Tvorba marketingového mixu pro konkrétní subjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba marketingového mixu pro konkrétní subjekt"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Tvorba marketingového mixu pro konkrétní subjekt Bakalářská práce Autor: Simona Lacinová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Václav Kupec Praha Červen 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne Simona Lacinová

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kteří mi poskytli součinnost a podporu při psaní bakalářské práce, zejména pak panu Ing. Václavu Kupcovi.

4 Anotace práce Tématem bakalářské práce je marketingový mix pro konkrétní podnik. Cílem této práce je zjištění součastného stavu marketingového mixu dané cateringové společnosti a popřípadě navrhnout novou marketingovou strategii, která povede k maximalizaci zisku, úplné spokojenosti klienta a rozšíření povědomí o firmě a jejich sluţbách. První a druhá kapitola je úvodem do problematiky marketingového mixu a jsou zde charakterizovány jeho jednotlivé sloţky. Třetí a čtvrtá kapitole se zabývá charakteristikou společnosti a popisem konkrétní sluţby. V páté kapitole je zkoumán trh zákazníků a konkurence. V šesté kapitole jsou vypsány vlastní návrhy a doporučení. Sedmá kapitola je srovnání analytické a praktické části bakalářské práce. Annotation of work The theme of the these graduate thesis is a marketing mix for a particular company. The aim of this work is to determine the current state of the marketing mix of the catering company and possibly propose a new marketing strategy that will maximize profits, complete customer satisfaction and expand awareness about the company and their services. The first and second chapter is an introduction to the marketing mix and are characterized by its individual components. The third and fourth chapter deals with the characterization and description of specific services. In the fifth chapter, studied the market of customers and competition. In the sixth chapter are listed own suggestions and recommendations. The seventh chapter is a comparison of analytical and practical part of the thesis.

5 Obsah ÚVOD ÚVOD DO PROBLEMATIKY MARKETINGOVÉHO MIXU DEFINICE MARKETINGOVÉHO MIXU NÁSTROJE K POUŢITÍ MARKETINGOVÉHO MIXU ROZDÍL MEZI 4P A 4C JAK ZVOLIT STRATEGII MARKETINGOVÉHO MIXU PRODUKT, CENA, MÍSTO, PROPAGACE PRODUKT (PRODUCT) Definice produktu Pojem totální výrobek Životní cyklus výrobku Inovace produktů Produktové strategie Produktová politika CENA (PRICE) Definice ceny Tvorba ceny Cenová strategie Cenová politika MÍSTO (PLACE) Definice distribuce Charakteristika distribučních cest Distribuční strategie Distribuční politika PROPAGACE (PROMOTION) Proces marketingové komunikace Marketingový komunikační mix a strategie Nástroje marketingové komunikace CHARAKTERISTIKA PODNIKU POLITIKA KVALITY MISE SPOLEČNOSTI PRODUKTY A JEJICH CHARAKTERISTIKA MODEL PROCESNÍHO PŘÍSTUPU SWOT ANALÝZA MARKETINGOVÝ MIX PRO KONKRÉTNÍ SLUŽBU PRODUKT Časový harmonogram akce CENA Ceny jednotlivých částí produktu Finální kalkulace produktu MÍSTO Místo konání akce KOMUNIKACE Jednotlivé kroky komunikace Komunikace v den akce PRŮZKUM TRHU... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 VLASTNÍ PRŮZKUM TRHU Dotazník a jeho vyhodnocení STÁVAJÍCÍ KLIENTELA CATERINGU A ZÁVĚR A SHRNUTÍ PRŮZKUMU TRHU VLASTNÍ NÁVRH

6 7 SROVNÁNÍ TEORETICKÉ A ANALYTICKÉ ČÁSTI ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH:

7 Úvod Marketingový mix je součástí marketingu, který v posledních letech nabývá na významu. Bez dobré marketingové strategie by firmy v konkurenčním boji neobstály. Cílem této práce je zjištění součastného stavu marketingového mixu dané cateringové společnosti a popřípadě navrhnout novou marketingovou strategii, která povede k maximalizaci zisku, úplné spokojenosti klienta a rozšíření povědomí o firmě a jejich sluţbách. Teoretická část je úvodem do problematiky marketingového mixu a jsou zde charakterizovány jeho jednotlivé sloţky. V praktické části je charakterizována vybraná cateingová společnost, popis konkrétní sluţby a je pro ni vytvořen marketingový mix. Další částí je průzkum trhu a následné doporučení a vlastní návrhy. Poslední kapitola se zabývá srovnáním teoretické a praktické části. První kapitola je úvodem do celé problematiky marketingového mixu. Tato kapitola osahuje definici a nástroje k pouţití marketingového mixu. Dále se zabývá rozdílem 4P a 4C a strategií marketingového mixu. Ve druhé kapitole je podrobně popsán produkt a jsou zde vysvětleny pojmy jako totální výrobek, ţivotní cyklus výrobku a inovace produktu. Dále jsem se zaměřila produktovou politiku a strategii. V podkapitole cena je vydefinován pojem ceny, a jak se cena tvoří i zde je zmíněna cenová politika a strategie. Dále se tato kapitola zabývá distribucí a charakteristikou distribučních cest. A poslední část je věnována komunikaci, jejímu vyuţití, strategii a nástrojům komunikačního mixu. Ve třetí kapitole jsem se zaměřila na charakteristiku podniku konkrétního podniku. Pro tuto práci jsem si vybrala cateringovou společnost, ale z důvodu reklamy nebude jmenována. Je zde popsána politika kvality a mise podniku. Dále jsem stručně popsala jednotlivé sluţby, které tato cateringová společnost poskytuje. Na závěr této kapitoly byla vytvořena SWOT analýza. Čtvrtá kapitola je věnována konkrétní sluţbě. Je zde vylíčen kompletní popis akce od samotného zrodu aţ po samotný průběh. Dále je v této kapitole vytvořena celková kalkulace akce, stručný popis místa konání a jednotlivé kroky komunikace. V páté kapitole jsem zkoumala trh. Tato kapitola je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje vlastní průzkum trhu. Snahou bylo zjistit obecné vnímání zákazníků na catering jako celek a hlavně na tuto konkrétní cateringovou společnost, dalším cílem bylo najít největší konkurenty a zjistit jaké cateringové společnosti zákazníci preferují. Tento průzkum probíhal formou telefonického dotazníku. Druhá část byla věnována stávající klientele společnosti. Tato studie byla vypracována externí firmou. 7

8 V šesté kapitole jsou vypsány vlastní návrhy a doporučení. Z části jsem vycházela z poznatků, které byly zjištěny z průzkumu. A ostatní návrhy jsou zaměřeny na dosaţení větších zisků. A v poslední kapitole jsem srovnala teoretickou a analytickou část této bakalářské práce. 8

9 1. Úvod do problematiky marketingového mixu Nejdůleţitějším nástrojem marketingového řízení je marketingový mix. Společnost ho vyuţívá k dosaţení svých cílů. Marketingový mix zahrnuje vše podstatné, s čím se firma obrací na trh, na zákazníky, vše, co rozhoduje o jejím úspěchu na trhu. Uvádí ve své publikaci Foret. 1 Z pohledu Heleny Cetlové je marketingový mix zbraň, která se pouţívá v konkurenčním boji. Pokud je marketingový mix správně aplikován, slouţí jako účinný nástroj pro vytváření budoucích zisků firmy. Základem teorie marketingového mixu je předpoklad, ţe prodávající vyuţívá tyto marketingové nástroje jako celek, ne jako pouhý souhrn činností nebo opatření. Aţ správnou kombinací jednotlivých nástrojů vznikají pro prodávajícího nové moţnosti prosadit se na konkrétním trhu Definice marketingového mixu Na marketingový mix lze najít celou řadu definic, které se postupem času vyvíjely a zlepšovaly do současné podoby marketingu. V této práci jsou pouţity dvě formulace marketingového mixu od Philipa Kotlera a jedna od Heleny Cetlové. Marketingový mix je souborem taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu. 3 Marketingový mix je charakterizován souborem nástrojů, jejichž prostřednictvím může marketing ovlivňovat tržby. 4 Marketingový mix je soubor opatření a nástrojů, užívaných samostatně i ve vzájemné závislosti, v přímé či nepřímé vazbě. Slouží k lepšímu prosazení subjektu a jeho výrobku (služby) na trhu, k lepšímu uspokojení požadavků zákazníků a k dosažení cíle podnikání zisku prodejce zboží, resp. služby. 5 Záměrně byly vybrány tyto tři definice, protoţe jímají marketingový mix z širšího hlediska. Nelze vybrat jednu z mnoha formulací a říci o ní, ţe je ta nejlepší a nejvýstiţnější. Marketingový mix a jeho vymezení lze upravit dle zaměření konkrétního podnikatelského subjektu. 1 FORET, M. Marketing pro začátečníky. 2.vyd. Brno: Computer Press, a. s., ISBN CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 4. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a. s., ISBN KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. 6. vyd. Praha: Grada Publishing ISBN s KOTLER, P. Marketing od A do Z. 1. vyd. Praha: Management Press ISBN s CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 4. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a. s., ISBN s. 50 9

10 1.2 Nástroje k pouţití marketingového mixu Marketingový mix je tvořen základními čtyřmi prvky produkt (Product), cena (Price), místo (Place), propagace (Promotion), lze ho dále rozšířit o další čtyři sloţky, které se pouţívají zejména v oblasti sluţeb lidé (People), balíky sluţeb (Packaging), tvorba programů (Programming), spolupráce a partnerství (Partnership). Jsou označovány jako 4P nebo 8P. Pouţití těchto rozšiřujících prvků u sluţeb se důleţité zejména z toho důvodu, ţe při jejich tvorbě se z velké části podílejí lidé a lidská práce. Většina sluţeb je nabízena v balíčcích a ne samostatně, proto aby uspokojily očekávání kupujících tedy zákazníků. Sluţby jsou zpravidla zajišťovány více subjekty, které spolu vzájemně pracují a výsledkem by měla být spokojenost zákazníka. Píše ve své knize Jakubíková. 6 Kdyţ se marketingový mix tvoří, musí být navzájem respektovány jednotlivé prvky. Úspěch na trhu záleţí na správné kombinaci jednotlivých prvků a v neposlední řadě také na finálních zákaznících. Publikuje ve své knize Foret. 7 Obr. 1 4P marketingového mixu Zdroj: KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. 8 Také Philip Kotler doplnil základní 4P marketingového mixu o další prvky a to: politická moc (Political power), formování veřejného mínění (Public opinion formation), prezentace (Presentation), proces (Process). Pro vzdělávací instituce přidal další tři prvky: osobnosti 6 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing ISBN FORET, M. Marketing pro začátečníky. 2.vyd. Brno: Computer Press, a. s., ISBN KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. 6. vyd. Praha: Grada Publishing s

11 (Personalities), pedagogické přístupy (Process pedagogical approaches), participační aktivizace (Partipation activating). Otázkou není, kolik by firma měla pouţívat P, ale jde spíše o to, jaký rámec je pro tvorbu marketingové strategie nejúčinnější. Píše ve své knize Jakubíková. 9 Foret uvádí, ţe marketingový mix je forma nabídky pro zákazníky. Během jeho vytváření by měla být poloţena otázka, kdo jsou potencionální zákazníci a co vlastně chtějí. Proto tvorba marketingového mixu úzce souvisí se segmentací trhu. Coţ je analýza celkového trhu a poté výběr jednotlivých segmentů, které můţe firma udělat lépe a obstát tak v konkurenčním boji Rozdíl mezi 4P a 4C Jakubíková uvádí ţe, koncepce 4P (produkt, cena, místo, propagace) se zaměřuje zejména na prodávajícího, který chce se svým výrobkem či sluţbou uspět na trhu a oslovit potencionální zákazníky. Prodávající chápe 4P jako prostředky k prodeji, jimiţ působí na zákazníky. Z pohledu kupujícího jsou označovány jako 4C (hodnota z pohledu zákazníka, náklady pro zákazníka, pohodlí, komunikace). Kupující totiţ vnímá marketingové nástroje jako uţitek, který z výrobku nebo sluţby bude mít. Klíčem k úspěchu a dosaţení cílů firmy, tedy zisku, je zákazník. Proto jsou 4C brány jako nedílnou součástí marketingového mixu. Pokud má marketingový pracovník předem promyšlené jak budou vypadat 4C konečného zákazníka, je o mnoho lehčí určit 4P. 11 Tab. 1 Vztah mezi 4P a 4C Čtyři P Čtyři C výrobek (product) cena (price) místo (place) hodnota z hlediska zákazníka (customer value) náklady pro zákazníka (cost to the customer) pohodlí (convenience) marketingová komunikace (promotion) konunikace (communication) Zdroj: KOTLER, P. Marketing podle Kotlera. Jak vytvářet a ovládnout trhy. 12 Klasická 4P jsou pohledem producenta hodnot. 4C představují tzv. zákaznický marketingový mix. V praxi se osvědčuje pracovat s oběma koncepty JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing ISBN FORET, M. Marketing pro začátečníky. 2.vyd. Brno: Computer Press, a. s., ISBN JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing ISBN KOTLER, P. Marketing podle Kotlera. Jak vytvářet a ovládnout trhy. Praha: Management Press s JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing ISBN s

12 1.4 Jak zvolit strategii marketingového mixu Nikde neexistuje návod jak určit vhodnou strategii marketingového mixu, protoţe ho ovlivňuje více faktorů. Marketingový mix by měl být co nejlépe a nejpruţněji uspořádán, aby se snadněji dokázal přizpůsobit změnám ve svém okolí. Tak aby dokázal uspokojit potřeby zákazníka, ale také splnil poţadované marketingové a strategické cíle firmy. Veškeré prvky marketingového mixu by měli být navzájem sjednoceny a všichni účastníci, kteří se na této tvorbě podílejí, musí spolupracovat a vzájemně komunikovat. Jeden prvek ovlivňuje druhý. Analýza marketingového mixu by měla být nepřetrţitý a dynamický proces, který musí být kontrolovaný, zda-li spěje k určenému cíli. Parafrázováno z knihy Strategický marketing Produkt, cena, místo, propagace Produkt, cena, místo a propagace jsou nejdůleţitější sloţky při tvorbě marketingového mixu. Kdyţ se tyto nástroje dobře pouţívají, tvoří správnou marketingovou koncepci, která vede k dosaţení cílů firmy. Tato koncepce je především zaměřena na trh a na cílového zákazníka. V této kapitole budou jednotlivé prvky marketingového mixu podrobně popsány. 2.1 Produkt (Product) Produkt je chápán jako nejdůleţitější sloţka marketingového mixu. V marketingu je produkt vše co slouţí k uspokojení potřeb zákazníků. Jsou to především hmotné i nehmotné věci určené k prodeji. Za produkt je povaţován jakýkoliv výrobek, sluţba nebo myšlenka, vše co lze nakupovat i prodávat. Publikuje Foret Definice produktu Očima Heleny Cetlové je produkt jakýkoliv hmotný statek, sluţba nebo myšlenka, která se stává předmětem směny. Musí mít vlastnosti odpovídající charakteru potřeby, kterou zákazník očekává. Produktem prodávající / nabízející uspokojuje potřeby kupujícího / spotřebitele. 16 Kotler uvádí, ţe výrobek je cokoliv, co lze na trhu nabídnout, co získá pozornost, můţe slouţit ke spotřebě, co můţe uspokojit nějaké přání nebo potřebu. 17 Z obou definic vyplývá, ţe produkt nebo- li výrobek je vše, co lze prodávat nebo nakupovat. Proto jsou tyto formulace zcela výstiţné a pro tuto práci dostačující. 14 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing ISBN FORET, M. Marketing pro začátečníky. 2.vyd. Brno: Computer Press, a. s., ISBN CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 4. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a. s., ISBN s STEHLÍK, E. A KOL. Základy marketingu.1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická ISBN s

13 2.1.2 Pojem totální výrobek Cetlová uvádí ve své publikaci, ţe produkt hmotné povahy je nazýván výrobkem. Koncepce totálního výrobku se v teorii obecného marketingu objevila v šedesátých letech minulého století. Vznikla na základě konkurenčního boje na trhu. Ukázalo se totiţ, ţe je stále obtíţnější uspokojit zákazníka pouhou základní funkcí výrobku. Prodávající začali mít snahu se odlišovat od konkurence, a proto se snaţili nabídnout ke svému výrobku ještě něco navíc. Na základě těchto poznatků z průzkumu trhu lze dojít k závěru, ţe zákazníci nekupují pouze samotné výrobky, ale hlavně uţitek z nich. 18 Z toho postoje vychází koncepce totálního výrobku. Aby prodávající uspokojil své zákazníky, musí výrobek rozšířit o další činitelé. Uvedeno v následující tabulce. Tab. 2 Koncepce totálního výrobku 1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň Jádro výrobku - představuje základní uţitný efekt. Zákazník jím uspokojuje svou základní potřebu. Např. elektrický mixér Hmotný výrobek například kuchyňský robot s různými rychlostmi otáčení a různými metlami Rozšířený výrobek formálně je vyjádřen soustavou technických parametrů, doplňkovými funkcemi. Patří sem faktory jako desing, styl, balení apod., ale i různé sluţby, jako poradenství, servis a záruka, platební podmínky (moţnost leasingu) apod. 4. Image image značky (např. Siemens) jako nejlepší vybavení kuchyně úroveň Zdroj: CETLOVÁ, H. Marketing služeb Ţivotní cyklus výrobku Doba, po kterou se výrobek udrţí na trhu, je pro prodávajícího velmi důleţitým faktorem. Tento čas se označuje jako ţivotnost výrobku. Ţivotní cyklus je proces, kdy výrobek prochází na trhu různými etapami, ve kterých se objevuje objem prodeje, rychlost růstu, zisk, ale i péče prodávajícího v různých dobách. Tento čas, zle rozdělit do čtyř fází. V knize Základy marketingu 20 jsou fáze výrobku stručně popsány, a proto budou všechny čtyři parafrázovány v této práci a doplněny o marketingové strategie z knihy Heleny Cetlové. 21 První fáze: Zavedení výrobku na trh je klíčovou etapou výrobku a rozhoduje o jeho 18 CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 4. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a. s., ISBN CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 4. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a. s., s STEHLÍK, E. A KOL. Základy marketingu.1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická ISBN CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 4. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a. s., ISBN

14 ţivotnosti. V tomto období prodávající věnuje výrobku největší pozornost, a proto bude záviset na jeho angaţovanosti, jak výrobek na trh uvede. Jak ho dostane do podvědomí zákazníků, kteří o něm ještě nic neví. Důleţitou součástí této etapy je presentace nového produktu. Produkt musí dostat obchodní jméno a mělo by být uvedeno do podvědomí zákazníků, která firma produkt na trh uvádí. Existují různé moţnosti jak postupovat při zavedení produktu na trh. Je to strategie: rychlého sbírání - vysoká cena, vysoké náklady na propagaci; pomalého sbírání vysoká cena, malá propagace; rychlého pronikání nízká cena, vysoké náklady na propagaci; pomalého pronikání nízká cena, malá propagace. Uvedení výrobku na trh se také můţe potýkat s neúspěchem a to zejména z důvodu nedostatečné odlišnosti od jiných výrobků, chybného pouţití nástrojů marketingu, špatného času pro zavedení výrobku na trh nebo technické problémy výroby. V této fázi se výrobky také označují jako tzv. otazníky Druhá fáze: Růst a rozvoj prodeje je nejdynamičtější etapa vývoje produktu a to z hlediska prodeje. Produkt je známý a výroba rychle stoupá. Zvyšují se výnosy a výrobek se stává ziskovým. V této fázi lze získat významný podíl na trhu. Strategie v etapě růstu: zvyšování kvality produktu, přidávají se další vlastnosti; rozšiřuje se sortiment, přidává se příslušenství; vstup na nové trţní segmenty; pouţití nových distribučních kanálů; přechod reklamy z fáze informující do fáze přesvědčující o potřebě koupit; sníţení ceny a tím přilákání nových zákazníků. Označujeme je také jako hvězdy. Třetí fáze: Zralost bývá obvykle nejdelší etapou vývoje. Výrobek je vysoce ziskový s minimálními náklady. Prodej je stabilní, kvalita produkty vysoká, cena odpovídá jak nabídce, tak i poptávce. V této fázi se provádějí malé inovace tak, aby výrobek uspěl v konkurenčním boji. Strategie v etapě růstu: pokus o rozšíření trhu; povzbuzení prodeje zlepšením kvality; obměna jednoho nebo více faktorů marketingového mixu. V této fázi se jim také říká dojné krávy. Čtvrtá fáze: Úpadek je charakterizován jako konec růstu prodeje a začátek poklesu. V této fázi prudce klesá prodej. Náklady jsou nízké, ale objem prodeje klesá. Strategie při úpadku: rozhodnutí zda bude produkt ponechán na trhu bez jakékoliv změny; modifikovat marketingovou strategii; rozhodnutí o vyřazení produktu. Výrobky jsou označovány jako bídní psi. V následujícím obrázku je ţivotní cyklus výrobku znázorněn. 14

15 Obr. 2 Životní cyklus výrobku Prodej a zisk Zavedení Růst Zralost Úpadek prodej zisk čas Zdroj: STEHLÍK, E. A KOL. Základy marketingu Inovace produktů Marketingová podnikatelská filosofie se snaţí rozpoznat potřeby, přání a poptávku potencionálních zákazníků. Jestliţe chce prodávající na trhu uspět, měla by být nabídnuta zákazníkům nějaká výhoda, inovace produktu. Podstatou inovace je určitá pozitivní změna. Tato změna můţe být zaměřena na vylepšení výrobků ale také třeba na sníţení ceny. Inovaci ovlivňuje nasycenost trhu. Pokud výrobce své produkty neinovuje, zákazník ztrácí zájem kupovat si stejný výrobek, který uţ doma má. Dále inovace obnovuje ziskovost výrobku, který postupem času na trhu stárne a firmě přináší pouze malý zisk. Inovace můţe být např. vyšší účinnost a rozsah funkcí výrobku, nízký energetický výkon, minimální hmotnost, nové materiály při výrobě, nový design výrobku, obaly atd. Odstavec byl parafrázován z knihy Základy marketingu Produktové strategie Produktová strategie se snaţí dosáhnout produktového cíle. Tento cíl je stanoven podle identifikace konkurenčního postavení výrobků nebo sluţeb a také vychází z pochopení potřeb a přání zákazníků. Tuto strategii ovlivňují investiční cíle (okamţité, stabilizované a budoucí výnosy) a celková podnikatelská strategie (orientace na výnosy, sniţování nákladů, stabilizace výnosů, budou růst). Společnost rozhoduje o strategii sortimentní, o strategii produktových řad a o strategii atributů produktů. Sortimentní strategie se zabývá rozhodováním, zda by měla produktové řady přidat, změnit nebo zrušit. Strategie produktových / výrobkových řad určuje jaké produkty nebo varianty firma přidá, které bude upravovat a které zruší. A strategie atributů produktu se zabývá 22 STEHLÍK, E. A KOL. Základy marketingu.1. vyd. Praha: VŠE s STEHLÍK, E. A KOL. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická ISBN

16 vyuţitím nebo úpravou značky, obalu, image, jakosti, kvality a tak dále. V následující tabulce budou strategie podrobněji popsány. Informace obsaţené v této podkapitole byly parafrázovány z knihy Strategický marketing. 24 Tab. 3 Základní produktové strategie Strategie snižování nákladů Produktové/výrobkové zlepšení Rozvoj produktové/výrobkové řady Vývoj nových produktů Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing Produktová politika Produktová politika je proces při tvorbě nabídky výrobků nebo sluţeb. Cíle produktové politiky jsou srovnatelné s cíli podnikové politiky. Usiluje o zvýšení zisku. Produktová politika zahrnuje 5 úrovní výrobků. Diverzifikaci výrobku- pod tímto pojmem si zle přestavit pronikání na nové trhy s rozšířeným sortimentem o nové výrobky. Inovace produktu- usiluje o udrţení výrobku na trhu jak je jiţ zmíněno v předešlém odstavci. Diferenciace výrobku- ta představuje doplnění zavedených výrobků o další typy. Diferenciace produktu úzce souvisí s diferenciací ceny. Můţe jít například o nový export, větší provedení atd. Variace výrobků- podstatou této politiky je uchopit nejlepší vlastnosti zavedených výrobků a zdokonalit jejich vývoj tak, aby se prodlouţil jejich ţivotní cyklus na trhu. Eliminace- je staţení výrobku z trhu. Důvody mohou být různé například zavedení výrobku na trh v nesprávnou dobu, chybně stanovená cena, nedostatky v plánování jednotlivých fází, špatně načasovaná reklamní kampaň apod. Uvádějí ve své knize Tomek a Vávrová. 26 odstranění produktu (výrobku, sluţby) hodnotová analýza zúţení sortimentu zvýšení atraktivnosti změna kvality změna stylu změny v produktových řadách individuální modifikace výroba podle zadaných parametrů celosvětové novinky nové produktové řady rozšíření produktové řady 24 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing ISBN JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing ISBN s TOMEK, G. VÁVROVÁ, V. Marketing od myšlenky k realizaci. 2. vyd. Praha: Professional Publishing ISBN

17 2.2 Cena (Price) Cena je součást marketingového mixu, která vychází z nabídky a poptávky. Pokud je trh v rovnováze, tudíţ nabídka je rovna poptávce, je cena rovnováţná. Cenu lze označit za pruţný nástroj marketingového mixu a úzce souvisí s konkrétním produktem. Zákazník si představuje cenu jako konečnou částku za určitý výrobek nebo suţbu. Jako jediná vytváří zisk podniku. Cena plní několik funkcí, zejména vyrovnává nabídku a poptávku, vytváří tlak na efektivnost hospodaření, vývojem a inovací podporuje rozvoj podniku. Parafrázováno z knihy Marketing sluţeb Definice ceny Existuje mnoho formulací, jak vyjádřit co je to cena. V marketingovém mixu ji lze chápat třeba takto: cena je vyjádření hodnoty zboţí nebo sluţby v peněţních či jiných jednotkách; mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji. 28 Zjednodušeně řečeno cena je tedy vyjádřením protihodnoty, za níţ je prodávající ochoten produkt směnit. 29 Tyto definice maximálně vystihují pojem ceny, proto zde byly pouţity Tvorba ceny Po zajištění 3C (průnik zákaznické poptávky, funkce nákladů a ceny konkurentů customers demand schedule, cost function, compelitors price) je společnost připravena stanovit cenu. 30 Při tvorbě ceny je důleţité brát v potaz poptávku, náklady a v neposlední řadě také konkurenci, proto aby byla cena dobře určena. Z tohoto hlediska se určují tři základní metody. Metoda zaměřená na náklady sleduje a řídí náklady, které jsou vynaloţeny na jeden výrobek. Umoţňuje podniku rozhodovat o prodejní ceně, distribučních cestách nebo případné slevě. Cílem podniku je dosaţení takové ceny, aby pokryla náklady na výrobu, vývoj, distribuci, prodej a odměny (výplaty) zaměstnanců. Náklady stanovují dolní hranici ceny a poptávka horní hranici. Při tvorbě nákladové ceny se podnik zaměřuje zejména na vlastní náklady (fixní a variabilní), na kupní sílu zákazníků a na konkurenční cenu. Metoda zaměřená na konkurenci vychází z ceny konkurentů, to znamená, ţe cena je vyšší, stejná nebo niţší. V této metodě rozlišujeme cenu na dvě formy: Orientace 27 CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 4. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a. s., ISBN CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 4. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a. s., ISBN s FORET, M. Marketing pro začátečníky. 2.vyd. Brno: Computer Press, a. s., ISBN s KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management. 12. vyd. Praha: Grada Publishing ISBN s

18 na cenu v oboru průměr konkurenčních cen; Orientace na cenového vůdce určení ceny, které se ostatní podniky přizpůsobují. Cena je prostředkem strategie, která můţe být například odrazení konkurenta prostřednictvím ceny, pomocí nízké ceny můţe podnik lépe proniknout na trh, vysoké ceny zajišťují exkluzivitu. Metoda zaměřená na poptávku je zaloţena na pruţnosti poptávky. Zabývá se hlavně strukturou poptávky, představou zákazníka o ceně, dále do jaké cenové kategorie zákazník spadá, anebo také jaký význam přikládají zákazníci kvalitě a image produktu. Informace v tomto odstavci byly čerpány z knihy Strategický marketing. 31 Jakubíková dále píše o dalších způsobech tvorby cen, které se zaměřují na zákazníka, na diferenci nebo například tvorba cen obálkovou metodou. Cena podle zákazníka pro zákazníka nejsou důleţité náklady, které podnik vynaloţí na výrobu produktu, ale hodnota. Při pouţití této metody, je cílem zjistit názor zákazníka na uţitek z výrobku. Dalo by se říci, ţe je vycházeno z představy zákazníka o produktu. Diferencovaná tvorba cen ceny jsou diferencovány například podle segmentace zákazníků, lokalit, forem produktu, velikostí nákupu, distribučních cest, cenového pásma, času atd. Tvorba cen obálkovou metodou tato metoda je vyuţívána zejména při výběrovém řízení na získání zakázky, pronájmu nebo koupi nemovitosti. Účastníci jsou fyzické nebo právnické osoby. Všichni zúčastnění podají pouze jednu nabídku, aniţ by znali nabídky konkurenta. 32 Nedílnou součástí tvorby ceny jsou faktory, které také ovlivňují její výši. Externí faktory spojují podnik s okolím. Poznatky vycházejí z ekonomické teorie.tyto faktory lze dělit na: Charakter trhu poptávka po produktu určuje horní hranici ceny. Různé druhy trhu, které se mohou dělit na čistou konkurenci, monopolistickou, oligopolitickou a monopol, se vyznačují různým postavením ceny ve vztahu ke konkurenci; Charakter poptávky různá výše ceny se promítá do poptávkové křivky. Vztah mezi poptávkou a cenou určují ostatní faktory například, jak spotřebitel reaguje na různé ceny, zda ceně odpovídá kvalita výrobku, prestiţ atd; Charakter konkurence konkurenci lze rozdělit na přímé konkurenty (vyrábějí stejné nebo velmi podobné výrobky), nepřímé konkurenty (vyrábějí produkty, které lze za určitých okolností nahradit produkty určité firmy) a na totální konkurenci (nabídka a poptávka je nepředvídatelná, je upravována vývojem prostředí). Interní faktory vycházejí z marketingových cílů podniku. Při tvorbě cen je důleţité vymezit cíle podniku a cíl maximalizace zisku. Dalším faktorem jsou náklady a potencionální zákazníci (segment cílových zákazníků). Parafrázováno z knihy Základy marketingu. 33 Obr. 3 Faktory ovlivňující výši ceny 31 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing ISBN JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing ISBN STEHLÍK, E. A KOL. Základy marketingu.1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická ISBN

19 . Zdroj: STEHLÍK, E. A KOL. Základy marketingu Cenová strategie Volba cenové strategie spadá mezi důleţité marketingové rozhodnutí. Je zaloţena na mnoha faktorech, které ovlivňují její výběr. Je to například charakter trhu, poptávka, konkurence, náklady a ţivotní cyklus výrobku. Strategie zaměřená na charakter trhu je volba vysoké nebo nízké ceny. Další strategie se zabývá ţivotním cyklem výrobku. Ve fázi zavedení výrobku se podnik rozhoduje, zda nasadí vysokou cenu, která vede k maximalizaci zisku, anebo zavedení nízké ceny, která zajistí podniku velký podíl na trhu a zpravidla odradí konkurenci. Při tvorbě cenové strategie je důleţité promyslet jakou cenu nasadit ve vztahu ke konkurenci, jak se bude vyvíjet cena v závislosti na ţivotním cyklu výrobku, jaké náklady nejvíce ovlivňují produkt, které trhy budou pro produkt výhodné, kdy je výhodné ceny sniţovat popřípadě zvyšovat. Píše Jakubíková Cenová politika Cenová politika je zaměřena na cenu produktu, který je na trhu určen ke směně. Největší vliv má na hospodářský výsledek, ale ne vţdy je nejdůleţitějším faktorem při rozhodování zákazníka. Cenová politika je nepruţnějším marketingovým nástrojem a určuje cenové úrovně firmy, stanovuje ceny nových výrobků, cenovou diferenciaci, určuje jednotnou cenu pro velkoobchody a maloobchody, ohlíţí se na konkurenční strategie. Uvádí Tomek a Vávrová. 36 Jakubíková ve své knize uvádí, ţe cenová politika je nejvýznamnější a nedílnou součástí celkové politiky firmy v oblasti politiky úhrad, do které patří (cenová politika, rabatová politika, politika dodacích a platebních podmínek, financování prodeje). Cenovou politiku lze 34 STEHLÍK, E. A KOL. Základy marketingu.1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická ISBN s JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing ISBN TOMEK, G. VÁVROVÁ, V. Marketing od myšlenky k realizaci. 2. vyd. Praha: Professional Publishing ISBN

20 definovat jako: Cenová politika podniku zahrnuje všechna rozhodnutí, na trh zaměřené kroky, které se promítají do stanovení ceny produktu. Zákazník musí být s účtovanou cenou spokojen a tato cena by zároveň měla přinášet podniku zisk. 37 Pokud zákazník spokojen nebude a cena mu nebude vyhovovat, výrobek nebo sluţbu nekoupí. Proto musí být cena nastavena tak, aby produkt přinášel firmě zisk a zároveň byl zákazník uspokojen. Na obrázku 4 je znázorněno co do cenové politiky vstupuje a jako jsou její výstupy cenové politiky firmy. Obr. 4 Vstupy a výstupy cenové politiky Tržní síly - konkurence - struktura nákladů - cenová elasticita Sociální a právní normy - cenové kontroly pravidla a regulace - etika aj. Cenová politika firem Výstupy - společnost - ekonomická hospodárnost - zaměstnanost - sociální rovnost - organizace - ziskovost - trţní podíl - růst trhu - spotřebitel - satisfakce - ţivotní standard Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 38 Cíle cenové politiky je návratnost investice, dosaţení určitého podílu na trhu, dále dosaţení určitého objemu trţeb, získání rychlého a nepřerušovaného hotovostního toku pomocí dočasného zvýšení trţeb, získání nových zákazníků a udrţet si stávající. Cenovou politiku sleduje široká veřejnost a je podstatou zákonných opatření. Parafrázováno z knihy Strategický marketing JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing ISBN JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing ISBN s JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing ISBN

21 2.3 Místo (Place) Distribuce je proces umístění výrobku na trhu a jeho cesta od výrobce k zákazníkovi. Cílem distribuce je správným způsobem doručit produkt na místo, které je pro zákazníky nejvýhodnější, v čase, ve kterém chtějí mít produkty k dispozici, v mnoţství, které potřebují, i kvalitě, kterou poţadují. 40 Zákazník je ten, kdo za produkt platí, proto by měl být kladen důraz na kooperativní vztah mezi výrobcem a zákazníkem Definice distribuce Distribuce je jedním z nejvýznamnějších nástrojů marketingového mixu a zvláště v posledních deseti letech nabývá na významu. Díky rozvoji nových technologií a ochoty zákazníků kupovat produkty i jiným způsobem neţ měli doposud ve zvyku. O to se zaslouţil především rozvoj internetu. Distribucí se v marketingu rozumí rozhodování o marketingových distribučních cestách, tj. o způsobech jak produkt (tj. výrobek/službu) dopravit k jeho uživateli, ke spotřebiteli. 41 Kaţdý výrobce se musí rozhodnout jakým způsobem a na jakém trhu svůj výrobek nabídne, tak aby dostál svých cílů a uspokojit potřebu zákazníka Charakteristika distribučních cest Distribuční cesty jsou chápany jako spojení mezi výrobcem a spotřebitelem. Jestliţe výrobce komunikuje přímo se spotřebitelem, jde o přímou distribuční cestu. Pokud se mezi mini vyskytuje další distribuční mezičlánek a cesta se prodluţuje, jde o nepřímou distribuční cestu. Obě cesty mají značné výhody a nevýhody například výhodou v přímé cestě je kontakt a komunikace se spotřebitelem, zpětná vazba a citlivější přístup k zákazníkovi nebo třeba niţší náklady. Nevýhodou však můţe být obtíţná prezentace výrobku zákazníkovi, ale také mnoţství kontaktu, které musí výrobce navázat. V nepřímé cestě je výhodou, ţe výrobce přenechává určité prodejní jednání na distribučním mezičlánku, a nemusí zajišťovat skladové prostory a prodej zboţí je účinnější. Naopak nevýhodou je ztráta kontroly výrobce nad zboţím, problémy při získávání informací nad konečnými spotřebiteli, vzniká větší riziko neplnění plateb a zvyšují se náklady na distribuční cesty. Na následujícím obrázku jsou znázorněny spotřebitelské distribuční cesty. 40 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing ISBN s CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 4. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a. s., ISBN s

22 Obr. 5 Distribuční cesty VÝROBCE Velkoobchod Maloobchod Velkoobchod Maloobchod Maloobchod ZÁKAZNÍK Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 42 Distribuční mezičlánky jsou sítě organizací nebo jednotlivců, jejichţ prostřednictvím se zboţí pohybuje od výrobce ke konečnému spotřebiteli. Tyto mezičlánky se dělí do tří skupin a to na prostředníky (ti kteří zboţí nakupují, vlastní a pak prodávají), obchodní zprostředkovatele (ti zboţí nevlastní pouze zprostředkují prodej) a podpůrné distribuční mezičlánky (jsou společnosti, které poskytují velké mnoţství sluţeb jako přeprava, skladovací prostory, poradenská činnost atd. Uvádí kolektiv autorů v knize Základy marketingu. 43 Do kategorie prostředníků patří zejména maloobchod a velkoobchod, mezi zprostředkovatele lze zařadit komisionáře, obchodního zástupce nebo aukční společnost. Maloobchod nakupuje zboţí od velkoobchodů nebo od výrobce a prodává konečnému spotřebiteli. Jsou to například obchodní domy, specializované prodejny, supermarkety, diskontní prodejny. Velkoobchod nakupuje od různých výrobců ve velkém mnoţství a také ve velkém prodává zejména maloobchodům, drobným výrobcům apod. Náplní velkoobchodu je jiţ zmíněný prodej, ale také skladování, kompletování, doprava, poskytování úvěrů, přebírá rizika aj. Jak jiţ bylo řečeno mezi zprostředkovatele lze zařadit: komisionáře (ten na základě pověření sjednává obchodní transakce, není vlastníkem ani nepřebírá riziko spojené s cenou ani neručí za kvalitu zboţí); obchodního zástupce výrobců (coţ je samostatný obchodní subjekt, který pracuje jménem podniku a jeho úkolem je vyhledávat vhodné zákazníky, kterým předá nabídky zboţí, katalogy, ceníky atd. není pověřen uzavírat smlouvy); a aukční společnost (zabývá se aukčním prodejem, kupující má moţnost si zboţí předem prohlédnout, v dnešní době existuje velké mnoţství elektronických trţišť). Parafrázováno z knihy Strategický marketing JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing ISBN s STEHLÍK, E. A KOL. Základy marketingu.1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická ISBN JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing ISBN

23 2.3.3 Distribuční strategie Distribuční strategie je podstatnou sloţkou strategického rozhodování. Pomocí strategie dosahuje podnik svých cílů, a proto je důleţité určit cíl distribuční strategie. Hlavním cílem distribučního plánu je zajistit, aby firemní produkty byly dostupné v takové době, na takovém místě a v takovém množství, které zákazník požaduje a to za nejnižších nákladů. 45 To znamená, ţe základem pro stanovení distribučního plánu, je co nejpřesněji zjistit potřeby zákazníků. Obr. 6 Jednotlivé kroky distribučního plánování Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 46 Jakubíková píše ţe, výrobci nejčastěji pouţívají strategii tlaku a tahu. Strategie push (strategie tlaku) pomocí marketingových podnětů je výrobek tlačen přímo od výrobce ke konečnému spotřebiteli. Strategie pull (strategie tahu) tato strategie je zaměřená přímo na spotřebitele a úsilím je vzbudit zájem kupujícího výrobek vlastnit Distribuční politika Distribuční politika se zabývá odbytem a prodejem. Tato politika se váţe na produktovou, komunikační politiku i cenovou politiku. Jde o podnikové činnosti, které jsou zaměřeny na způsob doručení od výrobce k zákazníkovi. Cílem distribuční politiky je zabezpečení trhu, kontrolovatelnost odbytových cen, image odbytové cesty, náklady odbytu, vytvoření věrnosti zákazníků, ovlivňuje konečnou cenu výrobku. Touto problematikou se zabývají ve své knize Vávrová a Tomek SOLOMON, M. R., MARSHALL, G. W., STUART, E. W. Marketing očima světových marketing manažerů. Brno: Computer Press, a. s. 2OO6. ISBN X s JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing s JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing ISBN TOMEK, G. VÁVROVÁ, V. Marketing od myšlenky k realizaci. 2. vyd. Praha: Professional Publishing ISBN

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Zákazník a business Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Martin Přibyl Obsah Zákazník jeho chápání... 1 Vztah podniku a a nákupní chování... 1 Pravidla businessu a produkt... 2 Úrovně produktu...

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace Úloha marketingu v řízení organizace Interní a externí, marketingová komunikace PROCES KOMUNIKACE Integrovaná marketingová komunikace je způsob vidění celého marketingového procesu ze zorného úhlu příjemce

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Modul Základy marketingu Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Co je to marketing? Podnikatelská metoda, která umožňuje podniku hledat odbytový trh pro své výrobky, trh utvářet a systematicky o něj pečovat.

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Marketing Ing. Ivana Pražanová Marketing - definice = Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

5. Marketing ve stavebnictví

5. Marketing ve stavebnictví 5. Marketing ve stavebnictví Klíčová slova: Stavební trh, marketingový mix, produkt, public relations., Anotace textu: Modul se zabývá strukturou stavebního trhu z hlediska marketingu, charakterizuje marketingové

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Marketing

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

Marketingový mix. Olga Horová MARKETINGOVÝ MIX

Marketingový mix. Olga Horová MARKETINGOVÝ MIX Marketingový mix Olga Horová MARKETINGOVÝ MIX 2009 MARKETINGOVÝ MIX profesor Neil H. Borden - autor pojmu marketingový mix E. Jerome Mc Carthy autor "4P" (podle začátečních písmen anglických názvů): Product

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Marketingová koncepce Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a spolupracujících knihoven 2013-2016

Marketingová koncepce Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a spolupracujících knihoven 2013-2016 Marketingová koncepce Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a spolupracujících knihoven 2013-2016 Moravskoslezská vědecká knihovna, příspěvková organizace Úvodem Knihovny slouží jako prostředek naplňování

Více

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 ÚROVEŇ REKLAMNÍCH A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005 STUDIE Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 REKLAMNÍ A MARKETINGOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 Sektor

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Marketingový mix. Předmluva. Milé studenky/ti,

Marketingový mix. Předmluva. Milé studenky/ti, Marketingový mix Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový mix, který vás podrobněji seznámí s touto tematikou, kterou budete aplikovat ve své semestrální

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více