plánování (smyslem je stanovit cíle a cesty k jejich dosažení) defenzivní (vstupovat do koalicí, vyhýbat se střetům s konkurencí)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "plánování (smyslem je stanovit cíle a cesty k jejich dosažení) defenzivní (vstupovat do koalicí, vyhýbat se střetům s konkurencí)"

Transkript

1 1 RÏ õâzenõâ prïedvyârobnõâch etap Řízení je rozhodovací proces, směřující k vytýčenému cíli prostřednictvím funkcí: plánování (smyslem je stanovit cíle a cesty k jejich dosažení) organizování (vytvářet optimální organizační struktury s miminem vnějších, schopné efektivně plnit úkoly uložené plánem) motivování (představuje vnitřní pohnutky pracovníka, jeho vnitřní snahu plnit svěřené úkoly) regulování (= průběžné odstraňování vzniklých odchylek od zamýšleného průběhu řešení, magický trojúhelník úspěchu inovace-hlavní objekty regulace v předvýrobních etapách (čas, náklady, cena)) kontrola Abychom mohli začít plánovat, musíme si stanovit jasné cíle, jichž můžeme dosáhnout: poslání firmy strategický cíl taktické cíle soubor operativních cílů po jednotlivých oblastech Strategický cíl: počet 4 8, ty se ročně přehodnocují a upřesňují Strategie: ofenzivní (být první na podnikatelském poli) druhého nejlepšího (snaha o udržení výhodné pozice na trhu a možná pozdější ovládnutí) defenzivní (vstupovat do koalicí, vyhýbat se střetům s konkurencí) zůstatková (přiživit se na podnikatelských polích, které konkurence opouští) Taktické cíle: stanovuje střední management jako konkrétní vyjádření strategických cílů v jednotlivých oblastech řízení stroj. podniku (např. výroba, zásobování, marketing, finance,... ) Operativní cíle: předmětem zájmů manažerů nejnižší linie (vedoucí provozů, středisek, dílen), rozpracovávají taktické cíle do konkrétních úkolů, jejichž plnění je předmětem denní práce a její kontroly. Obecné etapy procesu plánování v tržním prostředí: PTR je konkrétním vyjádřením uložené koncepce rozvoje podniku. Věcná část obsahuje soupis úkolů TR a jejich charakteristiky a požadované tech.-ekon. parametry. Zabezpečující část přiděluje potřebné zdroje nutné k realizaci úkolů TR. Předvýrobní etapy = marketing, vývoj nového výrobku, technická příprava výroby (včetně řízení jakosti), strategická příprava výroby. Z toho vyplývá sestavení podnikatelského plánu, který musí být srozumitelný, stručná a výstižný, logický, pravdivý. Skládá se z popisné části, číselné části a přílohy. Úkolem PE je příprava výroby nových konkurence schopných výrobků. Systém řízení předvýrobních etap se skládá z prognózy, koncepce a plánu (TR, I). Obsah a cíle PE: uplatňovat systém řízení PE, vzhledem k požadavkům tržní ekonomiky zaměřit konstrukční vývoj a technolog. přípravu výroby na prodejní výrobky. Cíle: rostoucí ceny (co nejvyšší), klesající náklady a realizace v nekratším čase. 1

2 1.1. Prognostické metody 2 Obrázek 1.1: Obecné etapy procesu plánování v tržním prostředí 1.1 Prognostické metody prognóza pravděpodobnostní předpověd budoucího stavu, výsledky by měly být nezávislé na tvůrci. Je to logická hypotéza o budoucnosti, kvalifikovaná předpověd týkající se vývoje určitého procesu a jeho souvislostí Metody prognózování 1. kvantitativní metody využívají k vytvoření prognóz modely sestavené z objektivních dat. (a) prognózy časových řad (historických) řad zjednodušené předpovědi, prognózy pohyblivého průřezu, metody extrapolace trendů (b) asociativní prognózy metody využívají jednu nebo více nezávisle proměnných pro určení budoucího vývoje sledovaného jevu. Základní metodou je regresní analýza. Pro odvození parametrů regresní funkce se používá metoda nejmenších čtverců. 2. kvalitativní metody jsou založeny na subjektivních vstupech. Prognózy jsou založené na oceňování názorů = expertní předpovědi metody vícekriteriálního rozhodování. Pro naplnění expertních skupin se používají:manažeři z různých oblastí vedení podniku, manažeři z oblasti prodeje, potenciální zákazníci a vnější skupiny expertů. Delfská metoda Cílem je získat převládající názor expertů na budoucí stav. Použít ji tam, kde není dosud zmapován předmět prognózy a její výsledek tak vlastně vytváří východisko pro další nasazení exaktnějších prognostických metod. Je založena na 3 principech: 1. anonymita anonymní anketa přesně formulovanými dotazníky 2. opakovanost možnost zpřesnění závěrů 3. statistické vyhodnocování objektivní cesta k získání převládajícího názoru Prognózy časových řad velmi jednoduše extrapolují trendy vytyčené proměnnými, naměřeními v minulosti. Tyto hodnoty se získávají v pravidelných intervalech. Nevýhoda je, že tyto metody neodhalují příčiny odchylek, ale pouze je registrují.

3 1.2. Řízení inovačních procesů 3 Zjednodušená předpověd velmi prostá a rychlá, nejpoužívanější v krátkodobých předpovědích. Předpokládáme tu samou hodnotu, kterou jsme naměřili jako poslední. Vložit tab. Prognóza pohyblivého průměru na rozdíl od zjednodušen předpovědi, která pouze kopíruje aktuální data, snaží se hodnoty vyrovnávat. n i=1 MA m = A i n n - počet započtených period měření pohyblivého průměru A i příslušná aktuální perioda Metody extrapolace trendu pro tvorbu dlouhodobějších prognóz Postup: 1. analýza trendu rozbor naměřených hodnot sledovaného jevu 2. výpočet rovnice odpovídající křivky (nutné vybrat křivku, která nejlépe vyhovuje dané problematice) 3. dosazení časového horizontu hledané prognózy (=prodlužování křivky) 1. metoda prosté extrapolace předpokladem je dostatečně dlouhé období minulého vývoje, že v budoucnu budou platit stejné podmínky jako v minulosti. Délka extrapolovaného období je délka retrospektivního období 2. metoda obalové křivky je založena na principu agregace dílčích trendů. Je vhodná pro prognózování rozsáhlejších systémů 3. je založena na analogii s historickým vývojem určitého jevu, který podléhal obdobným podmínkám vývoje, jaký lze očekávat u předmětu prognózy (př. existuje souvislost mezi růstem národního důchodu a odbytem různého druhu spotřebního zboží) Strom významnosti rozčlenění problémů do stromu významnosti a potom se stanoví cíle. 1.2 Řízení inovačních procesů inovace změna výnosnosti zdrojů. Změna, která vždy vytváří příležitost pro vznik něčeho nového a odlišného. Systematické inovace spočívají v cílevědomém a organizovaném vyhledávaní změn a v systematické analýze příležitostí, které tyto změny mohou vytvářet. technický rozvoj nepřetržitý proces vznikání, rozšiřování a zastarávání tech. prostředků inovace každá změna ve výrobním organismu, znamenající přechod k novému stavu. Výrobkové inovace (70 Technologické inovace (28 Materiálové inovace (2

4 1.3. Plánování PE Životní cyklus inovace Vložit obr. Životní cyklus = doba setrvání výrobku ve výrobním programu Inovační cyklus = období, které uplyne mezi vznikem jedné inovace a vznikem následující inovace. Délka inovačního cyklu charakterizuje rychlost obměny výrobního programu. + δr = tempo rozšíření inovace - δr = tempo ústupu inovace 1.3 Plánování PE technický rozvoj = soubor cílevědomých činností, které jsou realizovány v oblasti výzkumu, vývoje nových výrobků a jejich progresivního osvojování ve výrobě. Plán TR je výchozím dokumentem, který určuje : cílové technickoekonomické parametry, řešení, zdroje potřebné jak k řešení, tak i k realizace, určuje termíny dokončení jednotlivých fází, konkretizuje zodpovědnosti, stanovuje odpovídající odměny a všechny další důležité faktory, zabezpečující rentabilní výrobu. Vstupní informace zpracování informací posouzení návrhu TR Cílem je vytvořit reálný plán postupu prací při řízení TR: 1. vymezení objektu řízení 2. stanovení objemu prací í-tých etap 3. stanovení průběžné doby jednotlivých etap (CPM, PERT) Obrázek 1.2: Plán TR

5 1.4. Zavádění nových výrob 5 Obrázek 1.3: Zavádění nových výrob 1.4 Zavádění nových výrob Náběh výroby proces, kdy dochází ke zvyšování objemu výroby v důsledku snižování pracnosti a v důsledku uvolňování či zvětšování vyr. kapacit. Náběhová křivka vyjadřuje kvantitativní změny při zavádění nové výroby. Záběh výroby prosec, kdy dochází ke snižování pracnosti výrobku v důsledku rostoucí technologické a organizační úrovně výr. procesu. Záběhová křivka vyjadřuje kvalitativní změny při zavádění nové výroby. Plný chod výroby období, ve kterém bylo dosaženo projektovaných kvantitativních i kvalitativních ukazatelů výroby. Výběh výroby období, ve kterém se postupně snižuje objem výroby, aby tak byly postupně uvolňovány kapacity pro přestavbu výrobního zařízení a pro náběh nové výroby. Obchodí přechodu je vymezeno počátkem snižování dosavadní výroby a opětovným dosažením původní výrobní kapacity. Dochází v něm k výrobním ztrátám., (ks/měsíc) P=f(t), (NH/kus) Q = K P Q = K f(t) (ks/měsíc) náběhová funkce Q objem výroby za jednotku času K výrobní kapacita (Nh/měsíc) P pracnost (Nh/kus) F(t) záběhová funkce Obrázek 1.4: Záběh a náběh

6 1.5. Kritéria efektivnosti inovací Kritéria efektivnosti inovací jsou to jednotkové ukazatele, z časového hlediska statické, dynamické Ekonomické účinky zisk, doba návratnosti, SH Mimoekonomické účinky rostoucí konkurence, nové trhy Ukazatelé: ekonomická efektivnost doba návratnosti úspora nákladů t n = NT ž E úspora energie čistý efekt E e = E N výnosnost (poměr výnosů, které investice za dobu své existence přinese k nákladům, které bude stát)(co největší) doba splacení investice (doba, za kterou se vložené prostředky vyrovnají s výnosy)(co nejdříve) rizikovost (stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů)(=0) Metody hodnocení 1. metoda výnosnosti investic (ROI) r i = Z r IN Z r průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice IN náklady na investici 2. metody doby splacení (= doba návratnosti) = počet let, kdy IN = výnosům D S = 3. metoda čisté současné hodnoty investice IN rocnicf SHč = SH IN n CF t SHč = (1 + k) IN t t=1 SH současná hodnota CF (výnosů z investic) CF t očekávaná hodnota CF v období t k kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba) n doba životnosti investice je-li SH/IN 1, lze investici přijmout

7 1.6. Hodnotová analýza 7 4. metoda vnitřního výnosového procenta cílem je najít takovou diskontní míru, při které současná hodnota očekávaných výnosů z investice (CF) se bude rovnat současné hodnotě výdajů na investice: k =? metoda pokus a omyl SH = IN = n t=1 CF t (1 + k) t 5. statická nákladová metoda pro investiční varianty s krátkou dobou výstavby a stejnou dobou životnosti. Srovnání provozních a jednorázových nákladů D n = IN zisk + odpisy + úsporazaškody = 1 k e j k e j = N p(a) N p (B) N j (B) N j (A) A, B... investiční varianty N j... náklady jednorázové N p... náklady provozní 1.6 Hodnotová analýza Soubor pracovních metod a postupů s cílem zdokonalování zvoleného objektu. Hledám cíl, který nese nejvyšší efekt. Etapy: 1. výběr objektu 2. analýza funkcí objektu 3. analýza nákladů 4. tvorba návrhů 5. hodnocení návrhů 6. rozhodnutí o optimálním řízení 7. projektování varianty, schválení 8. realizace Využití HA: 1. výroba výrobků 2. nová technologie 3. dopravní a skladovací procesy 4. řízení jakosti 5. marketing Podstatou HA je hledání nového nebo zlepšeného řešení funkce výrobku při současném zvýšení ekonomických účinků.

8 2 RÏ õâzenõâ vyâroby 2.1 Kapacitní propočty v projektech výrobního procesu, statické a dynamické kapacitní propočty finální výroby Kapacitní propočty: statiské: dle zahájení (do období plánovaného se započítává vše co bylo zahájeno v tomto období) dle ukončení (do období započtu vše co končí) rovnoměrné (tzv. metoda režie) dynamické: rovnoměrné (tzv. metoda režie) nerovnoměrné náběhové křivky obdélníkové, trojúhelníkové, binomické, obecné Obrázek 2.1: Kapacitní propočty Kapacitní nároky kladené daným souborem výrobních úkolů v k-té časové jednotce daného plánovacího období na i-tý výrobní zdroj. Q i k = J f i jk j=1 f i jk dílčí kapacitní nároky kladené ukončením j-tého výrobního úkolu na i-tý výrobní zdroj v k-té časové jednotce daného plánovacího období. j... počet výrobních úkolů (úkol = výrobní program) i... počet výrobních zdrojů (zdroj = výrobní profil) 8

9 2.2. Obecné náběhové křivky Obecné náběhové křivky Náběhové křivky = matematické modely rozložení kapacitních nároků do jednotlivých časových jednotek tvořících průběžnou dobu jejich plnění. Obrázek 2.2: Náběhové křivky y = f(x) = k(x a) p (b x) q b a f(x)dx = 1 k... konstanta p,q... volitelné parametry Účelem konstrukce náběhových křivek je provedení jednoduchého a přitom věrného popisu takového rozložení kapacitních nároků, které odpovídá normálním průběhům jejich plnění v daných výrobních podmínkách. Kriteriální funkce Z = C j cena 1 kusu j-tého výrobního úkolu nkladypozenchybjckapacity { }} { = 1 m s i v i i j=1 m c j x j =max trbazprodejezstatkovkapacity m r i u i i=1 } {{ } Volitelný parametr (investiční limit), (proměnlivý parametr omezující změny objemů výrobních zdrojů) S i náklady na pořízení jednotkové kapacity i-tého výr. zdroje r i jednotková zůstatková hodnota výr. kapacity i-tého výr. zdroje λ u i = max{ 0 b i n j=1 a ijx j n v i = max{ a i jx j b i j=1 hledám takovou variantu, která dosáhne nejvyššího Z, ale zároveň nesmí přesáhnout investiční limit, případně ho minimalizovat. Př. Vložit tab. 0

10 2.2. Obecné náběhové křivky 10 Výpočet: Varianta č. 1 q 1 = = 3400 g 2 = = 7700 v 1 = b 1 + g 1 = = 1400 v 2 = g 2 b 2 = = 3700 λ = s 1 v 1 + s 2 v 2 = = Varianta: Vložit tab. Varianta č. 2 g 1 = 2800, g 2 = 5300, v 1 = 800, v 2 = 1300, λ = Varianta č.3 g 1 = 2000, g 2 = 4900, v 1 = 0, v 2 = 900, λ = 9000 Varianta č. 4 g 1 = 1550, g 2 = 4000, v 1 = 450, v 2 = 0, λ = 0 Výpočet Z Vložit tab Postup optimalizace: 1. nasadí se max. výrobní program g i = max(heuristické řešení) 2. zjistí se nejvíce potřebný zdroj 3. u toho zdroje se vyhledá výrobek s nejvyšším čerpáním k ceně (kritérium pro každou variantu) 4. přiměřeně se sníží počet kusů u hledaného výrobku varianta (1) 92% přetížení výrobek s nejvyšším čerpáním k ceně v i b i = 1400/2000 = 0, 7 v i b i = 3700/4000 = 0, 92 a i j = 10 c j 35 a i j = 30 c j 40 = 0, 29 = 0, 75 a i j c j = = 0, 8 v i a i j = = 92, 5 o kolik kusů kvůli přetížení snížit dávku, snížím nad 3 = 60

11 2.3. Rozpis plánu finální výroby do plánu výroby dílců Rozpis plánu finální výroby do plánu výroby dílců 1. HRVU hrubý rozvrh výr. úkolů (finální výroba, termínování sérií) co dělat, kolik, kdy 2. ROVU rozpis výrobních úkolů (kusovníkový rozpad ) termínovaná potřeba dílců úloha transformační 3. SEVU seskupování výr. úkolů (dávkování dílců) výr. příkazy (zákazy) na dávky dílců úloha optimalizační 4. PRVU podrobný rozvrh výr. úkolů (výroba dílců, termínování operací) na skupiny pacovišt endenumerate vše dohromady je lhůtové plánování výroby Cílem je zajisti při respektování určitých omezení (termínových, technologických atd.) co nejmenší krátkodobý soulad nároků, plynoucích z uvažovaných výrobních zdrojů (skupin, pracovišt, profesí atd.) ROVU Kusovník = slovní a číselný popis skladby výrobku. Obsahuje vstupní údaje pro počítačovou tvorbu rozpisky (seznam dílců, který je potřeba k montáži nějakého výrobku uvádí se pouze v množství) stavebnicový sestavuje se podle montážního schématu výrobku a určuje rozmístění každé části ve výrobku strukturní - vyjadřuje strukturu výrobku formou kusovníkových vazeb.může být duplicitní (vazby typu nejvyšší - nejnižší) nebo unicitní (vazby typu vyšší nejblíže nižší) souhrnný soupis všech částí výrobků s uvedením jejich množství potřebného ke kompletaci jednoho finálního výrobku kusovník konstrukční, výrobní SEVU Spočívá v určení optimální velikosti dávky D (kusy) Obrázek 2.3: SEVU T perioda zadávání dávek (den) Q prům. potřeba (kusy/den)

12 2.4. Lhůtové plánování výroby Heuristické metody Lhůtové plánování výroby Heuristické metody Metody řešení kvadratických modelů: exaktní (matematicky přesné) aproximativní (matematicky přibližné) Heuristické jsou matematicky formulována pravidla podle nichž má proces probíhat Obecné schéma Heuristických metod Obrázek 2.4: Obecné schéma heuristických metod Přehled, kde se Heuristické metody používají Využití Heuristických metod viz. optimalizace výrobního programu a profilu

13 2.4. Lhůtové plánování výroby Heuristické metody 13 Obrázek 2.5: Přehled míst, kde se heuristické metody užívají

14 3 OrganizovaÂnõÂ vyârobnõâho procesu 3.1 Technologické a předmětné uspořádání výrobního procesu Technologické Výrobní stroje a zařízení jsou seskupovány dle jejich technologické příbuznosti a jsou vytvářeny dílny pro soustružení, vrtání, frézování, svařování, lisování, atd Rozmist ování parcovišt : Obrázek 3.1: Technologické rozmístění výrobního procesu Metody: 1. analýza mat. toku 2. rozdíl rozmist ovacích met. 3. řešení metodami operační analýzy Výhody: 1. možnost určité specializace vedoucích dílen a pracovníků 2. větší pružnost výroby při změnách výrobního programu 3. menší citlivost na poruchy ve výrobě, zmetky 4. snadné zabezpečení údržby 5. možnost snadné záměny výrobního programu Nevýhody: 1. složitější materiálový tok (výr. B), z toho vyplývají vyšší náklady na manipulaci a transport 14

15 3.2. Časový průběh výrobního procesu velká kooperace mezi dílnami a tím vyšší náklady na operativní řízení výroby 3. delší průběžná doba 4. vyšší nároky ve výrobě, z toho plynou požadavky na vyšší plat Použití v kusové, málo a středně sériové výrobě Předmětové Pracoviště jsou sestavována dle sledu výrobních operací daného výrobku a zpracování výrobku postupuje dle výrobního procesu přímo. Obrázek 3.2: Předmětové rozmístění výrobního procesu Výhody: 1. kratší průběžná doba 2. jednodušší operativní řešení 3. jednodušší odpovědnost za výrobu 4. nižší rozpracovanost výrobku nižší zásoby Nevýhody: 1. nižší pružnost na změny ve výrobních programu 2. vyšší nároky na údržbu strojů a zažízení 3.2 Časový průběh výrobního procesu Vyjadřuje časový průběh materiálového toku výrobou a počítá se z něj tzv. průběžná doba výroby (1 výrobku, 1 součásti, dopraví dávky, výrobní dávky) Průběžná doba výroby je časový úsek od zahájení přípravy první operace do okamžiku odvedení výrobku na sklad hotových výrobků. Způsob předávání: 1. postupný 2. souběžný 3. smíšený

16 3.2. Časový průběh výrobního procesu Postupný způsob předávání výrobků Součásti jsou opracovány v celé výrobní dávce (d v ) a ta je jako celek předávána na další pracoviště Minimální průběžná doba výrobní dávky dílů pro postupný způsob je dána: D ( P O) = n t p i + i=1 n D M i + d v i=1 n n 1 t i + D L i T p i... přípravný čas i-té operace D M i... přepravní doba i-té operace t i... technologický čas (doba provedení) d v... výrobní dávka (kusy) = počet kusů ve výrobní dávce D L i... doba ležení d-té dopravní dávky čekáním na uvolnění pracoviště provádějícího operaci (i+1) Pro kusovou výrobu a malosériovou výrobu Souběžný způsob výrobní dávka se rozdělí na k dopravních dávek a průběh součásti mezi jednotlivými pracovišti se uskutečňuje v d d dávkách i=1 i=1 D ( SO) = D p (SO) + d d Pro nepřekrytý způsob: n t i + d d (k 1)t k + i=1 n n 1 D M i + D L i i=1 i=1 D p (SO) = k t p i + max max[ x i=h+1 tpi d d(t h t x)] 0 i=1 Pro překrytý způsob: D p (SO) = n t p i t h hlavní čas = maximální čas ze všech časů h číslo hlavní operace D p (SO) doba posunutí zpracování dvou a více dopravních dávek od prvé dopravní dávky při souběžném způsobu Pro hromadnou výrobu Smíšený způsob kombinace předchozích způsobů i=1 D ( SM) = D p (SM) + d d δ i... časové posunutí obecně platí: Pro sériové výroby n n 1 t i + d d (k 1)t h + d d (k 1) δ i + i=1 i=1 n D p (SM) = T p i + D p i i=1 D ( SM) D ( SM) D ( P O) n n 1 D M i + D L i i=1 i=1

17 4 Charakteristika marketingu 4.1 Výrobní koncepce Vychází z předpokladu, že spotřebitele přilákají především výrobky, které jsou široce dostupné a je možno získat za nízkou cenu.z toho vyplývá realizace těch opatření, které vedou k max. zisku maximálním zvýšením produktivity, která zajišt uje výrobu ve velkém, snížení nákladů a tím i snížení ceny výrobku. Opatření: komplexní standardizace, zavádění velkosériové výroby, proudová organizace výroby. 4.2 Výrobková koncepce Vychází z předpokladu, že spotřebitele přiláká sám o sobě dokonalý a kvalitní výrobek (výrobek, který nabízí větší kvalitu či výkon). Podnik soustřed uje veškerou energii na neustálé zdokonalování výrobku. A to jak z hlediska vstupních prvků,tak z hlediska jeho technických parametrů. Prostředkem je zde: konstrukční a technologický rozvoj, rozvoj řízení jakosti 4.3 Prodejní koncepce (=názor: Kdyby spotřebitelé byli ponecháni sami sobě, obyčejně si nekoupí dost výrobků organizace.) Spotřebitele je třeba vést cílevědomě k tomu, aby kupoval více dané vyráběné výrobky. Prostředkem k tomu je agresivní propagace a všemožná podpora prodeje. Východisko a těžiště koncepce zůstává v podstatě stejné jako pří koncepci výrobkové či výrobní, ale prostředkem je zde ofenzivní prodej. 4.4 Marketingová koncepce Řešením nedostatků předchozích koncepcí. Východiskem pro veškerou činnost podniku není již jeho výrobní potenciál a výrobní profil, ale trh, požadavky jednotlivých tržních segmentů. Podnik nabízí řešení požadavků trhu, resp. jeho specifických částí a to tak, aby uspokojil zákazníky účinněji a efektivněji než konkurence. Výsledkem je ekonomický efekt daný uspokojením požadavků vynikajících na trhu, což současně vytváří předpoklady při budoucí udržení těchto trhů ve sféře vlastního podnikání. Marketingová koncepce je důsledkem změny trhu vyrábějícího na trh kupujícího. (uspokojovat potřeby a přání zákazníků a jejich přání ovlivňovat) 4.5 Porovnání jednotlivých koncepcí 4.6 Marketingové pojetí manažérského rozhodování Poslání firmy a její cíle: ekonomické zisk, prodej (tyto cíle se na nižších úrovních firmy rozpracovávají do jednotlivých úloh), podíl na trhu, efektivnost ekologické sociální zodpovědnost a citlivost cílem je předcházet napětím v sociální oblasti 17

18 4.6. Marketingové pojetí manažérského rozhodování 18 Obrázek 4.1: Porovnání jednotlivých koncepcí Je důležité určit priority (upřesnit záměr, který vede ke stanovení cílů). Za cíl je možné považovat ten úkol u nějž je možné sledovat průběh jeho plnění a na závěr možnost vyhodnotit míry splnění. Důležité je určit veličinu, která máš cíl nějak vystihuje (IRR, úrokové sazby, atd.). Úlohou manažera je zajišt ovat trvalou prosperitu firmy tím, že efektivně vykonávají manažérské funkce: plánování organizování kontrolování vedení lidí analyzování průběžné fce (umožňuje manažerům připravit si vlastní rozhodnutí) Manažerské rozhodování 1. specifikace problému 2. určení cílů řešení 3. sběr informací 4. určení alternativ způsobů řešení 5. hodnocení alternativ 6. výběr vhodné alternativy

19 4.6. Marketingové pojetí manažérského rozhodování 19 Analyzování efektivnost Návratnost investic (ROI) udává se za 2 3 roky. Je to výnos z vynaložených investic [%] [%] Míra návratnosti (ROR) ROI = barz 100 I ROI = HOT 100 I ROR = I Z + O I... investiční náklady Z... čistý roční průměrný zisk po zdanění HOT... průměrná roční hotovost O... odpisy Vnitřní míra výnosnosti (návratnosti) (IRR)- taková míra inflace, že bych vydělal tolik, kolik bych do toho nacpal.

20 5 Marketingove plaânovaânõâ Obrázek 5.1: Marketingové plánování Analýza vnějšího prostředí = analýza stávající a potenciální konkurence, zákazníků, makroekonomických podmínek a trendů vývoje, dodavatelů. Analýza vnitřního prostředí = analýza ekonom. Informací, které umožní posuzovat efektivitu důsledků rozhodnutí volby strategií. Strategie = způsob, jek dosáhnout daného cíle SBU = strategická obchodní jednotka, ekonomicky uzavřená podnikatelská aktivita, za níž zodpovídá jeden manažer, která je samostatná. Charakter SBU regionální, výrobkový, smíšený. Má jasně definované ek. vstupy a výstupy (náklady, výnosy), tzn. Že musíme přesně znát aktivity a pak lze stanovit zisk (cíle). Mohou to být např. divize nějaké větší firmy, často to jsou však jednotlivé výrobky či služby. K roztřídění SBU podle potenciálního zisku (=odhad zisku) se užívá tzv. analýza portfolia (=stav a skladba aktiv) = matice obchodního portfolia Poslání firmy Firma by měla existovat proto, aby v rámci širokého okolí něčeho docílila. Specifické poslání je jasné v době vzniku. Poslání může ztratit svůj původní význam. Tvoří ho 5 prvků: 1. historie (cílů, politiky a dosahovaných výsledků) 2. aktuální preference 3. tržní prostředí hlavní příležitosti a ohrožení firmy 4. zdroje firmy (omezují poslání) 5. kompetence 20

21 5.1. Marketingové prostředí firmy Marketingové cíle = budoucí stav věcí nebo dějů, který je určitým způsobem přitažlivý a o jehož docílení usilujeme. Stanovení cílů je součástí procesu plánování. Cíle musí mít jednoduchou reálnou možnost verifikovatelnosti (kontrola, zda bylo cíle dosaženo). Požadavek na cíl: musí být formulován tak, aby byl dostatečně operativní, tzn. že je vhodným podkladem pro vytvoření exaktních, většinou kvantitativně fixovaných nižších (částečných) cílů. 5.1 Marketingové prostředí firmy Marketingové prostředí je místo, kde firma musí začít hledat své příležitosti a potenciální ohrožení. Zahrnuje veškeré účastníky a síly, které působí na schopnost firmy realizovat efektivně své obchody na cílových trzích. Marketingové prostředí firmy: mikroprostředí makroprostředí Mikroprostředí Zahrnuje nejbližší účastníky firmy, kteří ovlivňují schopnost obsluhovat své trhy. Tvoří ho: Firma několik na sebe vzájemně působících oddělení, které ovlivňují rozhodování marketingových manažerů. Marketingový. manažeři musí při svých rozhodnutích respektovat zásadní rozhodnutí vedení firmy, sestavují marketingový plán a marketingové návrhy musí být před realizací vedením firmy schváleny. Dodavatelé zabezpečují potřebné zdroje pro danou firmu, ale případně i pro konkurenty. Ovlivňují náklady a dosažitelnost výrobních vstupů. Vhodné jich mít více, aby se firma vyvarovala nebezpečné závislosti na jednom dodavateli. Marketingový manažeři též nakupují určité složky (reklama, marketingový výzkum, školení,atd.). Marketingový zprostředkovatelé firmy, které pomáhají při propagaci prodeje a distribuci výrobků k cílovým zákazníkum.jsou to: zprostředkovatelé (hledají zákazníky, či s nimi uzavírají obchody) firmy pro fyzickou distribuci (zajišt ují skladování a přepravu zboží na místo určení) agentury marketingových služeb (reklama, m. výzkum, propagace, sděl. prostředky, atd.) finanční zprostředkovatelé (banky, uvěrové společnosti, atd.) Zákazníci trhy (spotřebitelské, průmyslové, překupnické, vládní a nevýdělečné, mezinárodní) Konkurenti konkurence přání (jídlo, zábava), druhů (brambůrky, cukroví), forem (čokoláda, bonbóny), značek (NESTLE, MARS) Veřejnost ta může dosahování cílů firmy usnadnit nebo ztížit oddělení pro styk s veřejností. Firma musí sledovat, co veřejnost vyhledává, co by jí mohlo uspokojit.

22 5.1. Marketingové prostředí firmy Makroprostředí (generální okolí) Tvoří ho 6 hlavích faktorů: 1. Demografické dem. trendy jsou vysoce spolehlivé pro krátkodobé a bezprostřední odpovědi odpovídající strategie firmy (populační exploze, pokles porodnosti, změny standardu rodiny, velikost světové populace a její rozložení, věkové rozdělení, sňatkovost, trendy mobility, atd.) 2. Ekonomické faktory, které ovlivňují kupní sílu spotřebitele a strukturu jeho výdajů (růst reálných příjmů, výše příjmů, zadluženost, úspory, struktura spotřebitelských výdajů, životní náklady, atd.). 3. Přírodní nedostatek surovin (růst nákladů, vývoj náhradních materiálů), zvýšené náklady na energii, zvýšený stupeň znečištění, měnící se úloha vlády při ochraně životního prostředí 4. Technologické (urychlování technologických změn, inovační příležitosti, vysoké výdaje na vývoj a výzkum, předpisy tech. zabezpečení) 5. Politicko legislativní marketingová rozhodnutí jsou silně ovlivněna vývojem v politicko-legislativním prostředí (zákony, vládní agentury, nátlakové skupiny, které ovlivňují a omezují různé organizace a jednotlivce). 6. Sociálně-kulturní společnost, ve které lidé vyrůstají, formuje jejich základní přesvědčení, hodnoty a normy (tendence k sebeuspokojení, odklon od náboženství, konzumní styl života, atd.) Obrázek 5.2: Působení faktorů generálního a všeobecného okolí na podnik v odvětví Působení faktorů generálního a všeobecného okolí rozhoduje o výnosnosti daného odvětví či jeho segmentů a zároveň rozhoduje o schopnosti podniků v daném odvětví nebo jeho segmentech vytěžit z investic takové míry zisku, které převyšují cenu vloženého kapitálu.

23 5.2. Marketingový proces Marketingový proces Blokové schéma marketingového a strategického plánování: 1. Rozbor strategického plánování 2. Marketingové informace a doporučení 3. Schválené obchodní cíle a zdroje 4. Marketingové plány 5. Realizace marketingu 6. Zhodnocení výsledků Marketingový proces (proces marketingového plánování) Obrázek 5.3: Marketingový proces Obsah marketingového plánu prováděcí shrnutí, současná situace trhu, rozbor příležitostí a sporných otázek, cíle, marketingové strategie, kalkulace o plánovaném zisku a ztrátě, kontrola. 5.3 Marketingový mix Způsob rozdělení finančních prostředků do takových oblastí, který vede k efektivnímu dosažení cíle = marketingový mix 4P. Výrobek (Product) rozmanitost, desing, vlastnosti, jméno značky, balení, velikosti, služky, servis, zásoby, výnosy Cena (Price) deník, rabaty, slevy, doba splatnosti, úvěrové podmínky Propagace (Promotion) reklama, inzerce, prodavači, public relations, přímý marketing Místo (Place) odbytové cesty, pokrytí,l sortiment, rozmístění, zásoby, doprava Nutnost nalézt odpověd na otázky: Jaké jednotlivé faktory marketingového mixu můžeme volit vzhledem k existujícím vnějším a vnitřním okolnostem ( podmínkám)? S jakou intenzitou můžeme a musíme tyto nástroje uplatnit? Výběr použitelných nástrojů = marketingový mix Účinnost marketingového mixu je dána nalezením optimální kombinací jednotlivých faktorů:

24 5.4. Základní faktory úspěšnosti firmy efektivita marketingových strategií 24 kombinace různých nástrojů nasazení nástrojů s různou intenzitou Základem optimalizace je zhodnocení celkové účinnosti kombinace marketingových nástrojů: nasazení jednoho nástroje závisí na nasazení druhého účinek jednoho nástroje se projevuje ve více časových obdobích a k tomu i opožděně Volba marketingového mixu 2 varianty Varianta A) 1. Orientace na určitou branži (obor - odvětví) množství jednotlivých marketingových nástrojů, které jsou v určitém odvětví či oboru využitelné. 2. Vycházíme z výrobku a jeho vlastnosti, pak se řeší cena, potom způsob podpory prodeje a nakonec místo. 3. Orientace na cyklus životnosti výrobků v různých fázích je třeba realizovat odpovídající marketingový mix Varianta B) 1. Popis znaků výrobku výběr vlastností (znaku) výrobku. Charakteristiky: (a) význam pro kupujícího (b) čas a jiné oběti, které kupující přinese pro realizaci koupě (c) hojnost změn podmíněných módně a technicky (d) technická komplikovanost výrobku (z hlediska kupujícího) (e) nutnost servisních výkonů před a po nákupu (f) množství nákupu a spotřeby (g) rozšiřitelnost výrobku počty a typy kupujících, různé možnosti použití výrobku 2. Zhodnocení a kvalifikace výrobku na základě analýzy a ohodnocení charakteristik se výrobky zařazují do tříd od výrobků denní spotřeby s nepatrnou hodnotou až po luxusní složité zboží vysoké hodnoty. 3. Nalezení odpovídajícího marketingového mixu. Optimální kombinace marketingového mixu misí být podřízena současně i základním ekonomickým cílům podnikového managementu Marketingový algoritmus 5.4 Základní faktory úspěšnosti firmy efektivita marketingových strategií 7S - Structure

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené)

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) Testy k předmětu Nauka o podniku I TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) 1. Které znaky podniku jsou závisle na hospodářském systému: a. Výdělečný princip b. Princip

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola 1 Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola zdravotnictví 5) a) Stanovit pravidla hospodářské

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Podnikání fyzických osob

Podnikání fyzických osob 2. přednáška Právní formy podniku Podnikání fyzických osob Podnik jednotlivce Výhody Menší regulace státem, což ve svém důsledku znamená minimalizaci nákladů (např. na audit účetní závěrky, zveřejňovací

Více

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012

Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012 Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012 Blok 1 Externí analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie. Interní analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie. Blok 2 Analýza SWOT. Portfolio analýzy - model BCG, metodologie

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč Varianta A 1) Určete pomocí kterého způsobu odepisování si více sníží daňový základ v 1. roce Pro účetní zisk- jaké je nejlepší odpisování Lineární účetní zisk je vyšší Zrychlené snižuje daňový základ

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více