VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Obecné 1.1 Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen "Podmínky") na všechny objednávky k nákupu Zboží (dále jen "Objednávky"), faktury, potvrzení Objednávek a dohody mezi Polycasa s.r.o. (dále jen "Prodejce") a kupujícím (dále jen "Kupující"). "Zbožím" se rozumí zboží prodávané Prodejcem Kupujícímu v souladu s těmito Podmínkami. 2. Objednávky a vznik smlouvy 2.1 Objednávka není spojena s jakýmkoli závazkem týkajícím se množství, ceny nebo času dodání a stává se smluvně závaznou až v okamžiku potvrzení přijetí Objednávky Prodejcem, na základě něhož bude v souladu s těmito Podmínkami (dále jen "Smlouva") uzavřena smlouva o prodeji Zboží Prodejcem Kupujícímu. 2.2 Objednávky přijaté zástupci, prostředníky, představiteli či zaměstnanci Prodejce budou závazné pouze po písemném přijetí či potvrzení Objednávky ze strany oprávněného zástupce Prodejce. Objednávky nelze ze strany Kupujícího stornovat, s výjimkou případu navýšení ceny popsaného v článku 5.1 těchto Podmínek. 2.3 Jakékoli odchýlení od Objednávky (včetně stornování Objednávky) vyžaduje výslovný písemný souhlas Prodejce. Nákupní podmínky Kupujícího zaslané Prodejci ve spojitosti s Objednávkami nebudou mít žádný účinek a ve vztahu k Prodejci či Smlouvě se nepoužijí. 2.4 Třetí strany nesmějí být informovány o obsahu Objednávky bez předchozího písemného souhlasu Prodejce. 3. Vzorky a ukázky Není-li dohodnuto jinak, vzorky a ukázky Zboží poskytují představu o povaze dotyčného Zboží. Odchylky od těchto vzorků a ukázek vlastní výrobnímu procesu nepředstavují podnět k reklamaci ze strany Kupujícího. 4. Dodávky 4.1 Standardní Zboží Prodejce je dodáváno pouze ve standardním balení a v množstvích určených Prodejcem. U nestandardního Zboží jsou přijatelné dodávky s odchylkou do 10 % od objednaného množství. V každém z případů bude za Zboží účtována dohodnutá cena. Kladná či záporná odchylka tloušťky panelů/plátů do 10 % uvedené hodnoty bude tolerována. 4.2 Časy dodání potvrzené Prodejcem vždy platí pro způsob dodání EX WORKS, nehledě na dohodnuté obchodní podmínky, přičemž se neposkytuje žádná záruka jejich striktního dodržení. Nedodržení uvedených dodacích lhůt či částečných dodávek ze strany Prodejce v žádném případě Kupujícího neopravňuje k ukončení Smlouvy či k uplatnění jakéhokoli práva na kompenzaci. Dodání může být ze strany Prodejce pozdrženo do okamžiku splnění veškerých závazků Kupujícího vůči Prodejci. 4.3 Dodávky jsou ze strany Prodejce prováděny v souladu s ustanoveními posledního vydání podmínek Incoterms Mezinárodní obchodní komory. U dodávek, u nichž je Prodejce povinen smluvně zajistit přepravu Zboží, zvolí Prodejce vhodný způsob přepravy. V případě poškození Zboží během přepravy Kupující či jeho zástupce Prodejci písemně ohlásí uvedené poškození na přepravním dokumentu nebo dodacím listu ke Zboží při jeho dodání. Dále je Kupující povinen vznést nárok na kompenzaci v souladu s článkem 7 těchto Podmínek.

2 4.4 Kupující je povinen převzít objednané Zboží v dohodnutém čase a místě dodání. V případě, že Kupující Zboží v daném čase a na daném místě nepřevezme, je Prodejce oprávněn Zboží uskladnit výhradně na náklady a riziko Kupujícího. Toto ochranné opatření Kupujícího nezbavuje povinnosti uhradit cenu Zboží. 5. Cena a platební podmínky 5.1 Ceny Prodejce jsou uváděny v souvislosti se způsobem dodání EX WORKS, není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud se ceny Prodejce k datu přijetí Objednávky a datu dodání liší, platí ceny platné k datu dodání. Prodejce je oprávněn tyto ceny kdykoli před dodáním Zboží zvýšit v případě, že se významným způsobem zvýší ceny surovin, cena přepravy, pracovní náklady, daně nebo další náklady související s výrobou či dodáním Zboží. V takovém případě Prodejce o této skutečnosti Kupujícího písemně informuje. V případě zvýšení ceny je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Prodejci do čtrnácti (14) dnů od data oznámení o navýšení ceny. 5.2 Faktury vystavené Prodejcem jsou splatné v plné výši bez jakéhokoli odpočtu ke stanovenému datu a v souladu se stanovenými platebními podmínkami. Sporné částky nelze odečíst bez předchozího písemného souhlasu Prodejce. Námitky Kupujícího týkající se faktur musí být Kupujícím oznámeny doporučenou poštovní zásilkou do sedmi (7) kalendářních dnů od data přijetí faktury. Po uplynutí této lhůty je příslušná faktura považována za přijatou Kupujícím a jakékoli další výhrady nebudou Prodejcem akceptovány. Výhrada vůči faktuře Kupujícího nezbavuje povinnosti tuto fakturu uhradit. 5.3 Prodejce má právo účtovat úrok z jakékoli částky neuhrazené ke dni splatnosti ve výši 2 % nad úrokovou sazbou ve smyslu zákona ze dne 2. srpna 2002 o boji proti pozdním platbám při obchodních transakcích (v aktuálně platném znění), přičemž minimální sazba úroku činí 12 %. Prodejce má dále právo požadovat náhradu škody. Pokud Prodejce tohoto práva využije, Kupující uhradí náhradu škody ve výši minimálně 15 % původní ceny, jejíž minimální výše činí 25 euro, bez nutnosti formálního oznámení o prodlení, aniž by bylo dotčeno právo Prodejce požadovat vyšší kompenzaci v případě, že utrpěná škoda převyšuje výše uvedenou částku. Jakékoli mimosoudní náklady vynaložené Prodejcem na vynucení splnění závazků Kupujícího jsou splatné Kupujícím. V případě prodlení s platbou ze strany Kupujícího je Prodejce oprávněn požadovat okamžité vrácení Zboží, aniž by tím byla jakkoli dotčena jeho práva či nároky v souladu s těmito Podmínkami. 5.4 Pokud dle názoru Prodejce dojde ke zhoršení úvěruschopnosti Kupujícího na základě soudních opatření vůči Kupujícímu a/nebo dalších negativních a prokazatelných událostí, vyhrazuje si Prodejce právo zcela či částečně pozastavit plnění Smluv a požádat Kupujícího, aby poskytl záruky, které může Prodejce považovat za náležité pro zajištění splnění závazků Kupujícího v souladu se Smlouvou. Takový požadavek může být vznesen před či po dodání jakékoli Objednávky či kterékoli její části. V případě, že Kupující nesplní přiměřený požadavek na poskytnutí takové záruky, má Prodejce právo stornovat plnění všech probíhajících Smluv či jejich částí. Tento úkon žádným způsobem neomezuje ostatní práva Prodejce na odškodnění a úroky a možnost jejich využití. 5.5 V případě neuhrazení faktury k datu splatnosti se veškeré faktury stávají okamžitě splatnými bez ohledu na jejich původní datum splatnosti, ať už se vztahují ke stejné Smlouvě či nikoliv. 5.6 V případě, že Kupující nesplní své platební závazky, může Prodejce považovat Smlouvu za zrušenou, přičemž jako důkaz o využití tohoto práva ze strany Prodejce bude sloužit doporučená poštovní zásilka zaslaná Prodejcem Kupujícímu. Tento úkon žádným způsobem neomezuje ostatní práva Prodejce a možnost jejich využití.

3 6. Výhrada vlastnictví a převod rizika 6.1 Až do úplné úhrady Zboží Prodejci (včetně úroků za pozdní platbu, nákladů a náhrady škod splatných Kupujícím) zůstává Zboží majetkem Prodejce. Nehledě na výše uvedené přechází riziko související se Zbožím a odpovědnost za Zboží vůči třetím stranám na Kupujícího v okamžiku dodání Zboží. 6.2 Kupující může Zboží dále prodat v rámci své běžné obchodní činnosti za podmínky, že dokud Kupující zcela neuhradil svůj dluh vůči Prodejci, Kupující, jednající jako uschovatel Zboží, pro Prodejce a jménem Prodejce zajistí vymáhání pohledávek za výnosy z prodeje Zboží rovné ceně Zboží. Kupující bude usilovat o uhrazení těchto pohledávek v plné výši a v případě potřeby bude tyto dlužné částky vymáhat v soudním sporu. Bude-li o to požádán Prodejcem, umožní Kupující Prodejci zahájit právní řízení jménem Kupujícího s ohledem na dlužné částky za prodej Zboží. Veškeré částky vymožené Prodejcem v důsledku tohoto řízení (včetně částek přijatých Prodejcem na jejich úhradu, ať už rovných vymáhaným částkám či nikoliv) budou použity na úhradu dlužných částek splatných Kupujícím Prodejci a poté na přiměřené náklady vynaložené Prodejcem v průběhu jakéhokoli takového řízení. Jakýkoli zbývající zůstatek bude uhrazen Kupujícím. 6.3 Před prodejem Zboží Kupující, pokud je to přiměřeně proveditelné, uskladní Zboží odděleně od podobného Zboží Kupujícího, označí Zboží jako majetek Prodejce a toto označení neodstraní, neučiní nečitelným ani žádným jiným způsobem nepozmění žádný štítek, značku či jiný prostředek, který Prodejci může sloužit k identifikaci Zboží. 7. Záruka a oznámení vad 7.1 Při dodání Zboží Kupující provede okamžitou prohlídku a kontrolu dodaného Zboží a ověří, zda kvalita a množství dodaného Zboží odpovídá Objednávce či předmětu dohody mezi Smluvními stranami. Zboží nebude považováno za vadné či v nesouladu s Objednávkami, pokud toto Zboží odpovídá schváleným vzorkům nebo dříve akceptovaným materiálům. 7.2 Jakékoli Zboží, které Kupující shledá vadným či v podstatném nesouladu s Objednávkou, bude, v případě že tyto vady či nesoulady Prodejce uzná, dle výhradního uvážení Prodejce vyměněno či uznáno k dobru, za předpokladu, že stížnost týkající se takové vady či nesouladu Prodejce obdrží do deseti (10) dnů od data dodání. Nepodání reklamace ve výše uvedené lhůtě představuje konečné přijetí Zboží Kupujícím. Prodejce neponese odpovědnost za (i) práci; (ii) výdaje či škody vyplývající z použití takového Zboží nebo v souvislosti s ním; (iii) nedodržení ústních či písemných pokynů Prodejce ze strany Kupujícího týkajících se skladování, použití či údržby Zboží, ani neponese jakoukoli jinou odpovědnost vyjma výměny či uznání k dobru, jak je uvedeno výše. 7.3 Prodejce nepřijme žádné Zboží vracené Kupujícím bez písemného souhlasu Prodejce. Vracené Zboží bude přijato pouze tehdy, je-li stále v původním stavu a ze strany Kupujícího bezpečně zabaleno tak, aby se předešlo jakémukoli poškození Zboží během jeho skladování a přepravy zpět k Prodejci. 7.4 Co se týče Zboží, které není vyrobeno Prodejcem, jsou délka a rozsah záruky poskytované Prodejcem vždy omezeny zárukou, kterou Prodejci poskytuje jeho výrobce či dodavatel. 7.5 Prodejce může Kupujícímu nařídit v Prodejcem určené přiměřené lhůtě stáhnout zpět Kupujícím prodané Zboží, pokud se zdá, že Kupujícím prodané Zboží by mohlo být vadné nebo by mohlo způsobit ztrátu či škodu.

4 8. Odpovědnost 8.1 Žádné ustanovení těchto Podmínek neomezuje ani nevylučuje odpovědnost obou ze Smluvních stran za (i) úmrtí či zranění v důsledku nedbalosti; (ii) podvod; nebo (iii) jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze zákonně vyloučit. 8.2 Odpovědnost Prodejce za jakýkoli nárok, ať už smluvní či mimosmluvní (včetně např. nedbalosti) nebo v jiné souvislosti se Smlouvou, bude omezena (i) skutečnou cenou za Zboží uhrazenou Kupujícím nebo (ii) částkou euro, podle toho, která částka bude nižší. 8.3 V žádném případě Prodejce neponese odpovědnost za nepřímé škody včetně (i) ztráty zisku, (ii) ztráty příjmu, (iii) obchodní ztráty, (iv) ztráty předpokládaných úspor, (v) ztráty údajů nebo (vi) za jakékoli jiné nepřímé či následné ztráty. 9. Informace o výrobku Pokyny k použití, informace a doporučení týkající se technického použití poskytnuté v ústní či písemné podobě Prodejcem jsou poskytnuté dle nejlepšího vědomí Prodejce, nicméně bez jakéhokoli závazku a s vyloučením jakékoli odpovědnosti, a nezbavují Kupujícího povinnosti vyzkoušet Zboží z hlediska jeho vhodnosti pro zamýšlený účel a způsob použití. Odpovědnost za dodržení zákonných předpisů a předpisů vydaných státními orgány týkajících se používání Zboží zůstává na Kupujícím. 10. Práva průmyslového vlastnictví V případě Objednávek zpracovaných Prodejcem v souladu se specifikacemi poskytnutými Kupujícím je Kupující výhradně odpovědný za porušení práv průmyslového vlastnictví třetí strany souvisejících s těmito Objednávkami. Kupující ochrání Prodejce a uhradí Prodejci a/nebo jeho sesterským společnostem odškodnění v plné výši v případě, že Prodejce či jeho sesterská společnost bude žalován(a) za porušení práv průmyslového vlastnictví třetí strany souvisejícího s těmito Objednávkami. Pokud budou vůči Prodejci nebo jeho sesterským společnostem uplatněna taková práva průmyslového vlastnictví, Prodejce a/nebo jeho sesterské společnosti nemají povinnost ověřovat tyto nároky a jsou - s vyloučením veškerých nároků Kupujícího na odškodnění - oprávněni přerušit výrobu Zboží a požadovat proplacení veškerých nákladů vynaložených Prodejcem. 11. Vyšší moc Prodejce je právně zbaven povinnosti dodržení jakéhokoli závazku vůči Kupujícímu v případě zásahu vyšší moci, včetně například kroků vlády, války, teroristických činů, stávek a dalších průmyslových zásahů, výluk, výbuchu, požáru či záplavy, občanského nepokoje, nedostatku surovin či energie a potíží s přepravou či výrobou, omezení dovozu či vývozu, nedodání Zboží včas ze strany dodavatele Prodejce či podobných okolností týkajících se subdodavatelů Prodejce. Během takového zásahu vyšší moci jsou závazky na straně Prodejce pozastaveny na dobu rovnou době, po kterou trvají okolnosti zásahu vyšší moci. Pokud zásah vyšší moci pokračuje nebo se očekává jeho pokračování po dobu delší než jeden (1) měsíc, může Prodejce s okamžitou platností zcela či částečně ukončit Smlouvu bez povinnosti poskytnout Kupujícímu jakoukoli kompenzaci. 12. Ukončení Prodejce má právo kdykoli s okamžitou platností ukončit Smlouvu s Kupujícím bez předchozího oznámení a bez nároku na kompenzaci (i) v případě, že je Zboží zabaveno třetí stranou, (ii) v případě zabavení či jiného exekučního výkonu týkajícího se majetku Kupujícího, (iii) pokud je Kupující v úpadku, pokud je v souvislosti s jeho podnikem, majetkem či příjmem či jeho částí jmenován správce konkurzní podstaty, pokud předal

5 rozhodnutí o likvidaci nebo byla podána žádost či přijato soudní rozhodnutí o jeho likvidaci či nucené správě nebo (iv) pokud Kupující ukončil obchodní činnost. V případě ukončení si Prodejce obdobně vyhrazuje právo požadovat kompenzaci za veškeré náklady, úroky a škodné částky vynaložené Prodejcem. 13. Různé 13.1 Smlouvu ani tyto Podmínky nelze jakkoli upravit vystavením či přijetím směnky či jakýmkoli jiným ujednáním a žádný takový krok nelze považovat za novaci Pokud se jakékoli ustanovení těchto Podmínek a/nebo Smlouvy stane nezákonným, neplatným či nevynutitelným z hlediska práva jakékoli jurisdikce, zákonnost, platnost či vynutitelnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek a/nebo Smlouvy ani zákonnost, platnost či vynutitelnost tohoto ustanovení z hlediska zákonů jakékoli jiné jurisdikce nebude jakýmkoli způsobem dotčena či postižena. Smluvní strany vyvinou veškeré přiměřené úsilí a provedou veškeré nezbytné úkony k nahrazení nezákonného, neplatného či nevynutitelného ustanovení těchto Podmínek a/nebo Smlouvy platným, zákonným a vynutitelným ustanovením s co možná nejbližšími ekonomickými účinky pro Smluvní strany v rozsahu dovoleném zákonem a v plné míře odrážejícím nahrazované ustanovení Kupující nesmí postoupit žádná ze svých práv či závazků bez předchozího písemného souhlasu Prodejce. 14. Rozhodné právo a jurisdikce 14.1 Veškeré dohody, na něž se vztahují tyto Podmínky (včetně Smlouvy) a veškeré ostatní dohody z nich vyplývající, se řídí výhradně belgickými zákony. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980, v platném znění, se výslovně vylučuje Veškeré spory vyplývající z dohod podléhajících těmto Podmínkám (včetně Smlouvy) nebo v souvislosti s těmito dohodami a veškeré další dohody z nich vyplývající budou předloženy k řešení výhradně příslušným soudům v Antverpách.

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE 1. Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné podmínky ruší a nahrazují všechny předešlé podmínky prodávajícího pro

Více

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 V těchto podmínkách mají tyto pojmy a výrazy následující význam (nebude-li kontext vyžadovat jinak):- CIP znamená CIP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 UPOZORNĚNÍ: Prodej jakýchkoli výrobků nebo služeb je výslovně podmíněn souhlasem Kupujícího s těmito Podmínkami.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, 612 00 Brno společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 34101 IČ: 62909070

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť.

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nevoga s.r.o. se sídlem Znojmo č.p. 3525, Kotkova č. 22, 669 02, IČ: 002 07 730 1. Obecná ustanovení 1.1. Níže uvedené podmínky platí pro všechny nabídky, prodeje,

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

NÁKUPNÍ PODMÍNKY SKUPINY ADM VE ZNĚNÍ PLATNÉM K 1. ČERVENCI 2014

NÁKUPNÍ PODMÍNKY SKUPINY ADM VE ZNĚNÍ PLATNÉM K 1. ČERVENCI 2014 NÁKUPNÍ PODMÍNKY SKUPINY ADM VE ZNĚNÍ PLATNÉM K 1. ČERVENCI 2014 1. ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Tyto všeobecné nákupní podmínky platí pro všechny smlouvy uzavřené mezi členem skupiny společností Archer Daniels

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008 1/9 Verze 2 5.5.2008 Všeobecné obchodní podmínky jsou ujednání, jimiž se řídí obchodní vztahy mezi dodavatelem (označeným též jako prodávající) a odběratelem (označeným též jako kupující či uživatel) a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více