Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje"

Transkript

1 Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, Brno Tel., fax.: , V roce 2000 jsme zpracovali souhrnnou a p ehlednou dokumentaci p írodních limit a závazných omezení využití území na území okresu Brno-venkov. V roce 2002 jsme provedli aktualizaci této dokumentace a zárove jsme zpracovali obdobné dokumentace pro území okres Vyškov, Hodonín a pro ást okresu B eclav. V letošním roce probíhá zpracování této dokumentace pro území okres Blansko a Znojmo. Zahrnuty jsou limity a závazná omezení, které vyplývají ze zákona. 114/1992 Sb. (o ochran írody a krajiny) a navazujících správních rozhodnutí a které významným zp sobem ovliv ují rozsah a el využití území p íslušného okresu s vazbou na okresy sousedící. Hlavním cílem zpracování dokumentace p írodních limit a závazných omezení využití území je vytvo ení základního podkladu pro fungování státní správy v oblasti územního plánování a pro tvorbu funk ního geografického informa ního systému zefektiv ujícího práci orgán státní správy (zejména na poli územního plánování a ochrany írody a krajiny). Pro digitální zpracování dokumentací p írodních limit bylo zvoleno prost edí ArcGis ArcView. Struktura p írodních limit V rámci úvodních jednání s po izovatelem p vodní dokumentace limit pro okres Brno-venkov, kterým byl referát regionálního rozvoje tehdejšího Okresního ú adu Brno-venkov, byla stanovena následující struktura zohledn ných limit a jiných závazných omezení využití území. zvlášt chrán ná území, chrán ná území dle stavebního zákona, významné krajinné prvky, p írodní parky, nadregionální a regionální územní systém ekologické stability. Limity využití území jsou bezesporu ty kategorie, které jsou jednozna územn identifikovatelné na základ správního rozhodnutí - zvlášt chrán ná území, chrán ná území dle stavebního zákona, registrované významné krajinné prvky a p írodní parky. Pon kud složit jší je situace v p ípad významných krajinných prvk ze zákona, kde je možno p i územní identifikaci používat r zné p ístupy, a zejména v p ípad územních systém ekologické stability (ÚSES). Obvykle jsou za limity využití území považovány ty ásti ÚSES, které byly schváleny v územn plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí. Ostatní ásti ÚSES pak tvo í závazné omezení využití území. Zvlášt chrán ná území Mezi zvlášt chrán ná území pat í celá škála r zn rozsáhlých, p írodov decky i esteticky velmi významných území. Díl ími kategoriemi zvlášt chrán ných území (ZCHÚ) jsou podle ásti t etí zákona. 114/1992 Sb.: národní parky, chrán né krajinné oblasti, národní p írodní rezervace, p írodní rezervace, národní p írodní památky, p írodní památky.

2 Národní parky a chrán né krajinné oblasti, vnit roz len né do t í až ty zón odstup ované ochrany írody, bývají souhrnn ozna ovány jako velkoplošná ZCHÚ. Národní p írodní rezervace, p írodní rezervace, národní p írodní památky a p írodní památky jsou maloplošnými ZCHÚ. Zvláštní kapitola je v dokumentacích limit v nována ochranným pásm m ZCHÚ. Územní identifikace ZCHÚ, zón velkoplošných ZCHÚ a ochranných pásem ZCHÚ byla provedena podle izovacích p edpis, uložených u p íslušných orgán ochrany p írody. Chrán ná území dle stavebního zákona Na území okresu Brno-venkov bylo n kolik chrán ných území vyhlášeno prost ednictvím územního rozhodnutí o chrán ném území dle stavebního zákona. Jde o specifickou kategorii, která byla mezi írodní limity využití území za azena dodate. Územní identifikace chrán ných území dle stavebního zákona byla provedena podle podklad referátu životního prost edí Okresního ú adu Brno-venkov. Významné krajinné prvky Významnými krajinnými prvky jsou podle 3 písm. b) zákona. 114/1992 Sb. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ásti krajiny, které utvá ejí její typický vzhled nebo p ispívají k udržení její stability. Rozlišují se: obecn zákonem vyjmenované krajinné prvky lesy, rašeliništ, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy, zkrácen souhrnn ozna ované jako významné krajinné prvky ze zákona registrované významné krajinné prvky. Významné krajinné prvky ze zákona V ešených okresech se ze zmín ných významných krajinných prvk (VKP) ze zákona nevyskytují rašeliništ a jezera (myšlena jezera p írodního p vodu). Vzhledem ke skute nosti, že zákon. 114/1992 Sb. ani jeho provád cí vyhláška. 395/1992 Sb. nestanovují jednozna zp sob územní identifikace VKP ze zákona, bylo nutno zp sob jejich územní identifikace dohodnout. V p ípad les, vodních tok a rybník bylo dohodnuto vymezení vyplývající z digitální podkladové mapy, v p ípad údolních niv vymezení dle geologických map R 1 : ze souboru geologických a ú elových map R vydávaného eským geologickým ústavem. Takto získané údaje jsou ovšem zatíženy ur itou mírou nep esnosti, danou obsahem mapového podkladu a v p ípad geologických map i zp sobem digitalizace, a je t eba je považovat pouze za orienta ní. V p ípad okresu Brno-venkov byly v rámci VKP ze zákona navíc vylišeny jejich zvlášt hodnotné ásti, evidované referátem životního prost edí Okresního ú adu Brno-venkov. Územní identifikace zvlášt hodnotných ástí VKP ze zákona byla provedena z jejich zákres v katastrálních mapách uložených v evidenci referátu životního prost edí Okresního ú adu Brno-venkov. Významné krajinné prvky registrované Za azení registrovaných VKP mezi limity využití území je dáno provedením jejich registrace ve smyslu 6 zákona. 114/1992 Sb. Konkrétní popisy jednotlivých registrovaných VKP v dokumentacích limit zahrnují po adové íslo, název území, orienta ní vým ru a názvy katastrálních území, na kterých se registrovaný VKP nachází. írodní parky írodní parky jsou z izovány na základ 12 odst. 3 zákona. 114/1992 Sb. k ochran krajinného rázu území s významnými soust ed nými estetickými a p írodními hodnotami, které není velkoplošným zvlášt chrán ným územím. Obvykle jde o území s plošnou vým rou obdobnou jako v p ípad chrán ných krajinných oblastí.

3 Územní identifikace p írodních park byla provedena podle jejich z izovacích p edpis, uložených u íslušných orgán ochrany p írody. Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je definován v 3 písm. a) zákona. 114/1992 Sb. jako vzájemn propojený soubor p irozených i pozm ných, avšak p írod blízkých ekosystém, které udržují p írodní rovnováhu. Rozlišuje se místní (lokální), regionální a nadregionální systém ekologické stability. Základními skladebnými ástmi ÚSES jsou biocentra a biokoridory. Základem legislativní ochrany díl ích ástí územního systému ekologické stability je jejich schválení v územn plánovací dokumentaci nebo v územní rozhodnutí. Podle p evažujícího výkladu se tak územní systém ekologické stability stává závazným limitem využití území až v p ípad schválení v rámci územn plánovací dokumentace nebo v územním rozhodnutí. Do dokumentací limit byly v prvé ad zahrnuty ty ásti nadregionálního a regionálního ÚSES, které jsou za len né v platné územn plánovací dokumentaci. Územní identifikace skladebných ástí ÚSES (biocenter a biokoridor ) byla v t chto p ípadech provedena vždy podle p íslušné územn plánovací dokumentace. V p ípad katastrálních území, pro která nebyla od doby platnosti zákona. 114/1992 Sb. schválená žádná územn plánovací dokumentace, bylo p evzato jako závazné omezení využití území vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES z platné podoby územn technického podkladu (ÚTP) regionálních a nadregionálních ÚSES R Ministerstva pro místní rozvoj R z roku Stru ný p ehled postupu zpracování Všechny zákresy limit byly z p vodních podkladových map r zných typ a m ítek p eneseny do jednotlivých pracovních list Základní mapy R m ítka 1 : , ze kterých pak byly digitalizovány podle díl ích tématických blok a vrstev. Následující innosti pak zahrnovaly p ípravu a napl ování databází, sestavení tiskové podoby a legendy mapových výkres, sepsání textové zprávy a adu dalších díl ích úkol nezbytných k napln ní obsahu díla. Tiskové výstupy Sou ástí dokumentací limit jsou ve všech díl ích p ípadech: textová zpráva, tabulková ást, grafická ást. Obsahem textových zpráv je p edevším popis p edm tu a zp sobu ešení díla, a to jednak v obecné rovin a jednak samostatn pro každý z popisovaných typ limit (tematickou vrstvu). Tabulkové ásti obsahují databázové tabulky, set íd né do následujících jednotlivých soustav podle typ popisovaných limit a závazných omezení: p írodní parky, maloplošná zvlášt chrán ná území, chrán ná území dle stavebního zákona (pouze v okrese Brno-venkov), evidované zvlášt hodnotné ásti významných krajinných prvk ze zákona (pouze v okrese Brnovenkov), registrované významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability nadregionální a regionální úrovn biocentra a biokoridory. Mapové výstupy sestávají:

4 z tematických map v m ítku 1 : , tišt ných podle jednotlivých typ limit a závazných omezení využití území, v jednom mapovém listu zobrazených vždy pro celé území p íslušného okresu (a p íslušné ásti okresu B eclav); z tematických map v m ítku 1 : , tišt ných po jednotlivých mapových listech v kladu Základních map R m ítka 1 : , se souhrnným zákresem všech sledovaných limit a závazných omezení využití území; z p ehledného kladu list Základní mapy R 1 : pro p íslušné území. V p ípad tematických map 1 : byly z d vod lepší praktické využitelnosti v n kterých listech sou asn zobrazeny dva typy sledovaných limit. Podmínkou pro spole né zobrazení jev bylo zachování názornosti a p ehlednosti mapy. V rámci jednotlivých dokumentací tak vznikla sada t í až p ti tematických map m ítka 1 : Základní problémy V pr hu zpracování dokumentací limit se objevila celá ada problém a nesrovnalostí vyplývajících jak z podkladových materiál, tak i z legislativn ne zcela jednozna ného definování pojm. Nejv tší nesrovnalosti úm rn odpovídající nedostatk m v legislativ se objevují u významných krajinných prvk a u územního systému ekologické stability. V p ípad VKP hlavní problémy souvisely s nejednozna nou identifikací VKP ze zákona. Nejsložit jší situace je v p ípad údolních niv, které byly pokusn zakresleny jen v rámci okresu Brno-venkov, zatímco v rámci dalších okres již na základ neuspokojivého výsledku z okresu Brno-venkov zakreslovány nebyly. V p ípad ÚSES k nejzávažn jším z celé ady problém a nesrovnalosti pat í chyb jící návaznosti na administrativn správních hranicích, v cn sporná i zcela nesprávná ešení a rozpory mezi r znými typy dokumentací pro jedno území. Vznik t chto problém a nesrovnalostí má celou adu p in. K hlavním inám pat í ne vždy zcela zodpov dný p ístup projektant a orgán státní správy k návrh m ÚSES, absence autorizovaného projektanta ÚSES v tv ích projek ních týmech a v neposlední ad také absence jednotn koncipovaného geografického informa ního systému. Sjednocený generel ÚSES pro území okresu Brno-venkov edm tem ešení aktualizace dokumentace p írodních limit a závazných omezení využití území na území okresu Brno-venkov, zpracované v roce 2002, bylo mimo jiné rozší ení tematického bloku ÚSES o místní (lokální) úrove. Vzhledem ke skute nosti, že je ÚSES povinnou náležitostí ady typ dokumentací, bylo nutné v prvé ad provést analýzu t chto dokumentací z hlediska obsaženého návrhu ÚSES. Do analýzy byly zahrnuty všechny dokumentace ÚSES týkající se okresu Brno-venkov, které se staly díky schválení v p edepsané podob závaznými. V zásad lze analyzované schválené dokumentace ÚSES rozd lit do dvou základní typ : samostatné dokumentace ÚSES (generely, plány, ÚTP NR+R ÚSES R) jiné závazné dokumentace obsahující ÚSES (územn plánovací dokumentace, dokumentace komplexních pozemkových úprav. Analýzou bylo zjišt no, že míra problém a nesrovnalostí týkajících se ÚSES p esahuje únosnou míru a že tudíž zobrazení ÚSES jako limit a závazných omezení využití území v té podob, v jaké je zakotven v právn platných dokumentacích, by pro jeho následné rozvíjení bylo kontraproduktivní. Bylo proto rozhodnuto, že bude p vodní nesourodá vrstva ÚSES nahrazena koncep ní vrstvou sjednocující pojetí územního systému ekologické stability v okrese Brno-venkov ve všech zastoupených hierarchických úrovních (místní ili lokální, regionální a nadregionální) a tvo ící závazný územn plánovací podklad. i tvorb sjednoceného generelu ÚSES pro území okresu Brno-venkov byl vedle respektování obecn uznávaných metodických princip vymezování ÚSES položen mimo ádný d raz na vzájemné vztahy a vazby mezi jednotlivými skladebnými prvky ÚSES. Pro zohledn ní vzájemných vztah a vazeb mezi skladebnými prvky ÚSES bylo zcela nov použito principu sdružování typov p íbuzných navazujících

5 biocenter a biokoridor p íslušejících k ur ité hierarchické úrovni ÚSES (místní, regionální, nadregionální) do logických sled - tví ÚSES. Jako zvláštní textová p íloha sjednoceného generelu ÚSES byl zpracován popis konkrétních p ípad provedených úprav a zm n podoby ÚSES oproti dosavadním platným dokumentacím ÚSES a nástin sm rných návrh a doporu ení jako dalších logických možností rozvíjení podoby ÚSES s cílem p isp t k celkovému oživení krajiny a ke zvýšení její ekologické stability. Popis je strukturován podle jednotlivých obcí a jejich p íslušnosti do správních obvod obcí s rozší enou p sobností dle vyhlášky MV. 338/2002 Sb. Záv r Zpracované dokumentace p írodních limit a závazných omezení využití území tvo í základní podklad pro fungování státní správy v oblasti územního plánování a jeden z prvních ucelených krok k vytvá ení jednotného geografického informa ního systému zefektiv ujícího práci orgán státní správy (zejména na poli územního plánování a ochrany p írody a krajiny). Sjednocený generel ÚSES pro území okresu Brno-venkov s použitím nových p ístup ke tvorb koncep ních dokumentací ÚSES je konkrétním p íkladem obecn využitelného základního kroku k vytvá ení jednotného informa ního systému ÚSES v prost edí GIS umož ujícího všem uživatel m ÚSES zjiš ovat pot ebná data z jednoho základního informa ního zdroje. V následujícím období je t eba vytvo ený základní systém nadále rozvíjet, a to jednak formou aktualizace vytvo ených dat a jednak dopl ováním o data nová.

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 Textová ást 2006 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Územní plán Mnichov Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Po izovatel: M stský ú ad Mariánské Lázn Stavební a územn plánovací ú ad Ruská 155 Mariánské Lázn Zpracovatel: Projektová kancelá MARKANT

Více

Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS

Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS RNDr. Josef Glos, RNDr. Jiří Kocián AGERIS. s.r.o. Jeřábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545 241 842-3, E-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e: Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RODINNÝCH DOM BOHDALEC - ZA ŠKOLOU Místo stavby

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní eský a evropský ombudsman jako ochránci p ed zakázanou diskriminací Bc. Petra Plívová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatn.

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejného vodovodu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 1. Úvod Technické standardy pro sí ve ejného vodovodu (dále jen standardy) jsou zpracovány

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2007 Částka 46 5. října 2007 Cena 96, Kč OBSAH Úvod............................................................. 2686 I. Registrace Přehled zrušených registrací

Více

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské sociální práce Charitativní a sociální práce Jitka Horáková Proces odebrání dít te z rodiny a možnosti následné pé

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více