Marketing obchodního podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketing obchodního podnikání"

Transkript

1 Marketing obchodního podnikání PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00

2 Cílem přednášky je vysvětlit význam marketingové koncepce ve vztahu k obchodnímu podnikání a seznámit vás s řízením obchodních činností v souladu s potřebami a požadavky zákazníků. V V této části by jste měli najít odpovědi na otázky, jak úspěšně řídit obchodní činnosti z pohledu potřeb zákazníka.

3 Pohled na marketing v současnosti Orientace na spotřebitele, zákazníka s cílem ovládnout trh jsou typické znaky dnešního marketingu. Každé podnikání je ve své podstatě nákup a prodej jako základ směny vedoucí k uspokojení potřeb. Nákup představuje jednu ze základních podnikových funkcí, a to bez ohledu na to, zda jde o podnik výrobní, obchodní nebo ve službách. Ústředním bodem marketingových úvah obchodníka se stává zákazník. Úspěšné podnikání vyžaduje nejen schopnost přizpůsobit se složitým a velmi proměnlivým podmínkám fungování trhu, ale současně i aktivně působit na dynamické vztahy mezi nabídkou a poptávkou.

4 Předpokládá se, že marketing významně posunuje podnikatelskou strategii. Marketéři musí vyhledávat pro podnik nové příležitosti, provádět důslednou segmentaci trhu, targeting a positioning (STP), aby bylo podnikání vedeno správným směrem.následně vytvářejí marketingový mix (4P vs 4C), tak, aby byly všechny prvky vzájemně propojeny a v souladu se zvolenou strategii STP. V rámci řízení marketingových činností tento marketingový plán realizují a sledují výsledky naplňování.

5 Výsledek Výsledkem je, že v této společnosti se jasně uplatňuje pouze jeden prvek marketingového mixu, z předešlého případu jasně vyplývá, že je to komunikační politika nebo jenom její část reklama. Problémem je, že ani toto P není prováděno správně. Každý generální ředitel se začne obvykle ptát na náklady na reklamu, když prodeje stagnují nebo klesají. Dobrá odpověď neexistuje. Spíše dojdou k závěrům, že se jim více vyplácejí oddělení finanční, výroba, informační technologie, dokonce i nákupní oddělení, ale nedokážou pochopit, co jim přinášejí investice spojené s činnosti marketingového oddělení.

6 Perspektivy marketingu? Náklady na budování značky známe spotřebitelům v národním měřítku se stále obtížněji vracejí alespoň s minimálním ziskem. Proč? Lidi jsou znechuceni množstvím reklamních sdělení a propagačních materiálů. CRM (customer relationship management) si podniky osvojily jako poslední záchranu při odstranění potíží. Obvykle však jde o shromažďování osobních dat, na které jsou zákazníci citliví. Programy loajality zajímavá myšlenka, ale konkurenční podniky musí tyto obdobné programy zavést, to je již věci dalších nákladů. No cesta je pro podniky, aby obdobné cesty zavedly.

7 Podniky můžou vyrábět na hranici svých nákladů, vždy, ale budou náklady vyšší než kdyby se výrobky vyráběly v Číně. Čína je na cestě, kterou využilo Japonsko, vyšší kvalita, nižší cena. To bude nutit výrobce vyhledávat oblasti, kde lze podnikat levněji. To povede ke zvýšení nezaměstnanosti, to znamená nižší kupní sílu obyvatelstva a pokles tržeb tím vzniká začarovaný kruh problémů. Vyhledávat nové příležitosti. Náklady spojené s nediferencovaným marketingem rostou, efektivnost naložených nákladů však klesá. Co to značí? Lidi nechtějí sledovat reklamu v televizi, ignorují ji nebo odsuzují. To nutí marketingové odborníky vyhledávat jiné média. Blíže k cílovým skupinám i ve výběru médií.

8 Diferenciace byla jedním ze strategických záměrů mnoha podniků. Theodor Lewitt před mnoha lety vyslovil myšlenku, že lze diferencovat vše, sůl i cement. Problém je, že zákazníka již četné diferenciace nezaujmou, buď jde o jasný podvrh nebo je diferenciace málo přesvědčivá. No problémem je především v tom, že konkurenční podnik dokáže okamžitě váš diferenciační postup napodobit, hlavně, když je efektivní. Výrobní cyklus se zkracuje a stěží se vrací vynaložené náklady. Spotřebitel= jsou lépe informování a jejich nákupní zvyklosti jsou složitější. Využitím IT, zákazník velice rychle zjistí a porovná šíří, kvalitu a cenu výrobků. Lidé jsou k cenám vnímavější, jsou k tomu vedeni. Podniky nadále snižují své marketingové výdaje v období reces, čímž zhoršují podmínky pro zlepšení svých obchodů. Lze jim to vyčítat, když odvozují marketingové výdaje z nízkých prodejů během recese?

9 Pár postřehů o úrovni marketingu Marketing se ocitl ve špatném světle Marketing se redukoval na jedno P Náklady na budování značky se špatně vracejí řetězce tlačí cenu dole CRM- jedna z posledních léčebních metod ochrana dat spotřebitele! Programy zákaznické loajality jsou výhodné pro ty, kteří přijdou první-ti druzí musí obdobné programy zavést a to něco stojí

10 Ať firma vyrábí své výrobky v tuzemsku s jakkoliv nízkými náklady, ty budou vždy vyšší, než v Číně Diferenciace byla až donedávna úspěšná marketingová strategie- ŽCV se zkracuje a firmám se nestihnou vrátit vynaložené náklady Spotřebitelé jsou lépe informováni a jejich nákupní zvyklosti jsou komplikovanější Firmy snižují marketingové náklady v době recese, čímž zhoršují podmínky pro zlepšení svých obchodů

11 Deset smrtelných marketingových hříchů Firma se nedostatečně orientuje na trh a není řízená zákazníky; Firma zcela neporozuměla potřebám cílových zákazníků Firma potřebuje lépe vymezit a sledovat chování svých konkurentů Firma nevěnuje dostatek pozornosti svým vztahům se zaměstnanci, dodavateli, distributory a investory

12 Firmě se nedaří vyhledávat nové obchodní příležitosti Firma má problémy s marketingovým plánováním Vaše firemní produkty nejsou provázány se souvisejícími službami Vaše firma nezvládá budování značky a komunikační politiku

13 Firma není dobře organizovaná, aby mohla provádět účinný a efektivní marketing Firma dostatečně nevyužívá nejmodernější technologie

14 1. Firma se nedostatečně orientuje na trh a není řízená zákazníky; Řešení: Osvojte si nejnovější metody segmentace trhu, jako je segmentace podle ziskovosti, podle hodnot, které zákazníci vyznávají atd. Dbejte o vhodnou specializaci svých prodejců

15 Segmentace musí být prováděna podle nejnovějších metod segmentace ziskovosti, podle hodnot, které zákazníci vyznávají, nebo podle jejich loajality k vaši firmě. Nejdůležitějším segmentům by měly být přiřazeny vysoké priority. Specializace obchodníků by měla být vhodně řešená vzhledem k specifikám cílových segmentů.

16 2. Firma zcela neporozuměla potřebám cílových zákazníků Řešení : Provádějte kvalitní výzkum spotřebitelů Užívejte více analytických metod Zřizujte diskusní panely zákazníků a prodejců, nebo dealerů Instalujte software pro řízení vztahu se zákazníky a efektivně shromaždujte data

17 3. Firma potřebuje lépe vymezit a sledovat chování svých konkurentů Řešení: Jmenujte pracovníky nebo oddělení, zodpovědné za shromažďování informací o konkurenci Snažte se přijmout pracovníky přecházející od konkurence Sledujte každou technologii, která může ohrozit vaši firmu Připravujte obdobné nabídky jako konkurence

18 4. Firma nevěnuje dostatek pozornosti svým vztahům ze zaměstnanci, dodavateli distributory Řešení: myslete na vzájemný prospěch svůj i svých partnerů řiďte lépe své zaměstnance zlepšete vztahy s dodavateli řiďte lépe síť distributorů a prodejců zlepšete vztahy s investory

19 5. Firmě se nedaří vyhledávat nové obchodní příležitosti Řešení: Vytvořte systém pro stimulování nápadů od vašich partnerů Vybudujte systémy pro kreativní vytváření nových myšlenek

20 Vertikální marketing - změny u stávajících výrobků nové chutě, balení velikost, druh balení. Př. Výrobce ovocných šťáv uvede na trh nápoje s různým obsahem cukru, s vitamíny, bez vitamínů ; bramborové lupínky jsou baleny v sáčcích po 35g, 50g, 75g, 125g ;čokoláda Nestlé se prodává v různých druzích balení v papírové krabičce pro běžné obchody, v kovové krabičce pro významné příležitosti

21 Inovativní (laterální) marketing jeho podstatou je odlišný způsob uvažování ve srovnání s klasickým, vertikálním marketingem. Neuvažujeme o tom, jak bychom produkt modifikovali, ale jak bychom uvedli na trh produkt zcela jiný. benzínová pumpa + obchod s potravinami kavárna + počítače = internetová kavárna sladkost + drobná hračka = čokoládové vajíčko Kinder Surprise panenka + dospívající dívka = panenka Barbie

22 6. Firma má problémy s marketingovým plánováním Řešení: Vypracujte standardizovaný plán včetně situační analýzy (PESTE), analýza silných a slabých stránek, příležitostí a rizik (SWOT), hlavních témat, cílů, strategie, taktiky, rozpočtů a kontrolních mechanizmů. Dotažte se svých marketingových odborníků, jak budou postupovat, bude-li jim rozpočet o 20% navýšen nebo zkrácen; Každoročně oceňte nejlepší marketingové plány a výsledky;

23 7.Firemní produkty nejsou provázány se souvisejícími službami Řešení: Firma musí zavést systém, v jehož rámci budou identifikovány a vyřazovány výrobky nepřinášející dostatečný zisk; Firma by měla nabízet a zpoplatňovat služby v různých cenových úrovních; Firma by měla zlepšit kombinovaný prodej výrobků a služeb;

24 Cross-selling a upselling Cross-selling znamená nabízení i dalších výrobků, než jenom ty, které zákazník požaduje nebo, které si přišel koupit. Upselling má dva významy: V prvním případě se snažíme přimět zákazníka, aby si koupil dražší verzi výrobku, než původně zamýšlel a druhým významem je strategie, kdy kontaktujeme zákazníka i několik let po uskutečnění nákupu a navrhneme mu výměnu výrobku za nový a lepší.

25 8. Firma nezvládla budování značky a komunikační politiku Řešení: zlepšete svou strategii budování značky a zaměřte se na měření výsledků; přesouvejte finanční prostředky k těm marketingovým nástrojům, které vykazují příznivější výsledky; rozvíjejte finanční myšlení u marketérů a vyžadujte, aby se nejprve učili odhadovat návratnost finančních prostředků, a teprve potom požadovali konkrétní sumy;

26 9.Firma není dobře organizovaná Řešení: Na pozici marketingového ředitele musí být silná osobnost; Pečujte o kvalifikační růst a rozvoj nových dovedností pracovníků marketingového oddělení; Zlepšete vztahy marketingového oddělení s pracovníky jiných útvarů;

27 10. Firma dostatečně nevyužívá nejmodernější technologie Řešení: Efektivní webové stránky; Efektivní intranet; Efektivní extranet; Vzdělávání zaměstnanců on-line Vyhledávání pracovníků pomocí internetu; Výzkum trhu on-line; Diskusní skupiny-(e-chat);

28 Děkuji za pozornost

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu MARKETING STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Vladimír Křesťan 2008 Ing. Vladimír Křesťan MARKETING 1. vydání Vydala Vysoká

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá)

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá) Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Str 6 - Potřeba/poptávka/požadavek - Lidská potřeba o vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. Potřeby jsou v různých společnostech

Více

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Využití informačních technologií a marketingu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Využití informačních technologií a marketingu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Využití informačních technologií a marketingu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Podklady -snímky pro marketing část 1.

Podklady -snímky pro marketing část 1. Obsah - Část A1 Podklady -snímky pro marketing část 1. 1 A Úvod B Marketingové plánování C Externí analýza D Analýza zákazníka a segmentace E Interní analýza a analýza SWOT F Analýza portfolia G Marketingová

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ

Více

Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP

Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP Marketingové řízení a plánování bývá především u malých a středních podniků dosti často podceňováno a opomíjeno. Hlavně u menších

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE MARKETING STRATEGY

Více

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu Úvod Téma bakalářské práce základní pojmy marketingu, jeho úkoly a druhy marketingu jsem si vybrala z důvodu toho, že marketing by měl být v dnešní době nepostradatelnou součástí každého pracovníka firmy

Více

Marketing v rybářství

Marketing v rybářství PWB h.b s.r.o. a Asociace pro rozvoj regionů o.s. Osnova přednášky: 1) Základní marketingové pojmy, definice rybářského marketingu 2) Marketingové prostředí 3) Analýza trhu v rybářství, chování zákazníků

Více

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy Bohumila Měsíčková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce je zjištění

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

NOVÉ MARKETINGOVÉ TRENDY JAKO PŘÍLEŽITOST ZVÝŠENÍ VLIVU MARKETINGU NA DOSAŽENÍ KONKURENČNÍCH VÝHOD

NOVÉ MARKETINGOVÉ TRENDY JAKO PŘÍLEŽITOST ZVÝŠENÍ VLIVU MARKETINGU NA DOSAŽENÍ KONKURENČNÍCH VÝHOD NOVÉ MARKETINGOVÉ TRENDY JAKO PŘÍLEŽITOST ZVÝŠENÍ VLIVU MARKETINGU NA DOSAŽENÍ KONKURENČNÍCH VÝHOD OBCHOD A MARKETING Michal Pilík Článek je výsledkem průzkumu zaměřeného na marketingové řízení a využívání

Více

Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa

Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvořit náhled na problematiku marketingové komunikace

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková Diplomová práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.!!!!!! Marek Oubrecht!!!! Marketingový mix výstavby bytového domu!!! Bakalářská práce!!!!!!!!!!

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.!!!!!! Marek Oubrecht!!!! Marketingový mix výstavby bytového domu!!! Bakalářská práce!!!!!!!!!! VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Marek Oubrecht Marketingový mix výstavby bytového domu Bakalářská práce 2014 Marketingový mix výstavby bytového domu Bakalářská práce Marek Oubrecht Vysoká

Více