CLIL Marketing IV. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CLIL Marketing IV. ročník"

Transkript

1 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/ CLIL Marketing IV. ročník

2 IV. ročník THE BASICS OF MARKETING ZÁKLADY MARKETINGU Pracovní list č. 1 PRODUCT / VÝROBEK Pracovní list č. 2 PRICE / CENA Pracovní list č. 3 PLACE / DISTRIBUCE Pracovní list č. 4 PROMOTION / KOMUNIKAČNÍ MIX Pracovní list č. 5 CUSTOMER / ZÁKAZNÍK Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_marketing_iv_rocnik.rar - 1 -

3 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 1 Vyučovací předmět Základy marketingu Ročník IV. Časová dotace 45 minut Téma Product/Výrobek Cíl vyučovací hodiny Výrobek a jeho důležitost pro úsěšné podnikání. Klíčová kompetence Průřezová témata Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti Marketing Mix/Marketingový mix - 2 -

4 Očekávané výstupy - žák vysvětlí různé typy výrobků služba, myšlenka, fyzický výrobek - žák vysvětlí, co znamená hodnota výrobku pro zákazníka Nová slovní zásoba Pomůcky Přílohy Experience - zážitek Solution řešení Benefit výhoda, hodnota Marketing myopia marketingová krátkozrakost Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up Birthday Game Attachment 1- Product Exercise 1 What is a Product Warm Up Narozeniny Příloha 1 - Výrobek Cvičení 1 Co je to výrobek Zdroje Video klip: Youtube <https://www.facebook.com/pages/starerekl amy/ >, [ ] <http://www.harley-davidson-praha.cz/ >, [ ] Warm Up: <http://www.traininggames.com/pdf/40freeicebreakers.pdf>, [ ] Knihy: Philip Kotler Marketing Management, 7th edition, Prentice Hall Inc., New Jersey 1991 Philip Kotler Marketing od A do Z, Management Press, Praha 2003 Philip Kotler Marketing insights from A to Z, John Wiley & Sons, Inc Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 Obrázky: <http://www.presentationmagazine.com/clip-art>, [ ] <http://office.microsoft.com/en-us/images/>, [ ] Popis vyučovací hodiny The teacher enters the room and says: Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our lesson we will have some fun. He opens warm up Birthday Game : This is a small exercise to warm up us a little bit. Let s read it first. The teacher reads the English text and ensures that everybody understands: Let s start now. The whole exercise lasts app. 5 minutes. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So how did you like it? Anybody. The students will raise their hand or the teacher invites several of them. Učitel vstoupí do třídy a řekne: Dobré ráno. Prosím posaďte se. Než začneme naší dnešní hodinu užijeme se chvilku legrace. Otevře warm up Narozeniny a řekne: Je to malé cvičení na zahřátí. Nejdřív si ho přečteme. Učitel přečte anglický text a ujistí se, že všichni žáci rozumí zadání a řekne: Začínáme. Celé cvičení trvá cca 5 minut. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: Jak se vám to líbilo?kdokoliv. Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá

5 The teacher opens the attachment 1 and says: Don t just sell a product. Sell an experience. An excellent quotation by Philip Kotler. During our lecture we will find more on this. Učitel otevře přílohu 1 a řekne: Neprodávejte pouhý výrobek. Prodávejte zážitek. Skvělý citát od Philipa Kotlera. V průběhu naší dnešní hodiny si o něm řekneme ještě víc. The teacher opens the slide 2 and says: Product the most basic marketing tool. As we mentioned lately there are four Ps in the marketing mix. And the product is the most important element in the marketing mix. Učitel otevře snímek 2 a řekne: Výrobek základní marketingový nástroj. Jak jsme posledně zmínili existují čtyři P v marketingovém mixu. A výrobek je jeden z nejdůležitějších elementů v tomto mixu. The teacher open the slide 3 and says: As I said before product is really the most important element in the marketing mix, in other words anything that an organization can offer on a market such as physical product, service, idea, etc. The concept seems to rather easy to understand, and we will check it right now. Učitel klikne do počítače a otevře snímek 3: Jak jsem řekl výrobek je skutečně významným prvkem v marketingovém mixu. Jinými slovy je to cokoliv, co může organizace nabídnou na trhu může to být fyzický výrobek, služba, myšlenka, atd. Zdá se to relativně jednoduché na pochopení, tak si to teď zkusíme. The teacher divides the class into four groups and hands in the exercise 1: There are two columns on the left hand side are types of products and your task is to write a real example in the left column. As you can see in each column there is already one example Physical Product might be iphone, Service hairdresser, Person the group Beatles in a sense that you can buy their songs or books on them, Place Špindlerův mlýn can be marketed, in the sense of skiing there for instance, and Idea such as safe driving can be marketed as well. Some 5-7 minutes later the teacher says: So please group no 1 to tell us the examples. The representatives of each group read the examples. Učitel rozdělí třídu do 4 skupin a rozdá jim cvičení 1: Jak vidíte jsou tam dva sloupce na levé straně máme typy výrobků a vašim úkolem je napsat skutečné příklady do pravého sloupce. Jak vidíte, v levém sloupci jsou již příklady uvedeny fyzický výrobek může být iphone, služba je stříhání vlasů, skupina Beatles ve smyslu kupování desek nebo knížek o nich, místo Špindlerův mlýn může být také součástí prodeje (např. možnost lyžování) a myšlenka jako bezpečná jízda se také může propagovat na trhu. Asi tak po 5-7 minutách učitel řekne: Prosím zástupce první skupiny,. Aby nám přečetl příklady. Zástupci všech 4 skupin čtou příklady. The teacher opens the slide 4: Customers do not buy products, they buy solutions. Do you have any idea what do we mean by that? And please notice the quotation by Philip Kotler is it not of the same meaning? The teacher initiates discussion and when it is over he clicks into the slide 4: Customers do not want hammers, they want to hit the nails. In other words, if your product are hammers, what is your customer actually buying? Hammers? Not really. What he really wants is to hit the nail. He clicks into the slide 4: I am sure that Hornbach promotion explains this concept very well. The teacher shows video. Učitel otevře snímek 4: Zákazníci nekupují výrobky, kupují řešení.co si myslíte, že to znamená? A prosím všimněte si citát od Philipa Kotlera v podstatě znamená totéž. Učitel vyvolá diskusi a po skončení klikne do snímku 4: Zákazníci nechtějí kladiva, chtějí zatlouct hřebík. Jinými slovy, když prodáváte kladiva, co vlastně vaši zákazníci kupují? Kladiva? Určitě ne. To, co ve skutečnosti chtějí, je zatlouct hřebík. Klikne do snímku 4: Jsem si jist, že reklama Hornbach vystihuje tento přístup velice přesně. Učitel pustí video. The teacher opens the slide 5: You should always look at your product or service from your customers point of view. When you do, you will often find that what they need, and what they are buying is not the same as what you think you are selling. Sounds complicated but we will explain it just now. Učitel otevře snímek 5: Musíte se vždy podívat na svůj výrobek nebo službu z pohledu zákazníka. Když to uděláte, často zjistíte, že to, co zákazník potřebuje a to, co si kupuje, nemusí být to, co si myslíte, že prodáváte. Zní to trochu zamotaně, ale hned si to vysvětlíme. The teacher opens the slide 6: This is a floor cleaner. Do you really sell floor cleaner that are silent with nice design, easy to handle and with electronic regulation? Definitely not. He clicks into the slide - 4 -

6 6: You are selling neat and clean household, this is the benefit for the customer. Let s have another example. Učitel otevře snímek 6: Toto je vysavač. Skutečně prodáváte vysavače, které jsou tiché, mají pěkný design, jsou jednoduché na ovládání a mají elektronickou regulaci? Určitě ne. Klikne do snímku 6: Prodáváte čisté a příjemné domácí prostředí.toto je hodnota pro zákazníka. Podívejme se na další příklad. The teacher opens the slide 7: This is ARIEL, I am sure everybody is familiar with. Now tell me its description. The teacher invites a student the word should be e.g. detergent. The teacher writes the word detergent into the slide and says: Anything more? Some more descriptive words can appear. He writes them all in the slide 7. Učitel otevře snímek 7: Toto je Ariel, určitě ho všichni znáte. Tak teď mi řekněte nějakou charakteristiku. Učitel vyvolá diskusi slovo může být např. prací prášek. Toto slovo napíše učitel do snímku 7 a řekne: Něco jiného? Další popisy se opět napíšou do snímku 7. The he says: And what about the benefit or solution of Ariel from the customer s point of view? Please think for yourself and writes it down. The students will write their ideas on the piece of paper. After 2 3minutes the teacher says: So tell me the benefits of Ariel. The discussion can take some 5 minutes and the teacher writes into the slide the answers. Poté učitel řekne: A co se týče hodnoty nebo přínosu Arielu z pohledu zákazníka? Prosím uvažujte každý sám a napište svůj názor na papír. Žáci píší nápady na papír.po 2 3 minutách učitel řekne: Tak kdo mi řekne benefity Arielu. Diskuse může trvat cca 5 minut a učitel píše do snímku nápady žáků. When it is over the teacher says: Thank you and now let s have a look on Ariel promotion clip. Please notice the importance of benefit that is promoted. The teacher shows video. Po ukončení učitel řekne: Děkuji vám a teď se podíváme na reklamní klip Ariel. Prosím povšimněte si benefity, které jsou propagovány. Učitel otevře video. The teacher opens the slide 8: Harley Davidson sells more than a motorcycle. It sells an ownership experience. It delivers membership in a community. It arranges adventure tours. It sells a lifestyle. The total product far exceeds the motorcycle. The teacher clicks on the Harley Davidson hyperlink. Učitel otevře snímek 8: Harley Davidson prodává víc než jen motocykl. Prodává zážitek z vlastnictví stroje. Nabízí možnost zařadit se do specifického klubu. Organizuje zvláštní akce. Prodává životní styl. Celkový produkt zahrnuje mnohem víc než pouhý motocykl. Učitel klikne na hyperlink Harley Davidson. At the end the teacher says: Let me close our lecture with another marketing concept. The teacher opens the slide 9: Marketing myopia if you concentrate more on the product than on customer s need you will be soon out of business. You become shortsighted. Závěrem učitel řekne: Dovolte, abych uzavřel dnešní hodinu jedním z významných marketingových pojmů. Učitel otevře snímek 9: Marketingová myopie když se soustředíte víc ne výrobek než na vašeho zákazníka budete brzy bez práce. Stanete se krátkozrakými. And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

7 Co je to výrobek? FYZICKÝ VÝROBEK (iphone) SLUŽBA (kadeřník) OSOBA (Beatles) MÍSTO (Špindlerův mlýn) MYŠLENKA (bezpečná jízda) - 6 -

8 What is a product? PHYSICAL PRODUCT (iphone) SERVICE (hairdresser) PERSON (Beatles) PLACE (Špindlerův mlýn) IDEA (safe driving) - 7 -

9 NAROZENINY Celá třída vstane a vytvoří jednu řadu. Poté jim učitel řekne, aby se seřadili podle data narození - od 1.ledna do 31. prosince. Trik je v tom, že to všechno musí udělat beze slova, nesmí si ani nic psát

10 BIRTHDAY GAME The whole class will stand up and line up in a straight line. After they are in line, the teacher tells them to re-arrange the line so that they are in line by their birthday. January 1 on one end and December 31 at the other end. The trick is that they must do all this without talking or writing anything down

11 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 2 Vyučovací předmět Základy marketingu Ročník IV. Časová dotace 60 minut Téma Price/Cena Cíl vyučovací hodiny Klíčová kompetence Průřezová témata Význam ceny z pohledu správného nastavení tržní cenové strategie. Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti Marketing Mix/Marketingový mix

12 Očekávané výstupy - žák charakterizuje tři kategorie výrobků ve vztahu ke kvalitě - žák uvede možnosti, které organizace využívají k tomu, aby nemusely zvyšovat cenu svých výrobků Nová slovní zásoba Přílohy Zdroje Revenue - tržby Costs náklady To produce costs vyvolat náklady Amount of money finanční objem To set a price stanovit cenu Product positioning pozice výrobku na trhu Premium strategy prémiová strategie Medium value strategy strategie průměrné ceny a kvality Economy strategy úsporná strategie High costs vysoké náklady High demand vysoká poptávka Less expensive material levnější materiál To cut costs snižovat náklady Satisfactory level uspokojivá úroveň To shrink the amount of snížit objem/obsah něčeho Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up Find the Number_Najdi číslo Attachment 1 - Price Exercise 1 - Less expensive material Příloha 1 - Cena Cvičení 1 - Levnější materiál Warm Up: John Bremner IQ trénink číselné hádanky, Svojtka &Co Knihy: Philip Kotler Marketing Management, 7th edition, Prentice Hall Inc., New Jersey 1991 Philip Kotler Marketing od A do Z, Management Press, Praha 2003 Philip Kotler Marketing insights from A to Z, John Wiley & Sons, Inc Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 Obrázky: <http://www.presentationmagazine.com/clip-art>, [ ] <http://office.microsoft.com/en-us/images/>, [ ] Popis vyučovací hodiny The teacher enters the room and says: Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our lesson we will have some fun. He opens the Warm Up Find the Number and says: This is a small exercise to warm up us a little bit. Let s have a look. As you can see there are six numbers and one is

13 missing in the middle. Can you find it? The teacher dedicates some thinking time to students and then starts asking: So what is the number? The whole exercise takes some 5 minutes. The right number is 3. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So how did you like it? Anybody. The students will raise their hand or the teacher invites several of them. Učitel vstoupí do třídy a řekne: Dobré ráno. Prosím posaďte se. Předtím než začneme naši dnešní hodinu zahrajeme se krátkou hru. Otevře warm up Najděte číslo a řekne: Jedná se o krátké cvičení, které nás tak trochu rozehřeje. Podívejme se teď na to. Jak vidíte, máme tady šest čísel a jedno uprostřed chybí. Můžete ho najít? Učitel nechá žákům čas na úvahu a poté se začne ptát: Tak, které to je číslo? Celé cvičení trvá cca 5 minut. Správné číslo je 3. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: Jak se vám dnešní hra líbila? Kdokoliv. Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá. The teacher says: Let s now move to our subject which is Price. He opens the attachment 1: Price. The old Russian proverb says that there are two fools in every market one asks too little, another asks too much. What do you think it means? The teacher initiates the discussion on the subject. The teacher then concludes: Generally speaking if you would like to have success on the market you cannot ask too little or too much unless there is a good reason for it. Charging too little wins the sale but makes little profit. Charging too much may lose both the sale and the customer. And we get there in a second. Učitel řekne: A teď přistupme k naší dnešní témě, a tou je cena. Otevře v počítači přílohu 1 : Cena. Staré ruské přísloví praví, že na každém trhu jsou dva blázni jeden žádá příliš málo a druhý příliš mnoho. Co si o tom myslíte? Učitel vyvolá diskusi ohledně tohoto přísloví a na závěr řekne: Obecně řečeno, jestli chcete být úspěšným na trhu nesmíte žádat ani příliš mnoho ani příliš málo. Když chcete příliš málo, máte vysoké tržby, ale nízký zisk. Když budete chtít příliš mnoho, můžete přijít o tržby i o zákazníka. K tomu se dostaneme za moment. The teacher open the slide 2: As you can see Price is one of the four elements in the marketing mix, i.e. price, product, place and promotion. Today we will cover the price to a greater extent. Učitel klikne do počítače a otevře snímek 2: Jak vidíte, cena je jedním ze čtyř faktorů v rámci marketingového mixu, tj. cena, výrobek, místo neboli distribuce a propagace. Dnes se budeme bavit ve větším detailu o ceně. The teacher opens the slide 3 : Very important thing the only element in the marketing mix that produces revenue is Price. The other elements produce costs. Basically speaking price brings you money in, and this is something you cannot say about costs. Učitel otevře se snímek 3 : Velice důležitá věc cena je jediným nástrojem v marketingovém mixu, který generuje tržby. Ostatní nástroje produkují náklady. Jednoduše řečeno, cena vám přináší peníze do firmy, což se samozřejmě o nákladech nedá říct. The teacher opens the slide 4: So price is a critical marketing tool and actually it is the amount of money that customers have to pay for the product or service. But this is the point what is the amount of money that customers have to pay. Učitel otevře snímek č. 4: Cena je skutečně kritickým marketingovým nástrojem a fakticky je objemem peněz, které zákazník zaplatí za výrobek nebo službu. A v tom je ten háček jaká je správná suma peněz, kterou zákazník musí zaplatit. The teacher opens the slide 5: Setting the price is the answer. But pricing is a problem when a firm has to set a price for the first time. So let s us have an example we will try to position a product based on quality and price. The teacher click into the slide 5. There is a chart: What have we here? The teacher invites a student to interpret the chart. From time to time he asks the class: Does it make sense to you? Učitel klikne do počítače a otevře snímek č. 5: Stanovení ceny je ta správná odpověď. Problém ale nastane, když firma musí stanovit cenu na poprvé. Vyzkoušejme si teď malý příklad pokusme se stanovit výrobku pozici na základě kvality a ceny. Učitel klikne do snímku 5 a objeví se tabulka: Tak, co to tady máme? Učitel vyzve některého žáka, aby se pokusil interpretovat tabulku. Občas se učitel zeptá třídy: Je to srozumitelné? After the discussion the teacher clicks again into the slide 5. There is a chart and the teacher sums it up: There are two dimensions Price on the x axis and Product Quality on the y axis. There are three options per price and per quality high quality at a high price, average product quality at an

14 average price, and low quality at a low price. In another words he opens the slide 6: Premium strategy, Medium-value strategy, Economy strategy. Po ukončení diskuse učitel opět klepne do snímku 5, kde se objeví tabulka. Učitel udělá shrnutí: Máme dvě dimenze cena je na ose x a kvalita výrobku na ose y. A tady máme tři možnosti pro kvalitu a cenu vysoká kvalita za vysokou cenu, průměrná kvalita za průměrnou cenu a nízká kvalita za nízkou cenu. Jinými slovy otevře snímek 6: Prémiová strategie, strategie střední třídy a nízká cenová strategie. The teacher says: So I believe that we have information enough to identify real products in each pricing level. I will divide you in 3 groups and your task is to identify a real product in Premium category high quality high price, Medium-value category average quality average price, and Economy category- low quality low price. Once you do it you will tell us your findings. The teacher makes 4 groups and 5 minutes time to think. After that he says: Please group no 1. One by one each group tells its examples and the teacher writes it in the chart. Učitel řekne: Věřím, že máme teď dost informací na to, abychom zařadili skutečný produkt do té správné kategorie. Vytvoříme 4 skupiny a vaším úkolem je identifikovat reálný výrobek v prémiové kategorii vysoká cena a vysoká kvalita, střední cenová hladina průměrná cena a průměrná kvalita, a nízká cena a nízká kvalita. Po ukončení každá skupina řekne své výrobky. Učitel rozdělí žáky do 4 skupin a 5 minut na úkol. Poté řekne: Prosím skupinu 1. Postupně vyvolá všechny skupiny a příklady píše do počítače k příslušné kolonce. The teacher opens the slide 7: Unfortunately price is changing and most of the time upwards. The teacher opens the slide 8: But what do you think do customers prefer small price increases or a sharp one? He initiates discussion, clicks into the slide 8 and says: The consumers prefer small price increases on a regular basis. Why is it so? Any idea? Little discussion and then he says: It is a psychological thing that human beings as such do not like any change that is too dramatic. Učitel otevře snímek 7: Bohužel cena se pořád mění a většinu času směrem nahoru. Učitel otevře snímek 8: Co myslíte preferují zákazníci malé cenové přírůstky anebo preferují cenový skok? Učitel vyvolá diskusi, poté klikne do snímku 8 a řekne: Zákazníci skutečně preferují malé cenové nárůsty v pravidelných intervalech. A víte proč? Nějaký nápad? Opět malá diskuse a učitel řekne: Jedná se o psychologický moment, protože lidi obecně nemají rádi dramatické nebo významné změny. The teacher opens the slide 9 and says: Here you can see that the main force behind a price increase is either high costs or high demand. Nevertheless, many companies try various strategies to prevent a price increase. And we will find it out. Učitel otevře snímek 9 a řekne: Tady máme dvě hlavní síly, které způsobují zvyšování ceny vysoké náklady nebo vysoká poptávka.nicméně společností se často snaží uplatnit různé strategie, které jim pomáhají udržet cenu na stejné úrovni a nezvyšovat ji. A my se teď podíváme na jednu z nich. The teacher says: I will now hand you in the next exercise and your task is to identify key words and tell us in your words your interpretation. You will work on individual basis. The teacher hands in exercise 1 Is less expensive material the best way to cut costs?. After 3 5 minutes he invites a student to tell his/her explanation. At the end the teacher opens the slide 10 and says: These are the key words in the article. And it means that if you cut costs you can keep your price at the same level. Any other strategy comes to your heads? The teacher invites discussion. Then he opens the slide 11 and says: There are another strategies how to keep price at the same level. We talked about the strategy in the read shape. Now let s work in 3 groups and think about some examples of each strategy. After 5 minutes each group tells the examples. Učitel řekne: Teď vám rozdám další cvičení a požádám vás o zjištění klíčových slov a na jejich základě nám říct obsah článku. Budete pracovat individuálně. Učitel rozdá cvičení 1 Je levnější materiál nejlepším způsobem ke snižování nákladů? Po 3 5 minutách požádá některého studenta o jeho/její vysvětlení. Na závěr otevře snímek 10 a řekne: Tady vidíte klíčová slova našeho článku. V podstatě znamená, že když snížíte náklady nemusíte zvyšovat cenu. Napadá vás ještě nějaká další strategie? Po diskusi otevře snímek 11 a řekne: Tady jsou další strategie. Mluvili jsem o strategii v červeném rámečku. Teď se rozdělíme do tří skupin a pokusíme se najít nějaké příklady na každou strategii. Po cca 5 minutách každá skupina presentuje výsledky. At the end the teacher says: Today we have covered the first P out of 4Ps, i.e. price. Next time we will have a look on the second P Product

15 Závěrem učitel řekne: Dnes jsme se zabývali prvním P ze 4, tj. cenou. Příště se podíváme na další P product neboli výrobek.. And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

16 JE LEVNĚJŠÍ MATERIÁL NEJLEPŠÍ CESTOU SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ? Hodně manažerů tvrdí, že jednou z nejjednodušších cest ke snižování nákladů je používání levnějších materiálů. To může být pravda za předpokladu, že je tento materiál dostupný a že kvalita výrobku zůstane z pohledu zákazníka na požadované úrovni

17 IS LESS EXPENSIVE MATERIAL THE BEST WAY TO CUT COSTS? A lot of managers hold that one of the easiest ways to cut costs is to use less expensive material in their product. That might be true if the less expensive material is available, and if the product quality remains at a satisfactory level from the customer s perspective

18 FIND A NUMBER NAJDI ČÍSLO

19 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 3 Vyučovací předmět Základy marketingu Ročník IV. Časová dotace 60 minut Téma Place/Distribuce Cíl vyučovací hodiny Význam distribuce pro prodej. Klíčová kompetence Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Průřezová témata Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti Marketing Mix/Marketingový mix

20 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Přílohy Zdroje - žák pojmenuje přímé a nepřímé distribuční kanály - žák vysvětlí, proč organizace potřebují prostředníky To make a product vyrobit produkt Place - distribuce Marketing channel marketingový kanál Channel of distribution distribuční kanál Distribution - distribuce Distribution system distribuční systém Channel kanál Intermediary prostředník Interdependent vzájemně související Middleman prostředník Wholesaler velkoobchodník Retailer maloobchodník Sales agent obchodní zástupce Warehouse sklad Direct/Indirect channel přímý/nepřímý kanál Ultimate consumer konečný zákazník To deal jednat Vending machine prodejní automat Direct mail adresná poštovní zásilka Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up Find the Number_Najdi číslo Attachment 1 Place Exercise 1 - Direct Channels Exercise 2_Cvičení 2 - Who are we_kdo jsme Příloha 1 - Distribuce Cvičení 1 - Přímý prodej Warm Up: John Bremner IQ trénink číselné hádanky, Svojtka &Co Knihy: Philip Kotler Marketing Management, 7th edition, Prentice Hall Inc., New Jersey 1991 Philip Kotler Marketing od A do Z, Management Press, Praha 2003 Philip Kotler Marketing insights from A to Z, John Wiley & Sons, Inc Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 Obrázky: <http://www.presentationmagazine.com/clip-art>, [ ] <http://office.microsoft.com/en-us/images/>, [ ]

21 Popis vyučovací hodiny The teacher enters the room and says: Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our lesson we will have some fun. He opens the Warm Up Find the Number and says: This is a small exercise to warm up us a little bit. Let s have a look. As you can see there are six numbers and one is missing in the middle. Can you find it? The teacher dedicates some thinking time to students and then starts asking: So what is the number? The whole exercise takes some 5 minutes. The right number is 24. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So how did you like it? Anybody. The students will raise their hand or the teacher invites several of them. Učitel vstoupí do třídy a řekne: Dobré ráno. Prosím posaďte se. Předtím než začneme naši dnešní hodinu zahrajeme se krátkou hru. Otevře warm up Najděte číslo a řekne: Jedná se o krátké cvičení, které nás tak trochu rozehřeje. Podívejme se teď na to. Jak vidíte, máme tady šest čísel a jedno uprostřed chybí. Můžete ho najít? Učitel nechá žákům čas na úvahu a poté se začne ptát: Tak, které to je číslo? Celé cvičení trvá cca 5 minut. Správné číslo je 24. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: Jak se vám dnešní hra líbila? Kdokoliv. Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá. The teacher opens the attachment 1and says: For many companies, making the product doesn t cost as much as bringing it to the market. Sounds interesting, doesn t it? And we get to the answer by the end of today s class. But before we get there the teacher opens the slide 2: Place or marketing channels, or channel of distribution, or distribution, distribution system or simply just a channel. All these words have the same meaning. Let s agree that we will use CHANNEL as the most frequent word for place. Učitel otevře v počítači přílohu 1 a řekne: Pro řadu podniků je levnější produkt vyrobit než jej dostat na trh. To zní zajímavě, že? V průběhu dnešní hodiny zjistíme, proč tomu tak je. Ale než se tam dostaneme učitel otevře snímek 2: Místo nebo marketingový kanál, nebo distribuční kanál nebo distribuce, distribuční systém nebo jednoduše jenom kanál. Všechna tato slova mají stejný význam. Domluvme se, že budeme používat výraz KANÁL jako nejfrekventovanější slovo pro místo. The teacher opens the slide 3: Place or distribution is a key part of the marketing mix. As you can see there are famous four Ps in the marketing mix. Učitel otevře snímek 3: Místo neboli distribuce je klíčovým prvkem marketingového mixu. Tady opět vidíte známe 4P z marketingového mixu. The teacher opens the slide 4: But what is a channel? Simply speaking it is a pipeline that starts with producer through to intermediary to -, the teacher makes a pause and asks: What is the third part of this pipeline? Do you know? The students should guess the word customer. At the end of this little activity (app. 2 minutes) the teacher clicks into the slide 4: Customer is the third part of this simple distribution model. Učitel otevře snímek 4: Ale co to je kanál? Jednoduše řečeno je to potrubí, které začíná u výrobce, pokračuje přes zprostředkovatele až po -, učitel udělá pauzu a zeptá se: Která je ta poslední část distribučního kanálu? Víte to? Žáci by měli uhodnout slovo zákazník. Na konci této krátké aktivity (cca 2 minuty), učitel klikne do snímku 4: Zákazník je poslední částí našeho jednoduchého distribučního modelu. The teacher opens the slide 5: But who are those intermediaries? You must know that in today s economy, most producers do not sell their goods directly to the final customer. They use marketing intermediaries. It means sets of interdependent organizations that are bringing products into the market. The teacher clicks into the slide 5: Less complicated word in English is MIDDLEMAN. The teacher asks: But whose these people are? Any idea? After a short discussion the teacher clicks into the slide 5: These four middlemen are the most important ones. He asks the students: Do you remember the Czech words? The students should say velkoprodejci, maloobchodníci, obchodní zástupci, logistická centra neboli sklady. Učitel otevře snímek 5: Ale kdo to jsou tihle zprostředkovatelé?měli byste vědět, že v dnešních ekonomických podmínkách většina výrobců neprodává své výrobky přímo koncovým zákazníkům. Využívají celou síť mezičlánků, tj. zprostředkovatelů, kteří pomáhají dostat výrobek na trh. Učitel klikne do snímku 5: Méně komplikované slovo je PROSTŘEDNÍK. Učitel se zeptá: A jak se jmenují tito prostředníci? Co myslíte? Po krátké diskusi klikne učitel do snímku 5 a řekne: Tady jsou čtyři

22 základní prostředníci. Učitel se zeptá studentů: Pamatujete si českou terminologii? Studenti by měli říct velkoprodejci, maloobchodníci, obchodní zástupci, logistická centra neboli sklady. The teacher shows the slide 6: There are two types of channels. Direct channels and indirect channels. As we said before in case of direct channels the producer sells goods directly to customers. And in case of indirect channels the producer sells goods to middlemen. Učitel otevře snímek 6: Máme dva typy kanálů. Přímé a nepřímé kanály. Jak jsme již řekli v případě přímým kanálů výrobce prodává své zboží přímo konečnému zákazníkovi. A v případě nepřímým kanálů se zboží prodá prostředníkovi. The teacher opens the slide 7: Here you can see two channels when a producer and a customer deals directly with each other. The first one is called direct selling and the other one direct marketing. Now it is time for our first exercise. Učitel otevře snímek 7: Tady vidíte dva kanály, kdy výrobce a zákazník jsou v přímém kontaktu. Prvnímu říkám přímý prodej a druhý se jmenuje přímý marketing. A teď si uděláme naše první cvičení. The teacher opens the slide 8: You will be working in pairs as on the chart one to four, two to five and three to six. I will hand you the brief description of each direct channel tool. Your task is to read through and explain it to your partner, after that you change the roles. Once done, all pairs will gather at flip charts where they discuss once again and write their explanation on the flip. After that the groups change the flipcharts but you must keep one person there in order to explain your understanding to other group. The teacher prepares three flip charts on which he writes the combination based on the slide 8. Is that all clear? By the way you can browse internet hyperlink as stated. Let s start now. The exercise takes app minutes. Učitel otevře snímek 8: Budete pracovat ve dvojicích tak, jak vidíte tady na tomto snímku jedna a čtyři, dva a pět, tři a šest. Za chvíli vám rozdám krátký popis každého nástroje. Vašim úkolem je porozumět textu a vysvětlit ho druhé straně, poté si vyměníte role. Když to uděláte, všechny dvojice se setkají u příslušného flipu, kde tyto nástroje ještě jednou prodiskutují a poté napíšou na papír. Skupiny si potom vymění pozice. Ale pozor u svého původního flipu musí nechat jednoho svého člena, aby vysvětlil vaše zjištění. Učitel připraví 3 flipové papíry, na které napíše kombinace podle snímku 8. Je vše jasné? Mimochodem, můžete použít internet a tuto adresu, na které najdete váš popis. Můžeme začít. Celá aktivita trvá asi minut. The teacher shows the slide 9: So far so good. By now we have covered direct channels and now let s have a look on indirect channels. Indirect channels use middlemen such as a retailer in the case of one level channel the teacher clicks in the slide 9: Or two middlemen wholesaler and retailer in the case of two level channels. The teacher clicks again in the slide 9. Učitel otevře snímek 9: Zatím jsme na správné cestě. Do této chvíle jsme si řekli něco o přímých kanálech a teď se podíváme na nepřímé kanály. Nepřímé kanály používají prostředníky, jakým je maloobchodník v případě kanálu s jednou úrovní učitel klikne do snímku 9: Anebo dva prostředníky velkoobchodníka a maloobchodníka v případě kanálu na dvou úrovních. Učitel opět klikne do snímku 9. The teacher opens the slide 10: Exercise. I love exercises! The teacher hands in the exercise 2: This is the exercise called Who are we? As you can see your task is to fill in the blank fields the missing names. After some 5 minutes the teacher opens the slide 11: These are the results. So how did you do it? Little discussion on results. Učitel otevře snímek 10: Cvičení. Já miluji cvičení! Učitel rozdá žákům cvičení 2 a říká: Toto je cvičení, které se jmenuje Kdo jsme?. Jak vidíte vašim úkolem je vyplnit do prázdných kolonek jména. Po cca 5 minutách učitel klikne do snímku 8 a řekne: Toto jsou výsledky. Tak jak jste na tom? Vyvolá diskusi ohledně správnosti odpovědí. The teacher opens the slide 12: Let us finish our class by a short look on this chart. Why the organizations are using middlemen in the first case? Here is the simple answer. Part a shows three producers each using direct marketing to reach three customers. How many contacts you need? The teacher makes a pause and then says: Nine. The teachers counts the number of contacts in the slide 12: Part b shows the same situation but with one distributor. So how many contacts do we need? Only one, of course

23 Učitel otevře snímek 12: Ukončíme naši dnešní hodinu krátkým pohledem na tuto tabulku. Proč vlastně organizace používají prostředníky?a tady je velice jednoduchá odpověď. Na pravé straně vidíte tři výrobce. Každý z nich používá direct marketing s cílem oslovit tři zákazníky. Kolik potřebují kontaktů? Učitel udělá pauzu a poté řekne: Devět. Spočítá na snímku kontakty: Na levé straně je stejná situace, ale objevil se jeden distributor. Kolik potřebujete kontaktů? Jenom jeden! And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

24 PŘÍMÝ PRODEJ 1. Podomní prodej Prodejní technika, při které obchodní zástupce chodí od domu k domu a snaží se prodat výrobek nebo službu. Tento prodej se ve větší míře realizuje v odpoledních hodinách, kdy je většina lidí doma. Příklad: AVON Lady 2. Podnikové prodejny Výrobci prodávají své výrobky ve vlastních prodejnách a většina těchto obchodů se pak stává přímou konkurencí nezávislým maloobchodníkům. Příklad: BATA 3. Prodejní automaty Automat, který poskytuje zboží jako například sušenky, nápoje, alkohol, cigarety, loterijní lístky, kosmetiku, různé výrobky a někde dokonce i zlato a šperky po vhození požadované peněžní částky. Hlavní myšlenou tohto automatu je prodávat bez prodejce. Příklad: cigarety 4. Direct Mail Adresná poštovní zásilka také známá pod jménem nevyžádaná pošta. Jedná se o zásilku na jméno zákazníka. Příklad: Prodejní katalogy 5. Telemarketing Jedná se o metodu přímého marketingu, při které se obchodní zástupce snaží prodat potencionálnímu zákazníkovi produkt anebo službu především přes telefon. Příklad: 6. Direct - Response Marketing Jedná se o získání okamžitého nákupu ze strany zákazníka na základě propagovaného zboží nebo služby. Příklad:

25 DIRECT CHANNELS 1. Door-to-door A sales technique in which a salesperson walks from the door of one house to the door of another trying to sell a product or service to the general public. Door-to-door selling is usually conducted in the afternoon hours, when the majority of people are at home. Examples: AVON Lady 2. Manufacturer-owned stores Increasingly, manufacturers sell their products in their own retail stores, and many of these stores appear to be in direct competition with independent retailers Examples: BATA 3. Vending machine A machine which dispenses items such as snacks, beverages, alcohol, cigarettes, lottery tickets, cologne, consumer products and even gold and gems to customers automatically, after the customer inserts currency or credit into the machine. The main point of a machine is to "sell" drinks without anyone having to take care of the customer. Examples: Cigarettes 4. Direct Mail Advertising mail, also known as junk mail is the delivery of advertising material to recipients of postal mail. Examples: Catalogs 5. Telemarketing A method of direct marketing in which a salesperson solicits prospective customers to buy products or services, either over the phone or through a subsequent face to face or Web conferencing appointment scheduled during the call. Examples: 6. Direct-Response Marketing A type of marketing designed to generate an immediate purchasing response from consumers attributed to individual advertisements. Examples:

26 WHO ARE WE? KDO JSME?

27 FIND THE NUMBER/ NAJDI ČÍSLO

CLIL Management III. ročník

CLIL Management III. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Management III. ročník III. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT

Více

CLIL Management IV. ročník

CLIL Management IV. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Management IV. ročník IV. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT

Více

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE So our company working with clients which are typically small and middle companies, sometimes large corporation and we provide them all, you know, the

Více

CZ.1.07/1.3.04/04.0017

CZ.1.07/1.3.04/04.0017 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Chemie Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

Good morning, /name/. Dobré ráno, /jméno/. Welcome to Global Domains International. Vítejte na Global Domains International.

Good morning, /name/. Dobré ráno, /jméno/. Welcome to Global Domains International. Vítejte na Global Domains International. Good morning, /name/. Dobré ráno, /jméno/. Welcome to Global Domains International. Vítejte na Global Domains International. Your meeting is in the executive conference room. Vaše jednání je v konferenční

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ. nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí

Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ. nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ 200 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí Christian Püttjer & Uwe Schnierda Přijímací pohovor v angličtině 200 nejčastějších otázek

Více

GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE

GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE Gameful is a partly student project established with six students or employees and we simply started with an idea. We all had experience in game

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a Buddy UP magazine for bringing students together fall 2010 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews nation2nation CoMeet Move UP Photos BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 MILÍ PŘÁTELÉ,

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

CVIČNÉ PŘÍKLADY PRO MODULY DATABÁZOVÝ NÁVRH PROGRAMOVÁNÍ SQL

CVIČNÉ PŘÍKLADY PRO MODULY DATABÁZOVÝ NÁVRH PROGRAMOVÁNÍ SQL CVIČNÉ PŘÍKLADY PRO MODULY DATABÁZOVÝ NÁVRH PROGRAMOVÁNÍ SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007,

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

ODVÁŽNĚ. do džungle. your key to KVADOS. Bravely into the jungle. Miroslav Hampel. Inovace slaví úspěch Innovation celebrates success

ODVÁŽNĚ. do džungle. your key to KVADOS. Bravely into the jungle. Miroslav Hampel. Inovace slaví úspěch Innovation celebrates success Miroslav Hampel On a wave of innovation strana / page 3 Na vlně inovací your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients 28 Vášeň / Passion Ladislav Cheben:

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

HOPÍK. Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov

HOPÍK. Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov HOPÍK 5 Interní časopis společnosti HOPI / In-house HOPI magazine číslo V. 2007 / issue No. V. 2007 Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ PREZENTACE V ANGLIČTINĚ aneb The more languages you speak, the better! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body, o čem to bude

Více

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE L: Hello, boss! B: Hello Larry! Any news on the conference centre front? L: I ve been I ve sent you a couple of e-mails about it. Did you

Více

interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport of gentlemen / sport gentlemanů 3/20 08

interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport of gentlemen / sport gentlemanů 3/20 08 3/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků. The British Council ve spolupráci

Více