Marketing

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "29.10.2014. Marketing"

Transkript

1 Marketing Lekce 5 Marketing v regionálním managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Marketing je v nejobecnější rovině proces slaďování produktů s potřebami trhu. Marketing je proces vnímání, porozumění, stimulace a uspokojení potřeb specifických cílových trhů při využití zdrojů organizace. Růstem dynamiky trhů služeb a síly konkurence se marketing stal klíčovým faktorem úspěšnosti i v organizacích, jejichž produktem jsou služby. 2 Tři klíčové komponenty marketingu Marketingový mix - zabezpečující realizaci marketingového programu subjektu. Tržní síly - vnější aspekty mající vliv na marketingové činnosti subjektu. Slaďovací proces - řídící proces uvádějící do souladu marketingový mix a interní politiku subjektu s vnějšími tržními silami. Marketingový mix Marketingový mix zahrnuje čtyři komponenty, zvané 4P (Product, Price, Publicity, Place). Produkt - nabízený produkt nebo služba. Cena - prodejní cena a podmínky. Propagace - všechny aktivity komunikace. Místo - distribuční a logistické funkce zajišťující dostupnost produktu či služby. Každý prvek v sobě obsahuje celou řadu dílčích aktivit (např. Propagace - reklamní činnost, osobní prodej aj.) Tržní síly Tržní síly jsou vnější faktory: Zákazníci - chování kupujících z hlediska motivace k nákupu, nákupních zvyklostí, prostředí, velikosti trhu a kupní síly. Chování odvětví - motivace, struktura, praktiky a přístup maloobchodníků, prostředníků a ostatních účastníků nabídky. Konkurence - vliv odvětvové struktury a povahy konkurence na umístění a chování podniku. Vláda a regulace normativní rámec a kontrola marketingu, vztahující se na marketingové činnosti a konkurenční praktiky. Slaďovací proces Tržní síly se mohou rychle a dramaticky měnit. Např. zrušení regulačních opatření v letecké dopravě, privatizace některých veřejných služeb, výskytu nových forem konkurence v oblasti služeb. Tyto změny vytvářejí jak marketingové příležitosti, tak marketingové hrozby. Manažeři musí proto neustále sledovat vnější prostředí a být připraveni změnit marketingový mix tak, aby co nejlépe využili nové tržní příležitosti. 1

2 Úkolem manažera je pomocí marketingového mixu zajistit soulad mezi schopnostmi a možnostmi podniku a vnějším tržním prostředím. Zatímco prvky marketingového mixu jsou většinou "v moci" manažerů, vnější tržní síly jsou do značné míry živelné. Marketingový program jako slaďovací proces má význam zejména ve službách. Také proto, že prostředí na trhu služeb je velmi nestabilní. Služby a marketingový mix Správný výběr prvků marketingového mixu je nezbytný pro zajištění souladu mezi nabídkou služeb a požadavky trhu na jejich kvalitu. Oblast služeb vyžaduje odlišný marketingový mix. Koncepce "4P" se postupně rozrůstala a vznikaly modely o pěti, sedmi či jedenácti prvcích. Byly navrženy speciální prvky marketingového mixu v některých odvětvích služeb, například v bankovnictví, letecké dopravě, právním a účetním poradenství. Lze definovat tři faktory rozhodující o tom, zda do marketingového mixu má být zahrnut specifický prvek: 1. Úroveň výdajů na prvek marketingového mixu - jak se prvek podílí na celkových výdajích organizace. 2. Vnímaná pružnost odezvy zákazníka - například monopoly či vláda mohou ceny stanovit externě a nemusí je zahrnovat do marketingového mixu. 3. Rozdělení odpovědností - dobře definovaný a strukturovaný marketingový mix vyžaduje jasné a přesné rozdělení odpovědností. Empirie ukazuje jako optimální marketingový mix služeb model o sedmi prvcích. Rozšířený marketingový mix služeb v tomto pojetí zahrnuje: 4P o produkt, o cena, o propagace, o místo, tři přidané prvky o lidský faktor, o procesy, o služba zákazníkovi. Model rozšířeného marketingového mixu služeb o sedmi prvcích 2

3 Význam přidaných prvků marketingového mixu Marketing vztahů Služba zákazníkovi odezva na rostoucí nároky spotřebitelů na vysokou úroveň služeb a nástroj konkurenční diferenciace nabídky a potřeby vytvářet těsný a dlouhodobý vztah se zákazníkem. Lidský faktor - lidé jsou základním faktorem při poskytování služeb. Lidé se stávají významnou součástí diferenciace nabídky. Jejich aktivita může zvýšit hodnotu produktu a konkurenční výhodu. Procesy - zahrnují veškeré činnosti, postupy, mechanismy a rutiny, které vytvářejí a dodávají službu zákazníkovi. Řízení procesů je klíčovým faktorem zvyšování celkové kvality služeb. Zavádění marketingu ve službách je výsledkem dlouhého vývojového procesu (cca 40 let). Vývoj až k marketingu vztahů prošel vývojovými fázemi, jejichž atributy lze charakterizovat takto: 1. fáze: Prodej 2. fáze: Reklama a komunikace 3. fáze: Rozvoj produktu 4. fáze: Diferenciace a analýza konkurence 5. fáze: Služba zákazníkovi 6. fáze: Kvalita služeb 7. fáze: Marketing vztahů a integrační marketing Některé klíčové jevy a typické výstupy 7. fáze 7. fáze: Integrační marketing a marketing vztahů Klíčové jevy Pravidelný průzkum zákazníků a konkurence Zaměření na všechny klíčové trhy Komplexní analýza a integrace market. plánů Marketing s využitím databází Typické výstupy Vyvážené marketingové aktivity Dokonalejší procesy a systémy Ambiciózní, avšak dosažitelné cíle Velký důraz na udržení zákazníka Marketing vztahů byl poprvé definován v 80. letech minulého století a je tedy poměrně novou a stále se vyvíjející teorií. Původní definici vyjádřil Leonard Berry: Marketing vzájemných vztahů je přilákání, udržení a posílení vztahů se zákazníkem. Z hlediska marketingového myšlení je přilákání nových zákazníků pouze prvním krokem celého marketingového procesu. Marketing vztahů je integrací dosavadního úsilí věnovaného formování marketingu. Pojetí marketingu služeb jako marketingu vztahů znamená: integrovat různé marketingové činnosti, využít marketingové techniky na principu databází, náročnější, reálnější a cílený přístup k marketingovému plánování, vyvíjet marketingově orientované kultury, využít potenciál externího a interního marketingu pro rozvíjení vzájemných vztahů, zvýšit ziskovost pomocí zefektivnění činností zaměřených na udržení zákazníka. A. Payne rozšiřuje marketing o další tři perspektivy: Způsob chápání vztahů se u ekonomických subjektů mění. Dřívější důraz na transakci ustoupil strategické orientaci na vztah, jejímž cílem je udržení zákazníka a navázání dlouhodobé vzájemné spolupráce. Ekonomické subjekty se zaměřují i na ostatní interakční trhy. Kromě trhu spotřebitele začínají kultivovat vztahy s ostatními externími trhy, jako jsou trhy dodavatelů, lidských zdrojů, referenční a vlivné trhy, ale také s interním trhem. Manažeři si již většinou uvědomují, že kvalita, služba zákazníkovi a ostatní marketingové aktivity tvoří vždy jeden celek. 3

4 Marketing vztahů se snaží tyto aktivity vzájemně propojovat a jejich kombinací vytvářet synergické efekty. Umožňuje sjednotit zájmové proudy jednotlivých oblastí marketingu do integrovaného celku. Proto bývá také označován jako integrovaný marketing. Model šesti trhů Rozšířeným pohledem na uplatnění marketingu vztahů je Model šesti trhů. Jsou jimi: trhy současných a potenciálních zákazníků, referenční trhy, trhy dodavatelů, trhy lidských zdrojů, vlivné trhy, interní trhy. Model šesti trhů Trhy zákazníka Zákazníci musí vždy zůstat prioritní oblastí zájmu marketingových činností. Je však třeba soustředit méně pozornosti na transakční marketing - který zdůrazňuje jednorázový prodej či získání nového zákazníka, a více se zaměřit na budování dlouhodobých vztahů. Referenční trhy Nejlepší marketing je ten, který za vás dělají vaši zákazníci. Proto je loajalita zákazníka tak důležitá. Pojem referenční trhy v sobě skrývá mnoho oblastí. Patří sem prostředníci, kontaktní osoby, distributoři, zástupci, agentury atd. Trhy dodavatelů Vztahy s dodavateli prošly velkými změnami. Vztahy, kdy se podniky snažily "zatlačit" své dodavatele do nevýhodné pozice, nahrazují vztahy založené na partnerství a oboustranně výhodné spolupráci. Trhy pracovních sil Nejvzácnějším zdrojem podnikání již není kapitál či nerostné zdroje, ale je kvalifikovaná pracovní síla. Lidé jsou nejdůležitějším faktorem při poskytování služeb zákazníkům. Přes současnou vysokou nezaměstnanost, je kvalitních pracovních sil na trhu práce nedostatek. Vlivné trhy Vlivné trhy se mění podle odvětví, ve kterém podnik služeb působí. Podnikatelé v odvětvích infrastruktury, jako jsou komunikace či veřejné služby, budou za vlivné trhy považovat vládní sektor a státní regulační orgány. Většina podniků řadí do vlivné skupiny také celou finanční komunitu. K dalším vlivným trhům mohou patřit úřady pro měření a normalizaci, politické zájmové skupiny, asociace spotřebitelů, asociace obchodníků, orgány pro kontrolu životního prostředí atd. 4

5 Vnitřní trhy Interní marketing zajišťuje dva důležité předpoklady podnikatelského úspěchu: každý zaměstnanec a každý útvar v podniku je současně zákazníkem i dodavatelem. Efektivní funkce organizace jsou zajištěny pouze tehdy, když každý zaměstnanec, resp. každý útvar organizace, poskytuje i dostává vynikající službu. Předpokladem je, že všichni zaměstnanci pracují v souladu s posláním, strategií a cílem organizace. Cílem interního marketingu je aby zaměstnanci, co nejlépe reprezentovali organizaci při styku se zákazníkem. Regionální a municipální marketing Marketing se začíná v rozvoji regionů a měst využívat teprve v druhé polovině sedmdesátých let. Města, regiony i celé země stále intenzivněji soutěžily o nové investice, turisty či obyvatele. Vznikal nový teoretický rámec, tzv. etapa nového veřejného řízení (new public management), které přineslo nový styl řízení veřejného sektoru a tím i podmínky pro vznik teritoriálního marketingu. Tato nová filozofie chápe občana jako zákazníka a veřejnou správu popř. instituce veřejného sektoru jako poskytovatele služeb. Koncept územního marketingu se velmi dynamicky vyvíjí, ale zároveň postrádá jednotící teoretické vymezení. Používání termínu regionální marketing je dnes již v praxi běžné (v ROP na období je jednou z oblastí intervence EU ). O regionálním marketingu můžeme hovořit i v případě marketingu mikroregionu (svazku obcí), marketingu kraje, marketingu státu i marketingu supraregionu (např. Evropské Unie). Kraj či obec jako samosprávné instituce mohou zajišťovat marketingové aktivity zaměřené na svůj územní obvod, na konkrétní místo, lokalitu, pozemek nebo zónu. Metody, cíle a nástroje marketingu mohou být velmi účinné např. při propagaci strategie rozvoje územního celku - nejen směrem k vlastním obyvatelům a podnikům, ale i k vnějším cílovým skupinám. Hlavní rysy územního marketingu Marketing je obecně vnímán jako dosahování cílů organizace prostřednictvím uspokojování potřeb zákazníků. Marketing územní se zaměřuje na dosahování cílů regionů či obcí prostřednictvím uspokojování potřeb relevantních cílových skupin - obyvatelstva, návštěvníků, investorů. Tento typ marketingu vznikl jako důsledek narůstající konkurence mezi městy, regiony, ale i celými zeměmi. Deset znaků územního marketingu 1. zkvalitňování procesů řízení územního rozvoje (flexibilizace, ekonomizace) a tím také urychlení adaptace na změny vnějšího prostředí, 2. dobrovolné kooperace různých aktérů "zdola", je to "měkký" koncept územního rozvoje, který není podchycen v legislativě ČR, 3. protiklad vůči "tvrdým" konceptům územního rozvoje, které jsou realizovány "shora" na bázi právních předpisů a postupů, příp. nadřazených cílů z hierarchicky vyšších úrovní, 5

6 4. vztahy mezi aktéry teritoriálního marketingu nejsou předem regulovány definováním závazných právních vztahů a vymezením kompetencí jednotlivých aktérů, 5. přispívá k rozvíjení tzv. networkingu - vytváření kooperačních sítí mezi aktéry veřejného a privátního sektoru a možností zapojení občanů do řízení územního rozvoje, 6. vztah mezi územním marketingem jako "měkkým" konceptem a nástrojem územního rozvoje a "tvrdými" koncepty a nástroji územního rozvoje, zakotvenými např. regionální politikou státu, je komplementární. 7. efektivní působení i tam, kde nepůsobí dostatečně rychle a kvalitně tvrdé koncepty (např. změna image kraje, obce). 8. nabízí metody a nástroje přispívající k zabezpečení rozvoje daného území a dosažení jeho prosperity včetně prosperity subjektů působících na jeho území, 9. pomáhá uvést do souladu specifickou nabídku území s tržní prostorovou poptávkou po určitém produktu či službě, a tím i definuje jejich prodejnost, 10. přispívá k souladu nabídky lokality s potřebami trhu, a potřebami danými veřejným zájmem. Služby přijímané obyvatelstvem Zpravidla jde o tyto typy služeb: Pozitivní a nápravné služby Kontrolní a podpůrné služby Povinné a volitelné služby Pozitivní a nápravné služby Služby jako nabídka volnočasových aktivit či vzdělávání označujeme jako pozitivní (přínosné) služby. Nápravnými službami rozumíme např. městskou policii či některé sociální služby, nutné k nápravě vzniklých škod či řešení krizových situací. Kontrolní a podpůrné služby Jejich náplní je realizace kontroly lokálního prostředí, např. licencování nebo dohled nad rozvojem (zajištění rozvoje lokality a aktérů v ní působících). Povinné a volitelné služby Spotřebitelé jsou povinni přijímat určité druhy služeb (např. základní vzdělání), ostatní služby jsou volitelné (např. volnočasové aktivity). Komunikační politika v územním marketingu Podstatou komunikační politiky je: prosazování produktu obce na trhu a vůči cílovým skupinám, budování image lokality, kreativní komunikace, její optimalizace, zlepšování vztahů mezi občanem a managementem, posilování identifikace občanů s obcí a vytváření prostředí pro jejich participaci na rozvoji (posilování principu partnerství). Externí a interní komunikační politika Externí komunikační politika se zaměřuje na subjekty z vnějšího prostředí obce, tedy potenciální investory, turisty, návštěvníky, případné budoucí obyvatele a kooperující subjekty. Interní komunikační politika se zaměřuje na budování vztahů mezi lokálními aktéry (občany, podnikateli atd.) a managementem, zlepšování kvality poskytovaných informací, koordinaci aktivit v kraji/obci, zapojování místních aktérů do plánování a realizace rozvoje, s cílem zvýšit jejich identifikaci s krajem/obcí. 6

7 Public relations Ústředním fenoménem komunikace jsou informace s určitými vlastnostmi, které je nutné v komunikační politice kraje či obce zohlednit. Základními nástroji marketingové komunikace v prostředí teritoriálního marketingu jsou: > propagace a reklama, > vztahy s veřejností (public relations), > marketing událostí ("events marketing ). Vztahy s veřejností (public relations) mají dvě hlavní dimenze komunikace - externí a interní. Posláním public relations je: zvyšovat kvalitu a úroveň vztahů s veřejností a privátní a neziskovou sférou, pozitivně ovlivňovat vztah těchto lokálních aktérů k obci (regionu), vytvářet co nejlepší podmínky pro jejich spolupráci na lokálním rozvoji, budování pozitivního image dané lokality. Distribuční politika Prostřednictvím distribuční politiky a jejích kanálů se produkt dostává ke spotřebiteli. Je charakterizována dvěma otázkami: Kdo bude produkt zajišťovat a v jaké kvalitě? Jaká bude dostupnost tohoto produktu? Rozlišujeme distribuční kanál přímý a nepřímý. Přímý distribuční kanál - jeho prostřednictvím distribuuje produkt sám samosprávný orgán. Nepřímý distribuční kanál - jeho prostřednictvím distribuuje produkt najatá externí organizace. Segmentace teritoriálního marketingu Segmentaci chápeme jako proces rozdělení zákazníků do odlišitelných skupin s podobnými vlastnostmi, potřebami a chováním. Tyto skupiny jsou vnitřně relativně homogenní, navzájem pak heterogenní. Zákazníci jsou občané, podnikatelé, návštěvníci či potenciální investoři působící dočasně či trvale na území kraje/obce, kteří čerpají v nějaké formě poskytované služby či produkty. Tržním segmentem je ta skupina zákazníků (obyvatel, podniků), která má podobné potřeby a chování. Cílová skupina je segment zákazníků, na kterou je zaměřena pozornost kraje či obce, vůči níž si stanovuje specifické cíle a komunikuje s ní určeným způsobem. Obvykle se jedná o: externí podniky, které se chtějí v území usídlit, finanční zprostředkovatele, poskytující externí financování pro rozvoj kraje/obce, podniky, jejichž odchodu z kraje/obce je potřebné zabránit, obyvatele kraje/obce - spotřebitele (klienty) veřejných služeb, návštěvníky kraje/obce, management kraje/obce, včetně producentů veřejných služeb. Využívání regionálního marketingu v ČR V současné době dochází v ČR již k dosti rozsáhlému uplatňování mnoha prvků teritoriálního marketingu. Spíše než o jeho programové využití se však jedná o spontánní aplikace jeho dílčích částí či prvků. Mezi nejvýznamnější znaky charakterizující současný stav územního marketingu v ČR, patří: vysoká míra centralizace kompetencí a centralizace finančních zdrojů, nedůvěra veřejného sektoru v trh, podnikání a soukromý sektor, 7

8 skeptický postoj k inovacím a novým konceptům versus nekritické podléhání módním vlnám - oba tyto extrémy znemožňují využití nejlepších praktik, neexistence občanské participace, která se projevuje v dichotomii "my" versus "oni", málo profesionálů a neexistence kvalitní personální politiky, nezralost institucí a nedostatky v kontrole jejich činností, resp. záměrné přehlížení nedostatků, dosud minimální partnerství veřejného a soukromého sektoru, dominance rigidního plánování rozvoje území na úkor flexibilnějšího územního marketingu. Z provedeného průzkumu ve městech s více než 5 tisíci obyvateli vyplývají dva podstatné závěry: Marketingové aktivity a nástroje se při řízení rozvoje měst využívají, zatím ale na nízké marketingově profesionální úrovni. Zavádění kvalifikovaného marketingu do správy a řízení rozvoje měst brání zejména: nedostatek finančních prostředků, nedostatek kvalifikovaných odborníků a specializovaných útvarů, což společně snižuje účinnost a výsledné efekty těchto aktivit. Realizací marketingových aktivit však již bylo dosaženo některých dobrých výsledků, zejména při: uskutečňování konkrétních projektů a spolupráce s jejich "aktéry", zlepšování práce krajských resp. obecních (městských) úřadů, zkvalitňování veřejných služeb, zvyšování kvality a účinnosti komunikace s občany. Děkuji za pozornost. 8

WB-14-04. Regionální a municipální marketing DÍLČÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ZA 3. PROBLÉMOVÝ OKRUH

WB-14-04. Regionální a municipální marketing DÍLČÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ZA 3. PROBLÉMOVÝ OKRUH WB-14-04 Regionální a municipální marketing DÍLČÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ZA 3. PROBLÉMOVÝ OKRUH Ostrava, leden 2006 OBSAH REGIONÁLNÍ A MUNICIPÁLNÍ MARKETING... 4 1 VYUŽÍVÁNÍ MARKETINGU V REGIONÁLNÍM A MÍSTNÍM

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series on Advanced Economic Issues www.ekf.vsb.cz/saei Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava saei@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Markéta Nováková Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Working Paper č. 13 Tento working paper byl prezentován na konferenci Výzkum regionálního managementu

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

Prolínání destinací a destinační partnerství

Prolínání destinací a destinační partnerství Prolínání destinací a destinační partnerství Ing. Monika Palatkova, Ph.D Hospodářská komora hlavního města Prahy Praha 2006 Prolínání destinací a destinační partnerství Vydalo: Ministerstvo pro místní

Více

Regionálního programování

Regionálního programování VŠB Technická univerzita v Ostravě Fakulta ekonomická Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Vybrané kapitoly Regionálního programování Doc. Ing.

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu MARKETING STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Vladimír Křesťan 2008 Ing. Vladimír Křesťan MARKETING 1. vydání Vydala Vysoká

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY Jan Binek Vojtěch Koráb Iva Galvasová Jan Holeček Veronika Bumberová Jan Rosenberg Hana Svobodová Dušan Halásek GaREP, spol. s r. o. Společnost

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1 QMS pro malé a střední podniky Koncepce managementu kvality Historie a současné koncepce řízení kvality Historie

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí. Bc. Zdeňka Pavelková

Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí. Bc. Zdeňka Pavelková Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí Bc. Zdeňka Pavelková Diplomová práce 2013/2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá tématem zlepšení image Diakonie ČCE střediska ve Valašském

Více