Chráněná území Klatovska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chráněná území Klatovska"

Transkript

1 Chráněná území Klatovska Naturschutzgebiete des Umgebunges Klatovy Protected nature areas in Region Klatovy

2

3 Úvod Zveme Vás na krátké seznámení s chráněnými územími Klatovska, jehož přírodní krásy a zajímavosti jsou prezentovány především kouzelnou Šumavou, jejím Národním parkem a Chráněnou krajinnou oblastí. Chceme Vám však v tomto snímku ukázat přírodní bohatství Klatovska, které není tak nápadné a známé jako Šumava, přírodu která si zachovává svou původní rozmanitost v posledních fragmentech, které potřebují odbornou pomoc člověka. Z naší kulturní krajiny, Klatovsko nevyjímaje, která je stále více poznamenávána civilizačními tlaky a nároky člověka na vlastní komfort, mizí další a další cenné ekosystémy a s nimi i rostliny a živočichové, kteří zde odpradávna žili a mají svůj nezastupitelný význam ekologický i kulturní. Maloplošná zvláště chráněná území, jejichž ochrana vychází ze zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, jsou většinou skutečnými perlami, enklávami fungujících biocenóz uprostřed krajiny, která již dávno ztratila svou původní tvář a charakter. Navštívíme ve zkratce 26 chráněných území o celkové rozloze 435 ha v celém okrese Klatovy, která jsou chráněna jako geologické výtvory, botanické lokality, biotopy zvláště chráněných druhů živočichů, či zbytky původních porostů dřevin. Pro zachování diverzity těchto území pro další generace věnují orgány ochrany přírody a další odborníci nemalé úsilí i finanční prostředky. Národní přírodní památka Americká zahrada Asi 1,5 km jihozápadně od obce Chudenice, se nachází v lesním komplexu pod Bolfánkem, nedaleko zámku Lázeň Chudenice dendrologické arboretum. Území o rozloze 1,9 ha má spíše parkový charakter a bylo původně založeno jako školka okrasných dřevin, která představuje sbírku více než 200 druhů a kultivarů, především severoamerického, evropského a asijského původu. K evropským unikátům patří stromový exemplář dřínu květnatého (Cornus florida). Přírodní památka Bejkovna Jihozápadně od Petrovic u Měčína leží na rozloze 0,9 ha v Bolešinské kotlině. Je fragmentem bývalých obecních pastvin s prameništěm a slatiništěm. Můžeme zde obdivovat chráněné a stále mizející mokřadní rostlinné druhy např. orchidej kruštík bahenní (Epipactis palustris). Přírodní rezervace Bělč Leží v lesnatém Branžovského hvozdu, západně od města Švihov. Vlastní chráněné území o velikosti 9,5 ha se rozkládá v horní části jihovýchodního svahu vrchu Bělče, vysokého 711 m n. m. Celé území je porostlé bukovým lesem, starým 160 let, s místy vtroušenými javory klenem, mléčem a lípou velkolistou. Nachází se zde vzácná lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a v korunách vysokých buků hnízdí vzácný a plachý čáp černý (Ciconia nigra). Přírodní rezervace Bělýšov Lesní chráněné území se statutem přírodní rezervace se rozkládá na vrcholu a jihovýchodním svahu kopce Bělýšov poblíž obce Slatina na Chudenicku. Vlastní rezervace je 11,4 ha velká. Na příkrých svazích se místy vytvářejí malá kamenná moře a kamenné proudy. Typickým porostem jižního svahu je dubohabřina. V podrostu můžeme najít jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis) nebo motýla otakárka fenyklového (Papilio machaon). Přírodní rezervace Borek u Velhartic Na dohled od majestátních zřícenin se na kamenitých svazích vrchu Borek, rozkládá přírodní rezervace Borek u Velhartic o velikosti 38 ha. Území je chráněno především z důvodu ochrany reliktních borů na výchozech křemenců s původní borovicí lesní. Řídce zde hnízdí lesní druhy pěvců. 1

4 Přírodní rezervace Čepičná Ve zvlněné krajině kolem řeky Otavy, se asi 1 km od majestátné zříceniny středověkého hradu Rabí nachází na ploše 178 ha jedno z největších chráněných území v Klatovském regionu. Lokalita je zajímavá především botanicky. Vykvétají zde vápnomilné orchideje: kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) či okrotice červená (Cephalantera rubra). Zajímavý je dokladovaný nález teplomilné saranče modrokřídlé (Oedipoda coerulescens). Přírodní památka Dolejší dráhy Území se nachází poblíž obce Nehodív, u silnice na Štipoklasy v Plánické vrchovině na ploše 4,4 ha. Pramenné vývěry vytvářejí podmínky pro vznik mokřadních společenstev. Střídají se zde vlhké a podmáčené louky s olšinou, mezofilními trávníky a kamenným mořem. Přírodní památka Chudenická bažantnice Nachází se asi jeden kilometr od obce Lučice, směrem k Poleni za starou hájovnu, na ploše 15,5 ha. Objekt patřil v minulosti k zámku hraběte Černína. Převážně smíšenému lesu dominuje řada stromů starých více než 100 let. Lze zde pozorovat chráněného ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Přírodní rezervace Jelení vrch Rozprostírá se ve zvlněné krajině Plánicka, asi 2 km od obce Habartice na rozloze 11 ha. Území pokrývá stará bučina s podílem lípy velkolisté a jedle bělokoré. Vrcholové partie jsou tvořeny skalním útvarem zvaným mrazový srub. Je možné zde zahlédnout pěvce králíčka obecného (Regulus regulus). Přírodní památka Loreta Předmětem ochrany chráněného území je bývalý vápencový důl v těsné blízkosti osady Loreta, asi 2 km severovýchodně od obce Týnec u Klatov. Podzemní prostory tvoří tři patra o délce asi 1100 m. Z hlediska ochrany přírody má opuštěný důl velký význam jako zimní nocoviště řady druhů netopýrů. Celé území přírodní památky je velké 13,7 ha a zahrnuje též smíšený les s běžnými rostlinnými a živočišnými druhy. Přírodní památka Loupensko Nevelké chráněné území o rozloze 6 ha se nachází na okraji okresu mezi obcemi Nezdice a Vlčí u Přeštic. Jedná se o skupinu několika buližníkových skal bizarních tvarů a balvanité sutě. Území je porostlé zbytky reliktního boru s borovicí lesní, dubem zimním, břízou bělokorou. Přírodní rezervace Luňáky Přibližně 3 km od Klatov směrem na Nýrsko leží západně od hlavní silnice v nivě řeky Úhlavy jedno z nejcennějších chráněných území Klatovského regionu. Na rozloze téměř 27 ha zde nalezneme mozaiku podmáčených luk s rozsáhlými porosty ostřic a rákosu, tužebníkových lad, květnatých bezkolencových luk a tůní. Můžeme zde obdivovat např. porosty vemeníku zelenavého (Platanthera chlorantha). Rezervace je také významnou ornitologickou lokalitou. 2 Přírodní rezervace Milčice V malebné krajině Sušicka se nachází na příkré stráni u Divišovského potoka mezi obcemi Milčice a Dlouhá Ves na ploše 8,75 ha. Zachovaly se zde širokolisté suché trávníky se vzácnými druhy vstavačovitých rostlin, např. vemeníček zelený (Coeloglossum viride), tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera).

5 Přírodní památka Mrazové srázy u Lazen Nachází se v drsné a romantické krajině Strašínska nedaleko osady Lazny, pod vrchem Krahulčice na ploše 1,86 ha. Za zhlédnutí stojí kamenné moře, které je směrem po svahu vějířovitě uspořádáno do kamenných proudů. Území je zajímavé především geologicky. Přírodní rezervace Na Volešku Patří k nejcennějším nivním loukám v okolí Novosedelského potoka asi 2 km jihozápadně od obce Soběšice. Na ploše 5,22 ha jsou především vzácné druhy orchidejovitých rostlin, např. kruštík bahenní (Epipactis palustris), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza Fuchsii) a obojživelníků. Národní přírodní památka Pastviště u Fínů Je jedno z nejcennějších maloplošných chráněných území nejen v okrese Klatovy, ale i v celém Plzeňském kraji. Tvoří jej na výměře 4,19 ha především louky a pastviny na svazích bezejmenného přítoku Podmokelského potoka asi 1 km severovýchodně od osady Albrechtice na Sušicku. Na malém prostoru je více než 260 druhů rostlin, např. orchidej švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis) nebo kriticky ohrožený hořeček časný český (Gentianella praecox subsp. Bohemica). Přírodní rezervace Prácheň Území přírodní rezervace velké asi 27 ha se rozkládá převážně na strmém svahu Práchně pod starobylým kostelíkem směrem k řece Otavě asi 1,5 km od města Horažďovice. Porost převážně listnatých dřevin, především lípy, javorů a dubů, doplňují bizarně pokroucené kmeny borovice. Přírodní rezervace Pučanka Leží na stejnojmenném vápencovém vrchu jihozápadně od obce Hejná na výměře 24,7ha a zaujímá především zalesněný hřbet vrchu Pučanka a jeho strmé svahy. Zalesněný hřbet pokrývají zbytky vápnomilné bučiny s převahou buku a výskytem teplomilné a hájové květeny. Přírodní památka Stará Úhlava Stranou od hlavní silnice z Klatov na Plzeň se v lukách pod rozvalinami hrádku Kokšín skrývá, na ploše 0,5 ha, původní koryto řeky Úhlavy před regulací. Na hladině vyniká bujný porost stulíku žlutého (Nuphar lutea). Přírodní památka Strašínská jeskyně Jedna z mála přirozených jeskyní na Klatovsku se nachází poblíž obce Strašín, v těsné blízkosti silnice Rozsedly Strašín na ploše 0,5 ha. Vápencové okolí jeskyně je vhodným stanovištěm pro teplomilnou květenu. V jeskyni je stabilní zimoviště několika druhů netopýrů. Přírodní památka Svatý Bernard Asi 1 km od obce Liščí nedaleko města Nýrsko se nachází, na ploše 0,7 ha, zarostlý skalnatý hřbet chráněného území geologického významu. Přírodní památka Tupadelské skály Bizarní skalní útvary se nacházejí asi 3 km od Klatov jižně od obce Tupadly. Eroze vytvořila v délce cca 200 m zvláštní buližníkové útvary. Území je velké pouze 0,50 ha a jeho význam je především geologický. 3

6 Přírodní památka U Radošína Dalším geologicky zajímavým chráněným územím v okolí Nýrska je opuštěný lom u osady Uhliště směrem k hraničnímu přechodu Svatá Kateřina na ploše 0,70 ha. Horniny v bývalém lomu dokumentují geologický vývoj této oblasti. Přírodní rezervace V Morávkách Botaniky a entomology velmi ceněná lokalita leží asi 1km od obce Loužná, vpravo od silnice ve směru do Pačejova. Jde o zbytky obecních pastvin o rozloze 2,5 ha. Skutečným botanickým skvostem je zde hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) a vzácný motýl modrásek hořcový. Přírodní památka Velký kámen Zvláště chráněné území Velký kámen se rozkládá na západně orientovaném svahu poblíž obce Bližanovy na Plánicku. Statut přírodní památky má za cíl ochránit zbytky přirozených bučin na rozloze něco málo přes 1 ha. Jedná se členitý skalní útvar, dlouhý asi 60 m, s šířkou kolem 30 m. Přírodní rezervace Zbynické rybníky Jediná rybniční přírodní rezervace leží v údolí pod obcí Zbynice na Sušicku. Jedná se o soustavu dvou rybníků, Velka Strana a Malá Strana, s přilehlými podmáčenými loukami, které tvoří dohromady chráněné území o rozloze téměř 40 ha. Pravidelně zde hnízdí husa velká (Anser anser), společně s několika páry potápky roháče (Podiceps cristatus), lysky černé (Fulica atra), poláka chocholačky (Aythya fuligula) a motáka pochopa (Circus aeruginosus). 4

7 The arboretum of Chudenice, natural showplace About 1.5 km southwest of the village of Chudenice, in the forest complex below the Bolfánek watchtower, there is an arboretum. The park-like area of 1.9 ha was originally founded as a nursery of decorative trees; it contains more than 200 species and varieties, especially of North American, European and Asian origin. One of the European uniques is a tree plant of Cornelian cherry (Cornus florida). The natural monument of Bejkovna Southwest of Petrovice at Měčín, it is situated in the hollow of Bolešiny and covers the area of 0.9 ha. Rare and disappearing moor plants can be admired here, e. g. the marsh helleborine (Epipactis palustris). The nature reserve of Běleč It is situated in the Branžov forest, west of the town of Švihov. The protected area of 9.5 ha spreads over the upper part of the southeast slope of the Běleč hill, 711 meters above sea level. It is covered with a beech forest, 160 years old, with scattered maples and limetrees. A rare lily (Lilium martagon) can be found here, in the tall beechtree tops there are nests of rare and shy black storks (Ciconia nigra). The nature reserve of Bělýšov The forest protected area spreads over the top and southeast slope of the Bělýšov hill nearby the village of Slatina in the Chudenice region. The reservation itself is 11.4 ha large. On the steep slopes little rocky seas and streams are created. A typical vegetation type is oak and hornbeam forest. In the undergrowth we can find a Hepatica nobilus or the Papilio machaon butterfly. The nature reserve of Borek at Velhartice Within eyeshot of the majestic castle ruins, on the rocky slopes of the Borek hill, the nature reserve of Borek can be found, sized 38 ha. The area is protected particularly because of preservation of relict pinewood with the original growth of pinetrees. Scarce nests of forest birds can be seen here. The nature reserve of Čepičná One of the largest protected areas of the Klatovy region is situated in the rolling landscape around the Otava river, about 1 km distant from the proud ruin of the medieval castle of Rábí. Its area exceeds 178 ha and is interesting mainly in the sphere of botany. Some calciphile orchids bloom there like helleborines (Epipactis attorubens) or (Cephalantera rubra). The find of the thermophilic locust (Oedipoda coerulescens) is quite interesting. The natural monument of Dolejší dráhy The area is situated nearby the village of Nehodiv, at the road in the direction of Štipoklasy in the upland of Plánice, it is 4.4 ha large. Natural springs create good conditions for marsh communities. Wet meadows shift to alder carrs, mezophile lawns and stone seas. The natural monument of the Chudenická bažantnice About 1 km remote from the village of Lučice, in the direction of Poleň behind the former gamekeeper s house, the area of 15.5 ha spreads. It used to be property of the count Černín castle. Prevailing mixed forest is dominated by a group of trees older than 100 years. The protected species of kingfisher (Alcedo atthis) can be spied here. 5

8 The nature reserve of Jelení vrch It extends in the rolling countryside of the Plánice region, about 2 km distant from the Habartice village. The area of about 11 ha is covered with old beechwood with a share of limetrees and white firs. The summit parts are created by a rock form called a frost crib. It is possible to catch sight of the goldcrest (Regulus regulus). The natural monument of Loreta The object of protection is a former lime pit close to the hamlet of Loreta, about 2 km northeast of the Týnec village. Subterranean space creates 3 storeys about metres long. From the viewpoint of environment the abandoned pit is a meaningful winter lodging place of some species of bats. Total area of the monument covers about 13.7 ha and contains also a mixed forest with common plant and animal species. The natural monument of Loupensko A small protected area of 6 ha is situated on the verge of the Klatovy region between the villages of Nezdice and Vlčí u Přeštic. It is basically a group of a few cobblestone rocks of bizarre forms and detritus. The area is covered with rests of a relict pinewood with pinetrees, white oaks and birches. The nature reserve of Luňáky Approximately 3 km distant from Klatovy in the direction of Nýrsko, west of the main road in the bottom land of the Úhlava river there is one of the most precious protected areas of the Klatovy region. On the area of almost 27 ha we can find a mosaic of wet meadows with large growth of sedges and reeds, meadow sweet heaths and florid meadows and pools. We can admire the growths of the butterfly orchid (Platanthera chlorantha). The reservation is also a meaningful ornithological locality. The nature reserve of Milčice In the picturesque landscape of the Sušice region, it is found on a steep slope at the Divišovský stream between the villages of Milčice and Dlouhá Ves. In the area of 8.75 ha broad leaf dry lawns have been preserved with rare species of orchid-like flowers, e. g. Coeloglossum viride or the bee orchid (Ophrys insectifera). The natural monument of Mrazové srázy u Lazen It extends over 1.86 ha in the harsh and romantic landscape of the Strašín region off the village of Lazny, beyond the hill of Krahulčice. A stoney sea, which is arranged in down hill fan shaped streams, is worth seeing. The area is of geological interest. The nature reserve Na Volešku It is one of the most precious bottom land meadows in the surroundings of the Novosedelský stream, about 2 km southwest of the Soběšice village. The area of 5.22 ha contains rare species of orchid-like plants, e. g. the marsh helleborine (Epipactis palustris), Dactylorhiza Fuchsii and some amphibians. 6 The natural showplace of Pastviště u Fínů This is one of the most precious small area protected territories not only in the Klatovy region, but in the whole district of Pilsen. On the area of 4.19 ha it is formed by meadows and pastures on the slopes of a nameless tributary of the Podmokelsky stream, about 1 km north-

9 [2] [1] [3]

10 [4] [5] [6]

11 [7] [8] [9]

12 [11] [10] [12] [13]

13 east of the Albrechtice village in the region of Sušice. In the small area there are about 250 herbal species, e. g. the autumn lady s tresses (Spiranthes spiralis) or the almost extinct gentian (Gentianella praecox subsp. Bohemica). The nature reserve of Prácheň The reservation area of about 27 ha extends mostly on the steep slope of Prácheň under the ancient chapel towards the Otava river, c. 1.5 km far away from Horažďovice. The undergrowth of foliate trees, especially of limes, maples and oaks, is enriched with bizarre shaped trunks of pinetrees. The nature reserve of Pučanka It spreads on the limestone hill of the same name, southwest of the village of Hejná, covering the area of 24.7 ha, mainly on the forested summit of the hill and its steep slopes. The range is covered with rests of a calciphile beechwood with some thermophile grove vegetation. The natural monument of Stará Úhlava Aside the main road from Klatovy to Pilsen it is hidden in the meadows nearby the ruins of the Kokšín castle; actually it is the original bed of the Úhlava river. On the water surface exuberant vegetation of water lilies (Nuphar lutea) can be spotted. The natural monument of the Strašín cave One of the few natural caves in the Klatovy region is situated nearby the village of Strašín, in the proximity of the road from Rozsedly to Strašín, its area is 0.5 ha. The limestone surroundings of the cave is a suitable locality for thermophile plants. The cave is a stable wintering place of several bat species. The St. Bernard natural monument Situated about 1 km far from the village of Liščí, it is created by a grass grown rocky range of geological importance. The natural monument of Tupadelské skály Bizarre rocky shapes are found approximately 3 km far from Klatovy south of the Tupadly village. Erosis created strange rock forms of about 200 m in length. The area is just 0.5 ha large and its meaning is particularly geological. The natural monument of Radošín Another geologically noted territory in the surroundings of Nýrsko is the abandoned pit at the Úliště village towards the Svatá Kateřina checkpoint, extends over the area of 0.70 ha. Minerals in the former pit show the geological development of the region. The nature reserve V Morávkách A locality appreciated greatly by botanists and entomologists, which is situated about 1 km far away from the village of Loužná, to the right of the road in the direction of Pačejov. These are rests of common pastures, whose area is 2.5 ha. A real botanic jewel is the gentian (Gentiana pneumonanthe) and a rare butterfly Maculinea alcon. The natural monument of Velký kámen A specially protected area, which is found on the western slope nearby the Bližanovy vil- 7

14 lage in the Plánice region. The status of a nature monument ought to protect residues of natural beechwood on the area of about 1 ha. It is a rugged rocky formation, some 60 m long and 30 m wide. The nature reserve of Zbynice lakes The only lake reserve extends in the valley beyond the village of Zbynice in the region of Sušice. It is a system of two pools, Malá strana and Velká strana, with adjoining wet meadows, creating a whole area of almost 40 ha. It is a regular nesting place of the grey goose (Anser anser), together with a few pairs of the great crested grebe (Podiceps cristatus), the bald coot (Fulica atra), the ring necked duck (Aythya fuligula) and the marsh harrier (Circus aeruginosus). 8

15 Nationales Naturdenkmal Amerikanischer Garten Etwa 1,5 km südwestlich der Ortschaft Chudenice befindet sich im Waldkomplex unter dem Aussichtsturm Bolfánek, unweit vom Kurort Schloss Chudenice, ein dändrologisches Arboretum. Das Gebiet mit Gesamtfläche von 1,9 ha erinnert mit seinem Charakter eher an einen Park und wurde ursprünglich als ein Waldgarten für Holzgewächs gegründet. Es stellt eine Sammlung von mehr als 200 Arten und Kulturpflanzen dar, vor allem amerikanischer, europäischer und asiatischer Abstammung. Zu europäischen Unikaten gehört der Baumexemplar von Cornus florida. Naturdenkmal Bejkovna In Südwestrichtung von Petrovice am Měčín liegt an der Fläche von 0,9 ha im Bolešiner Becken ein Fragment von ehemaligen Gemeinweiden mit Quellgebiet und Moorgegend. Man kann hier geschützte und immer wieder verschwindende Sumpfpflanzen bewundern, z. B. Orchidee Epipactis palustris. Naturreservation Bělč Sie liegt im bewaldeten Branžovský hvozd, westlich der Stadt Švihov. Das eigene geschützte Gebiet mit der Fläche von 9,5 ha erstreckt sich im oberen Teil vom südöstlichen Hang von Bělč, der eine Seehöhe von 711 m hat. Das ganze Gebiet ist mit dem Buchengewächs bedeckt, das 160 Jahre alt ist, an einigen Stellen mit Ahorn und Linde. Hier befindet sich auch einzigartige Lilie Lilium martagon, und in den Baumkronen der hohen Buchen hat der selten auftretende und scheue Schwarzstorch (Ciconia nigra) sein Nest. Naturreservation Bělýšov Das geschützte Waldgebiet mit einem Status der Naturreservation erstreckt sich auf dem Gipfel und dem südwestlichen Hang von Bělýšov unweit der Ortschaft Slatina am Chudenice. Eigene Reservation ist 11,4 ha groß. Auf den steilen Hängen bilden sich ab und zu kleine Steinmeere und Steinströme. Typisches Gewächs vom Südhang sind Eichen und Hagebuchen. Im Untergewächs kann man Leberblümchen (Hepatica nobilis) oder den Schmetterling Schwalbenschwanz (Papilio machaon) finden. Naturreservation Borek am Velhartice Nicht weit von den majestätischen Ruinen erstreckt sich an steinigen Hängen von Borek eine Naturreservation Borek am Velhartice mit Gesamtfläche von 38 ha. Das Gebiet wird vor allem aus dem Grund des Schutzes von Restwäldern am quarzigen Boden geschützt, mit ursprünglichem Gewächs von Waldkiefern. Selten wird das Gebiet auch von den Waldarten der Singvögel besiedelt. Naturreservation Čepičná In der gewellten Gegend entlang des Flusses Otava, etwa 1 km von der majestätischen Ruine der mittelalterlichen Burg Rabí entfernt, befindet sich an der Fläche von 178 ha eines der grössten Schutzgebiete in der Klattauer Region. Die Lokalität ist vor allem aus der botanischen Hinsicht interessant. Hier blühen Kalk liebende Orchideen: Epipactis atrorubens oder Cephalantera rubra. Interessant ist auch der bewiesene Fund der thermofilen Wanderheuschrecke (Oedipoda coerulescens). Naturdenkmal Dolejší dráhy Das Gebiet befindet sich nahe der Ortschaft Nehodív, an der Landstraße nach Štipoklasy in 9

16 Plánicer Höhen, an der Fläche von 4,4 ha. Die Quellenausstiege bilden geeignete Bedingungen für Entstehung von Sumpfgesellschaften. Hier wechseln feuchte und nasse Wiesen mit Erlengewächs, mezofilen Rasen und Steinmeeren. Naturdenkmal Chudenická bažantnice (Fasanengarten) Den Fasanengarten findet man etwa 1 km von der Ortschaft Lučice in Richtung Poleň hinter dem alten Forsthaus. Die Fläche beträgt 15,5 ha. Das Objekt gehörte in ursprünglich zum Schloss des Grafen Černíns. Dem überwiegend gemischten Wald dominiert eine Reihe von mehr als 100 Jahre alten Bäumen. Hier ist auch der geschützte Eisvogel (Alcedo atthis) zu sehen. Naturreservation Jelení vrch Sie erstreckt sich in der gewellten Gegend um Plánice, etwa 2 km von der Gemeinde Habartice entfernt, mit einer Fläche von 11 ha. Das Gebiet wird vom alten Buchengewächs bedeckt, mit Anteil von Linden und Tannen. Gipfelpartien sind von einer Felsgestalt gebildet, die Frosthütte genannt wird. Man kann hier den Singvogel Goldhähnchen (Regulus regulus) sehen. Naturdenkmal Loreta Zum Gegenstand des Naturschutzes ist der ehemalige Kalksteinbruch in dichter Nähe der Ortschaft Loreta, etwa 2 km nordöstlich der Gemeinde Týnec am Klatovy. Die unterirdischen Räume bilden drei Etagen mit Gesamtlänge von etwa m. Von der Hinsicht des Naturschutzes hat der verlassene Steinbruch große Bedeutung als Wintersiedlung einer Artenreihe der Fledermäuse. Das ganze Gebiet des Naturdenkmals ist 13,7 ha groß und schließt auch einen Mischwald mit üblichen Pflanzen und Lebewesenarten ein. Naturdenkmal Loupensko Ziemlich kleines Schutzgebiet mit Ausmass von 6 ha befindet sich am Rande der Klattauer Region zwischen den Gemeinden Nezdice und Vlčí am Přeštice. Es handelt sich um eine Gruppe von einigen Kieselschiefer mit bizarren Formen und grobem Steinschutt. Das Gebiet ist mit Resten eines Kiefernwaldes bewachsen, mit Waldkiefer, Wintereiche und Birke. Naturreservation Luňáky Ungefähr 3 km von Klatovy in Richtung Nýrsko liegt westlich der Landstraße in der Flur des Flusses Úhlava eines der wertvollsten Schutzgebiete der Klattauer Region. An einer Fläche von fast 27 ha findet man hier ein Mosaik von nassen Wiesen mit umfangreichem Gewächs der Riedgräser, Schilfe, Spierstauden, blühenden Wiesen und Tiefen. Man kann hier z. B. das Gewächs von Platanthera chlorantha bewundern. Die Reservation ist auch bedeutende ornithologische Lokalität. Naturreservation Milčice Die befindet sich in der malerischen Landschaft um Sušice an einem steilen Hang am Divišovský Bach zwischen den Gemeinden Milčice und Dlouhá Ves an der Fläche von 8,75 ha. Hier wurden breit blättrige trockene Rasen mit seltenen Arten von Knabenkrautgewächsen behalten, z. B.: Coeloglossum viride, Ophrys insectifera. 10 Naturdenkmal Mrazové srázy am Lazny Diese Rarität findet man in der rohen und romantischen Landschaft am Strašín, unweit der Ortschaft Lazny unter dem Berg Krahulčice. Die Fläche beträgt 1,86 ha. Besichtigungswert

17 ist das Steinmeer, das vom Hang hinunter fächerförmig in Steinströme eingeordnet ist. Das Gebiet ist vor allem aus der geologischen Hinsicht interessant. Naturreservation Na Volešku Sie gehört zu wertvollsten Flurwiesen entlang des Novosedelský Bachs, etwa 2 km südwestlich von der Gemeinde Soběšice entfernt. Auf der Fläche von 5,22 ha sind vor allem Sonderarten von Orchideen z. B. Epipactis palustris, Dactylorhiza Fuchsii und Amphibien. Nationales Naturdenkmal Pastviště u Fínů Das ist eines der wertvollsten kleinräumigen Schutzgebiete nicht nur in Klattauer Region, sondern auch im ganzen Pilsner Bezirk. Es wurde an der Fläche von 4,19 ha vor allem von Wiesen und Weiden an Hängen vom namenlosen Nebenfluss von Podmokelský Bach gebildet, etwa 1 km nordöstlich der Ortschaft Albrechtice am Sušice. In einem kleinen Raum befinden sich mehr als 260 Pflanzenarten, z. B. Orchidee Spiranthes spiralis oder Gentianella praecox subsp. Bohemica, auf kritische Weise gefährdet. Naturreservation Prácheň Das Gebiet der Naturreservation, etwa 27 ha groß, erstreckt sich vorwiegend am steilen Hang von Prácheň unter einer altertümlichen Kirche in Richtung zum Fluss Otava, ungefähr 1,5 km von der Stadt Horažďovice entfernt. Das Gewächs überwiegend aus Laubhölzern, vor allem Linde, Ahorn und Eiche, wird durch bizarr verzerrte Kiefernstämme ergänzt. Naturreservation Pučanka Sie liegt am gleichnamigen Kalkhügel südwestlich der Ortschaft Hejná auf einem Ausmass von 24,7 ha. Der bewaldete Kamm wird von Resten des Kalk liebenden Buchengewächses bedeckt, grösstenteils mit Buchen; hier treten auch thermofile und Hainblumen auf. Naturdenkmal Stará Úhlava An der Seite der Landstraße aus Klatovy nach Plzeň verbirgt sich in den Wiesen unter der Ruine der Burg Kokšín an der Fläche von 0,5 ha das ursprüngliche Bett des Flusses Úhlava vor der Regulation. Auf dem Spiegel ist das wuchernde Gewächs von gelben Teichrosen (Nuphar lutea) markant. Naturdenkmal Strašínská jeskyně Eine der wenigen Naturhöhlen in Klattauer Region befindet sich nahe der Gemeinde Strašín, in der dichten Nähe der Straße Rozsedly Strašín, an einer Fläche von 0,5 ha. Die Kalkstein Umgebung der Höhle ist ein geeigneter Standort für thermofile Blumen. In der Höhle ist stabiles Winterheim für einige Arten von Fledermäusen. Naturdenkmal Svatý Bernard Etwa 1 km von der Ortschaft Liščí entfernt, unweit der Stadt Nýrsko, befindet sich an einer Fläche von 0,7 ha ein bewachsener Felskamm des geschützten Gebietes mit geologischer Bedeutung. Naturdenkmal Tupadelské skály Bizarre Felsgestalten befinden sich etwa 3 km von Klatovy, südlich der Ortschaft Tupadly. Die Erosion bildete in der Länge von ca. 200 m besondere Formen vom Kieselschiefer. Das Gebiet ist nur 0,5 ha groß und hat vor allem geologische Bedeutung. 11

18 Naturdenkmal U Radošína Nächstes Schutzgebiet in der Umgebung von Nýrsko, von der geologischen Hinsicht interessant, ist ein verlassener Steinbruch an der Ortschaft Uhliště in Richtung Svatá Kateřina an einer Fläche von 0,7 ha. Gesteine im ehemaligen Steinbruch dokumentieren geologische Entwicklung von diesem Gebiet. Naturreservation V Morávkách Diese von Botanikern und Entomologen hoch geschätzte Lokalität liegt etwa 1 km der Ortschaft Loužná entfernt, rechts von der Landstraße Richtung Pačejov. Es handelt sich um Reste der Gemeinweiden an der Fläche von 2,5 ha. Zur wirklichen botanischen Rarität ist hier Enzian (Gentiana pneumonanthe) und seltener Schmetterling Bläuling (Maculinea alcon). Naturdenkmal Velký kámen Besonders geschütztes Gebiet Velký kámen erstreckt sich am westlich orientierten Hang unweit der Gemeinde Bližanovy am Plánice. Status des Naturdenkmals hat zum Ziel, die Reste vom natürlichen Buchengewächs an einer Fläche etwas größer als 1 ha zu schützen. Es handelt sich um eine gegliederte Felsgestalt, ungefähr 60 m lang und 30 m breit. Naturreservation Zbynické rybníky Diese einzige Teichreservation liegt im Tal unter der Gemeinde Zbynice am Sušice. Es handelt sich um ein Komplex von zwei Teichen, Velká Strana und Malá Strana genannt, mit anliegenden nassen Wiesen, die zusammen ein Schutzgebiet mit der Fläche von fast 40 ha bilden. Regelmäßig siedelt hier die Gans (Anser anser), zusammen mit einigen Paaren von Tauchente (Podiceps cristatus), Wasserhuhn (Fulica atra), Aythya fuligula und Circus aeruginosus. 12

19 Seznam fotografií 1. Přírodní památka Stará Úhlava Kosatec žlutý Iris pseudacorus Stulík žlutý Nuphar lutea 2. Hnízdo potápky roháče Podiceps cristatus 3. Přírodní rezervace Zbynické rybníky 4. Mládě káně lesní Buteo buteo 5. Přírodní památka Tupadelské skály 6. Přírodní rezervace Borek u Velhartic 7. Přírodní rezervace V Morávkách Hořec hořepník Gentiana pneumonanthe 8. Vstavač kukačka Orchis morio 9. Přírodní rezervace Na Volešku 10. Přírodní rezervace Bělč 11. Přírodní rezervace Čepičná okrotice červená Cephalanthera rubra trýzel vonný Erysimum odoratum kruštík tmavočervený Epipactis atrorubens 12. Výr velký Bubo bubo 13. Přírodní památka Strašínská jeskyně Vydal: Naturis, o. s., Klatovy s finanční pomocí KÚ PK v r Foto: Jan Kavale Jiří Vlček (ptáci) Text: Naturis, o. s. Německý překlad: Martina Fousová Anglický překlad: Štěpán Špád Odborná spolupráce: Ing. Lenka Pivoňková Grafika: Karel Viták (www.dva.cz) Tisk: Typos, a. s., závod Klatovy

20

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Foto 1: Photo1: Foto 2: Photo 2:

Foto 1: Photo1: Foto 2: Photo 2: Foto 1: Vrch Litice se stejnojmenným hradem v jádru meandru Divoké Orlice; pohled od SSV (k článku na str. 3). Photo1: Litice hill with Litice castle in the meander core of the Divoká Orlice River; view

Více

Cyklotrasy. Seč a okolí

Cyklotrasy. Seč a okolí Cyklotrasy a okolí Horní Bradlo 27,5 km Trasa A (0 km 4114) Kovářov (3 km projížďka na koních dál po neznačené cyklotrase) Bojanov (5 km občerstvení, barokní kostel sv. Víta 4119 nebo neznačená trasa)

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

Maloplošná chráněná území v Ostravě. Small protected areas in Ostrava

Maloplošná chráněná území v Ostravě. Small protected areas in Ostrava Maloplošná chráněná území v Ostravě Small protected areas in Ostrava V Ostravě se nachází celkem 10 maloplošně chráněných území 1 národní přírodní rezervace (NPR), 1 národní přírodní památka (NPP), 4 přírodní

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

Aktivní turistika Aktivtouristik Region Českolipsko. Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko

Aktivní turistika Aktivtouristik Region Českolipsko. Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko Aktivní turistika Aktivtouristik Region Českolipsko Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko ČESKOLIPSKO - v západní části Libereckého kraje/ im westlichen Teil vom Liberecký-Kreis - dvě oblasti: Máchův

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I.

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Mapa struktury porostu na TVP 5 v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková Vodstvo Šumavy Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková... z letadla Na prstech u ruky sčetl bys jednotlivá suchá místa zde. Bohatství vod, mlh a par tu nepřebraně, v tomto království lesů a slatí,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Budětice. Regen. glich gehörte sie zum königlichen Eigentum, aber nach dem Kauf von den Herren Švihovští aus Rýzmberk wurde sie zu dem Herrensitz

Budětice. Regen. glich gehörte sie zum königlichen Eigentum, aber nach dem Kauf von den Herren Švihovští aus Rýzmberk wurde sie zu dem Herrensitz ZIEL 3 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Kofinanaziert durch die Europäische Union aus den EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwieklung). Budětice 47, 34201

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

THE UNITED STATES OF AMERICA

THE UNITED STATES OF AMERICA THE UNITED STATES OF AMERICA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu ZAJÍMAVÁ MÍSTA USA Autor PhDr.Yvona Šulcová

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz Natura 2000 Natura 2000 1 Údolí Oslavy a Chvojnice Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

pod 400 m n.m. < 400 m AMSL ha (α = 0.1) % 705 241 (690 255 720 226) 21.7 1 648 503 (1 631 259 1 665 748) 41.2

pod 400 m n.m. < 400 m AMSL ha (α = 0.1) % 705 241 (690 255 720 226) 21.7 1 648 503 (1 631 259 1 665 748) 41.2 . Rozloha agregovaných typů pokryvu "les" a "přírodě blízké prvky (mimo les)" podle výškových pásem Area of land categories broken down by altitude zone Územní kategorie Land category les - porostní půda

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty)

Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty) Bohemia centralis 20: 29-34, 1991 Nálezy zuhelnatělého dřeva na lokalitě Mladá Boleslav- Čejetičky (Choboty) Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty) Emanuel OPRAVIL POPIS

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Chalupská slať Großer Königsfilz. http://itras.cz/chalupska-slat/ https://www.google.cz/maps/@48.9956889,13.6549069,15z

Chalupská slať Großer Königsfilz. http://itras.cz/chalupska-slat/ https://www.google.cz/maps/@48.9956889,13.6549069,15z Chalupská slať Großer Königsfilz http://itras.cz/chalupska-slat/ https://www.google.cz/maps/@48.9956889,13.6549069,15z Chalupská slať Großer Königsfilz Vzdálenost: 39 km, 44 minut Dosažitelnost ze Sušice:

Více

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VÍDEŇ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_CIJ2318 Autor Mgr. Kateřina Pechálová Datum 22. 3. 2013

Více

ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ

ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ F. ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ K datování první etapy výstavby románského kostela sv. Martina v Bernarticích, okr. Písek TOMÁŠ KYNCL JIŘÍ VARHANÍK Abstrakt: Unikátně dochované pozůstatky střešních latí románského

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16. ledna 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 3512/2013

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

Sušická pavučina - nejhezčí procházky Sušicí a okolím. Spinnennetz von Sušice - die schönsten Spazierwege durch Sušice und Umgebung

Sušická pavučina - nejhezčí procházky Sušicí a okolím. Spinnennetz von Sušice - die schönsten Spazierwege durch Sušice und Umgebung Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Sušická pavučina - nejhezčí procházky Sušicí

Více

Jeseníky. Natura 2000 OBSAH

Jeseníky. Natura 2000 OBSAH Natura 2000 OBSAH CO JE TO NATURA 2000? LESY HORSKÉ HOLE RAŠELINIŠTĚ LOUKY EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY V JESENÍKÁCH PTAČÍ OBLAST JESENÍKY JAK SE LIŠÍ LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 OD DNEŠNÍCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ?

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_126 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Jan Miklín Úbytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích

Jan Miklín Úbytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích Jan Miklín Úbytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích Úvod Travnaté porosty, často nazývané také stepi, jsou jedním z klíčových

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

Text: Jan Moravec. Co cestou uvidíme? Především velice pestrou ukázku vesměs teplomilných přírodních společenstev. V S O U L A D U S P Ř Í R O D O U

Text: Jan Moravec. Co cestou uvidíme? Především velice pestrou ukázku vesměs teplomilných přírodních společenstev. V S O U L A D U S P Ř Í R O D O U Text: Jan Moravec Chlum je v naší republice poměrně běžné jméno, znamená totiž zalesněné návrší. Tak i naučných stezek s tímto názvem najdeme několik. Ta asi nejznámější vede dějištěm Bitvy u Hradce Králové,

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

CAPU COLLECTION 2O11/2O12

CAPU COLLECTION 2O11/2O12 kvalita zkušenost tradice CAPU COLLECTION 2O11/2O12 čepice šály rukavice ČELENKY STRANA 2 2 Firma CAPU se specializuje na výrobu čepic, kšiltových čepic, šál, fleecových výrobků, funkčních čepic a dalších

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

POUŽITÍ USABILITY VERWENDUNG

POUŽITÍ USABILITY VERWENDUNG / IM-1-115-0,8 - IM-9-1-1 EN 12413 12644 ompany ertified iso 9001:00 Made in Italy POUŽITÍ USILITY VERWENDUNG Řezné, brusné a lamelové kotouče nejvyšší kvality. Kotouče jsou určeny pro ruční i stacionární

Více

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité.

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité. 7. Přírodní rezervace Novodvorský močál Na jihovýchodním okraji Panských Nových Dvorů tam, kde začíná lesní komplex bývalého vojenského lesa a kde byl kdysi rybník, vzniklo samovolnou sukcesí (vývojem)

Více

Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_123 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO

ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO Ing. Monika HAMANOVÁ Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická universita,

Více

STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ŠLUKNOV

STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ŠLUKNOV STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ŠLUKNOV TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM test je členěn na 7 částí dle předmětů, v každé části je 5 úloh pečlivě si přečti zadání,

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Obsah Úvod:... 1 Cíl:... 1 Zápis o činnosti:... 2 Přírodní památka Skály... 2 Přírodní památka Králky... 2 Zápisky

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století)

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století) Das 6. Agricola-Gespräch hatte den Charakter einer Wissenschaftlichen Konferenz und wurde vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz, der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg und dem Karlovarské

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem.

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem. Jeseníky Hrubý Jeseník je geomorfologický celek a dominantní pohoří Slezska a části severní Moravy, které patří ke Krkonošsko-jesenické subprovincii (respektive k Sudetům) jako jejich nejvýchodnější část.

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více