírodní rezervace velké asi 27 ha se rozkládá převážně na strmém svahu Práchně pod starobylým kostelíkem směrem k řece Otavě asi 1,5 km od města Horažďovice. Porost převážně listnatých dřevin, především lípy, javorů a dubů, doplňují bizarně pokroucené kmeny borovice. Přírodní rezervace Pučanka Leží na stejnojmenném vápencovém vrchu jihozápadně od obce Hejná na výměře 24,7ha a zaujímá především zalesněný hřbet vrchu Pučanka a jeho strmé svahy. Zalesněný hřbet pokrývají zbytky vápnomilné bučiny s převahou buku a výskytem teplomilné a hájové květeny. Přírodní památka Stará Úhlava Stranou od hlavní silnice z Klatov na Plzeň se v lukách pod rozvalinami hrádku Kokšín skrývá, na ploše 0,5 ha, původní koryto řeky Úhlavy před regulací. Na hladině vyniká bujný porost stulíku žlutého (Nuphar lutea). Přírodní památka Strašínská jeskyně Jedna z mála přirozených jeskyní na Klatovsku se nachází poblíž obce Strašín, v těsné blízkosti silnice Rozsedly Strašín na ploše 0,5 ha. Vápencové okolí jeskyně je vhodným stanovištěm pro teplomilnou květenu. V jeskyni je stabilní zimoviště několika druhů netopýrů. Přírodní památka Svatý Bernard Asi 1 km od obce Liščí nedaleko města Nýrsko se nachází, na ploše 0,7 ha, zarostlý skalnatý hřbet chráněného území geologického významu. Přírodní památka Tupadelské skály Bizarní skalní útvary se nacházejí asi 3 km od Klatov jižně od obce Tupadly. Eroze vytvořila v délce cca 200 m zvláštní buližníkové útvary. Území je velké pouze 0,50 ha a jeho význam je především geologický. 3

6 Přírodní památka U Radošína Dalším geologicky zajímavým chráněným územím v okolí Nýrska je opuštěný lom u osady Uhliště směrem k hraničnímu přechodu Svatá Kateřina na ploše 0,70 ha. Horniny v bývalém lomu dokumentují geologický vývoj této oblasti. Přírodní rezervace V Morávkách Botaniky a entomology velmi ceněná lokalita leží asi 1km od obce Loužná, vpravo od silnice ve směru do Pačejova. Jde o zbytky obecních pastvin o rozloze 2,5 ha. Skutečným botanickým skvostem je zde hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) a vzácný motýl modrásek hořcový. Přírodní památka Velký kámen Zvláště chráněné území Velký kámen se rozkládá na západně orientovaném svahu poblíž obce Bližanovy na Plánicku. Statut přírodní památky má za cíl ochránit zbytky přirozených bučin na rozloze něco málo přes 1 ha. Jedná se členitý skalní útvar, dlouhý asi 60 m, s šířkou kolem 30 m. Přírodní rezervace Zbynické rybníky Jediná rybniční přírodní rezervace leží v údolí pod obcí Zbynice na Sušicku. Jedná se o soustavu dvou rybníků, Velka Strana a Malá Strana, s přilehlými podmáčenými loukami, které tvoří dohromady chráněné území o rozloze téměř 40 ha. Pravidelně zde hnízdí husa velká (Anser anser), společně s několika páry potápky roháče (Podiceps cristatus), lysky černé (Fulica atra), poláka chocholačky (Aythya fuligula) a motáka pochopa (Circus aeruginosus). 4

7 The arboretum of Chudenice, natural showplace About 1.5 km southwest of the village of Chudenice, in the forest complex below the Bolfánek watchtower, there is an arboretum. The park-like area of 1.9 ha was originally founded as a nursery of decorative trees; it contains more than 200 species and varieties, especially of North American, European and Asian origin. One of the European uniques is a tree plant of Cornelian cherry (Cornus florida). The natural monument of Bejkovna Southwest of Petrovice at Měčín, it is situated in the hollow of Bolešiny and covers the area of 0.9 ha. Rare and disappearing moor plants can be admired here, e. g. the marsh helleborine (Epipactis palustris). The nature reserve of Běleč It is situated in the Branžov forest, west of the town of Švihov. The protected area of 9.5 ha spreads over the upper part of the southeast slope of the Běleč hill, 711 meters above sea level. It is covered with a beech forest, 160 years old, with scattered maples and limetrees. A rare lily (Lilium martagon) can be found here, in the tall beechtree tops there are nests of rare and shy black storks (Ciconia nigra). The nature reserve of Bělýšov The forest protected area spreads over the top and southeast slope of the Bělýšov hill nearby the village of Slatina in the Chudenice region. The reservation itself is 11.4 ha large. On the steep slopes little rocky seas and streams are created. A typical vegetation type is oak and hornbeam forest. In the undergrowth we can find a Hepatica nobilus or the Papilio machaon butterfly. The nature reserve of Borek at Velhartice Within eyeshot of the majestic castle ruins, on the rocky slopes of the Borek hill, the nature reserve of Borek can be found, sized 38 ha. The area is protected particularly because of preservation of relict pinewood with the original growth of pinetrees. Scarce nests of forest birds can be seen here. The nature reserve of Čepičná One of the largest protected areas of the Klatovy region is situated in the rolling landscape around the Otava river, about 1 km distant from the proud ruin of the medieval castle of Rábí. Its area exceeds 178 ha and is interesting mainly in the sphere of botany. Some calciphile orchids bloom there like helleborines (Epipactis attorubens) or (Cephalantera rubra). The find of the thermophilic locust (Oedipoda coerulescens) is quite interesting. The natural monument of Dolejší dráhy The area is situated nearby the village of Nehodiv, at the road in the direction of Štipoklasy in the upland of Plánice, it is 4.4 ha large. Natural springs create good conditions for marsh communities. Wet meadows shift to alder carrs, mezophile lawns and stone seas. The natural monument of the Chudenická bažantnice About 1 km remote from the village of Lučice, in the direction of Poleň behind the former gamekeeper s house, the area of 15.5 ha spreads. It used to be property of the count Černín castle. Prevailing mixed forest is dominated by a group of trees older than 100 years. The protected species of kingfisher (Alcedo atthis) can be spied here. 5

8 The nature reserve of Jelení vrch It extends in the rolling countryside of the Plánice region, about 2 km distant from the Habartice village. The area of about 11 ha is covered with old beechwood with a share of limetrees and white firs. The summit parts are created by a rock form called a frost crib. It is possible to catch sight of the goldcrest (Regulus regulus). The natural monument of Loreta The object of protection is a former lime pit close to the hamlet of Loreta, about 2 km northeast of the Týnec village. Subterranean space creates 3 storeys about metres long. From the viewpoint of environment the abandoned pit is a meaningful winter lodging place of some species of bats. Total area of the monument covers about 13.7 ha and contains also a mixed forest with common plant and animal species. The natural monument of Loupensko A small protected area of 6 ha is situated on the verge of the Klatovy region between the villages of Nezdice and Vlčí u Přeštic. It is basically a group of a few cobblestone rocks of bizarre forms and detritus. The area is covered with rests of a relict pinewood with pinetrees, white oaks and birches. The nature reserve of Luňáky Approximately 3 km distant from Klatovy in the direction of Nýrsko, west of the main road in the bottom land of the Úhlava river there is one of the most precious protected areas of the Klatovy region. On the area of almost 27 ha we can find a mosaic of wet meadows with large growth of sedges and reeds, meadow sweet heaths and florid meadows and pools. We can admire the growths of the butterfly orchid (Platanthera chlorantha). The reservation is also a meaningful ornithological locality. The nature reserve of Milčice In the picturesque landscape of the Sušice region, it is found on a steep slope at the Divišovský stream between the villages of Milčice and Dlouhá Ves. In the area of 8.75 ha broad leaf dry lawns have been preserved with rare species of orchid-like flowers, e. g. Coeloglossum viride or the bee orchid (Ophrys insectifera). The natural monument of Mrazové srázy u Lazen It extends over 1.86 ha in the harsh and romantic landscape of the Strašín region off the village of Lazny, beyond the hill of Krahulčice. A stoney sea, which is arranged in down hill fan shaped streams, is worth seeing. The area is of geological interest. The nature reserve Na Volešku It is one of the most precious bottom land meadows in the surroundings of the Novosedelský stream, about 2 km southwest of the Soběšice village. The area of 5.22 ha contains rare species of orchid-like plants, e. g. the marsh helleborine (Epipactis palustris), Dactylorhiza Fuchsii and some amphibians. 6 The natural showplace of Pastviště u Fínů This is one of the most precious small area protected territories not only in the Klatovy region, but in the whole district of Pilsen. On the area of 4.19 ha it is formed by meadows and pastures on the slopes of a nameless tributary of the Podmokelsky stream, about 1 km north-

9 [2] [1] [3]

10 [4] [5] [6]

11 [7] [8] [9]

12 [11] [10] [12] [13]

13 east of the Albrechtice village in the region of Sušice. In the small area there are about 250 herbal species, e. g. the autumn lady s tresses (Spiranthes spiralis) or the almost extinct gentian (Gentianella praecox subsp. Bohemica). The nature reserve of Prácheň The reservation area of about 27 ha extends mostly on the steep slope of Prácheň under the ancient chapel towards the Otava river, c. 1.5 km far away from Horažďovice. The undergrowth of foliate trees, especially of limes, maples and oaks, is enriched with bizarre shaped trunks of pinetrees. The nature reserve of Pučanka It spreads on the limestone hill of the same name, southwest of the village of Hejná, covering the area of 24.7 ha, mainly on the forested summit of the hill and its steep slopes. The range is covered with rests of a calciphile beechwood with some thermophile grove vegetation. The natural monument of Stará Úhlava Aside the main road from Klatovy to Pilsen it is hidden in the meadows nearby the ruins of the Kokšín castle; actually it is the original bed of the Úhlava river. On the water surface exuberant vegetation of water lilies (Nuphar lutea) can be spotted. The natural monument of the Strašín cave One of the few natural caves in the Klatovy region is situated nearby the village of Strašín, in the proximity of the road from Rozsedly to Strašín, its area is 0.5 ha. The limestone surroundings of the cave is a suitable locality for thermophile plants. The cave is a stable wintering place of several bat species. The St. Bernard natural monument Situated about 1 km far from the village of Liščí, it is created by a grass grown rocky range of geological importance. The natural monument of Tupadelské skály Bizarre rocky shapes are found approximately 3 km far from Klatovy south of the Tupadly village. Erosis created strange rock forms of about 200 m in length. The area is just 0.5 ha large and its meaning is particularly geological. The natural monument of Radošín Another geologically noted territory in the surroundings of Nýrsko is the abandoned pit at the Úliště village towards the Svatá Kateřina checkpoint, extends over the area of 0.70 ha. Minerals in the former pit show the geological development of the region. The nature reserve V Morávkách A locality appreciated greatly by botanists and entomologists, which is situated about 1 km far away from the village of Loužná, to the right of the road in the direction of Pačejov. These are rests of common pastures, whose area is 2.5 ha. A real botanic jewel is the gentian (Gentiana pneumonanthe) and a rare butterfly Maculinea alcon. The natural monument of Velký kámen A specially protected area, which is found on the western slope nearby the Bližanovy vil- 7

14 lage in the Plánice region. The status of a nature monument ought to protect residues of natural beechwood on the area of about 1 ha. It is a rugged rocky formation, some 60 m long and 30 m wide. The nature reserve of Zbynice lakes The only lake reserve extends in the valley beyond the village of Zbynice in the region of Sušice. It is a system of two pools, Malá strana and Velká strana, with adjoining wet meadows, creating a whole area of almost 40 ha. It is a regular nesting place of the grey goose (Anser anser), together with a few pairs of the great crested grebe (Podiceps cristatus), the bald coot (Fulica atra), the ring necked duck (Aythya fuligula) and the marsh harrier (Circus aeruginosus). 8

15 Nationales Naturdenkmal Amerikanischer Garten Etwa 1,5 km südwestlich der Ortschaft Chudenice befindet sich im Waldkomplex unter dem Aussichtsturm Bolfánek, unweit vom Kurort Schloss Chudenice, ein dändrologisches Arboretum. Das Gebiet mit Gesamtfläche von 1,9 ha erinnert mit seinem Charakter eher an einen Park und wurde ursprünglich als ein Waldgarten für Holzgewächs gegründet. Es stellt eine Sammlung von mehr als 200 Arten und Kulturpflanzen dar, vor allem amerikanischer, europäischer und asiatischer Abstammung. Zu europäischen Unikaten gehört der Baumexemplar von Cornus florida. Naturdenkmal Bejkovna In Südwestrichtung von Petrovice am Měčín liegt an der Fläche von 0,9 ha im Bolešiner Becken ein Fragment von ehemaligen Gemeinweiden mit Quellgebiet und Moorgegend. Man kann hier geschützte und immer wieder verschwindende Sumpfpflanzen bewundern, z. B. Orchidee Epipactis palustris. Naturreservation Bělč Sie liegt im bewaldeten Branžovský hvozd, westlich der Stadt Švihov. Das eigene geschützte Gebiet mit der Fläche von 9,5 ha erstreckt sich im oberen Teil vom südöstlichen Hang von Bělč, der eine Seehöhe von 711 m hat. Das ganze Gebiet ist mit dem Buchengewächs bedeckt, das 160 Jahre alt ist, an einigen Stellen mit Ahorn und Linde. Hier befindet sich auch einzigartige Lilie Lilium martagon, und in den Baumkronen der hohen Buchen hat der selten auftretende und scheue Schwarzstorch (Ciconia nigra) sein Nest. Naturreservation Bělýšov Das geschützte Waldgebiet mit einem Status der Naturreservation erstreckt sich auf dem Gipfel und dem südwestlichen Hang von Bělýšov unweit der Ortschaft Slatina am Chudenice. Eigene Reservation ist 11,4 ha groß. Auf den steilen Hängen bilden sich ab und zu kleine Steinmeere und Steinströme. Typisches Gewächs vom Südhang sind Eichen und Hagebuchen. Im Untergewächs kann man Leberblümchen (Hepatica nobilis) oder den Schmetterling Schwalbenschwanz (Papilio machaon) finden. Naturreservation Borek am Velhartice Nicht weit von den majestätischen Ruinen erstreckt sich an steinigen Hängen von Borek eine Naturreservation Borek am Velhartice mit Gesamtfläche von 38 ha. Das Gebiet wird vor allem aus dem Grund des Schutzes von Restwäldern am quarzigen Boden geschützt, mit ursprünglichem Gewächs von Waldkiefern. Selten wird das Gebiet auch von den Waldarten der Singvögel besiedelt. Naturreservation Čepičná In der gewellten Gegend entlang des Flusses Otava, etwa 1 km von der majestätischen Ruine der mittelalterlichen Burg Rabí entfernt, befindet sich an der Fläche von 178 ha eines der grössten Schutzgebiete in der Klattauer Region. Die Lokalität ist vor allem aus der botanischen Hinsicht interessant. Hier blühen Kalk liebende Orchideen: Epipactis atrorubens oder Cephalantera rubra. Interessant ist auch der bewiesene Fund der thermofilen Wanderheuschrecke (Oedipoda coerulescens). Naturdenkmal Dolejší dráhy Das Gebiet befindet sich nahe der Ortschaft Nehodív, an der Landstraße nach Štipoklasy in 9

16 Plánicer Höhen, an der Fläche von 4,4 ha. Die Quellenausstiege bilden geeignete Bedingungen für Entstehung von Sumpfgesellschaften. Hier wechseln feuchte und nasse Wiesen mit Erlengewächs, mezofilen Rasen und Steinmeeren. Naturdenkmal Chudenická bažantnice (Fasanengarten) Den Fasanengarten findet man etwa 1 km von der Ortschaft Lučice in Richtung Poleň hinter dem alten Forsthaus. Die Fläche beträgt 15,5 ha. Das Objekt gehörte in ursprünglich zum Schloss des Grafen Černíns. Dem überwiegend gemischten Wald dominiert eine Reihe von mehr als 100 Jahre alten Bäumen. Hier ist auch der geschützte Eisvogel (Alcedo atthis) zu sehen. Naturreservation Jelení vrch Sie erstreckt sich in der gewellten Gegend um Plánice, etwa 2 km von der Gemeinde Habartice entfernt, mit einer Fläche von 11 ha. Das Gebiet wird vom alten Buchengewächs bedeckt, mit Anteil von Linden und Tannen. Gipfelpartien sind von einer Felsgestalt gebildet, die Frosthütte genannt wird. Man kann hier den Singvogel Goldhähnchen (Regulus regulus) sehen. Naturdenkmal Loreta Zum Gegenstand des Naturschutzes ist der ehemalige Kalksteinbruch in dichter Nähe der Ortschaft Loreta, etwa 2 km nordöstlich der Gemeinde Týnec am Klatovy. Die unterirdischen Räume bilden drei Etagen mit Gesamtlänge von etwa m. Von der Hinsicht des Naturschutzes hat der verlassene Steinbruch große Bedeutung als Wintersiedlung einer Artenreihe der Fledermäuse. Das ganze Gebiet des Naturdenkmals ist 13,7 ha groß und schließt auch einen Mischwald mit üblichen Pflanzen und Lebewesenarten ein. Naturdenkmal Loupensko Ziemlich kleines Schutzgebiet mit Ausmass von 6 ha befindet sich am Rande der Klattauer Region zwischen den Gemeinden Nezdice und Vlčí am Přeštice. Es handelt sich um eine Gruppe von einigen Kieselschiefer mit bizarren Formen und grobem Steinschutt. Das Gebiet ist mit Resten eines Kiefernwaldes bewachsen, mit Waldkiefer, Wintereiche und Birke. Naturreservation Luňáky Ungefähr 3 km von Klatovy in Richtung Nýrsko liegt westlich der Landstraße in der Flur des Flusses Úhlava eines der wertvollsten Schutzgebiete der Klattauer Region. An einer Fläche von fast 27 ha findet man hier ein Mosaik von nassen Wiesen mit umfangreichem Gewächs der Riedgräser, Schilfe, Spierstauden, blühenden Wiesen und Tiefen. Man kann hier z. B. das Gewächs von Platanthera chlorantha bewundern. Die Reservation ist auch bedeutende ornithologische Lokalität. Naturreservation Milčice Die befindet sich in der malerischen Landschaft um Sušice an einem steilen Hang am Divišovský Bach zwischen den Gemeinden Milčice und Dlouhá Ves an der Fläche von 8,75 ha. Hier wurden breit blättrige trockene Rasen mit seltenen Arten von Knabenkrautgewächsen behalten, z. B.: Coeloglossum viride, Ophrys insectifera. 10 Naturdenkmal Mrazové srázy am Lazny Diese Rarität findet man in der rohen und romantischen Landschaft am Strašín, unweit der Ortschaft Lazny unter dem Berg Krahulčice. Die Fläche beträgt 1,86 ha. Besichtigungswert

17 ist das Steinmeer, das vom Hang hinunter fächerförmig in Steinströme eingeordnet ist. Das Gebiet ist vor allem aus der geologischen Hinsicht interessant. Naturreservation Na Volešku Sie gehört zu wertvollsten Flurwiesen entlang des Novosedelský Bachs, etwa 2 km südwestlich von der Gemeinde Soběšice entfernt. Auf der Fläche von 5,22 ha sind vor allem Sonderarten von Orchideen z. B. Epipactis palustris, Dactylorhiza Fuchsii und Amphibien. Nationales Naturdenkmal Pastviště u Fínů Das ist eines der wertvollsten kleinräumigen Schutzgebiete nicht nur in Klattauer Region, sondern auch im ganzen Pilsner Bezirk. Es wurde an der Fläche von 4,19 ha vor allem von Wiesen und Weiden an Hängen vom namenlosen Nebenfluss von Podmokelský Bach gebildet, etwa 1 km nordöstlich der Ortschaft Albrechtice am Sušice. In einem kleinen Raum befinden sich mehr als 260 Pflanzenarten, z. B. Orchidee Spiranthes spiralis oder Gentianella praecox subsp. Bohemica, auf kritische Weise gefährdet. Naturreservation Prácheň Das Gebiet der Naturreservation, etwa 27 ha groß, erstreckt sich vorwiegend am steilen Hang von Prácheň unter einer altertümlichen Kirche in Richtung zum Fluss Otava, ungefähr 1,5 km von der Stadt Horažďovice entfernt. Das Gewächs überwiegend aus Laubhölzern, vor allem Linde, Ahorn und Eiche, wird durch bizarr verzerrte Kiefernstämme ergänzt. Naturreservation Pučanka Sie liegt am gleichnamigen Kalkhügel südwestlich der Ortschaft Hejná auf einem Ausmass von 24,7 ha. Der bewaldete Kamm wird von Resten des Kalk liebenden Buchengewächses bedeckt, grösstenteils mit Buchen; hier treten auch thermofile und Hainblumen auf. Naturdenkmal Stará Úhlava An der Seite der Landstraße aus Klatovy nach Plzeň verbirgt sich in den Wiesen unter der Ruine der Burg Kokšín an der Fläche von 0,5 ha das ursprüngliche Bett des Flusses Úhlava vor der Regulation. Auf dem Spiegel ist das wuchernde Gewächs von gelben Teichrosen (Nuphar lutea) markant. Naturdenkmal Strašínská jeskyně Eine der wenigen Naturhöhlen in Klattauer Region befindet sich nahe der Gemeinde Strašín, in der dichten Nähe der Straße Rozsedly Strašín, an einer Fläche von 0,5 ha. Die Kalkstein Umgebung der Höhle ist ein geeigneter Standort für thermofile Blumen. In der Höhle ist stabiles Winterheim für einige Arten von Fledermäusen. Naturdenkmal Svatý Bernard Etwa 1 km von der Ortschaft Liščí entfernt, unweit der Stadt Nýrsko, befindet sich an einer Fläche von 0,7 ha ein bewachsener Felskamm des geschützten Gebietes mit geologischer Bedeutung. Naturdenkmal Tupadelské skály Bizarre Felsgestalten befinden sich etwa 3 km von Klatovy, südlich der Ortschaft Tupadly. Die Erosion bildete in der Länge von ca. 200 m besondere Formen vom Kieselschiefer. Das Gebiet ist nur 0,5 ha groß und hat vor allem geologische Bedeutung. 11

18 Naturdenkmal U Radošína Nächstes Schutzgebiet in der Umgebung von Nýrsko, von der geologischen Hinsicht interessant, ist ein verlassener Steinbruch an der Ortschaft Uhliště in Richtung Svatá Kateřina an einer Fläche von 0,7 ha. Gesteine im ehemaligen Steinbruch dokumentieren geologische Entwicklung von diesem Gebiet. Naturreservation V Morávkách Diese von Botanikern und Entomologen hoch geschätzte Lokalität liegt etwa 1 km der Ortschaft Loužná entfernt, rechts von der Landstraße Richtung Pačejov. Es handelt sich um Reste der Gemeinweiden an der Fläche von 2,5 ha. Zur wirklichen botanischen Rarität ist hier Enzian (Gentiana pneumonanthe) und seltener Schmetterling Bläuling (Maculinea alcon). Naturdenkmal Velký kámen Besonders geschütztes Gebiet Velký kámen erstreckt sich am westlich orientierten Hang unweit der Gemeinde Bližanovy am Plánice. Status des Naturdenkmals hat zum Ziel, die Reste vom natürlichen Buchengewächs an einer Fläche etwas größer als 1 ha zu schützen. Es handelt sich um eine gegliederte Felsgestalt, ungefähr 60 m lang und 30 m breit. Naturreservation Zbynické rybníky Diese einzige Teichreservation liegt im Tal unter der Gemeinde Zbynice am Sušice. Es handelt sich um ein Komplex von zwei Teichen, Velká Strana und Malá Strana genannt, mit anliegenden nassen Wiesen, die zusammen ein Schutzgebiet mit der Fläche von fast 40 ha bilden. Regelmäßig siedelt hier die Gans (Anser anser), zusammen mit einigen Paaren von Tauchente (Podiceps cristatus), Wasserhuhn (Fulica atra), Aythya fuligula und Circus aeruginosus. 12

19 Seznam fotografií 1. Přírodní památka Stará Úhlava Kosatec žlutý Iris pseudacorus Stulík žlutý Nuphar lutea 2. Hnízdo potápky roháče Podiceps cristatus 3. Přírodní rezervace Zbynické rybníky 4. Mládě káně lesní Buteo buteo 5. Přírodní památka Tupadelské skály 6. Přírodní rezervace Borek u Velhartic 7. Přírodní rezervace V Morávkách Hořec hořepník Gentiana pneumonanthe 8. Vstavač kukačka Orchis morio 9. Přírodní rezervace Na Volešku 10. Přírodní rezervace Bělč 11. Přírodní rezervace Čepičná okrotice červená Cephalanthera rubra trýzel vonný Erysimum odoratum kruštík tmavočervený Epipactis atrorubens 12. Výr velký Bubo bubo 13. Přírodní památka Strašínská jeskyně Vydal: Naturis, o. s., Klatovy s finanční pomocí KÚ PK v r Foto: Jan Kavale Jiří Vlček (ptáci) Text: Naturis, o. s. Německý překlad: Martina Fousová Anglický překlad: Štěpán Špád Odborná spolupráce: Ing. Lenka Pivoňková Grafika: Karel Viták (www.dva.cz) Tisk: Typos, a. s., závod Klatovy

20

Foto 1: Photo1: Foto 2: Photo 2:

Foto 1: Photo1: Foto 2: Photo 2: Foto 1: Vrch Litice se stejnojmenným hradem v jádru meandru Divoké Orlice; pohled od SSV (k článku na str. 3). Photo1: Litice hill with Litice castle in the meander core of the Divoká Orlice River; view

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Maloplošná chráněná území v Ostravě. Small protected areas in Ostrava

Maloplošná chráněná území v Ostravě. Small protected areas in Ostrava Maloplošná chráněná území v Ostravě Small protected areas in Ostrava V Ostravě se nachází celkem 10 maloplošně chráněných území 1 národní přírodní rezervace (NPR), 1 národní přírodní památka (NPP), 4 přírodní

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech 14. Mokřad na Panských Nových Dvorech Pod pojmem mokřad si můžeme představit území zatopené vodou stále či jen po určité období roku nebo území s půdou, která je stále nasycená podzemní vodou. Jedná se

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í VAŘENÍ A P EČE N Í 06/2014 273 Kramerwirt Trouba Kramerwirt popis obj. č. cena Dvířka k troubě Kramerwirt 10700 42.000,00 Připojení kouřovodu ø 180 mm 10703 7.112,00 Vymetací dvířka 1½ - kachle s litinovým

Více

Mgr. Třískalová Libuše

Mgr. Třískalová Libuše Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín, okres Kolín Březen 2012 VY_32_INOVACE_Z9_13 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_136 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Agency for Nature Conservation and Landscape of the Czech Republic (Czech national coordinator)

Agency for Nature Conservation and Landscape of the Czech Republic (Czech national coordinator) Czech Republic today Alois Pavlíčko, Butterflies Conservation Society Agency for Nature Conservation and Landscape of the Czech Republic (Czech national coordinator) Cooperation with NGOs (SOM / BCS -

Více

1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň.

1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. ZÁKLADY OCHRANY PŘÍRODY V ČR 1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. 2. Do diagramů rozděl typy zvláště chráněných

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

NÁBYTEK LEGO. program sériové výroby nábytku

NÁBYTEK LEGO. program sériové výroby nábytku NÁBYTEK LEGO program sériové výroby nábytku Kancelářský nábytek výrobní řady LEGO - Jedná se o variabilní stavebnicový systém kancelářského nábytku střední třídy. Pracovní stoly jsou vyráběny ve dvou

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Projekt Nový prales Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Co je to prales? Prales ve volnějším pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 územní jednotka - Jihozápad Plzeňský kraj- největším správním střediskem je Plzeň/170 tis./druhé největší město v Čechách. Leţí na důleţité dopravní

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu:

Více

PŘÍRODNÍ PRVKY V HOSPODÁŘSKÉM LESE ŠLP KŘTINY JAKO SOUČÁST FUNKČNÍ EKOLOGICKÉ SÍTĚ

PŘÍRODNÍ PRVKY V HOSPODÁŘSKÉM LESE ŠLP KŘTINY JAKO SOUČÁST FUNKČNÍ EKOLOGICKÉ SÍTĚ PŘÍRODNÍ PRVKY V HOSPODÁŘSKÉM LESE ŠLP KŘTINY JAKO SOUČÁST FUNKČNÍ EKOLOGICKÉ SÍTĚ Ing. Petr JELÍNEK, Ph.D. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více