Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek. na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek. na období 2014 2023"

Transkript

1 Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek na období

2 1 1.1 Základní údaje o zvláště chráněném území Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: název území: druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: orgán, který předpis vydal: číslo předpisu: datum platnosti předpisu: datum účinnosti předpisu: přírodní rezervace Loužek výnos MK ČSR Ministerstvo kultury ČSR Č.j. 9856/76 z února února 1977 Údaje o lokalizaci území kraj: obec s rozšířenou působností: obec s pověřeným obecním úřadem: obec: katastrální území: Ústecký Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem Doksany Doksany Příloha č. M1: Orientační mapa s vyznačením PR Loužek. Příloha č. M2: Mapa s vymezení ZCHÚ a OP. 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Zvláště chráněné území: Katastrální území : Doksany Číslo parcely Druh pozemku podle KN podle KN Způsob pozemku KN 795/1 (část) lesní pozemek 795/2 lesní pozemek PUPFL PUPFL využití Číslo listu Výměra parcely podle vlastnictví celková podle KN (m2) Výměra parcely v ZCHÚ (m2) Ochranné pásmo: Ochranné pásmo není stanoveno, je vymezeno ze zákona. Jedná se o pásmo 5 m vně hranice PR. Příloha č. M3 Katastrální mapa PR Loužek. 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma Druh pozemku lesní pozemky vodní plochy trvalé travní porosty ZCHÚ plocha v ha 11,22 OP plocha v ha Způsob využití pozemku ZCHÚ plocha v ha zamokřená plocha rybník nebo nádrž vodní tok 2

3 orná půda ostatní zemědělské pozemky ostatní plochy neplodná půda ostatní způsoby využití zastavěné plochy a nádvoří plocha celkem ,22 Překryv území s jinými chráněnými územími národní park: chráněná krajinná oblast: jiný typ chráněného území: NATURA 2: ptačí oblast: evropsky významná lokalita: -* * na PR Loužek těsně navazuje EVL CZ42351 Ohře 1.6 Kategorie IUCN IV - řízená rezervace 1.7 Předměty ochrany ZCHÚ Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu Ochrana typického smíšeného lužního porostu v údolní nivě řeky Ohře Hlavní předmět ochrany ZCHÚ současný stav A. společenstva název společenstva Querco-Ulmetum Issler 1926 podíl plochy popis biotopu společenstva v ZCHÚ (%) typické porosty s bohatým bylinným patrem na hlinitých 1 % náplavech v nivě řeky Ohře, přímo na březích Ohře a jejích ramen přechází maloplošně do společenstev měkkého luhu B. druhy název druhu rostliny bledule jarní (Leucojum vernum) ladoňka dvoulistá (Scila vindobonensis) lilie zlatohlávek (Lilium martagon) měkkýši údolníček rýhovaný (Vallonia enniensis) aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ stupeň ochrany/ ohrožení stovky ex. O/C3 tisíce ex. /C3 stovky ex. O/C4a neznámá -/EN popis biotopu druhu roztroušeně v bylinném patře v celém MZCHÚ roztroušeně v bylinném patře v celém MZCHÚ roztroušeně v bylinném patře v celém MZCHÚ v mokřadních biotopech uvnitř lužního lesa (Flassar 1973) 3

4 velevrub tupý (Unio crassus) brouci zlatohlávek skvostný (Cetonischema aeruginosa) ptáci havran polní (Corvus frugilegus) kavka obecná (Corvus monedula) slavík obecný (Luscinia megarhynchos) žluva hajní (Oriolus oriolus) savci vydra říční (Lutra lutra) 1.8 neznámá /EN tok Ohře i mrtvé rameno směrem k Doksanům, nalezeny čerstvé schránky (213) neznámá O/EN nalezen rozšlápnutý jedinec na cestě od Doksan k jezu (Kopecký, Pavel 21) přibližně 3 hnízdících párů - neznámá 3 páry (213) O v pravobřežní části (Havraníky) je dlouholetá kolonie (uváděna již v r. 1935), v r. 213 obsazeno min. 15 hnízd, pozorováno množství ptáků odpovídající cca 3 párům pravděpodobné hnízdění, 213 pozorován 1 ex. v Doksanech lesní porosty po celém území PR neznámá lesní porosty po celém území PR neznámá výskyt po březích Ohře, poslední údaj 211 trus (L Beran, ndop.nature.cz) Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu V těsně navazující EVL v Ohře je předmětem velevrub tupý (Unio crassus). 1.9 Cíl ochrany Zajištění dlouhodobé existence a zlepšení podmínek hlavních předmětů ochrany zvláště chráněného území. Interiér tvrdolistého luhu v části Havraníky. Vladimír Melichar

5 2 2.1 Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předměty ochrany Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Přírodní památka je tvořena dvěmi oddělenými částmi lesních porostů na pravém (Havraníky) a levém (Loužek, ostrov sv. Klimenta) břehu řeky Ohře u Doksan. Havraníky leží mezi slepým ramenem, které pokračuje náhonem do Doksan, tokem Ohře a cestou od jezu a MVE do Doksan. Příbřežní prostor již není součástí PR a vyplňují jej porosty měkkého luhu. Loužek zahrnuje přibližně 1/3 plochy ostrova sv. Klimenta s nejzachovalejšími lesními porosty. Ostrov leží mezi regulovaným tokem Ohře a slepým ramenem, s pevninou je spojen v jižním cípu úzkou šíjí. Západní část ostrova je využívána jako kemp a stojí zde i několik chat. Geologické podmínky a reliéf území (mapomat.nature.cz) Geomorfologické postavení: Soustava Česká tabule Podsoustava Středočeská tabule Celek Dolnooharská tabule Podcelek Terezínská kotlina Okrsek Oharská niva Geologické poměry: Geologickým podkladem jsou druhohorní sedimenty české křídové pánve opuky a slíny středního až svrchního turonu až coniaku. Překryty jsou čtvrtohorními aluviálními náplavy řeky Ohře. Převažují zde hlinité oglejené půdy. Reliéf: PR Loužek leží v ploché nivě řeky Ohře v nadmořské výšce m n.m. Klimatické podmínky (Mackovčin 1999) Klimatická oblast T2 Počet dnů s teplotou nad 1 C Počet letních dnů 5-6 Počet mrazových dnů 1-11 Počet ledových dnů 3-4 Průměrná teplota v lednu v C -2 až -3 Průměrná teplota v dubnu v C 8 9 Průměrná teplota v červenci v C Průměrná teplota v říjnu v C 7 9 Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 9-1 Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 35-4 Srážkový úhrn v zimním období (mm) 2-3 Počet dnů se sněhovou pokrývkou 4-5 Počet dnů jasných 4-5 Počet dnů zamračených Hydrologie Zájmové území v nivě řeky Ohře a je odvodňováno přímo do koryta řeky. V současnosti se koryto rozděluje na regulovanou střední část v návodných březích k jezu opatřenou navigací a na levé a pravé slepé rameno. Levé rameno je odděleno šíjí, ve které je propojeno hlavním 5

6 tokem potrubím. Pravém rameno je napojeno na hlavní tok, v Doksanech přechází v náhon, který se pod zámkem vlévá zpět do Ohře. V minulosti tvořily obě části rezervace jeden velký ostrov (ostrov sv. Klimenta)*, který byl obtékán dvěma koryty řeky. Hlavní koryto probíhalo v trase dnešního pravého ramene, vedlejší koryto odpovídalo dnešnímu odstavenému levému rameni. Průpichem středem ostrova bylo vytvořeno koryto nové urychlující průtok a měnící vodní poměry, především hladinu podzemní vody i sklon koryta. Pozn.: Velmi pravděpodobně zahrnovala silvestrovským výnosem vyhlášená přírodní rezervace původně celý ostrov sv. Klimenta (plocha 2,46 ha). Stav území před regulací toku Ohře. Zdroj kontaminace.cenia.cz, III. vojenské mapování Charakteristika vegetace Území patří do fytogeografického okresu 5a. Dolní Poohří, České termofytikum. Potenciální přirozenou vegetací jsou topolové doubravy (Querco-Populetum) místy v komplexu s doubravami jilmovými (Querco-Ulmetum). V současné době celé území PR pokrývají lesní porosty odpovídající potencionální vegetaci. Z dřevin převažuje dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a javor mléč (Acer platanoides). Příměs tvoří jilm habrolistý (Ulmus carpinifolius), lípa srdčitá (Tilia cordata), vzácně zde nalezneme i vzrostlé buky lesní (Fagus sylvatica). Pouze na březích řeky nalezneme olši lepkavou (Alnus glutinosa), vrbu křehkou (Salix fragilis) a v. bílou (Salix alba). Z alochtonních dřevin se dosud jednotlivě vyskytuje akát bílý (Robbinia pseudoaccacia) a hybridní topoly z skupiny topolu kanadského (Populus x canadensis). V podúrovni se uplatňují navíc habr (Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre) a líska (Corylus avellana). Struktura porostu dosud (místy i výrazně) svědčí o relativně nedávném hospodaření ve tvaru středního lesa. Keřové patro je poměrně pestré, kromě mladých jedinců dřevin stromového patra zde rostou ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), střemcha obecná (Prunus padus) a hlohy (Crataegus spp.). Dosti zastoupený je bez černý (Sambucus nigra), který je postupně tlumen vyřezáváním. Bylinné patro tvoří jednak jarní geofyty, jednak nitrofyty typické pro lužní les. Obzvláště časný jarní aspekt s ladoňkou dvoulistou (Scila vindobonensis), dymnivkou dutou 6

7 (Corydalis cava), sasankou hajní (Anemone nemorosa) a s. pryskyřníkovitou (Anemone ranunculoides), bledulí jarní (Leucojum vernum), orsejem jarním (Ficaria verna subsp. bulbifera), prvosenkou jarní (Primula veris) a křivatcem žlutým (Gagea lutea) je nejen botanickým ale i estetickým zážitkem. Později rozkvétá česnek medvědí (Allium ursinum) nebo lilie zlatohlávek (Lilium martagon). V letním období je aspekt bylinného patra poměrně fádní s dominující bršlicí kozí nohou (Aegopodium podagraria), kopřivou dvoudomou (Urtica dioica) a netýkavkou malokvětou (Impatiens parviflora). Zvláště chráněné druhy rostlin, které se zde vyskytují mají poměrně bohaté populace roztroušené po celé ploše přírodní rezervace a mnohde i její hranice překračují. Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů (kategorie dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. KO kriticky ohrožený, silně ohrožený, O ohrožený) A rostliny Druh bledule jarní (Leucojum vernum) ladoňka dvoulistá (Scila vindobonensis) lilie zlatohlávek (Lilium martagon) Aktuální početnost Kategorie Popis biotopu druhu nebo vitalita podle vyhlášky populace v ZCHÚ č. 395/1992 Sb. roztroušeně v bylinném patře stovky ex. O v celém MZCHÚ roztroušeně v bylinném patře tisíce ex. v celém MZCHÚ stovky ex. roztroušeně v bylinném patře O v celém MZCHÚ B živočichové B.1. bezobratlí název druhu velevrub tupý (Unio crassus) zlatohlávek skvostný (Cetonischema aeruginosa) aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ neznámá neznámá stupeň ohrožení /EN O/EN popis biotopu druhu tok Ohře i mrtvé rameno směrem k Doksanům, nalezeny čerstvé schránky (213) nalezen rozšlápnutý jedinec na cestě od Doksan k jezu (Kopecký, Pavel 21) B.2. ptáci název druhu kavka obecná (Corvus monedula) konipas luční (Motacilla flava) krutihlav obecný (Jynx torquila) ledňáček říční (Alcedo atthis) lejsek šedý (Muscicapa striata) morčák velký (Mergus merganser) aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ hnízdění 5 p. 1973* stupeň ohrožení popis biotopu druhu pravděpodobné hnízdění, 213 pozorován 1 ex. v Doksanech možné hnízdění na březích Ohře hnízdění 1 p. 1973* hnízdění 1p. 1973* pozorován lovící ex. 1969* hnízdění 1973*, potvrzen, hlasové projevy více ex. Melichar pozorován 1 pár na řece Ohři, možné hnízdění Melichar možné hnízdění na okrajích lesních porostů možné hnízdění v březích Ohře O hnízdí v lesních porostech KO možné hnízdění ve stromech na březích řeky 7

8 pisík obecný (Actitis hypoleucos) 2 ex. na tahu v r. 1969*, ex. na břehu řeky (hnízdí?) Melichar hnízdění několik p. v blízkosti PR 1973* rákosník velký (Acrocephalus schoenobaenus) 3 páry 1973*, potvrzen slavík obecný (Luscinia megarhynchos) min. 3 páry Melichar 1 pár na zámku sova pálená (Tyto alba) v Doksanech, loví v PR 1973* strakapoud prostřední hnízdění více ex. 1973*, (Dendrocopus medius) 213 nepotvrzen hlasová provokace Melichar pozorování 21 (Polívka sýček obecný (Actene noctua) in ndop.nature.cz) zaletuje za potravou vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 1973*, výskyt i v r. 213 více párů 1973* žluva hajní (Oriolus oriolus) * údaje Vlček 1973 možné hnízdění na březích Ohře porosty rákosu na břehu mrtvého ramene O lesní porosty po celém území PR současný stav je neznámý O současný stav je neznámý současný stav je neznámý O potravní biotop lesní porosty po celém území PR B.3. ostatní obratlovci název druhu čolek velký (Triturus cristatus) ropucha zelená (Bufo viridis) skokan ostronosý (Rana arvalis) skokan zelený (Rana kl. esculenta) skokan skřehotavý (Rana ridibunda) ještěrka obecná (Lacerta agilis) užovka obojková (Natrix natrix) vydra říční (Lutra lutra) * údaje Vlček aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ početnost neznámá, 1973* 1 ex., 1973* stupeň ohrožení popis biotopu druhu levobřežní rameno Ohře O na cestě z Doksan k jezu početnost neznámá, 1973* 1 ex., 1973* KO les na pravém břehu Ohře les na levém břehu Ohře velmi hojně, 1973*, několik hlasů z téže lokality Melichar 2 ex., 1973* KO levobřežní rameno Ohře v navigaci na pravém břehu Ohře O výskyt po březích Ohře, výskyt po březích Ohře, poslední údaj 211 trus (L Beran, ndop.nature.cz) početnost neznámá, 1973* 211 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a budoucnosti a) ochrana přírody Chráněné území bylo vyhlášeno výnosem Ministerstva školství a národní osvěty již v (silvestrovský výnos) a to v rozloze dokonce 2,469 ha na lesním oddělení č. 2. Předmětem ochrany byl Listnatý háj podél toku Ohře (jilm, javor, dub, topol, osika, bříza, habr, olše, buk s hojným podrostem), ptačí útulna drobného ptactva, hnízdiště slavíků a kolonie havranů. V 1. února 1977 bylo území znovu vyhlášeno Výnosem ministerstva kultury ČSSR statusem státní přírodní rezervace k ochraně typického smíšeného lužního porostu v údolní nivě 8

9 řeky Ohře. Rozloha celé přírodní rezervace byla upravena na 11,22 ha. Postupně pro území byly zpracovány specializované inventarizační průzkumy (vertebratologie, malakologie, botanika, coleoptera). V posledních letech jsou prováděny aktivní zásahy s cílem omezit expanzi bezu černého způsobující degradaci bylinného patra. b) lesnictví Původním vlastníkem lesů byl klášter v Doksanech (založen 1142), který zde hospodařil prostřednictvím velkostatku v Doksanech. Po zrušení kláštera v roce 1782 bylo panství spojeno s majetky na Hrubé Skále. Sloučeno bylo i lesní hospodářství. V roce 1786 byla provedena první hospodářská úprava lesů, ta však byla při majetkových změnách pozapomenuta a až do roku 1921 se zde hospodařilo bez lesního hospodářského plánu. V té době zavedené hospodaření seskupilo místní porosty lesy podle hospodářského tvaru na dvě skupiny, na les nízký s obmýtím 35 let a na les vysoký s obmýtím 8 let. Uvádí se, že v té době zde bylo zavedeno skupinové hospodářství s podsadbami bez holin. Druhová skladba odpovídala přirozené a nebyla odlišná od té dnešní. Z dnes již neprováděných činností je možné uvést zdrhování listí na krmivo pro ovce (letnina), vyřezávání bříz a jív na obruče a dubového proutí na výrobu košů. V současné době v území šetrně hospodaří lesní správa Litoměřice. Celé území přírodní rezervace je zařazeno do lesů zvláštního určení. c) vodohospodářství Před regulací Ohře mělo území lužních lesů u Doksan významnou funkci tlumení povodní přirozeným rozlivem. Tato funkce byl narušena regulací řeky, zbudováním navigace a v 5. letech 2. století vybudováním jezu. Stavba jezu podstatně omezila rozlivy při menších povodních. d) myslivost Území bylo v minulosti hojně myslivecky využíváno v rámci honitby při statku v Doksanech. Uváděn je výskyt bažantů, srnčí zvěře, zajíců a v okolí i vysoké počty koroptví. Spíše zajímavostí je zmínka od odstřelu mladých havranů v kolonii na Loužku dr. Emilem Holubem, který se sem chodil cvičit ve střelbě před odjezdem do Afriky. Standardní myslivecké využívání probíhá v území i dnes. e) rekreace a sport Západní část ostrova sv. Klimenta je využívána jako kemp a je zde i několik chat. Rekreanti levobřežní část chráněného území navštěvují, ne však příliš intezivně. Pohyb je omezen na několik vyšlapaných stezek, většinou po obvodu lokality. Bujná vegetace totiž činí les zejména v letním období obtížně prostupným. Dochází zde k pomístnímu sběru klestu a možná i k těžbě dřeva na otop, což je problematické zejména z pohledu ochrany saproxylických druhů hmyzu. Výjimečně lze zaznamenat k odhazování odpadků. Nejfrekventovanější jsou cesty na obou březích řeky, kde jsou vhodně umístěny naučné tabule. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a předpisy Územní plán sídelního útvaru Brozany-Doksany-Nové Dvory-Rochov. Územní plán Brozany nad Ohří. Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe. Lesní hospodářský plán LHC Litoměřice. Genová základny Budyně. CHOPAV Česká křída. NRBC Myslivna nad Ohří. 9

10 2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti a) rybářství - rybářské stezky po obvodu přírodní rezervace, lokálně odpadky. f) rekreace a sport - stezky rekreantů po přírodní rezervaci, zejména v části Loužek v blízkosti kempu, lokálně odpadky, - sběr klestu a nelegální těžba dřeva na otop. h) jiné způsoby využívání - ovlivnění vodního režimu a režimu záplav regulací toku řeky, provozem jezu a MVE. 2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Přírodní lesní oblast Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod Výměra LHC v ZCHÚ (ha) Období platnosti LHP (LHO) Organizace lesního hospodářství Nižší organizační jednotka 17 - Polabí LHC Litoměřice 1,76 (dle LHP), 11,22 (dle parcelního vymezení) Lesy České republiky, s.p. lesní správa Litoměřice Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů (přirozená dřevinná skladba dle Anonymus 26 Planeta 9/26; SLT převzaty z platného LHP) Přírodní lesní oblast: Polabí SLT 1L Soubor lesních typů (SLT) název Jilmový luh Přirozená dřevinná skladba SLT DB 35-65, HB -1, OS +, JV 1-6, JS 1-25, LP 2-15, JL 1-3, TP +-1, VR +-5, BB -5, OLL+-5 Celkem Výměra (ha) Podíl (%) 1,76 1 1,76 1 % Porovnání přirozené a současné skladby lesa Zkratka Listnáče DB HB OS JV JS LP JL TP VR BB OLL TPS AK Celkem Dřevina Dub Habr Topol osika Javor mléč Jasan ztepilý Lípa srdčitá Jilm habrolistý Topol (černý, bílý) Vrba (bílá, křehká) Javor babyka Olše lepkavá Topol kanadský Akát bílý Současné zastoupení (ha) Současné zastoupení (%) 2,735 28,3 zastoupen v podúrovni zastoupen vzácně,4835 5, 5,945 61,,547 5,7 zastoupen vzácně zastoupen vzácně zastoupena okrajově zastoupen hlavně v podúrovni zastoupena okrajově zastoupen zastoupen 9,67 1 % Přirozené zastoupení (ha) Přirozené zastoupení (%) 1,49 -,97 +,1-,58,97-2,42,19-1,45,97-2,9,97,48 -,48, Aktuální zastoupení dřevin je převzato z výpisu z lesní hospodářské knihy. V lesní hospodářské knize jsou ale do přírodní rezervace zařazeny pouze dva porosty 34F12/8 a 1

11 33D15 s celkovou rozlohou 9,67 ha. To neodpovídá celkové rozloze přírodní rezervace dle platného parcelního vymezení (11,22 ha) ani dle LHP (1,76 ha). Z platného tvaru hranic přírodní rezervace ve státním seznamu ochrany přírody (drusop.nature.cz) je možné dovodit, že do přírodní rezervace náleží i části porostů 34D12/8 a 34D2. Protože není zřejmé jak velké části těchto porostů do MZCHÚ patří nebyly pro výpočet přirozené a současné skladby lesa zahrnuty. Pro výpočet přirozeného zastoupení byly použity průměrné hodnoty z přehledu výměr a zastoupení SLT porostů 34F12/8 a 33D15. Pro dvouetážový porost 34F12/8 byly použity hodnoty pro horní etáž, ze spodní etáže byly uvedeny pouze dřeviny které v horní etáži nejsou zastoupeny. Jsou uvedeny i dřeviny, které jsou v území zastoupeny, ale nejsou v lesní hospodářské knize uvedeny. Přílohy: M3: Mapa dílčích ploch a objektů - lesnická mapa M4: Lesnická mapa typologická M5: Stupně přirozenosti lesních porostů T1: Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích Přímo na území přírodní rezervace se nenacházejí rybníky, vodní nádrže a toky Základní údaje o útvarech neživé přírody Na území přírodní rezervace se významné útvary neživé přírody nenacházejí Základní údaje o zemědělské půdě Na území přírodní rezervace zemědělská půda nenachází. 2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup V rámci období předchozích dvou plánů péče (1998 až 23 a 24 až obé Hamerský) byla věnována pozornost zejména vyznačení hranice území v terénu, zbudování informačních tabulí a sladění lesnického hospodaření se zájmy ochrany přírody. V rámci aktivního managementu bylo provedeno vyřezání většiny nárostů expandujícího bezu černého. Z průzkumů byly provedeny botanický (Kubát), lesnický (Kottová 1989), malakologický (Flassar 1973), vertebratologický (Vlček 1973), průzkumy Coleopter (Hrdlička 1963, Moravec 1966, Kopecký a Pavel 21). S výjimkou posledního průzkumu Coleopter se jedná o starší díla, která by si zasloužila aktualizaci. Dle záznamů poskytnutých krajským úřadem Ústeckého kraje byla provedena následující opatření: provedení kompletního pruhové značení hranic PR + osazení úředních tabulí se státním znakem 26 (Havraníky), 212 (Loužek) osazení dvou informačních tabulí 27 vyřezání 1/2 nárostů bezu v části Havraníky 28 vyřezání 2/2 nárostů bezu v části Havraníky 29 vyřezání většiny nárostů bezu v části Loužek Stav pruhového značení i cedulí se státním znakem je dobrý. Naučné tabule jsou zdařilé a dosud v dobrém stavu (bude nutno provést revizi po červnové povodni). Vyřezání bezu je 11

12 opticky viditelné a k jeho obrážení dochází jen místy. Navrhuje se pokračovat v tomto opatření v periodě cca 5 let. V platném plánu péče je navržena skupinová těžba jasanu v části 33D15, v části 34F8 vytěžení AK a TPS a v celém území tlumení nárostů JS, JV a podpora DB. Není známo, do jaké míry byla tato opatření prováděna. Do stávajícího LHP jsou tyto návrhy převzaty a je proto možné je provést ještě v období jeho platnosti. Také bylo navrženo zpracování a aktualizace řady inventarizačních průzkumů z nichž byl proveden jen velmi kvalitní průzkum Coleopter. 2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany přírody v případě jejich možné kolize V území nehrozí zásadní kolize zájmů ochrany přírody. V případě provádění jakýchkoli zásahů do stromového patra je vhodné zvolit termín mimo hnízdní období. Zásahy by neměly být prováděny v místě hnízdní kolonie havranů. Stav pruhového značení a tabulí na západním okraji části Havraníky. Vladimír Melichar

13 3 3.1 Plán zásahů a opatření Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o lesy Péče o lesní porosty v přírodní rezervaci Loužek je možné provádět v zásadě podle dvou scénářů. Scénář 1: Péče bude pokračovat stávajícím konzervativní způsobem. Hospodářským tvarem bude les vysoký s naznačenými etážemi. Cílem bude přírodě blízký les pralesovitého rázu s dostatkem mrtvého a rozpadajícího se dřeva. Cílového stavu bude dosaženo postupnými úpravami druhového složení (vytěžení AK, TPS), tlumením nárostů JV a JS, preferencí DB, JLM a potlačených akcesorických dřevin. Scénář 2 (alternativní): Připravit postupně podmínky na přechod alespoň části území do historického hospodářského tvaru - lesa středního. Převod na střední les by mohl být zajímavou variantou zejména z hlediska managementu bezobratlých i ornitocenózy. Musely by mu předcházet podkladové studie lesnická (technická a ekonomická proveditelnost) a entomologická (biologická smysluplnost). Zcela nezbytným předpokladem je úplný koncenzus s vlastníkem pozemků a alespoň předpoklad realizace vhodného ekonomického modelu. Výhodou pro vlastníka by byla možnost trvale získávat ekonomický užitek i z porostů v přírodní rezervaci. Udržování středního lesa je dnes v České republice velmi vzácným typem managementu a proto druhy lužních lesů (např. jasoň dymnivkový, okáč jílkový), které jsou na tento typ obhospodařování vázané buď již zcela vyhynuly nebo jsou na pokraji vyhynutí. Ve prospěch zvážení alternativního managementu hovoří stav současných porostů, na jejichž kostře je zřejmé, že tento typ obhospodařování se zde v minulosti hojně využíval. Přestavba lesa by proto nebyla příliš náročná. Jako vhodnější se v prvním sledu jeví porosty na levém břehu Ohře a v navazujícím ochranném pásmu. Kostra lesa v části Loužek dokládá historický hospodářský tvar les střední. Vladimír Melichar

14 Rámcová směrnice péče o les podle souboru lesních typů Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 1 les zvláštního určení 1L Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa - přirozená SLT základní dřeviny 1L DB 35-65, JS 1-25, LP 2-15, HB -1, JV 1-6, TP+-1, VR+-5, OS +, BB -5 JL 1-3 B) Porostní typ (zvažovaná alternativa středního lesa) A) Porostní typ meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny Dubový (kval.) smíšený les vysoký (vysokokmenný) Základní rozhodnutí Dubový (kval.) smíšený les střední (sdružený) Obmýtí Obmýtí Obnovní doba fyzický věk nepřetržitá DB 2-3+ JS, LP, JL, JV 122+ Hospodářský způsob horní etáž - fyzický věk spodní etáž 1-3 nepřetržitá výběrný/samovolný vývoj výběrný (účelově upravený) Obnovní doba Hospodářský způsob Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty přírodě blízká druhová skladba vývojově příznivá věková struktura stálá přítomnost odumřelého dříví Způsob obnovy a obnovní postup přírodě blízká druhová skladba skupinovitě mozaikovitá porostní výstavba stálá přítomnost odumřelého dříví výhradně přirozená obnova generativní v semenných letech cílových dřevin; jednotlivá až skupinová výběrná seč (účelový výběr) po ploše pro uvolňování přirozené obnovy cílových dřevin a k redukci geograficky nepůvodních a stanovištně nevhodných dřevin (AK, TPS), těžbu a soustřeďování dříví provádět v období vegetačního klidu a bez narušení půdního povrchu Péče o nálety, nárosty a kultury výhradně přirozená obnova generativní v semenných letech cílových dřevin, vegetativní z pařezových a kořenových výmladků; horní i spodní etáž - jednotlivá až skupinová výběrná seč (účelový výběr) nebo kotlíková seč, obnovní prvky do,2 ha, ponechávat několik výstavků z různých etáží (věková diferenciace), těžbu a soustřeďování dříví provádět v období vegetačního klidu a bez narušení půdního povrchu tlumení JS, JV a bezu, příp. AK a TPS, preferovat přirozenou obnovu DB a JL, v případě potřeby ochrana proti škodám způsobeným zvěří, vyloučit přikrmování zvěře v rezervaci a jejím ochranném pásmu, zásahy při kalamitách nutné konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody Výchova porostů tlumení JS, JV a bezu, příp. AK a TPS, preferovat přirozenou obnovu DB a JL, v případě potřeby ochrana proti škodám způsobeným zvěří, vyloučit přikrmování zvěře v rezervaci a jejím ochranném pásmu, zásahy při kalamitách nutné konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody vytěžit TPS a AK ve všech úrovních, výchovu vytěžit TPS a AK ve všech úrovních, výchovu provádět do provádět do 8-9ti let, cílem jsou porosty přirozené 8-9ti let, cílem jsou porosty přirozené druhové skladby druhové skladby výškově a tloušťkově diferencované výškově a tloušťkově diferencované, Opatření ochrany lesa ponechávat odumřelé dříví v množství alespoň 4 m3 ponechávat odumřelé dříví v množství alespoň 4 m3 na ha, na ha, zachovat přirozený vodní (záplavový) režim, zachovat přirozený vodní (záplavový) režim, obnova obnova periodicky zaplavovaných tůní periodicky zaplavovaných tůní Provádění nahodilých těžeb bez zásahu bez zásahu 14

15 Nad rámec lesnických opatření by bylo vhodné provést údržbu poříční tůně protáhlého tvaru v porostu 34F12/8. Nachází se v souběhu s mrtvým ramenem. Údržba spočívá v opatrném vyhrnutím sedimentů na ploše cca 2 arů Vyhrnutí se musí provádět opatrně a pod odborným dozorem, neboť na břehu rostou vzácnější druhy bylinného patra. Příloha: č. M4: Lesnická mapa typologická č. M5: Stupně přirozenosti lesních porostů b) péče o rostliny Zásady péče o rostliny jsou naplněny v rámci zásad péče o lesy a není tedy nutné je blíže specifikovat. c) zásady péče o živočichy Z důvodu ochrany a péče o ornitocenózu je nutné: - provádět kácení a vyřezávání dřevin výhradně mimo hnízdní období, - neprovádět kácení v místě havraní kolonie. Z důvodu ochrany a péče o saproxylické brouky je nutné: - ponechávat v lese dostatečné množství odumřelého dřeva hlavně větších dimenzí (nad průměr 6 cm) k rozpadu, - ponechávat v lese jednotlivě stojící souše k rozpadu. Z důvodu ochrany a péče o obojživelníky by bylo vhodné: - obnovit téměř zazemněnou poříční tůň v části Loužek Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území a) lesy viz přílohy: č. T1 Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich č. M3 Mapa dílčích ploch a objektů (lesnická mapa) 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Nezřizovat krmeliště a újediště. Zamezit narušení vodního režimu v ochranném pásmu. Nepovolovat výstavbu nových rekreačních objektů. V ochranném pásmu neprovádět holosečný způsob hospodaření. Preferovat výběrný a skupinově výběrný způsob hospodaření zejména s ohledem na prostorovou a věkovou strukturu lesa jako ochranu před kalamitami. Při obnově porostů preferovat přirozené zmlazení. Zvážit možnost zavedení hospodářského tvaru střední les Zaměření a vyznačení území v terénu Parcelní výměra (11,22 ha) neodpovídá výměře dle lesnického vymezení (1,76 ha). V aktuálním lesní hospodářské knize je chyba ještě větší (9,67 ha). proto by bylo vhodné provést oddělení parcely č. 795/1 ve výměře 5,9711 ha a dle takto oddělené parcely přetvořit při obnově LHP hranice porostů. 15

16 Druhou možností je využítí již provedeného geometrického plánu pro část Loužek (Krejný 2), viz. příloha M6. Podle tohoto geometrického plánu by bylo možné možné zpracovat záznam podrobného měření změn a ten zahrnout jednak do parcelního vymezení jednak do lesnické dokumentace. Výsledná plocha přírodní rezervace by spolu s částí Havraníky téměř odpovídala vyhlašovacímu předpisu a činila by 11,7962 ha. V terénu jsou hranice přírodní rezervace vyznačeny pásovým značením a tabulemi se státním znakem. Bude nutné zajistit údržbu a obnovu značení 2 x za období plánu péče Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Území by bylo možné po předjednání s dotčenými subjekty zaměřit dle skutečného stavu a nově vyhlásit Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností U stezek vedoucích od kempu se navrhuje umístit informační tabule vysvětlující význam mrtvého a volně ležícího dřeva pro vzácný saproxylický hmyz Návrhy na vzdělávací využití území Území je přístupné po cestě od Doksan k jezu a také po břehu Ohře od kempu Brozany. Po obvodu přírodní rezervace jsou vyšlapány úzké pěšiny. N dvou místech jsou umístěny informační tabule s aktuálním obsahem. Během období plánu péče bude potřeba informační tabule 1 x obnovit. K lokalitě PR Loužek by bylo vhodné vytvořit leták (formát A4, skládaný), který by byl k dispozici v kempu Brozany a na obecních úřadech v Doksanech a Brozanech a podrobný webový odkaz na stránkách Ústeckého kraje Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring V území se navrhuje provést tyto průzkumy: - botanický (flóra i vegetace) inventarizační průzkum, - aktualizaci malakologického průzkumu, - lepidopterologický průzkum a další specializované průzkumy bezobratlých, - chiropterologický průzkum. V území by bylo vhodné provádět trvalý monitoring avifauny včetně početnosti havraní kolonie (optimálně 1 x za 2-3 roky), minimálně 1 x za období plánu péče. 16

17 4 4.1 Závěrečné údaje Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Orientační náklady za rok (Kč) Jednorázové a časově omezené zásahy 2 x Obnova pruhového značení a tabulí se státním znakem Geodetické oddělení části parcely 795/1a vyznačení v terénu nebo zpracováni ZPMZ Obnova informačních tabulí Vytěžení TPS a AK Případná přestavba na střední les/náklady na ha Projekt přestavby na střední les Údržba tůně (2 ary) Průzkumy (4) Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) Opakované zásahy Vyřezávání nárostů bezu, příp. jasanu a javoru (celá plocha 1 x za období plánu péče) Monitoring avifauny Opakované zásahy celkem (Kč) N á k l a d y 4.2 c e l k e m (Kč) Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) v režii vlastníka 5 (odhad) Použité podklady a zdroje informací Literatura: Anonymus (26): Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2. Planeta 14 (9):3-4. AOPK ČR (213): Nálezová databáze ochrany přírody. (on-line georeferencovaná elektronická databáze; portal.nature.cz). Verze 213. Praha. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. (Citováno ). Výskyt zvláště chráněných a ohrožených druhů v PR Loužek. Flassar I. (1973): Výsledky malakologického průzkumu SPR loužek u Doksan. Ms., 4 pp., Depon in: KÚ Ústeckého kraje. Hamerský R. (1998): Plán péče přírodní rezervace Loužek (na období ). Ms., 7 pp., Depon in: KÚ Ústeckého kraje. 17

18 Hamerský R. (23): Přírodní rezervace Loužek - plán péče (na období ). Ms., 8 pp pp. příloh, Depon in: KÚ Ústeckého kraje. Hrdlička J. (1963): Zpráva o výsledcích coleopterologického výzkumu SPR Loužek. Ms., 4 pp., Depon in: KÚ Ústeckého kraje. Kopecký T., Pavel F. (21): Zpráva z průzkumu saproxylických brouků (Coleoptera) PR Loužek 21. Ms., 27 pp., Depon in: KÚ Ústeckého kraje. Kottová M. (1989): Inventarizační průzkum lesnický státní přírodní rezervace Loužek. Ms., 2 pp., Depon in: KÚ Ústeckého kraje. Krejný M. (2): Geometrický plán pro zaměření chráněného území. Ms., 2 map., Depon in: KÚ Ústeckého kraje. Kubát K: Botanický inventarizační průzkum SPR Havraníky a navrženého CHÚ Loužek. Ms., 7 pp., Depon in: KÚ Ústeckého kraje. Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. et Lustyk P. (eds.) (21): Katalog biotopů České republiky. Ed.2, AOPK ČR, Praha. Mackovčin P., (eds.). a kol. (24): Ústecko. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek I. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 35 pp. Míchal I. & Petříček V. (eds.) 1999: Péče o chráněná území I. a II., (díl I. V. Petříček a kol.: Nelesní společenstva, 451 pp., díl II. I. Míchal, V. Petříček a kol.: Lesní společenstva, 713 pp.), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Moravec P. 1996: Závěrečná zpráva o výsledcích coleopterologického výzkumu navrhovaného přírodního parku Dolní Poohří (Carabidae, Histeridae, Leiodidae part., Staphylinidae part.). Litoměřice. 22 pp +1 map. Depon in: KÚ Ústeckého kraje. Vlček M. (1973): Vertebratologické poměry státní přírodní rezervace Loužek v Dolním Poohří. Ms., 28 pp., Depon in: KÚ Ústeckého kraje. Mapové podklady: Geologická mapa 1:5 dostupné on-line na Katastrální mapa 1: 5 dostupné on-line na Základní mapa České republiky 1:1 on-line: Hydrologie, potencionální vegetace, geomorfologie on-line Lesnické poměry on-line Ochrana přírody on-line Ostatní podklady: Seznam parcel PP Vinařský rybník (KÚ Ústeckého kraje). Shapefile hranic PR Loužek (KÚ Ústeckého kraje). Soupis dosud provedených zásahů (KÚ Ústeckého kraje). Výpis z lesní hospodářské knihy a aktuální porostní mapa (LS Litoměřice). Státní seznam ochrany přírody (www.drusop.nature.cz). 18

19 4.3 Seznam používaných zkratek AOPK ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky EVL evropsky významná lokalita ex. exemplář IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources k. ú. katastrální území KO - uvedený druh je zařazen do kategorie druhů kriticky ohrožených KN katastr nemovitostí KÚ krajský úřad MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území MŽP - ministerstvo životního prostředí O - uvedený druh je zařazen do kategorie druhů ohrožených - uvedený druh je zařazen do kategorie druhů silně ohrožených OP ochranné pásmo PR přírodní rezervace PUPFL pozemek určený pro funkci lesa ZCHÚ zvláště chráněné území 4.4 Plán péče zpracoval Mgr. Vladimír Melichar, Křižíkova 9, 36 1 Karlovy Vary V Karlových Varech dne Deskovité kořeny jilmu habrolistého v části Loužek. Vladimír Melichar

20 OBSAH 1. Základní údaje o zvláště chráněném území Základní identifikační údaje Údaje o lokalizaci území Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Výměra území a jeho ochranného pásma Překryv území s jinými chráněnými územími Kategorie IUCN Předměty ochrany ZCHÚ Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu Hlavní předmět ochrany ZCHÚ současný stav Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu Cíl ochrany Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předměty ochrany Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a budoucnosti Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a předpisy Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích Základní údaje o útvarech neživé přírody Základní údaje o zemědělské půdě Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup Stanovení prioritních zájmů ochrany přírody v případě jejich možné kolize Plán zásahů a opatření Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Závěrečné údaje Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Použité podklady a zdroje informací Seznam používaných zkratek Plán péče zpracoval

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Cholupická bažantnice

Cholupická bažantnice Plán péče o přírodní památku PP Cholupická bažantnice 2010 2019 1/19 Cholupická bažantnice na období 2010 2019 20 09-1/19 - PP Cholupická bažantnice 2010 2019 2/19 1. Základní údaje o zvláště chráněném

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Plán péče. o přírodní rezervaci MYSLIVNA. na období 2015-2017. návrh - 1 -

Plán péče. o přírodní rezervaci MYSLIVNA. na období 2015-2017. návrh - 1 - Plán péče o přírodní rezervaci MYSLIVNA na období 2015-2017 návrh - 1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 253 kategorie ochrany: přírodní rezervace

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice

Více

Plán péče o Národní přírodní rezervaci Ranšpurk na období 2010-2019

Plán péče o Národní přírodní rezervaci Ranšpurk na období 2010-2019 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI PÁLAVA Plán péče o Národní přírodní rezervaci Ranšpurk na období 2010-2019 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Příloha A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Název zvláště chráněného území: Habrová seč Předměty

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU Jiří Eichler Abstrakt Příspěvek popisuje systémy lesnického hospodaření a obnovu lesa v lužních

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Základní údaje a přírodní poměry.

Základní údaje a přírodní poměry. LESY ČESK ESKÉ É REPUBLIKY, s. p. Lesníí závod Židlochovice Lesn Vložte text 1 Základní údaje a přírodní poměry. Většina území LZ patří do nejsušší a nejteplejší oblasti ČR Katastrální výměra LZ 167 169

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

1.1 Základní identifikační údaje

1.1 Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2011 2019 (návrh na vyhlášení) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

Přírodní rezervace Chropotínský háj Plán péče na období 2015-2024. Plán péče. přírodní rezervaci. Chropotínský háj. (ve smyslu vyhlášky 64/2011 Sb.

Přírodní rezervace Chropotínský háj Plán péče na období 2015-2024. Plán péče. přírodní rezervaci. Chropotínský háj. (ve smyslu vyhlášky 64/2011 Sb. Plán péče o přírodní rezervaci Chropotínský háj (ve smyslu vyhlášky 64/2011 Sb.) na období 2015-2024 1 M1: Orientační mapka 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1. Základní identifikační údaje

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK O EVL 1.1 PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK Dílčí plnění, část 1.1 zpracování plánu péče o navrženou EVL/ZCHÚ na základě zpracovaných podkladů, dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Sdružením Jižní Čechy

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód: 1095 Kategorie: přírodní rezervace Název: Mýto Kategorie IUCN: IV. - řízená rezervace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených PR Slavičí údolí 00 09 /8 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů PR Slavičí údolí 00 09 LHC Dobřichovice LHP.. 009 3.. 008 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Les zvláštního

Více

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka na období 2011 2025-1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1472 kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více

Plán péče pro přírodní památku Meandr Botiče

Plán péče pro přírodní památku Meandr Botiče Plán péče pro přírodní památku Meandr Botiče 2010-2020 Zpracovatel Jan Havránek 2009 1 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, o zřízení přírodní památky Borecké skály a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 77195/2013 Sp. zn.: S JMK 77195/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs

Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs Ing. Jan Dovrtěl Ing. Miroslav Svoboda Lesy České republiky, s.p. Lesní závod Židlochovice Lesní závod Židlochovice organizační

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní památku KOZEL na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační a popisné

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

Stráně u Popovic (návrh na vyhlášení)

Stráně u Popovic (návrh na vyhlášení) Plán péče o přírodní památku Stráně u Popovic (návrh na vyhlášení) na období 2013 2023 Obsah 1. Základní údaje o ZCHÚ... 1 1.1 Základní identifikační údaje... 1 1.2 Údaje o lokalizaci území... 1 1.3 Stručný

Více

Popovické rybníky (návrh na vyhlášení)

Popovické rybníky (návrh na vyhlášení) Plán péče o přírodní památku Popovické rybníky (návrh na vyhlášení) na období 2013 2023 Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji, 09028956 Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Retenční nádrž Slatina a jejího ochranného pásma dle 4 odst.1) vyhlášky č. 64/2011 Sb. 1/ Údaje o zvláště chráněném území: a) Název: Retenční

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků ODESÍLATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 28. července 2014

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Ie. účtu 8230-281/0100 l

Ie. účtu 8230-281/0100 l SPRÁVA NÁRODNíHO PARKU ŠUMAVA Dle rozdělovníku váš dopis značky1 ze dne našeznačka Sl NPS 04493/2015/1-NPS 04493/2015 datum 8.6.2015 vyřizuje 1 linka ng. $míd / 388 450 248 Oznámení návrhu na nové vyhlášení

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Přílohy návrhové části plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Příloha č. 1 - I. zóny: rámcové směrnice řízení vývoje pro I. zóny Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Kategorie 29 olšová stanoviště na podmáčených

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025 Plán péče o přírodní památku Budačina na období 2015-2025 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2436 kategorie ochrany: přírodní památka název území:

Více

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,08 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030480 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1179700 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 20,11 ÚTVAR

Více

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ Příloha III Rámcové péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ 01 lesy zvláštního 0X listnaté dřeviny mimo akát borovice (zvláště BOC) akát 110-200 40 110 40 100-f 30- podrostní,

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 1.1. Základní identifikační údaje evidenční kód území: 1480 kategorie ochrany:

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Týniště Předmět ochrany a jeho popis Hlavním předmětem ochrany je populace kuňky

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany Příloha č. 5: Tabulky kritérií pro hodnocení stavu a péče dle Metodiky hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných územích (Svátek, Buček, 2005) Kritéria hodnocení současného stavu území ZACHOVALOST

Více

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Litovelské Pomoraví AOPK ČR Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, Litovel Společenský význam ZCHÚ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Více

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor životního prostředí Pracoviště Praha 1 Nám. Republiky 3 110 00 Praha 1 Ing. V.

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor životního prostředí Pracoviště Praha 1 Nám. Republiky 3 110 00 Praha 1 Ing. V. Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor životního prostředí Pracoviště Praha 1 Nám. Republiky 3 110 00 Praha 1 Ing. V. Horáček PP/OŽP/01/2011 Čelákovice 4. srpna 2011 Věc: Žádost o kontrolu

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Znalecký posudek číslo 2293-244/2012

Znalecký posudek číslo 2293-244/2012 Znalecký posudek číslo 2293-244/2012 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI O obvyklé ceně ideální 1/2 pozemku a lesního porostu zapsaných na LV č.566 pro obec a katastrální území Držkov, okres Jablonec nad Nisou. Objednatel

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více