PEKS BP Otázka č.4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.4"

Transkript

1 1. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU 2 2. CASH FLOW (CF) 6 3. HLAVNÍ ČINNOSTI PODNIKU 7 4. HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU FINANČNÍ ANALÝZA (FA) FINANČNÍ ANALÝZA (FA) UKAZATELÉ RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELÉ ZADLUŽENOSTI UKAZATELE LIKVIDITY HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU FINANČNÍ ANALÝZA UKAZATELÉ TRŽNÍ HODNOTY: HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU FINANČNÍ ANALÝZA UKAZATELÉ TRŽNÍ HODNOTY POSTUP FINANČNÍ ANALÝZY POZNÁMKY OD FIALY ZÁKLADNÍ TECHNIKY FINANČNÍ ANALÝZY: FINANČNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY CÍLE PODNIKU FUNKCE (ČINNOSTI) PODNIKU 24 1

2 4. Řízení pracovního kapitálu (Working capital management), rozbor, podstata a funkce rozboru v podniku, analýza dílčích podnikových činností 1. Řízení pracovního kapitálu Pracovní kapitál = hrubý kapitál, jinak veškerá oběţná aktiva pouţívaná v podniku Čistý pracovní kapitál - je dán rozdílem mezi sumou oběţných aktiv a sumou krátkodobých závazků = oběţná aktiva - část oběţných aktiv, která zůstane podniku k dispozici, kdyţ by byly veškeré krátkodobé dluhy zaplaceny Pracovní kapitál patří do běţného krátkodobého financování Hotovostní (=obratový cyklus) firma musí mít peníze, aby mohla nakoupit materiál pro zahájení výroby a následné dodání objednaného zboţí zákazníkovi, který za ně zase zaplatí - pro řízení pracovního kapitálu je důleţitý objem na počátku investované hotovosti a také doba, na kterou je investována Čistý pracovní kapitál - všechny aktivní poloţky hotovostního cyklu jsou součástí pracovního kapitálu, ten je tvořen zásobami, pohledávkami a finančním majetkem, odečteme-li krátkodobé závazky vzniká čistý pracovní kapitál Optimální objem pracovního kapitálu - pracovní kapitál je ovlivňován průběhem výroby, nákupu a prodeje, je důsledkem usnadnění obchodních vztahů, kdy se např. nevyţaduje platba při předání zboţí - jednotlivé sloţky mají svou roli: zásoby umoţňují dodávky ve velmi krátkých termínech, pohledávky usnadňují platební styk a hotovost vyrovnává výkyvy v trţbách nebo časový nesoulad příjmů a výdajů - část pracovního kapitálu však nemusí být efektivně vyuţita a proto pro mnoho firem zůstává řízení pracovního kapitálu příleţitostí pro nalezení úspor - existence určité úrovně WC je pozitivní a je třeba hledat jeho optimální výši 2

3 Analýza potřeby pracovního kapitálu - jaké faktory zbytečně zvyšují objem WC? moţnosti sníţení doby trvání hotovostního cyklu: analýza následujících oblastí:» příjem a zpracování objednávky» objednávání zásob» doba dodání zásob pro zahájení výroby» konstrukční a technologická příprava výroby» plánování výroby» výrobní technologie (předávky mezi pracovišti, dráha meziproduktu)» skladování hotových výrobků» expedice» příprava a doručení faktury» doprava zákazníkovi» dohodnutá splatnost» zákazníkova vůle zaplatit včas» zákazníkova schopnost platit včas» doba převodu peněz» tok informací Důvody zpožďování hotovostního cyklu Záměr Lajdáctví Nastavení procesu Jako kompenzace Důvody zpožďování hotovostního cyklu Typický příklad Pozdní úhrada zákazníkem Pozdní subdodávka od konkurentů Nízká výkonnost administrativního personálu Nepořádek v evidenci Potrvzování objednávky mnoha útvary Čekání na schválení objednávky zodpovědnou osobou Dávkové vystavování faktur Snížení bankovních poplatků kompenzováno pozdějším připisováním plateb na účet Delší doba splatnosti vydaných faktur jako kompenzace za zvýšení ceny Výsledky analýzy - jako efektivní pro provedení analýzy se ukazuje sestavení týmu sloţeného z pracovníků s různou odborností a doplnit ho o členy, kteří nejsou zatíţeni dosavadními postupy ( pracovníci dodavatelů, odběratelů nebo externí konzultanti) - analýza identifikuje části hotovostního cyklu a související procesy, které celý cyklus prodluţují a tím zvyšují nároky na objem WC - výsledkem je seznam opatření, které mohou přispět ke zrychlení cyklu, tato opatření je moţné rozdělit podle času potřebného k realizaci a podle toho, zda jejich zavedení vyžaduje investice : - velikost kruhů, která zastupují jednotlivá opatření, naznačuje velikost odhadovaného dopadu - analýza přínosů a nákladů má za úkol nalézt a ocenit všechny přínosy a potřebné náklady - je také ţádoucí zváţit moţná rizika realizace opatření 3

4 Koncept nulového nefinančního kapitálu - často se objevuje u výrobců automobilů donutili většinu svých dodavatelů, ţe své komponenty dodávají přímo na výrobní linku a to buď systémem JIT, vytvořením konsignačních skladů nebo pronájmem skladovacích prostor dodavateli přímo vedla linky to v konečném důsledku znamená, ţe automobilky nevykazují téměř ţádné zásoby materiálu Role finančního manažera - má za úkol sledovat součásti pracovního kapitálu a parametry jeho financování - určuje jeho cílovou nebo optimální výši vzhledem k objemu a charakteru prodeje - iniciuje analýzy příčin vznikajících nedostatků podněcuje ostatní v hledání moţností zlepšení Řídit WC (NWC) znamená řídit jeho složky. Zefektivnění práce se sloţkami WC vede k navýšení disponibilní hotovosti:» rychlejší a spolehlivější dodávky materiálu a polotovarů» lépe vybírat zákazníky jako ochrana před nedobytnými pohledávkami» účinné metody vymáhání budou sniţovat objem pohledávek po splatnosti» drţení hotovostní rezervy kvůli nesouladu příjmů a výdajů pro nečekanou změnu v nich - to přináší krátkodobé (pouţití volných peněţních prostředků na splacení části dluhu a tím úsporu úrokových nákladů apod.) ale také dlouhodobé efekty: - volná hotovost můţe být pouţita ke zvýšení investic (pouţití na rozvoj podnikání) výsledkem bude zvýšení trţního podílu a trţeb - Niţší náklady na udrţování pracovního kapitálu (sníţení počtu zaměstnanců v administrativě, redukce nákladů na manipulaci, skladování apod.) - nejdůleţitějším efektem je zvýšení konkurenceschopnosti, kdy firma můţe garantovat kratší dodací lhůty, čímţ získá výhodu proti jiným konkurentům Kapitálová potřeba pro oběţný majetek = financování a řízení pracovního kapitálu Řízení pracovního kapitálu má 2 základní úkoly: 1) určit potřebnou optimální výši kaţdé poloţky oběţných aktiv a jejich celkové sumy 2) určit, jakým způsobem oběţný majetek financovat - podnik by měl mít tolik OM kolik hospodárný provoz podniku vyţaduje, je-li jej méně není plně vyuţit dlouhodobý majetek (výrobní kapacity..) to znamená brzdu rozvoje - více část v nečinnosti, coţ vyvolává zbytečné náklady nehospodárné Určení potřebné výše OM: - postup analyticky (dle jednotlivých poloţek) nebo globálně (souhrnným výpočtem pomocí obratového cyklu peněz) Determinanty optimálního objemu položek WC Položka Determinanta Zásoby materiálu Frekvence objednávání Zásoby nedokončené výroby Zásoby výrobků a zboží Doba výroby Počet předávek mezi pracovišti Frekvence expedice Očekávání zákazníků na dobu dodání Pohledávky Doba dohodnuté splatnosti pohledávek Finanční majetek Stabilita objednávek Stabilita příjmů - Některé zásoby jsou v podniku vázány dlouho (pojistné zásoby), jiné se rychle obrací management musí rozhodnout které financovat z dlouhodobých a které z krátkodobých zdrojů. Dlouhodobé zdroje jsou draţší,ale méně rizikové záleţí na managementu, zejména na jeho přístupu k riziku 4

5 Řízení WC : 1) KONZERVATIVNÍ PŘÍSTUP - Existují určité periody v hospodaření firmy, kdy se střídá období nedostatku a přebytku hotovosti z dlouhodobých zdrojů. Firma pouţívá krátkodobé financování pouze k pokrytí špiček kapitálové potřeby. ČPK je větší neţli trvalá sloţka oběţných aktiv a zároveň menší neţ maximální hodnota celkových oběţných aktiv. - v období přebytku se firma nachází v roli věřitele (investuje hotovost) a v období nedostatku financuje z krátkodobých zdrojů 2) UMÍRNĚNÝ PŘÍSTUP - ČPK je roven vázaným oběţným aktivům. Firma z dlouhodobého kapitálu financuje trvalou sloţku oběţných aktiv. - Firma stále financuje dočasná oběţná aktiva z krátkodobých zdrojů. 3) AGRESIVNÍ PŘÍSTUP - Firma z krátkodobých zdrojů financuje i část trvale vázaných oběţných aktiv. Toto řešení je sice relativně levné, ale rizikové, protoţe ČPK je menší, neţ trvale vázaná oběţná aktiva. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU (Working capital management) = kapitálové potřeby pro financování oběţného majetku a činností s ním spojených 2 základní úkoly WCA: 1) určit potřebnou (optimální, přiměřenou) výši kaţdé poloţky oběţných aktiv a jejich celkové sumy 2) určit, jakým způsobem oběţný majetek financovat Hrubý pracovní kapitál = OM Čistý pracovní kapitál (ČPK) = OM Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky = Celková Pasiva vl. Kapitál DCK Podnik by měl mít tolik OM jak ve věcné tak peněţní formě, kolik hospodárný provoz podniku potřebuje. Má-li jej méně, pak je investiční majetek podniku nevyuţit, coţ je nehospodárné a celkový rozvoj podniku brzděn. Máli jej více, pak je jeho část nečinnosti coţ vyvolává zbytečné náklady, především úrokové náklady z vázaného majetku. Výše oběžného majetku by měla být vždy optimální, coţ tedy znamená, ţe by zásob, materiálu, hotových peněz mělo být přesně tolik, aby to bylo kam uskladnit a nevznikaly situace s prázdnými sklady..a naopak situace kam uskladnit přebytečný materiál Určení optima OM: 1) analyticky, podle jednotlivých poloţek oběţných aktiv (zásoby výrobní, rozpracované výroby, hotových výrobků, pohledávek), u kaţdé poloţky určíme optimum 2) globálně, tj. souhrnným výpočtem pomocí tzv. obratového cyklu peněz 5

6 Obratový cyklus peněz je doba mezi platbou za nakoupený materiál a přijetím inkasa z prodeje výrobku, po kterou jsou fondy podniku vázány v oběţných aktivech. Je tedy zřejmé, ţe čím kratší je obratový cyklus peněz, tím méně pracovního kapitálu podnik potřebuje. Obratový cyklus peněz se skládá (OCP) z doby obratu zásob z doby obratu pohledávek inkasa z doby odkladu plateb OCP = DOZ + DI DOP OCP lze i zkrátit, pro úsporu kapitálu: o Zkrácením doby obratu zkrácením doby zásobování, výroby, expedice o Zkrácením doby inkasa slevy odběratelům za dřívější platby faktur o Prodloužením doby odkladu plateb (jen v případě, ţe nezvýší náklady podniku a nepoškodí vztahy s dodavateli) oběţná aktiva jsou financována jak dlouhodobými dluhy tak krátkodobými dluhy. Čistý pracovní kapitál je financován pouze dlouhodobými dluhy Čistý pracovní kapitál představuje přebytek oběţných aktiv nad krátkodobými dluhy, tedy tu část, která je financována dlouhodobými zdroji. Protoţe dlouhodobý kapitál není okamţitě splatný, je tato část OM k dispozici vedení podniku pro jeho podnikatelskou aktivitu. Je však třeba aby tento pracovní kapitál byl v likvidní formě (penězích, obchodovatelných CP). Doba obratu zásob je průměrná doba od nákupu materiálu do jejich prodeje. Zahrnuje dodávkový a výrobní cyklus a vypočte se podle vzorce: 2. CASH FLOW (CF) = peněţní tok, obvykle se jím rozumí čistý přírůstek (úbytek) peněţních prostředků, který podnik skutečně obdrţí za určité období. Zjišťuje se z výkazu o tvorbě a uţití peněţních prostředků, který zachycuje peněţní toky (příjmy a výdaje) 6

7 Řízení CF Cílem podnikání je zhodnocení vloţeného kapitálu, čemuţ dochází k tvorbě zisku. Zisk je účetní veličinou nikoliv skutečnými penězi. Skutečnými penězi je rozdíl mezi peněţními příjmy a peněţními výdaji, který označujeme jako CF (peněţní tok). Finanční manaţeři, kromě toho, ţe musí zajistit zhodnocení vloţeného kapitálu, to jeţ zhodnocení zisku, musí dále zajistit aby podnik měl v kaţdém okamţiku dostatek peněz nebo-li CF. Koncepce CF: - rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněţní vyjádřením (prodej výrobků, odběratel nezaplatí) - časový nesoulad hospodářských operací, které vyvolávají náklady a jejich finanční zachycení (mzdové náklady denně, výplata 1x měsíčně) - důsledek pouţívání různých účetních metod (př: různý způsob odpisování dlouhodobého majetku) je zaloţena na peněţních příjmech a výdajích; vyjadřuje reálné toky peněz a jejich zásoby v podniku Sestavení plánu/výkazu o CF zjišťujeme 2 metodami: - kaţdá účetní jednotka volí metodu na základě vlastní úvahy - sleduje peněţní příjmy a výdaje za jeden rok - tok peněz - sestavují ho pouze ty účetní jednotky, které mají povinnost auditu - je to přehled o skutečných příjmech a výdajích za účetní období - vysvětluje, odkud plynou peněţní prostředky a k jakým účelům byly vyuţity 1. NEPŘÍMOU vychází se z hospodářského výsledku za období Čistý zisk + náklady neznamenající peněţní výdaje - výnosy neznamenající peněţní příjmy = cash flow (rozdíl příjmů a výdajů) CFL metoda nepřímá vychází z výsledovky (tedy čistého zisku) (počáteční stav účtu + ČZ + odpisy pohledávky úmor + závazky + daňové závazky (daň ze zisku) = CFL (+ stav na účtě) Nebo : ČZ + odpisy + snížení zásob + snížení pohledávek nová investice vyplacené dividendy + nový úvěr Hotovost na konci období = PÚR + CFL 2. PŘÍMOU se vypočte jako rozdíl nákladů, které jsou současně výdaji, a výnosů, které jsou současně peněţními příjmy CFL metoda přímá vychází z příjmů a výdajů (počáteční stav účtu + reálné příjmy (=příjmy-pohledávky) materiál zaplacený náklady na mzdy nákladové úroky úmor = reálné příjmy reálné výdaje => CFL celkové, KUR= CFL+ PUR STRUKTURA CASH FLOW Provozní činnost (tzn. CFL z provozní činnosti) - (výroba, prodej výrobků) výsledek provozu (čistý provozní zisk), změna pohledávek u odběratelů, změny dluhů u dodavatelů, změna zásob Investiční činnost (CFL z investiční činnosti) - změny dlouhodobého majetku a jeho zdrojů Finanční činnost (CFL z fin. činnosti) fondy plynoucí z pouţití úvěrů, dluhů, společných akcií, splátek dluhů, placení dividend 3. Hlavní činnosti podniku Hlavní činnosti podniku: Zásobování Výroba 7

8 Prodej Kaţdá činnost potřebuje peníze a zároveň je vyjádřena v penězích. => tok peněz Tok peněz - peněţní příjem (v opačném směru zachycuje prodej výrobků) - peněţní výdaj (v opačném směru obstarávání výrobních faktorů) Finanční řízení podniku (fin. management) má 4 hlavní úkoly: opotřebovávat kapitál rozhodnout o umístění kapitálu rozhodnout o rozdělení zisku prognózovat, plánovat, zaznamenávat, analyzovat, kontrolovat a řídit hospodářskou stránku činnosti podniku tak, aby byla zajištěna jeho finanční stabilita financování = získávání a rozdělování (alokaci) fondů (malá firma-majitel; větší firma-účetní; velká firma-finanční ředitel a fin. manaţeři) ovlivněno 2 faktory: a) časem b) rizikem Faktor času v peněžním vyjádření Peněžní jednotka Kč přijata nebo vyplacena v různých časových okamžicích má rozdílnou hodnotu. Dnešní koruna je cennější, neţ koruna získaná později např. za rok, neboť tu korunu, kterou máme dnes, můţeme investovat tak, aby nám přinesla úrok neboli další zisk. Početní postup, kterým zjišťujeme budoucí hodnotu peněz, nazýváme úrokováním. Úrokování můţe být jednoduché, nebo sloţité. Při jednoduchém úrokování se úročí stále původní částka (jistina), zatímco se úrok kaţdoročně vybírá. Složité úrokování, při kterém se spolu se základní jistinou úročí i úrok. úrokování = budoucí hodnota peněz - jednoduché úročí se jen původní částka (vklad, jistina, úrok se vybírá) BH = SH* (1+i) n BH - budoucí hodnota (konečná částka na konci roku n roků) SH - současná hodnota (počáteční částka) i - úroková míra vyjádřená v desetinném tvaru) n - počet let (období) úročení ( 1 + i ) n úročitel odúročení = současnou hodnotu budoucích příjmů nebo výdajů; tj částku, která by teď vzrostla, kdybychom ji měli v rukou, na budoucí částku Ve finančních výpočtech velice často zjišťujeme současnou hodnotu budoucích příjmů nebo výdajů, tj. částku, která, kdybychom ji takhle měli nyní v rukou, by vzrostla na budoucí hodnotu. Tento postup se nazývá odúročení neboli diskontování. SH = BH. (1 + i) -n nebo SH = BH * kde zlomek označujeme jako odúročitel (diskontní míra); zjistíme v tabulkách a nebo vypočteme 8

9 Pojem Podstata Vzorec Využití Úročitel J n = J 0 x (1+i) n J n = BH Budoucí hodnota jistiny (1+i) n i = BH - 1 Odúročitel (diskontování) Jakou částku je nutné dnes uloţit aby za n let při i byla k dispozici suma XY? Střadatel Jaká suma bude k dispozici po n letech při i, pokud pravidelně bude ukládána částka a. Kolik budeme mít za n let? Fondovatel (při splácení dluhu) Jakou částku je nutné uloţit, aby za n let při i byla k dispozici celková suma XY? Umořovatel Výpočet hodnoty splátek a celkové hodnoty úroků. Zásobitel Výpočet sumy, kt. je nutno uloţit dnes, aby z ní bylo moţno po n let při i čerpat částku XY. Současná hodnota jistiny Budoucí hodnota anuity Anuita z budoucí hodnoty Anuita ze současné hodnoty Současná hodnota anuity Současná hodnota perpetuity Současná hodnota perpetuity s ročním růstem Anuita = úrok + úmor Ú=Jn1 J0 1 (1 i) n ( 1 i) n 1 i i ( 1 i) n 1 (1 i) (1 i) n n (1 i) (1 i) n n i 1 1 i J 0 n= SH ln BH ln SH ln (1+i) 1 J n n (1 i) Jo = SH poč. jistina J n n ( 1 i) 1 a i a J n a J J perpetuita J 0 i perpetuita J 0 i g 0 0 i n ( 1 i) 1 n (1 i) i n (1 i) 1 a úvěr = úrok = (a.n) (1 i) a (1 i) BH = SH* (1+i) n SH = BH * 1 n (1 +i) n nebo SH = BH*( 1 + i) n n 1 i Pojmy: Anuita = úrok + úmor Umořování úvěru splácení úvěru a z něho plynoucích úroků Umořovací plán obsahuje výši: anuity, úroku z úvěru, úmoru a zůstatek úvěru. Úmor částka, o kterou se v kaţdém období sníţí úvěr. Faktor rizika = Při vybírání jedné z moţných variant nějakého řešení si nejsme jisti jejím výsledkem, neboť obvykle varianta s větším rizikem přináší i větší zisk i varianta a opak Riziko představuje nebezpečí, ţe očekávané výnosy nebudou dosaţeny, nebo ţe dokonce investovaný kapitál bude ztracen Riziko vzniká buď z: a) vnějších příčin (povodně, inflace, krize), b) vnitřních příčin samotného podniku (chybný odhad poptávky, chybná investice) Riziko ztráty vynaloţených finančních prostředků se sniţuje jejich rozloţení do více akcí, diverzifikací výrobního programu, vytváření rezervních fondů, pojištění. Čím větší je riziko, tím větší je i poţadovaný výnos a tím vyšší je diskontní míra. 9

10 Ve finančním řízení podniku se příjmy z rizikových akcí, diskontují s vyšší diskontní mírou Snížení rizika: rozloţením do více akcí (portfolia) diverzifikací výrobního programu (neúspěch určitého výrobku je vyrovnán úspěchem výrobků jiných) vytvořením rezervních fondů, pojištěním => čím vyšší je riziko, tím vyšší je i požadovaný výnos vyšší riziko větší diskontní míra Všeobecná pravidla pro finanční rozhodování: - při stejném riziku se preferuje vţdy výnos před výnosem - při stejném riziku se preferuje vţdy riziko před rizikem - za riziko se poţaduje výnos - preferují se peníze obdrţené dříve před stejnou částkou peněz obdrţenou později - motivací investování je do určité akce je očekávání výnosu, neţ by přineslo investování do jiné akce, ovšem s přihlédnutím k míře rizika - motivací veškerého investování je majetku; toto kritérium však není operabilní; proto je všeobecným kritériem finančního rozhodování CF neboli zisk Finanční rozhodování jsou: 1) taktická: nákup stroje, pořízení větších zásob, zdokonalení výrobku => malá peněţní částka 2) strategická: velká změna v podniku očekává se zisk,ale můţe nastat i krach podniku - investiční - finanční dlouhodobá rozhodnutí 4. Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza (FA) Druhy financování podniku 1. podle podnikatelského záměru vydávání prostředků a) zakládací financování b) provozní financování (v průběhu fungování podniku) c) přeměny financování d) financování při fúzi a likvidaci podniku 2. z hlediska účelu použití prostředků a) věcné b) finanční 3. z hlediska způsobu získávání prostředků (původu) a) vnitřní (ze zisku, z dlouhodobých rezerv) b) vnější (viz. členění z hlediska vlastnictví prostředků) 4. z hlediska vlastnictví prostředků a) vlastní (akcie, podíly) b) cizí (úvěry, obligace,leasing, faktoring, inovované nástroje) 5. z časového hlediska a) krátkodobé financování b) dlouhodobé financování Zdroje pro FA: interní finanční výkazy, výroční zprávy, atd. ale i externí údaje o jiných podnicích, ty slouţí ke srovnání s konkurencí Techniky FA: absolutních ukazatelů (MVA, EVA) technika procesního rozboru kromě absolutních hodnot jednotlivých poloţek rozvahy a výsledovky se počítá jejich procentní podíl na celku a srovnává se s konkurencí poměrová analýza poměrové ukazatele, které představují podíl dvou absolutních ukazatelů 10

11 5. Finanční analýza (FA) - zpětná vazba mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností - FA vychází z údajů účetních výkazů (výkaz rozvahy, výkazů zisků a ztrát, přehled o cash flow) kromě toho můţe pouţívat zdroje z vnitropodnikového účetnictví, údaje peněţního a kapitálového trhu, z ekonomické statistiky - dává nám úplný obraz o hospodaření a finanční situaci podniku - FA poměřuje mezi sebou údaje navzájem a rozšiřuje jejich vypovídací schopnost - spojuje hodnocení minulosti se současností a předpokládaným budoucím fin.hospodaření podniku - účelem FA je provést diagnózu fin.hospodaření podniku, podchytit všechny sloţky popř. některou blíţe analyzovat - důleţité ve FA je interpretace a hodnocení finančních poměrových ukazatelů - v praxi se pouţívá skupina ukazatelů, které dávají představu o finanční situaci daného podniku Patří sem: 1. ukazatelé rentability a aktivity Rentability různé formy míry zisku Aktivity ukazatelé rychlosti, a nebo doby obratu podnikových aktiv 2. ukazatelé zadluženosti - hodnotí strukturu vloţeného kapitálu a porovnávají vlastní a cizí kapitál 3. ukazatelé platební schopnosti - ukazatelé likvidity 4. ukazatelé vycházející z údajů kapitálového trhu - neexistuje jednotlivá terminologie 6. Ukazatelé rentability a aktivity 1. ukazatelé rentability (výnosnosti) - měří celkovou účinnost řízení - obecný počet = Terminologie zisku z výsledovky: provozní hospodářský zisk - rozdíl mezi trţbami za prodej zboţí a nákupní cenou prodaného zboţí + rozdíl mezi trţbami za prodej vlastních výrobků a sluţeb hospodářský výsledek z finančních operací - je rozdíl mezi finančními výnosy (úrok z účtu, výnosy CP) a finančními náklady (úroky, poplatky) hospodářský výsledek za běžnou činnost - je provozní hospodářský výsledek + hospodářský výsledek z finančních operací daň z příjmu za běţnou činnost mimořádný hospodářský výsledek - je rozdíl mezi mimořádnými výnosy mimořádné náklady - daň z příjmů z mimořádné činnosti hospodářský výsledek za účetní období - je hospodářský výsledek za běţnou činnost + mimořádný hospodářský výsledek Rentabilita celkového kapitálu (RCK) = = tento ukazatel vyjadřuje efektivnost vyuţití celkového kapitálu bez ohledu na to z jakých zdrojů byl financován Ukazatelé rentability celkového kapitálu (RCK) = - v čitateli pouţíváme místo zisku, který nebyl zdaněný pouţíváme zisk čistý nebo po zdanění a zdaněné úroky Z = čistý zisk (odměna pro vlastníky) u = úrok (1-d) = sazba daně U (1-d) = zdaněný úrok představuje odměny věřitelům za to, ţe nám půjčili své prostředky CA = celková aktiva - tato konstrukce ukazatele umoţňuje srovnávat rentabilitu celkového kapitálu u podniku s různým podílem cizích zdrojů Rentabilita vlastního kapitálu (RVK) = - zhodnocení vlastního kapitálu by mělo být tak velké, aby pokrývalo obvyklou výnosovou míru a rizikovou prémii - výnosnost by neměla být niţší neţ je výnosnost u CP garantovaném státem 11

12 2. ukazatelé aktivity - součástí analýzy rentability je rozklad syntetických ukazatelů na ukazatelé dílčí (pyramidový rozklad) - pomocí těchto dílčích ukazatelů lze určit vliv změn jednotlivých ukazatelů na změnu hodnoty celkového ukazatele rentability - jednou ze součástí pyramidového rozkladu rentability jsou ukazatelé vázanosti kapitálu tzn. ukazatelé aktivity - nejčastěji se sleduje doba obratu a rychlost obratu u zásob, pohledávek a stálých aktiv Rychlost obrat zásob (obratovost zásob) = - průměrný stav zásob všeho druhu - výsledem je číslo udává kolikrát se zásoby přemění v trţby - číslo udává kolikrát se zásoby přemění v ostatní formy oběţného majetku aţ po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob (za období) Doba obratu zásob = - výsledek vychází ve dnech a říká nám, jak dlouho (kolik dní) jsou oběţná aktiva vázána ve formě zásob - obecně platí, ţe čímţ vyšší obratovost zásob a kratší doba obratu, tím lépe Rychlost obratu pohledávek (ROP) = - výsledkem je počet obrátek Doba obratu pohledávek (DOP) = - z hodnoty tohoto ukazatele poznáme jestli podnik dodrţuje stanovenou obchodně úvěrovou politiku - čím vyšší je doba obratu pohledávek tím větší je potřeba úvěru a tím jsou větší i náklady Obratovost hmotného investičního majetku = - HIM v zůstatkové ceně tzv.odečteme odpisy - udává nám, jaká byl částka trţeb vyprodukována z 1 Kč HIM 7. Ukazatelé zadluženosti - vyjadřuje skutečnost, ţe podnik pouţívá financování svých aktiv cizích zdrojů nebo-li cizích dluhů - platí, ţe podnik má optimální ekonomicky efektivní finanční strukturu, jestliţe náklady na její tvorbu jsou minimální Ukazatel věřitelského rizika (UVR) = - čím je ukazatel věřitelského rizika vyšší tím vyšší je zadluţenost a tím vyšší je riziko Ukazatel finanční nezávislosti = - ukazatel doplňkový k předcházejícímu - jejich součet musí dát dohromady 100% - udává z kolika % jsou aktiva v podniku financována penězi akcionářů - pouţívá se k hodnocení hospodářské a finanční stability podniku a spolu s ukazatelem solventnosti bývá povaţován za nejvýznamnější ukazatel pro hodnocení celkové finanční situace podniku Ukazatel dluh na vlastní jmění = - kolikrát jsou cizí zdroje větší neţ vlastní jmění - mezi ukazetele zadluţenosti můţeme pouţívat někdy i FINANČNÍ PÁKU = 8. Ukazatele likvidity Solventnost: - obecná schopnost podniku získat prostředky na úhradu svých závazků Likvidita: - momentální schopnost uhradit splatné závazky, přeměnit majetek v peníze Likvidnost: - charakteristika konkrétního druhu majetku (budov, zásoby, strojů) a označuje míru obtíţnosti transformovat majetek do konkrétní formy - všechny ukazatelé likvidity vykazují zda je podnik schopen včas splatit své krátkodobé závazky - krátkodobé závazky = pravidelně ve jmenovateli prostředky kterými závazky splácíme = čitatel 12

13 3 ukazatelé: 1. likvidita prvního stupně peněžní = - finanční majetek: šeky, směnky, krátkodobé CP - krátkodobé závazky: některé provozní úvěry, krát.úvěry investiční, závazky vůči dodavatelům, nezaplacené daně a mzdy, splatné směnky, běţné bankovní úvěry - říká nám, jakou část z toho co budeme platit v průběhu 12 měsíců máme okamţitě k dispozici - ukazatel statický má statický charakter 2. likvidita druhého stupně = - nejpouţívanější ukazatel - je měřítkem okamţité solventnosti - zásoby nezahrnujeme, protoţe jsou nejméně likvidní a jejich rychlou likvidací by došlo ke ztrátám - tento ukazatel znamená, ţe podnik snadno vyrovná své dluhy za předpokladu, ţe odběratelé včas zaplatí - není výhodná pro akcionáře 3. likvidita třetího stupně = - tato likvidita je pouze orientační - tento ukazatel nám ukazuje kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky podniku, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele kdyby přeměnil veškerá oběţná aktiva v daném podniku v hotovost - vyšší ukazatel je lepší - nejmenší vypovídací schopnost - nepřihlíţí ke struktuře oběţných aktiv z hlediska jejich likvidnosti - 1 jednotka krátkodobých závazků je kryta více neţ 2 jednotkami oběţných aktiv - někdy se počítá do analýzy likvidity ještě PRACOVNÍ KAPITÁL= Oběžná aktiva krátkodobé závazky - je to vlastně část oběţných aktiv, kterou můţe podnik volně disponovat pro realizaci svých záměrů Ukazatelé vycházející z údajů kapitálového trhu: - velký rozdíl od předcházejících ukazatelů - údaje nevycházejí z účetnictví naopak berou v úvahu trţní cenu akcie a informují o tom, jak vidí podniky investoři 9. Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Jakékoliv finanční rozhodování v podniku musí být podloţeno finanční analýzou. Na jejích výsledcích je zaloţeno řízení financí, řízení a financování oběţných aktiv a investic, cenová a dividendová politika podniku a další. Zdroje údajů pro finanční analýzu jsou : interní finanční výkazy (rozvaha, VZZ, CF), výroční zprávy podniku, různá statistická šetření, údaje manaţerského účetnictví externí údaje o jiných podnicích např. údaje ze statistické ročenky Techniky pouţíváme ve finanční analýze: kromě rozboru absolutních ukazatelů, je pouţíván % rozbor, poměrové ukazatele, Altmanův vzorec, vzorec DU pont, MVA, MVA Techniky procentního rozboru : spočívají v tom, ţe kromě absolutních hodnot rozvahy a výsledovky se počítá jejich procentní podíl na celku (např. v rozvaze na sumě aktiv na bilančním součtu, na výsledovce na celkových výnosech) a sleduje se jejich vývoj v jednotlivých obdobích, zároveň se mohou porovnávat hodnoty s jinými konkurenčními podniky. Poměrová analýza: pracuje s poměrovými ukazateli, které představují podíl dvou absolutních ukazatelů. 13

14 Hlavní představitelé skupin poměrových ukazatelů: ukazatele finanční situace ukazatele výnosnosti, ziskovosti ukazatele likvidity ukazatele zadluţenosti ukazatele trţní hodnoty Ukazatele finanční situace: K nim se obvykle řadí ukazatele likvidity a zadluţenosti. Ukazatele výnosnosti (Rentability): Čistý výsledek podnikového snaţení vykazují kombinovaný vliv likvidity aktivity a zadluţenosti na čistý zisk podniku. 14

15 10. Ukazatelé tržní hodnoty: Tyto ukazatelé vyjadřují, jak je trhem (burzou, investory) hodnocena minulá činnost podniku a jeho budoucí vývoj. Jsou výsledkem úrovně všech výše uvedených oblastí a to likvidity podniku, vyuţití aktiv, vyuţití dluhů a výnosnosti podniků. 1) Poměr ceny akcie k zisku na akcii = 2) Kurz akcie = 3) Čistý zisk na jednu akcii = 4) Dividenda na 1 akcii = Pro měření výkonnosti podniků se v současné době začínají používat ukazatelé přidané hodnoty. 1) Trţní přidaná hodnota MVA = (P S P P ) * n P S trţní cena akcie P P nominální cena akcie n počet akcií 2) EVA Ekonomická přidaná hodnota EVA = NOPAT C*WACC NOPAT= EBIT (1-t)-C*WACC NOPAT = čistý provozní zisk po zdanění C dlouhodobě investovaný kapitál WACC náklady na kapitál, vyjádřené diskontní mírou EBIT = provozní zisk před zdaněním i před úroky t- míra zdanění zisku 15

16 11. Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Jakékoliv finanční rozhodování v podniku musí být podloţeno finanční analýzou. Na jejích výsledcích je zaloţeno řízení financí, řízení a financování oběţných aktiv a investic, cenová a dividendová politika podniku a další. Zdroje údajů pro finanční analýzu jsou : interní finanční výkazy (rozvaha, VZZ, CF), výroční zprávy podniku, různá statistická šetření, údaje manaţerského účetnictví externí údaje o jiných podnicích např. údaje ze statistické ročenky Techniky pouţíváme ve finanční analýze: kromě rozboru absolutních ukazatelů, je pouţíván % rozbor, poměrové ukazatele, altmanův vzorec, vzorec DU pont, MVA, MVA Techniky procentního rozboru : spočívají v tom, ţe kromě absolutních hodnot rozvahy a výsledovky se počítá jejich procentní podíl na celku (např. v rozvaze na sumě aktiv na bilančním součtu, na výsledovce na celkových výnosech) a sleduje se jejich vývoj v jednotlivých obdobích, zároveň se mohou porovnávat hodnoty s jinými konkurenčními podniky. Poměrová analýza: pracuje s poměrovými ukazateli, které představují podíl dvou absolutních ukazatelů. Hlavní představitelé skupin poměrových ukazatelů: ukazatele finanční situace ukazatele výnosnosti, ziskovosti ukazatele likvidity ukazatele zadluţenosti ukazatele trţní hodnoty Ukazatele finanční situace: K nim se obvykle řadí ukazatele likvidity a zadluţenosti. Ukazatele výnosnosti (Rentability): Čistý výsledek podnikového snaţení vykazují kombinovaný vliv likvidity aktivity a zadluţenosti na čistý zisk podniku. 16

17 12. Ukazatelé tržní hodnoty Tyto ukazatelé vyjadřují, jak je trhem (burzou, investory) hodnocena minulá činnost podniku a jeho budoucí vývoj. Jsou výsledkem úrovně všech výše uvedených oblastí a to likvitity podniku, vyuţití aktiv, vyuţití dluhů a vynosnosti podniků. 5) Poměr ceny akcie k zisku na akcii = 6) Kurz akcie = 7) Čistý zisk na jednu akcii = 8) Dividenda na 1 akcii = Pro měření výkonnosti podniků se v současné době začínají používat ukazatelé přidané hodnoty. 3) Trţní přidaná hodnota MVA = (P S P P ) * n 17

18 P S trţní cena akcie P P nominální cena akcie n počet akcií 4) EVA Ekonomická přidaná hodnota EVA = NOPAT C*WACC NOPAT= EBIT (1-t)-C*WACC NOPAT = čistý provozní zisk po zdanění C dlouhodobě investovaný kapitál WACC náklady na kapitál, vyjádřené diskontní mírou EBIT = provozní zisk před zdaněním i před úroky t- míra zdanění zisku 13. Postup finanční analýzy Obvykle začíná postup finanční analýzy rozborem absolutních ukazatelů (trţby, náklady) a jejich změn (meziroční, časové řady). Následuje rozbor struktury (% vyjádření) tzv. mezipodnikové srovnání. Základem fin. analýzy je rozbor poměrových ukazatelů. Fin. pomocí poměrových ukazatelů: 1. Výpočet poměrových ukazatelů za sledovaný podnik 2. Srovnávání poměrových ukazatelů s odvětvovými průměry (komparativní, sektorová, odvětvová analýza) 3. Hodnocení poměrových ukazatelů v čase (trendová analýza graf) 4. Hodnocení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli (USA systém hodnocení DUPONT, v ČR se pouţívá Pyramidová soustava krátká zpráva) 5. návrh na opatření pomocí analýzy odhadujeme slabá a silná místa ekonomiky podniku (SWOT) USA: a) Podle systému ukazatele DUPONT pro ROA (je shodné s ROA, akorát více rozvedeno, ale matematicky je pak výsledný vzoreček shodný): = b) Systém ukazatele DUPONT pro ROE = ČR: Pyramidová soustava fin. ukazatelů spočívá v postupném rozkladu vrcholového ukazatele, který by měl nejlépe postihovat základní cíl podniku, na ukazatele dílčí, které jej rozhodujícím způsobem ovlivňují. Výpočet vlivů dílčích ukazatelů se provádí na PC, pomocí logaritmické metody. Pro analytiky proto zbývá rozhodující fáze rozboru a tj. interpretace výsledků a návrh opatření ke zlepšení výkonnosti podniku. Toto vše, slouží jako podklad pro fin. řízení a plánování v podniku a pro prognózování do budoucnosti. 18

19 14. Poznámky od Fialy Podstata finanční analýzy: - Součást komplexu finančního řízení podniku - Zpětná vazba mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností - Je úzce spojena s finančním účetnictvím - Pojednává o finančním zdraví podniku Finančně zdravý podnik: - je takový podnik, který je v danou chvíli schopen i perspektivně naplňovat smysl své existence Smysl finanční analýzy: - Formalizovaná metoda, která mezi sebou porovnává získané údaje a rozšiřuje takl jejich vypovídací schopnost, umoţňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku - Podle závěrů finanční analýzy je moţné přijmout různá rozhodnutí - Představuje ohodnocení jak minulosti, tak i současnosti, ale i budoucnosti finančního hospodaření podniku Zdroje pro finanční analýzu: 1. Vnitropodnikové účetnictví Účetní závěrka 2. Ekonomické statistiky O vlastnících O produktech O technologiích Dodavatelích a odběratelích Struktuře a počtu zaměstnanců Atd. Uţivatelé finanční analýzy: 1. Stakeholders Vlastníci Investoři Věřitelé Stát a jeho orgány Zákazníci Dodavatelé Konkurenti Manažeři Zaměstnanci 19

20 Investoři Poskytovatelé kapitálu, sledují podnik, ze dvou důvodů: Informace o budoucích investicích (míra rizika a výnosu) Informace o tom, jak podnik hospodaří s již poskytnutým kapitálem (především u a.s.) Banky a ostatní věřitelé, stát - Pouţívají závěry ohledně stavu potenciálního či jiţ existujícího dluţníka - Pravidelný reporting podniku bance tvoří většinou součást smluv - Stát zaměřuje kontrolu na oblast daní a dále vyuţívá informace ke statistikám Obchodní partneři - dodavatelé - Zaměřují se především na schopnost splácet závazky - Solventnost, likvidita, zadluţenost - Odběratelé mají zájem na příznivé finanční situaci dodavatele, případný bankrot můţe způsobit problémy Manažeři a zaměstnanci - Manaţeři vyuţívají výstupy pro operativní i strategické řízení podniku - Manaţeři často tvoří finanční analýzu - Často ji vyuţívají denně při své práci - Zaměstnanci mají zájem na prosperitě zaměstnavatele 15. ZÁKLADNÍ TECHNIKY FINANČNÍ ANALÝZY: 1. Horizontální a vertikální analýza 2. Poměrová analýza ukazatele Rentability Likvidity Aktivity Zadluženosti Kapitálového trhu Produktivity 3. Rozbor pracovního kapitálu 4. Souhrnné ukazatele finančního zdraví 5. Ukazatel EVA 6. Srovnávání Horizontální analýza: - Sleduje vývoj poloţek účetních výkazů v čase, hodnotí stabilitu a vývoj z hlediska přiměřenosti, sílu vývoje - Odpovídá na otázku: Jak se mění příslušná poloţka v čase? - Rozbor je prováděn porovnáním dvou účetních období, nejčastěji meziročně Způsoby analýzy: Podílová analýza Rozdílová analýza - Pro menší podniky je lepší rozdílová, pro velké podniky podílová z důvodu zobrazení změn poloţek Vertikální analýza: - Sleduje proporcionalitu poloţek účetních výkazů vůči základní veličině Otázky: Mění se při vývoji firmy vzájemné proporce poloţek? Je struktura majetku, kapitálu i tvorby zisku stabilní, nebo dochází k nějakému vývoji? V+H analýza: Je dobré doplnit o rozbor dodrţování bilančních pravidel Zlaté bilanční pravidlo - Dlouhodobý majetek, dlouhodobé zdroje (vlastní + cizí) 20

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Životní cyklus podniku

Životní cyklus podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku Životní cyklus podniku Vedoucí

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2. Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.1 Prvky okolí podniku... 5 4) Efektivnost podniku a její základní kategorie...

Více

Financial Analysis of the real Enterprise

Financial Analysis of the real Enterprise ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial Analysis of the real Enterprise Eva Fialová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANČNÍ RESTRUKTURALIZACE

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.1

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.1 PODNIK 2 ČLENĚNÍ PODNIKŮ Z HLEDISKA PŘEDMĚTU ČINNOSTI 2 TYPOLOGIE PRÁVNÍ FORMY PODNIKU 3 ČLENĚNÍ PODNIKŮ Z HLEDISKA PŘEDMĚTU ČINNOSTI 9 SVTP ČR (SPOLEČNOST VĚDECKO-TECHNICKÝCH PARKŮ ČR) 9 PRŮMYSLOVÉ PODNIKY

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Finanční analýza firmy Skanska a.s.

Finanční analýza firmy Skanska a.s. Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví Finanční analýza firmy Skanska a.s. Diplomová práce Autor : Bc. Lukáš Koláček Finance, Finanční obchody Vedoucí práce : Ing. Dagmar Linnertová

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

Nástroje řízení podnikové logistiky

Nástroje řízení podnikové logistiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Nástroje řízení podnikové logistiky Bakalářská práce Autor: Michaela Kirchová bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jaromír

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Řízení zásob ve zvoleném podniku Inventory control in a selected company Jiří Hrdlička Plzeň 2012 Oficiální zadání diplomové práce Prohlašuji,

Více

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vypovídací schopnost

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Finanční analýza podniku Dřevotvar Pardubice s.r.o. Vojtěch Stehlík Bakalářská práce 2009 9 10 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB

Více