5.1. Vymezen pojmu elektrol za. Do vodn ho roztoku HCl pono me dv inertn elektrody, kter jsou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.1. Vymezen pojmu elektrol za. Do vodn ho roztoku HCl pono me dv inertn elektrody, kter jsou"

Transkript

1 5. Elektrolza adal podobn dje 5.1. Vymezen pojmu elektrolza Do vodnho roztoku HCl ponome dv inertn elektrody, kter jsou pipojeny ke zdroji stejnosmrnho proudu. Tento proud zane protkat obvodem. Pitom elektrody zstvaj beze zmny, zatmco vlastnosti roztoku se mn. Na povrchu anody se vyluuje plynn chlor a na povrchu katody plynn vodk. Popime si nyn tyto dje podrobnji. Vodn roztok HCl obsahuje zejmna kationty H 3 O +, kter se nazvaj oxoniov ionty (v literatue se z dvodu jednoduchosti ne zcela korektn spe uvdj kationty H + ty se vak obvykle v na molekuly vody podle rovnice H + + H 2 O! H 3 O + ) a anionty Cl ;.Vmenme jsou pak ptomny anionty OH ; vznikl disociac samotn vody, kter se rovn chov jako slab elektrolyt. Navenek je roztok neutrln, nebo poet kladnch i zpornch nbojjestejn. Pi prchodu proudu se elektrony pichzejc vnjm obvodem sluuj na katod s oxoniovmi ionty za vzniku atomrnho vodku dvojice takovch atom poslze vytvo molekulu plynnho vodku H 2, jen v tto podob odchz z roztoku. Stejn poet elektron, jak se spoteboval na katod, se uvoln na anod. Dva ionty chloru Cl ; zde odevzdaj po jednom elektronu aze dvou atom takto vzniklho neutrlnho chloru se vytvo jeho molekula Cl 2, kter ve form plynnho chloru unikne rovn do prostoru. Na katod tedy probh dj anaanod 2H 3 O + +2e ;! H 2 +2H 2 O (5:1:1) 2Cl ;! Cl 2 +2e ; : (5:1:2) Jinmi slovy, nakatod probh elektrochemick redukce a na anod oxidace. Mezi dal pklady elektrochemick redukce na katod lze uvst: -katodick vyluovn kov (Ag + + e ;! Ag), - snen mocenstv kationt (Fe 3+ + e ;! Fe 2+ ), - redukce aniont (NO ; 3 +2e; +2H 3 O +! NO ; 2 +3H 2O) a podobn pro ppad elektrochemick oxidace na anod: - anodick rozpoutn kov (Ag! Ag + + e ; ), - zven mocenstv kationt (Cu +! Cu 2+ + e ; ), - anodick vyluovn kovovch oxid (Pb 2+ +6H 2 O! PbO 2 + 4H 3 O + +2e ; ). Zatmco vnjm obvodem (co je kovov vodi I. tdy) se pohybuj elektrony, je elektrick nboj v elektrolytu transportovn pomoc iont. 77

2 Souhrnn lze na tuto migraci iont pohlet jako napohyb elektron od katody k anod. Cel tento dj se nazv elektrolza. Z pedchozho vkladu lze tedy uzavt, e kladn i zporn ionty se na rozhran katody a anody mn v neutrln atomy (nebo skupiny atom), jejich dal osud zvis na chemickch vlastnostech prosted, s nm jsou ve styku. Ponome-li nap. do roztoku CuSO 4 mdn elektrody a pilome-li na n stejnosmrn napt, putuj kationty Cu 2+ ke katod, na n ztrcej nboj (pijmou 2e ; ) a vyluuj se zde jako neutrln atomy Cu. Anionty SO 2; 4 pichzej na anod do styku s ionty Cu 2+ a sluuj se s nimi opt v neutrln molekuly CuSO 4, kter se ovem v roztoku znovu tp. Vsledkem dje je v tomto ppad prstek Cu na katod a stejn velk bytek Cu na anod prmrn koncentrace roztoku se pitom tm nemn. Pouze v blzkosti elektrod maj kladn a zporn ionty rzn koncentrace, co je zpsobeno tm, e se oba druhy iont maj rznou pohyblivost Kvalitativn aspekty elektrolzy afaradayovy zkony Po kvalitativn strnce se elektrolza d velikost elektrodovch potencil, po kvantitativn Faradayovmi zkony. Me-li bhem elektrolzy na elektrodch probhat nkolik rznch reakc, probh vdy ta, kter vyaduje minimln potenciln rozdl mezi elektrodami. Reakci na elektrodch pedstavuje zpravidla oxidace a redukce rozputn ltky, pokud ovem rozpoutdlo neoxiduje i neredukuje snadnji. Tak napklad elektrolza vodnho roztoku Na 2 SO 4 vyvol vznik vodku na katod a kyslku na anod redukce vodku obsaenho ve vod vyaduje toti men energii ne redukce sodku obsa- enho v sranu sodnm a prv takoxidace O obsaenho ve vod je energeticky mn nron ne oxidace sranovch iont. Jinmi slovy, standardn potencil H + /H 2 je mn zporn ne standardn potencil Na + /Na a standardn potencil O 2 /H 2 O je mn kladn ne standardn potencil oxidace sranovch iont. Na druh stran, elektrolza vodnho roztoku sranu mnatho CuSO 4 je charakterizovna tvorbou mdi na katod, ponvad standardn potencil Cu 2+ =Cu + i Cu + =Cu je mn zporn ne standardn potencil H + /H 2. Na anod tedy probh bhem elektrolzy vdy ta oxidace, kter vyaduje minimln kladn potencil anakatod redukce, kter vyaduje minimln zporn potencil. 78

3 Kvantitativn lze elektrolzu popsat Faradayovmi zkony (viz kapitola 4). Podle nich jednak - mnostv jakkoli ltky chemicky pemnn na elektrod je pmo mrn mnostv prolho nboje Q, - projde-li stejn mnostv nboje Q nkolika rznmi elektricky vodivmi roztoky, jsou mnostv ltek pemnnch na elektrodch ve stejnm pomru, jako jsou jejich elektrochemick ekvivalenty. Relativn hmotnost elektrochemickho ekvivalentu je pitom relativn atomov hmotnost dlen potem nboj jzj nesench iontem. Nboj, kter je spojen s jednotkovm rozsahem elektrochemick reakce, denovan tak, e se pi nm mezi zastnnmi slokami vymn prv 1 mol elektron, je nboj, kter se oznauje 1 Faraday a je roven C. Oba Faradayovy zkony lze nakonec vyjdit jednm vztahem m M = It jzjf (5:2:1) kde m je hmotnost prvku vylouenho nebo rozputnho na elektrod proudem I, kter protkal po dobu t. M je molrn hmotnost atom tohoto prvku, jzj je poet elementrnch nbojnesench jako ionty v roztoku a hodnota F byla ji uvedena dve Vyuit elektrolzy v praxi Elektrolza se prakticky vyuv vcel ad ad prmyslovch obor. Mezi n pat pedevm elektrometalurgie, kter se zabv vrobou nebo itnm (ranac) kov elektrolzou. Elektrolyticky se vyrb zejmna hlink, ale tak sodk, hok, vpnk a mnoho dalch kov, ranuje se nap. m. Dalm polem pouit je galvanick pokovovn (galvanostegie), letn a galvanoplastika. Konen se elektrolza v men me uplatuje i pi pprav nkterch nekovovch materil Vroba hlinku Zkladn surovinou pro vrobu hlinku je bauxit, co je sedimentrn hornina sestvajc ze smsi hydratovanch oxid hlinitch Al 2 O 3 nh 2 O v menm mnostv obsahuje rovn Al 2 O 3, SiO 2 a sloueniny Fe.Ped dalm zpracovnm je nutno tyto sloueniny odstranit. To se realizuje Bayerovm procesem, spovajcm v reakci suroviny s horkm roztavenm vodnm roztokem louhu sodnho podle rovnice Al 2 O 3 nh 2 O +2OH ;! 2AlO ; 2 +(n +1)H 2O: (5:3:1) 79

4 Oxid elezit Fe 2 O 3 a jin trojmocn sloueniny eleza se pitom mn na hydroxid elezit Fe 2 O 3 +3H 2 O! 2Fe(OH) 3 (5:3:2) a dle vznikaj kemiitany eleza. Roztok obsahujc anionty AlO ; se 2 pak ltruje, chlad a napout oxidem uhliitm pitom dochz k reakci 2AlO ; 2 + CO 2 +3H 2 O! 2Al(OH) 3 + CO 2; 3 (5:3:3) pi n vznik hydroxid hlinit. Vznikl sms se zahv na C, piem hydroxid hlinit serozkldzptnaoxid hlinit anavodu 2Al(OH) 3! Al 2 O 3 +3H 2 O (5:3:4) vznikl oxid hlinit jejivelmi ist. V dal fzi se takto ranovan bauxit rozpust v roztavenm kryolitu (uorid hlinito-sodn Na 3 AlF 6 ) o teplot asi C. Sms se napust do elektrolytickch van (elektrolyzr) zhotovench z uhlku (obr ) nech se j protkat proud. Pitom dochz k rozkladu Al 2 O 3 Al 2 O 3! 2Al 3+ +3O 2; : (5:3:5) Kationty hlinku postupn klesaj ke dnu (dnem je uhlkov katoda), pijmaj zde elektrony (redukuj) a tvosezdeist hlink. Na anod sestvajc z ady uhlkovch ty dochz jednak k jejich pm oxidaci a dle se vyluuje plynn kyslk C +2O 2;! CO 2 +4e ; (5:3:6) 2O 2; 2! O 2 +4e ; : (5:3:7) Usazen hlink se kontinuln vypout do zvltnch forem a souasn se pivd dal ranovan bauxit. Elektrolyzry jsou obvykle dimenzovny na proud 8000 A a vy. Napt na elektrodch je piblin 5 V, akoli pro rozklad Al 2 O 3 teoreticky sta 2.1 V. Pebyten energie se vyuv ktomu, aby se udrela teplota npln elektrolyzru. Spoteba energie na 1 kg Al v souasnosti 80

5 in 15{20 kwh, spoteba suroviny asi 4 kg bauxitu a 0.5 kg uhlku. istota takto zskanho hlinku je cca 99.98% a po dal elektrolytick ranaci 99.99%. Cel proces je po ekologick strnce dostaten nezvadn, ale spoteba energie je velmi vysok z pedchozch daj je zejm, e asi 40% se spotebuje na samotnou elektrolzu, zatmco 60% na generaci tepla. = K D L O J K D A A J H O J J = L A E = K I = A D E = = JE K L O F K J D E K Obr : Vroba hlinku elektrolzou Pprava sodku Kovov sodk pipravil jako prvn anglick chemik Humphrey Davy v roce 1807 elektrolzou roztavenho hydroxidu sodnho. V souasn dob se sodk pipravuje zejmna elektrolzou roztavenho chloridu sodnho v Downovch lncch bhem n probh reakce 2NaCl! 2Na+ Cl 2 : (5:3:8) Sodk se pitom usazuje na katod, plynn chlor na anod. Downv lnek pracuje s proudy 25{40 ka pi napt 7{8 V a je zkonstruovn tak, aby nedolo ke zptnreakci mezi obma produkty. Bod taven NaCl je asi C. Aby se tato teplota snila, ms se ped elektrolzou s chloridem vpenatm CaCl 2 v pomru 1:3. Bod taven pak poklesne na C. Vyluovn vpnku bhem elektrolzy nehroz, ponvad vyluovn sodku probh pi nim zpornm katodovm potencilu. Je vak teba poznamenat, e pi neptomnosti NaCl by samozejm k vyluovn vpnku na katod dochzelo, a kovov vpnk se prv tmto zpsobem pipravuje Pprava hoku Hok se pipravuje rovn pedevm elektrolyticky, pestoe exis- 81

6 tuj i jin prmyslov pouiteln postupy.surovinou pro ppravu je vtinou moskvoda, kter obsahuje co do hmotnosti asi 0.13% Mg. Kladn ionty Mg 2+ se vysr pidnm oxidu vpenatho CaO zskanho silnm zahvnm vpence. Vznik nerozpustn hydroxid hoenat Mg(OH) 2, z nho po pidn chlorovodku HCl vznik rozpustn chlorid hoenat MgCl 2. Odpaenm vody vznikne pevn MgCl 2, z nho se pak piprav hydrt MgCl 2 1:5H 2 O.Ten ji pedstavuje jeden ze vstupnch materil pro elektrolyzr. Elektrolytem v lnku je roztaven sms obsahujc asi 25% MgCl 2, 15% CaCl 2 a 60% NaCl. Pracovn teplota je 700{750 0 C. Probhajc reakce m tvar MgCl 2! Mg+ Cl 2 (5:3:9) piem hok o istot 99% se vyluuje na katod, plynn chlor na anod Elektrolytick itn mdi Elektrolzy lze rovn vyut pi ranaci kov. Jak znmo, kovy zskan tavenm rud v hutch nebvaj dostaten ist a mohou obsahovat adu dalch stopovch prvk, kter i v malch mnostvch mohou pronikav ovlivovat jejich vlastnosti. Jako pklad lze uvst m. Pi pmsi 0.05% uhlku se jej rezistivita zvyuje o 33%, jet nepznivj vliv m fosfor. To jedvod, pro se k vrob elektrickchvodi neuv hutn m, ale m elektrovodn o minimln istot 99%. Ta seopt piprav elektrolyticky. Do elektrolytu (kyselinou srovou okyselen roztok CuSO 4 ) se vlo masvn anoda z hutn mdi a slab katoda z ist elektrovodn mdi (obr ). O D K E = O A A J E A A J H O J Obr : Elektrolytick ranace mdi Po piloen stejnosmrnho napt se zane na katod vyluovat ist 82

7 elektrovodn m (Cu 2+ +2e ;! Cu), zatmco anoda se postupn rozpout (SO 2; 4 ; 2e ;! SO 4 a souasn SO 4 + Cu! Cu 2+ + SO 2; 4 ) a neistoty klesaj na dno elektrolytick vany. Podobnm zpsobem se ist zinek, nikl a nkter dal kovy Galvanick pokovovn (galvanostegie) Jedn se o pokoven povrch rznch kovovch pedmt tenkou vrstvikou jinho kovu elektrolytickm zpsobem (provd se vtinou za elem zlepen vzhledu, nebo zven odolnosti pedmtu vi korozi). Pedmt, kter se m pokovit, mus bt dokonale ist a odmatn (to je velmi dleit podmnka kvalita pokoven zvis pedevm na stavu povrchu). Pak se umst do elektrolytickvany jakokatoda. Anoda je vtinou vytvoena z kovu, kterm se m dotyn pedmt pokovit (nen to vak podmnkou). Elektrolytem je roztok vhodn soli takovho kovu ve vod. Postup si meme ilustrovat na pokoven md. Pedmt, kter chceme pokovit, umstme do roztoku sranu mnatho (modr skalice) a kyseliny srov a pipojme k zpornmu plu stejnosmrnho zdroje. Anoda me bt vyrobena z mdi (ale teba i z uhlku). Bhem elektrolzy jsou kationty Cu 2+ pitahovny kekatod, pijmaj zde dva elektrony apovrch pedmtu se pokrv vrstvou z ist mdi. Na anod odevzdvaj anionty SO 2; 4 dva voln elektrony atomm mdi a stv se z nich optcuso 4, kter ovem znovu disociuje. Vrstvy zskan galvanickm pokovovnm mvaj obvykle tlouku menou v setinch mm. Nejvznamnjm prvkem, kter se v souasnosti pro pokovovn pouv, je cn. Tak napklad plechovky pro uchovvn potravy se vyrbj z tenkho ocelovho plechu, kter je elektrolyticky pocnovn. asto se kpokovovn rovn pouv kadmium, chrom, m, olovo, zinek, stbro nebo nikl. Pokovit lze i nekovov povrchy (nap. nkter typy plast) ped pokovenm je vak teba jejich povrch opatit elektricky vodivou vrstvou. To seprovd napaovnm, vhodnmi chemickmi reakcemi nebo adhez vodivho prkovho materilu, jako je napklad grat Elektrick letn Jedn se o proces, pi nm je z povrchu urit sousti odstraovna povrchov vrstva kovu prchodem elektrickho proudu, piem je soust ponoena do specilnho roztoku. Tmto postupem lze doshnout jednak vysokho lesku povrchu, jednak i zven jeho odolnosti vi korozi. Na obr je znzornn typick lnek zkonstruovan pro tento 83

8 el. Soustka je pipevnna ke kladnmu plu zdroje (k anod). Anoda ikatoda jsou ponoeny v roztoku a vytvej pln elektrick obvod. K I H L = A = F J = = D A L H J L J H L = = A J A F J O = I F E F A L F J O E Obr : lnek pro elektrick letn Mnostv kovu, kter je z povrchu sousti odstranno, je pmo mrn prolmu nboji. Dalm faktorem zde bv geometrie sousti, kter pedstavuje klovou roli pro rozloen proudu a m tedy zsadn vliv na lokln rozloen odstraovanho mnostv kovu. Nejvy hustota proudu se vyskytuje na vystupujcchnerovnostech(aintenzita rozpoutn je zde tedy znan), nejmen naopak v prolklinch, kde se rozpout nejmen mnostv kovu (obr ). Prv tato skutenost nejvraznji pispv k procesu vyhlazovn povrchu. Celkov inek lze jet zeslit tak, e se se zpracovvanou soust clen manipuluje (jej poloha v roztoku se nastavuje podle poteby). A L? A D E J I A K L K A = L?? D F L H? D K = = = Obr : Rozloen proudov hustoty podl povrchu sousti Ped zahjenm procesu je nutno kovov povrch dokonale oistit (odstrauj se mastnoty, pna, otisky prst a oxidy). To lzeprovst chemicky (pomoc pry, kyselin i zsad), ppadn mechanicky (obrouenm apod.). Elektrick letn se ukonuje odstrannm vedlejchchemickch produkt (pedevm zbytk elektrolytu) z povrchu a jeho nslednm vysuenm. 84

9 Galvanoplastika Jedn se o elektrolytick zpsob vroby kovovch povlak silnch a nkolik mm. Umouje zhotovovat velmi pesn kovov lisovac formy k vrob rznch pedmt (v nedvn minulosti napklad gramofonovch desek). Spov v tom, e na vpl formy vyrobenou z mkk hmoty se nanese jemn prek z dobe vodivho kovu (nap. stbro nebo gra- t, viz odstavec ) a elektrolytickm postupem se na nm vytvo silnj vrstva mdi Koroze Koroz nazvme spontnn destruktivn oxidaci kov. V obvykl kyslkov atmosfe obsahujc 21% kyslku spontnn koroduj vechny kovy s vyjmkou zlata, palladia a platiny. Koroze v podstat probh podobnm zpsobem, jako elektrolza v elektrochemickm lnku. Korodujc kov pedstavuje ob elektrody jako i vnj obvod, elektrolytem je jemn vrstva vodnho roztoku na povrchu kovu. Dsledkem koroze je to, e vznikl oxidy nedr pevn na povrchu kovu, odpadvaj a tm vytv- ej prostor pro dal korozi dochz tak k pokozovn dalch a dalch vrstev kovu, co po ase me vst k jeho pln destrukci. Tak napklad elezo vystaven psoben vlhkho vzduchu reaguje s kyslkem a tvo sloueninu Fe 2 O 3 nh 2 O. Pitom mnostv vody ve slouenin oznaen symbolem n m vliv na barvu rzi, kter se me mnit od tm ern pes lutou a na oranov hndou. Tvorba rzi je ve skutenosti velmi sloit proces, kter pravdpodobn zan oxidac atom eleza podle vztahu Fe! Fe 2+ +2e ; : (5:4:1) V dalch reakcch ji hraje roli voda i kyslk. Dvojmocn kationty eleza nejprve dle oxiduj na trojmocn Fe 2+! Fe 3+ +1e ; (5:4:2) piem elektrony uvolnn v obou oxidanch krocch redukuj kyslk podle rovnice O 2 +2H 2 O +4e ;! 4OH ; : (5:4:3) Trojmocn kationty eleza pot reaguj s kyslkem nebo s anionty OH ; a vytvej oxid elezit, kter je poslze hydratovn rznm mnostvm vody. Souhrnnou rovnici lze uvst nap. ve tvaru 4Fe OH ; + nh 2 O! 2Fe 2 O 3 (n +6)H 2 O (5:4:4) 85

10 v literatue vak lze nalzt i vztahy vce i mn odlin. Rez se nemus tvoit pmo v mst, kde dochz k erozi eleza (obr ). Je tomu tak proto, e elektrony produkovan bhem prvotn oxidace eleza mohou putovat kovem a kationty eleza mohou difundovat roztokem do jinho msta, ne je pivdn kyslk. Vskutku, dostvme elektrochemick lnek, v nm elezo pedstavuje anodu, plynn kyslk katodu a vodn roztok eleza elektrolyt. = HA " 0. A 0! 0 " A!. A. A = A. A. A A. A.! A A AA = = Obr : Schma vzniku a prbhu koroze eleza Jestlie je elezn potrub umstn pod zem v pd o ph=6, dochz k nsledujc reakci Fe+2H +! Fe 2+ + H 2 (5:4:5) plynn vodk pitom unik, zatmco kationty Fe 2+ se rozpoutj a migruj do okol. Podobn je tomu v ppad ostatnch kov. Pokud je povrch kovu oeten barvou nebo lakem, probh pod jeho vrstvou rovn koroze, zejmna podl hran, kde je ni parciln tlak kyslku. Mechanismus v tomto ppad spov v rozdlu parcilnch tlak vznik koncentran lnek, jeho innost je zena rozdlem koncentrac ptomnch sloek. Existuj dv zkladn metody, jak se vi korozi brnit: prvn z nich spov ve zpomalen procesu snenm rychlosti, pi n koroze probh, druh v redukci elektromotorick sly elementrnho lnku, nebo transportu elektron vnjm obvodem do mst, kde me koroze probhat bez zejmch kod. Zpomalen procesu koroze se dosahuje vtinou pokrytm kovovho pedmtu ochrannou vrstvou (nap. lakem), kter zabra- uje pstupu kyslku, vody a elektrolytickch sol (ty napomhaj korozi zmenovnm rezistance elektrolytu ptomnm v lnku a je znmo, e existence jemnch krystal elektrolytickch solve vzduchu jehlavnm dvodem rychlej koroze kovovch pedmt v blzkosti moe). Ochrann vrstvy jsou vak inn jen do t doby, pokud pevn dr na povrchuchrnnch pedmt. V dalch odstavcch se budeme zabvat nejastjmi zpsoby ochrany proti korozi. 86

11 Katodick ochrana Katodick ochrana ped koroz spov v tom, e kov, kter se m chrnit, mus bt katodou elektrochemickho lnku toho se doshne tak, e se vodiv spojsjinm kovem, kter snze oxiduje. Nap. elezn plechy nebo pruty lze takto ochrnit galvanickm pokovovnm tenkou vrstvou zinku. Takto chrnn povrch pot nekoroduje a do doby, kdy zkoroduje ochrann vrstva. Roury pouvan pro stavbu ropovod se ze stejnch dvod chrn tenkou vrstvou hoku tvoc anodu ten sice postupn koroduje, ale potrub zstane relativn dlouhou dobu ochrnno. Hokovou anodu lze nahradit bu inertn nebo eleznou anodou za pedpokladu, e je pipojena na vnj zdroj energie, kter umle udr- uje jej potencil na potencilu hoku Anodick ochrana Tento zpsob ochrany vyaduje, aby senakovovm pedmtu, kter m bt chrnn, vytvoil lm z jeho oxidu, kter je ji dostaten stabiln. Rzn kovy, jako nap. hlink, takov oxidy tvo. Nerezavjc ocel vytv na svm povrchu stabiln lm z oxid niklu a chromu, tedy pms, kter ve znan me obsahuje. Oxidy eleza ochrannou vrstvu netvo. Hlink je s kyslkem vysoce reaktivn, avak ve styku se vzduchem velmi rychle a spontnn vytvo tuh odoln lm z Al 2 O 3, kter ji vnitn vrstvy kovu spolehliv ochrn. Navc lze vlastnosti tohoto lmu zlepit tzv. anodizac. Anodizace je elektrolytick proces o dlce nkolika minut pi relativn malm protkajcm proudu, bhem nho se na anod lnku vylou dal hlink v lzni obsahujc vodn roztok kyselho elektrolytu. Ten opt oxiduje a vznikl lm je vi korozi jet odolnj. Navc me bt navc zabarven, ponvad je dosti porzn. K anodizaci se rovn pouv hok, zinek a titan Elektrochemick analza a polarografie Clem elektrochemick analzy je zpravidla pesn uren chemickho sloen zkouman ltky. Toseprovd pomoc metodiky, jejm zkladem je elektrolza elektricky vodiv roztok zkouman ltky se umst do lnku, zm se zvislost protkajcho proudu na napt mezi elektrodami a zskan kivka seporovn se standardnmi kivkami. Vsledkem je nejen znalost jednotlivch prvk i iont, kter ltka obsahuje, ale i jejch pomrnho zastoupen. 87

12 Strun popis experimentu Proud, kter protk vnjm obvodem lnku, sestv zedvou slo- ek vyvolanchrznmi pinami. Prvn slokou je kapacitn proud, jen udruje potencil elektrody na te hodnot v ppad zmny jej povrchov kapacity ten ovem mus bt minimalizovn, aby nedochzelo ke zkreslen vsledk. Druh sloka proudu mus udrovat napt mezi elektrodami bhem oxidace i redukce rozputn zkouman ltky.tento proud je pmo mrn koncentraci rozputnho vzorku a m zsadn vznam pro vyhodnocen experimentu. Zazen pro elektrochemickou analzu sestv ze t zkladnch st, kter pedstavuje elektrochemicksouprava, mic zazen a elektrochemick lnek. Elektrochemick souprava obsahuje zdroj napt a genertor pulz. Mic zazen pedstavuje v souasn dob pota s mic kartou, kter simultnn nahrv a zobrazuje prbh menho napt a proudu. lnek obsahuje ti elektrody, kter jsou ponoeny do roztoku, jen je analyzovn. Pracovn elektrodou je elektroda, na n probh reakce, kterou zkoumme. Referenn elektroda zajiuje stabiln potencil, s nm je neustle porovnvn potencil pracovn elektrody (nejastji se jedn okalomelovou elektrodu nebo elektrodu Ag=AgCl). Tet elektroda je tac (vyroben z gratu nebo platiny). Proud v lnku protk mezi pracovn a tac elektrodou. Samotn analza probh ve tyech krocch: 1. Pprava analyzovanho vzorku, kter mus mt formu roztoku. 2. Pidn elektrolytu do roztoku za elem zajitn jeho elektrick vodivosti. 3. dn nastaven elektrochemick soupravy. 4. Men a vyhodnocen, kter se realizuje porovnnm odezvy vzorku a odezvy standardu (standardn kivky). Elektrochemick metody jsou spolehliv pro analzu kov, nekov, iont, organickch ltek atd. V literatue existuje cel knihovny reduknch potencil a standardnch kivek Princip polarografie, zkladn pojmy Pracovn elektrody v elektrochemickch analyztorech mohou bt vyrobeny z cel ady elektricky vodivch materil (za vechny lze jmenovat uhlk, tuhu, platinu, zlato nebo rtu). Pokud se pouije kapkov rtuov elektroda, pak se analze k polarograck a pslun analy- 88

13 ztor se nazv polarograf (obr ). 8 # 8 8 # 8 8 = F L H J K L = F E H = = = F J A? E A J H H = F L =? K = HJK J O H J K L = %? Obr : Schma polarografu Vsledkem analzy je tzv. polarogram (zvislost proudu na napt mezi elektrodami), z nho lze vyst vechny podstatn okolnosti transportu elektronmezipovrchem pracovn elektrody a rozputnho vzorku. Polarogram mus odret pouze zmny, kter se odehrvaj ve vzorku v roztoku a ne dje na povrchu elektrody.povrch elektrody by proto ml mt stle stejn vlastnosti a stejnou velikost (reprodukovatelnost pedstavuje pi men vbec nejdleitj poadavek). Poadavek istoty je ukapkov rtuov elektrody splnn, problmem vak bv dve zmnn kapacitn proud. Pokud je vak vhodnm zpsobem potlaen, doshne se pi men neobyejn vysok pesnosti a citlivosti. Polarograf sestv ze zdroje stejnosmrnho napt, dle z potenciometru, kter umouje plynulou regulaci napt na elektrodch, mikroamprmetru, kter m proud v pracovnm obvodu a z elektrolytick ndobky s katodou a anodou. Katodu zde tvo rtu, kter odkapv ze sklenn kapilry a anodu vrstva rtuti na dn ndobky. Jejm hlavnm smyslem je, jak ji bylo naznaeno, abysepovrch elektrody nezneioval usazenmi anionty. Nejprve si ozejmme zklady polarograe na nkolika pkladech za pedpokladu, e je zcela potlaen kapacitn proud. Naplme ndobku elektrolytem (napklad chloridem zinenatm ZnCl 2 ) a zanme potenciometrem postupn zvyovat napt. Sledujme, jak se pitom mn velikost proudu. Zpotku je na elektrodch mal napt, take se disociovan ionty Zn 2+ a Cl ; pohybujkodpovdajcm elektrodm velmi pomalu a proud v obvodu stoup jen nepatrn (obr ). Pi napt R vyznaenm v obrzku, ktermu sek rozkladn, zane proud narstat velmi rychle, a to a k napt R 0, kdy se ustl na sv maximln hodnot (se zvyujcm se naptm ji dle nevzrst, 89

14 ponvad ionty doshly sv nejvy mon rychlosti). E F = H C H = B E? L = F L L F J A? E 4 ) 4 7 Obr : Polarogram chloridu zinenatho Maximln hodnotu proudu, kter se nazv difzn, lze urit Ilkoviovou rovnic i d =708 n D 1 2 m 2 3 t 1 6 c (5:5:1) v n D oznauje souinitel difze vzorku (cm 2 /s), n je poet elektron penench jednm molem vzorku, m je hmotnostn tok rtuti kapilrou (mg/s), t oznauje dobu ivota jedn kapky a c koncentraci vzorku (mol/cm 3 ). st kivky od bodu R do bodu R 0 se nazv polarograck vlna. Napt v bod A, kde tato vlna dosahuje poloviny svvky,senazv plvlnov potencil. Tento potencil m pro polarograckou analzu zsadn vznam velk mnostv experiment prokzalo, e rzn ionty, prvky a jejich skupiny majrzn plvlnov potencil. Tak napklad plvlnov potencil kationtu zinku Zn 2+ je 1.02 V, kationtu kadmia Cd 2+ je 0.63 V a kationtu eleza Fe 2+ je 1.32 V. Z toho lze usoudit, e stanovenm plvlnovch potencil rznch roztok meme pomoc tabulek urit i jejich kvalitativn sloen. 1) $! 8 ) + K!! ) 8! " # 7 8 $ % Obr : Polarogram technickho zinku Dalm postupem pak meme vyetit i sloen kvantitativn. Na 90

15 zklad pedchozch daj ji meme vyhodnotit napklad polarogram technickho zinku (obr ). Z obrzku je patrno, e zde existuj dv polarograck vlny, jedna s plvlnovm potencilem 0.33 V (odpovd ptomnosti Cu) a druh s plvlnovm potencilem 0.63 V (odpovd Cd). Jak nyn urit mnostv tchto pms? vahou i experimentln lze prokzat, e rychlost iont v roztoku je bez ohledu na jejich mnostv pi danm napt stejn celkov proud ovem na tomto mnostv jist zvis. Druh iont tedy urme z plvlnovch potencil a jejich mnostv z vky polarograck vlny (obr a,b). 1) = E > H = H J C 1) $ & C & $ C + K 7 8 "! C + K 7 8 Obr a,b: Ke kvantitativnmu uren pms v technickm zinku Pipravme-li si kalibran roztok obsahujc napklad g Cu a g Cd a zhotovme-li jeho polarogram (obr a) zjistme analzou technickhozinku,e1gzn obsahuje g Cu a0.0008g Cd. Tohoto principu vyuvaj vechny polarograck pstroje, kter automaticky zaznamenvaj zvislost proudu v roztoku na napt a zskan kivky vyhodnocuj. Pro ilustraci, kdybychom rozpustili 5 g njak slitiny kov nap. v kyselin a pak rovnomrn v l vody, budeme schopni z jedn kapky takto vzniklho roztoku pesn analyzovat jeho sloen. Proto bv polarograe asto preferovna ped jinmi pbuznmi metodami. 91

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Kovy obsahují volné (valenční) elektrony a ty způsobují el. proud. Látka se chemicky nemění (vodiče 1. třídy). V polovodičích volné náboje připravíme uměle (teplota, příměsi,

Více

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE

VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE SIT Group SIT 840-843- SIGMA VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE 9.955.450 047 Zmny vyhrazeny Pouit Domc plynov spotebie: Kotle pro stedn vytpn, kombinovan kotle, prtokov ohvae vody, plynov topidla

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková REDOXNÍ REAKCE Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s redoxními reakcemi.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky Elektrochemie Protože redoxní reakce jsou děje spojené s přenosem elektronů z redukčního činidla, které elektrony odevzdává, na oxidační činidlo, které

Více

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod 2. Diody a usmrovae schématická znaka A K Dioda = pasivní souástka k P N je charakteristická ventilovým úinkem pro jednu polaritu piloženého naptí propouští, pro druhou polaritu nepropouští lze ho dosáhnout

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU Experiment C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření, že z citronu a také jiných potravin standardně dostupných v domácnosti lze sestavit funkční elektrochemické články. Měření napětí elektrochemického

Více

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U TNSPOTNÍ JEVY V OZTOCÍCH ELETOLYTŮ Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod Ohmův zákon: VODIVOST ELETOLYTŮ U I

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

test zápočet průměr známka

test zápočet průměr známka Zkouškový test z FCH mikrosvěta 6. ledna 2015 VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 90 minut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. U otázek označených symbolem? uvádějte

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ Nejrozšířenější technické materiály železné kovy - OCELI V současné době nahrazení NEŽELEZNÉ KOVY Al, Mg, Ti PLASTY KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysokopevnostní oceli Hlubokotažné oceli

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Základy názvosloví Autor: Název: Mgr. Petra Holzbecherová Procvičování

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Termodynamick# (Kelvinova)

Termodynamick# (Kelvinova) Z&kladn pojmy Definice teploty: Fyzik#ln& & veli(ina vyjad*uj&c& & m&ru tepeln,ho stavu t.lesa Teplotn& & stupnice Termodynamick# (Kelvinova) stupnice je ur!ena dv$ma pevn&mi body: stupnice je ur!ena dv$ma

Více

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace Acidobazické reakce 1. Arrheniova teorie Kyseliny látky schopné ve vodných roztocích odštěpit H + např: HCl H + + Cl -, obecně HB H + + B - Zásady látky schopné ve vodných roztocích poskytovat OH - např.

Více

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy )

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) 1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) Klíčové pojmy: alkalický kov, s 1 prvek, sodík, draslík, lithium, rubidium, cesium, francium, sůl kamenná, chilský ledek, sylvín, biogenní prvek, elektrolýza taveniny,

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace

Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace Pareto-Zipf2 1/6 Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace Jií Neas, FIS VŠE Praha Pi rzných píležitostech se setkáváme se soubory rzn velkých objekt: obce ve vybraném stát mají rzný poet obyvatel,

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

Á ú Š Ř Ž ž Í Ž Ž ž ž ú Ž ú ž Ž ď ž Ž Ž ž Í ž Á Ě ž ú ž ú ž ň ň ž Ž ž ó ž ú Ť Ž ú ž ú Ž ž Í Ž Ř ž ž ž ž ž ž Ž Á Í Ě Ý É Í Í Ě ÁóóŇ ž É Í ď Í ž ž ž ž Ž Ž Á ď Ž ž ž ň Í ž ž ú ž ž ž ď ň Á ú Ť ž ú ž ž ž ž

Více

VI. Disociace a iontové rovnováhy

VI. Disociace a iontové rovnováhy VI. Disociace a iontové 1 VI. Disociace a iontové 6.1 Základní pojmy 6.2 Disociace 6.3 Elektrolyty 6.3.1 Iontová rovnováha elektrolytů 6.3.2 Roztoky ideální a reálné 6.4 Teorie kyselin a zásad 6.4.1 Arrhenius

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty. Hana Gajdušková. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Modul 02 - Přírodovědné předměty. Hana Gajdušková. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 11.skupina

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Nejrozšířenější prvky na Zemi 12 bodů 1. A hliník, Al B vodík, H

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 3_Sestava 1 16.6.14 9:27 Stránka 1 OBSAH Co je to energie metodický list... 2 Co je to energie pracovní list... 3 Zdroje energie pracovní list... 4 Zdroje energie pracovní list (řešení)... 6 Měříme wattmetrem

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Novinky ve screeningu vybrané kapitoly. Jan Dane!

Novinky ve screeningu vybrané kapitoly. Jan Dane! Novinky ve screeningu vybrané kapitoly Jan Dane! Projekt EU ke zv!"ení ú#asti Systém podpory prevence vybran!ch nádorov!ch onemocn$ní %R screeningové programy (nádory prsu, d$lo&ního hrdla a tlustého st'eva)!!

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

ÚĚ Í Í Í ú ý ú ě ý ě ě ý ý é ě ý ý ě ě é Č Č Č Č ě ý é š š Č Č ý ýš š Ú Ů š ě ě ú Ů š ú ů ýš ě ď ů ýš Í ě ýš é ě é ě é é ýš ú ě Ů Í é ž ž š ď é é é ž ď é ž é ě šš é š ě ě šš é ů ě Ůý é ě é š é š ě šš é

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 6 Energie v prádelnách Kapitola 1 Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie Zkouškový test z fyzkální a kolodní cheme VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 9 mnut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. Uotázeksvýběrema,b,c...odpověd b kroužkujte.platí:

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více