Výsledky zoologických ~růzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Spičák (okres Jihlava)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky zoologických ~růzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Spičák (okres Jihlava)"

Transkript

1 VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK VYSOČINY Oddíl věd pří rodní ch, XIV Muzeum Vysočiny, Jihl ava, 14 : ,1999 Výsledky zoologických ~růzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Spičák (okres Jihlava) Results of a zoological research in the nature reserve Velký Špičák (distr. Jihlava) JAN ŠUMPICH, ANTONÍN KŮRKA, KAREL TAJOVSKÝ, MAREK DVOŘÁK, VÁCLAV HLA V ÁČ, ALEŠ TOMAN, PA VEL BEZDĚČKA, VÁCLAV PIŽL, VÁCLAV DUCHÁČ, IVO DVOŘÁK, LUDĚK ČECH, MILOŠ DUDYCHA 1. ÚVOD Národní přírodní rezervace Velký Špičák v okrese Jihlava je součástí jednoho znejzachovalejších lesních komplexů na Ceskomoravské vrchovině. V minulosti tomuto území věnovala pozornost řada přírodovědců, z nichž k poznání Velkého Špičáku nejvýrazněji přispěl HORNÍK (1973) zpracováním rozsáhlé biogeografické studie. Její součástí je vedle abiotických charakteristik také v eg tačně geografická charakteristika a zoogeografická charakteristika zahrnující konkrétní výsledky odchytu žížal, střevlíků.. a drobných zemních savců. Tyto výsledky jsou dosud jedinými publikovanými : zoologickými pracemi. Naproti tomu bohatý floristický materiál z Velkého Špičáku byl zapracován do rozsáhlé botanické práce zaměřené na centrální část Českomoravské vrchoviny a následně publikován (RŮŽIČKA, ČECH a LACINA 1998). Charakteristiku lesních geobiocenóz Velkého Špičáku zpracoval VOREL (1994) a jeho práce je uložena jako manuskript na regionálním pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Havlíčkově Brodě. Právě na tomto pracovišti vznikla myšlenka v rámci programu "Komplexní synekologický bimonitoring v chráněných územích" cíleně prohloubit zoologické poznání Velkého Špičáku. Předmětem sledování se stala omitofauna a epigeická složka zvířeny dle stanovené metodiky (ABSOLON a kol. 1994) doplněné o faunistický výzkum motýlů a drobných savců. 2. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY (Luděk Čech) NPR Velký Špičák se nachází na hřebenu kót Velký Špičák- 733 ma Velké Javoří- 679 m, cca 3 km SV od Třeště. Zeměpisná poloha lokality je určena souřadnicemi 155

2 49 18'50" severní šířky a 15 30'30" východní délky. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí m. Geograficky patří území do provincie Česká vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, oblast Českomoravská vrchovina, celek Křižanovská vrchovina, podcelek Brtnická vrchovina, okrsek Špičák. Relativně pozvolný hřeben mezi oběma kótami přechází ve vrcholové partii Velkého Špičáku (především na Z, S a SV svahu) do silně členitého terénu s vystupujícími skalkami, kryoplanačními terasami a místy i balvanitými sutěmi. Geologické podloží je tvořeno kordieriticko-biotitickou rulou. V závislosti na místních podmínkách se na tomto půdotvorném substrátu vytvořily kyselé kambizemě, různě hluboké. Na sutích ve vrcholové partii Velkého Špičáku lze nalézt kambizemě se zvýšeným obsahem humusu, v okolí nevelkých pramenišť při JZ se vytvořily kambizemě oglejené. Půdy jsou většinou hlinité ažjílovitohlinité, s relativně vysokým obsahem přístupného dusíku, bez karbonátů. Po většinu rokuje půdní pro fil v příznivém čerstvě vlhkém stavu. Klimaticky náleží území do mírně teplé oblasti MT 3, s průměrnou roční teplotou kolem 6 C a průměrným ročním úhrnem srážek 650 mm. Vegetační kryt je tvořen velmi zachovalými přírodě blízkými lesními společenstvy. Z hlediska tzv. curyšsko-montpellierské vegetační klasifikace lze v území vylišit několik syntaxonomických jednotek především z rámce svazu Fagion, podsvazu Eu-Fagenion. Převážnou část porostů jedlových bučin na mírných svazích mezi oběma kótami lze přiřadit k asociaci Dentario enneaphylli-fagetum, místy se ve fragmentech vyskytují porosty blízké asociaci Festuco altissimae-fagetum. Suťové javořiny v okolí vrcholu Velkého Špičáku lze řadit k suťovým lesům svazu Tilio-Acerion, asociaci Lunario-Aceretum. Určité problémy vznikají při pokusu o klasifikaci porostů s převahou jasanu na SV a V úbočí Velkého Špičáku, které lze rovněž zařadit do širšího rámce svazu Tilio-Acerion, složení bylinného a místy i dřevinného patra však vykazuje určité vazby ke společenstvům lužních lesů. Typologická klasifikace lesů podle Zlatníka umožňuje vylišení celkem 6 lesních typů ze 4 skupin lesních typů. Vrcholové partie Velkého Spičáku pokrývá jasanová javořina (Fraxineto-Aceretum) ve dvou typech, lišících se složením dominant v bylinném patře. Typ Mercurialis perennis - Allium ursinum se vyskytuje v méně členitém terénu JV a V od vrcholu, typ Mercurialis perennis- Lunaria rediviva ve skalnatých a suťových pasážích na S a Z svahu. Po svahu níže navazuje na tyto porosty buková javořina (Fageto-Aceretum) typu Mercurialis perennis - Lamiúm galeobdolon - Hordelymus europaeus, vázaná rovněž na nerovný terén s výskytem skalek a sutí. Převážnou plochu na hřebeni a mírných svazích s hlubšími půdami zaujímají jedlové bučiny (Abieto-Fagetum) ve dvou typech: Asperula odorata - Oxalis acetosella - Senecio nemorensis v mezofilních podmínkách a Asperula odorata- Oxalis acetosella- Impatiens noli-tangere na vlhčím Z svahu. Okolí několika menších pramenišť na Z okraji území pokrývají dva segmenty bukových jed/in (Fageto-Abietum), typ Petasites albus - Equisetum sylvaticum - Oxalis acetosella. Z významných a ohrožených rostlinných druhů se v území vyskytuje např. sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), česnek medvědí (Allium ursinum), dymnivka bobová (Corydalis intermedia), sasanka pryskyřníkovitá (Anemonoides ranunculoides), pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina), křivatec žlutý (Gagea lutea), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kyčelnice cibulkonosná (D.bulbifera), strdivkajednokvětá (Melica uniflora), ječmenka evropská (Hordelymus europaeus), svěřep Benekenův (Bromus benekenii) a řada dalších. ll 156

3 z významných druhů lesních dřevin to jsou odumírající populace jedle bělokoré (Abies alba) a jilmu horského (Ulmus scabra), zajímavý je výskyt dubu letního (Quercus robw) a habru obecného (Carpinus betulus), přirozenost jejich výskytu může však být předmětem pochybností. Území hostí mimo jiné i velmi významnou mykoflóru, zvlášť významný je výskyt řady vzácných dřevokazných hub, namátkou lze jmenovat např. Amyloporia crassa, Antrodiellafaginea, Junghuhnia separabilima a řadu dalších. Velký ekologický význam území je podtržen zařazením NPR do nadregionálního biocentra. Malý Spičák m Velký Spičák Stonatov Telč ot--,,..., km 1 '1. Mapka I. Situační nákres okolí Třeště s NPR Velký Špičák 3. METODIKA Vzhledem k znacne různorodosti sledovaných skupin živočichů, je metodika zpracována zvlášť pro jednotlivé skupiny živočichů a je uvedena spolu s diskusí v příslušné kapitole výsledky. Celkově byly užity čtyři metody sběru dat, a to: liniové sčítání ptáků, sběr epigeonu do zemních pastí, individuální pozorování a sběr motýlů a odchyt drobných zemních savců do sklapovacích pastí. Oddíl výsledků je členěn dle těchto metodických kritérií. 157

4 V závorce za názvem příslušné kapitoly je uveden autor tohoto oddílu, příp. determinátor příslušné skupiny živočichů, není-li u jednotlivých taxonů uvedeno jinak. 4. VÝSLEDKY -PŘEHLEDY ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ 4.1. Ptáci- A ves (Václav Hlaváč) 4.l.l. Metodika Metodicky proběhlo sledování ornitofauny dle Jednotného programu sčítání ptáků (ABSOLON a kol. 1994), který byl zpracován dle metodických materiálů Ceské společnosti ornitologické (JANDA a ŘEPA 1986). V NPR Velký Špičák byl stanoven transekt s 20ti body (zastávkami), přičemž vzdálenost mezi sousedními zastávkami se pohybuje mezi m. Tyto zastávky byly přesně zakresleny do mapy 1: I O 000 (mapka 2). Na každém bodu byli ptáci sčítáni přesně 5 minut a byli zaznamenáni všichni vidění či slyšení ptáci, u nichž byl druh spolehlivě určen. Sčítání bylo realizováno v jednom termínu, a to 14. května 1998 od 8 hodin 10 minut do 12 hodin 30 minut, délka trasy 7 km, meteorologické podmínky byly optimální: bez srážek, vítr slabý, jasno, teplota ll-20 C. Výsledkem exkurze je vyplněný sčítací list (dle výše uvedené metodiky) a je uložen v rezervační knize NPR Velký Špičák na regionálním pracovišti AOPK ČR v Havlíčkově Brodě Přehled druhů Za jménem druhu je uveden počet zastávek, na kterých byl daný druh registrován. Bubo bubo (Linnaeus, 1758)- výr velký: 1 Buteo buteo (Linnaeus, 1758)- káně lesní: 4 Certhia brachydactyla Brehm, šoupálek krátkoprstý: 1 Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)- dlask tlustozobý: 1 Columba oenas Linnaeus, holub doupňák: 9 Columba palumbus Linnaeus, holub hřivnáč : I Ciconia nigra Linnaeus, čáp černý: 1 Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)- strakapoud velký: 1 Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)- červenka obecná: ll Ficedula parva (Bechstein, 1794)- lejsek malý: 1 Fringilla coelebs Linnaeus, pěnkava obecná: 17 Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) - sojka obecná: 2 Parus ater Linnaeus, sýkora úhelníček : 16 Parus caeruleus Linnaeus, sýkora modřinka : 5 Parus major Linnaeus, sýkora koňadra: ll Parus montanus Baldenstein, sýkora lužní: 3 Parus palustris Linnaeus, sýkora babka: I Phylloscopus collybita (Vieillost, 1817)- budníček menší: 12 Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)- budníček lesní: 6 Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)- budníček větší: 5 Picus canus Gmelin, žluna šedá: l Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)- králíček ohnivý: 5 Regulus regulus (Linnaeus, 1758)- králíček obecný: ll Sitta europaea Linnaeus, brhlík lesní: 5 Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)- pěnice černohlavá: 19 Troglodytes troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)- střízlík obecný evropský: 10 Turdus merula Linnaeus, kos černý:

5 \\ \i I -- - r-::. :::-- \ \ -- ; I i I I I I o 1000m Mapka 2: Mapka NPR Velký Špičák se ::ákresem monitorovacích stanovišť.' e 1-20 transekt s 20ti zastávkami pro sčítání ptáků linie pěti zemních pastí s rozestupem 20m pro sběr epigeonu O D stanoviště individuálního sběru motýlů testovací plocha (90 x 90 m, 36 odchytových bodů s rozestupem 15m) pro odchyt drobných savců 159

6 Tw dus philomelos Brehm, drozd zpěvný: I Tw dus pilm is Linnaeus, kvíčala obecná (drozd kvíčala): Diskuse V pruběhujedné sčítací akce bylo zaznamenáno celkem 29 druhů ptáků. Za zajímavé lze považovat zejména zjištění lejska malého a holuba doupiíáka. Oba tyto druhy jsou vázány na biotop bučin a v regionu se vyskytují poměrně vzácně. Dalším zjištěným méně běžným druhem byla žluna šedá. Výr velký byl zjištěn jako hnízdící, lokalita zcela odpovídá nároků tohoto druhu. Čáp černý byl pozorován pouze ve výšce na přeletu. Většina ostatních zjištěných druhů nemá vyhraněné nároky na prostředí a v oblasti Českomoravské vysočiny se vyskytuje běžně. Zjištěný počet druhů je relativně nízký. Je to dáno jednak typem biotopu, ale zejména tím, že jsou zachyceny výsledky pouze jediné sčítací akce Epigeon (Jan Šumpich) Metodika Epigeická složka zvířeny byla sledována pomocí padacích zemních pastí dle metodiky (ABSOLON a kol. 1994). Past byla vyrobena z polyetylénové láhve o objemu I litr (obr. 1) opatřená plastovou stříškou. Fixačním prostředkem v zemní pasti byl4% formaldehyd, zachycený materiál byl následně převeden do trvalé fixace v 75% etanolu, drobní obratlovci byli převedeni do nového roztoku 4% formaldehydu, přičemž byly odstraněny hrubé nečistoty (listí, apod.). Pasti byly v NPR Velký Spičák instalovány v jeho vrcholové partii (mapka 2) v jedné linii pěti pastí s rozestupem 20 m, začátek a konec linie byl označen tyčí. Výzkum byl prováděn ve dvouletém intervalu (1996, 1997), částečně též v roce 1995 a Vlastní odběry probíhaly v třítýdenních intervalech během vegetační sezóny (březen- říjen včetně), v době vegetačního klidu po šesti týdnech. Při každém odběru byl sebraný materiál ze všech pastí soustředěn do jedné velké sběrné láhve, láhev označena číslem odběru a lokalitním štítkem. Dále byl doplněn do zemních pastí formaldehyd a zkontrolován, příp. upraven jejich technický stav. Vlastní odběry proběhly v těchto termínech: (a), 30.6.(b), 30.9.(c) a (d); (4)., 18.6.(5), 10.7.(6), 30.7.(7), 19.8.(8), 8.9.(9), 30.9.(10), (11); (15), 12.4.(16), 5.5.(17), 26.5.(18), 18.6.(19), 7.7.(20), 6.8.(21), 15.8.(22), 15.9.(23), 1.10.(24), (25), 8.11.(26), (27); (31). Odlišný způsob značení vzorků v roce 1995 je dán faktem, že odběry v tomto roce předcházely vlastnímu biomonitoringu dle metodiky a sběry nebyly číslovány. Neuvedená čísla odběru v následujících letech jsou ta data, kdy odběr byl dle metodiky plánován, avšak nebyl realizován (v zimních měsících z důvodu vysoké pokrývky sněhu). Čísla vzorků v tomto příspěvku jsou shodná s čísly sběrných lahví se zbývajícím epigeickým materiálem uloženým na pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) v Havlíčkově Brodě. Dle metodiky (ABSOLON a kol. 1994) byl sebraný materiál roztříděn do těchto základních skupin: brouci - pavouci - sekáči - stonožky, mnohonožky, stejnonožci - rovnokřídlí (nebyl zjištěn žádný zástupce tohoto řádu) - mravenci. Všechny tyto skupiny byly následně determinovány do druhu a výsledky jsou právě prezentovány. Navíc oproti dané metodice byl ze sběru vyselektován materiál štírků, žížal, motýlů, obojživelníků, drobných savců a měkkýšů, z toho pouze poslední skupina zůstala nezpracována a nedeterminovaný materiál je dosud uložen v trvalé fixaci ve sběrných lahvích na regionálním pracovišti AOPK CR v Havlíčkově Brodě. Stručné komentáře k zjištěným druhům jsou uvedeny u příslušné skupiny živočichů. I 160

7 Obázek I : Schema instalace zemní pastí pro sběr epígeonu (podle ABSOLON kol. I 994) Přehledy druhů Pavouci- Araneida (Antonín Kůrka) m- samec f- samice j -juvenilní jedinec Amaurobiusfenestralis (Stroem, 1768): 5- lm; 15- lm, 2f; 16 -lm; 17-3m; 18-9m; 19-2m; 20- lm; 31-6m. Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 : 31 - lm. Callobius claustrarius (Hahn, 1833): 4- lf; 5-3f; 6- lf; 7-20m; 8-30m, lf; 9-2m; 10 - lf; ll- lf; 17- lf; 18-5f; 19-2f; 21-18m, 3f; 22-15m; 23-2m; 25- lf; 31-2f. Centromerus unidentatus (Miller, 1958): 16- lm; 23- lm. Centromerus sellarius (Simon, 1884): 4- lf; JO- 7m; ll- 3m; 16-3m; 23- lm; 25- lm;31-lf. Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841): ll - lm, lf; 15-3m, 3f; 16- lf; 25- lm; 26-2m; 27- lm. Ceratinella brevis (Wider, 1834) : 5 - lm; 6 - I f. Cicurina cicur (Fabricius, 1793): 15- lm; 16-2m, lf; 25- lf; 26- lm, lf; 27-4m; 31-4m, lf. Clubiona terrestris Westring, 1851 : 23- lf; 24-15m, 5f. Coelotes inermis(l. Koch, 1855) : 5 -lm; 11-4m; 15-19m; 16-9m, lf; 17-12m; 18- Srn, lf; 19-3m; 20-2m; 25- lm; 26-2m; 27- lm; 31-6m. Coelotes terrestris (Wider, 1834): 4- I f; 7- I Om, lf; 8-40m, 1 f; 9-80m, 4f; I O- 23m, lf; 11-6m; 15-2m, lf; 16-3m; 17-4m,2f; 18-lm,Sf; 19-lf;21-27m, lf;22-26m, lf; 23-90m, lof; 25-4m; 26-2m, 2f; 31-3m, 2f. Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868: 8- lm. Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) : 7- lm, lf; 19- Srn, 1 f; 20- lf; 21-2m; 26-1 f. Erigone atra Blackwall, 1833 : 16- lm. Evarchafalcata (Clerck, 1757): 19- lm. Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) : 4- lm, lf; 5- Srn, 1 f; 6-2m; ll - lm; 16- lm; 19-2m, 2f; 27- lf; 31- lm. 161

8 Histopona torpida (C. L. Koch, 1834) : 4-2m; 5-1m; 7-3m; 8- lm; 18-3m, 1 f; 19- lm; 20-3m; 21-2m; 24- lm; 26-1f. Labulla thoracica (Wider, 1834) : 16- lf;. Lepthyphantes pallidus (0. P.- Cambridge, 1871) : 26- lf. Lepthyphantes tenebricola (Wider, 1834) : 4: I f; 5- I m, 1 f; 6-1f; 7-2m, 4f; 8-2m, 3f; 9- lm, 5f; 10-5f; 11-lf; 16 -lf; 18-2m; 19- lm, 2f; 20-2m, 2f; 21-3f;24 -lf; 25 -lf; 27- lm, 2f; 31- lf. Macrargus rufus (Wider, 1834): 5-6f; 8-4f; 9-8f; I O- lm, lf; ll -I f; 15-2m, 4f; 16-2m, 8f; 17-3f; 18-5f; 19- lf; 20-9f; 21-2f; 22 -lf; 23- lm, 2f; 24- lm, 2f; 25- lf; 26-4f; 27- lf; 31-9m, 13f. Maso sundevalli (Westring, 1851) : 16 - I f. Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) : 8 - lm. Neon reticulatus (Blackwall, 1853) : 7- lf. Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830: 16- lf.? Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) : 5 - I f. Saloca diceros (0. P. - Cambridge, 1871): 18- lm. Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) : 16 - lj; 17- lj. Walckenaeria atrotibialis (0. P.- Cambridge, 1878): 7- lf; 15- lf; 20-3m; 21-2m. Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836): 18- lf. Walckenaeriajitrcillata (Menge, 1869): 8- lf. Xysticus lanio C. L. Koch, 1835: 5- lm; 16- lf; 18- lm. Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) : 8 - lm; 9 - I f. Zora spinimana (Sundevall, 1833) : 6 - I f; 7-1 f. Diskuse Ve vzorcích získaných metodou zemních pastí na lokalitě Velký Špičák bylo zjištěno 34 druhů pavouků (Araneida). V následující tabulce jsou zjištěné druhy přehledně uvedeny a ke každému z nich je přiřazena Ue-li známa) stručná kódová charakteristika. Z vyhodnocení těchto ukazatelů vyplývá, že NPR Velký Špičák obývá standardní epigeická arachnocenóza smíšeného lesa středních poloh s výraznou převahou psychrofilních a nespecifických druhů. Do těchto termopreferenčních skupin náleží i vůdčí druhy Coelotes terrestris, Coelotes inermis, Amaurobiusfenestralis a Callobius claustrarius. Nápadnáje převaha reliktní složky, přičemž pouhých 5 expanzivních (E) druhů nepatří k vůdčím prvkům epigeické arachnofauny. Reliktní druhy I.řádu (Rl) jsou ovšem zastoupeny pouze dvěma recedentními druhy Saloca diceros a Asthenargus perforatus, druhý z nich je navíc vzácný. Zcela výjímečným nálezem je Centromerus unidentatus. Tento druh není uveden ani v aktuálním seznamu druhů Araneida na území České republiky. 162

9 druh h t r druh h t r Amaurobius fenestralis I p R Labul!a thoracica II p R Asthenargus pe1joratus III p Rl Lepthyphantes pa/li dus III N R Calfobius claustrarius I p R Lepthyphantes tenebrico/a I p R Centromerus unidentatus Macrargus rufus I N R Centromerus sel!arius II p R Maso sundevalli I p R Centromerus sylvaticus I N E Micrargus herbigradus I E Ceratinel!a brevis I N R Neon reticulatus I R Cicurina cicur I N E Pachygnatha degeeri I E Clubiona terrestris I N R Pardosa "lugubris"?? Coelotes inermis I p R Saloca diceros II Rl Coelotes terrestris I N R Segestria senoculata I R Cybaeus angustiarum II p R Walckenaeria atrotibialis I R Diplocephalus picinus I N R Walckenaeria cucullata I R Erigone atra I N E Walckenaeria furci!lata II R Evarcha falcata I N R Xysticus lanio II R Harpactea lepida I p R Zelo/es subterraneus I R Histopona torpida I p R Zora spinimana I R Zkratky: h -stupeň hojnosti: I -hojný; II -středně hojný; III -vzácný; t- termopreťerence: M- mezotermní; N- nespecifický; P- psychrofilní; T- termofilní; r- stupeň reliktnosti: E- expanzivní druhy především na sekundárních biotopech; R- relikty II.řádu, schopné přežívat na některých sekundárních biotopech, zvláště v kulturních lesích; Rl -relikty I. řádu, obývající převážně původní, jen málo narušené biotopy; Sekáči - Opilionida (Pavel Bezděčka) m- samec ť- samice j -juvenilní jedinec Paranemastoma quadripunctatum (Petry, 1833): 7- lf; 18- lf; 20- lf. Lophopilio palpinalis (Herbst, 1799): 5-3j; 6- lj; 7- lm, lf, lj; 8-6j; 9-3j; 10-5f, 2m, 9j; ll- 5f, 2m, 2j; 15-14j; 16-2j; 22- lj. Lacinius ephippiatus (C.L.Koch, 1935): 6-4j; 7- lj; 8-2f, lj; 9- lj; 10-8f, 4j; ll- 3j; 15-5j; 16-14j; 20- lj; 21- lf, 2j; 26- lf. Diskuse Během let byly ve sběrech ze zemních pastí v NPR Velký Špičák zjištěny pouze tři druhy sekáčů (Opilionida). Jedná se o typické montánní druhy s rozšířením středoevropským (subatlantským). Všechny tři zjištěné druhy ve svých areálech obývají nejčastěji vlhké stinné listnaté (nejčastěji bukové) lesy středních a vyšších poloh, čemuž studovaná lokalita plně odpovídá. Lze však předpokládat, že zde v případě pokračování biomonitoringu epigeonu mohou být zjištěny i další druhy sekáčů, např. Nemastoma lugubre, Mitopus morio, Platybunus bucephalus, Jschyropsalis hellwigi hellwigi, aj Štírci- Pseudoscorpionida (Václav Ducháč) m- samec f- samice Neobisium (Neobisium) carcinoides (Hermann, 1804): 7- lm; 9- lf; 10-3m, 3f; lllm, lf; 15- lm, lf; 16-6m; 24-2f; 25-3m, lf; 26-2m; 27-3m; 31-2m. 163

10 Diskuse V sebraném materiálu epigeických živočichů byl zjištěn pouze jeden druh štírka - Neobisium carcinoides. Tento druh je naším nejhojnějším druhem štírka lesní listnaté hrabanky. Sebraný materiál má význam pro další studium variability tohoto druhu a jeho bionomie Suchozemští stejnonožci- Oniscidea (Karel Tajovský) m- samec f- samice j -juvenilní jedinec jm - juvenilní samec jf- juvenilní samice Lepidoniscus minutus (C.L.Koch, 1838): a- lm; b- lm; 6- lf; 7- lm, 2f; 8-2f; 9-2m, lf; 10- lm, lf; ll- ljm, lf; 20- lf; 23- Srn, 3f; 24- lf; 2S- lm, lf; 27- lj. Porcellium conspersum (C.L.Koch, 1841): 8- lf, lj; 17- lm. Protracheoniscus politus ( C.L.Koch, 1841 ): c - 3 f, 1 jf; d - 1m, S f; 4-1 f, 1 j; S - 3m, 2f; 6-8f; 7- Srn, 8f, ljf; 8-2lf, ljf; 9-2f, lj; 10- Srn, Sf; ll- 4m, 4f; ls- ljm, 2f; 16-2m; 18- lm; 19- lf; 20- lf; 21- lsj; 23-3f; 2S- lm, 3f; 26- lf. Trachelipus ratzeburgi (Brandt, 1833): a- lm; S - 4m, lf; 6- ljm, ljf; 7- lm; 8-2f; 9- ljf; 10-1f; ll-3f; ls -lf; 16-ljm,3f,2jf; 18-3f; 19-lm,3f;20-lm,2f;21-lf;23-3m, 2f; 24- lm, lf; 2S- lm, lf; 26- lm, 3f; 27- lf. Diskuse Zaznamenané druhy suchozemských stejnonožců patří k běžným zástupcům naší fauny, mezi méně časté lze zařadit druh Lepidoniscus minutus. Trachelipus ratzeburgi žije převážně pod kůrou a v trouchnivějícím dřevě větví a pařezů Stonožky- Chilopoda (Karel Tajovský) m- samec f- samice j -juvenilní jedinec jm - juvenilní samec jf- juvenilní samice Cryptops parisi Broleman, 1920 : b- lm; 10- lf; ll- lm. Lithobius agilis C.L.Koch, 1847:8- lm; 31- lm. Lithobius mutabilis L.Koch, 1862 : a- lm, 2f; b- 3f; c- lm, 1 f; 4- lf; 5- lf; 8- lm; 9- lm; ll- lm; 18- lf; 19-2m; 23 - lm; 2S- lm. Lithobius nodulipes Latzel, 1880 : 8 - lm. Strigamia acuminata (Leach, 1814): 8- lm, 2f. Lithobius sp. :7-2jm; 8- lj. Diskuse Nalezené druhy patří k běžným zástupcům naší fauny. Nejvíce zastoupený druh Lithobius mutabilis je naším nejhojnějším druhem s širokou ekologickou valencí Mnohonožky- Diplopoda (Karel Tajovský) m- samec f- samice j -juvenilní jedinec jm - juvenilní samec jf- juvenilní samice 164

11 Polyxenus lagurus (Linnaeus, 1758): b- 4f, lj; c- lm, 5f, lj; d- 5f, lj; 7-2f. Glomeris verhoejjifagivora (Verhoeff, 1906): 5- lf; 6- ljf; 9- ljm; 10- ljm;. Ochogona car o li (Rothenbuehler, 1900): 5-1m; 15 - I m, I f; 27-1 f; 31-2m. Nemasomavaricorne (C.L.Koch, 1847): 31- lf. Leptoiulus marcomannius Verhoeff, 1913 : lm, lf; d- lm, lf; 5-2f, lj; 7- lm; 9- lm; 10- lf, lj; ll- lf; 16- lm; 17-2m, 2f; 20-3f; 23- lf; 25- lm; 31- lm. Leptoiulus trilobatus trilobatus (Verhoeff, 1894): 17 - lm. Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1758): 10- lf; 15-2m. Diskuse Zjištěné druhy patří k evropským nebo středoevropským formám. Mnohonožku Leptoiulus marcomannius lze charakterizovat jako tzv. sudetsko- karpatský faunistický prvek, tento druh je znám z Bavorska, Šumavy, jižních a středních Čech a ze západních Karpat (Beskydy, Vysoké Tatry, polské Karpaty) (TAJOVSKÝ 1992). Výskyt tohoto druhu v NPR Velký Špičák spolu s dalšími nedávnými nálezy na Českomoravské vrchovině (Kojetice na Třebíčsku (ČEPERA 1995) a východní část Svratecké hornatiny (TAJOVSKÝ, nepublikováno) potvrzuje spojitost západní a východní části areálu jeho výskytu Žížalo vití - Lumbricidae (Oiigochaeta) (Václav Pižl) ad - dospělý jedinec juv -juvenilní jedinec Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826): 5-2ad. Dendrobaena vejdovskyi (Černosvitov, 1935): 7- lad; 9- lad. Dendrodrilus rubidus (Savigny, 1826): 16- lad; 19- ljuv. Diskuse Prvé zmínky o žížalovitých lze nalézt v pracích Zajonce a Horníka (ZAJONC a HORNÍK 1970) a Horníka (HORNÍK 1972, HORNÍK 1973), kteří v řijnu 1967 zjistili ve vrcholové části Velkého Špičáku výskyt druhůhelodrilus oculatus Hoffmeister, 1845, Aporrectodea rosea (Savigny, 1826) a Octolasion lacteum (Orley, 1881). Všechny námi zaznamenané druhy jsou nové pro toto území a patří k epigeickým žížalám obývajícím opadanku či nejsvrchnější vrstvu půdy. Dendrobaena octaedra a Dendrodrilus rubidus představujíběžné zástupce naší fauny. Druh Dendrobaena vejdovskyi je méně častý, typicky lesní druh, dříve považovaný za velmi vzácný. V po-slední době byl prokázán jeho výskyt v řadě oblastí Čech a Moravy (PIŽL, nepublikováno) Obojživelníci - Amphibia (Aleš Toman) Bufo bufo (Linnaeus, 1758)- ropucha obecná: 8- lex.; 25- lex.. Diskuse Ekologicky přizpůsobivý druh, v České republice je plošně rozšířen a spolu se skokanem hnědým je naším nejhojnějším druhem žáby Savci - Mammalia (Aleš Toman) Apodemus flavicollis - myšice lesní: 5-1 juv. ex.. Sorex minutus - rejsek malý: 1 O - 1 ex.. Diskuse Zjištění rejska malého v zemní pasti faunisticky doplňuje výsledky sběrů do sklapovacích pastí v roce 1994, ve kterých absentoval. V roce 1968 však byl na Velkém Špičáku zjištěn v hojném počtu (HORNÍK 1973). 165

12 Brouci - Coleoptera (M Dudycha) j -jedinec bez určení pohlaví Poměrně rozsáhlé sběry brouků z let byly v době příprav tohoto příspěvku ještě předmětem determinací, výsledky budou publikovány v následujících letech spolu s dalšími, v této chvíli, nezpracovanými skupinami živočichů. Nyní jsou uvedeny pouze druhy, zjištěné v roce Carabus hortensis: a- 23j; b- 5j; c- 18j; d- 4j. Carabus auronitens: a-!oj; b- 8j; c- lj. Carabus glabratus: a- 2 j; b- 2j. Pterosticus metallicus: a- 4j; b- 1j. Agonum sexpunctatum: a- lj Motýli- Lepidoptera (Jan Šumpich) v- vak Taleporia tubulosa (Retzius, 1783): 21-3v; 23 - I v; 26-1 v. Psyche casta (Pallas, 1767): 6-3v; 7-1 v; 8-1 v. Diskuse Oba zjištěné druhy patří do čeledě vakonošovitých (Psychiidae). Celá tato skupina se vyznačuje specifickou bionomií, přičemž dospělí jedinci pouze vyjímečně přilétají ke světlu. V zemních pastech byly zjištěny housenky resp. vaky dvou typicky lesních druhů vakonošů Mravenci - Formicoidea (Hymenoptera) (Pavel Bezděčka) m - počet samců Myrmica rubra (Línnaeus, ): 7- lm. Diskuse V zemních pastech byl během více než dvou let sběrů zjištěn překvapivě pouze jeden druh mravence navíc pouze v jednom exepláři. Myrmica rubra je typický lesní druh Motýli - Lepidoptera (J.Šumpich, M.Dvořák, I. Dvořák) Metodika Území bylo navštěvováno nepravidelně v rozmezí let , a to v těchto termínech: , , , , , , , , , , , , a Materiál byl získán odchytem imag na zdroje umělého světla. K tomuto účelu bylo používáno výbojek Tesla RVLX 125 W a Osram HWL 160 W, které byly napájeny vlastním zdrojem energie (elektrocentrála). Nebyly sledovány ty skupiny motýlů, které vyžadují speciální a časově velmi náročné metody sběru, např. sběr vaků, mín apod.. Veškerý materiál byl průběžně determinován a zapsán, významnější nálezy pak byly sebrány, preparovány a jsou deponovány ve sbírkách autorů, příp. ve sbírkách Muzea Vysočiny v Jihlavě. U ~ištěných druhů nebylo rozlišováno pohlaví. Druhy jsou řazeny dle katalogu (LAŠTŮVKA a kol. 1993). Je-li druh dokladován, je uveden konkrétní počet sebraných a dokladovaných jedinců se zkratkou místa uložení: š - Šumpich J., MVJ- Muzeum Vysočiny v Jihlavě, DM- M., DI -Dvořák I. 166

13 Přehled druhů Hepialidae Hepialus sylvinus (Linnaeus, 1761 ): ex. (DI) Adelidae Nematopogon swammerdamellus (Linnaeus, 1758): ex. (Š) lncurvariidae Incurvaria oehlmanniella (H(bner, 1796): ex. (Š) Tineidae Nemapogon granellus (Linnaeus, 1758): lex. (Š) Nemapogon clematellus (Fabricius, 1781): ex. (Š) Monopis obviella (Den.et Schiff., 1775): lex. (Š) Monopis laevigella (Den.et Schiff., 1775): ex. (Š) Niditineafuscella- piercella: ex. (Š) G racillaridae Caloptilia syringella (Fabricius, 1794): Ypsolophidae Ypsolopha ustel/a (Cierck, 1759): ex. (Š) Ypsolopha sequella (Cl erek, 1759): ex. (Š) Plutellidae Plutella xylostella (Linnaeus, 1758): Eidophasia messingiella (Fischer v.r., 1840): lex. (Š) Oecophoridae Agonopterix curvipunctosa (Haworth, 1811): ex. (Š) Pseudatemeliajosephinae (Toll, 1956): lex. (Š), ex. (Š) Pseudatemelia subochreella (Doubleday, 1859): ex. (Š), det. J. Marek Schiffermuelleria stipella (Linnaeus, 1758): ll ex. (Š) Tichonia tinctella (Htibner, 1796): ex. (Š) Oecophora bractella (Linnaeus, 1758): ex. (Š) Harpellaforficella (Scopoli, 1763): Carcina quercana (Fabricius, 1775): Diurneafagella (Den.et Schiff., 1775): , Blastobasidae Hypatopa binotella (Thunberg, 1794): lex. (Š) Gelechiidae Parachronistis a/biceps (Zeller, 1839): ex. (Š) Teleiodes luculellus (Htibner, 1813): ex. (Š) Bryotropha similis (Stainton, 1854): ex. (Š), det. G.Elsner Chionodes tragicellus (Heyden, 1865): ex. (Š) Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839): ex. (Š), det. G.Eisner Limacodidae Apoda /imacodes (Hufnage1, 1766): Tortricidae Pandemis cerasana (Htibner, 1786): Dichelia histrionana (Fr(hlich, 1828): Ptycholomoides aeriferanus (Herrich-Schaffer, 1851 ):

14 Cnephasia asseclana (Den. et S chi ff., 1775): I ex. (Š) Cnephasia genitalana Pierce & Metcalfe, 1922: ex. (Š), det. (gen.prep.) J.Jaroš Acleris laterana (Fabricius, 1794): ex. (Š) Apotomis turbidana Htibner, 1825 : Croesiaforsskaleana (Linnaeus, 1758): Apotomis sauciana (Frohlich, I 828): 2 I. 7. I I ex. (Š) O/india schumacherana (Fabricius, I 787): I 0.9. I I ex. (Š) Apotomis sauciana (Frohlich, I 828): 21.7.I I ex. (Š) O/india schumacherana (Fabricius, 1787): I 0.9. I I ex. (Š) Epinotia tedella (Clerck, I 759): ex. (Š) Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794): ex. (Š) Strophedra weirana (Douglas, I 850): I 8.6. I ex. (Š), revid. J.Jaroš Pammene gallicollana (Lienig et Zeller, 1846): I I ex. (Š), det. J.Jaroš Cydia penkleriana (Den.et Schiff., 1775): 8.8. I 998 Pterophoridae Platyptilia nemoralis (Zeller, 1841): !ex. (Š) Pyralidae Salebriopsis albicilla (Herrich- Schiiffer, 1849): I ex. (Š) Dioryctria abietella (Den.et Schiff., 1775): 8.8. I 998 Microthrix similella (Zincken, 1818): ex. Crambidae Catoptriafalsella (Den.et Schiff., 1775): 8.8. I 998 Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866: Eudonia truncicolella (Stainton, 1849): 8.8. I 998 Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763): Lasiocam pidae Dendrolimus pin i (Linnaeus, I 758): I 8.6. I 996 Cosmotriche Iobu/ina (Den.et S chi ff., I 775): I 9.5. I I ex. (DI) Endromidae Endromis versicolora (Linnaeus, 1758): I ex. (DI) Sphingidae SphinxpinastriLinnaeus, 1758: , Laothoe popu/i (Linnaeus, 1758): ex. (DI) Saturniidae Aglia tau (Linnaeus, 1758): Drepanidae Falcaria lacertinaria (Linnaeus, I 758): I 9.5. I 998 Drepanafalcataria (Linnaeus, 1758): , Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775): , , Thyatira batis (Linnaeus, 1758): , , 8.8. I 998 Habrosyne pyritoides (Hufnagel, I 766): ex. (DI), Tethea ar (Den.et Schiff., 1775): Ochropacha duplaris (Linnaeus, I 761 ): Geometridae Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897): ex. (Š) 168

15 Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758): ex. (Š), Cyclophora linearia (Htibner, 1799): , ex. (S), Timandra griseata Petersen, 1902 : ldaea aversata (Linnaeus, 1758): , Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794): ex. (DI), , ex. (Š), 1 ex. (DI), , Xanthorhoe spadicearia (Den.et Schiff., 1775): , Xanthorhoeferrugata (Cierck, 1759): Xanthorhoe quadrifasciata (Cl erek, 1759): Xanthorhoe montanata (Den.et Schiff., 1775): Xanthorhoejluctuata (Linnaeus, 1758): , Epirrhoe alternata (Muller, 1764): Camptogramma bilineatum (Linnaeus, 1758): Lampropteryx sziffumata (Den.et Schiff., 1775): ex. (DI) Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758): Eulithis populata (Linnaeus, 1758): Ecliptopera silaceata (Den.et Schiff., 1775): , Ecliptopera capitata (Herrich-Schaffer, 1839): ex. (DI) Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767): Chloroclysta citrata (Linnaeus, 1761): , I Chloroclysta truncata (Hufnagel, 1767): ex. (DI), , Thera variata (Den.et Schiff., 1775): , , Colostygia olivata (Den.et Schiff., 1775): ex. Electrophaes corylata (Thunberg, 1792): I ex. (DI) Hydriomena furcata (Thunberg, 1784): Hydriomena impluviata (Den.et Schiff., 1775): ex. (Š) Hydriomena ruberata (Freyer, 1831): ex. (DI) Melanthia procellata (Den.et Schiff., 1775): ex. (DI) Spargania luctuata (Den.et Schiff., 1775): Rheumaptera undulata (Linnaeus, 1758): Philereme transversata (Hufnagel, 1767): ex. (Š) Operophterafagata (Scharfenberg, 1805): X.1995 Perizoma alchemillatum (Linnaeus, 1758): , Eupithecia europaea Lempke, 1969: (Š, MVJ) E_upithecia abbreviata Stephens, 1831 : ex. (Š), 1 ex. (DI), ex. (S, DM, DI) Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861 : ex. (Š), ex. (Š), Eupithhecia tripunctaria Herrich-Schaffer, 1852: ex. (Š) Eupithecia lariciata (Freyer, 1842): , ex. (DI) Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840: ex. (DI), Eupithecia centaureata (Den.et Schiff., 1775): Eupithecia expallidata Dobleday, 1856: ex. (Š), revid. J.Marek Eupithecia lanceata (Hubner, 1825): , Eupithecia assimilata Doubleday, 1856 : Eupithecia subfitscata (Haworth, 1809): Eupithecia icterata (de Villers, 1789): Aplocera praeformata (Htibner, 1826): ,

16 Hydreliajlammeolaria (Hufnagel, 1767): , 8.8.!998, Lobophora halterata (Hufnagel, 1767): ex. ~), ex. (S) Nothocacasis sertata (Hi.ibner, 1817): ex. (S) Acasis viretata (Hi.ibner, 1799): ex. (Š) Semiothisa notata (Linnaeus, 1758): Semiothisa alternaria (Hi.ibner, 1809): Semiothisa signaria (Hi.ibner, 1809): ex. (Š) Semiothisa liturata (Clerck, 1759): , , Semiothisa clathrata (Linnaeus, 1758): , ex. (DI) Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767): , , ex. (DI) Ennomos quercinarius (Hufnage1, 1767): Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767): , Odontopera bidentata (Clerck, 1759): , Biston betularius (Linnaeus, 175 8): Peribatodes secundarius (Den.et Schiff., 1775): Alcis repandata (Linnaeus, 1758): Alcis bastelbergeri (Hirschke, 1908): Hypomecis punctinalis (Scopo1i, 1763): Ectropis crepuscularia (Den.et Schiff., 1775): , ex. (DI) Paradarisa consonaria (Hi.ibner, 1799): ex. (DI), ex. (Š), 2 ex. (DI), (DI) Paradarisa similaria (Hufnagel, 1767): ex. (DI) Aethalura punctulata (Den.et Schiff., 1775): Caberapusaria(Linnaeus, 1758): , Lomographa temerata (Den.et Schiff., 1775): Campaea margaritata (Linnaeus, 1767): Hylaeafasciaria (Linnaeus, 1758): Puengeleria capreolaria (Den.et Schiff., 1775): ex. (Š), 2 ex. (DI) Notodontidae Phalera bucephala (Linnaeus, 1758): ex. (DI) Stauropusfagi (Linnaeus, 1758): ex. (DI), Peridea anceps (Goeze, 1781): ex. (DI) Drymonia dodonaea (Den.et Schiff., 1775): , , ex. (DI) D1ymonia ruficornis (Hufnagel, 1766): ex. (DI) Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775): ex. (MVJ) Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758): ex. (DI) Ptilodontella cucullina (Den.et Schiff., 1775): ex. (Š), 2 ex. (DI) Leucodonta bicoloria (Den.et Schiff., 1775): , , ex. (DI) Lymantriidae Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758): Callitearapudibunda (Linnaeus, 1758): ex. (DI), Lymantria monacha (Linnaeus, 1758): Arctiidae Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758): Eilema complanum (Linnaeus, 1758):

17 Eilema lurideolwn (Zincken, 1817): Eilema deplanum (Esper, 1787): , Noctuidae Trisateles emortualis (Den.et Schiff., 1775): , Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782): Rivula sericealis (Scopoli, 1763): Hypenaproboscidalis (Linnaeus, 1758): , Scolioptetyx libatrix (Linnaeus, 1758): ex. (Š) Nola confitsalis (Herrich-Schaffer, 1847): : -2 ex. (Š) Nycteola reveyana (Scopoli, 1772): ex. (Š), , Pseudoipsfaganus (Linnaeus, 1758): , Panthea coenobita (Esper, 1785): ex. (DI) Colocasia coryli (Linnaeus, 1758): , ex. (DI), , Moma alpium (Osbeck, 1778): ex. (DM) Acronicta megacephala (Den.et Schiff., 1775): Acronictapsi (Linnaeus, 1758): Acronicta auricoma (Den.et Schiff., 1775): Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758): , Craniophora ligustri (Den.et Schiff., 1775): ex. (Š) Protodeltote pygarga (Hufuagel, 1766): Deltote deceptoria (Scopoli, 1763): Diachrysia ch1ysitis (Linnaeus, 1758): , Autographa gam ma (Linnaeus, 1758): , Autographa pulchrina (Haworth, 1809): Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758): Abrostola asclepiadis (Den.et Schiff., 1775): ex. (Š) Amphipyra tragopogonis (Clerck, 1759): Paradrina selini Boisduval, 1840 : Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781): Dipterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758): Rusinaferruginea (Esper, 1785): Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758): Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758): , Xanthia aurago (Den.et Schiff., 1775): ex. (Š) Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766): Agrochola litura (Linnaeus, 1758): Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766): Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761): , Conistra rubiginea (Den.et Schiff., 1775): Blepharita satura (Den.et Schiff., 1775): Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766): Apamea lithoxylea (Den.et Schiff., 1775): Apamea crenata (Hufnagel, 1766): Apamea illyria Freyer, 1846: ex. (DM) Apamea scolopacina (Esper, 1788): Oligia latruncula (Den.et Schiff., 1775): Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758):

18 Mesapamea didyma (Es per, 1788): ex. (Š) Chortodes jluxa (Htibner, 1809): Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766): ex. (Dl) Hadena rivularis (Fabricius, 1775): Melanchra persicaria (Linnaeus, 1761 ): Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758): , Mythimnaferrago (Fabricius, 1787): Orthosia incerta (Hufuagel, 1766): Orthosiagothica(Linnaeus, 1758): , Orthosia cruda (Den.et Schiff., 1775): Orthosia cerasi (Fabricius, 1775): Orthosia gracilis (Den.et Schiff., 1775): Panolisjlammea (Den.et Schiff., 1775): Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761): Diarsia mendica (Fabricius, 1775): Diarsia brunnea (Den.et Schiff., 1775): Noctua pronuba (Linnaeus, 1758): Noctua interposita (Htibner, 1789): ex. (Š) Noctua comes Htibner, 1813: Eurois occulta (Linnaeus, 1758): Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761): ex.(Š) Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758): , Xestia baja (Den.et Schiff., 1775): Xestia ditrapezium (Den.et Schiff., 1775): Xestia triangulum (Hufnagel, 1766): Xestia rhomboidea (Esper, 1790): I ex. (DI) Xestia sexstrigata (Haworth, 1809): Anaplectoides prasinus (Den.et Schiff., 1775): Cerastis rubricosa (Den.et Schiff., 1775): , Cerastis leucographa (Den.et Schiff., 1775): , Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761): ex. (DM) Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758): Agrotis segetum (Den.et Schiff., 1775): Diskuse V průběhu let bylo v NPR Velký Špičák a jeho nejbližšího okolí zjištěno celkem 234 druhů motýlů z 25 čeledí. Ve zjištěném spektru druhů převládají druhy listnatého lesa: N.swammerdamellus, A.tau, W.cultraria, Cyclophora sp., L.suffumata, N.sertata, A. viretata, E. quercinarius, S.fagi, C cary/i, P.faganus, X aurago a další, z nichž se řada vyskytuje na lokalitě velmi hojně. Bezprostřední sousedství jehličnatého (smrkového) lesa potvrzují svým výskytem E.europaea, S.signaria a P.capreolaria, troficky vázaní na autochtonní smrk a jedli. Přítomnost nevelké doubravy pod samotným vrcholem Velkého Špičáku (pozoruhodná je zejm. nadmořská výška doubravy: m n.m.) umožňuje trvalý výskyt řadě zajímavých druhů (E.abbreviata, Hmilhauseri, D.rujicornis, Malpium). Choroše, trouchnivějící zbytky pařezů či torz stromů jsou útočištěm některým druhům z čeledí Tineidae a Oecophoridae. Zjištěné nelesní druhy motýlů jsou na Velkém Špičáku vázány např. na okraje cest, příp. nevelké paseky (např. S.luctuata, Apamea sp., Mesapamea sp., Hrivularis, a dal.). Některé druhy byly na Velkém Spičáku zjištěny spíše náhodně, např

19 4.4. Drobní savci- Mammalia (Marek Dvořák, Aleš Toman).. E. versicolora vázaný na břízu nebo A. asclepiadis vázaná na to litu, obě rostliny v prostoru Velkého Špičáku chybí. Faunisticky lze jako nejzajímavější nálezy zmínit výskyt P.subochreella, která byla na Moravě prvně zjištěna v roce 1993 v Podyjí (J.Marek lgt. in LAŠTŮVKA a kol. 1994), A. curvipunctosa byla na Moravě prvně zjištěna v roce 1994 (ELSNER, LIŠKA, LAŠTŮKA 1996), na V.Špičáku je však velmi hojná, vzácný, avšak typický výskyt A.illyria z V.Špičáku již byl publikován (ŠUMPICH, DVOŘÁK I., DVOŘÁK M. 1998), z ostatních je možné ještě uvést např. Mprocellata troficky vázaná na plamének, P. transversata vázaná na řešetlákovité rostliny, pozoruhodné je též zjištění píďalky H.ruberata, typické pro okraje rašelinišť. PODĚKOV ÁNÍ. Autoři si dovolují poděkovat pánům G.Elsnerovi, ing.j.markovi a ing. J.Jarošovi za determinaci některých druhů motýlů Metodika Ve vrcholové partii Velkého Špičáku (JJZ svah) (komplex původního smíšeného porostu (buk, jasan, javor, lípa, jilm, jedle, smrk) byla zřízena testovací plocha- čtverec 6 x 6 odchytových bodů s rozestupem 15 m, celkem tedy 36 odchytových bodů. U každého odchytového bodu byly instalovány 2 sklapovací pasti, tzn. 72 pastí. Jako návnada bylo užito knotů do petrolejových lamp namočených do směsy tuku a zapražené mouky a kousků zeleniny, vždy u každého bodu obě možnosti. Odchyty byly provedeny ve dvou termínech, každý v délce trvání 3 dnů: 9.-1I.květen 1994 (1) a říjen 1994 (2) Přehled druhů řád: Insectivora - hmyzožravci Sorex araneus - rejsek obecný: 2-2 ex. řád: Rodentia- hlodavci Clethrionomys glareolus - norník rudý: 1-2 ex. Apodemusjlavicollis- myšice lesní: I - 3 ex., 2-12 ex Diskuse Celkem bylo během obou výše uvedených termínů odchyceno 19 jedinců drobných savců, příslušících k 3 druhům a 2 řádům. Dominantním druhem na zkoumané ploše byla myšice lesní (Apodemus jlavicollis), a to jak v jarním, tak i v podzimním období. Všechny zjištěné druhy patří mezi. běžné a typické představitele fauny všech typů vlhčích lesů. Uvedené výsledky lze co do druhového složení porovnat s výsledky, které při výzkumu ve stejné rezervaci dosáhl v roce 1968 Horník (HORNÍK 1973). Jeho výzkumná plocha však byla umístěna v částečně odlišném biotopu, a to ve skupině jasanové javořiny vzdálené asi 50 m od naší testovací plochy. Horník zjistil v termínu od 13. do , tedy za 1 O dnů, celkem ve 100 sklapovacích pastích 5 druhů drobných savců v počtu 63 jedinců. Proti našim výsledkům zjistil navíc rejska malého (Sorex minutus) a myšici křovinnou (Apodemus sylvaticus). 173

20 5. ZÁVĚR V letech 1994 až 1997 proběhl v prostoru národní přírodní rezervace Velký Špičák u Třeště (okres Jihlava) zoologický průzkum zaměřený na epigeickou faunu, drobné savce, ptáky a motýly. V rámci epigeické fauny (sběry do zemních pastí) byly zpracovány následující skupiny živočichů (v závorkách jsou uvedeny počty determinovaných druhů): pavouci (34), sekáči (3), štírci (!), suchozemští stejnonožci {±),stonožky (5), mnohonožky (7), žížalovití (3), obojživelníci(!), savci (2), brouci (5), motýli (2) a mravenci(!). Početné sběry brouků a měkkýšů jsou předmětem dalšího zpracování. Drobných savců (sběr do sklapovacích pastí) bylo zjištěno 3 druhy, ptáků (liniové sčítání) 29 druhů a motýlů (individuální odchyt na UV záření) 234 druhů. Zjištěné spektrum živočišných druhů odpovídá charakteru přirozeného listnatého lesa a geografické poloze. Mezi nejvýznamnější nálezy lze řadit Ficedula parva, Columba oenas (A ves), Asthenargus perforatus, Saloca diceros (Araneida), Leptoiulus marcomannius (Diplopoda), Acasis viretata, Af!amea illyria (Lepidoptera). Pavouk Centromerus unidentatus je novým druhem pro Ceskou republiku. Results of a zoological research in the nature reserve Velký Špičák (distr. Jihlava).. SUMMARY The zoological research was realized in the area ofthe nature reserve Velký Špičák near the town oftřešť during the years Epigeic fauna, little mammalia, birds and moths were studied there. From those groups of epigeic fauna which were caught in earth traps here are introduced: Araneida (34), Opilinioda (3), Pseudoscorpionida (1), Oniscidea (4), Chilopoda (5), Diplopoda (7), Lumbricidae (Oligochaeta) (3), Amphibia (1), Mammalia (2), Coleoptera (5), Lepidoptera (2) and Formicoidea (Hymenoptera) (!). The numbers of determined species are in the parentheses. The numerous specimens ofbeetles and mollusces are determined nowadays. Besides this epigeic fauna there were recorded 3 species oflittle mammalia, 29 species ofbirds and 234 species ofmoths. The studied locality is considered as a valuable natural ecosystem with many species as bioindicators which were recorded here: Ficedula parva. Columba oenas (Aves), Asthenargus perforatus, Saloca diceros (Araneida), Leptoiulus marcomannius (Diplopoda), Acasis vire lata, Apamea illyria (Lepidoptera). The spider Centromerus unidentatus is the first record for the Czech republic. LITERATURA ABSOLON K., BENDAP, CHRUDINA Z., KLAUDISOVÁA, MARTIŠKO J., PAŘIL P., ŘÍČÁNEK M., 1994: Metodika sběru dat pro biomonitoring v chráněných územích. Český ústav ochrany přírody, Praha, 70 pp. ČEPERA J., 1995: Modelové skupiny epigeonu (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda) v různých ekosystémech jižní Moravy. Dizertační práce. Přírodovědecká práce Masarykovy Univerzity, Brno, 177 pp. ELSNER V, LIŠKA J., LAŠTŮVKA Z., 1996: Faunistic records from the Czech republic- 42. Lepidoptera. Klapalekiana, 32: HORNÍK S., 1972: Výsledky odchytu žížal (čeleď Lumbricidae) ve vybraných skupinách geobiocenóz území Špičáků na Českomoravské vrchovině. Studia Georgaphica, 29: HORNÍK S., 1973 : Biogeografická charakteristika území Špičáku na Českomoravské vrchovině. Spisy ped. fak., JANDA, J. & ŘEPA P., 1986: Metody kvantitativního výzkumu v ornitologii SZN Praha, 157 pp. LAŠTŮVKA Z, ELSNER V, GOTTWALD A, JANOVSKÝ M., LIŠKA J, MAREK J., POVOLNÝ D., 1993: Katalog motýlů moravskoslezského regionu. Agronomická fakulta Vysoké školy zemědělské, Brno, 130 pp. 174

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ kontaktní osoba JAN ŠAMATA Identifikace území Průzkum probíhal v okolí vrchu Na černém,

Více

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH 1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů...3 Komentář k ochranářsky významným druhům...3 Komentář

Více

Monitoring nočních motýlů na lokalitě Nákladové nádraží Žižkov sever I.

Monitoring nočních motýlů na lokalitě Nákladové nádraží Žižkov sever I. Závěrečná zpráva číslo projektu: 131512 Monitoring nočních motýlů na lokalitě Nákladové nádraží Žižkov sever I. Národní program ČSOP Ochrana biodiverzity pro rok 2015 Zadavatel: Český svaz ochránců přírody

Více

Motýlí fauna (Insecta, Lepidoptera) horské smrčiny v západních Krkonoších

Motýlí fauna (Insecta, Lepidoptera) horské smrčiny v západních Krkonoších LIšKA J., MODLINGER R. & VANěK J. 2008: Motýlí fauna (Insecta, Lepidoptera) horské smrčiny v západních Krkonoších. Opera Corcontica 45: 115 123. Motýlí fauna (Insecta, Lepidoptera) horské smrčiny v západních

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie.

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedogeografie a biogeografie Půdní profil Pavel BŘICHNÁČ 2. ročník BGEKA zimní semestr 2006/07 Praha 2007 I. Základní

Více

K poznání motýlí fauny (Insecta, Lepidoptera) horské smrčiny v masivu Trojmezné na Šumavě

K poznání motýlí fauny (Insecta, Lepidoptera) horské smrčiny v masivu Trojmezné na Šumavě Silva Gabreta vol. 13 (1) p. 57 64 Vimperk, 2007 K poznání motýlí fauny (Insecta, Lepidoptera) horské smrčiny v masivu Trojmezné na Šumavě Investigation of lepidopteran fauna (Insecta, Lepidoptera) of

Více

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče MUDr.Jiří Zajíc Česká společnost ornitologická Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze (kroužkovatel)

Více

Lepideptorologický průzkum Evropsky významné lokality Břežanské údolí (část na území Hlavního města Prahy)

Lepideptorologický průzkum Evropsky významné lokality Břežanské údolí (část na území Hlavního města Prahy) Lepideptorologický průzkum Evropsky významné lokality Břežanské údolí (část na území Hlavního města Prahy) Martin Chochel Zaměření: Motýli (noční, převážně lov na světlo; individuální denní sběr). Lokalita

Více

VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012

VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012 Kód materiálu: VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC Název materiálu: Předmět: Přírodní zdroje Veřovic Zeměpis, environmentální výchova Ročník: 7. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012 Jméno

Více

Inventarizační průzkum motýlů v bývalých VVP Pístov a Vílanec

Inventarizační průzkum motýlů v bývalých VVP Pístov a Vílanec Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 5, 586 0 Jihlava, IČO 7507988 www.cso.cz/vysocina.html Inventarizační průzkum motýlů v bývalých VVP Pístov a Vílanec Foto: I. Dvořák Ivo Dvořák,

Více

PŘÍSPĚVEK K VÝSKYTU PŘEDIVEK (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTINAE) NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ

PŘÍSPĚVEK K VÝSKYTU PŘEDIVEK (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTINAE) NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ Vč. sb. přír. - Práce a studie, 6 (1998): 123-128 ISBN: 80-86046-33-4 PŘÍSPĚVEK K VÝSKYTU PŘEDIVEK (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTINAE) NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ The contribution on the occurrence of ermine moths

Více

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j.

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru mammaliologie zemní savci

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru mammaliologie zemní savci Závěrečná zpráva Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru mammaliologie zemní savci Zadavatel: Řešitel: SAGITTARIA sdružení pro ochranu přírody střední Moravy Lipové náměstí 3, 783 36 Křelov www.sagittaria.cz

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS

INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS Šafář J. Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Příloha A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Název zvláště chráněného území: Habrová seč Předměty

Více

SPOLEČENSTVA SEKÁČŮ (OPILIONIDA) LUŽNÍHO LESA V NPR RANŠPURK A JEJICH FLUKTUACE

SPOLEČENSTVA SEKÁČŮ (OPILIONIDA) LUŽNÍHO LESA V NPR RANŠPURK A JEJICH FLUKTUACE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 16 Číslo 2, 2005 SPOLEČENSTVA SEKÁČŮ (OPILIONIDA) LUŽNÍHO LESA

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Odchytové metody bezobratlých živočichů

Odchytové metody bezobratlých živočichů Odchytové metody bezobratlých živočichů při odběrech je nutno zaznamenat co nejvíce údajů: datum název lokality (faunistický čtverec, coordinates) nadmořská výška metoda sběru aktuální meteorologickou

Více

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice Obsah: Carabini Soubor map rozšíření druhu Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784)

Více

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika)

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika) Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2.2.2010 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Kdy začínají ptáci ráno zpívat?

Kdy začínají ptáci ráno zpívat? Případová studie vznikla v rámci projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině, který realizovala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Projekt byl částečně

Více

Sborník Přírodovědeckého klubu v Uherském Hradišti, 4: 124-147. ŠUMPICH JAN 1), DVOŘÁK MAREK 2), DVOŘÁK IVO 3), FELIX VÁCLAV 4) a VRABEC VLADIMÍR 5)

Sborník Přírodovědeckého klubu v Uherském Hradišti, 4: 124-147. ŠUMPICH JAN 1), DVOŘÁK MAREK 2), DVOŘÁK IVO 3), FELIX VÁCLAV 4) a VRABEC VLADIMÍR 5) Sborník Přírodovědeckého klubu v Uherském Hradišti, 4: 124-147. Seznam motýlů zjištěných v rámci akcí "Entomologické dny 1997 a 1998" v CHKO Bílé Karpaty Checklist Of The Lepidoptera Species Recorded During

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl

Více

Výsledky průzkumu motýlí fauny (Lepidoptera) Knížecích Plání na Šumavě

Výsledky průzkumu motýlí fauny (Lepidoptera) Knížecích Plání na Šumavě Silva Gabreta vol. 14 (1) p. 49 72 Vimperk, 2008 Výsledky průzkumu motýlí fauny (Lepidoptera) Knížecích Plání na Šumavě Results of the survey of lepidopteran fauna (Lepidoptera) of Knížecí Pláně in the

Více

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 139 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Pavel Řepa Úvod V letech 1974 1976 byl proveden vertebratologický průzkum PR Diana (Řepa 1978).

Více

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem.

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem. Jeseníky Hrubý Jeseník je geomorfologický celek a dominantní pohoří Slezska a části severní Moravy, které patří ke Krkonošsko-jesenické subprovincii (respektive k Sudetům) jako jejich nejvýchodnější část.

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

v jihozápadních Čechách

v jihozápadních Čechách Sborník muzea Karlovarského kraje 19 () 425 Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v jihozápadních Čechách Pavel Růžek a Libor Schröpfer ÚVOD Hohol severní (Bucephala clangula) patří k ptačím druhům,

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Libochovka

Více

lesních dřevin 2015-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu

lesních dřevin 2015-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin 201-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin VLS ČR, s. p. 201 2019 Sumář výhledu spotřeby sadebního materiálu v jednotlivých letech bez

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Ekologie ptáků v lese Ekologie ptáků v lese Jiří Reif Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze Ornitologická laboratoř

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 4 Historie města Havlíčkův Brod... 4 Výchozí podklady... 5 Použité

Více

10. EKOSYSTÉM SMÍŠENÉHO LESA

10. EKOSYSTÉM SMÍŠENÉHO LESA 10. EKOSYSTÉM SMÍŠENÉHO LESA Mladecko je právě díky lesním porostům vyhledávanou rekreační oblastí. Poslední desáté zastavení seznamuje návštěvníky s rostlinami i živočichy typickými pro tento ekosystém.

Více

1.7.5. Mamaliologický průzkum na území PR Džungle

1.7.5. Mamaliologický průzkum na území PR Džungle 1.7.5. Mamaliologický průzkum na území PR Džungle 1. Cíl průzkumu Provedení Inventarizačního mammalogického průzkumu na území PR Džungle. 2. Specifikace rozsahu průzkumu Aktuální inventarizace výskytu

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Chráněná území v CHKO Beskydy. Co skrývají lesní památky a rezervace

Chráněná území v CHKO Beskydy. Co skrývají lesní památky a rezervace Chráněná území v CHKO Beskydy Co skrývají lesní památky a rezervace Většina přírodních rezervací a památek v Beskydech chrání lesy, z celkového počtu 53 je jich 42 alespoň částečně lesních. Mnohé lesní

Více

Přírodní rezervace Maršálka

Přírodní rezervace Maršálka AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 a 37 odst. 1 zákona č. 114/1992

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Jaroslav Rožnovský, Mojmír

Více

lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu

lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin VLS ČR, s.p. 2014 2018 Sumář výhledu spotřeby sadebního materiálu v jednotlivých letech bez

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval : Dr.Ing. Přemysl Fiala Ing. Dušan

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Salašské pěnovce návrh na vyhlášení

Salašské pěnovce návrh na vyhlášení Plán péče o přírodní památku Salašské pěnovce návrh na vyhlášení na období 2013 2023 Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji, 09028956 Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Mrlík & Vojtěch

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Vítězslav Plášek, 2013 Lokality a termíny návštěv na jednotlivých lokalitách Černá Ostravice 1 střední Staré Hamry 14.9.2013 Černá Ostravice 2 horní Staré Hamry

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika)

Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika) Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 071-082, 2007 ISBN 978-80-86166-23-0 Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika)

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013

Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013 Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013 Významné ptačí území IBA Beskydy byla zřízena zejména pro horské druhy ptáků a na tomto území byly vyhlášeny 2 ptačí oblasti: Ptačí oblast Beskydy

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Materiál a metodika Pro zprávu jsem použil data z celkem 4 kontrol lokality, které proběhly 10.6.09 a 7.7.09 v ranních hodinách a 9.7.09 a 13.7.09 v

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní památku KOZEL na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační a popisné

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz Natura 2000 Natura 2000 1 Údolí Oslavy a Chvojnice Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky

Více

Trocha teorie ( snad nikoho nezabije)

Trocha teorie ( snad nikoho nezabije) Trocha teorie ( snad nikoho nezabije) 1 Biodiverzita Biodiverzita rozmanitost života. 2 Druhové bohatství 3/19/2015 Biodiverzita Lze studovat mnoho úrovní biologických prvků (alely, komplexy genů, druhy,

Více

Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby lesních biocenter Jaromír Macků, macku@brno.uhul.cz

Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby lesních biocenter Jaromír Macků, macku@brno.uhul.cz Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby lesních biocenter Jaromír Macků, macku@brno.uhul.cz Metodická východiska Hodnocení druhové skladby lesních porostů významně souvisí vedle jejich

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

VÝVOJ ABUNDANCE VYBRANÝCH SKUPIN EPIGEICKÉ FAUNY NA EXPERIMENTÁLNÍ PLOŠE U HODONÍNA

VÝVOJ ABUNDANCE VYBRANÝCH SKUPIN EPIGEICKÉ FAUNY NA EXPERIMENTÁLNÍ PLOŠE U HODONÍNA Salaš, P. (ed): "Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu". Lednice 0.-. 0. 0, Úroda, vědecká příloha, 0, s. 597 60, ISSN 09-60 VÝVOJ ABUNDANCE VYBRANÝCH SKUPIN EPIGEICKÉ FAUNY NA EXPERIMENTÁLNÍ PLOŠE

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

Faunisticky významné nálezy motýlů (Insecta, Lepidoptera) české části Krkonoš

Faunisticky významné nálezy motýlů (Insecta, Lepidoptera) české části Krkonoš JIRGL T. 2013: Faunisticky významné nálezy motýlů (Insecta, Lepidoptera) české části Krkonoš. Opera Corcontica 50: 215 222. Faunisticky významné nálezy motýlů (Insecta, Lepidoptera) české části Krkonoš

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 OBSAH 28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1 Dodatky k Pokynùm pro Kroužkovatele 1 EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 KLVAÒA P. Klíè k urèování stáøí a

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu... 5 2.1.1 Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný...

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ EVROPA PŘÍRODNÍ POMĚRY BENELUXU Mgr. Iva Svobodová NIZOZEMSKO geografické vymezení nížinatá země na pobřeží Severního moře hranice

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více