Managment a marketing v cestovním ruchu Autor: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 11. a 18. září 2009, Lázně Bohdaneč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Managment a marketing v cestovním ruchu Autor: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 11. a 18. září 2009, Lázně Bohdaneč"

Transkript

1 Managment a marketing v cestovním ruchu Autor: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 11. a 18. září 2009, Lázně Bohdaneč

2 I. CHARAKTER CESTOVNÍHO RUCHU Cestovní ruch představuje jeden z velmi významných fenomenů našich dnů. Přesto dosud neexistuje jeho jednotná definice.v současném období se na cestovní ruch převážně pohlíží jako na souhrn jevů a vztahů utvářejících se při cestování. Je definován jako činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí / mimo místo bydliště / a to na dobu kratší než stanovena,přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě.

3 Možná, že jedním z důvodů nejednotné definice cestovního ruchu je skutečnost, že představuje mnohostranné odvětví, které zahrnuje širokou škálu ekonomických aktivit.podle V.T.C. Middletona hlavními oblastmi cestovního ruchu jsou: ubytovací sektor, sektor turistických atrakcí, doprava, zprostředkovatelé cestovního ruchu a sektor destinačních organizací

4 Hlavními oborovými skupinami angažujícími se v cestovním ruchu jsou majitelé restauračních a ubytovacích zařízení, zprostředkovatelé,d odavatelé, dopravci a marketingové organizace. Jedná se tudíž především o malé rodinné restaurace, motely, střediska, kempingy, cestovní kanceláře a drobnější atraktivity cestovního ruchu početně převažují větší řetězce a jejich formy licenčního podnikání (franchising). Tyto podnikatelské subjekty se řadí do kategorie malé a střední podniky (MSP) Small and Medium - sized Enterprices ).

5 Zvláště charakteristickými rysy cestovního ruchu jsou mnohooborovost a průřezovost. Dané konstatování znamená, že na jeho rozvoji participuje celá řada odvětví národního hospodářství a oborů lidské činnosti. Z této skutečnosti vyplývá i vztah cestovního ruchu k odvětvové struktuře národního hospodářství. V něm je nutno rozlišovat několik rovin vzájemných vztahů: - první rovinu tvoří ekonomická odvětví s přímým bezprostředním vztahem k cestovnímu ruchu, tj. odvětví,která se svými výkony přímo podílejí na uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu. Do této se řadí odvětví poskytující ubytovací, zprostředkovatelské, restaurační, lázeňské,

6 směnárenské a často i dopravní služby spolu s odvětvími poskytujícími doplňkové služby (obchod, pojišťovnictví, zdravotnictví, kultura, komunální a další služby). - druhou rovinu tvoří odvětví s nepřímým zprostředkovaným vztahem k cestovnímu ruchu. přímo neparticipují na zabezpečení potřeb účastníků cestovního ruchu nebo jen zcela v nepatrné míře, ale vytvářejí všeobecné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a předpoklady pro činnost těch odvětví, jež přímo produkují služby pro cestovní ruch. Do této druhé skupiny patří stavebnictví, zemědělství a řada průmyslových odvětví).

7 KLÍČOVÉ SPOLEČNÉ ZNAKY CESTOVNÍHO RUCHU Novodobý CR je charakterizován: - formuje se v podmínkách výrazného hospodářského,technického a společenského rozvoje - je důležitou složkou spotřeby obyvatelstva -postupně se rozšiřuje do většiny vrstev a sfér společnosti a přestává být výsadou majetných skupin obyvatelstva - nabývá charakter masového jevu s vysokou dynamikou růstu

8 - stává se významnou formou využívání volného času - plní významnou funkci v reprodukci fyzických a duševních sil člověka, v posilování jeho zdravotního stavu i v celkovém rozvoji osobnosti - pro svůj rozvoj vyžaduje stále specifičtější zázemí: proto vzniká samostatná materiálně technická základna CR, soustředěná do míst a středisek CR - je důležitou oblastí podnikatelských příležitostí; - pro svůj rozvoj vyžaduje i profesně specificky zaměřené pracovní síly; - teritoriálně se postupně rozšiřuje téměř na území celé planety.

9 Pokusíme-li se o jisté průběžné shrnutí, můžeme konstatovat, že cestovní ruch plní především ekonomickou, rekreačně zdravotnickou,kulturně poznávací a vědecko informační funkci. Jeho rozhodujícími funkcemi jsou : - funkce reprodukce pracovních sil : - je předpokladem pro rozvoj osobnosti člověka: - zdravotní funkce : - vědecko - informační funkce : - postavení cestovního ruchu ve volném čase.

10 POHLED NA CESTOVNÍ RUCH Z HLEDISKA JEHO FINANČNÍHO PŘÍNOSU obecně platí, že se cestovní ruch : - podstatnou měrou podílí na tvorbě HDP; - pozitivně ovlivňuje platební bilanci státu; - spolupodílí na tvorbě příjmů státního rozpočtu; - má vliv na zvyšování příjmů místních rozpočtů; - přispívá ke stimulaci investičních aktivit.

11 DALŠÍ SPOLEČNÉ ZNAKY CESTOVNÍHO RUCHU K výše uvedeným charakteristikám se leckdy přidávají ještě některé další podstatné znaky CR, za něž se obvykle pokládají následující skutečnosti : - produkt CR nelze vyrábět na sklad; - charakteristickým prvkem je vysoký podíl lidské práce; - skutečnost, že rozvoj cestovního ruchu je dosti významným způsobem podmíněn politicko- správními podmínkami toho či onoho státu

12 - trh je determinován místními přírodními faktory a dalšími jevy, které nejsou vždy předvídatelné; - s předcházejícím faktem je spjata místní vázanost turistických služeb; - poptávka po službách CR je výrazně ovlivňována důchody obyvatelstva, fondem volného času, cenovou hladinou nabízených služeb, spotřebitelskými preferencemi, módou a prestiží, motivací a celkovým způsobem - nabídku rovněž silně ovlivňuje rozvoj a využívání moderní techniky a technologií; - v CR se složitěji ověřují inovace. života;

13 II.VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU PO ROCE 1945 Teprve po 2. sv. válce se v globálním měřítku ve větší míře zakládala velká centra letní a zimní turistiky. Přibližně od přelomu 70tých a 80tých let se začalo prosazovat intenzivnější zaměření na standardizaci některých služeb. Rozvoj CR přesto nebyl plynulý. Jak uvádí A.M. Morrison během 60.let a na začátku let 70. bylo roční tempo přírůstku cestovního ruchu přinejmenším 10%. Každý předpovídal jeho plynulý růst během 80. let i později. O CR se začalo hovořit jako o průmyslu ekonomického růstu a nikdo neviděl změnu křivky vývoje.

14 Morrison dále konstatuje, že tzv. energetická krize,celosvětově rozšířené ekonomické problémy a samozřejmě i terorismus podstatně ovlivnily charakter ekonomického růstu v odvětví cestovního ruchu od poloviny 70. let do poloviny 80. let.týž autor dále zdůrazňuje, že inflace,nezaměstnanost a recese představují tři faktory ekonomického prostředí, které v 70. a 80. letech poznamenaly ekonomiku průmyslově rozvinutých zemí. Zasáhly také odvětví pohostinství a cestovního ruchu.snížil se objem peněžních prostředků, které bylo možno vydávat na pracovní i soukromé cesty.

15 V rozvoji globálního cestovního ruchu se důležitým mezníkem stal rok 2000.Stimulem zájmu jeho účastníků vedle zlepšujících se hospodářských podmínek byly některé obzvláště atraktivní události.patřily k nim zejména příchod nového milénia,olympijské hry, celosvětová výstava Expo 2000 a mistrovství Evropy v kopané. I z uvedeného důvodu v roce 2000 v porovnání s předcházejícím rokem v celosvětovém měřítku dle údajů Světové organizace cestovního ruchu za hranice mateřské země vycestovalo o 34 milionů lidí více.

16 Růst se nejvíce projevil ve východní Asii, v Pacifiku, včetně Austrálie (vzhledem ke konání letní olympiádě v Sydney) a na Středním východě. Přesto se více než 40 % z celosvětového přírůstku počtu účastníků CR realizovalo v Evropě. Na přelomu 20.a 21.století se zvýšily výdaje turistů vynakládané na jednu cestu do zahraničí. V globálním měřítku - významné změny v geografické orientaci CR. Z pohledu střednědobé perspektivy obsažené v analytickém dokumentu Světové organizace cestovního ruchu ( World Tourism Organization WTO) nazvaném Tourism 2020 Vision se předpovídají změny podílů jednotlivých destinací.

17 Podle Tourism 2020 Vision Evropa si má zachovat vedoucí pozici z hlediska destinace, avšak její podíl by se měl v roce 2020 snížit z 55% v roce 1995 na 47% v roce 2020.Největší zájem turistů by měl směřovat do střední a východní Evropy (223 milionů) a do jižního a východního Středomoří (212 milionů).podíl jednotlivých evropských zemí má přitom zůstat víceméně zachován. Východní Asie a oblast Tichomoří by v roce 2020 měla nahradit Ameriku na druhé příčce s podílem zhruba 25% na trhu (ze 14% v roce 1995).

18 Manželé Foretovi v této souvislosti uvádějí, že podle prognózy by měly mezinárodní turistické příjezdy dosáhnout v roce 2020 celosvětově 1,5 cestujících.to představuje roční nárůst přes 4%. Do Evropy by mělo v roce 2020 přijet přes 700 milionů turistů. Celosvětový počet turistů by měl v roce 2020 přinést příjmy ve výši 2 bilionů USD. Tržní podíl Evropy by měl poklesnout ze současných 55% na 47%. Z Evropy by mělo vycestovat v roce 2020 přes 700 milionů turistů, což představuje roční míru růstu přes 3%.

19 Lze předpokládat pokles intenzity CR v některých mimoevropských regionech: šlo by zejména o takové, které jsou ohroženy útoky ze strany teroristů a výskytem vážných chorob. V rámci našeho kontinentu nižší objem přírůstku příjezdů se očekává v západní Evropě. Na druhé straně autoři studie předpokládají, že nejvíce evropských turistů bude i nadále vyjíždět ze západní Evropy. Otázka: do jaké míry by mohla stávající celosvětová ekonomická situace výše zmíněné úvahy korigovat.

20 III. MÍSTO CESTOVNÍHO RUCHU V EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH VZTAZÍCH Konstatovali jsme, že CR je výrazným ekonomickým fenoménem. Je odvětvím, v němž se vytváří značné množství pracovních míst, což má značný význam i z pohledu implementace cílů tzv. evropské politiky zaměstnanosti. V období mezi rokem 1950 a 1997 se počet účastníků mezinárodního cestovního ruchu zvýšil z 25 milionů na 612 milionů, tedy 24krát. Ve stejném období vzrostly příjmy z něho z 2,1 mld. USD na téměř 44 mld. USD.

21 Autorský tým pracovníků katedry CR Ekonomické univerzity Praha vedený doc. Ing. Jarmilou Indrovou CSc. uvádí, že v roce 1999 se ve světě cestovní ruch podílel na tvorbě HDP téměř 13%, ve státech EU pak 14%. Tvořil více jak 8% hodnoty vývozu zboží a téměř 35% inkasa obchodních služeb. Růst příjmů dosáhl meziročně 7,5%.V této době vytváří cestovní ruch celosvětově 11% pracovních míst (ve vyspělých ekonomikách pak až 15%. V roce 2006 celosvětové příjmy z cestovního ruchu dosáhly výše 741,2 mld. USD.

22 Řada údajů dokládá skutečnost, že objemem tržeb se cestovní ruch řadí na první místo mezi hospodářskými odvětvími tudíž před obchod s ropu a před automobilový průmysl. V 83% zemí světa se odvětví cestovního ruchu řadí mezi pět sektorů s největším podílem na vývozu zboží a pro 38% zemí světa pak odvětví cestovního ruchu představuje největší zdroj devizových příjmů.

23 L. Jarolímková aj. J.Řehořková: celosvětově rostly mezinárodní příjmy z cestovního ruchu v období 2006/2005-9,3%, příjmy ze zahraničního CR České republiky rostly tempem téměř dvojnásobným (měřeno v běžných cenách USD), tj. 18,2%. Region Evropa dosáhl v roce 2006 příjmů v hodnotě 376,4 mld. USD. Podíl ČR s výsledkem 5,0 mld.usd na evropských příjmech byl 1,3% - s podílem 5,5 mld. USD byl podíl 1,5%. Mezi evropskými zeměmi se ČR umístila na 19. místě za Ruskem, Dánskem a Irskem (s výsledkem 5,5 mld. USD na 18. místě před Irskem), ale před Maďarskem a Norskem.

24 devizové příjmy z cestovního ruchu v ČR v roce 2006 činily 124,3 mld. Kč (5,5 mld. USD) a v roce ,8 mld. Kč (6,6mld. USD). V roce 2006 zaznamenaly příjmy v Kč nárůst o 11,1% a v roce 2007 o 7,7%.Pokud de o výdaje v mezinárodním CR, výdaje českých turistů se na celkových výdajích podílejí 0,4%. Podle dat UNWTO se ČR s výdaji 2,7 mld. USD pohybuje na 45. místě v žebříčku zemí podle výdajů, s údaji ČNB o výdajích 2,8 mld. USD je ČR na 43. místě. Stejně vydává například Turecko nebo Ukrajina Mezi evropskými zeměmi je ČR na 23. místě, resp. s výdaji 2,8 mld. USD na 21. místě.

25 Rozvoj CR nepřináší jen pozitiva. Jeho kritici poukazující na skutečnost, že: 1. neregulované aktivity v CR mají negativní dopady na přírodu, neboť vedou k narušování přírodního prostředí. 2. masový rozvoj cestovního ruchu mívá také za následek nárůst negativních sociálních jevů, jakými jsou kriminalita,rasové napětí a diskriminace, cestování za levným alkoholem, problémy spojené s cestováním za prostitucí; 3. v důsledku rozvoje CR obyvatelstvo četných oblastí ztrácí svou identitu.

26 IV. TRENDY PROJEVUJÍCÍ SE V CR NA POČÁTKU 21. STOLETÍ 1. Postupně se mění věková struktura populace a tudíž i zákazníků. Podle údajů Světové organizace CR se významnou prioritou stává CR seniorů (využití ubytovacích zařízení i v období mezi letní a zimní sezónou). Zvláště silnou skupinou se stávají zákazníci starší 60 let. Ve Francii například podíl osob starších 60 let na cestovním ruchu tvoří přibližně 30%. Tomuto segmentu se řada firem již přizpůsobila. Pro seniory nabízí speciální programy zájezdů, speciálně upravené autokary a letadla a slevy.

27 Světová organizace CR již na přelomu let 1999 a 2000 vydala tzv. Lisabonský dokument o seniorské turistice. Obsahovala výzvu k vytváření specifických programů pro seniorskou turistiku. 2. K změnám dochází i ve vytváření specifických produktů pro cestovní ruch mládeže. 3. Ke změnám dochází také ve struktuře domácností. Zvyšuje se počet domácností nerodinného typu a počet jednotlivě žijících obyvatel. 4.Dalším trendem je rostoucí podíl příslušníků národnostních menšin na příjezdovém a na výjezdovém cestovního ruchu.

28 5.V ekonomicky vyspělých státech mění společenské a kulturní zvyklosti a životní styl obyvatel. Lidé kladou důraz na své fyzické zdraví, kondici a vzhled, na zdravý životní styl, aktivní využití volného času. 6.Prioritu představuje orientace na organizování pobytů s aktivním využíváním volného času. 7.S uvedenými přístupy jsou spjaty i nové trendy projevující se v incentivní turistice. 8.Další trendy lze charakterizovat následovně: snižuje se počet turistů, kteří se ubytovávají ve velmi luxusních hotelech a takto ušetřené peníze spíše investují do jiných programů.

29 9.Předpokládá se,že se i nadále k vysoce efektivním typům turistiky bude řadit kongresový cestovní ruch. Jako perspektivní se pro tento typ cestovního ruchu stává organizování středně velkých i menších konferencí,sympozií, seminářů,workshopů,veletrhů a dlouhodobějších seminářů s menším počtem účastníků, a to zvláště v lázeňských a horských střediscích.

30 V. REGIONÁLNÍ ROZMĚR ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU CR přispívá k rozvoji regionů - generuje příjmy z poskytovaných služeb turistům a z prodeje výrobků. Na regionální úrovni se především vytvářejí předpoklady pro kapitálové investice do zařízení CR, zvláště pak do výstavby hotelů,nákupu dopravních prostředků a na rozvoj infrastruktury. V tomto procesu často dochází k prolínání zájmů podnikatelských subjektů, místní státní správy a územní samosprávy, neziskových organizací, občanských sdružení a jednotlivých obyvatel regionu.

31 Poznatky západoevropských států potvrzují, že rozvoj CR může mít vysoce aktuální význam v první řadě pro ekonomicky slabé regiony, v nichž zejména umožňuje vytváření nových pracovních míst. Aktivity uskutečňované v rámci CR pomáhají v regionech zachraňovat kulturní a umělecké památky, čímž se podílejí i na zvyšování všeobecné vzdělanostní úrovně obyvatelstva. Takto se podařilo urychlovat rozvoj řady dříve méně rozvinutých evropských regionů, v první řadě ve Španělsku, Řecku, Portugalsku a v Irsku.

32 VI. CESTOVNÍ RUCH VE VENKOVSKÝCH REGINECH Akcent kladený na rozvoj aktivit cestovního ruchu ve venkovských regionech je důležitý již proto, že evropský venkov poměrně dlouhou dobu prochází dosti složitým vývojem. Jeho problémy pramení především z omezování rozsahu zemědělské výroby tam, kde ještě relativně nedávno byla hlavní,nebo mimořádně významnou ekonomickou aktivitou.snižující se počet stálých obyvatel mnoha venkovských oblastí se dá obecně pokládat za jejich výraznou slabou stránku.

33 Jaké jsou hlavní problémy mnoha venkovských oblastí? - často méně kvalitní dopravní obslužnost malých municipalit, - zhoršená údržba komunikací druhé a třetí třídy, - nižší základní občanská vybavenost, - nedostatečný počet zdravotnických zařízení pro obyvatele části malých obcí, - dojíždění dětí z menších municipalit do škol v sousedních obcích. Tyto faktory mají mnohde mimo jiné za následek pokračující migraci hlavně mladých lidí do měst.

34 K slabým stránkám venkovského prostoru patří skutečnost, že je nabízena jen značně omezená škála služeb a že zdejší municipality svým obyvatelům mohou vytvořit pouze relativně malé množství pracovních příležitostí. Snižování počtu obyvatel evropského venkova se nepříznivě odráží v kultivaci méně bonitní půdy. Část takovýchto pozemků a s podporami vyplácenými z Evropského zemědělského fondu a z ERDF bývá buď zalesňována nebo zatravňována. Vytváří se tak příznivé předpoklady pro rozvoj agroturistiky, ekoturistiky, ekoagroturistiky.

35 Silná stránka venkov představuje zdravé životní prostředí a že je mnohdy také místem koncentrace významných přírodních a kulturních památek. Z uvedeného důvodu je také venkovské (a rovněž průmyslové) dědictví podporováno EU prostřednictvím programů, zejména tzv. Framework Programmes. Aktivity ve prospěch rozvoje CR jsou usměrňovány zejména Evropskou federací agroturistiky a venkovské turistiky (EUROGITES).

36 Charakteristické prvky venkovského turistického ruchu: - Šetrný vztah k přírodě. - Omezenou (tudíž intimnější) ubytovací kapacitu. - Útulné prostředí farem a malých penzionů. - Pochopení pro individuální potřeby a aktivity hostů. - Poskytování kompletních služeb ve venkovském ubytovacím zařízení. - Poskytování doplňkových služeb. - Poznávání místních tradic, řemesel, způsobu provádění zemědělských prací.

37 Jako příležitosti spjaté s rozvojem venkovského cestovního ruchu se obvykle uvádějí : - Umožnění rekreačního pobytu ve zdravém a netradičním prostředí, spojeného s návratem k hodnotám, které reprezentuje venkov. - Získávání doplňkových příjmů pro zlepšení ekonomické a sociální situace zemědělců a tím napomáhání ekonomické stabilizaci venkova. - Zachovávání a zvelebování lidové architektury a udržování tradičních lidových zvyklosti. - Celková stimulace rozvoje a zachování tradic venkova.

38 SHRNUTÍ Poznatky z rozvinutých turistických destinací -klíčovými nástroji stimulujícími rozvoj CR v regionu: - celkové zkvalitňování destinačního managementu - s důrazem na zefektivnění koordinace a podpory rozvoje CR - rozvoj informačních a monitorovacích systémů - získávání finančních prostředků z národních a evropských dotačních titulů potřebných především na rekonstrukce památek a na péči o přírodu - využívání některých přístupů strategického plánování.

39 VII. VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE K silným stránkám českého a moravského CR patří existence objektů historických a dalších kulturních památek, včetně památkových rezervací a památkových zón. Do kategorie čtyř set světově významných kulturně historických památek a přírodních zajímavostí byly v rámci UNESCO zařazeny Praha,Český Krumlov, Kutná Hora, Kroměříž,Telč, jihočeské Holašovice, Žďár nad Sázavou (kostel Jana Nepomuckého na Zelené Hoře), Litomyšl, Olomouc a Lednicko - valtický areál.

40 Domácím a zahraničním návštěvníkům jsou k dispozici na dva tisíce zámků, na šedesát zachovalých hradů, zhruba stovka zřícených hradů a zámků a 35 městských památkových rezervací. Kromě toho účastníci CR mohou navštívit unikátní síť muzeí, galerií, knihoven, divadel a kin. Počátky intenzivnějšího CR v českých zemích lze datovat zhruba od první poloviny devatenáctého století. Od 19.století začaly být budovány - zejména na horách - první turistické hotely. V roce 1920 byl založen Čedok. V meziválečném období CR u nás prožíval období dalšího rozmachu - Klub českých turistů.

41 V 60tých a 70tých letech 20.století bylo založeno několik dalších cestovních kanceláří, například CKM, Rekrea, Sport-turist, následně Autoturist a Slovakoturist. V průběhu 90ých let 20.století pak do ČR začala pronikat řada zahraničních cestovních kanceláří. Byla založena tradice pořádání veletrhů CR - Go Brno a Holiday World Prague. V letech byly zaznamenány významné roční přírůstky počtu přijíždějících návštěvníků. V této době se Česká republika začala ve zvýšené míře uplatňovat zvláště v městském CR, převážně v kulturní a turisticko-poznávací oblasti.

42 Tým autorů vedený doc. Indrovou: vývoj CR v ČR v období lze charakterizovat těmito ukazateli: - počet zahraničních návštěvníků ČR se zhruba ztrojnásobil a v r cca 104,25 mil. osob; z toho přijelo silničními dopr. prostředky cca 98,32 mil. osob, po železnici cca 4,01 mil. osob a cca 1,9 mil. osob letecky - počet zahraničních turistů v ubytovacích zařízeních se zvyšoval - v roce 2000 přijelo 49% turistů na dovolenou, 19% služebně, 15% na návštěvu příbuzných, 14% na aktivní dovolenou a 11% za nákupy,v roce 2000 činil cca 5,61 mil. osob

43 - průměrné náklady zahraničních turistů na pobyt v ČR činily v r USD 83,6 na osobu a den. Z toho USD 50,7 utratili turisté v ČR, což bylo více o 6,7 USD než v roce průměrná délka pobytu, kterou zahraniční turista stráví v ČR se prodloužila o 0,8 dne a v roce 2000 dosáhla 4,5 dne - nejvyšší nárůst zahraniční návštěvnosti (ukazatel zahraniční návštěvníci v ČR a zahraniční turisté v ČR) byl zaznamenán počátkem 90. let, postupně dochází ke stabilizovanému trendu

44 - z hlediska země původu tvoří největší podíl zahraničních turistů ubytovaných v ubytovacích zařízeních Němci (v r celkem tis. osob), dále pak Poláci tis., Nizozemci 266 tis., Britové 247 tis., Italové 235 tis. a Američané 224 tis. - počátkem 90. let se zahraniční návštěvnost soustředila zejména na Prahu, postupně její podíl klesá (v r navštívilo Prahu cca 40% zahraničních turistů) - počet ubytovacích zařízení stoupl za poslední dekádu přibližně čtyřnásobně (v r dosáhl počtu )

45 - lůžková kapacita se zvýšila o více než o třetinu; ve srovnání s rokem 1990 vzrostl v roce 2000 počet pokojů u pětihvězdičkových hotelů o 26,4% a počet stálých lůžek o 27,7%, u čtyřhvězdičkových hotelů počet pokojů o 8,7% a počet stálých lůžek o 12,3% - výjezdový CR zaznamenává po boomu počátkem 90tých let stagnaci, resp. určitý pokles; počet vyjíždějících českých občanů se v roce 2000 zvýšil - devizové příjmy z CR se zvětšily téměř 7 x - devizové saldo z CR má trvale kladnou hodnotu a do roku 1994 prakticky krylo záporný schodek platební bilance

46 - podíl devizových příjmů z CR na tvorbě HDP se zvýšil od roku 1993 z 4,5% na 5,6% v roce 2000, - podíl devizových příjmů ekvivalent služeb za export zboží a služeb dosáhl v roce 2000 úrovně 9,9%, - vedle pozitivních přínosů se objevily první signály ohrožení z přílišné koncentrace nebo nevhodné lokalizace aktivit CR v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny i CR.

47 SILNÉ STRÁNKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE - výhodná geografická poloha státu uprostřed Evropy, příznivá nadmořská výška a dobré klimatické podmínky; - bohatství kulturních, historických a technických památek, CHKO a národních parků,tradice lázeňství, existence sportovních areálů; - hustá síť značených turistických stezek a tras; - kvantitativně dostatečná ubytovací kapacita, - Praha jako turistický fenomén mimořádného významu.

48 SLABÉ STRÁNKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE - nížší kvalita základních a doplňkových služeb CR - dosti nízká kvalifikace části pracovníků v CR - poměrně nepříznivá úroveň infrastruktury CR především ve venkovských oblastech - méně kvalitní infrastruktura CR - nízký podíl produktů šetrných forem turistiky (agroturistiky, cykloturistiky, pěší turistiky,lázeňské turistiky) na trhu CR

49 - nedostatečný počet potřebných specialistů pro řízení podnikatelských subjektů v CR a nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou kvalitních pracovníků - malý počet marketingových studií rozvoje potenciálních regionů CR - problémy v koncepčním řízení CR ve velkoplošných chráněných územích (národních parcích a CHKO) - nedostatečná kvalita propagace CR

50 - nedostatečná schopnost subjektů na trhu CR reagovat na trendy probíhající jak na straně poptávky, tak na straně konkurenční - nižší podíl produktů šetrných forem turistiky: agroturistiky, cykloturistiky, ekoturistiky, pěší a lázeňské turistiky - nedostatečná údržba a obnova historických objektů a kulturního historického, zejména památek zapsaných do seznamu UNESCO - výrazné vnitroregionální rozdíly v úrovni vybavenosti a v návštěvnosti kulturních památek

51 - nízká úroveň partnerství mezi obcemi, kraji, státem, podnikatelskými subjekty a NNO - nedostatečné tempo zavádění nových informačních technologií v CR - jen přibližně 30% lůžek se nachází v ubytovacích zařízeních hotelového typu - nízší technická úroveň a vybavenost zařízení koupališť na vodních tocích a nádržích, vybavení turistických tras, lyžařských a běžeckých tratí a cyklotras - vysoká koncentrace návštěvníků a turistů do hlavního města Prahy - nedostatečné statistické údaje o CR

52 PŘÍLEŽITOSTI PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR - zvýšený zájem o rekreační a poznávací pobyty v ČR jak na globálním, tak na evropském trhu CR - vnímání České republiky jako bezpečné destinace - rostoucí poptávka po nových moderních produktech CR (venkovské turistice, ekologické turistice, cykloturistice, městském, kulturním, kongresovém a incentivním CR, lázeňství) - rozšiřování spolupráce příhraničních a dalších regionů a obcí s jejich zahraničními partnery v oblasti CR

53 PŘÍPADNÉ HROZBY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČR - ztráta konkurenceschopnosti pokud se výrazněji nezlepší kvalita infrastruktury CR - nedocenění profesní přípravy odborníků v oblasti CR (včetně poradenské a vzdělávací činnosti pro začínající podnikatele) - nedocenění potřeby pravidelné údržby kulturních a technických památek využitelných pro CR - podcenění péče o přírodní bohatství a krajinný ráz jako podmínky atraktivity území pro CR

54 - nedocenění významu kontroly kvality - podcenění významu koordinace společného postupu úřadů státní správy orgánů územní samosprávy, regionálních rozvojových agentur, regionálních sdružení CR a zájmových profesních sdružení CR - nedocenění významu legislativního rámce podnikání a kontroly kvality služeb včetně ochrany spotřebitele - podcenění role CR v celkovém rozvíjení malého a středního podnikání - špatná dostupnost kapitálu pro stabilizaci a další rozvoj podnikání v CR

55 Z pohledu rozvoje CR v ČR byl významný rok 1990 vyhlášený za Evropský rok turistiky. Formulována potřeba věnovat podporu turistice v následujících směrech: - citlivěji vnímat potřeby CR a přispět ke zvýšení jeho výkonnosti a kvality jím poskytovaných služeb - posílit konkurenceschopnost CR ve střednědobém horizontu při respektování specifických rysů konkrétního místního prostředí a zvyklosti zdejšího obyvatelstva - respektovat požadavky spjaté s rozvojem CR v oněch aktivitách Evropských společenství, které CR ovlivňují.

56 Rozvoj CR v ČR byl od 2.pol. Minulého desetiletí podpořen aktivitami státu - Koncepce státní politiky cestovního ruchu, projednané vládou v roce 1999, tvorba a realizace zákona č. 159 / 1999 Sb. O podnikání v některých službách cestovního ruchu (cestovních kanceláří a agentur), zpracování Sektorového operačního programu Cestovního ruchu a lázeňství rozšíření aktivit České centrály cestovního ruchu, spolupráce s věcně příslušnými subjekty při přípravě satelitního účtu CR za Českou republiku, aktivnější role ČR v mezinárodních organizacích CR, jichž je náš stát členem.

57 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 295/2001 Sb., o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti CR účinná od Rozvoj CR založen na implementaci dokumentů: - Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR z let 1999 a , - Strategie regionálního rozvoje ČR, - Politika územního rozvoje, - IOP, ROP a další relevantní operační programy pro období let

58 Nastíněné aktivity u nás vyústily ve formování dlouhodobé koncepce rozvoje CR. Její zásady jsou dnes obsaženy v Prioritách strategie rozvoje cestovního ruchu pro období , které představují Českou republiku jako destinaci: - s pozitivním mezinárodním image; - s vysoce kvalitními a konkurenceschopnými produkty a službami; - nabízející turistické zážitky, které naplní zákazníkovo očekávání zvláště pokud jde o kvalitu životního prostředí a bohatost kultury; - disponující značným kulturně historickým potenciálem;

59 - generující národní a regionální příjmy; - zajišťující účinnou ochranu životního prostředí; - nabízející atraktivní pracovní příležitosti v CR; - zajišťující osobám pracujícím v cestovním ruchu vzdělávání a rozšiřování jejich schopností a dovedností; - s funkční organizační strukturou; - respektující a podporující kulturu v celé její šíři; - respektující hlediska veřejného zdraví svých občanů.

60 VIII.AKTIVITY EU V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU V návaznosti na Evropský rok turistiky byl ještě v Evropských společenstvích zpracován tříletý tzv. akčního plánu na podporu turistiky ( uskutečňovaný v období od ledna 1993 do prosince 1995). Zmíněný akční, sledoval především následující klíčové cíle: - Snahu zvýraznit roli turistiky jak v rámci Evropy jako celku, tak i v aktivitách uskutečňovaných v jednotlivých členských státech. - Podporu opatření, která by dovolila posílit veškeré formy mezinárodních turistických výměn.

61 - Spolupráci podnikatelů v CR s představiteli průmyslu a různými profesními skupinami, formou dialogu a koordinace aktivit, jejichž cílem se má stát zvýšení ekonomického a společenského významu CR. - Zajištění kvalitnější prezentace CR - Podporu rozvoje managementu turistického ruchu, která má zajistit zvýšení kvalitu turisticky atraktivních regionech.

62 Organizace spojených národů v roce 1993 vyhlásila akční program nazvaný Směrem k udržitelnosti. Důraz na využívání ekonomických nástrojů, na uzavírání dohod mezi státem a průmyslovými subjekty a na zavádění zásad ekologicky orientovaného managementu. Jeho vliv se částečně projevil i v oblasti CR. V reakci na přijetí Agendy 21 Světová rada cestování a cestovního ruchu a Rada země společně přijaly dokument nesoucí označení Agenda 21 pro průmysl cestovního ruchu k ekologicky udržitelnému rozvoji.

63 Z pohledu vytváření legislativní základny pro rozvoj CR v návaznosti na závěry přijaté na konferenci OSN v Rio de Janeiro se dalším důležitým mezníkem stalo přijetí tzv. Bílé knihy o cestovním ruchu (White Paper on Tourism) v prosinci Hlavní důraz v něm byl položen na rozvoj udržitelné dopravy a to zejména cestou snižování hlučnosti, omezováním emisí do vodních toků a do ovzduší. V dubnu roku 1994 Evropská komise začala pracovat na přípravě Zelené knihy o cestovním ruchu (Green Paper on Tourism) specifikující roli Evropské unie v turistickém průmyslu.

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Ing. Monika Palatková, PhD. Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Praha, 2007 Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Prolínání destinací a destinační partnerství

Prolínání destinací a destinační partnerství Prolínání destinací a destinační partnerství Ing. Monika Palatkova, Ph.D Hospodářská komora hlavního města Prahy Praha 2006 Prolínání destinací a destinační partnerství Vydalo: Ministerstvo pro místní

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu INOVACE VYBRANÝCH

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy

CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

12 Implementace a monitoring Koncepce státní politiky cestovního ruchu... 141 12.1 Institucionální rozměr podpory cestovního ruchu... 142 12.

12 Implementace a monitoring Koncepce státní politiky cestovního ruchu... 141 12.1 Institucionální rozměr podpory cestovního ruchu... 142 12. červen 2012 Obsah ANALYTICKÁ ČÁST... 4 Úvodem... 5 1 Úvodní východiska... 7 2 Význam cestovního ruchu v národním hospodářství ČR... 12 3 Analýza nabídky cestovního ruchu... 17 3.1 Základní turistická infrastruktura...

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/02.0030 Přehled vzdělávacích aktivit/modulů 1) Udržitelný

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

MÍSTNÍ, NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ MARKETING DESTINACE

MÍSTNÍ, NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ MARKETING DESTINACE MÍSTNÍ,NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍMARKETING DESTINACE MÍSTNÍ, NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ MARKETING DESTINACE Autor: Ing. Monika Palatková, PhD. Euroconsultants, s.r.o. Praha 2007 1/170 Místní, národní a mezinárodní

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PRO DESTINACI Ing.Petr Kratochvíl Ing.Radek Pažout Realizátor MMC Ing.Petr Kratochvíl kratochvil@mtw.cz Tento vzdělávací program je financován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU KOMUNIKACE A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRACOVNÍKŮ CESTOVNÍHO RUCHU Kolektiv autorů MAG CONSULTING s.r.o. Praha 2006 KOMUNIKACE A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRACOVNÍKŮ

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU

MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/231/001271 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "DESTINAČNÍ MANAGEMENT, MARKETING OBLASTI" TERMÍN KONÁNÍ: 18.2.2011 19.2.2011

Více