Výstup z projektu podpory jakosti č. 4/12/2004. GfK Praha a Incoma Consult kolektiv autorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstup z projektu podpory jakosti č. 4/12/2004. GfK Praha a Incoma Consult kolektiv autorů"

Transkript

1 M O D E LY M Ě Ř E N Í A Z L E P Š O V Á N Í S P O K O J E N O S T I Z Á K A Z N Í K Ů O D T E O R I E K P R A X I Výstup z projektu podpory jakosti č. 4/12/2004 GfK Praha a Incoma Consult kolektiv autorů Národní informační středisko pro podporu jakosti Praha, 2004

2 Publikace nebyla podrobena korektuře ze strany Národního informačního střediska pro podporu jakosti. Za kvalitu textů a tisku odpovídá autor. Národní informační středisko pro podporu jakosti ISBN

3 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych vyjádřila mimořádné poděkování všem kolegům, kteří se podíleli na vzniku této publikace. Jmenovitě Mgr. Martinu Andělovi (Data Production Team Leader, GfK Praha), Ing. Martině Heindl, Ph.D. (Project Manager, Incoma Consult), Ing. Kláře Součkové (Research Specialist, GfK Praha) a RNDr. Pavlovi Rusému (Methodology Development Director, GfK Praha) za příjemnou a vysoce ceněnou spolupráci při tvorbě textu a dále JUDr. Ing. Stanislavu Zahradníčkovi (výkonný ředitel, SIMAR) za jeho úvodní slova. Poděkování patří též Mgr. Jitce Mikolášové (Business Development Executive, GfK Praha) a Pavlovi Kudrnovskému (Data Production Specialist, GfK Praha) za organizační zabezpečení bleskového online průzkumu mapujícího aktuální situaci ohledně sledování spokojenosti zákazníků v ČR, Michalu Galuškovi za asistenci při překladech (student Strojní fakulty, ČVUT), Jiřímu Ratajíkovi za textovou korekturu (student Pedagogické fakulty, UK) a Jaroslavovi Medřickému (DTP Specialist, GfK Praha) a Rudolfu Valentovi (společník, Tiskařské služby R. Valenta) za tiskové zpracování této publikace. Ing. Martina Mühlbachová Senior Research Consultant Satisfaction & Loyalty Team Leader GfK Praha 3

4 OBSAH KAPITOLA 1 NÁVRH A POPIS METODIKY MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ Základní přístupy ke zjišťování spokojenosti zákazníků Modely měření spokojenosti a loajality zákazníků ESOMAR Doporučené principy při výzkumu spokojenosti zákazníků...18 KAPITOLA 2 DOPORUČENÁ STRUKTURA DOTAZNÍKŮ PRO SBĚR DAT O SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ DOPORUČENÉ POSTUPY IDENTIFIKACE ZNAKŮ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ Evropský index spokojenosti zákazníků (EPSI European Performance Satisfaction Index)...29 KAPITOLA 3 DOPORUČENÉ POSTUPY PRO VÝBĚR VELIKOSTI VZORKU ZÁKAZNÍKŮ Náhodný výběr Kvótní výběr...48 KAPITOLA 4 DOPORUČENÉ POSTUPY SBĚRU DAT Reprezentativnost Výtěžnost Techniky sběru dat...53 KAPITOLA 5 DOPORUČENÉ POSTUPY PRÁCE S INFORMACEMI O MÍŘE SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ PŘI ROZHODOVACÍCH PROCESECH VE VEDENÍ ORGANIZACÍ Benchmarking

5 5.2 Vztah mezi spokojeností a loajalitou...68 KAPITOLA 6 DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI ZLEPŠOVÁNÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ Marketingový mix jako zdroj faktorů ovlivňujících spokojenost zákazníků Úloha marketingového oddělení při zvyšování kvality...86 KAPITOLA 7 SPECIFIKA MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ VE VÝROBNÍCH ORGANIZACÍCH, ORGANIZACÍCH POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY A ORGANIZACÍCH VEŘEJNÉ SPRÁVY Trh organizací Sektor služeb Veřejná správa KAPITOLA 8 AKTUÁLNÍ ATMOSFÉRA OHLEDNĚ SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ Specifikace projektu Výsledky průzkumu Shrnutí PŘÍLOHY PŘÍLOHA A SIMAR DOPORUČENÍ KLIENTSKÝM FIRMÁM PŘÍLOHA B SIMAR ETICKÉ ZÁSADY ČINNOSTI V OBORU MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU PŘÍLOHA C SIMAR STANDARDY KVALITY TAZATELSKÉ SÍTĚ

6 PŘÍLOHA D SIMAR STANDARDY KVALITY SBĚR A KONTROLA POŘIZOVANÝCH DAT PŘÍLOHA E SIMAR STANDARDY KVALITY PREZENTACE VÝSLEDKŮ MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU LITERATURA INTERNETOVÉ ODKAZY

7 ÚVOD V současném globálním světě se neustále zvyšuje úroveň, šíře a diferencovanost nabídky výrobků a služeb, a proto orientace zákazníků-spotřebitelů na tomto poli je stále obtížnější. Své hrají kvalita výrobku a služeb, jejich specifické vlastnosti, cena, nabídka v prodejnách včetně jejích alternativních forem, pohotovost této nabídky, vyškolený a ochotný personál, doprovodné služby, servis jako takový a mnoho dalších faktorů. Mimo pozornost nemůže být ani reklama a další nástroje podpory prodeje. Někdo sleduje reklamy pozorně, někdo je opomíjí. Ne každý zákazník přichází do prodejního místa již rozhodnutý, některý se nechá méně, některý více ovlivnit přímo na místě. To vše znamená problém i pro výrobce a prodejce. Musí čelit široké konkurenci. Přitom jejich zájmem bude vždy zvyšovat podíl na trhu, dostávat se do pozice jedničky. To však těsně souvisí s faktorem, který je v tomto zcela normálním soupeření rozhodující je jím osoba zákazníka, jeho potřeby, požadavky a také jeho spokojenost. Ta přitom nebývá stálá, je ovlivňována nejen spokojeností v okamžiku nákupu, ale i spokojeností trvalou, tedy spokojeností s výrobkem či službou po celou dobu jejich užívání, ale také spokojeností se společností, která výrobek či službu poskytuje. A zákazník nezapomíná, dobrá či špatná zkušenost se promítá do jeho rozhodování v budoucnosti. Ztratit jeho přízeň je velmi snadné, znovu ji získat trvá dlouho a vyžaduje mnoho snahy a také finančních prostředků. Znát zákazníka, jeho zvyklosti, potřeby, preference a jeho spokojenost není jednoduché. Neexistuje totiž zákazník obecně, ale entita jednotlivých zákazníků. Jejich konání a myšlení je samozřejmě ovlivňováno různými faktory, příslušností k různým věkovým, regionálním, vzdělanostním skupinám a i v nich existují značné 7

8 rozdíly. Proto výzkum trhu přestal být již módou, výjimkou, určitou exkluzivitou a stal se nutností. Přesto je využívání výzkumu trhu překvapivě nízké a investice věnované do reklamy, do vývoje výrobků, odbytových cest, zvyšování spokojenosti a loajality zákazníků a dalších oblastí nejsou zcela dostatečně prověřovány kvalifikovaným výzkumem. Tato publikace se snaží ukázat, jak lze výzkumu trhu využívat při mapování zákazníka a jeho spokojenosti. Vychází z obecných premis, ale uvádí též některé specifické výzkumné postupy. Ty mají mnoho podob základem však musí být spolehlivost, validita a transparentnost výzkumu. O to se jednotlivé agentury, které respektují mezinárodně, ale i národně platné standardy, snaží. Pokud mají být všechny uvedené požadované informace zjištěny, a to na vysoké kvalitativní úrovni, je důležité, aby zadavatel jasně a hned na začátku specifikoval, o co mu jde, co chce zjistit, jaké poznatky potřebuje. Potom musí přijít fáze spolupráce a vyjasňování agentura přednese svůj návrh, o němž se diskutuje a výsledkem je projekt výzkumu. Po definici designu výzkumu následuje sběr dat. Závěrečná fáze má pak dvě etapy výslednou zprávu a hlavně její přetavení do konkrétních obchodních, výrobních či vývojových záměrů. To bylo několik myšlenek o výzkumu trhu. Měli bychom pozitivní myšlenky a trendy podporovat, protože tím můžeme pomáhat i naší ekonomice a celé společnosti, ale hlavně pracovat ve prospěch našich obyvatel. JUDr. Ing. Stanislav Zahradníček výkonný ředitel Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR 8

9 KAPITOLA 1 POPIS METODIKY MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ Kdyby účetnictví registrovalo spokojenost zákazníků jako bilanční hodnotu, rozuměli bychom lépe souvislosti mezi současným stavem organizace a její budoucí schopnosti produkovat bohatství. Prof. Claes Fornell, profesor v oblasti řízení obchodu, The University of Michigan Business School Globální ekonomika posledních let má za následek nejsilnější konkurenci na trhu, s jakou se společnosti měly kdy možnost setkat. Společnosti a organizace po celém světě se snaží najít jakýkoliv bod, ve kterém mohou být unikátní, a tak se odlišit od své konkurence. Obdobně i zákazníci vyhledávají dodavatele, jejichž výrobky a služby jsou znatelně lepší, a tyto vnímané rozdíly využívají jako vodítko pro své rozhodování a jako opodstatnění případné vyšší ceny. Jelikož většina zákazníků má možnost nakoupit u více dodavatelů, kteří nabízí produkty obdobné kvality, musí zvažovat vlastnosti nad rámec samotného produktu. Sledují vlastnosti samotných dodavatelů, jejich interní praktiky a další známky orientace na kvalitu a zákazníka. Většina společností ztratí časem určitý díl svých zákazníků. V mnoha případech je tato ztráta způsobena přechodem ke konkurenci. Na některých trzích dosahuje průměrný podíl odcházejících zákazníků až 30 %. Jako hlavní důvod odchodu zákazníků ke konkurenci je ve velké většině případů nespokojenost s poskytovaným výrobkem či službou. V případě, že je organizace schopna nahradit ztracené 9

10 zákazníky novými, nemusí být tento stav považován za velký problém, ale je nutno mít na paměti, že náklady na získání nových zákazníků jsou mnohonásobně vyšší než náklady na udržení si zákazníků stávajících. Pochopení potřeb zákazníků a poskytování vysoké míry spokojenosti zákazníkům pomáhá zajišťovat vysokou míru jejich loajality, což se v konečném důsledku může promítnout i do vyšší ziskovosti organizace. Zvýšení spokojenosti zákazníků může zajistit vyšší příjmy, snížit budoucí výdaje, snížit cenové výkyvy a snížit pravděpodobnost ztráty zákazníků v případě krátkodobých potíží s kvalitou. Celá tato publikace je zacílena na měření a zlepšování spokojenosti externích zákazníků, nikoli na zákazníků interních tj. zaměstnanců. Spokojenost zákazníka, respektive spotřebitele výrobku či služby, lze definovat jako emocionální odezvu vztahující se k hodnocení rozdílu mezi předchozí zkušeností či očekáváním a skutečnou zkušeností s produktem. Jako taková zahrnuje několik aspektů, se kterými může být zákazník spokojen či nespokojen spokojenost lze z obecného hlediska hodnotit: s produkty organizace s určitými aspekty produktů organizace s organizací, zastoupením a / nebo odděleními jako celky s průběhem obchodní komunikace s organizací (obchodní zastoupení, dodání zboží, reklamační opravy, přístup k vyřizování stížností, atd.) se vztahem organizace se zákazníkem před uskutečněním nákupu se vztahem organizace se zákazníkem po uskutečnění nákupu 10

11 Jde tedy o zcela subjektivní hodnocení, které má však zásadní důležitost pro ekonomiku podniku. Ačkoliv přímé propojení spokojenosti zákazníků se ziskovostí organizace zatím nebylo přesvědčivě ve všech případech prokázáno, propojení s délkou udržení si zákazníka však ano. A jak již bylo řečeno, udržení stávajících zákazníků je mnohem hospodárnější než získávání nových. Délka udržení zákazníka je čas či počet nákupních cyklů, po které zákazník zůstává u jednoho dodavatele než přejde se svými požadavky a potřebami k jinému. Jedná se o loajalitu zákazníků. Obecně lze říci, že čím delší tato doba je, tím se zákazník stává hodnotnějším od spokojeného zákazníka lze například očekávat, že: zůstane zákazníkem déle zmíní se o svém dodavateli jiným, potenciálním zákazníkům, kteří si třeba jeho produkty vyzkouší utratí větší podíl svého rozpočtu u dodavatele, jenž nejlépe uspokojí jeho potřeby Význam měření spokojenosti zákazníků má tedy jasné ekonomické opodstatnění. Dále lze s jeho pomocí včasně identifikovat nové či potenciální problémy dříve, než by mohly ohrozit běh celé organizace. Uspokojení zákazníků je jediným způsobem, jak na dnešním trhu obstát a zůstat konkurenceschopným. Důraz organizace na spokojenost zákazníků vysílá signál o její zákaznické orientaci a orientaci na kvalitu, kterou spotřebitelé v dnešní době vyhledávají. Jako další identifikace kvality společnosti se dnes považuje certifikace podle normy ISO S ohledem na výše uvedené skutečnosti tedy není překvapením, že nejnovější vydání této 11

12 normy ISO Q obsahuje požadavek na monitorování a měření spokojenosti zákazníků. Aktuální atmosféra ohledně monitorování spokojenosti zákazníků na českém trhu Pro snadnější pochopení současné situace týkající se zjišťování a monitorování spokojenosti zákazníků v prostředí České republiky provedla společnost GfK Praha bleskový online průzkum mezi předními decision makers. 146 předních marketingových pracovníků poskytlo náhled do aktuální situace jejich společností. Hlavní závěry: 1. Sledování spokojenosti zákazníků je pro drtivou většinu společností naprosto či velmi důležitou oblastí. Vnímání důležitosti má přímý vliv na samotnou realizaci takto zaměřených šetření čím je pro společnost sledování spokojenosti zákazníků důležitější, tím je také častěji, pravidelněji a systematičtěji realizují. 2. Ty společnosti, které preferují kontinuální a systematický přístup k monitorování spokojenosti zákazníků, v největší míře využívají služeb expertů specializujících se na tuto oblast. Příležitostné sledování spokojenosti zákazníků je většinou řešeno vlastními silami. 3. Monitoring a analýzy spokojenosti zákazníků: 43 % společností analyzuje spokojenost zákazníků pravidelně a systematicky 51 % společností realizuje analýzy spokojenosti zákazníků, avšak nepravidelně a nesystematicky; nejčastěji zmiňované 12

13 důvody takového přístupu jsou tyto: nedostatek lidských zdrojů (35 %), příliš vysoká cena takových šetření (31 %) a nedostatek informací o možnostech pravidelného a systematického výzkumu spokojenosti zákazníků (29 %) Tři nejčastěji využívané způsoby monitorování spokojenosti zákazníků: reporting vlastních týmů (65 %), spotřebitelské dotazování (51 %) a systémy stížností a návrhů pro rychlé řešení a odstraňování problémů (40 %). Více než polovina společností (57 %) využívá při analýze a interpretaci výsledků benchmarky. Srovnávací kritéria jsou obecně nejvíce aplikována v oblasti B2C (66 %). Výsledky zjišťování spokojenosti zákazníků nejčastěji slouží jako podklady pro firemní strategie (76 %), vstupy pro operativní plánování (53 %), úpravy cenové politiky (40 %), hodnocení / odměňování pracovníků, poboček atd. (39 %) a pro školení a další vzdělávání pracovníků (37 %). téměř 6 % společností zmíněné analýzy neprovádí vůbec; nejčastěji z důvodu přesvědčení, že společnost dobře zná názory svých zákazníků! Detailní výsledky průzkumu jsou k dispozici v kapitole 8. 13

14 1.1 Základní přístupy ke zjišťování spokojenosti zákazníků 1. Průzkumy spokojenosti zákazníků Takovýto výzkum lze koncipovat jednorázově, ale skutečně zákaznicky orientované společnosti realizují pravidelné, systematické a opakované (trackingové) výzkumy, které odhalují trendy jak ve spokojenosti tak i v loajalitě zákazníků. Trackingové studie jsou obzvláště účinné při monitorování příčin spokojenosti či nespokojenosti. Tyto průzkumy se většinou realizují prostřednictvím telefonického, písemného či online dotazování. V některých případech lze využít i interaktivní hlasové systémy, ale tento způsob je v našich podmínkách využíván zatím ojediněle. 2. Výzkum motivace Výzkum motivace napomáhá zjistit silné a slabé stránky firemního programu spokojenosti a loajality, a je tedy úvodním krokem pro vývoj integrovaného systému monitorování spokojenosti a loajality zákazníků. Základním principem výzkumu motivace je realizace skupinových diskusí či hloubkových rozhovorů jak se zaměstnanci společnosti, tak se zákazníky. Cílem je získání náhledu na schopnosti stávajícího programu spokojenosti. 3. Mystery shopping / calling (neboli fiktivní nakupování) Jedná se o klientem zadanou špionáž v terénu. Vyškolení mystery shoppers předstírají v praxi zájem o koupi výrobku, objednání služby či získání určitých informací. Cílem metody je získání informací o praxi při prodeji výrobku / služby či poskytování doprovodného servisu zákazníkům. Tato metoda je užitečná pro zjištění silných a slabých stránek služeb společnosti i jejích konkurentů. Mystery 14

15 shopper vždy postupuje podle předem stanoveného scénáře, který pružně přizpůsobuje reakcím personálu. Informace, které získá, co nejdříve zaznamená do připraveného archu. 4. Systémy stížností a návrhů Firmy, které jsou zákaznicky orientované, umožňují svým zákazníkům snadné předávání stížností a návrhů. Systémy stížností a návrhů přinášejí zjištění problémových oblastí v organizaci tím, že nabádají zákazníky, aby se vyjádřili, kdykoliv se cítí nespokojeni. Cílem tedy je identifikace slabých oblastí, na kterých by se mělo zapracovat. Systémy stížností a návrhů mohou využívat jakoukoliv z následujících forem kontaktu: telefonický, písemný i online. Jedná se o nejlevnější metodu sledování spokojenosti zákazníků, neboť zákazníci Vás sami kontaktují! 5. Analýza ztracených zákazníků Společnosti by měly analyzovat ty zákazníky, kteří ukončili nákup určitých produktů či služeb nebo dokonce přešli ke konkurenci. Pro společnosti je důležité znát nejen důvody a příčiny odchodu zákazníků, ale také jejich podíl na celé zákaznické entitě. Analýza ztracených zákazníků je velmi dobrým indikátorem kvality řízení spokojenosti a loajality zákazníků. Tento typ výzkumu bývá často obtížný z časového i finančního hlediska, neboť nalezení a kontaktování odešlých zákazníků bývá komplikované. 1.2 Modely měření spokojenosti a loajality zákazníků Analytik či výzkumník musí nejprve připravit koncept měření spokojenosti a loajality zákazníků, který zohledňuje a předpokládá vzájemné působení daných zkoumaných veličin. Analytik musí tedy vytvořit velmi jasnou koncepci model, pokud od analýzy výzkumu očekává výstupy, jenž budou pro rozhodování organizace relevantní. 15

16 Existují dva základní typy modelů měření spokojenosti zákazníků makro modely a mikro modely. Makro modely jsou kauzální modely, které spojují různé parametry vztahu zákazníka a organizace v tzv. síti vztahů. Ta obsahuje například parametry jako image, hodnota produktu, kvalita produktu, spokojenost a loajalita zákazníka, chování při vyřizování stížností. Mikro modely se pak soustředí na detailní analýzu těchto jednotlivých elementů sestavujících celý koncept spokojenosti a loajality zákazníků. Vzor modelu spokojenosti a loajality zákazníků z ekonomické perspektivy: Celková Přizpůsobivost Spolehlivost Vnímaná kvalita Image organizace Stížnosti zákazníků Formální Náklady Zaměstnancům Cena při danné kvalitě Kvalita při danné ceně Vnímaná hodnota Spokojenost zákazníků Loajalita zákazníků Opakovaný nákup Zisk Celková Přizpůsobivost Spolehlivost Očekávání zákazníků Spokojenost Naplnění / Srovnání nenaplnění s ideálem očekávání Tolerance k ceně Zdroj: Research Methodologies for The New Marketing, ESOMAR, listopad 1996 Význam a důležitost tématu spokojenosti zákazníků je natolik široce uznáván, že mnoho zemí zavedlo Národní index spokojenosti zákazníků (NISZ) pro potřeby analýzy úrovně spokojenosti dosahované různými společnostmi. Významem NISZ indexů je tedy hlubší poznání vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem s cílem 16

17 získat informace pro rozhodování a plánování lepších strategií tak, aby zákazníci byli spokojeni co nejefektivněji a nejekonomičtěji. Mezi nejznámější národní indexy spokojenosti zákazníků (makro modely) patří tyto: Švédsko The Swedish Customer Satisfaction Barometer (SCSB) Německo The Deutsche Kundenbarometer (DK) USA The American Customer Satisfaction Index (ACSI) Evropa The European Performance Satisfaction Index (EPSI) Norsko The Norwegian Customer Satisfaction Barometer (NCSB) Švýcarsko The Swiss Index of Customer Satisfaction (SWICS) Každý z těchto modelů využívá širokou škálu nejdůležitějších parametrů, ukazatelů a faktorů, které jsou v oblasti spokojenostních a loajalitních studií obecně uznávány jako stěžejní. Ačkoliv se jednotlivé modely od sebe liší, a tudíž přímé srovnání výsledků mezi nimi je do jisté míry omezené, poskytují ucelený náhled na preference zákazníků ohledně kvality produktů či služeb. Jak již bylo zmíněno, třebaže se tyto hlavní měřené faktory u každé metody liší, design dotazníku, metodika výzkumu a další základní charakteristiky těchto studií zůstávají takřka totožné. Každý z uvedených NISZ indexů má těchto 6 následujících shodných charakteristik: existence hranic tvořených národními specifiky či ekonomickým regionem zahrnutí různých oborů / ekonomických odvětví výzkum je spravován nezávislou organizací 17

18 zainteresovanými subjekty jsou soukromé podniky i veřejné instituce zpracování periodických analýz měření jak spokojenosti, tak klíčových faktorů úspěšnosti Podrobnější popis modelu EPSI je uveden v kapitole ESOMAR Doporučené principy při výzkumu spokojenosti zákazníků ESOMAR je přední světovou asociací pro výzkum trhu a je uznávaná jako hlavní představitel tohoto odvětví. Asociace ESOMAR byla založena roku 1948 jako Evropská společnost pro výzkum trhu a veřejného mínění. ESOMAR nyní sdružuje členů ve více než 100 zemích světa jak klientů, tak i poskytovatelů výzkumu trhu. Tato organizace je jedinečná tím, že spojuje experty na výzkum trhu na celosvětové úrovni. Členové ESOMARu pocházejí ze širokého spektra profesních odvětví, včetně reklamních, mediálních, vládních, spotřebních, ekologických, vzdělávacích a sociálních organizací. ESOMAR si klade za cíl zprostředkovávat výměnu názorů a zkušeností mezi poskytovateli a uživateli výzkumů trhu s cílem optimalizovat využití výstupních dat v rozhodovacích procesech. Skrze svá pravidla a směrnice je ESOMAR průkopníkem na poli ochrany soukromí respondentů, bez ohledu na techniku a technologii využívanou při realizaci výzkumů. Volný překlad části ESOMAR Guideline on Customer Satisfaction Studies, září

19 Úvod Výzkumy spokojenosti zákazníků (CSS Customer Satisfaction Studies) se provádí již mnoho let. V poslední době však dochází k výraznému posunu jejich důležitosti a role: tyto výzkumy se staly nejrychleji rostoucím segmentem výzkumu trhu došlo ke změně jejich role v reakci na sílící konkurenční prostředí světového trhu a vznik nových marketingových metod V minulosti byly výzkumy spokojenosti zákazníků převážně jen metodou pro sledování úspěšnosti společnosti a nástrojem pro porozumění dynamice trhu. Nyní slouží také pro rychle se rozvíjející obor marketingu vztahu se zákazníkem (CRM Customer Relationship Marketing) a pro správu databází zákazníků. Dnešní výzkumy spokojenosti zákazníků se tedy mohou věnovat velmi různým problémům od studií, proč a jak zákazníci reagují tak, jak reagují ve vztahu k příslušnému výrobku či službě, až po projekty navržené pro obohacení marketingových databází a pro posílení přímých one-to-one vztahů mezi společností a jeho jednotlivými zákazníky. Je tedy možno realizovat dvě různé studie pod obecným pojmem Výzkum spokojenosti zákazníků. V prvním případě je zaručena anonymita respondenta a veškerá shromážděná osobní data se považují za přísně důvěrná a jsou využita pouze pro výzkumné účely. Druhý typ studií anonymní není, neboť data, včetně osobních, jsou později využita pro navázání kontaktu s jednotlivými respondenty za jiným účelem než výzkumným. Směrnice ESOMARu Rozlišování mezi marketingovým výzkumem a přímým marketingem (Maintaining the Distinctions 19

20 between Marketing Research and Direct Marketing) zdůrazňuje, že oba dva druhy projektů jsou legitimní a hodnotné formy aktivity, kterými se marketingoví výzkumníci mohou zabývat. Základní poznatky a předpoklady Výzkum trhu je forma vědeckého a statistického výzkumu. Jako takový může tedy těžit z některých legislativních výhod v rámci ochrany osobních údajů. Potenciálně nejdůležitější výhoda je v tom, že na takovýto výzkum se nemusí vztahovat alespoň některá zákonem či jinak ustanovená omezení, která se aplikují na různé druhy přímého marketingu. Pokud by měla být tato omezení aplikována na výzkum trhu, tak by mohla jeho realizaci značně znesnadnit. Konkrétně by mohla velmi omezit přístup k určitým segmentům populace, což by výrazně zvýšilo problémy spojené se získáváním plné a ochotné spolupráce od reprezentativního vzorku respondentů. Z toho vyplývá, že je absolutně nezbytné, aby se výzkumy spokojenosti zákazníků organizovaly takovou formou, která neohrozí relativní volnost jejich samotné realizace, a zároveň která ani příliš neomezí možnost výzkumníků pracovat na projektech, jenž přímo do této kategorie nespadají. Jelikož existuje široké spektrum různých CSS studií, je nutné identifikovat, kde příslušné hranice leží tj. hranice mezi aktivitami, které se oprávněně dají označit jako výzkum trhu (tedy jako vědecké ), a aktivitami, které do této kategorie nespadají, a se kterými se tedy musí nakládat s ohledem na způsob shromažďování dat poněkud jinak. 20

21 Různé kategorie výzkumu spokojenosti zákazníků Hlavní aktivity ve výzkumu spokojenosti zákazníků se dají zařadit do jedné z následujících kategorií: 1. Výzkumné projekty, kde výzkumník sestavuje vzorek respondentů z příslušné obecné populace a ne na základě externích databází. Nedochází zde k uvolnění jakýchkoliv osobních údajů komukoliv, kdo na projektu nepracuje v pozici výzkumníka, či nedochází k začlenění těchto údajů do nějaké databáze určené pro jiné než výzkumné účely. Výsledky takového výzkumu jsou prezentovány pouze ve zcela anonymní formě. 2. Výzkumné projekty, kde se vzorek respondentů sestavuje z databáze poskytnuté klientem či jiným subjektem. Sestavování vzorku tímto způsobem je zcela legitimní za předpokladu, že fyzické osoby uvedené v tomto seznamu byly zpraveny o možnosti, že budou z výzkumných důvodů kontaktovány a daly k tomu také souhlas, a dále za předpokladu, že je takovýto seznam příslušně registrován. Dále, zpracovatel dat má povinnost udržovat databázi aktuální a v souladu s touto povinností musí informovat správce / vlastníka databáze o případech, kdy nějaký údaj se ukáže být neplatným (například osoba se odstěhovala či zemřela). Ovšem poskytování jakýchkoliv dodatečných údajů (například novou adresu této osoby) ohrožuje statut projektu jako vědecký výzkum, jelikož se toto dá považovat za formu zdokonalování marketingové databáze. V zájmu respondenta je také vhodné, aby byl v příslušné databázi vytvořen symbol označující, že daná osoba by již neměla být znovu dotazována či jinak kontaktována za účelem výzkumu trhu. Pokud jsou předávány dále jakékoliv jiné informace, pak projekt spadá do kategorie (4) viz níže. 21

22 3. U obou dvou kategorií uvedených výše se čas od času může objevit případ, kdy respondent spontánně požádá o předání dodatečných osobních údajů zpět ke klientovi / správci databáze. Jako příklad lze uvézt jednotlivce, který má nedořešený problém či stížnost a chce, aby se jí klient zabýval. V současné době je statut projektu, kde výzkumník této žádosti vyhoví, co se týče pravidel o ochraně osobních údajů, v některých případech poněkud nejasný. Ovšem v některých zemích se ukazuje, že pokud by výzkumník předal takovéto osobně-identifikující údaje zpět klientovi, bylo by možné to považovat za posun celého projektu za zmíněnou hranici na formu přímého marketingu (tj. jednalo by se o způsob přímého zlepšování vztahu mezi klientem a jeho zákazníky, nikoliv jen forma vědeckého výzkumu). V těchto zemích by nemělo být obtížné poskytnout respondentovi jméno / adresu / telefonní číslo na příslušnou kontaktní osobu v organizaci klienta (je možné se s klientem na takovéto spolupráci předem dohodnout), tak, aby respondent sám mohl daný problém s klientem řešit. Pokud by výzkumníci v takovýchto zemích sami zprostředkovávali kontakt tím, že by předávali jména a adresy či jiné osobní údaje, došlo by k přesunu projektu do následující kategorie (4). V nejasných případech by se měla respektovat nejkonzervativnější interpretace. 4. Projekty, kde klient přímo požádá výzkumníka o zasílání vzorových případů, které by chtěl klient sám následně řešit, téměř jistě spadají pod hlavičku marketing vztahu se zákazníkem (tj. přímý ). Jelikož toto může být součást rozsáhlého systému služeb zákazníkům, vyžadovalo by to, aby výzkumník předával osobní údaje pro jiné účely než výzkum trhu. Takovéto projekty se tedy nedají oprávněně nazývat jako výzkum trhu. 5. Jakýkoliv projekt, který kombinuje shromažďování osobních údajů, jak pro účely výzkumu trhu, tak pro účely přímého 22

23 marketingu (tj. následují propagační aktivity atd.) nemůže být oprávněně nazýván výzkumem trhu, ale musí být považován za formu přímého marketingu. Podmínky směrnice Všechny tyto typy studií jsou zcela legitimní za předpokladu, že splňují klíčová pravidla legislativy o ochraně osobních údajů, zejména: jsou prováděny průhledným způsobem: respondenti jsou patřičně obeznámeni o charakteru výzkumu (kdo jej provádí, jak budou informace využity, atd.), jsou srozuměni s tím, že jejich spolupráce je zcela dobrovolná a za těchto podmínek s účastí souhlasí veškeré shromážděné osobní údaje jsou přísně střeženy: není k nim možný žádný neautorizovaný přístup a jsou užity pouze pro ty účely, pro které dal respondent souhlas Dodržováním níže popsaných principů a procedur pomohou výzkumníci zajistit ochranu zvláštního statutu výzkumu trhu, aniž by příliš omezovali svobodu realizace jiných typů projektů vyžadujících shromažďování dat. (a) Studie Business to Consumer (organizace spotřebitel): 1. Jedinými typy CSS projektů, které mohou být prezentovány jako výzkum trhu jsou ty, které jasně zapadají do kategorie (1) až (3). 2. Veškeré další typy projektů by neměly být takto označovány nebo prezentovány a musí být popsány nějakým jiným způsobem (např. studie spokojenosti zákazníků nebo 23

24 nějakým obecným popisem jako kontrola míry, do jaké jsou zákazníci spokojeni s ) s jasným stanovením účelu projektu a způsobů, jakými budou data využita. 3. Jak je popsáno ve směrnici ESOMARu Rozlišování mezi marketingovým výzkumem a přímým marketingem (Maintaining the Distinctions between Marketing Research and Direct Marketing), je naprosto nezbytné, aby se užívaly odlišné operační názvy pro provádění výzkumu trhu a provádění přímého marketingu / kombinovaných aktivit. Respondenti nesmí být (ani neúmyslně) uvedeni v omyl či oklamáni ohledně pravého charakteru projektu v důsledku operačního názvu užívaného organizací shromažďující data. 4. V případech, kde se organizace (ať už agentura či klient) účastní jak výzkumných tak nevýzkumných aktivit, zabezpečené interní systémy musí být využity tak, aby bylo zajištěno, že veškeré osobní údaje shromážděné pro účely výzkumu trhu nemohou být zpřístupněny či využity pro jakýkoliv jiný účel, a že může být deklarován a doložen naprostý soulad s požadavky na ochranu osobních údajů. 5. V případech účasti na projektech, které nespadají do kategorií (1) až (3), musí výzkumníci pracovat v souladu se stanovenými požadavky pro zpracování osobně-identifikujících dat pro jiné účely než realizaci vědeckého výzkumu (tj. právo veřejnosti k přístupu k jakýmkoliv jejich osobním údajům vedeným v databázích organizace a časová omezení a užití takovýchto dat). 6. V některých zemích platí dodatečná omezení týkající se provádění přímého marketingu, zejména ve spojení s právem kontaktovat osoby na základě veřejného seznamu (např. zákaz provádění cold calling ). V případech kategorií (4) a (5) je 24

Dostupnost produktů pojišťovny

Dostupnost produktů pojišťovny UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ Dostupnost produktů pojišťovny Štěpán Buchar Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vykonal samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Zjišťování potřeb a požadavků zákazníků, znalost situace na trhu a vytváření atraktivní nabídky výrobků a služeb pro jednotlivé cílové segmenty trhu na základě empirických

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Bc. Šárka Břoušková Ing. David Humenčák Realizátor: LaROS profi s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno www.laros.cz Tento vzdělávací program je financován Evropským

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

Řízení kvality služeb v oblasti gastronomie

Řízení kvality služeb v oblasti gastronomie Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Řízení kvality služeb v oblasti gastronomie Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D. Autor: Bc. Kristýna Štěpánková Brno

Více

Kvalitativní zpráva z projektu QALLL (český překlad úvodu, metodologie a závěru)

Kvalitativní zpráva z projektu QALLL (český překlad úvodu, metodologie a závěru) Zajišťování kvality v celoživotním vzdělávání se zvláštním zřetelem k odbornému vzdělávání a přípravě a vzdělávání dospělých Kvalitativní zpráva z projektu QALLL (český překlad úvodu, metodologie a závěru)

Více

Analýza studentských bankovních účtů pomocí metody Mystery Shopping

Analýza studentských bankovních účtů pomocí metody Mystery Shopping SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Analýza studentských bankovních účtů pomocí

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení vybraných e-shopů v České republice Evaluation of selected e-shops in the Czech Republic Tomáš Hurt Plzeň 2013 Čestné prohlášení

Více

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek Výzkumné metody Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol PhDr. Petr Vojtíšek Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Kateřina Bácová. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví

Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Kateřina Bácová. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Bácová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ...

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... 8 2.1.1. VENKOV... 8 2.1.2. MIKROREGION... 8 2.1.3. MIKROREGIONÁLNÍ MANAGEMENT ROZVOJE...

Více

Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu

Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu Diplomová práce Bc. Veronika Sokolová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: VŠH MHL Management hotelnictví

Více