VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Obecné 1.1 Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen "Podmínky") na všechny objednávky k nákupu Zboží (dále jen "Objednávky"), faktury, potvrzení Objednávek a dohody mezi Polycasa s.r.o. (dále jen "Prodejce") a kupujícím (dále jen "Kupující"). "Zbožím" se rozumí zboží prodávané Prodejcem Kupujícímu v souladu s těmito Podmínkami. 2. Objednávky a vznik smlouvy 2.1 Objednávka není spojena s jakýmkoli závazkem týkajícím se množství, ceny nebo času dodání a stává se smluvně závaznou až v okamžiku potvrzení přijetí Objednávky Prodejcem, na základě něhož bude v souladu s těmito Podmínkami (dále jen "Smlouva") uzavřena smlouva o prodeji Zboží Prodejcem Kupujícímu. 2.2 Objednávky přijaté zástupci, prostředníky, představiteli či zaměstnanci Prodejce budou závazné pouze po písemném přijetí či potvrzení Objednávky ze strany oprávněného zástupce Prodejce. Objednávky nelze ze strany Kupujícího stornovat, s výjimkou případu navýšení ceny popsaného v článku 5.1 těchto Podmínek. 2.3 Jakékoli odchýlení od Objednávky (včetně stornování Objednávky) vyžaduje výslovný písemný souhlas Prodejce. Nákupní podmínky Kupujícího zaslané Prodejci ve spojitosti s Objednávkami nebudou mít žádný účinek a ve vztahu k Prodejci či Smlouvě se nepoužijí. 2.4 Třetí strany nesmějí být informovány o obsahu Objednávky bez předchozího písemného souhlasu Prodejce. 3. Vzorky a ukázky Není-li dohodnuto jinak, vzorky a ukázky Zboží poskytují představu o povaze dotyčného Zboží. Odchylky od těchto vzorků a ukázek vlastní výrobnímu procesu nepředstavují podnět k reklamaci ze strany Kupujícího. 4. Dodávky 4.1 Standardní Zboží Prodejce je dodáváno pouze ve standardním balení a v množstvích určených Prodejcem. U nestandardního Zboží jsou přijatelné dodávky s odchylkou do 10 % od objednaného množství. V každém z případů bude za Zboží účtována dohodnutá cena. Kladná či záporná odchylka tloušťky panelů/plátů do 10 % uvedené hodnoty bude tolerována. 4.2 Časy dodání potvrzené Prodejcem vždy platí pro způsob dodání EX WORKS, nehledě na dohodnuté obchodní podmínky, přičemž se neposkytuje žádná záruka jejich striktního dodržení. Nedodržení uvedených dodacích lhůt či částečných dodávek ze strany Prodejce v žádném případě Kupujícího neopravňuje k ukončení Smlouvy či k uplatnění jakéhokoli práva na kompenzaci. Dodání může být ze strany Prodejce pozdrženo do okamžiku splnění veškerých závazků Kupujícího vůči Prodejci. 4.3 Dodávky jsou ze strany Prodejce prováděny v souladu s ustanoveními posledního vydání podmínek Incoterms Mezinárodní obchodní komory. U dodávek, u nichž je Prodejce povinen smluvně zajistit přepravu Zboží, zvolí Prodejce vhodný způsob přepravy. V případě poškození Zboží během přepravy Kupující či jeho zástupce Prodejci písemně ohlásí uvedené poškození na přepravním dokumentu nebo dodacím listu ke Zboží při jeho dodání. Dále je Kupující povinen vznést nárok na kompenzaci v souladu s článkem 7 těchto Podmínek.

2 4.4 Kupující je povinen převzít objednané Zboží v dohodnutém čase a místě dodání. V případě, že Kupující Zboží v daném čase a na daném místě nepřevezme, je Prodejce oprávněn Zboží uskladnit výhradně na náklady a riziko Kupujícího. Toto ochranné opatření Kupujícího nezbavuje povinnosti uhradit cenu Zboží. 5. Cena a platební podmínky 5.1 Ceny Prodejce jsou uváděny v souvislosti se způsobem dodání EX WORKS, není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud se ceny Prodejce k datu přijetí Objednávky a datu dodání liší, platí ceny platné k datu dodání. Prodejce je oprávněn tyto ceny kdykoli před dodáním Zboží zvýšit v případě, že se významným způsobem zvýší ceny surovin, cena přepravy, pracovní náklady, daně nebo další náklady související s výrobou či dodáním Zboží. V takovém případě Prodejce o této skutečnosti Kupujícího písemně informuje. V případě zvýšení ceny je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Prodejci do čtrnácti (14) dnů od data oznámení o navýšení ceny. 5.2 Faktury vystavené Prodejcem jsou splatné v plné výši bez jakéhokoli odpočtu ke stanovenému datu a v souladu se stanovenými platebními podmínkami. Sporné částky nelze odečíst bez předchozího písemného souhlasu Prodejce. Námitky Kupujícího týkající se faktur musí být Kupujícím oznámeny doporučenou poštovní zásilkou do sedmi (7) kalendářních dnů od data přijetí faktury. Po uplynutí této lhůty je příslušná faktura považována za přijatou Kupujícím a jakékoli další výhrady nebudou Prodejcem akceptovány. Výhrada vůči faktuře Kupujícího nezbavuje povinnosti tuto fakturu uhradit. 5.3 Prodejce má právo účtovat úrok z jakékoli částky neuhrazené ke dni splatnosti ve výši 2 % nad úrokovou sazbou ve smyslu zákona ze dne 2. srpna 2002 o boji proti pozdním platbám při obchodních transakcích (v aktuálně platném znění), přičemž minimální sazba úroku činí 12 %. Prodejce má dále právo požadovat náhradu škody. Pokud Prodejce tohoto práva využije, Kupující uhradí náhradu škody ve výši minimálně 15 % původní ceny, jejíž minimální výše činí 25 euro, bez nutnosti formálního oznámení o prodlení, aniž by bylo dotčeno právo Prodejce požadovat vyšší kompenzaci v případě, že utrpěná škoda převyšuje výše uvedenou částku. Jakékoli mimosoudní náklady vynaložené Prodejcem na vynucení splnění závazků Kupujícího jsou splatné Kupujícím. V případě prodlení s platbou ze strany Kupujícího je Prodejce oprávněn požadovat okamžité vrácení Zboží, aniž by tím byla jakkoli dotčena jeho práva či nároky v souladu s těmito Podmínkami. 5.4 Pokud dle názoru Prodejce dojde ke zhoršení úvěruschopnosti Kupujícího na základě soudních opatření vůči Kupujícímu a/nebo dalších negativních a prokazatelných událostí, vyhrazuje si Prodejce právo zcela či částečně pozastavit plnění Smluv a požádat Kupujícího, aby poskytl záruky, které může Prodejce považovat za náležité pro zajištění splnění závazků Kupujícího v souladu se Smlouvou. Takový požadavek může být vznesen před či po dodání jakékoli Objednávky či kterékoli její části. V případě, že Kupující nesplní přiměřený požadavek na poskytnutí takové záruky, má Prodejce právo stornovat plnění všech probíhajících Smluv či jejich částí. Tento úkon žádným způsobem neomezuje ostatní práva Prodejce na odškodnění a úroky a možnost jejich využití. 5.5 V případě neuhrazení faktury k datu splatnosti se veškeré faktury stávají okamžitě splatnými bez ohledu na jejich původní datum splatnosti, ať už se vztahují ke stejné Smlouvě či nikoliv. 5.6 V případě, že Kupující nesplní své platební závazky, může Prodejce považovat Smlouvu za zrušenou, přičemž jako důkaz o využití tohoto práva ze strany Prodejce bude sloužit doporučená poštovní zásilka zaslaná Prodejcem Kupujícímu. Tento úkon žádným způsobem neomezuje ostatní práva Prodejce a možnost jejich využití.

3 6. Výhrada vlastnictví a převod rizika 6.1 Až do úplné úhrady Zboží Prodejci (včetně úroků za pozdní platbu, nákladů a náhrady škod splatných Kupujícím) zůstává Zboží majetkem Prodejce. Nehledě na výše uvedené přechází riziko související se Zbožím a odpovědnost za Zboží vůči třetím stranám na Kupujícího v okamžiku dodání Zboží. 6.2 Kupující může Zboží dále prodat v rámci své běžné obchodní činnosti za podmínky, že dokud Kupující zcela neuhradil svůj dluh vůči Prodejci, Kupující, jednající jako uschovatel Zboží, pro Prodejce a jménem Prodejce zajistí vymáhání pohledávek za výnosy z prodeje Zboží rovné ceně Zboží. Kupující bude usilovat o uhrazení těchto pohledávek v plné výši a v případě potřeby bude tyto dlužné částky vymáhat v soudním sporu. Bude-li o to požádán Prodejcem, umožní Kupující Prodejci zahájit právní řízení jménem Kupujícího s ohledem na dlužné částky za prodej Zboží. Veškeré částky vymožené Prodejcem v důsledku tohoto řízení (včetně částek přijatých Prodejcem na jejich úhradu, ať už rovných vymáhaným částkám či nikoliv) budou použity na úhradu dlužných částek splatných Kupujícím Prodejci a poté na přiměřené náklady vynaložené Prodejcem v průběhu jakéhokoli takového řízení. Jakýkoli zbývající zůstatek bude uhrazen Kupujícím. 6.3 Před prodejem Zboží Kupující, pokud je to přiměřeně proveditelné, uskladní Zboží odděleně od podobného Zboží Kupujícího, označí Zboží jako majetek Prodejce a toto označení neodstraní, neučiní nečitelným ani žádným jiným způsobem nepozmění žádný štítek, značku či jiný prostředek, který Prodejci může sloužit k identifikaci Zboží. 7. Záruka a oznámení vad 7.1 Při dodání Zboží Kupující provede okamžitou prohlídku a kontrolu dodaného Zboží a ověří, zda kvalita a množství dodaného Zboží odpovídá Objednávce či předmětu dohody mezi Smluvními stranami. Zboží nebude považováno za vadné či v nesouladu s Objednávkami, pokud toto Zboží odpovídá schváleným vzorkům nebo dříve akceptovaným materiálům. 7.2 Jakékoli Zboží, které Kupující shledá vadným či v podstatném nesouladu s Objednávkou, bude, v případě že tyto vady či nesoulady Prodejce uzná, dle výhradního uvážení Prodejce vyměněno či uznáno k dobru, za předpokladu, že stížnost týkající se takové vady či nesouladu Prodejce obdrží do deseti (10) dnů od data dodání. Nepodání reklamace ve výše uvedené lhůtě představuje konečné přijetí Zboží Kupujícím. Prodejce neponese odpovědnost za (i) práci; (ii) výdaje či škody vyplývající z použití takového Zboží nebo v souvislosti s ním; (iii) nedodržení ústních či písemných pokynů Prodejce ze strany Kupujícího týkajících se skladování, použití či údržby Zboží, ani neponese jakoukoli jinou odpovědnost vyjma výměny či uznání k dobru, jak je uvedeno výše. 7.3 Prodejce nepřijme žádné Zboží vracené Kupujícím bez písemného souhlasu Prodejce. Vracené Zboží bude přijato pouze tehdy, je-li stále v původním stavu a ze strany Kupujícího bezpečně zabaleno tak, aby se předešlo jakémukoli poškození Zboží během jeho skladování a přepravy zpět k Prodejci. 7.4 Co se týče Zboží, které není vyrobeno Prodejcem, jsou délka a rozsah záruky poskytované Prodejcem vždy omezeny zárukou, kterou Prodejci poskytuje jeho výrobce či dodavatel. 7.5 Prodejce může Kupujícímu nařídit v Prodejcem určené přiměřené lhůtě stáhnout zpět Kupujícím prodané Zboží, pokud se zdá, že Kupujícím prodané Zboží by mohlo být vadné nebo by mohlo způsobit ztrátu či škodu.

4 8. Odpovědnost 8.1 Žádné ustanovení těchto Podmínek neomezuje ani nevylučuje odpovědnost obou ze Smluvních stran za (i) úmrtí či zranění v důsledku nedbalosti; (ii) podvod; nebo (iii) jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze zákonně vyloučit. 8.2 Odpovědnost Prodejce za jakýkoli nárok, ať už smluvní či mimosmluvní (včetně např. nedbalosti) nebo v jiné souvislosti se Smlouvou, bude omezena (i) skutečnou cenou za Zboží uhrazenou Kupujícím nebo (ii) částkou euro, podle toho, která částka bude nižší. 8.3 V žádném případě Prodejce neponese odpovědnost za nepřímé škody včetně (i) ztráty zisku, (ii) ztráty příjmu, (iii) obchodní ztráty, (iv) ztráty předpokládaných úspor, (v) ztráty údajů nebo (vi) za jakékoli jiné nepřímé či následné ztráty. 9. Informace o výrobku Pokyny k použití, informace a doporučení týkající se technického použití poskytnuté v ústní či písemné podobě Prodejcem jsou poskytnuté dle nejlepšího vědomí Prodejce, nicméně bez jakéhokoli závazku a s vyloučením jakékoli odpovědnosti, a nezbavují Kupujícího povinnosti vyzkoušet Zboží z hlediska jeho vhodnosti pro zamýšlený účel a způsob použití. Odpovědnost za dodržení zákonných předpisů a předpisů vydaných státními orgány týkajících se používání Zboží zůstává na Kupujícím. 10. Práva průmyslového vlastnictví V případě Objednávek zpracovaných Prodejcem v souladu se specifikacemi poskytnutými Kupujícím je Kupující výhradně odpovědný za porušení práv průmyslového vlastnictví třetí strany souvisejících s těmito Objednávkami. Kupující ochrání Prodejce a uhradí Prodejci a/nebo jeho sesterským společnostem odškodnění v plné výši v případě, že Prodejce či jeho sesterská společnost bude žalován(a) za porušení práv průmyslového vlastnictví třetí strany souvisejícího s těmito Objednávkami. Pokud budou vůči Prodejci nebo jeho sesterským společnostem uplatněna taková práva průmyslového vlastnictví, Prodejce a/nebo jeho sesterské společnosti nemají povinnost ověřovat tyto nároky a jsou - s vyloučením veškerých nároků Kupujícího na odškodnění - oprávněni přerušit výrobu Zboží a požadovat proplacení veškerých nákladů vynaložených Prodejcem. 11. Vyšší moc Prodejce je právně zbaven povinnosti dodržení jakéhokoli závazku vůči Kupujícímu v případě zásahu vyšší moci, včetně například kroků vlády, války, teroristických činů, stávek a dalších průmyslových zásahů, výluk, výbuchu, požáru či záplavy, občanského nepokoje, nedostatku surovin či energie a potíží s přepravou či výrobou, omezení dovozu či vývozu, nedodání Zboží včas ze strany dodavatele Prodejce či podobných okolností týkajících se subdodavatelů Prodejce. Během takového zásahu vyšší moci jsou závazky na straně Prodejce pozastaveny na dobu rovnou době, po kterou trvají okolnosti zásahu vyšší moci. Pokud zásah vyšší moci pokračuje nebo se očekává jeho pokračování po dobu delší než jeden (1) měsíc, může Prodejce s okamžitou platností zcela či částečně ukončit Smlouvu bez povinnosti poskytnout Kupujícímu jakoukoli kompenzaci. 12. Ukončení Prodejce má právo kdykoli s okamžitou platností ukončit Smlouvu s Kupujícím bez předchozího oznámení a bez nároku na kompenzaci (i) v případě, že je Zboží zabaveno třetí stranou, (ii) v případě zabavení či jiného exekučního výkonu týkajícího se majetku Kupujícího, (iii) pokud je Kupující v úpadku, pokud je v souvislosti s jeho podnikem, majetkem či příjmem či jeho částí jmenován správce konkurzní podstaty, pokud předal

5 rozhodnutí o likvidaci nebo byla podána žádost či přijato soudní rozhodnutí o jeho likvidaci či nucené správě nebo (iv) pokud Kupující ukončil obchodní činnost. V případě ukončení si Prodejce obdobně vyhrazuje právo požadovat kompenzaci za veškeré náklady, úroky a škodné částky vynaložené Prodejcem. 13. Různé 13.1 Smlouvu ani tyto Podmínky nelze jakkoli upravit vystavením či přijetím směnky či jakýmkoli jiným ujednáním a žádný takový krok nelze považovat za novaci Pokud se jakékoli ustanovení těchto Podmínek a/nebo Smlouvy stane nezákonným, neplatným či nevynutitelným z hlediska práva jakékoli jurisdikce, zákonnost, platnost či vynutitelnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek a/nebo Smlouvy ani zákonnost, platnost či vynutitelnost tohoto ustanovení z hlediska zákonů jakékoli jiné jurisdikce nebude jakýmkoli způsobem dotčena či postižena. Smluvní strany vyvinou veškeré přiměřené úsilí a provedou veškeré nezbytné úkony k nahrazení nezákonného, neplatného či nevynutitelného ustanovení těchto Podmínek a/nebo Smlouvy platným, zákonným a vynutitelným ustanovením s co možná nejbližšími ekonomickými účinky pro Smluvní strany v rozsahu dovoleném zákonem a v plné míře odrážejícím nahrazované ustanovení Kupující nesmí postoupit žádná ze svých práv či závazků bez předchozího písemného souhlasu Prodejce. 14. Rozhodné právo a jurisdikce 14.1 Veškeré dohody, na něž se vztahují tyto Podmínky (včetně Smlouvy) a veškeré ostatní dohody z nich vyplývající, se řídí výhradně belgickými zákony. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980, v platném znění, se výslovně vylučuje Veškeré spory vyplývající z dohod podléhajících těmto Podmínkám (včetně Smlouvy) nebo v souvislosti s těmito dohodami a veškeré další dohody z nich vyplývající budou předloženy k řešení výhradně příslušným soudům v Antverpách.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné dodací podmínky SD 07

Všeobecné dodací podmínky SD 07 KOMA Industry s.r.o. Ruská 41, 706 02 Ostrava Vítkovice Všeobecné dodací podmínky SD 07 Datum vydání: 31 12. 2010 Platnost od: 1. 1. 2011 Výtisk č.: Strana 1 (celkem 5) Obsah: 1) platnost a obsah kupní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE, DODÁVKY A SLUŽEB platné od září 2007

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE, DODÁVKY A SLUŽEB platné od září 2007 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE, DODÁVKY A SLUŽEB platné od září 2007 1. DEFINICE (a) Smlouva znamená smlouvu mezi Prodávajícím a Kupujícím vztahující se na Výrobky uvedené na druhé straně, včetně těchto Všeobecných

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

4. Nabídky SBER jsou nezávazné a pro SBER se stanou závaznými pouze na základě písemného potvrzení objednávky.

4. Nabídky SBER jsou nezávazné a pro SBER se stanou závaznými pouze na základě písemného potvrzení objednávky. VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY I. UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Není-li písemně dohodnuto jinak, tak všechny smlouvy, které společnost SCHOELLER- BLECKMANN Edelstahlrohr GmbH (dále jen SBER) uzavřela s KUPUJÍCÍMI

Více

1 / 5 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1 / 5 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Článek 1 Rozsah platnosti 1.1 Společností Doco se v kontextu těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek rozumí společnost Doco International Central

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. 1. VŠEOBECNÉ 1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále také jen VNP ) jsou platné, účinné a upravují a vztahují se na všechny vztahy, ve kterých vystupuje společnost

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1 Předmět Předmětem všeobecných prodejních podmínek je stanovení pravidel pro prodej výrobků dodavatele odběrateli. 2 Práva a povinnosti smluvních stran 1. Dnem podpisu smlouvy

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno Preambule Předmětem Všeobecných obchodních podmínek společnosti Euro-reality s.r.o. je úprava objednání a přijetí nabídky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Po dobu trvání obchodních vztahů se na všechny dodávky a služby společnosti EEA Tech spol. s r.o. ( EEA Tech ) a rovněž na budoucí

Více

Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o. 1. Preambule: Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou platné a závazné pro každou nabídku předloženou společností ASAHI Ložiska CZ

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Strany 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen všeobecné podmínky ) upravují závazkové vztahy při dodávkách produktů, výrobků, služeb či jakýchkoli jiných dodávkách obchodní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 1

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Algemene voorwaarden mflor International B.V. - 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti s ručením omezeným mflor International B.V. se sídlem v Twello registrované 9. dubna 2009 u soudu v Zwolle-Lelystad pod číslem 24/2009 Článek 1 Definice V těchto podmínkách

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Šicí technika Brother s.r.o. Svatoplukova 4329/47 796 01 Prostějov IČO: 41605446, DIČ: CZ41605446 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní podmínky stanovené společností Šicí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro podnikatelské subjekty Sídlo: Kroftova 399/9, 15000 Praha 5 Identifikační číslo: 27633870 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ (PRODEJNÍ) PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ (PRODEJNÍ) PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ (PRODEJNÍ) PODMÍNKY ve smyslu 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) obchodních společností Parker Hannifin Czech

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky Všeobecné nákupní podmínky Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti mezi společností NARETEC s.r.o., se sídlem Plzeň-Bílá Hora, ul. 28. října 70, okres Plzeň-město,

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY The present general terms of sale are also available in other languages upon simple request or on the website www.yourglass.com. In case of discrepancy between the English original

Více

Všeobecné prodejní podmínky společnosti Semperflex Optimit s.r.o.

Všeobecné prodejní podmínky společnosti Semperflex Optimit s.r.o. Všeobecné prodejní podmínky společnosti Semperflex Optimit s.r.o. A. Všeobecně 1. Tyto všeobecné prodejní podmínky ( VPP ) se vztahují na veškeré obchodní vztahy mezi zákazníkem a společností Semperflex

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena Obchodní podmínky pro dodávky zboží společnosti SOLAR, spol.s.r.o.,, se sídlem Palackého 163, Jaroměř, PSČ 551 01, IČ 47473584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

Všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky 1. Působnost 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí všech smluv o prodeji zboží a všech smluv o dílo, uzavřených mezi společností (dále jen

Více

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku http:// SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku Smluvní strany Společnost:, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Mírová

Více

SYNTHOS GROUP VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

SYNTHOS GROUP VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Oświęcim, 11. února 2013 SYNTHOS GROUP VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE I. DEFINICE 1. VPP znamená tyto Všeobecné podmínky prodeje. 2. Smlouva znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím spolu

Více

Všeobecné obchodní podmínky spol. VERMATECH s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spol. VERMATECH s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky spol. VERMATECH s.r.o. Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Dodací podmínky... 1 3. Cena a platební podmínky... 2 4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy... 3 5. Reklamace...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY PRO DISTRIBUCI DRŮBEŽE Článek 1: Vymezení pojmů 1. Prodávající: INTEGRA, a.s., společnost se sídlem Zemědělská 53, 664 63 Žabčice, Česká republika, nebo její dceřiná

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY Pro dodávky výrobků, zboží a služeb dodávané společností Trelleborg Bohemia, a.s., Strategickou obchodní jednotkou Speciální výroba a to zejména pro tyto výrobkové skupiny:

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU 1. Základní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU 1.1 Tyto obchodní podmínky nákupu ( OPN ) kupujícího se ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ) vztahují na závazek vzniklý při nabytí

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Závazkové vztahy mezi společností Petr Češka, IČ : 63725134, sídlem : Lovecká 37, Jablonec nad Nisou, 46601 ( dále jen PČ ) a kupujícím se řídí těmito všeobecnými obchodními

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY PRODEJE Draka Kabely, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY PRODEJE Draka Kabely, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY PRODEJE Draka Kabely, s.r.o. 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (také VOP) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran pro veškeré

Více

KUPNÍ SMLOUVU uzavřenou podle 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

KUPNÍ SMLOUVU uzavřenou podle 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany Kupující se sídlem náměstí Republiky 1090/5 110 00 Praha 1 Staré Město IČ: 27251918 DIČ: CZ27251918 Zastoupené: Mgr. Vlastimil Ježek předseda představenstva, Ing. Pavel Klaška - místopředseda

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy JOPECO spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy JOPECO spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy JOPECO spol. s r.o. 1.Výklad pojmů 1.1. Prodávající - JOPECO spol.s r.o., IČ:25252135, se sídlem U Cihelny 1751, 547 01 Náchod, zapsaný v obchodním rejstříku Krajského

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Všeobecná ustanovení (1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky divize Rigips společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., se sídlem Praha 10, Počernická 272/96 PSČ 10803,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod s květinářskými výrobky

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod s květinářskými výrobky Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod s květinářskými výrobky sestavené Svazem velkoobchodníků květinářských výrobků [Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB)] a uložené u Obchodní

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ - VÝKLAD POJMŮ Zprostředkovatel, také Dodavatel (dále Zprostředkovatel ) - Společnost je servisní společností zajišťující mediální kampaně klientů ve všech

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku... 1 I. ÚVOD... 1 II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 1 1. Objednávka digitalizace... 1 2. Lhůta a

Více

Všeobecné podmínky pro dodávky produktů společnosti Polykemi AB (dále jen "prodávající")

Všeobecné podmínky pro dodávky produktů společnosti Polykemi AB (dále jen prodávající) Všeobecné podmínky pro dodávky produktů společnosti Polykemi AB (dále jen "prodávající") Platnost těchto Všeobecných podmínek 1. Pokud není mezi stranami písemně výslovně dohodnuto jinak, v dy platí na

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Katalogy nebo ceníky mají výhradně informativní charakter a nelze je považovat za nabídku, není-li písemně dohodnuto jinak.

Katalogy nebo ceníky mají výhradně informativní charakter a nelze je považovat za nabídku, není-li písemně dohodnuto jinak. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AGC GLASS EUROPE GROUP Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici v dalších jazycích na vyžádání nebo na webových stránkách www.yourglass.com. V případě rozporů mezi

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti Tungaloy Czech s.r.o. se sídlem Brno, Tuřanka 1222/115, PSČ 627 00,, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ADME TRADE S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ADME TRADE S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ADME TRADE S.R.O. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost Adme Trade s.r.o., IČ: 24180831 DIČ: CZ24180831, se sídlem Neumannova 1453/28, PSČ 156 00, zapsaná v Obchodním Rejstříku

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Platné od 1. 10. 2017 I. Platnost a závaznost obchodních podmínek 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen VOP ) jsou nedílnou součástí všech smluv o prodeji zboží,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PAPÍRNY BRNO a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PAPÍRNY BRNO a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti PAPÍRNY BRNO a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti PAPÍRNY BRNO a.s., Křenová 60, 656 97 Brno, IČO: 49970933,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více