Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek. na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek. na období 2014 2023"

Transkript

1 Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek na období

2 1 1.1 Základní údaje o zvláště chráněném území Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: název území: druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: orgán, který předpis vydal: číslo předpisu: datum platnosti předpisu: datum účinnosti předpisu: přírodní rezervace Loužek výnos MK ČSR Ministerstvo kultury ČSR Č.j. 9856/76 z února února 1977 Údaje o lokalizaci území kraj: obec s rozšířenou působností: obec s pověřeným obecním úřadem: obec: katastrální území: Ústecký Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem Doksany Doksany Příloha č. M1: Orientační mapa s vyznačením PR Loužek. Příloha č. M2: Mapa s vymezení ZCHÚ a OP. 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Zvláště chráněné území: Katastrální území : Doksany Číslo parcely Druh pozemku podle KN podle KN Způsob pozemku KN 795/1 (část) lesní pozemek 795/2 lesní pozemek PUPFL PUPFL využití Číslo listu Výměra parcely podle vlastnictví celková podle KN (m2) Výměra parcely v ZCHÚ (m2) Ochranné pásmo: Ochranné pásmo není stanoveno, je vymezeno ze zákona. Jedná se o pásmo 5 m vně hranice PR. Příloha č. M3 Katastrální mapa PR Loužek. 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma Druh pozemku lesní pozemky vodní plochy trvalé travní porosty ZCHÚ plocha v ha 11,22 OP plocha v ha Způsob využití pozemku ZCHÚ plocha v ha zamokřená plocha rybník nebo nádrž vodní tok 2

3 orná půda ostatní zemědělské pozemky ostatní plochy neplodná půda ostatní způsoby využití zastavěné plochy a nádvoří plocha celkem ,22 Překryv území s jinými chráněnými územími národní park: chráněná krajinná oblast: jiný typ chráněného území: NATURA 2: ptačí oblast: evropsky významná lokalita: -* * na PR Loužek těsně navazuje EVL CZ42351 Ohře 1.6 Kategorie IUCN IV - řízená rezervace 1.7 Předměty ochrany ZCHÚ Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu Ochrana typického smíšeného lužního porostu v údolní nivě řeky Ohře Hlavní předmět ochrany ZCHÚ současný stav A. společenstva název společenstva Querco-Ulmetum Issler 1926 podíl plochy popis biotopu společenstva v ZCHÚ (%) typické porosty s bohatým bylinným patrem na hlinitých 1 % náplavech v nivě řeky Ohře, přímo na březích Ohře a jejích ramen přechází maloplošně do společenstev měkkého luhu B. druhy název druhu rostliny bledule jarní (Leucojum vernum) ladoňka dvoulistá (Scila vindobonensis) lilie zlatohlávek (Lilium martagon) měkkýši údolníček rýhovaný (Vallonia enniensis) aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ stupeň ochrany/ ohrožení stovky ex. O/C3 tisíce ex. /C3 stovky ex. O/C4a neznámá -/EN popis biotopu druhu roztroušeně v bylinném patře v celém MZCHÚ roztroušeně v bylinném patře v celém MZCHÚ roztroušeně v bylinném patře v celém MZCHÚ v mokřadních biotopech uvnitř lužního lesa (Flassar 1973) 3

4 velevrub tupý (Unio crassus) brouci zlatohlávek skvostný (Cetonischema aeruginosa) ptáci havran polní (Corvus frugilegus) kavka obecná (Corvus monedula) slavík obecný (Luscinia megarhynchos) žluva hajní (Oriolus oriolus) savci vydra říční (Lutra lutra) 1.8 neznámá /EN tok Ohře i mrtvé rameno směrem k Doksanům, nalezeny čerstvé schránky (213) neznámá O/EN nalezen rozšlápnutý jedinec na cestě od Doksan k jezu (Kopecký, Pavel 21) přibližně 3 hnízdících párů - neznámá 3 páry (213) O v pravobřežní části (Havraníky) je dlouholetá kolonie (uváděna již v r. 1935), v r. 213 obsazeno min. 15 hnízd, pozorováno množství ptáků odpovídající cca 3 párům pravděpodobné hnízdění, 213 pozorován 1 ex. v Doksanech lesní porosty po celém území PR neznámá lesní porosty po celém území PR neznámá výskyt po březích Ohře, poslední údaj 211 trus (L Beran, ndop.nature.cz) Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu V těsně navazující EVL v Ohře je předmětem velevrub tupý (Unio crassus). 1.9 Cíl ochrany Zajištění dlouhodobé existence a zlepšení podmínek hlavních předmětů ochrany zvláště chráněného území. Interiér tvrdolistého luhu v části Havraníky. Vladimír Melichar

5 2 2.1 Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předměty ochrany Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Přírodní památka je tvořena dvěmi oddělenými částmi lesních porostů na pravém (Havraníky) a levém (Loužek, ostrov sv. Klimenta) břehu řeky Ohře u Doksan. Havraníky leží mezi slepým ramenem, které pokračuje náhonem do Doksan, tokem Ohře a cestou od jezu a MVE do Doksan. Příbřežní prostor již není součástí PR a vyplňují jej porosty měkkého luhu. Loužek zahrnuje přibližně 1/3 plochy ostrova sv. Klimenta s nejzachovalejšími lesními porosty. Ostrov leží mezi regulovaným tokem Ohře a slepým ramenem, s pevninou je spojen v jižním cípu úzkou šíjí. Západní část ostrova je využívána jako kemp a stojí zde i několik chat. Geologické podmínky a reliéf území (mapomat.nature.cz) Geomorfologické postavení: Soustava Česká tabule Podsoustava Středočeská tabule Celek Dolnooharská tabule Podcelek Terezínská kotlina Okrsek Oharská niva Geologické poměry: Geologickým podkladem jsou druhohorní sedimenty české křídové pánve opuky a slíny středního až svrchního turonu až coniaku. Překryty jsou čtvrtohorními aluviálními náplavy řeky Ohře. Převažují zde hlinité oglejené půdy. Reliéf: PR Loužek leží v ploché nivě řeky Ohře v nadmořské výšce m n.m. Klimatické podmínky (Mackovčin 1999) Klimatická oblast T2 Počet dnů s teplotou nad 1 C Počet letních dnů 5-6 Počet mrazových dnů 1-11 Počet ledových dnů 3-4 Průměrná teplota v lednu v C -2 až -3 Průměrná teplota v dubnu v C 8 9 Průměrná teplota v červenci v C Průměrná teplota v říjnu v C 7 9 Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 9-1 Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 35-4 Srážkový úhrn v zimním období (mm) 2-3 Počet dnů se sněhovou pokrývkou 4-5 Počet dnů jasných 4-5 Počet dnů zamračených Hydrologie Zájmové území v nivě řeky Ohře a je odvodňováno přímo do koryta řeky. V současnosti se koryto rozděluje na regulovanou střední část v návodných březích k jezu opatřenou navigací a na levé a pravé slepé rameno. Levé rameno je odděleno šíjí, ve které je propojeno hlavním 5

6 tokem potrubím. Pravém rameno je napojeno na hlavní tok, v Doksanech přechází v náhon, který se pod zámkem vlévá zpět do Ohře. V minulosti tvořily obě části rezervace jeden velký ostrov (ostrov sv. Klimenta)*, který byl obtékán dvěma koryty řeky. Hlavní koryto probíhalo v trase dnešního pravého ramene, vedlejší koryto odpovídalo dnešnímu odstavenému levému rameni. Průpichem středem ostrova bylo vytvořeno koryto nové urychlující průtok a měnící vodní poměry, především hladinu podzemní vody i sklon koryta. Pozn.: Velmi pravděpodobně zahrnovala silvestrovským výnosem vyhlášená přírodní rezervace původně celý ostrov sv. Klimenta (plocha 2,46 ha). Stav území před regulací toku Ohře. Zdroj kontaminace.cenia.cz, III. vojenské mapování Charakteristika vegetace Území patří do fytogeografického okresu 5a. Dolní Poohří, České termofytikum. Potenciální přirozenou vegetací jsou topolové doubravy (Querco-Populetum) místy v komplexu s doubravami jilmovými (Querco-Ulmetum). V současné době celé území PR pokrývají lesní porosty odpovídající potencionální vegetaci. Z dřevin převažuje dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a javor mléč (Acer platanoides). Příměs tvoří jilm habrolistý (Ulmus carpinifolius), lípa srdčitá (Tilia cordata), vzácně zde nalezneme i vzrostlé buky lesní (Fagus sylvatica). Pouze na březích řeky nalezneme olši lepkavou (Alnus glutinosa), vrbu křehkou (Salix fragilis) a v. bílou (Salix alba). Z alochtonních dřevin se dosud jednotlivě vyskytuje akát bílý (Robbinia pseudoaccacia) a hybridní topoly z skupiny topolu kanadského (Populus x canadensis). V podúrovni se uplatňují navíc habr (Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre) a líska (Corylus avellana). Struktura porostu dosud (místy i výrazně) svědčí o relativně nedávném hospodaření ve tvaru středního lesa. Keřové patro je poměrně pestré, kromě mladých jedinců dřevin stromového patra zde rostou ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), střemcha obecná (Prunus padus) a hlohy (Crataegus spp.). Dosti zastoupený je bez černý (Sambucus nigra), který je postupně tlumen vyřezáváním. Bylinné patro tvoří jednak jarní geofyty, jednak nitrofyty typické pro lužní les. Obzvláště časný jarní aspekt s ladoňkou dvoulistou (Scila vindobonensis), dymnivkou dutou 6

7 (Corydalis cava), sasankou hajní (Anemone nemorosa) a s. pryskyřníkovitou (Anemone ranunculoides), bledulí jarní (Leucojum vernum), orsejem jarním (Ficaria verna subsp. bulbifera), prvosenkou jarní (Primula veris) a křivatcem žlutým (Gagea lutea) je nejen botanickým ale i estetickým zážitkem. Později rozkvétá česnek medvědí (Allium ursinum) nebo lilie zlatohlávek (Lilium martagon). V letním období je aspekt bylinného patra poměrně fádní s dominující bršlicí kozí nohou (Aegopodium podagraria), kopřivou dvoudomou (Urtica dioica) a netýkavkou malokvětou (Impatiens parviflora). Zvláště chráněné druhy rostlin, které se zde vyskytují mají poměrně bohaté populace roztroušené po celé ploše přírodní rezervace a mnohde i její hranice překračují. Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů (kategorie dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. KO kriticky ohrožený, silně ohrožený, O ohrožený) A rostliny Druh bledule jarní (Leucojum vernum) ladoňka dvoulistá (Scila vindobonensis) lilie zlatohlávek (Lilium martagon) Aktuální početnost Kategorie Popis biotopu druhu nebo vitalita podle vyhlášky populace v ZCHÚ č. 395/1992 Sb. roztroušeně v bylinném patře stovky ex. O v celém MZCHÚ roztroušeně v bylinném patře tisíce ex. v celém MZCHÚ stovky ex. roztroušeně v bylinném patře O v celém MZCHÚ B živočichové B.1. bezobratlí název druhu velevrub tupý (Unio crassus) zlatohlávek skvostný (Cetonischema aeruginosa) aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ neznámá neznámá stupeň ohrožení /EN O/EN popis biotopu druhu tok Ohře i mrtvé rameno směrem k Doksanům, nalezeny čerstvé schránky (213) nalezen rozšlápnutý jedinec na cestě od Doksan k jezu (Kopecký, Pavel 21) B.2. ptáci název druhu kavka obecná (Corvus monedula) konipas luční (Motacilla flava) krutihlav obecný (Jynx torquila) ledňáček říční (Alcedo atthis) lejsek šedý (Muscicapa striata) morčák velký (Mergus merganser) aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ hnízdění 5 p. 1973* stupeň ohrožení popis biotopu druhu pravděpodobné hnízdění, 213 pozorován 1 ex. v Doksanech možné hnízdění na březích Ohře hnízdění 1 p. 1973* hnízdění 1p. 1973* pozorován lovící ex. 1969* hnízdění 1973*, potvrzen, hlasové projevy více ex. Melichar pozorován 1 pár na řece Ohři, možné hnízdění Melichar možné hnízdění na okrajích lesních porostů možné hnízdění v březích Ohře O hnízdí v lesních porostech KO možné hnízdění ve stromech na březích řeky 7

8 pisík obecný (Actitis hypoleucos) 2 ex. na tahu v r. 1969*, ex. na břehu řeky (hnízdí?) Melichar hnízdění několik p. v blízkosti PR 1973* rákosník velký (Acrocephalus schoenobaenus) 3 páry 1973*, potvrzen slavík obecný (Luscinia megarhynchos) min. 3 páry Melichar 1 pár na zámku sova pálená (Tyto alba) v Doksanech, loví v PR 1973* strakapoud prostřední hnízdění více ex. 1973*, (Dendrocopus medius) 213 nepotvrzen hlasová provokace Melichar pozorování 21 (Polívka sýček obecný (Actene noctua) in ndop.nature.cz) zaletuje za potravou vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 1973*, výskyt i v r. 213 více párů 1973* žluva hajní (Oriolus oriolus) * údaje Vlček 1973 možné hnízdění na březích Ohře porosty rákosu na břehu mrtvého ramene O lesní porosty po celém území PR současný stav je neznámý O současný stav je neznámý současný stav je neznámý O potravní biotop lesní porosty po celém území PR B.3. ostatní obratlovci název druhu čolek velký (Triturus cristatus) ropucha zelená (Bufo viridis) skokan ostronosý (Rana arvalis) skokan zelený (Rana kl. esculenta) skokan skřehotavý (Rana ridibunda) ještěrka obecná (Lacerta agilis) užovka obojková (Natrix natrix) vydra říční (Lutra lutra) * údaje Vlček aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ početnost neznámá, 1973* 1 ex., 1973* stupeň ohrožení popis biotopu druhu levobřežní rameno Ohře O na cestě z Doksan k jezu početnost neznámá, 1973* 1 ex., 1973* KO les na pravém břehu Ohře les na levém břehu Ohře velmi hojně, 1973*, několik hlasů z téže lokality Melichar 2 ex., 1973* KO levobřežní rameno Ohře v navigaci na pravém břehu Ohře O výskyt po březích Ohře, výskyt po březích Ohře, poslední údaj 211 trus (L Beran, ndop.nature.cz) početnost neznámá, 1973* 211 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a budoucnosti a) ochrana přírody Chráněné území bylo vyhlášeno výnosem Ministerstva školství a národní osvěty již v (silvestrovský výnos) a to v rozloze dokonce 2,469 ha na lesním oddělení č. 2. Předmětem ochrany byl Listnatý háj podél toku Ohře (jilm, javor, dub, topol, osika, bříza, habr, olše, buk s hojným podrostem), ptačí útulna drobného ptactva, hnízdiště slavíků a kolonie havranů. V 1. února 1977 bylo území znovu vyhlášeno Výnosem ministerstva kultury ČSSR statusem státní přírodní rezervace k ochraně typického smíšeného lužního porostu v údolní nivě 8

9 řeky Ohře. Rozloha celé přírodní rezervace byla upravena na 11,22 ha. Postupně pro území byly zpracovány specializované inventarizační průzkumy (vertebratologie, malakologie, botanika, coleoptera). V posledních letech jsou prováděny aktivní zásahy s cílem omezit expanzi bezu černého způsobující degradaci bylinného patra. b) lesnictví Původním vlastníkem lesů byl klášter v Doksanech (založen 1142), který zde hospodařil prostřednictvím velkostatku v Doksanech. Po zrušení kláštera v roce 1782 bylo panství spojeno s majetky na Hrubé Skále. Sloučeno bylo i lesní hospodářství. V roce 1786 byla provedena první hospodářská úprava lesů, ta však byla při majetkových změnách pozapomenuta a až do roku 1921 se zde hospodařilo bez lesního hospodářského plánu. V té době zavedené hospodaření seskupilo místní porosty lesy podle hospodářského tvaru na dvě skupiny, na les nízký s obmýtím 35 let a na les vysoký s obmýtím 8 let. Uvádí se, že v té době zde bylo zavedeno skupinové hospodářství s podsadbami bez holin. Druhová skladba odpovídala přirozené a nebyla odlišná od té dnešní. Z dnes již neprováděných činností je možné uvést zdrhování listí na krmivo pro ovce (letnina), vyřezávání bříz a jív na obruče a dubového proutí na výrobu košů. V současné době v území šetrně hospodaří lesní správa Litoměřice. Celé území přírodní rezervace je zařazeno do lesů zvláštního určení. c) vodohospodářství Před regulací Ohře mělo území lužních lesů u Doksan významnou funkci tlumení povodní přirozeným rozlivem. Tato funkce byl narušena regulací řeky, zbudováním navigace a v 5. letech 2. století vybudováním jezu. Stavba jezu podstatně omezila rozlivy při menších povodních. d) myslivost Území bylo v minulosti hojně myslivecky využíváno v rámci honitby při statku v Doksanech. Uváděn je výskyt bažantů, srnčí zvěře, zajíců a v okolí i vysoké počty koroptví. Spíše zajímavostí je zmínka od odstřelu mladých havranů v kolonii na Loužku dr. Emilem Holubem, který se sem chodil cvičit ve střelbě před odjezdem do Afriky. Standardní myslivecké využívání probíhá v území i dnes. e) rekreace a sport Západní část ostrova sv. Klimenta je využívána jako kemp a je zde i několik chat. Rekreanti levobřežní část chráněného území navštěvují, ne však příliš intezivně. Pohyb je omezen na několik vyšlapaných stezek, většinou po obvodu lokality. Bujná vegetace totiž činí les zejména v letním období obtížně prostupným. Dochází zde k pomístnímu sběru klestu a možná i k těžbě dřeva na otop, což je problematické zejména z pohledu ochrany saproxylických druhů hmyzu. Výjimečně lze zaznamenat k odhazování odpadků. Nejfrekventovanější jsou cesty na obou březích řeky, kde jsou vhodně umístěny naučné tabule. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a předpisy Územní plán sídelního útvaru Brozany-Doksany-Nové Dvory-Rochov. Územní plán Brozany nad Ohří. Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe. Lesní hospodářský plán LHC Litoměřice. Genová základny Budyně. CHOPAV Česká křída. NRBC Myslivna nad Ohří. 9

10 2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti a) rybářství - rybářské stezky po obvodu přírodní rezervace, lokálně odpadky. f) rekreace a sport - stezky rekreantů po přírodní rezervaci, zejména v části Loužek v blízkosti kempu, lokálně odpadky, - sběr klestu a nelegální těžba dřeva na otop. h) jiné způsoby využívání - ovlivnění vodního režimu a režimu záplav regulací toku řeky, provozem jezu a MVE. 2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Přírodní lesní oblast Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod Výměra LHC v ZCHÚ (ha) Období platnosti LHP (LHO) Organizace lesního hospodářství Nižší organizační jednotka 17 - Polabí LHC Litoměřice 1,76 (dle LHP), 11,22 (dle parcelního vymezení) Lesy České republiky, s.p. lesní správa Litoměřice Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů (přirozená dřevinná skladba dle Anonymus 26 Planeta 9/26; SLT převzaty z platného LHP) Přírodní lesní oblast: Polabí SLT 1L Soubor lesních typů (SLT) název Jilmový luh Přirozená dřevinná skladba SLT DB 35-65, HB -1, OS +, JV 1-6, JS 1-25, LP 2-15, JL 1-3, TP +-1, VR +-5, BB -5, OLL+-5 Celkem Výměra (ha) Podíl (%) 1,76 1 1,76 1 % Porovnání přirozené a současné skladby lesa Zkratka Listnáče DB HB OS JV JS LP JL TP VR BB OLL TPS AK Celkem Dřevina Dub Habr Topol osika Javor mléč Jasan ztepilý Lípa srdčitá Jilm habrolistý Topol (černý, bílý) Vrba (bílá, křehká) Javor babyka Olše lepkavá Topol kanadský Akát bílý Současné zastoupení (ha) Současné zastoupení (%) 2,735 28,3 zastoupen v podúrovni zastoupen vzácně,4835 5, 5,945 61,,547 5,7 zastoupen vzácně zastoupen vzácně zastoupena okrajově zastoupen hlavně v podúrovni zastoupena okrajově zastoupen zastoupen 9,67 1 % Přirozené zastoupení (ha) Přirozené zastoupení (%) 1,49 -,97 +,1-,58,97-2,42,19-1,45,97-2,9,97,48 -,48, Aktuální zastoupení dřevin je převzato z výpisu z lesní hospodářské knihy. V lesní hospodářské knize jsou ale do přírodní rezervace zařazeny pouze dva porosty 34F12/8 a 1

11 33D15 s celkovou rozlohou 9,67 ha. To neodpovídá celkové rozloze přírodní rezervace dle platného parcelního vymezení (11,22 ha) ani dle LHP (1,76 ha). Z platného tvaru hranic přírodní rezervace ve státním seznamu ochrany přírody (drusop.nature.cz) je možné dovodit, že do přírodní rezervace náleží i části porostů 34D12/8 a 34D2. Protože není zřejmé jak velké části těchto porostů do MZCHÚ patří nebyly pro výpočet přirozené a současné skladby lesa zahrnuty. Pro výpočet přirozeného zastoupení byly použity průměrné hodnoty z přehledu výměr a zastoupení SLT porostů 34F12/8 a 33D15. Pro dvouetážový porost 34F12/8 byly použity hodnoty pro horní etáž, ze spodní etáže byly uvedeny pouze dřeviny které v horní etáži nejsou zastoupeny. Jsou uvedeny i dřeviny, které jsou v území zastoupeny, ale nejsou v lesní hospodářské knize uvedeny. Přílohy: M3: Mapa dílčích ploch a objektů - lesnická mapa M4: Lesnická mapa typologická M5: Stupně přirozenosti lesních porostů T1: Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích Přímo na území přírodní rezervace se nenacházejí rybníky, vodní nádrže a toky Základní údaje o útvarech neživé přírody Na území přírodní rezervace se významné útvary neživé přírody nenacházejí Základní údaje o zemědělské půdě Na území přírodní rezervace zemědělská půda nenachází. 2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup V rámci období předchozích dvou plánů péče (1998 až 23 a 24 až obé Hamerský) byla věnována pozornost zejména vyznačení hranice území v terénu, zbudování informačních tabulí a sladění lesnického hospodaření se zájmy ochrany přírody. V rámci aktivního managementu bylo provedeno vyřezání většiny nárostů expandujícího bezu černého. Z průzkumů byly provedeny botanický (Kubát), lesnický (Kottová 1989), malakologický (Flassar 1973), vertebratologický (Vlček 1973), průzkumy Coleopter (Hrdlička 1963, Moravec 1966, Kopecký a Pavel 21). S výjimkou posledního průzkumu Coleopter se jedná o starší díla, která by si zasloužila aktualizaci. Dle záznamů poskytnutých krajským úřadem Ústeckého kraje byla provedena následující opatření: provedení kompletního pruhové značení hranic PR + osazení úředních tabulí se státním znakem 26 (Havraníky), 212 (Loužek) osazení dvou informačních tabulí 27 vyřezání 1/2 nárostů bezu v části Havraníky 28 vyřezání 2/2 nárostů bezu v části Havraníky 29 vyřezání většiny nárostů bezu v části Loužek Stav pruhového značení i cedulí se státním znakem je dobrý. Naučné tabule jsou zdařilé a dosud v dobrém stavu (bude nutno provést revizi po červnové povodni). Vyřezání bezu je 11

12 opticky viditelné a k jeho obrážení dochází jen místy. Navrhuje se pokračovat v tomto opatření v periodě cca 5 let. V platném plánu péče je navržena skupinová těžba jasanu v části 33D15, v části 34F8 vytěžení AK a TPS a v celém území tlumení nárostů JS, JV a podpora DB. Není známo, do jaké míry byla tato opatření prováděna. Do stávajícího LHP jsou tyto návrhy převzaty a je proto možné je provést ještě v období jeho platnosti. Také bylo navrženo zpracování a aktualizace řady inventarizačních průzkumů z nichž byl proveden jen velmi kvalitní průzkum Coleopter. 2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany přírody v případě jejich možné kolize V území nehrozí zásadní kolize zájmů ochrany přírody. V případě provádění jakýchkoli zásahů do stromového patra je vhodné zvolit termín mimo hnízdní období. Zásahy by neměly být prováděny v místě hnízdní kolonie havranů. Stav pruhového značení a tabulí na západním okraji části Havraníky. Vladimír Melichar

13 3 3.1 Plán zásahů a opatření Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o lesy Péče o lesní porosty v přírodní rezervaci Loužek je možné provádět v zásadě podle dvou scénářů. Scénář 1: Péče bude pokračovat stávajícím konzervativní způsobem. Hospodářským tvarem bude les vysoký s naznačenými etážemi. Cílem bude přírodě blízký les pralesovitého rázu s dostatkem mrtvého a rozpadajícího se dřeva. Cílového stavu bude dosaženo postupnými úpravami druhového složení (vytěžení AK, TPS), tlumením nárostů JV a JS, preferencí DB, JLM a potlačených akcesorických dřevin. Scénář 2 (alternativní): Připravit postupně podmínky na přechod alespoň části území do historického hospodářského tvaru - lesa středního. Převod na střední les by mohl být zajímavou variantou zejména z hlediska managementu bezobratlých i ornitocenózy. Musely by mu předcházet podkladové studie lesnická (technická a ekonomická proveditelnost) a entomologická (biologická smysluplnost). Zcela nezbytným předpokladem je úplný koncenzus s vlastníkem pozemků a alespoň předpoklad realizace vhodného ekonomického modelu. Výhodou pro vlastníka by byla možnost trvale získávat ekonomický užitek i z porostů v přírodní rezervaci. Udržování středního lesa je dnes v České republice velmi vzácným typem managementu a proto druhy lužních lesů (např. jasoň dymnivkový, okáč jílkový), které jsou na tento typ obhospodařování vázané buď již zcela vyhynuly nebo jsou na pokraji vyhynutí. Ve prospěch zvážení alternativního managementu hovoří stav současných porostů, na jejichž kostře je zřejmé, že tento typ obhospodařování se zde v minulosti hojně využíval. Přestavba lesa by proto nebyla příliš náročná. Jako vhodnější se v prvním sledu jeví porosty na levém břehu Ohře a v navazujícím ochranném pásmu. Kostra lesa v části Loužek dokládá historický hospodářský tvar les střední. Vladimír Melichar

14 Rámcová směrnice péče o les podle souboru lesních typů Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 1 les zvláštního určení 1L Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa - přirozená SLT základní dřeviny 1L DB 35-65, JS 1-25, LP 2-15, HB -1, JV 1-6, TP+-1, VR+-5, OS +, BB -5 JL 1-3 B) Porostní typ (zvažovaná alternativa středního lesa) A) Porostní typ meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny Dubový (kval.) smíšený les vysoký (vysokokmenný) Základní rozhodnutí Dubový (kval.) smíšený les střední (sdružený) Obmýtí Obmýtí Obnovní doba fyzický věk nepřetržitá DB 2-3+ JS, LP, JL, JV 122+ Hospodářský způsob horní etáž - fyzický věk spodní etáž 1-3 nepřetržitá výběrný/samovolný vývoj výběrný (účelově upravený) Obnovní doba Hospodářský způsob Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty přírodě blízká druhová skladba vývojově příznivá věková struktura stálá přítomnost odumřelého dříví Způsob obnovy a obnovní postup přírodě blízká druhová skladba skupinovitě mozaikovitá porostní výstavba stálá přítomnost odumřelého dříví výhradně přirozená obnova generativní v semenných letech cílových dřevin; jednotlivá až skupinová výběrná seč (účelový výběr) po ploše pro uvolňování přirozené obnovy cílových dřevin a k redukci geograficky nepůvodních a stanovištně nevhodných dřevin (AK, TPS), těžbu a soustřeďování dříví provádět v období vegetačního klidu a bez narušení půdního povrchu Péče o nálety, nárosty a kultury výhradně přirozená obnova generativní v semenných letech cílových dřevin, vegetativní z pařezových a kořenových výmladků; horní i spodní etáž - jednotlivá až skupinová výběrná seč (účelový výběr) nebo kotlíková seč, obnovní prvky do,2 ha, ponechávat několik výstavků z různých etáží (věková diferenciace), těžbu a soustřeďování dříví provádět v období vegetačního klidu a bez narušení půdního povrchu tlumení JS, JV a bezu, příp. AK a TPS, preferovat přirozenou obnovu DB a JL, v případě potřeby ochrana proti škodám způsobeným zvěří, vyloučit přikrmování zvěře v rezervaci a jejím ochranném pásmu, zásahy při kalamitách nutné konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody Výchova porostů tlumení JS, JV a bezu, příp. AK a TPS, preferovat přirozenou obnovu DB a JL, v případě potřeby ochrana proti škodám způsobeným zvěří, vyloučit přikrmování zvěře v rezervaci a jejím ochranném pásmu, zásahy při kalamitách nutné konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody vytěžit TPS a AK ve všech úrovních, výchovu vytěžit TPS a AK ve všech úrovních, výchovu provádět do provádět do 8-9ti let, cílem jsou porosty přirozené 8-9ti let, cílem jsou porosty přirozené druhové skladby druhové skladby výškově a tloušťkově diferencované výškově a tloušťkově diferencované, Opatření ochrany lesa ponechávat odumřelé dříví v množství alespoň 4 m3 ponechávat odumřelé dříví v množství alespoň 4 m3 na ha, na ha, zachovat přirozený vodní (záplavový) režim, zachovat přirozený vodní (záplavový) režim, obnova obnova periodicky zaplavovaných tůní periodicky zaplavovaných tůní Provádění nahodilých těžeb bez zásahu bez zásahu 14

15 Nad rámec lesnických opatření by bylo vhodné provést údržbu poříční tůně protáhlého tvaru v porostu 34F12/8. Nachází se v souběhu s mrtvým ramenem. Údržba spočívá v opatrném vyhrnutím sedimentů na ploše cca 2 arů Vyhrnutí se musí provádět opatrně a pod odborným dozorem, neboť na břehu rostou vzácnější druhy bylinného patra. Příloha: č. M4: Lesnická mapa typologická č. M5: Stupně přirozenosti lesních porostů b) péče o rostliny Zásady péče o rostliny jsou naplněny v rámci zásad péče o lesy a není tedy nutné je blíže specifikovat. c) zásady péče o živočichy Z důvodu ochrany a péče o ornitocenózu je nutné: - provádět kácení a vyřezávání dřevin výhradně mimo hnízdní období, - neprovádět kácení v místě havraní kolonie. Z důvodu ochrany a péče o saproxylické brouky je nutné: - ponechávat v lese dostatečné množství odumřelého dřeva hlavně větších dimenzí (nad průměr 6 cm) k rozpadu, - ponechávat v lese jednotlivě stojící souše k rozpadu. Z důvodu ochrany a péče o obojživelníky by bylo vhodné: - obnovit téměř zazemněnou poříční tůň v části Loužek Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území a) lesy viz přílohy: č. T1 Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich č. M3 Mapa dílčích ploch a objektů (lesnická mapa) 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Nezřizovat krmeliště a újediště. Zamezit narušení vodního režimu v ochranném pásmu. Nepovolovat výstavbu nových rekreačních objektů. V ochranném pásmu neprovádět holosečný způsob hospodaření. Preferovat výběrný a skupinově výběrný způsob hospodaření zejména s ohledem na prostorovou a věkovou strukturu lesa jako ochranu před kalamitami. Při obnově porostů preferovat přirozené zmlazení. Zvážit možnost zavedení hospodářského tvaru střední les Zaměření a vyznačení území v terénu Parcelní výměra (11,22 ha) neodpovídá výměře dle lesnického vymezení (1,76 ha). V aktuálním lesní hospodářské knize je chyba ještě větší (9,67 ha). proto by bylo vhodné provést oddělení parcely č. 795/1 ve výměře 5,9711 ha a dle takto oddělené parcely přetvořit při obnově LHP hranice porostů. 15

16 Druhou možností je využítí již provedeného geometrického plánu pro část Loužek (Krejný 2), viz. příloha M6. Podle tohoto geometrického plánu by bylo možné možné zpracovat záznam podrobného měření změn a ten zahrnout jednak do parcelního vymezení jednak do lesnické dokumentace. Výsledná plocha přírodní rezervace by spolu s částí Havraníky téměř odpovídala vyhlašovacímu předpisu a činila by 11,7962 ha. V terénu jsou hranice přírodní rezervace vyznačeny pásovým značením a tabulemi se státním znakem. Bude nutné zajistit údržbu a obnovu značení 2 x za období plánu péče Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Území by bylo možné po předjednání s dotčenými subjekty zaměřit dle skutečného stavu a nově vyhlásit Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností U stezek vedoucích od kempu se navrhuje umístit informační tabule vysvětlující význam mrtvého a volně ležícího dřeva pro vzácný saproxylický hmyz Návrhy na vzdělávací využití území Území je přístupné po cestě od Doksan k jezu a také po břehu Ohře od kempu Brozany. Po obvodu přírodní rezervace jsou vyšlapány úzké pěšiny. N dvou místech jsou umístěny informační tabule s aktuálním obsahem. Během období plánu péče bude potřeba informační tabule 1 x obnovit. K lokalitě PR Loužek by bylo vhodné vytvořit leták (formát A4, skládaný), který by byl k dispozici v kempu Brozany a na obecních úřadech v Doksanech a Brozanech a podrobný webový odkaz na stránkách Ústeckého kraje Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring V území se navrhuje provést tyto průzkumy: - botanický (flóra i vegetace) inventarizační průzkum, - aktualizaci malakologického průzkumu, - lepidopterologický průzkum a další specializované průzkumy bezobratlých, - chiropterologický průzkum. V území by bylo vhodné provádět trvalý monitoring avifauny včetně početnosti havraní kolonie (optimálně 1 x za 2-3 roky), minimálně 1 x za období plánu péče. 16

17 4 4.1 Závěrečné údaje Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Orientační náklady za rok (Kč) Jednorázové a časově omezené zásahy 2 x Obnova pruhového značení a tabulí se státním znakem Geodetické oddělení části parcely 795/1a vyznačení v terénu nebo zpracováni ZPMZ Obnova informačních tabulí Vytěžení TPS a AK Případná přestavba na střední les/náklady na ha Projekt přestavby na střední les Údržba tůně (2 ary) Průzkumy (4) Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) Opakované zásahy Vyřezávání nárostů bezu, příp. jasanu a javoru (celá plocha 1 x za období plánu péče) Monitoring avifauny Opakované zásahy celkem (Kč) N á k l a d y 4.2 c e l k e m (Kč) Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) v režii vlastníka 5 (odhad) Použité podklady a zdroje informací Literatura: Anonymus (26): Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2. Planeta 14 (9):3-4. AOPK ČR (213): Nálezová databáze ochrany přírody. (on-line georeferencovaná elektronická databáze; portal.nature.cz). Verze 213. Praha. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. (Citováno ). Výskyt zvláště chráněných a ohrožených druhů v PR Loužek. Flassar I. (1973): Výsledky malakologického průzkumu SPR loužek u Doksan. Ms., 4 pp., Depon in: KÚ Ústeckého kraje. Hamerský R. (1998): Plán péče přírodní rezervace Loužek (na období ). Ms., 7 pp., Depon in: KÚ Ústeckého kraje. 17

18 Hamerský R. (23): Přírodní rezervace Loužek - plán péče (na období ). Ms., 8 pp pp. příloh, Depon in: KÚ Ústeckého kraje. Hrdlička J. (1963): Zpráva o výsledcích coleopterologického výzkumu SPR Loužek. Ms., 4 pp., Depon in: KÚ Ústeckého kraje. Kopecký T., Pavel F. (21): Zpráva z průzkumu saproxylických brouků (Coleoptera) PR Loužek 21. Ms., 27 pp., Depon in: KÚ Ústeckého kraje. Kottová M. (1989): Inventarizační průzkum lesnický státní přírodní rezervace Loužek. Ms., 2 pp., Depon in: KÚ Ústeckého kraje. Krejný M. (2): Geometrický plán pro zaměření chráněného území. Ms., 2 map., Depon in: KÚ Ústeckého kraje. Kubát K: Botanický inventarizační průzkum SPR Havraníky a navrženého CHÚ Loužek. Ms., 7 pp., Depon in: KÚ Ústeckého kraje. Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. et Lustyk P. (eds.) (21): Katalog biotopů České republiky. Ed.2, AOPK ČR, Praha. Mackovčin P., (eds.). a kol. (24): Ústecko. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek I. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 35 pp. Míchal I. & Petříček V. (eds.) 1999: Péče o chráněná území I. a II., (díl I. V. Petříček a kol.: Nelesní společenstva, 451 pp., díl II. I. Míchal, V. Petříček a kol.: Lesní společenstva, 713 pp.), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Moravec P. 1996: Závěrečná zpráva o výsledcích coleopterologického výzkumu navrhovaného přírodního parku Dolní Poohří (Carabidae, Histeridae, Leiodidae part., Staphylinidae part.). Litoměřice. 22 pp +1 map. Depon in: KÚ Ústeckého kraje. Vlček M. (1973): Vertebratologické poměry státní přírodní rezervace Loužek v Dolním Poohří. Ms., 28 pp., Depon in: KÚ Ústeckého kraje. Mapové podklady: Geologická mapa 1:5 dostupné on-line na Katastrální mapa 1: 5 dostupné on-line na Základní mapa České republiky 1:1 on-line: Hydrologie, potencionální vegetace, geomorfologie on-line Lesnické poměry on-line Ochrana přírody on-line Ostatní podklady: Seznam parcel PP Vinařský rybník (KÚ Ústeckého kraje). Shapefile hranic PR Loužek (KÚ Ústeckého kraje). Soupis dosud provedených zásahů (KÚ Ústeckého kraje). Výpis z lesní hospodářské knihy a aktuální porostní mapa (LS Litoměřice). Státní seznam ochrany přírody (www.drusop.nature.cz). 18

19 4.3 Seznam používaných zkratek AOPK ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky EVL evropsky významná lokalita ex. exemplář IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources k. ú. katastrální území KO - uvedený druh je zařazen do kategorie druhů kriticky ohrožených KN katastr nemovitostí KÚ krajský úřad MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území MŽP - ministerstvo životního prostředí O - uvedený druh je zařazen do kategorie druhů ohrožených - uvedený druh je zařazen do kategorie druhů silně ohrožených OP ochranné pásmo PR přírodní rezervace PUPFL pozemek určený pro funkci lesa ZCHÚ zvláště chráněné území 4.4 Plán péče zpracoval Mgr. Vladimír Melichar, Křižíkova 9, 36 1 Karlovy Vary V Karlových Varech dne Deskovité kořeny jilmu habrolistého v části Loužek. Vladimír Melichar

20 OBSAH 1. Základní údaje o zvláště chráněném území Základní identifikační údaje Údaje o lokalizaci území Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Výměra území a jeho ochranného pásma Překryv území s jinými chráněnými územími Kategorie IUCN Předměty ochrany ZCHÚ Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu Hlavní předmět ochrany ZCHÚ současný stav Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu Cíl ochrany Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předměty ochrany Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a budoucnosti Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a předpisy Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích Základní údaje o útvarech neživé přírody Základní údaje o zemědělské půdě Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup Stanovení prioritních zájmů ochrany přírody v případě jejich možné kolize Plán zásahů a opatření Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Závěrečné údaje Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Použité podklady a zdroje informací Seznam používaných zkratek Plán péče zpracoval

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

1.1 Základní identifikační údaje

1.1 Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2011 2019 (návrh na vyhlášení) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Přílohy návrhové části plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Příloha č. 1 - I. zóny: rámcové směrnice řízení vývoje pro I. zóny Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Kategorie 29 olšová stanoviště na podmáčených

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků Plán péče pro PR Meandry Smědé SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č. 9: Příloha č. 10: Příloha č. 11:

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina

o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina P L Á N P É Č E o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina na období 2011-2021 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN evidenční

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí.

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí. V Praze dne: 15. února 2013 Číslo jednací: 018193/2013/KUSK Spisová značka: SZ-167250/2012/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŽP/JSTEP Dle rozdělovníku Žádost o udělení výjimky z ochranných

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, o zřízení přírodní památky Borecké skály a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 3,36 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107020170 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1171600 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 24,8 ÚTVAR POVRCH.VOD

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ Příloha III Rámcové péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ 01 lesy zvláštního 0X listnaté dřeviny mimo akát borovice (zvláště BOC) akát 110-200 40 110 40 100-f 30- podrostní,

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

VY_32_INOVACE_381. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_381. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_381 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Obnova lesních porostů úvod Vyučovací předmět:

Více

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4 v českých zemích Modul 8 - HÚL 4 Současná podoba středoevropských lesů je silně ovlivněna dlouhodobou činností člověka, který se v české kotlině usadil jako zemědělec natrvalo již ve 4. tisíciletí př.

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,08 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030480 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1179700 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 20,11 ÚTVAR

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR

Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR cyklus NIL1 Kolektiv pracovníků ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 24. října 2014 dokument je součástí oficiálních výstupů projektu

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka 1. Národní přírodní památka Skalická Morávka Řeka Morávka patří k posledním štěrkonosným tzv. divočícím tokům na území ČR. Větší část toku je dnes chráněna. Pramen a horní tok leží v CHKO Beskydy. Morávka

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Plán péče o Přírodní rezervaci Myslivna

Plán péče o Přírodní rezervaci Myslivna Plán péče o Přírodní rezervaci Myslivna na období 2006-2015 - 1 - 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ : 253 Název ZCHÚ:

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017 Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly na období 2008 207 . Základní identifikační a popisné údaje.. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 338 Kategorie: ochrany:

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 608874_1 Ryžovna : Obec: Boží Dar ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.437475 E 12.854531 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012 Dotace do LH Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Rozdělení dotací dle zdroje Evropské PRV OPŽP Národní

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany Příloha č. 5: Tabulky kritérií pro hodnocení stavu a péče dle Metodiky hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných územích (Svátek, Buček, 2005) Kritéria hodnocení současného stavu území ZACHOVALOST

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 O ceně nemovitosti: p.č. 1668 dle KN, LV č. 745, obec Doubravník, katastrální území Doubravník, okres Brno - venkov Objednavatel posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové

Více

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: 585 344 156 fax: 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.litovelskepomoravi.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01791 /LM/2014 VYŘIZUJE Kleinová OLOMOUC

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Projekt Nový prales Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Co je to prales? Prales ve volnějším pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 PRŮHLED č. 1 Rozšíření pohledu na protější stráň "Podhradnice" a říční splav Vyřezat výmladky javoru babyka, ošetřit nátěrem. Odstranit suché větve, nechat pahýl 50cm

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu Místo pro přírodu Průzkum výskytu plazů 2010 Zpracovali:

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion.

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion. Praha: 2.9.2011 Číslo jednací: 170860/2011/KUSK Spisová značka: SZ_170860/2011/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Dle rozdělovníku Věc: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVACHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI český KRAS 267 18 Karlštejn 85 tel./fax: 311 681 713 311 681 021 ceskras@nature.cz Dle rozdělovn íku NAŠE ZNAČKA 00874/CKl2010/AOPK

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

Název. OPSUB - OPSUB - okresu Název obce Název k.ú. typ r.č. / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa čitatel jmenovatel název. výměra

Název. OPSUB - OPSUB - okresu Název obce Název k.ú. typ r.č. / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa čitatel jmenovatel název. výměra Název OPSUB - OPSUB - Podíl Podíl Právní vztah - Parcela - okresu Název obce Název k.ú. typ r.č. / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa čitatel jmenovatel název výměra Teplice Proboštov Proboštov u Teplic OPO

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1212-52/2013 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z pozemků p.č. 1167 a 1194 a lesních porostů, které jsou zapsány na LV č. 98 v k.ú. Kňovice, obec Kňovice, okr.

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

Biologický průzkum: červenec září 2014

Biologický průzkum: červenec září 2014 Průzkum lokalit s výskytem křečka polního (Cricetus cricetus) v lokalitě Třebětice a Alexovice Biologický průzkum červenec září 2014 Zhotovitel: Ekoteam Hradec Králové září 2014 Průzkum lokalit s výskytem

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Mazurova chalupa, Hoděšovice, 24. června 2015 OP ŽP 2014+ Alokace PO4: 13,34 % (9,5 mld. Kč) Alokace SC:

Více