Anglický jazyk 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata"

Transkript

1 Anglický jazyk 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - Umí vyplnit formulář Introduction, personal information k učení Zeměpis mapa Velké Británie říjen Dorozumí se v běžných situacích. Physical Description komunikační OSV2 komunikace Computer Terminology Informatika In the classroom, articles Požádá o službu, rozumí My life, present simple and foto rodiny jednoduchému projevu a konverzaci continuous Správně vyslovuje. Birthdays, dates MKV2 lidské vztahy V textech vyhledá známé výrazy A year in my life, months Kalendář listopad - Sestaví jednoduché ústní sdělení Questions leden Píše jednoduché, gramaticky správné Project about my life k řešení problémů MKV4 New Year věty. Pochopí jednoduchý text z učebnice. Animals, parts of the body Přírodopis obrázky zvířat Wild animals Plynule čte přiměřeně dlouhé texty. Pets, subjects and objects komunikační EV3 lidské aktivity Christmas MV1 vánoční zvyky u nás a ve Velké Británii Sestaví jednoduché ústní sdělení At the ZOO, some and any Dorozumí se v běžných každodenních Story- present simple negative Zeměpis situacích. Vyjadřuje se výstižně a souvisle Project about my favourite animals komunikační Přírodopis obrázky ze světa

2 únor - Rozumí jednoduché a zřetelně I was ill, past tense sociální a personální OVVZ ochrana zdraví vyslovované konverzaci. duben Porozumí textu o minulosti Last week, irregular verbs OSV1 řešení problémů Dokáže se zeptat na minulost Our dream, past simple-questions komunikační Accidents OVVZ Porovnává současnost a minulost The good old days, past simplenegative občanské Dějepis porovnání života dřive a dnes Píše krátké, gramaticky správné texty Project about life in the past pracovní Výtvarná výchova When I was five květen - Dorozumí se v běžných každodenních At the restaurant, going to občanské EGS1 stravování situacích červen Plynule čte přiměřeně dlouhé texty. Story, some-any obrázky potraviny Dokáže vyjádřit množství Shopping, count. and uncountable komunikační OSV2 komunikace nouns Rozumí obsahu jednoduchých textů Food v učebnicích s využitím vizuální opory Dokáže vyjádřit malé množství few/a bit of Vaření - PČ recept stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu Project about food in my country pracovní MV6 prezentace Informatika dig.fotografie Poznámky: Při výuce AJ v 6.třídě bude využívána učebnice Project 2 nakladatelství Oxford, Workbook pro každého žáka, Teachers book pro učitele, CD s nahrávkami textů a cvičení, testy vypracované autorem učebnice a jazykové portfolio pro sebehodnocení žáků. K dispozici žákům i učitelům je i webová stránka OUP, kde si mohou procvičit probírané téma.

3 Anglický jazyk 7.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - Vypráví jednoduchým způsobem o Vyprávění na téma - prázdniny foto, obrázky dějích v minulosti (opak.min.času) říjen Dorozumí se v běžných každodenních At the restaurant, going to komunikační OSV2 komunikace situacích Plynule čte přiměřeně dlouhé texty. Meals and Meal Times Dokáže porovnat kvalitu jevů My country, comparatives The Czech Republic komunikační VDO2 občané a stát Zeměpis mapa Velké Británie Česká republika listopad - Project about my country pracovní leden Používá dvojjazyčný slovník, Record breakers,superlatives vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku Interesting Facts Sestaví jednoduché ústní sdělení Clothes, better, worse komunikační OSV3 šaty a morální hodnoty Festivals in GB Christmas MV1 svátky Porovnává kvalitu a množství Valentine s day, adjectives, as sociální a personální OVVZ as V textech vyhledá známé výrazy, fráze Films and things, adverbs DVD film a odpovědi na otázky Správně tvoří a obměňuje jednoduché Movies, adverbs with ly věty a krátké texty

4 únor - Převypráví jednoduchý příběh A day in a life, have to komunikační MKV4 životní styl životní styl Sestaví jednoduché písemné sdělení Project about entertainment pracovní Výtvarná výchova duben V textech vyhledá známé výrazy, fráze In Britain MKV4 zvyky ve V.B. obrázky, film z UK a odpovědi na otázky Vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku vocabulary komunikační Informatika slovníky, internet Stručně reprodukuje obsah přiměřeně Moving Life Events sociální a personální EGS2 životní styl mapa Austrálie obtížného textu Austrálie, VB Jednoduchým způsobem se domluví v Personal Questions komunikační MV2 rodinné vztahy běžných situacích Activities V textech vyhledá známé výrazy, Family Relations sociální a personální fráze a odpovědi na otázky květen - Čte nahlas plynule texty přiměřeného Sport (present simple) OSV2 komunikace, plány rozsahu červen Vyžádá jednoduchou informaci Future Plans (going to) komunikační Stručně reprodukuje obsah přiměřeně Time Expressions sociální a personální EV4 zdravý živ.styl obtížného textu Jednoduchým způsobem se domluví v Revision Personal Information komunikační OVVZ běžných situacích Poznámky: Při výuce AJ v 7.třídě budou žáci pokračovat dle učebnice Project 2 nakl. Oxford, Workbook pro každého žáka, Teachers book pro učitele, CD s nahrávkami textů a cvičení, testy vypracované autorem učebnice a jazykové portfolio pro sebehodnocení žáků. Od dubna předpoklad přechodu na učebnici Project 3. K dispozici žákům i učitelům je i webová stránka OUP, kde si mohou procvičit probírané téma.

5 Anglický jazyk 8.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - Jednoduchým způsobem se Revision Personal Information komunikační OSV2 komunikace říjen domluví v běžných situacích My Family MV2 lidské vztahy Families in Great Britain MV1 kult.diference Odvodí pravděpodobný význam Transport (future tense) k řešení problémů EV3 doprava a životní prostředí Rozumí jednoduché konverzaci Making Offers komunikační Sestaví jednoduché ústní sdělení Decisions (will) listopad - Sestaví jednoduché písemné sdělení Future k učení OSV1 příprava na bud. leden Používá dvojjazyčný slovník, vyhledá Time Zones ( past continous) Zeměpis Slovníky, mapa světa význam slova Stručně reprodukuje obsah Soap Operas k řešení problémů konverzace Čte nahlas foneticky správně Story (past simple x continous) EV2 podmínky života mapa USA Detektive stories past noc. komunikační Christmas OVVZ Gramaticky správně tvoří jednoduché Canada MKV3 etnický původ věty a krátké texty London ( the definite article) Zeměpis obrázky Londýna Rozumí jednoduché konverzaci Arrangements komunikační

6 únor - Sdělí jednoduchou informaci Direction Locations OSV2 komunikace mapy duben Čte nahlas plynule a foneticky The Great Fire - history sociální a personální Dějepis mapa Londýna správně texty přiměřeného rozsahu Odvodí pravděpodobný význam Sci-fi stories Sestaví jednoduché ústní sdělení Free Time Activities komunikační Jednoduchým způsobem se domluví v Present perfect běžných situacích V textech vyhledá odpovědi na otázky Films MV5 vliv médií film Project - New York, Our City pracovní EGS2 svět a my Stručně reprodukuje obsah přiměřeně School Rules ( must-mustn t) občanské VDO1 obč.spol. a škola školní řád obtížného textu Rozumí jednoduché konverzaci Problems ( should-shouldn t) OSV3 - vztahy květen - Písemně, gramaticky správně tvoří Advice pracovní OVVZ krátké texty červen Sestaví jednoduché písemné sdělení Suggestions Používá dvojjazyčný slovník, vyhledá Surprising Facts MV2 sdělení a realita slovníky informaci nebo význam slova Vyžádá jednoduchou informaci Expressions with go and.. Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty Personal Experiences komunikační OSV3 - vztahy dospívající x rodič Rozumí obsahu jednoduchých autentických materiálů s využitím vizuální opory Dreams (indefinite pronouns) Famous Britons Dějepis Poznámky: Při výuce AJ v 8.třídě bude využívána učebnice Project 3 nakladatelství Oxford, Workbook pro každého žáka, Teachers book pro učitele, CD s nahrávkami textů a cvičení, testy vypracované autorem učebnice a jazykové portfolio pro sebehodnocení žáků. K dispozici žákům i učitelům je i webová stránka OUP, kde si mohou procvičit probírané téma.

7 Anglický jazyk 9.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata září - Work Experience (statements) k učení EGS1 život ve VB říjen Sestaví jednoduché písemné sdělení Ambitions k řešení problémů OVVZ Jednoduchým způsobem se Jobs sociální a personální Volba povolání domluví v běžných situacích Odvodí pravděpodobný význam Applications občanské OSV1 žádost o zam. Sestaví jednoduché ústní sdělení Fashion komunikační Čte nahlas foneticky správně texty Makeover přiměřeného rozsahu listopad - Odvodí pravděpodobný význam At The Clothes Shop, sociální a personální leden Písemně, gramaticky správně tvoří Project Clothes pracovní Výtvarná výchova krátké texty Čte nahlas plynule a foneticky správně Iceman (Past Simple/Continuous) Dějepis texty přiměřeného rozsahu Rozumí jednoduché konverzaci Everyday Expressions V textech vyhledá známé výrazy a odpovědi na otázky The Good Old Days (had to/could) k učení Dějepis Používá dvojjazyčný slovník, vyhledá Inventions (materials) k řešení problémů slovníky význam slova Rozumí obsahu jednoduchých textů Get Fit (can/must) Tělesná výchova Sestaví jednoduché písemné sdělení Fashion Show (expressing komunikační worries) Odvodí pravděpodobný význam Healthy Diets (should/shouldn t) OVVZ Sestaví jednoduché ústní sdělení At The Doctor s (parts of the sociální a personální EV4 zdravá výživa body) Project Body - prezentace Informatika (prezentace) Great Britain Zeměpis, VMEGS1 Evropa Pomůcky, literatura

8 únor - V textech vyhledá známé výrazy a Imagination (..someone..ing) fráze duben Rozumí jednoduché konverzaci Catwalk ( expressing regret) komunikační OSV2 komunikace Vyhledá informaci ve vhodném výkladovém slovníku The Light ( see/hear -someoneing) A Sound Story (adjectives) Sestaví jednoduché (ústní i Changes in life (in / since) písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tématickými okruhy Odvodí pravděpodobný význam Kids (been/gone) MV5 vliv médií Písemně, gramaticky správně tvoří My Story, Austrálie Zeměpis krátké texty EGS2 svět Čte nahlas foneticky správně texty Friends (first conditional) sociální a personální OVVZ přiměřeného rozsahu Jednoduchým způsobem se domluví v Money ( agreeing) komunikační běžných situacích květen - V textech vyhledá odpovědi na otázky Congratulations (phrasal verbs) komunikační slovníky mapa Austrálie červen The Oceans EV1 ekosystémy(oceán) Sestaví jednoduché ústní sdělení Enviroment občanské Přírodopis Rozumí obsahu jednoduchých textů WWF k řešení problémů EV3 lidské aktivity Stručně reprodukuje obsah The Weather obrázky počasí přiměřeně obtížného textu, Project Enviromental Problems pracovní EV4 vztah k prostředí promluvy i konverzace Poznámky: Při výuce AJ v 9.třídě bude využívána učebnice Project 4 nakladatelství Oxford: Workbook pro každého žáka, Teachers book pro učitele, CD s nahrávkami textů a cvičení, testy vypracované autorem učebnice a jazykové portfolio pro sebehodnocení žáků. K dispozici žákům i učitelům je i webová stránka OUP, kde si mohou procvičit probírané téma.

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Dodatky ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Č.j.: ZS-Dr/393/2013 Tyto dodatky školního vzdělávacího programu jsou platné od 1. 9.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK 5.1. 5.1.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět anglický jazyk patří spolu s českým jazykem a literaturou a dalším cizím jazykem do vzdělávací

Více

Think English. 3 / 18yrs Think English Project

Think English. 3 / 18yrs Think English Project arn to le y a w r e t s a The f Think English 3 / 18yrs Think English Project Průvodní materiál pro školy Jazykové centrum ES Education Services, s.r.o. Průvodní materiál pro školy Jazykové centrum ES

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

- 1 - Anglický jazyk II. stupeň 8. ročník PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

- 1 - Anglický jazyk II. stupeň 8. ročník PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 1 - Anglický jazyk II. stupeň 8. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřené

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání nižší stupeň osmiletého Gymnázia v Karviné 1. Kapitola Identifikační údaje školy...3 2. Kapitola Charakteristika školy...4 3. Kapitola Hodinové dotace

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět

Více

Anglický jazyk nižší gymnázium

Anglický jazyk nižší gymnázium Anglický jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk ZV. Cílem vzdělávání v anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

DISCOVER ENGLISH NAŠE

DISCOVER ENGLISH NAŠE DISCOVER ENGLISH NAŠE 1 pro 2. stupeň ZŠ Připraveno přímo pro české základní školy! Novinka vydána na základě rozsáhlého průzkumu mezi učiteli v celé ČR. www. lon gm a n. c z Vážení kolegové, Nová řada

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK 5.1.2 Anglický jazyk ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK I. Obsahové vymezení Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák si připomene dovednosti z nižších tříd. Umí přivítat spolužáky, popřát úspěch, reagovat na základní pokyny. Hláskuje jména, dokáže pracovat se slovníkem. Umí představit sebe a jiné. Žák jednoduše popíše

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

5.10.7. Konverzace a cvičení v anglickém jazyce

5.10.7. Konverzace a cvičení v anglickém jazyce 5.10.7. Konverzace a cvičení v anglickém jazyce Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují zkušenosti z mateřského jazyka

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk

Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk Obor vzdělání: 23-41-M/001 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 12 Platnost od:

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ

6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ 6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ 6.1 Jazyk a jazyková komunikace 6.1.1 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Na ZŠ a MŠ Sluníčko

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více