PEKS BP Otázka č.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.4"

Transkript

1 1. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU 2 2. CASH FLOW (CF) 6 3. HLAVNÍ ČINNOSTI PODNIKU 7 4. HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU FINANČNÍ ANALÝZA (FA) FINANČNÍ ANALÝZA (FA) UKAZATELÉ RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELÉ ZADLUŽENOSTI UKAZATELE LIKVIDITY HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU FINANČNÍ ANALÝZA UKAZATELÉ TRŽNÍ HODNOTY: HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU FINANČNÍ ANALÝZA UKAZATELÉ TRŽNÍ HODNOTY POSTUP FINANČNÍ ANALÝZY POZNÁMKY OD FIALY ZÁKLADNÍ TECHNIKY FINANČNÍ ANALÝZY: FINANČNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY CÍLE PODNIKU FUNKCE (ČINNOSTI) PODNIKU 24 1

2 4. Řízení pracovního kapitálu (Working capital management), rozbor, podstata a funkce rozboru v podniku, analýza dílčích podnikových činností 1. Řízení pracovního kapitálu Pracovní kapitál = hrubý kapitál, jinak veškerá oběţná aktiva pouţívaná v podniku Čistý pracovní kapitál - je dán rozdílem mezi sumou oběţných aktiv a sumou krátkodobých závazků = oběţná aktiva - část oběţných aktiv, která zůstane podniku k dispozici, kdyţ by byly veškeré krátkodobé dluhy zaplaceny Pracovní kapitál patří do běţného krátkodobého financování Hotovostní (=obratový cyklus) firma musí mít peníze, aby mohla nakoupit materiál pro zahájení výroby a následné dodání objednaného zboţí zákazníkovi, který za ně zase zaplatí - pro řízení pracovního kapitálu je důleţitý objem na počátku investované hotovosti a také doba, na kterou je investována Čistý pracovní kapitál - všechny aktivní poloţky hotovostního cyklu jsou součástí pracovního kapitálu, ten je tvořen zásobami, pohledávkami a finančním majetkem, odečteme-li krátkodobé závazky vzniká čistý pracovní kapitál Optimální objem pracovního kapitálu - pracovní kapitál je ovlivňován průběhem výroby, nákupu a prodeje, je důsledkem usnadnění obchodních vztahů, kdy se např. nevyţaduje platba při předání zboţí - jednotlivé sloţky mají svou roli: zásoby umoţňují dodávky ve velmi krátkých termínech, pohledávky usnadňují platební styk a hotovost vyrovnává výkyvy v trţbách nebo časový nesoulad příjmů a výdajů - část pracovního kapitálu však nemusí být efektivně vyuţita a proto pro mnoho firem zůstává řízení pracovního kapitálu příleţitostí pro nalezení úspor - existence určité úrovně WC je pozitivní a je třeba hledat jeho optimální výši 2

3 Analýza potřeby pracovního kapitálu - jaké faktory zbytečně zvyšují objem WC? moţnosti sníţení doby trvání hotovostního cyklu: analýza následujících oblastí:» příjem a zpracování objednávky» objednávání zásob» doba dodání zásob pro zahájení výroby» konstrukční a technologická příprava výroby» plánování výroby» výrobní technologie (předávky mezi pracovišti, dráha meziproduktu)» skladování hotových výrobků» expedice» příprava a doručení faktury» doprava zákazníkovi» dohodnutá splatnost» zákazníkova vůle zaplatit včas» zákazníkova schopnost platit včas» doba převodu peněz» tok informací Důvody zpožďování hotovostního cyklu Záměr Lajdáctví Nastavení procesu Jako kompenzace Důvody zpožďování hotovostního cyklu Typický příklad Pozdní úhrada zákazníkem Pozdní subdodávka od konkurentů Nízká výkonnost administrativního personálu Nepořádek v evidenci Potrvzování objednávky mnoha útvary Čekání na schválení objednávky zodpovědnou osobou Dávkové vystavování faktur Snížení bankovních poplatků kompenzováno pozdějším připisováním plateb na účet Delší doba splatnosti vydaných faktur jako kompenzace za zvýšení ceny Výsledky analýzy - jako efektivní pro provedení analýzy se ukazuje sestavení týmu sloţeného z pracovníků s různou odborností a doplnit ho o členy, kteří nejsou zatíţeni dosavadními postupy ( pracovníci dodavatelů, odběratelů nebo externí konzultanti) - analýza identifikuje části hotovostního cyklu a související procesy, které celý cyklus prodluţují a tím zvyšují nároky na objem WC - výsledkem je seznam opatření, které mohou přispět ke zrychlení cyklu, tato opatření je moţné rozdělit podle času potřebného k realizaci a podle toho, zda jejich zavedení vyžaduje investice : - velikost kruhů, která zastupují jednotlivá opatření, naznačuje velikost odhadovaného dopadu - analýza přínosů a nákladů má za úkol nalézt a ocenit všechny přínosy a potřebné náklady - je také ţádoucí zváţit moţná rizika realizace opatření 3

4 Koncept nulového nefinančního kapitálu - často se objevuje u výrobců automobilů donutili většinu svých dodavatelů, ţe své komponenty dodávají přímo na výrobní linku a to buď systémem JIT, vytvořením konsignačních skladů nebo pronájmem skladovacích prostor dodavateli přímo vedla linky to v konečném důsledku znamená, ţe automobilky nevykazují téměř ţádné zásoby materiálu Role finančního manažera - má za úkol sledovat součásti pracovního kapitálu a parametry jeho financování - určuje jeho cílovou nebo optimální výši vzhledem k objemu a charakteru prodeje - iniciuje analýzy příčin vznikajících nedostatků podněcuje ostatní v hledání moţností zlepšení Řídit WC (NWC) znamená řídit jeho složky. Zefektivnění práce se sloţkami WC vede k navýšení disponibilní hotovosti:» rychlejší a spolehlivější dodávky materiálu a polotovarů» lépe vybírat zákazníky jako ochrana před nedobytnými pohledávkami» účinné metody vymáhání budou sniţovat objem pohledávek po splatnosti» drţení hotovostní rezervy kvůli nesouladu příjmů a výdajů pro nečekanou změnu v nich - to přináší krátkodobé (pouţití volných peněţních prostředků na splacení části dluhu a tím úsporu úrokových nákladů apod.) ale také dlouhodobé efekty: - volná hotovost můţe být pouţita ke zvýšení investic (pouţití na rozvoj podnikání) výsledkem bude zvýšení trţního podílu a trţeb - Niţší náklady na udrţování pracovního kapitálu (sníţení počtu zaměstnanců v administrativě, redukce nákladů na manipulaci, skladování apod.) - nejdůleţitějším efektem je zvýšení konkurenceschopnosti, kdy firma můţe garantovat kratší dodací lhůty, čímţ získá výhodu proti jiným konkurentům Kapitálová potřeba pro oběţný majetek = financování a řízení pracovního kapitálu Řízení pracovního kapitálu má 2 základní úkoly: 1) určit potřebnou optimální výši kaţdé poloţky oběţných aktiv a jejich celkové sumy 2) určit, jakým způsobem oběţný majetek financovat - podnik by měl mít tolik OM kolik hospodárný provoz podniku vyţaduje, je-li jej méně není plně vyuţit dlouhodobý majetek (výrobní kapacity..) to znamená brzdu rozvoje - více část v nečinnosti, coţ vyvolává zbytečné náklady nehospodárné Určení potřebné výše OM: - postup analyticky (dle jednotlivých poloţek) nebo globálně (souhrnným výpočtem pomocí obratového cyklu peněz) Determinanty optimálního objemu položek WC Položka Determinanta Zásoby materiálu Frekvence objednávání Zásoby nedokončené výroby Zásoby výrobků a zboží Doba výroby Počet předávek mezi pracovišti Frekvence expedice Očekávání zákazníků na dobu dodání Pohledávky Doba dohodnuté splatnosti pohledávek Finanční majetek Stabilita objednávek Stabilita příjmů - Některé zásoby jsou v podniku vázány dlouho (pojistné zásoby), jiné se rychle obrací management musí rozhodnout které financovat z dlouhodobých a které z krátkodobých zdrojů. Dlouhodobé zdroje jsou draţší,ale méně rizikové záleţí na managementu, zejména na jeho přístupu k riziku 4

5 Řízení WC : 1) KONZERVATIVNÍ PŘÍSTUP - Existují určité periody v hospodaření firmy, kdy se střídá období nedostatku a přebytku hotovosti z dlouhodobých zdrojů. Firma pouţívá krátkodobé financování pouze k pokrytí špiček kapitálové potřeby. ČPK je větší neţli trvalá sloţka oběţných aktiv a zároveň menší neţ maximální hodnota celkových oběţných aktiv. - v období přebytku se firma nachází v roli věřitele (investuje hotovost) a v období nedostatku financuje z krátkodobých zdrojů 2) UMÍRNĚNÝ PŘÍSTUP - ČPK je roven vázaným oběţným aktivům. Firma z dlouhodobého kapitálu financuje trvalou sloţku oběţných aktiv. - Firma stále financuje dočasná oběţná aktiva z krátkodobých zdrojů. 3) AGRESIVNÍ PŘÍSTUP - Firma z krátkodobých zdrojů financuje i část trvale vázaných oběţných aktiv. Toto řešení je sice relativně levné, ale rizikové, protoţe ČPK je menší, neţ trvale vázaná oběţná aktiva. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU (Working capital management) = kapitálové potřeby pro financování oběţného majetku a činností s ním spojených 2 základní úkoly WCA: 1) určit potřebnou (optimální, přiměřenou) výši kaţdé poloţky oběţných aktiv a jejich celkové sumy 2) určit, jakým způsobem oběţný majetek financovat Hrubý pracovní kapitál = OM Čistý pracovní kapitál (ČPK) = OM Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky = Celková Pasiva vl. Kapitál DCK Podnik by měl mít tolik OM jak ve věcné tak peněţní formě, kolik hospodárný provoz podniku potřebuje. Má-li jej méně, pak je investiční majetek podniku nevyuţit, coţ je nehospodárné a celkový rozvoj podniku brzděn. Máli jej více, pak je jeho část nečinnosti coţ vyvolává zbytečné náklady, především úrokové náklady z vázaného majetku. Výše oběžného majetku by měla být vždy optimální, coţ tedy znamená, ţe by zásob, materiálu, hotových peněz mělo být přesně tolik, aby to bylo kam uskladnit a nevznikaly situace s prázdnými sklady..a naopak situace kam uskladnit přebytečný materiál Určení optima OM: 1) analyticky, podle jednotlivých poloţek oběţných aktiv (zásoby výrobní, rozpracované výroby, hotových výrobků, pohledávek), u kaţdé poloţky určíme optimum 2) globálně, tj. souhrnným výpočtem pomocí tzv. obratového cyklu peněz 5

6 Obratový cyklus peněz je doba mezi platbou za nakoupený materiál a přijetím inkasa z prodeje výrobku, po kterou jsou fondy podniku vázány v oběţných aktivech. Je tedy zřejmé, ţe čím kratší je obratový cyklus peněz, tím méně pracovního kapitálu podnik potřebuje. Obratový cyklus peněz se skládá (OCP) z doby obratu zásob z doby obratu pohledávek inkasa z doby odkladu plateb OCP = DOZ + DI DOP OCP lze i zkrátit, pro úsporu kapitálu: o Zkrácením doby obratu zkrácením doby zásobování, výroby, expedice o Zkrácením doby inkasa slevy odběratelům za dřívější platby faktur o Prodloužením doby odkladu plateb (jen v případě, ţe nezvýší náklady podniku a nepoškodí vztahy s dodavateli) oběţná aktiva jsou financována jak dlouhodobými dluhy tak krátkodobými dluhy. Čistý pracovní kapitál je financován pouze dlouhodobými dluhy Čistý pracovní kapitál představuje přebytek oběţných aktiv nad krátkodobými dluhy, tedy tu část, která je financována dlouhodobými zdroji. Protoţe dlouhodobý kapitál není okamţitě splatný, je tato část OM k dispozici vedení podniku pro jeho podnikatelskou aktivitu. Je však třeba aby tento pracovní kapitál byl v likvidní formě (penězích, obchodovatelných CP). Doba obratu zásob je průměrná doba od nákupu materiálu do jejich prodeje. Zahrnuje dodávkový a výrobní cyklus a vypočte se podle vzorce: 2. CASH FLOW (CF) = peněţní tok, obvykle se jím rozumí čistý přírůstek (úbytek) peněţních prostředků, který podnik skutečně obdrţí za určité období. Zjišťuje se z výkazu o tvorbě a uţití peněţních prostředků, který zachycuje peněţní toky (příjmy a výdaje) 6

7 Řízení CF Cílem podnikání je zhodnocení vloţeného kapitálu, čemuţ dochází k tvorbě zisku. Zisk je účetní veličinou nikoliv skutečnými penězi. Skutečnými penězi je rozdíl mezi peněţními příjmy a peněţními výdaji, který označujeme jako CF (peněţní tok). Finanční manaţeři, kromě toho, ţe musí zajistit zhodnocení vloţeného kapitálu, to jeţ zhodnocení zisku, musí dále zajistit aby podnik měl v kaţdém okamţiku dostatek peněz nebo-li CF. Koncepce CF: - rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněţní vyjádřením (prodej výrobků, odběratel nezaplatí) - časový nesoulad hospodářských operací, které vyvolávají náklady a jejich finanční zachycení (mzdové náklady denně, výplata 1x měsíčně) - důsledek pouţívání různých účetních metod (př: různý způsob odpisování dlouhodobého majetku) je zaloţena na peněţních příjmech a výdajích; vyjadřuje reálné toky peněz a jejich zásoby v podniku Sestavení plánu/výkazu o CF zjišťujeme 2 metodami: - kaţdá účetní jednotka volí metodu na základě vlastní úvahy - sleduje peněţní příjmy a výdaje za jeden rok - tok peněz - sestavují ho pouze ty účetní jednotky, které mají povinnost auditu - je to přehled o skutečných příjmech a výdajích za účetní období - vysvětluje, odkud plynou peněţní prostředky a k jakým účelům byly vyuţity 1. NEPŘÍMOU vychází se z hospodářského výsledku za období Čistý zisk + náklady neznamenající peněţní výdaje - výnosy neznamenající peněţní příjmy = cash flow (rozdíl příjmů a výdajů) CFL metoda nepřímá vychází z výsledovky (tedy čistého zisku) (počáteční stav účtu + ČZ + odpisy pohledávky úmor + závazky + daňové závazky (daň ze zisku) = CFL (+ stav na účtě) Nebo : ČZ + odpisy + snížení zásob + snížení pohledávek nová investice vyplacené dividendy + nový úvěr Hotovost na konci období = PÚR + CFL 2. PŘÍMOU se vypočte jako rozdíl nákladů, které jsou současně výdaji, a výnosů, které jsou současně peněţními příjmy CFL metoda přímá vychází z příjmů a výdajů (počáteční stav účtu + reálné příjmy (=příjmy-pohledávky) materiál zaplacený náklady na mzdy nákladové úroky úmor = reálné příjmy reálné výdaje => CFL celkové, KUR= CFL+ PUR STRUKTURA CASH FLOW Provozní činnost (tzn. CFL z provozní činnosti) - (výroba, prodej výrobků) výsledek provozu (čistý provozní zisk), změna pohledávek u odběratelů, změny dluhů u dodavatelů, změna zásob Investiční činnost (CFL z investiční činnosti) - změny dlouhodobého majetku a jeho zdrojů Finanční činnost (CFL z fin. činnosti) fondy plynoucí z pouţití úvěrů, dluhů, společných akcií, splátek dluhů, placení dividend 3. Hlavní činnosti podniku Hlavní činnosti podniku: Zásobování Výroba 7

8 Prodej Kaţdá činnost potřebuje peníze a zároveň je vyjádřena v penězích. => tok peněz Tok peněz - peněţní příjem (v opačném směru zachycuje prodej výrobků) - peněţní výdaj (v opačném směru obstarávání výrobních faktorů) Finanční řízení podniku (fin. management) má 4 hlavní úkoly: opotřebovávat kapitál rozhodnout o umístění kapitálu rozhodnout o rozdělení zisku prognózovat, plánovat, zaznamenávat, analyzovat, kontrolovat a řídit hospodářskou stránku činnosti podniku tak, aby byla zajištěna jeho finanční stabilita financování = získávání a rozdělování (alokaci) fondů (malá firma-majitel; větší firma-účetní; velká firma-finanční ředitel a fin. manaţeři) ovlivněno 2 faktory: a) časem b) rizikem Faktor času v peněžním vyjádření Peněžní jednotka Kč přijata nebo vyplacena v různých časových okamžicích má rozdílnou hodnotu. Dnešní koruna je cennější, neţ koruna získaná později např. za rok, neboť tu korunu, kterou máme dnes, můţeme investovat tak, aby nám přinesla úrok neboli další zisk. Početní postup, kterým zjišťujeme budoucí hodnotu peněz, nazýváme úrokováním. Úrokování můţe být jednoduché, nebo sloţité. Při jednoduchém úrokování se úročí stále původní částka (jistina), zatímco se úrok kaţdoročně vybírá. Složité úrokování, při kterém se spolu se základní jistinou úročí i úrok. úrokování = budoucí hodnota peněz - jednoduché úročí se jen původní částka (vklad, jistina, úrok se vybírá) BH = SH* (1+i) n BH - budoucí hodnota (konečná částka na konci roku n roků) SH - současná hodnota (počáteční částka) i - úroková míra vyjádřená v desetinném tvaru) n - počet let (období) úročení ( 1 + i ) n úročitel odúročení = současnou hodnotu budoucích příjmů nebo výdajů; tj částku, která by teď vzrostla, kdybychom ji měli v rukou, na budoucí částku Ve finančních výpočtech velice často zjišťujeme současnou hodnotu budoucích příjmů nebo výdajů, tj. částku, která, kdybychom ji takhle měli nyní v rukou, by vzrostla na budoucí hodnotu. Tento postup se nazývá odúročení neboli diskontování. SH = BH. (1 + i) -n nebo SH = BH * kde zlomek označujeme jako odúročitel (diskontní míra); zjistíme v tabulkách a nebo vypočteme 8

9 Pojem Podstata Vzorec Využití Úročitel J n = J 0 x (1+i) n J n = BH Budoucí hodnota jistiny (1+i) n i = BH - 1 Odúročitel (diskontování) Jakou částku je nutné dnes uloţit aby za n let při i byla k dispozici suma XY? Střadatel Jaká suma bude k dispozici po n letech při i, pokud pravidelně bude ukládána částka a. Kolik budeme mít za n let? Fondovatel (při splácení dluhu) Jakou částku je nutné uloţit, aby za n let při i byla k dispozici celková suma XY? Umořovatel Výpočet hodnoty splátek a celkové hodnoty úroků. Zásobitel Výpočet sumy, kt. je nutno uloţit dnes, aby z ní bylo moţno po n let při i čerpat částku XY. Současná hodnota jistiny Budoucí hodnota anuity Anuita z budoucí hodnoty Anuita ze současné hodnoty Současná hodnota anuity Současná hodnota perpetuity Současná hodnota perpetuity s ročním růstem Anuita = úrok + úmor Ú=Jn1 J0 1 (1 i) n ( 1 i) n 1 i i ( 1 i) n 1 (1 i) (1 i) n n (1 i) (1 i) n n i 1 1 i J 0 n= SH ln BH ln SH ln (1+i) 1 J n n (1 i) Jo = SH poč. jistina J n n ( 1 i) 1 a i a J n a J J perpetuita J 0 i perpetuita J 0 i g 0 0 i n ( 1 i) 1 n (1 i) i n (1 i) 1 a úvěr = úrok = (a.n) (1 i) a (1 i) BH = SH* (1+i) n SH = BH * 1 n (1 +i) n nebo SH = BH*( 1 + i) n n 1 i Pojmy: Anuita = úrok + úmor Umořování úvěru splácení úvěru a z něho plynoucích úroků Umořovací plán obsahuje výši: anuity, úroku z úvěru, úmoru a zůstatek úvěru. Úmor částka, o kterou se v kaţdém období sníţí úvěr. Faktor rizika = Při vybírání jedné z moţných variant nějakého řešení si nejsme jisti jejím výsledkem, neboť obvykle varianta s větším rizikem přináší i větší zisk i varianta a opak Riziko představuje nebezpečí, ţe očekávané výnosy nebudou dosaţeny, nebo ţe dokonce investovaný kapitál bude ztracen Riziko vzniká buď z: a) vnějších příčin (povodně, inflace, krize), b) vnitřních příčin samotného podniku (chybný odhad poptávky, chybná investice) Riziko ztráty vynaloţených finančních prostředků se sniţuje jejich rozloţení do více akcí, diverzifikací výrobního programu, vytváření rezervních fondů, pojištění. Čím větší je riziko, tím větší je i poţadovaný výnos a tím vyšší je diskontní míra. 9

10 Ve finančním řízení podniku se příjmy z rizikových akcí, diskontují s vyšší diskontní mírou Snížení rizika: rozloţením do více akcí (portfolia) diverzifikací výrobního programu (neúspěch určitého výrobku je vyrovnán úspěchem výrobků jiných) vytvořením rezervních fondů, pojištěním => čím vyšší je riziko, tím vyšší je i požadovaný výnos vyšší riziko větší diskontní míra Všeobecná pravidla pro finanční rozhodování: - při stejném riziku se preferuje vţdy výnos před výnosem - při stejném riziku se preferuje vţdy riziko před rizikem - za riziko se poţaduje výnos - preferují se peníze obdrţené dříve před stejnou částkou peněz obdrţenou později - motivací investování je do určité akce je očekávání výnosu, neţ by přineslo investování do jiné akce, ovšem s přihlédnutím k míře rizika - motivací veškerého investování je majetku; toto kritérium však není operabilní; proto je všeobecným kritériem finančního rozhodování CF neboli zisk Finanční rozhodování jsou: 1) taktická: nákup stroje, pořízení větších zásob, zdokonalení výrobku => malá peněţní částka 2) strategická: velká změna v podniku očekává se zisk,ale můţe nastat i krach podniku - investiční - finanční dlouhodobá rozhodnutí 4. Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza (FA) Druhy financování podniku 1. podle podnikatelského záměru vydávání prostředků a) zakládací financování b) provozní financování (v průběhu fungování podniku) c) přeměny financování d) financování při fúzi a likvidaci podniku 2. z hlediska účelu použití prostředků a) věcné b) finanční 3. z hlediska způsobu získávání prostředků (původu) a) vnitřní (ze zisku, z dlouhodobých rezerv) b) vnější (viz. členění z hlediska vlastnictví prostředků) 4. z hlediska vlastnictví prostředků a) vlastní (akcie, podíly) b) cizí (úvěry, obligace,leasing, faktoring, inovované nástroje) 5. z časového hlediska a) krátkodobé financování b) dlouhodobé financování Zdroje pro FA: interní finanční výkazy, výroční zprávy, atd. ale i externí údaje o jiných podnicích, ty slouţí ke srovnání s konkurencí Techniky FA: absolutních ukazatelů (MVA, EVA) technika procesního rozboru kromě absolutních hodnot jednotlivých poloţek rozvahy a výsledovky se počítá jejich procentní podíl na celku a srovnává se s konkurencí poměrová analýza poměrové ukazatele, které představují podíl dvou absolutních ukazatelů 10

11 5. Finanční analýza (FA) - zpětná vazba mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností - FA vychází z údajů účetních výkazů (výkaz rozvahy, výkazů zisků a ztrát, přehled o cash flow) kromě toho můţe pouţívat zdroje z vnitropodnikového účetnictví, údaje peněţního a kapitálového trhu, z ekonomické statistiky - dává nám úplný obraz o hospodaření a finanční situaci podniku - FA poměřuje mezi sebou údaje navzájem a rozšiřuje jejich vypovídací schopnost - spojuje hodnocení minulosti se současností a předpokládaným budoucím fin.hospodaření podniku - účelem FA je provést diagnózu fin.hospodaření podniku, podchytit všechny sloţky popř. některou blíţe analyzovat - důleţité ve FA je interpretace a hodnocení finančních poměrových ukazatelů - v praxi se pouţívá skupina ukazatelů, které dávají představu o finanční situaci daného podniku Patří sem: 1. ukazatelé rentability a aktivity Rentability různé formy míry zisku Aktivity ukazatelé rychlosti, a nebo doby obratu podnikových aktiv 2. ukazatelé zadluženosti - hodnotí strukturu vloţeného kapitálu a porovnávají vlastní a cizí kapitál 3. ukazatelé platební schopnosti - ukazatelé likvidity 4. ukazatelé vycházející z údajů kapitálového trhu - neexistuje jednotlivá terminologie 6. Ukazatelé rentability a aktivity 1. ukazatelé rentability (výnosnosti) - měří celkovou účinnost řízení - obecný počet = Terminologie zisku z výsledovky: provozní hospodářský zisk - rozdíl mezi trţbami za prodej zboţí a nákupní cenou prodaného zboţí + rozdíl mezi trţbami za prodej vlastních výrobků a sluţeb hospodářský výsledek z finančních operací - je rozdíl mezi finančními výnosy (úrok z účtu, výnosy CP) a finančními náklady (úroky, poplatky) hospodářský výsledek za běžnou činnost - je provozní hospodářský výsledek + hospodářský výsledek z finančních operací daň z příjmu za běţnou činnost mimořádný hospodářský výsledek - je rozdíl mezi mimořádnými výnosy mimořádné náklady - daň z příjmů z mimořádné činnosti hospodářský výsledek za účetní období - je hospodářský výsledek za běţnou činnost + mimořádný hospodářský výsledek Rentabilita celkového kapitálu (RCK) = = tento ukazatel vyjadřuje efektivnost vyuţití celkového kapitálu bez ohledu na to z jakých zdrojů byl financován Ukazatelé rentability celkového kapitálu (RCK) = - v čitateli pouţíváme místo zisku, který nebyl zdaněný pouţíváme zisk čistý nebo po zdanění a zdaněné úroky Z = čistý zisk (odměna pro vlastníky) u = úrok (1-d) = sazba daně U (1-d) = zdaněný úrok představuje odměny věřitelům za to, ţe nám půjčili své prostředky CA = celková aktiva - tato konstrukce ukazatele umoţňuje srovnávat rentabilitu celkového kapitálu u podniku s různým podílem cizích zdrojů Rentabilita vlastního kapitálu (RVK) = - zhodnocení vlastního kapitálu by mělo být tak velké, aby pokrývalo obvyklou výnosovou míru a rizikovou prémii - výnosnost by neměla být niţší neţ je výnosnost u CP garantovaném státem 11

12 2. ukazatelé aktivity - součástí analýzy rentability je rozklad syntetických ukazatelů na ukazatelé dílčí (pyramidový rozklad) - pomocí těchto dílčích ukazatelů lze určit vliv změn jednotlivých ukazatelů na změnu hodnoty celkového ukazatele rentability - jednou ze součástí pyramidového rozkladu rentability jsou ukazatelé vázanosti kapitálu tzn. ukazatelé aktivity - nejčastěji se sleduje doba obratu a rychlost obratu u zásob, pohledávek a stálých aktiv Rychlost obrat zásob (obratovost zásob) = - průměrný stav zásob všeho druhu - výsledem je číslo udává kolikrát se zásoby přemění v trţby - číslo udává kolikrát se zásoby přemění v ostatní formy oběţného majetku aţ po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob (za období) Doba obratu zásob = - výsledek vychází ve dnech a říká nám, jak dlouho (kolik dní) jsou oběţná aktiva vázána ve formě zásob - obecně platí, ţe čímţ vyšší obratovost zásob a kratší doba obratu, tím lépe Rychlost obratu pohledávek (ROP) = - výsledkem je počet obrátek Doba obratu pohledávek (DOP) = - z hodnoty tohoto ukazatele poznáme jestli podnik dodrţuje stanovenou obchodně úvěrovou politiku - čím vyšší je doba obratu pohledávek tím větší je potřeba úvěru a tím jsou větší i náklady Obratovost hmotného investičního majetku = - HIM v zůstatkové ceně tzv.odečteme odpisy - udává nám, jaká byl částka trţeb vyprodukována z 1 Kč HIM 7. Ukazatelé zadluženosti - vyjadřuje skutečnost, ţe podnik pouţívá financování svých aktiv cizích zdrojů nebo-li cizích dluhů - platí, ţe podnik má optimální ekonomicky efektivní finanční strukturu, jestliţe náklady na její tvorbu jsou minimální Ukazatel věřitelského rizika (UVR) = - čím je ukazatel věřitelského rizika vyšší tím vyšší je zadluţenost a tím vyšší je riziko Ukazatel finanční nezávislosti = - ukazatel doplňkový k předcházejícímu - jejich součet musí dát dohromady 100% - udává z kolika % jsou aktiva v podniku financována penězi akcionářů - pouţívá se k hodnocení hospodářské a finanční stability podniku a spolu s ukazatelem solventnosti bývá povaţován za nejvýznamnější ukazatel pro hodnocení celkové finanční situace podniku Ukazatel dluh na vlastní jmění = - kolikrát jsou cizí zdroje větší neţ vlastní jmění - mezi ukazetele zadluţenosti můţeme pouţívat někdy i FINANČNÍ PÁKU = 8. Ukazatele likvidity Solventnost: - obecná schopnost podniku získat prostředky na úhradu svých závazků Likvidita: - momentální schopnost uhradit splatné závazky, přeměnit majetek v peníze Likvidnost: - charakteristika konkrétního druhu majetku (budov, zásoby, strojů) a označuje míru obtíţnosti transformovat majetek do konkrétní formy - všechny ukazatelé likvidity vykazují zda je podnik schopen včas splatit své krátkodobé závazky - krátkodobé závazky = pravidelně ve jmenovateli prostředky kterými závazky splácíme = čitatel 12

13 3 ukazatelé: 1. likvidita prvního stupně peněžní = - finanční majetek: šeky, směnky, krátkodobé CP - krátkodobé závazky: některé provozní úvěry, krát.úvěry investiční, závazky vůči dodavatelům, nezaplacené daně a mzdy, splatné směnky, běţné bankovní úvěry - říká nám, jakou část z toho co budeme platit v průběhu 12 měsíců máme okamţitě k dispozici - ukazatel statický má statický charakter 2. likvidita druhého stupně = - nejpouţívanější ukazatel - je měřítkem okamţité solventnosti - zásoby nezahrnujeme, protoţe jsou nejméně likvidní a jejich rychlou likvidací by došlo ke ztrátám - tento ukazatel znamená, ţe podnik snadno vyrovná své dluhy za předpokladu, ţe odběratelé včas zaplatí - není výhodná pro akcionáře 3. likvidita třetího stupně = - tato likvidita je pouze orientační - tento ukazatel nám ukazuje kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky podniku, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele kdyby přeměnil veškerá oběţná aktiva v daném podniku v hotovost - vyšší ukazatel je lepší - nejmenší vypovídací schopnost - nepřihlíţí ke struktuře oběţných aktiv z hlediska jejich likvidnosti - 1 jednotka krátkodobých závazků je kryta více neţ 2 jednotkami oběţných aktiv - někdy se počítá do analýzy likvidity ještě PRACOVNÍ KAPITÁL= Oběžná aktiva krátkodobé závazky - je to vlastně část oběţných aktiv, kterou můţe podnik volně disponovat pro realizaci svých záměrů Ukazatelé vycházející z údajů kapitálového trhu: - velký rozdíl od předcházejících ukazatelů - údaje nevycházejí z účetnictví naopak berou v úvahu trţní cenu akcie a informují o tom, jak vidí podniky investoři 9. Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Jakékoliv finanční rozhodování v podniku musí být podloţeno finanční analýzou. Na jejích výsledcích je zaloţeno řízení financí, řízení a financování oběţných aktiv a investic, cenová a dividendová politika podniku a další. Zdroje údajů pro finanční analýzu jsou : interní finanční výkazy (rozvaha, VZZ, CF), výroční zprávy podniku, různá statistická šetření, údaje manaţerského účetnictví externí údaje o jiných podnicích např. údaje ze statistické ročenky Techniky pouţíváme ve finanční analýze: kromě rozboru absolutních ukazatelů, je pouţíván % rozbor, poměrové ukazatele, Altmanův vzorec, vzorec DU pont, MVA, MVA Techniky procentního rozboru : spočívají v tom, ţe kromě absolutních hodnot rozvahy a výsledovky se počítá jejich procentní podíl na celku (např. v rozvaze na sumě aktiv na bilančním součtu, na výsledovce na celkových výnosech) a sleduje se jejich vývoj v jednotlivých obdobích, zároveň se mohou porovnávat hodnoty s jinými konkurenčními podniky. Poměrová analýza: pracuje s poměrovými ukazateli, které představují podíl dvou absolutních ukazatelů. 13

14 Hlavní představitelé skupin poměrových ukazatelů: ukazatele finanční situace ukazatele výnosnosti, ziskovosti ukazatele likvidity ukazatele zadluţenosti ukazatele trţní hodnoty Ukazatele finanční situace: K nim se obvykle řadí ukazatele likvidity a zadluţenosti. Ukazatele výnosnosti (Rentability): Čistý výsledek podnikového snaţení vykazují kombinovaný vliv likvidity aktivity a zadluţenosti na čistý zisk podniku. 14

15 10. Ukazatelé tržní hodnoty: Tyto ukazatelé vyjadřují, jak je trhem (burzou, investory) hodnocena minulá činnost podniku a jeho budoucí vývoj. Jsou výsledkem úrovně všech výše uvedených oblastí a to likvidity podniku, vyuţití aktiv, vyuţití dluhů a výnosnosti podniků. 1) Poměr ceny akcie k zisku na akcii = 2) Kurz akcie = 3) Čistý zisk na jednu akcii = 4) Dividenda na 1 akcii = Pro měření výkonnosti podniků se v současné době začínají používat ukazatelé přidané hodnoty. 1) Trţní přidaná hodnota MVA = (P S P P ) * n P S trţní cena akcie P P nominální cena akcie n počet akcií 2) EVA Ekonomická přidaná hodnota EVA = NOPAT C*WACC NOPAT= EBIT (1-t)-C*WACC NOPAT = čistý provozní zisk po zdanění C dlouhodobě investovaný kapitál WACC náklady na kapitál, vyjádřené diskontní mírou EBIT = provozní zisk před zdaněním i před úroky t- míra zdanění zisku 15

16 11. Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Jakékoliv finanční rozhodování v podniku musí být podloţeno finanční analýzou. Na jejích výsledcích je zaloţeno řízení financí, řízení a financování oběţných aktiv a investic, cenová a dividendová politika podniku a další. Zdroje údajů pro finanční analýzu jsou : interní finanční výkazy (rozvaha, VZZ, CF), výroční zprávy podniku, různá statistická šetření, údaje manaţerského účetnictví externí údaje o jiných podnicích např. údaje ze statistické ročenky Techniky pouţíváme ve finanční analýze: kromě rozboru absolutních ukazatelů, je pouţíván % rozbor, poměrové ukazatele, altmanův vzorec, vzorec DU pont, MVA, MVA Techniky procentního rozboru : spočívají v tom, ţe kromě absolutních hodnot rozvahy a výsledovky se počítá jejich procentní podíl na celku (např. v rozvaze na sumě aktiv na bilančním součtu, na výsledovce na celkových výnosech) a sleduje se jejich vývoj v jednotlivých obdobích, zároveň se mohou porovnávat hodnoty s jinými konkurenčními podniky. Poměrová analýza: pracuje s poměrovými ukazateli, které představují podíl dvou absolutních ukazatelů. Hlavní představitelé skupin poměrových ukazatelů: ukazatele finanční situace ukazatele výnosnosti, ziskovosti ukazatele likvidity ukazatele zadluţenosti ukazatele trţní hodnoty Ukazatele finanční situace: K nim se obvykle řadí ukazatele likvidity a zadluţenosti. Ukazatele výnosnosti (Rentability): Čistý výsledek podnikového snaţení vykazují kombinovaný vliv likvidity aktivity a zadluţenosti na čistý zisk podniku. 16

17 12. Ukazatelé tržní hodnoty Tyto ukazatelé vyjadřují, jak je trhem (burzou, investory) hodnocena minulá činnost podniku a jeho budoucí vývoj. Jsou výsledkem úrovně všech výše uvedených oblastí a to likvitity podniku, vyuţití aktiv, vyuţití dluhů a vynosnosti podniků. 5) Poměr ceny akcie k zisku na akcii = 6) Kurz akcie = 7) Čistý zisk na jednu akcii = 8) Dividenda na 1 akcii = Pro měření výkonnosti podniků se v současné době začínají používat ukazatelé přidané hodnoty. 3) Trţní přidaná hodnota MVA = (P S P P ) * n 17

18 P S trţní cena akcie P P nominální cena akcie n počet akcií 4) EVA Ekonomická přidaná hodnota EVA = NOPAT C*WACC NOPAT= EBIT (1-t)-C*WACC NOPAT = čistý provozní zisk po zdanění C dlouhodobě investovaný kapitál WACC náklady na kapitál, vyjádřené diskontní mírou EBIT = provozní zisk před zdaněním i před úroky t- míra zdanění zisku 13. Postup finanční analýzy Obvykle začíná postup finanční analýzy rozborem absolutních ukazatelů (trţby, náklady) a jejich změn (meziroční, časové řady). Následuje rozbor struktury (% vyjádření) tzv. mezipodnikové srovnání. Základem fin. analýzy je rozbor poměrových ukazatelů. Fin. pomocí poměrových ukazatelů: 1. Výpočet poměrových ukazatelů za sledovaný podnik 2. Srovnávání poměrových ukazatelů s odvětvovými průměry (komparativní, sektorová, odvětvová analýza) 3. Hodnocení poměrových ukazatelů v čase (trendová analýza graf) 4. Hodnocení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli (USA systém hodnocení DUPONT, v ČR se pouţívá Pyramidová soustava krátká zpráva) 5. návrh na opatření pomocí analýzy odhadujeme slabá a silná místa ekonomiky podniku (SWOT) USA: a) Podle systému ukazatele DUPONT pro ROA (je shodné s ROA, akorát více rozvedeno, ale matematicky je pak výsledný vzoreček shodný): = b) Systém ukazatele DUPONT pro ROE = ČR: Pyramidová soustava fin. ukazatelů spočívá v postupném rozkladu vrcholového ukazatele, který by měl nejlépe postihovat základní cíl podniku, na ukazatele dílčí, které jej rozhodujícím způsobem ovlivňují. Výpočet vlivů dílčích ukazatelů se provádí na PC, pomocí logaritmické metody. Pro analytiky proto zbývá rozhodující fáze rozboru a tj. interpretace výsledků a návrh opatření ke zlepšení výkonnosti podniku. Toto vše, slouží jako podklad pro fin. řízení a plánování v podniku a pro prognózování do budoucnosti. 18

19 14. Poznámky od Fialy Podstata finanční analýzy: - Součást komplexu finančního řízení podniku - Zpětná vazba mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností - Je úzce spojena s finančním účetnictvím - Pojednává o finančním zdraví podniku Finančně zdravý podnik: - je takový podnik, který je v danou chvíli schopen i perspektivně naplňovat smysl své existence Smysl finanční analýzy: - Formalizovaná metoda, která mezi sebou porovnává získané údaje a rozšiřuje takl jejich vypovídací schopnost, umoţňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku - Podle závěrů finanční analýzy je moţné přijmout různá rozhodnutí - Představuje ohodnocení jak minulosti, tak i současnosti, ale i budoucnosti finančního hospodaření podniku Zdroje pro finanční analýzu: 1. Vnitropodnikové účetnictví Účetní závěrka 2. Ekonomické statistiky O vlastnících O produktech O technologiích Dodavatelích a odběratelích Struktuře a počtu zaměstnanců Atd. Uţivatelé finanční analýzy: 1. Stakeholders Vlastníci Investoři Věřitelé Stát a jeho orgány Zákazníci Dodavatelé Konkurenti Manažeři Zaměstnanci 19

20 Investoři Poskytovatelé kapitálu, sledují podnik, ze dvou důvodů: Informace o budoucích investicích (míra rizika a výnosu) Informace o tom, jak podnik hospodaří s již poskytnutým kapitálem (především u a.s.) Banky a ostatní věřitelé, stát - Pouţívají závěry ohledně stavu potenciálního či jiţ existujícího dluţníka - Pravidelný reporting podniku bance tvoří většinou součást smluv - Stát zaměřuje kontrolu na oblast daní a dále vyuţívá informace ke statistikám Obchodní partneři - dodavatelé - Zaměřují se především na schopnost splácet závazky - Solventnost, likvidita, zadluţenost - Odběratelé mají zájem na příznivé finanční situaci dodavatele, případný bankrot můţe způsobit problémy Manažeři a zaměstnanci - Manaţeři vyuţívají výstupy pro operativní i strategické řízení podniku - Manaţeři často tvoří finanční analýzu - Často ji vyuţívají denně při své práci - Zaměstnanci mají zájem na prosperitě zaměstnavatele 15. ZÁKLADNÍ TECHNIKY FINANČNÍ ANALÝZY: 1. Horizontální a vertikální analýza 2. Poměrová analýza ukazatele Rentability Likvidity Aktivity Zadluženosti Kapitálového trhu Produktivity 3. Rozbor pracovního kapitálu 4. Souhrnné ukazatele finančního zdraví 5. Ukazatel EVA 6. Srovnávání Horizontální analýza: - Sleduje vývoj poloţek účetních výkazů v čase, hodnotí stabilitu a vývoj z hlediska přiměřenosti, sílu vývoje - Odpovídá na otázku: Jak se mění příslušná poloţka v čase? - Rozbor je prováděn porovnáním dvou účetních období, nejčastěji meziročně Způsoby analýzy: Podílová analýza Rozdílová analýza - Pro menší podniky je lepší rozdílová, pro velké podniky podílová z důvodu zobrazení změn poloţek Vertikální analýza: - Sleduje proporcionalitu poloţek účetních výkazů vůči základní veličině Otázky: Mění se při vývoji firmy vzájemné proporce poloţek? Je struktura majetku, kapitálu i tvorby zisku stabilní, nebo dochází k nějakému vývoji? V+H analýza: Je dobré doplnit o rozbor dodrţování bilančních pravidel Zlaté bilanční pravidlo - Dlouhodobý majetek, dlouhodobé zdroje (vlastní + cizí) 20

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika 1 Vypovídací schopnost účetních výkazů Účetní výkazy jsou v mnoha případech východiskem pro řešení různých rozhodovacích úloh. Při vyhodnocování podnikatelského úspěchu dané účetní jednotky je nutné posuzovat

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Podnikání - soustavná, cílevědomá a opakovaná činnost provozovaná za účelem dosažení zisku - malý a střední podnik do 250 zaměstnanců Podnik - základní

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více