CLIL Marketing IV. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CLIL Marketing IV. ročník"

Transkript

1 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/ CLIL Marketing IV. ročník

2 IV. ročník THE BASICS OF MARKETING ZÁKLADY MARKETINGU Pracovní list č. 1 PRODUCT / VÝROBEK Pracovní list č. 2 PRICE / CENA Pracovní list č. 3 PLACE / DISTRIBUCE Pracovní list č. 4 PROMOTION / KOMUNIKAČNÍ MIX Pracovní list č. 5 CUSTOMER / ZÁKAZNÍK Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_marketing_iv_rocnik.rar - 1 -

3 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 1 Vyučovací předmět Základy marketingu Ročník IV. Časová dotace 45 minut Téma Product/Výrobek Cíl vyučovací hodiny Výrobek a jeho důležitost pro úsěšné podnikání. Klíčová kompetence Průřezová témata Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti Marketing Mix/Marketingový mix - 2 -

4 Očekávané výstupy - žák vysvětlí různé typy výrobků služba, myšlenka, fyzický výrobek - žák vysvětlí, co znamená hodnota výrobku pro zákazníka Nová slovní zásoba Pomůcky Přílohy Experience - zážitek Solution řešení Benefit výhoda, hodnota Marketing myopia marketingová krátkozrakost Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up Birthday Game Attachment 1- Product Exercise 1 What is a Product Warm Up Narozeniny Příloha 1 - Výrobek Cvičení 1 Co je to výrobek Zdroje Video klip: Youtube <https://www.facebook.com/pages/starerekl amy/ >, [ ] <http://www.harley-davidson-praha.cz/ >, [ ] Warm Up: <http://www.traininggames.com/pdf/40freeicebreakers.pdf>, [ ] Knihy: Philip Kotler Marketing Management, 7th edition, Prentice Hall Inc., New Jersey 1991 Philip Kotler Marketing od A do Z, Management Press, Praha 2003 Philip Kotler Marketing insights from A to Z, John Wiley & Sons, Inc Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 Obrázky: <http://www.presentationmagazine.com/clip-art>, [ ] <http://office.microsoft.com/en-us/images/>, [ ] Popis vyučovací hodiny The teacher enters the room and says: Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our lesson we will have some fun. He opens warm up Birthday Game : This is a small exercise to warm up us a little bit. Let s read it first. The teacher reads the English text and ensures that everybody understands: Let s start now. The whole exercise lasts app. 5 minutes. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So how did you like it? Anybody. The students will raise their hand or the teacher invites several of them. Učitel vstoupí do třídy a řekne: Dobré ráno. Prosím posaďte se. Než začneme naší dnešní hodinu užijeme se chvilku legrace. Otevře warm up Narozeniny a řekne: Je to malé cvičení na zahřátí. Nejdřív si ho přečteme. Učitel přečte anglický text a ujistí se, že všichni žáci rozumí zadání a řekne: Začínáme. Celé cvičení trvá cca 5 minut. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: Jak se vám to líbilo?kdokoliv. Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá

5 The teacher opens the attachment 1 and says: Don t just sell a product. Sell an experience. An excellent quotation by Philip Kotler. During our lecture we will find more on this. Učitel otevře přílohu 1 a řekne: Neprodávejte pouhý výrobek. Prodávejte zážitek. Skvělý citát od Philipa Kotlera. V průběhu naší dnešní hodiny si o něm řekneme ještě víc. The teacher opens the slide 2 and says: Product the most basic marketing tool. As we mentioned lately there are four Ps in the marketing mix. And the product is the most important element in the marketing mix. Učitel otevře snímek 2 a řekne: Výrobek základní marketingový nástroj. Jak jsme posledně zmínili existují čtyři P v marketingovém mixu. A výrobek je jeden z nejdůležitějších elementů v tomto mixu. The teacher open the slide 3 and says: As I said before product is really the most important element in the marketing mix, in other words anything that an organization can offer on a market such as physical product, service, idea, etc. The concept seems to rather easy to understand, and we will check it right now. Učitel klikne do počítače a otevře snímek 3: Jak jsem řekl výrobek je skutečně významným prvkem v marketingovém mixu. Jinými slovy je to cokoliv, co může organizace nabídnou na trhu může to být fyzický výrobek, služba, myšlenka, atd. Zdá se to relativně jednoduché na pochopení, tak si to teď zkusíme. The teacher divides the class into four groups and hands in the exercise 1: There are two columns on the left hand side are types of products and your task is to write a real example in the left column. As you can see in each column there is already one example Physical Product might be iphone, Service hairdresser, Person the group Beatles in a sense that you can buy their songs or books on them, Place Špindlerův mlýn can be marketed, in the sense of skiing there for instance, and Idea such as safe driving can be marketed as well. Some 5-7 minutes later the teacher says: So please group no 1 to tell us the examples. The representatives of each group read the examples. Učitel rozdělí třídu do 4 skupin a rozdá jim cvičení 1: Jak vidíte jsou tam dva sloupce na levé straně máme typy výrobků a vašim úkolem je napsat skutečné příklady do pravého sloupce. Jak vidíte, v levém sloupci jsou již příklady uvedeny fyzický výrobek může být iphone, služba je stříhání vlasů, skupina Beatles ve smyslu kupování desek nebo knížek o nich, místo Špindlerův mlýn může být také součástí prodeje (např. možnost lyžování) a myšlenka jako bezpečná jízda se také může propagovat na trhu. Asi tak po 5-7 minutách učitel řekne: Prosím zástupce první skupiny,. Aby nám přečetl příklady. Zástupci všech 4 skupin čtou příklady. The teacher opens the slide 4: Customers do not buy products, they buy solutions. Do you have any idea what do we mean by that? And please notice the quotation by Philip Kotler is it not of the same meaning? The teacher initiates discussion and when it is over he clicks into the slide 4: Customers do not want hammers, they want to hit the nails. In other words, if your product are hammers, what is your customer actually buying? Hammers? Not really. What he really wants is to hit the nail. He clicks into the slide 4: I am sure that Hornbach promotion explains this concept very well. The teacher shows video. Učitel otevře snímek 4: Zákazníci nekupují výrobky, kupují řešení.co si myslíte, že to znamená? A prosím všimněte si citát od Philipa Kotlera v podstatě znamená totéž. Učitel vyvolá diskusi a po skončení klikne do snímku 4: Zákazníci nechtějí kladiva, chtějí zatlouct hřebík. Jinými slovy, když prodáváte kladiva, co vlastně vaši zákazníci kupují? Kladiva? Určitě ne. To, co ve skutečnosti chtějí, je zatlouct hřebík. Klikne do snímku 4: Jsem si jist, že reklama Hornbach vystihuje tento přístup velice přesně. Učitel pustí video. The teacher opens the slide 5: You should always look at your product or service from your customers point of view. When you do, you will often find that what they need, and what they are buying is not the same as what you think you are selling. Sounds complicated but we will explain it just now. Učitel otevře snímek 5: Musíte se vždy podívat na svůj výrobek nebo službu z pohledu zákazníka. Když to uděláte, často zjistíte, že to, co zákazník potřebuje a to, co si kupuje, nemusí být to, co si myslíte, že prodáváte. Zní to trochu zamotaně, ale hned si to vysvětlíme. The teacher opens the slide 6: This is a floor cleaner. Do you really sell floor cleaner that are silent with nice design, easy to handle and with electronic regulation? Definitely not. He clicks into the slide - 4 -

6 6: You are selling neat and clean household, this is the benefit for the customer. Let s have another example. Učitel otevře snímek 6: Toto je vysavač. Skutečně prodáváte vysavače, které jsou tiché, mají pěkný design, jsou jednoduché na ovládání a mají elektronickou regulaci? Určitě ne. Klikne do snímku 6: Prodáváte čisté a příjemné domácí prostředí.toto je hodnota pro zákazníka. Podívejme se na další příklad. The teacher opens the slide 7: This is ARIEL, I am sure everybody is familiar with. Now tell me its description. The teacher invites a student the word should be e.g. detergent. The teacher writes the word detergent into the slide and says: Anything more? Some more descriptive words can appear. He writes them all in the slide 7. Učitel otevře snímek 7: Toto je Ariel, určitě ho všichni znáte. Tak teď mi řekněte nějakou charakteristiku. Učitel vyvolá diskusi slovo může být např. prací prášek. Toto slovo napíše učitel do snímku 7 a řekne: Něco jiného? Další popisy se opět napíšou do snímku 7. The he says: And what about the benefit or solution of Ariel from the customer s point of view? Please think for yourself and writes it down. The students will write their ideas on the piece of paper. After 2 3minutes the teacher says: So tell me the benefits of Ariel. The discussion can take some 5 minutes and the teacher writes into the slide the answers. Poté učitel řekne: A co se týče hodnoty nebo přínosu Arielu z pohledu zákazníka? Prosím uvažujte každý sám a napište svůj názor na papír. Žáci píší nápady na papír.po 2 3 minutách učitel řekne: Tak kdo mi řekne benefity Arielu. Diskuse může trvat cca 5 minut a učitel píše do snímku nápady žáků. When it is over the teacher says: Thank you and now let s have a look on Ariel promotion clip. Please notice the importance of benefit that is promoted. The teacher shows video. Po ukončení učitel řekne: Děkuji vám a teď se podíváme na reklamní klip Ariel. Prosím povšimněte si benefity, které jsou propagovány. Učitel otevře video. The teacher opens the slide 8: Harley Davidson sells more than a motorcycle. It sells an ownership experience. It delivers membership in a community. It arranges adventure tours. It sells a lifestyle. The total product far exceeds the motorcycle. The teacher clicks on the Harley Davidson hyperlink. Učitel otevře snímek 8: Harley Davidson prodává víc než jen motocykl. Prodává zážitek z vlastnictví stroje. Nabízí možnost zařadit se do specifického klubu. Organizuje zvláštní akce. Prodává životní styl. Celkový produkt zahrnuje mnohem víc než pouhý motocykl. Učitel klikne na hyperlink Harley Davidson. At the end the teacher says: Let me close our lecture with another marketing concept. The teacher opens the slide 9: Marketing myopia if you concentrate more on the product than on customer s need you will be soon out of business. You become shortsighted. Závěrem učitel řekne: Dovolte, abych uzavřel dnešní hodinu jedním z významných marketingových pojmů. Učitel otevře snímek 9: Marketingová myopie když se soustředíte víc ne výrobek než na vašeho zákazníka budete brzy bez práce. Stanete se krátkozrakými. And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

7 Co je to výrobek? FYZICKÝ VÝROBEK (iphone) SLUŽBA (kadeřník) OSOBA (Beatles) MÍSTO (Špindlerův mlýn) MYŠLENKA (bezpečná jízda) - 6 -

8 What is a product? PHYSICAL PRODUCT (iphone) SERVICE (hairdresser) PERSON (Beatles) PLACE (Špindlerův mlýn) IDEA (safe driving) - 7 -

9 NAROZENINY Celá třída vstane a vytvoří jednu řadu. Poté jim učitel řekne, aby se seřadili podle data narození - od 1.ledna do 31. prosince. Trik je v tom, že to všechno musí udělat beze slova, nesmí si ani nic psát

10 BIRTHDAY GAME The whole class will stand up and line up in a straight line. After they are in line, the teacher tells them to re-arrange the line so that they are in line by their birthday. January 1 on one end and December 31 at the other end. The trick is that they must do all this without talking or writing anything down

11 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 2 Vyučovací předmět Základy marketingu Ročník IV. Časová dotace 60 minut Téma Price/Cena Cíl vyučovací hodiny Klíčová kompetence Průřezová témata Význam ceny z pohledu správného nastavení tržní cenové strategie. Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti Marketing Mix/Marketingový mix

12 Očekávané výstupy - žák charakterizuje tři kategorie výrobků ve vztahu ke kvalitě - žák uvede možnosti, které organizace využívají k tomu, aby nemusely zvyšovat cenu svých výrobků Nová slovní zásoba Přílohy Zdroje Revenue - tržby Costs náklady To produce costs vyvolat náklady Amount of money finanční objem To set a price stanovit cenu Product positioning pozice výrobku na trhu Premium strategy prémiová strategie Medium value strategy strategie průměrné ceny a kvality Economy strategy úsporná strategie High costs vysoké náklady High demand vysoká poptávka Less expensive material levnější materiál To cut costs snižovat náklady Satisfactory level uspokojivá úroveň To shrink the amount of snížit objem/obsah něčeho Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up Find the Number_Najdi číslo Attachment 1 - Price Exercise 1 - Less expensive material Příloha 1 - Cena Cvičení 1 - Levnější materiál Warm Up: John Bremner IQ trénink číselné hádanky, Svojtka &Co Knihy: Philip Kotler Marketing Management, 7th edition, Prentice Hall Inc., New Jersey 1991 Philip Kotler Marketing od A do Z, Management Press, Praha 2003 Philip Kotler Marketing insights from A to Z, John Wiley & Sons, Inc Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 Obrázky: <http://www.presentationmagazine.com/clip-art>, [ ] <http://office.microsoft.com/en-us/images/>, [ ] Popis vyučovací hodiny The teacher enters the room and says: Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our lesson we will have some fun. He opens the Warm Up Find the Number and says: This is a small exercise to warm up us a little bit. Let s have a look. As you can see there are six numbers and one is

13 missing in the middle. Can you find it? The teacher dedicates some thinking time to students and then starts asking: So what is the number? The whole exercise takes some 5 minutes. The right number is 3. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So how did you like it? Anybody. The students will raise their hand or the teacher invites several of them. Učitel vstoupí do třídy a řekne: Dobré ráno. Prosím posaďte se. Předtím než začneme naši dnešní hodinu zahrajeme se krátkou hru. Otevře warm up Najděte číslo a řekne: Jedná se o krátké cvičení, které nás tak trochu rozehřeje. Podívejme se teď na to. Jak vidíte, máme tady šest čísel a jedno uprostřed chybí. Můžete ho najít? Učitel nechá žákům čas na úvahu a poté se začne ptát: Tak, které to je číslo? Celé cvičení trvá cca 5 minut. Správné číslo je 3. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: Jak se vám dnešní hra líbila? Kdokoliv. Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá. The teacher says: Let s now move to our subject which is Price. He opens the attachment 1: Price. The old Russian proverb says that there are two fools in every market one asks too little, another asks too much. What do you think it means? The teacher initiates the discussion on the subject. The teacher then concludes: Generally speaking if you would like to have success on the market you cannot ask too little or too much unless there is a good reason for it. Charging too little wins the sale but makes little profit. Charging too much may lose both the sale and the customer. And we get there in a second. Učitel řekne: A teď přistupme k naší dnešní témě, a tou je cena. Otevře v počítači přílohu 1 : Cena. Staré ruské přísloví praví, že na každém trhu jsou dva blázni jeden žádá příliš málo a druhý příliš mnoho. Co si o tom myslíte? Učitel vyvolá diskusi ohledně tohoto přísloví a na závěr řekne: Obecně řečeno, jestli chcete být úspěšným na trhu nesmíte žádat ani příliš mnoho ani příliš málo. Když chcete příliš málo, máte vysoké tržby, ale nízký zisk. Když budete chtít příliš mnoho, můžete přijít o tržby i o zákazníka. K tomu se dostaneme za moment. The teacher open the slide 2: As you can see Price is one of the four elements in the marketing mix, i.e. price, product, place and promotion. Today we will cover the price to a greater extent. Učitel klikne do počítače a otevře snímek 2: Jak vidíte, cena je jedním ze čtyř faktorů v rámci marketingového mixu, tj. cena, výrobek, místo neboli distribuce a propagace. Dnes se budeme bavit ve větším detailu o ceně. The teacher opens the slide 3 : Very important thing the only element in the marketing mix that produces revenue is Price. The other elements produce costs. Basically speaking price brings you money in, and this is something you cannot say about costs. Učitel otevře se snímek 3 : Velice důležitá věc cena je jediným nástrojem v marketingovém mixu, který generuje tržby. Ostatní nástroje produkují náklady. Jednoduše řečeno, cena vám přináší peníze do firmy, což se samozřejmě o nákladech nedá říct. The teacher opens the slide 4: So price is a critical marketing tool and actually it is the amount of money that customers have to pay for the product or service. But this is the point what is the amount of money that customers have to pay. Učitel otevře snímek č. 4: Cena je skutečně kritickým marketingovým nástrojem a fakticky je objemem peněz, které zákazník zaplatí za výrobek nebo službu. A v tom je ten háček jaká je správná suma peněz, kterou zákazník musí zaplatit. The teacher opens the slide 5: Setting the price is the answer. But pricing is a problem when a firm has to set a price for the first time. So let s us have an example we will try to position a product based on quality and price. The teacher click into the slide 5. There is a chart: What have we here? The teacher invites a student to interpret the chart. From time to time he asks the class: Does it make sense to you? Učitel klikne do počítače a otevře snímek č. 5: Stanovení ceny je ta správná odpověď. Problém ale nastane, když firma musí stanovit cenu na poprvé. Vyzkoušejme si teď malý příklad pokusme se stanovit výrobku pozici na základě kvality a ceny. Učitel klikne do snímku 5 a objeví se tabulka: Tak, co to tady máme? Učitel vyzve některého žáka, aby se pokusil interpretovat tabulku. Občas se učitel zeptá třídy: Je to srozumitelné? After the discussion the teacher clicks again into the slide 5. There is a chart and the teacher sums it up: There are two dimensions Price on the x axis and Product Quality on the y axis. There are three options per price and per quality high quality at a high price, average product quality at an

14 average price, and low quality at a low price. In another words he opens the slide 6: Premium strategy, Medium-value strategy, Economy strategy. Po ukončení diskuse učitel opět klepne do snímku 5, kde se objeví tabulka. Učitel udělá shrnutí: Máme dvě dimenze cena je na ose x a kvalita výrobku na ose y. A tady máme tři možnosti pro kvalitu a cenu vysoká kvalita za vysokou cenu, průměrná kvalita za průměrnou cenu a nízká kvalita za nízkou cenu. Jinými slovy otevře snímek 6: Prémiová strategie, strategie střední třídy a nízká cenová strategie. The teacher says: So I believe that we have information enough to identify real products in each pricing level. I will divide you in 3 groups and your task is to identify a real product in Premium category high quality high price, Medium-value category average quality average price, and Economy category- low quality low price. Once you do it you will tell us your findings. The teacher makes 4 groups and 5 minutes time to think. After that he says: Please group no 1. One by one each group tells its examples and the teacher writes it in the chart. Učitel řekne: Věřím, že máme teď dost informací na to, abychom zařadili skutečný produkt do té správné kategorie. Vytvoříme 4 skupiny a vaším úkolem je identifikovat reálný výrobek v prémiové kategorii vysoká cena a vysoká kvalita, střední cenová hladina průměrná cena a průměrná kvalita, a nízká cena a nízká kvalita. Po ukončení každá skupina řekne své výrobky. Učitel rozdělí žáky do 4 skupin a 5 minut na úkol. Poté řekne: Prosím skupinu 1. Postupně vyvolá všechny skupiny a příklady píše do počítače k příslušné kolonce. The teacher opens the slide 7: Unfortunately price is changing and most of the time upwards. The teacher opens the slide 8: But what do you think do customers prefer small price increases or a sharp one? He initiates discussion, clicks into the slide 8 and says: The consumers prefer small price increases on a regular basis. Why is it so? Any idea? Little discussion and then he says: It is a psychological thing that human beings as such do not like any change that is too dramatic. Učitel otevře snímek 7: Bohužel cena se pořád mění a většinu času směrem nahoru. Učitel otevře snímek 8: Co myslíte preferují zákazníci malé cenové přírůstky anebo preferují cenový skok? Učitel vyvolá diskusi, poté klikne do snímku 8 a řekne: Zákazníci skutečně preferují malé cenové nárůsty v pravidelných intervalech. A víte proč? Nějaký nápad? Opět malá diskuse a učitel řekne: Jedná se o psychologický moment, protože lidi obecně nemají rádi dramatické nebo významné změny. The teacher opens the slide 9 and says: Here you can see that the main force behind a price increase is either high costs or high demand. Nevertheless, many companies try various strategies to prevent a price increase. And we will find it out. Učitel otevře snímek 9 a řekne: Tady máme dvě hlavní síly, které způsobují zvyšování ceny vysoké náklady nebo vysoká poptávka.nicméně společností se často snaží uplatnit různé strategie, které jim pomáhají udržet cenu na stejné úrovni a nezvyšovat ji. A my se teď podíváme na jednu z nich. The teacher says: I will now hand you in the next exercise and your task is to identify key words and tell us in your words your interpretation. You will work on individual basis. The teacher hands in exercise 1 Is less expensive material the best way to cut costs?. After 3 5 minutes he invites a student to tell his/her explanation. At the end the teacher opens the slide 10 and says: These are the key words in the article. And it means that if you cut costs you can keep your price at the same level. Any other strategy comes to your heads? The teacher invites discussion. Then he opens the slide 11 and says: There are another strategies how to keep price at the same level. We talked about the strategy in the read shape. Now let s work in 3 groups and think about some examples of each strategy. After 5 minutes each group tells the examples. Učitel řekne: Teď vám rozdám další cvičení a požádám vás o zjištění klíčových slov a na jejich základě nám říct obsah článku. Budete pracovat individuálně. Učitel rozdá cvičení 1 Je levnější materiál nejlepším způsobem ke snižování nákladů? Po 3 5 minutách požádá některého studenta o jeho/její vysvětlení. Na závěr otevře snímek 10 a řekne: Tady vidíte klíčová slova našeho článku. V podstatě znamená, že když snížíte náklady nemusíte zvyšovat cenu. Napadá vás ještě nějaká další strategie? Po diskusi otevře snímek 11 a řekne: Tady jsou další strategie. Mluvili jsem o strategii v červeném rámečku. Teď se rozdělíme do tří skupin a pokusíme se najít nějaké příklady na každou strategii. Po cca 5 minutách každá skupina presentuje výsledky. At the end the teacher says: Today we have covered the first P out of 4Ps, i.e. price. Next time we will have a look on the second P Product

15 Závěrem učitel řekne: Dnes jsme se zabývali prvním P ze 4, tj. cenou. Příště se podíváme na další P product neboli výrobek.. And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

16 JE LEVNĚJŠÍ MATERIÁL NEJLEPŠÍ CESTOU SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ? Hodně manažerů tvrdí, že jednou z nejjednodušších cest ke snižování nákladů je používání levnějších materiálů. To může být pravda za předpokladu, že je tento materiál dostupný a že kvalita výrobku zůstane z pohledu zákazníka na požadované úrovni

17 IS LESS EXPENSIVE MATERIAL THE BEST WAY TO CUT COSTS? A lot of managers hold that one of the easiest ways to cut costs is to use less expensive material in their product. That might be true if the less expensive material is available, and if the product quality remains at a satisfactory level from the customer s perspective

18 FIND A NUMBER NAJDI ČÍSLO

19 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 3 Vyučovací předmět Základy marketingu Ročník IV. Časová dotace 60 minut Téma Place/Distribuce Cíl vyučovací hodiny Význam distribuce pro prodej. Klíčová kompetence Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Průřezová témata Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti Marketing Mix/Marketingový mix

20 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Přílohy Zdroje - žák pojmenuje přímé a nepřímé distribuční kanály - žák vysvětlí, proč organizace potřebují prostředníky To make a product vyrobit produkt Place - distribuce Marketing channel marketingový kanál Channel of distribution distribuční kanál Distribution - distribuce Distribution system distribuční systém Channel kanál Intermediary prostředník Interdependent vzájemně související Middleman prostředník Wholesaler velkoobchodník Retailer maloobchodník Sales agent obchodní zástupce Warehouse sklad Direct/Indirect channel přímý/nepřímý kanál Ultimate consumer konečný zákazník To deal jednat Vending machine prodejní automat Direct mail adresná poštovní zásilka Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up Find the Number_Najdi číslo Attachment 1 Place Exercise 1 - Direct Channels Exercise 2_Cvičení 2 - Who are we_kdo jsme Příloha 1 - Distribuce Cvičení 1 - Přímý prodej Warm Up: John Bremner IQ trénink číselné hádanky, Svojtka &Co Knihy: Philip Kotler Marketing Management, 7th edition, Prentice Hall Inc., New Jersey 1991 Philip Kotler Marketing od A do Z, Management Press, Praha 2003 Philip Kotler Marketing insights from A to Z, John Wiley & Sons, Inc Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 Obrázky: <http://www.presentationmagazine.com/clip-art>, [ ] <http://office.microsoft.com/en-us/images/>, [ ]

21 Popis vyučovací hodiny The teacher enters the room and says: Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our lesson we will have some fun. He opens the Warm Up Find the Number and says: This is a small exercise to warm up us a little bit. Let s have a look. As you can see there are six numbers and one is missing in the middle. Can you find it? The teacher dedicates some thinking time to students and then starts asking: So what is the number? The whole exercise takes some 5 minutes. The right number is 24. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So how did you like it? Anybody. The students will raise their hand or the teacher invites several of them. Učitel vstoupí do třídy a řekne: Dobré ráno. Prosím posaďte se. Předtím než začneme naši dnešní hodinu zahrajeme se krátkou hru. Otevře warm up Najděte číslo a řekne: Jedná se o krátké cvičení, které nás tak trochu rozehřeje. Podívejme se teď na to. Jak vidíte, máme tady šest čísel a jedno uprostřed chybí. Můžete ho najít? Učitel nechá žákům čas na úvahu a poté se začne ptát: Tak, které to je číslo? Celé cvičení trvá cca 5 minut. Správné číslo je 24. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: Jak se vám dnešní hra líbila? Kdokoliv. Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá. The teacher opens the attachment 1and says: For many companies, making the product doesn t cost as much as bringing it to the market. Sounds interesting, doesn t it? And we get to the answer by the end of today s class. But before we get there the teacher opens the slide 2: Place or marketing channels, or channel of distribution, or distribution, distribution system or simply just a channel. All these words have the same meaning. Let s agree that we will use CHANNEL as the most frequent word for place. Učitel otevře v počítači přílohu 1 a řekne: Pro řadu podniků je levnější produkt vyrobit než jej dostat na trh. To zní zajímavě, že? V průběhu dnešní hodiny zjistíme, proč tomu tak je. Ale než se tam dostaneme učitel otevře snímek 2: Místo nebo marketingový kanál, nebo distribuční kanál nebo distribuce, distribuční systém nebo jednoduše jenom kanál. Všechna tato slova mají stejný význam. Domluvme se, že budeme používat výraz KANÁL jako nejfrekventovanější slovo pro místo. The teacher opens the slide 3: Place or distribution is a key part of the marketing mix. As you can see there are famous four Ps in the marketing mix. Učitel otevře snímek 3: Místo neboli distribuce je klíčovým prvkem marketingového mixu. Tady opět vidíte známe 4P z marketingového mixu. The teacher opens the slide 4: But what is a channel? Simply speaking it is a pipeline that starts with producer through to intermediary to -, the teacher makes a pause and asks: What is the third part of this pipeline? Do you know? The students should guess the word customer. At the end of this little activity (app. 2 minutes) the teacher clicks into the slide 4: Customer is the third part of this simple distribution model. Učitel otevře snímek 4: Ale co to je kanál? Jednoduše řečeno je to potrubí, které začíná u výrobce, pokračuje přes zprostředkovatele až po -, učitel udělá pauzu a zeptá se: Která je ta poslední část distribučního kanálu? Víte to? Žáci by měli uhodnout slovo zákazník. Na konci této krátké aktivity (cca 2 minuty), učitel klikne do snímku 4: Zákazník je poslední částí našeho jednoduchého distribučního modelu. The teacher opens the slide 5: But who are those intermediaries? You must know that in today s economy, most producers do not sell their goods directly to the final customer. They use marketing intermediaries. It means sets of interdependent organizations that are bringing products into the market. The teacher clicks into the slide 5: Less complicated word in English is MIDDLEMAN. The teacher asks: But whose these people are? Any idea? After a short discussion the teacher clicks into the slide 5: These four middlemen are the most important ones. He asks the students: Do you remember the Czech words? The students should say velkoprodejci, maloobchodníci, obchodní zástupci, logistická centra neboli sklady. Učitel otevře snímek 5: Ale kdo to jsou tihle zprostředkovatelé?měli byste vědět, že v dnešních ekonomických podmínkách většina výrobců neprodává své výrobky přímo koncovým zákazníkům. Využívají celou síť mezičlánků, tj. zprostředkovatelů, kteří pomáhají dostat výrobek na trh. Učitel klikne do snímku 5: Méně komplikované slovo je PROSTŘEDNÍK. Učitel se zeptá: A jak se jmenují tito prostředníci? Co myslíte? Po krátké diskusi klikne učitel do snímku 5 a řekne: Tady jsou čtyři

22 základní prostředníci. Učitel se zeptá studentů: Pamatujete si českou terminologii? Studenti by měli říct velkoprodejci, maloobchodníci, obchodní zástupci, logistická centra neboli sklady. The teacher shows the slide 6: There are two types of channels. Direct channels and indirect channels. As we said before in case of direct channels the producer sells goods directly to customers. And in case of indirect channels the producer sells goods to middlemen. Učitel otevře snímek 6: Máme dva typy kanálů. Přímé a nepřímé kanály. Jak jsme již řekli v případě přímým kanálů výrobce prodává své zboží přímo konečnému zákazníkovi. A v případě nepřímým kanálů se zboží prodá prostředníkovi. The teacher opens the slide 7: Here you can see two channels when a producer and a customer deals directly with each other. The first one is called direct selling and the other one direct marketing. Now it is time for our first exercise. Učitel otevře snímek 7: Tady vidíte dva kanály, kdy výrobce a zákazník jsou v přímém kontaktu. Prvnímu říkám přímý prodej a druhý se jmenuje přímý marketing. A teď si uděláme naše první cvičení. The teacher opens the slide 8: You will be working in pairs as on the chart one to four, two to five and three to six. I will hand you the brief description of each direct channel tool. Your task is to read through and explain it to your partner, after that you change the roles. Once done, all pairs will gather at flip charts where they discuss once again and write their explanation on the flip. After that the groups change the flipcharts but you must keep one person there in order to explain your understanding to other group. The teacher prepares three flip charts on which he writes the combination based on the slide 8. Is that all clear? By the way you can browse internet hyperlink as stated. Let s start now. The exercise takes app minutes. Učitel otevře snímek 8: Budete pracovat ve dvojicích tak, jak vidíte tady na tomto snímku jedna a čtyři, dva a pět, tři a šest. Za chvíli vám rozdám krátký popis každého nástroje. Vašim úkolem je porozumět textu a vysvětlit ho druhé straně, poté si vyměníte role. Když to uděláte, všechny dvojice se setkají u příslušného flipu, kde tyto nástroje ještě jednou prodiskutují a poté napíšou na papír. Skupiny si potom vymění pozice. Ale pozor u svého původního flipu musí nechat jednoho svého člena, aby vysvětlil vaše zjištění. Učitel připraví 3 flipové papíry, na které napíše kombinace podle snímku 8. Je vše jasné? Mimochodem, můžete použít internet a tuto adresu, na které najdete váš popis. Můžeme začít. Celá aktivita trvá asi minut. The teacher shows the slide 9: So far so good. By now we have covered direct channels and now let s have a look on indirect channels. Indirect channels use middlemen such as a retailer in the case of one level channel the teacher clicks in the slide 9: Or two middlemen wholesaler and retailer in the case of two level channels. The teacher clicks again in the slide 9. Učitel otevře snímek 9: Zatím jsme na správné cestě. Do této chvíle jsme si řekli něco o přímých kanálech a teď se podíváme na nepřímé kanály. Nepřímé kanály používají prostředníky, jakým je maloobchodník v případě kanálu s jednou úrovní učitel klikne do snímku 9: Anebo dva prostředníky velkoobchodníka a maloobchodníka v případě kanálu na dvou úrovních. Učitel opět klikne do snímku 9. The teacher opens the slide 10: Exercise. I love exercises! The teacher hands in the exercise 2: This is the exercise called Who are we? As you can see your task is to fill in the blank fields the missing names. After some 5 minutes the teacher opens the slide 11: These are the results. So how did you do it? Little discussion on results. Učitel otevře snímek 10: Cvičení. Já miluji cvičení! Učitel rozdá žákům cvičení 2 a říká: Toto je cvičení, které se jmenuje Kdo jsme?. Jak vidíte vašim úkolem je vyplnit do prázdných kolonek jména. Po cca 5 minutách učitel klikne do snímku 8 a řekne: Toto jsou výsledky. Tak jak jste na tom? Vyvolá diskusi ohledně správnosti odpovědí. The teacher opens the slide 12: Let us finish our class by a short look on this chart. Why the organizations are using middlemen in the first case? Here is the simple answer. Part a shows three producers each using direct marketing to reach three customers. How many contacts you need? The teacher makes a pause and then says: Nine. The teachers counts the number of contacts in the slide 12: Part b shows the same situation but with one distributor. So how many contacts do we need? Only one, of course

23 Učitel otevře snímek 12: Ukončíme naši dnešní hodinu krátkým pohledem na tuto tabulku. Proč vlastně organizace používají prostředníky?a tady je velice jednoduchá odpověď. Na pravé straně vidíte tři výrobce. Každý z nich používá direct marketing s cílem oslovit tři zákazníky. Kolik potřebují kontaktů? Učitel udělá pauzu a poté řekne: Devět. Spočítá na snímku kontakty: Na levé straně je stejná situace, ale objevil se jeden distributor. Kolik potřebujete kontaktů? Jenom jeden! And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

24 PŘÍMÝ PRODEJ 1. Podomní prodej Prodejní technika, při které obchodní zástupce chodí od domu k domu a snaží se prodat výrobek nebo službu. Tento prodej se ve větší míře realizuje v odpoledních hodinách, kdy je většina lidí doma. Příklad: AVON Lady 2. Podnikové prodejny Výrobci prodávají své výrobky ve vlastních prodejnách a většina těchto obchodů se pak stává přímou konkurencí nezávislým maloobchodníkům. Příklad: BATA 3. Prodejní automaty Automat, který poskytuje zboží jako například sušenky, nápoje, alkohol, cigarety, loterijní lístky, kosmetiku, různé výrobky a někde dokonce i zlato a šperky po vhození požadované peněžní částky. Hlavní myšlenou tohto automatu je prodávat bez prodejce. Příklad: cigarety 4. Direct Mail Adresná poštovní zásilka také známá pod jménem nevyžádaná pošta. Jedná se o zásilku na jméno zákazníka. Příklad: Prodejní katalogy 5. Telemarketing Jedná se o metodu přímého marketingu, při které se obchodní zástupce snaží prodat potencionálnímu zákazníkovi produkt anebo službu především přes telefon. Příklad: 6. Direct - Response Marketing Jedná se o získání okamžitého nákupu ze strany zákazníka na základě propagovaného zboží nebo služby. Příklad:

25 DIRECT CHANNELS 1. Door-to-door A sales technique in which a salesperson walks from the door of one house to the door of another trying to sell a product or service to the general public. Door-to-door selling is usually conducted in the afternoon hours, when the majority of people are at home. Examples: AVON Lady 2. Manufacturer-owned stores Increasingly, manufacturers sell their products in their own retail stores, and many of these stores appear to be in direct competition with independent retailers Examples: BATA 3. Vending machine A machine which dispenses items such as snacks, beverages, alcohol, cigarettes, lottery tickets, cologne, consumer products and even gold and gems to customers automatically, after the customer inserts currency or credit into the machine. The main point of a machine is to "sell" drinks without anyone having to take care of the customer. Examples: Cigarettes 4. Direct Mail Advertising mail, also known as junk mail is the delivery of advertising material to recipients of postal mail. Examples: Catalogs 5. Telemarketing A method of direct marketing in which a salesperson solicits prospective customers to buy products or services, either over the phone or through a subsequent face to face or Web conferencing appointment scheduled during the call. Examples: 6. Direct-Response Marketing A type of marketing designed to generate an immediate purchasing response from consumers attributed to individual advertisements. Examples:

26 WHO ARE WE? KDO JSME?

27 FIND THE NUMBER/ NAJDI ČÍSLO

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

CLIL Marketing III. ročník

CLIL Marketing III. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Marketing III. ročník III. ročník THE BASICS OF MARKETING

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CLIL Management III. ročník

CLIL Management III. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Management III. ročník III. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

CLIL Management IV. ročník

CLIL Management IV. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Management IV. ročník IV. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh22 Vypracovala,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Sport, sportování a hry

Sport, sportování a hry Sport, sportování a hry Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas:

Více

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : Uslyšíte krátký rozhovor Theodora a Fiony o vybavení bytu. Odpovězte na následující

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Metoda CLIL. Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION

Metoda CLIL. Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION Metoda CLIL Anglický jazyk - chemie Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION Metodický list PaedDr. Jitka Voráčová Tato práce vznikla jako výstup vzdělávacího programu: Projekt CLIL Obsahově

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE So our company working with clients which are typically small and middle companies, sometimes large corporation and we provide them all, you know, the

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional)

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional) Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_2.14_

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Comparation of mobile

Comparation of mobile Comparation of mobile VY_32_INOVACE_30_Compraration of mobile_pl Pracovní list Š1 / S2 / 30 Autor: Michaela Hrdličková SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky

Více